Procedure : 2018/0202(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0445/2018

Indgivne tekster :

A8-0445/2018

Forhandlinger :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Afstemninger :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0019

BETÆNKNING     ***I
PDF 1166kWORD 174k
7.12.2018
PE 625.202v02-00 A8-0445/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Maria Arena

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Udvalget om International Handel
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget
 UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0380),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 175, stk. 3 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0231/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af ... (1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af ... (2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 40,

–  der henviser til betænkningen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelserne fra Udvalget om International Handel, Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Regionaludviklingsudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter samt udtalelse i form af ændringsforslag fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0445/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Omstilling (Omstillingsfonden)

Begrundelse

Horisontal ændring, der gælder for hele teksten. De nødvendige ændringer skal foretages af Direktoratet for Retsakter (DLA) (juristlingvister), når de inkluderes i forordningens endelige tekst. De tilknyttede ændringer er derfor ikke medtaget i den endelige betænkning.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Horisontale principper som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union ("TEU") og i artikel 10 i TEUF, herunder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i TEU, bør respekteres i forbindelse med gennemførelsen af fondene, idet der tages hensyn til chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union. Medlemsstaterne og Kommissionen bør tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og integrere kønsaspektet samt bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Fondenes målsætninger bør forfølges inden for rammerne af en bæredygtig udvikling og Unionens fremme af målet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten som fastsat i artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF under hensyntagen til princippet om, at forureneren betaler.

(1)  Horisontale principper som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union ("TEU") og i artikel 9 og 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), herunder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i TEU, bør respekteres i forbindelse med gennemførelsen af fondene, idet der tages hensyn til chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union. I overensstemmelse med artikel 8 i TEUF bør medlemsstaterne og Kommissionen tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og integrere kønsaspektet samt bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Fondenes målsætninger bør forfølges inden for rammerne af en bæredygtig udvikling og Unionens fremme af målet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten som fastsat i artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF under hensyntagen til princippet om, at forureneren betaler.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  I februar 2018 vedtog Kommissionen sin meddelelse om "En ny, moderniseret flerårig finansiel ramme for en Europæisk Union, der effektivt lever op til de valgte prioriteter for perioden efter 202018. I meddelelsen understreges det, at Unionens budget skal støtte Europas enestående sociale markedsøkonomi. Det vil derfor være af største betydning at forbedre beskæftigelsesmulighederne og håndtere færdighedsudfordringerne, især i relation til digitalisering. Budgetmæssig fleksibilitet vil være et nøgleprincip i den næste flerårige finansielle ramme. Fleksibilitetsmekanismer vil fortsat eksistere for at sætte Unionen i stand til at reagere på uforudsete begivenheder og sikre, at budgetmidlerne anvendes der, hvor det er mest presserende.

(4)  I februar 2018 vedtog Kommissionen sin meddelelse om "En ny, moderniseret flerårig finansiel ramme for en Europæisk Union, der effektivt lever op til de valgte prioriteter for perioden efter 2020"18. I meddelelsen understreges det, at Unionens budget skal støtte Europas enestående sociale markedsøkonomi. Det vil derfor være af største betydning at forbedre beskæftigelsesmulighederne og håndtere færdighedsudfordringerne, især i relation til digitalisering, automatisering og omstillingen til en ressourceeffektiv økonomi med fuld respekt for Parisaftalen fra 2015 om klimaændringer, som fulgte den 21. partskonference under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer. Budgetmæssig fleksibilitet vil være et nøgleprincip i den næste flerårige finansielle ramme. Fleksibilitetsmekanismer vil fortsat eksistere for at sætte Unionen i stand til at reagere hurtigere på uforudsete begivenheder og sikre, at budgetmidlerne anvendes der, hvor det er mest presserende.

__________________

__________________

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannualfinancial-framework_en.pdf.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  I Kommissionens arbejdsdokument Oplæg om styring af globaliseringen20 identificerer den kombinationen af handelsrelateret globalisering og teknologiske forandringer som de primære drivkræfter bag en øget efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft og et faldende antal job, der kræver lavere kvalifikationer. Trods de overordnede enorme fordele ved mere frihandel og yderligere integration af de globale økonomier er det nødvendigt at håndtere disse negative bivirkninger. Eftersom de nuværende fordele ved globaliseringen allerede er ulige fordelt mellem folk og regioner, hvilket skaber betydelige konsekvenser for dem, der allerede er negativt påvirket, er der risiko for, at de stadig hurtigere teknologiske fremskridt vil give yderligere næring til denne udvikling. Derfor vil det i overensstemmelse med principperne om solidaritet og bæredygtighed være nødvendigt at sikre, at fordelene ved globaliseringen fordeles mere retfærdigt ved at kombinere økonomisk åbenhed og teknologisk fremskridt med social beskyttelse.

(6)  I Kommissionens arbejdsdokument Oplæg om styring af globaliseringen20 identificerer den kombinationen af handelsrelateret globalisering og teknologiske forandringer som de primære drivkræfter bag en øget efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft og et faldende antal job, der kræver lavere kvalifikationer. Samtidig med, at fordelene ved mere frihandel anerkendes, er der behov for passende foranstaltninger til at afhjælpe de dermed forbundne negative bivirkninger. Eftersom de nuværende fordele ved globaliseringen er ulige fordelt mellem folk og regioner, hvilket skaber betydelige konsekvenser for dem, der allerede er negativt påvirket, er der risiko for, at de teknologiske og miljømæssige ændringer vil give yderligere næring til denne udvikling. Derfor vil det i overensstemmelse med principperne om solidaritet og bæredygtighed være nødvendigt at sikre, at fordelene ved globaliseringen fordeles mere retfærdigt. De relevante EU-strukturfonde, som f.eks. Den Europæiske Socialfond Plus (ESF +), bør i langt højere grad foregribe eventuelle samtidige negative virkninger af globaliseringen og den teknologiske og miljømæssige omstilling med henblik på en bedre tilpasning af erhvervslivet og arbejdsstyrken ved at kombinere økonomisk vækst og teknologisk fremskridt med passende social beskyttelse og aktiv støtte til adgang til beskæftigelse og muligheder for selvstændig virksomhed.

__________________

__________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_en.

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_da .

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  I "Oplæg om fremtiden for EU's finanser”21 understreger Kommissionen, at der er behov for at mindske de økonomiske og sociale forskelle mellem og inden for medlemsstaterne. Derfor går hovedprioriteten ud på at investere i ligestilling, social inklusion, uddannelse og sundhed.

(7)  I "Oplæg om fremtiden for EU's finanser"21 understreger Kommissionen, at der er behov for at mindske de økonomiske og sociale forskelle mellem og inden for medlemsstaterne. Derfor går hovedprioriteten ud på at investere i bæredygtig udvikling, ligestilling, social inklusion, uddannelse og sundhed.

_________________

_________________

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_en.

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_da

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Globalisering og teknologiske forandringer risikerer yderligere at øge den indbyrdes forbindelse og afhængighed verdensøkonomierne imellem. Omfordelingen af arbejdskraft indgår i og er en uomgængelig del af sådanne økonomiske forandringer. Hvis fordelene ved forandringerne skal fordeles retfærdigt, er det af allerstørste betydning at tilbyde støtte til afskedigede arbejdstagere og til arbejdstagere, der trues af afskedigelse. "EU-kvalitetsrammen for foregribelse af forandringer og omstruktureringer”22 er EU's politiske instrument, der fastlægger rammen for bedste praksis med hensyn til foregribelse og håndtering af virksomhedsomstruktureringer. Den danner en overordnet ramme for, hvordan udfordringerne i forbindelse med økonomisk tilpasning og omstrukturering og de dermed forbundne konsekvenser både for beskæftigelsen og sociale forhold bør håndteres gennem hensigtsmæssige politikmidler. Den opfordrer medlemsstaterne til at anvende EU-midler og nationale midler på en måde, der sikrer, at de sociale konsekvenser af omstruktureringer, især de negative indvirkninger på beskæftigelsen, kan afbødes mere effektivt. De vigtigste EU-instrumenter til at hjælpe berørte arbejdstagere er Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+), som er udformet til at yde proaktiv bistand, og EGF, som er udformet til at yde reaktiv bistand i tilfælde af uforudsete større omstruktureringer.

(8)  Klimaændringer, globalisering og teknologiske forandringer risikerer yderligere at øge den indbyrdes forbindelse og afhængighed verdensøkonomierne imellem. Omfordelingen af arbejdskraft indgår i og er en uomgængelig del af sådanne økonomiske forandringer. Hvis fordelene ved forandringerne skal fordeles retfærdigt, er det af allerstørste betydning at tilbyde støtte til afskedigede arbejdstagere og til arbejdstagere, der trues af afskedigelse. De vigtigste EU-instrumenter til at hjælpe berørte arbejdstagere er ESF+, som er udformet til at yde proaktiv bistand, og Omstillingsfonden, som er udformet til at yde reaktiv bistand i tilfælde af større omstruktureringer. "EU-kvalitetsrammen for foregribelse af forandringer og omstruktureringer" er EU's politiske instrument, der fastlægger rammen for bedste praksis med hensyn til foregribelse og håndtering af virksomhedsomstruktureringer. Den danner en overordnet ramme for, hvordan udfordringerne i forbindelse med økonomisk tilpasning og omstrukturering og de dermed forbundne konsekvenser både for beskæftigelsen og sociale forhold bør håndteres gennem hensigtsmæssige politikmidler. Den opfordrer medlemsstaterne til at anvende EU-midler og nationale midler på en måde, der sikrer, at de sociale konsekvenser af omstruktureringer, især de negative indvirkninger på beskæftigelsen, kan afbødes mere effektivt.

__________________

__________________

22 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - En EU-kvalitetsramme for foregribelse af forandringer og omstruktureringer (COM(2013) 882 final af 13.12.2013).

22 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - En EU-kvalitetsramme for foregribelse af forandringer og omstruktureringer (COM(2013) 882 final af 13.12.2013).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11a) Omstillingsfondens program bør være synligt, og der bør være krav om flere og bedre data med henblik på at muliggøre en egentlig videnskabelig vurdering af Omstillingsfonden og undgå administrative begrænsninger ved gennemførelsen af programmet for handelstilpasningsstøtte.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Kommissionen understreger den fortsatte betydning af EGF's rolle som en fleksibel fond, der skal støtte arbejdstagere, der mister deres job i større omstruktureringsrunder, og hjælpe disse med at finde et nyt job så hurtigt som muligt. Unionen bør fortsat yde specifik engangsstøtte til fremme af de afskedigede arbejdstageres reintegration på arbejdsmarkedet i områder, sektorer og geografiske områder eller på arbejdsmarkeder, der kommer ud for pludselige og alvorlige økonomiske forstyrrelser. I betragtning af samspillet mellem og den gensidige påvirkning af åben handel, teknologiske forandringer eller andre faktorer, f.eks. overgangen til lavemissionsøkonomi, og således også i betragtning af at det bliver vanskeligere at udpege en specifik faktor, der forårsager afskedigelserne, bør mobiliseringen af EGF i fremtiden kun baseres på den betydelige konsekvens af en omstrukturering. I betragtning af formålet, som er at yde støtte i nødsituationer og under uventede omstændigheder og som et supplement til den mere proaktive bistand fra ESF+, bør EGF fortsat være et fleksibelt og særligt instrument uden for de budgetmæssige lofter i den flerårige finansielle ramme, som det fremgår af Kommissionens meddelelse. "Et moderne budget for en Europæisk Union, der beskytter, styrker og forsvarer – Den flerårige finansielle ramme for 2021-2027" , og dens bilag27.

(13)  Kommissionen understreger den fortsatte betydning af Omstillingsfondens rolle som en fleksibel fond, der skal støtte arbejdstagere, der mister deres job i større omstruktureringsrunder, og hjælpe disse med at finde et nyt job så hurtigt som muligt. Unionen bør fortsat yde specifik engangsstøtte til fremme af de afskedigede arbejdstageres reintegration på arbejdsmarkedet i varig beskæftigelse af høj kvalitet i områder, sektorer og geografiske områder eller på arbejdsmarkeder, der kommer ud for pludselige og alvorlige økonomiske forstyrrelser. I betragtning af samspillet mellem og den gensidige påvirkning af åben handel, teknologiske forandringer, digitalisering og automatisering eller andre faktorer, f.eks. overgangen til lavemissionsøkonomi, og således også i betragtning af at det bliver vanskeligere at udpege en specifik faktor, der forårsager afskedigelserne, bør mobiliseringen af Omstillingsfonden i fremtiden kun baseres på den betydelige konsekvens af en omstrukturering. I betragtning af formålet, som er at yde støtte i nødsituationer og under uventede omstændigheder og som et supplement til den mere proaktive bistand fra ESF+, bør Omstillingsfonden fortsat være et fleksibelt og særligt instrument uden for de budgetmæssige lofter i den flerårige finansielle ramme, som det fremgår af Kommissionens meddelelse "Et moderne budget for en Europæisk Union, der beskytter, styrker og forsvarer – Den flerårige finansielle ramme for 2021-2027", og dens bilag27.

__________________

__________________

27 Kommissionens SWD(2018) 171 final og dets bilag COM(2018) 321 final.

27 Kommissionens SWD(2018) 171 final og dets bilag COM(2018) 321 final.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Europa-Parlamentet bekræftede i sin beslutning af 30. maj 2018 om den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 og egne indtægter sin faste holdning til det nødvendige finansieringsniveau for centrale EU-politikker i FFR 2021-2027 for at sætte dem i stand til at opfylde deres opgaver og målsætninger. Det understregede navnlig opfordringen til at fordoble de specifikke FFR-midler til SMV'er og til at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed, glædede sig over en række forslag, der forbedrer de nuværende bestemmelser, navnlig de øgede bevillinger til særlige instrumenter, og meddelte, at det har til hensigt at forhandle yderligere forbedringer, hvor det er nødvendigt.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Som anført bør en ansøgning om EGF-støtte - for at sikre den europæiske dimension af EGF - kunne udløses, når en større omstrukturering får en betydelig konsekvens på den lokale eller regionale økonomi. En sådan konsekvens bør defineres gennem et minimumsantal af afskedigelser inden for en given referenceperiode. Under hensyntagen til resultaterne fra midtvejsevalueringen bør tærsklen fastsættes til 250 afskedigelser inden for en referenceperiode på fire måneder (eller 6 måneder i sektorspecifikke sager). Under hensyntagen til at bølger af afskedigelser i forskellige sektorer, men i den samme region, har en lige så betydelig konsekvens for det lokale arbejdsmarked, bør det også være muligt med regionale ansøgninger. På små arbejdsmarkeder, f.eks. i små medlemsstater eller afsidesliggende regioner, herunder regioner i den yderste periferi, jf. i artikel 349 i TEUF, eller under særlige omstændigheder, kan ansøgninger indgives i tilfælde af et lavere antal afskedigelser.

(14)  Som anført bør en ansøgning om støtte - for at sikre den europæiske dimension af Omstillingsfonden - kunne udløses, når en større omstrukturering får en betydelig konsekvens på den lokale eller regionale økonomi. En sådan konsekvens bør defineres gennem et minimumsantal af afskedigelser inden for en given referenceperiode. Under hensyntagen til resultaterne fra midtvejsevalueringen bør tærsklen fastsættes til 200 afskedigelser inden for de respektive referenceperioder. Under hensyntagen til at bølger af afskedigelser i forskellige sektorer, men i den samme region, har en lige så betydelig konsekvens for det lokale arbejdsmarked, bør det også være muligt med regionale ansøgninger. På små arbejdsmarkeder, f.eks. i små medlemsstater eller afsidesliggende regioner, herunder regioner i den yderste periferi, jf. artikel 349 i TEUF, eller under særlige omstændigheder, bør det være muligt at indgive ansøgninger i tilfælde af et lavere antal afskedigelser.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Under overholdelse af nærhedsprincippet og under hensyntagen til, at det er et krav i forbindelse med ansøgning om støtte fra Omstillingsfonden, at omstruktureringen har haft væsentlige konsekvenser, bør Omstillingsfonden bestræbe sig på at vise solidaritet med afskedigede arbejdstagere fra alle typer virksomheder, uanset deres størrelse.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14b)  Omstillingsfonden bør fortsat være et særligt EU-instrument, der gør det muligt at reagere på situationer, som forårsager større omstruktureringer på det europæiske arbejdsmarked. Unionen bør imidlertid fortsat bestræbe sig på at finde mere bæredygtige metoder til at håndtere de strukturelle ændringer og udfordringer, som påvirker arbejdsmarkeder og fører til sådanne hændelser i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Det Europæiske Overvågningscenter for Forandringer, som hører under Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) i Dublin, bistår Kommissionen og medlemsstaterne med kvalitative og kvantitative analyser for at bidrage til vurderingen af globaliseringstendenser, omstruktureringer og anvendelsen af EGF.

(17)  Det Europæiske Overvågningscenter for Forandringer, som hører under Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) i Dublin, bistår Kommissionen og medlemsstaterne med kvalitative og kvantitative analyser for at bidrage til vurderingen af tendenser som for eksempel inden for globalisering, teknologiske og miljømæssige ændringer, omstruktureringer og i anvendelsen af Omstillingsfonden. Sådanne analyser bør omfatte tilstrækkelige, opdelte data, navnlig ud fra et kønsperspektiv, med henblik på at bekæmpe uligheder mellem kønnene mere effektivt.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Eurofounds Europæiske Overvågning af Omstrukturering (ERM) overvåger rapportering af store omstruktureringer i realtid i hele Unionen baseret på et netværk af nationale korrespondenter. ERM er meget relevant for Omstillingsfonden og bør bistå med driften af fonden, navnlig ved at hjælpe med at identificere potentielle interventionssager på et tidligt tidspunkt.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, bør have samme adgang til EGF, uanset hvilken ansættelseskontrakt eller hvilket ansættelsesforhold de har haft. Derfor bør arbejdstagere, der er blevet afskediget, såvel som selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, anses for at være EGF-støttemodtagere efter denne forordning

(18)  Arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, bør have samme adgang til Omstillingsfonden, uanset hvilken ansættelseskontrakt eller hvilket ansættelsesforhold de har haft. Derfor bør arbejdstagere, der er blevet afskediget, uanset ansættelsesforholdets type og varighed, såvel som selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, anses for at være mulige modtagere af støtte under Omstillingsfonden efter denne forordning

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Den økonomiske støtte fra EGF bør først og fremmest fokusere på aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der sikrer, at støttemodtagerne hurtigt reintegreres i varig beskæftigelse, det være sig inden for eller uden for deres oprindelige aktivitetssektor. Foranstaltningerne bør afspejle de fremtidige behov på det lokale eller regionale arbejdsmarked. I det omfang, der er relevant, bør mobiliteten for afskedigede arbejdstagere også støttes med henblik på at hjælpe med at finde ny beskæftigelse andetsteds. Der bør lægges særlig vægt på formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder. Der bør være begrænsninger på de tilskud i form af dagpenge, der medtages i en samordnet pakke af individualiserede tilbud. Virksomheder bør tilskyndes til at deltage i den nationale medfinansiering af EGF-støttede foranstaltninger.

(19)  Den økonomiske støtte fra Omstillingsfonden bør først og fremmest fokusere på aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger og individualiserede tilbud, der sikrer, at støttemodtagerne hurtigt reintegreres i varig beskæftigelse af høj kvalitet i en fremtidsorienteret sektor, det være sig inden for eller uden for deres oprindelige aktivitetssektor, men bør også søge at fremme selvstændig virksomhed og oprettelse af virksomheder, herunder gennem etablering af kooperativer. Foranstaltningerne bør afspejle de forventede behov på det lokale eller regionale arbejdsmarked. I det omfang, der er relevant, bør mobiliteten for afskedigede arbejdstagere også støttes med henblik på at hjælpe med at finde ny beskæftigelse andetsteds. Der bør lægges særlig vægt på formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder og på at håndtere kønsstereotyper i beskæftigelse, hvor dette er relevant. Der bør være begrænsninger på de tilskud i form af dagpenge, der medtages i en samordnet pakke af individualiserede tilbud. Den økonomiske støtte bør supplere og ikke erstatte foranstaltninger, som hører ind under medlemsstaternes og/eller virksomhedernes ansvarsområde i medfør af national lovgivning eller kollektive aftaler. Virksomheder bør tilskyndes til at deltage i den nationale medfinansiering af foranstaltninger, der støttes under Omstillingsfonden.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a)  I forbindelse med gennemførelsen og udformningen af en samordnet pakke af individualiserede tilbud, som har til formål at fremme reintegrationen af de tilsigtede støttemodtagere, bør medlemsstaterne udnytte og være bedre til at målrette målene i den digitale dagsorden og strategien for et digitalt indre marked med henblik på at udjævne den store kløft mellem kønnene inden for IKT og naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) ved at fremme efteruddannelse og omskoling af kvinder inden for IKT og STEM. I forbindelse med gennemførelse og udformning af en samordnet pakke af individualiserede tilbud bør medlemsstaterne også undgå at fastholde det ene køns dominans i de industrier og sektorer, hvor dette traditionelt har været tilfældet. Øget repræsentation af det mindst repræsenterede køn i forskellige sektorer såsom finans-, IKT- og STEM- sektorerne vil bidrage til at reducere løn- og pensionsforskellen mellem kønnene.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Medlemsstaterne bør foretrække foranstaltninger, der i væsentlig grad vil bidrage til støttemodtagernes beskæftigelsesegnethed, når de udformer den samordnede pakke af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger. Medlemsstaterne bør bestræbe sig på, at det størst mulige antal støttemodtagere, der deltager i disse foranstaltninger, reintegreres i varig beskæftigelse så hurtigt som muligt inden for perioden på seks måneder, inden den endelige rapport om gennemførelsen af den økonomiske støtte skal foreligge.

(20)  Medlemsstaterne bør foretrække foranstaltninger, der i væsentlig grad vil bidrage til støttemodtagernes beskæftigelsesegnethed, når de udformer den samordnede pakke af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger. Medlemsstaterne bør bestræbe sig på, at alle støttemodtagere, der deltager i disse foranstaltninger, reintegreres i varig beskæftigelse af høj kvalitet så hurtigt som muligt inden for perioden på seks måneder, inden den endelige rapport om gennemførelsen af den økonomiske støtte skal foreligge. Den samordnede pakke af individualiserede tilbud bør udformes, så den tager højde for de underliggende årsager til afskedigelserne, hvor det er relevant, og tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder. Den samordnede pakke bør være forenelig med overgangen til en klimavenlig og ressourceeffektiv økonomi.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Medlemsstaterne bør tage særligt hensyn til ugunstigt stillede støttemodtagere, herunder unge og ældre arbejdsløse og personer med risiko for fattigdom, når de udformer den samordnede pakke af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, da disse grupper kun vanskeligt reintegreres på arbejdsmarkedet. Ikke desto mindre bør principperne om ligestilling og ikke-forskelsbehandling, som hører til Unionens kerneværdier og er nedfældet i den europæiske søjle for sociale rettigheder, respekteres og fremmes i forbindelse med gennemførelsen af EGF.

(21)  Medlemsstaterne bør tage særligt hensyn til ugunstigt stillede støttemodtagere, herunder personer med handicap, personer med forsørgerpligt, unge og ældre arbejdsløse, personer med et lavt kvalifikationsniveau, personer med migrantbaggrund og personer med risiko for fattigdom, når de udformer den samordnede pakke af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, da disse grupper kun vanskeligt reintegreres på arbejdsmarkedet. Ikke desto mindre bør principperne om ligestilling og ikke-forskelsbehandling, som hører til Unionens kerneværdier og er nedfældet i den europæiske søjle for sociale rettigheder, respekteres og fremmes i forbindelse med gennemførelsen af Omstillingsfonden.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  I perioden mellem marts 2007 og marts 2017 modtog Kommissionen 148 ansøgninger om medfinansiering under Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) fra 21 medlemsstater til et samlet beløb på næsten 600 mio. EUR til støtte for 138 888 afskedigede arbejdstagere og 2 944 personer, der ikke var i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er).

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  For effektivt og hurtigt at støtte støttemodtagerne bør medlemsstaterne gøre deres bedste for at indgive fuldstændige ansøgninger om økonomisk støtte fra EGF. Hvis Kommissionen kræver yderligere oplysninger for vurderingen af en ansøgning, bør tilvejebringelsen af de yderligere oplysninger være underlagt tidsbegrænsning.

(22)  For effektivt og hurtigt at støtte støttemodtagerne bør medlemsstaterne gøre deres bedste for hurtigst muligt at indgive fuldstændige ansøgninger om økonomisk støtte fra Omstillingsfonden, og EU-institutionerne bør gøre deres bedste for at vurdere dem hurtigt. Hvis Kommissionen kræver yderligere oplysninger for vurderingen af en ansøgning, bør tilvejebringelsen af de yderligere oplysninger være underlagt tidsbegrænsning.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a)  For at fremme gennemførelsen af og målene i denne forordning bør Omstillingsfonden promoveres mere. Tidligere er fonden blevet massivt underudnyttet, først og fremmest på grund af manglende kendskab til Omstillingsfondens eksistens. Dette kan løses ved at skabe mere opmærksomhed og give flere oplysninger om Omstillingsfonden og dens muligheder, navnlig hos de relevante myndigheder i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22b)  Kommissionen bør lette adgangen til nationale og regionale myndigheder gennem en særlig helpdesk, der kan give generelle oplysninger og forklaringer om procedurer og om, hvordan en ansøgning indgives. Helpdesken bør stille standardblanketter til rådighed til brug for statistikker og yderligere analyser.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Af hensyn til støttemodtagerne og de organer, som er ansvarlige for foranstaltningernes gennemførelse, bør den ansøgende medlemsstat holde alle aktører, der er involverede i ansøgningsprocessen, underrettet om ansøgningens status.

(23)  Af hensyn til støttemodtagerne og de organer, som er ansvarlige for foranstaltningernes gennemførelse, bør den ansøgende medlemsstat holde alle aktører, der er involverede i ansøgningsprocessen, underrettet om ansøgningens status og sørge for, at de deltager i hele gennemførelsesprocessen.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  I overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør den økonomiske støtte fra EGF ikke erstatte, men i størst muligt omfang supplere støtteforanstaltninger, som er tilgængelige for støttemodtagere inden for EU-fondene eller andre EU-politikker eller -programmer.

(24)  I overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning kan den økonomiske støtte fra EGF ikke erstatte, men bør snarere i størst muligt omfang supplere støtteforanstaltninger, som er tilgængelige for støttemodtagere inden for EU-fondene eller andre EU-politikker eller -programmer. Omstillingsfondens finansielle bidrag kan heller ikke træde i stedet for nationale foranstaltninger eller foranstaltninger, der hører under de virksomheder, som foretager afskedigelserne, i henhold til nationale love eller overenskomster, og bør i stedet skabe reel europæisk merværdi.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Der bør medtages særlige bestemmelser for informations- og kommunikationsaktiviteter vedrørende EGF-sager og –resultater.

(25)  I lyset af princippet om lighed bør medlemsstaterne sikre effektiv adgang til oplysninger om Omstillingsfonden på hele deres område, herunder i landdistrikter. Kommissionen bør navnlig fremme formidlingen af bedste praksis, udbrede kendskabet til Omstillingsfondens støtteberettigelseskriterier og ansøgningsprocedurer og gøre mere for at øge kendskabet til Omstillingsfonden blandt EU-borgere, navnlig arbejdstagere. Der bør medtages særlige bestemmelser for informations- og kommunikationsaktiviteter vedrørende sager, der får støtte under Omstillingsfonden og de resultater, der opnås.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a)  For at dække de behov, som især opstår i årets første måneder, hvor mulighederne for overførsler fra andre budgetposter er særligt begrænsede, bør der stilles et passende beløb i betalingsbevillinger til rådighed på budgetposten for Omstillingsfonden i forbindelse med den årlige budgetprocedure.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  I støttemodtagernes interesse bør støtten stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt. Medlemsstaterne og de EU-institutioner, der er inddraget i beslutningstagningsprocessen i forbindelse med EGF, bør gøre deres bedste for at begrænse behandlingstiden og forenkle procedurerne, således at afgørelser om mobilisering af EGF kan vedtages gnidningsløst og hurtigt. På den baggrund skal budgetmyndigheden i fremtiden træffe afgørelse om anmodninger om overførsler, som Kommissionen har indgivet, og det kræver ikke længere et forslag fra Kommissionen om mobilisering af EGF.

(29)  I støttemodtagernes interesse bør støtten ydes så hurtigt og effektivt som muligt. Medlemsstaterne og de EU-institutioner, der er inddraget i beslutningstagningsprocessen i forbindelse med Omstillingsfonden, bør gøre deres bedste for at begrænse behandlingstiden og forenkle og tilpasse procedurerne til specifikke behov, således at afgørelser om mobilisering af EGF kan vedtages gnidningsløst og hurtigt. På den baggrund bør budgetmyndigheden i fremtiden træffe afgørelse om anmodninger om overførsler, som Kommissionen har indgivet, og det kræver ikke længere et forslag fra Kommissionen om mobilisering af Omstillingsfonden.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Hvis en virksomhed lukker, kan dens afskedigede arbejdstagere få hjælp til at overtage alle eller nogle af deres tidligere arbejdsgivers aktiviteter.

(30)  Hvis en virksomhed lukker, kan dens afskedigede arbejdstagere få hjælp til at overtage alle eller nogle af deres tidligere arbejdsgivers aktiviteter, og de medlemsstater, hvor virksomheden ligger, kan forskudsvis udbetale de midler, som er nødvendige for hurtigt at gøre dette muligt.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  For at sætte Europa-Parlamentet i stand til at udøve politisk kontrol og gøre det muligt for Kommissionen løbende at overvåge resultater, der er opnået med EGF-støtte, bør medlemsstaterne indgive en endelig rapport om gennemførelsen af EGF.

(31)  For at sætte Europa-Parlamentet i stand til at udøve politisk kontrol og gøre det muligt for Kommissionen løbende at overvåge resultater, der er opnået med støtte fra Omstillingsfonden, bør medlemsstaterne indgive en endelig rapport om gennemførelsen af Omstillingsfonden, som bør opfylde klare overvågningskrav og indeholde en opfølgning på modtagerne og en konsekvensanalyse med hensyn til ligestilling mellem kønnene.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32a)  Medlemsstaterne bør sørge for effektive kommunikationsaktiviteter for at fremme den økonomiske støtte fra Omstillingsfonden, påpege, at midlerne kommer fra Unionen og øge synligheden af de tiltag, der finansieres af Unionen under Omstillingsfonden.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Med henblik på at understrege betydningen af at tage hånd om klimaforandringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til indarbejdelsen af klimatiltag i Unionens politikker og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal bidrage til opfyldelsen af klimamålsætninger. Relevante tiltag vil blive identificeret under forberedelserne og gennemførelsen af fonden og revurderet som led i midtvejsevalueringen.

(37)  Med henblik på at understrege betydningen af at tage hånd om klimaforandringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til indarbejdelsen af klimatiltag i Unionens politikker og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal bidrage til opfyldelsen af klimamålsætninger i FFR-perioden 2021-2027, og et årligt mål på 30 % så hurtigt som muligt og senest i 2027. Relevante tiltag vil blive identificeret under forberedelserne og gennemførelsen af fonden og revurderet som led i midtvejsevalueringen.

Begrundelse

Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning af 14. marts 2018 om den næste flerårige finansielle ramme: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 (2017/2052(INI)) til, at der snarest muligt og senest i 2027 nås et mål på 30 % med hensyn til de udgifter i EU's budget, der afsættes til støtte til opnåelsen af de fastsatte klimamål.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  I betragtning af at den digitale omstilling af økonomien kræver et vist niveau af digitale kompetencer hos arbejdsstyrken, bør formidlingen af de færdigheder, der kræves i den digitale tidsalder, være et obligatorisk horisontalt element i enhver samordnet pakke af individualiserede tilbud

(39)  I betragtning af at den digitale omstilling af økonomien kræver et vist niveau af digitale kompetencer hos arbejdsstyrken, bør formidlingen af de færdigheder, der kræves i den digitale tidsalder, være et obligatorisk horisontalt element i enhver samordnet pakke af individualiserede tilbud og bør omfatte målet om at øge kvinders deltagelse i STEM-fag.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forordningen fastsætter EGF's målsætninger, EU-finansieringsformer og regler for ydelse af en sådan finansiering, herunder ansøgninger fra medlemsstaterne om økonomisk støtte fra EGF til foranstaltninger rettet mod de personer, der er tiltænkt støtte, jf. artikel 7.

Forordningen fastsætter Omstillingsfondens målsætninger, EU-finansieringsformer og regler og kriterier for ydelse af en sådan finansiering, herunder ansøgninger fra medlemsstaterne om økonomisk støtte fra Omstillingsfonden til foranstaltninger rettet mod de personer, der er tiltænkt støtte, jf. artikel 7.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EGF bidrager til en bedre fordeling af fordelene ved globalisering og teknologisk fremskridt ved at hjælpe afskedigede arbejdstagere med at tilpasse sig strukturændringer. EGF bidrager som sådan til gennemførelsen af de principper, der er fastlagt under den europæiske søjle for sociale rettigheder, og fremmer den økonomiske og sociale samhørighed mellem regionerne og medlemsstaterne.

Formålet med Omstillingsfonden er at støtte socioøkonomiske forandringer, som følger af globaliseringen og af teknologiske og miljømæssige forandringer, ved at hjælpe afskedigede arbejdstagere gennem fremme af alternativ, varig beskæftigelse. Omstillingsfonden er en nødfond, der fungerer reaktivt og bidrager til en retfærdig omstilling. Omstillingsfonden bidrager som sådan til gennemførelsen af de principper, der er fastlagt under den europæiske søjle for sociale rettigheder, og fremmer den økonomiske og sociale samhørighed mellem regionerne og medlemsstaterne.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Programmets generelle målsætning er at udvise solidaritet med og yde støtte til afskedigede arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt som følge af uforudsete større omstruktureringer, der er omhandlet i artikel 5.

1.  Programmets generelle målsætning er at udvise solidaritet med og yde finansiel støtte til genansættelsesforanstaltninger for afskedigede arbejdstagere, uanset ansættelsesforholdets type og varighed, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt som følge af uforudsete større omstruktureringer, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, 2 og 3.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  EGF's særlige målsætning er at yde støtte i tilfælde af uforudsete større omstruktureringer, især som følge af globaliseringsrelaterede udfordringer, som f.eks. ændringer i verdenshandelsmønstrene, handelstvister, finansielle eller økonomiske kriser, overgangen til lavemissionsøkonomi eller som følge af digitalisering eller automatisering. Der lægges særlig vægt på foranstaltninger, som hjælper de dårligst stillede grupper.

2.  Omstillingsfondens særlige målsætning er at yde støtte og bistand til arbejdstagere til reintegration på arbejdsmarkedet i tilfælde af uforudsete større omstruktureringer, især som følge af globaliseringsrelaterede udfordringer, som f.eks. ændringer i verdenshandelsmønstrene, handelstvister, finansielle eller økonomiske kriser, overgangen til lavemissionsøkonomi eller som følge af digitalisering, automatisering og teknologiske ændringer. Der skal lægges særlig vægt på foranstaltninger, som hjælper de dårligst stillede grupper, og på fremme af ligestilling mellem kønnene.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "afskediget arbejdstager": en arbejdstager, hvis beskæftigelse bringes til ophør før tiden ved afskedigelse, eller hvis kontrakt ikke forlænges, på grund af økonomiske årsager

a)  "afskediget arbejdstager": en arbejdstager, hvis beskæftigelse – uanset ansættelsesforholdets type og varighed – bringes til ophør før tiden ved afskedigelse, eller hvis kontrakt ikke forlænges, på grund af økonomiske årsager

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 5 – nr. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  aktivitetsophør for mere end 250 afskedigede arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i løbet af en firemåneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive tilfælde, hvor dette ophør gælder leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled

a)  aktivitetsophør for mindst 200 afskedigede arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i løbet af en seksmåneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive tilfælde, hvor dette ophør gælder leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  aktivitetsophør for mere end 250 afskedigede arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i løbet af en seksmåneders referenceperiode, især i SMV'er, der alle er aktive i den samme økonomiske sektor, som defineret på NACE rev. 2 hovedgruppeniveau, og som befinder sig i en region eller to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau, eller i mere end to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau, under forudsætning af at over 250 arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende er berørt i to af de kombinerede regioner.

b)  aktivitetsophør for mindst 200 afskedigede arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i løbet af en ni måneders referenceperiode, især i SMV'er, der alle er aktive i den samme økonomiske sektor, som defineret på NACE rev. 2 hovedgruppeniveau, og som befinder sig i en region eller to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau, eller i mere end to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau, under forudsætning af at mindst 200 arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende er berørt i to af de kombinerede regioner.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  aktivitetsophør for mere end 250 afskedigede arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i løbet af en firemåneders referenceperiode, især i SMV'er, der opererer inden for samme eller forskellige økonomiske sektorer, som er defineret på NACE rev. 2 hovedgruppeniveau, og som befinder sig i den samme region på NUTS 2-niveau.

c)  aktivitetsophør for mindst 200 afskedigede arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i løbet af en ni måneders referenceperiode, især i SMV'er, der opererer inden for samme eller forskellige økonomiske sektorer, som er defineret på NACE rev. 2 hovedgruppeniveau, og som befinder sig i den samme region på NUTS 2-niveau.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  På små arbejdsmarkeder eller under særlige omstændigheder, der er behørigt begrundet af den ansøgende medlemsstat, især hvad angår ansøgninger vedrørende SMV'er, kan en ansøgning om økonomisk støtte i henhold til denne artikel godkendes, selv om de kriterier, der er fastsat i stk. 1, litra a), b) eller c), ikke fuldt ud er opfyldt, når afskedigelserne har en alvorlig indvirkning på beskæftigelsen og på den lokale eller regionale økonomi. Den ansøgende medlemsstat skal specifikt oplyse, hvilket interventionskriterium i stk. 1, litra a) og b), der ikke fuldt ud opfyldes. Den samlede støtte, der kan tildeles under særlige omstændigheder, må ikke overstige 15 % af EFG's årlige loft.

3.  På små arbejdsmarkeder eller under særlige omstændigheder, der er behørigt begrundet af den ansøgende medlemsstat, herunder ansøgninger vedrørende SMV'er, kan en ansøgning om økonomisk støtte i henhold til denne artikel godkendes, selv om de kriterier, der er fastsat i stk. 1, litra a), b) eller c), ikke fuldt ud er opfyldt, når afskedigelserne har en alvorlig indvirkning på beskæftigelsesniveauet og på den lokale, regionale eller nationale økonomi. Den ansøgende medlemsstat skal specifikt oplyse, hvilket interventionskriterium i stk. 1, litra a) og b), der ikke fuldt ud opfyldes. Den samlede støtte, der kan tildeles under særlige omstændigheder, må ikke overstige 15 % af Omstillingsfondens årlige loft.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  EGF må ikke mobiliseres, når arbejdstagere afskediges som følge af budgetnedskæringer, der er besluttet af en medlemsstat, og som rammer sektorer, der er afhængige af offentlig finansiering.

4.  Omstillingsfonden må ikke mobiliseres, når arbejdstagere afskediges som følge af budgetnedskæringer, der er besluttet af en medlemsstat, og som rammer sektorer, der primært er afhængige af offentlig finansiering.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med henblik på anvendelsen af artikel 5 skal den ansøgende medlemsstat angive den metode, der er anvendt til at beregne antallet af arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende som defineret i artikel 4.

1.  Med henblik på anvendelsen af artikel 5, stk. 1, 2 og 3, skal den ansøgende medlemsstat angive den metode, der er anvendt til at beregne antallet af afskedigede arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende som defineret i artikel 4.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  afskedigede arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, beregnet i overensstemmelse med artikel 6, inden for den referenceperiode, der er anført i artikel 5

a)  afskedigede arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, beregnet i overensstemmelse med artikel 6, inden for den referenceperiode, der er anført i artikel 5, stk. 1, 2 og 3

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Uanset artikel 5 kan ansøgende medlemsstater yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af Omstillingsfonden, til et antal unge, som hverken er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse, og som er under 25 år eller, hvis medlemsstaterne træffer beslutning herom, under 30 år på datoen for indgivelse af ansøgningen, i et antal, som svarer til det samlede antal personer, der er tiltænkt støtte, fortrinsvis til personer, som er blevet afskediget, eller hvis aktivitet er ophørt, forudsat at i det mindste nogle af afskedigelserne er sket i regioner på NUTS 2-niveau.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der kan ydes økonomisk støtte fra EGF til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der indgår i en samordnet pakke af individualiserede tilbud, som har til formål at lette reintegrationen på arbejdsmarkedet eller i selvstændig virksomhed af de personer, støtten er tiltænkt, herunder navnlig ugunstigt stillede arbejdstagere, der er blevet afskediget.

Der kan ydes økonomisk støtte fra Omstillingsfonden til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der indgår i en samordnet pakke af individualiserede tilbud, som inddrager fagforeninger og/eller arbejdstagerrepræsentanter, og som har til formål at lette reintegrationen i bæredygtig beskæftigelse eller selvstændig virksomhed af god kvalitet af de personer, støtten er tiltænkt, herunder navnlig ugunstigt stillede arbejdstagere, der er blevet afskediget.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder, er et obligatorisk horisontalt element i enhver pakke af individualiserede tilbud. Uddannelsesniveauet tilpasses den pågældende støttemodtagers kvalifikationer og behov.

Formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder såvel som i en ressourceeffektiv økonomi, er et obligatorisk horisontalt element i enhver pakke af individuel uddannelse og/eller individualiserede tilbud. Uddannelsesniveauet tilpasses den pågældende støttemodtagers kvalifikationer, færdigheder og specifikke behov.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  skræddersyet uddannelse og omskoling, herunder inden for informations- og kommunikationsteknologi og andre færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder, attestering af opnået erfaring, hjælp til jobsøgning, erhvervsvejledning, rådgivning, mentorordning, hjælp til genplacering, fremme af iværksætteri, hjælp til selvstændig virksomhed, til etablering af virksomheder og til medarbejderovertagelser samt samarbejdsaktiviteter

a)  skræddersyet uddannelse og omskoling, herunder inden for informations- og kommunikationsteknologi og andre færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder, attestering af opnået erfaring, individualiseret hjælp til jobsøgning, erhvervsvejledning, rådgivning, mentorordning, hjælp til genplacering, fremme af iværksætteri, hjælp til selvstændig virksomhed, til etablering af virksomheder og til medarbejderovertagelser samt samarbejdsaktiviteter

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  særlige tidsbegrænsede foranstaltninger, f.eks. tilskud til jobsøgning, incitamenter til arbejdsgivere med henblik på rekruttering, mobilitetstilskud, uddannelsesydelse eller dagpenge (herunder ydelse til plejere).

b)  særlige tidsbegrænsede foranstaltninger, f.eks. tilskud til jobsøgning, mobilitetstilskud, tilskud til børnepasning, uddannelsesydelse eller dagpenge (herunder ydelse til plejere) og incitamenter til arbejdsgivere med henblik på ansættelse, herunder incitamenter til at tilbyde fleksible arbejdsordninger for afskedigede arbejdstagere.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Omkostningerne ved foranstaltningerne under litra b) må ikke overstige 35 % af de samlede omkostninger ved den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der er anført i dette stykke.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Omkostningerne ved investering i selvstændig virksomhed, iværksættelse af egen virksomhed eller medarbejderovertagelser må ikke overstige 20 000 EUR pr. afskediget arbejdstager.

Omkostningerne ved investering i selvstændig virksomhed, iværksættelse af egen virksomhed, herunder kooperativer, eller medarbejderovertagelser må ikke overstige 25 000 EUR pr. afskediget arbejdstager.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den samordnede pakke af individualiserede tilbud skal være udformet på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder. Den samordnede pakke skal være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi og skal endvidere fokusere på formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder, og tage højde for efterspørgslen på det lokale arbejdsmarked.

Den samordnede pakke af individualiserede tilbud skal være udformet på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder. Den samordnede pakke skal være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi og skal endvidere fokusere på formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder, og tage højde for efterspørgslen på det lokale arbejdsmarked og muligheden for at reintegrere arbejdstagere i deres tidligere beskæftigelsessektor, hvor en større omstrukturering har skabt et behov for nye eller supplerende færdigheder, og hvor eksisterende færdigheder kan anvendes mest effektivt.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  incitamenter, især for ugunstigt stillede arbejdstagere, personer med større risiko for fattigdom eller ældre arbejdstagere, med henblik på at beholde dem på arbejdsmarkedet eller få dem til at vende tilbage dertil.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  foranstaltninger, som medlemsstaterne er ansvarlige for i medfør af national lov eller kollektive overenskomster.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltninger, der støttes af EGF, må ikke anvendes til erstatning for passive socialsikringsforanstaltninger.

Foranstaltninger, der støttes af Omstillingsfonden, må under ingen omstændigheder anvendes til erstatning for passive socialsikringsforanstaltninger.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den samordnede pakke af tilbud skal udarbejdes i samråd med de personer, støtten er tiltænkt, eller deres repræsentanter eller arbejdsmarkedets parter.

3.  Den samordnede pakke af tilbud skal udarbejdes i samråd med de personer, støtten er tiltænkt, eller deres repræsentanter og/eller arbejdsmarkedets parter.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Senest ti arbejdsdage efter datoen for indgivelse af ansøgningen eller i givet fald efter den dato, hvor Kommissionen råder over en oversættelse af ansøgningen, alt efter hvilken dato der er den seneste, underretter Kommissionen medlemsstaten om, hvilke supplerende oplysninger den måtte have brug for med henblik på at kunne vurdere ansøgningen.

2.  Senest ti arbejdsdage efter datoen for indgivelse af ansøgningen eller i givet fald efter den dato, hvor Kommissionen råder over en oversættelse af ansøgningen, alt efter hvilken dato der er den seneste, giver Kommissionen meddelelse om modtagelse af ansøgningen og underretter medlemsstaten om, hvilke supplerende oplysninger den måtte have brug for med henblik på at kunne vurdere ansøgningen.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Såfremt Kommissionen udbeder sig sådanne supplerende oplysninger, svarer medlemsstaten inden for 10 arbejdsdage fra datoen for anmodningen. Denne frist forlænges af Kommissionen med 10 arbejdsdage, hvis den pågældende medlemsstat fremsætter en behørigt begrundet anmodning herom.

3.  Hvis medlemsstaten anmoder om det, skal Kommissionen også yde teknisk bistand til medlemsstaterne på de tidlige stadier af proceduren. Såfremt Kommissionen udbeder sig sådanne supplerende oplysninger, svarer medlemsstaten inden for 10 arbejdsdage fra datoen for anmodningen. Denne frist forlænges af Kommissionen med 10 arbejdsdage, hvis den pågældende medlemsstat fremsætter en behørigt begrundet anmodning herom.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  På grundlag af medlemsstatens oplysninger afslutter Kommissionen senest 60 arbejdsdage efter modtagelsen af den fuldstændige ansøgning, eller i givet fald oversættelsen af ansøgningen, sin vurdering af, om ansøgningen opfylder betingelserne for at få økonomisk støtte. Er Kommissionen undtagelsesvist ikke i stand til at overholde denne frist, giver den en skriftlig begrundelse for forsinkelsen.

4.  På grundlag af medlemsstatens oplysninger afslutter Kommissionen senest 40 arbejdsdage efter modtagelsen af den fuldstændige ansøgning, eller i givet fald oversættelsen af ansøgningen, sin vurdering af, om ansøgningen opfylder betingelserne for at få økonomisk støtte. Er Kommissionen undtagelsesvis ikke i stand til at overholde denne frist, kan denne frist forlænges med yderligere 20 arbejdsdage, forudsat at Kommissionen forinden giver en skriftlig begrundelse for sin forsinkelse og fremsender denne begrundelse til den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  i tilfælde af, at den virksomhed, som gennemfører afskedigelser, har fortsat sine aktiviteter efter afskedigelserne, en bekræftelse af, at den har opfyldt sine lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne

b)  i tilfælde af at den virksomhed, som gennemfører afskedigelser, har fortsat sine aktiviteter efter afskedigelserne, en bekræftelse af, at den har opfyldt alle sine lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og har sørget for sine medarbejdere i overensstemmelse dermed

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  en klar angivelse af de aktiviteter, som medlemsstaterne allerede har iværksat til støtte for afskedigede arbejdstagere, og om den supplerende karakter af de midler, der anmodes om fra Omstillingsfonden, på grund af manglende ressourcer til nationale eller regionale myndigheder

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  en oversigt over de EU-virksomheder, som den afskedigende virksomhed allerede har nydt godt af i de fem år, der går forud for de kollektive afskedigelser

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  afskedigelsernes og aktivitetsophørets forventede virkning på økonomien på lokalt, regionalt og nationalt plan og på beskæftigelsen

e)  afskedigelsernes forventede virkning på økonomien og beskæftigelsen på lokalt, regionalt og nationalt plan, og hvor det er relevant, grænseoverskridende plan

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  en detaljeret beskrivelse af den samordnede pakke af individualiserede tilbud og de hermed forbundne udgifter, herunder navnlig eventuelle foranstaltninger til støtte for beskæftigelsesinitiativer for ugunstigt stillede, ældre og unge støttemodtagere

f)  en detaljeret beskrivelse af den samordnede pakke af individualiserede tilbud og de hermed forbundne udgifter, herunder navnlig eventuelle foranstaltninger til støtte for beskæftigelsesinitiativer for ugunstigt stillede, lavt uddannede, ældre og unge støttemodtagere og personer fra ugunstigt stillede områder.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ma)  en erklæring om, at de foreslåede foranstaltninger vil supplere de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene, og at dobbeltfinansiering vil blive forhindret.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Støtteforanstaltninger til de personer, støtten er tiltænkt, supplerer medlemsstaternes foranstaltninger på nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder foranstaltninger, som er medfinansieret af EU-fonde i overensstemmelse med anbefalingerne i EU's kvalitetsramme for foregribelse af forandringer og omstruktureringer.

2.  Støtteforanstaltninger til de personer, støtten er tiltænkt, supplerer medlemsstaternes foranstaltninger på nationalt, regionalt og lokalt plan, og hvor det er relevant på grænseoverskridende plan, herunder foranstaltninger, som er medfinansieret af EU-fonde og -programmer i overensstemmelse med anbefalingerne i EU's kvalitetsramme for foregribelse af forandringer og omstruktureringer.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den økonomiske støtte fra EGF begrænses til det, der er nødvendigt for at yde midlertidig engangsstøtte til de personer, støtten er tiltænkt. De foranstaltninger, der støttes af EGF, skal opfylde Unionens lovgivning og den nationale lovgivning, herunder statsstøttereglerne.

3.  Den økonomiske støtte fra EGF begrænses til det, der er nødvendigt for at udvise solidaritet med og yde midlertidig engangsstøtte til de personer, støtten er tiltænkt. De foranstaltninger, der støttes af EGF, skal opfylde Unionens lovgivning og den nationale lovgivning, herunder statsstøttereglerne.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I overensstemmelse med deres respektive ansvar koordinerer Kommissionen og den ansøgende medlemsstat støtten fra Unionens fonde.

4.  I overensstemmelse med deres respektive ansvar koordinerer Kommissionen og den ansøgende medlemsstat støtten fra Unionens fonde og programmer.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at ligestilling mellem mænd og kvinder og kønsaspektet generelt inkorporeres som en integreret del og fremmes i de forskellige faser af gennemførelsen af den økonomiske støtte fra EGF.

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at ligestilling mellem mænd og kvinder og kønsaspektet generelt inkorporeres som en integreret del og fremmes i alle de hensigtsmæssige faser af gennemførelsen af den økonomiske støtte fra Omstillingsfonden.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  På Kommissionens initiativ kan et beløb på højst 0,5 % af det årlige loft for EGF anvendes til teknisk og administrativ bistand til gennemførelse heraf, som f.eks. forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder virsomhedsinformationsteknologisystemer, kommunikationsaktiviteter og aktiviteter, der øger EFG's synlighed, og anden administrativ og teknisk bistand. Sådanne foranstaltninger kan omfatte fremtidige og forudgående programmeringsperioder.

1.  På Kommissionens initiativ kan et beløb på højst 0,5 % af det årlige loft for Omstillingsfonden anvendes til at finansiere teknisk og administrativ bistand til gennemførelse heraf, som f.eks. forberedelses-, overvågnings-, dataindsamlings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder virksomhedsinformationsteknologisystemer, kommunikationsaktiviteter og aktiviteter, der øger Omstillingsfondens synlighed, og anden administrativ og teknisk bistand. Synergier med etablerede overvågningssystemer for strukturelle ændringer såsom ERM skal styrkes. Sådanne foranstaltninger kan omfatte fremtidige og forudgående programmeringsperioder.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Når Kommissionen gennemfører den tekniske bistand i henhold til indirekte forvaltning, sørger den for at sikre gennemsigtigheden i proceduren for udpegning af den tredjepart, som udfører den opgave, der påhviler den, og underrette alle Omstillingsfondens interesseparter, herunder Europa-Parlamentet, om, hvilken underleverandør der findes i dette øjemed.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionens tekniske bistand omfatter oplysninger til og vejledning af medlemsstaterne vedrørende anvendelse, overvågning og evaluering af EGF. Kommissionen giver desuden de europæiske og nationale arbejdsmarkedsparter oplysninger om og en klar vejledning i anvendelsen af EGF. Denne vejledning kan også omfatte oprettelsen af taskforcer i tilfælde af alvorlige økonomiske forstyrrelser i en medlemsstat.

4.  Kommissionens tekniske bistand omfatter oplysninger til og vejledning af medlemsstaterne vedrørende anvendelse, overvågning og evaluering af Omstillingsfonden, herunder oprettelse af en helpdesk. Kommissionen giver desuden de europæiske og nationale arbejdsmarkedsparter oplysninger om og en klar vejledning i anvendelsen af Omstillingsfonden. Denne vejledning kan også omfatte oprettelsen af taskforcer i tilfælde af alvorlige økonomiske forstyrrelser i en medlemsstat.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne gør opmærksom på, hvor midlerne kommer fra, og sikrer synligheden af Unionens finansiering ved at give sammenhængende, effektive og målrettede oplysninger til flere målgrupper, herunder de personer, støtten er tiltænkt, lokale og regionale myndigheder, arbejdsmarkedets parter, medierne og offentligheden.

Medlemsstaterne gør opmærksom på, hvor midlerne kommer fra, og sikrer synligheden af Unionens finansiering ved at give sammenhængende, effektive og målrettede oplysninger til flere målgrupper, herunder de personer, støtten er tiltænkt, lokale og regionale myndigheder, arbejdsmarkedets parter, medierne og offentligheden. Medlemsstaterne sikrer, at EU-merværdien af finansieringen fremhæves, og at de bidrager til Kommissionens indsamling af data med henblik på at øge den budgetmæssige gennemsigtighed.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen driver og ajourfører regelmæssigt en onlineplatform, der er tilgængelig på alle EU-institutionernes officielle sprog, med opdaterede oplysninger om EGF, vejledning om indgivelse af ansøgninger og oplysninger om godkendte og afviste ansøgninger samt om Europa-Parlamentets og Rådets rolle i budgetproceduren.

2.  Kommissionen driver og ajourfører regelmæssigt en onlineplatform, der er tilgængelig på alle EU-institutionernes officielle sprog, med opdaterede oplysninger om Omstillingsfonden, vejledning om indgivelse af ansøgninger og støtteberettigede aktioner, regelmæssigt opdaterede lister over kontakter i medlemsstaterne og oplysninger om godkendte og afviste ansøgninger samt om Europa-Parlamentets og Rådets rolle i budgetproceduren.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationsaktiviteter om EGF-sager og -resultater baseret på dens erfaringer med det formål at effektivisere EGF og sikre, at EU-borgere og -arbejdstagere har kendskab til EGF.

Kommissionen fremmer formidlingen af bedste praksis inden for kommunikation, gennemfører informations- og kommunikationsaktiviteter om Omstillingsfondens sager og resultater baseret på dens erfaringer med det formål at forbedre Omstillingsfondens synlighed, udbrede kendskabet til kriterierne for støtteberettigelse og ansøgningsprocedurerne, effektivisere Omstillingsfonden og sikre, at EU-borgere og -arbejdstagere har kendskab til Omstillingsfonden, herunder borgere og arbejdstagere i landdistrikter med forskellig adgang til oplysninger.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  På grundlag af den vurdering, der er blevet foretaget i henhold til artikel 9, og navnlig under hensyntagen til antallet af de personer, støtten er tiltænkt, de foreslåede foranstaltninger og de forventede omkostninger, evaluerer og foreslår Kommissionen så hurtigt som muligt størrelsen på den eventuelle økonomiske støtte fra EFG inden for rammerne af de disponible midler.

1.  På grundlag af den vurdering, der er blevet foretaget i henhold til artikel 9, og navnlig under hensyntagen til antallet af de personer, støtten er tiltænkt, de foreslåede foranstaltninger og de forventede omkostninger, evaluerer og foreslår Kommissionen ved udløbet af den i artikel 9, stk. 4, omtalte frist størrelsen på den eventuelle økonomiske støtte fra Omstillingsfonden inden for rammerne af de disponible midler.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Såfremt Kommissionen på grundlag af den vurdering, der er udført i henhold til artikel 9, konkluderer, at betingelserne for økonomisk støtte efter denne forordning er opfyldt, iværksætter den straks proceduren i artikel 16.

3.  Såfremt Kommissionen på grundlag af den vurdering, der er udført i henhold til artikel 9, konkluderer, at betingelserne for økonomisk støtte efter denne forordning er opfyldt, iværksætter den straks proceduren i artikel 16 og underretter den ansøgende medlemsstat.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Såfremt Kommissionen på grundlag af den vurdering, der er udført i henhold til artikel 9, konkluderer, at betingelserne for økonomisk støtte i henhold til denne forordning ikke er opfyldt, underretter den straks den ansøgende medlemsstat.

4.  Såfremt Kommissionen på grundlag af den vurdering, der er udført i henhold til artikel 9, konkluderer, at betingelserne for økonomisk støtte i henhold til denne forordning ikke er opfyldt, underretter den straks den ansøgende medlemsstat samt andre berørte parter, herunder Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaten udfører de støtteberettigede foranstaltninger, der er fastlagt i artikel 8, så hurtigt som muligt, og ikke senere end 24 måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Kommissionens afgørelse om økonomisk støtte.

2.  Medlemsstaten udfører de støtteberettigede foranstaltninger, der er fastlagt i artikel 8, så hurtigt som muligt. De gennemføres under alle omstændigheder senest seks måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for afgørelsen om det finansielle bidrag og udføres ikke senere end 24 måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Kommissionens afgørelse om økonomisk støtte.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når Kommissionen har konkluderet, at betingelserne for at yde økonomisk støtte fra EGF er opfyldt, forelægger den en anmodning om overførsel til de relevante budgetposter i overensstemmelse med finansforordningens artikel 31.

1.  Når Kommissionen har konkluderet, at betingelserne for at yde økonomisk støtte fra Omstillingsfonden er opfyldt, forelægger den et forslag om mobilisering heraf. Afgørelsen om at mobilisere Omstillingsfonden træffes af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab inden for én måned efter forelæggelsen af forslaget for Europa-Parlamentet og Rådet. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal, og Europa-Parlamentet træffer afgørelse med et flertal af sine medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer.

 

Samtidig med at Kommissionen forelægger forslaget til en afgørelse om at mobilisere Omstillingsfonden, forelægger den et forslag om overførsel til de relevante budgetposter for Europa-Parlamentet og Rådet. I tilfælde af uenighed indledes der en trepartsprocedure.

 

Overførsler vedrørende Omstillingsfonden sker i overensstemmelse med finansforordningens artikel 31.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Overførselsanmodningen ledsages af et resumé af undersøgelsen af ansøgningens støtteberettigelse.

udgår

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen vedtager en afgørelse om økonomisk støtte ved en gennemførelsesretsakt, der træder i kraft på den dato, hvor Kommissionen underrettes om Europa-Parlamentets og Rådets godkendelse af budgetoverførslen. Denne afgørelse er en finansieringsafgørelse som omhandlet i finansforordningens artikel 110.

3.  Kommissionen vedtager en afgørelse om økonomisk støtte ved en gennemførelsesretsakt, der træder i kraft på den dato, hvor Europa-Parlamentet og Rådet vedtager afgørelsen om at mobilisere Omstillingsfonden.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Et forslag til afgørelse om at mobilisere Omstillingsfonden i henhold til stk. 1 skal omfatte følgende:

 

a)  den vurdering, der er foretaget i henhold til artikel 9, stk. 4, sammen med et resumé af de oplysninger, som vurderingen er baseret på

 

b)  dokumentation for, at kriterierne i artikel 5 og 10 er opfyldt, og

 

c)  begrundelserne for de foreslåede beløb.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 16a

 

Undtagelsestilfælde

 

I undtagelsestilfælde og hvis de resterende finansielle midler, der er til rådighed i fonden i det år, hvor en stor omstruktureringsbegivenhed indtræffer, ikke kan dække det støttebeløb, som budgetmyndigheden skønner nødvendigt, kan Kommissionen foreslå, at forskellen finansieres over fondens midler for det følgende år. Fondens budgetloft i det år, hvor den store omstruktureringsbegivenhed indtræffer, og det følgende år skal dog overholdes under alle omstændigheder.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 19a

 

Model til støttemodtagerundersøgelse

 

Den i artikel 20, stk. 1, litra d), omhandlede undersøgelse om støttemodtagerne bygger på den model, der er fastlagt af Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne artikel vedtager Kommissionen denne gennemførelsesretsakt efter rådgivningsproceduren i artikel 26, stk. 2.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  typen af foranstaltninger og de vigtigste resultater, redegørelser for udfordringer, erfaringer, synergier og komplementaritet med andre EU-fonde og, når det er muligt, med angivelse af komplementaritet med de foranstaltninger, der finansieres af andre EU-programmer eller nationale programmer i overensstemmelse med EU's kvalitetsramme for foregribelse af forandringer og omstruktureringer

a)  typen af foranstaltninger og de opnåede resultater, redegørelser for udfordringer, erfaringer, synergier og komplementaritet med andre EU-fonde, navnlig ESF+, og, når det er muligt, med angivelse af komplementaritet med de foranstaltninger, der finansieres af andre EU-programmer eller nationale programmer i overensstemmelse med EU's kvalitetsramme for foregribelse af forandringer og omstruktureringer

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  resultaterne af en undersøgelse om støttemodtagerne gennemført seks måneder efter gennemførelsesperiodens afslutning, som dækker den konstaterede ændring i beskæftigelsesegnethed hos støttemodtagerne, eller, hvis de allerede har fundet beskæftigelse, yderligere oplysninger om kvaliteten af den beskæftigelse, de fandt, såsom ændring af arbejdstider, ansvarsniveau eller lønniveau i forhold til den tidligere beskæftigelse, og den sektor, hvori den pågældende fandt beskæftigelse, hvor oplysningerne opdeles efter køn, aldersgruppe og uddannelsesniveau

d)  resultaterne af en undersøgelse om støttemodtagerne gennemført inden for seks måneder efter gennemførelsesperiodens afslutning, som dækker den konstaterede ændring i beskæftigelsesegnethed hos støttemodtagerne, eller, hvis de allerede har fundet beskæftigelse, yderligere oplysninger om kvaliteten og typen af den beskæftigelse, de fandt, såsom ændring af arbejdstider, ansvarsniveau eller lønniveau i forhold til den tidligere beskæftigelse, og den sektor, hvori den pågældende fandt beskæftigelse, hvor oplysningerne opdeles efter køn, aldersgruppe og uddannelsesniveau

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  oplysninger om, hvorvidt den afskedigende virksomhed, med undtagelse af mikrovirksomheder og SMV'er, har modtaget statsstøtte eller tidligere finansiering fra Unionens samhørigheds- eller strukturfonde i de foregående fem år

e)  oplysninger om, hvorvidt den afskedigende virksomhed, med undtagelse af opstartsvirksomheder, mikrovirksomheder og SMV'er, har modtaget statsstøtte eller tidligere finansiering fra Unionens samhørigheds- eller strukturfonde i de foregående fem år

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Senest ved udgangen af den nittende måned efter udløbet af perioden, der er anført i artikel 15, stk. 3, indgiver den pågældende medlemsstat det datasæt, der oplyser om de langsigtede resultatindikatorer, der er specificeret i punkt 3 i bilaget.

2.  Senest ved udgangen af den nittende måned efter udløbet af perioden, der er anført i artikel 15, stk. 3, indgiver den pågældende medlemsstat det komplette og behørigt kontrollerede simple datasæt, der oplyser om de langsigtede resultatindikatorer, der er specificeret i punkt 3 i bilaget.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den 1. august 2021 og derefter hvert andet år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en omfattende, kvantitativ og kvalitativ rapport om aktiviteterne i henhold til denne forordning og forordning (EU) nr. 1309/2013 inden for de to foregående år. Rapporten skal navnlig fokusere på de resultater, der er opnået gennem EGF, og den skal især indeholde oplysninger om indgivne ansøgninger, vedtagne afgørelser, støttede foranstaltninger, herunder statistikker om de indikatorer, der er anført i bilaget, og komplementariteten af sådanne foranstaltninger i forhold til foranstaltninger, der modtager EU-støtte fra andre EU-fonde, navnlig ESF+, og oplysninger om opgørelsen af den tildelte økonomiske støtte, og den skal også dokumentere de ansøgninger, der er blevet afvist eller reduceret som følge af manglende bevillinger eller manglende opfyldelse af støtteberettigelseskriterierne.

1.  Senest den 1. august 2021 og derefter hvert andet år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en omfattende, kvantitativ og kvalitativ rapport om aktiviteterne i henhold til denne forordning og forordning (EU) nr. 1309/2013 inden for de to foregående år. Rapporten skal navnlig fokusere på de resultater, der er opnået gennem EGF, og den skal især indeholde oplysninger om indgivne ansøgninger, hurtigheden af behandlingen af dem og de mulige mangler i de eksisterende regler, de vedtagne afgørelser, støttede foranstaltninger, herunder statistikker om de indikatorer, der er anført i bilaget, og komplementariteten af sådanne foranstaltninger i forhold til foranstaltninger, der modtager EU-støtte fra andre EU-fonde, navnlig ESF+, og oplysninger om opgørelsen af den tildelte økonomiske støtte, og den skal også dokumentere de ansøgninger, der er blevet afvist eller reduceret som følge af manglende bevillinger eller manglende opfyldelse af støtteberettigelseskriterierne.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Rapporten fremsendes til Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og arbejdsmarkedets parter til orientering.

2.  Rapporten fremsendes til medlemsstaterne, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og arbejdsmarkedets parter til orientering.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvert fjerde år foretager Kommissionen på eget initiativ og i nært samarbejde med medlemsstaterne en evaluering af den økonomiske støtte fra EGF.

1.  Hvert fjerde år foretager Kommissionen på eget initiativ og i nært samarbejde med medlemsstaterne en evaluering af den økonomiske støtte fra Omstillingsfonden, herunder den efterfølgende indvirkningsvurdering af anvendelsen af den på nationalt, regionalt og lokalt plan.

 

Med henblik på den i første afsnit omhandlede evaluering indsamler medlemsstaterne alle tilgængelige oplysninger om sager vedrørende Omstillingsfonden og støttede arbejdstagere.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De evalueringer, der er omhandlet i stk. 1, skal omfatte relevante statistikker om den økonomiske støtte, opdelt efter medlemsstat.

3.  De evalueringer, der er omhandlet i stk. 1, skal omfatte relevante statistikker om den økonomiske støtte, opdelt efter sektor og medlemsstat.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 1 – stk. 1 – led 9 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-  med mindre end 2 års erhvervserfaring

 

- med mellem 2 og 10 års erhvervserfaring

 

- med mere end 10 års erhvervserfaring.

(1)

EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.


UDTALELSE fra Udvalget om International Handel (11.10.2018)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Ordfører for udtalelse: Karoline Graswander-Hainz

KORT BEGRUNDELSE

Indledning

I den senere tid er handel ikke kun blevet opfattet som ensbetydende med globalisering, men er også blevet en betydelig kilde til bekymring i befolkningen. I de seneste handelsaftaler er fokus blevet flyttet væk fra fastlæggelsen af regler for åbning af markeder. I stedet behandler de handelsrelaterede spørgsmål såsom investeringer og intellektuelle ejendomsrettigheder. Som følge heraf er den globale åbning af markederne blevet tæt sammenflettet med investeringer, kapitalstrømme og finansiel liberalisering, og virkningerne af handel har spredt sig til spørgsmål vedrørende arbejdsforhold, miljø og teknologisk udvikling.

Selv om den økonomiske litteratur konkluderer, at de samlede resultater af handelsliberalisering er positive, påvirkes nogle sektorer negativt med tilpasningsomkostninger, indkomstnedgang og tab af arbejdspladser til følge. Virkeligheden viser, at der altid er vindere og tabere, og at gevinsterne ved handel ikke fordeles jævnt mellem medlemsstaterne, regionerne og i samfundene. Ureguleret og urimelig handel har forværret de sociale, økonomiske og miljømæssige uligheder.

Der er behov for ledsageforanstaltninger i EU og på nationalt plan for at forebygge de negative virkninger og i tilstrækkelig grad kompensere dem, der lider skade på grund af handel eller globalisering. En retfærdig fordeling af velstand, navnlig blandt de dårligst stillede, kan kun opnås, hvis der indføres foranstaltninger både på europæisk og nationalt plan. De nationale regeringer har indtil videre gjort for lidt for at sikre, at alle nyder godt af fordelene ved handel. Omfordeling, mere indflydelse gennem uddannelse, proaktive arbejdsmarkedspolitikker og styrkelse af fagforeningerne er handelsrelaterede emner, der falder inden for de nationale regeringers beføjelser.

Der er desuden plads for forbedring inden for EU. Retfærdige og afbalancerede handelsaftaler bør ikke kun være instrumenter til at skabe økonomisk vækst, anstændige job og bæredygtig udvikling, men også til at forbedre og beskytte arbejdstagernes arbejdsvilkår og deres liv i hele den globale forsyningskæde. Hidtil har EU's handelsaftaler, især kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling, desværre ikke rummet de nødvendige mekanismer til at kunne forsvare arbejds- og miljøstandarder. Det kræver politisk vilje at gøre kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling stærkere og at indføje sanktioner som en sidste udvej. Hvis EU ønsker at få enekompetence i forbindelse med handel, bør EU også påtage sig ansvaret for de ændringer og konsekvenser, der følger af dens handelsaftaler, og bør ændre sin tilgang til handelspolitik.

Det er yderst vigtigt, at EU ikke kun tager højde for mulige negative virkninger af handelsaftaler, men også sikrer, at de positive virkninger fordeles rimeligt.

Europa-Kommissionen erkendte dette, da den i 2006 oprettede Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) for at hjælpe arbejdstagere, der har mistet deres job som følge af globalisering, automatisering og teknologisk udvikling, med at komme tilbage på arbejdsmarkedet. På grund af den økonomiske og finansielle krise udvidede Kommissionen anvendelsesområdet til også at omfatte mennesker, der var blevet ramt af krisen. Til trods for et relativt lille budget og komplekse procedurer har EGF opnået mærkbare resultater for næsten 142 300 arbejdstagere i hele EU siden dens indførelse.

De vigtigste aspekter af betænkningen:

Anvendelsesområde, kriterier

Undersøgelser viser imidlertid, at EGF ikke har nået sit fulde potentiale og desværre stadig er underudnyttet. Derfor går ordføreren videre end, hvad Kommissionen foreslår med hensyn til udvidelse af forordningens anvendelsesområde, med det formål at gøre den mere fleksibel, således at der også kan ydes støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget på grund af handel inden for EU og udflytning, og til regioner, der lider under en gradvis og kumulativ økonomisk forværring eller høj arbejdsløshed, og knytte EGF mere direkte til visse handelspolitiske instrumenter som f.eks. handelsbistand.

Procedurer:

Ud over anvendelsesområdet er ordføreren enig med Kommissionen i, at visse proceduremæssige elementer bør forbedres for at afkorte og forenkle ansøgningsproceduren. Ordføreren foreslår, at der oprettes en helpdesk, der kan støtte medlemsstaterne med deres ansøgninger, men også at der indsamles bedre data, og at overvågningen og evalueringsprocessen forbedres.

EGF bør fungere som et instrument på tværs af sektorer, der tilbyder støtte til afskedigede arbejdstagere, og sociale aktører (interessenter, NGO'er og fagforeninger) bør spille en vigtig rolle og bør inddrages i EGF's funktionsmåde for at sikre bedre koordinering af processen og mellem de forskellige eksisterende EU-instrumenter.

Konklusion:

Ordføreren foreslår en række ændringer til Kommissionens forslag som udgangspunkt for yderligere overvejelser og ændringer, der kan foretages under lovgivningsproceduren i Parlamentet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Den 17. november 2017 blev den europæiske søjle for sociale rettigheder15 proklameret i fællesskab af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen som en reaktion på de sociale udfordringer i Europa. Under hensyntagen til de skiftende vilkår i arbejdsverdenen skal Unionen forberedes til aktuelle og fremtidige udfordringer i forbindelse med globalisering og digitalisering og gøre væksten mere inklusiv og forbedre beskæftigelses- og socialpolitikkerne. Søjlens tyve hovedprincipper er struktureret omkring tre kategorier: lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet, rimelige arbejdsvilkår og social beskyttelse og inklusion. Den europæiske søjle for sociale rettigheder skal fungere som en overordnet vejledende ramme for Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) og gøre det muligt for Unionen at anvende principperne i praksis i tilfælde af større omstruktureringer.

(2)  Den 17. november 2017 blev den europæiske søjle for sociale rettigheder15 proklameret i fællesskab af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen som en reaktion på de sociale udfordringer i Europa. Under hensyntagen til de skiftende vilkår i vores samfund og arbejdsverdenen skal Unionen forberedes til aktuelle og fremtidige udfordringer i forbindelse med klimaændringer, globalisering og digitalisering og gøre udviklingen mere inklusiv og forbedre beskæftigelses- og socialpolitikkerne. Søjlens tyve hovedprincipper er struktureret omkring tre kategorier: lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet, rimelige arbejdsvilkår og social beskyttelse og inklusion. Den europæiske søjle for sociale rettigheder skal fungere som en overordnet vejledende ramme for Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) og gøre det muligt for Unionen at anvende principperne i praksis i tilfælde af større omstruktureringer.

________________

__________________

15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/europeanpillar-social-rights_da

15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_da

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Den 20. juni 2017 godkendte Rådet Unionens svar16 på "FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling"17 med henblik på en bæredygtig europæisk fremtid. Rådet understregede betydningen af at opnå bæredygtig udvikling på de tre områder (økonomisk, social og miljømæssig) på en afbalanceret og integreret måde. Det er afgørende, at bæredygtig udvikling integreres i alle EU-politikområder, og at Unionen er ambitiøs i de politikker, som den anvender til at tackle globale udfordringer. Rådet hilste Kommissionens meddelelse af 22. november 2016 om "Næste skridt hen imod en bæredygtig europæisk fremtid" velkommen som et første skridt på vej mod en strømlining af målene for bæredygtig udvikling og en anvendelse af bæredygtig udvikling som et vigtigt vejledende princip for alle EU-politikker, bl.a. gennem Unionens finansieringsinstrumenter.

(3)  Den 20. juni 2017 godkendte Rådet Unionens svar16 på "FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling"17 med henblik på en bæredygtig europæisk fremtid. Rådet understregede betydningen af at opnå bæredygtig udvikling på de tre områder (økonomisk, social og miljømæssig) på en afbalanceret og integreret måde. Det er afgørende, at bæredygtig udvikling integreres i alle EU-politikområder, og at Unionen er ambitiøs i de politikker, som den anvender til at tackle globale udfordringer. Handelsaftaler med stærke og gennemførlige kapitler om handel og bæredygtig udvikling kan være instrumenter til opnåelse af bæredygtig udvikling, skabelse af anstændige job og inklusiv vækst, men også til en mere ligelig fordeling af fordelene ved handel mellem regioner, medlemsstater og i samfundene. Rådet hilste Kommissionens meddelelse af 22. november 2016 om "Næste skridt hen imod en bæredygtig europæisk fremtid" velkommen som et første skridt på vej mod en strømlining af målene for bæredygtig udvikling og en anvendelse af bæredygtig udvikling som et vigtigt vejledende princip for alle EU-politikker, bl.a. gennem Unionens finansieringsinstrumenter.

__________________

__________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  I februar 2018 vedtog Kommissionen sin meddelelse om "En ny, moderniseret flerårig finansiel ramme for en Europæisk Union, der effektivt lever op til de valgte prioriteter for perioden efter 2020"18. I meddelelsen understreges det, at Unionens budget skal støtte Europas enestående sociale markedsøkonomi. Det vil derfor være af største betydning at forbedre beskæftigelsesmulighederne og håndtere færdighedsudfordringerne, især i relation til digitalisering. Budgetmæssig fleksibilitet vil være et nøgleprincip i den næste flerårige finansielle ramme. Fleksibilitetsmekanismer vil fortsat eksistere for at sætte Unionen i stand til at reagere på uforudsete begivenheder og sikre, at budgetmidlerne anvendes der, hvor det er mest presserende.

(4)  I februar 2018 vedtog Kommissionen sin meddelelse om "En ny, moderniseret flerårig finansiel ramme for en Europæisk Union, der effektivt lever op til de valgte prioriteter for perioden efter 2020"18. I meddelelsen understreges det, at Unionens budget skal støtte Europas enestående sociale markedsøkonomi. Det vil derfor være af største betydning at forbedre beskæftigelsesmulighederne og håndtere færdighedsudfordringerne, især i relation til digitalisering, automatisering, udvikling af nye teknologier og overgangen til en klimavenlig og ressourceeffektiv økonomi. Budgetmæssig fleksibilitet vil være et nøgleprincip i den næste flerårige finansielle ramme. Fleksibilitetsmekanismer vil fortsat eksistere for at sætte Unionen i stand til at reagere på uforudsete begivenheder og sikre, at budgetmidlerne anvendes der, hvor det er mest presserende.

__________________

__________________

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannualfinancial-framework_en.pdf.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  I Kommissionens arbejdsdokument Oplæg om styring af globaliseringen20 identificerer den kombinationen af handelsrelateret globalisering og teknologiske forandringer som de primære drivkræfter bag en øget efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft og et faldende antal job, der kræver lavere kvalifikationer. Trods de overordnede enorme fordele ved mere frihandel og yderligere integration af de globale økonomier er det nødvendigt at håndtere disse negative bivirkninger. Eftersom de nuværende fordele ved globaliseringen allerede er ulige fordelt mellem folk og regioner, hvilket skaber betydelige konsekvenser for dem, der allerede er negativt påvirket, er der risiko for, at de stadig hurtigere teknologiske fremskridt vil give yderligere næring til denne udvikling. Derfor vil det i overensstemmelse med principperne om solidaritet og bæredygtighed være nødvendigt at sikre, at fordelene ved globaliseringen fordeles mere retfærdigt ved at kombinere økonomisk åbenhed og teknologisk fremskridt med social beskyttelse.

(6)  I Kommissionens arbejdsdokument Oplæg om styring af globaliseringen20 identificerer den kombinationen af handelsrelateret globalisering og teknologiske forandringer som de primære drivkræfter bag en øget efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft og et faldende antal job, der kræver lavere kvalifikationer. Trods de overordnede enorme fordele ved mere frihandel og yderligere integration af de globale økonomier er det nødvendigt at håndtere disse negative bivirkninger. Eftersom de nuværende fordele ved globaliseringen allerede er ulige fordelt mellem folk og regioner, hvilket skaber betydelige konsekvenser for dem, der allerede er negativt påvirket, er der risiko for, at de stadig hurtigere teknologiske fremskridt vil give yderligere næring til denne udvikling. Derfor vil det i overensstemmelse med principperne om solidaritet og bæredygtighed være nødvendigt at sikre, at virkningerne af globaliseringen foregribes bedre, og dens mulige gavnlige virkninger fordeles mere retfærdigt ved at kombinere økonomisk åbenhed og teknologisk fremskridt med solid social beskyttelse.

__________________

__________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_da.

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_da.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Globalisering og teknologiske forandringer risikerer yderligere at øge den indbyrdes forbindelse og afhængighed verdensøkonomierne imellem. Omfordelingen af arbejdskraft indgår i og er en uomgængelig del af sådanne økonomiske forandringer. Hvis fordelene ved forandringerne skal fordeles retfærdigt, er det af allerstørste betydning at tilbyde støtte til afskedigede arbejdstagere og til arbejdstagere, der trues af afskedigelse. ”EU-kvalitetsrammen for foregribelse af forandringer og omstruktureringer"22 er EU's politiske instrument, der fastlægger rammen for bedste praksis med hensyn til foregribelse og håndtering af virksomhedsomstruktureringer. Den danner en overordnet ramme for, hvordan udfordringerne i forbindelse med økonomisk tilpasning og omstrukturering og de dermed forbundne konsekvenser både for beskæftigelsen og sociale forhold bør håndteres gennem hensigtsmæssige politikmidler. Den opfordrer medlemsstaterne til at anvende EU-midler og nationale midler på en måde, der sikrer, at de sociale konsekvenser af omstruktureringer, især de negative indvirkninger på beskæftigelsen, kan afbødes mere effektivt. De vigtigste EU-instrumenter til at hjælpe berørte arbejdstagere er Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+), som er udformet til at yde proaktiv bistand, og EGF, som er udformet til at yde reaktiv bistand i tilfælde af uforudsete større omstruktureringer.

(8)  Klimaændringer, globalisering og teknologiske forandringer risikerer yderligere at øge den indbyrdes forbindelse og afhængighed verdensøkonomierne imellem. Omfordelingen af arbejdskraft indgår i og er en uomgængelig del af sådanne økonomiske forandringer. Hvis fordelene ved forandringerne skal fordeles retfærdigt, er det af allerstørste betydning at tilbyde støtte til afskedigede arbejdstagere og til arbejdstagere, der trues af afskedigelse. ”EU-kvalitetsrammen for foregribelse af forandringer og omstruktureringer"22 er EU's politiske instrument, der fastlægger rammen for bedste praksis med hensyn til foregribelse og håndtering af virksomhedsomstruktureringer. Den danner en overordnet ramme for, hvordan udfordringerne i forbindelse med økonomisk tilpasning og omstrukturering og de dermed forbundne konsekvenser både for beskæftigelsen og sociale forhold bør håndteres gennem hensigtsmæssige politikmidler. Den opfordrer medlemsstaterne til at anvende EU-midler og nationale midler på en måde, der sikrer, at de sociale konsekvenser af omstruktureringer, især de negative indvirkninger på beskæftigelsen, kan afbødes mere effektivt. De vigtigste EU-instrumenter til at hjælpe berørte arbejdstagere er Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+), som er udformet til at yde proaktiv bistand, og EGF som er udformet til at yde reaktiv bistand i tilfælde af større omstruktureringer.

__________________

__________________

22 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - En EU-kvalitetsramme for foregribelse af forandringer og omstruktureringer (COM(2013) 882 final af 13.12.2013).

22 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - En EU-kvalitetsramme for foregribelse af forandringer og omstruktureringer (COM(2013) 882 final af 13.12.2013).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Det multilaterale samarbejde med EU's globale partnere og styrkelse og reformering af de multilaterale institutioner for at gøre dem mere retfærdige og effektive er afgørende. EGF bør yde støtte til afskedigede arbejdstagere på tværs af sektorer, der kan blive berørt af disse reformer, ved at tilbyde dem en bred vifte af beskæftigelsesmuligheder. Sociale aktører såsom NGO'er og fagforeninger bør inddrages mere i EGF's funktionsmåde for at forbedre kommunikationen og koordineringen mellem forskellige EU-instrumenter.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b)  Unionen bør genskabe en ambitiøs industripolitik baseret på en permanent og fremadrettet analyse af teknologiske forandringer, herunder virkningerne af åben handel. Partnerskaber mellem Unionen og de mest sårbare regioner bør omfatte de nødvendige strategiske investeringer for at forebygge negative konsekvenser af handels- og investeringsaftaler, og de bør fastlægge de programmer, der kræver EU-medfinansiering. Der er derfor behov for en bedre integrering af og finansiering til den eksisterende Samhørighedsfond og Socialfond. Disse programmer bør decentraliseres på NUTS II-niveau og udformes som et virkeligt partnerskab mellem Unionen og de regioner, der berøres af dens politikker.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 8 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8c)  De europæiske virksomheder er vigtige partnere i udformningen af globaliseringen og opnåelsen af positive resultater for alle. Der er mange positive eksempler på, hvordan man kan skabe bæredygtig vækst for aktionærer, ansatte og de lokalsamfund, hvor virksomhederne opererer. Virksomhederne bør dog stå til ansvar, når de ikke lever op til deres sociale eller miljømæssige ansvar.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  EGF blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/200623 for den flerårige finansielle ramme fra 1. januar 2007 til 31. december 2013. EGF er oprettet for at give Unionen mulighed for at udvise solidaritet med de arbejdstagere, der mistede deres arbejde som følge af ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen.

(9)  EGF blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/200623 for den flerårige finansielle ramme fra 1. januar 2007 til 31. december 2013. EGF er oprettet for at give Unionen mulighed for at udvise solidaritet med de arbejdstagere, der mistede deres arbejde som følge af ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives markedsåbning og globaliseringen.

__________________

__________________

23 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1).

23 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1).

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11a) EGF-programmet bør være synligt og kræve flere og bedre data for at muliggøre en egentlig videnskabelig vurdering af det og undgå administrative begrænsninger ved gennemførelsen af programmet for handelstilpasningsstøtte.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b)  Europa-Kommissionen bør, inden den indgår en ny handelsaftale, sikre, at der gennemføres en uafhængig og nøjagtig forudgående undersøgelse af konsekvenserne af den foreslåede aftale, herunder ændringer på arbejdsmarkedet, på sektor- og regionsbasis for at foregribe negative virkninger. Identifikation af potentielle negative virkninger, før en ny handelsaftale indgås, vil også kunne genvinde de europæiske borgeres tillid til handelspolitikken.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 11 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11c)  EGF bør være knyttet mere direkte til udenlandske direkte investeringer, der potentielt kan få negative sociale og miljømæssige virkninger i Unionen, men også til visse urimelige handelspolitikker, som ikke modtager fyldestgørende svar gennem forsvarsinstrumenter. De berørte EU-virksomheder og arbejdstagere bør tages i betragtning i EGF's regler om aktive arbejdsmarkedspolitikker.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Kommissionen gennemførte en midtvejsevaluering af EGF for at vurdere, hvordan og i hvilket omfang fonden opfylder sine målsætninger. EGF viste sig at være effektiv og opnåede en højere reintegreringsprocent blandt afskedigede arbejdstagere end i den foregående programmeringsperiode. Evalueringen viste også, at EGF skabte EU-merværdi. Det gælder især med hensyn til fondens volumenmæssige effekt, dvs. at EGF-støtten ikke bare øger antallet og udvalget af tilbudte tjenesteydelser, men også deres intensitetsniveau. Desuden har EGF-interventionerne en høj synlighed og tydeliggør merværdien ved EU's intervention direkte over for offentligheden. Der blev dog udpeget en række udfordringer. På den ene side blev mobiliseringsproceduren anset for at være for lang. Derudover rapporterede mange medlemsstater om problemer med hensyn til at udarbejde den omfattende baggrundsanalyse af den begivenhed, der udløste afskedigelserne. Den primære årsag til, at medlemsstater, der ville have haft en potentiel EGF-sag, afholder sig fra at ansøge, er problemer med den finansielle og institutionelle kapacitet. På den ene side kan det blot handle om mangel på arbejdskraft - i øjeblikket kan medlemsstater kun anmode om teknisk bistand, hvis de implementerer EGF-støtte. Eftersom afskedigelser kan ske uventet, er det vigtigt, at medlemsstaterne er klar til at reagere hurtigt og straks kan indgive en ansøgning. I visse medlemsstater forekommer det desuden nødvendigt med en omfattende institutionel kapacitetsopbygningsindsats for at sikre effektiv og virkningsfuld implementering af EGF-sager. Tærsklen på 500 afskedigelser blev kritiseret for at være for høj, navnlig i mindre befolkede regioner26.

(12)  Kommissionen gennemførte en midtvejsevaluering af EGF for at vurdere, hvordan og i hvilket omfang fonden opfylder sine målsætninger. EGF viste sig at være effektiv og opnåede en højere reintegreringsprocent blandt afskedigede arbejdstagere end i den foregående programmeringsperiode. Evalueringen viste også, at EGF skabte EU-merværdi. Det gælder især med hensyn til fondens volumenmæssige effekt, dvs. at EGF-støtten ikke bare øger antallet og udvalget af tilbudte tjenesteydelser, men også deres intensitetsniveau. Desuden har EGF-interventionerne en høj synlighed og tydeliggør merværdien ved EU's intervention direkte over for offentligheden. Der blev dog udpeget en række udfordringer. På den ene side blev mobiliseringsproceduren anset for at være for lang, for kompliceret og for besværlig. Derudover rapporterede mange medlemsstater om problemer med hensyn til at udarbejde den omfattende baggrundsanalyse af den begivenhed, der udløste afskedigelserne. Den primære årsag til, at medlemsstater, der ville have haft en potentiel EGF-sag, afholder sig fra at ansøge, er problemer med den finansielle og institutionelle kapacitet. På den ene side kan det blot handle om mangel på arbejdskraft - i øjeblikket kan medlemsstater kun anmode om teknisk bistand, hvis de implementerer EGF-støtte. Eftersom afskedigelser kan ske uventet, er det vigtigt, at medlemsstaterne er klar til at reagere hurtigt og straks kan indgive en ansøgning. I visse medlemsstater forekommer det desuden nødvendigt med en omfattende institutionel kapacitetsopbygningsindsats for at sikre effektiv og virkningsfuld implementering af EGF-sager. Tærsklen på 500 afskedigelser blev kritiseret for at være for høj, navnlig i mindre befolkede regioner26.

__________________

__________________

26 COM(2018) 297 final og ledsagende SWD(2018) 192 final.

26 COM(2018) 297 final og ledsagende SWD(2018) 192 final.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Kommissionen understreger den fortsatte betydning af EGF's rolle som en fleksibel fond, der skal støtte arbejdstagere, der mister deres job i større omstruktureringsrunder, og hjælpe disse med at finde et nyt job så hurtigt som muligt. Unionen bør fortsat yde specifik engangsstøtte til fremme af de afskedigede arbejdstageres reintegration på arbejdsmarkedet i områder, sektorer og geografiske områder eller på arbejdsmarkeder, der kommer ud for pludselige og alvorlige økonomiske forstyrrelser. I betragtning af samspillet mellem og den gensidige påvirkning af åben handel, teknologiske forandringer eller andre faktorer, f.eks. overgangen til lavemissionsøkonomi, og således også i betragtning af at det bliver vanskeligere at udpege en specifik faktor, der forårsager afskedigelserne, bør mobiliseringen af EGF i fremtiden kun baseres på den betydelige konsekvens af en omstrukturering. I betragtning af formålet, som er at yde støtte i nødsituationer og under uventede omstændigheder og som et supplement til den mere proaktive bistand fra ESF+, bør EGF fortsat være et fleksibelt og særligt instrument uden for de budgetmæssige lofter i den flerårige finansielle ramme, som det fremgår af Kommissionens meddelelse. "Et moderne budget for en Europæisk Union, der beskytter, styrker og forsvarer – Den flerårige finansielle ramme for 2021-2027", og dens bilag27.

(13)  Kommissionen understreger den fortsatte betydning af EGF's rolle som en fleksibel fond, der skal støtte arbejdstagere, der mister deres job i større omstruktureringsrunder, og hjælpe disse med at finde et nyt job så hurtigt som muligt. Unionen bør fortsat yde specifik engangsstøtte til fremme af de afskedigede arbejdstageres reintegration på arbejdsmarkedet i områder, sektorer og geografiske områder eller på arbejdsmarkeder, der kommer ud for pludselige og alvorlige økonomiske forstyrrelser. I betragtning af samspillet mellem og den gensidige påvirkning af åben handel, teknologiske forandringer, digitalisering og automatisering eller andre faktorer, f.eks. overgangen til lavemissionsøkonomi, og således også i betragtning af at det bliver vanskeligere at udpege en specifik faktor, der forårsager afskedigelserne, bør mobiliseringen af EGF i fremtiden kun baseres på den betydelige konsekvens af en omstrukturering. I betragtning af formålet, som er at yde støtte i nødsituationer og under uventede omstændigheder og som et supplement til den mere proaktive bistand fra ESF+, bør EGF fortsat være et fleksibelt og særligt instrument uden for de budgetmæssige lofter i den flerårige finansielle ramme, som det fremgår af Kommissionens meddelelse "Et moderne budget for en Europæisk Union, der beskytter, styrker og forsvarer – Den flerårige finansielle ramme for 2021-2027", og dens bilag27.

__________________

__________________

27 Kommissionens SWD(2018) 171 final og dets bilag COM(2018) 321 final.

27 Kommissionens SWD(2018) 171 final og dets bilag COM(2018) 321 final.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Medlemsstaterne bør tage særligt hensyn til ugunstigt stillede støttemodtagere, herunder unge og ældre arbejdsløse og personer med risiko for fattigdom, når de udformer den samordnede pakke af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, da disse grupper kun vanskeligt reintegreres på arbejdsmarkedet. Ikke desto mindre bør principperne om ligestilling og ikke-forskelsbehandling, som hører til Unionens kerneværdier og er nedfældet i den europæiske søjle for sociale rettigheder, respekteres og fremmes i forbindelse med gennemførelsen af EGF.

(21)  Medlemsstaterne bør tage særligt hensyn til ugunstigt stillede støttemodtagere, herunder unge og ældre arbejdsløse, personer med handicap og personer med risiko for fattigdom, når de udformer den samordnede pakke af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, da disse grupper kun vanskeligt reintegreres på arbejdsmarkedet. Ikke desto mindre bør principperne om ligestilling og ikke-forskelsbehandling, som hører til Unionens kerneværdier og er nedfældet i den europæiske søjle for sociale rettigheder, respekteres og fremmes i forbindelse med gennemførelsen af EGF.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Unionen og medlemsstaterne bør være særligt opmærksomme på de ændringer og udfordringer, der optræder i verdenshandelsmønstrene, de globale værdikæder, automatisering og digitalisering samt de strukturelle ændringer i arbejdsmarkedsstandarder. Unionens sociale økonomi er en vigtig søjle i den europæiske sociale model, og den er et vigtigt redskab til at sætte folk i stand til at overvinde de negative virkninger af globaliseringen og økonomiske kriser. Af denne grund bør sociale tjenester af almen interesse og offentlige tjenester udelukkes fra handelsaftaler, og retten til at regulere med henblik på at organisere og levere offentlige tjenester bør sikres i handelsaftalerne. Kombinationen af globalisering og teknologisk innovation vil kræve, at EGF tilpasser sine bistandsregler til disse nye handels-, teknologi- og arbejdsmarkedsstandarder, og det er derfor vigtigt, at forordningen er i overensstemmelse med disse udfordringer efter 2020.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  For effektivt og hurtigt at støtte støttemodtagerne bør medlemsstaterne gøre deres bedste for at indgive fuldstændige ansøgninger om økonomisk støtte fra EGF. Hvis Kommissionen kræver yderligere oplysninger for vurderingen af en ansøgning, bør tilvejebringelsen af de yderligere oplysninger være underlagt tidsbegrænsning.

(22)  For effektivt og hurtigt at støtte støttemodtagerne bør medlemsstaterne gøre deres bedste for at indgive fuldstændige ansøgninger om økonomisk støtte fra EGF. Hvis Kommissionen kræver yderligere oplysninger for vurderingen af en ansøgning, bør tilvejebringelsen af de yderligere oplysninger være underlagt tidsbegrænsning. Kommissionen bør også yde teknisk bistand til medlemsstaterne på de tidlige stadier af proceduren.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a)  Kommissionen bør lette adgangen til nationale og regionale myndigheder gennem en særlig helpdesk, der kan give generelle oplysninger og forklaringer om procedurer og om, hvordan en ansøgning indgives. Helpdesken bør stille standardblanketter til rådighed til brug for statistikker og yderligere analyser.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Der bør medtages særlige bestemmelser for informations- og kommunikationsaktiviteter vedrørende EGF-sager og –resultater.

(25)  Der bør medtages særlige bestemmelser for informations- og kommunikationsaktiviteter vedrørende EGF-sager og -resultater, da et behørigt kendskab til ansøgningsproceduren vil kunne forbedre udnyttelsen af EGF.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forordningen fastsætter EGF's målsætninger, EU-finansieringsformer og regler for ydelse af en sådan finansiering, herunder ansøgninger fra medlemsstaterne om økonomisk støtte fra EGF til foranstaltninger rettet mod de personer, der er tiltænkt støtte, jf. artikel 7.

Forordningen fastsætter EGF's målsætninger, EU-finansieringsformer og regler og kriterier for ydelse af en sådan finansiering, herunder ansøgninger fra medlemsstaterne om økonomisk støtte fra EGF til foranstaltninger rettet mod de personer, der er tiltænkt støtte, jf. artikel 7.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EGF bidrager til en bedre fordeling af fordelene ved globalisering og teknologisk fremskridt ved at hjælpe afskedigede arbejdstagere med at tilpasse sig strukturændringer. EGF bidrager som sådan til gennemførelsen af de principper, der er fastlagt under den europæiske søjle for sociale rettigheder, og fremmer den økonomiske og sociale samhørighed mellem regionerne og medlemsstaterne.

EGF bidrager til en bedre overgang til en klimavenlig og ressourceeffektiv økonomi, til en bedre og mere retfærdig fordeling af fordelene ved globalisering og til udviklingen af nye teknologier ved at hjælpe afskedigede arbejdstagere med at tilpasse sig strukturændringer. EGF bidrager som sådan til gennemførelsen af de principper, der er fastlagt under den europæiske søjle for sociale rettigheder, og fremmer lighed, den sociale og økonomiske samhørighed og inklusion mellem regionerne, medlemsstaterne og i samfundet.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  EGF's særlige målsætning er at yde støtte i tilfælde af uforudsete større omstruktureringer, især som følge af globaliseringsrelaterede udfordringer, som f.eks. ændringer i verdenshandelsmønstrene, handelstvister, finansielle eller økonomiske kriser, overgangen til lavemissionsøkonomi eller som følge af digitalisering eller automatisering. Der lægges særlig vægt på foranstaltninger, som hjælper de dårligst stillede grupper.

2.  EGF's særlige målsætning er at yde støtte i tilfælde af større omstruktureringer, især som følge af globaliseringsrelaterede udfordringer, som f.eks. ændringer i verdenshandelsmønstrene, herunder i handelen internt i EU, åbning af markeder, mulige negative virkninger af udenlandske direkte investeringer, udflytning, dumping, handelstvister, finansielle eller økonomiske kriser, overgangen til lavemissionsøkonomi eller som følge af digitalisering eller automatisering, og gøre den mere fleksibel og forenkle proceduren. Der lægges særlig vægt på foranstaltninger, som hjælper de dårligst stillede grupper, SMV'er og nystartede virksomheder med henblik på støtteberettigelse.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  På små arbejdsmarkeder eller under særlige omstændigheder, der er behørigt begrundet af den ansøgende medlemsstat, især hvad angår ansøgninger vedrørende SMV'er, kan en ansøgning om økonomisk støtte i henhold til denne artikel godkendes, selv om de kriterier, der er fastsat i stk. 1, litra a), b) eller c), ikke fuldt ud er opfyldt, når afskedigelserne har en alvorlig indvirkning på beskæftigelsen og på den lokale eller regionale økonomi. Den ansøgende medlemsstat skal specifikt oplyse, hvilket interventionskriterium i stk. 1, litra a) og b), der ikke fuldt ud opfyldes. Den samlede støtte, der kan tildeles under særlige omstændigheder, må ikke overstige 15 % af EFG's årlige loft.

3.  På små arbejdsmarkeder eller under særlige omstændigheder, der er behørigt begrundet af den ansøgende medlemsstat, især hvad angår ansøgninger vedrørende SMV'er og opstartsvirksomheder, kan en ansøgning om økonomisk støtte i henhold til denne artikel godkendes, selv om de kriterier, der er fastsat i stk. 1, litra a) og b), ikke fuldt ud er opfyldt, når afskedigelserne har en alvorlig indvirkning på beskæftigelsen og på den lokale eller regionale økonomi. Den ansøgende medlemsstat skal specifikt oplyse, hvilket interventionskriterium i stk. 1, litra a) og b), der ikke fuldt ud opfyldes. Den samlede støtte, der kan tildeles under særlige omstændigheder, må ikke overstige 15 % af EGF's årlige loft.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder, er et obligatorisk horisontalt element i enhver pakke af individualiserede tilbud. Uddannelsesniveauet tilpasses den pågældende støttemodtagers kvalifikationer og behov.

Formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder, skal indgå i enhver pakke af individualiserede tilbud. Uddannelsesniveauet tilpasses den pågældende støttemodtagers kvalifikationer og behov og det lokale arbejdsmarked.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Såfremt Kommissionen udbeder sig sådanne supplerende oplysninger, svarer medlemsstaten inden for 10 arbejdsdage fra datoen for anmodningen. Denne frist forlænges af Kommissionen med 10 arbejdsdage, hvis den pågældende medlemsstat fremsætter en behørigt begrundet anmodning herom.

3.  Hvis medlemsstaten anmoder om det, skal Kommissionen også yde teknisk bistand til medlemsstaterne på de tidlige stadier af proceduren. Såfremt Kommissionen udbeder sig sådanne supplerende oplysninger, svarer medlemsstaten inden for 10 arbejdsdage fra datoen for anmodningen. Denne frist forlænges af Kommissionen med 10 arbejdsdage, hvis den pågældende medlemsstat fremsætter en behørigt begrundet anmodning herom.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionens tekniske bistand omfatter oplysninger til og vejledning af medlemsstaterne vedrørende anvendelse, overvågning og evaluering af EGF. Kommissionen giver desuden de europæiske og nationale arbejdsmarkedsparter oplysninger om og en klar vejledning i anvendelsen af EGF. Denne vejledning kan også omfatte oprettelsen af taskforcer i tilfælde af alvorlige økonomiske forstyrrelser i en medlemsstat.

4.  Kommissionens tekniske bistand omfatter oplysninger til og vejledning af medlemsstaterne vedrørende anvendelse, overvågning og evaluering af EGF, herunder oprettelse af en helpdesk. Kommissionen giver desuden de europæiske og nationale arbejdsmarkedsparter oplysninger om og en klar vejledning i anvendelsen af EGF. Denne vejledning kan også omfatte oprettelsen af taskforcer i tilfælde af alvorlige økonomiske forstyrrelser i en medlemsstat.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen driver og ajourfører regelmæssigt en onlineplatform, der er tilgængelig på alle EU-institutionernes officielle sprog, med opdaterede oplysninger om EGF, vejledning om indgivelse af ansøgninger og oplysninger om godkendte og afviste ansøgninger samt om Europa-Parlamentets og Rådets rolle i budgetproceduren.

2.  Kommissionen driver og ajourfører regelmæssigt en onlineplatform, der er tilgængelig på alle EU-institutionernes officielle sprog, med opdaterede oplysninger om EGF, kriterierne for adgang til den, vejledning om indgivelse af ansøgninger og oplysninger om godkendte og afviste ansøgninger samt om Europa-Parlamentets og Rådets rolle i budgetproceduren.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alt kommunikations- og synlighedsmateriale efter anmodning stilles til rådighed for Unionens institutioner, organer eller agenturer, og at Unionen får en royaltyfri, ikke-eksklusiv og uigenkaldelig tilladelse til at anvende sådant materiale og alle allerede eksisterende rettigheder, der er knyttet dertil. Tilladelsen giver følgende rettigheder til Unionen:

Medlemsstaterne sikrer, at alt kommunikations- og synlighedsmateriale efter anmodning stilles til rådighed for Unionens institutioner, organer eller agenturer på alle officielle sprog, og at Unionen får en royaltyfri, ikke-eksklusiv og uigenkaldelig tilladelse til at anvende sådant materiale og alle allerede eksisterende rettigheder, der er knyttet dertil. Tilladelsen giver følgende rettigheder til Unionen:

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medfinansieringssatsen for EGF for de tilbudte foranstaltninger afstemmes med den højeste medfinansieringssats for ESF+ i den pågældende medlemsstat.

2.  Medfinansieringssatsen for EGF for de tilbudte foranstaltninger afstemmes med den højeste medfinansieringssats for ESF+ i den pågældende medlemsstat under hensyntagen til, at arbejdsmarkedsinstitutionerne i nogle medlemsstater er underudviklede.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Såfremt Kommissionen på grundlag af den vurdering, der er udført i henhold til artikel 9, konkluderer, at betingelserne for økonomisk støtte efter denne forordning er opfyldt, iværksætter den straks proceduren i artikel 16.

3.  Såfremt Kommissionen på grundlag af den vurdering, der er udført i henhold til artikel 9, konkluderer, at betingelserne for økonomisk støtte efter denne forordning er opfyldt, iværksætter den straks proceduren i artikel 16 og underretter den ansøgende medlemsstat.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  oplysninger om, hvorvidt den afskedigende virksomhed, med undtagelse af mikrovirksomheder og SMV'er, har modtaget statsstøtte eller tidligere finansiering fra Unionens samhørigheds- eller strukturfonde i de foregående fem år

e)  oplysninger om, hvorvidt den afskedigende virksomhed, med undtagelse af opstartsvirksomheder, mikrovirksomheder og SMV'er, har modtaget statsstøtte eller tidligere finansiering fra Unionens samhørigheds- eller strukturfonde i de foregående fem år

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvert fjerde år foretager Kommissionen på eget initiativ og i nært samarbejde med medlemsstaterne en evaluering af den økonomiske støtte fra EGF.

1.  Hvert fjerde år foretager Kommissionen på eget initiativ og i nært samarbejde med medlemsstaterne en evaluering af den økonomiske støtte fra EGF, herunder den efterfølgende indvirkningsvurdering af anvendelsen af den på nationalt, regionalt og lokalt plan.

 

Med henblik på den i første afsnit omhandlede evaluering indsamler medlemsstaterne alle tilgængelige oplysninger om EGF-sager og støttede arbejdstagere.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

Referencer

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

11.6.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Karoline Graswander-Hainz

29.8.2018

Behandling i udvalg

27.9.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

10

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Goffredo Maria Bettini, Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

27

+

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

10

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, J. Radoš

ECR

C. Hoc, Sander Loones, S. Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

EPP

Christofer Fjellner, Anders Sellström

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Budgetudvalget (7.11.2018)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Ordfører for udtalelse: Manuel dos Santos

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Den 14. marts 2018 og 30. maj 2018 understregede Europa-Parlamentet i sine beslutninger om den flerårige finansielle ramme (FFR) 2021-2027 betydningen af horisontale principper, som bør understøtte FFR 2021-2027 og alle dermed forbundne EU-politikker. Europa-Parlamentet bekræftede i denne forbindelse sin holdning om, at Unionen bør holde sit løfte om at gå forrest i gennemførelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG), og beklagede fraværet af en klar og synlig forpligtelse i denne henseende i forslagene til FFR. Europa-Parlamentet anmodede derfor om, at målene for bæredygtig udvikling integreres i alle Unionens politikker og initiativer i den næste FFR. Det understregede endvidere, at afskaffelsen af forskelsbehandling er af afgørende betydning for at opfylde Unionens forpligtelser i retning af et inklusivt Europa, og anmodede derfor om, at kønsaspektet og ligestilling mellem kønnene integreres i alle Unionens politikker og initiativer i den næste FFR. Europa-Parlamentet understregede i sin holdning, at de klimarelaterede horisontale udgifter i overensstemmelse med Parisaftalen bør øges betydeligt i forhold til under den nuværende FFR og nå op på 30 % så hurtigt som muligt og senest i 2027.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Europa-Parlamentet bekræftede i sin beslutning af 30. maj 2018 om den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 og egne indtægter sin faste holdning til det nødvendige finansieringsniveau for centrale EU-politikker i FFR 2021-2027 for at sætte dem i stand til at opfylde deres opgaver og målsætninger. Det understregede navnlig opfordringen til at fordoble de specifikke FFR-midler til SMV'er og til at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed, glædede sig over en række forslag, der forbedrer de nuværende bestemmelser, navnlig de øgede bevillinger til særlige instrumenter, og meddelte, at det har til hensigt at forhandle yderligere forbedringer, hvor det er nødvendigt.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, bør have samme adgang til EGF, uanset hvilken ansættelseskontrakt eller hvilket ansættelsesforhold de har haft. Derfor bør arbejdstagere, der er blevet afskediget, såvel som selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, anses for at være EGF-støttemodtagere efter denne forordning

(18)  Arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, bør have samme adgang til EGF, uanset hvilken ansættelseskontrakt eller hvilket ansættelsesforhold de har haft. Derfor bør arbejdstagere, der er blevet afskediget, såvel som selvstændige erhvervsdrivende, herunder ejere/ledere af mikrovirksomheder og små virksomheder, hvis aktivitet er ophørt, anses for at være EGF-støttemodtagere efter denne forordning

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  For effektivt og hurtigt at støtte støttemodtagerne bør medlemsstaterne gøre deres bedste for at indgive fuldstændige ansøgninger om økonomisk støtte fra EGF. Hvis Kommissionen kræver yderligere oplysninger for vurderingen af en ansøgning, bør tilvejebringelsen af de yderligere oplysninger være underlagt tidsbegrænsning.

(22)  For effektivt og hurtigt at støtte støttemodtagerne bør medlemsstaterne gøre deres bedste for at indgive fuldstændige ansøgninger om økonomisk støtte fra EGF. Hvis Kommissionen kræver yderligere oplysninger for vurderingen af en ansøgning, bør tilvejebringelsen af de yderligere oplysninger være underlagt tidsbegrænsning. Det er vigtigt, at medlemsstaterne og Kommissionen arbejder tæt sammen om at overholde fristerne for behandling af ansøgninger om økonomisk støtte fra EGF som defineret i denne forordning.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a)  For at dække de behov, som især opstår i årets første måneder, hvor mulighederne for overførsler fra andre budgetposter er særligt begrænsede, bør der stilles et passende beløb i betalingsbevillinger til rådighed på EGF-budgetposten i forbindelse med den årlige budgetprocedure.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Med henblik på at understrege betydningen af at tage hånd om klimaforandringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til indarbejdelsen af klimatiltag i Unionens politikker og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal bidrage til opfyldelsen af klimamålsætninger. Relevante tiltag vil blive identificeret under forberedelserne og gennemførelsen af fonden og revurderet som led i midtvejsevalueringen.

(37)  Med henblik på at understrege betydningen af at tage hånd om klimaforandringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til indarbejdelsen af klimatiltag i Unionens politikker og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal bidrage til opfyldelsen af klimamålsætninger i FFR-perioden 2021-2027, og et årligt mål på 30 % så hurtigt som muligt og senest i 2027. Relevante tiltag vil blive identificeret under forberedelserne og gennemførelsen af fonden og revurderet som led i midtvejsevalueringen.

Begrundelse

Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning af 14. marts 2018 om den næste flerårige finansielle ramme: Forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 (2017/2052(INI)) til, at der snarest muligt og senest i 2027 nås et mål på 30 % med hensyn til de udgifter i EU's budget, der afsættes til støtte til opnåelsen af de fastsatte klimamål.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Programmets generelle målsætning er at udvise solidaritet med og yde støtte til afskedigede arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt som følge af uforudsete større omstruktureringer, der er omhandlet i artikel 5.

1.  Programmets generelle målsætning er at udvise solidaritet med og yde finansiel støtte til genansættelsesforanstaltninger til afskedigede arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt som følge af uforudsete større omstruktureringer, der er omhandlet i artikel 5.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  EGF's særlige målsætning er at yde støtte i tilfælde af uforudsete større omstruktureringer, især som følge af globaliseringsrelaterede udfordringer, som f.eks. ændringer i verdenshandelsmønstrene, handelstvister, finansielle eller økonomiske kriser, overgangen til lavemissionsøkonomi eller som følge af digitalisering eller automatisering. Der lægges særlig vægt på foranstaltninger, som hjælper de dårligst stillede grupper.

2.  EGF's særlige målsætning er at yde støtte til reintegration på arbejdsmarkedet i tilfælde af uforudsete større omstruktureringer, især som følge af globaliseringsrelaterede udfordringer, som f.eks. ændringer i verdenshandelsmønstrene, handelstvister, finansielle eller økonomiske kriser, overgangen til lavemissionsøkonomi eller som følge af digitalisering eller automatisering. Der lægges særlig vægt på foranstaltninger, som hjælper de dårligst stillede grupper.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den økonomiske støtte fra EGF begrænses til det, der er nødvendigt for at yde midlertidig engangsstøtte til de personer, støtten er tiltænkt. De foranstaltninger, der støttes af EGF, skal opfylde Unionens lovgivning og den nationale lovgivning, herunder statsstøttereglerne.

3.  Den økonomiske støtte fra EGF begrænses til det, der er nødvendigt for at udvise solidaritet med og yde midlertidig engangsstøtte til de personer, støtten er tiltænkt. De foranstaltninger, der støttes af EGF, skal opfylde Unionens lovgivning og den nationale lovgivning, herunder statsstøttereglerne.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne gør opmærksom på, hvor midlerne kommer fra, og sikrer synligheden af Unionens finansiering ved at give sammenhængende, effektive og målrettede oplysninger til flere målgrupper, herunder de personer, støtten er tiltænkt, lokale og regionale myndigheder, arbejdsmarkedets parter, medierne og offentligheden.

Medlemsstaterne gør opmærksom på, hvor midlerne kommer fra, og sikrer synligheden af Unionens finansiering ved at give sammenhængende, effektive og målrettede oplysninger til flere målgrupper, herunder de personer, støtten er tiltænkt, lokale og regionale myndigheder, arbejdsmarkedets parter, medierne og offentligheden. Medlemsstaterne sikrer, at EU-merværdien af finansieringen fremhæves, og at de bidrager til Kommissionens indsamling af data med henblik på at øge den budgetmæssige gennemsigtighed .

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen driver og ajourfører regelmæssigt en onlineplatform, der er tilgængelig på alle EU-institutionernes officielle sprog, med opdaterede oplysninger om EGF, vejledning om indgivelse af ansøgninger og oplysninger om godkendte og afviste ansøgninger samt om Europa-Parlamentets og Rådets rolle i budgetproceduren.

2.  Kommissionen driver og ajourfører regelmæssigt en brugervenlig onlineplatform, der er tilgængelig på alle EU-institutionernes officielle sprog, med opdaterede oplysninger og gennemførelsesdata om EGF siden dens oprettelse, vejledning om indgivelse af ansøgninger og oplysninger om godkendte og afviste ansøgninger samt om Europa-Parlamentets og Rådets rolle i budgetproceduren.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når Kommissionen har konkluderet, at betingelserne for at yde økonomisk støtte fra EGF er opfyldt, forelægger den en anmodning om overførsel til de relevante budgetposter i overensstemmelse med finansforordningens artikel 31.

1.  Når Kommissionen har konkluderet, at betingelserne for at yde økonomisk støtte fra EGF er opfyldt, forelægger den et forslag om mobilisering heraf. Afgørelsen om at mobilisere EGF træffes af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab inden for én måned efter forelæggelsen af forslaget for Europa-Parlamentet og Rådet. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal, og Europa-Parlamentet træffer afgørelse med et flertal af sine medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer.

 

Samtidig med at Kommissionen forelægger forslaget til en afgørelse om at mobilisere EGF, forelægger den et forslag om overførsel til de relevante budgetposter for Europa-Parlamentet og Rådet. I tilfælde af uenighed indledes der en trepartsprocedure.

 

Overførsler vedrørende EGF sker i overensstemmelse med finansforordningens artikel 31.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Overførselsanmodningen ledsages af et resumé af undersøgelsen af ansøgningens støtteberettigelse.

udgår

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen vedtager en afgørelse om økonomisk støtte ved en gennemførelsesretsakt, der træder i kraft på den dato, hvor Kommissionen underrettes om Europa-Parlamentets og Rådets godkendelse af budgetoverførslen. Denne afgørelse er en finansieringsafgørelse som omhandlet i finansforordningens artikel 110.

3.  Kommissionen vedtager en afgørelse om økonomisk støtte ved en gennemførelsesretsakt, der træder i kraft på den dato, hvor Europa-Parlamentet og Rådet vedtager afgørelsen om at mobilisere EGF.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Et forslag til afgørelse om at mobilisere EGF i henhold til stk. 1 skal omfatte følgende:

 

a)  den vurdering, der er foretaget i henhold til artikel 9, stk. 4, sammen med et resumé af de oplysninger, som vurderingen er baseret på

 

b)  dokumentation for, at kriterierne i artikel 5 og 10 er opfyldt, og

 

c)  begrundelserne for de foreslåede beløb.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

Referencer

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

11.6.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Manuel dos Santos

28.6.2018

Behandling i udvalg

29.8.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

5.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Michael Detjen

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget (16.11.2018)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Ordfører for udtalelse: Gilles Pargneaux

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Globalisering og teknologiske forandringer risikerer yderligere at øge den indbyrdes forbindelse og afhængighed verdensøkonomierne imellem. Omfordelingen af arbejdskraft indgår i og er en uomgængelig del af sådanne økonomiske forandringer. Hvis fordelene ved forandringerne skal fordeles retfærdigt, er det af allerstørste betydning at tilbyde støtte til afskedigede arbejdstagere og til arbejdstagere, der trues af afskedigelse. "EU-kvalitetsrammen for foregribelse af forandringer og omstruktureringer"22 er EU's politiske instrument, der fastlægger rammen for bedste praksis med hensyn til foregribelse og håndtering af virksomhedsomstruktureringer. Den danner en overordnet ramme for, hvordan udfordringerne i forbindelse med økonomisk tilpasning og omstrukturering og de dermed forbundne konsekvenser både for beskæftigelsen og sociale forhold bør håndteres gennem hensigtsmæssige politikmidler. Den opfordrer medlemsstaterne til at anvende EU-midler og nationale midler på en måde, der sikrer, at de sociale konsekvenser af omstruktureringer, især de negative indvirkninger på beskæftigelsen, kan afbødes mere effektivt. De vigtigste EU-instrumenter til at hjælpe berørte arbejdstagere er Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+), som er udformet til at yde proaktiv bistand, og EGF, som er udformet til at yde reaktiv bistand i tilfælde af uforudsete større omstruktureringer.

(8)  Globalisering og teknologiske forandringer risikerer yderligere at øge den indbyrdes forbindelse og afhængighed verdensøkonomierne imellem. Omfordelingen af arbejdskraft indgår i og er en integreret del af sådanne økonomiske forandringer. Hvis fordelene ved forandringerne skal fordeles retfærdigt, er det af allerstørste betydning at tilbyde støtte til afskedigede arbejdstagere og til arbejdstagere, der trues af afskedigelse eller ophør af aktivitet. "EU-kvalitetsrammen for foregribelse af forandringer og omstruktureringer”22 er EU's politiske instrument, der fastlægger rammen for bedste praksis med hensyn til foregribelse og håndtering af virksomhedsomstruktureringer. Den danner en overordnet ramme for, hvordan udfordringerne i forbindelse med økonomisk tilpasning og omstrukturering og de dermed forbundne konsekvenser både for beskæftigelsen og sociale forhold bør håndteres gennem hensigtsmæssige politikmidler. Uden at det berører erhvervslivets sociale ansvar, opfordrer den også medlemsstaterne til at anvende EU-midler og nationale midler på en måde, der sikrer, at de sociale konsekvenser af omstruktureringer, især de negative indvirkninger på beskæftigelsen, kan afbødes mere effektivt. De vigtigste EU-instrumenter til at hjælpe berørte arbejdstagere er Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+), som er udformet til at yde proaktiv bistand, og EGF, som er udformet til at yde reaktiv bistand i tilfælde af uforudsete større omstruktureringer.

_________________

_________________

22Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - En EU-kvalitetsramme for foregribelse af forandringer og omstruktureringer (COM(2013)882 final af 13.12.2013).

22Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - En EU-kvalitetsramme for foregribelse af forandringer og omstruktureringer (COM(2013) 882 final af 13.12.2013).

Begrundelse

Efter Europa-Parlamentets beslutning (P8_TA (2018) 0363) bidrog EGF til projektet med en plan for social omstilling for afskedigelser hos nederlandske bankers ansatte. Det er mærkeligt, at bankerne ikke bidrog til dette, da virksomhederne selv spiller en rolle. Selv om bankerne i Nederlandene havde milliarder af overskud, bidrog de ikke til en plan for social omstilling for afskedigede bankansatte.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Kommissionen gennemførte en midtvejsevaluering af EGF for at vurdere, hvordan og i hvilket omfang fonden opfylder sine målsætninger. EGF viste sig at være effektiv og opnåede en højere reintegreringsprocent blandt afskedigede arbejdstagere end i den foregående programmeringsperiode. Evalueringen viste også, at EGF skabte EU-merværdi. Det gælder især med hensyn til fondens volumenmæssige effekt, dvs. at EGF-støtten ikke bare øger antallet og udvalget af tilbudte tjenesteydelser, men også deres intensitetsniveau. Desuden har EGF-interventionerne en høj synlighed og tydeliggør merværdien ved EU's intervention direkte over for offentligheden. Der blev dog udpeget en række udfordringer. På den ene side blev mobiliseringsproceduren anset for at være for lang. Derudover rapporterede mange medlemsstater om problemer med hensyn til at udarbejde den omfattende baggrundsanalyse af den begivenhed, der udløste afskedigelserne. Den primære årsag til, at medlemsstater, der ville have haft en potentiel EGF-sag, afholder sig fra at ansøge, er problemer med den finansielle og institutionelle kapacitet. På den ene side kan det blot handle om mangel på arbejdskraft - i øjeblikket kan medlemsstater kun anmode om teknisk bistand, hvis de implementerer EGF-støtte. Eftersom afskedigelser kan ske uventet, er det vigtigt, at medlemsstaterne er klar til at reagere hurtigt og straks kan indgive en ansøgning. I visse medlemsstater forekommer det desuden nødvendigt med en omfattende institutionel kapacitetsopbygningsindsats for at sikre effektiv og virkningsfuld implementering af EGF-sager. Tærsklen på 500 afskedigelser blev kritiseret for at være for høj, navnlig i mindre befolkede regioner26.

(12)  Kommissionen gennemførte en midtvejsevaluering af EGF for at vurdere, hvordan og i hvilket omfang fonden opfylder sine målsætninger. EGF viste sig at være effektiv og opnåede en højere reintegreringsprocent blandt afskedigede arbejdstagere end i den foregående programmeringsperiode. Evalueringen viste også, at EGF skabte EU-merværdi. Det gælder især med hensyn til fondens volumenmæssige effekt, dvs. at EGF-støtten ikke bare øger antallet og udvalget af tilbudte tjenesteydelser, men også deres intensitetsniveau. Desuden har EGF-interventionerne en høj synlighed og tydeliggør merværdien ved EU's intervention direkte over for offentligheden. Der blev dog udpeget en række udfordringer. For det første bør det være klart, at det primære ansvar for udviklingen af planer til social omstilling, der tager sigte på at hjælpe de berørte arbejdstagere med at vende tilbage til arbejdsmarkedet, er de berørte virksomheder og medlemsstaterne. EGF kan kun spille en supplerende rolle og bør koncentreres om de regioner, hvor hverken de berørte virksomheder eller de nationale og regionale myndigheder har ressourcer til at træffe de nødvendige foranstaltninger. Der er også blevet sat spørgsmålstegn ved EU's merværdi i de tilfælde, hvor en virksomhed i første omgang modtager national støtte og EU-støtte (f.eks. til sine innovationsaktiviteter) og derefter beslutter at flytte en overskudsgivende virksomhed til en anden medlemsstat eller endda til tredjelande uden at tage ansvar for finansieringen af reintegrationen af de arbejdstagere, der er berørt af lukningen af virksomheden, og i stedet, navnlig i tilfælde af flytning inden for EU, kan få yderligere gavn af EU-støtte på det nye sted. Derudover blev mobiliseringsproceduren anset for at være for lang. Mange medlemsstater rapporterede om problemer med hensyn til at udarbejde den omfattende baggrundsanalyse af den begivenhed, der udløste afskedigelserne. Den primære årsag til, at medlemsstater, der ville have haft en potentiel EGF-sag, afholder sig fra at ansøge, er problemer med den finansielle og institutionelle kapacitet. Eftersom afskedigelser kan ske uventet, er det vigtigt, at medlemsstaterne er klar til at reagere hurtigt og straks kan indgive en ansøgning. Tærsklen på 500 afskedigelser blev kritiseret for at være for høj, navnlig i mindre befolkede regioner26.

_________________

_________________

26COM(2018) 297 final og ledsagende SWD(2018) 192 final.

26 COM(2018) 297 final og ledsagende SWD(2018) 192 final.

Begrundelse

EGF har en samhørighedsfunktion, hvilket betyder, at et bidrag fra fonden skal gå til de fattigste og mest berørte regioner. Det sker ofte, at virksomheder modtager tilskud tre gange: Først som virksomhed, anden gang når de lukker en indbringende forretning, samt når der er tale om genbosættelse et andet sted i EU.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Som udtryk for Unionens solidaritet med afskedigede arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, bør medfinansieringssatsen af omkostningerne til pakken af individualiserede tilbud og dens gennemførelse svare til medfinansieringssatsen for ESF+ i den pågældende medlemsstat.

(15)  Som udtryk for Unionens solidaritet med afskedigede arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, bør medfinansieringssatsen af omkostningerne til pakken af individualiserede tilbud og dens gennemførelse udgøre 70 % af de samlede forventede omkostninger.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, bør have samme adgang til EGF, uanset hvilken ansættelseskontrakt eller hvilket ansættelsesforhold de har haft. Derfor bør arbejdstagere, der er blevet afskediget, såvel som selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, anses for at være EGF-støttemodtagere efter denne forordning

(18)  Arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, bør have samme adgang til EGF, uanset hvilken ansættelseskontrakt eller hvilket ansættelsesforhold de har haft. Derfor bør arbejdstagere, der er blevet afskediget, og som var ansat på tidsbegrænsede eller tidsubegrænsede kontrakter eller var vikararbejdstagere, såvel som selvstændige erhvervsdrivende, herunder ejere af mikrovirksomheder og små virksomheder, hvis aktivitet er ophørt, anses for at være EGF-støttemodtagere efter denne forordning.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Den økonomiske støtte fra EGF bør først og fremmest fokusere på aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der sikrer, at støttemodtagerne hurtigt reintegreres i varig beskæftigelse, det være sig inden for eller uden for deres oprindelige aktivitetssektor. Foranstaltningerne bør afspejle de fremtidige behov på det lokale eller regionale arbejdsmarked. I det omfang, der er relevant, bør mobiliteten for afskedigede arbejdstagere også støttes med henblik på at hjælpe med at finde ny beskæftigelse andetsteds. Der bør lægges særlig vægt på formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder. Der bør være begrænsninger på de tilskud i form af dagpenge, der medtages i en samordnet pakke af individualiserede tilbud. Virksomheder bør tilskyndes til at deltage i den nationale medfinansiering af EGF-støttede foranstaltninger.

(19)  Den økonomiske støtte fra EGF bør ikke være til skade for de berørte virksomheders sociale ansvar og bør primært være rettet mod aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der har til formål at sikre, at støttemodtagerne hurtigt vender tilbage til varig beskæftigelse, enten inden for eller uden for deres oprindelige aktivitetssektor, men også bør søge at fremme virksomhedsetablering, herunder gennem etablering af kooperativer. Foranstaltningerne bør afspejle de fremtidige behov på det lokale eller regionale arbejdsmarked. I det omfang, der er relevant, bør mobiliteten for afskedigede arbejdstagere også støttes med henblik på at hjælpe med at finde ny beskæftigelse andetsteds. Der bør lægges særlig vægt på formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder. Der bør være begrænsninger på de tilskud i form af dagpenge, der medtages i en samordnet pakke af individualiserede tilbud. Virksomheder bør tilskyndes til at deltage i den nationale medfinansiering af EGF-støttede foranstaltninger.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  I perioden mellem marts 2007 og marts 2017 modtog Kommissionen 148 ansøgninger om EGF-støtte fra 21 medlemsstater til et samlet beløb på næsten 600 mio. EUR til støtte for 138 888 afskedigede arbejdstagere og 2 944 personer, der ikke var i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21b)  i perioden mellem 2007 og 2017 undlod syv medlemsstater at udnytte den tilgængelige støtte fra EGF; det er derfor nødvendigt at undersøge alle tilfælde, hvor de lovgivningsmæssige, administrative eller andre hindringer forhindrede EGF's deltagelse, og foreslå tiltag for at fjerne disse hindringer;

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  For effektivt og hurtigt at støtte støttemodtagerne bør medlemsstaterne gøre deres bedste for at indgive fuldstændige ansøgninger om økonomisk støtte fra EGF. Hvis Kommissionen kræver yderligere oplysninger for vurderingen af en ansøgning, bør tilvejebringelsen af de yderligere oplysninger være underlagt tidsbegrænsning.

(22)  For at yde effektiv og hurtig bistand til støttemodtagerne er det vigtigt, at samarbejdet mellem medlemsstaterne og Kommissionen foregår optimalt for at overholde fristerne for behandling af ansøgninger om økonomisk støtte fra EGF. Medlemsstaterne bør gøre deres bedste for at indgive fuldstændige ansøgninger om økonomisk støtte fra EGF. Hvis Kommissionen kræver yderligere oplysninger for vurderingen af en ansøgning, bør tilvejebringelsen af de yderligere oplysninger være underlagt tidsbegrænsning.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  I overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør den økonomiske støtte fra EGF ikke erstatte, men i størst muligt omfang supplere støtteforanstaltninger, som er tilgængelige for støttemodtagere inden for EU-fondene eller andre EU-politikker eller -programmer.

(24)  I overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør den økonomiske støtte fra EGF ikke erstatte, men bør supplere de berørte støtteforanstaltninger, som de pågældende virksomheder skal træffe inden for rammerne af en plan til social omstilling, og de foranstaltninger, som de nationale eller regionale myndigheder selv kan finansiere, samt foranstaltninger, der er tilgængelige for støttemodtagere inden for EU-fondene eller andre af Unionens politikker eller programmer. Situationer, hvor virksomheder i første omgang modtager EU-støtte til deres aktiviteter, f.eks. til innovation, og derefter lukker virksomheder med kommercielt sigte, bør undgås. Navnlig i disse tilfælde bør bidrag fra EGF gøres betinget af medfinansiering fra de berørte virksomheder.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  For at sætte Europa-Parlamentet i stand til at udøve politisk kontrol og gøre det muligt for Kommissionen løbende at overvåge resultater, der er opnået med EGF-støtte, bør medlemsstaterne indgive en endelig rapport om gennemførelsen af EGF.

(31)  For at sætte Europa-Parlamentet i stand til at udøve politisk kontrol og gøre det muligt for Kommissionen løbende at overvåge resultater, der er opnået med EGF-støtte, bør medlemsstaterne indgive en endelig rapport om gennemførelsen af EGF hvert andet år.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Med henblik på at understrege betydningen af at tage hånd om klimaforandringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til indarbejdelsen af klimatiltag i Unionens politikker og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal bidrage til opfyldelsen af klimamålsætninger. Relevante tiltag vil blive identificeret under forberedelserne og gennemførelsen af fonden og revurderet som led i midtvejsevalueringen.

(37)  Med henblik på at understrege betydningen af at tackle klimaforandringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til integration af klimatiltag i Unionens politikker og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 30 % af udgifterne i Unionens budget skal bidrage til opfyldelsen af klimamålsætninger. Relevante tiltag vil blive identificeret under forberedelserne og gennemførelsen af fonden og revurderet som led i midtvejsevalueringen.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EGF bidrager til en bedre fordeling af fordelene ved globalisering og teknologisk fremskridt ved at hjælpe afskedigede arbejdstagere med at tilpasse sig strukturændringer. EGF bidrager som sådan til gennemførelsen af de principper, der er fastlagt under den europæiske søjle for sociale rettigheder, og fremmer den økonomiske og sociale samhørighed mellem regionerne og medlemsstaterne.

EGF bidrager til en bedre fordeling af fordelene ved globalisering og teknologisk fremskridt ved at hjælpe afskedigede arbejdstagere med at tilpasse sig strukturændringer. EGF bidrager som sådan til gennemførelsen af de principper, der er fastlagt under artikel 151 i TEUF i den europæiske søjle for sociale rettigheder, og fremmer den økonomiske og sociale samhørighed mellem regionerne og medlemsstaterne.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  EGF's særlige målsætning er at yde støtte i tilfælde af uforudsete større omstruktureringer, især som følge af globaliseringsrelaterede udfordringer, som f.eks. ændringer i verdenshandelsmønstrene, handelstvister, finansielle eller økonomiske kriser, overgangen til lavemissionsøkonomi eller som følge af digitalisering eller automatisering. Der lægges særlig vægt på foranstaltninger, som hjælper de dårligst stillede grupper.

2.  EGF's særlige målsætning er at yde støtte i tilfælde af uforudsete større omstruktureringer, især som følge af globaliseringsrelaterede udfordringer, som f.eks. ændringer i verdenshandelsmønstrene, handelstvister, finansielle eller økonomiske kriser, overgangen til lavemissionsøkonomi eller som følge af teknologisk ændring. Der lægges særlig vægt på foranstaltninger, der hjælper de dårligst stillede grupper og medlemsstater og regioner, der er hårdest ramt, og hvor de nationale og regionale myndigheder ikke har tilstrækkelige ressourcer til at træffe de nødvendige foranstaltninger. Støtten fra EGF berører ikke de berørte virksomheders sociale ansvar, navnlig hvad angår deres bidrag til planer for social omstilling for afskedigede arbejdstagere.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "afskediget arbejdstager": en arbejdstager, hvis beskæftigelse bringes til ophør før tiden ved afskedigelse, eller hvis kontrakt ikke forlænges, på grund af økonomiske årsager

a)  "afskediget arbejdstager": en arbejdstager, hvis beskæftigelse bringes til ophør før tiden ved afskedigelse, eller hvis kontrakt ikke forlænges på grund af en uventet omstruktureringsbegivenhed;

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "støttemodtager": en person, der deltager i EGF's medfinansierede foranstaltninger.

c)  "støttemodtager": en person, der deltager i EGF's medfinansierede foranstaltninger.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  "uregelmæssighed": enhver overtrædelse af gældende ret, som kan tilskrives en økonomisk aktørs handling eller undladelse i forbindelse med gennemførelsen af EGF, der skader eller vil kunne skade EU-budgettet ved afholdelse af en uretmæssig udgift over EU-budgettet.

d)  "uregelmæssighed": enhver overtrædelse af gældende ret, som kan tilskrives en økonomisk aktørs handling eller undladelse i forbindelse med gennemførelsen af EGF, der skader eller vil kunne skade EU's finansielle interesser ved afholdelse af en uretmæssig udgift over EU-budgettet.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  aktivitetsophør for mere end 250 afskedigede arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i løbet af en seksmåneders referenceperiode, især i SMV'er, der alle er aktive i den samme økonomiske sektor, som defineret på NACE rev. 2 hovedgruppeniveau, og som befinder sig i en region eller to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau, eller i mere end to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau, under forudsætning af at over 250 arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende er berørt i to af de kombinerede regioner.

b)  aktivitetsophør for mere end 250 afskedigede arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i løbet af en seksmåneders referenceperiode, især i SMV'er, der alle er aktive i den samme økonomiske sektor, som defineret på NACE rev. 2 hovedgruppeniveau, og som befinder sig i en region eller to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau i den samme eller i nabomedlemsstater eller i mere end to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau i den samme eller i nabomedlemsstater, under forudsætning af at over 250 arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende er berørt i to af de kombinerede regioner.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4 a.   når aktivitetsophør vedrører en virksomhed, der drives med gevinst for øje, skal det pågældende selskab bidrage til reintegration af fordrevne arbejdstagere, helst inden for rammerne af en plan til social omstilling. Enhver økonomisk EGF-støtte skal gøres betinget af et sådant bidrag.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Omkostningerne ved investering i selvstændig virksomhed, iværksættelse af egen virksomhed eller medarbejderovertagelser må ikke overstige 20 000 EUR pr. afskediget arbejdstager.

Omkostningerne ved investering i selvstændig virksomhed, iværksættelse af egen virksomhed eller medarbejderovertagelser, bl.a. gennem oprettelse af kooperative virksomheder, må ikke overstige 20 000 EUR pr. afskediget arbejdstager.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den samordnede pakke af individualiserede tilbud skal være udformet på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder. Den samordnede pakke skal være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi og skal endvidere fokusere på formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder, og tage højde for efterspørgslen på det lokale arbejdsmarked.

Den samordnede pakke af individualiserede tilbud skal være udformet på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder. Den samordnede pakke skal være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi og skal endvidere fokusere på formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltninger, der støttes af EGF, må ikke anvendes til erstatning for passive socialsikringsforanstaltninger.

Foranstaltninger, der støttes af EGF, må ikke anvendes til erstatning for passive socialsikringsforanstaltninger eller aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  i tilfælde af, at den virksomhed, som gennemfører afskedigelser, har fortsat sine aktiviteter efter afskedigelserne, en bekræftelse af, at den har opfyldt sine lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne

b)  i tilfælde af, at den virksomhed, som gennemfører afskedigelser, har fortsat sine aktiviteter efter afskedigelserne, en bekræftelse af, at den har opfyldt sine lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne samt med dem, der følger af kollektive overenskomster eller forhandlinger om en plan om social omstilling;

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b a)  en klar angivelse af de aktiviteter, som medlemsstaterne allerede har iværksat til støtte for afskedigede arbejdstagere, og om den supplerende karakter af de midler, der anmodes om fra EGF, på grund af manglende ressourcer til nationale eller regionale myndigheder

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b b)  en oversigt over de EU-virksomheder, som den afskedigende virksomhed allerede har nydt godt af i de fem år, der går forud for de kollektive afskedigelser

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  med henblik på evaluering, vejledende sagsspecifikke mål, som medlemsstaten har fastsat, for støttemodtagernes genbeskæftigelsesfrekvens seks måneder efter afslutningen af gennemførelsesperioden

i)  med henblik på evaluering, vejledende sagsspecifikke mål og indikatorer, som medlemsstaten har fastsat, for støttemodtagernes genbeskæftigelsesfrekvens seks måneder efter afslutningen af gennemførelsesperioden

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 – litra l

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)  en erklæring om, at den EGF-støtte, der er indgivet anmodning om, overholder de proceduremæssige og materielle EU-regler om statsstøtte, samt en erklæring, der redegør for, hvorfor den samordnede pakke af individualiserede tilbud ikke erstatter foranstaltninger, som hører ind under virksomhedernes ansvarsområde i medfør af national lov eller kollektive overenskomster

l)  en erklæring om, at den EGF-støtte, der er indgivet anmodning om, overholder de proceduremæssige og materielle EU-regler om statsstøtte, samt en erklæring, der redegør for, hvorfor den samordnede pakke af individualiserede tilbud ikke erstatter foranstaltninger, som hører ind under virksomhedernes ansvarsområde i medfør af national lov eller kollektive overenskomster og foranstaltninger, der skal træffes af de kompetente myndigheder for aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger og passive socialsikringsforanstaltninger

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ligestilling mellem mænd og kvinder og ikke-forskelsbehandling

Ligestilling mellem køn og ikke-forskelsbehandling

Begrundelse

Køn er mere end blot mænd og kvinder.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at ligestilling mellem mænd og kvinder og kønsaspektet generelt inkorporeres som en integreret del og fremmes i de forskellige faser af gennemførelsen af den økonomiske støtte fra EGF.

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at ligestilling mellem køn og integrering af kønsaspektet udgør en integreret del af den økonomiske støtte fra EGF og fremmes i de forskellige faser for gennemførelsen af den økonomiske støtte fra EGF.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Såfremt Kommissionen gennemfører den tekniske bistand i henhold til indirekte forvaltning, sørger den for at sikre gennemsigtigheden i proceduren for udpegning af den tredjepart, som udfører den opgave, der påhviler den, og underrette alle EGF-interesseparter, herunder Europa-Parlamentet, om, hvilken underleverandør der findes i dette øjemed.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationsaktiviteter om EGF-sager og -resultater baseret på dens erfaringer med det formål at effektivisere EGF og sikre, at EU-borgere og -arbejdstagere har kendskab til EGF.

Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationsaktiviteter om EGF-sager og -resultater baseret på dens erfaringer og vurderinger fra medlemsstater med det formål at effektivisere EGF og sikre, at EU-borgere og -arbejdstagere har kendskab til EGF.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medfinansieringssatsen for EGF for de tilbudte foranstaltninger afstemmes med den højeste medfinansieringssats for ESF+ i den pågældende medlemsstat.

2.  Medfinansieringssatsen for EGF for de tilbudte foranstaltninger må ikke overstige 70 % af de samlede forventede omkostninger, jf. artikel 9.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 16 a

 

I undtagelsestilfælde og hvis de resterende finansielle midler, der er til rådighed i fonden i det år, hvor en stor omstruktureringsbegivenhed indtræffer, ikke kan dække det støttebeløb, som budgetmyndigheden skønner nødvendigt, kan Kommissionen foreslå, at forskellen finansieres over fondens midler for det følgende år. Fondens budgetloft i det år, hvor den store omstruktureringsbegivenhed indtræffer, og det følgende år skal dog under alle omstændigheder overholdes.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 19 a

 

Den i artikel 20, stk. 1, litra d), omhandlede undersøgelse om modtagerne bygger på den model, der fastlægges af Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne artikel vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt, ved hvilken der fastsættes en model, der skal anvendes til undersøgelsen af modtagerne, efter rådgivningsproceduren i artikel 26, stk. 2.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  resultaterne af en undersøgelse om støttemodtagerne gennemført seks måneder efter gennemførelsesperiodens afslutning, som dækker den konstaterede ændring i beskæftigelsesegnethed hos støttemodtagerne, eller, hvis de allerede har fundet beskæftigelse, yderligere oplysninger om kvaliteten af den beskæftigelse, de fandt, såsom ændring af arbejdstider, ansvarsniveau eller lønniveau i forhold til den tidligere beskæftigelse, og den sektor, hvori den pågældende fandt beskæftigelse, hvor oplysningerne opdeles efter køn, aldersgruppe og uddannelsesniveau

d)  resultaterne af en undersøgelse om støttemodtagerne gennemført senest seks måneder efter gennemførelsesperiodens afslutning, som dækker den konstaterede ændring i beskæftigelsesegnethed hos støttemodtagerne, eller, hvis de allerede har fundet beskæftigelse, yderligere oplysninger om kvaliteten af den beskæftigelse, de fandt, såsom ændring af arbejdstider, ansvarsniveau eller lønniveau i forhold til den tidligere beskæftigelse, og den sektor, hvori den pågældende fandt beskæftigelse, hvor oplysningerne opdeles efter køn, aldersgruppe og uddannelsesniveau

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Senest ved udgangen af den nittende måned efter udløbet af perioden, der er anført i artikel 15, stk. 3, indgiver den pågældende medlemsstat det datasæt, der oplyser om de langsigtede resultatindikatorer, der er specificeret i punkt 3 i bilaget.

2.  Senest ved udgangen af den nittende måned efter udløbet af perioden, der er anført i artikel 15, stk. 3, indgiver den pågældende medlemsstat det komplette og behørigt kontrollerede simple datasæt, der oplyser om de langsigtede resultatindikatorer, der er specificeret i punkt 3 i bilaget.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den 1. august 2021 og derefter hvert andet år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en omfattende, kvantitativ og kvalitativ rapport om aktiviteterne i henhold til denne forordning og forordning (EU) nr. 1309/2013 inden for de to foregående år. Rapporten skal navnlig fokusere på de resultater, der er opnået gennem EGF, og den skal især indeholde oplysninger om indgivne ansøgninger, vedtagne afgørelser, støttede foranstaltninger, herunder statistikker om de indikatorer, der er anført i bilaget, og komplementariteten af sådanne foranstaltninger i forhold til foranstaltninger, der modtager EU-støtte fra andre EU-fonde, navnlig ESF+, og oplysninger om opgørelsen af den tildelte økonomiske støtte, og den skal også dokumentere de ansøgninger, der er blevet afvist eller reduceret som følge af manglende bevillinger eller manglende opfyldelse af støtteberettigelseskriterierne.

1.  Senest den 1. august 2021 og derefter hvert andet år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en omfattende, kvantitativ og kvalitativ rapport om aktiviteterne i henhold til denne forordning og forordning (EU) nr. 1309/2013 inden for de to foregående år. Rapporten skal navnlig fokusere på de resultater, der er opnået gennem EGF i forhold til de fastsatte målsætninger, og den skal især indeholde oplysninger om ordentlig finansiel forvaltning, indgivne ansøgninger, vedtagne afgørelser, støttede foranstaltninger, herunder statistikker om de indikatorer, der er anført i bilaget, og komplementariteten af sådanne foranstaltninger i forhold til foranstaltninger, der modtager EU-støtte fra andre EU-fonde, navnlig ESF+, og oplysninger om opgørelsen af den tildelte økonomiske støtte, og den skal også dokumentere de ansøgninger, der er blevet afvist eller reduceret som følge af manglende bevillinger eller manglende opfyldelse af støtteberettigelseskriterierne.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvert fjerde år foretager Kommissionen på eget initiativ og i nært samarbejde med medlemsstaterne en evaluering af den økonomiske støtte fra EGF.

1.  Hvert fjerde år foretager Kommissionen på eget initiativ og i nært samarbejde med medlemsstaterne en evaluering af den økonomiske støtte fra EGF. Evalueringen skal navnlig indeholde oplysninger om resultaterne, EU-merværdien og en forsvarlig økonomisk forvaltning af EGF's finansielle bidrag.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

Referencer

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

11.6.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Gilles Pargneaux

11.7.2018

Dato for vedtagelse

15.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Richard Sulík

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Sulík

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (26.10.2018)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Ordfører for udtalelse: Tamás Deutsch

KORT BEGRUNDELSE

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprindelig oprettet i 2007 for at modvirke negative konsekvenser for de mest sårbare og mindst kvalificerede arbejdstagere, der rammes af afskedigelser som følge af ændringer i verdens handelsmønstre. Gennem medfinansiering af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger har EGF til formål at fremme reintegrationen på arbejdsmarkedet eller i selvstændig virksomhed af arbejdstagere – især ugunstigt stillede, ældre og yngre arbejdstagere – på områder og i sektorer, der rammes af alvorlige økonomiske forstyrrelser. Den dokumenterede merværdi af EGF som et europæisk social- og arbejdsmarkedspolitisk instrument ligger i, at den leverer synlig, målrettet, finansiel støtte til personlige programmer til omskoling og reintegration på arbejdsmarkedet af arbejdstagere, der rammes af kollektive afskedigelser.

Deres ordfører ser med tilfredshed på Kommissionens forslag om at fortsætte EGF-foranstaltningerne efter 2020. Det viser en politisk vilje til yderligere at styrke folks rettigheder til god og inkluderende uddannelse og livslang læring, således at de kan opnå og vedligeholde færdigheder, der sætter dem i stand til at deltage fuldt ud i samfundslivet og håndtere omvæltninger på arbejdsmarkedet.

Ordføreren glæder sig over udvidelsen af EGF's anvendelsesområde, så den kommer til at omfatte andre grunde til forstyrrelser, f.eks. automatisering og digitalisering, og tager højde for nye udfordringer på arbejdsmarkedet. Han mener således, at navnet på denne fond ikke længere er hensigtsmæssigt, da den ikke kun er rettet mod virkningerne af globalisering, og det bør derfor overvejes at give den et nyt navn.

Ordføreren understreger også behovet for yderligere at reducere behandlingstiden for ansøgninger og forenkle procedurerne for at sikre en smidig og hurtig vedtagelse af afgørelser om mobilisering af EGF, således at støtten hurtigere kan nå ud til dem, der har mistet deres job.

Desuden foreslår ordføreren at sænke minimumstærsklen for ansøgninger til 150 afskedigelser i stedet for de foreslåede 250 med henblik på at give mindre grupper af afskedigede arbejdstagere mulighed for at drage fordel af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og mindske de administrative hindringer, der forhindrer en medlemsstat i at ansøge: Omfattende afskedigelser er sjældnere, og SMV'er tegner sig for en betydelig del af nutidens job. Denne ændring kan derfor få positive konsekvenser for de potentielle støttemodtagere og kan øge mulighederne for at finde ny beskæftigelse i alle regioner i Den Europæiske Union.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Horisontale principper som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union ("TEU") og i artikel 10 i TEUF, herunder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i TEU, bør respekteres i forbindelse med gennemførelsen af fondene, idet der tages hensyn til chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union. Medlemsstaterne og Kommissionen bør tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og integrere kønsaspektet samt bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Fondenes målsætninger bør forfølges inden for rammerne af en bæredygtig udvikling og Unionens fremme af målet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten som fastsat i artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF under hensyntagen til princippet om, at forureneren betaler.

(1)  Horisontale principper som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union ("TEU") og i artikel 9 og 10 i TEUF, herunder princippet om ikke-diskrimination, nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i TEU, bør respekteres i forbindelse med gennemførelsen af fondene, idet der tages hensyn til chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union. Medlemsstaterne og Kommissionen bør tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og integrere kønsaspektet samt bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Fondenes målsætninger bør forfølges inden for rammerne af en bæredygtig udvikling, FN's mål for bæredygtig udvikling, EU's tilsagn til Parisaftalen fra 2015 om klimaændringer, som fulgte af 21. partskonference under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer ("Parisaftalen"), fremme af målet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten som fastsat i artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF under hensyntagen til princippet om, at forureneren betaler.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Den 20. juni 2017 godkendte Rådet Unionens svar16 på "FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling"17 med henblik på en bæredygtig europæisk fremtid. Rådet understregede betydningen af at opnå bæredygtig udvikling på de tre områder (økonomisk, social og miljømæssig) på en afbalanceret og integreret måde. Det er afgørende, at bæredygtig udvikling integreres i alle EU-politikområder, og at Unionen er ambitiøs i de politikker, som den anvender til at tackle globale udfordringer. Rådet hilste Kommissionens meddelelse af 22. november 2016 om "Næste skridt hen imod en bæredygtig europæisk fremtid" velkommen som et første skridt på vej mod en strømlining af målene for bæredygtig udvikling og en anvendelse af bæredygtig udvikling som et vigtigt vejledende princip for alle EU-politikker, bl.a. gennem Unionens finansieringsinstrumenter.

(3)  Den 20. juni 2017 godkendte Rådet Unionens16 svar på "FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling"17 med henblik på en bæredygtig europæisk fremtid. Rådet understregede betydningen af at opnå bæredygtig udvikling på de tre områder (økonomisk, social og miljømæssig), herunder kultur, på en afbalanceret og integreret måde. Det er afgørende, at bæredygtig udvikling integreres i alle EU-politikområder, og at Unionen er ambitiøs i de politikker, som den anvender til at tackle globale udfordringer. Rådet hilste Kommissionens meddelelse af 22. november 2016 om "Næste skridt hen imod en bæredygtig europæisk fremtid" velkommen som et første skridt på vej mod en strømlining af målene for bæredygtig udvikling og en anvendelse af bæredygtig udvikling som et vigtigt vejledende princip for alle EU-politikker, bl.a. gennem Unionens finansieringsinstrumenter.

_________________

_________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  I Kommissionens arbejdsdokument Oplæg om styring af globaliseringen20 identificerer den kombinationen af handelsrelateret globalisering og teknologiske forandringer som de primære drivkræfter bag en øget efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft og et faldende antal job, der kræver lavere kvalifikationer. Trods de overordnede enorme fordele ved mere frihandel og yderligere integration af de globale økonomier er det nødvendigt at håndtere disse negative bivirkninger. Eftersom de nuværende fordele ved globaliseringen allerede er ulige fordelt mellem folk og regioner, hvilket skaber betydelige konsekvenser for dem, der allerede er negativt påvirket, er der risiko for, at de stadig hurtigere teknologiske fremskridt vil give yderligere næring til denne udvikling. Derfor vil det i overensstemmelse med principperne om solidaritet og bæredygtighed være nødvendigt at sikre, at fordelene ved globaliseringen fordeles mere retfærdigt ved at kombinere økonomisk åbenhed og teknologisk fremskridt med social beskyttelse.

(6)  I Kommissionens arbejdsdokument Oplæg om styring af globaliseringen20 identificerer den kombinationen af handelsrelateret globalisering og teknologiske forandringer som de primære drivkræfter bag en øget efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft og et faldende antal job, der kræver lavere kvalifikationer. Trods de overordnede enorme fordele ved mere frihandel og yderligere integration af de globale økonomier er det nødvendigt at håndtere disse negative bivirkninger. Eftersom de nuværende fordele ved globaliseringen allerede er ulige fordelt mellem folk, regioner og stater, hvilket skaber betydelige konsekvenser for dem, der allerede er negativt påvirket, er der risiko for, at de stadig hurtigere teknologiske fremskridt vil give yderligere næring til denne udvikling. Derfor vil det i overensstemmelse med principperne om solidaritet og bæredygtighed være nødvendigt at sikre, at der i højere grad tages højde for virkningerne af globaliseringen, og at dens forventede fordele fordeles mere retfærdigt ved at kombinere økonomisk åbenhed og teknologisk fremskridt med høj genbeskæftigelsesfrekvens og stærk social beskyttelse.

_________________

_________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_da .

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_da .

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  I "Oplæg om fremtiden for EU's finanser”21 understreger Kommissionen, at der er behov for at mindske de økonomiske og sociale forskelle mellem og inden for medlemsstaterne. Derfor går hovedprioriteten ud på at investere i ligestilling, social inklusion, uddannelse og sundhed.

(7)  I "Oplæg om fremtiden for EU's finanser”21 understreger Kommissionen, at der er behov for at mindske de økonomiske og sociale forskelle mellem og inden for medlemsstaterne. Derfor går hovedprioriteten ud på at investere i bæredygtig udvikling, ligestilling, social inklusion, uddannelse og sundhed.

_________________

_________________

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_da

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_da

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Globalisering og teknologiske forandringer risikerer yderligere at øge den indbyrdes forbindelse og afhængighed verdensøkonomierne imellem. Omfordelingen af arbejdskraft indgår i og er en uomgængelig del af sådanne økonomiske forandringer. Hvis fordelene ved forandringerne skal fordeles retfærdigt, er det af allerstørste betydning at tilbyde støtte til afskedigede arbejdstagere og til arbejdstagere, der trues af afskedigelse. "EU-kvalitetsrammen for foregribelse af forandringer og omstruktureringer"22 er EU's politiske instrument, der fastlægger rammen for bedste praksis med hensyn til foregribelse og håndtering af virksomhedsomstruktureringer. Den danner en overordnet ramme for, hvordan udfordringerne i forbindelse med økonomisk tilpasning og omstrukturering og de dermed forbundne konsekvenser både for beskæftigelsen og sociale forhold bør håndteres gennem hensigtsmæssige politikmidler. Den opfordrer medlemsstaterne til at anvende EU-midler og nationale midler på en måde, der sikrer, at de sociale konsekvenser af omstruktureringer, især de negative indvirkninger på beskæftigelsen, kan afbødes mere effektivt. De vigtigste EU-instrumenter til at hjælpe berørte arbejdstagere er Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+), som er udformet til at yde proaktiv bistand, og EGF, som er udformet til at yde reaktiv bistand i tilfælde af uforudsete større omstruktureringer.

(8)  Globalisering og teknologiske forandringer samt klimaforandringer risikerer yderligere at øge den indbyrdes forbindelse og afhængighed verdensøkonomierne imellem. Omfordelingen af arbejdskraft indgår i og er en uomgængelig del af sådanne økonomiske forandringer. Hvis fordelene ved forandringerne skal fordeles retfærdigt, er det af allerstørste betydning at tilbyde støtte til afskedigede arbejdstagere og til arbejdstagere, der trues af afskedigelse. "EU-kvalitetsrammen for foregribelse af forandringer og omstruktureringer"22 er EU's politiske instrument, der fastlægger rammen for bedste praksis med hensyn til foregribelse og håndtering af virksomhedsomstruktureringer. Den danner en overordnet ramme for, hvordan udfordringerne i forbindelse med økonomisk tilpasning og omstrukturering og de dermed forbundne konsekvenser både for beskæftigelsen og sociale forhold bør håndteres gennem hensigtsmæssige politikmidler. Den opfordrer medlemsstaterne til at anvende EU-midler og nationale midler på en måde, der sikrer, at de sociale konsekvenser af omstruktureringer, især de negative indvirkninger på beskæftigelsen og virkningerne på de pågældende regioner, kan afbødes mere effektivt. De vigtigste EU-instrumenter til at hjælpe berørte arbejdstagere er Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+), som er udformet til at yde proaktiv bistand, og EGF som er udformet til at yde reaktiv bistand i tilfælde af større omstruktureringer. Som led i en mere proaktiv tilgang kan EGF anvendes til at hjælpe arbejdstagere, der stadig er i beskæftigelse, men som vil blive afskediget inden for en vis periode.

_________________

_________________

22Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - En EU-kvalitetsramme for foregribelse af forandringer og omstruktureringer (COM(2013) 882 final af 13.12.2013).

22Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - En EU-kvalitetsramme for foregribelse af forandringer og omstruktureringer (COM(2013) 882 final af 13.12.2013).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Kommissionen understreger den fortsatte betydning af EGF's rolle som en fleksibel fond, der skal støtte arbejdstagere, der mister deres job i større omstruktureringsrunder, og hjælpe disse med at finde et nyt job så hurtigt som muligt. Unionen bør fortsat yde specifik engangsstøtte til fremme af de afskedigede arbejdstageres reintegration på arbejdsmarkedet i områder, sektorer og geografiske områder eller på arbejdsmarkeder, der kommer ud for pludselige og alvorlige økonomiske forstyrrelser. I betragtning af samspillet mellem og den gensidige påvirkning af åben handel, teknologiske forandringer eller andre faktorer, f.eks. overgangen til lavemissionsøkonomi, og således også i betragtning af at det bliver vanskeligere at udpege en specifik faktor, der forårsager afskedigelserne, bør mobiliseringen af EGF i fremtiden kun baseres på den betydelige konsekvens af en omstrukturering. I betragtning af formålet, som er at yde støtte i nødsituationer og under uventede omstændigheder og som et supplement til den mere proaktive bistand fra ESF+, bør EGF fortsat være et fleksibelt og særligt instrument uden for de budgetmæssige lofter i den flerårige finansielle ramme, som det fremgår af Kommissionens meddelelse. "Et moderne budget for en Europæisk Union, der beskytter, styrker og forsvarer – Den flerårige finansielle ramme for 2021-2027" , og dens bilag27.

(13)  Kommissionen understreger den fortsatte betydning af EGF's rolle som en fleksibel fond, der skal støtte arbejdstagere, der mister deres job i større omstruktureringsrunder, og hjælpe disse med at finde et nyt job så hurtigt som muligt. Unionen bør fortsat yde specifik engangsstøtte til fremme af de afskedigede arbejdstageres reintegration på arbejdsmarkedet i varig beskæftigelse af god kvalitet (såsom grønne job) i områder, sektorer og geografiske områder eller på arbejdsmarkeder, der kommer ud for pludselige og alvorlige økonomiske forstyrrelser. I betragtning af samspillet mellem og den gensidige påvirkning af åben handel, teknologiske forandringer eller andre faktorer, f.eks. den planlagte overgang til lavemissionsøkonomi, navnlig i områder, der er påvirket af udfasningen af kulindustrien, og således også i betragtning af at det bliver vanskeligere at udpege en specifik faktor, der forårsager afskedigelserne, bør mobiliseringen af EGF i fremtiden kun baseres på den betydelige konsekvens af en omstrukturering. I betragtning af formålet, som er at yde støtte i nødsituationer og under uventede omstændigheder og som et supplement til den mere proaktive bistand fra ESF+, bør EGF fortsat være et fleksibelt og særligt instrument uden for de budgetmæssige lofter i den flerårige finansielle ramme, som det fremgår af Kommissionens meddelelse "Et moderne budget for en Europæisk Union, der beskytter, styrker og forsvarer – Den flerårige finansielle ramme for 2021-2027", og dens bilag27.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Nedgangen i kulproduktionen og overgangen til alternative energikilder, som er delvist nødvendig i forbindelse med den europæiske klimapolitik, skaber store udfordringer i visse regioner, hvor der hidtil er udvundet kul. Især i kulmineområder vil en udfasning af kul være en økonomisk byrde og en trussel mod beskæftigelsen. Denne strukturelle ændring skal mildnes, støttes og gøres acceptabel, hvad angår beskæftigelse.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Som anført bør en ansøgning om EGF-støtte - for at sikre den europæiske dimension af EGF - kunne udløses, når en større omstrukturering får en betydelig konsekvens den lokale eller regionale økonomi. En sådan konsekvens bør defineres gennem et minimumsantal af afskedigelser inden for en given referenceperiode. Under hensyntagen til resultaterne fra midtvejsevalueringen bør tærsklen fastsættes til 250 afskedigelser inden for en referenceperiode på fire måneder (eller 6 måneder i sektorspecifikke sager). Under hensyntagen til at bølger af afskedigelser i forskellige sektorer, men i den samme region, har en lige så betydelig konsekvens for det lokale arbejdsmarked, bør det også være muligt med regionale ansøgninger. På små arbejdsmarkeder, f.eks. i små medlemsstater eller afsidesliggende regioner, herunder regioner i den yderste periferi, jf. i artikel 349 i TEUF, eller under særlige omstændigheder, kan ansøgninger indgives i tilfælde af et lavere antal afskedigelser.

(14)  Som anført bør en ansøgning om EGF-støtte for at sikre den europæiske dimension af EGF kunne udløses, når en større omstrukturering får en betydelig konsekvens for den lokale eller regionale økonomi, særligt i områder, som er afhængige af én enkelt industri. En sådan konsekvens bør defineres gennem et minimumsantal af afskedigelser inden for en given referenceperiode. Under hensyntagen til resultaterne fra midtvejsevalueringen bør tærsklen fastsættes til mindst 150 afskedigelser inden for en referenceperiode på seks måneder. I betragtning af at bølger af afskedigelser i forskellige sektorer, men i den samme region eller i nabo- eller grænseregioner, har en lige så betydelig indvirkning på det lokale arbejdsmarked, skal regionale anvendelser være mulige og yde effektiv støtte til arbejdstagerne, og der bør også tages hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i servicesektoren. På små arbejdsmarkeder, f.eks. i små medlemsstater eller afsidesliggende regioner, herunder regioner i den yderste periferi, jf. i artikel 349 i TEUF, eller under særlige omstændigheder, som f.eks. i tilfælde af regioner, der allerede er særlig hårdt ramt af en høj arbejdsløshed, kan ansøgninger indgives i tilfælde af et lavere antal afskedigelser.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, bør have samme adgang til EGF, uanset hvilken ansættelseskontrakt eller hvilket ansættelsesforhold de har haft. Derfor bør arbejdstagere, der er blevet afskediget, såvel som selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, anses for at være EGF-støttemodtagere efter denne forordning

(18)  Arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, bør have samme adgang til EGF, uanset hvilken ansættelseskontrakt eller hvilket ansættelsesforhold de har haft. Derfor bør arbejdstagere, der er blevet afskediget, og som var ansat på tidsbegrænsede eller tidsubegrænsede kontrakter eller var vikararbejdstagere, såvel som selvstændige erhvervsdrivende, herunder ejere af mikrovirksomheder og små virksomheder, hvis aktivitet er ophørt, anses for at være EGF-støttemodtagere efter denne forordning

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Den økonomiske støtte fra EGF bør først og fremmest fokusere på aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der sikrer, at støttemodtagerne hurtigt reintegreres i varig beskæftigelse, det være sig inden for eller uden for deres oprindelige aktivitetssektor. Foranstaltningerne bør afspejle de fremtidige behov på det lokale eller regionale arbejdsmarked. I det omfang, der er relevant, bør mobiliteten for afskedigede arbejdstagere også støttes med henblik på at hjælpe med at finde ny beskæftigelse andetsteds. Der bør lægges særlig vægt på formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder. Der bør være begrænsninger på de tilskud i form af dagpenge, der medtages i en samordnet pakke af individualiserede tilbud. Virksomheder bør tilskyndes til at deltage i den nationale medfinansiering af EGF-støttede foranstaltninger.

(19)  Den økonomiske støtte fra EGF bør først og fremmest fokusere på aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger og individuelle tjenesteydelser, der sikrer, at støttemodtagerne hurtigt reintegreres i varig beskæftigelse af god kvalitet, det være sig inden for eller uden for deres oprindelige aktivitetssektor, ved hjælp af uddannelses- og efteruddannelsesprogrammer. Foranstaltningerne bør afspejle de fremtidige behov på det lokale, regionale eller nationale arbejdsmarked. I det omfang, der er relevant, bør den frivillige og retfærdige mobilitet for afskedigede arbejdstagere også støttes med henblik på at hjælpe med at finde ny beskæftigelse andetsteds eller i andre regioner. Der bør lægges særlig vægt på formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder og adgang til digital teknologi. Der bør være store begrænsninger på de tilskud i form af dagpenge, der medtages i en samordnet pakke af individualiserede tilbud. De finansielle bidrag bør være en merværdi og ikke træde i stedet for finansielle forpligtelser, som er medlemsstaternes eller virksomhedernes ansvar i henhold til lovgivning eller overenskomster. Virksomheder bør tilskyndes til at bidrage til den nationale medfinansiering af foranstaltningerne.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Medlemsstaterne bør foretrække foranstaltninger, der i væsentlig grad vil bidrage til støttemodtagernes beskæftigelsesegnethed, når de udformer den samordnede pakke af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger. Medlemsstaterne bør bestræbe sig på, at det størst mulige antal støttemodtagere, der deltager i disse foranstaltninger, reintegreres i varig beskæftigelse så hurtigt som muligt inden for perioden på seks måneder, inden den endelige rapport om gennemførelsen af den økonomiske støtte skal foreligge.

(20)  Medlemsstaterne bør foretrække foranstaltninger, der i væsentlig grad vil bidrage til støttemodtagernes beskæftigelsesegnethed, når de udformer den samordnede pakke af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger. Medlemsstaterne bør bestræbe sig på, at det størst mulige antal støttemodtagere, der deltager i disse foranstaltninger, reintegreres i varig beskæftigelse af god kvalitet så hurtigt som muligt inden for perioden på seks måneder, inden den endelige rapport om gennemførelsen af den økonomiske støtte skal foreligge.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Medlemsstaterne bør tage særligt hensyn til ugunstigt stillede støttemodtagere, herunder unge og ældre arbejdsløse og personer med risiko for fattigdom, når de udformer den samordnede pakke af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, da disse grupper kun vanskeligt reintegreres på arbejdsmarkedet. Ikke desto mindre bør principperne om ligestilling og ikke-forskelsbehandling, som hører til Unionens kerneværdier og er nedfældet i den europæiske søjle for sociale rettigheder, respekteres og fremmes i forbindelse med gennemførelsen af EGF.

(21)  Medlemsstaterne bør tage særligt hensyn til ugunstigt stillede støttemodtagere, herunder personer med begrænset uddannelse eller utilstrækkelige færdigheder, unge og ældre arbejdsløse, personer med handicap og personer med risiko for fattigdom og fra isolerede eller utilgængelige områder, når de udformer den samordnede pakke af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, da disse grupper kun vanskeligt reintegreres på arbejdsmarkedet. Ikke desto mindre bør principperne om ligestilling og ikke-forskelsbehandling, som hører til Unionens kerneværdier og er nedfældet i den europæiske søjle for sociale rettigheder, respekteres og fremmes i forbindelse med gennemførelsen af EGF.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  For effektivt og hurtigt at støtte støttemodtagerne bør medlemsstaterne gøre deres bedste for at indgive fuldstændige ansøgninger om økonomisk støtte fra EGF. Hvis Kommissionen kræver yderligere oplysninger for vurderingen af en ansøgning, bør tilvejebringelsen af de yderligere oplysninger være underlagt tidsbegrænsning.

(22)  For effektivt og hurtigt at støtte støttemodtagerne bør medlemsstaterne hurtigst muligt gøre deres bedste for at indgive fuldstændige ansøgninger om økonomisk støtte fra EGF, og de europæiske institutioner bør gøre deres bedste for at vurdere dem hurtigt. Hvis Kommissionen kræver yderligere oplysninger for vurderingen af en ansøgning, bør tilvejebringelsen af de yderligere oplysninger være underlagt tidsbegrænsning.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Der bør medtages særlige bestemmelser for informations- og kommunikationsaktiviteter vedrørende EGF-sager og –resultater.

(25)  Der bør medtages særlige bestemmelser for informations- og kommunikationsaktiviteter vedrørende EGF-sager og –resultater. Rapporterne om hver enkelt EGF-sag bør gøres tilgængelige og standardiseres for så vidt angår de trufne foranstaltninger og resultaterne heraf. Dette ville have den yderligere fordel at gøre sagerne sammenlignelige, således at medlemsstaterne kan udveksle god praksis.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  I støttemodtagernes interesse bør støtten stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt. Medlemsstaterne og de EU-institutioner, der er inddraget i beslutningstagningsprocessen i forbindelse med EGF, bør gøre deres bedste for at begrænse behandlingstiden og forenkle procedurerne, således at afgørelser om mobilisering af EGF kan vedtages gnidningsløst og hurtigt. På den baggrund skal budgetmyndigheden i fremtiden træffe afgørelse om anmodninger om overførsler, som Kommissionen har indgivet, og det kræver ikke længere et forslag fra Kommissionen om mobilisering af EGF.

(29)  I støttemodtagernes interesse bør støtten gives så hurtigt og effektivt som muligt. Medlemsstaterne og de EU-institutioner, der er inddraget i beslutningstagningsprocessen i forbindelse med EGF, bør gøre deres bedste for at begrænse behandlingstiden og forenkle og tilpasse procedurerne til specifikke behov, således at afgørelser om mobilisering af EGF kan vedtages gnidningsløst og hurtigt. På den baggrund skal budgetmyndigheden i fremtiden træffe afgørelse om anmodninger om overførsler, som Kommissionen har indgivet, og det kræver ikke længere et forslag fra Kommissionen om mobilisering af EGF.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EGF bidrager til en bedre fordeling af fordelene ved globalisering og teknologisk fremskridt ved at hjælpe afskedigede arbejdstagere med at tilpasse sig strukturændringer. EGF bidrager som sådan til gennemførelsen af de principper, der er fastlagt under den europæiske søjle for sociale rettigheder, og fremmer den økonomiske og sociale samhørighed mellem regionerne og medlemsstaterne.

Globaliseringsfonden skal bidrage til en bedre fordeling af fordelene ved globaliseringen og de teknologiske fremskridt ved at hjælpe afskedigede arbejdstagere med at tilpasse sig til de strukturelle ændringer, der er indledt med globaliseringen og den teknologiske udvikling samt overgangen til en klimavenlig, cirkulær, energi- og ressourceeffektiv økonomi, med henblik på at finde ny beskæftigelse. EGF bidrager som sådan til gennemførelsen af de principper, der er fastlagt under den europæiske søjle for sociale rettigheder, og fremmer den sociale, økonomiske og territoriale samhørighed mellem alle regioner og medlemsstater og supplerer foranstaltninger, der finansieres af den Europæiske Socialfund.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Programmets generelle målsætning er at udvise solidaritet med og yde støtte til afskedigede arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt som følge af uforudsete større omstruktureringer, der er omhandlet i artikel 5.

1.  Programmets generelle målsætning er at udvise solidaritet med og yde økonomisk støtte til foranstaltninger, der er rettet mod den hurtigst mulige reintegration på arbejdsmarkedet af afskedigede arbejdstagere, som var ansat på tidsbegrænsede eller tidsubegrænsede kontrakter eller var vikararbejdstagere, såvel som selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt som følge af uforudsete større omstruktureringer, der er omhandlet i artikel 5.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  EGF's særlige målsætning er at yde støtte i tilfælde af uforudsete større omstruktureringer, især som følge af globaliseringsrelaterede udfordringer, som f.eks. ændringer i verdenshandelsmønstrene, handelstvister, finansielle eller økonomiske kriser, overgangen til lavemissionsøkonomi eller som følge af digitalisering eller automatisering. Der lægges særlig vægt på foranstaltninger, som hjælper de dårligst stillede grupper.

2.  EGF's særlige målsætning er at yde støtte i tilfælde af uforudsete større omstruktureringer, især som følge af globaliseringsrelaterede udfordringer, som f.eks. ændringer i verdenshandelsmønstrene, omstrukturering eller bortgang af økonomiske sektorer, der er i konkurrence med aktører uden for EU, som er i en privilegeret position i forhold til EU's konkurrenceregler, handelstvister mellem EU og tredjelande, finansielle eller økonomiske kriser, overgangen til lavemissionsøkonomi, navnlig i områder, der er berørt af udfasningen af kulindustrien, eller som følge af digitalisering eller automatisering. Der lægges særlig vægt på foranstaltninger, som hjælper de dårligst stillede grupper. Foranstaltninger, der får økonomisk støtte af fonden, har til formål at sikre, at alle de arbejdstagere, der deltager i disse foranstaltninger, finder varig kvalitetsbeskæftigelse inden for seks måneder at regne fra datoen for ansøgningen.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "afskediget arbejdstager": en arbejdstager, hvis beskæftigelse bringes til ophør før tiden ved afskedigelse, eller hvis kontrakt ikke forlænges, på grund af økonomiske årsager

a)  "afskediget arbejdstager": en arbejdstager, herunder en vikararbejdstager, hvis beskæftigelse bringes til ophør før tiden ved afskedigelse, eller hvis kontrakt ikke forlænges, på grund af økonomiske årsager

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "selvstændig erhvervsdrivende": en person, som maksimalt har beskæftiget 10 arbejdstagere

b)  "selvstændig erhvervsdrivende": en person, herunder en virksomhedsindehaver eller -leder, som maksimalt har beskæftiget 15 arbejdstagere

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  "omstrukturering": ethvert fænomen på arbejdsmarkedet, der medfører afskedigelser af stor betydning for økonomien i et bestemt geografisk område.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  aktivitetsophør for mere end 250 afskedigede arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i løbet af en firemåneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive tilfælde, hvor dette ophør gælder leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled

a)  aktivitetsophør for mere end 150 afskedigede arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i løbet af en seksmåneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat eller i grænseområder i tilstødende medlemsstater, inklusive tilfælde, hvor dette ophør gælder leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  aktivitetsophør for mere end 250 afskedigede arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i løbet af en seksmåneders referenceperiode, især i SMV'er, der alle er aktive i den samme økonomiske sektor, som defineret på NACE rev. 2 hovedgruppeniveau, og som befinder sig i en region eller to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau, eller i mere end to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau, under forudsætning af at over 250 arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende er berørt i to af de kombinerede regioner.

b)  aktivitetsophør for mindst 150 afskedigede arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i løbet af en seksmåneders referenceperiode, især i SMV'er, der alle er aktive i den samme økonomiske sektor, som defineret på NACE rev. 2 hovedgruppeniveau, og som befinder sig i en region eller to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau, eller i mere end to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau, under forudsætning af at over 150 arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende er berørt i to af de kombinerede regioner.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  aktivitetsophør for mere end 250 afskedigede arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i løbet af en firemåneders referenceperiode, især i SMV'er, der opererer inden for samme eller forskellige økonomiske sektorer, som er defineret på NACE rev. 2 hovedgruppeniveau, og som befinder sig i den samme region på NUTS 2-niveau.

c)  aktivitetsophør for mindst 150 afskedigede arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i løbet af en seksmåneders referenceperiode, især i SMV'er, der opererer inden for samme eller forskellige økonomiske sektorer, som er defineret på NACE rev. 2 hovedgruppeniveau, og som befinder sig i den samme region på NUTS 2-niveau.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  På små arbejdsmarkeder eller under særlige omstændigheder, der er behørigt begrundet af den ansøgende medlemsstat, især hvad angår ansøgninger vedrørende SMV'er, kan en ansøgning om økonomisk støtte i henhold til denne artikel godkendes, selv om de kriterier, der er fastsat i stk. 1, litra a), b) eller c), ikke fuldt ud er opfyldt, når afskedigelserne har en alvorlig indvirkning på beskæftigelsen og på den lokale eller regionale økonomi. Den ansøgende medlemsstat skal specifikt oplyse, hvilket interventionskriterium i stk. 1, litra a) og b), der ikke fuldt ud opfyldes. Den samlede støtte, der kan tildeles under særlige omstændigheder, må ikke overstige 15 % af EFG's årlige loft.

3.  På små arbejdsmarkeder eller under særlige omstændigheder, der er behørigt begrundet af den ansøgende medlemsstat, især hvad angår ansøgninger vedrørende SMV'er, kan en ansøgning om økonomisk støtte i henhold til denne artikel godkendes, selv om de kriterier, der er fastsat i stk. 2, litra a), b) eller c), ikke fuldt ud er opfyldt, når afskedigelserne har en alvorlig indvirkning på beskæftigelsen og på den lokale eller regionale økonomi, særligt i områder, der er afhængige af én enkelt industri. Den ansøgende medlemsstat skal specifikt oplyse, hvilket interventionskriterium i stk. 2, litra a), b) eller c), der ikke fuldt ud opfyldes. Den samlede støtte, der kan tildeles under særlige omstændigheder, må ikke overstige 15 % af EFG's årlige loft.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der kan ydes økonomisk støtte fra EGF til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der indgår i en samordnet pakke af individualiserede tilbud, som har til formål at lette reintegrationen på arbejdsmarkedet eller i selvstændig virksomhed af de personer, støtten er tiltænkt, herunder navnlig ugunstigt stillede arbejdstagere, der er blevet afskediget.

Der kan ydes økonomisk støtte fra EGF til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der indgår i en samordnet pakke af individualiserede tilbud, som har til formål at lette reintegrationen i varig beskæftigelse eller selvstændig virksomhed af god kvalitet af de personer, støtten er tiltænkt, herunder navnlig ugunstigt stillede arbejdstagere, der er blevet afskediget.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder, er et obligatorisk horisontalt element i enhver pakke af individualiserede tilbud. Uddannelsesniveauet tilpasses den pågældende støttemodtagers kvalifikationer og behov.

Formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder i en cirkulær, energieffektiv og ressourceeffektiv økonomi, er et obligatorisk horisontalt element i enhver pakke af individualiserede tilbud. Uddannelsesniveauet tilpasses den pågældende støttemodtagers kvalifikationer og behov.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  særlige tidsbegrænsede foranstaltninger, f.eks. tilskud til jobsøgning, incitamenter til arbejdsgivere med henblik på rekruttering, mobilitetstilskud, uddannelsesydelse eller dagpenge (herunder ydelse til plejere).

b)  særlige tidsbegrænsede foranstaltninger, f.eks. tilskud til jobsøgning, incitamenter til arbejdsgivere med henblik på rekruttering, tilskud til mobilitet og forplejning, uddannelsesydelse eller dagpenge (herunder ydelse til plejere). Disse foranstaltninger er betinget af, at støttemodtagerne deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteterne.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den samordnede pakke af individualiserede tilbud skal være udformet på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder. Den samordnede pakke skal være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi og skal endvidere fokusere på formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder, og tage højde for efterspørgslen på det lokale arbejdsmarked.

Den samordnede pakke af individualiserede tilbud skal være udformet på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder. Den samordnede pakke skal være forenelig med overgangen til en klimavenlig, cirkulær, ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi og udfasende kulindustriområder og skal endvidere fokusere på formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder, og tage højde for efterspørgslen på det lokale arbejdsmarked.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den samordnede pakke af tilbud skal udarbejdes i samråd med de personer, støtten er tiltænkt, eller deres repræsentanter eller arbejdsmarkedets parter.

3.  Den samordnede pakke af tilbud skal udarbejdes i samråd med de personer, støtten er tiltænkt, eller deres repræsentanter og arbejdsmarkedets parter.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Senest ti arbejdsdage efter datoen for indgivelse af ansøgningen eller i givet fald efter den dato, hvor Kommissionen råder over en oversættelse af ansøgningen, alt efter hvilken dato der er den seneste, underretter Kommissionen medlemsstaten om, hvilke supplerende oplysninger den måtte have brug for med henblik på at kunne vurdere ansøgningen.

2.  Senest ti arbejdsdage efter datoen for indgivelse af ansøgningen eller i givet fald efter den dato, hvor Kommissionen råder over en oversættelse af ansøgningen, alt efter hvilken dato der er den seneste, giver Kommissionen meddelelse om modtagelse af ansøgningen og underretter medlemsstaten om, hvilke supplerende oplysninger den måtte have brug for med henblik på at kunne vurdere ansøgningen.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  På grundlag af medlemsstatens oplysninger afslutter Kommissionen senest 60 arbejdsdage efter modtagelsen af den fuldstændige ansøgning, eller i givet fald oversættelsen af ansøgningen, sin vurdering af, om ansøgningen opfylder betingelserne for at få økonomisk støtte. Er Kommissionen undtagelsesvist ikke i stand til at overholde denne frist, giver den en skriftlig redegørelse for grundene til forsinkelsen.

4.  På grundlag af medlemsstatens oplysninger afslutter Kommissionen senest 45 arbejdsdage efter modtagelsen af den fuldstændige ansøgning, eller i givet fald oversættelsen af ansøgningen, sin vurdering af, om ansøgningen opfylder betingelserne for at få økonomisk støtte. Er Kommissionen undtagelsesvist ikke i stand til at overholde denne frist, giver den en skriftlig begrundelse for forsinkelsen og sikrer overholdelse inden for en 20-dages forlængelse af denne frist.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  identifikation, om fornødent, af de virksomheder, leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled, sektorer, der gennemfører afskedigelser, og de kategorier af personer, støtten er tiltænkt, fordelt på køn, aldersgruppe og uddannelsesniveau

d)  identifikation, om fornødent, af de virksomheder, leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled, sektorer, der gennemfører afskedigelser, og de kategorier af personer, støtten er tiltænkt, fordelt på køn, alder og uddannelsesniveau

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  afskedigelsernes forventede virkning på økonomien på lokalt, regionalt og nationalt plan og på beskæftigelsen.

e)  afskedigelsernes forventede virkning på økonomien og beskæftigelsen på lokalt, regionalt og nationalt plan, og hvor det er relevant, grænseoverskridende plan.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  en detaljeret beskrivelse af den samordnede pakke af individualiserede tilbud og de hermed forbundne udgifter, herunder navnlig eventuelle foranstaltninger til støtte for beskæftigelsesinitiativer for ugunstigt stillede, ældre og unge støttemodtagere

f)  en detaljeret beskrivelse af den samordnede pakke af individualiserede tilbud og de hermed forbundne udgifter, herunder navnlig eventuelle foranstaltninger til støtte for beskæftigelsesinitiativer for ugunstigt stillede, lavt uddannede, ældre og unge støttemodtagere og personer fra ugunstigt stillede områder.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

m a)  en erklæring om, at de foreslåede foranstaltninger vil supplere de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene, og at dobbeltfinansiering vil blive forhindret.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Støtteforanstaltninger til de personer, støtten er tiltænkt, supplerer medlemsstaternes foranstaltninger på nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder foranstaltninger, som er medfinansieret af EU-fonde i overensstemmelse med anbefalingerne i EU's kvalitetsramme for foregribelse af forandringer og omstruktureringer.

2.  Støtteforanstaltninger til de personer, støtten er tiltænkt, supplerer medlemsstaternes foranstaltninger på nationalt, regionalt og lokalt plan, og hvor det er relevant på grænseoverskridende plan, herunder foranstaltninger, som er medfinansieret af EU-fonde og -programmer i overensstemmelse med anbefalingerne i EU's kvalitetsramme for foregribelse af forandringer og omstruktureringer.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I overensstemmelse med deres respektive ansvar koordinerer Kommissionen og den ansøgende medlemsstat støtten fra Unionens fonde.

4.  I overensstemmelse med deres respektive ansvar koordinerer Kommissionen og den ansøgende medlemsstat støtten fra Unionens fonde og programmer.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen driver og ajourfører regelmæssigt en onlineplatform, der er tilgængelig på alle EU-institutionernes officielle sprog, med opdaterede oplysninger om EGF, vejledning om indgivelse af ansøgninger og oplysninger om godkendte og afviste ansøgninger samt om Europa-Parlamentets og Rådets rolle i budgetproceduren.

2.  Kommissionen driver og ajourfører regelmæssigt en onlineplatform, der er tilgængelig på alle EU-institutionernes officielle sprog, med opdaterede oplysninger om EGF, vejledning om indgivelse af ansøgninger og oplysninger om godkendte og afviste ansøgninger sammen med behørige begrundelser samt om Europa-Parlamentets og Rådets rolle i budgetproceduren.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4 a)  EGF-modtagere og forvaltningsmyndigheder er forpligtet til at frigive oplysninger for at øge fondens synlighed.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  På grundlag af den vurdering, der er blevet foretaget i henhold til artikel 9, og navnlig under hensyntagen til antallet af de personer, støtten er tiltænkt, de foreslåede foranstaltninger og de forventede omkostninger, evaluerer og foreslår Kommissionen så hurtigt som muligt størrelsen på den eventuelle økonomiske støtte fra EFG inden for rammerne af de disponible midler.

1.  På grundlag af den vurdering, der er blevet foretaget i henhold til artikel 9, og navnlig under hensyntagen til antallet af de personer, støtten er tiltænkt, de foreslåede foranstaltninger og de forventede omkostninger, evaluerer og foreslår Kommissionen inden for 15 arbejdsdage efter afslutningen af vurderingen af, om ansøgningen opfylder betingelserne for at få økonomisk støtte, størrelsen på den eventuelle økonomiske støtte fra EGF inden for rammerne af de disponible midler.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Såfremt Kommissionen på grundlag af den vurdering, der er udført i henhold til artikel 9, konkluderer, at betingelserne for økonomisk støtte i henhold til denne forordning ikke er opfyldt, underretter den straks den ansøgende medlemsstat.

4.  Såfremt Kommissionen på grundlag af den vurdering, der er udført i henhold til artikel 9, konkluderer, at betingelserne for økonomisk støtte i henhold til denne forordning ikke er opfyldt, underretter den straks den ansøgende medlemsstat og giver en behørig begrundelse.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Såfremt en støttemodtager får adgang til et uddannelseskursus af to års varighed eller mere, er udgiften til et sådant kursus støtteberettiget til medfinansiering fra EGF frem til den dato, hvor den endelige rapport som omhandlet i artikel 20, stk. 1, skal forelægges, forudsat at den pågældende udgift er påløbet inden denne dato.

4.  Såfremt en støttemodtager får adgang til et uddannelseskursus til videreuddannelse eller start af virksomhed af to års varighed eller mere, er udgiften til et sådant kursus støtteberettiget til medfinansiering fra EGF frem til den dato, hvor den endelige rapport som omhandlet i artikel 20, stk. 1, skal forelægges, forudsat at den pågældende udgift er påløbet inden denne dato.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  resultaterne af en undersøgelse om støttemodtagerne gennemført seks måneder efter gennemførelsesperiodens afslutning, som dækker den konstaterede ændring i beskæftigelsesegnethed hos støttemodtagerne, eller, hvis de allerede har fundet beskæftigelse, yderligere oplysninger om kvaliteten af den beskæftigelse, de fandt, såsom ændring af arbejdstider, ansvarsniveau eller lønniveau i forhold til den tidligere beskæftigelse, og den sektor, hvori den pågældende fandt beskæftigelse, hvor oplysningerne opdeles efter køn, aldersgruppe og uddannelsesniveau

d)  resultaterne af en undersøgelse om støttemodtagerne gennemført seks måneder efter gennemførelsesperiodens afslutning, som dækker den konstaterede ændring i beskæftigelsesegnethed hos støttemodtagerne, eller, hvis de allerede har fundet beskæftigelse, yderligere oplysninger om kvaliteten af den beskæftigelse, de fandt, såsom ændring af arbejdstider, ansvarsniveau eller lønniveau i forhold til den tidligere beskæftigelse, og den sektor, hvori den pågældende fandt beskæftigelse.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den 1. august 2021 og derefter hvert andet år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en omfattende, kvantitativ og kvalitativ rapport om aktiviteterne i henhold til denne forordning og forordning (EU) nr. 1309/2013 inden for de to foregående år. Rapporten skal navnlig fokusere på de resultater, der er opnået gennem EGF, og den skal især indeholde oplysninger om indgivne ansøgninger, vedtagne afgørelser, støttede foranstaltninger, herunder statistikker om de indikatorer, der er anført i bilaget, og komplementariteten af sådanne foranstaltninger i forhold til foranstaltninger, der modtager EU-støtte fra andre EU-fonde, navnlig ESF+, og oplysninger om opgørelsen af den tildelte økonomiske støtte, og den skal også dokumentere de ansøgninger, der er blevet afvist eller reduceret som følge af manglende bevillinger eller manglende opfyldelse af støtteberettigelseskriterierne.

1.  Senest den 1. august 2021 og derefter hvert andet år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en omfattende, kvantitativ og kvalitativ rapport om aktiviteterne i henhold til denne forordning og forordning (EU) nr. 1309/2013 inden for de to foregående år. Rapporten skal navnlig fokusere på de resultater, der er opnået gennem EGF, og den skal især indeholde oplysninger om indgivne ansøgninger, hurtigheden af behandlingen af dem og de mulige mangler i de eksisterende regler, de vedtagne afgørelser, støttede foranstaltninger, herunder statistikker om de indikatorer, der er anført i bilaget, og komplementariteten af sådanne foranstaltninger i forhold til foranstaltninger, der modtager EU-støtte fra andre EU-fonde, navnlig ESF+, og oplysninger om opgørelsen af den tildelte økonomiske støtte, og den skal også dokumentere de ansøgninger, der er blevet afvist eller reduceret som følge af manglende bevillinger eller manglende opfyldelse af støtteberettigelseskriterierne.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Rapporten fremsendes til Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og arbejdsmarkedets parter til orientering.

2.  Rapporten fremsendes til medlemsstaterne, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og arbejdsmarkedets parter til orientering.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 1 – afsnit 1 – led 9 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-  med mindre end 2 års erhvervserfaring

 

- med mellem 2 og 10 års erhvervserfaring

 

- med mere end 10 års erhvervserfaring.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

Referencer

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

11.6.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Tamás Deutsch

20.6.2018

Behandling i udvalg

27.9.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

25.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniel Buda, Raffaele Fitto, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Milan Zver

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

36

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova

ECR

Raffaele Fitto, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee, Ángela Vallina

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

2

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

10.9.2018

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG

fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Ordfører: Vilija Blinkevičiūtė

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling forelægger Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Horisontale principper som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union ("TEU") og i artikel 10 i TEUF, herunder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i TEU, bør respekteres i forbindelse med gennemførelsen af fondene, idet der tages hensyn til chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union. Medlemsstaterne og Kommissionen bør tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og integrere kønsaspektet samt bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Fondenes målsætninger bør forfølges inden for rammerne af en bæredygtig udvikling og Unionens fremme af målet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten som fastsat i artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF under hensyntagen til princippet om, at forureneren betaler.

(1)  Horisontale principper som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union ("TEU") og i artikel 10 i TEUF, herunder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i TEU, bør respekteres i forbindelse med gennemførelsen af fondene, idet der tages hensyn til chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union. I overensstemmelse med artikel 8 i TEUF bør medlemsstaterne og Kommissionen tilstræbe at fjerne uligheder, fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og integrere kønsaspektet ved at sikre, at gennemførelsen af de prioriteringer, som finansieres af EGF, bidrager til at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, og bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Fondenes målsætninger bør forfølges inden for rammerne af en bæredygtig udvikling og Unionens fremme af målet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten som fastsat i artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF under hensyntagen til princippet om, at forureneren betaler.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Det Europæiske Overvågningscenter for Forandringer, som hører under Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) i Dublin, bistår Kommissionen og medlemsstaterne med kvalitative og kvantitative analyser for at bidrage til vurderingen af globaliseringstendenser, omstruktureringer og anvendelsen af EGF.

(17)  Det Europæiske Overvågningscenter for Forandringer, som hører under Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) i Dublin, bistår Kommissionen og medlemsstaterne med kvalitative og kvantitative analyser for at bidrage til vurderingen af globaliseringstendenser, omstruktureringer og anvendelsen af EGF. Sådanne analyser bør, hvor det er relevant, omfatte en vurdering af kønsperspektivet i disse tendenser, således at EGF og andre relevante redskaber kan bekæmpe ulighed mellem kønnene på en mere effektiv måde.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Den økonomiske støtte fra EGF bør først og fremmest fokusere på aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der sikrer, at støttemodtagerne hurtigt reintegreres i varig beskæftigelse, det være sig inden for eller uden for deres oprindelige aktivitetssektor. Foranstaltningerne bør afspejle de fremtidige behov på det lokale eller regionale arbejdsmarked. I det omfang, der er relevant, bør mobiliteten for afskedigede arbejdstagere også støttes med henblik på at hjælpe med at finde ny beskæftigelse andetsteds. Der bør lægges særlig vægt på formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder. Der bør være begrænsninger på de tilskud i form af dagpenge, der medtages i en samordnet pakke af individualiserede tilbud. Virksomheder bør tilskyndes til at deltage i den nationale medfinansiering af EGF-støttede foranstaltninger.

(19)  Den økonomiske støtte fra EGF bør først og fremmest fokusere på aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der sikrer, at støttemodtagerne hurtigt reintegreres i varig beskæftigelse, hvor nye former for balance mellem arbejdsliv og privatliv fremmes for at støtte erhvervsaktive forældre og plejere samt ligestilling mellem kønnene i forbindelse med beskæftigelse, det være sig inden for eller uden for deres oprindelige aktivitetssektor. Foranstaltningerne bør afspejle de fremtidige behov på det lokale eller regionale arbejdsmarked. I det omfang, der er relevant, bør mobiliteten for afskedigede arbejdstagere også støttes med henblik på at hjælpe med at finde ny beskæftigelse andetsteds. Der bør lægges særlig vægt på formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder. Der bør være begrænsninger på de tilskud i form af dagpenge, der medtages i en samordnet pakke af individualiserede tilbud. Virksomheder bør tilskyndes til at deltage i den nationale medfinansiering af EGF-støttede foranstaltninger.

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, at de varige beskæftigelsesformer, hvori støttemodtagerne vil blive reintegreret, også bør omfatte hele viften af muligheder for balance mellem arbejdsliv og privatliv i henhold til den nationale lovgivning og det kommende EU-direktiv, således at ligestilling mellem mænd og kvinder fremmes i forbindelse med både beskæftigelse og privatliv.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Den økonomiske støtte fra EGF bør først og fremmest fokusere på aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der sikrer, at støttemodtagerne hurtigt reintegreres i varig beskæftigelse, det være sig inden for eller uden for deres oprindelige aktivitetssektor. Foranstaltningerne bør afspejle de fremtidige behov på det lokale eller regionale arbejdsmarked. I det omfang, der er relevant, bør mobiliteten for afskedigede arbejdstagere også støttes med henblik på at hjælpe med at finde ny beskæftigelse andetsteds. Der bør lægges særlig vægt på formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder. Der bør være begrænsninger på de tilskud i form af dagpenge, der medtages i en samordnet pakke af individualiserede tilbud. Virksomheder bør tilskyndes til at deltage i den nationale medfinansiering af EGF-støttede foranstaltninger.

(19)  Den økonomiske støtte fra EGF bør først og fremmest fokusere på aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der sikrer, at støttemodtagerne hurtigt reintegreres i varig beskæftigelse, det være sig inden for eller uden for deres oprindelige aktivitetssektor. Foranstaltningerne bør afspejle de fremtidige behov på det lokale eller regionale arbejdsmarked. I det omfang, der er relevant, bør mobiliteten for afskedigede arbejdstagere også støttes med henblik på at hjælpe med at finde ny beskæftigelse andetsteds. Der bør lægges særlig vægt på formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder, og på at overvinde kønsstereotyper på beskæftigelsesområdet, hvor det måtte være relevant. Der bør være begrænsninger på de tilskud i form af dagpenge, der medtages i en samordnet pakke af individualiserede tilbud. Virksomheder bør tilskyndes til at deltage i den nationale medfinansiering af EGF-støttede foranstaltninger.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a)  Når medlemsstaterne gennemfører og udformer en samordnet pakke af individualiserede tilbud, der har til formål at lette reintegrationen på arbejdsmarkedet af de personer, støtten er tiltænkt, bør de udnytte og tage bedre sigte på målene for den digitale dagsorden og strategien for et digitalt indre marked med henblik på at håndtere den alvorlige kønsrelaterede kløft i IKT-sektoren og sektoren for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) ved at fremme omskoling og rekvalificering af kvinder i IKT- og STEM-sektorerne. Når medlemsstaterne gennemfører og udformer en samordnet pakke af individualiserede tilbud, bør de desuden undgå at fastholde det ene køns dominans i de industrier og sektorer, hvor dette traditionelt har været tilfældet. En øget repræsentation af de mindre repræsenterede køn inden for forskellige sektorer, som f.eks. finans, IKT og STEM, vil bidrage til at mindske kønsbestemte lønforskelle og pensionsforskelle.

Begrundelse

De tidligere erfaringer med EGF's gennemførelse har vist, at kvinder generelt efteruddannes i den traditionelle kvindedominerede sektor, hvor jobbene er dårligere betalt, hvorved de kønsbestemte lønforskelle og pensionsforskelle fastholdes.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Medlemsstaterne bør tage særligt hensyn til ugunstigt stillede støttemodtagere, herunder unge og ældre arbejdsløse og personer med risiko for fattigdom, når de udformer den samordnede pakke af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, da disse grupper kun vanskeligt reintegreres på arbejdsmarkedet. Ikke desto mindre bør principperne om ligestilling og ikke-forskelsbehandling, som hører til Unionens kerneværdier og er nedfældet i den europæiske søjle for sociale rettigheder, respekteres og fremmes i forbindelse med gennemførelsen af EGF.

(21)  Medlemsstaterne bør tage særligt hensyn til ugunstigt stillede støttemodtagere, herunder unge og ældre arbejdsløse og personer med risiko for fattigdom, og tage højde for behovet for at bekæmpe kvinders forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, når de udformer den samordnede pakke af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, da disse grupper kun vanskeligt reintegreres på arbejdsmarkedet. Ikke desto mindre bør principperne om ligestilling og ikke-forskelsbehandling, som hører til Unionens kerneværdier og er nedfældet i den europæiske søjle for sociale rettigheder, respekteres og fremmes i forbindelse med gennemførelsen af EGF. Gennemførelsen af EGF bør sigte mod at bidrage til at fremme varig beskæftigelse, som sikrer lige muligheder, respekterer princippet om lige løn for arbejde af samme værdi og støtter foranstaltninger vedrørende balance mellem arbejdsliv og privatliv, der fremmer ligestilling mellem mænd og kvinder.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Medlemsstaterne bør tage særligt hensyn til ugunstigt stillede støttemodtagere, herunder unge og ældre arbejdsløse og personer med risiko for fattigdom, når de udformer den samordnede pakke af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, da disse grupper kun vanskeligt reintegreres på arbejdsmarkedet. Ikke desto mindre bør principperne om ligestilling og ikke-forskelsbehandling, som hører til Unionens kerneværdier og er nedfældet i den europæiske søjle for sociale rettigheder, respekteres og fremmes i forbindelse med gennemførelsen af EGF.

(21)  Medlemsstaterne bør tage særligt hensyn til ugunstigt stillede støttemodtagere, herunder unge og ældre arbejdsløse, personer med handicap, personer med omsorgskrævende pårørende og personer med risiko for fattigdom, når de udformer den samordnede pakke af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, da disse grupper kun vanskeligt reintegreres på arbejdsmarkedet. Ikke desto mindre bør principperne om ligestilling og ikke-forskelsbehandling, som hører til Unionens kerneværdier og er nedfældet i den europæiske søjle for sociale rettigheder, respekteres og fremmes i forbindelse med gennemførelsen af EGF.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  På baggrund af princippet om ligestilling bør medlemsstaterne sikre en effektiv adgang til oplysninger om EGF på hele deres område, herunder i landdistrikterne.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  For at sætte Europa-Parlamentet i stand til at udøve politisk kontrol og gøre det muligt for Kommissionen løbende at overvåge resultater, der er opnået med EGF-støtte, bør medlemsstaterne indgive en endelig rapport om gennemførelsen af EGF.

(31)  For at sætte Europa-Parlamentet i stand til at udøve politisk kontrol og gøre det muligt for Kommissionen løbende at overvåge resultater, der er opnået med EGF-støtte, bør medlemsstaterne indgive en endelig rapport om gennemførelsen af EGF, som bør opfylde klare overvågningskrav og indeholde en opfølgning på støttemodtagerne og en konsekvensanalyse med udgangspunkt i ligestillingen mellem kønnene.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  I betragtning af at den digitale omstilling af økonomien kræver et vist niveau af digitale kompetencer hos arbejdsstyrken, bør formidlingen af de færdigheder, der kræves i den digitale tidsalder, være et obligatorisk horisontalt element i enhver samordnet pakke af individualiserede tilbud —

(39)  I betragtning af at den digitale omstilling af økonomien kræver et vist niveau af digitale kompetencer hos arbejdsstyrken, bør formidlingen af de færdigheder, der kræves i den digitale tidsalder, være et obligatorisk horisontalt element i enhver samordnet pakke af individualiserede tilbud og bør omfatte målet om at øge kvinders deltagelse i STEM-erhverv

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  EGF's særlige målsætning er at yde støtte i tilfælde af uforudsete større omstruktureringer, især som følge af globaliseringsrelaterede udfordringer, som f.eks. ændringer i verdenshandelsmønstrene, handelstvister, finansielle eller økonomiske kriser, overgangen til lavemissionsøkonomi eller som følge af digitalisering eller automatisering. Der lægges særlig vægt på foranstaltninger, som hjælper de dårligst stillede grupper.

2.  EGF's særlige målsætning er at yde støtte i tilfælde af uforudsete større omstruktureringer, især som følge af globaliseringsrelaterede udfordringer, som f.eks. ændringer i verdenshandelsmønstrene, handelstvister, finansielle eller økonomiske kriser, overgangen til lavemissionsøkonomi eller som følge af digitalisering eller automatisering. Der lægges særlig vægt på foranstaltninger, som hjælper de dårligst stillede grupper, og fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  "princippet om ligebehandling af kvinder og mænd": der må ikke finde nogen direkte eller indirekte forskelsbehandling sted på grundlag af køn i de forskellige gennemførelsesfaser i forbindelse med den økonomiske støtte, især ved udvælgelse af ​​målgrupper og opstilling af kriterier, indikatorer og modtagere

Begrundelse

Der bør tilføjes en definition af princippet om ligebehandling af kvinder og mænd for at styrke forordningens kønsmæssige dimension. Indirekte forskelsbehandling bør endvidere udtrykkeligt nævnes, da det sædvanligvis er denne type (utilsigtet) forskelsbehandling, der finder sted i forbindelse med gennemførelsen af forskellige programmer.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der kan ydes økonomisk støtte fra EGF til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der indgår i en samordnet pakke af individualiserede tilbud, som har til formål at lette reintegrationen på arbejdsmarkedet eller i selvstændig virksomhed af de personer, støtten er tiltænkt, herunder navnlig ugunstigt stillede arbejdstagere, der er blevet afskediget.

Der kan ydes økonomisk støtte fra EGF til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der indgår i en samordnet pakke af individualiserede tilbud, som har til formål at lette reintegrationen på arbejdsmarkedet eller i selvstændig virksomhed af de personer, støtten er tiltænkt, herunder navnlig kvindelige og ugunstigt stillede arbejdstagere, der er blevet afskediget.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  skræddersyet uddannelse og omskoling, herunder inden for informations- og kommunikationsteknologi og andre færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder, attestering af opnået erfaring, hjælp til jobsøgning, erhvervsvejledning, rådgivning, mentorordning, hjælp til genplacering, fremme af iværksætteri, hjælp til selvstændig virksomhed, til etablering af virksomheder og til medarbejderovertagelser samt samarbejdsaktiviteter

a)  skræddersyet uddannelse og omskoling, herunder inden for informations- og kommunikationsteknologi og andre færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder, oplysninger om livslang læring, attestering af opnået erfaring, hjælp til jobsøgning, erhvervsvejledning, rådgivning, mentorordning, hjælp til genplacering, fremme af iværksætteri, hjælp til selvstændig virksomhed, til etablering af virksomheder og til medarbejderovertagelser samt samarbejdsaktiviteter. Disse aktiviteter gennemføres på grundlag af princippet om ligebehandling af kvinder og mænd med særligt fokus på at sikre, at kvinder forbliver aktive på arbejdsmarkedet

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  skræddersyet uddannelse og omskoling, herunder inden for informations- og kommunikationsteknologi og andre færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder, attestering af opnået erfaring, hjælp til jobsøgning, erhvervsvejledning, rådgivning, mentorordning, hjælp til genplacering, fremme af iværksætteri, hjælp til selvstændig virksomhed, til etablering af virksomheder og til medarbejderovertagelser samt samarbejdsaktiviteter

a)  skræddersyet uddannelse og omskoling, herunder inden for informations- og kommunikationsteknologi og andre færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder, attestering af opnået erfaring, hjælp til jobsøgning, erhvervsvejledning, rådgivning, mentorordning, styrkelse af kvinders indflydelse og status, selvtillids- og motivationsmoduler, hjælp til genplacering, fremme af iværksætteri, hjælp til selvstændig virksomhed, til etablering af virksomheder og til medarbejderovertagelser samt samarbejdsaktiviteter

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  særlige tidsbegrænsede foranstaltninger, f.eks. tilskud til jobsøgning, incitamenter til arbejdsgivere med henblik på rekruttering, mobilitetstilskud, uddannelsesydelse eller dagpenge (herunder ydelse til plejere).

b)  særlige tidsbegrænsede foranstaltninger, f.eks. tilskud til jobsøgning, incitamenter til arbejdsgivere med henblik på rekruttering, mobilitetstilskud, uddannelsesydelse eller dagpenge (herunder ydelse for at opnå en balance mellem arbejdsliv og privatliv til erhvervsaktive forældre og plejere).

Begrundelse

Gruppen af støtteberettigede modtagere bør præciseres, eftersom den svarer til den kommende retsakt. Da definitionen af plejer ikke findes i EU-lovgivningen, er der desuden en risiko for, at erhvervsaktive forældre ikke vil blive omfattet, hvis bestemmelsen kun henviser til plejere.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  foranstaltninger, der især skal motivere ugunstigt stillede arbejdstagere, personer med højere risiko for at blive fattige eller ældre arbejdstagere til at forblive på eller vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Omkostningerne ved foranstaltningerne under litra b) må ikke overstige 35% af de samlede omkostninger ved den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der er anført i dette stykke.

Omkostningerne ved foranstaltningerne under litra b) må ikke overstige 50 % af de samlede omkostninger ved den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der er anført i dette stykke.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den samordnede pakke af individualiserede tilbud skal være udformet på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder. Den samordnede pakke skal være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi og skal endvidere fokusere på formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder, og tage højde for efterspørgslen på det lokale arbejdsmarked.

Den samordnede pakke af individualiserede tilbud skal være udformet på en måde, der tager højde for fremtidige og varige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder. Den samordnede pakke skal være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi og skal endvidere fokusere på formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder og i bæredygtige grønne sektorer og job, og tage højde for efterspørgslen på det lokale arbejdsmarked og behovet for at fjerne kønsforskelle inden for beskæftigelse.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ved udformningen af den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der har til formål at lette reintegrationen på arbejdsmarkedet af de personer, støtten er tiltænkt, skal medlemsstaterne tilstræbe at løse problemet med kønsforskelle inden for sektorerne for information, kommunikation, videnskab, matematik og teknologi ved at fremme omskoling og rekvalificering af kvinder i traditionelt mandsdominerede sektorer, som f.eks. finans, IKT og STEM.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at ligestilling mellem mænd og kvinder og kønsaspektet generelt inkorporeres som en integreret del og fremmes i de forskellige faser af gennemførelsen af den økonomiske støtte fra EGF.

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at ligestilling mellem mænd og kvinder og kønsaspektet generelt inkorporeres som en integreret del og fremmes i de forskellige faser af gennemførelsen af den økonomiske støtte fra EGF, især ved udvælgelse af ​​målgrupper og opstilling af kriterier og indikatorer og udformning af den samordnede pakke af individualiserede tilbud til støttemodtagerne.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at ligestilling mellem mænd og kvinder og kønsaspektet generelt inkorporeres som en integreret del og fremmes i de forskellige faser af gennemførelsen af den økonomiske støtte fra EGF.

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at ligestilling mellem mænd og kvinder og kønsaspektet generelt inkorporeres som en integreret del og fremmes i alle relevante faser af gennemførelsen af den økonomiske støtte fra EGF.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationsaktiviteter om EGF-sager og -resultater baseret på dens erfaringer med det formål at effektivisere EGF og sikre, at EU-borgere og -arbejdstagere har kendskab til EGF.

Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationsaktiviteter om EGF-sager og -resultater baseret på dens erfaringer med det formål at effektivisere EGF og sikre, at EU-borgere og -arbejdstagere har kendskab til EGF, herunder borgere og arbejdstagere i landdistrikter med vanskelig adgang til oplysninger.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest ved udgangen af den syvende måned efter udløbet af perioden i artikel 15, stk. 3, forelægger den pågældende medlemsstat en endelig rapport for Kommissionen om gennemførelsen af den økonomiske støtte med oplysninger, der indeholder:

1.  Senest ved udgangen af den syvende måned efter udløbet af perioden i artikel 15, stk. 3, forelægger den pågældende medlemsstat en endelig rapport med offentligt tilgængelige og kønsopdelte data for Kommissionen om gennemførelsen af den økonomiske støtte med oplysninger, der indeholder:

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  en særskilt konsekvensanalyse med udgangspunkt i ligestilling mellem kønnene af de indberettede tilfælde

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvert fjerde år foretager Kommissionen på eget initiativ og i nært samarbejde med medlemsstaterne en evaluering af den økonomiske støtte fra EGF.

1.  Hvert fjerde år foretager Kommissionen på eget initiativ og i nært samarbejde med medlemsstaterne en evaluering af den økonomiske støtte fra EGF, hvori kønsperspektivet er indarbejdet.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

3.9.2018

 

 

 


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

Referencer

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Dato for høring af EP

30.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

11.6.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

 

REGI

11.6.2018

AGRI

5.7.2018

FEMM

11.6.2018

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

ENVI

21.6.2018

AGRI

20.6.2018

 

 

Ordførere

Dato for valg

Maria Arena

31.5.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

6.9.2018

9.10.2018

 

 

Dato for vedtagelse

27.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

Dato for indgivelse

7.12.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

42

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Czesław Hoc

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

1

-

ECR

Amjad Bashir

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 11. januar 2019Juridisk meddelelse