Postup : 2018/2118(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0450/2018

Předložené texty :

A8-0450/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/01/2019 - 8.4

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0004

ZPRÁVA     
PDF 555kWORD 58k
10.12.2018
PE 625.454v02-00 A8-0450/2018

o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o komplexní dohodě mezi EU a Kyrgyzskou republikou

(2018/2118(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Cristian Dan Preda

NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o komplexní dohodě mezi EU a Kyrgyzskou republikou

(2018/2118(INI))

Evropský parlament,

  s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2017/... ze dne 9. října 2017, kterým se Evropská komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku zmocňují zahájit jednání a jednat jménem Evropské unie o těch ustanoveních komplexní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, jež spadají do pravomoci Unie (11436/1/17 REV 1),

  s ohledem na rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě dne 9. října 2017, kterým se Evropská komise zmocňuje zahájit jednání a jednat jménem členských států o těch ustanoveních komplexní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, jež spadají do pravomoci členských států (11438/1/17 REV 1),

  s ohledem na navrhovaný právní základ nové komplexní dohody, který tvoří článek 37 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a článek 91, čl. 100 odst. 2 a články 207 a 209 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

  s ohledem na stávající dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Kyrgyzskou republikou, která je v platnosti od roku 1999,

  s ohledem na své usnesení ze dne 15. prosince 2011 o stavu provádění strategie EU pro Střední Asii (1) a na usnesení ze dne 13. dubna 2016 o provádění a přezkumu strategie EU pro Střední Asii (2),

  s ohledem na svá předchozí usnesení o Kyrgyzstánu, včetně usnesení ze dne 15. ledna 2015(3), 8. července 2010(4) a 6. května 2010(5),

  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky/místopředsedkyně Komise o prezidentských volbách v Kyrgyzské republice ze dne 16. října 2017,

  s ohledem na závěry Evropského parlamentu, Mezinárodní volební pozorovatelské mise (IEOM) a Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE/ODIHR) ohledně prezidentských voleb,

  s ohledem na prohlášení přijaté dne 3. května 2018 na 13. schůzi Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Kyrgyzstán,

  s ohledem na rozhodnutí Evropské unie ze dne 2. února 2016 poskytnout Kyrgyzské republice status GSP +,

  s ohledem na svůj postoj ze dne 22. října 2013 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Kyrgyzské republice(6),

–  s ohledem na článek 113 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0450/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v prosinci 2017 zahájila EU s Kyrgyzstánem společná jednání o komplexní dohodě, která by nahradila stávající dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Kyrgyzstánem s cílem posílit a prohloubit spolupráci v oblastech společného zájmu na základě společných hodnot demokracie, právního státu a řádné správy věcí veřejných v rámci nového právního rámce;

B.  vzhledem k tomu, že komplexní dohoda bude vyžadovat souhlas Parlamentu, aby mohla vstoupit v platnost;

1.  doporučuje Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku následující:

Obecné zásady

a)  vést jednání za účelem uzavření ambiciózní, komplexní a vyvážené dohody mezi EU a Kyrgyzstánem, která nahradí dohodu o partnerství a spolupráci z roku 1999 a bude základem pevných a trvalých vztahů mezi oběma stranami a jejich stabilního, bezpečného a udržitelného rozvoje;

b)  identifikovat v komplexní dohodě strategické krátkodobé a střednědobé perspektivy a stanovit několik řádně formulovaných a strukturovaných cílů pro spolupráci s Kyrgyzstánem; věnovat této otázce větší úsilí a prohloubit vzájemný vztah, aby EU byla v této zemi i v regionu viditelnější a efektivnější;

c)  podporovat tržní hospodářství poskytováním hmatatelných sociálních a ekonomických přínosů pro občany obou stran; prosazovat pravidla hospodářské soutěže a právní jistotu, a to i prostřednictvím posílení nezávislých a transparentních institucí;

d)  zajistit pevnou angažovanost na obou stranách za účelem dodržování a prosazování demokratických zásad, lidských práv a právního státu při plném dodržování kritérií vyžadovaných pro status GSP+, který byl Kyrgyzské republice udělen, včetně ratifikace relevantních mezinárodních úmluv a účinného provádění závěrů a doporučení příslušných monitorovacích subjektů, které byly těmito úmluvami zřízeny; usnadnit a vést pravidelný dialog o otázkách lidských práv relevantních pro obě strany se zaměřením na výsledky, který by měl zahrnovat příslušné orgány a občanskou společnost, s cílem posílit institucionální rámec a veřejné politiky; zdůraznit konstruktivní členství Kyrgyzstánu v Radě OSN pro lidská práva v letech 2016–2018 a podpořit jeho další mezinárodní zapojení;

e)  přispívat k posílení multilateralismu a mezinárodní spolupráce a rozvíjet společné přístupy ke spolupráci s kyrgyzskými partnery za účelem podpory mezinárodní bezpečnosti a účinného řešení globálních problémů, jakými jsou terorismus, změna klimatu, migrace a organizovaná trestná činnost, a přispívat k provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a nové národní strategie pro rozvoj na období 2018–2040; a obecněji přispívat ke stabilizaci a růstu ve Střední Asii;

Politický dialog a mezinárodní spolupráce

f)  posílit politický dialog a odvětvovou spolupráci, poskytovat smysluplný a pravidelný dialog ohledně všech relevantních záležitostí, který vychází ze stávající podoby;

g)  posílit spolupráci při řešení krizí, předcházení konfliktům, boji proti terorismu a organizované trestné činnosti, kyberkriminalitě, předcházení násilné radikalizaci a přeshraniční trestné činnosti a při integrované správě hranic, přičemž je nutné plně dodržovat ochranu lidských práv a základních svobod a změny trestního zákoníku; a zajistit, aby byl národní zákon č. 150 z roku 2005 o boji proti extremistické činnosti plně v souladu s mezinárodními standardy;

h)  zlepšit ustanovení týkající se obchodních a hospodářských vztahů za účelem zlepšení investičního prostředí a přispění k diverzifikaci kyrgyzského hospodářství, což bude výhodou pro obě strany a posílí to právní jistotu a regulační transparentnost; podpořit řádnou správu věcí veřejných, fungující justici a omezení byrokracie a využít veškeré dostupné prostředky na podporu udržitelného hospodářského rozvoje v zájmu upevnění a rozvoje mnohostranného obchodního systému založeného na pravidlech; přispět k podpoře zakládání a rozvoje malých a středních podniků; dále posílit hospodářské a obchodní vztahy mezi EU a Kyrgyzstánem s ohledem na status GSP+ a vyzvat Kyrgyzstán k provedení mezinárodních závazků, které z tohoto statusu vyplývají, aby se podpořil hospodářský rozvoj této země;

i)  posílit spolupráci v boji proti korupci, praní peněz a daňovým únikům; zahrnout specifické oddíly obsahující jasné a pevné závazky a opatření k boji s korupcí ve všech jejích podobách a provádění mezinárodní standardů a mnohostranných úmluv zaměřených proti korupci; zahrnout ustanovení o řádné správě věcí veřejných v oblasti daní a standardů transparentnosti, která potvrdí závazek obou stran k uplatňování mezinárodních standardů v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům;

j)  zasadit se o posílení členství Kyrgyzstánu ve Světové obchodní organizaci prostřednictvím vhodných reforem zahraničních investic, celních orgánů a přístupu na mezinárodní trhy;

k)  zlepšit koordinaci mezi postoji EU a Kyrgyzstánu na mezinárodních fórech;

l)  posílit meziparlamentní dialog mezi Kyrgyzstánem a Evropským parlamentem;

m)  zajistit, že bude v dohodě pozornost soustředěna především na změnu klimatu, vodní hospodářství, prevenci rizika katastrof a připravenost na tyto katastrofy v důsledku vysokého rizika přírodních katastrof včetně zemětřesení; poskytovat Kyrgyzstánu podporu při jeho úsilí o ochranu životního prostředí a jeho intenzivním úsilí v oblasti udržitelného rozvoje;

Institucionální ustanovení

n)  zajistit předávání směrnic pro jednání Evropskému parlamentu, za dodržení pravidel v souvislosti s ochranou důvěrných informací, s cílem umožnit mu řádný přezkum vyjednávacího procesu a soustavně dodržovat interinstitucionální závazky vyplývající z čl. 218 odst. 10 SFEU, podle kterého musí být Parlament okamžitě a plně informován ve všech fázích postupu;

o)  sdílet veškeré dokumenty související s jednáními, jako jsou zápisy a návrhy vyjednávaných textů, jakož i pravidelně informovat Parlament;

p)  zajistit na všech úrovních dodržování dlouhodobé praxe, podle níž se nové dohody prozatímně neuplatňují, dokud je Parlament neschválí;

q)  posílit a rozšířit stávající spolupráci, která je zakotvena ve stávající dohodě o partnerství a spolupráci a která již zřídila následující orgány pro spolupráci a dialog:

–  Radu pro spolupráci na ministerské úrovni;

–  Výbor pro spolupráci na úrovni vyšších úředníků a podvýbory pro obchod a investice a pro rozvojovou spolupráci;

–  Parlamentní výbor pro spolupráci;

r)  posílit meziparlamentní kontrolu v rámci zmocnění parlamentního výboru pro spolupráci, které má být vypracováno v nové dohodě, zejména v oblasti demokracie, právního státu a boje proti korupci;

s)  zajistit zapojení občanské společnosti během jednání i prováděcí fáze dohody;

t)  zajistit zahrnutí podmínek možného pozastavení spolupráce v případě porušení nedílných součástí dohody jednou ze stran, včetně možnosti konzultace Parlamentu v těchto případech;

u)  přidělit na úrovni EU i členských států odpovídající zdroje na provádění komplexní dohody s cílem zajistit dosažení všech ambiciózních cílů stanovených v průběhu jednání;

Společné problémy a zájmy týkající se oblastí spolupráce, o nichž dohoda pojednává

v)  zohlednit roli Kyrgyzstánu jako jedné z mála mladých demokratických zemí v regionu, což vyžaduje dlouhodobou politickou, diplomatickou, finanční a technickou podporu EU;

w)  pokračovat v úsilí o upevnění fungující parlamentní demokracie se skutečným pluralitním systémem a ústavními kontrolami a vyrovnávacími mechanismy a zajistit parlamentní dohled nad výkonnou mocí, neboť Kyrgyzstán je jednou z pilotních zemí, na které se zaměřuje podpora demokracie EU; vyjádřit znepokojení Parlamentu ohledně změn ústavy z roku 2016, zejména nad značným posílením pravomocí předsedy vlády, nadřazeností rozhodnutí vnitrostátních soudů nad mezinárodními smlouvami v oblasti lidských práv a ztrátou nezávislosti ústavního senátu Nejvyššího soudu; podpořit zapojení nevládních organizací do vytváření a revize právních předpisů a politik země, zejména s ohledem na jakékoli nástroje a mechanismy, které přímo ovlivňují činnost organizací občanské společnosti;

x)  opětovně potvrdit, že je důležité pracovat na systematickém šíření demokratických hodnot a dodržování lidských práv, včetně svobody projevu, sdružování a shromažďování a nezávislosti soudnictví;

y)  zajistit příznivé prostředí pro novináře a nezávislé sdělovací prostředky; zajistit, aby Kyrgyzstán zahraničním novinářům a pracovníkům v oblasti lidských práv se zákazem vstupu do země umožnil vstup do Kyrgyzstánu a dovolil jim pokračovat v jejich činnosti bez zásahů;

z)  uznat pokrok, jehož bylo dosaženo v souvislosti s poklidným průběhem a zlepšením transparentnosti parlamentních a prezidentských voleb, a naléhat na trvalé provádění doporučení mezinárodních volebních pozorovatelských misí;

aa)  naléhat na Kyrgyzstán, aby zvrátil veškeré negativní autoritářské trendy, mezi něž se řadí politická manipulace výkonu spravedlnosti, nespravedlivé rozsudky vynesené soudy, nekalá a netransparentní soudní řízení, zasahování do svobody sdělovacích prostředků, beztrestnost příslušníků donucovacích orgánů a údajné špatné zacházení se zadržovanými osobami a mučení těchto osob, jejich vydávání do zemí, kde čelí riziku mučení nebo špatného zacházení, diskriminace menšin a omezování svobody shromažďování a projevu, a dále naléhat na Kyrgyzstán, aby důkladně prošetřil veškerá nařčení z obviňování na základě falešných důkazů, vydírání, mučení a špatného zacházení; vyjádřit znepokojení, že političtí představitelé i potenciální kandidáti na prezidentský úřad byli vězněni na základě obvinění z údajné korupce;

ab)  vyjádřit v této souvislosti nespokojenost ohledně potvrzení odsouzení k doživotnímu trestu odnětí svobody aktivisty pro lidská práva Azimjona Askarova, který dokumentoval násilí mezi etniky v roce 2010, a požadovat jeho okamžité propuštění, zrušit rozsudek nad ním vynesený, rehabilitovat ho a poskytnout mu odškodnění;

ac)  připomínat, že korupce narušuje lidská práva, rovnost, obchod a korektní hospodářskou soutěž a odrazuje zahraniční investice, čímž brání hospodářskému růstu a také snižuje důvěru občanů ve státní instituce;

ad)  podpořit pevné odhodlání v oblasti sociálního pokroku, řádné správy věcí veřejných, demokracie a dobrých vztahů mezi etniky a mezi náboženstvími, vzdělávání a odborné přípravy, a to rovněž jako prostředek k posílení základů stability a bezpečnosti; pokračovat v podpoře opatření na budování míru a bezpečnosti, jakož i zvýšit úsilí o plnou integraci menšin v důsledku etnických střetů v Kyrgyzstánu, ke kterým došlo v roce 2010, za účelem předcházení budoucím konfliktům;

ae)  pomoci překonat socioekonomické problémy a překážky, o nichž se hovoří v doporučení MOP č. 202; v této souvislosti věnovat zvláštní pozornost mladým lidem prostřednictvím podpory akademických, mládežnických a kulturních výměn; věnovat zvláštní pozornost regionálnímu rozvoji se zvláštním důrazem na nerovnosti mezi severem a jihem;

af)  dále podporovat, prosazovat a usnadňovat regionální spolupráci ve Střední Asii, která je jedním z nejméně integrovaných regionů na světě, v rámci současného pozitivního vývoje, a tím mimo jiné podpořit stabilitu a rozvoj celého regionu Střední Asie; uznat zapojení země do programů EU zaměřených tímto směrem, jakož i provádění strategie EU pro Střední Asii v oblastech energetiky, vodního hospodářství a ekologických výzev a zapojení Kyrgyzstánu do pravidelných dialogů s EU o politických otázkách a lidských právech;

ag)  opětovně ujistit Kyrgyzstán, že jeho členství v Euroasijské hospodářské unii (EAHU) nemá vliv na posilování jeho vztahů s EU, což dokládá nedávno ratifikovaná posílená dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem;

ah)  zohlednit vývoj kyrgyzských vztahů s Čínou a Ruskem; povzbuzovat Kyrgyzstán k diverzifikaci jeho hospodářství s cílem snížit jeho významnou politickou závislost na těchto dvou externích aktérech; zohlednit vývoj těchto vztahů v souvislosti s prováděním čínské strategie „Jeden pás, jedna cesta“ (One Belt One Road); zajistit, aby byl v zemi významně posílen boj proti propagandě šířené ruskými sdělovacími prostředky;

ai)  napomáhat v úsilí o uvolňování napětí v souvislosti s nedávnými diplomatickými a hospodářskými spory v regionu, např. mezi Kazachstánem a Kyrgyzstánem;

aj)  podporovat probíhající zlepšování diplomatických vztahů s Uzbekistánem, jakož i konstruktivní dialog ohledně správy omezených vodních zdrojů v regionu;

ak)  vzít na vědomí obavy o bezpečnost ze strany Kyrgyzstánu v souvislosti se zhoršující se bezpečností situací v Afghánistánu a v reakci na rostoucí radikalizaci v oblasti Střední Asie; poskytnout pomoc v oblasti navracení islamistických zahraničních bojovníků a jejich rodinných příslušníků ze zahraničí; posílit regionální spolupráci se zeměmi Střední Asie, pokud jde o boj proti hnutím džihádistů a nadnárodní kriminalitě, která se opírá o provádění právních, institucionálních a praktických opatření pro kontrolu hranic v souvislosti s bojem proti terorismu a preventivních opatření proti rostoucí násilné náboženské radikalizaci;

°

°  °

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a prezidentovi, vládě a parlamentu Kyrgyzské republiky.

(1)

Úř. věst. C 168 E, 14.6.2013, s. 91.

(2)

Úř. věst. C 58, 15.2.2018, s. 119.

(3)

Úř. věst. C 300, 18.2.2016, s. 10.

(4)

Úř. věst. C 351 E, 2.12.2011, s. 92.

(5)

Úř. věst. C 81 E, 15.3.2011, s. 80.

(6)

Úř. věst. C 208, 10.6.2016, s. 177.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

6.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Tanja Fajon, Antonio López-Istúriz White, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Howarth, Miroslav Mikolášik, Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

40

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, John Howarth, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

1

-

NI

Georgios Epitideios

2

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 8. ledna 2019Právní upozornění