Procedūra : 2018/0202(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0445/2018

Pateikti tekstai :

A8-0445/2018

Debatai :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Balsavimas :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0019

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1461kWORD 175k
7.12.2018
PE 625.202v02-00 A8-0445/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešėja: Maria Arena

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ
 Biudžeto komitetoNUOMONĖ
 Biudžeto kontrolės komitetoNUOMONĖ
 Regioninės plėtros komitetoNUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018) 0380),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio 3 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0231/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į … Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

–  atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę (2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą, Tarptautinės prekybos komiteto, Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Regioninės plėtros komiteto nuomones ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto poziciją pakeitimų forma (A8-0445/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos pereinamojo laikotarpio fondo (EFT)

Pagrindimas

Horizontalusis pakeitimas, taikomas visam tekstui. Kai jis bus įtrauktas į galutinį reglamento tekstą, būtinus pakeitimus turės padaryti Teisėkūros aktų direktoratas (DLA) (teisininkai lingvistai). Todėl susiję pakeitimai į galutinį pranešimą neįtraukti.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  įgyvendinant fondų veiklą turėtų būti laikomasi horizontaliųjų principų, nustatytų Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Valstybės narės ir Komisija turėtų siekti pašalinti vyrų ir moterų nelygybę ir didinti jų lygybę bei integruoti lyčių aspektą, taip pat kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Fondų tikslų turėtų būti siekiama atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“;

(1)  įgyvendinant fondų veiklą turėtų būti laikomasi horizontaliųjų principų, nustatytų Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 9 ir 10 straipsniuose, įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Pagal SESV 8 straipsnį valstybės narės ir Komisija turėtų siekti pašalinti vyrų ir moterų nelygybę ir didinti jų lygybę bei integruoti lyčių aspektą, taip pat kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Fondų tikslų turėtų būti siekiama atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  2018 m. vasario mėn. Komisija priėmė komunikatą „Europos Sąjungai, veiksmingai siekiančiai savo prioritetų po 2020 m., skirta nauja, moderni daugiametė finansinė programa“18. Jame pabrėžta, kad Sąjungos biudžeto lėšomis turi būti remiama unikali Europos socialinė rinkos ekonomika. Todėl bus labai svarbu didinti užimtumo galimybes ir spręsti su įgūdžiais susijusias problemas, visų pirma skaitmeninės transformacijos srityje. Vienas iš esminių kitos Daugiametės finansinės programos principų – biudžeto lankstumas. Reikia išsaugoti lankstumo mechanizmus, kurie leistų Sąjungai reaguoti į nenumatytus įvykius ir užtikrinti, kad biudžeto ištekliai būtų naudojami ten, kur jų labiausiai reikia;

(4)  2018 m. vasario mėn. Komisija priėmė komunikatą „Europos Sąjungai, veiksmingai siekiančiai savo prioritetų po 2020 m., skirta nauja, moderni daugiametė finansinė programa“18. Jame pabrėžta, kad Sąjungos biudžeto lėšomis turi būti remiama unikali Europos socialinė rinkos ekonomika. Todėl bus labai svarbu didinti užimtumo galimybes ir spręsti su įgūdžiais susijusias problemas, visų pirma skaitmeninimo, automatizavimo, perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos, visiškai laikantis 2015 m. Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos, priimto po 21-osios Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijos. Vienas iš esminių kitos Daugiametės finansinės programos principų – biudžeto lankstumas. Reikia išsaugoti lankstumo mechanizmus, kurie leistų Sąjungai labiau laiku reaguoti į nenumatytus įvykius ir užtikrinti, kad biudžeto ištekliai būtų naudojami ten, kur jų labiausiai reikia;

__________________

__________________

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  savo Diskusijoms skirtame dokumente dėl globalizacijos suvaldymo20 Komisija nustatė, kad išaugusią kvalifikuotos darbo jėgos paklausą ir mažėjantį darbo vietų, kurioms užimti pakanka žemos kvalifikacijos, skaičių labiausiai lemia su prekyba susijusi globalizacija ir technologiniai pokyčiai. Nepaisant labai didelių atviresnės prekybos ir tolesnės pasaulio ekonomikų integracijos privalumų, būtina kovoti su šiuo neigiamu šalutiniu poveikiu. Kadangi jau dabar globalizacijos nauda žmonėms ir regionams yra nevienoda, o nukentėjusiems asmenims ir regionams daromas didelis poveikis, esama pavojaus, kad dėl vis spartesnės technologinės pažangos šis poveikis dar labiau stiprės. Todėl, laikantis solidarumo ir tvarumo principų, bus būtina užtikrinti, kad globalizacijos teikiama nauda būtų paskirstyta sąžiningiau, derinant ekonomikos atvirumą ir technologinę pažangą su socialine apsauga;

(6)  savo Diskusijoms skirtame dokumente dėl globalizacijos suvaldymo20 Komisija nustatė, kad išaugusią kvalifikuotos darbo jėgos paklausą ir mažėjantį darbo vietų, kurioms užimti pakanka žemos kvalifikacijos, skaičių labiausiai lemia su prekyba susijusi globalizacija ir technologiniai pokyčiai. Kad ir pripažįstant atviresnės prekybos privalumus, reikia atitinkamų priemonių, kad būtų galima kovoti su susijusiu neigiamu šalutiniu poveikiu. Kadangi dabar globalizacijos nauda žmonėms ir regionams yra nevienoda, o nukentėjusiems asmenims ir regionams daromas didelis poveikis, esama pavojaus, kad dėl technologijų ir aplinkos pokyčių šis poveikis dar labiau stiprės. Todėl, laikantis solidarumo ir tvarumo principų, bus būtina užtikrinti, kad globalizacijos teikiama nauda būtų paskirstyta sąžiningiau. Atitinkami Sąjungos struktūriniai fondai, tokie kaip „Europos socialinis fondas +“ („ESF +“), turėtų geriau numatyti bet kokį neigiamą globalizacijos ir technologinių bei aplinkos pokyčių poveikį, kad verslo pasaulis ir darbo jėga geriau prisitaikytų, derinant ekonomikos augimą ir technologinę pažangą su tinkama socialine apsauga ir aktyvia parama ieškant darbo ir savarankiško darbo galimybių;

__________________

__________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_en.

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_en.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  Diskusijoms skirtame dokumente dėl ES finansų ateities21 Komisija pabrėžia reikmę sumažinti ekonominius ir socialinius valstybių narių ir jų regionų skirtumus. Todėl svarbiausias prioritetas yra investicijos į lygybę, socialinę įtrauktį, švietimą ir mokymą bei sveikatą;

(7)  Diskusijoms skirtame dokumente dėl ES finansų ateities21 Komisija pabrėžia reikmę sumažinti ekonominius ir socialinius valstybių narių ir jų regionų skirtumus. Todėl svarbiausias prioritetas yra investicijos į darnų vystymąsi, lygybę, socialinę įtrauktį, švietimą ir mokymą bei sveikatą;

_________________

_________________

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_en.

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_en.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  tikėtina, kad dėl globalizacijos ir technologinių pokyčių toliau didės pasaulio ekonomikų sąsajos ir tarpusavio priklausomybė. Darbo jėgos perskirstymas – neatskiriama ir neišvengiama tokių ekonomikos pokyčių dalis. Jei norime, kad pokyčių teikiama nauda būtų paskirstyta sąžiningai, labai svarbu teikti paramą atleistiems darbuotojams ir tiems, kuriems gresia atleidimas. Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirta ES kokybės sistema22 – Sąjungos politikos priemonė, kuria nustatoma įmonių restruktūrizavimo prognozavimo ir valdymo gerosios patirties sistema. Ši sistema nurodo, kaip adekvačiomis politinėmis priemonėmis galima spręsti problemas, kurias kelia ekonomikos prisitaikymas ir restruktūrizavimas, jų poveikis užimtumui ir socialinis poveikis. Valstybės narės raginamos naudotis ES ir nacionaliniu finansavimu taip, kad socialinis restruktūrizavimo poveikis, visų pirma neigiamas poveikis užimtumui, būtų kuo veiksmingiau sušvelnintas. Svarbiausios Sąjungos priemonės, skirtos nukentėjusiems darbuotojams paremti, yra „Europos socialinis fondas +“ (ESF+), kurio pagalba yra prevencinio pobūdžio, ir EGF, kuris teikia reaguojamojo pobūdžio pagalbą netikėto didelio masto restruktūrizavimo atveju;

(8)  tikėtina, kad dėl klimato kaitos, globalizacijos ir technologinių pokyčių toliau didės pasaulio ekonomikų sąsajos ir tarpusavio priklausomybė. Darbo jėgos perskirstymas – neatskiriama ir neišvengiama tokių ekonomikos pokyčių dalis. Jei norime, kad pokyčių teikiama nauda būtų paskirstyta sąžiningai, labai svarbu teikti paramą atleistiems darbuotojams ir tiems, kuriems gresia atleidimas. Svarbiausios Sąjungos priemonės, skirtos nukentėjusiems darbuotojams remti, yra „Europos socialinis fondas +“ (ESF+), kurio pagalba yra prevencinio pobūdžio, ir EGF, kuris skirtas reaguojamojo pobūdžio pagalbai teikti didelio masto restruktūrizavimo atveju. Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirta ES kokybės sistema22 – Sąjungos politikos priemonė, kuria nustatoma įmonių restruktūrizavimo prognozavimo ir valdymo gerosios patirties sistema. Ši sistema nurodo, kaip adekvačiomis politinėmis priemonėmis galima spręsti problemas, kurias kelia ekonomikos prisitaikymas ir restruktūrizavimas, jų poveikis užimtumui ir socialinis poveikis. Valstybės narės raginamos naudotis ES ir nacionaliniu finansavimu taip, kad socialinis restruktūrizavimo poveikis, visų pirma neigiamas poveikis užimtumui, būtų kuo veiksmingiau sušvelnintas.

__________________

__________________

22 KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI „Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirta ES kokybės sistema“, (COM(2013) 882 final, 2013 12 13).

22 KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI „Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirta ES kokybės sistema“, (COM(2013) 882 final, 2013 12 13).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11a) EFT programa turėtų būti matoma ir pagal ją turėtų būti reikalaujama pateikti daugiau ir geresnių duomenų, kad būtų galima atlikti tinkamą mokslinį EFT vertinimą ir išvengti administracinių kliūčių, susijusių su prekybos reguliavimui skirtos pagalbos programos veikimu;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  Komisija pabrėžia nemažėjančią EGF, kaip lankstaus fondo, remiančio dėl didelio masto restruktūrizavimo darbo netekusius darbuotojus ir padedančio jiems kuo greičiau rasti kitą darbą, vaidmens svarbą. Todėl Sąjunga turėtų toliau teikti konkrečią vienkartinę paramą dėl rimto ekonomikos sutrikdymo nukentėjusiose srityse, sektoriuose, teritorijose ar darbo rinkose atleistiems darbuotojams, kad palengvintų jų reintegraciją į darbo rinką. Dėl atviros prekybos, technologinių pokyčių ir kitų veiksnių, kaip antai perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, sąveikumo ir abipusio poveikio, darosi vis sunkiau išskirti konkretų veiksnį, lemiantį darbo vietų praradimą, todėl ateityje EGF mobilizavimas turi būti grindžiamas tik dideliu restruktūrizavimo poveikiu. Atsižvelgiant į EGF tikslą – teikti paramą ypatingos skubos ir nenumatytomis aplinkybėmis, taip papildant labiau prevencinio pobūdžio paramą, teikiamą iš ESF+, EGF turi likti lanksti ir speciali priemonė ir neturėtų būti įtraukta apskaičiuojant viršutines Daugiametės finansinės programos biudžeto ribas, kaip nustatyta Komisijos komunikate „Šiuolaikiškas biudžetas Sąjungai, kuri apsaugo, suteikia galių ir gina. 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa“ ir jo priede27;

(13)  Komisija pabrėžia nemažėjančią EFT, kaip lankstaus fondo, remiančio dėl didelio masto restruktūrizavimo darbo netekusius darbuotojus ir padedančio jiems kuo greičiau rasti kitą darbą, vaidmens svarbą. Todėl Sąjunga turėtų toliau teikti konkrečią vienkartinę paramą dėl rimto ekonomikos sutrikdymo nukentėjusiose srityse, sektoriuose, teritorijose ar darbo rinkose atleistiems darbuotojams, kad palengvintų jų reintegraciją į kokybiškas ir tvarias darbo vietas. Dėl atviros prekybos, technologinių pokyčių, skaitmeninimo ir automatizavimo ar kitų veiksnių, kaip antai perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, sąveikumo ir abipusio poveikio, darosi vis sunkiau išskirti konkretų veiksnį, lemiantį darbo vietų praradimą, todėl ateityje EFT mobilizavimas turėtų būti grindžiamas tik dideliu restruktūrizavimo poveikiu. Atsižvelgiant į EFT tikslą – teikti paramą ypatingos skubos ir nenumatytomis aplinkybėmis, taip papildant labiau prevencinio pobūdžio paramą, teikiamą iš ESF+, EFT turėtų likti lanksti ir speciali priemonė ir neturėtų būti įtraukta apskaičiuojant viršutines Daugiametės finansinės programos biudžeto ribas, kaip nustatyta Komisijos komunikate „Šiuolaikiškas biudžetas Sąjungai, kuri apsaugo, suteikia galių ir gina. 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa“ ir jo priede27;

__________________

__________________

27 SWD(2018)171 final ir jo priedas COM(2018) 321 final.

27 SWD(2018)171 final ir jo priedas COM(2018) 321 final.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  2018 m. gegužės 30 d. rezoliucijoje dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių Europos Parlamentas dar kartą patvirtino savo tvirtą poziciją dėl būtino finansavimo lygio svarbiausioms Sąjungos politikos priemonėms 2021–2027 m. DFP laikotarpiu, kad būtų sudaryta galimybė įgyvendinti šių politikos priemonių misiją ir tikslus. Jis visų pirma pabrėžė raginimą padvigubinti pagal DFP skiriamą specialų finansavimą MVĮ ir finansavimą kovai su jaunimo nedarbu; jis palankiai įvertino kelis pasiūlymus, kuriais patobulinamos dabartinės nuostatos, o būtent padidintus asignavimus specialioms priemonėms; jis taip pat paskelbė, kad prireikus ketina derėtis dėl papildomų patobulinimų;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  kaip jau minėta, norint išsaugoti europinį EGF pobūdį, paraiška dėl paramos turėtų būti teikiama, kai didelio masto restruktūrizavimo atvejis padaro didelį poveikį vietos ar regiono ekonomikai. Tas poveikis turėtų būti apibrėžtas kaip minimalus per tam tikrą ataskaitinį laikotarpį prarastų darbo vietų skaičius. Atsižvelgiant į laikotarpio vidurio vertinimo išvadas, minimalus per keturių (sektoriaus atvejais – šešių) mėnesių ataskaitinį laikotarpį atleistų darbuotojų skaičius turėtų būti 250. Tuo pačiu metu vykstančios atleidimų skirtinguose to paties regiono sektoriuose bangos taip pat gali padaryti labai didelį poveikį vietos darbo rinkai, todėl turėtų būti suteikta galimybė teikti regionines paraiškas. Mažose darbo rinkose, pavyzdžiui, mažose valstybėse narėse ar atokiuose regionuose, įskaitant atokiausius regionus, kaip nustatyta SESV 349 straipsnyje, arba išskirtinėmis aplinkybėmis paraiškas galima teikti ir esant mažesniam atleistų darbuotojų skaičiui;

(14)  kaip jau minėta, norint išsaugoti europinį EFT pobūdį, paraiška dėl paramos turėtų būti teikiama, kai didelio masto restruktūrizavimo atvejis padaro didelį poveikį vietos ar regiono ekonomikai. Tas poveikis turėtų būti apibrėžtas kaip minimalus per tam tikrą ataskaitinį laikotarpį prarastų darbo vietų skaičius. Atsižvelgiant į laikotarpio vidurio vertinimo išvadas, minimalus per atitinkamus ataskaitinius laikotarpius atleistų darbuotojų skaičius turėtų būti 200. Tuo pačiu metu vykstančios atleidimų skirtinguose to paties regiono sektoriuose bangos taip pat gali padaryti labai didelį poveikį vietos darbo rinkai, todėl turėtų būti suteikta galimybė teikti regionines paraiškas. Mažose darbo rinkose, pavyzdžiui, mažose valstybėse narėse ar atokiuose regionuose, įskaitant atokiausius regionus, kaip nustatyta SESV 349 straipsnyje, arba išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų būti įmanoma paraiškas teikti ir esant mažesniam atleistų darbuotojų skaičiui;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  laikantis subsidiarumo principo ir atsižvelgiant į tai, kad didelis restruktūrizavimo poveikis turi būti nustatytas kaip riba, kuriai esant galima teikti EFT paraišką, EFT turėtų siekti rodyti solidarumą su atleistais darbuotojais iš įvairių įmonių, neatsižvelgiant į jų dydį;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14b)  EFT turėtų išlikti specialia Sąjungos priemone, reaguojančia į situacijas, lemiančias didelio masto restruktūrizacijos atvejus Europos darbo rinkoje. Tačiau Sąjunga turėtų toliau stengtis rasti tvaresnių būdų spręsti struktūrinių pokyčių klausimus ir problemas, kurios daro poveikį darbo rinkoms ir lemia tokius atvejus valstybėse narėse;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  Europos pokyčių stebėsenos centras, įsikūręs Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fonde („Eurofound“) Dubline, padeda Komisijai ir valstybėms narėms atlikti kokybinę ir kiekybinę analizę, kad joms būtų lengviau įvertinti globalizacijos, restruktūrizavimo ir EGF naudojimo tendencijas;

(17)  Europos pokyčių stebėsenos centras, įsikūręs Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fonde („Eurofound“) Dubline, padeda Komisijai ir valstybėms narėms atlikti kokybinę ir kiekybinę analizę, kad joms būtų lengviau įvertinti tendencijas, kaip antai globalizacijos, technologinių ir aplinkos pokyčių, restruktūrizavimo ir EFT naudojimo tendencijas. Siekiant veiksmingiau kovoti su lyčių nelygybe, tokioje analizėje turėtų būti pateikiama pakankamai suskirstytų duomenų, ypač iš lyčių perspektyvos;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  „Eurofound“ Europos restruktūrizavimo stebėjimo centras (ERM), remdamasis nacionalinių korespondentų tinklu, visoje ES tikruoju laiku seka pranešimus apie didelio masto restruktūrizavimo atvejus. ERM yra labai svarbus Europos pereinamojo laikotarpio fondui ir turėtų padėti ETF vykdyti veiklą, visų pirma padėti ankstyvuoju etapu nustatyti galimus intervencijos atvejus;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko, nepriklausomai nuo jų darbo sutarties ar darbo santykių pobūdžio turėtų būti suteikiamos vienodos galimybės gauti EGF paramą. Todėl atleisti darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, kurių veikla nutrūko, pagal šį reglamentą turėtų būti laikomi EGF paramos gavėjais;

(18)  atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko, nepriklausomai nuo jų darbo sutarties ar darbo santykių pobūdžio turėtų būti suteikiamos vienodos galimybės gauti EFT paramą. Todėl atleisti darbuotojai, nepriklausomai nuo darbo santykių tipo ir trukmės, ir savarankiškai dirbantys asmenys, kurių veikla nutrūko, pagal šį reglamentą turėtų būti laikomi EFT paramos gavėjais;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  EGF finansinė parama visų pirma turėtų būti skiriama aktyvioms darbo rinkos priemonėms, kuriomis siekiama sparčiai reintegruoti paramos gavėjus į tvarią darbo vietą tame pačiame ar kitame veiklos sektoriuje. Priemonės turėtų atspindėti numatomus vietos ar regiono darbo rinkos poreikius. Tačiau prireikus taip pat turėtų būti remiamas atleistų darbuotojų judumas, kad jie galėtų rasti naują darbą kitur. Visų pirma daugiausia dėmesio reikėtų skirti skaitmeniniame amžiuje reikalingų įgūdžių sklaidai. Reikėtų apriboti piniginių išmokų įtraukimą į suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą. Bendrovės galėtų būti skatinamos prisidėti prie nacionalinio bendro EGF remiamų priemonių finansavimo;

(19)  EFT fondo finansinė parama visų pirma turėtų būti skiriama aktyvioms darbo rinkos priemonėms ir prie individualių poreikių pritaikytoms paslaugoms, kuriomis siekiama sparčiai reintegruoti paramos gavėjus į kokybiškas ir tvarias darbo vietas į ateitį orientuotame sektoriuje (ar tai būtų tas pats ar kitas veiklos sektorius), tačiau ja taip pat turėtų būti siekiama skatinti savarankišką darbą ir įmonių, įskaitant kooperatyvus, steigimą. Priemonės turėtų atspindėti numatomus vietos ar regiono darbo rinkos poreikius. Tačiau prireikus taip pat turėtų būti remiamas atleistų darbuotojų judumas, kad jie galėtų rasti naują darbą kitur. Visų pirma daugiausia dėmesio reikėtų skirti skaitmeniniame amžiuje reikalingų įgūdžių sklaidai ir, kai reikia, lyčių stereotipų užimtumo srityje panaikinimui. Reikėtų apriboti piniginių išmokų įtraukimą į suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą. Finansiniai įnašai turėtų papildyti bet kokias priemones, už kurias atsakingos valstybės narės ir (arba) įmonės pagal nacionalinius teisės aktus arba kolektyvines sutartis, o ne šiuos įsipareigojimus pakeisti. Bendrovės turėtų būti skatinamos prisidėti prie nacionalinio bendro EFT remiamų priemonių finansavimo;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a)  įgyvendindamos ir rengdamos suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, kuriuo tiksliniams paramos gavėjams siekiama palengvinti reintegraciją, valstybės narės turėtų remtis skaitmenine darbotvarke ir bendrosios skaitmeninės rinkos strategija ir labiau orientuotis į jų tikslus, siekiant sumažinti didelę lyčių nelygybę IRT ir gamtos mokslų, technologijos, inžinerijos ir matematikos srityse, skatinant moterų perkvalifikavimą darbui IRT ir gamtos mokslų, technologijos, inžinerijos ir matematikos srityse. Įgyvendindamos ir rengdamos suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, valstybės narės taip pat turėtų vengti tradicinio vienos lyties dominavimo šiose pramonės šakose ir sektoriuose įtvirtinimo. Didinant įvairiuose sektoriuose, pvz., finansų, IRT ir gamtos mokslų, technologijos, inžinerijos ir matematikos, menkiau atstovaujamos lyties darbuotojų skaičių būtų prisidėta prie vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumo mažinimo;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  rengdamos suderintą aktyvių darbo rinkos politikos priemonių paketą, valstybės narės pirmenybę turėtų teikti toms priemonėms, kurios geriausiai padėtų didinti paramos gavėjų įsidarbinamumą. Valstybės narės turėtų siekti, kad per šešių mėnesių laikotarpį iki galutinės finansinės paramos įgyvendinimo ataskaitos pateikimo termino į darbo rinką kuo greičiau tvariai reintegruotųsi kuo daugiau paramos gavėjų, dalyvaujančių įgyvendinant tas priemones;

(20)  rengdamos suderintą aktyvių darbo rinkos politikos priemonių paketą, valstybės narės pirmenybę turėtų teikti toms priemonėms, kurios geriausiai padėtų didinti paramos gavėjų įsidarbinamumą. Valstybės narės turėtų siekti, kad per septynių mėnesių laikotarpį iki galutinės finansinės paramos įgyvendinimo ataskaitos pateikimo termino į kokybiškas ir tvarias darbo vietas kuo greičiau reintegruotųsi visi paramos gavėjai, dalyvaujantys įgyvendinant tas priemones. Rengiant suderintą individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą, turėtų būti atsižvelgta į pagrindines atleidimų iš darbo priežastis ir nuspėtos rinkos ateities perspektyvos bei įgūdžiai, kurių reikės. Suderintas paketas turėtų būti visapusiškai suderinamas su perėjimu prie klimatui nekenkiančios ir tausaus išteklių naudojimo ekonomikos;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  rengdamos suderintą aktyvių darbo rinkos politikos priemonių paketą, valstybės narės turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į palankių sąlygų neturinčius paramos gavėjus, įskaitant jaunus ar vyresnio amžiaus darbo neturinčius asmenis ir tuos, kuriems gresia skurdas, kadangi tos grupės, siekdamos sugrįžti į darbo rinką, susiduria su ypatingomis problemomis. Tačiau įgyvendinant EGF paramą reikėtų gerbti ir propaguoti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus – tai vienos iš svarbiausių Sąjungos vertybių, įtvirtintos ir Europos socialinių teisių ramstyje;

(21)  rengdamos suderintą aktyvių darbo rinkos politikos priemonių paketą, valstybės narės turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į palankių sąlygų neturinčius paramos gavėjus, įskaitant neįgaliuosius, priklausomų giminaičių turinčius asmenis, jaunus ar vyresnio amžiaus darbo neturinčius asmenis, žemos kvalifikacijos asmenis, migrantų kilmės asmenis ir tuos, kuriems gresia skurdas, kadangi tos grupės, siekdamos sugrįžti į darbo rinką, susiduria su ypatingomis problemomis. Tačiau įgyvendinant EFT paramą reikėtų gerbti ir propaguoti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus – tai vienos iš svarbiausių Sąjungos vertybių, įtvirtintos ir Europos socialinių teisių ramstyje;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  laikotarpiu nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2017 m. kovo mėn. Komisija iš 21 valstybės narės gavo 148 paraiškas dėl bendro finansavimo Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšomis – iš viso beveik 600 mln. EUR, kad būtų padėta 138 888 atleistiems darbuotojams ir 2 944 asmenims, kurie nedirba, nesimoko ir nedalyvauja mokymuose (NEET);

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  siekdamos, kad parama gavėjams būtų veiksminga ir greita, valstybės narės turėtų padaryti viską, ką gali, kad teikiamos paraiškos dėl EGF finansinės paramos būtų tinkamai užpildytos. Jeigu Komisijai reikia papildomos informacijos, kad galėtų įvertinti paraišką, ta papildoma informacija turėtų būti pateikta per nustatytą laikotarpį;

(22)  siekdamos, kad parama gavėjams būtų veiksminga ir greita, valstybės narės turėtų padaryti viską, ką gali, kad skubiai pateiktų tinkamai užpildytas paraiškas EGF finansinės paramos, o ES institucijos turėtų padaryti viską, ką gali, kad jos būtų greitai įvertintos. Jeigu Komisijai reikia papildomos informacijos, kad galėtų įvertinti paraišką, ta papildoma informacija turėtų būti pateikta per nustatytą laikotarpį;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  siekiant palengvinti šio reglamento ir jo tikslų įgyvendinimą, EFT reikėtų suteikti daugiau viešumo. Ankstesnes kadencijas labai daug fondo lėšų likdavo nepanaudota, o tai visų pirma lėmė nežinojimas apie EFT. Šią problemą būtų galima išspręsti suteikiant EFT daugiau viešumo ir teikiant informaciją apie fondą ir jo teikiamas galimybes, visų pirma atitinkamose valstybių narių institucijose;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22b)  Komisija nacionalinėms ir regioninėms valdžios institucijoms turėtų sudaryti lengvesnės prieigos galimybes įsteigdama specialią pagalbos tarnybą, kuri teiktų bendrą informaciją ir paaiškinimus apie procedūras ir apie tai, kaip pateikti paraišką. Ta pagalbos tarnyba turėtų pateikti standartines statistiniams duomenims ir tolesnei analizei skirtas formas;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  kad apsaugotų paramos gavėjų ir už priemonių įgyvendinimą atsakingų institucijų interesus, paraišką teikianti valstybė narė turėtų informuoti visus asmenis, susijusius su paraiškos procedūra, apie paraiškos nagrinėjimo eigą;

(23)  kad apsaugotų paramos gavėjų ir už priemonių įgyvendinimą atsakingų institucijų interesus, paraišką teikianti valstybė narė turėtų informuoti visus asmenis, susijusius su paraiškos procedūra, apie paraiškos nagrinėjimo eigą, ir užtikrinti jų dalyvavimą įgyvendinimo procese;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  vadovaujantis patikimo finansų valdymo principu, EGF finansinė parama turėtų ne pakeisti paramos priemones, kurios paramos gavėjams teikiamos iš Sąjungos fondų ar pagal kitų Sąjungos politikos sričių teisės aktus ar programas, o jas papildyti, kai tik tai įmanoma;

(24)  vadovaujantis patikimo finansų valdymo principu, EFT finansinė parama negali pakeisti paramos priemonių, kurios paramos gavėjams teikiamos iš Sąjungos fondų ar pagal kitų Sąjungos politikos sričių teisės aktus ar programas, bet turėtų jas papildyti, kai tik tai įmanoma. Be to, EFT finansine parama negalima pakeisti nacionalinių priemonių ar priemonių, kurias darbuotojus atleidžiančios įmonės privalo taikyti pagal nacionalinės teisės aktus arba kolektyvines sutartis, bet ja turėtų būti sukurta tikra Europos pridėtinė vertė;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  reikėtų įtraukti specialias informavimo apie EGF paraiškas ir rezultatus bei komunikacijos nuostatas;

(25)  pagal lygybės principą valstybės narės turėtų užtikrinti veiksmingą galimybę gauti informaciją apie EFT visoje jų teritorijoje, įskaitant kaimo vietoves. Visų pirma Komisija turėtų skatinti gerosios patirties skaidą, supažindinti su tinkamumo gauti EFT paramą kriterijais ir paraiškų pateikimo procedūromis bei užtikrinti didesnį fondo žinomumą tarp Sąjungos piliečių, ypač darbuotojų. Reikėtų įtraukti specialias nuostatas dėl informavimo apie EFT paraiškas ir rezultatus bei komunikacijos;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  siekiant patenkinti visų pirma pirmaisiais kiekvienų metų mėnesiais kylančius poreikius, kai ypač sudėtinga atlikti perkėlimus iš kitų biudžeto eilučių, vykdant metinę biudžeto procedūrą EFT biudžeto eilutėje reikėtų numatyti adekvačią mokėjimų asignavimų sumą;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  siekiant apsaugoti paramos gavėjų interesus, parama turėtų būti teikiama kuo greičiau ir veiksmingiau. Valstybės narės ir Sąjungos institucijos, dalyvaujančios su EGF susijusių sprendimų priėmimo procese, turėtų padaryti viską, ką gali, kad sutrumpintų paraiškų nagrinėjimo laiką ir supaprastintų procedūras, taip siekdamos užtikrinti, kad sprendimai dėl EGF lėšų mobilizavimo būtų priimami sklandžiai ir greitai; todėl ateityje dėl Komisijos teikiamų prašymų perkelti lėšas spręs biudžeto valdymo institucija ir Komisijos pasiūlymo dėl EGF lėšų mobilizavimo daugiau nebereikės;

(29)  siekiant apsaugoti paramos gavėjų interesus, parama turėtų būti teikiama greitai ir veiksmingai. Valstybės narės ir Sąjungos institucijos, dalyvaujančios su EFT susijusių sprendimų priėmimo procese, turėtų padaryti viską, ką gali, kad sutrumpintų paraiškų nagrinėjimo laiką ir supaprastintų bei specialiems poreikiams pritaikytų procedūras, taip siekdamos užtikrinti, kad sprendimai dėl EFT mobilizavimo būtų priimami sklandžiai ir greitai. Todėl ateityje dėl Komisijos teikiamų prašymų perkelti lėšas turėtų spręsti biudžeto valdymo institucija ir Komisijos pasiūlymo dėl EFT lėšų mobilizavimo daugiau nebereikės;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  tuo atveju, kai įmonė uždaroma, galima padėti tos įmonės atleistiems darbuotojams perimti visą buvusio darbdavio veiklą ar jos dalį;

(30)  tuo atveju, kai įmonė uždaroma, galima padėti tos įmonės atleistiems darbuotojams perimti visą buvusio darbdavio veiklą ar jos dalį, be to, valstybė narė, kurioje yra ta įmonė, gali avansu išmokėti lėšas, kurių skubiai reikia tam, kad būtų galima tai padaryti;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  kad Europos Parlamentas galėtų vykdyti demokratinę kontrolę ir Komisija galėtų nuolat stebėti EGF paramos rezultatus, valstybės narės turėtų pateikti galutinę EGF paramos įgyvendinimo ataskaitą;

(31)  kad Europos Parlamentas galėtų vykdyti demokratinę kontrolę ir Komisija galėtų nuolat stebėti EFT paramos rezultatus, valstybės narės turėtų pateikti galutinę EFT paramos įgyvendinimo ataskaitą, kuria turėtų būti reaguojama į aiškius stebėsenos reikalavimus ir kuri turėtų apimti paramos gavėjų pažangos stebėjimą ir poveikio lyčių lygybei vertinimą;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32a)  valstybės narės turėtų vykdyti veiksmingus komunikacijos veiksmus, kad paskatintų EFT finansinės paramos skyrimą, praneštų apie tai, kad finansavimas gaunamas iš Sąjungos, ir padidintų veiksmų, Sąjungos finansuojamų iš šio fondo, matomumą;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  atsižvelgiant į tai, kaip svarbu kovoti su klimato kaita, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato srities veiksmus į Sąjungos politiką ir prisidės prie siekio skirti 25 proc. ES biudžeto išlaidų veiklai, kuria siekiama klimato politikos tikslų. Rengiant ir įgyvendinant Fondą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą;

(37)  atsižvelgiant į tai, kaip svarbu kovoti su klimato kaita, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato srities veiksmus į Sąjungos politiką ir prisidės prie siekio skirti 25 proc. ES biudžeto išlaidų veiklai, kuria siekiama klimato politikos tikslų DFP 2021–2027 m. laikotarpiu, ir prie metinio 30 proc. tikslo, kuris turi būti pasiektas kuo greičiau ir ne vėliau kaip 2027 m. Rengiant ir įgyvendinant Fondą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą;

Pagrindimas

Europos Parlamentas savo 2018 m. kovo 14 d. rezoliucijoje „Kita DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas“ (2017/2052(INI)) paragino kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 2027 m., pasiekti tikslą, kad 30 proc. ES biudžeto būtų skirta išlaidoms, kuriomis remiami klimato politikos tikslai.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  atsižvelgiant į tai, kad ekonomikos skaitmeninė transformacija reikalauja, kad darbuotojai būtų įgiję tam tikrus skaitmeninius gebėjimus, skaitmeniniame amžiuje reikalingų įgūdžių sklaida turėtų būti privalomas siūlomo suderinto prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo horizontalusis elementas,

(39)  atsižvelgiant į tai, kad ekonomikos skaitmeninė transformacija reikalauja, kad darbuotojai būtų įgiję tam tikrus skaitmeninius gebėjimus, skaitmeniniame amžiuje reikalingų įgūdžių sklaida turėtų būti privalomas suderinto siūlomų prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo horizontalusis elementas ir ja taip pat turėtų būti siekiama padidinti moterų skaičių mokslo, technologijos, inžinerijos ir matematikos profesijų srityse,

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jame nustatomi EGF tikslai, Sąjungos finansavimo formos ir finansavimo skyrimo taisyklės, taip pat taisyklės, taikomos valstybių narių paraiškoms skirti EGF finansinę paramą specialiai 7 straipsnyje nurodytiems paramos gavėjams skirtoms priemonėms įgyvendinti.

Jame nustatomi EFT tikslai, Sąjungos finansavimo formos ir finansavimo skyrimo taisyklės bei kriterijai, taip pat taisyklės, taikomos valstybių narių paraiškoms skirti EFT finansinę paramą specialiai 7 straipsnyje nurodytiems paramos gavėjams skirtoms priemonėms įgyvendinti.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EGF, padėdamas atleistiems darbuotojams prisitaikyti prie struktūrinių pokyčių, prisideda prie geresnio globalizacijos ir technologinės pažangos teikiamos naudos paskirstymo. Tai darydamas EGF padeda įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsčio principus ir didinti regionų bei valstybių narių socialinę ir ekonominę sanglaudą.

EFT tikslas – remti socialinę ir ekonominę transformaciją, kuri vyksta dėl globalizacijos ir technologijų bei aplinkos pokyčių, ir padėti atleistiems darbuotojams skatinant alternatyvaus pobūdžio ir tvarų užimtumą. EFT yra skubios pagalbos fondas, kuris veikia reaktyviai ir padeda užtikrinti teisingą perėjimą. Tai darydamas EFT padeda įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsčio principus ir didinti regionų bei valstybių narių socialinę ir ekonominę sanglaudą.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendras iniciatyvos tikslas – parodyti solidarumą su atleistais darbuotojais ir savarankiškai dirbančiais asmenimis, kurių veikla nutrūko dėl netikėto didelio masto restruktūrizavimo, kaip nustatyta 5 straipsnyje, ir juos paremti.

1.  Bendras iniciatyvos tikslas – parodyti solidarumą su atleistais darbuotojais, nepaisant jų darbo santykių pobūdžio ir trukmės, ir savarankiškai dirbančiais asmenimis, kurių veikla nutrūko dėl netikėto didelio masto restruktūrizavimo, kaip nustatyta 5 straipsnio 1–3 dalyse, ir finansiškai paremti šių asmenų sugrąžinimo į darbą priemones.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Konkretusis EGF tikslas – teikti paramą didelio masto netikėto restruktūrizavimo atvejais, visų pirma susijusiais su globalizacijos keliamais uždaviniais (pavyzdžiui, pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, ginčais dėl prekybos, finansų ar ekonomikos krizėmis, perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos) arba su skaitmeninės transformacijos ar automatizavimo padariniais. Ypatingas dėmesys skiriamas priemonėms, padedančioms pačioje nepalankiausioje padėtyje esančioms grupėms.

2.  Konkretusis EFT tikslas – teikti darbuotojams reintegracijai į darbo rinką skirtą paramą didelio masto restruktūrizavimo atvejais, visų pirma susijusiais su globalizacijos keliamais uždaviniais (pavyzdžiui, pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, ginčais dėl prekybos, finansų ar ekonomikos krizėmis, perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos) arba su skaitmeninės transformacijos, automatizavimo ir technologinių pokyčių padariniais. Ypatingas dėmesys skiriamas priemonėms, padedančioms pačioje nepalankiausioje padėtyje esančioms grupėms, taip pat lyčių lygybės skatinimui.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  atleistas darbuotojas – darbuotojas, kuris darbo neteko pirma laiko, nes buvo atleistas, arba kurio darbo sutartis nepratęsiama dėl ekonominių priežasčių;

a)  atleistas darbuotojas – darbuotojas, neatsižvelgiant į jo darbo santykių pobūdį ar trukmę, kuris darbo neteko pirma laiko, nes buvo atleistas, arba kurio darbo sutartis nepratęsiama dėl ekonominių priežasčių;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį valstybės narės įmonėje sustabdoma daugiau kaip 250 atleistų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų veikla, įskaitant veiklos sustabdymą tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonėse;

a)  per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį valstybės narės įmonėje sustabdoma bent 200 atleistų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų veikla, įskaitant veiklos sustabdymą tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonėse;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  per šešių mėnesių ataskaitinį laikotarpį įmonėse, visų pirma MVĮ, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje ir yra viename NUTS 2 lygio regione arba dviejuose gretimuose NUTS 2 lygio regionuose arba daugiau nei dviejuose gretimuose NUTS 2 lygio regionuose, sustabdoma daugiau kaip 250 atleistų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų veikla, su sąlyga, kad dviejuose iš šių regionų atleistų darbuotojų arba darbą praradusių savarankiškai dirbančių asmenų drauge sudėjus yra daugiau nei 250;

b)  per devynių mėnesių ataskaitinį laikotarpį įmonėse, visų pirma MVĮ, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje ir yra viename NUTS 2 lygio regione arba dviejuose gretimuose NUTS 2 lygio regionuose arba daugiau nei dviejuose gretimuose NUTS 2 lygio regionuose, sustabdoma bent 200 atleistų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų veikla, su sąlyga, kad dviejuose iš šių regionų atleistų darbuotojų arba darbą praradusių savarankiškai dirbančių asmenų drauge sudėjus yra bent 200;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį įmonėse, visų pirma MVĮ, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje arba skirtinguose sektoriuose ir yra viename NUTS 2 lygio regione, sustabdoma daugiau kaip 250 atleistų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų veikla.

c)  per devynių mėnesių ataskaitinį laikotarpį įmonėse, visų pirma MVĮ, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje arba skirtinguose sektoriuose ir yra viename NUTS 2 lygio regione, sustabdoma bent 200 atleistų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų veikla.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Mažose darbo rinkose arba paraišką teikiančios valstybės narės tinkamai pagrįstomis išskirtinėmis aplinkybėmis, ypač tais atvejais, kai teikiama su MVĮ susijusi paraiška, pagal šį straipsnį teikiama paraiška skirti finansinę paramą gali būti laikoma priimtina, net jei 1 dalies a punkte, b punkte arba c punkte nustatyti kriterijai tenkinami nevisiškai, kai atleidimas daro didelį poveikį užimtumui ir vietos ar regiono ekonomikai. Paraišką teikianti valstybė narė nurodo, kurie iš 1 dalies a punkte, b punkte arba c punkte nustatytų kriterijų tenkinami nevisiškai. Bendra išskirtinėmis aplinkybėmis skiriamos paramos suma negali viršyti 15 proc. didžiausios metinės EGF sumos.

3.  Mažose darbo rinkose arba paraišką teikiančios valstybės narės tinkamai pagrįstomis išskirtinėmis aplinkybėmis, taip pat tais atvejais, kai teikiama su MVĮ susijusi paraiška, pagal šį straipsnį teikiama paraiška skirti finansinę paramą gali būti laikoma priimtina, net jei 1 dalies a punkte, b punkte arba c punkte nustatyti kriterijai tenkinami nevisiškai, kai atleidimas daro didelį poveikį užimtumo lygiui ir vietos, regiono ar nacionalinei ekonomikai. Paraišką teikianti valstybė narė nurodo, kurie iš 1 dalies a punkte, b punkte arba c punkte nustatytų kriterijų tenkinami nevisiškai. Bendra išskirtinėmis aplinkybėmis skiriamos paramos suma negali viršyti 15 proc. didžiausios metinės EFT sumos.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  EGF lėšų mobilizuoti negalima, jei darbuotojai atleidžiami dėl valstybių narių biudžeto sumažinimo, darančio poveikį viešaisiais finansais finansuojamiems sektoriams.

4.  EFT lėšų mobilizuoti negalima, jei darbuotojai atleidžiami dėl valstybių narių biudžeto sumažinimo, darančio poveikį pirmiausia viešaisiais finansais finansuojamiems sektoriams.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Paraišką teikianti valstybė narė nurodo 4 straipsnyje apibrėžtų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus apskaičiavimui taikytą metodą 5 straipsnio taikymo tikslais.

1.  Paraišką teikianti valstybė narė nurodo 4 straipsnyje apibrėžtų atleistų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus apskaičiavimui taikytą metodą 5 straipsnio 1–3 dalių taikymo tikslais.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  atleisti darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, kurių veikla nutrūko, kaip nustatyta 6 straipsnyje, per 5 straipsnyje nustatytą ataskaitinį laikotarpį;

a)  atleisti darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, kurių veikla nutrūko, kaip nustatyta 6 straipsnyje, per 5 straipsnio 1–3 dalyse nustatytą ataskaitinį laikotarpį;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nukrypstant nuo 5 straipsnio, paraišką teikianti valstybė narė gali teikti EFT bendrai finansuojamas prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas ne vyresniems nei 25 metų arba, jei valstybės narės taip nusprendžia, ne vyresniems nei 30 metų nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems jaunuoliams, kurių skaičius paraiškos pateikimo dieną lygus tikslinių paramos gavėjų skaičiui, pirmenybę teikdamos atleistiems asmenims arba asmenims, kurių veikla nutrūko, jei bent dalis atleistų asmenų yra iš NUTS 2 lygio regionų.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EGF finansinė parama gali būti skiriama siekiant įgyvendinti suderintame prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų pakete nustatytas aktyvias darbo rinkos priemones, padedančias tiksliniams paramos gavėjams, visų pirma pažeidžiamiausiems atleistiems darbuotojams, reintegruotis į darbo rinką ar pradėti dirbti savarankiškai.

EFT finansinė parama gali būti skiriama siekiant įgyvendinti suderintame prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų pakete nustatytas aktyvias darbo rinkos priemones, skirtas padėti tiksliniams paramos gavėjams, visų pirma pažeidžiamiausiems atleistiems darbuotojams, reintegruotis į kokybiškas ir tvarias darbo vietas ar pradėti dirbti savarankiškai, dalyvaujant profesinėms organizacijoms ir (arba) darbuotojų atstovams.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Skaitmeninės pramonės amžiuje reikalingų įgūdžių sklaida turėtų būti privalomas bet kokio prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo horizontalusis elementas. Mokymo lygis pritaikomas prie atitinkamo paramos gavėjo kvalifikacijos ir poreikių.

Skaitmeninės pramonės amžiuje ir tausaus išteklių naudojimo ekonomikoje reikalingų įgūdžių sklaida turėtų būti privalomas bet kokio prie individualių poreikių pritaikyto mokymo ir (arba) siūlomų paslaugų paketo horizontalusis elementas. Mokymo lygis pritaikomas prie atitinkamo paramos gavėjo kvalifikacijos, įgūdžių ir konkrečių poreikių.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 3 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  tikslinis mokymas ir perkvalifikavimas, įskaitant su informacinėmis ir ryšių technologijomis susijusių gebėjimų ir kitų skaitmeniniame amžiuje reikalingų įgūdžių ugdymą, įgytos patirties sertifikavimas, pagalba ieškant darbo, profesinis orientavimas, konsultavimas, mentorystė, pagalba atleistiems asmenims, verslumo skatinimas, pagalba norintiems pradėti dirbti savarankiškai, startuoliai, pagalba darbuotojams perimant įmonę ir bendradarbiavimo veikla;

a)  tikslinis mokymas ir perkvalifikavimas, įskaitant su informacinėmis ir ryšių technologijomis susijusių gebėjimų ir kitų skaitmeniniame amžiuje reikalingų įgūdžių ugdymą, įgytos patirties sertifikavimas, prie individualių poreikių pritaikyta pagalba ieškant darbo, profesinis orientavimas, konsultavimas, mentorystė, pagalba atleistiems asmenims, verslumo skatinimas, pagalba norintiems pradėti dirbti savarankiškai, startuoliai, pagalba darbuotojams perimant įmonę ir bendradarbiavimo veikla;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 3 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  specialios laikinos priemonės, pavyzdžiui, darbo paieškos išmokos, įdarbinimą skatinančios išmokos darbdaviams, judumo išmokos, stipendijos arba dienpinigiai, įskaitant išmokas slaugytojams.

b)  specialios laikinos priemonės, pavyzdžiui, darbo paieškos išmokos, judumo išmokos, vaikų priežiūros išmokos, stipendijos arba dienpinigiai, įskaitant išmokas slaugytojams ir įdarbinimą skatinančios išmokos darbdaviams, įskaitant iniciatyvas, kuriomis sudaromos lanksčios darbo sąlygos atleistiems darbuotojams.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Su b punkte nustatytomis priemonėmis susijusios išlaidos negali viršyti 35 proc. visų šioje dalyje nurodytų suderinto prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo išlaidų.

Su b punkte nustatytomis priemonėmis susijusios išlaidos neviršija 35 proc. visų šioje dalyje nurodytų suderinto prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo išlaidų.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Investicijos į savarankišką darbą, savo verslo kūrimą ar įmonę perimantiems darbuotojams negali viršyti 20 000 EUR vienam atleistam darbuotojui.

Investicijos į savarankišką darbą, savo verslo, įskaitant kooperatyvus, kūrimą ar įmonę perimantiems darbuotojams negali viršyti 25 000 EUR vienam atleistam darbuotojui.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą atsižvelgiama į darbo rinkos ateities perspektyvas ir būsimas gebėjimų reikmes. Suderintas paslaugų paketas turi derėti su tausaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos tendencijomis ir turi būti atsižvelgiama į skaitmeninės pramonės amžiuje reikalingų įgūdžių sklaidą ir į vietos darbo rinkos paklausą.

Rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą atsižvelgiama į darbo rinkos ateities perspektyvas ir būsimas gebėjimų reikmes. Suderintas paslaugų paketas turi derėti su tausaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos tendencijomis ir turi būti atsižvelgiama į skaitmeninės pramonės amžiuje reikalingų įgūdžių sklaidą ir į vietos darbo rinkos paklausą, taip pat į galimybę reintegruoti darbuotojus į su ankstesne darbo vieta susijusią profesinę sritį, kurioje dėl didelio masto restruktūrizacijos reikia naujų arba papildomų įgūdžių ir kuriame esami įgūdžiai gali būti panaudojami veiksmingiausiai.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  priemonėms, kuriomis visų pirma palankių sąlygų neturintys darbuotojai, asmenys, kuriems gresia didesnė skurdo rizika, ar vyresnio amžiaus darbuotojai skatinami likti darbo rinkoje arba į ją grįžti;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  priemonėms, už kurias pagal nacionalinę teisę ar kolektyvines sutartis atsako įmonės.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EGF remiamos priemonės nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

EFT remiamos priemonės jokiomis aplinkybėmis nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas rengiamas konsultuojantis su tiksliniais paramos gavėjais ar jų atstovais arba su socialiniais partneriais.

3.  Suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas rengiamas konsultuojantis su tiksliniais paramos gavėjais ar jų atstovais ir (arba) su socialiniais partneriais.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Per dešimt darbo dienų nuo paraiškos pateikimo dienos arba, kai taikytina, nuo dienos, kurią Komisija gauna paraiškos vertimą, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė, Komisija praneša valstybei narei apie tai, kokios papildomos informacijos jai reikia, kad galėtų įvertinti paraišką.

2.  Per dešimt darbo dienų nuo paraiškos pateikimo dienos arba, kai taikytina, nuo dienos, kurią Komisija gauna paraiškos vertimą, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė, Komisija patvirtina, kad gavo paraišką, ir praneša valstybei narei, kokios papildomos informacijos jai reikia, kad galėtų paraišką įvertinti.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei Komisija paprašo pateikti papildomos informacijos, valstybė narė pateikia atsakymą per dešimt darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Atitinkamai valstybei narei pateikus tinkamai pagrįstą prašymą, Komisija šį terminą gali pratęsti dešimčia darbo dienų.

3.  Valstybei narei paprašius Komisija teikia valstybėms narėms techninę paramą ankstyvuoju procedūros etapu. Jei Komisija paprašo pateikti papildomos informacijos, valstybė narė pateikia atsakymą per dešimt darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Atitinkamai valstybei narei pateikus tinkamai pagrįstą prašymą, Komisija šį terminą gali pratęsti dešimčia darbo dienų.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Remdamasi valstybės narės pateikta informacija, Komisija per 60 darbo dienų nuo tinkamai užpildytos paraiškos gavimo dienos arba, kai taikytina, paraiškos vertimo gavimo dienos įvertina, ar paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo sąlygas. Jei išskirtiniais atvejais Komisija negali laikytis to termino, ji pateikia paaiškinimą raštu ir išdėsto vėlavimo priežastis.

4.  Remdamasi valstybės narės pateikta informacija, Komisija per 40 darbo dienų nuo tinkamai užpildytos paraiškos gavimo dienos arba, kai taikytina, paraiškos vertimo gavimo dienos įvertina, ar paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo sąlygas. Jei išskirtiniais atvejais Komisija negali laikytis to termino, jai gali būti suteiktas papildomas 20 dienų laikotarpis, su sąlyga, kad Komisija iš anksto pateiks rašytinį paaiškinimą, kuriame pagrindžia savo vėlavimo priežastis, ir pateikia tą paaiškinimą atitinkamai valstybei narei.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  patvirtinimas, kad tuo atveju, kai darbuotojus atleidusi įmonė tęsė veiklą po jų atleidimo, ji įvykdė teisinius reikalavimus, susijusius su darbuotojų atleidimu;

b)  patvirtinimas, kad tuo atveju, kai darbuotojus atleidusi įmonė tęsė savo veiklą po jų atleidimo, ji įvykdė visus teisinius reikalavimus, susijusius su darbuotojų atleidimu, ir atitinkamai pasirūpino savo darbuotojais;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  aiškiai nurodyti veiksmai, kurių pačios valstybės narės jau ėmėsi siekdamos teikti pagalbą atleistiems darbuotojams, ir tai, kad prašomos EGF lėšos yra papildomojo pobūdžio, nes nėra išteklių, kuriuos būtų galima skirti nacionalinėms arba regioninėms valdžios institucijoms;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  Sąjungos lėšų, kuriomis atleidžianti bendrovė jau yra pasinaudojusi per penkerius metus prieš paskelbiant apie kolektyvinį atleidimą iš darbo, apžvalga;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  tikėtinas darbuotojų atleidimo poveikis vietos, regiono ar nacionalinei ekonomikai ir užimtumui;

e)  tikėtinas darbuotojų atleidimo poveikis vietos, regiono, nacionalinei arba tam tikrais atvejais tarpvalstybinei ekonomikai ir užimtumui;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  suderinto prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo ir su juo susijusių išlaidų išsamus aprašymas, įskaitant visų pirma priemones palankių sąlygų neturinčių, vyresnio amžiaus ir jaunų paramos gavėjų užimtumo iniciatyvoms remti;

f)  suderinto prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo ir su juo susijusių išlaidų išsamus aprašymas, įskaitant visų pirma priemones palankių sąlygų neturinčių, žemos kvalifikacijos, vyresnio amžiaus ir jaunų bei iš nepalankioje padėtyje esančių vietovių kilusių paramos gavėjų užimtumo iniciatyvoms remti;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalies m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ma)  teiginys, kad siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų finansuojamus veiksmus ir kad bus išvengta dvigubo finansavimo.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Parama tiksliniams paramos gavėjams papildys valstybių narių nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens priemones, įskaitant bendrai finansuojamas iš Sąjungos fondų, vadovaujantis rekomendacijomis, pateiktomis Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirtoje ES kokybės sistemoje.

2.  Parama tiksliniams paramos gavėjams papildys valstybių narių nacionalinio, regioninio, vietos ir tam tikrais atvejais tarpvalstybinio lygmens priemones, įskaitant bendrai iš Sąjungos fondų finansuojamas priemones ir programas, vadovaujantis rekomendacijomis, pateiktomis Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirtoje ES kokybės sistemoje.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  EGF finansinė parama teikiama tik tiek, kiek yra būtina norint suteikti laikiną vienkartinę paramą tiksliniams paramos gavėjams. EGF remiamos priemonės atitinka Sąjungos ir nacionalinę teisę, įskaitant valstybės pagalbos taisykles.

3.  EGF finansinė parama teikiama tik tiek, kiek yra būtina norint parodyti solidarumą su tiksliniais paramos gavėjais ir suteikti jiems laikiną vienkartinę paramą. EGF remiamos priemonės atitinka Sąjungos ir nacionalinę teisę, įskaitant valstybės pagalbos taisykles.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija ir paraišką teikianti valstybė narė pagal savo kompetenciją užtikrina iš Sąjungos fondų teikiamos paramos koordinavimą.

4.  Komisija ir paraišką teikianti valstybė narė pagal savo kompetenciją užtikrina iš Sąjungos fondų ir programų teikiamos paramos koordinavimą.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad įvairiais EGF finansinės paramos įgyvendinimo etapais būtų skatinama moterų ir vyrų lygybė ir atsižvelgiama į lyčių integracijos aspektą; tai turi būti neatsiejama šio proceso dalis.

Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad visais atitinkamais EFT finansinės paramos įgyvendinimo etapais būtų skatinama moterų ir vyrų lygybė ir atsižvelgiama į lyčių integracijos aspektą; tai turi būti neatsiejama šio proceso dalis.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisijos iniciatyva ne daugiau kaip 0,5 proc. didžiausios metinės EGF sumos gali būti naudojama jo įgyvendinimo techninei ir administracinei paramai, pavyzdžiui, pasirengimo, stebėsenos, kontrolės, audito, vertinimo veiklai, įskaitant institucines informacinių technologijų sistemas, komunikacijos veiklą ir veiklą, kuria didinamas EGF matomumas, ir kitoms administracinės ir techninės paramos priemonėms. Šios priemonės gali būti taikomos būsimiems ir buvusiems programavimo laikotarpiams.

1.  Komisijos iniciatyva ne daugiau kaip 0,5 proc. didžiausios metinės EFT sumos gali būti naudojama jo įgyvendinimo techninei ir administracinei paramai, pavyzdžiui, pasirengimo, stebėsenos, duomenų rinkimo, kontrolės, audito, vertinimo veiklai, įskaitant institucines informacinių technologijų sistemas, komunikacijos veiklą ir veiklą, kuria didinamas EFT matomumas, ir kitoms administracinės ir techninės paramos priemonėms finansuoti. Turi būti sustiprinta sinergija su sukurtomis struktūrinių pokyčių stebėsenos sistemomis, pvz., ERM. Šios priemonės gali būti taikomos būsimiems ir buvusiems programavimo laikotarpiams.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jeigu Komisija įgyvendina techninę paramą pagal netiesioginio valdymo principus, ji užtikrina trečiosios šalies, vykdančios jai paskirtą užduotį, skyrimo procedūros skaidrumą, taip pat praneša visoms EFT veikloje dalyvaujančioms šalims, įskaitant Europos Parlamentą, apie tuo tikslu pasirinktą subrangovą.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisijos techninė parama apima informacijos teikimą valstybėms narėms ir jų konsultavimą EGF naudojimo, stebėjimo ir vertinimo klausimais. Komisija informaciją apie EGF naudojimą kartu su aiškiomis gairėmis taip pat teikia Europos ir nacionaliniams socialiniams partneriams. Konsultavimo priemonės gali apimti ir darbo grupės subūrimą didelio ekonomikos sutrikdymo valstybėje narėje atveju.

4.  Komisijos techninė parama apima informacijos teikimą valstybėms narėms ir jų konsultavimą EFT naudojimo, stebėjimo ir vertinimo klausimais, taip pat pagalbos tarnybos įsteigimą. Komisija informaciją apie EFT naudojimą kartu su aiškiomis gairėmis taip pat teikia Europos ir nacionaliniams socialiniams partneriams. Konsultavimo priemonės gali apimti ir darbo grupės subūrimą didelio ekonomikos sutrikdymo valstybėje narėje atveju.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą, teikdamos nuoseklią, veiksmingą ir tikslingą informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant tikslinę informaciją paramos gavėjams, vietos ir regioninėms valdžios institucijoms, socialiniams partneriams, žiniasklaidai ir visuomenei.

Valstybės narės nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą, teikdamos nuoseklią, veiksmingą ir tikslingą informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant tikslinę informaciją paramos gavėjams, vietos ir regioninėms valdžios institucijoms, socialiniams partneriams, žiniasklaidai ir visuomenei. Valstybės narės užtikrina, kad būtų atkreiptas dėmesys į šio finansavimo teikiamą Sąjungos pridėtinę vertę, ir padeda Komisijai kaupti duomenis siekiant padidinti biudžeto skaidrumą.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija prižiūri ir reguliariai atnaujina informaciją internete, prieinamą visomis oficialiosiomis Sąjungos institucijų kalbomis, kad būtų pateikiama atnaujinta informacija apie EGF, paraiškų teikimo gairės, taip pat informacija apie patvirtintas ir atmestas paraiškas ir Europos Parlamento ir Tarybos vaidmenį vykdant biudžeto procedūrą.

2.  Komisija prižiūri ir reguliariai atnaujina informaciją internete, prieinamą visomis oficialiosiomis Sąjungos institucijų kalbomis, kad būtų pateikiama atnaujinta informacija apie EFT, paraiškų teikimo gairės, informacija apie tinkamus finansuoti veiksmus, nuolat atnaujinamas kontaktų valstybėse narėse sąrašas, taip pat informacija apie patvirtintas ir atmestas paraiškas ir Europos Parlamento ir Tarybos vaidmenį vykdant biudžeto procedūrą.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija, remdamasi savo patirtimi ir siekdama padidinti EGF rezultatyvumą bei užtikrinti, kad Sąjungos piliečiai ir darbuotojai žinotų apie EGF, įgyvendina veiklą, susijusią su informacija ir komunikacija apie EGF paraiškas ir rezultatus.

Komisija, remdamasi savo patirtimi ir siekdama padidinti EFT matomumą, skatina esamos geriausios praktikos komunikacijos srityje sklaidą ir vykdo informavimo apie EFT paraiškas ir rezultatus ir komunikacijos veiklą, siekdama sustiprinti EFT žinomumą, supažindinti su EFT tinkamumo kriterijais ir paraiškų nagrinėjimo procedūromis, didinti EFT veiksmingumą bei užtikrinti, kad Sąjungos piliečiai ir darbuotojai, įskaitant kaimo vietovių gyventojus ir darbuotojus, kuriems informacija yra sunkiai prieinama, žinotų apie EFT.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija, remdamasi pagal 9 straipsnį atliktu vertinimu ir visų pirma atsižvelgdama į tikslinių paramos gavėjų skaičių, siūlomus veiksmus ir apskaičiuotas sąnaudas, kuo greičiau įvertina ir pasiūlo EGF finansinės paramos, jei ji skiriama, sumą, kuri negali viršyti turimų išteklių.

1.  Komisija, remdamasi pagal 9 straipsnį atliktu vertinimu ir visų pirma atsižvelgdama į tikslinių paramos gavėjų skaičių, siūlomus veiksmus ir apskaičiuotas sąnaudas, per 9 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą kuo greičiau įvertina ir pasiūlo EFT finansinės paramos, jei ji skiriama, sumą, kuri negali viršyti turimų išteklių.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei Komisija, remdamasi pagal 9 straipsnį atliktu vertinimu, padaro išvadą, kad šiame reglamente nustatytos finansinės paramos skyrimo sąlygos yra įvykdytos, ji nedelsdama inicijuoja 16 straipsnyje nustatytą procedūrą.

3.  Jei Komisija, remdamasi pagal 9 straipsnį atliktu vertinimu, padaro išvadą, kad šiame reglamente nustatytos finansinės paramos skyrimo sąlygos yra įvykdytos, ji nedelsdama inicijuoja 16 straipsnyje nustatytą procedūrą ir apie tai praneša paraišką pateikusiai valstybei narei.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei Komisija, remdamasi pagal 9 straipsnį atliktu vertinimu, padaro išvadą, kad šiame reglamente nustatytos finansinės paramos skyrimo sąlygos nėra įvykdytos, ji nedelsdama apie tai praneša paraišką pateikusiai valstybei narei.

4.  Jei Komisija, remdamasi pagal 9 straipsnį atliktu vertinimu, padaro išvadą, kad šiame reglamente nustatytos finansinės paramos skyrimo sąlygos nėra įvykdytos, ji nedelsdama apie tai praneša paraišką pateikusiai valstybei narei, taip pat kitoms atitinkamoms suinteresuotosioms šalims, įskaitant Europos Parlamentą.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  8 straipsnyje nustatytas finansuoti tinkamas priemones valstybė narė įgyvendina kuo skubiau ir ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo sprendimo dėl finansinės paramos įsigaliojimo.

2.  8 straipsnyje nustatytas finansuoti tinkamas priemones valstybė narė įgyvendina kuo skubiau. Bet kuriuo atveju jos turi būti įvykdytos ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo sprendimo dėl finansinės paramos įsigaliojimo dienos ir įgyvendintos ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo sprendimo dėl finansinės paramos įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija, padariusi išvadą, kad sąlygos suteikti EGF finansinę paramą yra patenkintos, teikia prašymą perkelti lėšas į atitinkamas biudžeto eilutes pagal Finansinio reglamento 31 straipsnį.

1.  Komisija, padariusi išvadą, kad sąlygos suteikti EFT finansinę paramą yra patenkintos, teikia pasiūlymą mobilizuoti jo lėšas. Sprendimą mobilizuoti EFT lėšas drauge priima Europos Parlamentas ir Taryba ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pasiūlymo pateikimo Europos Parlamentui ir Tarybai dienos. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma, o Europos Parlamentas – visų savo narių balsų dauguma ir trijų penktadalių balsavusių narių balsų dauguma.

 

Komisija, pateikdama savo pasiūlymą dėl sprendimo mobilizuoti EFT lėšas, Europos Parlamentui ir Tarybai taip pat pateikia pasiūlymą perkelti lėšas į atitinkamas biudžeto eilutes. Nesutarimo atveju pradedama trišalio dialogo procedūra.

 

Su EFT susiję perkėlimai atliekami pagal Finansinio reglamento 31 straipsnį.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prie prašymo perkelti lėšas pridedama paraiškos atitikties reikalavimams vertinimo santrauka.

Išbraukta.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija sprendimą dėl finansinės paramos priima kaip įgyvendinimo aktą, kuris įsigalioja tą dieną, kurią Komisijai pranešama, kad Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino biudžeto lėšų perkėlimą. Šis sprendimas yra finansavimo sprendimas, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 110 straipsnyje.

3.  Komisija sprendimą dėl finansinės paramos priima kaip įgyvendinimo aktą, kuris įsigalioja tą dieną, kurią Europos Parlamentas ir Taryba priima sprendimą mobilizuoti EFT lėšas.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Pagal 1 dalį pateiktame pasiūlyme dėl sprendimo mobilizuoti EGF lėšas pateikiama ši informacija:

 

a)  pagal 9 straipsnio 4 dalį atliktas įvertinimas ir informacijos, kuria remiantis jis buvo atliktas, santrauka;

 

b)  įrodymai, kad tenkinami 5 ir 10 straipsniuose nustatyti kriterijai, taip pat

 

c)  siūlomas sumas pagrindžiančios priežastys.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16a straipsnis

 

Išimtiniai atvejai

 

Išimtiniais atvejais ir jei tais metais, kai vykdoma didelio masto restruktūrizacija, Fonde likusių finansinių išteklių nepakanka suteikti tokią paramą, kurią yra numačiusi biudžeto valdymo institucija, Komisija gali siūlyti, kad skirtumas būtų finansuojamas iš kitų metų Fondo lėšų. Visais atvejais laikomasi metinio Fondo biudžeto ribų tais metais, kai vykdoma didelio masto restruktūrizacija, ir kitais metais.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

19a straipsnis

 

Paramos gavėjų apklausos modelis

 

20 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyta paramos gavėjų apklausa grindžiama modeliu, kurį sukuria Komisija parengdama įgyvendinimo aktą. Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatomas modelis, naudotinas atliekant paramos gavėjų apklausą, taikant 26 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą, kad būtų užtikrintas vienodos šio straipsnio įgyvendinimo sąlygos.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  priemonių tipas ir svarbiausi rezultatai, paaiškinant didžiausius sunkumus, sukauptą patirtį, sinergiją ir papildomumą su kitais ES fondais ir, jei įmanoma, papildomumą su priemonėmis, finansuojamomis pagal kitas Sąjungos ar nacionalines programas, vadovaujantis Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirta ES kokybės sistema;

a)  priemonių tipas ir gauti rezultatai, paaiškinant didžiausius sunkumus, sukauptą patirtį, sinergiją ir papildomumą su kitais ES fondais, visų pirma ESF+, ir, jei įmanoma, papildomumą su priemonėmis, finansuojamomis pagal kitas Sąjungos ar nacionalines programas, vadovaujantis Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirta ES kokybės sistema;

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  paramos gavėjų apklausos, kuri atliekama praėjus šešiems mėnesiams po įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, rezultatai, įskaitant apčiuopiamus paramos gavėjų įsidarbinamumo pokyčius, o asmenų, kurie gavo darbą, atveju – daugiau informacijos apie gauto darbo kokybę, pavyzdžiui, darbo laiko pasikeitimą, atsakomybės lygį ar darbo užmokesčio pasikeitimą, palyginti su ankstesne darbo vieta, taip pat sektorių, kuriame asmuo gavo darbą, ir šią informaciją, suskirstytą pagal lytį, amžiaus grupę ir išsilavinimą;

d)  paramos gavėjų apklausos, kuri atliekama per šešis mėnesius nuo įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, rezultatai, įskaitant apčiuopiamus paramos gavėjų įsidarbinamumo pokyčius, o asmenų, kurie gavo darbą, atveju – daugiau informacijos apie gauto darbo kokybę ir tipą, pavyzdžiui, darbo laiko pasikeitimą, atsakomybės lygį ar darbo užmokesčio pasikeitimą, palyginti su ankstesne darbo vieta, taip pat sektorių, kuriame asmuo gavo darbą, ir šią informaciją, suskirstytą pagal lytį, amžiaus grupę ir išsilavinimą;

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  informacija apie tai, ar atleidžianti įmonė, išskyrus labai mažas įmones ir MVĮ, yra gavusi valstybės pagalbą arba finansavimą iš Sąjungos sanglaudos ar struktūrinių fondų per praėjusius penkerius metus;

e)  informacija apie tai, ar atleidžianti įmonė, išskyrus startuolius, labai mažas įmones ir MVĮ, yra gavusi valstybės pagalbą arba finansavimą iš Sąjungos sanglaudos ar struktūrinių fondų per praėjusius penkerius metus;

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ne vėliau kaip iki devyniolikto mėnesio pabaigos, skaičiuojant nuo 15 straipsnio 3 dalyje nustatyto laikotarpio pabaigos, atitinkama valstybė narė pateikia nesudėtingą duomenų rinkinį, į kurį įtraukiami ilgalaikių rezultatų rodikliai, nurodyti priedo 3 punkte.

2.  Ne vėliau kaip iki devyniolikto mėnesio pabaigos, skaičiuojant nuo 15 straipsnio 3 dalyje nustatyto laikotarpio pabaigos, atitinkama valstybė narė pateikia baigtą kurti ir tinkamai patvirtintą nesudėtingą duomenų rinkinį, į kurį įtraukiami ilgalaikių rezultatų rodikliai, nurodyti priedo 3 punkte.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. ir vėliau kas dvejus metus teikia Europos Parlamentui ir Tarybai išsamią kiekybinę ir kokybinę pagal šį reglamentą ir Reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 vykdytos veiklos ataskaitą už praėjusius dvejus metus. Ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama EGF pasiektiems rezultatams; joje visų pirma pateikiama informacija, susijusi su pateiktomis paraiškomis, priimtais sprendimais, finansuotomis priemonėmis, įskaitant priede nustatytų rodiklių statistinius duomenis, tų priemonių ir kitų Sąjungos fondų, visų pirma ESF+, lėšomis finansuojamų priemonių tarpusavio papildomumu ir informacija, susijusi su baigimu naudoti skirtą finansinę paramą, taip pat dokumentais pagrįstos paraiškos, kurios dėl asignavimų stokos ir neatitikties kriterijams buvo atmestos arba buvo sumažinta joms skirta suma.

1.  Komisija iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. ir vėliau kas dvejus metus teikia Europos Parlamentui ir Tarybai išsamią kiekybinę ir kokybinę pagal šį reglamentą ir Reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 vykdytos veiklos ataskaitą už praėjusius dvejus metus. Ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama EGF pasiektiems rezultatams; joje visų pirma pateikiama informacija, susijusi su pateiktomis paraiškomis, jų nagrinėjimo greičiu ir galimais taikomų taisyklių trūkumais, priimtais sprendimais, finansuotomis priemonėmis, įskaitant priede nustatytų rodiklių statistinius duomenis, tų priemonių ir kitų Sąjungos fondų, visų pirma ESF+, lėšomis finansuojamų priemonių tarpusavio papildomumu ir informacija, susijusi su baigimu naudoti skirtą finansinę paramą, taip pat dokumentais pagrįstos paraiškos, kurios dėl asignavimų stokos ir neatitikties kriterijams buvo atmestos arba buvo sumažinta joms skirta suma.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ataskaita perduodama susipažinti Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir socialiniams partneriams.

2.  Ataskaita perduodama susipažinti valstybėms narėms, Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir socialiniams partneriams.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kas ketverius metus Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis atlieka EGF finansinės paramos vertinimą.

1.  Kas ketverius metus Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis atlieka EFT finansinės paramos vertinimą, įskaitant tolesnį jo taikymo nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu poveikio vertinimą.

 

Atlikdamos pirmoje pastraipoje nurodytą vertinimą, valstybės narės renka visus turimus duomenis apie EFT paraiškas ir remiamus darbuotojus.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Į 1 dalyje nurodytas ataskaitas įtraukiami su finansine parama susiję statistiniai duomenys, suskirstyti pagal valstybes nares.

3.  Į 1 dalyje nurodytas ataskaitas įtraukiami su finansine parama susiję statistiniai duomenys, suskirstyti pagal sektorius ir valstybes nares.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto 1 dalies 9 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  asmenys, turintys mažiau kaip dvejų metų profesinę patirtį,

 

– asmenys, turintys nuo dvejų iki dešimties metų profesinę patirtį,

 

– asmenys, turintys daugiau kaip dešimties metų profesinę patirtį.

(1)

OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ (11.10.2018)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Nuomonės referentė: Karoline Graswander-Hainz

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Įžanga

Pastaruoju metu prekyba tapo ne tik globalizacijos sinonimu, bet ir didelio visuomenės susirūpinimo priežastimi. Neseniai sudarytuose prekybos susitarimuose pagrindinis dėmesys nebeskiriamas vien tik taisyklių, kuriomis remiamas rinkos atvėrimas, kūrimui. Vietoj to, į juos buvo įtraukti su prekyba susiję klausimai, pvz., investicijos ir intelektinės nuosavybės teisės. Dėl to visuotinis rinkos atvėrimas labai persipynė su investicijomis, kapitalo srautais ir finansiniu liberalizavimu, o prekybos poveikis persidavė klausimams, susijusiems su darbu, aplinka ir technologiniais pokyčiais.

Net jei ekonominėje literatūroje daroma išvada, kad bendri prekybos liberalizavimo rezultatai yra teigiami, kai kuriems sektoriams daromas neigiamas poveikis, dėl to patiriama prisitaikymo išlaidų, mažėja pajamos ir prarandamos darbo vietos. Tikrovėje matyti, kad visada yra laimėtojų ir pralaimėtojų ir kad prekybos pelnas nėra tolygiai paskirstytas tarp valstybių narių, regionų ir visuomenėje. Dėl nereglamentuojamos ir nesąžiningos prekybos padidėjo socialinė, ekonominė ir su aplinka susijusi nelygybė.

Siekiant užkirsti kelią neigiamam poveikiui ir tinkamai atlyginti žalą dėl prekybos ar globalizacijos patyrusiems subjektams, reikia ES ir nacionalinio lygmens paramos priemonių. Teisingai paskirstyti turtą, ypač tarp tų, kurie yra blogiausioje padėtyje, galima tik tuo atveju, jei priemonės bus taikomos tiek Europos, tiek nacionaliniu lygmeniu. Iki šiol nacionalinės vyriausybės padarė per mažai, kad užtikrintų, jog visi galėtų pasinaudoti prekybos teikiama nauda. Perskirstymas, įgalinimas pasitelkiant švietimą, aktyvi darbo rinkos politika ir profesinių sąjungų stiprinimas yra su prekyba susijusios temos, priklausančios nacionalinių vyriausybių politikos kompetencijai.

Be to, Europos Sąjunga (ES) taip pat turi galimybių tobulėti. Sąžiningos ir subalansuotos prekybos susitarimai turėtų būti ne tik ekonominio augimo, deramo darbo vietų kūrimo ir darnaus vystymosi, bet ir darbuotojų darbo sąlygų ir gyvenimo gerinimo ir išsaugojimo visose pasaulio tiekimo grandinėse priemonės. Deja, iki šiol ES prekybos susitarimuose, ypač prekybai ir darniam vystymuisi skirtuose skyriuose, nėra vykdytinų mechanizmų, skirtų darbo ir aplinkos standartų apsaugai. Norint sutvirtinti prekybai ir darniam vystymuisi skirtus skyrius ir įtraukti sankcijas kaip kraštutinę priemonę, reikia politinės valios. Jei ES nori turėti išimtinę kompetenciją prekybos srityje, ji taip pat turėtų prisiimti atsakomybę už pokyčius ir padarinius, kurių randasi dėl jos prekybos susitarimų, ir pakeisti savo požiūrį į prekybos politiką.

Labai svarbu, kad ES ne tik numatytų galimą neigiamą prekybos susitarimų poveikį, bet ir užtikrintų, kad nauda būtų teisingai paskirstyta.

Europos Komisija pripažino šį faktą ir 2006 m. įsteigė Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (EGF), kurio tikslas – paremti darbą dėl globalizacijos, automatizavimo ir technologinės plėtros praradusius darbuotojus siekiant jų reintegracijos į darbo rinką. Dėl ekonomikos ir finansų krizės Komisija išplėtė taikymo sritį, kad būtų apimti ir nuo krizės nukentėję žmonės. Nepaisant santykinai mažo biudžeto ir sudėtingų procedūrų, EGF nuo tada, kai buvo įsteigtas, davė apčiuopiamų rezultatų beveik 142 300 darbuotojų visoje ES.

Pagrindiniai pranešimo elementai:

taikymo sritis, kriterijai

Vis dėlto iš analizės matyti, kad nebuvo išnaudotas visas EGF potencialas ir fondas, deja, naudojamas vis dar nepakankamai. Todėl nuomonės referentė neapsiriboja Komisijos pasiūlymu išplėsti reglamento taikymo sritį. Fondas turėtų būti lankstesnis, kad būtų galima padėti ir darbuotojams, praradusiems darbą dėl ES vidaus prekybos ir veiklos perkėlimo, nuo laipsniško kumuliacinio ekonominės padėties blogėjimo ar didelio nedarbo lygio kenčiantiems regionams; EGR taip pat turėtų būti labiau tiesiogiai susietas su tam tikromis prekybos politikos priemonėmis, pvz., su pagalba prekybai.

Procedūros

Papildomai prie taikymo srities, nuomonės referentė taip pat sutinka su Komisija, kad reikia patobulinti kai kuriuos procedūrinius aspektus, pvz., sutrumpinti paraiškų teikimo proceso trukmę ir supaprastinti procedūrą. Nuomonės referentė siūlo įsteigti pagalbos tarnybą siekiant padėti valstybėms narėms teikti paraiškas, taip pat rinkti geresnius duomenis, tobulinti stebėseną ir vertinimo procesą.

Kadangi EGF turėtų būti taikomas visuose sektoriuose kaip paramos atleistiems darbuotojams priemonė, socialiniai veikėjai (suinteresuotieji subjektai, NVO, profesinės sąjungos) turėtų aktyviau dalyvauti EGF veikloje siekiant geriau koordinuoti procesą ir labiau koordinuoti įvairias esamas ES priemones.

Išvada

Nuomonės referentė siūlo keletą Komisijos pasiūlymo pakeitimų kaip atspirties tašką tolesniems apmąstymams ir pakeitimams, kurie bus padaryti per visą teisėkūros procesą Parlamente.

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  2017 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija drauge paskelbė Europos socialinių teisių ramstį15, kuriuo siekiama spręsti socialines Europos problemas. Atsižvelgiant į kintančias darbo rinkos realijas, Sąjunga turi būti pasirengusi spręsti dabartinius ir būsimus globalizacijos ir skaitmeninės transformacijos uždavinius, užtikrinti, kad ekonomikos augimas būtų įtraukesnis, o užimtumo ir socialinė politika – geresnė. Dvidešimt pagrindinių ramsčio principų suskirstyti į tris kategorijas: lygios galimybės ir galimybė įsidarbinti; tinkamos darbo sąlygos; socialinė apsauga ir įtrauktis. Europos socialinių teisių ramstis – Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) bendrosios gairės, kuriomis vadovaudamasi Sąjunga gali praktiškai įgyvendinti atitinkamus ramsčio principus didelio masto restruktūrizavimo atveju;

(2)  2017 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija drauge paskelbė Europos socialinių teisių ramstį15, kuriuo siekiama spręsti socialines Europos problemas. Atsižvelgiant į kintančias mūsų visuomenės ir darbo rinkos realijas, Sąjunga turi būti pasirengusi spręsti dabartinius ir būsimus klimato kaitos, globalizacijos ir skaitmeninės transformacijos uždavinius, užtikrinti, kad plėtra būtų įtraukesnė, o užimtumo ir socialinė politika – geresnė. Dvidešimt pagrindinių ramsčio principų suskirstyti į tris kategorijas: lygios galimybės ir galimybė įsidarbinti; tinkamos darbo sąlygos; socialinė apsauga ir įtrauktis. Europos socialinių teisių ramstis – Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) bendrosios gairės, kuriomis vadovaudamasi Sąjunga gali praktiškai įgyvendinti atitinkamus ramsčio principus didelio masto restruktūrizavimo atveju;

________________

__________________

15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en.

15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  2017 m. birželio 20 d. Taryba patvirtino Sąjungos atsaką16 į „JT darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.“17 – tvarią Europos ateitį. Taryba pabrėžė, jog svarbu subalansuotai ir integruotai užtikrinti darnų vystymąsi visais trimis aspektais (ekonominiu, socialiniu ir aplinkosaugos). Gyvybiškai svarbu, kad darnaus vystymosi aspektai būtų įtraukiami į Europos politikos sistemą ir kad Sąjunga, reaguodama į pasaulinius iššūkius, vykdytų plataus užmojo politiką. Taryba palankiai įvertino 2016 m. lapkričio 22 d. Komisijos komunikatą „Tolesni tvarios Europos ateities užtikrinimo žingsniai“ kaip pirmą žingsnį siekiant darnaus vystymosi tikslų ir taikant darnaus vystymosi principą kaip pagrindinį visų Sąjungos politikos sričių principą, taip pat finansavimo priemonių srityje;

(3)  2017 m. birželio 20 d. Taryba patvirtino Sąjungos atsaką16 į „JT darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.“ 17 – tvarią Europos ateitį. Taryba pabrėžė, jog svarbu subalansuotai ir integruotai užtikrinti darnų vystymąsi visais trimis aspektais (ekonominiu, socialiniu ir aplinkosaugos). Gyvybiškai svarbu, kad darnaus vystymosi aspektai būtų įtraukiami į Europos politikos sistemą ir kad Sąjunga, reaguodama į pasaulinius iššūkius, vykdytų plataus užmojo politiką. Prekybos susitarimai, į kuriuos įeina gerai parengti ir vykdytini darniam vystymusi skirti skyriai, gali būti priemonės, kuriomis būtų ne tik siekiama darnaus vystymosi, kuriamos deramo darbo vietos ir siekiama integracinio augimo, bet ir teisingiau paskirstoma prekybos teikiama nauda tarp regionų, valstybių narių ir visuomenėje. Taryba palankiai įvertino 2016 m. lapkričio 22 d. Komisijos komunikatą „Tolesni tvarios Europos ateities užtikrinimo žingsniai“ kaip pirmą žingsnį siekiant darnaus vystymosi tikslų ir taikant darnaus vystymosi principą kaip pagrindinį visų Sąjungos politikos sričių principą, taip pat finansavimo priemonių srityje;

__________________

__________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  2018 m. vasario mėn. Komisija priėmė komunikatą „Europos Sąjungai, veiksmingai siekiančiai savo prioritetų po 2020 m., skirta nauja, moderni daugiametė finansinė programa“18. Jame pabrėžta, kad Sąjungos biudžeto lėšomis turi būti remiama unikali Europos socialinė rinkos ekonomika. Todėl bus labai svarbu didinti užimtumo galimybes ir spręsti su įgūdžiais susijusias problemas, visų pirma skaitmeninės transformacijos srityje. Vienas iš esminių kitos Daugiametės finansinės programos principų – biudžeto lankstumas. Reikia išsaugoti lankstumo mechanizmus, kurie leistų Sąjungai reaguoti į nenumatytus įvykius ir užtikrinti, kad biudžeto ištekliai būtų naudojami ten, kur jų labiausiai reikia;

(4)  2018 m. vasario mėn. Komisija priėmė komunikatą „Europos Sąjungai, veiksmingai siekiančiai savo prioritetų po 2020 m., skirta nauja, moderni daugiametė finansinė programa“18. Jame pabrėžta, kad Sąjungos biudžeto lėšomis turi būti remiama unikali Europos socialinė rinkos ekonomika. Todėl bus labai svarbu didinti užimtumo galimybes ir spręsti su įgūdžiais susijusias problemas, visų pirma skaitmeninės transformacijos, automatizavimo, naujų technologijų kūrimo ir perėjimo prie klimatui nekenkiančios ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos srityse. Vienas iš esminių kitos Daugiametės finansinės programos principų – biudžeto lankstumas. Reikia išsaugoti lankstumo mechanizmus, kurie leistų Sąjungai reaguoti į nenumatytus įvykius ir užtikrinti, kad biudžeto ištekliai būtų naudojami ten, kur jų labiausiai reikia;

__________________

__________________

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  savo Diskusijoms skirtame dokumente dėl globalizacijos suvaldymo20 Komisija nustatė, kad išaugusią kvalifikuotos darbo jėgos paklausą ir mažėjantį darbo vietų, kurioms užimti pakanka žemos kvalifikacijos, skaičių labiausiai lemia su prekyba susijusi globalizacija ir technologiniai pokyčiai. Nepaisant labai didelių atviresnės prekybos ir tolesnės pasaulio ekonomikų integracijos privalumų, būtina kovoti su šiuo neigiamu šalutiniu poveikiu. Kadangi jau dabar globalizacijos nauda žmonėms ir regionams yra nevienoda, o nukentėjusiems asmenims ir regionams daromas didelis poveikis, esama pavojaus, kad dėl vis spartesnės technologinės pažangos šis poveikis dar labiau stiprės. Todėl, laikantis solidarumo ir tvarumo principų, bus būtina užtikrinti, kad globalizacijos teikiama nauda būtų paskirstyta sąžiningiau, derinant ekonomikos atvirumą ir technologinę pažangą su socialine apsauga;

(6)  savo Diskusijoms skirtame dokumente dėl globalizacijos suvaldymo20 Komisija nustatė, kad išaugusią kvalifikuotos darbo jėgos paklausą ir mažėjantį darbo vietų, kurioms užimti pakanka žemos kvalifikacijos, skaičių labiausiai lemia su prekyba susijusi globalizacija ir technologiniai pokyčiai. Nepaisant labai didelių atviresnės prekybos ir tolesnės pasaulio ekonomikų integracijos privalumų, būtina kovoti su šiuo neigiamu šalutiniu poveikiu. Kadangi jau dabar globalizacijos nauda žmonėms ir regionams yra nevienoda, o nukentėjusiems asmenims ir regionams daromas didelis poveikis, esama pavojaus, kad dėl vis spartesnės technologinės pažangos šis poveikis dar labiau stiprės. Todėl, laikantis solidarumo ir tvarumo principų, bus būtina užtikrinti, kad globalizacijos poveikis būtų geriau numatomas ir jo galima nauda būtų paskirstyta sąžiningiau, derinant ekonomikos atvirumą ir technologinę pažangą su tvirta socialine apsauga;

__________________

__________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_en.

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_en.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  tikėtina, kad dėl globalizacijos ir technologinių pokyčių toliau didės pasaulio ekonomikų sąsajos ir tarpusavio priklausomybė. Darbo jėgos perskirstymas – neatskiriama ir neišvengiama tokių ekonomikos pokyčių dalis. Jei norime, kad pokyčių teikiama nauda būtų paskirstyta sąžiningai, labai svarbu teikti paramą atleistiems darbuotojams ir tiems, kuriems gresia atleidimas. Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirta ES kokybės sistema22 – Sąjungos politikos priemonė, kuria nustatoma įmonių restruktūrizavimo prognozavimo ir valdymo gerosios patirties sistema. Ši sistema nurodo, kaip adekvačiomis politinėmis priemonėmis galima spręsti problemas, kurias kelia ekonomikos prisitaikymas ir restruktūrizavimas, jų poveikis užimtumui ir socialinis poveikis. Valstybės narės raginamos naudotis ES ir nacionaliniu finansavimu taip, kad socialinis restruktūrizavimo poveikis, visų pirma neigiamas poveikis užimtumui, būtų kuo veiksmingiau sušvelnintas. Svarbiausios Sąjungos priemonės, skirtos nukentėjusiems darbuotojams paremti, yra „Europos socialinis fondas +“ (ESF+), kurio pagalba yra prevencinio pobūdžio, ir EGF, kuris teikia reaguojamojo pobūdžio pagalbą netikėto didelio masto restruktūrizavimo atveju;

(8)  tikėtina, kad dėl klimato kaitos, globalizacijos ir technologinių pokyčių toliau didės pasaulio ekonomikų sąsajos ir tarpusavio priklausomybė. Darbo jėgos perskirstymas – neatskiriama ir neišvengiama tokių ekonomikos pokyčių dalis. Jei norime, kad pokyčių teikiama nauda būtų paskirstyta sąžiningai, labai svarbu teikti paramą atleistiems darbuotojams ir tiems, kuriems gresia atleidimas. Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirta ES kokybės sistema22 – Sąjungos politikos priemonė, kuria nustatoma įmonių restruktūrizavimo prognozavimo ir valdymo gerosios patirties sistema. Ši sistema nurodo, kaip adekvačiomis politinėmis priemonėmis galima spręsti problemas, kurias kelia ekonomikos prisitaikymas ir restruktūrizavimas, jų poveikis užimtumui ir socialinis poveikis. Valstybės narės raginamos naudotis ES ir nacionaliniu finansavimu taip, kad socialinis restruktūrizavimo poveikis, visų pirma neigiamas poveikis užimtumui, būtų kuo veiksmingiau sušvelnintas. Svarbiausios Sąjungos priemonės, skirtos nukentėjusiems darbuotojams paremti, yra „Europos socialinis fondas +“ (ESF+), kurio pagalba yra prevencinio pobūdžio, ir EGF, kuris teikia reaguojamojo pobūdžio pagalbą didelio masto restruktūrizavimo atveju;

__________________

__________________

22 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirta ES kokybės sistema“, (COM(2013) 882 final, 2013 12 13).

22 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirta ES kokybės sistema“, (COM(2013) 882 final, 2013 12 13).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  Daugiašalis bendradarbiavimas su pasauliniais Sąjungos partneriais, stiprinant ir reformuojant daugiašales institucijas, kad jos taptų nešališkesnės ir veiksmingesnės, yra labai svarbus; EGF turėtų teikti pagalbą atleistiems darbuotojams visuose sektoriuose, kuriuos galėtų paveikti tokios reformos, ir siūlyti daug įvairių užimtumo galimybių. Socialiniai veikėjai, tokie kaip NVO ir profesinės sąjungos, turėtų būti labiau įtraukti į EGF veiklą, kad būtų pagerinta įvairių Sąjungos priemonių komunikacija ir koordinavimas;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b)  Sąjunga turėtų atkurti plataus užmojo pramonės politiką, grindžiamą nuolatine ir perspektyvia technologinių pokyčių, įskaitant atviros prekybos poveikį, analize. Sąjungos ir pažeidžiamiausių regionų partnerystėmis turėtų būti siekiama būtinų strateginių investicijų, kuriomis būtų užkertamas kelias neigiamiems prekybos ir investicijų sutarčių padariniams, jas vykdant turėtų būti apibrėžiamos programos, kurioms reikalingas bendras ES finansavimas. Todėl reikia geriau integruoti ir finansuoti esamus Sanglaudos fondą ir socialinį fondą. Tokios programos turėtų būti decentralizuotos NUTS lygmeniu ir kuriamos kaip tikra Sąjungos ir regionų, kuriuos veikia jos politika, partnerystė;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8c)  Europos įmonės yra pagrindinės partnerės norint suteikti formą globalizacijai ir užtikrinti visiems naudingus rezultatus. Yra daug teigiamų pavyzdžių, kaip užtikrinti tvarų augimą akcininkų, darbuotojų ir bendruomenių, kuriose įmonės veikia, atžvilgiu. Tačiau įmonės turėtų būti traukiamos atsakomybėn, kai nesilaiko socialinių ar su aplinka susijusių įsipareigojimų;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  2007 m. sausio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. daugiametės finansinės programos laikotarpiui EGF buvo įsteigtas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1927/200623. EGF įsteigimu siekta suteikti galimybių Sąjungai parodyti solidarumą su darbuotojais, kurie prarado darbą dėl globalizacijos sukeltų esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių;

(9)  2007 m. sausio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. daugiametės finansinės programos laikotarpiui EGF buvo įsteigtas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1927/200623. EGF įsteigimu siekta suteikti galimybių Sąjungai parodyti solidarumą su darbuotojais, kurie prarado darbą dėl rinkos atvėrimo ir globalizacijos sukeltų esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių;

__________________

__________________

23 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantis Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (OL L 406, 2006 12 30, p. 1).

23 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantis Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (OL L 406, 2006 12 30, p. 1).

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11a) EGF programa turėtų būti matoma ir pagal ją turėtų būti reikalaujama pateikti daugiau ir geresnių duomenų, kad būtų galima atlikti tinkamą mokslinį EGF vertinimą ir išvengti administracinių kliūčių, susijusių su programos veikla prisitaikymui prie prekybos pokyčių teikiamos paramos srityje;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b)  prieš sudarydama naują prekybos susitarimą, Komisija turėtų užtikrinti, kad būtų atlikta nepriklausoma ir tiksli siūlomo susitarimo pasekmių, įskaitant pokyčius darbo rinkoje, ex ante analizė, atliekama pagal sektorius ir regionus, siekiant numatyti neigiamą poveikį. Nustačius galimą neigiamą poveikį prieš sudarant naują prekybos susitarimą taip pat būtų galima susigrąžinti ES piliečių pasitikėjimą prekybos politika;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

11 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11c)  EGF turėtų būti labiau tiesiogiai susietas su tiesioginėmis užsienio investicijomis, kurios gali turėti neigiamą socialinį poveikį ir poveikį aplinkai Sąjungoje, taip pat ir su tam tikromis nesąžiningos prekybos politikos priemonėmis, į kurias tinkamai nereaguojama taikant gynybos priemones. Į atitinkamas Sąjungos įmones ir darbuotojus turėtų būti atsižvelgiama pagal EGF aktyvios darbo rinkos politikos taisykles;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  siekdama įvertinti, kaip ir kokiu mastu EGF pasiekė iškeltus tikslu, Komisija atliko EGF laikotarpio vidurio vertinimą. Paaiškėjo, kad EGF yra veiksmingas ir kad, palyginti su ankstesniu programavimo laikotarpiu, reintegruojama didesnė dalis atleistų darbuotojų. Atlikus vertinimą taip pat nustatyta, kad EGF sukūrė Europos pridėtinės vertės. Tai ypač pasakytina apie Fondo paramos apimties daromą poveikį – dėl EGF paramos ne tik siūloma daugiau ir įvairesnių paslaugų, bet ir intensyvėja jų teikimas. Be to, EGF intervencijos yra gerai matomos ir rodo ES pridėtinę vertę tiesiai plačiajai visuomenei. Vis dėlto nustatyti ir keli trūkumai. Viena vertus, mobilizavimo procedūra laikyta pernelyg ilga. Daugelis valstybių narių pranešė patiriančios sunkumų rengdamos išsamią atleidimą sukėlusio įvykio aplinkybių analizę. Sunkumai, susiję su finansiniais ir instituciniais pajėgumais, yra svarbiausia priežastis, dėl kurios valstybės narės neteikia paraiškų, nors jos būtų atitikusios EGF paramos kriterijus. Kita vertus, gali tiesiog trūkti žmogiškųjų išteklių – šiuo metu valstybės narės techninės paramos gali prašyti tik jeigu jos įgyvendina EGF paraišką. Kadangi atleidimai gali būti netikėti, svarbu, kad valstybės narės būtų pasirengusios nedelsiant reaguoti ir galėtų neatidėliodamos teikti paraišką. Be to, atrodo, kad tam tikrose valstybėse narėse reikėtų dėti gerokai daugiau pastangų siekiant stiprinti institucinius pajėgumus, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą ir rezultatyvų EGF paraiškų įgyvendinimą. 500 atleistų darbuotojų riba buvo kritikuojama kaip pernelyg aukšta, ypač kalbant apie menkiau apgyvendintus regionus26;

(12)  siekdama įvertinti, kaip ir kokiu mastu EGF pasiekė iškeltus tikslu, Komisija atliko EGF laikotarpio vidurio vertinimą. Paaiškėjo, kad EGF yra veiksmingas ir kad, palyginti su ankstesniu programavimo laikotarpiu, reintegruojama didesnė dalis atleistų darbuotojų. Atlikus vertinimą taip pat nustatyta, kad EGF sukūrė Europos pridėtinės vertės. Tai ypač pasakytina apie Fondo paramos apimties daromą poveikį – dėl EGF paramos ne tik siūloma daugiau ir įvairesnių paslaugų, bet ir intensyvėja jų teikimas. Be to, EGF intervencijos yra gerai matomos ir rodo ES pridėtinę vertę tiesiai plačiajai visuomenei. Vis dėlto nustatyti ir keli trūkumai. Viena vertus, mobilizavimo procedūra laikyta pernelyg ilga, pernelyg sudėtinga ir pernelyg apsunkinančia. Daugelis valstybių narių pranešė patiriančios sunkumų rengdamos išsamią atleidimą sukėlusio įvykio aplinkybių analizę. Sunkumai, susiję su finansiniais ir instituciniais pajėgumais, yra svarbiausia priežastis, dėl kurios valstybės narės neteikia paraiškų, nors jos būtų atitikusios EGF paramos kriterijus. Kita vertus, gali tiesiog trūkti žmogiškųjų išteklių – šiuo metu valstybės narės techninės paramos gali prašyti tik jeigu jos įgyvendina EGF paraišką. Kadangi atleidimai gali būti netikėti, svarbu, kad valstybės narės būtų pasirengusios nedelsiant reaguoti ir galėtų neatidėliodamos teikti paraišką. Be to, atrodo, kad tam tikrose valstybėse narėse reikėtų dėti gerokai daugiau pastangų siekiant stiprinti institucinius pajėgumus, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą ir rezultatyvų EGF paraiškų įgyvendinimą. 500 atleistų darbuotojų riba buvo kritikuojama kaip pernelyg aukšta, ypač kalbant apie menkiau apgyvendintus regionus26;

__________________

__________________

26 COM(2018) 297 final ir lydimasis dokumentas SWD(2018) 192 final.

26 COM(2018) 297 final ir lydimasis dokumentas SWD(2018) 192 final.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  Komisija pabrėžia nemažėjančią EGF, kaip lankstaus fondo, remiančio dėl didelio masto restruktūrizavimo darbo netekusius darbuotojus ir padedančio jiems kuo greičiau rasti kitą darbą, vaidmens svarbą. Todėl Sąjunga turėtų toliau teikti konkrečią vienkartinę paramą dėl rimto ekonomikos sutrikdymo nukentėjusiose srityse, sektoriuose, teritorijose ar darbo rinkose atleistiems darbuotojams, kad palengvintų jų reintegraciją į darbo rinką. Dėl atviros prekybos, technologinių pokyčių ir kitų veiksnių, kaip antai perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, sąveikumo ir abipusio poveikio, darosi vis sunkiau išskirti konkretų veiksnį, lemiantį darbo vietų praradimą, todėl ateityje EGF mobilizavimas turi būti grindžiamas tik dideliu restruktūrizavimo poveikiu. Atsižvelgiant į EGF tikslą – teikti paramą ypatingos skubos ir nenumatytomis aplinkybėmis, taip papildant labiau prevencinio pobūdžio paramą, teikiamą iš ESF+, EGF turi likti lanksti ir speciali priemonė ir neturėtų būti įtraukta apskaičiuojant viršutines Daugiametės finansinės programos biudžeto ribas, kaip nustatyta Komisijos komunikate „Šiuolaikiškas biudžetas Sąjungai, kuri apsaugo, suteikia galių ir gina. 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa“ ir jo priede27;

(13)  Komisija pabrėžia nemažėjančią EGF, kaip lankstaus fondo, remiančio dėl didelio masto restruktūrizavimo darbo netekusius darbuotojus ir padedančio jiems kuo greičiau rasti kitą darbą, vaidmens svarbą. Todėl Sąjunga turėtų toliau teikti konkrečią vienkartinę paramą dėl rimto ekonomikos sutrikdymo nukentėjusiose srityse, sektoriuose, teritorijose ar darbo rinkose atleistiems darbuotojams, kad palengvintų jų reintegraciją į darbo rinką. Dėl atviros prekybos, technologinių pokyčių, skaitmeninimo ir automatizavimo ar kitų veiksnių, kaip antai perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, sąveikumo ir abipusio poveikio, darosi vis sunkiau išskirti konkretų veiksnį, lemiantį darbo vietų praradimą, todėl ateityje EGF mobilizavimas turi būti grindžiamas tik dideliu restruktūrizavimo poveikiu. Atsižvelgiant į EGF tikslą – teikti paramą ypatingos skubos ir nenumatytomis aplinkybėmis, taip papildant labiau prevencinio pobūdžio paramą, teikiamą iš ESF+, EGF turi likti lanksti ir speciali priemonė ir neturėtų būti įtraukta apskaičiuojant viršutines Daugiametės finansinės programos biudžeto ribas, kaip nustatyta Komisijos komunikate „Šiuolaikiškas biudžetas Sąjungai, kuri apsaugo, suteikia galių ir gina. 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa“ ir jo priede27;

__________________

__________________

27 SWD(2018) 171 final ir jo priedas COM(2018) 321 final.

27 SWD(2018) 171 final ir jo priedas COM(2018) 321 final.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  rengdamos suderintą aktyvių darbo rinkos politikos priemonių paketą, valstybės narės turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į palankių sąlygų neturinčius paramos gavėjus, įskaitant jaunus ar vyresnio amžiaus darbo neturinčius asmenis ir tuos, kuriems gresia skurdas, kadangi tos grupės, siekdamos sugrįžti į darbo rinką, susiduria su ypatingomis problemomis. Tačiau įgyvendinant EGF paramą reikėtų gerbti ir propaguoti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus – tai vienos iš svarbiausių Sąjungos vertybių, įtvirtintos ir Europos socialinių teisių ramstyje;

(21)  rengdamos suderintą aktyvių darbo rinkos politikos priemonių paketą, valstybės narės turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į palankių sąlygų neturinčius paramos gavėjus, įskaitant jaunus ar vyresnio amžiaus darbo neturinčius asmenis, neįgaliuosius ir tuos, kuriems gresia skurdas, kadangi tos grupės, siekdamos sugrįžti į darbo rinką, susiduria su ypatingomis problemomis. Tačiau įgyvendinant EGF paramą reikėtų gerbti ir propaguoti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus – tai vienos iš svarbiausių Sąjungos vertybių, įtvirtintos ir Europos socialinių teisių ramstyje;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  Sąjunga ir valstybės narės turėtų ypatingą dėmesį skirti pasaulio prekybos sistemos, pasaulinių vertės grandinių, automatizavimo ir skaitmeninimo srities pokyčiams ir problemoms bei darbo standartų struktūriniams pokyčiams. Sąjungos socialinė ekonomika yra esminis Europos socialinio modelio ramstis ir svarbi priemonė, įgalinanti žmones įveikti globalizacijos ir ekonomikos krizių sukeltus neigiamus padarinius. Dėl šios priežasties visuotinės svarbos socialinės paslaugos ir viešosios paslaugos neturėtų būti įtraukiamos į prekybos susitarimus ir teisė reguliuoti, organizuoti ir teikti viešąsias paslaugas turi būti išlaikoma prekybos susitarimuose. Dėl globalizacijos ir technologinių inovacijų derinio EGF paramos taisykles reikės pritaikyti prie šių naujų prekybos, technologijų ir darbo standartų, todėl svarbu, kad reglamente būtų atsižvelgta į šiuos iššūkius po 2020 m.;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  siekdamos, kad parama gavėjams būtų veiksminga ir greita, valstybės narės turėtų padaryti viską, ką gali, kad teikiamos paraiškos dėl EGF finansinės paramos būtų tinkamai užpildytos. Jeigu Komisijai reikia papildomos informacijos, kad galėtų įvertinti paraišką, ta papildoma informacija turėtų būti pateikta per nustatytą laikotarpį;

(22)  siekdamos, kad parama gavėjams būtų veiksminga ir greita, valstybės narės turėtų padaryti viską, ką gali, kad teikiamos paraiškos dėl EGF finansinės paramos būtų tinkamai užpildytos. Jeigu Komisijai reikia papildomos informacijos, kad galėtų įvertinti paraišką, ta papildoma informacija turėtų būti pateikta per nustatytą laikotarpį. Komisija taip pat turėtų teikti valstybėms narėms techninę paramą ankstyvuoju procedūros etapu;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  Komisija turėtų sudaryti nacionalinėms ir regioninėms valdžios institucijoms lengvesnės prieigos galimybes įsteigdama specialią pagalbos tarnybą, kuri teiktų bendrą informaciją ir paaiškinimus apie procedūras ir apie tai, kaip pateikti paraišką. Ta pagalbos tarnyba turėtų pateikti standartines statistiniams duomenims ir tolesnei analizei skirtas formas;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  reikėtų įtraukti specialias informavimo apie EGF paraiškas ir rezultatus bei komunikacijos nuostatas;

(25)  reikėtų įtraukti specialias informavimo apie EGF paraiškas ir rezultatus bei komunikacijos nuostatas, nes dėl tinkamų žinių apie paraiškų teikimo procedūrą galėtų padidėti EGF naudojimas;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jame nustatomi EGF tikslai, Sąjungos finansavimo formos ir finansavimo skyrimo taisyklės, taip pat taisyklės, taikomos valstybių narių paraiškoms skirti EGF finansinę paramą specialiai 7 straipsnyje nurodytiems paramos gavėjams skirtoms priemonėms įgyvendinti.

Jame nustatomi EGF tikslai, Sąjungos finansavimo formos ir finansavimo skyrimo taisyklės bei kriterijai, taip pat taisyklės, taikomos valstybių narių paraiškoms skirti EGF finansinę paramą specialiai 7 straipsnyje nurodytiems paramos gavėjams skirtoms priemonėms įgyvendinti.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EGF, padėdamas atleistiems darbuotojams prisitaikyti prie struktūrinių pokyčių, prisideda prie geresnio globalizacijos ir technologinės pažangos teikiamos naudos paskirstymo. Tai darydamas EGF padeda įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsčio principus ir didinti regionų bei valstybių narių socialinę ir ekonominę sanglaudą.

EGF, padėdamas atleistiems darbuotojams prisitaikyti prie struktūrinių pokyčių, prisideda prie teisingo perėjimo prie klimatui nekenkiančios ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos bei geresnio ir teisingesnio globalizacijos teikiamos naudos paskirstymo ir prie naujų technologijų kūrimo. Tai darydamas EGF padeda įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsčio principus ir didinti regionų bei valstybių narių ir visuomenės lygybę, socialinę ir ekonominę sanglaudą ir įtrauktį.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Konkretusis EGF tikslas – teikti paramą didelio masto netikėto restruktūrizavimo atvejais, visų pirma susijusiais su globalizacijos keliamais uždaviniais (pavyzdžiui, pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, ginčais dėl prekybos, finansų ar ekonomikos krizėmis, perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos) arba su skaitmeninės transformacijos ar automatizavimo padariniais. Ypatingas dėmesys skiriamas priemonėms, padedančioms pačioje nepalankiausioje padėtyje esančioms grupėms.

2.  Konkretusis EGF tikslas – teikti paramą didelio masto restruktūrizavimo atvejais, visų pirma susijusiais su globalizacijos keliamais uždaviniais (pavyzdžiui, pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, įskaitant pokyčius ES vidaus prekyboje, rinkų atvėrimu, galimu neigiamu tiesioginių užsienio investicijų poveikiu, veiklos perkėlimu, dempingu, ginčais dėl prekybos, finansų ar ekonomikos krizėmis, perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos) arba su skaitmeninės transformacijos ar automatizavimo padariniais, užtikrinant didesnį lankstumą ir supaprastinant procedūrą. Ypatingas dėmesys skiriamas priemonėms, padedančioms pačioje nepalankiausioje padėtyje esančioms grupėms, MVĮ ir startuoliams, siekiant tinkamumo finansuoti tikslų.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Mažose darbo rinkose arba paraišką teikiančios valstybės narės tinkamai pagrįstomis išskirtinėmis aplinkybėmis, ypač tais atvejais, kai teikiama su MVĮ susijusi paraiška, pagal šį straipsnį teikiama paraiška skirti finansinę paramą gali būti laikoma priimtina, net jei 1 dalies a punkte,punkte arba c punkte nustatyti kriterijai tenkinami nevisiškai, kai atleidimas daro didelį poveikį užimtumui ir vietos ar regiono ekonomikai. Paraišką teikianti valstybė narė nurodo, kurie iš 1 dalies a punkte, b punkte arba c punkte nustatytų kriterijų tenkinami nevisiškai. Bendra išskirtinėmis aplinkybėmis skiriamos paramos suma negali viršyti 15 proc. didžiausios metinės EGF sumos.

3.  Mažose darbo rinkose arba paraišką teikiančios valstybės narės tinkamai pagrįstomis išskirtinėmis aplinkybėmis, ypač tais atvejais, kai teikiama su MVĮ ir startuoliais susijusi paraiška, pagal šį straipsnį teikiama paraiška skirti finansinę paramą gali būti laikoma priimtina, net jei 1 dalies a irpunktuose nustatyti kriterijai tenkinami nevisiškai, kai atleidimas daro didelį poveikį užimtumui ir vietos ar regiono ekonomikai. Paraišką teikianti valstybė narė nurodo, kurie iš 1 dalies a ir b punktuose nustatytų kriterijų tenkinami nevisiškai. Bendra išskirtinėmis aplinkybėmis skiriamos paramos suma negali viršyti 15 proc. didžiausios metinės EGF sumos.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Skaitmeninės pramonės amžiuje reikalingų įgūdžių sklaida turėtų būti privalomas bet kokio prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo horizontalusis elementas. Mokymo lygis pritaikomas prie atitinkamo paramos gavėjo kvalifikacijos ir poreikių.

Skaitmeninės pramonės amžiuje reikalingų įgūdžių sklaida turi būti bet kokio prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo dalis. Mokymo lygis pritaikomas prie atitinkamo paramos gavėjo kvalifikacijos ir poreikių ir vietos darbo rinkos.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei Komisija paprašo pateikti papildomos informacijos, valstybė narė pateikia atsakymą per dešimt darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Atitinkamai valstybei narei pateikus tinkamai pagrįstą prašymą, Komisija šį terminą gali pratęsti dešimčia darbo dienų.

3.  Valstybei narei paprašius Komisija teikia valstybėms narėms techninę paramą ankstyvuoju procedūros etapu. Jei Komisija paprašo pateikti papildomos informacijos, valstybė narė pateikia atsakymą per dešimt darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Atitinkamai valstybei narei pateikus tinkamai pagrįstą prašymą, Komisija šį terminą gali pratęsti dešimčia darbo dienų.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisijos techninė parama apima informacijos teikimą valstybėms narėms ir jų konsultavimą EGF naudojimo, stebėjimo ir vertinimo klausimais. Komisija informaciją apie EGF naudojimą kartu su aiškiomis gairėmis taip pat teikia Europos ir nacionaliniams socialiniams partneriams. Konsultavimo priemonės gali apimti ir darbo grupės subūrimą didelio ekonomikos sutrikdymo valstybėje narėje atveju.

4.  Komisijos techninė parama apima informacijos teikimą valstybėms narėms ir jų konsultavimą EGF naudojimo, stebėjimo ir vertinimo klausimais, įskaitant pagalbos tarnybos įsteigimą. Komisija informaciją apie EGF naudojimą kartu su aiškiomis gairėmis taip pat teikia Europos ir nacionaliniams socialiniams partneriams. Konsultavimo priemonės gali apimti ir darbo grupės subūrimą didelio ekonomikos sutrikdymo valstybėje narėje atveju.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija prižiūri ir reguliariai atnaujina informaciją internete, prieinamą visomis oficialiosiomis Sąjungos institucijų kalbomis, kad būtų pateikiama atnaujinta informacija apie EGF, paraiškų teikimo gairės, taip pat informacija apie patvirtintas ir atmestas paraiškas ir Europos Parlamento ir Tarybos vaidmenį vykdant biudžeto procedūrą.

2.  Komisija prižiūri ir reguliariai atnaujina informaciją internete, prieinamą visomis oficialiosiomis Sąjungos institucijų kalbomis, kad būtų pateikiama atnaujinta informacija apie EGF, galimybių gauti jo finansavimą kriterijai, paraiškų teikimo gairės, taip pat informacija apie patvirtintas ir atmestas paraiškas ir Europos Parlamento ir Tarybos vaidmenį vykdant biudžeto procedūrą.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad Sąjungos institucijoms, įstaigoms ar agentūroms paprašius būtų suteikta galimybė susipažinti su visa komunikacijos ir matomumo didinimo medžiaga, įskaitant informaciją paramos gavėjų lygmeniu, ir kad Sąjungai būtų suteikta nemokama, neišimtinė ir neatšaukiama licencija naudoti tokią medžiagą ir visas su ja susijusias ankstesnes teises. Licencija Sąjungai suteikiamos teisės į:

Valstybės narės užtikrina, kad Sąjungos institucijoms, įstaigoms ar agentūroms paprašius būtų suteikta galimybė visomis oficialiosiomis kalbomis susipažinti su visa komunikacijos ir matomumo didinimo medžiaga, įskaitant informaciją paramos gavėjų lygmeniu, ir kad Sąjungai būtų suteikta nemokama, neišimtinė ir neatšaukiama licencija naudoti tokią medžiagą ir visas su ja susijusias ankstesnes teises. Licencija Sąjungai suteikiamos teisės į:

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siūlomų priemonių EGF bendro finansavimo norma atitinka didžiausią ESF+ bendro finansavimo normą atitinkamoje valstybėje narėje.

2.  Siūlomų priemonių EGF bendro finansavimo norma atitinka didžiausią ESF+ bendro finansavimo normą atitinkamoje valstybėje narėje, atsižvelgiant į tai, kad kai kurių valstybių aktyvios darbo rinkos institucijos nepakankamai išvystytos.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei Komisija, remdamasi pagal 9 straipsnį atliktu vertinimu, padaro išvadą, kad šiame reglamente nustatytos finansinės paramos skyrimo sąlygos yra įvykdytos, ji nedelsdama inicijuoja 16 straipsnyje nustatytą procedūrą.

3.  Jei Komisija, remdamasi pagal 9 straipsnį atliktu vertinimu, padaro išvadą, kad šiame reglamente nustatytos finansinės paramos skyrimo sąlygos yra įvykdytos, ji nedelsdama inicijuoja 16 straipsnyje nustatytą procedūrą ir apie tai praneša paraišką teikiančiai valstybei narei.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  informacija apie tai, ar atleidžianti įmonė, išskyrus labai mažas įmones ir MVĮ, yra gavusi valstybės pagalbą arba finansavimą iš Sąjungos sanglaudos ar struktūrinių fondų per praėjusius penkerius metus;

e)  informacija apie tai, ar atleidžianti įmonė, išskyrus startuolius, labai mažas įmones ir MVĮ, yra gavusi valstybės pagalbą arba finansavimą iš Sąjungos sanglaudos ar struktūrinių fondų per praėjusius penkerius metus;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kas ketverius metus Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis atlieka EGF finansinės paramos vertinimą.

1.  Kas ketverius metus Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis atlieka EGF finansinės paramos vertinimą, įskaitant tolesnį jo taikymo nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu poveikio vertinimą.

 

Atlikdamos pirmoje pastraipoje nurodytą vertinimą, valstybės narės renka visus turimus duomenis apie EGF ir remiamus darbuotojus.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF)

Nuorodos

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

11.6.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Karoline Graswander-Hainz

29.8.2018

Svarstymas komitete

27.9.2018

 

 

 

Priėmimo data

11.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

10

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Goffredo Maria Bettini, Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

27

+

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

10

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, J. Radoš

ECR

C. Hoc, Sander Loones, S. Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

EPP

Christofer Fjellner, Anders Sellström

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Biudžeto komitetoNUOMONĖ (7.11.2018)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Nuomonės referentas: Manuel dos Santos

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  savo 2018 m. kovo 14 d. ir 2018 m. gegužės 30 d. rezoliucijose dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos (DFP) Europos Parlamentas pabrėžė, kokie svarbūs horizontalieji principai, kuriais turėtų būti grindžiama 2021–2027 m. DFP ir visa susijusi Sąjungos politika. Atsižvelgdamas į tai, Europos Parlamentas dar kartą patvirtino savo poziciją, kad Sąjunga turi įvykdyti savo įsipareigojimą būti pavyzdžiu įgyvendinant JT darnaus vystymosi tikslus (DVT), ir apgailestavo dėl to, kad pasiūlymuose dėl DFP trūksta aiškaus ir akivaizdaus įsipareigojimo šiuo klausimu. Todėl Europos Parlamentas prašė integruoti DVT į visas kitos DFP Sąjungos politikos priemones ir iniciatyvas. Jis taip pat pabrėžė, kad diskriminacijos panaikinimas yra itin svarbus siekiant įvykdyti Sąjungos įsipareigojimus dėl įtraukios Europos, ir todėl prašė, kad lyčių aspekto integravimas ir lyčių lygybės įsipareigojimai taptų kitos DFP visų Sąjungos politikos priemonių ir iniciatyvų dalimi. Savo pozicijoje Europos Parlamentas pabrėžė, kad, vadovaujantis Paryžiaus susitarimu, su klimato politika susijusios horizontaliosios išlaidos turėtų būti ženkliai padidintos, palyginti su tokiomis išlaidomis pagal dabar galiojančią DFP, ir kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2027 m., pasiekti 30 proc.;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  savo 2018 m. gegužės 30 d. rezoliucijoje dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių Europos Parlamentas dar kartą patvirtino savo tvirtą poziciją dėl būtino finansavimo lygio svarbiausioms Sąjungos politikos priemonėms 2021–2027 m. DFP laikotarpiu, kad būtų sudaryta galimybė įgyvendinti šių politikos priemonių misiją ir tikslus. Jis visų pirma pabrėžė raginimą padvigubinti pagal DFP skiriamą specialų finansavimą MVĮ ir finansavimą kovai su jaunimo nedarbu. Jis palankiai įvertino kelis pasiūlymus, kuriais patobulintos dabartinės nuostatos, o būtent padidintus asignavimus specialioms priemonėms. Jis taip pat paskelbė, kad prireikus ketina derėtis dėl papildomų patobulinimų;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko, nepriklausomai nuo jų darbo sutarties ar darbo santykių pobūdžio turėtų būti suteikiamos vienodos galimybės gauti EGF paramą. Todėl atleisti darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, kurių veikla nutrūko, pagal šį reglamentą turėtų būti laikomi EGF paramos gavėjais;

(18)  atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko, nepriklausomai nuo jų darbo sutarties ar darbo santykių pobūdžio turėtų būti suteikiamos vienodos galimybės gauti EGF paramą. Todėl atleisti darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, įskaitant labai mažų ir mažųjų įmonių savininkus ir (arba) vadovus, kurių veikla nutrūko, pagal šį reglamentą turėtų būti laikomi galimais EGF paramos gavėjais;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  siekdamos, kad parama gavėjams būtų veiksminga ir greita, valstybės narės turėtų padaryti viską, ką gali, kad teikiamos paraiškos dėl EGF finansinės paramos būtų tinkamai užpildytos. Jeigu Komisijai reikia papildomos informacijos, kad galėtų įvertinti paraišką, ta papildoma informacija turėtų būti pateikta per nustatytą laikotarpį;

(22)  siekdamos, kad parama gavėjams būtų veiksminga ir greita, valstybės narės turėtų padaryti viską, ką gali, kad teikiamos paraiškos dėl EGF finansinės paramos būtų tinkamai užpildytos. Jeigu Komisijai reikia papildomos informacijos, kad galėtų įvertinti paraišką, ta papildoma informacija turėtų būti pateikta per nustatytą laikotarpį. Svarbu, kad, siekiant laikytis paraiškų dėl EGF finansinės paramos nagrinėjimo terminų, nustatytų šiame reglamente, valstybės narės ir Komisija glaudžiai bendradarbiautų;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  siekiant patenkinti dažniausiai pirmaisiais kiekvienų metų mėnesiais kylančius poreikius, kai galimybės atlikti perkėlimus iš kitų biudžeto eilučių yra labai ribotos, vykdant metinę biudžeto procedūrą EGF biudžeto eilutėje reikėtų numatyti atitinkamą mokėjimų asignavimų sumą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  atsižvelgiant į tai, kaip svarbu kovoti su klimato kaita, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato srities veiksmus į Sąjungos politiką ir prisidės prie siekio skirti 25 proc. ES biudžeto išlaidų veiklai, kuria siekiama klimato politikos tikslų. Rengiant ir įgyvendinant Fondą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą;

(37)  atsižvelgiant į tai, kaip svarbu kovoti su klimato kaita, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato srities veiksmus į Sąjungos politiką ir prisidės prie bendro siekio 2021–2027 m. DFP laikotarpiu skirti 25 proc. ES biudžeto išlaidų veiklai, kuria siekiama klimato politikos tikslų, ir prie metinio 30 proc. tikslo, kuris turi būti pasiektas kuo greičiau ir ne vėliau kaip 2027 m. Rengiant ir įgyvendinant Fondą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą;

Pagrindimas

Europos Parlamentas savo 2018 m. kovo 14 d. rezoliucijoje „Kita DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas“ (2017/2052(INI)) paragino kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 2027 m., pasiekti tikslą, kad 30 proc. ES biudžeto būtų skirta išlaidoms, kuriomis remiami klimato politikos tikslai.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendras iniciatyvos tikslas – parodyti solidarumą su atleistais darbuotojais ir savarankiškai dirbančiais asmenimis, kurių veikla nutrūko dėl netikėto didelio masto restruktūrizavimo, kaip nustatyta 5 straipsnyje, ir juos paremti.

1.  Bendras iniciatyvos tikslas – parodyti solidarumą su atleistais darbuotojais ir savarankiškai dirbančiais asmenimis, kurių veikla nutrūko dėl netikėto didelio masto restruktūrizavimo, kaip nustatyta 5 straipsnyje, ir finansiškai paremti šių asmenų sugrąžinimo į darbą priemones.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Konkretusis EGF tikslas – teikti paramą didelio masto netikėto restruktūrizavimo atvejais, visų pirma susijusiais su globalizacijos keliamais uždaviniais (pavyzdžiui, pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, ginčais dėl prekybos, finansų ar ekonomikos krizėmis, perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos) arba su skaitmeninės transformacijos ar automatizavimo padariniais. Ypatingas dėmesys skiriamas priemonėms, padedančioms pačioje nepalankiausioje padėtyje esančioms grupėms.

2.  Konkretusis EGF tikslas – teikti reintegracijos į darbo rinką paramą didelio masto netikėto restruktūrizavimo atvejais, visų pirma susijusiais su globalizacijos keliamais uždaviniais (pavyzdžiui, pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, ginčais dėl prekybos, finansų ar ekonomikos krizėmis, perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos) arba su skaitmeninės transformacijos ar automatizavimo padariniais. Ypatingas dėmesys skiriamas priemonėms, padedančioms pačioje nepalankiausioje padėtyje esančioms grupėms.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  EGF finansinė parama teikiama tik tiek, kiek yra būtina norint suteikti laikiną vienkartinę paramą tiksliniams paramos gavėjams. EGF remiamos priemonės atitinka Sąjungos ir nacionalinę teisę, įskaitant valstybės pagalbos taisykles.

3.  EGF finansinė parama teikiama tik tiek, kiek yra būtina norint parodyti solidarumą ir suteikti laikiną vienkartinę paramą tiksliniams paramos gavėjams. EGF remiamos priemonės atitinka Sąjungos ir nacionalinę teisę, įskaitant valstybės pagalbos taisykles.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą, teikdamos nuoseklią, veiksmingą ir tikslingą informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant tikslinę informaciją paramos gavėjams, vietos ir regioninėms valdžios institucijoms, socialiniams partneriams, žiniasklaidai ir visuomenei.

Valstybės narės nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą, teikdamos nuoseklią, veiksmingą ir tikslingą informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant tikslinę informaciją paramos gavėjams, vietos ir regioninėms valdžios institucijoms, socialiniams partneriams, žiniasklaidai ir visuomenei. Valstybės narės užtikrina, kad būtų atkreiptas dėmesys į šio finansavimo teikiamą Sąjungos pridėtinę vertę, ir padeda Komisijai kaupti duomenis siekiant padidinti biudžeto skaidrumą.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija prižiūri ir reguliariai atnaujina informaciją internete, prieinamą visomis oficialiosiomis Sąjungos institucijų kalbomis, kad būtų pateikiama atnaujinta informacija apie EGF, paraiškų teikimo gairės, taip pat informacija apie patvirtintas ir atmestas paraiškas ir Europos Parlamento ir Tarybos vaidmenį vykdant biudžeto procedūrą.

2.  Komisija naudotojui patogiu būdu prižiūri ir reguliariai atnaujina informaciją internete, prieinamą visomis oficialiosiomis Sąjungos institucijų kalbomis, kad būtų pateikiama atnaujinta informacija apie EGF ir jo įgyvendinimo duomenys nuo jo įsteigimo, paraiškų teikimo gairės, taip pat informacija apie patvirtintas ir atmestas paraiškas ir Europos Parlamento ir Tarybos vaidmenį vykdant biudžeto procedūrą.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija, padariusi išvadą, kad sąlygos suteikti EGF finansinę paramą yra patenkintos, teikia prašymą perkelti lėšas į atitinkamas biudžeto eilutes pagal Finansinio reglamento 31 straipsnį.

1.  Komisija, padariusi išvadą, kad sąlygos suteikti EGF finansinę paramą yra patenkintos, teikia pasiūlymą mobilizuoti jo lėšas. Sprendimą mobilizuoti EGF lėšas drauge priima Europos Parlamentas ir Taryba ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pasiūlymo pateikimo Europos Parlamentui ir Tarybai dienos. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma, o Europos Parlamentas – visų savo narių balsų dauguma ir trijų penktadalių balsavusių narių balsų dauguma.

 

Komisija, pateikdama savo pasiūlymą dėl sprendimo mobilizuoti EGF lėšas, Europos Parlamentui ir Tarybai taip pat pateikia pasiūlymą perkelti lėšas į atitinkamas biudžeto eilutes. Nesutarimo atveju pradedama trišalio dialogo procedūra.

 

Su EGF susiję perkėlimai atliekami pagal Finansinio reglamento 31 straipsnį.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prie prašymo perkelti lėšas pridedama paraiškos atitikties reikalavimams vertinimo santrauka.

Išbraukta.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija sprendimą dėl finansinės paramos priima kaip įgyvendinimo aktą, kuris įsigalioja tą dieną, kurią Komisijai pranešama, kad Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino biudžeto lėšų perkėlimą. Šis sprendimas yra finansavimo sprendimas, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 110 straipsnyje.

3.  Komisija sprendimą dėl finansinės paramos priima kaip įgyvendinimo aktą, kuris įsigalioja tą dieną, kurią Europos Parlamentas ir Taryba priima sprendimą mobilizuoti EGF lėšas.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Pagal 1 dalį pateiktame pasiūlyme dėl sprendimo mobilizuoti EGF lėšas pateikiama ši informacija:

 

a)  pagal 9 straipsnio 4 dalį atliktas įvertinimas ir informacijos, kuria remiantis jis buvo atliktas, santrauka;

 

b)  įrodymai, kad tenkinami 5 ir 10 straipsniuose nustatyti kriterijai, ir

 

c)  siūlomas sumas pagrindžiančios priežastys.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF)

Nuorodos

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

11.6.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Manuel dos Santos

28.6.2018

Svarstymas komitete

29.8.2018

 

 

 

Priėmimo data

5.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Michael Detjen

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Biudžeto kontrolės komitetoNUOMONĖ (16.11.2018)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Nuomonės referentas: Gilles Pargneaux

PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  tikėtina, kad dėl globalizacijos ir technologinių pokyčių toliau didės pasaulio ekonomikų sąsajos ir tarpusavio priklausomybė. Darbo jėgos perskirstymas – neatskiriama ir neišvengiama tokių ekonomikos pokyčių dalis. Jei norime, kad pokyčių teikiama nauda būtų paskirstyta sąžiningai, labai svarbu teikti paramą atleistiems darbuotojams ir tiems, kuriems gresia atleidimas. Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirta ES kokybės sistema22 – Sąjungos politikos priemonė, kuria nustatoma įmonių restruktūrizavimo prognozavimo ir valdymo gerosios patirties sistema. Ši sistema nurodo, kaip adekvačiomis politinėmis priemonėmis galima spręsti problemas, kurias kelia ekonomikos prisitaikymas ir restruktūrizavimas, jų poveikis užimtumui ir socialinis poveikis. Valstybės narės raginamos naudotis ES ir nacionaliniu finansavimu taip, kad socialinis restruktūrizavimo poveikis, visų pirma neigiamas poveikis užimtumui, būtų kuo veiksmingiau sušvelnintas. Svarbiausios Sąjungos priemonės, skirtos nukentėjusiems darbuotojams paremti, yra „Europos socialinis fondas +“ (ESF+), kurio pagalba yra prevencinio pobūdžio, ir EGF, kuris teikia reaguojamojo pobūdžio pagalbą netikėto didelio masto restruktūrizavimo atveju;

(8)  tikėtina, kad dėl globalizacijos ir technologinių pokyčių toliau didės pasaulio ekonomikų sąsajos ir tarpusavio priklausomybė. Darbo jėgos perskirstymas – neatskiriama tokių ekonomikos pokyčių dalis. Jei norime, kad pokyčių teikiama nauda būtų paskirstyta sąžiningai, labai svarbu teikti paramą atleistiems darbuotojams ir tiems, kuriems gresia atleidimas arba veiklos nutraukimas. Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirta ES kokybės sistema22 – Sąjungos politikos priemonė, kuria nustatoma įmonių restruktūrizavimo prognozavimo ir valdymo gerosios patirties sistema. Ši sistema nurodo, kaip adekvačiomis politinėmis priemonėmis galima spręsti problemas, kurias kelia ekonomikos prisitaikymas ir restruktūrizavimas, jų poveikis užimtumui ir socialinis poveikis. Nedarant poveikio verslo bendruomenės socialinei atsakomybei, ja valstybės narės raginamos naudotis ES ir nacionaliniu finansavimu taip, kad socialinis restruktūrizavimo poveikis, visų pirma neigiamas poveikis užimtumui, būtų kuo veiksmingiau sušvelnintas. Svarbiausios Sąjungos priemonės, skirtos nukentėjusiems darbuotojams paremti, yra „Europos socialinis fondas +“ (ESF+), kurio pagalba yra prevencinio pobūdžio, ir EGF, kuris teikia reaguojamojo pobūdžio pagalbą netikėto didelio masto restruktūrizavimo atveju;

_________________

_________________

22 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirta ES kokybės sistema“, (COM(2013) 882 final, 2013 12 13).

22 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirta ES kokybės sistema“, (COM(2013) 882 final, 2013 12 13).

Pagrindimas

Paskelbus EP rezoliuciją (P8_TA(2018)0363) EGF lėšomis buvo prisidėta prie socialinio plano atleistiems Nyderlandų bankų darbuotojams projekto. Keista, kad bankai neprisidėjo prie šio plano, nes yra numatytas ir vaidmuo, kurį turi atlikti pačios įmonės. Nors Nyderlandų bankai uždirbo milijoninius pelnus, jie neprisidėjo prie socialinio plano atleistiems bankų darbuotojams.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  siekdama įvertinti, kaip ir kokiu mastu EGF pasiekė iškeltus tikslu, Komisija atliko EGF laikotarpio vidurio vertinimą. Paaiškėjo, kad EGF yra veiksmingas ir kad, palyginti su ankstesniu programavimo laikotarpiu, reintegruojama didesnė dalis atleistų darbuotojų. Atlikus vertinimą taip pat nustatyta, kad EGF sukūrė Europos pridėtinės vertės. Tai ypač pasakytina apie Fondo paramos apimties daromą poveikį – dėl EGF paramos ne tik siūloma daugiau ir įvairesnių paslaugų, bet ir intensyvėja jų teikimas. Be to, EGF intervencijos yra gerai matomos ir rodo ES pridėtinę vertę tiesiai plačiajai visuomenei. Vis dėlto nustatyti ir keli trūkumai. Viena vertus, mobilizavimo procedūra laikyta pernelyg ilga. Daugelis valstybių narių pranešė patiriančios sunkumų rengdamos išsamią atleidimą sukėlusio įvykio aplinkybių analizę. Sunkumai, susiję su finansiniais ir instituciniais pajėgumais, yra svarbiausia priežastis, dėl kurios valstybės narės neteikia paraiškų, nors jos būtų atitikusios EGF paramos kriterijus. Kita vertus, gali tiesiog trūkti žmogiškųjų išteklių – šiuo metu valstybės narės techninės paramos gali prašyti tik jeigu jos įgyvendina EGF paraišką. Kadangi atleidimai gali būti netikėti, svarbu, kad valstybės narės būtų pasirengusios nedelsiant reaguoti ir galėtų neatidėliodamos teikti paraišką. Be to, atrodo, kad tam tikrose valstybėse narėse reikėtų dėti gerokai daugiau pastangų siekiant stiprinti institucinius pajėgumus, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą ir rezultatyvų EGF paraiškų įgyvendinimą. 500 atleistų darbuotojų riba buvo kritikuojama kaip pernelyg aukšta, ypač kalbant apie menkiau apgyvendintus regionus26;

(12)  siekdama įvertinti, kaip ir kokiu mastu EGF pasiekė iškeltus tikslu, Komisija atliko EGF laikotarpio vidurio vertinimą. Paaiškėjo, kad EGF yra veiksmingas ir kad, palyginti su ankstesniu programavimo laikotarpiu, reintegruojama didesnė dalis atleistų darbuotojų. Atlikus vertinimą taip pat nustatyta, kad EGF sukūrė ES pridėtinės vertės. Tai ypač pasakytina apie Fondo paramos apimties daromą poveikį – dėl EGF paramos ne tik siūloma daugiau ir įvairesnių paslaugų, bet ir intensyvėja jų teikimas. Be to, EGF intervencijos yra gerai matomos ir rodo ES pridėtinę vertę tiesiai plačiajai visuomenei. Vis dėlto nustatyti ir keli trūkumai. Visų pirma, turėtų būti aišku, kad siekiant kurti socialinius planus dėl atitinkamų darbuotojų reintegracijos į darbo rinką, atitinkamos įmonės ir valstybės narės turėtų prisiimti didžiausią atsakomybę. EGF gali atlikti tik papildomą vaidmenį ir juo didžiausią dėmesį reikėtų skirti regionams, kuriuose nei atitinkamos įmonės, nei nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos neturi išteklių, kuriuos galėtų skirti būtinoms priemonėms. Be to, kilo abejonių dėl ES pridėtinės vertės tais atvejais, kai bendrovei pirmiausiai buvo skirtos nacionalinės ir Sąjungos subsidijos (pvz., subsidijos jų inovacijų veiklai), o tada ji nusprendė perkelti pelną kuriantį padalinį į kitą valstybę narę arba netgi į trečiąsias šalis nevykdydama savo atsakomybės finansuoti darbuotojų, kurie patyrė poveikį dėl jos padalinio uždarymo, reintegracijos, bet (ypač kalbant apie perkėlimą Sąjungos viduje) gali dar kartą pasinaudoti Sąjungos subsidijomis naujoje vietovėje. Be to, mobilizavimo procedūra laikyta pernelyg ilga. Daugelis valstybių narių pranešė patiriančios sunkumų rengdamos išsamią atleidimą sukėlusio įvykio aplinkybių analizę. Sunkumai, susiję su finansiniais ir instituciniais pajėgumais, yra svarbiausia priežastis, dėl kurios valstybės narės neteikia paraiškų, nors jos būtų atitikusios EGF paramos kriterijus. Kadangi atleidimai gali būti netikėti, svarbu, kad valstybės narės būtų pasirengusios nedelsiant reaguoti ir galėtų neatidėliodamos teikti paraišką. 500 atleistų darbuotojų riba buvo kritikuojama kaip pernelyg aukšta, ypač kalbant apie menkiau apgyvendintus regionus26;

_________________

_________________

26 COM(2018)297 final ir lydimasis dokumentas SWD(2018)192 final.

26 COM(2018)297 final ir lydimasis dokumentas SWD(2018)192 final.

Pagrindimas

EGF atlieka sanglaudos funkciją – tai reiškia, kad fondo parama turi būti skiriama skurdžiausiems ir labiausiai paveiktiems regionams. Neretai subsidijos įmonėms skiriamos tris kartus: vieną kartą pačiai įmonei, antrą kartą – kai ji uždaro pelningą padalinį, taip pat – kai vykdomas perkėlimas į kitą ES valstybę narę.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  siekiant parodyti Sąjungos solidarumą su atleistais darbuotojais ir savarankiškai dirbančiais asmenimis, kurių veikla nutrūko, prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo ir jo įgyvendinimo bendro finansavimo norma turėtų būti tokia pati, kaip atitinkamos valstybės narės ESF+ norma;

(15)  siekiant parodyti Sąjungos solidarumą su atleistais darbuotojais ir savarankiškai dirbančiais asmenimis, kurių veikla nutrūko, prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo ir jo įgyvendinimo bendro finansavimo norma turėtų būti 70 proc. visų numatytų išlaidų;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko, nepriklausomai nuo jų darbo sutarties ar darbo santykių pobūdžio turėtų būti suteikiamos vienodos galimybės gauti EGF paramą. Todėl atleisti darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, kurių veikla nutrūko, pagal šį reglamentą turėtų būti laikomi EGF paramos gavėjais;

(18)  atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko, nepriklausomai nuo jų darbo sutarties ar darbo santykių pobūdžio turėtų būti suteikiamos vienodos galimybės gauti EGF paramą. Todėl atleisti darbuotojai, dirbę pagal terminuotąją arba neterminuotąją darbo sutartį, arba laikinieji darbuotojai, taip pat ir savarankiškai dirbantys asmenys, įskaitant labai mažų ir mažųjų įmonių savininkus, kurių veikla nutrūko, pagal šį reglamentą turėtų būti laikomi EGF paramos gavėjais;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  EGF finansinė parama visų pirma turėtų būti skiriama aktyvioms darbo rinkos priemonėms, kuriomis siekiama sparčiai reintegruoti paramos gavėjus į tvarią darbo vietą tame pačiame ar kitame veiklos sektoriuje. Priemonės turėtų atspindėti numatomus vietos ar regiono darbo rinkos poreikius. Tačiau prireikus taip pat turėtų būti remiamas atleistų darbuotojų judumas, kad jie galėtų rasti naują darbą kitur. Visų pirma daugiausia dėmesio reikėtų skirti skaitmeniniame amžiuje reikalingų įgūdžių sklaidai. Reikėtų apriboti piniginių išmokų įtraukimą į suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą. Bendrovės galėtų būti skatinamos prisidėti prie nacionalinio bendro EGF remiamų priemonių finansavimo;

(19)  EGF finansinė parama, nepažeidžiant atitinkamų įmonių socialinės atsakomybės nuostatų, visų pirma turėtų būti skiriama aktyvioms darbo rinkos priemonėms, kuriomis siekiama sparčiai reintegruoti paramos gavėjus į tvarią darbo vietą tame pačiame ar kitame veiklos sektoriuje, taip pat siekiant skatinti susikurti darbo vietą, įskaitant kooperatyvų steigimą. Priemonės turėtų atspindėti numatomus vietos ar regiono darbo rinkos poreikius. Tačiau prireikus taip pat turėtų būti remiamas atleistų darbuotojų judumas, kad jie galėtų rasti naują darbą kitur. Visų pirma daugiausia dėmesio reikėtų skirti skaitmeniniame amžiuje reikalingų įgūdžių sklaidai. Reikėtų apriboti piniginių išmokų įtraukimą į suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą. Bendrovės turėtų būti skatinamos prisidėti prie nacionalinio bendro EGF remiamų priemonių finansavimo;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  laikotarpiu nuo 2007 m. kovo mėn. iki 2017 m. kovo mėn. Komisija gavo 148 paraiškas dėl bendro finansavimo EGF lėšomis iš 21 valstybės narės, pagal paraiškas prašyta suma siekė 600 mln. EUR ir buvo skirta suteikti paramą 138 888 atleistiems darbuotojams ir 2 944 asmenis, kurie nedirba, nesimoko ir nedalyvauja mokymuose (NEET);

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21b)  laikotarpiu nuo 2007 iki 2017 m. septynios valstybės narės nepasinaudojo esama EGF parama. Todėl būtina išnagrinėti visus atvejus, kai dėl nepakankamų reglamentavimo ar administracinių pajėgumų ar kitų kliūčių nebuvo galima pasinaudoti EGF parama, ir pasiūlyti veiksmus toms kliūtims pašalinti;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  siekdamos, kad parama gavėjams būtų veiksminga ir greita, valstybės narės turėtų padaryti viską, ką gali, kad teikiamos paraiškos dėl EGF finansinės paramos būtų tinkamai užpildytos. Jeigu Komisijai reikia papildomos informacijos, kad galėtų įvertinti paraišką, ta papildoma informacija turėtų būti pateikta per nustatytą laikotarpį;

(22)  kad parama gavėjams būtų veiksminga ir greita, svarbu, kad, siekiant laikytis paraiškų dėl finansinės paramos iš EGF nagrinėjimo terminų, nustatytų šiame reglamente, valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimas būtų optimalus. Valstybės narės turėtų padaryti viską, ką gali, kad teikiamos paraiškos dėl EGF finansinės paramos būtų tinkamai užpildytos. Jeigu Komisijai reikia papildomos informacijos, kad galėtų įvertinti paraišką, ta papildoma informacija turėtų būti pateikta per nustatytą laikotarpį;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  vadovaujantis patikimo finansų valdymo principu, EGF finansinė parama turėtų ne pakeisti paramos priemones, kurios paramos gavėjams teikiamos iš Sąjungos fondų ar pagal kitų Sąjungos politikos sričių teisės aktus ar programas, o jas papildyti, kai tik tai įmanoma;

(24)  vadovaujantis patikimo finansų valdymo principu, EGF finansinė parama turėtų ne pakeisti paramos priemones, kurias atitinkamos įmonės turi taikyti socialinio plano aplinkybėmis, ir priemones, kurias gali finansuoti pačios nacionalinės ar regioninės valdžios institucijos, taip pat priemones, kurios paramos gavėjams teikiamos iš Sąjungos fondų ar pagal kitų Sąjungos politikos sričių teisės aktus ar programas, o jas papildyti. Reikėtų vengti atvejų, kai įmonėms pirmiausiai suteikiamos Sąjungos subsidijos jų veiklai vykdyti, pvz., inovacijoms, o po to jos uždaro padalinius, kuriuose kuriamas pelnas. Tokiais atvejais itin svarbu EGF+ paramą skirti su sąlyga, kad prie bendro finansavimo prisidės ir atitinkamos įmonės;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  kad Europos Parlamentas galėtų vykdyti demokratinę kontrolę ir Komisija galėtų nuolat stebėti EGF paramos rezultatus, valstybės narės turėtų pateikti galutinę EGF paramos įgyvendinimo ataskaitą;

(31)  kad Europos Parlamentas galėtų vykdyti demokratinę kontrolę ir Komisija galėtų nuolat stebėti EGF paramos rezultatus, valstybės narės turėtų kas dvejus metus pateikti galutinę EGF paramos įgyvendinimo ataskaitą;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  atsižvelgiant į tai, kaip svarbu kovoti su klimato kaita, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato srities veiksmus į Sąjungos politiką ir prisidės prie siekio skirti 25 proc. ES biudžeto išlaidų veiklai, kuria siekiama klimato politikos tikslų. Rengiant ir įgyvendinant Fondą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą;

(37)  atsižvelgiant į tai, kaip svarbu kovoti su klimato kaita, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato srities veiksmus į Sąjungos politiką ir prisidės prie siekio skirti 30 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų veiklai, kuria siekiama klimato politikos tikslų. Rengiant ir įgyvendinant Fondą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EGF, padėdamas atleistiems darbuotojams prisitaikyti prie struktūrinių pokyčių, prisideda prie geresnio globalizacijos ir technologinės pažangos teikiamos naudos paskirstymo. Tai darydamas EGF padeda įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsčio principus ir didinti regionų bei valstybių narių socialinę ir ekonominę sanglaudą.

EGF, padėdamas atleistiems darbuotojams prisitaikyti prie struktūrinių pokyčių, prisideda prie geresnio globalizacijos ir technologinės pažangos teikiamos naudos paskirstymo. Tai darydamas EGF padeda įgyvendinti SESV 151 straipsnyje nustatytus Europos socialinių teisių ramsčio principus ir didinti regionų bei valstybių narių socialinę ir ekonominę sanglaudą.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Konkretusis EGF tikslas – teikti paramą didelio masto netikėto restruktūrizavimo atvejais, visų pirma susijusiais su globalizacijos keliamais uždaviniais (pavyzdžiui, pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, ginčais dėl prekybos, finansų ar ekonomikos krizėmis, perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos) arba su skaitmeninės transformacijos ar automatizavimo padariniais. Ypatingas dėmesys skiriamas priemonėms, padedančioms pačioje nepalankiausioje padėtyje esančioms grupėms.

2.  Konkretusis EGF tikslas – teikti paramą didelio masto netikėto restruktūrizavimo atvejais, visų pirma susijusiais su globalizacijos keliamais uždaviniais (pavyzdžiui, pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, ginčais dėl prekybos, finansų ar ekonomikos krizėmis, perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos) arba su technologinių pokyčių padariniais. Ypatingas dėmesys skiriamas priemonėms, padedančioms pačioje nepalankiausioje padėtyje esančioms grupėms ir labiausiai nukentėjusioms valstybėms narėms ir regionams, kuriuose nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos neturi tinkamų išteklių tam, kad galėtų imtis būtinų priemonių. Parama iš EGF nedaro poveikio atitinkamų įmonių socialinei atsakomybei, ypač tais atvejais, kai ši atsakomybė yra susijusi su socialiniais planais atleistiems darbuotojams.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  atleistas darbuotojas – darbuotojas, kuris darbo neteko pirma laiko, nes buvo atleistas, arba kurio darbo sutartis nepratęsiama dėl ekonominių priežasčių;

a)  atleistas darbuotojas – darbuotojas, kuris darbo neteko pirma laiko, nes buvo atleistas, arba kurio darbo sutartis nepratęsiama dėl nenumatyto didelio restruktūrizavimo atvejo;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  paramos gavėjas – asmuo, dalyvaujantis EGF bendrai finansuojamose priemonėse.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  pažeidimas – taikytinos teisės nesilaikymas, atsirandantis dėl EGF įgyvendinimo veikloje dalyvaujančio ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar neveikimo, kai nepagrįstas išlaidas įtraukus į biudžetą padaroma ar būtų padaryta žala Sąjungos biudžetui.

d)  pažeidimas – taikytinos teisės nesilaikymas, atsirandantis dėl EGF įgyvendinimo veikloje dalyvaujančio ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar neveikimo, kai nepagrįstas išlaidas įtraukus į Sąjungos biudžetą padaroma ar būtų padaryta žala Sąjungos finansiniams interesams.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  per šešių mėnesių ataskaitinį laikotarpį įmonėse, visų pirma MVĮ, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje ir yra viename NUTS 2 lygio regione arba dviejuose gretimuose NUTS 2 lygio regionuose arba daugiau nei dviejuose gretimuose NUTS 2 lygio regionuose, sustabdoma daugiau kaip 250 atleistų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų veikla, su sąlyga, kad dviejuose iš šių regionų atleistų darbuotojų arba darbą praradusių savarankiškai dirbančių asmenų drauge sudėjus yra daugiau nei 250;

b)  per šešių mėnesių ataskaitinį laikotarpį įmonėse, visų pirma MVĮ, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje ir yra viename NUTS 2 lygio regione arba dviejuose gretimuose NUTS 2 lygio regionuose toje pačioje valstybėje narėje arba kaimyninėse valstybėse narėse arba daugiau nei dviejuose gretimuose NUTS 2 lygio regionuose toje pačioje valstybėje narėje arba kaimyninėse valstybėse narėse, sustabdoma daugiau kaip 250 atleistų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų veikla, su sąlyga, kad dviejuose iš šių regionų atleistų darbuotojų arba darbą praradusių savarankiškai dirbančių asmenų drauge sudėjus yra daugiau nei 250;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Kai veikla nutraukiama įmonės padalinyje, kuriame kuriamas pelnas, atitinkama įmonė prisideda prie atleistų darbuotojų reintegracijos, pageidautina – dalyvaudama įgyvendinant socialinį planą. Bet koks EGF finansavimas skiriamas su sąlyga, kad įmonė prisidės tokiu būdu.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Investicijos į savarankišką darbą, savo verslo kūrimą ar įmonę perimantiems darbuotojams negali viršyti 20 000 EUR vienam atleistam darbuotojui.

Investicijos į savarankišką darbą, savo verslo kūrimą ar įmonę perimantiems darbuotojams, ypač įsteigiant kooperatyvus, negali viršyti 20 000 EUR vienam atleistam darbuotojui.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą atsižvelgiama į darbo rinkos ateities perspektyvas ir būsimas gebėjimų reikmes. Suderintas paslaugų paketas turi derėti su tausaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos tendencijomis ir turi būti atsižvelgiama į skaitmeninės pramonės amžiuje reikalingų įgūdžių sklaidą ir į vietos darbo rinkos paklausą.

Rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą atsižvelgiama į darbo rinkos ateities perspektyvas ir būsimas gebėjimų reikmes. Suderintas paslaugų paketas turi derėti su tausaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos tendencijomis ir turi būti atsižvelgiama į skaitmeninės pramonės amžiuje reikalingų įgūdžių sklaidą.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EGF remiamos priemonės nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

EGF remiamos priemonės nepakeičia nei pasyvių socialinės apsaugos priemonių, nei aktyvių darbo rinkos priemonių.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  patvirtinimas, kad tuo atveju, kai darbuotojus atleidusi įmonė tęsė veiklą po jų atleidimo, ji įvykdė teisinius reikalavimus, susijusius su darbuotojų atleidimu;

b)  patvirtinimas, kad tuo atveju, kai darbuotojus atleidusi įmonė tęsė veiklą po jų atleidimo, ji įvykdė teisinius reikalavimus, susijusius su darbuotojų atleidimu, taip pat reikalavimus, nustatytus kolektyvinėmis sutartimis arba derybomis dėl socialinio plano;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  aiškiai nurodyti veiksmai, kurių valstybės narės jau ėmėsi siekdamos teikti pagalbą atleistiems darbuotojams, ir tai, kad prašomos EGF lėšos yra papildomojo pobūdžio, nes nėra išteklių, kuriuos būtų galima skirti nacionalinėms arba regioninėms valdžios institucijoms;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  Sąjungos lėšų, kuriomis atleidžianti bendrovė jau yra pasinaudojusi per penkerius metus prieš paskelbiant apie kolektyvinį atleidimą iš darbo;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  vertinimo tikslais – orientacinės kiekvienam atvejui valstybės narės nustatomos paramos gavėjų reintegracijos į darbo rinką praėjus šešiems mėnesiams nuo įgyvendinimo laikotarpio pabaigos siektinos reikšmės;

i)  vertinimo tikslais – orientacinės kiekvienam atvejui valstybės narės nustatomos paramos gavėjų reintegracijos į darbo rinką praėjus šešiems mėnesiams nuo įgyvendinimo laikotarpio pabaigos siektinos reikšmės ir rodikliai;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l)  patvirtinimas, kad prašoma EGF parama atitinka procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles, ir patvirtinimas, kuriame paaiškinama, kodėl prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos nepakeičia priemonių, kurias bendrovės privalo taikyti pagal nacionalinę teisę arba kolektyvines sutartis;

l)  patvirtinimas, kad prašoma EGF parama atitinka procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles, ir patvirtinimas, kuriame paaiškinama, kodėl prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos nepakeičia priemonių, kurias bendrovės privalo taikyti pagal nacionalinę teisę arba kolektyvines sutartis, ir priemonės, kuriomis kompetentingos valdžios institucijos turi prisidėti prie aktyvių darbo rinkos priemonių ir pasyvių socialinės apsaugos priemonių;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vyrų ir moterų lygybė ir nediskriminavimas

Lyčių lygybė ir nediskriminavimas

Pagrindimas

Sąvoka „lytis“ taikoma ne tik vyrams ir moterims.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad įvairiais EGF finansinės paramos įgyvendinimo etapais būtų skatinama moterų ir vyrų lygybė ir atsižvelgiama į lyčių integracijos aspektą; tai turi būti neatsiejama šio proceso dalis.

Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad įvairiais EGF finansinės paramos įgyvendinimo etapais būtų skatinama lyčių lygybė ir atsižvelgiama į lyčių integracijos aspektą; tai turi būti neatsiejama šio proceso dalis.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Jeigu Komisija teikia techninę paramą, kurią įgyvendina pagal netiesioginio valdymo principus, ji užtikrina trečiosios šalies, vykdančios jai paskirtą užduotį, skyrimo procedūros skaidrumą, taip pat praneša visoms EGF veikloje dalyvaujančioms šalims, kaip antai Parlamentui, apie tuo tikslu pasirinktą subrangovą.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija, remdamasi savo patirtimi ir siekdama padidinti EGF rezultatyvumą bei užtikrinti, kad Sąjungos piliečiai ir darbuotojai žinotų apie EGF, įgyvendina veiklą, susijusią su informacija ir komunikacija apie EGF paraiškas ir rezultatus.

Komisija, remdamasi savo patirtimi ir valstybių narių pateiktais vertinimais, siekdama padidinti EGF rezultatyvumą bei užtikrinti, kad Sąjungos piliečiai ir darbuotojai žinotų apie EGF, įgyvendina veiklą, susijusią su informacija ir komunikacija apie EGF paraiškas ir rezultatus.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siūlomų priemonių EGF bendro finansavimo norma atitinka didžiausią ESF+ bendro finansavimo normą atitinkamoje valstybėje narėje.

2.  Siūlomų priemonių EGF bendro finansavimo norma neviršija 70 proc. visų numatytų 9 straipsnyje nurodytų išlaidų.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16a straipsnis (naujas)

 

Išskirtiniais atvejais ir jei tais metais, kai vykdomas didelio masto restruktūrizavimo atvejis, Fonde likusių finansinių išteklių nepakanka suteikti tokią paramą, kurią yra numačiusi biudžeto valdymo institucija, Komisija gali siūlyti, kad skirtumas būtų finansuojamas iš kitų metų Fondo. Visais atvejais laikomasi metinio Fondo biudžeto ribų tais metais, kai vykdomas didelio masto restruktūrizavimo atvejis, ir kitais metais.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

19a straipsnis (naujas)

 

20 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyta paramos gavėjų apklausa grindžiama modeliu, kurį sukuria Komisija parengdama įgyvendinimo aktą. Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatomas modelis, naudotinas atliekant paramos gavėjų apklausą, taikant 26 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą, kad būtų užtikrintas vienodos šio straipsnio įgyvendinimo sąlygos.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  paramos gavėjų apklausos, kuri atliekama praėjus šešiems mėnesiams po įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, rezultatai, įskaitant apčiuopiamus paramos gavėjų įsidarbinamumo pokyčius, o asmenų, kurie gavo darbą, atveju – daugiau informacijos apie gauto darbo kokybę, pavyzdžiui, darbo laiko pasikeitimą, atsakomybės lygį ar darbo užmokesčio pasikeitimą, palyginti su ankstesne darbo vieta, taip pat sektorių, kuriame asmuo gavo darbą, ir šią informaciją, suskirstytą pagal lytį, amžiaus grupę ir išsilavinimą;

d)  paramos gavėjų apklausos, kuri atliekama praėjus šešiems mėnesiams po įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, rezultatai, įskaitant apčiuopiamus paramos gavėjų įsidarbinamumo pokyčius, o asmenų, kurie gavo darbą, atveju – daugiau informacijos apie gauto darbo kokybę, pavyzdžiui, darbo laiko pasikeitimą, atsakomybės lygį ar darbo užmokesčio pasikeitimą, palyginti su ankstesne darbo vieta, taip pat sektorių, kuriame asmuo gavo darbą, ir šią informaciją, suskirstytą pagal lytį, amžiaus grupę ir išsilavinimą;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ne vėliau kaip iki devyniolikto mėnesio pabaigos, skaičiuojant nuo 15 straipsnio 3 dalyje nustatyto laikotarpio pabaigos, atitinkama valstybė narė pateikia nesudėtingą duomenų rinkinį, į kurį įtraukiami ilgalaikių rezultatų rodikliai, nurodyti priedo 3 punkte.

2.  Ne vėliau kaip iki devyniolikto mėnesio pabaigos, skaičiuojant nuo 15 straipsnio 3 dalyje nustatyto laikotarpio pabaigos, atitinkama valstybė narė pateikia baigtą kurti ir tinkamai patvirtintą nesudėtingą duomenų rinkinį, į kurį įtraukiami ilgalaikių rezultatų rodikliai, nurodyti priedo 3 punkte.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. ir vėliau kas dvejus metus teikia Europos Parlamentui ir Tarybai išsamią kiekybinę ir kokybinę pagal šį reglamentą ir Reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 vykdytos veiklos ataskaitą už praėjusius dvejus metus. Ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama EGF pasiektiems rezultatams; joje visų pirma pateikiama informacija, susijusi su pateiktomis paraiškomis, priimtais sprendimais, finansuotomis priemonėmis, įskaitant priede nustatytų rodiklių statistinius duomenis, tų priemonių ir kitų Sąjungos fondų, visų pirma ESF+, lėšomis finansuojamų priemonių tarpusavio papildomumu ir informacija, susijusi su baigimu naudoti skirtą finansinę paramą, taip pat dokumentais pagrįstos paraiškos, kurios dėl asignavimų stokos ir neatitikties kriterijams buvo atmestos arba buvo sumažinta joms skirta suma.

1.  Komisija iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. ir vėliau kas dvejus metus teikia Europos Parlamentui ir Tarybai išsamią kiekybinę ir kokybinę pagal šį reglamentą ir Reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 vykdytos veiklos ataskaitą už praėjusius dvejus metus. Ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama EGF veikimui ir pasiektiems rezultatams, atsižvelgiant į nustatytus tikslus; joje visų pirma pateikiama informacija, susijusi su patikimu finansų valdymu, pateiktomis paraiškomis, priimtais sprendimais, finansuotomis priemonėmis, įskaitant priede nustatytų rodiklių statistinius duomenis, tų priemonių ir kitų Sąjungos fondų, visų pirma ESF+, lėšomis finansuojamų priemonių tarpusavio papildomumu ir informacija, susijusi su baigimu naudoti skirtą finansinę paramą, taip pat dokumentais pagrįstos paraiškos, kurios dėl asignavimų stokos ir neatitikties kriterijams buvo atmestos arba buvo sumažinta joms skirta suma.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kas ketverius metus Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis atlieka EGF finansinės paramos vertinimą.

1.  Komisija, kas ketverius metus, savo iniciatyva ir glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis atlieka EGF finansinės paramos vertinimą. Šiame vertinime visų pirma pateikiama informacija apie EGF finansinės paramos rezultatus, ES pridėtinę vertę ir patikimą finansų valdymą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF)

Nuorodos

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

11.6.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Gilles Pargneaux

11.7.2018

Priėmimo data

15.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Richard Sulík

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Sulík

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Regioninės plėtros komitetoNUOMONĖ (26.10.2018)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

Nuomonės referentas: Tamás Deutsch

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) buvo įsteigtas 2007 m. siekiant mažinti neigiamą poveikį labiausiai pažeidžiamiems ir mažiausiai kvalifikuotiems darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl pasaulio prekybos sistemos pokyčių. Pasitelkus bendrą finansavimą ir aktyvias darbo rinkos politikos priemones EGF gali palengvinti darbuotojų grįžimą į darbo rinką arba padėti jiems savarankiškai įsidarbinti. Visų pirma ši parama skiriama palankių sąlygų neturintiems vyresnio amžiaus ir jauniems bedarbiams teritorijose ir sektoriuose, patiriančiuose rimtų ekonomikos sutrikimų. EGF kaip ES socialinės politikos priemonė teikia įrodytą pridėtinę vertę užtikrindamas akivaizdžią, konkrečią ir tikslinę finansinę paramą individualiems poreikiams pritaikytoms nuo kolektyvinių atleidimų nukentėjusių darbuotojų perkvalifikavimo ir reintegracijos į darbo rinką programoms.

Nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą po 2020 m. toliau taikyti EGF priemones. Tai rodo politinę valią stiprinti kiekvieno asmens teises į kokybišką ir įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, kad jie galėtų įgyti kompetencijos, leidžiančios visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime ir sėkmingai įveikti permainas darbo rinkoje, ir ją išsaugoti.

Jis ypač palankiai vertina tai, kad siekiama išplėsti EGF taikymo sritį ir jį naudoti esant kitokio pobūdžio rinkos trikdžiams, pavyzdžiui, automatizavimui ir skaitmeninimui, ir atsižvelgiant į naujus iššūkius darbo rinkoje. Todėl nuomonės referentas mano, kad šio fondo pavadinimas nėra tinkamas, nes jis naudojamas sprendžiant ne tik su globalizacija susijusias problemas, todėl būtų tinkama svarstyti pavadinimo pakeitimą.

Nuomonės referentas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad reikia dar labiau trumpinti prašymų nagrinėjimo laiką ir supaprastinti procedūras siekiant užtikrinti sklandų ir greitą sprendimų dėl EGF lėšų mobilizavimo priėmimą, kad darbo netekusiems asmenims būtų galima padėti greičiau.

Galiausiai, siekiant suteikti galimybių mažesnėms atleistų darbuotojų grupėms gauti paramą iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo ir sumažinti administracines kliūtis, dėl kurių valstybės narės negali kreiptis dėl paramos, nuomonės referentas siūlo 150 atleistų darbuotojų ribą vietoj siūlomų 250: masinis darbuotojų atleidimas yra ne toks dažnas reiškinys, o MVĮ sukuria didelę dalį šiandienos darbo vietų. Todėl šis pakeitimas galėtų turėti teigiamo poveikio galimiems naudos gavėjams ir jį priėmus būtų galima padidinti reintegracijos į darbo rinką galimybes visuose Europos Sąjungos regionuose.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  įgyvendinant fondų veiklą turėtų būti laikomasi horizontaliųjų principų, nustatytų Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Valstybės narės ir Komisija turėtų siekti pašalinti vyrų ir moterų nelygybę ir didinti jų lygybę bei integruoti lyčių aspektą, taip pat kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Fondų tikslų turėtų būti siekiama atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“;

(1)  įgyvendinant fondų veiklą turėtų būti laikomasi horizontaliųjų principų, nustatytų Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir SESV 9 ir 10 straipsniuose, įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje nustatytus nediskriminavimo, subsidiarumo ir proporcingumo principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Valstybės narės ir Komisija turėtų siekti pašalinti vyrų ir moterų nelygybę ir didinti jų lygybę bei integruoti lyčių aspektą, taip pat kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Fondų tikslų turėtų būti siekiama atsižvelgiant į darnų vystymąsi, JT darnaus vystymosi tikslus (DVT) ir Sąjungos įsipareigojimą laikytis 2015 m. Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos, priimto po Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių 21-osios Klimato kaitos konferencijos (Paryžiaus susitarimas), jos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  2017 m. birželio 20 d. Taryba patvirtino Sąjungos atsaką16 į „JT darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.“17 tvarią Europos ateitį. Taryba pabrėžė, jog svarbu subalansuotai ir integruotai užtikrinti darnų vystymąsi visais trimis aspektais (ekonominiu, socialiniu ir aplinkosaugos). Gyvybiškai svarbu, kad darnaus vystymosi aspektai būtų įtraukiami į Europos politikos sistemą ir kad Sąjunga, reaguodama į pasaulinius iššūkius, vykdytų plataus užmojo politiką. Taryba palankiai įvertino 2016 m. lapkričio 22 d. Komisijos komunikatą „Tolesni tvarios Europos ateities užtikrinimo žingsniai“ kaip pirmą žingsnį siekiant darnaus vystymosi tikslų ir taikant darnaus vystymosi principą kaip pagrindinį visų Sąjungos politikos sričių principą, taip pat finansavimo priemonių srityje;

(3)  2017 m. birželio 20 d. Taryba patvirtino Sąjungos atsaką16 į „JT darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.“17 dokumentą dėl tvarios Europos ateities. Taryba pabrėžė, jog svarbu subalansuotai ir integruotai užtikrinti darnų vystymąsi visais trimis aspektais (ekonominiu, socialiniu ir aplinkosaugos), įskaitant kultūrą. Gyvybiškai svarbu, kad darnaus vystymosi aspektai būtų įtraukiami į Europos politikos sistemą ir kad Sąjunga, reaguodama į pasaulinius iššūkius, vykdytų plataus užmojo politiką. Taryba palankiai įvertino 2016 m. lapkričio 22 d. Komisijos komunikatą „Tolesni tvarios Europos ateities užtikrinimo žingsniai“ kaip pirmą žingsnį siekiant darnaus vystymosi tikslų ir taikant darnaus vystymosi principą kaip pagrindinį visų Sąjungos politikos sričių principą, taip pat finansavimo priemonių srityje;

_________________

_________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

17 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  savo Diskusijoms skirtame dokumente dėl globalizacijos suvaldymo20 Komisija nustatė, kad išaugusią kvalifikuotos darbo jėgos paklausą ir mažėjantį darbo vietų, kurioms užimti pakanka žemos kvalifikacijos, skaičių labiausiai lemia su prekyba susijusi globalizacija ir technologiniai pokyčiai. Nepaisant labai didelių atviresnės prekybos ir tolesnės pasaulio ekonomikų integracijos privalumų, būtina kovoti su šiuo neigiamu šalutiniu poveikiu. Kadangi jau dabar globalizacijos nauda žmonėms ir regionams yra nevienoda, o nukentėjusiems asmenims ir regionams daromas didelis poveikis, esama pavojaus, kad dėl vis spartesnės technologinės pažangos šis poveikis dar labiau stiprės. Todėl, laikantis solidarumo ir tvarumo principų, bus būtina užtikrinti, kad globalizacijos teikiama nauda būtų paskirstyta sąžiningiau, derinant ekonomikos atvirumą ir technologinę pažangą su socialine apsauga;

(6)  savo Diskusijoms skirtame dokumente dėl globalizacijos suvaldymo20 Komisija nustatė, kad išaugusią kvalifikuotos darbo jėgos paklausą ir mažėjantį darbo vietų, kurioms užimti pakanka žemos kvalifikacijos, skaičių labiausiai lemia su prekyba susijusi globalizacija ir technologiniai pokyčiai. Nepaisant labai didelių atviresnės prekybos ir tolesnės pasaulio ekonomikų integracijos privalumų, būtina kovoti su šiuo neigiamu šalutiniu poveikiu. Kadangi jau dabar globalizacijos nauda žmonėms ir regionams yra nevienoda, o nukentėjusiems asmenims, regionams ir valstybėms daromas didelis poveikis, esama pavojaus, kad dėl vis spartesnės technologinės pažangos šis poveikis dar labiau stiprės. Todėl, laikantis solidarumo ir tvarumo principų, bus būtina užtikrinti, kad globalizacijos padariniai būtų geriau numatomi ir kad jos teikiama tikėtina nauda būtų paskirstyta sąžiningiau, derinant ekonomikos atvirumą ir technologinę pažangą su stipria socialine apsauga ir galimybe grįžti į darbo rinką;

_________________

_________________

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_en.

20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_en.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  Diskusijoms skirtame dokumente dėl ES finansų ateities21 Komisija pabrėžia reikmę sumažinti ekonominius ir socialinius valstybių narių ir jų regionų skirtumus. Todėl svarbiausias prioritetas yra investicijos į lygybę, socialinę įtrauktį, švietimą ir mokymą bei sveikatą;

(7)  Diskusijoms skirtame dokumente dėl ES finansų ateities21 Komisija pabrėžia reikmę sumažinti ekonominius ir socialinius valstybių narių ir jų regionų skirtumus. Todėl svarbiausias prioritetas yra investicijos į tvarią plėtrą, lygybę, socialinę įtrauktį, švietimą ir mokymą bei sveikatą;

_________________

_________________

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_en.

21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_en.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  tikėtina, kad dėl globalizacijos ir technologinių pokyčių toliau didės pasaulio ekonomikų sąsajos ir tarpusavio priklausomybė. Darbo jėgos perskirstymas – neatskiriama ir neišvengiama tokių ekonomikos pokyčių dalis. Jei norime, kad pokyčių teikiama nauda būtų paskirstyta sąžiningai, labai svarbu teikti paramą atleistiems darbuotojams ir tiems, kuriems gresia atleidimas. Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirta ES kokybės sistema22 – Sąjungos politikos priemonė, kuria nustatoma įmonių restruktūrizavimo prognozavimo ir valdymo gerosios patirties sistema. Ši sistema nurodo, kaip adekvačiomis politinėmis priemonėmis galima spręsti problemas, kurias kelia ekonomikos prisitaikymas ir restruktūrizavimas, jų poveikis užimtumui ir socialinis poveikis. Valstybės narės raginamos naudotis ES ir nacionaliniu finansavimu taip, kad socialinis restruktūrizavimo poveikis, visų pirma neigiamas poveikis užimtumui, būtų kuo veiksmingiau sušvelnintas. Svarbiausios Sąjungos priemonės, skirtos nukentėjusiems darbuotojams paremti, yra „Europos socialinis fondas +“ (ESF+), kurio pagalba yra prevencinio pobūdžio, ir EGF, kuris teikia reaguojamojo pobūdžio pagalbą netikėto didelio masto restruktūrizavimo atveju;

(8)  tikėtina, kad dėl globalizacijos ir technologinių pokyčių, taip pat klimato kaitos toliau didės pasaulio ekonomikų sąsajos ir tarpusavio priklausomybė. Darbo jėgos perskirstymas – neatskiriama ir neišvengiama tokių ekonomikos pokyčių dalis. Jei norime, kad pokyčių teikiama nauda būtų paskirstyta sąžiningai, labai svarbu teikti paramą atleistiems darbuotojams ir tiems, kuriems gresia atleidimas. Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirta ES kokybės sistema22 – Sąjungos politikos priemonė, kuria nustatoma įmonių restruktūrizavimo prognozavimo ir valdymo gerosios patirties sistema. Ši sistema nurodo, kaip adekvačiomis politinėmis priemonėmis galima spręsti problemas, kurias kelia ekonomikos prisitaikymas ir restruktūrizavimas, jų poveikis užimtumui ir socialinis poveikis. Valstybės narės raginamos naudotis ES ir nacionaliniu finansavimu taip, kad socialinis restruktūrizavimo poveikis, visų pirma neigiamas poveikis užimtumui ir poveikis susijusiems regionams, būtų kuo veiksmingiau sušvelnintas. Svarbiausios Sąjungos priemonės, skirtos nukentėjusiems darbuotojams paremti, yra „Europos socialinis fondas +“ (ESF+), kurio pagalba yra prevencinio pobūdžio, ir EGF, kuris teikia reaguojamojo pobūdžio pagalbą didelio masto restruktūrizavimo atveju. Taikant iniciatyvesnį požiūrį, EGF gali būti naudojamas padėti darbuotojams, kurie dar dirba, tačiau per tam tikrą laikotarpį bus atleisti;

_________________

_________________

22Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirta ES kokybės sistema“, (COM(2013) 882 final, 2013 12 13).

22Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirta ES kokybės sistema“, (COM(2013) 882 final, 2013 12 13).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  Komisija pabrėžia nemažėjančią EGF, kaip lankstaus fondo, remiančio dėl didelio masto restruktūrizavimo darbo netekusius darbuotojus ir padedančio jiems kuo greičiau rasti kitą darbą, vaidmens svarbą. Todėl Sąjunga turėtų toliau teikti konkrečią vienkartinę paramą dėl rimto ekonomikos sutrikdymo nukentėjusiose srityse, sektoriuose, teritorijose ar darbo rinkose atleistiems darbuotojams, kad palengvintų jų reintegraciją į darbo rinką. Dėl atviros prekybos, technologinių pokyčių ir kitų veiksnių, kaip antai perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, sąveikumo ir abipusio poveikio, darosi vis sunkiau išskirti konkretų veiksnį, lemiantį darbo vietų praradimą, todėl ateityje EGF mobilizavimas turi būti grindžiamas tik dideliu restruktūrizavimo poveikiu. Atsižvelgiant į EGF tikslą – teikti paramą ypatingos skubos ir nenumatytomis aplinkybėmis, taip papildant labiau prevencinio pobūdžio paramą, teikiamą iš ESF+, EGF turi likti lanksti ir speciali priemonė ir neturėtų būti įtraukta apskaičiuojant viršutines Daugiametės finansinės programos biudžeto ribas, kaip nustatyta Komisijos komunikate „Šiuolaikiškas biudžetas Sąjungai, kuri apsaugo, suteikia galių ir gina. 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa“ ir jo priede27;

(13)  Komisija pabrėžia nemažėjančią EGF, kaip lankstaus fondo, remiančio dėl didelio masto restruktūrizavimo darbo netekusius darbuotojus ir padedančio jiems kuo greičiau rasti kitą darbą, vaidmens svarbą. Todėl Sąjunga turėtų toliau teikti konkrečią vienkartinę paramą dėl rimto ekonomikos sutrikdymo nukentėjusiose srityse, sektoriuose, teritorijose ar darbo rinkose atleistiems darbuotojams, kad palengvintų jų reintegraciją į kokybiškas ir tvarias darbo vietas (pvz. žaliąsias darbo vietas). Dėl atviros prekybos, technologinių pokyčių ir kitų veiksnių, kaip antai planuojamo perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, visų pirma regionuose, patiriančiuose poveikį dėl laipsniško anglių atsisakymo, sąveikumo ir abipusio poveikio, darosi vis sunkiau išskirti konkretų veiksnį, lemiantį darbo vietų praradimą, todėl ateityje EGF mobilizavimas turi būti grindžiamas tik dideliu restruktūrizavimo poveikiu. Atsižvelgiant į EGF tikslą – teikti paramą ypatingos skubos ir nenumatytomis aplinkybėmis, taip papildant labiau prevencinio pobūdžio paramą, teikiamą iš ESF+, EGF turi likti lanksti ir speciali priemonė ir neturėtų būti įtraukta apskaičiuojant viršutines Daugiametės finansinės programos biudžeto ribas, kaip nustatyta Komisijos komunikate „Šiuolaikiškas biudžetas Sąjungai, kuri apsaugo, suteikia galių ir gina. 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa“ ir jo priede27;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  dėl anglių kasybos sumažėjimo ir perėjimo prie alternatyvių energijos šaltinių, kaip reikalaujama ir pagal Europos klimato kaitos politiką, kai kurie regionai, kuriuose iki šiol buvo kasamos anglys, susiduria su dideliais sunkumais. Būtent anglių kasybos regionams laipsniškas anglių atsisakymas reiškia ekonominę naštą ir kelia grėsmę darbo vietoms. Tokie struktūriniai pokyčiai turi būti prižiūrimi, remiami ir vykdomi užimtumo požiūriu priimtinu būdu;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  kaip jau minėta, norint išsaugoti europinį EGF pobūdį, paraiška dėl paramos turėtų būti teikiama, kai didelio masto restruktūrizavimo atvejis padaro didelį poveikį vietos ar regiono ekonomikai. Tas poveikis turėtų būti apibrėžtas kaip minimalus per tam tikrą ataskaitinį laikotarpį prarastų darbo vietų skaičius. Atsižvelgiant į laikotarpio vidurio vertinimo išvadas, minimalus per keturių (sektoriaus atvejais – šešių) mėnesių ataskaitinį laikotarpį atleistų darbuotojų skaičius turėtų būti 250. Tuo pačiu metu vykstančios atleidimų skirtinguose to paties regiono sektoriuose bangos taip pat gali padaryti labai didelį poveikį vietos darbo rinkai, todėl turėtų būti suteikta galimybė teikti regionines paraiškas. Mažose darbo rinkose, pavyzdžiui, mažose valstybėse narėse ar atokiuose regionuose, įskaitant atokiausius regionus, kaip nustatyta SESV 349 straipsnyje, arba išskirtinėmis aplinkybėmis paraiškas galima teikti ir esant mažesniam atleistų darbuotojų skaičiui;

(14)  kaip jau minėta, norint išsaugoti europinį EGF pobūdį, paraiška dėl paramos turėtų būti teikiama, kai didelio masto restruktūrizavimo atvejis padaro didelį poveikį vietos ar regiono ekonomikai, visų pirma monoindustrinėms teritorijoms. Tas poveikis turėtų būti apibrėžtas kaip minimalus per tam tikrą ataskaitinį laikotarpį prarastų darbo vietų skaičius. Atsižvelgiant į laikotarpio vidurio vertinimo išvadas, minimalus per ataskaitinį šešių mėnesių laikotarpį atleistų darbuotojų skaičius turėtų būti 150. Tuo pačiu metu vykstančios atleidimų skirtinguose to paties regiono arba kaimyninių regionų ar kaimyninių šalių sektoriuose bangos taip pat gali padaryti labai didelį poveikį vietos darbo rinkai, todėl turėtų būti suteikta galimybė teikti regionines paraiškas ir teikti veiksmingą paramą darbuotojams; taip pat turėtų būti atsižvelgiama į paslaugų sektoriaus ypatumus. Mažose darbo rinkose, pavyzdžiui, mažose valstybėse narėse ar atokiuose regionuose, įskaitant atokiausius regionus, kaip nustatyta SESV 349 straipsnyje, arba išskirtinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, regionų, kuriuos jau smarkiai paveikė didelis nedarbo lygis, atveju, paraiškas galima teikti ir esant mažesniam atleistų darbuotojų skaičiui;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko, nepriklausomai nuo jų darbo sutarties ar darbo santykių pobūdžio turėtų būti suteikiamos vienodos galimybės gauti EGF paramą. Todėl atleisti darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, kurių veikla nutrūko, pagal šį reglamentą turėtų būti laikomi EGF paramos gavėjais;

(18)  atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko, nepriklausomai nuo jų darbo sutarties ar darbo santykių pobūdžio turėtų būti suteikiamos vienodos galimybės gauti EGF paramą. Todėl atleisti darbuotojai, dirbę pagal terminuotąją arba neterminuotąją darbo sutartį, arba laikinieji darbuotojai, taip pat ir savarankiškai dirbantys asmenys, įskaitant labai mažų ir mažųjų įmonių savininkus, kurių veikla nutrūko, pagal šį reglamentą turėtų būti laikomi EGF paramos gavėjais;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  EGF finansinė parama visų pirma turėtų būti skiriama aktyvioms darbo rinkos priemonėms, kuriomis siekiama sparčiai reintegruoti paramos gavėjus į tvarią darbo vietą tame pačiame ar kitame veiklos sektoriuje. Priemonės turėtų atspindėti numatomus vietos ar regiono darbo rinkos poreikius. Tačiau prireikus taip pat turėtų būti remiamas atleistų darbuotojų judumas, kad jie galėtų rasti naują darbą kitur. Visų pirma daugiausia dėmesio reikėtų skirti skaitmeniniame amžiuje reikalingų įgūdžių sklaidai. Reikėtų apriboti piniginių išmokų įtraukimą į suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą. Bendrovės galėtų būti skatinamos prisidėti prie nacionalinio bendro EGF remiamų priemonių finansavimo;

(19)  EGF finansinė parama visų pirma turėtų būti skirta aktyvioms darbo rinkos priemonėms ir prie individualių poreikių pritaikytoms paslaugoms, kuriomis siekiama paspartinti paramos gavėjų reintegraciją į kokybišką ir tvarią darbo rinką tame pačiame ar kitame veiklos sektoriuje įtraukiant darbuotojus į perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo programas. Priemonės turėtų atspindėti numatomus vietos, regiono arba nacionalinius darbo rinkos poreikius. Tačiau prireikus taip pat turėtų būti remiamas savanoriškas ir sąžiningas atleistų darbuotojų judumas, kad jie galėtų rasti naują darbą kitur arba kituose regionuose. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas skaitmeniniame amžiuje reikalingų įgūdžių sklaidai ir galimybei naudotis skaitmeninėmis technologijomis. Reikėtų griežtai apriboti piniginių išmokų įtraukimą į suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą. Finansiniai įnašai turėtų suteikti papildomos vertės, o ne pakeisti bet kokius finansinius įsipareigojimus, kuriuos valstybės narės arba bendrovės privalo vykdyti pagal teisės aktus arba kolektyvines sutartis. Bendrovės turėtų būti skatinamos prisidėti prie nacionalinio bendro priemonių finansavimo;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  rengdamos suderintą aktyvių darbo rinkos politikos priemonių paketą, valstybės narės pirmenybę turėtų teikti toms priemonėms, kurios geriausiai padėtų didinti paramos gavėjų įsidarbinamumą. Valstybės narės turėtų siekti, kad per šešių mėnesių laikotarpį iki galutinės finansinės paramos įgyvendinimo ataskaitos pateikimo termino į darbo rinką kuo greičiau tvariai reintegruotųsi kuo daugiau paramos gavėjų, dalyvaujančių įgyvendinant tas priemones;

(20)  rengdamos suderintą aktyvių darbo rinkos politikos priemonių paketą, valstybės narės pirmenybę turėtų teikti toms priemonėms, kurios geriausiai padėtų didinti paramos gavėjų įsidarbinamumą. Valstybės narės turėtų siekti, kad per šešių mėnesių laikotarpį iki galutinės finansinės paramos įgyvendinimo ataskaitos pateikimo termino kuo daugiau paramos gavėjų, dalyvaujančių įgyvendinant tas priemones, kuo greičiau reintegruotųsi į darbo rinką ir rastų tvarią ir kokybišką darbo vietą;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  rengdamos suderintą aktyvių darbo rinkos politikos priemonių paketą, valstybės narės turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į palankių sąlygų neturinčius paramos gavėjus, įskaitant jaunus ar vyresnio amžiaus darbo neturinčius asmenis ir tuos, kuriems gresia skurdas, kadangi tos grupės, siekdamos sugrįžti į darbo rinką, susiduria su ypatingomis problemomis. Tačiau įgyvendinant EGF paramą reikėtų gerbti ir propaguoti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus – tai vienos iš svarbiausių Sąjungos vertybių, įtvirtintos ir Europos socialinių teisių ramstyje;

(21)  rengdamos suderintą aktyvių darbo rinkos politikos priemonių paketą, valstybės narės turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į palankių sąlygų neturinčius paramos gavėjus, mažiau išsilavinusius arba nepakankamai įgūdžių turinčius asmenis, neįgalius asmenis, skurdo riziką patiriančius asmenis, gyvenančius atokiose ir sunkiai pasiekiamose vietovėse, kadangi tos grupės, siekdamos sugrįžti į darbo rinką, susiduria su ypatingomis problemomis. Tačiau įgyvendinant EGF paramą reikėtų gerbti ir propaguoti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus – tai vienos iš svarbiausių Sąjungos vertybių, įtvirtintos ir Europos socialinių teisių ramstyje;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  siekdamos, kad parama gavėjams būtų veiksminga ir greita, valstybės narės turėtų padaryti viską, ką gali, kad teikiamos paraiškos dėl EGF finansinės paramos būtų tinkamai užpildytos. Jeigu Komisijai reikia papildomos informacijos, kad galėtų įvertinti paraišką, ta papildoma informacija turėtų būti pateikta per nustatytą laikotarpį;

(22)  siekdamos, kad parama gavėjams būtų veiksminga ir greita, valstybės narės turėtų padaryti viską, ką gali, kad skubiai teikiamos paraiškos dėl EGF finansinės paramos būtų tinkamai užpildytos, o ES institucijos turėtų padaryti viską, ką gali, kad jos būtų greitai įvertintos. Jeigu Komisijai reikia papildomos informacijos, kad galėtų įvertinti paraišką, ta papildoma informacija turėtų būti pateikta per nustatytą laikotarpį;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  reikėtų įtraukti specialias informavimo apie EGF paraiškas ir rezultatus bei komunikacijos nuostatas;

(25)  reikėtų įtraukti specialias informavimo apie EGF paraiškas ir rezultatus bei komunikacijos nuostatas. Turėtų būti parengtos kiekvienos EGF ataskaitos, kurios turėtų būti standartizuotos atsižvelgiant į priemones, kurių buvo imtasi, ir jų rezultatus. Tai turėtų papildomo pranašumo, kad bylos būtų palyginamos, o valstybės narės galėtų dalytis gerąja patirtimi.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  siekiant apsaugoti paramos gavėjų interesus, parama turėtų būti teikiama kuo greičiau ir veiksmingiau. Valstybės narės ir Sąjungos institucijos, dalyvaujančios su EGF susijusių sprendimų priėmimo procese, turėtų padaryti viską, ką gali, kad sutrumpintų paraiškų nagrinėjimo laiką ir supaprastintų procedūras, taip siekdamos užtikrinti, kad sprendimai dėl EGF lėšų mobilizavimo būtų priimami sklandžiai ir greitai; todėl ateityje dėl Komisijos teikiamų prašymų perkelti lėšas spręs biudžeto valdymo institucija ir Komisijos pasiūlymo dėl EGF lėšų mobilizavimo daugiau nebereikės;

(29)  siekiant apsaugoti paramos gavėjų interesus, parama turėtų būti teikiama greitai ir veiksmingai. Valstybės narės ir Sąjungos institucijos, dalyvaujančios su EGF susijusių sprendimų priėmimo procese, turėtų padaryti viską, ką gali, kad sutrumpintų paraiškų nagrinėjimo laiką ir supaprastintų ir prie specialių poreikių priderintų procedūras, taip siekdamos užtikrinti, kad sprendimai dėl EGF mobilizavimo būtų priimami sklandžiai ir greitai; todėl ateityje dėl Komisijos teikiamų prašymų perkelti lėšas spręs biudžeto valdymo institucija ir Komisijos pasiūlymo dėl EGF lėšų mobilizavimo daugiau nebereikės;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EGF, padėdamas atleistiems darbuotojams prisitaikyti prie struktūrinių pokyčių, prisideda prie geresnio globalizacijos ir technologinės pažangos teikiamos naudos paskirstymo. Tai darydamas EGF padeda įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsčio principus ir didinti regionų bei valstybių narių socialinę ir ekonominę sanglaudą.

EGF, padėdamas atleistiems darbuotojams prisitaikyti prie struktūrinių pokyčių, kuriuos nulėmė globalizacija ir technologinė pažanga bei klimato požiūriu palanki, žiedinė efektyvaus energijos ir išteklių naudojimo ekonomika, prisideda prie geresnio globalizacijos ir technologinės pažangos teikiamos naudos paskirstymo, kad darbuotojai galėtų rasti naują darbo vietą. Tai darydamas EGF padeda įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsčio principus ir didinti visų regionų bei valstybių narių socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą ir papildyti priemones, finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendras iniciatyvos tikslas – parodyti solidarumą su atleistais darbuotojais ir savarankiškai dirbančiais asmenimis, kurių veikla nutrūko dėl netikėto didelio masto restruktūrizavimo, kaip nustatyta 5 straipsnyje, ir juos paremti.

1.  Bendras iniciatyvos tikslas – parodyti solidarumą su atleistais darbuotojais, dirbusiais pagal terminuotąją, neterminuotąją darbo sutartį arba laikinaisiais darbuotojais, taip pat savarankiškai dirbančiais asmenimis, kurių veikla nutrūko dėl didelio masto restruktūrizavimo, kaip nustatyta 5 straipsnyje, ir juos paremti suteikiant finansinių priemonių, kad jie galėtų kuo greičiau grįžti į darbo rinką.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Konkretusis EGF tikslas – teikti paramą didelio masto netikėto restruktūrizavimo atvejais, visų pirma susijusiais su globalizacijos keliamais uždaviniais (pavyzdžiui, pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, ginčais dėl prekybos, finansų ar ekonomikos krizėmis, perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos) arba su skaitmeninės transformacijos ar automatizavimo padariniais. Ypatingas dėmesys skiriamas priemonėms, padedančioms pačioje nepalankiausioje padėtyje esančioms grupėms.

2.  Konkretusis EGF tikslas – teikti paramą netikėto restruktūrizavimo atvejais, visų pirma susijusiais su globalizacijos keliamais uždaviniais (pavyzdžiui, pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, ekonomikos sektorių restruktūrizavimu arba išnykimu, konkurencija su privilegijuotoje padėtyje dėl ES konkurencijos taisyklių esančiais ne ES konkurentais, ES ir trečiųjų šalių ginčais dėl prekybos, finansų ar ekonomikos krizėmis, perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, visų pirma anglių atsisakančiuose regionuose) arba su skaitmeninės transformacijos ar automatizavimo padariniais. Ypatingas dėmesys skiriamas priemonėms, padedančioms pačioje nepalankiausioje padėtyje esančioms grupėms. Fondo finansiškai remiamais veiksmais turėtų būti siekiama užtikrinti, kad visi šiuose veiksmuose dalyvaujantys darbuotojai per šešis mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos rastų kokybišką ir tvarią darbo vietą.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  atleistas darbuotojas – darbuotojas, kuris darbo neteko pirma laiko, nes buvo atleistas, arba kurio darbo sutartis nepratęsiama dėl ekonominių priežasčių;

a)  atleistas darbuotojas  darbuotojas arba laikinas darbuotojas, kuris darbo neteko pirma laiko, nes buvo atleistas, arba kurio darbo sutartis nepratęsiama dėl ekonominių priežasčių;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  savarankiškai dirbantis asmuo – asmuo, įdarbinęs mažiau nei 10 darbuotojų;

b)  savarankiškai dirbantis asmuo – asmuo, taip pat įmonės savininkas, įdarbinęs mažiau nei 15 darbuotojų;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  restruktūrizavimas – visi darbo rinkos reiškiniai, kurie lemia atleidimus, turinčius reikšmingą poveikį konkrečios teritorijos ekonomikai;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį valstybės narės įmonėje sustabdoma daugiau kaip 250 atleistų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų veikla, įskaitant veiklos sustabdymą tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonėse;

a)  per šešių mėnesių ataskaitinį laikotarpį valstybės narės arba kaimyninių valstybių pasienio regiono įmonėje sustabdoma ne mažiau kaip 150 atleistų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų veikla, įskaitant veiklos sustabdymą tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonėse;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  per šešių mėnesių ataskaitinį laikotarpį įmonėse, visų pirma MVĮ, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje ir yra viename NUTS 2 lygio regione arba dviejuose gretimuose NUTS 2 lygio regionuose arba daugiau nei dviejuose gretimuose NUTS 2 lygio regionuose, sustabdoma daugiau kaip 250 atleistų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų veikla, su sąlyga, kad dviejuose iš šių regionų atleistų darbuotojų arba darbą praradusių savarankiškai dirbančių asmenų drauge sudėjus yra daugiau nei 250;

b)  per šešių mėnesių ataskaitinį laikotarpį įmonėse, visų pirma MVĮ, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje ir yra viename NUTS 2 lygio regione arba dviejuose gretimuose NUTS 2 lygio regionuose arba daugiau nei dviejuose gretimuose NUTS 2 lygio regionuose, sustabdoma bent 150 atleistų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų veikla, jei dviejuose iš šių regionų atleistų darbuotojų arba darbą praradusių savarankiškai dirbančių asmenų drauge sudėjus yra daugiau nei 150;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį įmonėse, visų pirma MVĮ, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje arba skirtinguose sektoriuose ir yra viename NUTS 2 lygio regione, sustabdoma daugiau kaip 250 atleistų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų veikla.

c)  per šešių mėnesių ataskaitinį laikotarpį įmonėse, visų pirma MVĮ, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje arba skirtinguose sektoriuose ir yra viename NUTS 2 lygio regione, sustabdoma bent 150 atleistų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų veikla.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Mažose darbo rinkose arba paraišką teikiančios valstybės narės tinkamai pagrįstomis išskirtinėmis aplinkybėmis, ypač tais atvejais, kai teikiama su MVĮ susijusi paraiška, pagal šį straipsnį teikiama paraiška skirti finansinę paramą gali būti laikoma priimtina, net jei dalies a punkte, b punkte arba c punkte nustatyti kriterijai tenkinami nevisiškai, kai atleidimas daro didelį poveikį užimtumui ir vietos ar regiono ekonomikai. Paraišką teikianti valstybė narė nurodo, kurie iš 1 dalies a punkte, b punkte arba c punkte nustatytų kriterijų tenkinami nevisiškai. Bendra išskirtinėmis aplinkybėmis skiriamos paramos suma negali viršyti 15 proc. didžiausios metinės EGF sumos.

3.  Mažose darbo rinkose arba paraišką teikiančios valstybės narės tinkamai pagrįstomis išskirtinėmis aplinkybėmis, ypač tais atvejais, kai teikiama su MVĮ susijusi paraiška, pagal šį straipsnį teikiama paraiška skirti finansinę paramą gali būti laikoma priimtina, net jei 2 dalies a punkte, b punkte arba c punkte nustatyti kriterijai tenkinami nevisiškai, kai atleidimas daro didelį poveikį užimtumui ir vietos ar regiono ekonomikai, ypač monoindustrinėse teritorijose. Paraišką teikianti valstybė narė nurodo, kurie iš 2 dalies a punkte, b punkte arba c punkte nustatytų kriterijų tenkinami nevisiškai. Bendra išskirtinėmis aplinkybėmis skiriamos paramos suma negali viršyti 15 proc. didžiausios metinės EGF sumos.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EGF finansinė parama gali būti skiriama siekiant įgyvendinti suderintame prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų pakete nustatytas aktyvias darbo rinkos priemones, padedančias tiksliniams paramos gavėjams, visų pirma pažeidžiamiausiems atleistiems darbuotojams, reintegruotis į darbo rinką ar pradėti dirbti savarankiškai.

EGF finansinė parama gali būti skiriama siekiant įgyvendinti suderintame prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų pakete nustatytas aktyvias darbo rinkos priemones, padedančias tiksliniams paramos gavėjams, visų pirma pažeidžiamiausiems atleistiems darbuotojams, reintegruotis į kokybiškas ir tvarias darbo vietas arba pradėti dirbti savarankiškai.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Skaitmeninės pramonės amžiuje reikalingų įgūdžių sklaida turėtų būti privalomas bet kokio prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo horizontalusis elementas. Mokymo lygis pritaikomas prie atitinkamo paramos gavėjo kvalifikacijos ir poreikių.

Skaitmeninės pramonės amžiuje, žiedinėje, energiją ir išteklius tausojančių technologijų ekonomikoje reikalingų įgūdžių sklaida yra privalomas bet kokio prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo horizontalusis elementas. Mokymo lygis pritaikomas prie atitinkamo paramos gavėjo kvalifikacijos ir poreikių.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 3 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  specialios laikinos priemonės, pavyzdžiui, darbo paieškos išmokos, įdarbinimą skatinančios išmokos darbdaviams, judumo išmokos, stipendijos arba dienpinigiai, įskaitant išmokas slaugytojams.

b)  specialios laikinos priemonės, pavyzdžiui, darbo paieškos išmokos, įdarbinimą skatinančios išmokos darbdaviams, judumo išmokos, maitinimo išmokos, stipendijos arba dienpinigiai, įskaitant išmokas slaugytojams. Šie veiksmai taikomi tik tuo atveju, jei tiksliniai paramos gavėjai patys aktyviai dalyvauja ieškodami darbo ar mokydamiesi.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą atsižvelgiama į darbo rinkos ateities perspektyvas ir būsimas gebėjimų reikmes. Suderintas paslaugų paketas turi derėti su tausaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos tendencijomis ir turi būti atsižvelgiama į skaitmeninės pramonės amžiuje reikalingų įgūdžių sklaidą ir į vietos darbo rinkos paklausą.

Rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą atsižvelgiama į darbo rinkos ateities perspektyvas ir būsimas gebėjimų reikmes. Suderintas paslaugų paketas turi derėti su klimatui nekenkiančios, žiedinės, tausaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos, laipsniško veiklos anglių kasybos regionuose nutraukimo tendencijomis, turi būti atsižvelgiama į skaitmeninės pramonės amžiuje reikalingų įgūdžių sklaidą ir į vietos darbo rinkos paklausą.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas rengiamas konsultuojantis su tiksliniais paramos gavėjais ar jų atstovais arba su socialiniais partneriais.

3.  Suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas rengiamas konsultuojantis su tiksliniais paramos gavėjais ar jų atstovais ir socialiniais partneriais.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Per dešimt darbo dienų nuo paraiškos pateikimo dienos arba, kai taikytina, nuo dienos, kurią Komisija gauna paraiškos vertimą, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė, Komisija praneša valstybei narei apie tai, kokios papildomos informacijos jai reikia, kad galėtų įvertinti paraišką.

2.  Per dešimt darbo dienų nuo paraiškos pateikimo dienos arba, kai taikytina, nuo dienos, kurią Komisija gauna paraiškos vertimą, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė, Komisija patvirtina, kad gavo paraišką, ir praneša valstybei narei, kokios papildomos informacijos jai reikia, kad galėtų įvertinti paraišką.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Remdamasi valstybės narės pateikta informacija, Komisija per 60 darbo dienų nuo tinkamai užpildytos paraiškos gavimo dienos arba, kai taikytina, paraiškos vertimo gavimo dienos įvertina, ar paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo sąlygas. Jei išskirtiniais atvejais Komisija negali laikytis to termino, ji pateikia paaiškinimą raštu ir išdėsto vėlavimo priežastis.

4.  Remdamasi valstybės narės pateikta informacija, Komisija per 45 darbo dienas nuo tinkamai užpildytos paraiškos gavimo dienos arba, kai taikytina, paraiškos vertimo gavimo dienos įvertina, ar paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo sąlygas. Jei išskirtiniais atvejais Komisija negali laikytis to termino, ji pateikia paaiškinimą raštu ir išdėsto vėlavimo priežastis; tokiu atveju ji atlieka įvertinimą per 20 dienų pratęstą terminą.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  jei taikytina, darbuotojus atleidusių įmonių, tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonių, sektorių ir tikslinių paramos gavėjų kategorijos pagal lytį, amžiaus grupę ir išsilavinimą išvardijimas;

d)  jei taikytina, darbuotojus atleidusių įmonių, tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonių, sektorių ir tikslinių paramos gavėjų kategorijos pagal lytį, amžių ir išsilavinimą išvardijimas;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(e)  tikėtinas darbuotojų atleidimo poveikis vietos, regiono ar nacionalinei ekonomikai ir užimtumui;

(e)  tikėtinas darbuotojų atleidimo poveikis vietos, regiono, nacionalinei arba tam tikrais atvejais tarpvalstybinei ekonomikai ir užimtumui;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(f)  suderinto prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo ir su juo susijusių išlaidų išsamus aprašymas, įskaitant visų pirma priemones palankių sąlygų neturinčių, vyresnio amžiaus ir jaunų paramos gavėjų užimtumo iniciatyvoms remti;

(f)  suderinto prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo ir su juo susijusių išlaidų išsamus aprašymas, įskaitant visų pirma priemones palankių sąlygų neturinčių, žemos kvalifikacijos, vyresnio amžiaus ir jaunų bei iš nepalankioje padėtyje esančių vietovių kilusių paramos gavėjų užimtumo iniciatyvoms remti;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalies m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ma)  teiginys, kad siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų finansuojamus veiksmus ir kad bus išvengta dvigubo finansavimo.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Parama tiksliniams paramos gavėjams papildys valstybių narių nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens priemones, įskaitant bendrai finansuojamas iš Sąjungos fondų, vadovaujantis rekomendacijomis, pateiktomis Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirtoje ES kokybės sistemoje.

2.  Parama tiksliniams paramos gavėjams papildys valstybių narių nacionalinio, regioninio, vietos ir tam tikrais atvejais tarpvalstybinio lygmens priemones, įskaitant bendrai finansuojamas priemones iš Sąjungos fondų ir programų, vadovaujantis rekomendacijomis, pateiktomis Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirtoje ES kokybės sistemoje.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija ir paraišką teikianti valstybė narė pagal savo kompetenciją užtikrina iš Sąjungos fondų teikiamos paramos koordinavimą.

4.  Komisija ir paraišką teikianti valstybė narė pagal savo kompetenciją užtikrina iš Sąjungos fondų ir programų teikiamos paramos koordinavimą.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija prižiūri ir reguliariai atnaujina informaciją internete, prieinamą visomis oficialiosiomis Sąjungos institucijų kalbomis, kad būtų pateikiama atnaujinta informacija apie EGF, paraiškų teikimo gairės, taip pat informacija apie patvirtintas ir atmestas paraiškas ir Europos Parlamento ir Tarybos vaidmenį vykdant biudžeto procedūrą.

2.  Komisija prižiūri ir reguliariai atnaujina informaciją internete, prieinamą visomis oficialiosiomis Sąjungos institucijų kalbomis, kad būtų pateikiama atnaujinta informacija apie EGF, paraiškų teikimo gairės, taip pat informacija apie patvirtintas ir atmestas (pateikiant pagrindimą) paraiškas ir Europos Parlamento ir Tarybos vaidmenį vykdant biudžeto procedūrą.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  EGF paramos gavėjai ir jo valdymo institucijos privalo teikti informaciją, kad būtų didinamas fondo matomumas.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija, remdamasi pagal 9 straipsnį atliktu vertinimu ir visų pirma atsižvelgdama į tikslinių paramos gavėjų skaičių, siūlomus veiksmus ir apskaičiuotas sąnaudas, kuo greičiau įvertina ir pasiūlo EGF finansinės paramos, jei ji skiriama, sumą, kuri negali viršyti turimų išteklių.

1.  Komisija, remdamasi pagal 9 straipsnį atliktu vertinimu ir visų pirma atsižvelgdama į tikslinių paramos gavėjų skaičių, siūlomus veiksmus ir apskaičiuotas sąnaudas, per 15 darbo dienų po to, kai buvo atliktas vertinimas, ar paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo sąlygas, įvertina ir pasiūlo EGF finansinės paramos, jei ji skiriama, sumą, kuri negali viršyti turimų išteklių.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei Komisija, remdamasi pagal 9 straipsnį atliktu vertinimu, padaro išvadą, kad šiame reglamente nustatytos finansinės paramos skyrimo sąlygos nėra įvykdytos, ji nedelsdama apie tai praneša paraišką pateikusiai valstybei narei.

4.  Jei Komisija, remdamasi pagal 9 straipsnį atliktu vertinimu, padaro išvadą, kad šiame reglamente nustatytos finansinės paramos skyrimo sąlygos nėra įvykdytos, ji nedelsdama apie tai praneša paraišką pateikusiai valstybei narei, pateikdama tinkamą pagrindimą.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei paramos gavėjas lanko mokymo kursus, kurie tęsiasi dvejus metus ar ilgiau, išlaidos tokiems kursams gali būti laikomos tinkamomis bendrai finansuoti iš EGF iki dienos, kurią reikia pateikti 20 straipsnio 1 dalyje nurodytą galutinę ataskaitą, su sąlyga, kad atitinkamos išlaidos buvo patirtos iki tos dienos.

4.  Jei paramos gavėjas lanko mokymo kursus siekdamas persikvalifikuoti arba steigti verslo įmonę ir tie kursai tęsiasi dvejus metus arba ilgiau, išlaidos tokiems kursams gali būti laikomos tinkamomis bendrai finansuoti iš EGF iki dienos, kurią reikia pateikti 20 straipsnio 1 dalyje nurodytą galutinę ataskaitą, jei atitinkamos išlaidos buvo patirtos iki tos dienos.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  paramos gavėjų apklausos, kuri atliekama praėjus šešiems mėnesiams po įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, rezultatai, įskaitant apčiuopiamus paramos gavėjų įsidarbinamumo pokyčius, o asmenų, kurie gavo darbą, atveju – daugiau informacijos apie gauto darbo kokybę, pavyzdžiui, darbo laiko pasikeitimą, atsakomybės lygį ar darbo užmokesčio pasikeitimą, palyginti su ankstesne darbo vieta, taip pat sektorių, kuriame asmuo gavo darbą, ir šią informaciją, suskirstytą pagal lytį, amžiaus grupę ir išsilavinimą;

d)  paramos gavėjų apklausos, kuri atliekama praėjus šešiems mėnesiams po įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, rezultatai, įskaitant apčiuopiamus paramos gavėjų įsidarbinamumo pokyčius, o asmenų, kurie gavo darbą, atveju – daugiau informacijos apie gauto darbo kokybę, pavyzdžiui, darbo laiko pasikeitimą, atsakomybės lygį ar darbo užmokesčio pasikeitimą, palyginti su ankstesne darbo vieta, taip pat sektorių, kuriame asmuo gavo darbą;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. ir vėliau kas dvejus metus teikia Europos Parlamentui ir Tarybai išsamią kiekybinę ir kokybinę pagal šį reglamentą ir Reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 vykdytos veiklos ataskaitą už praėjusius dvejus metus. Ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama EGF pasiektiems rezultatams; joje visų pirma pateikiama informacija, susijusi su pateiktomis paraiškomis, priimtais sprendimais, finansuotomis priemonėmis, įskaitant priede nustatytų rodiklių statistinius duomenis, tų priemonių ir kitų Sąjungos fondų, visų pirma ESF+, lėšomis finansuojamų priemonių tarpusavio papildomumu ir informacija, susijusi su baigimu naudoti skirtą finansinę paramą, taip pat dokumentais pagrįstos paraiškos, kurios dėl asignavimų stokos ir neatitikties kriterijams buvo atmestos arba buvo sumažinta joms skirta suma.

1.  Komisija iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. ir vėliau kas dvejus metus teikia Europos Parlamentui ir Tarybai išsamią kiekybinę ir kokybinę pagal šį reglamentą ir Reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 vykdytos veiklos ataskaitą už praėjusius dvejus metus. Ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama EGF pasiektiems rezultatams; joje visų pirma pateikiama informacija, susijusi su pateiktomis paraiškomis, jų nagrinėjimo greičiu ir galimais taikomų taisyklių trūkumais, priimtais sprendimais, finansuotomis priemonėmis, įskaitant priede nustatytų rodiklių statistinius duomenis, tų priemonių ir kitų Sąjungos fondų, visų pirma ESF+, lėšomis finansuojamų priemonių tarpusavio papildomumu ir informacija, susijusi su baigimu naudoti skirtą finansinę paramą, taip pat dokumentais pagrįstos paraiškos, kurios dėl asignavimų stokos ir neatitikties kriterijams buvo atmestos arba buvo sumažinta joms skirta suma.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ataskaita perduodama susipažinti Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir socialiniams partneriams.

2.  Ataskaita perduodama susipažinti valstybėms narėms, Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir socialiniams partneriams.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto 1 dalies 9 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  asmenys, turintys mažiau kaip dvejų metų profesinę patirtį,

 

– asmenys, turintys nuo dvejų iki dešimties metų profesinę patirtį,

 

– asmenys, turintys daugiau kaip dešimties metų profesinę patirtį.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF)

Nuorodos

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

11.6.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Tamás Deutsch

20.6.2018

Svarstymas komitete

27.9.2018

 

 

 

Priėmimo data

25.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Buda, Raffaele Fitto, Elsi Katainen, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Milan Zver

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

36

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova

ECR

Raffaele Fitto, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee, Ángela Vallina

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

2

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

10.9.2018

POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto

pateiktas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF)

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 -2018/0202(COD))

Pranešėja: Vilija Blinkevičiūtė

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas teikia atsakingam Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  įgyvendinant fondų veiklą turėtų būti laikomasi horizontaliųjų principų, nustatytų Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Valstybės narės ir Komisija turėtų siekti pašalinti vyrų ir moterų nelygybę ir didinti jų lygybę bei integruoti lyčių aspektą, taip pat kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Fondų tikslų turėtų būti siekiama atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“;

(1)  įgyvendinant fondų veiklą turėtų būti laikomasi horizontaliųjų principų, nustatytų Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Remiantis SESV 8 straipsniu, valstybės narės ir Komisija turėtų siekti pašalinti vyrų ir moterų nelygybę ir didinti jų lygybę bei integruoti lyčių aspektą, užtikrindamos, kad įgyvendinant EGF lėšomis finansuojamus prioritetus būtų prisidedama prie lyčių lygybės skatinimo, taip pat kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Fondų tikslų turėtų būti siekiama atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  Europos pokyčių stebėsenos centras, įsikūręs Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fonde („Eurofound“) Dubline, padeda Komisijai ir valstybėms narėms atlikti kokybinę ir kiekybinę analizę, kad joms būtų lengviau įvertinti globalizacijos, restruktūrizavimo ir EGF naudojimo tendencijas;

(17)  Europos pokyčių stebėsenos centras, įsikūręs Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fonde („Eurofound“) Dubline, padeda Komisijai ir valstybėms narėms atlikti kokybinę ir kiekybinę analizę, kad joms būtų lengviau įvertinti globalizacijos, restruktūrizavimo ir EGF naudojimo tendencijas; Į tokią analizę, kai tinkama, turėtų būti įtrauktas šių tendencijų lyčių perspektyvos vertinimas, kad EGF ir kitomis atitinkamomis priemonėmis būtų galima veiksmingiau kovoti su lyčių nelygybe;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  EGF finansinė parama visų pirma turėtų būti skiriama aktyvioms darbo rinkos priemonėms, kuriomis siekiama sparčiai reintegruoti paramos gavėjus į tvarią darbo vietą tame pačiame ar kitame veiklos sektoriuje. Priemonės turėtų atspindėti numatomus vietos ar regiono darbo rinkos poreikius. Tačiau prireikus taip pat turėtų būti remiamas atleistų darbuotojų judumas, kad jie galėtų rasti naują darbą kitur. Visų pirma daugiausia dėmesio reikėtų skirti skaitmeniniame amžiuje reikalingų įgūdžių sklaidai. Reikėtų apriboti piniginių išmokų įtraukimą į suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą. Bendrovės galėtų būti skatinamos prisidėti prie nacionalinio bendro EGF remiamų priemonių finansavimo;

(19)  EGF finansinė parama visų pirma turėtų būti skiriama aktyvioms darbo rinkos priemonėms, kuriomis siekiama sparčiai reintegruoti paramos gavėjus į tvarią darbo vietą, kai yra skatinamos naujos profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros užtikrinimo formos siekiant paremti dirbančius tėvus ir prižiūrinčiuosius asmenis, taip pat lyčių lygybę užimtumo srityje, tame pačiame ar kitame veiklos sektoriuje. Priemonės turėtų atspindėti numatomus vietos ar regiono darbo rinkos poreikius. Tačiau prireikus taip pat turėtų būti remiamas atleistų darbuotojų judumas, kad jie galėtų rasti naują darbą kitur. Visų pirma daugiausia dėmesio reikėtų skirti skaitmeniniame amžiuje reikalingų įgūdžių sklaidai. Reikėtų apriboti piniginių išmokų įtraukimą į suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą. Bendrovės galėtų būti skatinamos prisidėti prie nacionalinio bendro EGF remiamų priemonių finansavimo;

Pagrindimas

Svarbu nurodyti, kad tvarios užimtumo formos, kai paramos gavėjai bus reintegruoti, taip pat turėtų apimti visas galimybes pagal nacionalinius teisės aktus ir būsimą ES direktyvą derinti profesinį ir asmeninį gyvenimą, taip prisidedant prie lyčių lygybės užimtumo ir privataus gyvenimo srityse.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  EGF finansinė parama visų pirma turėtų būti skiriama aktyvioms darbo rinkos priemonėms, kuriomis siekiama sparčiai reintegruoti paramos gavėjus į tvarią darbo vietą tame pačiame ar kitame veiklos sektoriuje. Priemonės turėtų atspindėti numatomus vietos ar regiono darbo rinkos poreikius. Tačiau prireikus taip pat turėtų būti remiamas atleistų darbuotojų judumas, kad jie galėtų rasti naują darbą kitur. Visų pirma daugiausia dėmesio reikėtų skirti skaitmeniniame amžiuje reikalingų įgūdžių sklaidai. Reikėtų apriboti piniginių išmokų įtraukimą į suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą. Bendrovės galėtų būti skatinamos prisidėti prie nacionalinio bendro EGF remiamų priemonių finansavimo;

(19)  EGF finansinė parama visų pirma turėtų būti skiriama aktyvioms darbo rinkos priemonėms, kuriomis siekiama sparčiai reintegruoti paramos gavėjus į tvarią darbo vietą tame pačiame ar kitame veiklos sektoriuje. Priemonės turėtų atspindėti numatomus vietos ar regiono darbo rinkos poreikius. Tačiau prireikus taip pat turėtų būti remiamas atleistų darbuotojų judumas, kad jie galėtų rasti naują darbą kitur. Visų pirma daugiausia dėmesio reikėtų skirti skaitmeniniame amžiuje reikalingų įgūdžių sklaidai ir, kai tikslinga, lyčių stereotipų įveikimui užimtumo srityje. Reikėtų apriboti piniginių išmokų įtraukimą į suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą. Bendrovės galėtų būti skatinamos prisidėti prie nacionalinio bendro EGF remiamų priemonių finansavimo;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a)  įgyvendindamos ir kurdamos suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, kuriuo siekiama palengvinti tikslinių paramos gavėjų reintegraciją, valstybės narės turėtų išnaudoti ir geriau nukreipti skaitmeninės darbotvarkės ir bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos tikslus, kad būtų pašalintas didelis lyčių skirtumas IRT ir gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos sektoriuose, skatinant perkvalifikuoti moteris, kad jos galėtų dirbti IRT ir MTIM sektoriuose. Valstybės narės, įgyvendindamos ir rengdamos suderintą prie individualų poreikių pritaikytų paslaugų paketą, turėtų papildomai stengtis panaikinti vienos lyties vyravimą pramonės šakose ir sektoriuose, kuriuose tai nuo seno būdinga. Didinant mažiau atstovaujamos lyties atstovų skaičių įvairiuose sektoriuose, pvz., finansų, IRT ir MTIM, būtų prisidedama prie vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumo mažinimo;

Pagrindimas

Ankstesnė EGF įgyvendinimo patirtis parodė, kad paprastai moterys perkvalifikuojamos dirbti sektoriuose, kuriuose tradiciškai daugiau moterų ir kuriuose darbo užmokestis mažesnis, taigi vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijos skirtumai išlieka.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  rengdamos suderintą aktyvių darbo rinkos politikos priemonių paketą, valstybės narės turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į palankių sąlygų neturinčius paramos gavėjus, įskaitant jaunus ar vyresnio amžiaus darbo neturinčius asmenis ir tuos, kuriems gresia skurdas, kadangi tos grupės, siekdamos sugrįžti į darbo rinką, susiduria su ypatingomis problemomis. Tačiau įgyvendinant EGF paramą reikėtų gerbti ir propaguoti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus – tai vienos iš svarbiausių Sąjungos vertybių, įtvirtintos ir Europos socialinių teisių ramstyje;

(21)  rengdamos suderintą aktyvių darbo rinkos politikos priemonių paketą, valstybės narės turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į palankių sąlygų neturinčius paramos gavėjus, įskaitant jaunus ar vyresnio amžiaus darbo neturinčius asmenis ir tuos, kuriems gresia skurdas, taip pat atsižvelgti į poreikį kovoti su moterų diskriminacija užimtumo srityje, kadangi tos grupės, siekdamos sugrįžti į darbo rinką, susiduria su ypatingomis problemomis. Tačiau įgyvendinant EGF paramą reikėtų gerbti ir propaguoti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus – tai vienos iš svarbiausių Sąjungos vertybių, įtvirtintos ir Europos socialinių teisių ramstyje. EGF įgyvendinimu turėtų būti siekiama prisidėti prie tvaraus užimtumo skatinimo, kad būtų užtikrintos lygios galimybės, laikomasi vienodo darbo užmokesčio už vienodos vertės darbą principo ir remiamos profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros užtikrinimo priemonės, skatinančios lyčių lygybę;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  rengdamos suderintą aktyvių darbo rinkos politikos priemonių paketą, valstybės narės turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į palankių sąlygų neturinčius paramos gavėjus, įskaitant jaunus ar vyresnio amžiaus darbo neturinčius asmenis ir tuos, kuriems gresia skurdas, kadangi tos grupės, siekdamos sugrįžti į darbo rinką, susiduria su ypatingomis problemomis. Tačiau įgyvendinant EGF paramą reikėtų gerbti ir propaguoti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus – tai vienos iš svarbiausių Sąjungos vertybių, įtvirtintos ir Europos socialinių teisių ramstyje;

(21)  rengdamos suderintą aktyvių darbo rinkos politikos priemonių paketą, valstybės narės turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į palankių sąlygų neturinčius paramos gavėjus, įskaitant jaunus ar vyresnio amžiaus darbo neturinčius asmenis, neįgaliuosius, artimuosius prižiūrinčius asmenis ir tuos, kuriems gresia skurdas, kadangi tos grupės, siekdamos sugrįžti į darbo rinką, susiduria su ypatingomis problemomis. Tačiau įgyvendinant EGF paramą reikėtų gerbti ir propaguoti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus – tai vienos iš svarbiausių Sąjungos vertybių, įtvirtintos ir Europos socialinių teisių ramstyje;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  atsižvelgdamos į lygybės principą, valstybės narės turėtų užtikrinti veiksmingą prieigą prie informacijos apie EGF visoje savo teritorijoje, įskaitant kaimo vietoves;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  kad Europos Parlamentas galėtų vykdyti demokratinę kontrolę ir Komisija galėtų nuolat stebėti EGF paramos rezultatus, valstybės narės turėtų pateikti galutinę EGF paramos įgyvendinimo ataskaitą;

(31)  kad Europos Parlamentas galėtų vykdyti demokratinę kontrolę ir Komisija galėtų nuolat stebėti EGF paramos rezultatus, valstybės narės turėtų pateikti galutinę EGF paramos įgyvendinimo ataskaitą, kurioje būtų reaguojama į aiškius stebėsenos reikalavimus, nurodomi tolesni su paramos gavėjais susiję veiksmai ir pateikiamas lyčių lygybės poveikio vertinimas;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  atsižvelgiant į tai, kad ekonomikos skaitmeninė transformacija reikalauja, kad darbuotojai būtų įgiję tam tikrus skaitmeninius gebėjimus, skaitmeniniame amžiuje reikalingų įgūdžių sklaida turėtų būti privalomas siūlomo suderinto prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo horizontalusis elementas,

(39)  atsižvelgiant į tai, kad ekonomikos skaitmeninė transformacija reikalauja, kad darbuotojai būtų įgiję tam tikrus skaitmeninius gebėjimus, skaitmeniniame amžiuje reikalingų įgūdžių sklaida turėtų būti privalomas siūlomo suderinto prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo horizontalusis elementas ir apimti tikslą didinti moterų, turinčių MTIM srities profesiją, skaičių,

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Konkretusis EGF tikslas – teikti paramą didelio masto netikėto restruktūrizavimo atvejais, visų pirma susijusiais su globalizacijos keliamais uždaviniais (pavyzdžiui, pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, ginčais dėl prekybos, finansų ar ekonomikos krizėmis, perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos) arba su skaitmeninės transformacijos ar automatizavimo padariniais. Ypatingas dėmesys skiriamas priemonėms, padedančioms pačioje nepalankiausioje padėtyje esančioms grupėms.

2.  Konkretusis EGF tikslas – teikti paramą didelio masto netikėto restruktūrizavimo atvejais, visų pirma susijusiais su globalizacijos keliamais uždaviniais (pavyzdžiui, pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, ginčais dėl prekybos, finansų ar ekonomikos krizėmis, perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos) arba su skaitmeninės transformacijos ar automatizavimo padariniais. Ypatingas dėmesys skiriamas priemonėms, padedančioms pačioje nepalankiausioje padėtyje esančioms grupėms, kuriomis prisidedama prie lyčių lygybės skatinimo.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principas − jokios tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos dėl lyties nebuvimas įvairiais finansinės paramos teikimo etapais, ypač atrenkant tikslines grupes, nustatant kriterijus, rodiklius ir gavėjus;

Pagrindimas

Siekiant sustiprinti su reglamento lyčių aspektą, reikia pridėti vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principo apibrėžtį. Be to, reikia aiškiai paminėti netiesioginę diskriminaciją, nes įgyvendinant įvairias programas paprastai kyla būtent tokio pobūdžio diskriminacija.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EGF finansinė parama gali būti skiriama siekiant įgyvendinti suderintame prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų pakete nustatytas aktyvias darbo rinkos priemones, padedančias tiksliniams paramos gavėjams, visų pirma pažeidžiamiausiems atleistiems darbuotojams, reintegruotis į darbo rinką ar pradėti dirbti savarankiškai.

EGF finansinė parama gali būti skiriama siekiant įgyvendinti suderintame prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų pakete nustatytas aktyvias darbo rinkos priemones, padedančias tiksliniams paramos gavėjams, visų pirma moterims ir pažeidžiamiausiems atleistiems darbuotojams, reintegruotis į darbo rinką ar pradėti dirbti savarankiškai.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 3 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  tikslinis mokymas ir perkvalifikavimas, įskaitant su informacinėmis ir ryšių technologijomis susijusių gebėjimų ir kitų skaitmeniniame amžiuje reikalingų įgūdžių ugdymą, įgytos patirties sertifikavimas, pagalba ieškant darbo, profesinis orientavimas, konsultavimas, mentorystė, pagalba atleistiems asmenims, verslumo skatinimas, pagalba norintiems pradėti dirbti savarankiškai, startuoliai, pagalba darbuotojams perimant įmonę ir bendradarbiavimo veikla;

a)  tikslinis mokymas ir perkvalifikavimas, įskaitant su informacinėmis ir ryšių technologijomis susijusių gebėjimų ir kitų skaitmeniniame amžiuje reikalingų įgūdžių ugdymą, informavimas apie mokymąsi visą gyvenimą, įgytos patirties sertifikavimas, pagalba ieškant darbo, profesinis orientavimas, konsultavimas, mentorystė, pagalba atleistiems asmenims, verslumo skatinimas, pagalba norintiems pradėti dirbti savarankiškai, startuoliai, pagalba darbuotojams perimant įmonę ir bendradarbiavimo veikla. Ši veikla vykdoma remiantis vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principu, ypatingą dėmesį skiriant moterų aktyvumo darbo rinkoje palaikymui;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 3 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  tikslinis mokymas ir perkvalifikavimas, įskaitant su informacinėmis ir ryšių technologijomis susijusių gebėjimų ir kitų skaitmeniniame amžiuje reikalingų įgūdžių ugdymą, įgytos patirties sertifikavimas, pagalba ieškant darbo, profesinis orientavimas, konsultavimas, mentorystė, pagalba atleistiems asmenims, verslumo skatinimas, pagalba norintiems pradėti dirbti savarankiškai, startuoliai, pagalba darbuotojams perimant įmonę ir bendradarbiavimo veikla;

a)  tikslinis mokymas ir perkvalifikavimas, įskaitant su informacinėmis ir ryšių technologijomis susijusių gebėjimų ir kitų skaitmeniniame amžiuje reikalingų įgūdžių ugdymą, įgytos patirties sertifikavimas, pagalba ieškant darbo, profesinis orientavimas, konsultavimas, mentorystė, su moterų įgalėjimu, pasitikėjimu savimi ir motyvavimu susiję moduliai, pagalba atleistiems asmenims, verslumo skatinimas, pagalba norintiems pradėti dirbti savarankiškai, startuoliai, pagalba darbuotojams perimant įmonę ir bendradarbiavimo veikla;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 3 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  specialios laikinos priemonės, pavyzdžiui, darbo paieškos išmokos, įdarbinimą skatinančios išmokos darbdaviams, judumo išmokos, stipendijos arba dienpinigiai, įskaitant išmokas slaugytojams.

b)  specialios laikinos priemonės, pavyzdžiui, darbo paieškos išmokos, įdarbinimą skatinančios išmokos darbdaviams, judumo išmokos, stipendijos arba dienpinigiai, įskaitant profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros išmokas dirbantiems tėvams ir prižiūrintiesiems asmenims.

Pagrindimas

Reikia tiksliai nurodyti, kas yra galimi paramos gavėjai, nes jie turi atitikti būsimą teisės aktą. Be to, kadangi ES teisės aktuose nėra prižiūrinčiojo asmens apibrėžties, jei nuostatoje bus paminėti tik prižiūrintieji asmenys, esama pavojaus, kad dirbantys tėvai į taikymo sritį nepateks.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 3 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  priemonės, kuriomis siekiama paskatinti palankių sąlygų neturinčius darbuotojus, darbuotojus, kurių skurdo rizika didesnė, arba vyresnius darbuotojus likti darbo rinkoje arba į ją sugrįžti.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Su b punkte nustatytomis priemonėmis susijusios išlaidos negali viršyti 35 proc. visų šioje dalyje nurodytų suderinto prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo išlaidų.

Su b punkte nustatytomis priemonėmis susijusios išlaidos negali viršyti 50 proc. visų šioje dalyje nurodytų suderinto prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo išlaidų.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą atsižvelgiama į darbo rinkos ateities perspektyvas ir būsimas gebėjimų reikmes. Suderintas paslaugų paketas turi derėti su tausaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos tendencijomis ir turi būti atsižvelgiama į skaitmeninės pramonės amžiuje reikalingų įgūdžių sklaidą ir į vietos darbo rinkos paklausą.

Rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą atsižvelgiama į tvarias darbo rinkos ateities perspektyvas ir būsimas gebėjimų reikmes. Suderintas paslaugų paketas turi derėti su tausaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos tendencijomis ir turi būti atsižvelgiama į skaitmeninės pramonės amžiuje ir tvariuose žaliuosiuose sektoriuose bei darbo vietose reikalingų įgūdžių sklaidą, vietos darbo rinkos paklausą ir būtinybę panaikinti moterų ir vyrų užimtumo skirtumus.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 6 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

kurdamos suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, kuriuo siekiama palengvinti tikslinių paramos gavėjų reintegraciją į darbo rinką, valstybės narės siekia pašalinti lyčių skirtumus informacijos, ryšių, gamtos mokslų, matematikos ir technologijų sektoriuose, skatinant perkvalifikuoti moteris, kad jos galėtų dirbti sektoriuose, kuriuose tradiciškai daugiau vyrų, kaip antai finansai, IRT ir MTIM.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad įvairiais EGF finansinės paramos įgyvendinimo etapais būtų skatinama moterų ir vyrų lygybė ir atsižvelgiama į lyčių integracijos aspektą; tai turi būti neatsiejama šio proceso dalis.

Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad įvairiais EGF finansinės paramos įgyvendinimo etapais, ypač atrenkant tikslines grupes, nustatant kriterijus ir rodiklius, taip pat paramos gavėjams kuriant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, būtų skatinama moterų ir vyrų lygybė ir atsižvelgiama į lyčių integracijos aspektą; tai turi būti neatsiejama šio proceso dalis.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad įvairiais EGF finansinės paramos įgyvendinimo etapais būtų skatinama moterų ir vyrų lygybė ir atsižvelgiama į lyčių integracijos aspektą; tai turi būti neatsiejama šio proceso dalis.

Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad visais atitinkamais EGF finansinės paramos įgyvendinimo etapais būtų skatinama moterų ir vyrų lygybė ir atsižvelgiama į lyčių integracijos aspektą; tai turi būti neatsiejama šio proceso dalis.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija, remdamasi savo patirtimi ir siekdama padidinti EGF rezultatyvumą bei užtikrinti, kad Sąjungos piliečiai ir darbuotojai žinotų apie EGF, įgyvendina veiklą, susijusią su informacija ir komunikacija apie EGF paraiškas ir rezultatus.

Komisija, remdamasi savo patirtimi ir siekdama padidinti EGF rezultatyvumą bei užtikrinti, kad Sąjungos piliečiai ir darbuotojai, įskaitant piliečius ir darbuotojus, gyvenančius kaimo vietovėse, kuriose informacija yra sunkiai prieinama, žinotų apie EGF, įgyvendina veiklą, susijusią su informacija ir komunikacija apie EGF paraiškas ir rezultatus.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau kaip iki septinto mėnesio pabaigos, skaičiuojant nuo 15 straipsnio 3 dalyje nustatyto laikotarpio pabaigos, atitinkama valstybė narė Komisijai pateikia galutinę finansinės paramos įgyvendinimo ataskaitą, kurioje, be kita ko, pateikiama ši informacija:

1.  Ne vėliau kaip iki septinto mėnesio pabaigos, skaičiuojant nuo 15 straipsnio 3 dalyje nustatyto laikotarpio pabaigos, atitinkama valstybė narė Komisijai pateikia galutinę finansinės paramos įgyvendinimo ataskaitą su viešai prieinamais ir pagal lytį suskirstytais duomenimis, kurioje, be kita ko, pateikiama ši informacija:

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  atskiras lyčių lygybės poveikio vertinimas, susijęs su aptariamais atvejais;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kas ketverius metus Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis atlieka EGF finansinės paramos vertinimą.

1.  Kas ketverius metus Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis atlieka EGF finansinės paramos vertinimą, kuriame atsižvelgiama į lyčių aspektą.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

3.9.2018

 

 

 


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF)

Nuorodos

COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

30.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

11.6.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

 

REGI

11.6.2018

AGRI

5.7.2018

FEMM

11.6.2018

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

21.6.2018

AGRI

20.6.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Maria Arena

31.5.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

6.9.2018

9.10.2018

 

 

Priėmimo data

27.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

Pateikimo data

7.12.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

42

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Czesław Hoc

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

1

-

ECR

Amjad Bashir

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 11 d.Teisinis pranešimas