Förfarande : 2017/0185(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0443/2018

Ingivna texter :

A8-0443/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2019 - 8.3

Antagna texter :

P8_TA(2019)0003

REKOMMENDATION     ***
PDF 361kWORD 53k
7.12.2018
PE 623.969v02-00 A8-0443/2018

om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och medlemsstaternas vägnar, av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kirgizistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

(12564/2017 – C8-0033/2018 – 2017/0185(NLE))

Utskottet för utrikesfrågor

Föredragande: Cristian Dan Preda

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och medlemsstaternas vägnar, av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kirgizistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

(12564/2017 – C8-0033/2018 – 2017/0185(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12564/2017),

–  med beaktande av utkastet till protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kirgizistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (12659/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 91, 100.2, 207 och 209 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0033/2018),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0443/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Kirgizistan.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Protokoll till partnerskaps- och samarbetsavtalet om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kirgizistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

Referensnummer

12564/2017 – C8-0033/2018 – COM(2017)04132017/0185(NLE)

Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

8.2.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

28.2.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

28.2.2018

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

INTA

30.8.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Cristian Dan Preda

4.12.2017

 

 

 

Behandling i utskott

29.8.2018

22.11.2018

 

 

Antagande

6.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Asim Ademov, Tanja Fajon, Antonio López-Istúriz White, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Howarth, Miroslav Mikolášik, Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Ingivande

7.12.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

40

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Aymeric Chauprade

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Elmar Brok, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, John Howarth, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

1

-

PPE

Lorenzo Cesa

1

0

NI

Georgios Epitideios

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 8 januari 2019Rättsligt meddelande