Процедура : 2017/0185(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0443/2018

Внесени текстове :

A8-0443/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2019 - 8.3

Приети текстове :

P8_TA(2019)0003

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 666kWORD 54k
7.12.2018
PE 623.969v02-00 A8-0443/2018

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и на държавите членки, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

(12564/2017 – C8‑0033/2018 – 2017/0185(NLE))

Комисия по външни работи

Докладчик: Кристиан Дан Преда

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и на държавите членки, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

(12564/2017 – C8‑0033/2018 – 2017/0185(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12564/2017),

–  като взе предвид проекта на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (12659/2017),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 91, член 100, параграф 2, членове 207 и 209, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0033/2018),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0443/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Киргизката република.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

Позовавания

12564/2017 – C8-0033/2018 – COM(2017)04132017/0185(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

8.2.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFET

28.2.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

Комисия по международна търговия

28.2.2018

 

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

Комисия по международна търговия

30.8.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Кристиан Дан Преда

4.12.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

29.8.2018

22.11.2018

 

 

Дата на приемане

6.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Tanja Fajon, Antonio López-Istúriz White, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

John Howarth, Miroslav Mikolášik, Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Дата на внасяне

7.12.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

40

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Elmar Brok, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, John Howarth, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

1

-

PPE

Lorenzo Cesa

1

0

NI

Georgios Epitideios

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 3 януари 2019 г.Правна информация