Proċedura : 2018/2155(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0449/2018

Testi mressqa :

A8-0449/2018

Dibattiti :

PV 14/01/2019 - 21
CRE 14/01/2019 - 21

Votazzjonijiet :

PV 15/01/2019 - 8.13
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2019)0013

RAPPORT     
PDF 650kWORD 61k
10.12.2018
PE 623.953v02-00 A8-0449/2018

dwar il-Linji Gwida tal-UE u l-mandat tal-Mibgħut Speċjali tal-UE dwar il-promozzjoni tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin barra l-UE

(2018/2155(INI))

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Rapporteur: Andrzej Grzyb

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI FIL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Linji Gwida tal-UE u l-mandat tal-Mibgħut Speċjali tal-UE dwar il-promozzjoni tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin barra l-UE

(2018/2155(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-protezzjoni legali internazzjonali tal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, ta' reliġjon jew ta' twemmin iggarantita mill-Artikolu 18 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem (UDHR) tal-1948, l-Artikolu 18 tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR) tal-1966, id-Dikjarazzjoni dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta' Intolleranza u ta' Diskriminazzjoni tal-1981 abbażi tar-Reliġjon jew tat-Twemmin, l-Artikolu 9 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Artikoli 10, 21 u 22 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Kumment Nru 22 tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti tat-30 ta' Lulju 1993 dwar l-Artikolu 18 tal-UDHR tal-1948 u r-Riżoluzzjoni 16/18 tiegħu tat-12 ta' April 2011 dwar il-ġlieda kontra l-intolleranza, l-isterjotipar negattiv u l-istigmatizzazzjoni ta' persuni bbażati fuq ir-reliġjon jew it-twemmin, u d-diskriminazzjoni, l-inċitament għall-vjolenza u l-vjolenza kontrihom,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikoli 2 u 21 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 17 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-21 ta' Frar 2011 dwar l-intolleranza, id-diskriminazzjoni u l-vjolenza abbażi tar-reliġjon jew it-twemmin,

–  wara li kkunsidra l-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija, adottat fil-25 ta' Ġunju 2012 mill-Kunsill, u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE 2015-2019 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija,

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE tal-24 ta' Ġunju 2013 dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar l-abbozz ta' Linji gwida tal-UE dwar il-Promozzjoni u l-Protezzjoni tal-Libertà ta' Reliġjon jew ta' Twemmin(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-20 ta' Jannar 2011 dwar is-sitwazzjoni tal-Insara fil-kuntest tal-libertà ta' reliġjon(2), tal-4 ta' Frar 2016 dwar il-qtil tal-massa sistematiku ta' minoranzi reliġjużi mill-hekk imsejħa "ISIS/Da'esh"(3) u tal-14 ta' Diċembru 2017 dwar is-sitwazzjoni tar-Rohingya(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Lulju 2015 dwar l-approċċ il-ġdid tal-UE għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija – evalwazzjoni tal-Fond Ewropew għad-Demokrazija (EED) mindu ġie stabbilit(5), u b'mod partikolari l-paragrafi 27 u 28 tagħha,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-14 ta' Diċembru 2016(6) u tat-23 ta' Novembru 2017(7), rispettivament dwar ir-Rapporti Annwali għall-2015 u l-2016 dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni, b'mod partikolari l-paragrafu 14 tar-riżoluzzjoni tal-2016 fir-rigward tal-2016, u b'mod partikolari l-paragrafu 8 tar-riżoluzzjoni tal-2017 fir-rigward tal-2016,

–  wara li kkunsidra l-"Pjan ta' Azzjoni tar-Rabat" ippubblikat fil-5 ta' Ottubru 2012 mill-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem (OHCHR) dwar il-projbizzjoni ta' promozzjoni ta' mibgħeda nazzjonali, razzjali jew reliġjuża li tikkostitwixxi inċitament għad-diskriminazzjoni, l-ostilità jew il-vjolenza,

–  wara li kkunsidra l-mandat tal-Mibgħut Speċjali dwar il-promozzjoni tal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon barra l-UE,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 235/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja(8),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 2014 dwar approċċ ibbażat fuq id-drittijiet għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp, li jinkludi d-drittijiet tal-bniedem kollha, u d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tat-30 ta' April 2014 bit-titolu "Tool-box – A rights-based approach encompassing all human rights for EU development cooperation" (Sett ta' għodod - Approċċ ibbażat fuq id-drittijiet li jinkludi d-drittijiet tal-bniedem kollha għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE) (SWD(2014)0152),

–  wara li kkunsidra l-għoti tal-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb tal-Parlament Ewropew lill-blogger u attivista Sawdi Raif Badawi fl-2015 għall-isforzi notevoli tiegħu biex irawwem diskussjoni miftuħa dwar ir-reliġjon u l-politika f'pajjiżu; wara li kkunsidra d-detenzjoni kontinwa tiegħu wara l-kundanna ta' 10 snin ħabs, elf frostata u multa kbira li ngħatatlu talli allegatament "insulta l-Islam",

–  wara li kkunsidra l-każ tal-Pakistana Nisranija Asia Bibi, li ntbagħtet il-ħabs u ngħatat il-piena tal-mewt minħabba blasfemija, u l-ħelsien riċenti tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A8-0449/2018),

A.  billi l-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon u tat-twemmin, kif imsejħa normalment fil-qafas tal-UE u f'din ir-riżoluzzjoni, id-dritt għal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin (FoRB) hija dritt tal-bniedem inerenti għall-bnedmin kollha u dritt fundamentali tal-individwi bħal kwalunkwe persuna oħra, li jenħtieġ li ma jkun soġġett għall-ebda diskriminazzjoni, kif stabbilit fit-testi kostituttivi internazzjonali u Ewropej, inklużi d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea; billi kulħadd għandu d-dritt għar-rispett tad-drittijiet kollha tal-bniedem imnaqqxa fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, mingħajr diskriminazzjoni minħabba razza, etniċità, abilità, sess, orjentazzjoni sesswali, twemmin reliġjuż jew nuqqas ta' twemmin reliġjuż; billi, skont l-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-azzjonijiet tal-Unjoni fix-xena internazzjonali għandhom ikunu ggwidati mill-prinċipji li ispiraw il-ħolqien tagħha; billi, skont l-Artikolu 2 tat-Trattat, l-Unjoni hija bbażata fuq soċjetajiet li fihom jipprevalu l-pluraliżmu u t-tolleranza;

B.  billi l-prinċipju tas-separazzjoni tal-Knisja mill-Istat huwa prinċipju kostituzzjonali ewlieni madwar id-dinja u fl-Ewropa;

C.  billi l-Parlament Ewropew iddefinixxa s-sekulariżmu bħala separazzjoni stretta bejn awtorità reliġjuża u politika, li jimplika r-rifjut ta' kwalunkwe interferenza reliġjuża fil-funzjonament ta' istituzzjonijiet pubbliċi u ta' kwalunkwe interferenza pubblika fl-affarijiet reliġjużi, ħlief biex jiġu rrispettati r-regoli li jirregolaw il-preservazzjoni tas-sigurtà pubblika u l-ordni (inkluż ir-rispett tal-libertà tal-oħrajn) u biex tiġi żgurata l-istess libertà tal-kuxjenza għal kulħadd, kemm jekk wieħed jemmen, jekk huwa anjostiku jew ateu;

D.  billi l-FoRB timplika d-dritt tal-individwu li jagħżel dak li jrid jemmen jew ma jemminx, id-dritt li wieħed jibdel jew jabbanduna r-reliġjon u l-konvinzjonijiet tiegħu mingħajr l-ebda restrizzjoni, u d-dritt li wieħed jipprattika u jimmanifesta l-ħsieb, il-kuxjenza, ir-reliġjon u t-twemmin tal-għażla tiegħu, sew jekk individwalment jew f'komunità u sew jekk fil-privat jew fil-pubbliku; billi l-manifestazzjoni tal-ħsieb, tal-kuxjenza tar-reliġjon jew tat-twemmin tista' tiġi espressa permezz ta' qima, osservanza, prattika u tagħlim; billi l-FoRB tinvolvi d-dritt tal-komunitajiet tal-persuni li jemmnu u li ma jemmnux li jippreservaw jew jabbandunaw l-etos tagħhom u li jaġixxu f'konformità miegħu, u l-intitolament għall-organizzazzjonijiet reliġjużi, sekulari u mhux konfessjonali tagħhom li jkollhom personalità legali rikonoxxuta; billi l-protezzjoni ta' individwi li jaderixxu ma' xi reliġjon jew mal-ebda reliġjon u li l-indirizzar effettiv tal-ksur tal-FoRB, bħad-diskriminazzjoni jew ir-restrizzjonijiet legali bbażati fuq ir-reliġjon jew it-twemmin, huma kundizzjonijiet primordjali sabiex jiġi żgurat li l-individwi jkunu jistgħu jgawdu mill-FoRB fuq bażi ugwali;

E.  billli twemminiet teistiċi, non-teistiċi u atei, kif ukoll id-dritt li wieħed ma jkollu l-ebda reliġjon jew twemmin huma protetti wkoll taħt l-Artikolu 18 tal-ICCPR; billi li wieħed iħaddan jew ma jħaddanx reliġjon jew twemmin huwa dritt assolut u ma jistax jiġi limitat taħt l-ebda ċirkostanza;

F.  billi d-drittijiet kollha tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali huma indiviżibbli, interdipendenti u interrelatati; billi l-FoRB tinkludi u tiddependi fuq elementi ta' bosta drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali oħra, bħal-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-għaqda u tal-assoċjazzjoni, u flimkien għandhom rwol importanti fil-ġlieda kontra kull forma ta' intolleranza u diskriminazzjoni bbażata fuq ir-reliġjon jew it-twemmin;

G.  billi l-libertà tar-reliġjon trid tieqaf fil-punt fejn il-prattika tagħha tkun tikser id-drittijiet u l-libertajiet ta' oħrajn, u billi l-prattika ta' reliġjon jew insegwiment ta' konvinzjoni qatt ma jistgħu, bl-ebda mod, jiġġustifikaw estremiżmu vjolenti jew mutilazzjoni, u lanqas ma jistgħu jagħtu lil xi ħadd il-libertà li jaġixxi b'mod li huma ta' detriment għad-dinjità inerenti tal-individwu;

H.  billi r-rispett lejn il-FoRB jikkontribwixxi direttament għad-demokrazija, l-iżvilupp, l-istat tad-dritt, il-paċi u l-istabbiltà; billi l-ksur tal-FoRB qed jinfirex, jaffettwa lin-nies fil-partijiet kollha tad-dinja, jaffettwa d-dinjità tal-ħajja tal-bniedem, u jista' jikkawża jew iżid l-intolleranza, u spiss huwa indikatur bikri ta' vjolenza u kunflitti potenzjali; billi l-istati jeħtiġilhom jeżerċitaw id-diliġenza dovuta sabiex jipprevjenu, jinvestigaw u jikkastigaw atti ta' vjolenza, jew it-theddida tagħhom, kontra persuni minħabba r-reliġjon jew it-twemmin tagħhom, kif ukoll jiżguraw l-obbligu ta' rendikont jekk iseħħ tali ksur;

I.  billi, skont l-Artikolu 21 tat-TUE, l-UE tippromwovi u tiddefendi l-universalità u l-indiviżibbiltà tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali u tirrispetta d-dinjità tal-bniedem bħala parti mill-prinċipji ta' gwida tal-politika estera tagħha;

J.  billi r-restrizzjonijiet reliġjużi u l-antagoniżmi, iġġenerati mill-gvernijiet jew mis-soċjetajiet, għadhom jippersistu f'ħafna pajjiżi; billi ċerti minoranzi reliġjużi ffaċċjaw żieda fit-theddid u l-persekuzzjoni minn atturi statali u mhux statali; billi d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja li jiġġieldu għall-FoRB qed ikunu dejjem aktar mhedda u attakkati;

K.  billi, fid-dawl tal-objettiv li tiġi promossa l-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon permezz tal-politika estera tal-UE, f'Ġunju 2013, il-Kunsill adotta l-Linji Gwida tal-UE dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon, u f'Mejju 2016 il-Kummissjoni ħatret l-ewwel Mibgħut Speċjali għall-promozzjoni tal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon barra l-UE, għal mandat ta' sena li minn dakinhar iġġedded darbtejn fuq bażi annwali;

L.  billi l-UE ppromwoviet il-FoRB, fil-livell internazzjonali u permezz ta' fora multilaterali, b'mod partikolari billi kienet minn ta' quddiem fir-riżoluzzjonijiet tematiċi dwar il-FoRB fl-Assemblea Ġenerali tan-NU (AĠNU) u l-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU (UNHRC) u billi appoġġjat il-mandat tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar il-FoRB u billi involviet ruħha fih, iżda wkoll permezz ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi li jaħsbuha l-istess;

M.  billi l-promozzjoni tal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon, inkluż permezz tal-appoġġ tas-soċjetà ċivili għall-protezzjoni tad-drittijiet ta' dawk li jemmnu u li ma jemmnux u dawk tal-individwi li jappartjenu b'mod partikolari għall-minoranzi reliġjużi u ta' twemmin, l-appoġġ għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (DDB) u l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni bbażata fuq ir-reliġjon jew it-twemmin, u l-promozzjoni tad-djalogu interkulturali u interreliġjuż, tirrappreżenta prijorità ta' finanzjament skont l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR) 2014-2020; billi l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) u l-istrumenti finanzjarji tal-UE bħall-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI), l-Istrument Ewropew ta' Viċinat (ENI), l-Istrument li jikkontribwixxi għall-Istabbiltà u l-Paċi (IcSP) u l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA) appoġġjaw ukoll proġetti li jwasslu għal titjib fl-ambjent tal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon;

1.  Jenfasizza li l-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon u tat-twemmin, kif imsejħa normalment fil-qafas tal-UE u f'din ir-riżoluzzjoni, il-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin (FoRB), hija dritt universali tal-bniedem, valur tal-UE u pilastru importanti u innegabbli tad-dinjità, li għandu impatt kbir fuq l-individwi, l-identità personali u l-iżvilupp tagħhom u fuq is-soċjetajiet; jenfasizza li l-individwi jeħtiġilhom jingħataw il-libertà li jorganizzaw il-ħajja personali tagħhom skont il-konvinzjonijiet tagħhom; jenfasizza li d-dritt għall-FoRB jinkludi d-drittijiet li wieħed ma jemminx, li wieħed iħaddan opinjonijiet teistiċi, anjostiċi jew atei u d-dritt għall-apostasija; jafferma li l-FoRB trid tiġi protetta, promossa u ssalvagwardjata mill-atturi kollha kif xieraq kif ukoll imtejba permezz tad-djalogu interreliġjuż u interkulturali, f'konformità mal-Artikolu 18 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-valuri tal-Unjoni Ewropea kif stabbiliti fit-TUE u fil-Karta tal-UE dwar id-Drittijiet Fundamentali; jenfasizza d-dmir tal-Istati li jiggarantixxu l-FoRB u li jittrattaw lill-individwi kollha b'mod ugwali, mingħajr ebda diskriminazzjoni bbażata fuq ir-reliġjon jew it-twemmin, sabiex jippreservaw soċjetajiet paċifiċi, demokratiċi u pluralisti li jirrispettaw id-diversità u t-twemmin;

2.  Jesprimi t-tħassib kbir tiegħu li s-snin reċenti raw żieda drammatika fil-ksur tal-FoRB madwar id-dinja, u persekuzzjoni ta' dawk li jemmnu u ta' dawk li ma jemmnux; jikkundanna l-istrumentalizzazzjoni ta' kwistjonijiet reliġjużi għal finijiet politiċi, u l-vjolenza, il-fastidju jew il-pressjonijiet soċjali kontra kwalunkwe individwu jew grupp ta' persuni abbażi tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon jew tat-twemmin; jikkundanna l-persekuzzjoni ta' gruppi etniċi u reliġjużi, dawk li ma jemmnux, l-atei u kwalunkwe minoranza oħra u l-attakki kontrihom, u l-persekuzzjoni tan-nisa u tal-bniet, u tal-individwi abbażi tal-orjentazzjoni sesswali tagħhom; jikkundanna l-konverżjonijiet furzati u l-prattiki ta' ħsara bħall-mutilazzjoni ġenitali femminili, kif ukoll iż-żwieġ furzat u ċerti prattiki oħrajn assoċjati ma' reliġjon jew twemmin jew perċepiti bħala manifestazzjonijiet tagħhom, u jitlob li tittieħed responsabbiltà immedjata għal tali ksur; jenfasizza li l-ksur tal-FoRB spiss ikun ir-raġuni bażi għall-gwerer jew forom oħra ta' kunflitt armat jew ikompli jaggravhom dejjem aktar, li jirriżulta fil-ksur tad-dritt umanitarju, inkluż il-qtil bil-massa jew il-ġenoċidju; jenfasizza li ksur tal-FoRB jimmina d-demokrazija, jimpedixxi l-iżvilupp, u jaffettwa b'mod negattiv it-tgawdija ta' libertajiet u drittijiet fundamentali oħra; jenfasizza li dan jobbliga lill-komunità internazzjonali, lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex jaffermaw mill-ġdid id-determinazzjoni tagħhom u jsaħħu l-azzjonijiet tagħhom fil-promozzjoni tal-FoRB għal kulħadd;

3.  Jenfasizza li, skont l-Artikolu 21 tat-TUE, l-UE u l-Istati Membri tagħha wiegħdu li jsaħħu r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, bħala prinċipju li jiggwida l-politika estera tal-UE; jilqa' b'sodisfazzjon kbir il-fatt li l-Linji Gwida tal-UE għall-2013 jintegraw il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-FoRB fil-politika estera u l-azzjonijiet esterni tal-UE, u f'dan ir-rigward jitlob li jsiru aktar attivitajiet ta' tisħiħ immirati lejn it-tqajjim tal-kuxjenza u l-implimentazzjoni tal-Linji gwida;

4.  Jenfasizza li, skont l-Artikolu 17 tat-TFUE, l-UE hija impenjata li żżomm djalogu miftuħ, trasparenti u regolari mal-knejjes u mal-organizzazzjonijiet reliġjużi, filosofiċi u mhux konfessjonali; jissottolinja l-effetti ta' dawn id-djalogi fir-rigward tar-rispett lejn drittijiet oħrajn tal-bniedem; jenfasizza li tali djalogi interreliġjużi u interkulturali spiss jintlaqgħu b'mod aktar miftuħ minn xi sħab internazzjonali tal-UE u joħolqu punt ta' tluq għall-progress f'oqsma oħra;

5.  Jenfasizza l-importanza li jintlaħqu dawk li ma jemmnux f'pajjiżi fejn ma jistgħux jorganizzaw u ma jistgħux jibbenefikaw mil-libertà tal-għaqda;

Strateġija tal-UE biex tippromwovi u tipproteġi l-FoRB permezz ta' relazzjonijiet u kooperazzjoni internazzjonali

6.  Jilqa' t-tisħiħ tal-promozzjoni tal-FoRB fil-politika estera u l-azzjonijiet esterni tal-UE fis-snin reċenti, b'mod partikolari permezz tal-Istrateġija Globali tal-UE għall-politika estera u ta' sigurtà u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE 2015-2019 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija; jilqa' l-fatt li dan it-tisħiħ qed jintlaqa' b'impenn akbar min-naħa ta' ħafna pajjiżi sħab biex jikkonformaw mal-Artikoli 18 tal-UDHR u tal-ICCPR rispettivi;

7.  Jinnota l-ħolqien tal-kariga ta' Mibgħut Speċjali għall-promozzjoni tal-FoRB barra l-UE fl-2016 mill-President tal-Kummissjoni, b'risposta għar-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-4 ta' Frar 2016; iqis il-ħatra tal-Mibgħut Speċjali bħala pass importanti 'l quddiem u rikonoxximent ċar tal-FoRB fl-aġenda tad-drittijiet tal-bniedem tal-politika estera u l-azzjonijiet esterni tal-UE, kemm bilaterali kif ukoll multilaterali, u fi ħdan il-kooperazzjoni għall-iżvilupp; iħeġġeġ lill-Mibgħut Speċjali sabiex jissokta l-impenn u l-kooperazzjoni kontinwi tiegħu u għall-komplementarjetà tal-azzjonijiet mar-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem dwar din il-kwistjoni, inkluża l-promozzjoni tal-Linji Gwida tal-UE; jinnota b'mod pożittiv l-appoġġ attiv tal-Kummissarju għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Internazzjonali u d-DĠ DEVCO għall-Mibgħut Speċjali;

8.  Jenfasizza l-importanza li jingħaqdu l-isforzi biex tiġi promossa l-FoRB u d-djalogi interreliġjużi u interkonfessjonali, interkonvinzjonali, interkulturali u interfilosofiċi mal-prevenzjoni tal-estremiżmu reliġjuż fuq bażi ta' rinfurzar komplementari u reċiproku, bħala mod biex tiġi rrispettata l-libertà tar-reliġjon u tat-twemmin fid-dinja, b'mod partikolari fi ħdan il-pajjiżi tal-viċinat u pajjiżi oħra li magħhom l-UE għandha relazzjonijiet speċjali; jissottolinja li l-organizzazzjonijiet mhux konfessjonali, umanisti u sekulari wkoll għandhom rwol ewlieni fil-prevenzjoni tal-estremiżmu reliġjuż;

9.  Jitlob aktar kooperazzjoni biex tiġi evitata l-persekuzzjoni tal-minoranzi fuq il-bażi ta' ħsieb, kuxjenza, reliġjon jew twemmin, biex jinħolqu kundizzjonijiet għal koeżistenza paċifika f'soċjetajiet immarkati mid-diversità, u biex jiġi żgurat djalogu kontinwu bejn mexxejja u atturi reliġjużi, studjużi, knejjes u organizzazzjonijiet oħrajn ibbażati fuq il-fidi, gruppi ta' dawk li ma jemmnux, istituzzjonijiet nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, organizzazzjonijiet tad-drittijiet tan-nisa u taż-żgħażagħ, rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u l-midja; jistieden lis-SEAE u lid-Delegazzjonijiet tal-UE jidentifikaw mad-diversi interlokuturi tagħhom sett ta' objettivi komuni biex jippromwovu l-FoRB permezz tad-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem;

10.  Jikkunsidra li l-illitteriżmu reliġjuż, kif ukoll in-nuqqas ta' għarfien u rikonoxximent tar-rwol li r-reliġjonijiet għandhom għal parti kbira tal-umanità, iħeġġu l-preġudizzju u l-isterjotipi li jikkontribwixxu biex jiżdiedu t-tensjonijiet, in-nuqqas ta' fehim u t-trattament nieqes mir-rispett u inġust relatat mal-attitudnijiet u l-imġiba ta' parti kbira mill-popolazzjoni; jenfasizza l-importanza tal-edukazzjoni għall-preservazzjoni u l-bini tal-FoRB fid-dinja kollha u għall-ġlieda kontra l-intolleranza; jistieden lil dawk f'pożizzjonijiet ta' responsabbiltà fil-midja tal-komunikazzjoni u soċjali sabiex jikkontribwixxu b'mod pożittiv u b'rispett għad-dibattiti pubbliċi, filwaqt li jevitaw preġudizzji negattivi u sterjotipi lejn reliġjonijiet u dawk li jemmnu, u sabiex jeżerċitaw il-libertà ta' espressjoni b'mod responsabbli kif meħtieġ mill-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem;

11.  Jiddeplora l-fatt li xi pajjiżi għandhom liġijiet penali, jinfurzawhom jew ifittxu li jintroduċuhom sabiex jikkastigaw każijiet ta' blasfemija, konverżjoni jew apostasija, inkluża l-piena tal-mewt; jiddeplora l-fatt li dawn il-liġijiet ġeneralment għandhom l-għan li jillimitaw il-FoRB u l-libertà ta' espressjoni u spiss jintużaw bħala forma ta' oppressjoni ta' minoranzi, kif ukoll ta' oppressjoni politika; jiġbed l-attenzjoni wkoll għas-sitwazzjoni ta' xi pajjiżi oħra li jiffaċċjaw jew li jinsabu f'riskju ta' kunflitti li fihom il-kwistjonijiet reliġjużi huma motiv jew huma strumentalizzati; jitlob lill-UE żżid l-impenn politiku tagħha biex tipprijoritizza fil-politika barranija tagħha l-isforzi lejn il-pajjiżi kollha kkonċernati bl-għan li jiġu rrevokati tali liġijiet diskriminatorji u jintemmu r-ripressjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u t-tnaqqis fl-ispazju għas-soċjetà ċivili għal raġunijiet reliġjużi; iħeġġeġ lill-UE biex tinkludi djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem li jkopri r-rispett għall-FoRB fin-negozjati kollha mwettqa biex jiġi konkluż kwalunkwe ftehim ma' pajjiżi li mhumiex fl-UE;

12.  Jikkundanna d-detenzjoni kontinwa ta' Raif Badawi, ir-rebbieħ tal-Premju Sakharov, wara proċess illegali, u jħeġġeġ lill-awtoritajiet Sawdi sabiex jipproċedu għall-ħelsien immedjat u r-rilaxx bla kundizzjoni tiegħu;

13.  Jistieden lill-awtoritajiet Pakistani jiżguraw is-sigurtà ta' Asia Bibi u tal-familja tagħha;

Mibgħut Speċjali għall-promozzjoni tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin barra l-UE

14.  Jilqa' l-fatt li l-Mibgħut Speċjali żviluppa netwerks ta' ħidma effettivi fi ħdan il-Kummissjoni kif ukoll mal-Kunsill, il-Parlament Ewropew u ma' partijiet ikkonċernati oħra; jistieden lill-Mibgħut Speċjali jirrapporta kull sena dwar il-pajjiżi li jkun żar fil-prijoritajiet tematiċi tiegħu;

15.  Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex iwettqu valutazzjoni trasparenti u komprensiva tal-effikaċja u tal-valur miżjud tal-pożizzjoni tal-Mibgħut Speċjali fil-proċess tat-tiġdid tal-mandat tiegħu; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex, fuq il-bażi ta' din il-valutazzjoni, jappoġġaw b'mod adegwat il-mandat, il-kapaċità u d-dmirijiet istituzzjonali tal-Mibgħut Speċjali, billi jesploraw il-possibbiltà ta' terminu ta' diversi snin soġġett għal reviżjoni annwali u billi jiżviluppaw netwerks ta' ħidma fl-istituzzjonijiet rilevanti kollha tal-UE;

16.  Jenfasizza li d-dmirijiet tal-Mibgħut Speċjali jenħtieġ li jiffukaw fuq il-promozzjoni tal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon u tat-twemmin, u d-drittijiet ta' nuqqas ta' twemmin, tal-apostasija u t-tħaddin ta' opinjonijiet atei, b'attenzjoni wkoll għas-sitwazzjoni ta' dawk li ma jemmnux u huma f'riskju; jirrakkomanda li r-rwol tal-Mibgħut Speċjali jkun jinkludi kompetenzi bħal: tisħiħ tal-viżibbiltà, l-effettività, il-koerenza u l-obbligu ta' rendikont tal-politika tal-FoRB tal-UE barra l-UE; provvista ta' rapport ta' progress annwali u rapport komprensiv dwar il-mandat tal-Mibgħut Speċjali fi tmiemu lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u s-Sigurtà u lill-Kummissjoni; u ħidma f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (COHOM);

17.  Ifaħħar il-ħidma li għamel ir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, inkluż fuq il-FoRB; jenfasizza li meta jiġu żviluppati l-mandati istituzzjonali huwa importanti li tiġi evitata d-duplikazzjoni tad-dmirijiet u l-kompetenzi bejn il-Mibgħut Speċjali u r-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem;

18.  Jinnota li għadd ta' Stati Membri reċentement ħolqu postijiet ġodda ta' responsabbiltà għall-FoRB, li r-rwol tagħhom huwa simili għal dak tal-Mandat Speċjali; jenfasizza l-ħtieġa għal approċċ konsistenti li jinkludi d-drittijiet tal-komunitajiet reliġjużi kollha kif ukoll ta' dawk li ma jemmnux; iħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn il-Mibgħut Speċjali u l-uffiċjali nazzjonali inkarigati mill-FoRB barra minn pajjiżhom, kif ukoll mal-COHOM u mal-Parlament Ewropew; jitlob li titjieb il-kooperazzjoni u l-isforz konġunt u reċiproku bejn id-Delegazzjonijiet tal-UE u l-ambaxxati tal-Istati Membri, sabiex tiġi żgurata vuċi konsistenti u magħquda fil-promozzjoni tal-FoRB barra mill-UE u jingħata appoġġ lill-komunitajiet u lill-individwi li jiffaċċjaw ksur tal-FoRB;

19.  Jirrakkomanda li tiġi kkunsidrata l-possibbiltà li jitwaqqaf grupp ta' ħidma ta' konsulenza informali li jikkonsisti f'rappreżentanti tal-FoRB tal-Istati Membri u istituzzjonijiet rilevanti oħrajn kif ukoll rappreżentanti tal-Parlament Ewropew u esperti, studjużi u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, inklużi knejjes u organizzazzjonijiet oħrajn ibbażati fuq il-fidi kif ukoll organizzazzjonijiet mhux konfessjonali;

20.  Jirrakkomanda li l-Mibgħut Speċjali jkompli jiżviluppa kooperazzjoni mal-kontropartijiet barra l-UE, b'mod partikolari billi jaħdem f'kooperazzjoni mill-qrib u jappoġġa l-ħidma tar-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem u d-diversi Rapporteurs Speċjali tan-NU u b'mod partikolari r-rapporteur dwar l-FoRB, kif ukoll billi jesplora l-possibbiltà ta' inizjattivi konġunti UE-NU dwar id-diskriminazzjoni kontra l-gruppi u l-minoranzi reliġjużi u dawk li ma jemmnux u persuni li jibdlu r-reliġjon jew jikkritikaw jew iħallu reliġjon, filwaqt li jifformulaw proposti komuni dwar kif għandha tintemm tali diskriminazzjoni; jinnota l-proposta li jiġi stabbilit jum internazzjonali uffiċjali annwali mmexxi min-NU li jikkommemora lill-vittmi u lis-sopravissuti tal-persekuzzjoni reliġjuża;

Linji Gwida tal-UE dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin

21.  Iqis li l-Linji gwida tal-UE jippreżentaw sett ċar ta' linji politiċi, prinċipji, standards u temi għal azzjonijiet ta' prijorità, kif ukoll sett ta' għodod għall-monitoraġġ, il-valutazzjoni, ir-rapportar u d-démarches minn rappreżentanti tal-UE f'pajjiżi terzi, li jikkostitwixxu approċċ strateġiku solidu għall-UE u l-Istati Membri tagħha biex ikunu jistgħu jeżerċitaw rwol effettiv fil-promozzjoni tal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon barra l-UE;

22.  Jitlob b'urġenza l-implimentazzjoni effettiva tal-Linji gwida tal-UE dwar il-FoRB sabiex l-UE issir aktar influwenti fil-promozzjoni tal-FoRB madwar id-dinja; jenfasizza li l-fehim ta' kif is-soċjetajiet jistgħu jiġu ffurmati u influwenzati minn ideat, mir-reliġjonijiet u minn forom oħrajn ta' kultura u twemmin, inkluż in-nuqqas ta' twemmin, huwa strumentali biex wieħed jifhem aħjar il-promozzjoni tal-FoRB fil-politika estera tal-UE u l-kooperazzjoni internazzjonali; jitlob li tingħata l-istess attenzjoni lis-sitwazzjoni ta' dawk li ma jemmnux, tal-atei u tal-apostati li jiffaċċjaw il-persekuzzjoni, id-diskriminazzjoni u l-vjolenza;

23.  Jitlob it-tisħiħ tal-għarfien dwar il-FoRB u jilqa', f'dan ir-rigward, l-isforzi li saru s'issa mis-SEAE u mill-Kummissjoni biex tipprovdi taħriġ fil-qasam tal-litteriżmu u tal-istorja tar-reliġjon u tat-twemmin kif ukoll dwar is-sitwazzjoni ta' minoranzi reliġjużi u dawk li ma jemmnux lill-uffiċjali tal-UE u lid-diplomatiċi nazzjonali, filwaqt li jiġu rrispettati l-prinċipji tal-pluraliżmu u n-newtralità; jenfasizza, madankollu, il-ħtieġa ta' programmi ta' taħriġ aktar wesgħin u aktar sistematiċi li jqajmu sensibilizzazzjoni dwar u jżidu l-użu tal-Linji gwida tal-UE fost l-uffiċjali u d-diplomatiċi tal-UE u tal-Istati Membri u li jsaħħu l-kooperazzjoni mal-Mibgħut Speċjali; jirrakkomanda li l-akkademiċi, il-knejjes u l-komunitajiet u l-assoċjazzjonijiet reliġjużi fid-diversità sħiħa tagħhom, kif ukoll organizzazzjonijiet mhux konfessjonali, l-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u tas-soċjetà ċivili, ikunu involuti f'dan il-proċess ta' taħriġ; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jipprovdu riżorsi adegwati għal tali programmi ta' taħriġ;

24.  Jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE sabiex jiżguraw kapitolu ddedikat għall-FoRB fir-Rapporti Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja, kif ukoll rapporti ta' progress fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-Linji gwida tal-UE, li għandhom jiġu kkomunikati lill-Parlament u lill-Kunsill; jinnota li l-Linji gwida tal-UE jipprevedu evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tagħhom minn COHOM wara perjodu ta' tliet snin, li l-ebda tali evalwazzjoni ma ġiet ikkomunikata jew saret disponibbli għall-pubbliku; jitlob li l-evalwazzjoni ssir disponibbli għall-pubbliku mingħajr dewmien; iqis li l-evalwazzjoni jenħtieġ li tenfasizza l-aħjar prattiki, tindentifika oqsma għal titjib, u tipprovdi rakkomandazzjonijiet konkreti dwar l-implimentazzjoni skont perjodu speċifikat u stadji importanti u soġġetti għal evalwazzjoni annwali regolari; jitlob li l-evalwazzjoni tiġi inkluża fir-Rapporti Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja;

25.  Jissottolinja r-responsabbiltajiet issodisfati mill-punti fokali tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi b'rabta mal-FoRB, fi ħdan id-Delegazzjonijiet tal-UE u l-Missjonijiet tal-PSDK kollha; jitlob li jiġu allokati riżorsi adegwati lil dawk id-delegazzjonijiet u missjonijiet sabiex ikunu jistgħu jwettqu l-ħidma tagħhom ta' monitoraġġ, evalwazzjoni u rapportar ta' sitwazzjonijiet ta' tħassib dwar id-drittijiet tal-bniedem, inklużi dawk relatati mar-rispett għall-FoRB;

26.  Ifakkar l-importanza tal-Istrateġiji tal-Pajjiżi dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija (HRDCSs), li jadattaw l-azzjoni tal-UE għas-sitwazzjoni u l-bżonnijiet speċifiċi ta' kull pajjiż; jitlob li tingħata attenzjoni adegwata lil kwistjonijiet relatati mal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon, filwaqt li jitfasslu linji għall-azzjoni tal-UE sabiex dawn ikunu jistgħu jiġu indirizzati skont l-HRDCSs kull meta r-rispett lejn il-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon jitpoġġa f'riskju; itenni t-talba tiegħu lill-Membri tal-Parlament Ewropew biex jingħataw aċċess għall-kontenut tal-HRDCSs;

Azzjonijiet tal-UE dwar il-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon f'fora multilaterali

27.  Jilqa' l-impenn tal-UE li tippromwovi l-FoRB f'fora multilaterali, b'mod partikolari fi ħdan in-NU, il-Kunsill tal-Ewropa u l-OSKE u mal-Organizzazzjoni tal-Kooperazzjoni Iżlamika (OIC); jappoġġja, f'dan ir-rigward, il-kooperazzjoni tal-UE mar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar il-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin, u l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem; jirrakkomanda li titkompla l-prattika tal-UE li tkun minn ta' quddiem nett fir-riżoluzzjonijiet tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti u l-Kunsill tan-NU tad-Drittijiet tal-Bniedem dwar il-FoRB u li tfittex li tibni alleanzi u tiddefendi pożizzjonijiet komuni ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali; jistieden lis-SEAE u lill-OIC iqisu li jħejju riżoluzzjoni konġunta dwar il-FoRB fi ħdan il-qafas tan-NU;

Strumenti finanzjarji tal-UE

28.  Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu li l-FoRB hija identifikata bħala prijorità tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR); jinnota ż-żieda tal-finanzjament tal-EIDHR allokat għall-proġetti relatati mal-FoRB sa mill-adozzjoni tal-Linji gwida tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jiżguraw li l-ħidma diplomatika tal-UE għall-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż tal-FoRB u l-proġetti ffinanzjati mill-EIDHR ikollha funzjoni ta' rinfurzar reċiproku, u li tirrispetta l-prinċipji tal-pluraliżmu, tan-newtralità u tal-ġustizzja fl-allokazzjoni tal-fondi; jenfasizza li l-FoRB tista' tkun appoġġjata wkoll minn strumenti oħra għajr il-fondi orjentati lejn id-drittijiet tal-bniedem, fost l-oħrajn dawk iddedikati għad-dimensjoni tal-prevenzjoni tal-kunflitt jew għall-edukazzjoni u l-kultura; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill iżommu finanzjament suffiċjenti għal proġetti relatati mal-FoRB skont l-istrumenti finanzjarji esterni tal-UE, fi ħdan il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) għall-2021-2027; jitlob li l-EIDHR jingħata l-mezzi sabiex jiffinanzja l-protezzjoni jew l-esfiltrazzjoni tan-nonkonformisti u tal-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem li huma mhedda jew ippersegwitati fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom;

29.  Jitlob li jsir sforz sabiex tiġi żgurata trasparenza fl-allokazzjoni tal-finanzjament u sabiex jiġi mmonitorjat l-użu tiegħu minn reliġjonijiet u mill-attivitajiet tagħhom;

30.  Jenfasizza li l-politiki tal-UE fl-oqsma tal-paċi, ta' sigurtà u tal-prevenzjoni tal-kunflitt u l-iżvilupp u l-kooperazzjoni jiffaċċjaw sfidi, li għalihom jistgħu jinstabu soluzzjonijiet bil-parteċipazzjoni, fost l-oħrajn, tal-knejjes, tal-mexxejja reliġjużi, tal-akkademiċi, tal-komunitajiet u tal-assoċjazzjonijiet reliġjużi u ta' twemmin u kemm tal-organizzazzjonijiet ibbażati fuq il-fidi u dawk mhux konfessjonali, li huma parti importanti tas-soċjetà ċivili; jirrikonoxxi l-importanza li wieħed ikun konxju tad-diversità tal-knejjes, tal-komunitajiet u tal-assoċjazzjonijiet reliġjużi u tat-twemmin u tal-organizzazzjonijiet ibbażati fuq il-fidi u mhux konfessjonali li jwettqu ħidma ta' żvilupp u umanitarja effettiva għall-komunitajiet u mal-komunitajiet; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex, fejn rilevanti, jinkorporaw objettivi u attivitajiet relatati mal-promozzjoni u l-protezzjoni tal-FoRB fil-programmazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament marbuta ma' dawk il-politiki, jiġifieri l-FEŻ, id-DCI, l-ENI, l-IcSP u l-IPA, kif ukoll kwalunkwe strument ieħor li jista' jiġi stabbilit fl-oqsma rilevanti wara l-2020;

31.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea / lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lis-SEAE, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lin-Nazzjonijiet Uniti.

(1)

ĠU C 65, 19.2.2016, p. 174.

(2)

ĠU C 136E, 11.5.2012, p. 53.

(3)

Testi adottati, P8_TA(2016)0051.

(4)

Testi adottati, P8_TA(2017)0500.

(5)

Testi adottati, P8_TA(2015)0274.

(6)

Testi adottati, P8_TA(2016)0502.

(7)

Testi adottati, P8_TA(2017)0494.

(8)

ĠU L 77, 15.3.2014, p. 85.


INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

6.12.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

41

1

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Asim Ademov, Tanja Fajon, Antonio López-Istúriz White, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

John Howarth, Miroslav Mikolášik, Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

41

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule‑Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López‑Istúriz White, David McAllister, Miroslav Mikolášik, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, John Howarth, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

1

-

NI

Georgios Epitideios

2

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Marie‑Christine Vergiat

It-tifsira tas-simboli:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Jannar 2019Avviż legali