Procedūra : 2018/0112(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0444/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0444/2018

Debates :

PV 16/04/2019 - 21
CRE 16/04/2019 - 22

Balsojumi :

PV 17/04/2019 - 8.6

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0398

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1947kWORD 295k
7.12.2018
PE 627.635v01-00 A8-0444/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Referente: Christel Schaldemose

Atzinuma sagatavotājs (*):

Francis Zammit Dimech, Juridiskā komiteja

(*) Iesaistītā komiteja – Reglamenta 54. pants

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 JuridiskāS komitejaS ATZINUMS
 Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejaS ATZINUMS
 Transporta un tūrisma komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0238),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0165/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 19. septembra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Transporta un tūrisma komitejas atzinumus (A8-0444/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumi ir galvenie uzņēmējdarbības, tirdzniecības un inovācijas veicinātāji, tie var arī uzlabot patērētāju labklājību, un tos aizvien biežāk izmanto gan privātais, gan publiskais sektors. Šie pakalpojumi sniedz piekļuvi jauniem tirgiem un paver jaunas komerciālas izdevības, tādējādi ļaujot uzņēmumiem izmantot iekšējā tirgus sniegtās priekšrocības. Tie ļauj minētās priekšrocības izmantot arī Savienības patērētājiem, jo īpaši paplašinot patērētājiem tiešsaistē piedāvāto preču un pakalpojumu klāstu.

(1)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumi ir galvenie uzņēmējdarbības un jaunu uzņēmējdarbības modeļu, tirdzniecības un inovācijas veicinātāji, tie var arī uzlabot patērētāju labklājību, un tos aizvien biežāk izmanto gan privātais, gan publiskais sektors. Šie pakalpojumi sniedz piekļuvi jauniem tirgiem un paver jaunas komerciālas izdevības, tādējādi ļaujot uzņēmumiem izmantot iekšējā tirgus sniegtās priekšrocības. Tie ļauj minētās priekšrocības izmantot arī Savienības patērētājiem, jo īpaši paplašinot patērētājiem piedāvāto preču un pakalpojumu klāstu, kā arī piedāvājot konkurētspējīgu cenu noteikšanu tiešsaistē. Tomēr būtu jānovērš iespējamā juridiskā nenoteiktība, ko var radīt jauno tehnoloģiju ienākšana tirgū.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem var būt izšķirīga nozīme to uzņēmumu komerciālos panākumos, kas šādus pakalpojumus izmanto, lai sasniegtu patērētājus. Augošais skaits darījumu, kuros izmanto tiešsaistes starpniecības pakalpojumus un kurus veicina spēcīgs un uz datiem balstīts netiešs tīkla efekts, palielina šādu komerciālo lietotāju (tostarp mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu) atkarību no minētajiem pakalpojumiem, kas tiem vajadzīgi, lai sasniegtu patērētājus. Ņemot vērā pieaugošo atkarību, minēto pakalpojumu sniedzējiem bieži vien ir lielākas iespējas aizstāvēt savas intereses un faktiski rīkoties vienpusēji veidā, kas ir netaisnīgs un var kaitēt uzņēmumu, kuri ir to lietotāji, leģitīmajām interesēm un netiešā veidā arī Savienības patērētājiem.

(2)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem var būt izšķirīga nozīme to uzņēmumu komerciālos panākumos, kas šādus pakalpojumus izmanto, lai sasniegtu patērētājus. Augošais skaits darījumu, kuros izmanto tiešsaistes starpniecības pakalpojumus un kurus veicina spēcīgs un uz datiem balstīts netiešs tīkla efekts, palielina šādu komerciālo lietotāju (tostarp pašnodarbināto personu, mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu) atkarību no minētajiem pakalpojumiem, kas tiem vajadzīgi, lai sasniegtu patērētājus. Ņemot vērā pieaugošo atkarību, kas varētu skart ne vien mikrouzņēmumus un mazos un vidējos uzņēmumus, bet arī lielus uzņēmumus, minēto pakalpojumu sniedzējiem bieži vien ir lielākas iespējas aizstāvēt savas intereses. Ja šīs lielākās iespējas aizstāvēt savas intereses tiek izmantotas ļaunprātīgi, tās var radīt viņiem iespēju faktiski rīkoties vienpusēji veidā, kas ir netaisnīgs un var kaitēt to korporatīvajiem lietotājiem un netiešā veidā, bet būtiski arī Savienības patērētājiem. Patērētāji ir pieņēmuši tiešsaistes platformu ekonomiku, un konkurētspējīga, taisnīga un pārredzama tiešsaistes ekosistēma, kurā uzņēmumi rīkojas atbildīgi, ir arī būtiska patērētāju labklājības nodrošināšanai. Ja dominējoši tiešsaistes starpniecības pakalpojumi kļūst par informācijas, izvēles un cenu “vārtziņiem”, no tā cieš arī patērētāji. Turklāt nepietiekama pārredzamība un juridiskā nenoteiktība tiešsaistes platformu ekonomikā, arī uzņēmumu savstarpējās attiecībās, varētu samazināt patērētāju uzticību tiešsaistes ekonomikai. Šai regulai būtu jāuzlabo taisnīgums un pārredzamība komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos, kas galu galā ir patērētāju interesēs. Neraugoties uz to, jaunu uzņēmējdarbības modeļu un tehnoloģiju attīstības tiešās sekas attiecībā uz patērētājiem ir aplūkotas Komisijas priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu1a groza Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvu 93/13/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/6/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/29/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES.

 

__________________

 

1a COD(2018)0090

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Uzņēmumiem, kas preces un pakalpojumus patērētājiem piedāvā tīmekļa vietnēs, nozīmīgs interneta datplūsmas avots var būt tiešsaistes meklētājprogrammas, tāpēc tās var ievērojami ietekmēt tādu korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju komerciālos panākumus, kuri savas preces vai pakalpojumus iekšējā tirgū piedāvā tiešsaistē. Savukārt patērētāju izvēli un šādu korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju komerciālos panākumus būtiski ietekmē tas, kā tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji ranžē tīmekļa vietnes, tostarp tādas, kurās korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāji piedāvā savas preces un pakalpojumus . Tādējādi tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji, pat ja viņiem nav līgumattiecību ar šiem korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem, faktiski var vienpusēji rīkoties veidā, kas ir netaisnīgs un var kaitēt korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju leģitīmajām interesēm un netiešā veidā arī Savienības patērētājiem.

(3)  Uzņēmumiem, kas preces un pakalpojumus patērētājiem piedāvā tīmekļa vietnēs, nozīmīgs interneta datplūsmas avots var būt tiešsaistes meklētājprogrammas, tāpēc tās var ievērojami ietekmēt tādu korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju komerciālos panākumus, kuri savas preces vai pakalpojumus iekšējā tirgū piedāvā tiešsaistē. Savukārt patērētāju izvēli un šādu korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju komerciālos panākumus būtiski ietekmē tas, kā tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji ranžē tīmekļa vietnes, tostarp tādas, kurās korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāji piedāvā savas preces un pakalpojumus. Tādējādi tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji, pat ja viņiem nav līgumattiecību ar šiem korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem, faktiski var vienpusēji rīkoties veidā, kas ir netaisnīgs, graut normālo konkurenci tirgū un var kaitēt korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju leģitīmajām interesēm un netiešā veidā, bet būtiski arī Savienības patērētāju interesēm.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Dažos gadījumos operētājsistēmas var darboties kā starpnieki starp komerciālajiem lietotājiem un patērētājiem. Tā kā šajā regulā sniegtā tiešsaistes starpniecības pakalpojumu definīcija būtu jāsaprot kā tehnoloģiju ziņā neitrāla un tāda, kas uztver pakalpojumus neatkarīgi no to integrācijas pakāpes, izmantojot programmatūru un jebkuru aparatūru, ko tās izmanto šādu pakalpojumu sniegšanai, ja operētājsistēmas darbojas kā tiešsaistes starpniecības pakalpojumi šīs regulas nozīmē, arī šo operētājsistēmu nodrošinātājiem būtu jāpiemēro šajā regulā noteiktie pienākumi, kas attiecas uz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem šajā regulā.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Situācijās, kad tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju vienpusēja rīcība noved pie tiesvedības, komerciālo lietotāju atkarība no šādiem pakalpojumiem nosaka to, ka bieži vien šo lietotāju iespējas gūt tiesisko aizsardzību ir visai ierobežotas. Daudzos gadījumos šie pakalpojumu sniedzēji nepiedāvā pieejamu un efektīvu iekšējo sūdzību izskatīšanas sistēmu. Izveidotie strīdu alternatīvas izšķiršanas mehānismi dažādu iemeslu dēļ, tostarp sakarā ar specializētu mediatoru trūkuma un komerciālo lietotāju bailēm no atbildes rīcības, arī var izrādīties neefektīvi.

(4)  Komerciālo lietotāju un tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju attiecību veids var arī izraisīt situācijas, kad šo lietotāju iespējas gūt tiesisko aizsardzību ir visai ierobežotas gadījumos, ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju vienpusēja rīcība noved pie strīda. Daudzos gadījumos šie pakalpojumu sniedzēji nepiedāvā pieejamu un efektīvu iekšējo sūdzību izskatīšanas sistēmu. Izveidotie strīdu alternatīvas izšķiršanas mehānismi dažādu iemeslu dēļ, tostarp sakarā ar specializētu mediatoru trūkuma un komerciālo lietotāju bailēm no atbildes rīcības, arī var izrādīties neefektīvi.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes meklētājprogrammām, kā arī komercdarījumiem, ko veicina minētie pakalpojumi, piemīt pārrobežu potenciāls, un mūsdienu ekonomikā tie ir īpaši svarīgi pareizai Savienības iekšējā tirgus darbībai. Dažu šo pakalpojumu sniedzēju iespējamā netaisnīgā un kaitējošā tirdzniecības prakse attiecībā uz komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem kavē šā potenciāla pilnīgu īstenošanu un negatīvi ietekmē iekšējā tirgus pareizu darbību. Turklāt šā potenciāla pilnīgu īstenošanu kavē un iekšējā tirgus pareizu darbību negatīvi ietekmē dažu dalībvalstu atšķirīgie tiesību akti, kas ar atšķirīgu efektivitātes pakāpi regulē šos pakalpojumus, savukārt citas dalībvalstis vēl tikai apsver šādu tiesību aktu pieņemšanu.

(5)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes meklētājprogrammām, kā arī komercdarījumiem, ko veicina minētie pakalpojumi, piemīt pārrobežu potenciāls, un mūsdienu ekonomikā tie ir īpaši svarīgi pareizai Savienības iekšējā tirgus darbībai. Dažu šo pakalpojumu sniedzēju iespējamā netaisnīgā un kaitējošā tirdzniecības prakse, kas rodas, tiem ļaunprātīgi izmantojot savu stāvokli attiecībā uz komerciālajiem lietotājiem, un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem un pienācīgu tiesiskās aizsardzības mehānismu trūkums kavē šā potenciāla pilnīgu īstenošanu un negatīvi ietekmē iekšējā tirgus pareizu darbību, kā arī jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu tirgū. Turklāt šā potenciāla pilnīgu īstenošanu kavē un iekšējā tirgus pareizu darbību negatīvi ietekmē dažu dalībvalstu atšķirīgie tiesību akti, kas ar atšķirīgu efektivitātes pakāpi regulē šos pakalpojumus, savukārt citas dalībvalstis vēl tikai apsver šādu tiesību aktu pieņemšanu.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Tāpēc, lai iekšējā tirgū izveidotu taisnīgu, paredzamu, ilgtspējīgu un uzticamu tiešsaistes uzņēmējdarbības vidi, Savienības līmenī būtu jāizveido vienots un mērķtiecīgs obligāto noteikumu kopums, jo īpaši panākot, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu komerciālajiem lietotājiem tiek nodrošināta pienācīga pārredzamība, kā arī efektīvas tiesiskās aizsardzības iespējas visā Savienībā. Šiem noteikumiem būtu jānodrošina arī pienācīga pārredzamība attiecībā uz korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju ranžēšanu meklēšanas rezultātos, ko ģenerē tiešsaistes meklētājprogrammas. Vienlaikus minētajiem noteikumiem vajadzētu būt tādiem, kas pasargā visas tiešsaistes platformu ekonomikas inovācijas būtisko potenciālu.

(6)  Tāpēc, lai iekšējā tirgū izveidotu taisnīgu, paredzamu, ilgtspējīgu un uzticamu tiešsaistes uzņēmējdarbības vidi, Savienības līmenī būtu jāizveido vienots un mērķtiecīgs obligāto noteikumu kopums, jo īpaši panākot, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu komerciālajiem lietotājiem tiek nodrošināta pienācīga pārredzamība, kā arī efektīvas tiesiskās aizsardzības iespējas visā Savienībā. Šiem noteikumiem būtu jānodrošina arī pienācīgi stimuli, ar kuriem veicināt taisnīgu un samērīgu uzņēmējdarbības praksi, un pārredzamība, jo īpaši attiecībā uz korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju ranžēšanu meklēšanas rezultātos, ko ģenerē tiešsaistes meklētājprogrammas, tostarp balss palīdzības pakalpojumi. Vienlaikus minētajiem noteikumiem vajadzētu būt tādiem, kas atzīst un pasargā visas tiešsaistes platformu ekonomikas inovācijas būtisko potenciālu un nodrošina veselīgu konkurenci, kuras rezultātā palielinās patērētāju izvēles iespējas.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Tā kā tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes meklētājprogrammām parasti ir pasaules mērogs, šī regula būtu jāpiemēro minēto pakalpojumu sniedzējiem neatkarīgi no tā, vai viņi darījumdarbību veic kādā dalībvalstī vai arī ārpus Savienības, ja vien ir izpildīti divi kumulatīvi nosacījumi. Pirmkārt, komerciālajiem lietotājiem vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem darījumdarbība būtu jāveic Savienībā. Otrkārt, komerciālajiem lietotājiem vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem, sniedzot minētos pakalpojumus, savas preces vai pakalpojumi būtu jāpiedāvā patērētājiem, kuri vismaz attiecībā uz daļu darījuma atrodas Savienībā. Šādiem patērētājiem būtu jāatrodas Savienībā, bet to dzīvesvietai nav jābūt Savienībā un tiem nav jābūt kādas dalībvalsts valstspiederīgajiem. Tādējādi šī regula nebūtu jāpiemēro gadījumos, kad komerciālie lietotāji vai korporatīvie tīmekļa vietņu lietotāji neveic darījumdarbību Savienībā vai kad tie veic darījumdarbību Savienībā, bet tiešsaistes starpniecības pakalpojumus vai tiešsaistes meklētājprogrammas izmanto, lai preces vai pakalpojumus piedāvātu tikai tādiem patērētājiem, kas atrodas ārpus Savienības, vai personām, kas nav patērētāji.

(7)  Tā kā tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes meklētājprogrammām parasti ir pasaules mērogs, šī regula būtu jāpiemēro minēto pakalpojumu sniedzējiem neatkarīgi no tā, vai viņi darījumdarbību veic kādā dalībvalstī vai arī ārpus Savienības, ja vien ir izpildīti divi kumulatīvi nosacījumi. Pirmkārt, komerciālajiem lietotājiem vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem darījumdarbība būtu jāveic Savienībā. Otrkārt, komerciālajiem lietotājiem vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem, sniedzot minētos pakalpojumus, savas preces vai pakalpojumi būtu jāpiedāvā patērētājiem, kuri vismaz attiecībā uz daļu darījuma atrodas Savienībā. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2012 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 593/2008 tas nozīmētu, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumi un tiešsaistes meklētājprogrammas veic mērķtiecīgas darbības, kas vērstas uz patērētājiem, kuri atrodas vienā vai vairākās dalībvalstīs neatkarīgi no to atrašanās vietas Savienībā. Šādiem patērētājiem būtu jāatrodas Savienībā, bet to dzīvesvietai nav jābūt Savienībā un tiem nav jābūt kādas dalībvalsts valstspiederīgajiem. Tādējādi šī regula nebūtu jāpiemēro gadījumos, kad komerciālie lietotāji vai korporatīvie tīmekļa vietņu lietotāji neveic darījumdarbību Savienībā vai kad tie veic darījumdarbību Savienībā, bet tiešsaistes starpniecības pakalpojumus vai tiešsaistes meklētājprogrammas izmanto, lai preces vai pakalpojumus piedāvātu tikai tādiem patērētājiem, kas atrodas ārpus Savienības, vai personām, kas nav patērētāji. Noteikumi par tiesību aktu un tiesas izvēli līgumtiesisko jautājumu risināšanai saskaņā ar starptautiskajiem un Savienības tiesību aktiem ir izstrādāti attiecībā uz tipiskiem komerclīgumiem, par kuriem puses un to juridiskie pārstāvji atbilstoši vienojas. Var rasties šaubas par to, cik lielā mērā šie noteikumi ir piemēroti īpašajai situācijai attiecībā uz platformu nolīgumiem un digitālajā laikmetā noslēgtiem līgumiem kopumā. Šis jautājums būtu jāizskata sīkāk.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Dažāda veida komercattiecības starp uzņēmumiem un patērētājiem tiešsaistē tiek īstenotas ar tādu pakalpojumu sniedzēju starpniecību, kas sniedz daudzpusējus pakalpojumus, kuri pamatā balstās uz vienu un to pašu ekosistēmas veidošanas uzņēmējdarbības modeli. Lai ietvertu attiecīgos pakalpojumus, tiešsaistes starpniecības pakalpojumi būtu jādefinē precīzi un tehnoloģiju ziņā neitrāli. Pakalpojumiem jo īpaši būtu jāsastāv no informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kurus raksturo mērķis atvieglot tiešo darījumu uzsākšanu starp komerciālajiem lietotājiem un patērētājiem neatkarīgi no tā, vai darījumi tiek noslēgti tiešsaistē, attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja vai komerciālā lietotāja tiešsaistes portālā, vai bezsaistē. Turklāt pakalpojumi būtu jāsniedz, pamatojoties uz līgumattiecībām gan starp pakalpojumu sniedzējiem un komerciālajiem lietotājiem, gan starp pakalpojumu sniedzējiem un patērētājiem. Šādas līgumattiecības būtu jāuzskata par pastāvošām, ja abas attiecīgas puses nepārprotamā un pārbaudāmā veidā izsaka savu nodomu uzņemties saistības, turklāt tai nav obligāti jābūt rakstveida piekrišanai.

(8)  Dažāda veida attiecības starp uzņēmumiem un patērētājiem tiešsaistē tiek īstenotas ar tādu pakalpojumu sniedzēju starpniecību, kas sniedz daudzpusējus pakalpojumus, kuri pamatā balstās uz vienu un to pašu ekosistēmas veidošanas uzņēmējdarbības modeli. Lai ietvertu attiecīgos pakalpojumus, tiešsaistes starpniecības pakalpojumi būtu jādefinē precīzi un tehnoloģiju ziņā neitrāli. Pakalpojumiem jo īpaši būtu jāsastāv no informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kurus raksturo mērķis atvieglot tiešo darījumu uzsākšanu starp komerciālajiem lietotājiem un patērētājiem neatkarīgi no tā, vai darījumi tiek noslēgti tiešsaistē, attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja vai komerciālā lietotāja tiešsaistes portālā, vai bezsaistē, proti, ka nav prasības par līgumattiecībām starp komerciālajiem lietotājiem un patērētājiem kā par priekšnoteikumu tam, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojums varētu būt šīs regulas piemērošanas jomā. Pakalpojumi, kuros tiešo darījumu uzsākšanas atvieglošana starp minētajiem lietotājiem un patērētājiem ir tikai nebūtiska nozīme, proti, pat ja tikai ierobežotā skaitā gadījumu pakalpojumu varētu interpretēt tā, ka tas būtu atvieglojis darījuma uzsākšanu, tiešu darījumu starp konkrētiem komerciālajiem lietotājiem un patērētājiem tomēr nevajadzētu iekļaut, jo tas nebūtu pakalpojuma mērķis. Tādu pakalpojumu gadījumā, kas parasti veicina šādus darījumus, tiešo darījumu uzsākšanas veicināšanu nevarētu uzskatīt par tādu, kam ir tikai nebūtiska nozīme. Turklāt pakalpojumi būtu jāsniedz, pamatojoties uz līgumattiecībām gan starp pakalpojumu sniedzējiem un komerciālajiem lietotājiem, gan starp pakalpojumu sniedzējiem un patērētājiem. Šādas līgumattiecības būtu jāuzskata par pastāvošām, ja abas attiecīgas puses nepārprotamā un pārbaudāmā veidā izsaka savu nodomu uzņemties saistības, turklāt tai nav obligāti jābūt rakstveida piekrišanai. Šādas līgumattiecības starp tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem un patērētājiem būtu jāuzskata par pastāvošām arī gadījumos, kad pakalpojumi patērētājam tiek sniegti apmaiņā pret personas datiem vai citiem patērētāja datiem.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Tādējādi tiešsaistes starpniecības pakalpojumu piemēriem, uz kuriem attiecas šī regula, būtu jāietver e-komercijas tiešsaistes tirdzniecības vietas, tostarp sadarbības tiešsaistes tirdzniecības vietas, kurās darbojas komerciālie lietotāji, tiešsaistes lietojumprogrammatūru pakalpojumi un tiešsaistes sociālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumi. Tomēr šī regula nebūtu jāpiemēro tiešsaistes reklāmu apkalpošanas rīkiem vai tiešsaistes reklāmu apmaiņas platformām, ja to mērķis nav atvieglot tiešo darījumu uzsākšanu un ja tie neparedz līgumattiecības ar patērētājiem. Šī regula nebūtu jāpiemēro arī tiešsaistes maksājumu pakalpojumiem, jo tie neatbilst piemērojamajām prasībām, bet būtībā drīzāk papildina darījumu, ar kuru attiecīgajiem patērētājiem tiek piegādātas preces un sniegti pakalpojumi.

(9)  Tādējādi tiešsaistes starpniecības pakalpojumu piemēriem, uz kuriem attiecas šī regula, būtu jāietver e-komercijas tiešsaistes tirdzniecības vietas, tostarp sadarbības tiešsaistes tirdzniecības vietas, kurās darbojas komerciālie lietotāji, tiešsaistes lietojumprogrammatūru pakalpojumi, piemēram, lietotņu internetveikali, balss palīdzības pakalpojumi un tiešsaistes sociālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumi. Tas būtu jāpiemēro minētajiem pakalpojumiem neatkarīgi no jaunām vai turpmākām norisēm, kas maina to tehnoloģisko vai komerciālo dizainu, kā arī, piemēram, to mijiedarbībai ar operētājsistēmu programmatūru. Tomēr šī regula nebūtu jāpiemēro tiešsaistes reklāmu apkalpošanas rīkiem vai tiešsaistes reklāmu apmaiņas platformām, ja to mērķis nav atvieglot tiešo darījumu uzsākšanu un ja tie neparedz līgumattiecības ar patērētājiem. Šī regula nebūtu jāpiemēro arī tiešsaistes maksājumu pakalpojumiem, jo tie neatbilst piemērojamajām prasībām, bet būtībā drīzāk papildina darījumu, ar kuru attiecīgajiem patērētājiem tiek piegādātas preces un sniegti pakalpojumi.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Konkrētos gadījumos var būt grūti nodalīt tiešsaistes starpniecības pakalpojumu komerciālos lietotājus no nekomerciālajiem lietotājiem. Šāda nodalīšana ir svarīga, jo komerciāliem lietotājiem, kas piedāvā preces vai pakalpojumus patērētājiem, būtu jāievēro arī stingrākas saistības pret patērētājiem. Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu1a groza Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvu 93/13/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/6/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/29/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam nevajadzētu būt rīcības brīvībai noteikt, vai attiecīgais lietotājs ir komerciāls vai nekomerciāls lietotājs. Drīzāk tiešsaistes starpniecības pakalpojumu lietotājiem vajadzētu būt iespējai pašiem norādīt, vai tie ir komerciālie lietotāji, un komerciālu lietotāju gadījumā tiem būtu jāpilda stingrākas saistības pret patērētājiem.

 

__________________

 

1a COM(2018)0185 final.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9b)  Papildoperētājsistēmu definīcijai būtu jāaptver tādas operētājsistēmas, kas ir būtiskas mobilās ierīces kontrolēšanai un cieši saistītas ar tiešsaistes starpniecības pakalpojumu, un tas, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojums kontrolē galveno kanālu, ar kura palīdzību var uzstādīt lietojumprogrammu, un gadījumi, kad minētās operētājsistēmas izstrādi un atjaunināšanu netieši vai tieši nodrošina vai kontrolē saistītu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs. Šāda papildoperētājsistēmu definīcija būtu jāpiemēro pakalpojumiem neatkarīgi no jaunām vai turpmākām norisēm, kas mainītu to tehnoloģisko vai komerciālo dizainu, tostarp, piemēram, balss kontroles izmantošanu.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Ievērojot Eiropas Savienības Tiesas attiecīgo judikatūru un ņemot vērā to, ka komerciālo lietotāju atkarība galvenokārt ir novērota saistībā ar tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem, kas kalpo kā piekļuve patērētājiem, kuri ir fiziskas personas, patērētāja jēdziens, ko izmanto, lai precizētu šīs regulas darbības jomu, jāattiecina tikai uz fiziskām personām, kuru rīcības nolūks nav saistīts ar šo personu komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju.

(10)  Ievērojot Eiropas Savienības Tiesas attiecīgo judikatūru un ņemot vērā to, ka komerciālo lietotāju atkarība galvenokārt ir novērota saistībā ar tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem, kas kalpo kā piekļuve patērētājiem, kuri ir fiziskas personas, patērētāja jēdziens, ko izmanto, lai precizētu šīs regulas darbības jomu, jāattiecina tikai uz fiziskām personām, kuru rīcības nolūks nav saistīts ar šo personu komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju. Tādēļ šīs regulas piemērošanas nolūkos tiešsaistes starpniecības pakalpojumi, kas tikai virza vai mērķtiecīgi piedāvā viena uzņēmuma preču un pakalpojumu piedāvājumus citiem uzņēmumiem, nav iekļauti darbības jomā, jo tas nerada tiešas sekas attiecībā uz patērētājiem.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Konsekvences labad šajā regulā izmantotā tiešsaistes meklētājprogrammu definīcija būtu jāsaskaņo ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/114821 izmantoto definīciju.

(11)  Šajā regulā izmantotajai tiešsaistes meklētājprogrammu definīcijai vajadzētu būt plašākai nekā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/114821 izmantotajai definīcijai. Ņemot vērā inovācijas straujo tempu, definīcijai vajadzētu būt tehnoloģiski neitrālai. Jo īpaši, šo definīciju būtu jāsaprot kā tādu, kas attiecas arī uz balss pieprasījumiem.

__________________

__________________

21 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā (OV L 194, 19.7.2016., 1. lpp.).

21 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā (OV L 194, 19.7.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Lai vajadzības gadījumā efektīvi aizsargātu komerciālos lietotājus, šī regula būtu jāpiemēro tad, ja puses nav atsevišķi atrunājušas līguma noteikumus neatkarīgi no šo līgumattiecību nosaukuma vai formas. To, vai noteikumi ir atsevišķi atrunāti, būtu jānosaka, pamatojoties uz vispārēju novērtējumu, turklāt tas, ka atsevišķi noteikumi varētu būt bijuši atsevišķi atrunāti, pats par sevi nav izšķirošs faktors.

(12)  Lai efektīvi aizsargātu komerciālos lietotājus, šī regula būtu jāpiemēro tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju un komerciālo lietotāju līgumattiecību noteikumiem neatkarīgi no šo līgumattiecību nosaukuma vai formas.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji var sniegt vai kontrolēt citus pakalpojumus vai programmatūru, kas dažos gadījumos varētu radīt iespēju izmantot šo programmatūru vai pakalpojumus, lai apietu pienākumus, kas šajā regulā noteikti attiecībā uz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem. Nepaplašinot šīs regulas darbības jomu un šeit izklāstītās prasības attiecībā uz šādu programmatūru vai pakalpojumiem, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem nevajadzētu izmantot šādu programmatūru vai pakalpojumus, lai apietu jebkādus pienākumus, kas noteikti attiecībā uz tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem. Kontrole šajā regulā būtu jāsaprot tā, kā tas definēts Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 3. panta 2. punktā, proti, minētā kontrole būtu jāveido ar tiesībām, līgumiem vai jebkuriem citiem līdzekļiem, kas atsevišķi vai kopā, ņemot vērā iesaistīto faktu vai tiesību apsvērumus, dod iespēju īstenot izšķirošu ietekmi uz uzņēmumu. Šo izšķirošo ietekmi jo īpaši var īstenot ar īpašumtiesībām, tiesībām izmantot visus vai daļu no aktīviem, kas atrodas kādā uzņēmumā, vai tiesībām vai līgumiem, kam ir izšķiroša ietekme uz uzņēmuma struktūru sastāvu, balsošanu vai lēmumiem.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Lai nodrošinātu, ka vispārīgie līguma noteikumi dod iespēju komerciālajiem lietotājiem noteikt tiešsaistes starpniecības pakalpojumu izmantošanas, izbeigšanas un apturēšanas komercnosacījumus, kā arī garantēt to darījuma attiecību paredzamību, šie noteikumi būtu jāizstrādā skaidrā un nepārprotamā valodā, kas ir viegli saprotama vidusmēra komerciālajam lietotājam. Noteikumi nebūtu jāuzskata par tādiem, kas ir sagatavoti skaidrā un nepārprotamā valodā, ja tie ir neskaidri, nenoteikti vai tajos trūkst detalizētas informācijas par svarīgiem komerciāliem jautājumiem un tādējādi tie nesniedz komerciālajiem lietotājiem pietiekamu paredzamību attiecībā uz svarīgākajiem līgumattiecību aspektiem.

(13)  Lai nodrošinātu, ka vispārīgie līguma noteikumi dod iespēju komerciālajiem lietotājiem noteikt tiešsaistes starpniecības pakalpojumu izmantošanas, izbeigšanas un apturēšanas komercnosacījumus, kā arī garantēt to darījuma attiecību paredzamību, šie noteikumi būtu jāizstrādā skaidrā un saprotamā valodā, kas ir viegli saprotama vidusmēra komerciālajam lietotājam. Noteikumi nebūtu jāuzskata par tādiem, kas ir sagatavoti skaidrā un saprotamā valodā, ja tie ir neskaidri, nenoteikti vai tajos trūkst detalizētas informācijas par svarīgiem komerciāliem jautājumiem un tādējādi tie nesniedz komerciālajiem lietotājiem pietiekamu paredzamību attiecībā uz svarīgākajiem līgumattiecību aspektiem. Turklāt valoda, kas ir maldinoša formulējuma izvēlē, nebūtu uzskatāma par vienkāršu un saprotamu.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a)  Lai nodrošinātu ne tikai pārredzamību, bet arī taisnīgumu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju un to komerciālo lietotāju attiecībās, vispārīgiem noteikumiem vajadzētu būt arī taisnīgiem un samērīgiem, un tajos būtu jāņem vērā tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja un komerciālā lietotāja darbību būtība. Noteikumus neuzskatītu par taisnīgiem un samērīgiem, ja tie, piemēram, izteikti atšķirtos no labas komercprakses konkrētajā saimnieciskajā darbībā, kurā ir iesaistīts tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs, vai būtu pretrunā principiem, kas attiecas uz labticību un godprātību darījumos. Novērtējot šīs vispārīgās prasības, attiecīgajām izpildes iestādēm būtu jāņem vērā arī līguma veids un nolūks, lietas apstākļi un komercdarbības paražas un prakse.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13b)  Lai nodrošinātu, ka komerciālajiem lietotājiem ir pienācīga skaidrība par to, kur un kam tiek pārdotas viņu preces un pakalpojumi, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu to komerciālajiem lietotājiem jānodrošina pārredzamība attiecībā uz jebkādiem papildu kanāliem vai iespējami saistītām programmām, ko tiešsaistes starpniecības pakalpojums var izmanto minēto preču vai pakalpojumu pārdošanai.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Vispārīgo noteikumu pārredzamība var būtiski veicināt ilgtspējīgas darījuma attiecības un novērst netaisnīgu rīcību, kas kaitē komerciālajiem lietotājiem. Tādēļ tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu arī jānodrošina, ka noteikumi ir viegli pieejami visos līgumattiecību posmos, tostarp potenciāliem komerciālajiem lietotājiem pirms līguma noslēgšanas, un ka visi šo noteikumu grozījumi komerciālajiem lietotājiem tiek paziņoti noteiktā paziņošanas termiņā, kas, ņemot vērā konkrētos apstākļus, ir pamatots un samērīgs un ir vismaz 15 dienas. Minēto paziņošanas termiņu nevajadzētu piemērot, ja un tādā mērā, kādā attiecīgais komerciālais lietotājs to ir nepārprotami atcēlis, vai ja un tādā mērā, kādā nepieciešamība ieviest izmaiņas, neievērojot paziņošanas termiņu, izriet no juridiskajām saistībām, kas pakalpojuma sniedzējam ir noteiktas saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem.

(14)  Vispārīgo noteikumu pārredzamība var būtiski veicināt ilgtspējīgas darījuma attiecības un novērst netaisnīgu rīcību, kas kaitē komerciālajiem lietotājiem. Tādēļ tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu arī jānodrošina, ka noteikumi ir viegli pieejami visos līgumattiecību posmos, tostarp potenciāliem komerciālajiem lietotājiem pirms līguma noslēgšanas, un ka visi šo noteikumu grozījumi komerciālajiem lietotājiem tiek paziņoti noteiktā paziņošanas termiņā, kas, ņemot vērā konkrētos apstākļus, ir pamatots un samērīgs un ir vismaz 15 dienas vai vismaz 30 dienas gadījumos, kad grozījumi prasa komerciālajiem lietotājiem veikt būtiskus tehniskos pielāgojumus to precēs un pakalpojumos, lai tos pielāgotu grozījumiem. Ar grozījumu nebūtu jāsaprot tikai izmaiņas noteikumos, kas ir vienīgi administratīvas, piemēram, tālruņa numura vai pakalpojuma sniedzēja adreses maiņa. Izņēmuma gadījumā minētos paziņošanas termiņus nevajadzētu piemērot, ja un tādā mērā, kādā attiecīgais komerciālais lietotājs tos ir nepārprotami atcēlis, vai ja un tādā mērā, kādā nepieciešamība ieviest izmaiņas, neievērojot paziņošanas termiņu, izriet no juridiskajām saistībām, kas pakalpojuma sniedzējam ir noteiktas saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem, un gadījumos, kad pakalpojumu sniedzējs rīkojas, lai novērstu briesmas, kas varētu kaitēt vai radīt drošības problēmas pakalpojumam, tā patērētājiem vai citiem lietotājiem, un kad, ņemot vērā tā satura daudzveidību, ko komerciālie lietotāji izplata, izmantojot starpniecības pakalpojumus, varētu rasties neparedzēti draudi un prakse, kas prasa tūlītēju rīcību. Komerciālajiem lietotājiem vajadzētu būt tiesīgiem izbeigt līgumu 15 dienu laikā pēc paziņojuma par grozījumiem saņemšanas, ja tie uzskata, ka minētie grozījumi noteikumos tiem kaitē.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a)  Kopumā jaunu preču vai pakalpojumu iesniegšanu tiešsaistes starpniecības pakalpojumam vai esošo preču vai pakalpojumu atjaunošanu uzskata par skaidri apstiprinošu komerciālā lietotāja darbību. Tomēr, tā kā izmaiņas noteikumos dažos gadījumos prasa komerciālajam lietotājam veikt būtiskas izmaiņas, lai ievērotu jaunos noteikumus, komerciālajiem lietotājiem nevajadzētu būt pienākumam atstāt savas preces un pakalpojumus neatjauninātus, piemēram, attiecībā uz pakalpojumu saturu, laikā, kamēr komerciālais lietotājs gatavojas jauno noteikumu izpildes ievērošanai. Kopumā gadījumos, kad paziņošanas termiņš ir 30 dienas, jo izmaiņas noteikumos prasa, lai komerciālais lietotājs veiktu būtiskus tehniskus pielāgojumus savām precēm vai pakalpojumiem, paziņošanas termiņu nevajadzētu uzskatīt par automātiski atceltu, ja komerciālais lietotājs iesniedz jaunas preces un pakalpojumus vai atjaunina tos. Gadījumos, kad, piemēram, tiek atceltas izņemtas vai pievienotas visas tiešsaistes starpniecības pakalpojuma iezīmes, kas komerciālajiem lietotājiem bija pieejamas, vai ja komerciālajiem lietotājiem var būt jāpārprogrammē savas preces un pakalpojumi, lai varētu turpināt darboties platformā, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam vajadzētu iepriekš paredzēt, ka grozījumi noteikumos prasīs komerciālajam lietotājam veikt būtiskus tehniskos pielāgojumus. Gadījumos, kad uzņēmējiem vienlaicīgi tiek paziņots par vairākiem grozījumiem noteikumos, 30 dienu paziņošanas termiņš un izņēmumi attiecībā uz automātisku atteikšanos no šāda termiņa attiecas tikai uz tādiem grozījumiem, par kuriem ir pamatoti paredzams, ka to dēļ komerciālajam lietotājam var būt jāveic būtiski tehniskie pielāgojumi.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Lai aizsargātu komerciālos lietotājus, kompetentajai tiesai vajadzētu būt iespējai konstatēt, ka neatbilstīgie noteikumi nav saistoši attiecīgajam komerciālajam lietotājam ar ietekmi ex nunc. Tomēr jebkuram šādam tiesas konstatējumam būtu jāattiecas tikai uz konkrētajiem noteikumiem, kas nav atbilstīgi. Pārējiem noteikumiem būtu jāpaliek spēkā un izpildāmiem, ciktāl tos var nodalīt no neatbilstīgajiem noteikumiem. Pēkšņas esošo noteikumu izmaiņas var būtiski traucēt komerciālo lietotāju darbību. Tāpēc, lai ierobežotu šādu negatīvu ietekmi uz komerciālajiem lietotājiem un lai atturētu no šādas rīcības, grozījumiem, kas veikti, neievērojot pienākumu paredzēt noteiktu paziņošanas termiņu, vajadzētu būt spēkā neesošiem, t. i., tie jāuzskata par tādiem, kas ar ietekmi erga omnes un ex tunc nekad nav pastāvējuši.

(15)  Lai aizsargātu komerciālos lietotājus un abām pusēm sniegtu juridisko noteiktību, kompetentajai tiesai vajadzētu būt iespējai konstatēt, ka neatbilstīgie noteikumi ir spēkā neesoši ar ietekmi ex nunc. Tomēr jebkuram šādam tiesas konstatējumam būtu jāattiecas tikai uz konkrētajiem noteikumiem, kas nav atbilstīgi. Pārējiem noteikumiem būtu jāpaliek spēkā un izpildāmiem, ciktāl tos var nodalīt no neatbilstīgajiem noteikumiem. Pēkšņas esošo noteikumu izmaiņas var būtiski traucēt komerciālo lietotāju darbību. Tāpēc, lai ierobežotu šādu negatīvu ietekmi uz komerciālajiem lietotājiem un lai atturētu no šādas rīcības, grozījumiem, kas veikti, neievērojot pienākumu paredzēt noteiktu paziņošanas termiņu, vajadzētu būt spēkā neesošiem, t. i., tie jāuzskata par tādiem, kas ar ietekmi erga omnes un ex tunc nekad nav pastāvējuši.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam var būt likumīgi iemesli pieņemt lēmumu pilnībā vai daļēji apturēt vai izbeigt sava pakalpojumu sniegšanu konkrētam komerciālajam lietotājam, cita starpā svītrojot informāciju par atsevišķām konkrētā komerciālā lietotāja precēm vai pakalpojumiem vai faktiski dzēšot meklēšanas rezultātus. Tomēr, ņemot vērā to, ka šādi lēmumi var būtiski ietekmēt attiecīgā komerciālā lietotāja intereses, tas būtu pienācīgi jāinformē par minētā lēmuma iemesliem. Pamatojums būtu jāformulē tā, lai komerciālajam lietotājam būtu skaidrs, vai pastāv iespēja apstrīdēt lēmumu, kas tādējādi uzlabotu komerciālā lietotāja iespējas vajadzības gadījumā panākt efektīvu tiesisko aizsardzību. Turklāt prasībai par pamatojuma nepieciešamību būtu jāpalīdz novērst vai labot jebkādu komerciālā lietotāja sniegta tāda tiešsaistes satura netīšu izņemšanu, ko pakalpojuma sniedzējs kļūdaini uzskatījis par nelikumīgu saturu saskaņā ar Komisijas Ieteikumu (ES) 2018/33422. Pamatojumā būtu jānorāda lēmuma objektīvais iemesls vai iemesli, balstoties uz pakalpojuma sniedzēja noteikumos iepriekš izklāstītajiem apsvērumiem, un tam būtu samērīgi jāattiecas uz attiecīgajiem konkrētajiem apstākļiem, kas ir šā lēmuma pamatā.

(16)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam var būt likumīgi iemesli pieņemt lēmumu pilnībā vai daļēji apturēt, ierobežot vai izbeigt sava pakalpojumu sniegšanu konkrētam komerciālajam lietotājam, cita starpā svītrojot informāciju par atsevišķām konkrētā komerciālā lietotāja precēm vai pakalpojumiem vai faktiski dzēšot meklēšanas rezultātus. Tāpat var būt piemērojams likumīgs pienākums izņemt konkrētu saturu vai apturēt, ierobežot vai izbeigt pakalpojumu sniegšanu pilnīgi vai daļēji. Tomēr, ņemot vērā to, ka šādi lēmumi var būtiski ietekmēt attiecīgā komerciālā lietotāja intereses, tas būtu pienācīgi un iepriekš jāinformē par izbeigšanu, ierobežošanu vai apturēšanu, izņemot gadījumus, kad tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam ir likumīgs pienākums savu pakalpojumu sniegšanu izbeigt, ierobežot vai apturēt nekavējoties. Var būt arī gadījumi, kuros tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam nav juridiska pienākuma izbeigt savus pakalpojumus, piemēram gadījumā, kad produkta izņemšanu no tirgus ierosina tirgus uzraudzības iestādes, taču kuros sniedzējam tomēr ir pamatotas šaubas par produkta vai pakalpojuma drošumu, viltošanu, krāpšanu vai produkta vai pakalpojuma piemērotību nepilngadīgajiem. Šādos gadījumos tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam vajadzētu būt iespējai nekavējoties rīkoties, lai aizsargātu patērētājus. Tomēr šādos izņēmuma gadījumos, ja pakalpojumus varētu izbeigt, ierobežot vai apturēt nekavējoties, komerciālajam lietotājam jebkurā gadījumā būtu jāsniedz paziņojums par pakalpojuma izbeigšanas, ierobežošanas vai apturēšanas iemesliem. Pamatojums būtu jāformulē tā, lai komerciālajam lietotājam būtu skaidrs, vai pastāv iespēja apstrīdēt lēmumu, kas tādējādi uzlabotu komerciālā lietotāja iespējas vajadzības gadījumā panākt efektīvu tiesisko aizsardzību. Turklāt prasībai par pamatojuma nepieciešamību būtu jāpalīdz novērst vai labot jebkādu komerciālā lietotāja sniegta tāda tiešsaistes satura netīšu izņemšanu, ko pakalpojuma sniedzējs kļūdaini uzskatījis par nelikumīgu saturu saskaņā ar Komisijas Ieteikumu (ES) 2018/33422. Dažos gadījumos tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja lēmuma pamatā ir trešo pušu paziņojumi. Konkurenti var šādus paziņojumus izmantot ļaunprātīgi. Komisijas Ieteikumā (ES) 2018/33422 ir noteikts, ka šādiem paziņojumiem jābūt pietiekami precīziem un pienācīgi pamatotiem, lai ļautu uzņemošajam pakalpojumu sniedzējam pieņemt informētu un rūpīgi apsvērtu lēmumu par saturu, uz kuru paziņojums attiecas. Tādēļ tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt pienākumam nodot informāciju par paziņojuma saturu komerciālajam lietotājam gadījumā, kad lēmums izbeigt, ierobežot vai apturēt tā pakalpojumu sniegšanu izriet no trešās puses paziņojuma, lai ļautu komerciālajam lietotājam viegli atspēkot izteikti nepatiesus paziņojumus. Pamatojumā būtu jānorāda lēmuma objektīvais iemesls vai iemesli, balstoties uz pakalpojuma sniedzēja noteikumos iepriekš izklāstītajiem apsvērumiem, un tam būtu samērīgi jāattiecas uz attiecīgajiem konkrētajiem apstākļiem, kas ir šā lēmuma pamatā, izņemot gadījumus, kad tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam ir likumīgs pienākums tos neizpaust, vai ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs var pierādīt, ka attiecīgais komerciālais lietotājs ir vairākkārt pārkāpis piemērojamos noteikumus, kā rezultātā tā darbības tiek apturētas, ierobežotas vai izbeigtas.

__________________

__________________

22 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums (ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē (OV L 63, 6.3.2018., 50. lpp).

22 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums (ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē (OV L 63, 6.3.2018., 50. lpp).

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Preču un pakalpojumu ranžēšana, ko veic tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji, būtiski ietekmē patērētāju izvēli un līdz ar to arī to komerciālo lietotāju komerciālos panākumus, kuri piedāvā šīs preces un pakalpojumus patērētājiem. Tāpēc, lai šie procesi komerciālajiem lietotājiem kļūtu paredzamāki, lai viņi varētu labāk izprast ranžēšanas mehānisma darbību un salīdzināt dažādu pakalpojumu sniedzēju ranžēšanas metodes, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu iepriekš jānorāda galvenie ranžēšanā izmantotie parametri. Galvenā parametra jēdziens būtu jāsaprot kā tāds, kas ietver visus vispārīgos kritērijus, procesus, īpašos signālus, kas iekļauti algoritmos, vai citus pielāgošanas vai pazemināšanas mehānismus, ko izmanto saistībā ar ranžēšanu. Ranžējumu veidojošo galveno parametru aprakstā būtu jāiekļauj arī paskaidrojums par jebkuru iespēju komerciālajiem lietotājiem par samaksu aktīvi ietekmēt ranžēšanu, kā arī par tās relatīvo ietekmi. Šim aprakstam būtu jāsniedz komerciālajiem lietotājiem pietiekama izpratne par to, kā ranžēšanas mehānismā tiek ņemtas vērā to piedāvāto faktisko preču vai pakalpojumu iezīmes, un izpratne par šo preču vai pakalpojumu atbilstību konkrētu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu patērētājiem.

(17)  Preču un pakalpojumu ranžēšana, ko veic tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji, būtiski ietekmē patērētāju izvēli un līdz ar to arī to komerciālo lietotāju komerciālos panākumus, kuri piedāvā šīs preces un pakalpojumus patērētājiem. Tāpēc, lai šie procesi komerciālajiem lietotājiem kļūtu paredzamāki, lai viņi varētu labāk izprast ranžēšanas mehānisma darbību un salīdzināt dažādu pakalpojumu sniedzēju ranžēšanas metodes, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu iepriekš jānorāda ranžēšanā izmantotie parametri. Gadījumos, kad nav tehnoloģiski iespējams noteikumos atklāt visus parametrus vai ja tā rezultātā tiktu izpausts visu atsevišķo parametru svērums, būtu jāuzrāda tikai galvenie parametri un to relatīvā nozīmīguma iemesli. Galvenā parametra jēdziens būtu jāsaprot kā tāds, kas ietver visus vispārīgos kritērijus, procesus, īpašos signālus, kas iekļauti algoritmos, vai citus pielāgošanas vai pazemināšanas mehānismus, ko izmanto saistībā ar ranžēšanu. Ranžējumu veidojošo galveno parametru aprakstā būtu jāiekļauj arī paskaidrojums par jebkuru iespēju komerciālajiem lietotājiem par samaksu aktīvi ietekmēt ranžēšanu, kā arī par tās relatīvo ietekmi. Parādot rezultātus, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam pie katra ranžējuma būtu arī jāatklāj tas, vai ranžējumu ir ietekmējusi atšķirīga attieksme vai kāda tieša vai netieša atlīdzība, līgumattiecības vai tiešas īpašumtiesību attiecības. Šim aprakstam būtu jāsniedz komerciālajiem lietotājiem pietiekama izpratne par to, kā ranžēšanas mehānismā tiek ņemtas vērā to piedāvāto faktisko preču vai pakalpojumu iezīmes, un izpratne par šo preču vai pakalpojumu atbilstību konkrētu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu patērētājiem. Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas attiecas uz ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsniedz patērētājiem informācija par parametriem, kas ietekmē ranžējumu. Patērētājam sniegtā informācija būtu jāatspoguļo skaidrā un saprotamā veidā atbilstoši patērētāja vajadzībām, savukārt komerciālajam lietotājam un patērētājam sniegtajai informācijai vajadzētu jebkurā gadījumā būt pietiekami līdzīgai, lai nodrošinātu, ka abas puses — kas piedāvā un kas meklē preci vai pakalpojumu — spēj pieņemt informētus lēmumus, pamatojoties uz pārredzamām meklēšanas darbībām.

 

__________________

 

 

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Tāpat arī tīmekļa vietņu, īpaši to vietņu, kurās uzņēmumi piedāvā preces un pakalpojumus patērētājiem, ranžēšana, ko veic tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji, būtiski ietekmē patērētāju izvēli un šādu korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju komerciālos panākumus. Tādēļ tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsniedz apraksts par galvenajiem parametriem, kas nosaka, kā tiks ranžētas visas indeksētās tīmekļa vietnes, tostarp tīmekļa vietnes, ko izmanto korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāji, kā arī citas tīmekļa vietnes. Tiešsaistes meklētājprogrammu gadījumā šim aprakstam būtu ne vien jāpiedāvā informācija par preču un pakalpojumu īpašībām un to atbilstību patērētājiem, bet arī jāsniedz korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem atbilstīga izpratne par to, vai – un, ja tā ir, tad kā un cik lielā mērā – tiek ņemta vērā konkrēta izmantotās tīmekļa vietnes dizaina specifika, piemēram, optimizācija attēlošanai mobilajās telesakaru ierīcēs. Tā kā starp tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem nav līgumattiecību, minētajam aprakstam vajadzētu būt pieejamam sabiedrībai acīmredzamā un viegli pieejamā vietā attiecīgajā tiešsaistes meklētājprogrammā. Lai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem nodrošinātu paredzamību, apraksts būtu arī regulāri jāatjaunina, tostarp nodrošinot, ka visas galveno parametru izmaiņas var viegli identificēt. Lai gan pakalpojumu sniedzējiem, ievērojot šo prasību atklāt galvenos ranžēšanas parametrus, nekādā gadījumā nav jāatklāj komercnoslēpums, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/94323, sniegtajam aprakstam būtu vismaz jābalstās uz faktiskajiem datiem par izmantoto ranžēšanas parametru atbilstību.

(18)  Tāpat arī tīmekļa vietņu, īpaši to vietņu, kurās uzņēmumi piedāvā preces un pakalpojumus patērētājiem, ranžēšana, ko veic tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji, būtiski ietekmē patērētāju izvēli un šādu korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju komerciālos panākumus. Tādēļ tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsniedz apraksts par parametriem, kas nosaka, kā tiks ranžētas visas indeksētās tīmekļa vietnes, tostarp tīmekļa vietnes, ko izmanto korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāji, kā arī citas tīmekļa vietnes. Gadījumos, kad nav tehnoloģiski iespējams noteikumos atklāt visus parametrus vai ja tā rezultātā tiktu izpausts visu atsevišķo parametru svērums, būtu jāuzrāda tikai galvenie parametri un to relatīvā nozīmīguma iemesli. Tiešsaistes meklētājprogrammu gadījumā šim aprakstam būtu ne vien jāpiedāvā informācija par preču un pakalpojumu īpašībām un to atbilstību patērētājiem, bet arī jāsniedz korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem atbilstīga izpratne par to, vai – un, ja tā ir, tad kā un cik lielā mērā – tiek ņemta vērā konkrēta izmantotās tīmekļa vietnes dizaina specifika, piemēram, optimizācija attēlošanai mobilajās telesakaru ierīcēs. Tā kā starp tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem nav līgumattiecību, minētajam aprakstam vajadzētu būt pieejamam sabiedrībai acīmredzamā un viegli pieejamā vietā attiecīgajā tiešsaistes meklētājprogrammā. Lai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem nodrošinātu paredzamību, apraksts būtu arī regulāri jāatjaunina, tostarp nodrošinot, ka visas parametru izmaiņas var viegli identificēt. Lai gan prasībai atklāt ranžējuma parametrus nevajadzētu skart Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/94323 attiecībā uz tās prasības ievērošanu, kas paredz atklāt galvenos ranžēšanas parametrus, sniegtajam aprakstam būtu vismaz jābalstās uz faktiskajiem datiem par izmantoto ranžēšanas parametru atbilstību. Atjauninātu galveno parametru apraksta esamība arī nāktu par labu lietotājiem, kas nav tiešsaistes meklētājprogrammas korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāji. Dažos gadījumos tiešsaistes meklētājprogrammu nodrošinātāji var pieņemt lēmumu ietekmēt ranžēšanu konkrētā gadījumā vai svītrot tīmekļa vietni no ranžēšanas, pamatojoties uz trešo pušu paziņojumiem. Tā kā tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem atšķirībā no tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem nav līgumattiecību starp pusēm, tādēļ tiem nevar prasīt tieši paziņot korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem par svītrošanu no saraksta vai par izmaiņām ranžējumā, kas saistītas ar paziņojumu. Tomēr korporatīvās tīmekļa vietnes lietotājam vajadzētu būt iespējai pārbaudīt paziņojumu, kas konkrētajā gadījumā ir pamatā izmaiņām ranžējumā vai svītrošanai no saraksta, iepazīstoties ar paziņojuma saturu publiski pieejamā tiešsaistes datubāzē. Tas palīdzētu mazināt konkurentu iespējas ļaunprātīgi izmantot paziņojumus par svītrošanu no saraksta.

__________________

__________________

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Direktīva (ES) 2016/943 par zinātības un darījumdarbības neizpaužamas informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu (OV L 157, 15.6.2016., 1. lpp.).

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Direktīva (ES) 2016/943 par zinātības un darījumdarbības neizpaužamas informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu (OV L 157, 15.6.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18a)  Lai komerciālie lietotāji gūtu labumu no informācijas par ranžēšanas parametriem, ranžēšanas rezultātiem būtu jāatspoguļo šo parametru patiesa un patvaļīga piemērošana un to parametru relatīvais nozīmīgums, ko atklāj tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji un tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji. Piemēram, ja vairāki komerciālie lietotāji būtu salīdzināmā situācijā to parametru ziņā, kurus pakalpojuma sniedzējs ir atklājis ranžējuma noteikšanas nolūkā, tiem vajadzētu būt iespējai paredzēt ranžējumu, kas atspoguļotu šo lietotāju līdzīgo situāciju parametru ziņā.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18b)  Tiešsaistes meklētājprogrammu nodrošinātāji bieži vien pieļauj to, ka dažāda atlīdzība, ko maksā korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāji, ietekmē meklēšanas rezultātu ranžējumu. Skaidra un precīza informācija par šādu praksi būtu jādara publiski pieejama korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem un patērētājiem, lai tie izprastu atlīdzības ietekmi uz ranžēšanu. Neraugoties uz to, būtu skaidri jānorāda tie meklēšanas rezultāti, kuru iekļaušanu ranžējumā ietekmējis kāds maksājuma veids, ļaujot tie būtu viegli atšķirami no citiem rezultātiem, par kuriem atlīdzība netika saņemta.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs pats piedāvā patērētājiem noteiktas preces vai pakalpojumus, izmantojot savus tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, vai dara to, izmantojot tā kontrolē esošu komerciālo lietotāju, tad minētais pakalpojumu sniedzējs var tieši konkurēt ar citiem tā tiešsaistes starpniecības pakalpojuma komerciālajiem lietotājiem, kurus tas nekontrolē. Šādās situācijās jo īpaši ir svarīgi, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs rīkotos pārredzami un aprakstītu jebkādu iespējamu atšķirīgu attieksmi — neatkarīgi no tā, vai tā tiek īstenota ar juridiskiem, komerciāliem vai tehniskiem līdzekļiem – pret precēm vai pakalpojumiem, ko viņš piedāvā pats, salīdzinājumā ar attieksmi pret tām precēm vai pakalpojumiem, ko piedāvā citi komerciālie lietotāji. Lai nodrošinātu proporcionalitāti, šī pienākuma izpilde būtu jāparedz vispārējā tiešsaistes starpniecības pakalpojumu līmenī, nevis tādu atsevišķu preču vai pakalpojumu līmenī, ko piedāvā, izmantojot minētos pakalpojumus.

(19)  Ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējs pats piedāvā patērētājiem noteiktas preces vai pakalpojumus, izmantojot savus tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, vai dara to, izmantojot tā kontrolē esošu komerciālo lietotāju, tad minētais pakalpojumu sniedzējs var tieši konkurēt ar citiem tā tiešsaistes starpniecības pakalpojuma komerciālajiem lietotājiem, kurus tas nekontrolē, un tas pakalpojumu sniedzējam var dot ekonomisku stimulu un spēju izmantot savu kontroli pār tiešsaistes starpniecības pakalpojumu vai tiešsaistes meklētājprogrammu, lai sniegtu tehniskas vai ekonomiskas priekšrocības saviem vai tā kontrolē esoša komerciālā lietotāja piedāvājumiem, šādas priekšrocības liedzot konkurējošiem komerciālajiem lietotājiem. Šāda rīcība varētu mazināt godīgu konkurenci un ierobežot patērētāju izvēli. Šādās situācijās jo īpaši ir svarīgi, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējs rīkotos pārredzami un aprakstītu jebkādu iespējamu atšķirīgu attieksmi — neatkarīgi no tā, vai tā tiek īstenota ar juridiskiem, komerciāliem vai tehniskiem līdzekļiem, piemēram, noklusējuma iestatījumiem,attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, ko viņš piedāvā pats, salīdzinājumā ar attieksmi pret tām precēm vai pakalpojumiem, ko piedāvā citi komerciālie lietotāji. Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēja preces vai pakalpojumi būtu jāuzskata par konkurējošiem ar viņa komerciālo lietotāju precēm un pakalpojumiem, ja patērētāji, kuri izmanto tiešsaistes starpniecības pakalpojumu, šīs preces vai pakalpojumus var uzskatīt par savstarpēji aizvietojamiem vai aizstājamiem.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a)  Tomēr šāda atšķirīga attieksme tiešsaistes starpniecības pakalpojumos būtu jāatļauj tikai tad, ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs spēj to objektīvi pamatot saskaņā ar Savienības tiesību vispārējiem principiem, piemēram, proporcionalitāti, juridisko noteiktību un vispārējiem principiem, kas izriet no Pamattiesību hartas. Turklāt atšķirīgai attieksmei vajadzētu būt nediskriminējošai attiecībā pret visiem pārējiem komerciālajiem lietotājiem, kas piedāvā preces vai pakalpojumus, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, un minētā attieksme neliedz patērētājiem joprojām pēc saviem ieskatiem izvēlēties un izmantot preces un pakalpojumus no tiem, ko piedāvā ar tiešsaistes starpniecības pakalpojumu.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

19.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19b)  Atsevišķas darbības var pārliecinoši uzskatīt par negodīgām visos gadījumos. Šāda prakse ir minēta šā priekšlikuma I pielikumā. ES Platformu novērošanas centram būtu pastāvīgi jāuzrauga šādas prakses gadījumu saraksta piemērošana un tā ietekme uz tirgu un jāierosina atjauninājumi Komisijai.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Tiešsaistes platformu ekonomikā spēja piekļūt datiem, tostarp personas datiem, un izmantot tos var pavērt iespēju radīt būtisku vērtību. Līdz ar to ir svarīgi, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji sniegtu komerciālajiem lietotājiem skaidru aprakstu par to, kādā apmērā, veidā un ar kādiem nosacījumiem minētie pakalpojumu sniedzēji piekļūst konkrētu kategoriju datiem un izmanto tos. Lai uzņēmēji varētu saprast, vai tie var izmantot datus, kas veicinātu vērtības radīšanu, tostarp, iespējams, saglabājot trešo personu datu pakalpojumus, aprakstam vajadzētu būt samērīgam un tajā varētu atsaukties uz vispārīgiem piekļuves nosacījumiem, nevis uz faktisku datu vai datu kategoriju pilnīgu identifikāciju. Personas datu apstrādei būtu jānotiek atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/67924.

(20)  Tiešsaistes platformu ekonomikā spēja piekļūt datiem, tostarp personas datiem, un izmantot tos var pavērt iespēju radīt būtisku vērtību. Līdz ar to ir svarīgi, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji sniegtu komerciālajiem lietotājiem skaidru aprakstu par to, kādā apmērā, veidā un ar kādiem nosacījumiem minētie pakalpojumu sniedzēji piekļūst konkrētu kategoriju datiem un izmanto tos. Lai uzņēmēji varētu saprast, vai tie var izmantot datus, kas veicinātu vērtības radīšanu, tostarp, iespējams, saglabājot trešo personu datu pakalpojumus, aprakstam vajadzētu būt samērīgam un tajā varētu atsaukties uz vispārīgiem piekļuves nosacījumiem, nevis uz faktisku datu vai datu kategoriju pilnīgu identifikāciju. Šī regula nenosaka, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem ir jābūt pārredzamiem attiecībā uz to, kādus datus tie sniedz saviem komerciālajiem lietotājiem, bet nenosaka pienākumu izplatīt personas datus vai nepersonizētus datus komerciālajiem lietotājiem, izņemot konkrētus datus, kas saistīti ar darījumu lietotāju ranžējumu un vērtējumiem, kurus komerciālie lietotāji drīkst saņemt apkopotā un anonīmā veidā. Visos gadījumos, personas datu apstrādē būtu jāievēro Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz fizisku personu aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi, kā arī attiecībā uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību elektroniskajos sakaros, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/67924, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK.

__________________

__________________

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20a)  Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2016/679 patērētājam ir tiesības saņemt personas datus, kas uz viņu attiecas un ko viņš ir sniedzis pārzinim, piemēram, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un tam ir tiesības nosūtīt minētos datus citam pārzinim, piemēram, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja uzņēmumam.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

20.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20b)  Komerciālajiem lietotājiem vajadzētu būt iespējai saņemt anonimizētu informāciju par savu reputāciju tiešsaistē, proti, vērtējumiem un pārskatiem, ko tie uzkrājuši pie viena tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja, lai tie varētu labāk izprast savu zīmola vērtību un uzlabot savu darbību tiešsaistes platformā. Būtu jāparedz rīki, ar kuriem attīstīt komerciālo lietotāju izpratni par to reputāciju, un tas būtu pirmais solis konkurences palielināšanai starp komerciālajiem lietotājiem, tā nodrošinot patērētājiem plašāku un labāk informētu izvēli.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

20.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20c)  Vairākas konkurences iestādes Savienībā un ārpus tās ir sākušas izmeklēšanu vai paziņojušas par savu nodomu to darīt attiecībā uz gadījumiem, kad tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji ir izmantojuši savu divējādo stāvokli — gan kā tirdzniecības vieta, gan kā uzņēmums, kas piedāvā preces un pakalpojumus vienā un tajā pašā tirdzniecības vietā —, lai iegūtu vai ļaunprātīgi izmantotu dominējošo stāvokli. Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja piekļuve komerciālā lietotāja darījumu nodrošinātajiem datiem var ļaut tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam konkurēt ar komerciālo lietotāju, pamatojoties uz šiem datiem. Lai nodrošinātu taisnīgumu, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam nebūtu jāļauj komerciālos nolūkos izpaust trešām pusēm, tostarp savā korporatīvajā struktūrā, datus, ko ģenerējuši komerciālā lietotāja darījumi, bez attiecīgā komerciālā lietotāja piekrišanas, izņemot gadījumus, kad uz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju attiecas juridiskas saistības atklāt datus, kas iegūti ar komerciālā lietotāja darījumiem.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Atsevišķos gadījumos tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji ar noteikumiem varētu ierobežot komerciālos lietotājus, kuri vēlas, izmantojot citus līdzekļus, nevis minētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, piedāvāt patērētājiem preces vai pakalpojumus ar izdevīgākiem nosacījumiem. Minētajos gadījumos attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem būtu jānorāda šādas rīcības iemesls, jo īpaši atsaucoties uz galvenajiem ekonomiskajiem, komerciālajiem vai juridiskajiem apsvērumiem attiecībā uz ierobežojumiem. Tomēr šis pārredzamības pienākums nebūtu jāsaprot kā tāds, kas ietekmē šādu ierobežojumu likumības novērtēšanu saskaņā ar citiem Savienības tiesību aktiem vai dalībvalstu tiesību aktiem, kuri ir saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, tostarp konkurences un netaisnīgas komercprakses jomā, un šādu tiesību aktu piemērošanu.

(21)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem nevajadzētu ierobežot komerciālo lietotāju iespējas piedāvāt tās pašas preces un pakalpojumus patērētājiem saskaņā ar atšķirīgiem vai tādiem pašiem nosacījumiem, izmantojot citus starpniecības pakalpojumus. Dažos gadījumos tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji var ierobežot komerciālo lietotāju iespējas preces vai pakalpojumus piedāvāt patērētājiem saskaņā ar atšķirīgiem nosacījumiem un izmantojot līdzekļus, kas nav minētie pakalpojumi. Minētajos gadījumos attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem būtu jānorāda šādas rīcības iemesls, jo īpaši atsaucoties uz galvenajiem ekonomiskajiem, komerciālajiem vai juridiskajiem apsvērumiem attiecībā uz ierobežojumiem, un jānodrošina, ka ierobežojumi ir samērīgi. Tomēr, ja dalībvalstis savos tiesību aktos, kas pieņemti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, var ierobežot vai ierobežot to spēju piedāvāt preces vai pakalpojumus patērētājiem saskaņā ar atšķirīgiem nosacījumiem, izmantojot citus līdzekļus, kas nav tiešsaistes starpniecības pakalpojumi.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Lai komerciālajiem lietotājiem, tostarp tiem, kuru attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu izmantošana varētu tikt apturēta vai pārtraukta, dotu iespēju piekļūt tūlītējiem, piemērotiem un efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu jāievieš iekšēja sūdzību izskatīšanas sistēma. Iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmas mērķim vajadzētu būt nodrošināt, ka ievērojamu daļu sūdzību tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs un attiecīgais komerciālais lietotājs var atrisināt divpusēji. Turklāt, ja tiktu nodrošināts, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji publicē informāciju par savas iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmas darbību un efektivitāti, tam būtu jāpalīdz uzņēmējiem izprast problēmu veidus, kas var rasties saistībā ar dažādu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu, un iespēju ātri un efektīvi panākt divpusēju atrisinājumu.

(22)  Lai komerciālajiem lietotājiem, tostarp tiem, kuru attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu izmantošana varētu tikt apturēta vai pārtraukta, dotu iespēju piekļūt tūlītējiem, piemērotiem un efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu jāievieš iekšēja sūdzību izskatīšanas sistēma. Iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmas mērķim vajadzētu būt pārredzamam, balstītam uz vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminēšanas principu un nodrošināt, ka ievērojamu daļu sūdzību tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs un attiecīgais komerciālais lietotājs var atrisināt divpusēji saprātīgā laikposmā. Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji var saglabāt sava pieņemtā lēmuma spēkā esamību sūdzības izskatīšanas laikā. Jebkurš mēģinājums panākt vienošanos, izmantojot iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmu, neietekmē tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju vai komerciālo lietotāju tiesības ierosināt tiesvedību jebkurā brīdī sūdzības izskatīšanas procesa laikā vai pēc tam. Turklāt tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu regulāri jāpublicē informācija par savas iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmas darbību un efektivitāti, lai palīdzētu komerciālajiem lietotājiem izprast galvenos problēmu veidus, kas var rasties saistībā ar dažādu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu, un iespēju ātri un efektīvi panākt divpusēju atrisinājumu.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Šīs regulas prasības attiecībā uz iekšējām sūdzību izskatīšanas sistēmām noteiktas, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem nodrošinātu pietiekamu elastīgumu šo sistēmu uzturēšanā un konkrētu sūdzību risināšanā, tādējādi līdz minimumam samazinot administratīvo slogu. Turklāt iekšējām sūdzību izskatīšanas sistēmām būtu jāļauj tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem vajadzības gadījumā samērīgā veidā vērsties pret jebkādu minēto sistēmu negodprātīgu izmantošanu, ko daži komerciālie lietotāji varētu censties darīt. Gadījumos, kas nav saistīti ar iespējamu šīs regulas juridisko saistību neizpildi, iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmās nevajadzētu būt iespējai iesniegt sūdzības par niecīgu negatīvu ietekmi uz attiecīgo komerciālo lietotāju. Ņemot vērā šādu sistēmu izveides un darbības izmaksas, ir lietderīgi no minētajiem pienākumiem atbrīvot jebkuru tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju, kas ir mazais uzņēmums saskaņā ar attiecīgajiem Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK25 noteikumiem.

(23)  Šīs regulas prasības attiecībā uz iekšējām sūdzību izskatīšanas sistēmām noteiktas, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem nodrošinātu pietiekamu elastīgumu šo sistēmu uzturēšanā un konkrētu sūdzību risināšanā, tādējādi līdz minimumam samazinot administratīvo slogu. Turklāt iekšējām sūdzību izskatīšanas sistēmām būtu jāļauj tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem vajadzības gadījumā samērīgā veidā vērsties pret jebkādu minēto sistēmu negodprātīgu izmantošanu, ko daži komerciālie lietotāji varētu censties darīt. Gadījumos, kas nav saistīti ar iespējamu šīs regulas juridisko saistību neizpildi, iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmās nevajadzētu būt iespējai iesniegt sūdzības par niecīgu ietekmi uz attiecīgo komerciālo lietotāju. Ņemot vērā šādu sistēmu izveides un darbības izmaksas, ir lietderīgi no minētajiem pienākumiem atbrīvot jebkuru tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju, kas ir mazais uzņēmums saskaņā ar attiecīgajiem Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK25 noteikumiem.

__________________

__________________

25 Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).

25 Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23a)  Ar vārda “iekšēja” izmantošanu nebūtu jāsaprot, ka tiek liegta iekšējo sūdzību izskatīšanas sistēmu deleģēšana ārējam pakalpojumu sniedzējam vai citai korporatīvai struktūrai, kamēr operators ir pilnīgi atbildīgs un tam ir iespēja nodrošināt iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmas atbilstību šīs regulas prasībām.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Mediācija var piedāvāt tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem un to komerciālajiem lietotājiem līdzekļus strīdu izšķiršanai pieņemamā veidā, neizmantojot tiesvedību, kas var būt laikietilpīga un dārga. Tāpēc tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu jāatvieglo mediācija, proti, jānorāda mediatori, kurus viņi vēlas iesaistīt. Ja mediatori savus pakalpojumus sniedz no vietas ārpus Savienības, tie būtu jānorāda tikai tad, ja ir pārliecība, ka šo pakalpojumu izmantošana attiecīgajiem komerciālajiem lietotājiem nekādā veidā neatņem tiesisko aizsardzību, ko nodrošina Savienības vai dalībvalstu tiesību akti, tostarp šīs regulas prasības un piemērojamie tiesību akti par personas datu un komercnoslēpumu aizsardzību. Lai minētie mediatori būtu pieejami, taisnīgi un cik vien iespējams ātri, efektīvi un lietderīgi, tiem būtu jāatbilst noteiktiem kritērijiem.

(24)  Mediācija var piedāvāt tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem un to komerciālajiem lietotājiem līdzekļus strīdu izšķiršanai pieņemamā veidā, neizmantojot tiesvedību, kas var būt laikietilpīga un dārga. Tāpēc tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu jāatvieglo mediācija, proti, jānorāda mediatori, kurus viņi vēlas iesaistīt. Ja mediatori savus pakalpojumus sniedz no vietas ārpus Savienības, tie būtu jānorāda tikai tad, ja ir pārliecība, ka šo pakalpojumu izmantošana attiecīgajiem komerciālajiem lietotājiem nekādā veidā neatņem tiesisko aizsardzību, ko nodrošina Savienības vai dalībvalstu tiesību akti, tostarp šīs regulas prasības un piemērojamie tiesību akti par personas datu un komercnoslēpumu aizsardzību. Lai minētie mediatori būtu pieejami, taisnīgi un cik vien iespējams ātri, efektīvi un lietderīgi, visiem identificētajiem mediatoriem būtu jāatbilst noteiktiem kritērijiem. Mediatori būtu jāmudina atrisināt strīdus, tiklīdz tas ir praktiski iespējams.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsedz samērīga mediācijas izmaksu daļa, ņemot vērā visus attiecīgos konkrētās lietas elementus. Tādēļ mediatoram būtu jāiesaka, kāda ir samērīga daļa konkrētajā gadījumā. Tomēr minētajai daļai nekad nevajadzētu būt mazākai par pusi no šīm izmaksām.

(25)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsedz samērīga mediācijas izmaksu daļa, ņemot vērā visus attiecīgos konkrētās lietas elementus. Tādēļ mediatoram būtu jāiesaka, kāda ir samērīga daļa konkrētajā gadījumā. Tomēr attiecībā uz starpniecības pakalpojumu sniedzējiem minētajai daļai nekad nevajadzētu būt mazākai par pusi no šīm izmaksām, izņemot gadījumus, kad mediators konstatē, ka komerciālais lietotājs, kurš iesniedza lietu, nerīkojās labticīgi.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(25a)  Tā kā tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem vienmēr vajadzētu būt pienākumam noteikt mediatorus, kurus tie vēlas iesaistīt, un labticīgi iesaistīties mediācijā, mediācijas pienākums būtu jānosaka tā, lai nepieļautu, ka komerciālie lietotāji ļaunprātīgi izmanto mediācijas sistēmu. Tādējādi komerciālajiem lietotājiem arī vajadzētu būt pienākumam mediācijā iesaistīties labticīgi. Turklāt, ja komerciālais lietotājs ir iesniedzis vairākas atkārtotas lietas, kas nenoved pie strīda atrisinājuma, vai ja komerciālais lietotājs ir iesniedzis lietu par tematu, ar kuru saistībā tas iepriekš mediācijas procesā ir rīkojies negodprātīgi, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam nevajadzētu šajos izņēmuma gadījumos būt pienākumam iesaistīties mediācijā ar šādu komerciālo lietotāju. Šādai izņēmuma situācijai nevajadzētu ierobežot komerciālā lietotāja iespējas iesniegt mediācijas lietu, ja, kā noteicis mediators, mediācijas temats nav saistīts ar iepriekšējām lietām.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Lai Savienībā veicinātu ar tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu saistītu strīdu izšķiršanu, izmantojot mediāciju, Komisijai būtu jāveicina specializētu mediācijas organizāciju izveide, jo tādu pašlaik nav. Tādu mediatoru iesaistei, kuriem ir specializētas zināšanas par tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes meklētājprogrammām, kā arī zināšanas par konkrētajām nozarēm, kurās minētie pakalpojumi tiek sniegti, būtu jāvairo abu pušu uzticēšanās mediācijas procesam un jāpalielina iespēja šajā procesā panākt ātru, taisnīgu un apmierinošu rezultātu.

(26)  Lai Savienībā veicinātu ar tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu saistītu strīdu izšķiršanu, izmantojot mediāciju, Komisijai kopīgi ar dalībvalstīm būtu jāveicina specializētu mediācijas organizāciju izveide, jo tādu pašlaik nav. Tādu mediatoru iesaistei, kuriem ir specializētas zināšanas par tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes meklētājprogrammām, kā arī zināšanas par konkrētajām nozarēm, kurās minētie pakalpojumi tiek sniegti, būtu jāvairo abu pušu uzticēšanās mediācijas procesam un jāpalielina iespēja šajā procesā panākt ātru, taisnīgu un apmierinošu rezultātu.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  Dažādi faktori, piemēram, ierobežoti finanšu līdzekļi, bailes no atbildes rīcības un ekskluzīvas tiesības izvēlēties noteikumos ietveramos tiesas valsts tiesību aktu noteikumus, var ierobežot esošo tiesiskās aizsardzības iespēju efektivitāti, jo īpaši to iespēju efektivitāti, kuras izmantojot, komerciālajiem lietotājiem vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem jārīkojas atsevišķi un jābūt identificējamiem. Lai nodrošinātu šīs regulas efektīvu piemērošanu, būtu jāparedz, ka organizācijas, apvienības, kas pārstāv komerciālos lietotājus vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājus, kā arī noteiktas dalībvalstīs izveidotās publiskās iestādes var iesniegt prasību valstu tiesās. Šādai prasību iesniegšanai valstu tiesās vajadzētu būt vērstai uz to, lai apturētu vai aizliegtu šajā regulā izklāstīto noteikumu pārkāpumus un novērstu turpmākus zaudējumus, kas varētu apdraudēt ilgtspējīgas darījuma attiecības tiešsaistes platformu ekonomikā. Lai nodrošinātu, ka šādas organizācijas vai apvienības minētās tiesības īsteno efektīvi un piemērotā veidā, tām vajadzētu atbilst noteiktiem kritērijiem. Ņemot vērā attiecīgo publisko iestāžu īpašo statusu dalībvalstīs, kurās šādas iestādes ir izveidotas, būtu jānosaka vienīgi tas, ka tām saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktu noteikumiem ir īpaši uzdots veikt šādus pasākumus vai nu attiecīgo pušu kopējās interesēs, vai arī vispārējās interesēs, bez nepieciešamības šos kritērijus piemērot šādām publiskām iestādēm. Jebkādām šādām darbībām nekādā veidā nevajadzētu ietekmēt komerciālo lietotāju un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju tiesības veikt tiesiskas darbības individuāli.

(27)  Dažādi faktori, piemēram, ierobežoti finanšu līdzekļi, bailes no atbildes rīcības un ekskluzīvas tiesības izvēlēties noteikumos ietveramos tiesas valsts tiesību aktu noteikumus, var ierobežot esošo tiesiskās aizsardzības iespēju efektivitāti, jo īpaši to iespēju efektivitāti, kuras izmantojot, komerciālajiem lietotājiem vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem jārīkojas atsevišķi un jābūt identificējamiem. Lai nodrošinātu šīs regulas efektīvu piemērošanu, būtu jāparedz, ka organizācijas, apvienības, kas pārstāv komerciālos lietotājus vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājus, kā arī noteiktas dalībvalstīs izveidotās publiskās iestādes var iesniegt prasību valstu tiesās. Šādai prasību iesniegšanai valstu tiesās vajadzētu būt vērstai uz to, lai apturētu vai aizliegtu šajā regulā izklāstīto noteikumu pārkāpumus un novērstu turpmākus zaudējumus, kas varētu apdraudēt ilgtspējīgas darījuma attiecības tiešsaistes platformu ekonomikā, tostarp tās, kas skar MVU un mikrouzņēmumus. Lai nodrošinātu, ka šādas organizācijas vai apvienības minētās tiesības īsteno efektīvi un piemērotā veidā, tām vajadzētu atbilst noteiktiem kritērijiem, jo īpaši attiecībā uz finansējuma pārredzamību. Dalībvalstīm būtu jāizveido vai jāizraugās šādas publiskās iestādes. Būtu jānosaka vienīgi tas, ka attiecīgajām publiskajām iestādēm saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktu noteikumiem ir īpaši uzdots veikt šādus pasākumus vai nu attiecīgo pušu kopējās interesēs, vai arī vispārējās interesēs, bez nepieciešamības šos kritērijus piemērot šādām publiskām iestādēm. Jebkādām šādām darbībām nekādā veidā nevajadzētu ietekmēt komerciālo lietotāju un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju tiesības veikt tiesiskas darbības individuāli.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(27a)  Noteiktos gadījumos šīs regulas nosacījumu pārkāpšana prasīs ātru un elastīgu izpildi. Dalībvalstu izveidotajām vai nozīmētajām tiesībaizsardzības iestādēm vajadzētu būt atbildīgām par šīs regulas atbilstīgu un efektīvu izpildi. Tiesībaizsardzības iestādes būtu jāizveido papildus šajā regulā noteiktajam tiesvedības procesam, ko ierosina reprezentatīvās organizācijas, apvienības vai publiskās struktūras. Tiesībaizsardzības iestāžu pieņemtos lēmumus var apstrīdēt tiesvedībā saskaņā ar atbilstīgajiem valsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

27.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(27b)  Ir nepieciešama cieša šīs regulas piemērošanas uzraudzība. Dalībvalstīm būtu jāizraugās valsts iestādes, kuras pieprasītu no tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem un tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem attiecīgo informāciju, kas ir vajadzīga šīs regulas uzraudzībai un īstenošanai. Šo iestāžu savāktā informācija pēc pieprasījuma būtu jāiesniedz Komisijai un ES Tiešsaistes platformu novērošanas centram.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(28a)  Pārredzamības un pārskatatbildības nolūkā un paredzētās nozīmes un uzdevumu dēļ, ES Tiešsaistes platformu novērošanas centram šajā regulā būtu jāpiešķir sava loma, papildus tās kā ekspertu grupas, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu (2018)2393, lomai. Lai to nodrošinātu, novērošanas centram būtu jāpilda saskaņā ar šo regulu piešķirtie uzdevumi neatkarīgi un sabiedrības interesēs, un tā locekļiem jābūt no plaša neatkarīgu ekspertu loka, kuri ir pierādījuši savu kompetenci un pieredzi tiešsaistes platformu ekonomikā.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  Komisijai būtu šī regula periodiski jāizvērtē, galvenokārt ar mērķi noteikt grozījumu nepieciešamību, ņemot vērā attiecīgo tehnoloģiju vai tirgus attīstību.

(29)  Komisijai būtu šī regula periodiski jāizvērtē, cieši jāuzrauga tās ietekme uz tiešsaistes platformu ekonomiku, galvenokārt ar mērķi noteikt grozījumu nepieciešamību, ņemot vērā attiecīgo tehnoloģiju vai tirgus attīstību, un pēc izvērtējuma veikšanas jāveic atbilstīgi pasākumi. Tā kā nākamajos gados šī nozare strauji attīstīsies, būtu atbilstīgi nodrošināt, ka šai regulai sekotu vairāk izstrādāts tiesību akts, ar sīkāk izstrādātiem noteikumiem, kad un ja šīs regulas pārredzamības un godīguma noteikumi būtu izrādījušies nepietiekami tam, lai novērstu turpmāku nelīdzsvarotību un negodīgu tirdzniecības praksi.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus – proti, nodrošināt taisnīgu, paredzamu, ilgtspējīgu un uzticamu tiešsaistes uzņēmējdarbības vidi iekšējā tirgū – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet mēroga un ietekmes dēļ minētos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā būtu jāparedz vienīgi tie pasākumi, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(31)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus – proti, nodrošināt skaidru, taisnīgu, paredzamu, ilgtspējīgu un uzticamu tiešsaistes uzņēmējdarbības vidi iekšējā tirgū – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet mēroga un ietekmes dēļ minētos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32)  Ir lietderīgi precizēt, ka šai regulai nebūtu jāietekmē to attiecīgo Savienības tiesību aktu noteikumu piemērošana, kas piemērojami tiesu iestāžu sadarbībai civillietās, kā arī konkurences, patērētāju tiesību aizsardzības, elektroniskās komercijas un finanšu pakalpojumu jomās.

(32)  Ir lietderīgi precizēt, ka šai regulai nebūtu jāietekmē to attiecīgo Savienības tiesību aktu noteikumu piemērošana, kas piemērojami tādās jomās, kā tiesu iestāžu sadarbība civillietās, kā arī konkurences, patērētāju tiesību aizsardzības, elektroniskās komercijas un finanšu pakalpojumu jomās, un tā neskar dalībvalstu noteikumus, kas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem regulē negodīgu komercpraksi.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi, kas garantē, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem saistībā ar tiešsaistes meklētājprogrammām tiek nodrošināta pienācīga pārredzamība un efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

1.  Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi, kas garantē, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem saistībā ar tiešsaistes meklētājprogrammām tiek nodrošināta pienācīga pārredzamība, taisnīgums un efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šo regulu piemēro tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes meklētājprogrammām, ko nodrošina vai piedāvā nodrošināt attiecīgi komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem, kuru uzņēmējdarbības vieta vai dzīvesvieta ir Savienībā un kuri, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus vai tiešsaistes meklētājprogrammas, piedāvā preces vai pakalpojumus patērētājiem, kas atrodas Savienībā, neatkarīgi no minēto pakalpojumu sniedzēju uzņēmējdarbības veikšanas vietas vai dzīvesvietas.

2.  Šo regulu piemēro tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes meklētājprogrammām, ko nodrošina vai piedāvā nodrošināt attiecīgi komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem, kuru uzņēmējdarbības vieta vai dzīvesvieta ir Savienībā un kuri, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus vai tiešsaistes meklētājprogrammas, piedāvā preces vai pakalpojumus patērētājiem, kas atrodas Savienībā, neatkarīgi no minēto pakalpojumu sniedzēju uzņēmējdarbības veikšanas vietas vai dzīvesvietas un neatkarīgi no tā, kādi tiesību akti citādi būtu piemērojami.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Šīs regulas noteikumi, kas attiecas uz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem, attiecas uz palīgoperētājsistēmu nodrošinātājiem, ja operētājsistēma pati par sevi darbojas kā tiešsaistes starpniecības pakalpojums 2. panta 2. punkta nozīmē.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

1. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Šo regulu nepiemēro tiešsaistes maksājumu pakalpojumiem vai reklāmu apkalpošanas rīkiem vai tiešsaistes reklāmu apmaiņas platformām, ja to mērķis nav atvieglot tiešo darījumu uzsākšanu un ja tās neparedz līgumattiecības ar patērētājiem.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

1. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c  Šī regula neskar Savienības tiesību aktus un valstu noteikumus, kas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem regulē negodīgu komercpraksi.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1)  "komerciālais lietotājs" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, piedāvā patērētājiem preces vai pakalpojumus nolūkos, kas saistīti ar tās komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju;

1)  "komerciālais lietotājs" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, piedāvā patērētājiem preces vai pakalpojumus nolūkos, kas saistīti ar tās komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju, tostarp privātpersonas, kas pašas darbojas kā tirgotāji, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus;

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  tie ļauj komerciālajiem lietotājiem piedāvāt preces vai pakalpojumus patērētājiem nolūkā atvieglot tiešo darījumu uzsākšanu starp šiem komerciālajiem lietotājiem un patērētājiem neatkarīgi no tā, kur šie darījumi beigās tiek noslēgti;

b)  tie ļauj komerciālajiem lietotājiem piedāvāt preces vai pakalpojumus patērētājiem nolūkā atvieglot tiešo darījumu uzsākšanu starp šiem komerciālajiem lietotājiem un patērētājiem neatkarīgi no tā, kur šie darījumi beigās tiek noslēgti, izņemot gadījumus, kad pakalpojums, kas atvieglo tiešo darījumu uzsākšanu starp šiem komerciālajiem lietotājiem un patērētājiem ir tikai nebūtiska rakstura;

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3a)  “palīgoperētājsistēmas” ir prorammatūra, kas atbilst visām šādām prasībām:

 

a)  palīgoperētājsistēma nodrošina mobilās ierīces vai ar to saistītā skaļruņa pamata darbības;

 

b)  tā ir cieši saistīta ar tiešsaistes starpniecības pakalpojumu, kas kontrolē galveno kanālu, ar kura palīdzību var uzstādīt lietojumprogrammas uz operētājsistēmas;

 

c)  operētājsistēmas izstrādi un atjaunināšanu tieši vai netieši nodrošina vai kontrolē saistītu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs;

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3b)  "palīgoperētājsistēmu nodrošinātājs" ir jebkura privātpersona vai juridiskā persona, kura nodrošina vai piedāvā nodrošināt palīgoperētājsistēmas;

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5)  "tiešsaistes meklētājprogramma" ir digitālais pakalpojums, kas ļauj lietotājiem veikt meklējumus principā visās tīmekļa vietnēs vai tīmekļa vietnēs konkrētā valodā, pamatojoties uz vaicājumu par jebkādu tematu atslēgvārda, frāzes vai citu ievaddatu veidā, un sniedz saites, kurās var atrast informāciju saistībā ar prasīto saturu;

5)  "tiešsaistes meklētājprogramma" ir digitālais pakalpojums, kas ļauj lietotājiem ievadīt prasījumu un veikt meklējumus principā visās tīmekļa vietnēs vai tīmekļa vietnēs konkrētā valodā, pamatojoties uz vaicājumu par jebkādu tematu atslēgvārda, balss pieprasījuma, frāzes vai citu ievaddatu veidā, un sniedz rezultātu, kurā var atrast informāciju saistībā ar prasīto saturu;

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7)  "korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājs" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto tīmekļa vietnes, lai patērētājiem piedāvātu preces vai pakalpojumus nolūkos, kas saistīti ar tās komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju;

7)  "korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājs" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto tiešsaistes saskarni, proti, jebkuru programmatūru, tostarp tīmekļa vietnes vai mobilās lietotnes, lai patērētājiem piedāvātu preces vai pakalpojumus nolūkos, kas saistīti ar tās komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju;

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8)  “ranžējums” ir relatīvā nozīme, ko piešķir precēm vai pakalpojumiem, kurus komerciālie lietotāji piedāvā patērētājiem, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, vai relatīvā nozīme, ko piešķir tīmekļa vietnēm, kuras patērētāju vajadzībām indeksē tiešsaistes meklētājprogrammas, un ko attiecīgi tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji attēlo, izkārto vai paziņo patērētājiem neatkarīgi no šādai attēlošanai, izkārtošanai vai paziņošanai izmantotajām tehnoloģijām;

8)  “ranžējums” ir relatīvā nozīme, ko piešķir precēm vai pakalpojumiem, kurus komerciālie lietotāji piedāvā patērētājiem, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, vai relatīvā nozīme, ko piešķir tīmekļa vietnēm, kuras indeksē tiešsaistes meklētājprogrammas, un ko attiecīgi tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji attēlo, izkārto vai paziņo neatkarīgi no šādai attēlošanai, izkārtošanai vai paziņošanai izmantotajām tehnoloģijām;

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10)  "noteikumi" ir visi noteikumi, nosacījumi, klauzulas un cita informācija neatkarīgi no to nosaukuma vai formas, kuri reglamentē līgumattiecības starp tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju un to komerciālajiem lietotājiem un kurus vienpusēji nosaka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs.

10)  "noteikumi" ir visi noteikumi, nosacījumi, klauzulas un cita informācija neatkarīgi no to nosaukuma vai formas, kuri reglamentē līgumattiecības starp tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju un to komerciālajiem lietotājiem.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10a)  "palīgpreces un palīgpakalpojumi" ir preces un pakalpojumi, ko komerciālais lietotājs ar tiešsaistes starpniecības pakalpojuma palīdzību pirms tā darījuma pabeigšanas, kuru sācis tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs, piedāvā patērētājam papildus primārajai precei vai pakalpojumam;

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 10.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10b)  “mediācija” ir strukturēts process, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/52 3. panta a) punktā;

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 10.c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10c)  "ES Tiešsaistes platformu novērošanas centrs" ir ES Tiešsaistes platformu ekonomikas novērošanas centrs, kas izveidots saskaņā ar Komisijas Lēmumu C(2018)2393

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a pants

 

Noteikumu apiešanas novēršanas pienākumi

 

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji neizmanto nevienu programmatūru vai pakalpojumus, tostarp palīgoperētājsistēmas, ko tie nodrošina vai kontrolē, lai apietu šajā regulā tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem noteiktos pienākumus.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-a)  ietver tikai taisnīgas un samērīgas klauzulas;

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  ir sagatavoti skaidrā un nepārprotamā valodā;

(a)  ir sagatavoti skaidrā un saprotamā valodā;

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  sniedz objektīvus iemeslus lēmumiem pilnībā vai daļēji apturēt vai izbeigt to tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu komerciālajiem lietotājiem.

(c)  sniedz nediskriminējošus iemeslus lēmumiem pilnībā vai daļēji apturēt, izbeigt vai noteikt jebkurus citus ierobežojumus attiecībā uz to tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu komerciālajiem lietotājiem.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  ietver informāciju par jebkādiem papildu izplatīšanas kanāliem un iespējamām saistītām programmām, ar kuru starpniecību varētu izplatīt komerciālā lietotāja piedāvātās preces un pakalpojumus;

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cb)  ietver vispārīgu informāciju par noteikumu ietekmi uz īpašumtiesībām un intelektuālā īpašuma tiesību kontroli.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Noteikumi (vai konkrētas to normas), kas neatbilst 1. punkta prasībām, attiecīgajiem komerciālajiem lietotājiem nav saistoši, ja šādu neatbilstību konstatējusi kompetenta tiesa.

2.  Noteikumi (vai konkrētas to normas), kas neatbilst 1. punkta prasībām, zaudē spēku, ja šādu neatbilstību konstatējusi kompetenta tiesa.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji attiecīgajiem komerciālajiem lietotājiem paziņo par jebkādiem paredzētajiem savu noteikumu grozījumiem.

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji attiecīgajiem komerciālajiem lietotājiem uz pastāvīga informācijas nesēja paziņo par jebkādiem savu noteikumu grozījumiem.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Paredzētos grozījumus neīsteno pirms tāda paziņošanas termiņa beigām, kas ir pamatots un samērīgs ar paredzēto izmaiņu raksturu un apjomu, kā arī ar to sekām attiecīgajam komerciālajam lietotājam. Minētais paziņošanas termiņš ir vismaz 15 dienas no dienas, kad tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs informē attiecīgos komerciālos lietotājus par paredzētajām izmaiņām.

Grozījumus neīsteno pirms tāda paziņošanas termiņa beigām, kas ir pamatots un samērīgs ar grozījumu raksturu un apjomu, kā arī ar to sekām attiecīgajam komerciālajam lietotājam. Minētais paziņošanas termiņš ir vismaz 15 dienas no dienas, kad tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs informē attiecīgos komerciālos lietotājus par grozījumiem. Ja komerciālajam lietotājam grozījumu dēļ ir jāizdara būtiski preču vai pakalpojumu tehniskie pielāgojumi, šis termiņš ir vismaz 30 dienas. Komerciālais lietotājs drīkst izbeigt līgumu 15 dienās pēc paziņojuma saņemšanas, ja šādi grozījumi rada zaudējumus komerciālajam lietotājam.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Gadījumos, kad paziņošanas termiņš ir 15 dienas, jaunu preču vai pakalpojumu iesniegšanu vai esošo preču vai pakalpojumu atjaunināšanu tiešsaistes starpniecības pakalpojumam paziņošanas termiņa laikā uzskata par skaidri apstiprinošu darbību, kas atceļ paziņošanas termiņu.

 

Gadījumos, kad paziņošanas termiņš ir 30 dienas, jo grozījumi noteikumos prasa, lai komerciālais lietotājs veiktu būtiskus tehniskus pielāgojumus savām precēm vai pakalpojumiem, paziņošanas termiņu neuzskata par automātiski atceltu, ja komerciālais lietotājs iesniedz jaunas preces un pakalpojumus vai atjaunina tos.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Šā panta 3. punktu nepiemēro, ja uz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju attiecas juridiskas saistības, kas uzliek par pienākumu grozīt tā noteikumus tādā veidā, kas tam neļauj ievērot 3. punkta otrajā daļā minēto paziņošanas termiņu.

5.  Šā panta 3. punktā minētos paziņošanas termiņus nepiemēro, ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam:

 

(a)  ir juridiskas saistības, kas tam uzliek par pienākumu grozīt savus noteikumus tādā veidā, ka tas nevar ievērot 3. punkta otrajā daļā minētos paziņošanas termiņus;

 

(b)  jārisina problēmas saistībā ar neparedzētiem un tūlītējiem draudiem, kas varētu kaitēt vai radīt drošības problēmas tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem, to patērētājiem vai citiem lietotājiem, tostarp saistībā ar krāpšanu, ļaunprogrammatūru, surogātpastu, datu pārkāpumiem vai citiem kiberdrošības riskiem.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka zīmols, kas sasaistīts ar komerciālo lietotāju un tā precēm un pakalpojumiem, ir atpazīstams visā starpniecības procesā.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Apturēšana un izbeigšana

Apturēšana, ierobežojumi un izbeigšana

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs nolemj pilnībā vai daļēji apturēt vai izbeigt savu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu konkrētam komerciālam lietotājam, tas bez liekas kavēšanās attiecīgajam komerciālajam lietotājam paziņo minētā lēmuma pamatojumu.

1.  Ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs nolemj pilnībā vai daļēji apturēt, ierobežot vai izbeigt savu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu konkrētam komerciālam lietotājam, tas informē attiecīgo komerciālo lietotāju vismaz 15 dienas pirms šā lēmuma īstenošanas, sniedzot komerciālajam lietotājam minētā lēmuma pamatojumu.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja:

 

(a)  uz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju attiecas juridisks pienākums pilnībā vai daļēji apturēt, ierobežot vai izbeigt savu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu konkrētam komerciālam lietotājam.

 

(b)  tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs rīkojas, lai aizsargātu patērētājus, balstoties uz pamatotām bažām par produkta vai pakalpojuma nelikumīgu saturu, drošumu, viltošanu, krāpšanu vai produkta vai pakalpojuma piemērotību nepilngadīgajiem.

 

(c)  tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs var pierādīt, ka attiecīgais komerciālais lietotājs ir vairākkārt pārkāpis piemērojamos noteikumus, kā rezultātā tie tiek apturēti, ierobežoti vai izbeigti.

 

Šādos gadījumos komerciālajam lietotājam nekavējoties sniedz paziņojumu par iemesliem.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punktā minētajā pamatojumā ietver atsauci uz konkrētiem faktiem vai apstākļiem, kuru rezultātā tika pieņemts tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja lēmums, kā arī atsauci uz minētā lēmuma attiecīgo objektīvo iemeslu vai iemesliem, kas minēti 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

2.  Šā panta 1. vai 1.a punktā minētajā pamatojumā ietver atsauci uz konkrētiem faktiem vai apstākļiem, kuru rezultātā tika pieņemts tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja lēmums, kā arī atsauci uz minētā lēmuma attiecīgo nediskriminējošo iemeslu vai iemesliem, kas minēti 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā. Ja apturēšanas, ierobežošanas vai izbeigšanas pamatā ir trešās personas paziņojums, minētā paziņojuma saturs jāiekļauj pamatojumā.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Šā panta 2. punktu nepiemēro, ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam ir juridisks pienākums nesniegt konkrētus faktus vai apstākļus vai atsauci uz piemērojamo pamatojumu vai pamatojumiem, vai ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs var pierādīt, ka attiecīgais komerciālais lietotājs ir vairākkārt pārkāpis piemērojamos noteikumus, kā rezultātā tā darījumi tiek apturēti, ierobežoti vai izbeigti.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Pirms apturēšanas, ierobežošanas un izbeigšanas ir jāsniedz pamatojums un iespēja sniegt skaidrojumu vai atjaunot atbilstību, ja tas ir iespējams un ir samērīgi. Ja apturēšanas, ierobežošanas vai izbeigšanas pamatā ir labojams noteikumu pārkāpums un tas nav izdarīts negodprātīgi, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs cenšas atjaunot komerciālo lietotāju, tiklīdz neatbilstība ir novērsta. Ja tiek konstatēts, ka pārtraukšana vai izbeigšana ir kļūda, komerciālo lietotāju atjauno nekavējoties un ar tādiem nosacījumiem, kādi bija spēkā pirms apturēšanas, ierobežošanas vai izbeigšanas.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos izklāsta galvenos parametrus, pēc kuriem nosaka ranžējumu, un minēto galveno parametru relatīvās nozīmes piešķiršanas pamatojumu pretstatā citiem parametriem.

Neskarot 4. punktu, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos izklāsta parametrus, pēc kuriem nosaka ranžējumu, un minēto parametru relatīvās nozīmes piešķiršanas pamatojumu. Ja nav tehnoloģiski iespējams noteikumos atklāt visus parametrus vai ja tā tiktu izpausts visu atsevišķo parametru svērums, norāda tikai galvenos parametrus un to relatīvā nozīmīguma iemeslus.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka ranžēšana atspoguļo atklāto ranžēšanas parametru nepatvaļīgu piemērošanu un to relatīvo nozīmīgumu.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja minētie galvenie parametri ietver iespēju ietekmēt ranžējumu par jebkādu tiešu vai netiešu atlīdzību, ko komerciālie lietotāji maksā attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam, tad minētais tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs iekļauj savos noteikumos arī aprakstu par šādām iespējām un šādas atlīdzības ietekmi uz ranžējumu.

Ja minētie parametri ietver iespēju ietekmēt ranžējumu par jebkādu tiešu vai netiešu atlīdzību, ko komerciālie lietotāji maksā attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam, tad minētais tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs iekļauj savos noteikumos arī aprakstu par šādām iespējām un šādas atlīdzības ietekmi uz ranžējumu.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Parādot rezultātus, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs pie katra ranžējuma atklāj to, vai un kādā apmērā to ir ietekmējusi atšķirīga attieksme vai kāda tieša vai netieša atlīdzība, līgumattiecības vai tiešas īpašumtiesību attiecības.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji viegli un publiski pieejamā aprakstā, kas sagatavots skaidrā un nepārprotamā valodā un pieejams minēto pakalpojumu sniedzēju tiešsaistes meklētājprogrammās, izklāsta korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem galvenos parametrus, pēc kuriem nosaka ranžējumu. Tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji šo aprakstu regulāri atjaunina.

2.  Neskarot 4. punktu, tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji viegli un publiski pieejamā aprakstā, kas sagatavots skaidrā un saprotamā valodā un pieejams minēto pakalpojumu sniedzēju tiešsaistes meklētājprogrammās, izklāsta parametrus, pēc kuriem nosaka ranžējumu un šo parametru relatīvās nozīmes pamatojumu. Tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji šo aprakstu regulāri atjaunina. Ja nav tehnoloģiski iespējams noteikumos atklāt visus parametrus vai ja tā tiktu izpausts visu atsevišķo parametru svērums, uzrāda tikai galvenos parametrus un to relatīvā nozīmīguma iemeslus.

 

Meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka ranžēšana atspoguļo atklāto ranžēšanas parametru nepatvaļīgu piemērošanu un to relatīvo nozīmīgumu.

 

Ja galvenie parametri paredz iespēju ietekmēt ranžējumu par tiešu vai netiešu atlīdzību, ko komerciālie lietotāji vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāji maksā attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam, šis pakalpojumu sniedzējs ietver šo iespēju aprakstu, kā arī atlīdzības ietekmes uz ranžējumu aprakstu.

 

Parādot rezultātus, meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējs pie katra ranžējuma atklāj to, vai un kādā apmērā to ir ietekmējusi atšķirīga attieksme, tostarp atšķirīgu pozicionēšanu un izvietošanu, vai kāda tieša vai netieša atlīdzība, līgumattiecības vai tiešas īpašumtiesību attiecības.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ja kādā īpašā gadījumā tiešsaistes meklētājprogrammas pakalpojuma sniedzējs ir mainījis ranžējuma kārtību vai svītrojis no saraksta kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu pēc trešās personas paziņojuma, tiešsaistes meklēšanas pakalpojumu sniedzējs dod iespēju korporatīvās tīmekļa vietnes lietotājam pārbaudīt paziņojuma saturu publiski pieejamā tiešsaistes datubāzē.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem un tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem, ievērojot šā panta prasības, nav jāatklāj nekādi komercnoslēpumi, kas definēti Direktīvas (ES) 2016/943 2. panta 1. punktā.

4.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem un tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem, ievērojot šā panta prasības, nav jāatklāj nekāda informācija, kas ar pamatotu noteiktību varētu maldināt patērētājus, izmantojot manipulācijas ar meklēšanas rezultātiem. Šis pants neskar Direktīvu (ES) 2016/943.

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Lai veicinātu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju un tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēju atbilstību šā panta prasībām, Komisija papildus šajā pantā noteiktajām pārredzamības prasībām sagatavo pamatnostādnes.

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a pants

 

Palīgpreces un palīgpakalpojumi

 

1.  Ja tiešsaistes starpniecības pakalpojuma sniedzējs vai trešās personas piedāvā patērētājiem palīgpreces un palīgpakalpojumus, tostarp finanšu produktus, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumu, tiešsaistes starpniecības pakalpojuma sniedzēji savos noteikumos izklāsta piedāvāto palīgpreču un palīgpakalpojumu veidu un aprakstu par to, vai un ar kādiem nosacījumiem komerciālajam lietotājam arī ir atļauts piedāvāt savas palīgpreces un palīgpakalpojumus, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumu.

 

2.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojuma sniedzējs pēc komerciālā lietotāja pieprasījuma sniedz to palīgpreču vai palīgpakalpojumu sarakstu, ko tas piedāvā kā papildinošus un papildus precēm un pakalpojumiem, ko piedāvā komerciālais lietotājs. Palīgpreču un palīgpakalpojumu piedāvāšanas brīdī tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji skaidri un redzami izpauž to, kas sniedz palīgpreces un palīgpakalpojumus.

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji sniedz aprakstu par jebkādu atšķirīgu attieksmi, ko tie piemēro vai var piemērot, no vienas puses, precēm vai pakalpojumiem, kurus patērētājiem minētajos tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumos piedāvā pats pakalpojumu sniedzējs vai jebkuras korporatīvās tīmekļa vietnes lietotāji, ko minētais pakalpojumu sniedzējs kontrolē, un, no otras puses, citu korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāji.

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punktā minētais apraksts attiecīgā gadījumā ietver vismaz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja atšķirīgu attieksmi, ko īsteno ar īpašiem veiktiem pasākumiem, vai rīcību, kas saistīta ar kādu no turpmāk minētajiem elementiem:

2.  Šā panta 1. un 1.a punktā minētais apraksts attiecīgā gadījumā ietver vismaz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu vai tiešsaistes meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzēja atšķirīgu attieksmi, ko īsteno ar īpašiem veiktiem pasākumiem, vai rīcību, kas saistīta ar kādu no turpmāk minētajiem elementiem:

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  pakalpojumu sniedzēja un/vai tā kontrolēto komerciālo lietotāju iespējama piekļuve jebkādiem personas datiem un/vai citiem datiem, kurus komerciālie lietotāji vai patērētāji sniedz, lai izmantotu attiecīgos tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, vai kuri rodas, sniedzot minētos pakalpojumus;

(a)  pakalpojumu sniedzēja un/vai tā kontrolēto komerciālo lietotāju iespējama piekļuve jebkādiem personas datiem un/vai citiem datiem, kurus komerciālie lietotāji, korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāji vai patērētāji sniedz, lai izmantotu attiecīgos tiešsaistes starpniecības vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumus, vai kuri rodas, sniedzot minētos pakalpojumus;

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ranžējums;

(b)  ranžējums un iepriekš konfigurēti iestatījumi attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kuras, izmantojot minētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, patērētājiem piedāvā vai nu pats pakalpojumu sniedzējs, vai visi komerciālie lietotāji, kas ir šī pakalpojumu sniedzēja kontrolē, no vienas puses, un citi komerciālie lietotāji, no otras puses;

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  jebkāda tieša vai netieša atlīdzība par attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu izmantošanu;

(c)  jebkāda tieša vai netieša atlīdzība par attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu vai meklētājprogrammu vai jebkuru palīgpakalpojumu izmantošanu un jebkādas tehniskas vai ekonomiskas priekšrocības, kas nav piešķirtas visiem komerciālajiem lietotājiem vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem;

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  piekļuve pakalpojumiem, kas ir tieši saistīti ar attiecīgajiem tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem vai ir to palīgpakalpojumi, vai to izmantošanas nosacījumi.

(d)  piekļuve pakalpojumiem vai funkcijām, kas ir tieši saistīti ar attiecīgajiem tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem vai meklētājprogrammām vai ir to palīgpakalpojumi, vai to izmantošanas nosacījumi.

 

__________________

 

 

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji piemēro vienlīdzīgu attieksmi, nepieļaujot diskrimināciju, gan, no vienas puses, precēm un pakalpojumiem, kurus patērētājiem tiešsaistes starpniecības pakalpojumos piedāvā pats pakalpojumu sniedzējs vai jebkuri komerciālie lietotāji, ko minētais pakalpojumu sniedzējs kontrolē, gan, no otras puses, konkurējošām precēm vai pakalpojumiem, kurus tiešsaistes starpniecības pakalpojumos piedāvā citi komerciālie lietotāji, izņemot gadījumus, kad šādu atšķirīgu attieksmi nepiemēro diskriminējošā veidā visiem pārējiem komerciālajiem lietotājiem un ja to var objektīvi pamatot saskaņā ar Savienības tiesību vispārējiem principiem. Jebkāda atšķirīga attieksme neierobežo patērētāju iespējas piekļūt precēm un pakalpojumiem un izmantot preces un pakalpojumus, ko piedāvā, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus.

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a pants

 

Negodīga tirdzniecības prakse

 

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji neiesaistās negodīgā tirdzniecības praksē, kuras piemēru saraksts iekļauts I pielikumā. Šis saraksts neskar citus Savienības vai valstu tiesību aktus, ko dalībvalstis piemēro saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, un saistības, kas izriet no šādiem tiesību aktiem, attiecībā uz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem.

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji izvieto savās meklētājprogrammās aprakstu par komerciālo lietotāju tehnisko piekļuvi, vai tās neesamību, jebkādiem personas datiem un/vai citiem datiem, kurus komerciālo tīmeļa vietņu lietotāji vai patērētāji sniedz, lai izmantotu attiecīgo tiešsaistes meklētājprogrammu, vai kuri rodas, sniedzot minētos pakalpojumus.

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Izmantojot 1. punktā minēto aprakstu, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji attiecīgi informē komerciālos lietotājus vismaz par:

2.  Apraksts, kas minēts 1. vai 1.a punktā, ko sagatavo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji ir pietiekami atbilstīgs, lai informētu komerciālos lietotājus vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājus vismaz par:

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  to, vai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam ir piekļuve personas datiem un/vai citiem datiem, kurus komerciālie lietotāji vai patērētāji sniedz, lai izmantotu minētos pakalpojumus, vai kuri rodas, sniedzot minētos pakalpojumus, un, ja piekļuve ir, tad kurām šādu datu kategorijām un ar kādiem nosacījumiem;

(a)  to, vai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam vai tiešsaistes meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējam ir piekļuve personas datiem un/vai citiem datiem, kurus komerciālie lietotāji vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāji, vai patērētāji sniedz, lai izmantotu minētos pakalpojumus, vai kuri rodas, sniedzot minētos pakalpojumus, un, ja piekļuve ir, tad kurām šādu datu kategorijām un ar kādiem nosacījumiem;

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  to, vai komerciālajam lietotājam ir piekļuve personas datiem un/vai citiem datiem, ko minētais komerciālais lietotājs sniedz saistībā ar attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu izmantošanu vai kas radīti, sniedzot minētos pakalpojumus minētajam komerciālajam lietotājam un viņa preču vai pakalpojumu patērētājiem, un, ja piekļuve ir, tad kurām šādu datu kategorijām un ar kādiem nosacījumiem;

(b)  to, vai komerciālajam lietotājam vai korporatīvās tīmekļa vietnes lietotājam ir piekļuve personas datiem un/vai citiem datiem, ko minētais komerciālais lietotājs vai korporatīvās tīmekļa vietnes lietotājs sniedz saistībā ar attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu vai tiešsaistes meklētājprogrammu izmantošanu vai kas radīti, sniedzot minētos pakalpojumus minētajam komerciālajam lietotājam vai korporatīvās tīmekļa vietnes lietotājam un viņa preču vai pakalpojumu patērētājiem, un, ja piekļuve ir, tad kurām šādu datu kategorijām un ar kādiem nosacījumiem;

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  to, vai papildus b) apakšpunktam komerciālajam lietotājam ir piekļuve personas datiem un/vai citiem datiem, tostarp apkopotā veidā, kas sniegti vai radīti, sniedzot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus visiem komerciālajiem lietotājiem un to patērētājiem, un, ja piekļuve ir, tad kurām šādu datu kategorijām un ar kādiem nosacījumiem.

(c)  to, vai papildus b) apakšpunktam komerciālajam lietotājam vai korporatīvās tīmekļa vietnes lietotājam ir piekļuve personas datiem un/vai citiem datiem, tostarp apkopotā veidā, kas sniegti vai radīti, sniedzot tiešsaistes starpniecības vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumus visiem komerciālajiem lietotājiem vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem un to patērētājiem, un, ja piekļuve ir, tad kurām šādu datu kategorijām un ar kādiem nosacījumiem.

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Komerciāliem lietotājiem ir tiesības strukturētā, plaši pielietotā un mašīnlasāmā formātā saņemt anonīmus vērtējumus un pārskatus vai jebkurus citus anonīmus un apkopotus datus saistībā ar viņu vērtējumiem un pārskatiem par tiešaistes starpniecības pakalpojumu, neatkarīgi no tā, vai viņi paši ir snieguši šos datus tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam.

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

7. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Tiešsaistes starpniecības pakalpojuma sniedzējs komerciālos nolūkos neatklāj trešām personām , tostarp to korporatīvās struktūras ietvaros, datus, kas iegūti komerciālā lietotāja darījumu ietvaros, bez nepārprotamas komerciālā lietotāja piekrišanas. Šo punktu nepiemēro, ja uz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju attiecas juridiskas saistības atklāt datus, kas iegūti no komerciālā lietotāja darījumiem.

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

7. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c  Šī regula neskar Regulas (ES) 2016/679 piemērošanu.

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji, sniedzot savus pakalpojumus, ierobežo komerciālo lietotāju iespējas vienas un tās pašas preces un pakalpojumus piedāvāt patērētājiem saskaņā ar atšķirīgiem nosacījumiem un izmantojot līdzekļus, kas nav minētie pakalpojumi, minētie pakalpojumu sniedzēji šā ierobežojuma iemeslus ietver savos noteikumos un dara tos viegli pieejamus sabiedrībai. Minētie iemesli ietver galvenos ekonomiskos, saimnieciskos vai juridiskos apsvērumus šādu ierobežojumu noteikšanai.

1.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji neierobežo komerciālo lietotāju iespējas piedāvāt tās pašas preces un pakalpojumus patērētājiem saskaņā ar atšķirīgiem vai tiem pašiem nosacījumiem, izmantojot citus tiešsaistes starpniecības pakalpojumus.

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Attiecībā uz citiem ierobežojumiem piedāvāt atšķirīgus nosacījumus ar līdzekļiem, kas nav tie, kas aizliegti 1. punktā, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji, kas ierobežo komerciālo lietotāju iespējas vienas un tās pašas preces un pakalpojumus piedāvāt patērētājiem saskaņā ar atšķirīgiem nosacījumiem un izmantojot līdzekļus, kas nav minētie pakalpojumi, minētie pakalpojumu sniedzēji šā ierobežojuma iemeslus ietver savos noteikumos un dara tos viegli pieejamus sabiedrībai. Minētie iemesli ietver galvenos ekonomiskos, komerciālos vai juridiskos apsvērumus šādu ierobežojumu noteikšanai. Šie ierobežojumi ir samērīgi un pamatoti ar pakalpojuma sniedzēja likumīgām interesēm.

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punktā noteiktais pienākums neskar nekādus šādu ierobežojumu piemērošanas aizliegšanu vai tās tvēruma sašaurināšanu, kas izriet no citu Savienības noteikumu piemērošanas vai no valsts noteikumiem, kuri ir saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, un kas attiecas uz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem.

2.  Dalībvalstis savos valsts noteikumos, kas pieņemti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, var aizliegt vai ierobežot 1.a punktā minētos ierobežojumus vai citus ierobežojumus, izņemot tos, kas minēti 1. punktā.

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī iekšējā sūdzību izskatīšanas sistēma komerciālajiem lietotājiem ir viegli pieejama. Tā ļauj komerciālajiem lietotājiem tieši iesniegt sūdzības attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam par jebkuru no šādiem jautājumiem:

Šī iekšējā sūdzību izskatīšanas sistēma komerciālajiem lietotājiem ir viegli pieejama un bez maksas un nodrošina apstrādi saprātīgā laikposmā. Tā ir pamatota uz pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principiem. Tā ļauj komerciālajiem lietotājiem tieši iesniegt sūdzības attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam par jebkuru no šādiem jautājumiem:

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 2. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  jebkuru šajā regulā noteikto minētā pakalpojumu sniedzēja juridisko saistību iespējama neizpilde, kas negatīvi ietekmē sūdzības iesniedzēju;

(a)  jebkuru šajā regulā noteikto minētā pakalpojumu sniedzēja juridisko saistību iespējama neizpilde, kas ietekmē sūdzības iesniedzēju;

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 2. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  tehnoloģiju jautājumi, kas ir tieši saistīti ar tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu un kas būtiski negatīvi ietekmē sūdzības iesniedzēju;

(b)  tehnoloģiju jautājumi, kas ir tieši saistīti ar tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu un kas būtiski ietekmē sūdzības iesniedzēju;

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 2. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  minētā pakalpojumu sniedzēja veikti pasākumi vai rīcība, kas ir tieši saistīta ar tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu un kas būtiski negatīvi ietekmē sūdzības iesniedzēju.

(c)  minētā pakalpojumu sniedzēja veikti pasākumi vai rīcība, kas ir tieši saistīta ar tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu un kas būtiski ietekmē sūdzības iesniedzēju.

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ātri un efektīvi apstrādā sūdzības, ņemot vērā konkrētās problēmas nozīmīgumu un sarežģītību;

(b)  ātri un efektīvi apstrādā sūdzības, ņemot vērā konkrētās problēmas nozīmīgumu un sarežģītību, bet jebkurā gadījumā sniedzot pirmo atbildi 15 dienu laikā;

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  individualizēti un skaidrā un nepārprotamā valodā paziņo sūdzības iesniedzējam par iekšējā sūdzību izskatīšanas procesa rezultātiem.

(c)  individualizēti un skaidrā un saprotamā valodā paziņo sūdzības iesniedzējam par iekšējā sūdzību izskatīšanas procesa rezultātiem.

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji katru gadu sagatavo un sniedz sabiedrībai viegli pieejamu informāciju par savas iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmas darbību un efektivitāti.

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji sagatavo un sniedz sabiedrībai viegli pieejamu informāciju par savas iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmas darbību un efektivitāti. Tie šo informāciju regulāri atjaunina.

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Minētajā informācijā norāda iesniegto sūdzību kopējo skaitu, sūdzību priekšmetu, sūdzību izskatīšanai nepieciešamo laiku un attiecībā uz sūdzībām pieņemtos lēmumus.

Minētajā informācijā norāda iesniegto sūdzību kopējo skaitu, galvenos sūdzību veidus, sūdzību izskatīšanai nepieciešamo vidējo laiku un apkopotu informāciju attiecībā uz sūdzību izskatīšanas rezultātiem.

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji labticīgi cenšas panākt vienošanos mediācijas ceļā, izmantojot jebkuru mediatoru, ko tie ir norādījuši saskaņā ar 1. punktu, lai panāktu vienošanos par strīda izšķiršanu.

3.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji un komerciālie lietotāji labticīgi cenšas panākt vienošanos mediācijas ceļā, izmantojot jebkuru mediatoru, ko tie ir norādījuši saskaņā ar 1. punktu, lai panāktu vienošanos par strīda izšķiršanu.

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji katrā atsevišķā gadījumā sedz samērīgu mediācijas kopējo izmaksu daļu. Pamatojoties uz mediatora ieteikumu, samērīgu šo kopējo izmaksu daļu nosaka, ņemot vērā visus attiecīgos izskatāmās lietas elementus, jo īpaši strīda pušu sūdzību relatīvo pamatotību, pušu rīcību, kā arī pušu lielumu un finansiālo spēku samēru attiecībā vienai pret otru. Tomēr tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji jebkurā gadījumā sedz vismaz pusi no kopējām izmaksām.

4.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji katrā atsevišķā gadījumā sedz samērīgu mediācijas kopējo izmaksu daļu. Pamatojoties uz mediatora ieteikumu, samērīgu šo kopējo izmaksu daļu nosaka, ņemot vērā visus attiecīgos izskatāmās lietas elementus, jo īpaši strīda pušu sūdzību relatīvo pamatotību, pušu rīcību, kā arī pušu lielumu un finansiālo spēku samēru attiecībā vienai pret otru. Tomēr tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji jebkurā gadījumā sedz vismaz pusi no kopējām izmaksām, izņemot gadījumus, kad mediators konstatē, ka komerciālais lietotājs nav rīkojies labticīgi vai cenšas ļaunprātīgi izmantot mediācijas procesu.

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

10. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem nav pienākuma iesaistīties mediācijā, ja komerciāls lietotājs ierosina lietu par tematu, ar kuru saistībā šis komerciālais lietotājs ir iepriekš iesniedzis mediācijas lietu un kurā mediators ir konstatējis, ka komerciālais lietotājs nav rīkojies labticīgi. Tāpat tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem nav pienākuma iesaistīties mediācijā ar komerciālajiem lietotājiem, kuri ir mediatoram vairākkārt nesekmīgi centušies iesniegt lietas mediācijai.

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Jebkurš mēģinājums panākt vienošanos, strīdu izšķiršanai izmantojot mediāciju saskaņā ar šo pantu, neietekmē tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju un attiecīgo komerciālo lietotāju tiesības jebkurā brīdī mediācijas procesa laikā vai pēc tā uzsākt tiesvedību.

5.  Jebkurš mēģinājums panākt vienošanos, strīdu izšķiršanai izmantojot mediāciju saskaņā ar šo pantu, neietekmē tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju un attiecīgo komerciālo lietotāju tiesības jebkurā brīdī pirms mediācijas procesa, tā laikā vai pēc tā uzsākt tiesvedību.

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

10. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji sagatavo un sniedz sabiedrībai viegli pieejamu informāciju par tās mediācijas funkcionalitāti un efektivitāti, kas saistīta ar to darbību. Viņi šo informāciju regulāri atjaunina.

 

Minētā informācija ietver mediācijas lietu kopējo skaitu, galvenos mediācijas lietu veidus, vidējo termiņu, kas nepieciešams, lai apstrādātu mediācijas lietas, un apkopotu informāciju par mediācijas lietu iznākumu.

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija rosina tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējus, kā arī organizācijas un apvienības, kas tos pārstāv, individuāli vai kopīgi izveidot vienu vai vairākas organizācijas, kuras sniedz 10. panta 2. punktā noteiktajām prasībām atbilstošus mediācijas pakalpojumus, ar konkrētu mērķi veicināt tādu strīdu ar komerciālajiem lietotājiem ārpustiesas izšķiršanu, kas rodas saistībā ar minēto pakalpojumu sniegšanu, jo īpaši ņemot vērā tiešsaistes starpniecības pakalpojumu pārrobežu raksturu.

Komisija un dalībvalstis rosina tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējus, kā arī organizācijas un apvienības, kas tos pārstāv, individuāli vai kopīgi izveidot vienu vai vairākas organizācijas, kuras sniedz 10. panta 2. punktā noteiktajām prasībām atbilstošus mediācijas pakalpojumus, ar konkrētu mērķi veicināt tādu strīdu ar komerciālajiem lietotājiem ārpustiesas izšķiršanu, kas rodas saistībā ar minēto pakalpojumu sniegšanu, jo īpaši ņemot vērā tiešsaistes starpniecības pakalpojumu pārrobežu raksturu.

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Dalībvalstis nodrošina, ka to attiecīgās valsts struktūras izveido reģistru par nelikumīgām darbībām, par kurām valsts tiesas ir izdevušas priekšrakstus, lai nodrošinātu pamatu labai praksei un informētu citu dalībvalstu valsts struktūras vai iestādes.

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Organizācijām vai apvienībām 1. punktā minētās tiesības ir tikai tad, ja prasības celšanas brīdī tās atbilst visām turpmāk minētajām prasībām:

Organizācijām vai apvienībām 1. punktā minētās tiesības ir tikai tad, ja prasības celšanas brīdī un prasības izskatīšanas laikā tās joprojām atbilst visām turpmāk minētajām prasībām:

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  tās tiecas sasniegt mērķus, kas ir komerciālo lietotāju grupas vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju grupas, ko tās pārstāv, kopīgās interesēs;

(b)  tās tiecas sasniegt mērķus, kas publiski apliecināti to statūtos vai attiecīgā pārvaldības dokumentā un kas ir komerciālo lietotāju grupas vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju grupas, ko tās pārstāv, kopīgās interesēs;

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  tās ir bezpeļņas struktūras.

(c)  tās ir bezpeļņas struktūras un to finansējuma avoti ir pārredzami.

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstīs, kur tās izveidotas, minētajām publiskajām iestādēm ir 1. punktā minētās tiesības, ja tām saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem ir uzdots aizstāvēt komerciālo lietotāju vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju kopējās intereses vai nodrošināt atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām.

Šā panta nolūkā dalībvalstis izveido vai norīko publiskās iestādes. Minētajām publiskajām iestādēm ir 1. punktā minētās tiesības, ja tām saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem ir uzdots aizstāvēt komerciālo lietotāju vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju kopējās intereses vai nodrošināt atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šā panta 1. punktā minētās tiesības neskar komerciālo lietotāju un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju tiesības individuāli celt prasības kompetentajās valsts tiesās saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā tiek celta prasība, lai novērstu jebkādu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju neatbilstību attiecīgajām šajā regulā noteiktajām prasībām.

3.  Šā panta 1. punktā minētās tiesības neskar komerciālo lietotāju un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju tiesības individuāli celt prasības kompetentajās valsts tiesās saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā tiek celta prasība, lai novērstu jebkādu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēju neatbilstību attiecīgajām šajā regulā noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a pants

 

Izpildiestādes

 

1.  Katra dalībvalsts norīko iestādi vai iestādes, kuras ir atbildīgas par adekvātu un efektīvu šīs regulas izpildi. Struktūra, kas ir atbildīga par šīs regulas efektīvu izpildi, var būt tā pati struktūra, kas minēta 12. pantā.

 

2.  Dalībvalstis nosaka noteikumus, kuros paredz pasākumus, kas piemērojami šīs regulas noteikumu neievērošanas gadījumā, un nodrošina to īstenošanu. Paredzētie pasākumi ir iedarbīgi, samērīgi un atturoši.

 

3.  Šā panta 2. punktā minētos pasākumus paziņo Komisijai un dara publiski pieejamus Komisijas tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

12.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.b pants

 

Uzraudzīšana

 

Dalībvalstis cieši uzrauga šīs regulas piemērošanu un norīko valsts iestādes, lai pieprasītu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem un tiešsaistes meklētājprogrammām iesniegt attiecīgu informāciju, kas vajadzīga šīs regulas uzraudzībai un izpildei, ko veic 12.a pantā minētā iestāde vai iestādes. Šo iestāžu savākto informāciju pēc pieprasījuma sniedz Komisijai un ES Tiešsaistes platformu novērošanas centram.

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija rosina tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējus un tos pārstāvošas organizācijas un apvienības izstrādāt rīcības kodeksus, kuru nolūks ir veicināt šīs regulas pareizu piemērošanu, un šajā izstrādē ņemt vērā to dažādo nozaru īpatnības, kurās tiek sniegti tiešsaistes starpniecības pakalpojumi, kā arī mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu specifiskās iezīmes.

1.  Komisija rosina tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējus un tos pārstāvošas organizācijas un apvienības sadarbībā ar komerciālajiem lietotājiem, tostarp MVU un mikrouzņēmumiem un to pārstāvētajām organizācijām, izstrādāt rīcības kodeksus, kuru nolūks ir veicināt šīs regulas pareizu piemērošanu, un šajā izstrādē ņemt vērā to dažādo nozaru īpatnības, kurās tiek sniegti tiešsaistes starpniecības pakalpojumi, kā arī mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu specifiskās iezīmes.

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ja tiešsaistes starpniecības pakalpojums ir galvenokārt saistīts ar vienu atsevišķu nozari, kurai ir īpašs un plaši izmantots nozares rīcības kodekss, Komisija mudina tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju pieņemt un īstenot minētās nozares rīcības kodeksu.

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

13.a pants

 

ES Tiešsaistes platformu novērošanas centrs

 

Papildus uzdevumiem, kas noteikti Komisijas Lēmuma C(2018)2393 2. pantā, ES platformas novērošanas centram ir vēl šādi uzdevumi:

 

(a) uzraudzīt un novērtēt šīs regulas īstenošanu un jo īpaši analizēt I pielikuma ietekmi uz tirgu, ņemot vērā Savienības un dalībvalstu tiesu praksi; un

 

(b) sniegt Eiropas Komisijai ieteikumus saskaņā ar 14. pantu attiecībā uz šīs regulas pārskatīšanu.

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija līdz [date: three years after the date of entry into force] un pēc tam reizi trijos gados izvērtē šo regulu un ziņo par to Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.

1.  Komisija līdz [datums: 18 mēneši pēc piemērošanas datuma] un pēc tam reizi trijos gados izvērtē šo regulu un ziņo par to Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pirmo šīs regulas izvērtēšanu veic jo īpaši, lai novērtētu, kā izpildīti 5., 6., 7. un 8. pantā minētie pienākumi, kāda ir to ietekme uz tiešsaistes platformu ekonomiku un vai var būt vajadzīgi papildu noteikumi, tostarp attiecībā uz izpildi, nolūkā nodrošināt taisnīgu, paredzamu, ilgtspējīgu un uzticamu tiešsaistes uzņēmējdarbības vidi iekšējā tirgū.

2.  Pirmo šīs regulas izvērtēšanu veic jo īpaši, lai:

 

(a)  novērtētu 3.–8. pantā noteikto pienākumu atbilstību un ietekmi uz tiešsaistes platformu ekonomiku;

 

(b)  novērtētu jebkādu izstrādāto rīcības kodeksu ietekmi un efektivitāti, uzlabojot taisnīgumu un pārredzamību;

 

(c)  sīkāk analizētu problēmas, ko rada komerciālo lietotāju atkarība no tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem, un problēmas, kuras rada negodīga tirdzniecības prakse, ko īsteno tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji, un padziļinātāk konstatētu, kāda ir šādas prakses izplatība;

 

(d)  analizētu, vai konkurence starp komerciālo lietotāju piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem un precēm vai pakalpojumiem, ko piedāvā vai kontrolē tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji, ir godīga konkurence un vai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji šajā saistībā ļaunprātīgi neizmanto privileģētos datus;

 

(e)  novērtētu šīs regulas ietekmi uz iespējamām neatbilstībām starp operētājsistēmu nodrošinātājiem un to komerciālajiem lietotājiem;

 

(f)  novērtētu, vai regulas darbības joma, it sevišķi saistībā ar "komerciālā lietotāja" definīciju, ir piemērota, proti, vai tā nesekmē fiktīvu pašnodarbinātību;

 

(g)  atbilstīgi tiešsaistes platformu novērošanas centra ieteikumiem saskaņā ar 13.a pantu pārskatīt I pielikumā iekļauto negodīgas komercprakses sarakstu.

 

Izvērtējumā nosaka, vai varētu būt vajadzīgi papildu noteikumi, arī attiecībā uz izpildi, lai iekšējā tirgū nodrošinātu taisnīgu, paredzamu, ilgtspējīgu un uzticamu tiešsaistes uzņēmējdarbības vidi. Pēc minētā izvērtējuma Komisija veic nepieciešamos pasākumus, kas var ietvert arī tiesību aktu priekšlikumus.

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Izvērtējot šo regulu, Komisija ņem vērā atzinumus un ziņojumus, ko tai iesniegusi Tiešsaistes platformu ekonomikas novērošanas centra ekspertu grupa, kura izveidota saskaņā ar Komisijas Lēmumu C(2018)2393. Komisija vajadzības gadījumā ņem vērā arī 13. pantā minēto rīcības kodeksu saturu un darbību.

4.  Izvērtējot šo regulu, Komisija ņem vērā atzinumus un ziņojumus, ko tai iesniegusi Tiešsaistes platformu ekonomikas novērošanas centra ekspertu grupa, kura izveidota saskaņā ar Komisijas Lēmumu C(2018)2393, kā arī ņem vērā ES Tiešsaistes Platformu novērošanas centra papildu uzdevumus, kas noteikti 13.a pantā.

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  To piemēro no [date: six months following the day of its publication].

2.  To piemēro no [datums: deviņi mēneši pēc publikācijas dienas].

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

I pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

I pielikums

 

Komercdarbības, kas uzskatāmas par negodīgu praksi jebkuros apstākļos

 

(a)  attiecībā uz komerciālajiem lietotājiem vienpusēji piemērot noteikumus, kas paredz atbildības nodošanu tiem tādā veidā, kas ir pretrunā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/31/EK 12. — 15. pantā noteiktajiem tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanas pienākumiem;

 

(b)  ierosināt līguma noteikumus ar atpakaļejošu spēku, kas kaitē uzņēmējdarbībai;

 

(c)  saglabāt juridiskas tiesības komerciālā lietotāja konfidenciālo informāciju izmantot lielākā mērā nekā noteikts līgumā pēc tam, kad starp tiešsaistes starpniecības pakalpojuma sniedzēju un komerciālo lietotāju noslēgtais līgums ir zaudējis spēku;

 

(d)  saglabāt jebkādus noteikumus vai īstenot jebkādu praksi, kas nepamatoti apgrūtina komerciālajā lietotāja iespējas īstenot savas līgumiskās tiesības izbeigt attiecības ar tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju vai kas netaisnīgi attur komerciālo lietotāju no līguma izbeigšanas;

 

(e)  iejaukties komerciālajās attiecībās starp konkurējošiem komerciālajiem lietotājiem un patērētājiem ārpus tām darbībām, kas tika iesāktas tiešsaistes starpniecības pakalpojumā.

(1)

OV C 440, 6.12.2018., 177. lpp.


PASKAIDROJUMS

Ievads

Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu tiešsaistes platformu ekonomikā. Ir acīmredzams, ka ir vajadzīgs vienots un konkrēts saistošu noteikumu kopums, lai nākotnē nodrošinātu dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības vidi. Patlaban tiešsaistes platformu vidē ir vērojami vairāki izteiktas nelīdzsvarotības gadījumi starp platformām, no vienas puses, un komerciālajiem lietotājiem, no otras puses. Šāda nelīdzsvarotība galu galā kaitē patērētājam, jo var samazināt konkurenci, kas savukārt ierobežo preču un pakalpojumu daudzveidību, kā arī paaugstina patēriņa cenas.

Referente atzīst šīs regulas horizontālo raksturu un attiecīgi Komisijas pieeju. Šī regula nav konkrētas nozares vai problēmas instruments, bet gan ir piemērota visas tiešsaistes platformu ekonomikas problēmjautājumu risināšanai. Komisijas priekšlikums daudzējādā ziņā atbilstīgi pievēršas pārredzamības trūkumam, kas ir aktuāli daudzām tiešsaistes platformām, bet nav pietiekami spēcīgs, lai risinātu taisnīguma trūkumu tajā pašā tiešsaistes platformu vidē. Referente uzskata, ka ir ļoti svarīgi pastāvošo taisnīguma trūkumu risināt detalizētāk, nekā paredzēts Komisijas priekšlikumā un īstenot lielāku skaitu pasākumu, lai labāk risinātu šo jautājumu.

Komisijas priekšlikumā izpildes nolūkā ir paredzētas tiesiskās aizsardzības iespējas un mediācijas iespēja. Tomēr referente uzskata, ka tiesiskās aizsardzības sistēmā ir aktīvāk jāiesaista dalībvalstis, un konkrēti ierosina visās dalībvalstīs izveidot vai norīkot publiskas iestādes, lai nodrošinātu šīs regulas noteikumu izpildi visā Savienībā.

Visbeidzot, referente uzskata, ka ir ļoti svarīgi skaidri norādīt, ka šī regula neskar iespējamību platformu uzskatīt par darba devēju saskaņā ar darba tiesībām, ja platforma rīkojas kā darba devējs attiecībā pret saviem komerciālajiem lietotājiem. Nosakot, vai platforma vienkārši ir starpniecības pakalpojuma sniedzējs komerciāliem lietotājiem vai drīzāk ir darba devējs, vienmēr būtu jābalstās uz tiešsaistes platformas saimnieciskās darbības faktisko būtību, nevis šīs darbības īstenošanas šķietamo procedūru.

Priekšlikuma ietekme uz patērētājiem

Referente uzskata, ka vienmēr, kad platformu dominējošā pozīcija tās padara par informācijas, izvēles un cenu "vārtziņiem" un kad netiek garantēti konkrēti obligātie taisnīguma un pārredzamības standarti, tiek iedragāta patērētāju labklājība. Turklāt nepietiekama pārredzamība un juridiskā nenoteiktība tiešsaistes platformu ekonomikā, arī uzņēmumu savstarpējās attiecībās, varētu samazināt patērētāju uzticību tiešsaistes ekonomikai. Tādēļ šai regulai būtu jāuzlabo taisnīgums un pārredzamība platformu komerciālajiem lietotājiem, bet ir arī jāpatur prātā, ka pasākumiem ir jānodrošina patērētāju piekļuve konkurētspējīgai, taisnīgai un pārredzamai tiešsaistes ekosistēmai. Proti, viens no apzinātajiem problēmjautājumiem ir plaši izplatītā diskriminācija pret komerciālajiem lietotājiem, konkurējot ar konkrētiem produktiem tiešsaistes platformās, kuri patērētājam uzrādās kā noklusējuma iespējas. Tas it sevišķi attiecas uz gadījumiem, kad tiešsaistes platforma pati sniedz pakalpojumu, neinformējot patērētājus, ka platformā ir iespējamas citas alternatīvas. Tādējādi 6. pantā platformām, kuras piedāvā preces vai pakalpojumus, kas konkurē ar komerciālo lietotāju piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem, būtu jāļauj patērētājiem izvēlēties, kuru preci vai pakalpojumu izmantot pēc noklusējuma, kad patērētājs platformu izmanto pirmo reizi. Patērētājiem būtu arī jāļauj vispār neizvēlēties noklusējuma iespēju.

Priekšlikuma darbības joma un definīcijas

Lielā mērā referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikuma darbības jomu un definīcijas, kā izklāstīts 1. un 2. pantā, un uzskata, ka tie ir atbilstīgi un piemēroti regulas nolūkam, mērķiem un uzdevumiem. Tomēr šajos pantos ir ieviestas dažas izmaiņas, lai priekšlikumu padarītu skaidrāku. Pirmkārt, tika uzskatīts, ka priekšlikuma tematā un darbības jomā ir jāietver "taisnīgums" atbilstīgi priekšlikuma nosaukumam. Otrkārt, ziņojuma projektā ir uzsvērts, ka dažkārt ir grūti nodalīt tiešsaistes starpniecības pakalpojumu komerciālos lietotājus no nekomerciālajiem lietotājiem. Šāda nodalīšana ir svarīga, jo komerciālajiem lietotājiem, kas piedāvā preces vai pakalpojumus patērētājiem, arī būtu jāievēro stingrākas saistības pret patērētājiem. Šajā nolūkā ir iekļauts apsvērums, lai uzsvērtu, ka saskaņā ar Komisijas priekšlikumu par grozījumiem Direktīvā 2011/83/ES saistībā ar "direktīvu par ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu" (2018/0090 (COD)) platformai nevajadzētu būt rīcības brīvībai, nosakot, vai lietotājs ir komerciāls vai nekomerciāls lietotājs.

Referente arī uzskata, ka būtu jāgroza "noteikumu" definīcija, lai tā būtu attiecināma uz visiem gadījumiem un līgumiem neatkarīgi no tā, vai noteikumus "vienpusēji nosaka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs", un tas jādara nolūkā izvairīties no iespējamas netiešas vai slēptas ļaunprātīgas prakses gadījumiem no spēcīgu tiešsaistes platformu puses. Tā kā dažām platformām tirgū ir spēcīga un pat dominējoša pozīcija, komerciālo lietotāju iespējas aizstāvēt savas intereses daudzkārt var būt nepietiekamas, lai pienācīgi vienotos par taisnīgiem līguma noteikumiem, pat ja par noteikumiem it kā panākta divpusēja vienošanās. Referente uzskata, ka taisnīgums un pārredzamība būtu jānodrošina visos līgumos. Tādēļ ir vajadzīgs grozījums, lai skaidri norādītu, ka regulas noteikumiem būtu jāattiecas uz visiem līgumiem.

Taisnīgi un samērīgi noteikumi

Referente arī atzinīgi vērtē 3. panta priekšlikuma projektu, bet iekļauj konkrētas izmaiņas, lai papildinātu Komisijas priekšlikumu. Referente uzskata, ka papildus pārredzamības prasībām ir vajadzīga papildu prasība, ka noteikumiem ir jābūt "taisnīgiem un samērīgiem". Referente ierosina noteikumus neuzskatīt par taisnīgiem un samērīgiem, ja tie, piemēram, stipri atšķiras no labas komercprakses saimnieciskās darbības jomā, kurā darbojas platforma, vai ir pretrunā labticības un godprātības principiem. Šīs prasības ieviešana ir svarīgs solis ļaunprātīgas prakses apkarošanā tiešsaistes platformu ekonomikā.

Palīgpreces un palīgpakalpojumi

Ir iekļauts jauns pants un atbilstoša "palīgpreču un palīgpakalpojumu" definīcija, kas, proti, ir preces un pakalpojumi, ko komerciālais lietotājs platformā piedāvā patērētājam papildus primārajai precei vai pakalpojumam. Šā panta mērķis ir nodrošināt, ka gadījumos, kad preces un pakalpojumi tiek patērētājiem piedāvāti platformās, platformām būtu pienākums noteikumos skaidri un pamanāmi patērētājiem sniegt pakalpojumu aprakstu, norādīt, kas sniedz pakalpojumus un saskaņā ar kādiem nosacījumiem tie tiek sniegti. Tas būtu piemērojams neatkarīgi no tā, vai platforma šīs palīgpreces un palīgpakalpojumus piedāvā pati vai ar trešo personu starpniecību.

Lielāka pārredzamība attiecībā uz papildu kanāliem

Lai nodrošinātu, ka komerciālajiem lietotājiem ir pienācīgi skaidrs, kur un kam tiek pārdoti viņu pakalpojumi vai preces, referente uzskata, ka platformām būtu to komerciālajiem lietotājiem jānodrošina pārredzamība attiecībā uz jebkādiem papildu kanāliem vai saistītām programmām, ko platforma izmanto minēto preču vai pakalpojumu pārdošanai. Principā komerciālajiem lietotājiem vajadzētu būt tiesībām zināt, kur un saskaņā ar kādiem noteikumiem tiktu izmantots viņu nosaukums un zīmols.

Lielāka pārredzamība attiecībā uz ranžēšanas parametriem

Referente arī atzinīgi vērtē ierosināto 5. panta projektu kā līdzsvarotu sākumpunktu. Tomēr būtu arī jānodrošina, lai līdzīgi 3. panta prasībai informācija par ranžēšanu tiktu sniegta skaidrā un nepārprotamā veidā. Turklāt referente uzskata, ka ranžēšanas noteicošie parametri būtu komerciālajiem lietotājiem jāpiemēro nediskriminējošā veidā, kas nozīmē, ka komerciālajiem lietotājiem, kuri atrodas vienādā situācijā, būtu jāpiemēro vienādi ranžēšanas nosacījumi. Referente arī uzskata, ka, lai nodrošinātu uzticēšanos tiešsaistes platformu ekonomikai, pārredzamība attiecībā uz komerciālajiem lietotājiem ir tikai viena taisnīguma daļa. Patērētajiem arī vajadzētu būt iespējai piekļūt informācijai par parametriem, kas skar tiešsaistes starpniecības pakalpojumu ranžēšanu. Tādēļ Savienības tiesību aktos būtu jāievieš juridisks pienākums, lai nodrošinātu, ka šo informāciju saņem arī patērētāji. Referente uzskata, ka, lai gan patērētājiem piedāvātā informācija ir jāsniedz skaidri un vispusīgi, nodrošinot patērētāja vajadzības, abām pusēm, kas piedāvā un kas meklē preci vai pakalpojumu, vajadzētu būt līdzīgai informācijai, lai būtu iespējams pieņemt informētus lēmumus, balstoties uz meklēšanas pārredzamību.

Piekļuve datiem

Referente uzskata, ka platformām nevajadzētu komerciālos nolūkos izpaust nekādus komerciālā lietotāja darījumu nodrošinātos datus trešām personām bez komerciālā lietotāja piekrišanas. Referente ir ieviesusi grozījumu, lai risinātu situācijas, kurās platformas varētu ļaunprātīgi izmantot savu komerciālo lietotāju darījumu nodrošinātos datus, kā rezultātā varētu rasties negodīgs konkurences stāvoklis. Referente arī vēlas norādīt, ka šī regula neietekmē un neskar VDAR piemērošanu.

Mediācija

Tā kā platformām vienmēr vajadzētu būt pienākumam noteikt mediatorus, kurus tās vēlas iesaistīt, un labticīgi iesaistīties mediācijā, mediācija būtu jāīsteno tā, lai nepieļautu, ka komerciālie lietotāji ļaunprātīgi izmanto mediācijas sistēmu. Tādējādi komerciālajiem lietotājiem vajadzētu būt pienākumam mediācijā iesaistīties labticīgi. Turklāt šai regulai būtu jānovērš mediācijas pienākuma iespējama ļaunprātīga izmantošana, komerciālam lietotājam iesniedzot atkārtotas vai fiktīvas lietas. Tādējādi konkrētos un skaidri noteiktos izņēmuma gadījumos platformai nevajadzētu būt pienākumam iesaistīties mediācijā ar komerciālu lietotāju.

Platformu novērošanas centrs un regulas pārskatīšana

Referente atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Komisija ir izveidojusi platformu novērošanas centru, tomēr uzskata, ka, tā kā platformu novērošanas centram būs svarīga nozīme tiešsaistes platformu ekonomikas attīstības uzraudzīšanā un šīs regulas piemērošanā, tas būtu jāizveido kā struktūra saskaņā ar šo regulu, nevis kā ekspertu grupa, kura izveidota ar Komisijas lēmumu, kā tas ir vairāku citu līdzīgu novērošanas centru vai līdzīgu struktūru gadījumā citu tiesību aktu ietvaros.

Turklāt referente vēlas paredzēt, ka šī regula būtu jāpapildina ar papildu un konkrētākiem tiesību aktiem gadījumos, kad šīs regulas pārredzamības noteikumi ir nepietiekami, lai novērstu turpmāku nelīdzsvarotību un negodīgu tirdzniecības praksi. Tirgus attīstības ātrums šajā jomā varētu radīt vajadzību īstenot šādas darbības, it sevišķi lai novērstu tieši nozarē pastāvošās problēmas.


JuridiskāS komitejaS ATZINUMS (26.11.2018)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Atzinuma sagatavotājs (*): Francis Zammit Dimech

(*) Iesaistītā komiteja – Reglamenta 54. pants

ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikums regulai par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos („P2B” regula) tika izstrādāts kā tieša atbildes reakcija uz Eiropas Parlamenta 2017. gada 15. jūnija rezolūciju par tiešsaistes platformām un digitālo vienoto tirgu(1).

Juridiskās komitejas savā atzinumā prasīja nodrošināt atbilstošu un samērīgu tiesisko regulējumu, kas garantētu platformu procedūru atbildību, taisnīgumu, uzticamību un pārredzamību, lai nepieļautu diskrimināciju un patvaļīgu rīcību pret uzņēmējdarbības partneriem, cita starpā saistībā ar piekļuvi pakalpojumam, atbilstošām un taisnīgām atsaucēm, meklēšanas rezultātiem vai attiecīgo lietojumprogrammu saskarņu darbību, pamatojoties uz savstarpējas izmantojamības un atbilstības principiem, kas piemērojami šīm platformām.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta P2B regulas priekšlikumu, kas ir pirmais likumdevēja mēģinājums regulēt šo jomu, un ierosina šo instrumentu dažos aspektos vēl vairāk līdzsvarot.

Attiecībā uz ranžējuma pārredzamību atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir jārod līdzsvars ar konkurences noteikumiem. Tādēļ būtu jāprasa, lai platformas atklātu principus, kas ir ranžējuma parametru noteikšanas pamatā, bet nevis pašus algoritmus, kas būtu jāuzskata par komercnoslēpumu.

Tāpat ļoti svarīgi ir nošķirt darījumu no darījuma uzsākšanas. Produkta vai pakalpojuma vienkārša meklēšana meklētājprogrammā nebūtu jāuzskata par darījuma uzsākšanu, bet tikai par informācijas pieprasījumu, kā rezultātā var tikt uzsākts darījums.

Lai gan atzinuma sagatavotājs pauž gandarījumu par prasību veikt koriģējošus pasākumus attiecībā uz tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem, izveidojot iekšējās tiesiskās aizsardzības mehānismus, mediācijai nevajadzētu būt obligātam solim, pirms uzņēmums var izmantot tiesas procedūras.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka šis mērķinstruments ir apsveicams pirmais solis, lai regulētu minēto jomu, tomēr ir jāpatur prātā, ka nākotnē būs jāreglamentē vēl arī daudzi citi aspekti. Tāpēc ir svarīgi jau šajā instrumentā paredzēt sīki izstrādātu pārskatīšanas procesu.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumi ir galvenie uzņēmējdarbības, tirdzniecības un inovācijas veicinātāji, tie var arī uzlabot patērētāju labklājību, un tos aizvien biežāk izmanto gan privātais, gan publiskais sektors. Šie pakalpojumi sniedz piekļuvi jauniem tirgiem un paver jaunas komerciālas izdevības, tādējādi ļaujot uzņēmumiem izmantot iekšējā tirgus sniegtās priekšrocības. Tie ļauj minētās priekšrocības izmantot arī Savienības patērētājiem, jo īpaši paplašinot patērētājiem tiešsaistē piedāvāto preču un pakalpojumu klāstu.

(1)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumi ir galvenie digitālās tirdzniecības un jo īpaši uzņēmējdarbības, tirdzniecības un inovācijas veicinātāji, tie var arī uzlabot patērētāju labklājību, un tos aizvien biežāk izmanto gan privātais, gan publiskais sektors. Šie pakalpojumi sniedz piekļuvi jauniem tirgiem un paver jaunas komerciālas izdevības, tādējādi ļaujot uzņēmumiem izmantot iekšējā tirgus sniegtās priekšrocības. Tie ļauj minētās priekšrocības izmantot arī Savienības patērētājiem, jo īpaši paplašinot patērētājiem tiešsaistē piedāvāto preču un pakalpojumu klāstu, kā arī piedāvājot konkurētspējīgu cenu noteikšanu.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem var būt izšķirīga nozīme to uzņēmumu komerciālos panākumos, kas šādus pakalpojumus izmanto, lai sasniegtu patērētājus. Augošais skaits darījumu, kuros izmanto tiešsaistes starpniecības pakalpojumus un kurus veicina spēcīgs un uz datiem balstīts netiešs tīkla efekts, palielina šādu komerciālo lietotāju (tostarp mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu) atkarību no minētajiem pakalpojumiem, kas tiem vajadzīgi, lai sasniegtu patērētājus. Ņemot vērā pieaugošo atkarību, minēto pakalpojumu sniedzējiem bieži vien ir lielākas iespējas aizstāvēt savas intereses un faktiski rīkoties vienpusēji veidā, kas ir netaisnīgs un var kaitēt uzņēmumu, kuri ir to lietotāji, leģitīmajām interesēm un netiešā veidā arī Savienības patērētājiem.

(2)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem var būt izšķirīga nozīme to uzņēmumu komerciālos panākumos, kas šādus pakalpojumus izmanto, lai sasniegtu patērētājus. Augošais skaits darījumu, kuros izmanto tiešsaistes starpniecības pakalpojumus un kurus veicina spēcīgs un uz datiem balstīts netiešs tīkla efekts, palielina šādu komerciālo lietotāju (tostarp mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu) atkarību no minētajiem pakalpojumiem, kas tiem vajadzīgi, lai sasniegtu patērētājus. Ņemot vērā pieaugošo atkarību, minēto pakalpojumu sniedzējiem bieži vien ir lielākas iespējas aizstāvēt savas intereses un faktiski rīkoties vienpusēji veidā, kas ir netaisnīgs un var kaitēt uzņēmumu, kuri ir to lietotāji, leģitīmajām interesēm un netiešā veidā arī Savienības patērētājiem. Tādējādi būtu jānovērš situācija, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumi iegūst dominējošu stāvokli tirgū un apdraud konkurenci, izmantojot tīkla efekta spēku. Tāpat būtu jānovērš situācija, ka, klasificējot darbiniekus kā neatkarīgus darbuzņēmējus, platformas var apiet darba tiesību aktu prasības.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes meklētājprogrammām, kā arī komercdarījumiem, ko veicina minētie pakalpojumi, piemīt pārrobežu potenciāls, un mūsdienu ekonomikā tie ir īpaši svarīgi pareizai Savienības iekšējā tirgus darbībai. Dažu šo pakalpojumu sniedzēju iespējamā netaisnīgā un kaitējošā tirdzniecības prakse attiecībā uz komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem kavē šā potenciāla pilnīgu īstenošanu un negatīvi ietekmē iekšējā tirgus pareizu darbību. Turklāt šā potenciāla pilnīgu īstenošanu kavē un iekšējā tirgus pareizu darbību negatīvi ietekmē dažu dalībvalstu atšķirīgie tiesību akti, kas ar atšķirīgu efektivitātes pakāpi regulē šos pakalpojumus, savukārt citas dalībvalstis vēl tikai apsver šādu tiesību aktu pieņemšanu.

(5)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes meklētājprogrammām, kā arī darījumiem, ko veicina minētie pakalpojumi, piemīt pārrobežu potenciāls, un mūsdienu ekonomikā tie ir īpaši svarīgi pareizai Savienības iekšējā tirgus darbībai. Dažu šo pakalpojumu sniedzēju iespējamā netaisnīgā un kaitējošā tirdzniecības prakse attiecībā uz komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem kavē šā potenciāla pilnīgu īstenošanu un negatīvi ietekmē iekšējā tirgus pareizu darbību. Turklāt šā potenciāla pilnīgu īstenošanu kavē un iekšējā tirgus pareizu darbību negatīvi ietekmē dažu dalībvalstu atšķirīgie tiesību akti, kas ar atšķirīgu efektivitātes pakāpi regulē šos pakalpojumus, savukārt citas dalībvalstis vēl tikai apsver šādu tiesību aktu pieņemšanu.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Tāpēc, lai iekšējā tirgū izveidotu taisnīgu, paredzamu, ilgtspējīgu un uzticamu tiešsaistes uzņēmējdarbības vidi, Savienības līmenī būtu jāizveido vienots un mērķtiecīgs obligāto noteikumu kopums, jo īpaši panākot, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu komerciālajiem lietotājiem tiek nodrošināta pienācīga pārredzamība, kā arī efektīvas tiesiskās aizsardzības iespējas visā Savienībā. Šiem noteikumiem būtu jānodrošina arī pienācīga pārredzamība attiecībā uz korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju ranžēšanu meklēšanas rezultātos, ko ģenerē tiešsaistes meklētājprogrammas. Vienlaikus minētajiem noteikumiem vajadzētu būt tādiem, kas pasargā visas tiešsaistes platformu ekonomikas inovācijas būtisko potenciālu.

(6)  Tāpēc, lai iekšējā tirgū izveidotu taisnīgu, paredzamu, ilgtspējīgu un uzticamu tiešsaistes uzņēmējdarbības vidi, Savienības līmenī būtu jāizveido vienots un mērķtiecīgs obligāto noteikumu kopums, jo īpaši panākot, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu komerciālajiem lietotājiem tiek nodrošināta pienācīga pārredzamība, kā arī efektīvas tiesiskās aizsardzības iespējas visā Savienībā. Šiem noteikumiem būtu jānodrošina arī pienācīgi stimuli veicināt taisnīgu un samērīgu darījumdarbības rīcību un pārredzamība, jo īpaši attiecībā uz korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju ranžēšanu meklēšanas rezultātos, ko ģenerē tiešsaistes meklētājprogrammas, tostarp balss palīdzības iespējas. Vienlaikus minētajiem noteikumiem vajadzētu būt tādiem, kas pasargā visas tiešsaistes platformu ekonomikas inovācijas būtisko potenciālu un nodrošina veselīgu konkurenci, kura palielina patērētāju izvēli.

Pamatojums

Viena no tiešsaistes tirgus īpašībām ir darījumdarbības ātrs pieaugums un sabrukums platformu ietekmē, kuras var darboties kā "vārtziņi". Šāda loma būtu jāsamazina, ciktāl tas iespējams, līdz neitrāla starpnieka lomai, no kā ieguvēji būtu tirgus uzņēmumu un patērētāju daļas.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Tā kā tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes meklētājprogrammām parasti ir pasaules mērogs, šī regula būtu jāpiemēro minēto pakalpojumu sniedzējiem neatkarīgi no tā, vai viņi darījumdarbību veic kādā dalībvalstī vai arī ārpus Savienības, ja vien ir izpildīti divi kumulatīvi nosacījumi. Pirmkārt, komerciālajiem lietotājiem vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem darījumdarbība būtu jāveic Savienībā. Otrkārt, komerciālajiem lietotājiem vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem, sniedzot minētos pakalpojumus, savas preces vai pakalpojumi būtu jāpiedāvā patērētājiem, kuri vismaz attiecībā uz daļu darījuma atrodas Savienībā. Šādiem patērētājiem būtu jāatrodas Savienībā, bet to dzīvesvietai nav jābūt Savienībā un tiem nav jābūt kādas dalībvalsts valstspiederīgajiem. Tādējādi šī regula nebūtu jāpiemēro gadījumos, kad komerciālie lietotāji vai korporatīvie tīmekļa vietņu lietotāji neveic darījumdarbību Savienībā vai kad tie veic darījumdarbību Savienībā, bet tiešsaistes starpniecības pakalpojumus vai tiešsaistes meklētājprogrammas izmanto, lai preces vai pakalpojumus piedāvātu tikai tādiem patērētājiem, kas atrodas ārpus Savienības, vai personām, kas nav patērētāji.

(7)  Tā kā tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes meklētājprogrammām parasti ir pasaules mērogs, šī regula būtu jāpiemēro minēto pakalpojumu sniedzējiem neatkarīgi no tā, vai viņi darījumdarbību veic kādā dalībvalstī vai arī ārpus Savienības, ja vien ir izpildīti divi kumulatīvi nosacījumi. Pirmkārt, komerciālajiem lietotājiem vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem darījumdarbība būtu jāveic Savienībā. Otrkārt, komerciālajiem lietotājiem vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem, sniedzot minētos pakalpojumus, savas preces vai pakalpojumi būtu jāpiedāvā patērētājiem vai uzņēmumiem, kuri vismaz attiecībā uz daļu darījuma atrodas Savienībā. Šādiem patērētājiem būtu jāatrodas Savienībā, bet to dzīvesvietai nav jābūt Savienībā un tiem nav jābūt kādas dalībvalsts valstspiederīgajiem. Tādējādi šī regula nebūtu jāpiemēro gadījumos, kad komerciālie lietotāji vai korporatīvie tīmekļa vietņu lietotāji neveic darījumdarbību Savienībā vai kad tie veic darījumdarbību Savienībā, bet tiešsaistes starpniecības pakalpojumus vai tiešsaistes meklētājprogrammas izmanto, lai preces vai pakalpojumus piedāvātu tikai tādiem patērētājiem, kas atrodas ārpus Savienības, vai izņēmuma kārtā personām, kas nav patērētāji.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Dažāda veida komercattiecības starp uzņēmumiem un patērētājiem tiešsaistē tiek īstenotas ar tādu pakalpojumu sniedzēju starpniecību, kas sniedz daudzpusējus pakalpojumus, kuri pamatā balstās uz vienu un to pašu ekosistēmas veidošanas uzņēmējdarbības modeli. Lai ietvertu attiecīgos pakalpojumus, tiešsaistes starpniecības pakalpojumi būtu jādefinē precīzi un tehnoloģiju ziņā neitrāli. Pakalpojumiem jo īpaši būtu jāsastāv no informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kurus raksturo mērķis atvieglot tiešo darījumu uzsākšanu starp komerciālajiem lietotājiem un patērētājiem neatkarīgi no tā, vai darījumi tiek noslēgti tiešsaistē, attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja vai komerciālā lietotāja tiešsaistes portālā, vai bezsaistē. Turklāt pakalpojumi būtu jāsniedz, pamatojoties uz līgumattiecībām gan starp pakalpojumu sniedzējiem un komerciālajiem lietotājiem, gan starp pakalpojumu sniedzējiem un patērētājiem. Šādas līgumattiecības būtu jāuzskata par pastāvošām, ja abas attiecīgas puses nepārprotamā un pārbaudāmā veidā izsaka savu nodomu uzņemties saistības, turklāt tai nav obligāti jābūt rakstveida piekrišanai.

(8)  Dažāda veida komercattiecības starp uzņēmumiem un patērētājiem tiešsaistē tiek īstenotas ar tādu pakalpojumu sniedzēju starpniecību, kas sniedz daudzpusējus pakalpojumus, kuri pamatā balstās uz vienu un to pašu ekosistēmas veidošanas uzņēmējdarbības modeli. Lai ietvertu attiecīgos pakalpojumus, tiešsaistes starpniecības pakalpojumi būtu jādefinē precīzi un tehnoloģiju ziņā neitrāli. Pakalpojumiem jo īpaši būtu jāsastāv no informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kurus raksturo mērķis uzsākt darījumus starp komerciālajiem lietotājiem un patērētājiem neatkarīgi no tā, vai darījumi tiek noslēgti attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja vai komerciālā lietotāja tiešsaistes portālā. Turklāt pakalpojumi būtu jāsniedz, pamatojoties uz līgumattiecībām gan starp tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem, gan starp komerciālajiem lietotājiem un patērētājiem, ja sniedzēji darbojas kā patērētāju starpnieki. Šādas līgumattiecības būtu jāuzskata par pastāvošām, ja abas attiecīgas puses nepārprotamā un pārbaudāmā veidā izsaka savu nodomu uzņemties saistības, turklāt tai nav obligāti jābūt rakstveida piekrišanai. Šīs regulas mērķis ir paredzēt noteikumus saistībā ar tiem informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kas papildus iepriekš minētajām prasībām tiešsaistes tirdzniecības vietā veic starpniecības funkciju. Reklāmas izvietošanai kādā tīmekļa vietnē vien nevajadzētu nozīmēt to, ka šāda tīmekļa vietne ir šīs regulas darbības jomā.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Konsekvences labad šajā regulā izmantotā tiešsaistes meklētājprogrammu definīcija būtu jāsaskaņo ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/114821 izmantoto definīciju.

(11)  Konsekvences labad šajā regulā izmantotā tiešsaistes meklētājprogrammu definīcija būtu jāsaskaņo ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/114821 izmantoto definīciju. Tomēr tiek precizēts, ka šī definīcija attiecas uz balss meklēšanas tehnoloģiju, kā arī uz tiešsaistes meklētājprogrammām, kas tieši nodod informāciju, kas saistīta ar pieprasīto saturu. Šī regula neattiecas uz meklēšanas funkcijām, kuras vismaz principā neietver visas tīmekļa vietnes, piemēram, meklēšanas funkcijas tiešsaistes starpniecības pakalpojumos, vai kas raksturīgas operētājsistēmas programmatūrai.

__________________

__________________

21 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā (OV L 194, 19.7.2016., 1. lpp.).

21 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā (OV L 194, 19.7.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Lai vajadzības gadījumā efektīvi aizsargātu komerciālos lietotājus, šī regula būtu jāpiemēro tad, ja puses nav atsevišķi atrunājušas līguma noteikumus neatkarīgi no šo līgumattiecību nosaukuma vai formas. To, vai noteikumi ir atsevišķi atrunāti, būtu jānosaka, pamatojoties uz vispārēju novērtējumu, turklāt tas, ka atsevišķi noteikumi varētu būt bijuši atsevišķi atrunāti, pats par sevi nav izšķirošs faktors.

(12)  Lai vajadzības gadījumā efektīvi aizsargātu komerciālos lietotājus, šī regula būtu jāpiemēro neatkarīgi no , vai tiešsaistes starpniecības pakalpojuma sniedzējs un komerciālais lietotājs ir noslēguši līgumu, kura noteikumus tie ir atsevišķi atrunājuši.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Lai nodrošinātu, ka vispārīgie līguma noteikumi dod iespēju komerciālajiem lietotājiem noteikt tiešsaistes starpniecības pakalpojumu izmantošanas, izbeigšanas un apturēšanas komercnosacījumus, kā arī garantēt to darījuma attiecību paredzamību, šie noteikumi būtu jāizstrādā skaidrā un nepārprotamā valodā, kas ir viegli saprotama vidusmēra komerciālajam lietotājam. Noteikumi nebūtu jāuzskata par tādiem, kas ir sagatavoti skaidrā un nepārprotamā valodā, ja tie ir neskaidri, nenoteikti vai tajos trūkst detalizētas informācijas par svarīgiem komerciāliem jautājumiem un tādējādi tie nesniedz komerciālajiem lietotājiem pietiekamu paredzamību attiecībā uz svarīgākajiem līgumattiecību aspektiem.

(13)  Lai nodrošinātu, ka vispārīgie līguma noteikumi dod iespēju komerciālajiem lietotājiem noteikt tiešsaistes starpniecības pakalpojumu izmantošanas, izbeigšanas un apturēšanas komercnosacījumus, kā arī garantēt to darījuma attiecību paredzamību, šie noteikumi būtu jāizstrādā skaidrā un nepārprotamā valodā, kas ir viegli saprotama vidusmēra komerciālajam lietotājam. Noteikumi nebūtu jāuzskata par tādiem, kas ir sagatavoti skaidrā un nepārprotamā valodā, ja tie ir neskaidri, nenoteikti vai tajos trūkst detalizētas informācijas par svarīgiem komerciāliem jautājumiem, vai tie rada dominējošās puses nesamērīgas lēmumu pieņemšanas pilnvaras un tādējādi nesniedz komerciālajiem lietotājiem pietiekamu paredzamību attiecībā uz svarīgākajiem līgumattiecību aspektiem, piemēram, noteikumiem par iemesliem, lai apturētu vai izbeigtu pakalpojumu sniegšanu komerciāliem lietotājiem.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Vispārīgo noteikumu pārredzamība var būtiski veicināt ilgtspējīgas darījuma attiecības un novērst netaisnīgu rīcību, kas kaitē komerciālajiem lietotājiem. Tādēļ tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu arī jānodrošina, ka noteikumi ir viegli pieejami visos līgumattiecību posmos, tostarp potenciāliem komerciālajiem lietotājiem pirms līguma noslēgšanas, un ka visi šo noteikumu grozījumi komerciālajiem lietotājiem tiek paziņoti noteiktā paziņošanas termiņā, kas, ņemot vērā konkrētos apstākļus, ir pamatots un samērīgs un ir vismaz 15 dienas. Minēto paziņošanas termiņu nevajadzētu piemērot, ja un tādā mērā, kādā attiecīgais komerciālais lietotājs to ir nepārprotami atcēlis, vai ja un tādā mērā, kādā nepieciešamība ieviest izmaiņas, neievērojot paziņošanas termiņu, izriet no juridiskajām saistībām, kas pakalpojuma sniedzējam ir noteiktas saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem.

(14)  Vispārīgo noteikumu pārredzamība var būtiski veicināt ilgtspējīgas darījuma attiecības un novērst netaisnīgu rīcību, kas kaitē komerciālajiem lietotājiem. Tādēļ tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu arī jānodrošina, ka noteikumi ir viegli pieejami visos līgumattiecību posmos, tostarp potenciāliem komerciālajiem lietotājiem pirms līguma noslēgšanas, un ka visi šo noteikumu grozījumi komerciālajiem lietotājiem tiek paziņoti noteiktā paziņošanas termiņā, kas, ņemot vērā konkrētos apstākļus, ir pamatots un samērīgs un ir vismaz 15 dienas. Izņēmuma kārtā un ar skaidriem noteikumu nosacījumiem minēto paziņošanas termiņu nevajadzētu piemērot, ja un tādā mērā, kādā attiecīgais komerciālais lietotājs to ir nepārprotami atcēlis, vai ja un tādā mērā, kādā nepieciešamība ieviest izmaiņas, neievērojot paziņošanas termiņu, izriet no juridiskajām saistībām, kas pakalpojuma sniedzējam ir noteiktas saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem.

Pamatojums

Lai gan ir nepieciešams zināms elastīgums attieksmē pret darījumu praksi, kas var kaitēt patērētajiem, skaidrība par pienākumiem un pasākumiem ir pirmais pasākums šādas prakses novēršanā.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Lai vajadzības gadījumā efektīvi aizsargātu komerciālos lietotājus, šī regula būtu jāpiemēro tad, ja puses nav atsevišķi atrunājušas līguma noteikumus neatkarīgi no šo līgumattiecību nosaukuma vai formas. To, vai noteikumi ir atsevišķi atrunāti, būtu jānosaka, pamatojoties uz vispārēju novērtējumu, turklāt tas, ka atsevišķi noteikumi varētu būt bijuši atsevišķi atrunāti, pats par sevi nav izšķirošs faktors.

(12)  Lai vajadzības gadījumā efektīvi aizsargātu komerciālos lietotājus, šī regula būtu jāpiemēro neatkarīgi no , vai tiešsaistes starpniecības pakalpojuma sniedzējs un komerciālais lietotājs ir noslēguši līgumu, kura noteikumus tie ir atsevišķi atrunājuši.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a)  Starpniecības pakalpojumu sniedzēji var grozīt savus noteikumus un nosacījumus, reaģējot uz praksi, kas var radīt tūlītēju kaitējumu patērētājiem. Šāda kaitnieciska prakse var ietvert krāpšanu, surogātpastu, drošības jautājumus, pikšķerēšanu, patērētāju datu vai finanšu stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu utt. Ņemot vērā starpnieku daudzveidību un saturu, ko ar tiem izplata komerciālie lietotāji, starpniecības pakalpojumu sniedzējs savos detalizētajos noteikumos ne vienmēr var paredzēt šādu kaitniecīgu praksi. Šādos gadījumos starpniecības pakalpojumu sniedzējs tiek atbrīvots no 10 dienu termiņa jaunu noteikumu piemērošanai.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Lai aizsargātu komerciālos lietotājus, kompetentajai tiesai vajadzētu būt iespējai konstatēt, ka neatbilstīgie noteikumi nav saistoši attiecīgajam komerciālajam lietotājam ar ietekmi ex nunc. Tomēr jebkuram šādam tiesas konstatējumam būtu jāattiecas tikai uz konkrētajiem noteikumiem, kas nav atbilstīgi. Pārējiem noteikumiem būtu jāpaliek spēkā un izpildāmiem, ciktāl tos var nodalīt no neatbilstīgajiem noteikumiem. Pēkšņas esošo noteikumu izmaiņas var būtiski traucēt komerciālo lietotāju darbību. Tāpēc, lai ierobežotu šādu negatīvu ietekmi uz komerciālajiem lietotājiem un lai atturētu no šādas rīcības, grozījumiem, kas veikti, neievērojot pienākumu paredzēt noteiktu paziņošanas termiņu, vajadzētu būt spēkā neesošiem, t. i., tie jāuzskata par tādiem, kas ar ietekmi erga omnes un ex tunc nekad nav pastāvējuši.

(15)  Lai aizsargātu komerciālos lietotājus, kompetentajai tiesai vajadzētu būt iespējai konstatēt, ka neatbilstīgie noteikumi nav saistoši attiecīgajam komerciālajam lietotājam ar ietekmi ex nunc. Tomēr jebkuram šādam tiesas konstatējumam būtu jāattiecas tikai uz konkrētajiem noteikumiem, kas nav atbilstīgi. Pārējiem noteikumiem būtu jāpaliek spēkā un izpildāmiem, ciktāl tos var nodalīt no neatbilstīgajiem noteikumiem. Pēkšņas esošo noteikumu izmaiņas var būtiski traucēt komerciālo lietotāju darbību. Tāpēc, lai ierobežotu šādu negatīvu ietekmi uz komerciālajiem lietotājiem un lai atturētu no šādas rīcības, grozījumiem, kas veikti, neievērojot pienākumu paredzēt noteiktu paziņošanas termiņu, vajadzētu stāties spēkā tikai pēc tam, kad ir pagājis likumīgais paziņošanas termiņš, un vainīgajiem būtu jāatbild par zaudējumiem.

Pamatojums

Parastais sods par nepareizām paziņošanas darbībām ir termiņa atlikšana līdz brīdim, kad visas juridiskās prasības ir apmierinātas. ToS izmaiņu satura noteikšana par spēkā neesošu, pamatojoties uz termiņiem, nav pasākums, kas ņem vērā satura pamatotību, tādēļ tas šķiet nesamērīgs.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam var būt likumīgi iemesli pieņemt lēmumu pilnībā vai daļēji apturēt vai izbeigt sava pakalpojumu sniegšanu konkrētam komerciālajam lietotājam, cita starpā svītrojot informāciju par atsevišķām konkrētā komerciālā lietotāja precēm vai pakalpojumiem vai faktiski dzēšot meklēšanas rezultātus. Tomēr, ņemot vērā to, ka šādi lēmumi var būtiski ietekmēt attiecīgā komerciālā lietotāja intereses, tas būtu pienācīgi jāinformē par minētā lēmuma iemesliem. Pamatojums būtu jāformulē tā, lai komerciālajam lietotājam būtu skaidrs, vai pastāv iespēja apstrīdēt lēmumu, kas tādējādi uzlabotu komerciālā lietotāja iespējas vajadzības gadījumā panākt efektīvu tiesisko aizsardzību. Turklāt prasībai par pamatojuma nepieciešamību būtu jāpalīdz novērst vai labot jebkādu komerciālā lietotāja sniegta tāda tiešsaistes satura netīšu izņemšanu, ko pakalpojuma sniedzējs kļūdaini uzskatījis par nelikumīgu saturu saskaņā ar Komisijas Ieteikumu (ES) 2018/33422. Pamatojumā būtu jānorāda lēmuma objektīvais iemesls vai iemesli, balstoties uz pakalpojuma sniedzēja noteikumos iepriekš izklāstītajiem apsvērumiem, un tam būtu samērīgi jāattiecas uz attiecīgajiem konkrētajiem apstākļiem, kas ir šā lēmuma pamatā.

(16)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam var būt likumīgi iemesli pieņemt lēmumu pilnībā vai daļēji piemērot ierobežojumus vai sankcijas komerciāliem lietotājiem, apturēt vai izbeigt sava pakalpojumu sniegšanu konkrētam komerciālajam lietotājam, cita starpā svītrojot informāciju par atsevišķām konkrētā komerciālā lietotāja precēm vai pakalpojumiem vai faktiski dzēšot meklēšanas rezultātus. Tas varētu ietvert noteikumu pārkāpumu, kā arī komerciālo lietotāju pārkāpumu, kas varētu kaitēt patērētājam vai platformām (piemēram, bet ne tikai: ar drošību saistīti jautājumi, krāpšana, pikšķerēšana, nelikumīgs un kaitīgs saturs). Ņemot vērā to, ka šādi lēmumi var būtiski ietekmēt attiecīgā komerciālā lietotāja intereses, kā arī tādu komerciālajam lietotājam piešķirto pamattiesību izmantošanu kā, piemēram, darījumdarbības brīvība un vārda brīvība, tas būtu pienācīgi jāinformē par minētā lēmuma iemesliem. Pamatojums būtu jāformulē tā, lai komerciālajam lietotājam būtu skaidrs, vai pastāv iespēja apstrīdēt lēmumu, kas tādējādi uzlabotu komerciālā lietotāja iespējas vajadzības gadījumā panākt efektīvu tiesisko aizsardzību. Turklāt prasībai par pamatojuma nepieciešamību būtu jāpalīdz novērst vai labot jebkādu komerciālā lietotāja sniegta tāda tiešsaistes satura netīšu izņemšanu, ko pakalpojuma sniedzējs kļūdaini uzskatījis par nelikumīgu saturu saskaņā ar Komisijas Ieteikumu (ES) 2018/33422. Dažos gadījumos tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja lēmuma pamatā ir trešo pušu paziņojumi. Šos paziņojumus var ļaunprātīgi izmantot konkurenti. Komisijas Ieteikumā (ES) Nr. 2018/334 ir noteikts, ka šādiem paziņojumiem jābūt pietiekami precīziem un pienācīgi pamatotiem, lai ļautu mitināšanas pakalpojumu sniedzējam pieņemt informētu un rūpīgi apsvērtu lēmumu par saturu, uz kuru paziņojums attiecas. Tādēļ tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt pienākumam nodot paziņojuma saturu komerciālajam lietotājam gadījumā, kad lēmums atlikt vai izbeigt tā pakalpojumu sniegšanu tiek pieņemts pēc trešās puses paziņojuma, lai ļautu komerciālajam lietotājam viegli atspēkot acīmredzami nepatiesus paziņojumus. Pamatojumā būtu jānorāda lēmuma objektīvais iemesls vai iemesli, balstoties uz pakalpojuma sniedzēja noteikumos iepriekš izklāstītajiem apsvērumiem, un tam būtu samērīgi jāattiecas uz attiecīgajiem konkrētajiem apstākļiem, kas ir šā lēmuma pamatā. Kad vien iespējams, pirms tādu pasākumu veikšanas, kas pārtrauks uzņēmuma piekļuvi tā patērētājiem, būtu jāievieš samērīga un pakāpeniska sistēma, tostarp iepriekšēja un laikus sniegta paziņojuma nodrošināšana.

_________________

_________________

22 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums (ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē (OV L 63, 6.3.2018., 50. lpp).

22 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums (ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē (OV L 63, 6.3.2018., 50. lpp).

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a)  Starpniecības pakalpojumu sniedzēji bieži strādā ar saistīto programmu papildu izplatīšanas kanāliem, tādēļ šajā sakarā būtu jānodrošina pārredzamība komerciālajiem lietotājiem. Visiem komerciāliem lietotājiem vajadzētu būt tiesībām piedalīties to kanālu izvēlē, kuros tiek tirgoti viņu piedāvājumi.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Preču un pakalpojumu ranžēšana, ko veic tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji, būtiski ietekmē patērētāju izvēli un līdz ar to arī to komerciālo lietotāju komerciālos panākumus, kuri piedāvā šīs preces un pakalpojumus patērētājiem. Tāpēc, lai šie procesi komerciālajiem lietotājiem kļūtu paredzamāki, lai viņi varētu labāk izprast ranžēšanas mehānisma darbību un salīdzināt dažādu pakalpojumu sniedzēju ranžēšanas metodes, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu iepriekš jānorāda galvenie ranžēšanā izmantotie parametri. Galvenā parametra jēdziens būtu jāsaprot kā tāds, kas ietver visus vispārīgos kritērijus, procesus, īpašos signālus, kas iekļauti algoritmos, vai citus pielāgošanas vai pazemināšanas mehānismus, ko izmanto saistībā ar ranžēšanu. Ranžējumu veidojošo galveno parametru aprakstā būtu jāiekļauj arī paskaidrojums par jebkuru iespēju komerciālajiem lietotājiem par samaksu aktīvi ietekmēt ranžēšanu, kā arī par tās relatīvo ietekmi. Šim aprakstam būtu jāsniedz komerciālajiem lietotājiem pietiekama izpratne par to, kā ranžēšanas mehānismā tiek ņemtas vērā to piedāvāto faktisko preču vai pakalpojumu iezīmes, un izpratne par šo preču vai pakalpojumu atbilstību konkrētu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu patērētājiem.

(17)  Preču un pakalpojumu ranžēšana, ko veic tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji, būtiski ietekmē patērētāju izvēli digitālā tirgus konkurētspējas ziņā un līdz ar to arī to komerciālo lietotāju komerciālos panākumus, kuri piedāvā šīs preces un pakalpojumus patērētājiem. Tāpēc, lai šie procesi komerciālajiem lietotājiem kļūtu paredzamāki, lai viņi varētu labāk izprast ranžēšanas mehānisma darbību un salīdzināt dažādu pakalpojumu sniedzēju ranžēšanas metodes, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu iepriekš jānorāda galvenie ranžēšanā izmantotie parametri. Galvenā parametra jēdziens būtu jāsaprot kā tāds, kas ietver visus vispārīgos kritērijus, ko izmanto saistībā ar ranžēšanu. Ranžējumu veidojošo galveno parametru aprakstā būtu jāiekļauj arī paskaidrojums par jebkuru iespēju komerciālajiem lietotājiem par samaksu aktīvi ietekmēt ranžēšanu, kā arī par tās relatīvo ietekmi. Šim aprakstam būtu jāsniedz komerciālajiem lietotājiem pietiekama izpratne par to, kā ranžēšanas mehānismā tiek ņemtas vērā to piedāvāto faktisko preču vai pakalpojumu iezīmes, un izpratne par šo preču vai pakalpojumu atbilstību konkrētu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu patērētājiem.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Tāpat arī tīmekļa vietņu, īpaši to vietņu, kurās uzņēmumi piedāvā preces un pakalpojumus patērētājiem, ranžēšana, ko veic tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji, būtiski ietekmē patērētāju izvēli un šādu korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju komerciālos panākumus. Tādēļ tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsniedz apraksts par galvenajiem parametriem, kas nosaka, kā tiks ranžētas visas indeksētās tīmekļa vietnes, tostarp tīmekļa vietnes, ko izmanto korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāji, kā arī citas tīmekļa vietnes. Tiešsaistes meklētājprogrammu gadījumā šim aprakstam būtu ne vien jāpiedāvā informācija par preču un pakalpojumu īpašībām un to atbilstību patērētājiem, bet arī jāsniedz korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem atbilstīga izpratne par to, vai – un, ja tā ir, tad kā un cik lielā mērā – tiek ņemta vērā konkrēta izmantotās tīmekļa vietnes dizaina specifika, piemēram, optimizācija attēlošanai mobilajās telesakaru ierīcēs. Tā kā starp tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem nav līgumattiecību, minētajam aprakstam vajadzētu būt pieejamam sabiedrībai acīmredzamā un viegli pieejamā vietā attiecīgajā tiešsaistes meklētājprogrammā. Lai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem nodrošinātu paredzamību, apraksts būtu arī regulāri jāatjaunina, tostarp nodrošinot, ka visas galveno parametru izmaiņas var viegli identificēt. Lai gan pakalpojumu sniedzējiem, ievērojot šo prasību atklāt galvenos ranžēšanas parametrus, nekādā gadījumā nav jāatklāj komercnoslēpums, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/94323, sniegtajam aprakstam būtu vismaz jābalstās uz faktiskajiem datiem par izmantoto ranžēšanas parametru atbilstību.

(18)  Tāpat arī tīmekļa vietņu, īpaši to vietņu, kurās uzņēmumi piedāvā preces un pakalpojumus patērētājiem, ranžēšana, ko veic tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji, būtiski ietekmē patērētāju izvēli un šādu korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju komerciālos panākumus. Tādēļ tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsniedz apraksts par galvenajiem parametriem, kas nosaka, kā tiks ranžētas visas indeksētās tīmekļa vietnes, tostarp tīmekļa vietnes, ko izmanto korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāji, kā arī citas tīmekļa vietnes. Tiešsaistes meklētājprogrammu gadījumā šim aprakstam būtu ne vien jāpiedāvā informācija par preču un pakalpojumu īpašībām un to atbilstību patērētājiem, bet arī jāsniedz korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem atbilstīga izpratne par to, vai – un, ja tā ir, tad kā un cik lielā mērā – tiek ņemta vērā konkrēta izmantotās tīmekļa vietnes dizaina specifika, piemēram, optimizācija attēlošanai mobilajās telesakaru ierīcēs. Tā kā starp tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem nav līgumattiecību, minētajam aprakstam vajadzētu būt pieejamam sabiedrībai acīmredzamā un viegli pieejamā vietā attiecīgajā tiešsaistes meklētājprogrammā. Lai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem nodrošinātu paredzamību, apraksts būtu arī regulāri jāatjaunina, tostarp nodrošinot, ka visas galveno parametru izmaiņas var viegli identificēt. Lai gan prasībai atklāt galvenos ranžēšanas parametrus nebūtu jāskar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/94323, vienlaikus ņemot vērā nosacījumus par likumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu, sniegtajam aprakstam būtu vismaz jābalstās uz faktiskajiem datiem par izmantoto ranžēšanas parametru atbilstību. Lai novērstu šaubas, jebkādam tiešsaistes meklētājprogrammu pienākumam nodrošināt, ka ranžējumu veidojošo galveno parametru apraksts tiek atjaunināts, nevajadzētu paredzēt to, ka tiešsaistes meklētājprogrammas atklāj komercnoslēpumus, kas definēti Direktīvas (ES) 2016/943 2. panta 1. punktā.

_________________

_________________

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Direktīva (ES) 2016/943 par zinātības un darījumdarbības neizpaužamas informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu (OV L 157, 15.6.2016., 1. lpp.).

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Direktīva (ES) 2016/943 par zinātības un darījumdarbības neizpaužamas informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu (OV L 157, 15.6.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs pats piedāvā patērētājiem noteiktas preces vai pakalpojumus, izmantojot savus tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, vai dara to, izmantojot tā kontrolē esošu komerciālo lietotāju, tad minētais pakalpojumu sniedzējs var tieši konkurēt ar citiem tā tiešsaistes starpniecības pakalpojuma komerciālajiem lietotājiem, kurus tas nekontrolē. Šādās situācijās jo īpaši ir svarīgi, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs rīkotos pārredzami un aprakstītu jebkādu iespējamu atšķirīgu attieksmi — neatkarīgi no tā, vai tā tiek īstenota ar juridiskiem, komerciāliem vai tehniskiem līdzekļiem pret precēm vai pakalpojumiem, ko viņš piedāvā pats, salīdzinājumā ar attieksmi pret tām precēm vai pakalpojumiem, ko piedāvā citi komerciālie lietotāji. Lai nodrošinātu proporcionalitāti, šī pienākuma izpilde būtu jāparedz vispārējā tiešsaistes starpniecības pakalpojumu līmenī, nevis tādu atsevišķu preču vai pakalpojumu līmenī, ko piedāvā, izmantojot minētos pakalpojumus.

(19)  Ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs pats piedāvā patērētājiem noteiktas preces vai pakalpojumus, izmantojot savus tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, vai dara to, izmantojot tā kontrolē esošu komerciālo lietotāju, tad minētais pakalpojumu sniedzējs var tieši konkurēt ar citiem tā tiešsaistes starpniecības pakalpojuma komerciālajiem lietotājiem, kurus tas nekontrolē. Šādās situācijās jo īpaši ir svarīgi, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs rīkotos pārredzami un aprakstītu jebkādu iespējamu atšķirīgu attieksmi — neatkarīgi no tā, vai tā tiek īstenota ar juridiskiem, komerciāliem vai tehniskiem līdzekļiem, piemēram, noklusējuma iestatījumiem, — pret precēm vai pakalpojumiem, ko viņš piedāvā pats, salīdzinājumā ar attieksmi pret tām precēm vai pakalpojumiem, ko piedāvā citi komerciālie lietotāji. Lai nodrošinātu proporcionalitāti, šī pienākuma izpilde būtu jāparedz vispārējā tiešsaistes starpniecības pakalpojumu līmenī, nevis tādu atsevišķu preču vai pakalpojumu līmenī, ko piedāvā, izmantojot minētos pakalpojumus. Turklāt patērētāji bieži vien izmanto pakalpojumus, kas konfigurēti pēc noklusējuma, nesaņemot informāciju par konkurējošām precēm un pakalpojumiem, un viņiem var rasties tehniski vai ekonomiski šķēršļi, ja viņi vēlēsies izmantot konkurējošu pakalpojumu. Tādēļ tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem nevajadzētu atļaut nodrošināt preces un pakalpojumus, kas atrodas viņu tiešā vai netiešā kontrolē, kā noklusējuma opciju, vispirms nedodot patērētājiem iespēju izvēlēties starp dažādām konkurējošām iespējām, kad tie pirmo reizi izmanto šo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu. Patērētājam nebūtu obligāti jāizvēlas noklusējuma opcija. Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja preces vai pakalpojumi būtu jāuzskata par konkurējošiem ar viņa komerciālo lietotāju precēm un pakalpojumiem, ja patērētāji, kuri izmanto tiešsaistes starpniecības pakalpojumu, šīs preces vai pakalpojumus var uzskatīt par savstarpēji aizvietojamiem vai aizstājamiem.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a)  Ir vienlīdz svarīgi, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji neiesaistās negodīgā komercpraksē (cita starpā negodīgā komercrīcībā vai nepiemēro negodīgus līgumiskos noteikumus), kas būtiski kaitējoši ietekmē konkurenci vai patērētāju izvēli. Nosakot, vai komercprakse ir negodīga, būtu jāņem vērā tiešsaistes starpnieka un uzņēmēja relatīvā spēja aizstāvēt savas intereses, kā arī citi būtiski faktori.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

19.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19b)  Šīs regulas nolūkā pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi konkurē ar citu komerciālo lietotāju pakalpojumiem, ja tiešsaistes starpniecības pakalpojuma patērētāji tos uzskata par savstarpēji aizstājamiem vai aizstājamiem, tostarp ņemot vērā šo pakalpojumu raksturlielumus, cenas vai paredzēto izmantojumu.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

19.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19c)  Noteiktos gadījumos asimetriskas iespējas aizstāvēt savas intereses starp tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem un citiem komerciālajiem lietotājiem rada būtisku nelīdzsvarotību pušu tiesībās un pienākumos saskaņā ar piemērojamo līgumu, nodarot kaitējumu komerciālajam lietotājam. Šādos gadījumos tiešsaistes starpniecības pakalpojuma sniedzējam būtu jāpiemēro taisnīga attieksme pret komerciālo lietotāju, tā, lai tas būtiski nekaitētu citu komerciālo lietotāju spējai un brīvībai veikt uzņēmējdarbību. Ņemot vērā lielo iespējamību, ka patērētājiem var tikt nodarīts kaitējums situācijās, kad tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs konkurē ar citiem komerciālajiem lietotājiem, cita starpā samazinot patērētāju izvēles iespējas, palielinot viņu izmaksas un slēpjot no viņiem būtisku informāciju, pienākumam garantēt taisnīgu attieksmi vajadzētu ietvert uzdevumu nodrošināt, ka patērētājiem, kuri piekļūst pakalpojumiem, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumu, ir tiesības un iespējas atlasīt un izmantot pakalpojumus pēc savas izvēles, nesaskaroties ar nepamatotu slogu, piemēram, ja pakalpojumu sniedzējs ignorē vai neievēro patērētāja noklusējuma iestatījumu izvēli. Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs nenodrošina taisnīgu attieksmi, ja tas nesniedz konkurējošajiem komerciālajiem lietotājiem visu nepieciešamo informāciju, lai tie tādā pašā līmenī un kvalitātē panāktu sadarbspēju ar attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam pieejamajiem pakalpojumiem un jebkādiem papildpakalpojumiem, un ja tas īsteno praksi, kas tieši vai netieši sniedz paša piedāvājumiem tehniskas vai ekonomiskas priekšrocības, kuras tas liedz konkurējošajiem komerciālajiem lietotājiem. Taisnīgas attieksmes princips arī paredz pakalpojumu sniedzējam atturēties no iejaukšanās komerciālās attiecībās starp konkurējošiem komerciāliem lietotājiem un to pakalpojumu patērētājiem, cita starpā bloķējot vai citādi ierobežojot informācijas plūsmu un saziņu starp tiem, tostarp attiecībā uz reklamēšanu un tirdzniecību.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

19.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19d)  Atsevišķas darbības var pārliecinoši uzskatīt par negodīgām visos gadījumos. Platformu novērošanas centram būtu pastāvīgi jāpārskata šis prakses saraksts un jāierosina atjauninājumi Komisijai. Tā kā tiešsaistes starpniecības pakalpojumu tirgus attīstās, Komisijai būtu jāizdod norādījumi par praksi, kas, iespējams, ietver netaisnīgu komercpraksi, tostarp apstākļus, kuros attiecīgā prakse var tikt uzskatīta par netaisnīgu.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Tiešsaistes platformu ekonomikā spēja piekļūt datiem, tostarp personas datiem, un izmantot tos var pavērt iespēju radīt būtisku vērtību. Līdz ar to ir svarīgi, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji sniegtu komerciālajiem lietotājiem skaidru aprakstu par to, kādā apmērā, veidā un ar kādiem nosacījumiem minētie pakalpojumu sniedzēji piekļūst konkrētu kategoriju datiem un izmanto tos. Lai uzņēmēji varētu saprast, vai tie var izmantot datus, kas veicinātu vērtības radīšanu, tostarp, iespējams, saglabājot trešo personu datu pakalpojumus, aprakstam vajadzētu būt samērīgam un tajā varētu atsaukties uz vispārīgiem piekļuves nosacījumiem, nevis uz faktisku datu vai datu kategoriju pilnīgu identifikāciju. Personas datu apstrādei būtu jānotiek atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/67924.

(20)  Tiešsaistes platformu ekonomikā spēja piekļūt datiem, tostarp personas datiem, un izmantot tos var pavērt iespēju radīt būtisku vērtību. Līdz ar to ir svarīgi, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji sniegtu komerciālajiem lietotājiem skaidru aprakstu par to, kādā apmērā, veidā un ar kādiem nosacījumiem minētie pakalpojumu sniedzēji piekļūst konkrētu kategoriju datiem un izmanto tos. Lai uzņēmēji varētu saprast, vai tie var izmantot datus, kas veicinātu vērtības radīšanu, tostarp, iespējams, saglabājot trešo personu datu pakalpojumus, aprakstam vajadzētu būt samērīgam un tajā varētu atsaukties uz vispārīgiem piekļuves nosacījumiem, nevis uz faktisku datu vai datu kategoriju pilnīgu identifikāciju. Šī regula nosaka, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem ir jānodrošina pārredzamība attiecībā uz to, kādus datus tie sniedz saviem komerciālajiem lietotājiem, taču neprasa nosūtīt personas vai citus datus komerciālajiem lietotājiem. Visos gadījumos personas datu apstrādei būtu jānotiek atbilstoši Savienības tiesiskajam regulējumam attiecībā uz fizisko personu aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi un attiecībā uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību elektronisko sakaru jomā, it sevišķi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/67924, Direktīvai (ES) 2016/68024a un Direktīvai 2002/58/EK24b. Šajā regulā nebūtu jāpieprasa, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji sniegtu trešām personām personas datus lielākā apjomā, nekā tas ir noteikts to privātuma politikā.

__________________

__________________

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

 

24a Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

 

24b Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Atsevišķos gadījumos tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji ar noteikumiem varētu ierobežot komerciālos lietotājus, kuri vēlas, izmantojot citus līdzekļus, nevis minētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, piedāvāt patērētājiem preces vai pakalpojumus ar izdevīgākiem nosacījumiem. Minētajos gadījumos attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem būtu jānorāda šādas rīcības iemesls, jo īpaši atsaucoties uz galvenajiem ekonomiskajiem, komerciālajiem vai juridiskajiem apsvērumiem attiecībā uz ierobežojumiem. Tomēr šis pārredzamības pienākums nebūtu jāsaprot kā tāds, kas ietekmē šādu ierobežojumu likumības novērtēšanu saskaņā ar citiem Savienības tiesību aktiem vai dalībvalstu tiesību aktiem, kuri ir saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, tostarp konkurences un netaisnīgas komercprakses jomā, un šādu tiesību aktu piemērošanu.

(21)  Atsevišķos gadījumos tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji ar noteikumiem varētu ierobežot komerciālos lietotājus, kuri vēlas, izmantojot citus līdzekļus, nevis minētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, piedāvāt patērētājiem preces vai pakalpojumus ar izdevīgākiem nosacījumiem. Minētajos gadījumos attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem būtu jānorāda šādas rīcības iemesls, jo īpaši atsaucoties uz galvenajiem ekonomiskajiem, komerciālajiem vai juridiskajiem apsvērumiem attiecībā uz ierobežojumiem, un jānodrošina, ka šādi ierobežojumi ir samērīgi.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a)  Šī regula neskar komerciālo lietotāju intelektuālā īpašuma tiesības. Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu jāizmanto šīs tiesības tikai pēc komerciāla lietotāja nepārprotamas piekrišanas, ja tie ir saņēmuši licenci no uzņēmuma lietotāja vai to licenciāta, vai saskaņā ar piemērojamiem izņēmumiem un ierobežojumiem. Būtu jāievēro šādu tiesību izmantošanas nosacījumi. Būtu jāievēro arī trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Lai komerciālajiem lietotājiem, tostarp tiem, kuru attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu izmantošana varētu tikt apturēta vai pārtraukta, dotu iespēju piekļūt tūlītējiem, piemērotiem un efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu jāievieš iekšēja sūdzību izskatīšanas sistēma. Iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmas mērķim vajadzētu būt nodrošināt, ka ievērojamu daļu sūdzību tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs un attiecīgais komerciālais lietotājs var atrisināt divpusēji. Turklāt, ja tiktu nodrošināts, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji publicē informāciju par savas iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmas darbību un efektivitāti, tam būtu jāpalīdz uzņēmējiem izprast problēmu veidus, kas var rasties saistībā ar dažādu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu, un iespēju ātri un efektīvi panākt divpusēju atrisinājumu.

(22)  Lai komerciālajiem lietotājiem, tostarp tiem, kuru attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu izmantošana varētu tikt ierobežota, apturēta vai pārtraukta, dotu iespēju piekļūt tūlītējiem, samērīgiem, piemērotiem un efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu jāievieš efektīva un ātra iekšēja sūdzību izskatīšanas sistēma. Iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmai vajadzētu būt pārredzamai, vienkāršotai un nediskriminējošai, un tās mērķim vajadzētu būt nodrošināt, ka ievērojamu daļu sūdzību tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs un attiecīgais komerciālais lietotājs var atrisināt divpusēji. Turklāt, ja tiktu nodrošināts, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji publicē informāciju par savas iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmas darbību un efektivitāti, tam būtu jāpalīdz uzņēmējiem izprast problēmu veidus, kas var rasties saistībā ar dažādu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu, un iespēju ātri, efektīvi un bez diskriminācijas panākt divpusēju atrisinājumu.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Šīs regulas prasības attiecībā uz iekšējām sūdzību izskatīšanas sistēmām noteiktas, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem nodrošinātu pietiekamu elastīgumu šo sistēmu uzturēšanā un konkrētu sūdzību risināšanā, tādējādi līdz minimumam samazinot administratīvo slogu. Turklāt iekšējām sūdzību izskatīšanas sistēmām būtu jāļauj tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem vajadzības gadījumā samērīgā veidā vērsties pret jebkādu minēto sistēmu negodprātīgu izmantošanu, ko daži komerciālie lietotāji varētu censties darīt. Gadījumos, kas nav saistīti ar iespējamu šīs regulas juridisko saistību neizpildi, iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmās nevajadzētu būt iespējai iesniegt sūdzības par niecīgu negatīvu ietekmi uz attiecīgo komerciālo lietotāju. Ņemot vērā šādu sistēmu izveides un darbības izmaksas, ir lietderīgi no minētajiem pienākumiem atbrīvot jebkuru tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju, kas ir mazais uzņēmums saskaņā ar attiecīgajiem Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK25 noteikumiem.

(23)  Šīs regulas prasības attiecībā uz iekšējām sūdzību izskatīšanas sistēmām noteiktas, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem nodrošinātu pietiekamu elastīgumu šo sistēmu uzturēšanā un konkrētu sūdzību risināšanā, tādējādi līdz minimumam samazinot administratīvo slogu. Turklāt iekšējām sūdzību izskatīšanas sistēmām būtu jāļauj tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem vajadzības gadījumā samērīgā veidā vērsties pret jebkādu minēto sistēmu negodprātīgu izmantošanu, ko daži komerciālie lietotāji varētu censties darīt. Gadījumos, kas nav saistīti ar iespējamu šīs regulas juridisko saistību neizpildi, iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmās nevajadzētu būt iespējai iesniegt sūdzības par niecīgu negatīvu ietekmi uz attiecīgo komerciālo lietotāju. Ņemot vērā šādu sistēmu izveides un darbības izmaksas, ir lietderīgi no minētajiem pienākumiem atbrīvot jebkuru tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju, kas ir mazais uzņēmums saskaņā ar attiecīgajiem Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK25 noteikumiem. Iekšējai sūdzību izskatīšanas sistēmai vajadzētu pamatoties uz vienlīdzīgas attieksmes principiem, un tās izmantošanai nebūtu jāizraisa jebkāda kaitējoša attieksme pret komerciālo lietotāju.

_________________

_________________

25 Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).

25 Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsedz samērīga mediācijas izmaksu daļa, ņemot vērā visus attiecīgos konkrētās lietas elementus. Tādēļ mediatoram būtu jāiesaka, kāda ir samērīga daļa konkrētajā gadījumā. Tomēr minētajai daļai nekad nevajadzētu būt mazākai par pusi no šīm izmaksām.

(25)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsedz samērīga mediācijas izmaksu daļa, ņemot vērā visus attiecīgos konkrētās lietas elementus. Tādēļ mediatoram būtu jāiesaka, kāda ir samērīga daļa konkrētajā gadījumā.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

1. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. pants

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Priekšmets un darbības joma

1.  Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi, kas garantē, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem saistībā ar tiešsaistes meklētājprogrammām tiek nodrošināta pienācīga pārredzamība un efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

1.  Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi, kas garantē, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem saistībā ar tiešsaistes un saistītajām meklētājprogrammām tiek nodrošināts pienācīgs taisnīgums, pārredzamība un efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

2.  Šo regulu piemēro tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes meklētājprogrammām, ko nodrošina vai piedāvā nodrošināt attiecīgi komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem, kuru uzņēmējdarbības vieta vai dzīvesvieta ir Savienībā un kuri, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus vai tiešsaistes meklētājprogrammas, piedāvā preces vai pakalpojumus patērētājiem, kas atrodas Savienībā, neatkarīgi no minēto pakalpojumu sniedzēju uzņēmējdarbības veikšanas vietas vai dzīvesvietas.

2.  Šo regulu piemēro tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes meklētājprogrammām, ko nodrošina vai piedāvā nodrošināt attiecīgi komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem, kuru uzņēmējdarbības vieta vai dzīvesvieta ir Savienībā un kuri, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus vai tiešsaistes meklētājprogrammas, piedāvā preces vai pakalpojumus patērētājiem, kas atrodas Savienībā, neatkarīgi no minēto pakalpojumu sniedzēju uzņēmējdarbības veikšanas vietas vai darbības vietas. Šī regula neskar Savienības vai valstu līmenī veiktos nozaru pasākumus, kas ir saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1)  “komerciālais lietotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, piedāvā patērētājiem preces vai pakalpojumus nolūkos, kas saistīti ar tās komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju;

1)  “komerciālais lietotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, piedāvā vai cenšas piedāvāt patērētājiem preces vai pakalpojumus nolūkos, kas saistīti ar tās komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju;

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  tie ir informācijas sabiedrības pakalpojumi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/153527 1. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē;

a)  tie ir informācijas sabiedrības pakalpojumi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/153527 1. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē vai ierīces operētājsistēmas, kas ar šādām iespējām darbojas kā starpnieki starp tiešsaistes lietotņu izstrādātājiem un patērētājiem;

_________________

_________________

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 9. septembra Direktīva (ES) 2015/1535, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (OV L 241, 17.9.2015., 1. lpp.).

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 9. septembra Direktīva (ES) 2015/1535, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (OV L 241, 17.9.2015., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – b un c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  tie ļauj komerciālajiem lietotājiem piedāvāt preces vai pakalpojumus patērētājiem nolūkā atvieglot tiešo darījumu uzsākšanu starp šiem komerciālajiem lietotājiem un patērētājiem neatkarīgi no tā, kur šie darījumi beigās tiek noslēgti;

b)  to galvenais mērķis ir dot komerciālajiem lietotājiem iespēju piedāvāt preces vai pakalpojumus patērētājiem, uzsākot tiešus tiešsaistes darījumus starp šiem komerciālajiem lietotājiem un patērētājiem attiecīgā tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja tiešsaistes portālā vai tiešā veidā sazinoties ar komerciālo lietotāju.

c)  tos sniedz komerciālajiem lietotājiem, pamatojoties uz līgumattiecībām starp šo pakalpojumu sniedzēju, no vienas puses, un gan minētajiem komerciālajiem lietotājiem, gan patērētājiem, kuriem minētie komerciālie lietotāji piedāvā preces vai pakalpojumus, no otras puses;

c)  parasti tos sniedz komerciālajiem lietotājiem, pamatojoties uz līgumattiecībām starp šo pakalpojumu sniedzēju un minētajiem komerciālajiem lietotājiem, kas patērētājam piedāvā preces un pakalpojumus. Šajā regulā uzskata, ka šādas līgumattiecības pastāv arī tad, ja tiek sniegti personas dati vai citi dati.

_________________

_________________

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 9. septembra Direktīva (ES) 2015/1535, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (OV L 241, 17.9.2015., 1. lpp.).

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 9. septembra Direktīva (ES) 2015/1535, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (OV L 241, 17.9.2015., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3a)  “operētājsistēma” ir programmatūra, kas inter alia uztur saskarni ar perifēro aparatūru, plāno uzdevumus, iedala atmiņu un nodrošina standarta saskarni lietotājam, kad nedarbojas neviena lietojumprogramma, tostarp grafisko lietotāja saskarni, neatkarīgi no tā, vai šāda programmatūra ir patērētāju universāldatoru aparatūras sastāvdaļa vai savrupa programmatūra, kas paredzēta izmantošanai patērētāju universāldatoru aparatūrā; tomēr tā nav operētājsistēmas ielādētājs, ievadizvades pamatsistēma vai cita aparātprogrammatūra, kas nepieciešama palaišanas laikā vai tad, kad tiek instalēta operētājsistēma;

Pamatojums

Mobilo ierīču operētājsistēmas, piemēram, IOS vai Android, sastāv no programmatūras, kas ļauj lietojumprogrammām darboties konkrētās ierīcēs (piemēram, lietotnes viedtālrunī). Ierobežojumi vai izmaiņas, ko tīšām ieviesuši ierīču ražotāji vai lietojumprogrammu nodrošinātāji, var ierobežot konkrēta tiešsaistes satura un pakalpojumu izplatīšanu un piekļuvi tiem — bieži bez objektīva pamatojuma vai ar nesamērīgām metodēm —, un tas var tikt darīts uz lietotāju rēķina. Tāpēc tiešsaistes starpnieku definīcija būtu jāpārskata, lai skaidri iekļautu ierīču operētājsistēmas.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5)  “tiešsaistes meklētājprogramma” ir digitālais pakalpojums, kas ļauj lietotājiem veikt meklējumus principā visās tīmekļa vietnēs vai tīmekļa vietnēs konkrētā valodā, pamatojoties uz vaicājumu par jebkādu tematu atslēgvārda, frāzes vai citu ievaddatu veidā, un sniedz saites, kurās var atrast informāciju saistībā ar prasīto saturu;

5)  “tiešsaistes meklētājprogramma” ir digitālais pakalpojums, cita starpā digitālas saskarnes un lietotnes, tostarp mobilās lietotnes ar meklēšanas funkcijām, kas ļauj lietotājiem ievadīt prasījumus un veikt meklējumus attiecībā uz dažādām tīmekļa vietnēm vai tīmekļa vietnēm un mobilajām lietotnēm konkrētā valodā, pamatojoties uz vaicājumu par jebkādu tematu atslēgvārda, frāzes vai citu (teksta, balss vai citu) ievaddatu veidā, un sniedz tādu saturu kā īsus tekstus, attēlus, saites, video ierakstus, audio ierakstus, kuros var atrast informāciju saistībā ar prasīto saturu;

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7)  “korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto tīmekļa vietnes, lai patērētājiem piedāvātu preces vai pakalpojumus nolūkos, kas saistīti ar tās komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju;

7)  “korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto tīmekļa vietnes vai citādi savienotus līdzekļus, lai piedāvātu preces vai pakalpojumus;

Pamatojums

Lai gan tīmekļa vietnes aizvien ir galvenā vārteja, lietojumprogrammas un citi līdzekļi drīz varētu saskarties ar līdzīgām problēmām. Tāpēc tos būtu labāk ietvert tagad. Pēdējā definīcijas daļa tika svītrota, jo patērētāju veids vai nodoms nav svarīgs saistībā ar šajā dokumentā paredzētajām tiesībām un saistībām.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8)  “ranžējums” ir relatīvā nozīme, ko piešķir precēm vai pakalpojumiem, kurus komerciālie lietotāji piedāvā patērētājiem, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, vai relatīvā nozīme, ko piešķir tīmekļa vietnēm, kuras patērētāju vajadzībām indeksē tiešsaistes meklētājprogrammas, un ko attiecīgi tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji attēlo, izkārto vai paziņo patērētājiem neatkarīgi no šādai attēlošanai, izkārtošanai vai paziņošanai izmantotajām tehnoloģijām;

8)  “ranžējums” ir meklēšanas rezultātu relatīvā nozīme, ko piešķir precēm vai pakalpojumiem, kurus komerciālie lietotāji piedāvā patērētājiem, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, vai relatīvā nozīme, ko piešķir tīmekļa vietnēm, kuras patērētāju vajadzībām indeksē tiešsaistes meklētājprogrammas, un ko attiecīgi tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji attēlo, izkārto vai paziņo patērētājiem neatkarīgi no šādai attēlošanai, izkārtošanai vai paziņošanai izmantotajām tehnoloģijām;

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10)  “noteikumi” ir visi noteikumi, nosacījumi, klauzulas un cita informācija neatkarīgi no to nosaukuma vai formas, kuri reglamentē līgumattiecības starp tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju un to komerciālajiem lietotājiem un kurus vienpusēji nosaka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs.

10)  “noteikumi” ir noteikumi, nosacījumi un klauzulas neatkarīgi no to nosaukuma vai formas, kuri reglamentē līgumattiecības starp tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju un to komerciālajiem lietotājiem.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10a)  “ierīces operētājsistēma” ir programmatūra, kas ļauj viedtālruņiem, datoriem un citām ierīcēm lietot lietotnes un programmas.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka to noteikumi:

1.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka to noteikumi:

(a)   ir sagatavoti skaidrā un nepārprotamā valodā;

(a)   ir taisnīgi un samērīgi, sagatavoti skaidrā un nepārprotamā valodā;

(b)   ir viegli pieejami komerciālajiem lietotājiem visos ar tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju izveidoto komercattiecību posmos, tostarp posmā pirms līguma noslēgšanas;

(b)   ir viegli pieejami komerciālajiem lietotājiem visos ar tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju izveidoto komercattiecību posmos, tostarp posmā pirms līguma noslēgšanas;

(c)  sniedz objektīvus iemeslus lēmumiem pilnībā vai daļēji apturēt vai izbeigt to tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu komerciālajiem lietotājiem.

(c)  saskaņā ar saviem noteikumiem sniedz iemeslus lēmumiem noteikt sankcijas, ierobežot, pilnībā vai daļēji apturēt vai izbeigt to tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu komerciālajiem lietotājiem. Pieņemot šādus lēmumus, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem ir jāievēro pamattiesības, kas noteiktas ES Pamattiesību hartā, un proporcionalitātes princips;

 

(ca)  informē komerciālos lietotājus par saviem parastajiem papildu izplatīšanas kanāliem un iespējām iesaistīties programmās, ko tie izmantos kopā ar komerciālo lietotāju piedāvājumiem. Komerciālajiem lietotājiem vajadzētu būt piešķirtām tiesībām prasīt, lai tos izņem no šādiem papildu izplatīšanas kanāliem.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji attiecīgajiem komerciālajiem lietotājiem paziņo par jebkādiem paredzētajiem savu noteikumu grozījumiem.

3.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji nekavējoties, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, attiecīgajiem komerciālajiem lietotājiem paziņo par jebkādiem paredzētajiem būtiskiem savu noteikumu grozījumiem vai funkcionalitātes, sadarbspējas vai citu tādas platformas veiktspējas, nepārtrauktības un drošības elementu pārveidojumiem, kas negatīvi ietekmē komerciālos lietotājus vai būtiski ietekmē tos.

Paredzētos grozījumus neīsteno pirms tāda paziņošanas termiņa beigām, kas ir pamatots un samērīgs ar paredzēto izmaiņu raksturu un apjomu, kā arī ar to sekām attiecīgajam komerciālajam lietotājam. Minētais paziņošanas termiņš ir vismaz 15 dienas no dienas, kad tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs informē attiecīgos komerciālos lietotājus par paredzētajām izmaiņām.

Paredzētos grozījumus neīsteno pirms tāda paziņošanas termiņa beigām, kas ir pamatots un samērīgs ar paredzēto izmaiņu raksturu un apjomu, kā arī ar to sekām attiecīgajam komerciālajam lietotājam. Minētais paziņošanas termiņš ir vismaz 10 dienas no dienas, kad tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs informē attiecīgos komerciālos lietotājus par paredzētajām izmaiņām.

Attiecīgie komerciālie lietotāji var vai nu ar rakstisku paziņojumu, vai skaidri apstiprinošu darbību atcelt šā punkta otrajā daļā minēto paziņošanas termiņu.

Attiecīgie komerciālie lietotāji var ar rakstisku paziņojumu atcelt šā punkta otrajā daļā minēto paziņošanas termiņu. Komerciālais lietotājs ir tiesīgs izbeigt līgumu bez maksas 10 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, ja šādi grozījumi rada materiālus zaudējumus komerciālajam lietotājam.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Grozījumi noteikumos, ko tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs īsteno pretēji 3. punkta noteikumiem, nav spēkā.

4.  Grozījumi noteikumos, ko tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs īsteno pretēji 3. punkta noteikumiem, nav spēkā, kā konstatējusi kompetenta tiesa, visā turpmākajā paziņošanas termiņā neskarot pārējo noteikumu derīgumu, kuri paliek spēkā tiktāl, ciktāl tie ir nošķirami no neatbilstīgajiem noteikumiem.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Šā panta 3. punktu nepiemēro, ja uz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju attiecas juridiskas saistības, kas uzliek par pienākumu grozīt tā noteikumus tādā veidā, kas tam neļauj ievērot 3. punkta otrajā daļā minēto paziņošanas termiņu.

5.  Panta 3. punktā noteikto paziņošanas termiņu nepiemēro:

 

(a)  ja uz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju attiecas juridiskas saistības, kas uzliek par pienākumu grozīt tā noteikumus tādā veidā, kas tam neļauj ievērot 3. punkta otrajā daļā minēto paziņošanas termiņu;

 

(b)  ja noteikumi ir grozīti, lai aizsargātu lietotāju un patērētāju likumīgās intereses vai konkrēti tiešsaistes starpniecības pakalpojumu darbību, vai

 

(c)  ja platformas funkcionalitātes, sadarbspējas vai citu veiktspējas elementu pārveidojumi ir nepieciešami, lai aizsargātu lietotāju un patērētāju likumīgās intereses vai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu kā tādu.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina, ka komerciālie lietotāji saglabā pilnīgu kontroli pār saviem zīmoliem. Zīmola sasaistei ar komerciālo lietotāju būtu jābūt atpazīstamai patērētājam visos starpniecības procesa posmos.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

4. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. pants

4. pants

Apturēšana un izbeigšana

Ierobežošana, apturēšana un izbeigšana

1.  Ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs nolemj pilnībā vai daļēji apturēt vai izbeigt savu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu konkrētam komerciālam lietotājam, tas bez liekas kavēšanās attiecīgajam komerciālajam lietotājam paziņo minētā lēmuma pamatojumu.

1.  Ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs nolemj piemērot sankcijas par iespējami nepareizu rīcību vai pilnībā vai daļēji apturēt, izbeigt vai citādi ierobežot savu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu konkrētam komerciālam lietotājam, tas bez liekas kavēšanās attiecīgajam komerciālajam lietotājam paziņo detalizētu minētā lēmuma pamatojumu. Šāds lēmums ir samērīgs.

2.  Šā panta 1. punktā minētajā pamatojumā ietver atsauci uz konkrētiem faktiem vai apstākļiem, kuru rezultātā tika pieņemts tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja lēmums, kā arī atsauci uz minētā lēmuma attiecīgo objektīvo iemeslu vai iemesliem, kas minēti 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

2.  Šā panta 1. punktā minētajā pamatojumā ietver atsauci uz konkrētiem faktiem vai apstākļiem, kuru rezultātā tika pieņemts tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja lēmums, kā arī atsauci uz minētā lēmuma attiecīgo iemeslu vai iemesliem, kas minēti 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā. Ja ierobežošanas, apturēšanas vai izbeigšanas pamatā ir trešās personas paziņojums, minētā paziņojuma saturs jāiekļauj pamatojumā.

 

2.a  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji un meklētājprogrammu operatori nedrīkst apturēt, izbeigt vai citādi ierobežot savu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu konkrētam komerciālam lietotājam, kas sniedz pakalpojumus, kuri konkurē ar pakalpojumiem, ko sniedz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs, ja vien tas nav nepieciešams šādu iemeslu dēļ:

 

(a)  lai novērstu jebkādu nepamatotu komerciāla lietotāja radītu slogu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam;

 

(b)  lai novērstu jebkādu komerciāla lietotāja neatbilstību piemērojamiem tiesību aktiem vai lai nodrošinātu to, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs ievēro piemērojamos tiesību aktus;

 

(c)  privātuma vai drošības apsvērumu dēļ.

 

2.b  Pēc ierobežošanas, apturēšanas un izbeigšanas ir jāsniedz pamatojums un iespēja sniegt skaidrojumu vai atjaunot atbilstību, ja tas ir iespējams un ir samērīgi.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

5. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. pants

5. pants

Ranžējums

Ranžējums

1.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos izklāsta galvenos parametrus, pēc kuriem nosaka ranžējumu, un minēto galveno parametru relatīvās nozīmes piešķiršanas pamatojumu pretstatā citiem parametriem.

1.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos izklāsta parametrus, pēc kuriem nosaka ranžējumu, un minēto parametru relatīvās nozīmes piešķiršanas pamatojumu.

Ja minētie galvenie parametri ietver iespēju ietekmēt ranžējumu par jebkādu tiešu vai netiešu atlīdzību, ko komerciālie lietotāji maksā attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam, tad minētais tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs iekļauj savos noteikumos arī aprakstu par šādām iespējām un šādas atlīdzības ietekmi uz ranžējumu.

Ja minētie parametri ietver iespēju ietekmēt ranžējumu par jebkādu tiešu vai netiešu atlīdzību, ko komerciālie lietotāji maksā attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam, tad minētais tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs iekļauj savos noteikumos arī aprakstu par šādām iespējām un šādas atlīdzības ietekmi uz ranžējumu.

 

Parādot rezultātus, tiešsaistes starpniecības pakalpojums pie katra ranžējuma atklāj to, vai un kādā apmērā tas ir ietekmēts par tiešu vai netiešu atlīdzību, līgumiskām vai tiešām īpašnieku attiecībām.

 

1.a  Ja kādā īpašā gadījumā pēc trešās personas paziņojuma tiešsaistes starpniecības pakalpojuma sniedzējs ir mainījis ranžējuma kārtību vai svītrojis no saraksta kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu, ko piedāvā komerciālais lietotājs, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs nekavējoties informē attiecīgo komerciālo lietotāju, norādot šāda lēmuma pamatojumu. Pamatojumā norāda atsauci uz konkrētiem faktiem un apstākļiem, pamatojoties uz kuriem tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs pieņēma šo lēmumu, kā arī paziņojuma saturu.

2.  Tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji viegli un publiski pieejamā aprakstā, kas sagatavots skaidrā un nepārprotamā valodā un pieejams minēto pakalpojumu sniedzēju tiešsaistes meklētājprogrammās, izklāsta korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem galvenos parametrus, pēc kuriem nosaka ranžējumu. Tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji šo aprakstu regulāri atjaunina.

2.  Tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji viegli un publiski pieejamā aprakstā, kas sagatavots skaidrā un nepārprotamā valodā un pieejams minēto pakalpojumu sniedzēju tiešsaistes meklētājprogrammās, izklāsta parametrus, pēc kuriem nosaka visu indeksēto tīmekļa vietņu ranžējumu, un šo parametru relatīvā svarīguma pamatojumu. Tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji šo aprakstu regulāri atjaunina attiecībā uz būtiskām izmaiņām, kuras var pamatoti uzskatīt par tādām, kas vērā ņemami ietekmē uzņēmuma tīmekļa vietnes lietotājus. Izņēmuma gadījumos, kad visu parametru izpaušana būtu pretrunā taisnīgai, saprātīgai un samērīgai praksei, sīki vienmēr izklāsta tikai galvenos parametrus. Ranžējuma noteikšanas parametrus nepiemēro diskriminējošā veidā.

 

2.a  Ja kādā īpašā gadījumā tiešsaistes meklēšanas pakalpojuma sniedzējs ir mainījis ranžējuma kārtību vai svītrojis no saraksta kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu pēc trešās personas paziņojuma, tiešsaistes meklēšanas pakalpojumu sniedzējs sniedz iespēju komerciālajam lietotājam pārbaudīt paziņojuma saturu publiski pieejamā tiešsaistes datubāzē. Tiešsaistes meklētājprogrammas nodrošinātājs piedāvā korporatīvajiem komerciālajiem lietotājiem sūdzību un aizsardzības mehānismu, lai varētu labot svītrojumus sarakstā vai izmaiņas ranžējuma kārtībā pēc kļūdaina paziņojuma.

3.  Apraksti, kas minēti 1. un 2. punktā, ir pietiekami, lai komerciālie lietotāji vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāji varētu gūt atbilstošu izpratni par to, vai – un, ja tā ir, tad kā un cik lielā mērā – ranžēšanas mehānismā ņem vērā:

3.  Apraksti, kas minēti 1. un 2. punktā, ir pietiekami, lai komerciālie lietotāji vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāji varētu gūt atbilstošu izpratni par to, vai – un, ja tā ir, tad kā un cik lielā mērā – ranžēšanas mehānismā ņem vērā:

(a)  to preču un pakalpojumu īpašības, ko patērētājiem piedāvā tiešsaistes starpniecības pakalpojumos vai tiešsaistes meklētājprogrammā;

(a)  to preču un pakalpojumu īpašības, ko patērētājiem piedāvā tiešsaistes starpniecības pakalpojumos vai tiešsaistes meklētājprogrammā;

(b)  minēto īpašību atbilstību minētajiem patērētājiem;

(b)  minēto īpašību atbilstību minētajiem patērētājiem;

(c)  attiecībā uz tiešsaistes meklētājprogrammām – korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju izmantoto tīmekļa vietņu dizaina specifiku.

(c)  attiecībā uz tiešsaistes meklētājprogrammām — indeksēto tīmekļa vietņu dizaina specifiku.

4.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem un tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem, ievērojot šā panta prasības, nav jāatklāj nekādi komercnoslēpumi, kas definēti Direktīvas (ES) 2016/943 2. panta 1. punktā.

4.  Šis pants neskar Direktīvu (ES) 2016/943.

 

4.a  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji un tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji pārliecinās, vai šajā pantā paredzēto pārredzamības prasību ievērošana nerada kaitējumu patērētājam pēc tam, kad komerciālie lietotāji un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāji veic manipulācijas ar ranžējumu.

 

4.b  Šajā pantā ietvertās pārredzamības prasības ir papildinātas ar Komisijas izdotiem norādījumiem par nosacījumiem, kuros tiešsaistes starpniecības pakalpojums atbilst šim pantam. Komisija nodrošina šo prasību pienācīgu izpildi.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

6. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. pants

6. pants

Atšķirīga attieksme

Atšķirīga attieksme

1.   Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos iekļauj aprakstu par jebkādu atšķirīgu attieksmi, ko tie piemēro vai var piemērot precēm vai pakalpojumiem, kurus patērētājiem minētajos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos piedāvā pats pakalpojumu sniedzējs vai jebkuri komerciālie lietotāji, ko minētais pakalpojumu sniedzējs kontrolē, un precēm vai pakalpojumiem, kurus piedāvā citi komerciālie lietotāji.

1.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos iekļauj aprakstu par jebkādu atšķirīgu attieksmi, ko tie piemēro vai var piemērot precēm vai pakalpojumiem, kurus patērētājiem minētajos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos piedāvā pats pakalpojumu sniedzējs vai jebkuri komerciālie lietotāji, ko minētais pakalpojumu sniedzējs kontrolē, un precēm vai pakalpojumiem, kurus piedāvā citi komerciālie lietotāji.

 

1.a  Tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsniedz korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem apraksts par jebkādu atšķirīgu attieksmi, ko tie piemēro vai var piemērot, no vienas puses, precēm vai pakalpojumiem, kurus patērētājiem minētajos tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumos piedāvā pats pakalpojumu sniedzējs vai jebkuras korporatīvās tīmekļa vietnes lietotāji, ko minētais pakalpojumu sniedzējs kontrolē, un, no otras puses, citu korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem.

 

1.b  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji īsteno samērīgu, godīgu un pārredzamu praksi attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, ko piedāvā patērētājiem, izmantojot vai nu paša pakalpojumu sniedzēja, vai citu komerciālo lietotāju, kurus kontrolē pakalpojumu sniedzējs, piedāvātos tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, no vienas puses, un citiem komerciālajiem lietotājiem, no otras puses.

2.  Šā panta 1. punktā minētais apraksts attiecīgā gadījumā ietver vismaz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja atšķirīgu attieksmi, ko īsteno ar īpašiem veiktiem pasākumiem, vai rīcību, kas saistīta ar kādu no turpmāk minētajiem elementiem:

2.  Šā panta 1. un 2. punktā minētais apraksts attiecīgā gadījumā ietver vismaz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēja atšķirīgu attieksmi, ko īsteno ar īpašiem veiktiem pasākumiem, vai rīcību, kas saistīta ar kādu no turpmāk minētajiem elementiem:

(a)  pakalpojumu sniedzēja un/vai tā kontrolēto komerciālo lietotāju iespējama piekļuve jebkādiem personas datiem un/vai citiem datiem, kurus komerciālie lietotāji vai patērētāji sniedz, lai izmantotu attiecīgos tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, vai kuri rodas, sniedzot minētos pakalpojumus;

(a)  pakalpojumu sniedzēja un/vai tā kontrolēto komerciālo lietotāju iespējama piekļuve jebkādiem personas datiem un/vai citiem datiem, kurus komerciālie lietotāji vai patērētāji sniedz, lai izmantotu attiecīgos tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, vai kuri rodas, sniedzot minētos pakalpojumus;

(b)  ranžējums;

(b)  ranžējums un noklusējuma iestatījumi;

(c)  jebkāda tieša vai netieša atlīdzība par attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu izmantošanu;

(c)  jebkāda tieša vai netieša atlīdzība par attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu izmantošanu;

(d)  piekļuve pakalpojumiem, kas ir tieši saistīti ar attiecīgajiem tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem vai ir to palīgpakalpojumi, vai to izmantošanas nosacījumi.

(d)  piekļuve pakalpojumiem, kas ir tieši saistīti ar attiecīgajiem tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumiem vai ir to palīgpakalpojumi, vai to izmantošanas nosacījumi.

 

2.a  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji, kuri tieši vai netieši ar to kontrolē esošu uzņēmumu starpniecību piedāvā patērētājiem tādas preces vai pakalpojumus, kuri konkurē ar to komerciālo lietotāju piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem, ļauj patērētājiem brīvi izvēlēties, kuru preci vai pakalpojumu izmantot pēc noklusējuma, kad viņi izmanto tiešsaistes starpniecības pakalpojumu.

 

2.b  Parādot rezultātus, tiešsaistes starpniecības pakalpojuma sniedzējs pie katra produkta vai pakalpojuma, kuram tas piemēroja atšķirīgu attieksmi, atklāj pietiekami pamanāmā veidā to, vai attiecīgais produkts vai pakalpojums ir ietekmēts par tiešu vai netiešu atlīdzību, līgumiskām vai tiešām īpašnieku attiecībām.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a pants

 

Negodīga komercprakse

 

1.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs neīsteno negodīgu komercpraksi. Prakse ir negodīga komercprakse, ja tā izraisa situācijas, kurās tiek būtiski negatīvi ietekmēta konkurence un patērētāju izvēle. Novērtējot, vai tirdzniecības prakse ir negodīga, tiek ņemti vērā šādi faktori:

 

(a)  tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja un komerciālā lietotāja pozīcija tirgū; un

 

(b)  vai pušu sarunu vešanas spējās ir būtiska nelīdzsvarotība, kuras dēļ tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs piemēro nepamatotu slogu komerciālajam lietotājam savos noteikumos vai komercpraksē.

 

2.  Direktīvu 2005/29/EK piemēro mutatis mutandis.

 

3.  I pielikumā ir neizsmeļošs saraksts, kurā uzskaitīti tādas komercprakses gadījumi, kuru uzskata par negodīgu šīs regulas nozīmē. Šo pielikumu piemēro visās dalībvalstīs un periodiski pārskata Komisijas ekspertu grupa ES Tiešsaistes platformu ekonomikas novērošanas centrā. Ekspertu grupa var sniegt ieteikumus par citiem tādas komercprakses gadījumiem, kura būtu jāuzskata par negodīgu šīs regulas nozīmē.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

7. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. pants

7. pants

Piekļuve datiem

Piekļuve datiem

1.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos izklāsta komerciālo lietotāju tehnisko un līgumisko piekļuvi vai tās neesību jebkādiem personas datiem un/vai citiem datiem, kurus komerciālie lietotāji vai patērētāji sniedz, lai izmantotu attiecīgos tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, vai kuri rodas, sniedzot minētos pakalpojumus.

1.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos izklāsta komerciālo lietotāju vai korporatīvo tīmekļa vietņu tehnisko un līgumisko piekļuvi vai tās neesību jebkādiem personas datiem un/vai citiem datiem, kurus komerciālie lietotāji vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāji vai patērētāji sniedz, lai izmantotu attiecīgos tiešsaistes starpniecības pakalpojumus vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumus, vai kuri rodas, sniedzot minētos pakalpojumus.

2.  Izmantojot 1. punktā minēto aprakstu, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji attiecīgi informē komerciālos lietotājus vismaz par:

2.  Izmantojot 1. punktā minēto aprakstu, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji attiecīgi informē sabiedrību vismaz par:

(a)  to, vai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam ir piekļuve personas datiem un/vai citiem datiem, kurus komerciālie lietotāji vai patērētāji sniedz, lai izmantotu minētos pakalpojumus, vai kuri rodas, sniedzot minētos pakalpojumus, un, ja piekļuve ir, tad kurām šādu datu kategorijām un ar kādiem nosacījumiem;

(a)  to, vai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējam ir piekļuve personas datiem un/vai citiem datiem, kurus komerciālie lietotāji, korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāji vai patērētāji sniedz, lai izmantotu minētos pakalpojumus, vai kuri rodas, sniedzot minētos pakalpojumus, un, ja piekļuve ir, tad kurām šādu datu kategorijām un ar kādiem nosacījumiem;

(b)  to, vai komerciālajam lietotājam ir piekļuve personas datiem un/vai citiem datiem, ko minētais komerciālais lietotājs sniedz saistībā ar attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu izmantošanu vai kas radīti, sniedzot minētos pakalpojumus minētajam komerciālajam lietotājam un viņa preču vai pakalpojumu patērētājiem, un, ja piekļuve ir, tad kurām šādu datu kategorijām un ar kādiem nosacījumiem;

(b)  to, vai komerciālajam lietotājam ir piekļuve personas datiem un/vai citiem datiem, ko minētais komerciālais lietotājs sniedz saistībā ar attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu vai tiešsaistes meklētājprogrammu izmantošanu vai kas radīti, sniedzot minētos pakalpojumus minētajam komerciālajam lietotājam un viņa preču vai pakalpojumu patērētājiem, un, ja piekļuve ir, tad kurām šādu datu kategorijām un ar kādiem nosacījumiem;

(c)  to, vai papildus b) apakšpunktam komerciālajam lietotājam ir piekļuve personas datiem un/vai citiem datiem, tostarp apkopotā veidā, kas sniegti vai radīti, sniedzot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus visiem komerciālajiem lietotājiem un to patērētājiem, un, ja piekļuve ir, tad kurām šādu datu kategorijām un ar kādiem nosacījumiem.

(c)  to, vai papildus b) apakšpunktam komerciālajam lietotājam ir piekļuve personas datiem un/vai citiem datiem, tostarp apkopotā veidā, kas sniegti vai radīti, sniedzot tiešsaistes starpniecības vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumus visiem komerciālajiem lietotājiem un to patērētājiem, un, ja piekļuve ir, tad kurām šādu datu kategorijām un ar kādiem nosacījumiem.

 

(ca)  to, vai līgumsaistību pārkāpuma gadījumā vai ar tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju saistītu tirgus nepilnību gadījumā komerciālajiem lietotājiem ir tiesības piekļūt datiem un iegūt datus vai arī dažas datu kategorijas, kuras tie ir snieguši pakalpojumu sniedzējam.

 

2.a  Komerciālie lietotāji nodrošina, ka viņu preču un pakalpojumu dati, jo īpaši visi cenas elementi, ko tie iesniedz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem, ir pareizi un ka šie dati ir atbilstoši, lai dotu tiem iespēju ievērot savas juridiskās saistības, jo īpaši pret patērētāju.

 

2.b  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji piešķir komerciālajiem lietotājiem piekļuvi tādiem anonimizētiem patērētāju datiem mašīnlasāmā, plaši izmantotā un standartizētā formātā, kas ir iegūti, atvieglojot darījumu starp patērētāju un attiecīgo komerciālo lietotāju. Šis pienākums neskar pienākumus, saskaņā ar kuriem tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem ir jāatbilst piemērojamajiem datu aizsardzības un privātuma noteikumiem.

 

2.c  Neskarot attiecīgos Savienības tiesību aktus, kas piemērojami personas datu un privātās dzīves aizsardzībai, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji piešķir komerciālajiem lietotājiem piekļuvi visiem datiem, kas iegūti attiecīgā komerciālā lietotāja komercdarbības rezultātā.

 

2.d  Neskarot attiecīgos Savienības tiesību aktus par personas datu un privātuma aizsardzību, tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji piešķir korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem piekļuvi visiem datiem, ko tie ieguvuši attiecīgā korporatīvās tīmekļa vietnes lietotāja komercdarbības rezultātā.

 

2.e  Datus, kas minēti 2.c un 2.d punktā, sniedz mašīnlasāmā, plaši izmantotā un standartizētā formātā.

 

2.f  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji pēc tā pakalpojumu lietotāja pieprasījuma piešķir piekļuvi personas un/vai citiem datiem, kas ir nepastarpināti vai pastarpināti iegūti ar patērētāja aktivitāti, patērētāja norādītai trešai personai. Šādu piekļuvi piešķir saskaņā ar godīgiem, taisnīgiem un nediskriminējošiem nosacījumiem.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

8. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. pants

8. pants

Ierobežojumi piedāvāt atšķirīgus nosacījumus ar citiem līdzekļiem

Ierobežojumi piedāvāt atšķirīgus nosacījumus ar citiem līdzekļiem

1.  Ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji, sniedzot savus pakalpojumus, ierobežo komerciālo lietotāju iespējas vienas un tās pašas preces un pakalpojumus piedāvāt patērētājiem saskaņā ar atšķirīgiem nosacījumiem un izmantojot līdzekļus, kas nav minētie pakalpojumi, minētie pakalpojumu sniedzēji šā ierobežojuma iemeslus ietver savos noteikumos un dara tos viegli pieejamus sabiedrībai. Minētie iemesli ietver galvenos ekonomiskos, saimnieciskos vai juridiskos apsvērumus šādu ierobežojumu noteikšanai.

1.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji neierobežo komerciālo lietotāju iespējas piedāvāt tās pašas preces un pakalpojumus patērētājiem saskaņā ar atšķirīgiem vai tiem pašiem nosacījumiem, izmantojot citus tiešsaistes starpniecības pakalpojumus. Ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji, sniedzot savus pakalpojumus, ierobežo komerciālo lietotāju iespējas vienas un tās pašas preces un pakalpojumus piedāvāt patērētājiem saskaņā ar atšķirīgiem nosacījumiem un izmantojot līdzekļus, kas nav minētie pakalpojumi, minētie pakalpojumu sniedzēji šā ierobežojuma iemeslus ietver savos noteikumos un dara tos viegli pieejamus sabiedrībai. Minētie iemesli ietver galvenos ekonomiskos, saimnieciskos vai juridiskos apsvērumus šādu ierobežojumu noteikšanai. Ierobežojumi ir samērīgi, īslaicīgi un atbilst pakalpojuma sniedzēja likumīgām interesēm.

2.  Šā panta 1. punktā noteiktais pienākums neskar nekādus šādu ierobežojumu piemērošanas aizliegšanu vai tās tvēruma sašaurināšanu, kas izriet no citu Savienības noteikumu piemērošanas vai no valsts noteikumiem, kuri ir saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, un kas attiecas uz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem.

2.  Šī regula neskar nekādus šādu ierobežojumu piemērošanas aizliegšanu vai tās tvēruma sašaurināšanu, kas izriet no citu Savienības noteikumu piemērošanas vai no valsts noteikumiem, kuri ir saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, un kas attiecas uz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem. Jo īpaši cieši uzrauga riskus, kas attiecas uz 1. punktā minēto praksi, kas vērsta uz to, lai starpniecības pakalpojumu sniedzēji savstarpēji vienotos par cenām.

 

2.a  Šā panta 1. punktā noteiktais pienākums neierobežo pušu intelektuālā īpašuma tiesības.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Iekšējā sūdzību izskatīšanas sistēma ir balstīta uz vienlīdzīgas attieksmes principiem, un tās izmantošanas rezultātā nerodas nelabvēlīga attieksme pret komerciālo lietotāju.

Pamatojums

Tā kā jebkuras domstarpības var izraisīt represīvus pasākumus, ir vēlams, ka ir drošības līdzekļi tā novēršanai.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  individualizēti un skaidrā un nepārprotamā valodā paziņo sūdzības iesniedzējam par iekšējā sūdzību izskatīšanas procesa rezultātiem.

(c)  nekavējoties individualizēti un skaidrā un nepārprotamā valodā, sniedzot pienācīgu pamatojumu, paziņo sūdzības iesniedzējam par iekšējā sūdzību izskatīšanas procesa rezultātiem.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji katru gadu sagatavo un sniedz sabiedrībai viegli pieejamu informāciju par savas iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmas darbību un efektivitāti.

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji sniedz gada pārskatu par to iekšējo sūdzību izskatīšanas sistēmu izmantošanu, izklāstot galvenos problēmu veidus, ar kuriem uzņēmumi var saskarties, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumu.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Minētajā informācijā norāda iesniegto sūdzību kopējo skaitu, sūdzību priekšmetu, sūdzību izskatīšanai nepieciešamo laiku un attiecībā uz sūdzībām pieņemtos lēmumus.

Minētajā informācijā norāda iesniegto sūdzību kopējo skaitu, galvenos sūdzību veidus un sūdzību izskatīšanai nepieciešamo vidējo laiku.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Šā panta noteiktumi neattiecas uz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem, kas ir mazie uzņēmumi Ieteikuma 2003/361/EK29 pielikuma 2. panta 2. punkta nozīmē.

5.  Šā panta noteiktumi neattiecas uz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem, kas ir mazie uzņēmumi Ieteikuma 2003/361/EK29 pielikuma 2. panta 2. punkta nozīmē, to uzņēmējdarbības starta posma pirmajos trīs gados.

_________________

_________________

29 Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).

29 Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).

Pamatojums

Atbrīvojums ir piemērotāks gadījumos, kad mazie uzņēmumi tiek izveidoti. Pēc tam paredzams, ka tirgus un patērētāji jebkurā gadījumā uzskatīs, ka tiem ir jāievēro lielākiem uzņēmumiem piemērojamie standarti.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

10. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. pants

10. pants

Mediācija

Mediācija

1.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos norāda vienu vai vairākus mediatorus, kurus viņi vēlas iesaistīt, lai saistībā ar jebkādiem tādiem strīdiem starp pakalpojuma sniedzēju un komerciālo lietotāju, kas rodas par attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu, tostarp sūdzībām, ko nevarēja atrisināt, izmantojot 9. pantā minēto iekšējo sūdzību izskatīšanas sistēmu, mēģinātu panākt vienošanos ar komerciālajiem lietotājiem par izlīgumu ārpustiesas kārtībā.

1.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem savos noteikumos vajadzētu censties norādīt vienu vai vairākus mediatorus, kurus viņi vēlas iesaistīt, lai saistībā ar jebkādiem tādiem strīdiem starp pakalpojuma sniedzēju un komerciālo lietotāju, kas rodas par attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu un ko nevarēja atrisināt, izmantojot 9. pantā minēto iekšējo sūdzību izskatīšanas sistēmu, mēģinātu panākt vienošanos ar komerciālajiem lietotājiem par izlīgumu ārpustiesas kārtībā.

Mediatorus, kas sniedz savus pakalpojumus no vietas ārpus Savienības, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji var norādīt tikai tad, ja tiek nodrošināts, ka attiecīgajiem komerciālajiem lietotājiem, sadarbojoties ar šādiem mediatoriem, netiek faktiski liegta iespēja izmantot Savienības tiesību aktos vai dalībvalstu tiesību aktos paredzētās tiesiskās garantijas.

Mediatorus, kas sniedz savus pakalpojumus no vietas ārpus Savienības, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji var norādīt tikai tad, ja tiek nodrošināts, ka attiecīgajiem komerciālajiem lietotājiem, sadarbojoties ar šādiem mediatoriem, netiek faktiski liegta iespēja izmantot Savienības tiesību aktos vai dalībvalstu tiesību aktos paredzētās tiesiskās garantijas.

2.  Šā panta 1. punktā minētie mediatori atbilst šādām prasībām:

2.  Šā panta 1. punktā minētie mediatori atbilst šādām prasībām:

(a) tie ir objektīvi un neatkarīgi;

(a) tie ir objektīvi un neatkarīgi;

(b) to mediācijas pakalpojumi vidējam attiecīgā tiešsaistes starpniecības pakalpojuma komerciālajam lietotājam cenu ziņā ir pieejami;

(b) to mediācijas pakalpojumi vidējam attiecīgā tiešsaistes starpniecības pakalpojuma komerciālajam lietotājam cenu ziņā ir pieejami;

(c) tie spēj sniegt mediācijas pakalpojumus tādā valodā, kādā ir noteikumi, kas reglamentē līgumattiecības starp tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju un attiecīgo komerciālo lietotāju;

(c) tie spēj sniegt mediācijas pakalpojumus tādā valodā, kādā ir noteikumi, kas reglamentē līgumattiecības starp tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju un attiecīgo komerciālo lietotāju;

(d) tie ir viegli pieejami vai nu fiziski komerciālā lietotāja uzņēmējdarbības vietā vai dzīvesvietas vietā, vai attālināti, izmantojot sakaru tehnoloģijas;

(d) tie ir viegli pieejami vai nu fiziski komerciālā lietotāja uzņēmējdarbības vietā vai dzīvesvietas vietā, vai attālināti, izmantojot sakaru tehnoloģijas;

(e) tie spēj sniegt savus mediācijas pakalpojumus bez liekas kavēšanās;

(e) tie spēj sniegt savus mediācijas pakalpojumus bez liekas kavēšanās;

(f) tiem ir pietiekama izpratne par vispārīgām komercattiecībām uzņēmumu starpā, kas ļauj tiem efektīvi sekmēt strīdu izšķiršanas mēģinājumu.

(f) tiem ir pietiekama izpratne par vispārīgām komercattiecībām uzņēmumu starpā, kas ļauj tiem efektīvi sekmēt strīdu izšķiršanas mēģinājumu.

3.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji labticīgi cenšas panākt vienošanos mediācijas ceļā, izmantojot jebkuru mediatoru, ko tie ir norādījuši saskaņā ar 1. punktu, lai panāktu vienošanos par strīda izšķiršanu.

3.  Mediācijā iesaistītās puses labticīgi cenšas panākt vienošanos brīvprātīgas mediācijas ceļā, izmantojot jebkuru mediatoru, ko tie ir norādījuši saskaņā ar 1. punktu, lai panāktu vienošanos par strīda izšķiršanu termiņā, kas nepārsniedz 25 dienas no mediācijas sākuma, ja vien šā termiņa ievērošana nerada nepamatotu slogu, ņemot vērā strīda sarežģītību. Šādā gadījumā vienošanās būtu jāpanāk vismaz 90 dienu laikā.

4.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji katrā atsevišķā gadījumā sedz samērīgu mediācijas kopējo izmaksu daļu. Pamatojoties uz mediatora ieteikumu, samērīgu šo kopējo izmaksu daļu nosaka, ņemot vērā visus attiecīgos izskatāmās lietas elementus, jo īpaši strīda pušu sūdzību relatīvo pamatotību, pušu rīcību, kā arī pušu lielumu un finansiālo spēku samēru attiecībā vienai pret otru. Tomēr tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji jebkurā gadījumā sedz vismaz pusi no kopējām izmaksām.

4.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji un komerciālie lietotāji katrā atsevišķā gadījumā sedz samērīgu mediācijas kopējo izmaksu daļu. Pamatojoties uz mediatora ieteikumu, samērīgu šo kopējo izmaksu daļu nosaka, ņemot vērā visus attiecīgos izskatāmās lietas elementus, jo īpaši strīda pušu sūdzību relatīvo pamatotību, pušu rīcību, kā arī pušu lielumu un finansiālo spēku samēru attiecībā vienai pret otru. Tomēr, ja mediators konstatē, ka komerciālais lietotājs rīkojas ļaunprātīgi vai cenšas ļaunprātīgi izmantot mediācijas procesu, tas var nolemt, ka komerciālais lietotājs sedz vairāk nekā pusi no kopējām izmaksām.

5.  Jebkurš mēģinājums panākt vienošanos, strīdu izšķiršanai izmantojot mediāciju saskaņā ar šo pantu, neietekmē tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju un attiecīgo komerciālo lietotāju tiesības jebkurā brīdī mediācijas procesa laikā vai pēc tā uzsākt tiesvedību.

5.  Jebkurš mēģinājums panākt vienošanos, strīdu izšķiršanai izmantojot mediāciju saskaņā ar šo pantu, neietekmē tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju un attiecīgo komerciālo lietotāju tiesības jebkurā brīdī mediācijas procesa laikā, pirms vai pēc tā uzsākt tiesvedību. Tiesvedības uzsākšana nav atkarīga no mediācijas procesa uzsākšanas.

 

5.a  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji katru gadu sagatavo un sniedz vispārējai sabiedrībai viegli pieejamu informāciju par mediācijas, kas saistīta ar tās darbību, funkcionalitāti un efektivitāti. Minētajos ziņojumos norāda vismaz informāciju par iesniegto mediācijas gadījumu kopējo skaitu, sūdzību priekšmetu, sūdzību izskatīšanai nepieciešamo laiku un attiecībā uz sūdzībām pieņemtajiem lēmumiem.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

12. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12. pants

12. pants

Tiesvedība, ko ierosina pārstāvošas organizācijas vai apvienības un publiskās iestādes

Tiesvedība, ko ierosina pārstāvošas organizācijas vai apvienības un publiskās iestādes

1.  Lai apturētu vai aizliegtu jebkādu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēju neatbilstību attiecīgajām šajā regulā noteiktajām prasībām, organizācijām un apvienībām, kam ir likumīgas intereses pārstāvēt komerciālos lietotājus vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājus, kā arī dalībvalstīs izveidotām publiskām iestādēm ir tiesības vērsties Savienības valstu tiesās saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā tiek celta prasība,

1.  Neskarot Regulas (ES) 2016/679 80. pantu un pēc tam, kad visas pārējās šīs regulas 9. un 10. pantā paredzētās iespējas atrisināt strīdu starp platformu un komerciālo lietotāju ir izsmeltas, lai apturētu vai aizliegtu jebkādu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēju neatbilstību attiecīgajām šajā regulā noteiktajām informācijas, nediskriminēšanas un datu piekļuves prasībām, organizācijām un apvienībām, kam ir patiesi ilgstošas un likumīgas intereses pārstāvēt komerciālos lietotājus vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājus un kuras ir pilnvarojušas un uzrauga attiecīgās dalībvalstu publiskās iestādes, kā arī dalībvalstīs izveidotām publiskām iestādēm ir tiesības vērsties Savienības valstu tiesās saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā tiek celta prasība.

2.  Organizācijām vai apvienībām 1. punktā minētās tiesības ir tikai tad, ja prasības celšanas brīdī tās atbilst visām turpmāk minētajām prasībām:

2.  Organizācijām vai apvienībām 1. punktā minētās tiesības ir tikai tad, ja prasības celšanas brīdī un prasības izskatīšanas laikā tās joprojām atbilst visām turpmāk minētajām prasībām:

(a)  tās ir pienācīgi izveidotas saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem;

(a)  tās ir pienācīgi izveidotas saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, un tām ir spēkā esoša tiesīgās iestādes licence, ko izsniegusi šīs dalībvalsts attiecīgā publiskā iestāde;

(b)  tās tiecas sasniegt mērķus, kas ir komerciālo lietotāju grupas vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju grupas, ko tās pārstāv, kopīgās interesēs;

(b)  tās tiecas sasniegt to statūtos vai attiecīgā pārvaldības dokumentā publiski noteiktus mērķus, kas ir vairākuma komerciālo lietotāju grupas vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju grupas, ko tās pārstāv, kopīgās interesēs, un šajā grupā ir jābūt vismaz 10 neatkarīgiem komerciālajiem lietotājiem vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem;

(c)  tās ir bezpeļņas struktūras.

(c)  tās ir bezpeļņas struktūras un ir pārredzamas attiecībā uz finansējuma avotu, lai varētu finansēt prasības iesniegšanas un izskatīšanas turpināšanu, un tās var pierādīt, ka tām ir pietiekami finanšu līdzekļi, lai pārstāvētu savu komerciālo vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju labākās intereses un segtu jebkuras izmaksas, ja prasības celšana būtu bez panākumiem;

 

(ca)  tām ir pārvaldības struktūra, attiecībā uz kuru ir paredzēta neatkarība no trešām personām un iekšēja procedūra interešu konflikta novēršanai, ja finansējums saņemts no trešām personām;

 

(cb)  tās ir pārredzamas attiecībā uz to finansējuma avotu;

 

(cc)  tām ir pietiekami finanšu līdzekļi un cilvēkresursi, kā arī juridiskās zināšanas, lai pārstāvētu savu komerciālo vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju labākās intereses;

Dalībvalstīs, kur tās izveidotas, minētajām publiskajām iestādēm ir 1. punktā minētās tiesības, ja tām saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem ir uzdots aizstāvēt komerciālo lietotāju vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju kopējās intereses vai nodrošināt atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām.

Dalībvalstīs, kur tās izveidotas, minētajām publiskajām iestādēm ir 1. punktā minētās tiesības un tās ir tiesīgas izsniegt pieprasīto licenci organizācijai vai apvienībai, ja tām saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem ir uzdots aizstāvēt komerciālo lietotāju vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju kopējās intereses vai nodrošināt atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām.

 

Dalībvalstis nodrošina, ka pārstāvības organizācijas vai apvienības publisko gada darbības pārskatus. Šajos pārskatos iekļauj vismaz šādu informāciju, kas attiecas gan uz iekšzemes, gan pārrobežu pārstāvības prasībām:

 

(a)  iesniegto prasību skaits un galvenie iesniegto sūdzību veidi;

 

(b)  tiesiskās aizsardzības lēmumu skaits (attiecība vai procentuālā daļa) komerciālo vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju interesēs;

 

(c)  to pārstāvības prasību skaits (attiecība vai procentuālā daļa), kuras tika pārtrauktas, un, ja zināms, iemesli to pārtraukšanai;

 

(d)  vidējais laiks, kas vajadzīgs, lai pārstāvības prasībā tiktu pieņemts kāds nolēmums.

 

Ja dalībvalsts publiskā iestāde izsniedz tiesīgās iestādes licenci organizācijai vai apvienībai, minētā publiskā iestāde atbild par regulāru minētās organizācijas vai apvienības statusa un rīcības pārskatīšanu, lai nodrošinātu, ka tā ievēro šajā pantā noteiktās prasības. Dalībvalsts publiskā iestāde nekavējoties atsauc jebkuras organizācijas vai apvienības tiesīgās iestādes licenci, ja tiek konstatēts, ka tā neievēro šā panta prasības.

 

Organizācijas vai apvienības atbilstība šajā punktā minētajiem kritērijiem neskar tiesas vai administratīvās iestādes tiesības pārbaudīt, vai organizācijas vai apvienības mērķis pamato to, lai tā celtu prasību konkrētā lietā.

 

2.a  Šā panta 1. punktā paredzētās tiesības neskar Direktīvā XXXX/XX/ES (atsauce uz direktīvu par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un Direktīvas 2009/22/EK atcelšanu) (COM (2018) 184)) paredzētās tiesības.

3.  Šā panta 1. punktā minētās tiesības neskar komerciālo lietotāju un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju tiesības individuāli celt prasības kompetentajās valsts tiesās saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā tiek celta prasība, lai novērstu jebkādu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju neatbilstību attiecīgajām šajā regulā noteiktajām prasībām.

3.  Šā panta 1. punktā minētās tiesības neskar komerciālo lietotāju un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju tiesības individuāli celt prasības kompetentajās valsts tiesās saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā tiek celta prasība, lai novērstu jebkādu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju neatbilstību attiecīgajām šajā regulā noteiktajām prasībām.

 

3.a  Dalībvalstis var aizliegt, ka privāts trešās personas finansētājs saņem kādu tiešu vai netiešu finansiālu labumu no tiesas procesa vai lēmuma;

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija rosina tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējus un tos pārstāvošas organizācijas un apvienības izstrādāt rīcības kodeksus, kuru nolūks ir veicināt šīs regulas pareizu piemērošanu, un šajā izstrādē ņemt vērā to dažādo nozaru īpatnības, kurās tiek sniegti tiešsaistes starpniecības pakalpojumi, kā arī mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu specifiskās iezīmes.

1.  Komisija rosina tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējus un tos pārstāvošas organizācijas un apvienības sadarbībā ar komerciālajiem lietotājiem un to pārstāvētajām organizācijām un apvienībām, kuru nolūks ir veicināt šīs regulas pareizu piemērošanu, izstrādāt rīcības kodeksus, ņemot vērā to dažādo nozaru īpatnības, kurās tiek sniegti tiešsaistes starpniecības pakalpojumi, kā arī mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu specifiskās iezīmes. Jo īpaši rīcības kodeksi attiecas uz sadarbspēju, ar maiņu saistītajiem šķēršļiem un datu pārnesamību.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

13.a pants

 

Kompetentās iestādes un piemērošana

 

1.  Katra dalībvalsts izraugās kompetento iestādi valsts līmenī, kas atbild par šīs regulas ieviešanas uzraudzīšanu un atbilstību, un minētajai iestādei ir šādas pilnvaras:

 

(a)  uzsākt un veikt izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas vai uz sūdzības pamata;

 

(b)  pieprasīt tiešsaistes starpniekiem un tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem sniegt visu izmeklēšanas veikšanai nepieciešamo informāciju;

 

(c)  pieņemt lēmumu par šajā regulā noteikto aizliegumu pārkāpuma konstatēšanu un pieprasīt, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs vai tiešsaistes meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējs pārtrauc pārkāpumu;

 

(d)  uzlikt naudas sodu pakalpojumu sniedzējam. Minētais sods ir iedarbīgs, samērīgs un atturošs, ņemot vērā pārkāpuma būtību, ilgumu un smagumu; un

 

(e)  publicēt tās lēmumus un katru gadu ziņot par tās darbībām saskaņā ar šo regulu.

 

2.  Komerciālais lietotājs, korporatīvās tīmekļa vietnes lietotājs vai organizācija vai apvienība, kas atbilst 12. panta 2. punkta pirmajām trim prasībām, var iesniegt sūdzību attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei. Ja prasības iesniedzējs to pieprasa, kompetentā iestāde nodrošina prasības iesniedzēja identitātes un jebkuras citas informācijas konfidencialitāti, attiecībā uz kuru prasības iesniedzējs uzskata, ka tās izpaušana kaitēs tā interesēm. Sūdzības iesniedzējs minēto informāciju norāda konfidencialitātes pieprasījumā.

 

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes savā starpā rezultatīvi sadarbojas un cita citai sniedz savstarpēju palīdzību izmeklēšanās, kurās ir pārrobežu aspekts.

 

4.  Kompetentās iestādes un valsts kompetentās iestādes, ja tās atšķiras, sniedz viena otrai informāciju, kas nepieciešama šīs regulas noteikumu piemērošanai. Attiecībā uz informācijas apmaiņu informācijas saņēmēja iestāde nodrošina tādu pašu konfidencialitāti, kādu informācijas nosūtītāja iestāde.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

13.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

13.b pants

 

Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

 

Līgumos, ko slēdz komerciālie lietotāji, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir kādā dalībvalstī, vai ja līguma īstenošana notiek vienā vai vairākās dalībvalstīs, piemēro šādus noteikumus:

 

(a)  aizsardzība, kas šajā regulā paredzēta komerciālajiem lietotājiem, tiek nodrošināta neatkarīgi no tiesību aktiem, kas piemērojami citiem līguma aspektiem, izvēloties puses vai citādi; un

 

(b)  ja vien līgums neietver šajā regulā paredzētos noteikumus, kompetentās tiesas izvēle ir spēkā tikai tad, ja tiek nozīmēta tiesa:

 

(i)  dalībvalstī, kurā ir komerciālā lietotāja pastāvīga dzīvesvieta; vai

 

(ii)  dalībvalstī, kurā paredzēts veikt līguma izpildi.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

13.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

13.c pants

 

Informācijas prasības tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem

 

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji sniedz jebkuru informāciju, kas ir nepieciešama kompetentajām iestādēm, lai uzraudzītu un piemērotu atbilstību šīs regulas noteikumiem, lai palīdzētu Komisijai izstrādāt 6. pantā noteiktās pamatnostādnes un lai palīdzētu novērošanas centram pildīt tā uzdevumus, kas noteikti Komisijas 2018. gada 26. aprīļa lēmuma par tiešsaistes platformu ekonomikas novērošanas centra ekspertu grupas izveidi 2. pantā.

 

2.  Šādas informācijas prasības ietver:

 

(a)  galvenos rādītājus, kas nosaka piedāvājumu kategoriju un to relatīvo patērētājam norādīto svarīgumu tā meklēšanas pieprasījuma rezultātā;

 

(b)  to, vai trešā puse, kas piedāvā preces, pakalpojumus vai digitālo saturu, ir vai nav tirgotājs, balstoties uz minētās trešās puses paziņojumu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam;

 

(c)  vai noslēgtajam līgumam piemēro vai nepiemēro patērētāju tiesības, kas izriet no Savienības tiesību aktiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

 

(d)  ja līgums ir noslēgts ar tirgotāju, to, kurš tirgotājs ir atbildīgs par patērētāju tiesību piemērošanu, kas izriet no Savienības tiesību aktiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā saistībā ar līgumu. Šī prasība neskar atbildību, kas tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam var būt vai kuru tas var uzņemties attiecībā uz konkrētiem līguma elementiem; un

 

(e)  to, vai un kā tika izmantoti algoritmi vai automatizēta lēmumu pieņemšana, lai iesniegtu piedāvājumus vai noteiktu cenas, tostarp personalizētas cenu noteikšanas metodes. Dalībvalstis var tiesību aktos paturēt vai ieviest prasības par papildu informāciju vai noteikumus par atbildību tādu līgumu gadījumā, kas noslēgti tiešsaistes tirdzniecības vietās.

 

3.  Uzņēmumi pēc pieprasījuma nekavējoties sniedz šādu informāciju, ievērojot noteiktos termiņus un prasīto detalizētību. Pieprasītā informācija ir samērīga ar minētā uzdevuma izpildi. Kompetentā iestāde norāda iemeslus, kas pamato tās pieprasījumu sniegt informāciju.

 

4.  Ja kompetentā iestāde uzskata informāciju par konfidenciālu saskaņā ar Savienības un dalībvalstu noteikumiem par uzņēmējdarbības konfidencialitāti vai personas datu aizsardzību, attiecīgās kompetentās iestādes nodrošina minēto konfidencialitāti.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

13.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

13.d pants

 

Noteikumi par atbildību

 

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem un nevis komerciālajiem lietotājiem vajadzētu būt atbildīgiem par maldinošu informāciju, kuru komerciālie lietotāji ir snieguši tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem, ja komerciālie lietotāji ir informējuši tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējus par sniegtās informācijas maldinošo raksturu. Turklāt tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt atbildīgiem arī tad, ja tie ir snieguši maldinošus paziņojumus par komerciālajiem lietotājiem vai komerciālo lietotāju sniegtajām precēm un pakalpojumiem.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. un 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija līdz [date: three years after the date of entry into force] un pēc tam reizi trijos gados izvērtē šo regulu un ziņo par to Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.

1.  Komisija līdz [datums: divi gadi pēc stāšanās spēkā] un pēc tam reizi divos gados izvērtē šo regulu un ziņo par to Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Attiecīgā gadījumā Komisija iesniedz tiesību akta priekšlikumu, lai grozītu šo regulu, jo īpaši nolūkā nodrošināt 2. punktā noteikto mērķu sasniegšanu.

2.  Pirmo šīs regulas izvērtēšanu veic jo īpaši, lai novērtētu, kā izpildīti 5., 6., 7. un 8. pantā minētie pienākumi, kāda ir to ietekme uz tiešsaistes platformu ekonomiku un vai var būt vajadzīgi papildu noteikumi, tostarp attiecībā uz izpildi, nolūkā nodrošināt taisnīgu, paredzamu, ilgtspējīgu un uzticamu tiešsaistes uzņēmējdarbības vidi iekšējā tirgū.

2.  Pārskatīšanā iekļauj vismaz novērtējumu par:

 

(a) šīs regulas efektivitāti, tostarp 1. panta 4. līdz 6. punktā noteiktajām robežvērtībām;

 

(b) jebkādu izstrādāto rīcības kodeksu efektivitāti taisnīguma un pārredzamības uzlabošanā;

 

(c) vajadzību efektīvāk novērst potenciāli kaitīgo praksi komercdarījumos starp tiešsaistes meklētājprogrammām un to komerciālajiem lietotājiem, jo īpaši attiecībā uz jautājumiem, kas noteikti Komisijas Lēmuma C(2018)2393 2. panta b) punktā par ekspertu grupas izveidi Tiešsaistes platformu ekonomikas novērošanas centram;

 

(d) iespējami kaitējošās prakses potenciālo ietekmi uz patērētājiem;

 

(e) vajadzību darbības sistēmas iekļaut šīs regulas darbības jomā;

 

(f) nepieciešamību atjaunināt negodīgas komercprakses sarakstu.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  To piemēro no [date: six months following the day of its publication].

2.  To piemēro no [datums: divpadsmit mēneši pēc tās publicēšanas dienas].

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

I pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

I pielikums

 

Negodīga komercprakse

 

Noteikumus uzskata par negodīgu komercpraksi šīs regulas nozīmē, ja saistībā ar tiem:

 

  komerciālam lietotājam ir jāizmanto tiešsaistes starpniecības pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumi, tostarp maksāšanas pakalpojumi, bez iespējas lietot jebkuru alternatīvu metodi gadījumos, ja tas nodara kaitējumu komerciālajam lietotājam;

 

  komerciālam lietotājam tiek radīts apgrūtinājums saistībā ar punktu par vienpusēju atbildību, kas izraisa negodīgas nodošanas risku;

 

  tiek uzspiesti līguma punkti, kam ir atpakaļejošs spēks un kas nodara kaitējumu komerciālajam lietotājam;

 

  tiek saglabātas likumīgas tiesības izmantot komerciālā lietotāja konfidenciālo informāciju pēc tam, kad starp tiešsaistes starpniecības pakalpojuma sniedzēju un komerciālo lietotāju noslēgtais līgums ir zaudējis spēku;

 

  komerciāliem lietotājiem ir jāpieņem ekskluzivitātes klauzulas attiecībā uz to tiesību aktu izvēli, kas ir ārpus Savienības jurisdikcijas;

 

  komerciālam lietotājam ir aizliegts arī izmantot konkurējošu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Taisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos

Atsauces

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

28.5.2018

Iesaistītās komitejas - datums, kad paziņoja plenārsēdē

13.9.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Francis Zammit Dimech

9.7.2018

Izskatīšana komitejā

24.9.2018

11.10.2018

 

 

Pieņemšanas datums

20.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

24

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

P8_TA(2017)0272.


Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejaS ATZINUMS (23.11.2018)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Anna Záborská

ĪSS PAMATOJUMS

Tiešsaistes starpniecības un tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumiem ir izšķiroša nozīme digitālās tirdzniecības nodrošināšanā un veicināšanā. Lai palielinātu komerciālo lietotāju un patērētāju uzticēšanos un mudinātu tos iesaistīties plašās digitālajās ekosistēmās, ko izveidojušas tiešsaistes platformas, ir jānosaka to sniegto pakalpojumu minimālie standarti.

Komisijas ierosinātā regula ir pirmais mēģinājums reglamentēt jaunu jomu. Priekšlikums piedāvā līdzsvarotu noteikumu kopumu komerciālajiem lietotājiem paredzētiem starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes meklētājprogrammām, pamatojoties uz taisnīgumu un pārredzamību un piedāvājot risinājumus visu ieinteresēto personu būtiskākajiem problēmjautājumiem, vienlaikus aizsargājot brīvību veikt uzņēmējdarbību un nodrošinot pietiekamas inovācijas iespējas.

Ņemot to vērā, atzinuma sagatavotāja tomēr uzskata, ka vērienīgāka pieeja nodrošinātu labākus rezultātus.

Viņa ierosina stiprināt taisnīguma principu. Būtu jāparedz iespēja komerciālajiem lietotājiem piekļūt datiem, kuri iegūti savstarpējos darījumos. Vienlaikus nevajadzētu pieļaut, ka daži tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji komerciālajiem lietotājiem piemēro ierobežojumus attiecībā uz atšķirīgu nosacījumu piedāvājumiem, izmantojot citus līdzekļus.

No otras puses, platformām jābūt iespējai rīkoties ātri, saskaroties ar pārkāpumiem vai krāpšanu. Apgrūtinošām administratīvajām prasībām nevajadzētu ierobežot to spēju izskatīt sūdzības. Visbeidzot, starpniecību, ko veicina šis tiesību akta priekšlikums, var īstenot tikai tad, ja ar to saistītās izmaksas tiek taisnīgi sadalītas abām iesaistītajām pusēm.

Atzinuma sagatavotāja vēlas arī stiprināt pārredzamības principu gadījumos, kad piemēro atšķirīgu attieksmi, kā arī, precizējot prasības attiecībā uz galvenajiem ranžēšanas parametriem.

Vērienīgam priekšlikumam būtu arī jāparedz vienādu noteikumu konsekventa piemērošana tiešsaistes platformām un tiešsaistes meklētājprogrammām, ja to funkcijas ir vienādas.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka šīs regulas pirmajā pārskatīšanā būtu jāņem vērā digitālās ekonomikas straujais attīstības temps un ka tā jāveic divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem var būt izšķirīga nozīme to uzņēmumu komerciālos panākumos, kas šādus pakalpojumus izmanto, lai sasniegtu patērētājus. Augošais skaits darījumu, kuros izmanto tiešsaistes starpniecības pakalpojumus un kurus veicina spēcīgs un uz datiem balstīts netiešs tīkla efekts, palielina šādu komerciālo lietotāju (tostarp mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu) atkarību no minētajiem pakalpojumiem, kas tiem vajadzīgi, lai sasniegtu patērētājus. Ņemot vērā pieaugošo atkarību, minēto pakalpojumu sniedzējiem bieži vien ir lielākas iespējas aizstāvēt savas intereses un faktiski rīkoties vienpusēji veidā, kas ir netaisnīgs un var kaitēt uzņēmumu, kuri ir to lietotāji, leģitīmajām interesēm un netiešā veidā arī Savienības patērētājiem.

(2)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem var būt izšķirīga nozīme to uzņēmumu komerciālos panākumos, kas šādus pakalpojumus izmanto, lai sasniegtu patērētājus. Šāda izšķirīga loma jāizmanto pārredzami un uzticami, piemērojot skaidrus noteikumus, kas iepriekš noteikti visiem dalībniekiem, un ar nosacījumu, ka tiek nodrošināti vienlīdzīgi konkurences apstākļi visiem tiem, kuri iesaistīti darījumos. Augošais skaits darījumu, kuros izmanto tiešsaistes starpniecības pakalpojumus un kurus veicina spēcīgs un uz datiem balstīts netiešs tīkla efekts, palielina šādu komerciālo lietotāju (tostarp pašnodarbināto personu, mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu) atkarību no minētajiem pakalpojumiem, kas tiem vajadzīgi, lai sasniegtu patērētājus. Ņemot vērā pieaugošo atkarību, kas varētu skart ne vien pašnodarbinātas personas, mikrouzņēmumus un mazos un vidējos uzņēmumus, bet arī lielus uzņēmumus, minēto pakalpojumu sniedzējiem bieži vien ir lielākas iespējas aizstāvēt savas intereses un faktiski rīkoties vienpusēji veidā, kas ir netaisnīgs un var kaitēt uzņēmumu, kuri ir to lietotāji, leģitīmajām interesēm un netiešā veidā arī Savienības patērētājiem.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes meklētājprogrammām, kā arī komercdarījumiem, ko veicina minētie pakalpojumi, piemīt pārrobežu potenciāls, un mūsdienu ekonomikā tie ir īpaši svarīgi pareizai Savienības iekšējā tirgus darbībai. Dažu šo pakalpojumu sniedzēju iespējamā netaisnīgā un kaitējošā tirdzniecības prakse attiecībā uz komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem kavē šā potenciāla pilnīgu īstenošanu un negatīvi ietekmē iekšējā tirgus pareizu darbību. Turklāt šā potenciāla pilnīgu īstenošanu kavē un iekšējā tirgus pareizu darbību negatīvi ietekmē dažu dalībvalstu atšķirīgie tiesību akti, kas ar atšķirīgu efektivitātes pakāpi regulē šos pakalpojumus, savukārt citas dalībvalstis vēl tikai apsver šādu tiesību aktu pieņemšanu.

(5)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes meklētājprogrammām, kā arī darījumiem, ko veicina minētie pakalpojumi, piemīt pārrobežu potenciāls, un mūsdienu ekonomikā tie ir īpaši svarīgi pareizai Savienības iekšējā tirgus darbībai. Dažu šo pakalpojumu sniedzēju iespējamā netaisnīgā un kaitējošā tirdzniecības prakse attiecībā uz komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem kavē šā potenciāla pilnīgu īstenošanu un negatīvi ietekmē iekšējā tirgus pareizu darbību. Turklāt šā potenciāla pilnīgu īstenošanu kavē un iekšējā tirgus pareizu darbību negatīvi ietekmē dažu dalībvalstu atšķirīgie tiesību akti, kas ar atšķirīgu efektivitātes pakāpi regulē šos pakalpojumus, savukārt citas dalībvalstis vēl tikai apsver šādu tiesību aktu pieņemšanu.

Pamatojums

Faktiski visiem darījumiem ir minētā būtība un nozīme. Plašāka tādu darījumu izpratne, ko veicina tiešsaistes starpniecības pakalpojumi vai tiešsaistes meklētājprogrammas, uzlabo izpratni par risināmo jautājumu sarežģītību.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  ES tiesību aktu pamatā vajadzētu būt principam „pēc iespējas mazāk un tik daudz, cik nepieciešams”, proti, būtu vajadzīgi noteikumi, kuri ir piemēroti digitālajam laikmetam, atvērti un tehnoloģiskā ziņā pietiekami neitrāli, lai atbilstu turpmākajai attīstībai. Komisijas iniciatīva, kuras mērķis ir analizēt platformu nozīmi digitālajā ekonomikā, nodrošina visaptverošu un līdzīgu pieeju regulējumam visā digitālajā tirgū, turpretī universāls risinājums var negatīvi ietekmēt inovāciju un padarīt Eiropas uzņēmumus mazāk konkurētspējīgus pasaules ekonomikā.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Tāpēc, lai iekšējā tirgū izveidotu taisnīgu, paredzamu, ilgtspējīgu un uzticamu tiešsaistes uzņēmējdarbības vidi, Savienības līmenī būtu jāizveido vienots un mērķtiecīgs obligāto noteikumu kopums, jo īpaši panākot, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu komerciālajiem lietotājiem tiek nodrošināta pienācīga pārredzamība, kā arī efektīvas tiesiskās aizsardzības iespējas visā Savienībā. Šiem noteikumiem būtu jānodrošina arī pienācīga pārredzamība attiecībā uz korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju ranžēšanu meklēšanas rezultātos, ko ģenerē tiešsaistes meklētājprogrammas. Vienlaikus minētajiem noteikumiem vajadzētu būt tādiem, kas pasargā visas tiešsaistes platformu ekonomikas inovācijas būtisko potenciālu.

(6)  Tāpēc, lai izveidotu taisnīgu, paredzamu, ilgtspējīgu un uzticamu tiešsaistes uzņēmējdarbības vidi, Savienības līmenī būtu jāizveido vienots un mērķtiecīgs obligāto noteikumu kopums. Tam būtu jāveicina godīga un samērīga uzņēmējdarbības prakse, panākot, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu komerciālajiem lietotājiem tiek nodrošināta pienācīga pārredzamība, kā arī efektīvas tiesiskās aizsardzības iespējas visā Savienībā. Šiem noteikumiem būtu jānodrošina arī pienācīga pārredzamība attiecībā uz korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju ranžēšanu, īpaši meklēšanas rezultātos, ko ģenerē tiešsaistes meklētājprogrammas, tostarp balss palīdzības pakalpojumi. Vienlaikus minētajiem noteikumiem vajadzētu būt tādiem, kas pasargā visas tiešsaistes platformu ekonomikas inovācijas būtisko potenciālu un pieļauj veselīgu konkurenci. Ņemot vērā nozares attīstību, Eiropas Komisijai būtu jāpārbauda tas, kā nozaru tiesību aktos vai ar šīs regulas pārskatīšanu tiek uzlaboti šīs regulas noteikumi pārredzamības un taisnīguma ziņā.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Tā kā tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes meklētājprogrammām parasti ir pasaules mērogs, šī regula būtu jāpiemēro minēto pakalpojumu sniedzējiem neatkarīgi no tā, vai viņi darījumdarbību veic kādā dalībvalstī vai arī ārpus Savienības, ja vien ir izpildīti divi kumulatīvi nosacījumi. Pirmkārt, komerciālajiem lietotājiem vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem darījumdarbība būtu jāveic Savienībā. Otrkārt, komerciālajiem lietotājiem vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem, sniedzot minētos pakalpojumus, savas preces vai pakalpojumi būtu jāpiedāvā patērētājiem, kuri vismaz attiecībā uz daļu darījuma atrodas Savienībā. Šādiem patērētājiem būtu jāatrodas Savienībā, bet to dzīvesvietai nav jābūt Savienībā un tiem nav jābūt kādas dalībvalsts valstspiederīgajiem. Tādējādi šī regula nebūtu jāpiemēro gadījumos, kad komerciālie lietotāji vai korporatīvie tīmekļa vietņu lietotāji neveic darījumdarbību Savienībā vai kad tie veic darījumdarbību Savienībā, bet tiešsaistes starpniecības pakalpojumus vai tiešsaistes meklētājprogrammas izmanto, lai preces vai pakalpojumus piedāvātu tikai tādiem patērētājiem, kas atrodas ārpus Savienības, vai personām, kas nav patērētāji.

(7)  Tā kā tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes meklētājprogrammām parasti ir pasaules mērogs, šī regula būtu jāpiemēro minēto pakalpojumu sniedzējiem neatkarīgi no tā, vai viņi darījumdarbību veic kādā dalībvalstī vai arī ārpus Savienības, ja vien ir izpildīti divi kumulatīvi nosacījumi. Pirmkārt, komerciālajiem lietotājiem vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem darījumdarbība būtu jāveic Savienībā. Otrkārt, komerciālajiem lietotājiem vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem, sniedzot minētos pakalpojumus, savas preces vai pakalpojumi būtu jāpiedāvā patērētājiem vai uzņēmumiem, kuri vismaz attiecībā uz daļu darījuma atrodas Savienībā. Saskaņā ar Savienības tiesību aktiem1a tas nozīmētu, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumi un tiešsaistes meklētājprogrammas veic mērķtiecīgu vai tiešu pārdošanu patērētājiem, kuri atrodas vienā vai vairākās dalībvalstīs. Šādiem patērētājiem būtu jāatrodas Savienībā, bet to dzīvesvietai nav jābūt Savienībā un tiem nav jābūt kādas dalībvalsts valstspiederīgajiem. Tādējādi šī regula nebūtu jāpiemēro gadījumos, kad komerciālie lietotāji vai korporatīvie tīmekļa vietņu lietotāji neveic darījumdarbību Savienībā vai kad tie veic darījumdarbību Savienībā, bet tiešsaistes starpniecības pakalpojumus vai tiešsaistes meklētājprogrammas izmanto, lai preces vai pakalpojumus piedāvātu tikai tādiem patērētājiem, kas atrodas ārpus Savienības, vai personām, kas nav patērētāji.

 

__________________

 

1a Regula (EK) Nr. 44/2001 (Brisele I) un Regula (EK) Nr. 593/2008 (Roma I)

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Tādējādi tiešsaistes starpniecības pakalpojumu piemēriem, uz kuriem attiecas šī regula, būtu jāietver e-komercijas tiešsaistes tirdzniecības vietas, tostarp sadarbības tiešsaistes tirdzniecības vietas, kurās darbojas komerciālie lietotāji, tiešsaistes lietojumprogrammatūru pakalpojumi un tiešsaistes sociālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumi. Tomēr šī regula nebūtu jāpiemēro tiešsaistes reklāmu apkalpošanas rīkiem vai tiešsaistes reklāmu apmaiņas platformām, ja to mērķis nav atvieglot tiešo darījumu uzsākšanu un ja tie neparedz līgumattiecības ar patērētājiem. Šī regula nebūtu jāpiemēro arī tiešsaistes maksājumu pakalpojumiem, jo tie neatbilst piemērojamajām prasībām, bet būtībā drīzāk papildina darījumu, ar kuru attiecīgajiem patērētājiem tiek piegādātas preces un sniegti pakalpojumi.

(9)  Tādējādi tiešsaistes starpniecības pakalpojumu piemēriem, uz kuriem attiecas šī regula, būtu jāietver e-komercijas tiešsaistes tirdzniecības vietas, tostarp sadarbības tiešsaistes tirdzniecības vietas, kurās darbojas komerciālie lietotāji, tiešsaistes lietojumprogrammatūru pakalpojumi un tiešsaistes sociālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumi. Tomēr šī regula nebūtu jāpiemēro tiešsaistes reklāmu apkalpošanas rīkiem vai tiešsaistes reklāmu apmaiņas platformām, ja to mērķis nav atvieglot tiešo darījumu uzsākšanu un ja tie neparedz līgumattiecības ar patērētājiem. Šī regula nebūtu jāpiemēro arī tiešsaistes maksājumu pakalpojumiem, jo tie neatbilst piemērojamajām prasībām, bet būtībā drīzāk papildina darījumu, ar kuru attiecīgajiem patērētājiem tiek piegādātas preces un sniegti pakalpojumi. Turklāt šī regula nebūtu jāpiemēro ne elektronisko komunikāciju tīkliem, ne pakalpojumiem, ne arī audiovizuālo mediju pakalpojumiem, uz kuriem attiecas atsevišķi nozaru noteikumi pārredzamības, tiesiskās aizsardzības un nediskriminācijas jomā.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Konsekvences labad šajā regulā izmantotā tiešsaistes meklētājprogrammu definīcija būtu jāsaskaņo ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/114821 izmantoto definīciju.

(11)  Konsekvences labad šajā regulā izmantotā tiešsaistes meklētājprogrammu definīcija būtu jāsaskaņo ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/114821 izmantoto definīciju. Tiešsaistes meklētājprogrammas definīcija būtu jāuztver kā tehnoloģiski neitrāla un tajā būtu jāatzīst meklēšanas pakalpojumu un datu ievades un izvades daudzveidība.

__________________

__________________

21 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā (OV L 194, 19.7.2016., 1. lpp.).

21 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā (OV L 194, 19.7.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Lai vajadzības gadījumā efektīvi aizsargātu komerciālos lietotājus, šī regula būtu jāpiemēro tad, ja puses nav atsevišķi atrunājušas līguma noteikumus neatkarīgi no šo līgumattiecību nosaukuma vai formas. To, vai noteikumi ir atsevišķi atrunāti, būtu jānosaka, pamatojoties uz vispārēju novērtējumu, turklāt tas, ka atsevišķi noteikumi varētu būt bijuši atsevišķi atrunāti, pats par sevi nav izšķirošs faktors.

(12)  Lai vajadzības gadījumā efektīvi aizsargātu komerciālos lietotājus, šī regula būtu jāpiemēro tādu līgumattiecību noteikumiem vai to prasībām, kurus puses nav atsevišķi atrunājušas, neatkarīgi no šo līgumattiecību nosaukuma vai formas.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Lai nodrošinātu, ka vispārīgie līguma noteikumi dod iespēju komerciālajiem lietotājiem noteikt tiešsaistes starpniecības pakalpojumu izmantošanas, izbeigšanas un apturēšanas komercnosacījumus, kā arī garantēt to darījuma attiecību paredzamību, šie noteikumi būtu jāizstrādā skaidrā un nepārprotamā valodā, kas ir viegli saprotama vidusmēra komerciālajam lietotājam. Noteikumi nebūtu jāuzskata par tādiem, kas ir sagatavoti skaidrā un nepārprotamā valodā, ja tie ir neskaidri, nenoteikti vai tajos trūkst detalizētas informācijas par svarīgiem komerciāliem jautājumiem un tādējādi tie nesniedz komerciālajiem lietotājiem pietiekamu paredzamību attiecībā uz svarīgākajiem līgumattiecību aspektiem.

(13)  Lai nodrošinātu, ka vispārīgie līguma noteikumi dod iespēju komerciālajiem lietotājiem noteikt tiešsaistes starpniecības pakalpojumu izmantošanas, ierobežošanas, izbeigšanas un apturēšanas komercnosacījumus, kā arī garantēt to darījuma attiecību paredzamību, šie noteikumi būtu jāizstrādā skaidrā un nepārprotamā valodā, kas ir viegli saprotama vidusmēra komerciālajam lietotājam. Noteikumi nebūtu jāuzskata par tādiem, kas ir sagatavoti skaidrā un nepārprotamā valodā, ja tie ir nenoteikti vai tajos trūkst detalizētas informācijas par svarīgiem komerciāliem jautājumiem un tādējādi tie nesniedz komerciālajiem lietotājiem pietiekamu paredzamību attiecībā uz svarīgākajiem līgumattiecību aspektiem. Noteikumi un nosacījumi nedrīkstētu nepamatoti diskriminēt komerciālos lietotājus.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a)  Vispārīgajos noteikumos var īpaši paredzēt, ka prakse vai drošības apdraudējumi, kas var tieši kaitēt pakalpojumu sniedzējam, lietotājiem vai patērētājiem, neatkarīgi no tā, vai ir noticis drošības pārkāpums, krāpšana, datu ļaunprātīga izmantošana vai cits pārkāpums, ir pamats lēmumiem, ar kuriem ierobežo, aptur vai izbeidz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu. Lēmumam ierobežot, apturēt vai izbeigt pakalpojumu, pamatojoties uz nopietna kaitējuma risku, vajadzētu būt samērīgam ar risku, kuru ar pasākumu varētu novērst, un pakalpojuma izbeigšanu vajadzētu piemērot tikai tad, ja pagaidu ierobežojums vai apturēšana nebūtu pietiekama, lai efektīvi novērstu risku.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Vispārīgo noteikumu pārredzamība var būtiski veicināt ilgtspējīgas darījuma attiecības un novērst netaisnīgu rīcību, kas kaitē komerciālajiem lietotājiem. Tādēļ tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu arī jānodrošina, ka noteikumi ir viegli pieejami visos līgumattiecību posmos, tostarp potenciāliem komerciālajiem lietotājiem pirms līguma noslēgšanas, un ka visi šo noteikumu grozījumi komerciālajiem lietotājiem tiek paziņoti noteiktā paziņošanas termiņā, kas, ņemot vērā konkrētos apstākļus, ir pamatots un samērīgs un ir vismaz 15 dienas. Minēto paziņošanas termiņu nevajadzētu piemērot, ja un tādā mērā, kādā attiecīgais komerciālais lietotājs to ir nepārprotami atcēlis, vai ja un tādā mērā, kādā nepieciešamība ieviest izmaiņas, neievērojot paziņošanas termiņu, izriet no juridiskajām saistībām, kas pakalpojuma sniedzējam ir noteiktas saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem.

(14)  Vispārīgo noteikumu pārredzamība var būtiski veicināt ilgtspējīgas darījuma attiecības un novērst netaisnīgu rīcību, kas kaitē komerciālajiem lietotājiem. Tādēļ tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu arī jānodrošina, ka noteikumi ir viegli pieejami visos līgumattiecību posmos, tostarp potenciāliem komerciālajiem lietotājiem pirms līguma noslēgšanas, un ka visi šo noteikumu grozījumi komerciālajiem lietotājiem tiek paziņoti noteiktā paziņošanas termiņā, kas, ņemot vērā konkrētos apstākļus, ir pamatots un samērīgs un ir vismaz 15 dienas pirms tā īstenošanas. Izņēmuma gadījumā minēto paziņošanas termiņu nevajadzētu piemērot, ja un tādā mērā, kādā attiecīgais komerciālais lietotājs to ir nepārprotami atcēlis. Tāpat to nevajadzētu piemērot, ja un tādā mērā, kādā nepieciešamība ieviest izmaiņas, neievērojot paziņošanas termiņu, izriet no juridiskajām saistībām, kas pakalpojuma sniedzējam ir noteiktas saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Lai aizsargātu komerciālos lietotājus, kompetentajai tiesai vajadzētu būt iespējai konstatēt, ka neatbilstīgie noteikumi nav saistoši attiecīgajam komerciālajam lietotājam ar ietekmi ex nunc. Tomēr jebkuram šādam tiesas konstatējumam būtu jāattiecas tikai uz konkrētajiem noteikumiem, kas nav atbilstīgi. Pārējiem noteikumiem būtu jāpaliek spēkā un izpildāmiem, ciktāl tos var nodalīt no neatbilstīgajiem noteikumiem. Pēkšņas esošo noteikumu izmaiņas var būtiski traucēt komerciālo lietotāju darbību. Tāpēc, lai ierobežotu šādu negatīvu ietekmi uz komerciālajiem lietotājiem un lai atturētu no šādas rīcības, grozījumiem, kas veikti, neievērojot pienākumu paredzēt noteiktu paziņošanas termiņu, vajadzētu būt spēkā neesošiem, t. i., tie jāuzskata par tādiem, kas ar ietekmi erga omnes un ex tunc nekad nav pastāvējuši.

(15)  Lai aizsargātu komerciālos lietotājus, kompetentajai tiesai vajadzētu būt iespējai konstatēt, ka neatbilstīgie noteikumi nav saistoši attiecīgajam komerciālajam lietotājam ar ietekmi ex nunc. Tomēr jebkuram šādam tiesas konstatējumam būtu jāattiecas tikai uz konkrētajiem noteikumiem, kas nav atbilstīgi. Pārējiem noteikumiem būtu jāpaliek spēkā un izpildāmiem, ciktāl tos var nodalīt no neatbilstīgajiem noteikumiem.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a)  Pēkšņas esošo noteikumu izmaiņas var būtiski traucēt komerciālo lietotāju darbību. Tāpēc, lai ierobežotu šādu negatīvu ietekmi uz komerciālajiem lietotājiem un lai atturētu no šādas rīcības, izmaiņām, kas veiktas, neievērojot pienākumu paredzēt noteiktu paziņošanas termiņu, vajadzētu būt spēkā neesošiem, t. i., tie jāuzskata par tādiem, kas ar ietekmi erga omnes un ex tunc nekad nav pastāvējuši.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam var būt likumīgi iemesli pieņemt lēmumu pilnībā vai daļēji apturēt vai izbeigt sava pakalpojumu sniegšanu konkrētam komerciālajam lietotājam, cita starpā svītrojot informāciju par atsevišķām konkrētā komerciālā lietotāja precēm vai pakalpojumiem vai faktiski dzēšot meklēšanas rezultātus. Tomēr, ņemot vērā to, ka šādi lēmumi var būtiski ietekmēt attiecīgā komerciālā lietotāja intereses, tas būtu pienācīgi jāinformē par minētā lēmuma iemesliem. Pamatojums būtu jāformulē tā, lai komerciālajam lietotājam būtu skaidrs, vai pastāv iespēja apstrīdēt lēmumu, kas tādējādi uzlabotu komerciālā lietotāja iespējas vajadzības gadījumā panākt efektīvu tiesisko aizsardzību. Turklāt prasībai par pamatojuma nepieciešamību būtu jāpalīdz novērst vai labot jebkādu komerciālā lietotāja sniegta tāda tiešsaistes satura netīšu izņemšanu, ko pakalpojuma sniedzējs kļūdaini uzskatījis par nelikumīgu saturu saskaņā ar Komisijas Ieteikumu (ES) 2018/33433422 . Pamatojumā būtu jānorāda lēmuma objektīvais iemesls vai iemesli, balstoties uz pakalpojuma sniedzēja noteikumos iepriekš izklāstītajiem apsvērumiem, un tam būtu samērīgi jāattiecas uz attiecīgajiem konkrētajiem apstākļiem, kas ir šā lēmuma pamatā.

(16)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam var būt likumīgi iemesli pieņemt lēmumu sodīt konkrēto komerciālo lietotāju, piemēram, pilnībā vai daļēji apturot pakalpojumu sniegšanu, svītrojot informāciju par to vai to izbeidzot, vai faktiski dzēšot meklēšanas rezultātus. Tomēr, ņemot vērā to, ka šādi lēmumi var būtiski ietekmēt attiecīgā komerciālā lietotāja intereses, tas būtu pienācīgi jāinformē par minētā lēmuma iemesliem. Pamatojums būtu jāformulē tā, lai komerciālajam lietotājam būtu skaidrs, vai pastāv iespēja apstrīdēt lēmumu, kas tādējādi uzlabotu komerciālā lietotāja iespējas vajadzības gadījumā panākt efektīvu tiesisko aizsardzību. Turklāt prasībai par pamatojuma nepieciešamību būtu jāpalīdz novērst vai labot jebkādu komerciālā lietotāja sniegta tāda tiešsaistes satura netīšu izņemšanu, ko pakalpojuma sniedzējs kļūdaini uzskatījis par nelikumīgu saturu saskaņā ar Komisijas Ieteikumu (ES) 2018/33422. Pamatojumā būtu jānorāda lēmuma objektīvais iemesls vai iemesli, balstoties uz pakalpojuma sniedzēja noteikumos iepriekš izklāstītajiem apsvērumiem, un tam būtu samērīgi jāattiecas uz attiecīgajiem konkrētajiem apstākļiem, kas ir šā lēmuma pamatā. Gadījumā, ja ir aizdomas par to, ka uzņēmuma rīcība vai prakse var kaitēt patērētājiem vai platformai, noteikumos būtu jāiekļauj atsauce uz attiecīgajām prasībām. Ja iespējams, pirms veic pasākumus, kuru dēļ var tikt apgrūtināta klientu piekļuve uzņēmumam, būtu jāievieš samērīga un pakāpeniska sistēma, tostarp iepriekšēja un savlaicīga paziņošana.

__________________

__________________

22 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums (ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē (OV L 63, 6.3.2018., 50. lpp).

22 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums (ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē (OV L 63, 6.3.2018., 50. lpp).

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Preču un pakalpojumu ranžēšana, ko veic tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji, būtiski ietekmē patērētāju izvēli un līdz ar to arī to komerciālo lietotāju komerciālos panākumus, kuri piedāvā šīs preces un pakalpojumus patērētājiem. Tāpēc, lai šie procesi komerciālajiem lietotājiem kļūtu paredzamāki, lai viņi varētu labāk izprast ranžēšanas mehānisma darbību un salīdzināt dažādu pakalpojumu sniedzēju ranžēšanas metodes, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu iepriekš jānorāda galvenie ranžēšanā izmantotie parametri. Galvenā parametra jēdziens būtu jāsaprot kā tāds, kas ietver visus vispārīgos kritērijus, procesus, īpašos signālus, kas iekļauti algoritmos, vai citus pielāgošanas vai pazemināšanas mehānismus, ko izmanto saistībā ar ranžēšanu. Ranžējumu veidojošo galveno parametru aprakstā būtu jāiekļauj arī paskaidrojums par jebkuru iespēju komerciālajiem lietotājiem par samaksu aktīvi ietekmēt ranžēšanu, kā arī par tās relatīvo ietekmi. Šim aprakstam būtu jāsniedz komerciālajiem lietotājiem pietiekama izpratne par to, kā ranžēšanas mehānismā tiek ņemtas vērā to piedāvāto faktisko preču vai pakalpojumu iezīmes, un izpratne par šo preču vai pakalpojumu atbilstību konkrētu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu patērētājiem.

(17)  Preču un pakalpojumu ranžēšana, ko veic tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji, būtiski ietekmē patērētāju izvēli un līdz ar to arī to komerciālo lietotāju komerciālos panākumus, kuri piedāvā šīs preces un pakalpojumus patērētājiem. Tāpēc, lai šie procesi komerciālajiem lietotājiem kļūtu paredzamāki, lai viņi varētu labāk izprast ranžēšanas mehānisma darbību un salīdzināt dažādu pakalpojumu sniedzēju ranžēšanas metodes, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu iepriekš jānorāda galvenie ranžēšanā izmantotie parametri. Galvenā parametra jēdziens būtu jāsaprot kā tāds, kas ietver visus vispārīgos kritērijus, procesus, īpašos signālus, kas iekļauti algoritmos, vai citus pielāgošanas vai pazemināšanas mehānismus, ko izmanto saistībā ar ranžēšanu, kam ir būtiska nozīme pienācīgas izpratnes par ranžēšanas sistēmas darbību nodrošināšanā. Ranžējumu veidojošo galveno parametru aprakstā būtu jāiekļauj arī paskaidrojums par jebkuru iespēju komerciālajiem lietotājiem par samaksu aktīvi ietekmēt ranžēšanu, kā arī par tās relatīvo ietekmi. Šim aprakstam būtu jāsniedz komerciālajiem lietotājiem pietiekama izpratne par to, kā ranžēšanas mehānismā tiek ņemtas vērā to piedāvāto faktisko preču vai pakalpojumu iezīmes, un izpratne par šo preču vai pakalpojumu atbilstību konkrētu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu patērētājiem. Ja preces un pakalpojumi tiek piedāvāti, pamatojoties uz ranžējumu, kuru ietekmējusi atlīdzība vai pakalpojumu sniedzēja kontrole, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam par to būtu jāsniedz informācija, piedāvājumā iekļaujot norādi “SPONSORĒTS” vai “REKLĀMA”.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Tāpat arī tīmekļa vietņu, īpaši to vietņu, kurās uzņēmumi piedāvā preces un pakalpojumus patērētājiem, ranžēšana, ko veic tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji, būtiski ietekmē patērētāju izvēli un šādu korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju komerciālos panākumus. Tādēļ tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsniedz apraksts par galvenajiem parametriem, kas nosaka, kā tiks ranžētas visas indeksētās tīmekļa vietnes, tostarp tīmekļa vietnes, ko izmanto korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāji, kā arī citas tīmekļa vietnes. Tiešsaistes meklētājprogrammu gadījumā šim aprakstam būtu ne vien jāpiedāvā informācija par preču un pakalpojumu īpašībām un to atbilstību patērētājiem, bet arī jāsniedz korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem atbilstīga izpratne par to, vai – un, ja tā ir, tad kā un cik lielā mērā – tiek ņemta vērā konkrēta izmantotās tīmekļa vietnes dizaina specifika, piemēram, optimizācija attēlošanai mobilajās telesakaru ierīcēs. Tā kā starp tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem nav līgumattiecību, minētajam aprakstam vajadzētu būt pieejamam sabiedrībai acīmredzamā un viegli pieejamā vietā attiecīgajā tiešsaistes meklētājprogrammā. Lai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem nodrošinātu paredzamību, apraksts būtu arī regulāri jāatjaunina, tostarp nodrošinot, ka visas galveno parametru izmaiņas var viegli identificēt. Lai gan pakalpojumu sniedzējiem, ievērojot šo prasību atklāt galvenos ranžēšanas parametrus, nekādā gadījumā nav jāatklāj komercnoslēpums, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/94323. Ievērojot šo prasību atklāt galvenos ranžēšanas parametrus, sniegtajam aprakstam būtu vismaz jābalstās uz faktiskajiem datiem par izmantoto ranžēšanas parametru atbilstību.

(18)  Tāpat arī tīmekļa vietņu, īpaši to vietņu, kurās uzņēmumi piedāvā preces un pakalpojumus patērētājiem, ranžēšana, ko veic tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji, būtiski ietekmē patērētāju izvēli un šādu korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju komerciālos panākumus. Tādēļ tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem būtu jādara publiski pieejams to parametru apraksts, kam ir būtiska nozīme pienācīgas izpratnes nodrošināšanai par to, kā tiek noteikts visu indeksēto tīmekļa vietņu ranžējums, tostarp tīmekļa vietnes, ko izmanto korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāji, kā arī citas tīmekļa vietnes. Tiešsaistes meklētājprogrammu gadījumā šim aprakstam būtu ne vien jāpiedāvā informācija par preču un pakalpojumu īpašībām un to atbilstību patērētājiem, bet arī jāsniedz korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem atbilstīga izpratne par to, vai – un, ja tā ir, tad kā un cik lielā mērā – tiek ņemta vērā konkrēta izmantotās tīmekļa vietnes dizaina specifika, piemēram, optimizācija attēlošanai mobilajās ierīcēs. Tā kā starp tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem nav līgumattiecību, minētajam aprakstam vajadzētu būt pieejamam sabiedrībai acīmredzamā un viegli pieejamā vietā attiecīgajā tiešsaistes meklētājprogrammā. Lai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem nodrošinātu paredzamību, apraksts būtu arī regulāri jāatjaunina, tostarp nodrošinot, ka visas galveno parametru izmaiņas var viegli identificēt. Prasība atklāt ranžējuma parametrus nedrīkstētu skart Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2016/943/ES, ņemot vērā tās noteikumus par likumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu. Ievērojot šo prasību atklāt galvenos ranžēšanas parametrus, sniegtajam aprakstam būtu vismaz jābalstās uz faktiskajiem datiem par izmantoto ranžēšanas parametru atbilstību.

__________________

 

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Direktīva (ES) 2016/943 par zinātības un darījumdarbības neizpaužamas informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu (OV L 157, 15.6.2016., 1. lpp.).

 

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18a)  Ņemot vērā to, cik svarīgi komerciālajiem lietotājiem ir komentāri un vērtējumi, ir jāuzlabo to pārredzamība un uzticamība. Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji aizsargā komerciālos lietotājus un paši sevi pret ranžējuma manipulācijām, ko izraisa viltoti komentāri un vērtējumi. Tiem būtu jāievieš risinājumi, ar kuriem pārbaudīt komentārus un vērtējumus, kā arī tos pārnest no viena starpniecības pakalpojuma un meklētājprogrammas uz citu. Pakalpojumu sniedzēji dara publiski pieejamu informāciju par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem komentāru vai vērtējumu var dzēst.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs pats piedāvā patērētājiem noteiktas preces vai pakalpojumus, izmantojot savus tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, vai dara to, izmantojot tā kontrolē esošu komerciālo lietotāju, tad minētais pakalpojumu sniedzējs var tieši konkurēt ar citiem tā tiešsaistes starpniecības pakalpojuma komerciālajiem lietotājiem, kurus tas nekontrolē. Šādās situācijās jo īpaši ir svarīgi, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs rīkotos pārredzami un aprakstītu jebkādu iespējamu atšķirīgu attieksmi — neatkarīgi no tā, vai tā tiek īstenota ar juridiskiem, komerciāliem vai tehniskiem līdzekļiem pret precēm vai pakalpojumiem, ko viņš piedāvā pats, salīdzinājumā ar attieksmi pret tām precēm vai pakalpojumiem, ko piedāvā citi komerciālie lietotāji. Lai nodrošinātu proporcionalitāti, šī pienākuma izpilde būtu jāparedz vispārējā tiešsaistes starpniecības pakalpojumu līmenī, nevis tādu atsevišķu preču vai pakalpojumu līmenī, ko piedāvā, izmantojot minētos pakalpojumus.

(19)  Ja tiešsaistes starpniecības vai tiešsaistes meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējs pats piedāvā patērētājiem noteiktas preces vai pakalpojumus, izmantojot savus tiešsaistes starpniecības vai tiešsaistes meklētājprogrammas pakalpojumus, vai dara to, izmantojot tā kontrolē esošu komerciālo lietotāju, tad minētais pakalpojumu sniedzējs var tieši konkurēt ar citiem tā tiešsaistes starpniecības pakalpojuma komerciālajiem vai korporatīvās tīmekļa vietnes lietotājiem, kurus tas nekontrolē. Šādās situācijās jo īpaši ir svarīgi paredzēt vispārēju noteikumu, ka tiešsaistes starpniecības vai tiešsaistes meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējs darbojas veidā, kas ir samērīgs, pārredzams un kas nekaitē konkurencei. Tiešsaistes starpniecības vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem būtu jādara pieejams apraksts par jebkādu iespējamu atšķirīgu attieksmi — neatkarīgi no tā, vai tā tiek īstenota ar juridiskiem, komerciāliem vai tehniskiem līdzekļiem — tostarp, bet ne tikai, par tādas noklusējuma izvēles iespējas noteikšanu, kas labvēlīga pakalpojumu sniedzējam, tiešsaistes meklētājprogrammai vai kādai tās kontrolē esošai struktūrai, ― pret precēm vai pakalpojumiem, ko viņš piedāvā pats, salīdzinājumā ar attieksmi pret tām precēm vai pakalpojumiem, ko piedāvā citi komerciālie vai korporatīvās tīmekļa vietnes lietotāji. Lai nodrošinātu proporcionalitāti, šī pienākuma izpilde būtu jāparedz vispārējā tiešsaistes starpniecības pakalpojumu līmenī, nevis tādu atsevišķu preču vai pakalpojumu līmenī, ko piedāvā, izmantojot minētos pakalpojumus.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Tiešsaistes platformu ekonomikā spēja piekļūt datiem, tostarp personas datiem, un izmantot tos var pavērt iespēju radīt būtisku vērtību. Līdz ar to ir svarīgi, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji sniegtu komerciālajiem lietotājiem skaidru aprakstu par to, kādā apmērā, veidā un ar kādiem nosacījumiem minētie pakalpojumu sniedzēji piekļūst konkrētu kategoriju datiem un izmanto tos. Lai uzņēmēji varētu saprast, vai tie var izmantot datus, kas veicinātu vērtības radīšanu, tostarp, iespējams, saglabājot trešo personu datu pakalpojumus, aprakstam vajadzētu būt samērīgam un tajā varētu atsaukties uz vispārīgiem piekļuves nosacījumiem, nevis uz faktisku datu vai datu kategoriju pilnīgu identifikāciju. Personas datu apstrādei būtu jānotiek atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/67924.

(20)  Tiešsaistes platformu ekonomikā spēja piekļūt datiem, tostarp personas datiem, un izmantot tos var pavērt iespēju radīt būtisku vērtību. Līdz ar to ir svarīgi, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji sniegtu komerciālajiem lietotājiem skaidru aprakstu par to, kādā apmērā, veidā un ar kādiem nosacījumiem minētie pakalpojumu sniedzēji piekļūst konkrētu kategoriju datiem un izmanto tos. Lai uzņēmēji varētu saprast, vai tie var izmantot datus, kas veicinātu vērtības radīšanu, tostarp, iespējams, saglabājot trešo personu datu pakalpojumus, aprakstam vajadzētu būt samērīgam un tajā varētu atsaukties uz vispārīgiem piekļuves nosacījumiem, nevis uz faktisku datu vai datu kategoriju pilnīgu identifikāciju. Datiem, kas iegūti, tiešsaistē mijiedarbojoties tiešsaistes starpniecības vai meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem, no vienas puses, komerciālajiem lietotājiem vai korporatīvajai tīmekļa vietnei, no otras puses, un patērētājiem, jābūt apkopotā veidā pieejamiem komerciālajiem lietotājiem, lai tie varētu uzlabot savu pakalpojumu kvalitāti, neskarot attiecīgos Savienības tiesību aktus. Personas datu apstrādei būtu jānotiek atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/67924.

__________________

__________________

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20a)  Atsevišķas darbības var pārliecinoši uzskatīt par negodīgām visos gadījumos. Platformas novērošanas centram būtu jāsagatavo šādas prakses gadījumu saraksts, tas pastāvīgi jāpārskata un jāiesaka Komisijai to atjaunināt.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Atsevišķos gadījumos tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji ar noteikumiem varētu ierobežot komerciālos lietotājus, kuri vēlas, izmantojot citus līdzekļus, nevis minētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, piedāvāt patērētājiem preces vai pakalpojumus ar izdevīgākiem nosacījumiem. Minētajos gadījumos attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem būtu jānorāda šādas rīcības iemesls, jo īpaši atsaucoties uz galvenajiem ekonomiskajiem, komerciālajiem vai juridiskajiem apsvērumiem attiecībā uz ierobežojumiem. Tomēr šis pārredzamības pienākums nebūtu jāsaprot kā tāds, kas ietekmē šādu ierobežojumu likumības novērtēšanu saskaņā ar citiem Savienības tiesību aktiem vai dalībvalstu tiesību aktiem, kuri ir saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, tostarp konkurences un netaisnīgas komercprakses jomā, un šādu tiesību aktu piemērošanu.

(21)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem ar noteikumiem nevajadzētu ierobežot komerciālos lietotājus, kuri vēlas, izmantojot citus līdzekļus, nevis minētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, piedāvāt patērētājiem preces vai pakalpojumus ar izdevīgākiem nosacījumiem. Šādus ierobežojumus ir radījis konkrēts uzņēmējdarbības modelis, un tie ir Eiropas digitālā vienotā tirgus sadrumstalotības iemesls.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Lai komerciālajiem lietotājiem, tostarp tiem, kuru attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu izmantošana varētu tikt apturēta vai pārtraukta, dotu iespēju piekļūt tūlītējiem, piemērotiem un efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu jāievieš iekšēja sūdzību izskatīšanas sistēma. Iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmas mērķim vajadzētu būt nodrošināt, ka ievērojamu daļu sūdzību tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs un attiecīgais komerciālais lietotājs var atrisināt divpusēji. Turklāt, ja tiktu nodrošināts, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji publicē informāciju par savas iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmas darbību un efektivitāti, tam būtu jāpalīdz uzņēmējiem izprast problēmu veidus, kas var rasties saistībā ar dažādu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu, un iespēju ātri un efektīvi panākt divpusēju atrisinājumu.

(22)  Lai komerciālajiem lietotājiem, tostarp tiem, kuru attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu izmantošana varētu tikt apturēta vai pārtraukta, dotu iespēju piekļūt tūlītējiem, piemērotiem un efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu jāievieš iekšēja sūdzību izskatīšanas sistēma. Iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmas mērķim vajadzētu būt nodrošināt, ka ievērojamu daļu sūdzību tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs un attiecīgais komerciālais lietotājs var atrisināt divpusēji. Turklāt, ja tiktu nodrošināts, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji regulāri pārskata savas iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmas darbību un efektivitāti, tam būtu jāpalīdz uzņēmējiem izprast problēmu veidus, kas var rasties saistībā ar dažādu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu, un iespēju ātri un efektīvi panākt divpusēju atrisinājumu.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Šīs regulas prasības attiecībā uz iekšējām sūdzību izskatīšanas sistēmām noteiktas, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem nodrošinātu pietiekamu elastīgumu šo sistēmu uzturēšanā un konkrētu sūdzību risināšanā, tādējādi līdz minimumam samazinot administratīvo slogu. Turklāt iekšējām sūdzību izskatīšanas sistēmām būtu jāļauj tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem vajadzības gadījumā samērīgā veidā vērsties pret jebkādu minēto sistēmu negodprātīgu izmantošanu, ko daži komerciālie lietotāji varētu censties darīt. Gadījumos, kas nav saistīti ar iespējamu šīs regulas juridisko saistību neizpildi, iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmās nevajadzētu būt iespējai iesniegt sūdzības par niecīgu negatīvu ietekmi uz attiecīgo komerciālo lietotāju. Ņemot vērā šādu sistēmu izveides un darbības izmaksas, ir lietderīgi no minētajiem pienākumiem atbrīvot jebkuru tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju, kas ir mazais uzņēmums saskaņā ar attiecīgajiem Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK25 noteikumiem.

(23)  Šīs regulas prasības attiecībā uz iekšējām sūdzību izskatīšanas sistēmām noteiktas, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem nodrošinātu pietiekamu elastīgumu šo sistēmu uzturēšanā un konkrētu sūdzību risināšanā, tādējādi līdz minimumam samazinot administratīvo slogu. Šādā veidā to var viegli piemērot arī tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji, kas saskaņā ar attiecīgajiem Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK25 noteikumiem ir mazi uzņēmumi. Turklāt iekšējām sūdzību izskatīšanas sistēmām būtu jāļauj tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem vajadzības gadījumā samērīgā veidā vērsties pret jebkādu minēto sistēmu negodprātīgu izmantošanu, ko daži komerciālie lietotāji varētu censties darīt. Gadījumos, kas nav saistīti ar iespējamu šīs regulas juridisko saistību neizpildi, iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmās nevajadzētu būt iespējai iesniegt sūdzības par niecīgu negatīvu ietekmi uz attiecīgo komerciālo lietotāju.

__________________

__________________

25 Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).

25 Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Mediācija var piedāvāt tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem un to komerciālajiem lietotājiem līdzekļus strīdu izšķiršanai pieņemamā veidā, neizmantojot tiesvedību, kas var būt laikietilpīga un dārga. Tāpēc tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu jāatvieglo mediācija, proti, jānorāda mediatori, kurus viņi vēlas iesaistīt. Ja mediatori savus pakalpojumus sniedz no vietas ārpus Savienības, tie būtu jānorāda tikai tad, ja ir pārliecība, ka šo pakalpojumu izmantošana attiecīgajiem komerciālajiem lietotājiem nekādā veidā neatņem tiesisko aizsardzību, ko nodrošina Savienības vai dalībvalstu tiesību akti, tostarp šīs regulas prasības un piemērojamie tiesību akti par personas datu un komercnoslēpumu aizsardzību. Lai minētie mediatori būtu pieejami, taisnīgi un cik vien iespējams ātri, efektīvi un lietderīgi, tiem būtu jāatbilst noteiktiem kritērijiem.

(24)  Mediācija var piedāvāt tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem un to komerciālajiem lietotājiem līdzekļus strīdu izšķiršanai pieņemamā veidā, neizmantojot tiesvedību, kas var būt laikietilpīga un dārga. Tāpēc tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu jāatvieglo mediācija, proti, jānorāda mediatori, kurus viņi vēlas iesaistīt. Ja mediatori savus pakalpojumus sniedz no vietas ārpus Savienības, tie būtu jānorāda tikai tad, ja ir pārliecība, ka šo pakalpojumu izmantošana attiecīgajiem komerciālajiem lietotājiem nekādā veidā neatņem tiesisko aizsardzību, ko nodrošina Savienības vai dalībvalstu tiesību akti, tostarp šīs regulas prasības un piemērojamie tiesību akti par personas datu un komercnoslēpumu aizsardzību. Lai minētie mediatori būtu pieejami, taisnīgi un cik vien iespējams ātri, efektīvi un lietderīgi, tiem būtu jāatbilst noteiktiem kritērijiem. Eiropas Komisijai būtu jāpublicē pamatnostādnes, lai palīdzētu pakalpojumu sniedzējiem izpildīt mediācijas obligātās prasības.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsedz samērīga mediācijas izmaksu daļa, ņemot vērā visus attiecīgos konkrētās lietas elementus. Tādēļ mediatoram būtu jāiesaka, kāda ir samērīga daļa konkrētajā gadījumā. Tomēr minētajai daļai nekad nevajadzētu būt mazākai par pusi no šīm izmaksām.

(25)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsedz samērīga mediācijas izmaksu daļa, ņemot vērā visus attiecīgos konkrētās lietas elementus, kā arī to, vai lieta iesniegta, rīkojoties labticīgi. Tādēļ mediatoram būtu jāiesaka, kāda ir samērīga daļa konkrētajā gadījumā.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Lai Savienībā veicinātu ar tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu saistītu strīdu izšķiršanu, izmantojot mediāciju, Komisijai būtu jāveicina specializētu mediācijas organizāciju izveide, jo tādu pašlaik nav. Tādu mediatoru iesaistei, kuriem ir specializētas zināšanas par tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes meklētājprogrammām, kā arī zināšanas par konkrētajām nozarēm, kurās minētie pakalpojumi tiek sniegti, būtu jāvairo abu pušu uzticēšanās mediācijas procesam un jāpalielina iespēja šajā procesā panākt ātru, taisnīgu un apmierinošu rezultātu.

(26)  Lai Savienībā veicinātu ar tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu saistītu strīdu izšķiršanu, izmantojot mediāciju, Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm būtu jāveicina specializētu mediācijas organizāciju izveide, jo tādu pašlaik nav. Tādu mediatoru iesaistei, kuriem ir specializētas zināšanas par tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes meklētājprogrammām, kā arī zināšanas par konkrētajām nozarēm, kurās minētie pakalpojumi tiek sniegti, būtu jāvairo abu pušu uzticēšanās mediācijas procesam un jāpalielina iespēja šajā procesā panākt ātru, taisnīgu un apmierinošu rezultātu.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  Dažādi faktori, piemēram, ierobežoti finanšu līdzekļi, bailes no atbildes rīcības un ekskluzīvas tiesības izvēlēties noteikumos ietveramos tiesas valsts tiesību aktu noteikumus, var ierobežot esošo tiesiskās aizsardzības iespēju efektivitāti, jo īpaši to iespēju efektivitāti, kuras izmantojot, komerciālajiem lietotājiem vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem jārīkojas atsevišķi un jābūt identificējamiem. Lai nodrošinātu šīs regulas efektīvu piemērošanu, būtu jāparedz, ka organizācijas, apvienības, kas pārstāv komerciālos lietotājus vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājus, kā arī noteiktas dalībvalstīs izveidotās publiskās iestādes var iesniegt prasību valstu tiesās. Šādai prasību iesniegšanai valstu tiesās vajadzētu būt vērstai uz to, lai apturētu vai aizliegtu šajā regulā izklāstīto noteikumu pārkāpumus un novērstu turpmākus zaudējumus, kas varētu apdraudēt ilgtspējīgas darījuma attiecības tiešsaistes platformu ekonomikā. Lai nodrošinātu, ka šādas organizācijas vai apvienības minētās tiesības īsteno efektīvi un piemērotā veidā, tām vajadzētu atbilst noteiktiem kritērijiem. Ņemot vērā attiecīgo publisko iestāžu īpašo statusu dalībvalstīs, kurās šādas iestādes ir izveidotas, būtu jānosaka vienīgi tas, ka tām saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktu noteikumiem ir īpaši uzdots veikt šādus pasākumus vai nu attiecīgo pušu kopējās interesēs, vai arī vispārējās interesēs, bez nepieciešamības šos kritērijus piemērot šādām publiskām iestādēm. Jebkādām šādām darbībām nekādā veidā nevajadzētu ietekmēt komerciālo lietotāju un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju tiesības veikt tiesiskas darbības individuāli.

(27)  Dažādi faktori, piemēram, ierobežoti finanšu līdzekļi, bailes no atbildes rīcības un ekskluzīvas tiesības izvēlēties noteikumos ietveramos tiesas valsts tiesību aktu noteikumus, var ierobežot esošo tiesiskās aizsardzības iespēju efektivitāti, jo īpaši to iespēju efektivitāti, kuras izmantojot, komerciālajiem lietotājiem vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem jārīkojas atsevišķi un jābūt identificējamiem. Lai nodrošinātu šīs regulas efektīvu piemērošanu, būtu jāparedz, ka organizācijas, apvienības, kas pārstāv komerciālos lietotājus vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājus, kā arī noteiktas dalībvalstīs izveidotās publiskās iestādes var iesniegt prasību valstu tiesās. Šādai prasību iesniegšanai valstu tiesās vajadzētu būt vērstai uz to, lai apturētu vai aizliegtu šajā regulā izklāstīto noteikumu pārkāpumus un novērstu turpmākus zaudējumus, kas varētu apdraudēt ilgtspējīgas darījuma attiecības tiešsaistes platformu ekonomikā. Lai nodrošinātu, ka šādas organizācijas vai apvienības minētās tiesības īsteno efektīvi un piemērotā un saskaņotā veidā, tām vajadzētu atbilst noteiktiem pārredzamības kritērijiem un būt reģistrētām Pārredzamības reģistrā. Ņemot vērā attiecīgo publisko iestāžu īpašo statusu dalībvalstīs, kurās šādas iestādes ir izveidotas, būtu jānosaka vienīgi tas, ka tām saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktu noteikumiem ir īpaši uzdots veikt šādus pasākumus vai nu attiecīgo pušu kopējās interesēs, vai arī vispārējās interesēs, bez nepieciešamības šos kritērijus piemērot šādām publiskām iestādēm. Jebkādām šādām darbībām nekādā veidā nevajadzētu ietekmēt komerciālo lietotāju un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju tiesības veikt tiesiskas darbības individuāli.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(28a)  Uzskata, ka ES tiesību akti būtu jāizstrādā, pamatojoties uz principu “pēc iespējas mazāk un tik daudz, cik nepieciešams”, proti, būtu vajadzīgi noteikumi, kuri ir piemēroti digitālajam laikmetam, atvērti un tehnoloģiskā ziņā pietiekami neitrāli, lai pielāgotos turpmākajai attīstībai. Atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu analizēt platformu nozīmi digitālajā ekonomikā, nodrošinot visaptverošu un līdzīgu pieeju regulējumam visā digitālajā tirgū. Uzskata, ka viens universāls risinājums var radīt atturošu ietekmi uz inovāciju un nelabvēlīgi ietekmēt Eiropas uzņēmumu konkurētspēju pasaules ekonomikā.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi, kas garantē, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem saistībā ar tiešsaistes meklētājprogrammām tiek nodrošināta pienācīga pārredzamība un efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

1.  Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi, kas garantē, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem saistībā ar meklētājprogrammām, kas veic meklēšanu tiešsaistē, tiek nodrošināta pārredzamība un efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šo regulu piemēro tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes meklētājprogrammām, ko nodrošina vai piedāvā nodrošināt attiecīgi komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem, kuru uzņēmējdarbības vieta vai dzīvesvieta ir Savienībā un kuri, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus vai tiešsaistes meklētājprogrammas, piedāvā preces vai pakalpojumus patērētājiem, kas atrodas Savienībā, neatkarīgi no minēto pakalpojumu sniedzēju uzņēmējdarbības veikšanas vietas vai dzīvesvietas.

2.  Šo regulu piemēro tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes meklētājprogrammām, ko nodrošina vai piedāvā nodrošināt attiecīgi komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem, kuru uzņēmējdarbības vieta vai dzīvesvieta ir Savienībā un kuri, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus vai tiešsaistes meklētājprogrammas, mērķtiecīgi vai tieši pārdod preces vai pakalpojumus patērētājiem, kas atrodas Savienībā, neatkarīgi no minēto pakalpojumu sniedzēju uzņēmējdarbības veikšanas vietas vai dzīvesvietas..

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Šo regulu piemēro, ciktāl citos Savienības tiesību aktos nav īpašu noteikumu ar tādu pašu mērķi un ja tie neietekmē attiecīgo Savienības tiesību aktu noteikumu piemērošanu konkrētās jomās.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  tie ļauj komerciālajiem lietotājiem piedāvāt preces vai pakalpojumus patērētājiem nolūkā atvieglot tiešo darījumu uzsākšanu starp šiem komerciālajiem lietotājiem un patērētājiem neatkarīgi no tā, kur šie darījumi beigās tiek noslēgti;

b)  tie ļauj komerciālajiem lietotājiem piedāvāt preces vai pakalpojumus patērētājiem, atvieglojot tiešos darījumus starp šiem komerciālajiem lietotājiem un patērētājiem neatkarīgi no tā, kur šie darījumi beigās tiek noslēgti;

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  tos sniedz komerciālajiem lietotājiem, pamatojoties uz līgumattiecībām starp šo pakalpojumu sniedzēju, no vienas puses, un gan minētajiem komerciālajiem lietotājiem, gan patērētājiem, kuriem minētie komerciālie lietotāji piedāvā preces vai pakalpojumus, no otras puses;

c)  tos sniedz komerciālajiem lietotājiem, pamatojoties uz līgumattiecībām starp šo pakalpojumu sniedzēju, no vienas puses, un gan minētajiem komerciālajiem lietotājiem, gan patērētājiem, kuriem minētie komerciālie lietotāji piedāvā preces vai pakalpojumus, no otras puses, lai saņemtu tiešu vai netiešu atlīdzību;

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  “tiešsaistes meklētājprogramma” ir digitālais pakalpojums, kas ļauj lietotājiem veikt meklējumus principā visās tīmekļa vietnēs vai tīmekļa vietnēs konkrētā valodā, pamatojoties uz vaicājumu par jebkādu tematu atslēgvārda, frāzes vai citu ievaddatu veidā, un sniedz saites, kurās var atrast informāciju saistībā ar prasīto saturu;

(5)  “tiešsaistes meklētājprogramma” ir digitālais pakalpojums, kas ļauj lietotājiem veikt meklējumus principā visās tīmekļa vietnēs vai tīmekļa vietnēs konkrētā valodā, pamatojoties uz vaicājumu par jebkādu tematu atslēgvārda, frāzes vai citu ievaddatu veidā, un sniedz informāciju vai saites, kurās var atrast informāciju saistībā ar prasīto saturu;

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  “korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto tīmekļa vietnes, lai patērētājiem piedāvātu preces vai pakalpojumus nolūkos, kas saistīti ar tās komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju;

(7)  “korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto tīmekļa vietnes vai citus tiešsaistes rīkus, lai patērētājiem piedāvātu preces vai pakalpojumus nolūkos, kas saistīti ar tās komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju;

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  “ranžējums” ir relatīvā nozīme, ko piešķir precēm vai pakalpojumiem, kurus komerciālie lietotāji piedāvā patērētājiem, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, vai relatīvā nozīme, ko piešķir tīmekļa vietnēm, kuras patērētāju vajadzībām indeksē tiešsaistes meklētājprogrammas, un ko attiecīgi tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji attēlo, izkārto vai paziņo patērētājiem neatkarīgi no šādai attēlošanai, izkārtošanai vai paziņošanai izmantotajām tehnoloģijām;

(8)  “ranžējums” ir relatīvā nozīme, ko piešķir precēm vai pakalpojumiem, kurus komerciālie lietotāji piedāvā patērētājiem, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, vai relatīvā nozīme, ko piešķir tīmekļa vietnēm, kuras indeksē tiešsaistes meklētājprogrammas, un ko attiecīgi tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji attēlo, izkārto vai paziņo neatkarīgi no šādai attēlošanai, izkārtošanai vai paziņošanai izmantotajām tehnoloģijām;

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  ir sagatavoti skaidrā un nepārprotamā valodā;

(a)  ir taisnīgi un samērīgi, sagatavoti skaidrā un nepārprotamā valodā;

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  sniedz objektīvus iemeslus lēmumiem pilnībā vai daļēji apturēt vai izbeigt to tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu komerciālajiem lietotājiem.

(c)  sniedz nepatvaļīgus iemeslus lēmumiem pilnībā vai daļēji ierobežot, apturēt vai izbeigt to tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu komerciālajiem lietotājiem.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  atbilstīgi informē komerciālos lietotājus par jebkādiem papildu izplatīšanas kanāliem un saistītām programmām, ar kuru starpniecību varētu izplatīt komerciālo lietotāju piedāvātās preces un pakalpojumus.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Noteikumi (vai konkrētas to normas), kas neatbilst 1. punkta prasībām, attiecīgajiem komerciālajiem lietotājiem nav saistoši, ja šādu neatbilstību konstatējusi kompetenta tiesa.

2.  Noteikumus (vai konkrētas to normas), kas neatbilst 1. punkta prasībām, uzskata par spēkā neesošiem.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Šā panta 3. punktu nepiemēro, ja uz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju attiecas juridiskas saistības, kas uzliek par pienākumu grozīt tā noteikumus tādā veidā, kas tam neļauj ievērot 3. punkta otrajā daļā minēto paziņošanas termiņu.

5.  Šā panta 3. punktu nepiemēro, ja uz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju attiecas:

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

3. pants – 5. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

a)  juridiskas saistības, kas tam uzliek par pienākumu grozīt savus noteikumus tādā veidā, ka tas nevar ievērot 3. punkta otrajā daļā minēto paziņošanas termiņu;

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

3. pants – 5. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(b)  tādu tūlītēju draudu novēršana, kas var kaitēt patērētājiem vai komerciālajiem lietotājiem, vai arī tiešsaistes starpniecības pakalpojumu darbībai.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs nolemj pilnībā vai daļēji apturēt vai izbeigt savu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu konkrētam komerciālam lietotājam, tas bez liekas kavēšanās attiecīgajam komerciālajam lietotājam paziņo minētā lēmuma pamatojumu.

1.  Ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs nolemj pilnībā vai daļēji apturēt vai izbeigt savu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu konkrētam komerciālam lietotājam, tas bez liekas kavēšanās attiecīgajam komerciālajam lietotājam paziņo minētā lēmuma pamatojumu. Pirms apturēšanas un izbeigšanas, ja tas ir iespējams un samērīgi, sniedz paziņojumu, kurā norāda plānotās apturēšanas vai izbeigšanas datumu un dod iespēju sniegt paskaidrojumu vai novērst neatbilstību.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punktā minētajā pamatojumā ietver atsauci uz konkrētiem faktiem vai apstākļiem, kuru rezultātā tika pieņemts tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja lēmums, kā arī atsauci uz minētā lēmuma attiecīgo objektīvo iemeslu vai iemesliem, kas minēti 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

2.  Šā panta 1. punktā minētajā pamatojumā ietver atsauci uz konkrētiem faktiem vai apstākļiem, kuru rezultātā tika pieņemts tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja lēmums, kā arī atsauci uz minētā lēmuma attiecīgo objektīvo iemeslu vai iemesliem, kas minēti 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā. Gadījumā, ja 1. punktā minētā lēmuma pamatā ir aizdomas par to, ka komerciālā lietotāja rīcība vai prakse var kaitēt patērētājiem vai platformai, noteikumos iekļauj atsauci uz attiecīgajām prasībām.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos izklāsta galvenos parametrus, pēc kuriem nosaka ranžējumu, un minēto galveno parametru relatīvās nozīmes piešķiršanas pamatojumu pretstatā citiem parametriem.

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos izklāsta galvenos parametrus, pēc kuriem nosaka ranžējumu un minēto galveno parametru relatīvo nozīmi pretstatā citiem parametriem.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja minētie galvenie parametri ietver iespēju ietekmēt ranžējumu par jebkādu tiešu vai netiešu atlīdzību, ko komerciālie lietotāji maksā attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam, tad minētais tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs iekļauj savos noteikumos arī aprakstu par šādām iespējām un šādas atlīdzības ietekmi uz ranžējumu.

Ja minētie galvenie parametri ietver iespēju ietekmēt ranžējumu par jebkādu tiešu vai netiešu atlīdzību, ko komerciālie lietotāji maksā attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam, tad minētais tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs:

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 2. daļa – a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(a)  iekļauj šādu iespēju un šādas atlīdzības ietekmes uz ranžējumu aprakstu savos noteikumos;

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 2. daļa – b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(b)  iekļauj norādi “SPONSORĒTS” vai “REKLĀMA”, ja tiek piedāvātas preces un pakalpojumi, kuru ranžējumu ietekmējusi atlīdzība vai pakalpojumu sniedzēja kontrole pār komerciālo lietotāju.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji viegli un publiski pieejamā aprakstā, kas sagatavots skaidrā un nepārprotamā valodā un pieejams minēto pakalpojumu sniedzēju tiešsaistes meklētājprogrammās, izklāsta korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem galvenos parametrus, pēc kuriem nosaka ranžējumu. Tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji šo aprakstu regulāri atjaunina.

2.  Tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji viegli un publiski pieejamā aprakstā, kas sagatavots skaidrā un nepārprotamā valodā, izklāsta korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem galvenos parametrus, pēc kuriem nosaka indeksēto tīmekļa vietņu ranžējumu. Tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji šo aprakstu regulāri atjaunina.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Apraksti, kas minēti 1. un 2. punktā, ir pietiekami, lai komerciālie lietotāji vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāji varētu gūt atbilstošu izpratni par to, vai un, ja tā ir, tad kā un cik lielā mērā ranžēšanas mehānismā ņem vērā:

3.  Apraksti, kas minēti 1. un 2. punktā, ir pietiekami, lai varētu gūt atbilstošu izpratni par to, vai un, ja tā ir, tad kā un cik lielā mērā ranžēšanas mehānismā ņem vērā:

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  minēto īpašību atbilstību minētajiem patērētājiem;

svītrots

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  attiecībā uz tiešsaistes meklētājprogrammām – korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju izmantoto tīmekļa vietņu dizaina specifiku.

(c)  attiecībā uz tiešsaistes meklētājprogrammām — indeksēto tīmekļa vietņu dizaina specifiku.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem un tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem, ievērojot šā panta prasības, nav jāatklāj nekādi komercnoslēpumi, kas definēti Direktīvas (ES) 2016/943 2. panta 1. punktā.

4.  Sniedzot informāciju par ranžējuma parametriem, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji un tiešsaistes meklētājprogrammas neatklāj informāciju, ko varētu izmantot, lai pazeminātu komerciālo lietotāju un patērētāju aizsardzības pret ļaunprātīgu komercpraksi, piemēram, krāpšanu, standartus. Šis pants neskar Direktīvu (ES) 2016/943.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

6. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējs nodala preces vai pakalpojumus atkarībā no tā, vai tos piedāvā pats pakalpojumu sniedzējs, jebkura cita tā kontrolē esoša struktūra vai citas struktūras, šāda nodalīšana, ja tā ir atļauta, ir samērīga un pārredzama un nekaitē godīgai konkurencei vairāk nekā situācija, kurā šāda nodalīšana nepastāv.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji savās tīmekļa vietnēs iekļauj aprakstu par jebkādu atšķirīgu attieksmi, ko tie piemēro vai var piemērot, no vienas puses, precēm vai pakalpojumiem, kurus patērētājiem minētajās tiešsaistes meklētājprogrammās piedāvā pats pakalpojumu sniedzējs vai komerciālie lietotāji, kas ir pakalpojumu sniedzēja kontrolē, un, no otras puses, precēm vai pakalpojumiem, kurus piedāvā citi komerciālie lietotāji.

 

Preferenciāla attieksme to preču un pakalpojumu meklēšanas rezultātu ranžējumā, kurus piedāvā pats tiešsaistes meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējs vai jebkurš komerciālais lietotājs, kurš ir minētā pakalpojumu sniedzēja kontrolē, ir aizliegta, ja vien tā nav atbilstīga nosacījumiem, kas attiecas uz visiem komerciālajiem lietotājiem.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punktā minētais apraksts attiecīgā gadījumā ietver vismaz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja atšķirīgu attieksmi, ko īsteno ar īpašiem veiktiem pasākumiem, vai rīcību, kas saistīta ar kādu no turpmāk minētajiem elementiem:

2.  Šā panta 1. un 1.a punktā minētie apraksti attiecīgā gadījumā ietver vismaz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu vai tiešsaistes meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzēja atšķirīgu attieksmi, ko īsteno ar īpašiem veiktiem pasākumiem, vai rīcību, kas saistīta ar kādu no turpmāk minētajiem elementiem:

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  pakalpojumu sniedzēja un/vai tā kontrolēto komerciālo lietotāju iespējama piekļuve jebkādiem personas datiem un/vai citiem datiem, kurus komerciālie lietotāji vai patērētāji sniedz, lai izmantotu attiecīgos tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, vai kuri rodas, sniedzot minētos pakalpojumus;

(a)  pakalpojumu sniedzēja un/vai tā kontrolēto komerciālo lietotāju iespējama piekļuve jebkādiem personas datiem un/vai citiem datiem, kurus komerciālie lietotāji, korporatīvās tīmekļa vietnes vai patērētāji sniedz, lai izmantotu attiecīgos tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, vai kuri rodas, sniedzot minētos pakalpojumus;

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  noklusējuma iestatījumi;

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  piekļuve pakalpojumiem, kas ir tieši saistīti ar attiecīgajiem tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem vai ir to palīgpakalpojumi, vai to izmantošanas nosacījumi.

(d)  piekļuve pakalpojumiem, kas ir tieši saistīti ar attiecīgajiem tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumiem vai ir to palīgpakalpojumi, vai to izmantošanas nosacījumi.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

7. pants – 1.punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos izklāsta komerciālo lietotāju tehnisko un līgumisko piekļuvi vai tās neesību jebkādiem personas datiem un/vai citiem datiem, kurus komerciālie lietotāji vai patērētāji sniedz, lai izmantotu attiecīgos tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, vai kuri rodas, sniedzot minētos pakalpojumus.

1.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos izklāsta komerciālo lietotāju vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju tehnisko un līgumisko piekļuvi vai tās neesību jebkādiem personas datiem un/vai citiem datiem, kurus komerciālie lietotāji vai komerciālo tīmekļa vietņu lietotāji, vai patērētāji sniedz, lai izmantotu attiecīgos tiešsaistes starpniecības pakalpojumus vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumus, vai kuri rodas, sniedzot minētos pakalpojumus.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Izmantojot 1. punktā minēto aprakstu, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji attiecīgi informē komerciālos lietotājus vismaz par:

2.  Izmantojot 1. punktā minēto aprakstu, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji dara publiski pieejamu informāciju par:

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  to, vai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam ir piekļuve personas datiem un/vai citiem datiem, kurus komerciālie lietotāji vai patērētāji sniedz, lai izmantotu minētos pakalpojumus, vai kuri rodas, sniedzot minētos pakalpojumus, un, ja piekļuve ir, tad kurām šādu datu kategorijām un ar kādiem nosacījumiem;

(a)  to, vai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējam ir piekļuve personas datiem un/vai citiem datiem, kurus komerciālie lietotāji vai korporatīvās tīmekļa vietnes, vai patērētāji sniedz, lai izmantotu minētos pakalpojumus, vai kuri rodas, sniedzot minētos pakalpojumus, un, ja piekļuve ir, tad kurām šādu datu kategorijām un ar kādiem nosacījumiem;

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  to, vai komerciālajam lietotājam ir piekļuve personas datiem un/vai citiem datiem, ko minētais komerciālais lietotājs sniedz saistībā ar attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu izmantošanu vai kas radīti, sniedzot minētos pakalpojumus minētajam komerciālajam lietotājam un viņa preču vai pakalpojumu patērētājiem, un, ja piekļuve ir, tad kurām šādu datu kategorijām un ar kādiem nosacījumiem;

(b)  to, vai komerciālajam lietotājam ir piekļuve personas datiem un/vai citiem datiem, ko minētais komerciālais lietotājs sniedz saistībā ar attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu vai tiešsaistes meklētājprogrammu izmantošanu vai kas radīti, sniedzot minētos pakalpojumus minētajam komerciālajam lietotājam un viņa preču vai pakalpojumu patērētājiem, un, ja piekļuve ir, tad kurām šādu datu kategorijām un ar kādiem nosacījumiem;

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  to, vai papildus b) apakšpunktam komerciālajam lietotājam ir piekļuve personas datiem un/vai citiem datiem, tostarp apkopotā veidā, kas sniegti vai radīti, sniedzot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus visiem komerciālajiem lietotājiem un to patērētājiem, un, ja piekļuve ir, tad kurām šādu datu kategorijām un ar kādiem nosacījumiem.

(c)  to, vai papildus b) apakšpunktam komerciālajam lietotājam vai korporatīvajai tīmekļa vietnei ir piekļuve personas datiem un/vai citiem datiem, tostarp apkopotā veidā, kas sniegti vai radīti, sniedzot tiešsaistes starpniecības vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumus visiem komerciālajiem lietotājiem vai korporatīvajām tīmekļa vietnēm un to patērētājiem, un, ja piekļuve ir, tad kurām šādu datu kategorijām un ar kādiem nosacījumiem.

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Neskarot attiecīgos Savienības tiesību aktus par personas datu un privātuma aizsardzību, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji vai tiešsaistes meklētājprogrammas piešķir komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem piekļuvi datiem, ko tie ieguvuši attiecīgā komerciālā lietotāja vai korporatīvās tīmekļa vietnes komercdarbības rezultātā. Datus sniedz apkopotā veidā un mašīnlasāmā, plaši izmantotā un standartizētā formātā.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji, sniedzot savus pakalpojumus, ierobežo komerciālo lietotāju iespējas vienas un tās pašas preces un pakalpojumus piedāvāt patērētājiem saskaņā ar atšķirīgiem nosacījumiem un izmantojot līdzekļus, kas nav minētie pakalpojumi, minētie pakalpojumu sniedzēji šā ierobežojuma iemeslus ietver savos noteikumos un dara tos viegli pieejamus sabiedrībai. Minētie iemesli ietver galvenos ekonomiskos, saimnieciskos vai juridiskos apsvērumus šādu ierobežojumu noteikšanai.

1.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji neierobežo komerciālo lietotāju iespējas vienas un tās pašas preces un pakalpojumus piedāvāt patērētājiem saskaņā ar atšķirīgiem nosacījumiem un izmantojot līdzekļus, kas nav minētie pakalpojumi.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji ievieš iekšēju sistēmu komerciālo lietotāju sūdzību izskatīšanai.

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji ievieš iekšēju sistēmu komerciālo lietotāju sūdzību izskatīšanai un nodrošina, ka tās tiek izskatītas saprātīgā laika periodā.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  pienācīgi izskata iesniegtās sūdzības un ar sūdzībām saistītos turpmākos pasākumus, kas varētu būt vajadzīgi, lai problēmu pienācīgi atrisinātu veidā, kas ir samērīgs ar minētās problēmas nozīmīgumu un sarežģītību;

(a)  pienācīgi izskata iesniegtās sūdzības;

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ātri un efektīvi apstrādā sūdzības, ņemot vērā konkrētās problēmas nozīmīgumu un sarežģītību;

(b)  ātri un efektīvi apstrādā sūdzības;

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  individualizēti un skaidrā un nepārprotamā valodā paziņo sūdzības iesniedzējam par iekšējā sūdzību izskatīšanas procesa rezultātiem.

(c)  skaidrā un nepārprotamā valodā savlaicīgi paziņo sūdzības iesniedzējam par iekšējā sūdzību izskatīšanas procesa rezultātiem attiecībā uz konkrēto sūdzību.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos iekļauj visu attiecīgo informāciju par piekļuvi to iekšējai sūdzību izskatīšanas sistēmai un tās darbību.

3.  Iekšējā sūdzību izskatīšanas sistēma ir balstīta uz vienlīdzīgas attieksmes principiem, un tās izmantošanas rezultātā nerodas nelabvēlīga attieksme pret komerciālo lietotāju. Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos iekļauj visu attiecīgo informāciju par piekļuvi to iekšējai sūdzību izskatīšanas sistēmai un tās darbību.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji katru gadu sagatavo un sniedz sabiedrībai viegli pieejamu informāciju par savas iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmas darbību un efektivitāti.

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji regulāri pārskata savas iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmas darbību un efektivitāti.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Minētajā informācijā norāda iesniegto sūdzību kopējo skaitu, sūdzību priekšmetu, sūdzību izskatīšanai nepieciešamo laiku un attiecībā uz sūdzībām pieņemtos lēmumus.

svītrots

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Šā panta noteiktumi neattiecas uz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem, kas ir mazie uzņēmumi Ieteikuma 2003/361/EK29 pielikuma 2. panta 2. punkta nozīmē.

svītrots

__________________

 

29 Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).

 

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos norāda vienu vai vairākus mediatorus, kurus viņi vēlas iesaistīt, lai saistībā ar jebkādiem tādiem strīdiem starp pakalpojuma sniedzēju un komerciālo lietotāju, kas rodas par attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu, tostarp sūdzībām, ko nevarēja atrisināt, izmantojot 9. pantā minēto iekšējo sūdzību izskatīšanas sistēmu, mēģinātu panākt vienošanos ar komerciālajiem lietotājiem par izlīgumu ārpustiesas kārtībā.

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos norāda vienu vai vairākus mediatorus, kurus viņi vēlas iesaistīt, lai saistībā ar strīdiem starp pakalpojuma sniedzēju un komerciālo lietotāju, kas rodas par attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu, ko nevarēja atrisināt, izmantojot 9. pantā minēto iekšējo sūdzību izskatīšanas sistēmu, mēģinātu panākt vienošanos ar komerciālajiem lietotājiem par izlīgumu ārpustiesas kārtībā.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  to mediācijas pakalpojumi vidējam attiecīgā tiešsaistes starpniecības pakalpojuma komerciālajam lietotājam cenu ziņā ir pieejami;

(b)  to mediācijas pakalpojumi cenu ziņā ir pieejami;

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji labticīgi cenšas panākt vienošanos mediācijas ceļā, izmantojot jebkuru mediatoru, ko tie ir norādījuši saskaņā ar 1. punktu, lai panāktu vienošanos par strīda izšķiršanu.

3.  Neatkarīga mediācija ir brīvprātīga un tiek izmantota tikai pēc tam, kad ir izsmeltas tiesiskās aizsardzības iespējas iekšējā sūdzību izskatīšanas sistēmā. Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji un komerciālie lietotāji labticīgi cenšas panākt vienošanos mediācijas ceļā, izmantojot jebkuru mediatoru, kas norādīts saskaņā ar 1. punktu, lai panāktu vienošanos par strīda izšķiršanu.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji katrā atsevišķā gadījumā sedz samērīgu mediācijas kopējo izmaksu daļu. Pamatojoties uz mediatora ieteikumu, samērīgu šo kopējo izmaksu daļu nosaka, ņemot vērā visus attiecīgos izskatāmās lietas elementus, jo īpaši strīda pušu sūdzību relatīvo pamatotību, pušu rīcību, kā arī pušu lielumu un finansiālo spēku samēru attiecībā vienai pret otru. Tomēr tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji jebkurā gadījumā sedz vismaz pusi no kopējām izmaksām.

4.  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji katrā atsevišķā gadījumā sedz samērīgu mediācijas kopējo izmaksu daļu. Pamatojoties uz mediatora ieteikumu, samērīgu šo kopējo izmaksu daļu nosaka, ņemot vērā visus attiecīgos izskatāmās lietas elementus, jo īpaši strīda pušu sūdzību relatīvo pamatotību, pušu rīcību, kā arī pušu lielumu un finansiālo spēku samēru attiecībā vienai pret otru.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija rosina tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējus, kā arī organizācijas un apvienības, kas tos pārstāv, individuāli vai kopīgi izveidot vienu vai vairākas organizācijas, kuras sniedz 10. panta 2. punktā noteiktajām prasībām atbilstošus mediācijas pakalpojumus, ar konkrētu mērķi veicināt tādu strīdu ar komerciālajiem lietotājiem ārpustiesas izšķiršanu, kas rodas saistībā ar minēto pakalpojumu sniegšanu, jo īpaši ņemot vērā tiešsaistes starpniecības pakalpojumu pārrobežu raksturu.

Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm rosina tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējus, kā arī organizācijas un apvienības, kas tos pārstāv, individuāli vai kopīgi izveidot vienu vai vairākas organizācijas, kuras sniedz 10. panta 2. punktā noteiktajām prasībām atbilstošus mediācijas pakalpojumus, ar konkrētu mērķi veicināt tādu strīdu ar komerciālajiem lietotājiem ārpustiesas izšķiršanu, kas rodas saistībā ar minēto pakalpojumu sniegšanu, jo īpaši ņemot vērā tiešsaistes starpniecības pakalpojumu pārrobežu raksturu.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Organizācijām vai apvienībām 1. punktā minētās tiesības ir tikai tad, ja prasības celšanas brīdī tās atbilst visām turpmāk minētajām prasībām:

Organizācijām vai apvienībām 1. punktā minētās tiesības ir tikai tad, ja prasības celšanas brīdī un izskatīšanas laikā tās atbilst visām turpmāk minētajām prasībām:

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  tās ir reģistrētas Pārredzamības reģistrā;

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – 1. daļa – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ab)  tās dara publiski pieejamu informāciju par saviem dalībniekiem, struktūru un finansējuma avotiem;

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šā panta 1. punktā minētās tiesības neskar komerciālo lietotāju un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju tiesības individuāli celt prasības kompetentajās valsts tiesās saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā tiek celta prasība, lai novērstu jebkādu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju neatbilstību attiecīgajām šajā regulā noteiktajām prasībām.

3.  Šā panta 1. punktā minētās tiesības neskar komerciālo lietotāju un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju tiesības individuāli celt prasības kompetentajās valsts tiesās saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā tiek celta prasība, lai novērstu jebkādu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju vai tiešsaistes meklētājprogrammu neatbilstību attiecīgajām šajā regulā noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija līdz [date: three years after the date of entry into force] un pēc tam reizi trijos gados izvērtē šo regulu un ziņo par to Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.

1.  Komisija līdz [datums: divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] un pēc tam reizi trijos gados izvērtē šo regulu un ziņo par to Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis sniedz visu attiecīgo informāciju, kas Komisijai var būt nepieciešama, lai sagatavotu 1. punktā minēto ziņojumu.

3.  Dalībvalstis un pakalpojumu sniedzēji sniedz visu attiecīgo informāciju, kas Komisijai var būt nepieciešama, lai sagatavotu 1. punktā minēto ziņojumu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Taisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos

Atsauces

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

28.5.2018

Iesaistītās komitejas - datums, kad paziņoja plenārsēdē

13.9.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Anna Záborská

30.5.2018

Izskatīšana komitejā

24.9.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

21.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

45

7

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Flack

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

45

+

ALDE

Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

7

-

ALDE

Fredrick Federley

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock

3

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Transporta un tūrisma komitejaS ATZINUMS (23.11.2018)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Claudia Țapardel

ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos un uzskata, ka tas ir sabalansēts un novērš pārredzamības trūkumu tiešsaistes platformu vidē. Atzinuma sagatavotāja atzīst uz principiem balstītu pieeju un šīs regulas horizontālo raksturu, kā arī to, ka tā vietā, lai koncentrētos uz konkrētu nozari vai problēmu, tās mērķis ir novērst nelīdzsvarotību, kas pastāv starp platformām un komerciālajiem lietotājiem, mūsdienu tiešsaistes platformu ekonomikā. Šī regula palīdz izveidot skaidru un pārredzamu tiesisko vidi gan tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem, gan komerciālajiem lietotājiem, kā arī veicina digitālā vienotā tirgus mērķu sasniegšanu. Ņemot vērā tiešsaistes platformu uzņēmējdarbības modeļu dažādību un pārrobežu raksturu, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka regulatīvie risinājumi būtu jāsaskaņo Eiropas Savienības līmenī, lai saglabātu digitālo vienoto tirgu un izvairītos no iespējamās tā sadrumstalotības. Tāpēc atzinīgi tiek vērtēta regulas kā leģislatīvā instrumenta izvēle.

Lai gan platformu iespējamais dominējošais stāvoklis var rosināt tās iesaistīties potenciāli kaitniecīgās darbībās, kas ierobežotu un mazinātu uzticību šiem uzņēmumiem, atzinuma sagatavotāja vēlas precizēt, ka pieņēmums par to, ka platformām ir spēcīgāka pozīcija nekā iesaistītajiem uzņēmumiem, neatspoguļo de facto situāciju. Ņemot vērā šīs regulas horizontālo raksturu un to tiešsaistes uzņēmējdarbības modeļu plašo klāstu, uz kuru tā attiecas, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumi un komerciālie lietotāji ir savstarpēji saistīti, un cenšas nodrošināt, lai regula neradītu nevajadzīgu slogu nevienai no šīm pusēm. Atzinuma sagatavotāja mēģina rast līdzsvaru starp pārredzamības uzlabošanu un taisnīguma nodrošināšanu komerciālajiem lietotājiem, vienlaikus nodrošinot piekļuvi godīgam, atvērtam un konkurētspējīgam tirgum tiešsaistes vidē.

Ņemot vērā pieaugošās bažas par LLR klauzulu (lielākās labvēlības režīma klauzulas) kaitīgo ietekmi, atzinuma sagatavotāja uzskata — lai patērētāji gūtu labumu no atvērtāka tirgus un lai saskaņotu centienus visā Eiropas Savienībā, būtu jāatļauj komerciālajiem lietotājiem piedāvāt atšķirīgus nosacījumus, izmantojot alternatīvus izplatīšanas kanālus.

Turklāt atzinuma sagatavotāja uzskata — lai nodrošinātu pārredzamību un taisnīgumu komerciālajiem lietotājiem, platformām ir jāinformē komerciālie lietotāji par visiem papildu kanāliem un par viņu zīmolu izmantošanu preču un pakalpojumu tirdzniecības nolūkā. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka komerciālajiem lietotājiem vajadzētu būt kontrolei pār savu zīmolu un viņiem ir jābūt tiesībām vienmēr būt informētiem par to, ka platformas plāno izmantot minētos zīmolus, lai tirgotu produktus un pakalpojumus.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir jāpagarina komerciālajiem lietotājiem noteiktais šīs regulas ieviešanas laiks līdz 12 mēnešiem, ņemot vērā to, ka platformās ir jāveic ievērojamas izmaiņas. Atzinuma sagatavotāja cenšas nodrošināt, ka pārejas periods negatīvi neietekmēs platformas un uzņēmējdarbību.

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem var būt izšķirīga nozīme to uzņēmumu komerciālos panākumos, kas šādus pakalpojumus izmanto, lai sasniegtu patērētājus. Augošais skaits darījumu, kuros izmanto tiešsaistes starpniecības pakalpojumus un kurus veicina spēcīgs un uz datiem balstīts netiešs tīkla efekts, palielina šādu komerciālo lietotāju (tostarp mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu) atkarību no minētajiem pakalpojumiem, kas tiem vajadzīgi, lai sasniegtu patērētājus. Ņemot vērā pieaugošo atkarību, minēto pakalpojumu sniedzējiem bieži vien ir lielākas iespējas aizstāvēt savas intereses un faktiski rīkoties vienpusēji veidā, kas ir netaisnīgs un var kaitēt uzņēmumu, kuri ir to lietotāji, leģitīmajām interesēm un netiešā veidā arī Savienības patērētājiem.

(2)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem var būt izšķirīga nozīme to uzņēmumu komerciālos panākumos, kas šādus pakalpojumus izmanto, lai sasniegtu patērētājus. Augošais skaits darījumu, kuros izmanto tiešsaistes starpniecības pakalpojumus un kurus veicina spēcīgs un uz datiem balstīts netiešs tīkla efekts, palielina šādu komerciālo lietotāju (tostarp mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu) atkarību no minētajiem pakalpojumiem, kas tiem vajadzīgi, lai sasniegtu patērētājus. Ņemot vērā pieaugošo atkarību, minēto pakalpojumu sniedzējiem bieži vien var būt lielākas iespējas aizstāvēt savas intereses un faktiski rīkoties vienpusēji veidā, kas ir netaisnīgs un var kaitēt uzņēmumu, kuri ir to lietotāji, leģitīmajām interesēm un netiešā veidā arī Savienības patērētājiem.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4 a)  Ir svarīgi norādīt, ka terminam “komerciālie lietotāji”, paplašinot šīs regulas darbības jomu, vajadzētu attiekties arī uz personām, kas strādā vai sniedz pakalpojumus, tostarp transporta jomā, ja tie individuāli izpilda darbu ar tiešsaistes platformu starpniecību. Tas attiecas ne tikai uz MVU, bet arī uz personām, kuras var tikt kvalificētas kā ekonomiski neatkarīgas struktūras vai pašnodarbinātas personas. Tā kā arvien pieaug to personu skaits, kuras ekonomikā tiek nodarbinātas šādā veidā, ir būtiski, lai arī viņas tiktu iekļautas un varētu izmantot iespēju vērsties ar prasību tiesā. Viņām vajadzētu būt tiesībām piedalīties cenu un darba apstākļu noteikšanā platformās, jo viņas ir neaizsargātas pret patvaļīgu izslēgšanu no saraksta, nepietiekamu piekļuvi personas datiem un diskrimināciju.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4b)  Dažās ekonomikas nozarēs, kas nesen tika atvērtas Savienības iekšējai konkurencei, tiešsaistes starpniecības pakalpojumi un meklētājprogrammas lielā mērā palīdz pabeigt iekšējā tirgus izveidi. Šajās nozarēs tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji un meklētājprogrammas sniedz pakalpojumus uzņēmumiem, kuri jau ir izveidojuši savus tiešsaistes tirdzniecības kanālus un nav atkarīgi no tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem. Šādos gadījumos godīgas konkurences un patērētāju interesēs Savienībā būtu jāparedz papildu pārredzamības pienākumi gan komerciālajiem lietotājiem, gan tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Tāpēc, lai iekšējā tirgū izveidotu taisnīgu, paredzamu, ilgtspējīgu un uzticamu tiešsaistes uzņēmējdarbības vidi, Savienības līmenī būtu jāizveido vienots un mērķtiecīgs obligāto noteikumu kopums, jo īpaši panākot, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu komerciālajiem lietotājiem tiek nodrošināta pienācīga pārredzamība, kā arī efektīvas tiesiskās aizsardzības iespējas visā Savienībā. Šiem noteikumiem būtu jānodrošina arī pienācīga pārredzamība attiecībā uz korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju ranžēšanu meklēšanas rezultātos, ko ģenerē tiešsaistes meklētājprogrammas. Vienlaikus minētajiem noteikumiem vajadzētu būt tādiem, kas pasargā visas tiešsaistes platformu ekonomikas inovācijas būtisko potenciālu.

(6)  Tāpēc, lai iekšējā tirgū izveidotu taisnīgu, paredzamu, ilgtspējīgu un uzticamu tiešsaistes uzņēmējdarbības vidi, Savienības līmenī būtu jāizveido vienots un mērķtiecīgs obligāto noteikumu kopums, jo īpaši panākot, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu komerciālajiem lietotājiem tiek nodrošināta pienācīga pārredzamība, kā arī efektīvas tiesiskās aizsardzības iespējas visā Savienībā un ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem ir pietiekama informācija, lai Savienības patērētājiem sniegtu savlaicīgus, precīzus un atbilstošus pakalpojumus. Šiem noteikumiem būtu jānodrošina arī pienācīga pārredzamība attiecībā uz korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju ranžēšanu meklēšanas rezultātos, ko ģenerē tiešsaistes meklētājprogrammas. Vienlaikus minētajiem noteikumiem vajadzētu būt tādiem, kas pasargā visas tiešsaistes platformu ekonomikas inovācijas būtisko potenciālu un nodrošina tām turpmāku atbalstu nākotnē.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6 a)  Iesaistīto personu informēšanas un pārredzamības pienākumi būtu stingri jāizpilda, lai patērētāji varētu uzticēties platformām un uzņēmumiem, kurus viņi izmanto, un tādējādi nemazinātu viņu uzticību vienotajam tirgum. Būtu jāveicina visas iniciatīvas, kas uzlabo ranžēšanas mehānismu pārredzamību un palīdz noteikt uzticamus reputācijas kritērijus.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b)  Lai nodrošinātu labāku regulējumu digitālajā laikmetā, ir nepieciešami uz principiem balstīti tiesību akti, kas papildināti ar nenormatīviem pasākumiem, ar mērķi efektīvi pielāgoties jaunām tehnoloģijām un jauniem uzņēmējdarbības modeļiem un tādā veidā novērst vienotā tirgus sadrumstalotību.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Dažāda veida komercattiecības starp uzņēmumiem un patērētājiem tiešsaistē tiek īstenotas ar tādu pakalpojumu sniedzēju starpniecību, kas sniedz daudzpusējus pakalpojumus, kuri pamatā balstās uz vienu un to pašu ekosistēmas veidošanas uzņēmējdarbības modeli. Lai ietvertu attiecīgos pakalpojumus, tiešsaistes starpniecības pakalpojumi būtu jādefinē precīzi un tehnoloģiju ziņā neitrāli. Pakalpojumiem jo īpaši būtu jāsastāv no informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kurus raksturo mērķis atvieglot tiešo darījumu uzsākšanu starp komerciālajiem lietotājiem un patērētājiem neatkarīgi no tā, vai darījumi tiek noslēgti tiešsaistē, attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja vai komerciālā lietotāja tiešsaistes portālā, vai bezsaistē. Turklāt pakalpojumi būtu jāsniedz, pamatojoties uz līgumattiecībām gan starp pakalpojumu sniedzējiem un komerciālajiem lietotājiem, gan starp pakalpojumu sniedzējiem un patērētājiem. Šādas līgumattiecības būtu jāuzskata par pastāvošām, ja abas attiecīgas puses nepārprotamā un pārbaudāmā veidā izsaka savu nodomu uzņemties saistības, turklāt tai nav obligāti jābūt rakstveida piekrišanai.

(8)  Dažāda veida komercattiecības starp uzņēmumiem un patērētājiem tiešsaistē tiek īstenotas ar tādu pakalpojumu sniedzēju starpniecību, kas sniedz daudzpusējus pakalpojumus, kuri pamatā balstās uz vienu un to pašu ekosistēmas veidošanas uzņēmējdarbības modeli. Lai ietvertu attiecīgos pakalpojumus, tiešsaistes starpniecības pakalpojumi būtu jādefinē precīzi un tehnoloģiju ziņā neitrāli. Pakalpojumiem jo īpaši būtu jāsastāv no informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kuriem raksturīgs tas, ka tie ierosina tiešos darījumus starp komerciālajiem lietotājiem un patērētājiem neatkarīgi no tā, vai darījumi tiek noslēgti tiešsaistē, attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja vai komerciālā lietotāja tiešsaistes portālā, vai bezsaistē. Turklāt pakalpojumi būtu jāsniedz, pamatojoties uz līgumattiecībām gan starp pakalpojumu sniedzējiem un komerciālajiem lietotājiem, gan starp pakalpojumu sniedzējiem un patērētājiem. Šādas līgumattiecības būtu jāuzskata par pastāvošām, ja abas attiecīgas puses nepārprotamā un pārbaudāmā veidā izsaka savu nodomu uzņemties saistības, turklāt tai nav obligāti jābūt rakstveida piekrišanai.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Tādējādi tiešsaistes starpniecības pakalpojumu piemēriem, uz kuriem attiecas šī regula, būtu jāietver e-komercijas tiešsaistes tirdzniecības vietas, tostarp sadarbības tiešsaistes tirdzniecības vietas, kurās darbojas komerciālie lietotāji, tiešsaistes lietojumprogrammatūru pakalpojumi un tiešsaistes sociālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumi. Tomēr šī regula nebūtu jāpiemēro tiešsaistes reklāmu apkalpošanas rīkiem vai tiešsaistes reklāmu apmaiņas platformām, ja to mērķis nav atvieglot tiešo darījumu uzsākšanu un ja tie neparedz līgumattiecības ar patērētājiem. Šī regula nebūtu jāpiemēro arī tiešsaistes maksājumu pakalpojumiem, jo tie neatbilst piemērojamajām prasībām, bet būtībā drīzāk papildina darījumu, ar kuru attiecīgajiem patērētājiem tiek piegādātas preces un sniegti pakalpojumi.

(9)  Tādējādi tiešsaistes starpniecības pakalpojumu piemēriem, uz kuriem attiecas šī regula, būtu jāietver e-komercijas tiešsaistes tirdzniecības vietas, tostarp sadarbības tiešsaistes tirdzniecības vietas, kurās darbojas komerciālie lietotāji, piemēram, tiešsaistes viesnīcu rezervācijas pakalpojumi, un jebkura tirdzniecības vieta, kas izmanto tiešsaistes lietojumprogrammatūru pakalpojumus un tiešsaistes sociālo plašsaziņas līdzekļu un balss palīdzības pakalpojumus. Tomēr šī regula nebūtu jāpiemēro tiešsaistes reklāmu apkalpošanas rīkiem vai tiešsaistes reklāmu apmaiņas platformām, ja to mērķis nav atvieglot tiešo darījumu uzsākšanu un ja tie neparedz līgumattiecības ar patērētājiem. Šī regula nebūtu jāpiemēro arī tiešsaistes maksājumu pakalpojumiem, jo tie neatbilst piemērojamajām prasībām, bet būtībā drīzāk papildina darījumu, ar kuru attiecīgajiem patērētājiem tiek piegādātas preces un sniegti pakalpojumi, vai elektronisko sakaru tīkliem vai pakalpojumiem vai audiovizuālo mediju pakalpojumiem, uz kuriem attiecas nozares īpašais regulējums attiecībā uz pārredzamību, pārsūdzības iespējām un nediskrimināciju.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Konsekvences labad šajā regulā izmantotā tiešsaistes meklētājprogrammu definīcija būtu jāsaskaņo ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/114821 izmantoto definīciju.

(11)  Konsekvences labad šajā regulā izmantotajai tiešsaistes meklētājprogrammu definīcijai vajadzētu būt plašākai nekā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/114821 izmantotajai definīcijai, lai nodrošinātu tehnoloģisko neitralitāti un atzītu meklēšanas pakalpojumu daudzveidību.

_________________

_________________

21 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā (OV L 194, 19.7.2016., 1. lpp.).

21 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā (OV L 194, 19.7.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Lai vajadzības gadījumā efektīvi aizsargātu komerciālos lietotājus, šī regula būtu jāpiemēro tad, ja puses nav atsevišķi atrunājušas līguma noteikumus neatkarīgi no šo līgumattiecību nosaukuma vai formas. To, vai noteikumi ir atsevišķi atrunāti, būtu jānosaka, pamatojoties uz vispārēju novērtējumu, turklāt tas, ka atsevišķi noteikumi varētu būt bijuši atsevišķi atrunāti, pats par sevi nav izšķirošs faktors.

svītrots

Pamatojums

Padarot regulas piemērojamību atkarīgu no tā, vai uzņēmumam ir “atsevišķi atrunāti” pakalpojumu sniegšanas noteikumi (pamatojoties uz līguma “vispārēju novērtējumu”), radītu uzņēmumiem būtisku nenoteiktību attiecībā uz to, kad tie var būt aizsargāti un cik lielā mērā viņi varētu piedalīties sarunās, neapdraudot viņiem svarīgās tiesības. Regula var radīt šādu situāciju — jo vairāk komerciālais lietotājs risina sarunas ar platformu, jo vairāk tam tiek atņemtas tam atzītās minimālās tiesības. Tādā gadījumā, lai nezaudētu aizsardzību, ko nodrošina ierosinātā regula, gan lielās, gan mazās viesnīcas necentīsies meklēt labākus līguma noteikumus sarunās ar tiešsaistes platformām.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Lai aizsargātu komerciālos lietotājus, kompetentajai tiesai vajadzētu būt iespējai konstatēt, ka neatbilstīgie noteikumi nav saistoši attiecīgajam komerciālajam lietotājam ar ietekmi ex nunc. Tomēr jebkuram šādam tiesas konstatējumam būtu jāattiecas tikai uz konkrētajiem noteikumiem, kas nav atbilstīgi. Pārējiem noteikumiem būtu jāpaliek spēkā un izpildāmiem, ciktāl tos var nodalīt no neatbilstīgajiem noteikumiem. Pēkšņas esošo noteikumu izmaiņas var būtiski traucēt komerciālo lietotāju darbību. Tāpēc, lai ierobežotu šādu negatīvu ietekmi uz komerciālajiem lietotājiem un lai atturētu no šādas rīcības, grozījumiem, kas veikti, neievērojot pienākumu paredzēt noteiktu paziņošanas termiņu, vajadzētu būt spēkā neesošiem, t. i., tie jāuzskata par tādiem, kas ar ietekmi erga omnes un ex tunc nekad nav pastāvējuši.

(15)  Lai aizsargātu komerciālos lietotājus un visām iesaistītajām pusēm sniegtu juridisko noteiktību, kompetentajai tiesai vajadzētu būt iespējai konstatēt, ka neatbilstīgie noteikumi nav saistoši attiecīgajam komerciālajam lietotājam ar ietekmi ex nunc. Tomēr jebkuram šādam tiesas konstatējumam būtu jāattiecas tikai uz konkrētajiem noteikumiem, kas nav atbilstīgi. Pārējiem noteikumiem būtu jāpaliek spēkā un izpildāmiem, ciktāl tos var nodalīt no neatbilstīgajiem noteikumiem. Pēkšņas esošo noteikumu izmaiņas var būtiski traucēt komerciālo lietotāju darbību. Tāpēc, lai ierobežotu šādu negatīvu ietekmi uz komerciālajiem lietotājiem un lai atturētu no šādas rīcības, grozījumiem, kas veikti, neievērojot pienākumu paredzēt noteiktu paziņošanas termiņu, vajadzētu būt spēkā neesošiem, t. i., tie jāuzskata par tādiem, kas ar ietekmi erga omnes un ex tunc nekad nav pastāvējuši.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam var būt likumīgi iemesli pieņemt lēmumu pilnībā vai daļēji apturēt vai izbeigt sava pakalpojumu sniegšanu konkrētam komerciālajam lietotājam, cita starpā svītrojot informāciju par atsevišķām konkrētā komerciālā lietotāja precēm vai pakalpojumiem vai faktiski dzēšot meklēšanas rezultātus. Tomēr, ņemot vērā to, ka šādi lēmumi var būtiski ietekmēt attiecīgā komerciālā lietotāja intereses, tas būtu pienācīgi jāinformē par minētā lēmuma iemesliem. Pamatojums būtu jāformulē tā, lai komerciālajam lietotājam būtu skaidrs, vai pastāv iespēja apstrīdēt lēmumu, kas tādējādi uzlabotu komerciālā lietotāja iespējas vajadzības gadījumā panākt efektīvu tiesisko aizsardzību. Turklāt prasībai par pamatojuma nepieciešamību būtu jāpalīdz novērst vai labot jebkādu komerciālā lietotāja sniegta tāda tiešsaistes satura netīšu izņemšanu, ko pakalpojuma sniedzējs kļūdaini uzskatījis par nelikumīgu saturu saskaņā ar Komisijas Ieteikumu (ES) 2018/33422. Pamatojumā būtu jānorāda lēmuma objektīvais iemesls vai iemesli, balstoties uz pakalpojuma sniedzēja noteikumos iepriekš izklāstītajiem apsvērumiem, un tam būtu samērīgi jāattiecas uz attiecīgajiem konkrētajiem apstākļiem, kas ir šā lēmuma pamatā.

(16)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējam var būt likumīgi iemesli piemērot komerciālajam lietotājam ierobežojumu vai sodus, kas paredz pilnībā vai daļēji apturēt vai izbeigt sava pakalpojumu sniegšanu konkrētam komerciālajam lietotājam, cita starpā svītrojot informāciju par atsevišķām konkrētā komerciālā lietotāja precēm vai pakalpojumiem vai faktiski dzēšot meklēšanas rezultātus. Tomēr, ņemot vērā to, ka šādi lēmumi var būtiski ietekmēt attiecīgā komerciālā lietotāja vai patērētāja intereses, par šādu lēmumu būtu nekavējoties jāpaziņo attiecīgajam komerciālajam lietotājam un jāsaņem paskaidrojums par minētā lēmuma iemesliem. Ja lēmums ir balstīts uz trešo pušu paziņojumiem, tiem vajadzētu būt pietiekami precīziem un pietiekami pamatotiem, lai uzņemošais pakalpojumu sniedzējs varētu pieņemt apzinātu un rūpīgi pārdomātu lēmumu. Tādēļ pakalpojumu sniedzējiem būtu jāpaziņo šādu paziņojumu saturs komerciālajiem lietotājiem, lai viņi varētu noraidīt acīmredzami nepatiesus paziņojumus. Pamatojums būtu jāformulē tā, lai komerciālajam lietotājam būtu skaidrs, vai pastāv iespēja apstrīdēt lēmumu, kas tādējādi uzlabotu komerciālā lietotāja iespējas vajadzības gadījumā panākt efektīvu tiesisko aizsardzību. Turklāt prasībai par pamatojuma nepieciešamību būtu jāpalīdz novērst vai labot jebkādu komerciālā lietotāja sniegta tāda tiešsaistes satura netīšu izņemšanu, ko pakalpojuma sniedzējs kļūdaini uzskatījis par nelikumīgu saturu saskaņā ar Komisijas Ieteikumu (ES) 2018/33422. Pamatojumā būtu jānorāda lēmuma objektīvais iemesls vai iemesli, balstoties uz pakalpojuma sniedzēja noteikumos iepriekš izklāstītajiem apsvērumiem, un tam būtu samērīgi jāattiecas uz attiecīgajiem konkrētajiem apstākļiem, kas ir šā lēmuma pamatā. Starpniecības pakalpojumu sniedzēji var strādāt ar papildu izplatīšanas kanāliem vai saistītajām programmām, tādēļ šajā sakarā būtu jānodrošina pārredzamība komerciālajiem lietotājiem. Komerciāliem lietotājiem vajadzētu būt tiesībām veikt korekcijas attiecībā uz kanāliem, kuros tiek tirgoti viņu piedāvājumi.

__________________

__________________

22 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums (ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē (OV L 63, 6.3.2018., 50. lpp).

22 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums (ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē (OV L 63, 6.3.2018., 50. lpp).

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Preču un pakalpojumu ranžēšana, ko veic tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji, būtiski ietekmē patērētāju izvēli un līdz ar to arī to komerciālo lietotāju komerciālos panākumus, kuri piedāvā šīs preces un pakalpojumus patērētājiem. Tāpēc, lai šie procesi komerciālajiem lietotājiem kļūtu paredzamāki, lai viņi varētu labāk izprast ranžēšanas mehānisma darbību un salīdzināt dažādu pakalpojumu sniedzēju ranžēšanas metodes, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu iepriekš jānorāda galvenie ranžēšanā izmantotie parametri. Galvenā parametra jēdziens būtu jāsaprot kā tāds, kas ietver visus vispārīgos kritērijus, procesus, īpašos signālus, kas iekļauti algoritmos, vai citus pielāgošanas vai pazemināšanas mehānismus, ko izmanto saistībā ar ranžēšanu. Ranžējumu veidojošo galveno parametru aprakstā būtu jāiekļauj arī paskaidrojums par jebkuru iespēju komerciālajiem lietotājiem par samaksu aktīvi ietekmēt ranžēšanu, kā arī par tās relatīvo ietekmi. Šim aprakstam būtu jāsniedz komerciālajiem lietotājiem pietiekama izpratne par to, kā ranžēšanas mehānismā tiek ņemtas vērā to piedāvāto faktisko preču vai pakalpojumu iezīmes, un izpratne par šo preču vai pakalpojumu atbilstību konkrētu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu patērētājiem.

(17)  Preču un pakalpojumu ranžēšana, ko veic tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji, būtiski ietekmē patērētāju izvēli un līdz ar to arī to komerciālo lietotāju komerciālos panākumus, kuri piedāvā šīs preces un pakalpojumus patērētājiem. Tāpēc, lai šie procesi komerciālajiem lietotājiem kļūtu paredzamāki, lai viņi varētu labāk izprast ranžēšanas mehānisma darbību un salīdzināt dažādu pakalpojumu sniedzēju ranžēšanas metodes, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu iepriekš jānorāda galvenie ranžēšanā izmantotie parametri. Galvenā parametra jēdziens būtu jāsaprot kā tāds, kas ietver visus vispārīgos kritērijus, procesus, īpašos signālus, kas iekļauti algoritmos, vai citus pielāgošanas vai pazemināšanas mehānismus, ko izmanto saistībā ar ranžēšanu. Ranžējumu veidojošo galveno parametru aprakstā būtu jāiekļauj arī paskaidrojums par jebkuru iespēju komerciālajiem lietotājiem par samaksu aktīvi ietekmēt ranžēšanu, kā arī par tās relatīvo ietekmi. Šim aprakstam būtu jāsniedz komerciālajiem lietotājiem pietiekama izpratne par to, kā ranžēšanas mehānismā tiek ņemtas vērā to piedāvāto faktisko preču vai pakalpojumu iezīmes, un izpratne par šo preču vai pakalpojumu atbilstību konkrētu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu patērētājiem. Ja komerciālais lietotājs ir ietekmējis ranžējumu, saņemdams par to atlīdzību, par to arī būtu skaidri un nepārprotami jāpaziņo patērētājam izsmeļošā vai rakstiskā paziņojumā.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18 a)  Lai palielinātu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju un tiešsaistes meklētājprogrammu atbildību par to noteikumu ievērošanu, kas saistīti ar to ranžējumu, tiem būtu jāieceļ par tiem algoritmiem un ranžējumu atbildīgā persona, kurus piemēro pakalpojumu sniedzējs. Tam būtu jāatvieglo regulas noteikumu sekmīgu īstenošana un jāpalielina ranžējumu noteiktība.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs pats piedāvā patērētājiem noteiktas preces vai pakalpojumus, izmantojot savus tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, vai dara to, izmantojot tā kontrolē esošu komerciālo lietotāju, tad minētais pakalpojumu sniedzējs var tieši konkurēt ar citiem tā tiešsaistes starpniecības pakalpojuma komerciālajiem lietotājiem, kurus tas nekontrolē. Šādās situācijās jo īpaši ir svarīgi, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs rīkotos pārredzami un aprakstītu jebkādu iespējamu atšķirīgu attieksmi — neatkarīgi no tā, vai tā tiek īstenota ar juridiskiem, komerciāliem vai tehniskiem līdzekļiem – pret precēm vai pakalpojumiem, ko viņš piedāvā pats, salīdzinājumā ar attieksmi pret tām precēm vai pakalpojumiem, ko piedāvā citi komerciālie lietotāji. Lai nodrošinātu proporcionalitāti, šī pienākuma izpilde būtu jāparedz vispārējā tiešsaistes starpniecības pakalpojumu līmenī, nevis tādu atsevišķu preču vai pakalpojumu līmenī, ko piedāvā, izmantojot minētos pakalpojumus.

(19)  Ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs pats piedāvā patērētājiem noteiktas preces vai pakalpojumus, izmantojot savus tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, vai dara to, izmantojot tā kontrolē esošu komerciālo lietotāju, tad minētais pakalpojumu sniedzējs var tieši konkurēt ar citiem tā tiešsaistes starpniecības pakalpojuma komerciālajiem lietotājiem, kurus tas nekontrolē. Šādās situācijās jo īpaši ir svarīgi, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs rīkotos pārredzami un aprakstītu jebkādu iespējamu atšķirīgu attieksmi — neatkarīgi no tā, vai tā tiek īstenota ar juridiskiem, komerciāliem vai tehniskiem līdzekļiem, piemēram, noklusējuma uzstādījumos, – pret precēm vai pakalpojumiem, ko viņš piedāvā pats, salīdzinājumā ar attieksmi pret tām precēm vai pakalpojumiem, ko piedāvā citi komerciālie lietotāji. Tādēļ tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem nevajadzētu atļaut nodrošināt preces un pakalpojumus, kas atrodas viņu tiešā vai netiešā kontrolē, kā noklusējuma opciju, vispirms nedodot patērētājiem iespēju izvēlēties starp dažādām konkurējošām iespējām, kad tie pirmo reizi izmanto šo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu. Atšķirīga attieksme būtu jāpieļauj tikai tādā apmērā, kas pilnībā atbilst konkurences tiesībām. Lai nodrošinātu proporcionalitāti, šī pienākuma izpilde būtu jāparedz vispārējā tiešsaistes starpniecības pakalpojumu līmenī, nevis tādu atsevišķu preču vai pakalpojumu līmenī, ko piedāvā, izmantojot minētos pakalpojumus. Turklāt tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem bieži vien pieder vairāk nekā viena platforma vai tīmekļa vietne, tādēļ viņiem būtu jāinformē komerciālie lietotāji, kuri paraksta līgumu par iekļaušanu sarakstā, par to, kurās platformās vai tīmekļa vietnēs šis saraksts tiks atspoguļots.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Tiešsaistes platformu ekonomikā spēja piekļūt datiem, tostarp personas datiem, un izmantot tos var pavērt iespēju radīt būtisku vērtību. Līdz ar to ir svarīgi, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji sniegtu komerciālajiem lietotājiem skaidru aprakstu par to, kādā apmērā, veidā un ar kādiem nosacījumiem minētie pakalpojumu sniedzēji piekļūst konkrētu kategoriju datiem un izmanto tos. Lai uzņēmēji varētu saprast, vai tie var izmantot datus, kas veicinātu vērtības radīšanu, tostarp, iespējams, saglabājot trešo personu datu pakalpojumus, aprakstam vajadzētu būt samērīgam un tajā varētu atsaukties uz vispārīgiem piekļuves nosacījumiem, nevis uz faktisku datu vai datu kategoriju pilnīgu identifikāciju. Personas datu apstrādei būtu jānotiek atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/67924.

(20)  Tiešsaistes platformu ekonomikā spēja piekļūt pārbaudāmiem datiem, tostarp personas datiem, un izmantot tos var pavērt iespēju radīt būtisku vērtību. Līdz ar to ir svarīgi, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji sniegtu komerciālajiem lietotājiem skaidru aprakstu par to, kādā apmērā, veidā un ar kādiem nosacījumiem minētie pakalpojumu sniedzēji piekļūst konkrētu kategoriju datiem un izmanto tos. Lai uzņēmēji varētu saprast, vai tie var izmantot vai pārbaudīt datus, kas veicinātu vērtības radīšanu, tostarp, iespējams, saglabājot trešo personu datu pakalpojumus, aprakstam vajadzētu būt samērīgam un tajā varētu atsaukties uz vispārīgiem piekļuves nosacījumiem, nevis uz faktisku datu vai datu kategoriju pilnīgu identifikāciju. Personas datu apstrādei būtu jānotiek atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/67924.

_________________

_________________

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Atsevišķos gadījumos tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji ar noteikumiem varētu ierobežot komerciālos lietotājus, kuri vēlas, izmantojot citus līdzekļus, nevis minētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, piedāvāt patērētājiem preces vai pakalpojumus ar izdevīgākiem nosacījumiem. Minētajos gadījumos attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem būtu jānorāda šādas rīcības iemesls, jo īpaši atsaucoties uz galvenajiem ekonomiskajiem, komerciālajiem vai juridiskajiem apsvērumiem attiecībā uz ierobežojumiem. Tomēr šis pārredzamības pienākums nebūtu jāsaprot kā tāds, kas ietekmē šādu ierobežojumu likumības novērtēšanu saskaņā ar citiem Savienības tiesību aktiem vai dalībvalstu tiesību aktiem, kuri ir saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, tostarp konkurences un netaisnīgas komercprakses jomā, un šādu tiesību aktu piemērošanu.

(21)  Atsevišķos gadījumos tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji ar noteikumiem varētu ierobežot komerciālos lietotājus, kuri vēlas, izmantojot citus līdzekļus, nevis minētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, piedāvāt patērētājiem preces vai pakalpojumus ar izdevīgākiem nosacījumiem. Šādi ierobežojumi būt jāierobežo, jo tie liedz komerciālajiem lietotājiem izmantot savu uzņēmējdarbības brīvību noteikt savu preču un pakalpojumu pārdošanas nosacījumus, un tas var kaitēt arī patērētājiem, liedzot tiem piekļuvi plašākai izvēlei. Pēc komerciālo lietotāju vai citu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas Komisijai būtu aktīvi un nekavējoties jānovērtē šādu ierobežojumu likumība saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Būtu jāpiešķir komerciālajiem lietotājiem pilnīga kontrole pār to intelektuālā īpašuma tiesībām. Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu jāizmanto šīs tiesības tikai tad, ja ir saņemta nepārprotama piekrišana no komerciālā lietotāja. Būtu jāievēro šādu tiesību izmantošanas nosacījumi.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Lai komerciālajiem lietotājiem, tostarp tiem, kuru attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu izmantošana varētu tikt apturēta vai pārtraukta, dotu iespēju piekļūt tūlītējiem, piemērotiem un efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu jāievieš iekšēja sūdzību izskatīšanas sistēma. Iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmas mērķim vajadzētu būt nodrošināt, ka ievērojamu daļu sūdzību tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs un attiecīgais komerciālais lietotājs var atrisināt divpusēji. Turklāt, ja tiktu nodrošināts, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji publicē informāciju par savas iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmas darbību un efektivitāti, tam būtu jāpalīdz uzņēmējiem izprast problēmu veidus, kas var rasties saistībā ar dažādu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu, un iespēju ātri un efektīvi panākt divpusēju atrisinājumu.

(22)  Lai komerciālajiem lietotājiem, tostarp tiem, kuru attiecīgo tiešsaistes starpniecības pakalpojumu izmantošana varētu tikt apturēta vai pārtraukta, dotu iespēju piekļūt tūlītējiem, piemērotiem un efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu jāievieš iekšēja sūdzību izskatīšanas sistēma. Iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmas mērķim vajadzētu būt nodrošināt, ka ievērojamu daļu sūdzību tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs un attiecīgais komerciālais lietotājs var atrisināt divpusēji. Turklāt, ja tiktu nodrošināts, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji publicē informāciju par savas iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmas darbību un efektivitāti, tam būtu jāpalīdz uzņēmējiem izprast to problēmu veidus un sarežģītības pakāpi, kas var rasties saistībā ar dažādu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu, un iespēju ātri un efektīvi panākt divpusēju atrisinājumu.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Šīs regulas prasības attiecībā uz iekšējām sūdzību izskatīšanas sistēmām noteiktas, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem nodrošinātu pietiekamu elastīgumu šo sistēmu uzturēšanā un konkrētu sūdzību risināšanā, tādējādi līdz minimumam samazinot administratīvo slogu. Turklāt iekšējām sūdzību izskatīšanas sistēmām būtu jāļauj tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem vajadzības gadījumā samērīgā veidā vērsties pret jebkādu minēto sistēmu negodprātīgu izmantošanu, ko daži komerciālie lietotāji varētu censties darīt. Gadījumos, kas nav saistīti ar iespējamu šīs regulas juridisko saistību neizpildi, iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmās nevajadzētu būt iespējai iesniegt sūdzības par niecīgu negatīvu ietekmi uz attiecīgo komerciālo lietotāju. Ņemot vērā šādu sistēmu izveides un darbības izmaksas, ir lietderīgi no minētajiem pienākumiem atbrīvot jebkuru tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju, kas ir mazais uzņēmums saskaņā ar attiecīgajiem Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK25 noteikumiem.

(23)  Šīs regulas prasības attiecībā uz iekšējām sūdzību izskatīšanas sistēmām noteiktas, lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem nodrošinātu pietiekamu elastīgumu šo sistēmu uzturēšanā un konkrētu sūdzību risināšanā, tādējādi līdz minimumam samazinot administratīvo slogu. Turklāt iekšējām sūdzību izskatīšanas sistēmām būtu jāļauj tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem vajadzības gadījumā samērīgā veidā vērsties pret jebkādu minēto sistēmu negodprātīgu izmantošanu, ko daži komerciālie lietotāji varētu censties darīt. Ņemot vērā šādu sistēmu izveides un darbības izmaksas, ir lietderīgi no minētajiem pienākumiem atbrīvot jebkuru tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju, kas ir mazais uzņēmums saskaņā ar attiecīgajiem Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK noteikumiem.

__________________

__________________

25 Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).

25 Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsedz samērīga mediācijas izmaksu daļa, ņemot vērā visus attiecīgos konkrētās lietas elementus. Tādēļ mediatoram būtu jāiesaka, kāda ir samērīga daļa konkrētajā gadījumā. Tomēr minētajai daļai nekad nevajadzētu būt mazākai par pusi no šīm izmaksām.

(25)  Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsedz samērīga mediācijas izmaksu daļa, ņemot vērā visus attiecīgos konkrētās lietas elementus. Tādēļ mediatoram būtu jāiesaka, kāda ir samērīga daļa konkrētajā gadījumā. Tomēr minētajai daļai nekad nevajadzētu būt mazākai par pusi no šīm izmaksām. Izņēmuma gadījumos, kad komerciālie lietotāji ir lieli uzņēmumi, kas gūst peļņu no sava tiešsaistes tirdzniecības kanāla, un ja starpnieks atklāj starpniecības procedūras acīmredzami ļaunprātīgu izmantošanu, kas kaitē tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem, komerciālajiem lietotājiem būtu jāsedz lielāka izmaksu daļa.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  Rīcības kodeksi, ko izstrādājuši vai nu attiecīgie pakalpojumu sniedzēji vai arī tos pārstāvošas organizācijas vai apvienības, var veicināt šīs regulas pareizu piemērošanu, tādēļ to izstrāde būtu jāveicina. Izstrādājot šādus rīcības kodeksus un apspriežoties ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām, būtu jāņem vērā attiecīgo nozaru īpatnības, kā arī mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu īpatnības.

(28)  Rīcības kodeksi, ko izstrādājuši vai nu attiecīgie pakalpojumu sniedzēji vai arī tos pārstāvošas organizācijas vai apvienības, var veicināt šīs regulas pareizu piemērošanu, tādēļ to izstrāde būtu jāveicina. Izstrādājot šādus rīcības kodeksus un apspriežoties ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām, būtu jāņem vērā attiecīgo nozaru īpatnības, kā arī mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu īpatnības. Komisijai būtu jāizvērtē šo rīcības kodeksu atbilstība Savienības tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(28a)  Uzskata, ka Savienības tiesību akti būtu jāizstrādā, pamatojoties uz principu “pēc iespējas mazāk un tik daudz, cik nepieciešams”, proti, būtu vajadzīgi noteikumi, kuri ir piemēroti digitālajam laikmetam, atvērti un tehnoloģiskā ziņā pietiekami neitrāli, lai aptvertu turpmāko attīstību. Atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu analizēt platformu nozīmi digitālajā ekonomikā, nodrošinot visaptverošu un līdzīgu pieeju regulējumam visā digitālajā tirgū. Uzskata, ka viens universāls risinājums var radīt atturošu ietekmi uz inovāciju un nelabvēlīgi ietekmēt Eiropas uzņēmumu konkurētspēju pasaules ekonomikā.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus – proti, nodrošināt taisnīgu, paredzamu, ilgtspējīgu un uzticamu tiešsaistes uzņēmējdarbības vidi iekšējā tirgū – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet mēroga un ietekmes dēļ minētos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā būtu jāparedz vienīgi tie pasākumi, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(31)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus – proti, nodrošināt skaidru, taisnīgu, paredzamu, ilgtspējīgu un uzticamu tiešsaistes uzņēmējdarbības vidi iekšējā tirgū – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet mēroga un ietekmes dēļ minētos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā būtu jāparedz vienīgi tie pasākumi, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi, kas garantē, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem saistībā ar tiešsaistes meklētājprogrammām tiek nodrošināta pienācīga pārredzamība un efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

1.  Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi, kas garantē, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumu komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem saistībā ar tiešsaistes un saistītajām meklētājprogrammām tiek nodrošināts pienācīgs taisnīgums un pārredzamība un efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a   Dalībvalstis neuztur spēkā un neievieš savos valsts tiesību aktos noteikumus par šajā regulā apskatītajiem jautājumiem, ja tie atšķiras no šajā regulā paredzētajiem noteikumiem.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šo regulu piemēro tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes meklētājprogrammām, ko nodrošina vai piedāvā nodrošināt attiecīgi komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem, kuru uzņēmējdarbības vieta vai dzīvesvieta ir Savienībā un kuri, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus vai tiešsaistes meklētājprogrammas, piedāvā preces vai pakalpojumus patērētājiem, kas atrodas Savienībā, neatkarīgi no minēto pakalpojumu sniedzēju uzņēmējdarbības veikšanas vietas vai dzīvesvietas.

2.  Šo regulu piemēro tiešsaistes meklētājprogrammām un tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem, ko nodrošina vai piedāvā nodrošināt attiecīgi komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem, kuru uzņēmējdarbības vieta vai aktīvās darbības vieta ir Savienībā, kuru mērķgrupas patērētāji ir Savienībā un kuri, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus vai tiešsaistes meklētājprogrammas, piedāvā preces vai pakalpojumus patērētājiem, kas atrodas Savienībā, neatkarīgi no minēto pakalpojumu sniedzēju uzņēmējdarbības veikšanas vietas vai dzīvesvietas.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  “komerciālais lietotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, piedāvā patērētājiem preces vai pakalpojumus nolūkos, kas saistīti ar tās komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju;

(1)  “komerciālais lietotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, piedāvā vai reklamē patērētājiem preces vai pakalpojumus nolūkos, kas saistīti ar tās komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju, tostarp transporta jomā, un personas, kas strādā vai sniedz pakalpojumus, individuāli veicot darbu ar tiešsaistes starpniecības pakalpojumu palīdzību;

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  tie ļauj komerciālajiem lietotājiem piedāvāt preces vai pakalpojumus patērētājiem nolūkā atvieglot tiešo darījumu uzsākšanu starp šiem komerciālajiem lietotājiem un patērētājiem neatkarīgi no tā, kur šie darījumi beigās tiek noslēgti;

(b)  tie ļauj komerciālajiem lietotājiem piedāvāt vai reklamēt preces vai pakalpojumus patērētājiem nolūkā atvieglot tiešo darījumu uzsākšanu starp šiem komerciālajiem lietotājiem un patērētājiem neatkarīgi no tā, kur šie darījumi beigās tiek noslēgti;

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  tos sniedz komerciālajiem lietotājiem, pamatojoties uz līgumattiecībām starp šo pakalpojumu sniedzēju, no vienas puses, un gan minētajiem komerciālajiem lietotājiem, gan patērētājiem, kuriem minētie komerciālie lietotāji piedāvā preces vai pakalpojumus, no otras puses;

(c)  tos sniedz komerciālajiem lietotājiem, pamatojoties uz līgumattiecībām starp šo pakalpojumu sniedzēju, no vienas puses, un gan minētajiem komerciālajiem lietotājiem, gan patērētājiem, kuriem minētie komerciālie lietotāji piedāvā vai reklamē preces vai pakalpojumus, no otras puses;

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  “tiešsaistes meklētājprogramma” ir digitālais pakalpojums, kas ļauj lietotājiem veikt meklējumus principā visās tīmekļa vietnēs vai tīmekļa vietnēs konkrētā valodā, pamatojoties uz vaicājumu par jebkādu tematu atslēgvārda, frāzes vai citu ievaddatu veidā, un sniedz saites, kurās var atrast informāciju saistībā ar prasīto saturu;

(5)  “tiešsaistes meklētājprogramma” ir digitālais pakalpojums, saskarne vai mobilās lietotnes, kas ļauj lietotājiem veikt meklējumus tīmekļa saturā, konkrētā valodā, pamatojoties uz vaicājumu par jebkādu tematu atslēgvārda, frāzes vai citu ievaddatu veidā dažādos variantos, un sniedz rezultātu, kurā var atrast informāciju saistībā ar vaicājumu;

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  “korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto tīmekļa vietnes, lai patērētājiem piedāvātu preces vai pakalpojumus nolūkos, kas saistīti ar tās komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju;

(7)  “korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto tiešsaistes saskarni, proti, jebkādu programmatūru, tostarp tīmekļa vietni vai tās daļu un lietojumprogrammas, tostarp mobilās lietotnes, lai patērētājiem piedāvātu vai reklamētu preces vai pakalpojumus nolūkos, kas saistīti ar tās komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju;

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  “ranžējums” ir relatīvā nozīme, ko piešķir precēm vai pakalpojumiem, kurus komerciālie lietotāji piedāvā patērētājiem, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, vai relatīvā nozīme, ko piešķir tīmekļa vietnēm, kuras patērētāju vajadzībām indeksē tiešsaistes meklētājprogrammas, un ko attiecīgi tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji attēlo, izkārto vai paziņo patērētājiem neatkarīgi no šādai attēlošanai, izkārtošanai vai paziņošanai izmantotajām tehnoloģijām;

(8)  “ranžējums” ir relatīvā nozīme, ko meklēšanas rezultātos piešķir precēm vai pakalpojumiem, kurus komerciālie lietotāji piedāvā patērētājiem, izmantojot tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, vai relatīvā nozīme, ko piešķir tīmekļa vietnēm, kuras patērētāju vajadzībām indeksē tiešsaistes meklētājprogrammas, un ko attiecīgi tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji vai tiešsaistes meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji attēlo, izkārto vai paziņo patērētājiem neatkarīgi no šādai attēlošanai, izkārtošanai vai paziņošanai izmantotajām tehnoloģijām;

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  “papildu preces un pakalpojumi” ir preces vai pakalpojumi, kas tiek piedāvāti papildus primārajam produktam, kuru piedāvā komerciālais lietotājs.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  ir sagatavoti skaidrā un nepārprotamā valodā;

(a)  ir sagatavoti skaidrā valodā;

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  sniedz objektīvus iemeslus lēmumiem pilnībā vai daļēji apturēt vai izbeigt to tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu komerciālajiem lietotājiem.

(c)  sniedz objektīvus, nediskriminējošus, taisnīgus un saprātīgus iemeslus, kas ir saskaņā ar noteikumiem, lai pieņemtu lēmumus par tādu sodu noteikšanu kā pilnībā vai daļēji ierobežot, apturēt vai izbeigt to tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu komerciālajiem lietotājiem.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  ietver prasību, kas attiecas uz komerciālo lietotāju pienākumu nodrošināt, ka platformā sniegtā informācija ir precīza, un kas nodrošina to, ka patērētāji pareizi novērtē piedāvāto preču vai pakalpojumu kvalitāti, tehniskās īpašības, cenu un citus īpašos raksturlielumus, un ka noteikumi, jo īpaši attiecībā uz maksājumiem, ir likumīgi un taisnīgi.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji attiecīgajiem komerciālajiem lietotājiem paziņo par jebkādiem paredzētajiem savu noteikumu grozījumiem.

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji informē komerciālos lietotājus par saviem papildu izplatīšanas kanāliem un iespējām tos iesaistīt programmās, ko tie piedāvās kopā ar komerciālo lietotāju piedāvājumiem. Komerciālajiem lietotājiem tiek piešķirtas tiesības prasīt, lai tos izņem no šādiem papildu izplatīšanas kanāliem. Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji attiecīgajiem komerciālajiem lietotājiem paziņo par jebkādiem paredzētajiem savu noteikumu grozījumiem.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Paredzētos grozījumus neīsteno pirms tāda paziņošanas termiņa beigām, kas ir pamatots un samērīgs ar paredzēto izmaiņu raksturu un apjomu, kā arī ar to sekām attiecīgajam komerciālajam lietotājam. Minētais paziņošanas termiņš ir vismaz 15 dienas no dienas, kad tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs informē attiecīgos komerciālos lietotājus par paredzētajām izmaiņām.

Paredzētos grozījumus neīsteno pirms tāda paziņošanas termiņa beigām, kas ir pamatots un samērīgs ar paredzēto izmaiņu raksturu un apjomu, kā arī ar to sekām attiecīgajam komerciālajam lietotājam. Minētais paziņošanas termiņš ir vismaz 15 dienas, bet ne vairāk kā 30 dienas no dienas, kad tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs informē attiecīgos komerciālos lietotājus par paredzētajām izmaiņām.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Šā panta 3. punktu nepiemēro, ja uz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju attiecas juridiskas saistības, kas uzliek par pienākumu grozīt tā noteikumus tādā veidā, kas tam neļauj ievērot 3. punkta otrajā daļā minēto paziņošanas termiņu.

5.  Šā panta 3. punktu nepiemēro, ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs pamatoti uzskata, ka pilna paziņošanas termiņa ievērošana pārkāptu tiesību normas vai apdraudētu tiesu izmeklēšanu.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Maksa, ko tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs iekasē no komerciālā lietotāja par tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem, ir samērīga un par to ir panākta vienošanās sarunās starp abām iesaistītajām pusēm.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Apturēšana un izbeigšana

Apturēšana, izņemšana no saraksta un izbeigšana

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs nolemj pilnībā vai daļēji apturēt vai izbeigt savu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu konkrētam komerciālam lietotājam, tas bez liekas kavēšanās attiecīgajam komerciālajam lietotājam paziņo minētā lēmuma pamatojumu.

1.  Ja tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējs nolemj piemērot sodus, piemēram, pilnībā vai daļēji izņemt no saraksta, apturēt vai izbeigt savu tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanu konkrētam komerciālam lietotājam, tas bez liekas kavēšanās informē attiecīgo komerciālo lietotāju un tam paziņo skaidru un saskanīgu minētā lēmuma pamatojumu.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punktā minētajā pamatojumā ietver atsauci uz konkrētiem faktiem vai apstākļiem, kuru rezultātā tika pieņemts tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja lēmums, kā arī atsauci uz minētā lēmuma attiecīgo objektīvo iemeslu vai iemesliem, kas minēti 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

2.  Šā panta 1. punktā minētajā pamatojumā ietver atsauci uz konkrētiem faktiem vai apstākļiem, kuru rezultātā tika pieņemts tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēja lēmums, kā arī atsauci uz minētā lēmuma attiecīgajiem iemesliem, kas minēti 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā. Pēc komerciālā lietotāja pieprasījuma tiešsaistes starpniecības pakalpojuma sniedzējs norāda konkrētus faktus vai apstākļus, kas ir minētā lēmuma pamatā, tostarp, ja apturēšanas, ierobežošanas vai izbeigšanas pamatā ir minētais paziņojums, tad trešās puses paziņojumu. Pirms izbeigšanas un apturēšanas sniedz iepriekšēju paziņojumu un nodrošina iespēju sniegt paskaidrojumu vai novērst neatbilstību.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts