Postupak : 2018/2118(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0450/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0450/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/01/2019 - 8.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0004

IZVJEŠĆE     
PDF 537kWORD 57k
10.12.2018
PE 625.454v02-00 A8-0450/2018

o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Sveobuhvatnom sporazumu između EU-a i Kirgiske Republike

(2018/2118(INI))

Odbor za vanjske poslove

Izvjestitelj: Cristian Dan Preda

PRIJEDLOG PREPORUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG PREPORUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Sveobuhvatnom sporazumu između EU-a i Kirgiske Republike

(2018/2118(INI))

Europski parlament,

  uzimajući u obzir Odluku Vijeća EU 2017/... od 9. listopada 2017. o ovlašćivanju Europske komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku za otvaranje pregovora i pregovaranje, u ime Europske unije, o odredbama Sveobuhvatnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kirgiske Republike, s druge strane, koje su u nadležnosti Unije (11436/1/17 REV 1),

  uzimajući u obzir Odluku predstavnika vlada država članica, koji su se sastali unutar Vijeća 9. listopada 2017., o ovlašćivanju Europske komisije za otvaranje pregovora i pregovaranje, u ime država članica, o odredbama koje su u nadležnosti država članica, a koje su dio Sveobuhvatnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kirgiske Republike (11438/1/17 REV 1),

  uzimajući u obzir da su članak 37. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članak 91., članak 100. stavak 2. te članci 207. i 209. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predložene pravne osnove za taj novi sveobuhvatni sporazum,

  uzimajući u obzir postojeći Sporazum o partnerstvu i suradnji (SPS) između EU-a i Kirgiske Republike na snazi od 1999.,

  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. prosinca 2011. o stanju provedbe strategije EU-a za srednju Aziju(1) i svoju Rezoluciju od 13. travnja 2016. o provedbi i preispitivanju strategije EU-a za srednju Aziju(2),

  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Kirgistanu, posebno one od 15. siječnja 2015.(3), 8. srpnja 2010.(4) i 6. svibnja 2010.(5),

  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice od 16. listopada 2017. o stanju u Kirgiskoj Republici,

  uzimajući u obzir zaključke Europskog parlamenta, Misije za promatranje izbora (IEOM), Organizacije za sigurnost i suradnju u Uredu Europe za demokratske institucije i ljudska prava (OESS/ODIHR) o predsjedničkim izborima,

  uzimajući u obzir Deklaraciju koju je 13. Odbor za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kirgistana donio 3. svibnja 2018.,

  uzimajući u obzir Odluku Europske unije od 2. veljače 2016. da se Kirgiskoj Republici dodijeli status OSP+,

  uzimajući u obzir svoje stajalište od 22. listopada 2013. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o makrofinancijskoj pomoći Kirgiskoj Republici(6),

–  uzimajući u obzir članak 113. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove (A8-0450/2018),

A.  budući da su u prosincu 2017. EU i Kirgistan započeli pregovore o sveobuhvatnom sporazumu, kojim bi se zamijenio sadašnji Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Kirgistana, s ciljem jačanja i produbljivanja suradnje u područjima od obostranog interesa na temelju zajedničkih vrijednosti demokracije, vladavine prava i dobrog upravljanja, a unutar novog pravnog okvira;

B.  budući da će biti potrebna suglasnost Parlamenta da bi sveobuhvatni sporazum stupio na snagu;

1.  preporučuje Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku:

Opća načela

a)  da pregovaraju i donesu ambiciozan, sveobuhvatan i uravnotežen sporazum između EU-a i Kirgistana kojim će se zamijeniti Sporazum o partnerstvu i suradnji iz 1999. i koji je osnova za snažne i trajne odnose te stabilan, siguran i održiv razvoj obiju strana;

b)  da utvrde kratkoročne i dugoročne strateške perspektive u okviru sveobuhvatnog sporazuma te niz jasno utvrđenih i strukturiranih ciljeva za suradnju s Kirgistanom; da ulože dodatne napore i prodube odnos kako bi EU postao vidljiviji i djelotvorniji u zemlji i u regiji;

c)  da potaknu tržišno gospodarstvo donošenjem konkretnih socijalnih i gospodarskih koristi za građane obiju strana; da poštuju pravila tržišnog natjecanja i pravne sigurnosti, uključujući putem jačanja neovisnih i transparentnih institucija;

d)  da se osigura čvrst angažman na obje strane u pogledu poštovanja demokratskih načela, ljudskih prava i vladavine prava, uz potpuno poštovanje kriterija koji su obvezni za status OSP+ koji je odobren Kirgiskoj Republici, uključujući ratificiranje relevantnih međunarodnih konvencija i učinkovitu provedbu zaključaka i preporuka relevantnih nadzornih tijela uspostavljenih u skladu s tim konvencijama; da omoguće i provode redovan dijalog o pitanjima povezanima s ljudskim pravima koja su važna objema stranama i koji je usmjeren na rezultate, a u kojemu bi trebala sudjelovati tijela vlasti i civilno društvo u cilju osnaživanja institucijskog okvira i javnih politika; da naglase konstruktivno članstvo Kirgistana u Vijeću UN-a za ljudska prava tijekom razdoblja 2016. – 2018. i potaknu njegovo daljnje sudjelovanje na međunarodnoj razini;

e)  da doprinesu jačanju multilateralizma i međunarodne suradnje i uspostave zajedničke pristupe suradnji s kirgiskim partnerima radi promicanja međunarodne sigurnosti i učinkovitog nošenja s globalnim izazovima kao što su terorizam, klimatske promjene, migracije i organizirani kriminal te kako bi doprinijeli provedbi Programa održivog razvoja do 2030. i nove nacionalne razvojne strategije za razdoblje 2018. – 2040.; i, općenitije, stabilizaciji i rastu središnje Azije;

Politički dijalog i međunarodna suradnja

f)  da ojačaju politički dijalog i sektorsku suradnju; da zajamče svrsishodan redovan dijalog o svim bitnim pitanjima, oslanjajući se na postojeće formate;

g)  da ojačaju suradnju u pogledu upravljanja krizama, sprečavanja sukoba, borbe protiv terorizma i organiziranog kriminala, kibernetičkog kriminala, sprečavanja nasilne radikalizacije i prekograničnog kriminala te integriranog upravljanja granicama, uz potpuno poštovanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda te u skladu s izmjenama Kaznenog zakona; i da zajamče potpunu usklađenost nacionalnog Zakona br. 150 o borbi protiv ekstremističkih aktivnosti iz 2005. s međunarodnim normama;

h)  da nadopune odredbe o trgovinskim i gospodarskim odnosima kako bi se poboljšala ulagačka klima i doprinijelo diversifikaciji kirgiskog gospodarstva, čime bi se ostvarila obostrana korist i ojačale pravna sigurnost i regulatorna transparentnost; da podupru dobro upravljanje, funkcionalno sudstvo i smanjenje birokracije i provedu sve dostupne mjere u cilju promicanja održivog gospodarskog razvoja radi učvršćivanja i daljnjeg razvoja multilateralnog i uređenog trgovinskog sustava; da doprinesu pružanju potpore osnivanju i razvoju malih i srednjih poduzeća; da dodatno poboljšaju gospodarske i trgovinske odnose između EU-a i Kirgistana u pogledu statusa OSP+ i pozovu Kirgistan da ispuni međunarodne obveze koje proizlaze iz tog statusa radi poticanja gospodarskog razvoja zemlje;

i)  da pojačaju suradnju u borbi protiv korupcije, pranja novca i utaje poreza; da uvrste posebne dijelove u kojima se navode jasne i čvrste obveze i mjere za borbu protiv korupcije u svim njezinim oblicima i za provedbu međunarodnih normi i multilateralnih konvencija za borbu protiv korupcije; da u sporazum uvrste odredbe o dobrom poreznom upravljanju i normama transparentnosti kojima se potvrđuje predanost strana primjeni međunarodnih normi u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza;

j)  da doprinesu jačanju kirgiskog članstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji adekvatnim reformama u području stranih ulaganja, carinskih tijela i pristupa međunarodnim tržištima;

k)  da poboljšaju koordiniranje stajališta EU-a i Kirgistana na međunarodnim forumima;

l)  da postignu bolji dijalog između parlamenta Kirgistana i Europskog parlamenta;

m)  da zajamče da je zbog visokog rizika od prirodnih katastrofa, uključujući potrese, sporazum u velikoj mjeri usmjeren na klimatske promjene i upravljanje vodama te sprečavanje rizika od katastrofa i pripravnost; da podupru napore koje Kirgistan ulaže u zaštitu okoliša, kao i njegove snažne napore u pogledu održivog razvoja;

Institucionalne odredbe

n)  da zajamče prijenos pregovaračkih smjernica Europskom parlamentu, podložno pravilima o povjerljivosti, omoguće Parlamentu odgovarajuću kontrolu pregovaračkog postupka te dosljedno ispunjavaju međuinstitucijske obveze koje proizlaze iz članka 218. stavka 10. UFEU-a, u skladu s kojima se Parlament odmah i u potpunosti izvješćuje o svim fazama tog postupka;

o)  da omoguće razmjenu svih dokumenata u vezi s pregovorima, kao što su zapisnici i nacrti pregovaračkih tekstova, te da periodično izvještavaju Parlament;

p)  da na svim razinama osiguraju poštovanje uvriježene prakse da se novi sporazumi ne primjenjuju privremeno dok Parlament ne da suglasnost;

q)  da ojačaju i prošire postojeću suradnju sadržanu u aktualnom Sporazumu o partnerstvu i suradnji kojim su već uspostavljena sljedeća tijela za suradnju i dijalog:

–  Vijeće za suradnju na ministarskoj razini;

–  Odbor za suradnju na razini viših dužnosnika i pododbori u području trgovine i ulaganja te razvoja suradnje;

–  Odbor za parlamentarnu suradnju (OPS);

r)  da se pojačanje međuparlamentarnog nadzora unutar ojačanog OPS-a razradi u okviru novog sporazuma, posebno u područjima demokracije, vladavine prava i borbe protiv korupcije:

s)  da osiguraju uključenost civilnog društva tijekom pregovora i faze provedbe sporazuma;

t)  da zajamče uvrštavanje uvjeta o mogućoj obustavi suradnje u slučaju da ijedna strana prekrši bitne elemente, kao i da se u tim slučajevima predvidi savjetovanje s Parlamentom;

u)  da na razini EU-a i na razini država članica dodijele odgovarajuća sredstva za provedbu sveobuhvatnog sporazuma kako bi se zajamčilo postizanje svih ambicioznih ciljeva koji su postavljeni tijekom pregovora;

Zajednička pitanja i interesi povezani s područjima suradnje koja se rješavaju sporazumom

v)  da uzmu u obzir ulogu Kirgistana kao jedne od nekoliko demokratskih zemalja u nastajanju u regiji, kojoj je potrebna dugoročna politička, financijska i tehnička podrška EU-a;

w)  da nastave ulagati napore kako bi se funkcionalna parlamentarna demokracija konsolidirala u istinski višestranački sustav s ustavom propisanim sustavom provjera i ravnoteže te zajamčio parlamentarni nadzor izvršne vlasti, u svojstvu jedne od pilot-zemalja potpore demokraciji koju pruža EU; da izraze svoju zabrinutost u vezi s ustavnim izmjenama iz 2016., posebice u vezi sa znatnim jačanjem ovlasti predsjednika vlade, nadređenosti presuda nacionalnih sudova nad međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i gubitkom neovisnosti Ustavnog vijeća Vrhovnog suda; da potiču sudjelovanje nevladinih organizacija u izradi i preispitivanju zakonodavstva i politika zemlje, posebice u vezi sa svim instrumentima ili mehanizmima koji izravno utječu na djelovanje organizacija civilnog društva;

x)  da se ponovno naglasi važnost sustavnog rada u cilju promicanja vrijednosti demokracije i ljudskih prava, uključujući slobodu izražavanja, udruživanja i okupljanja te neovisnost sudstva;

y)  da potiču povoljno okruženje za novinare i neovisne medije; da zajamče da Kirgistan stranim borcima za ljudska prava i novinarima dopusti ulazak u zemlju i nastavak njihova rada bez neopravdanog uplitanja;

z)  da odaju priznanje napretku ostvarenom u vezi s mirnom provedbom i boljom transparentnošću na parlamentarnim i predsjedničkim izborima te da potiču na daljnju provedbu preporuka međunarodnih misija za promatranje izbora;

aa)  da potaknu Kirgistan na obrat negativnih autoritarnih trendova kao što su politička instrumentalizacija pravosuđa, nepravedna sudska kažnjavanja, nepoštena i netransparentna suđenja, zadiranje u slobodu medija, nekažnjavanja agenata za provedbu zakona i navodno zlostavljanje i mučenje osoba kojima je oduzeta sloboda, izručenja u zemlje u kojima su pojedinci izloženi riziku od mučenja ili zlostavljanja, kao i diskriminacija manjina te ograničenja koja se odnose na slobodu okupljanja i izražavanja, i da potaknu Kirgistan da temeljito istraži sve navode o podmetanju dokaza, iznudi, mučenju i zlostavljanju; da izraze zabrinutost zbog toga što su politički vođe i potencijalni predsjednički kandidati bili zatvoreni zbog navodnih optužbi za korupciju;

ab)  da u tom kontekstu izraze nezadovoljstvo zbog neukidanja kazne doživotnog zatvora izrečene aktivistu za ljudska prava Azimjonu Askarovu, koji je 2010. dokumentirao međuetničko nasilje, i zatraže njegovo trenutno puštanje na slobodu, ponište presudu te mu omoguće rehabilitaciju i osiguraju naknadu;

ac)  da podsjete da korupcija ugrožava ljudska prava, jednakost, trgovinu i pravedno tržišno natjecanje i odvraća strana ulaganja, čime se sprečava gospodarski rast te istodobno smanjuje povjerenje i pouzdanje građana u državne institucije;

ad)  da potaknu snažnu predanost socijalnom napretku, dobrom upravljanju, demokraciji te dobrim međuetničkim i međuvjerskim odnosima, obučavanjem i obrazovanjem kao sredstvima jačanja temelja stabilnosti i sigurnosti; da nakon etničkih sukoba u Kirgistanu 2010. nastave s pružanjem potpore izgradnji mira i sigurnosnih mjera te jačanju napora u pogledu potpune integracije manjina u cilju sprečavanja daljnjih sukoba;

ae)  da doprinesu prevladavanju socioekonomskih problema i prepreka navedenih u preporuci br. 202 Međunarodne organizacije rada; da u tom kontekstu pridaju osobitu pozornost mladima promičući akademsku i kulturnu razmjenu te razmjenu mladih; da obrate posebnu pozornost na regionalni razvoj, s posebnim naglaskom na nejednakostima između sjevera i juga;

af)  da u skladu s aktualnom pozitivnom dinamikom podrže, promiču i olakšavaju daljnju regionalnu suradnju u središnjoj Aziji, koja je jedna od najmanje integriranih regija svijeta, među ostalim u cilju poboljšanja stabilnosti i razvoja središnje Azije kao cjeline; da potvrde sudjelovanje zemlje u programima EU-a s tim usmjerenjem, kao i provedbu strategije EU-a za središnju Aziju u područjima energetike, upravljanja vodama i ekoloških izazova, te u redovitim političkim dijalozima i dijalozima o ljudskim pravima s EU-om;

ag)  da se pobrinu za to da članstvo Kirgistana u Euroazijskoj gospodarskoj uniji ne utječe negativno na jačanje njegovih odnosa s EU-om, kao što je dokazano poboljšanim Sporazumom o partnerstvu i suradnji između EU-a i Kazahstana koji je nedavno ratificiran;

ah)  da uzmu u obzir razvoj odnosa Kirgistana s Kinom i Rusijom; da potaknu Kirgistan da diversificira svoje gospodarstvo u cilju smanjenja znatne političke ovisnosti o tim dvama vanjskim akterima; da uzmu u obzir razvoj tih odnosa u kontekstu provedbe kineske strategije „Jedan pojas, jedan put”; da zajamče znatno ojačavanje djelovanja protiv propagande koju ruski mediji šire u zemlji;

ai)  da pridonesu nastavku djelovanja kako bi se ublažile nedavne diplomatske i gospodarske napetosti u regiji, uključujući između Kazahstana i Kirgistana;

aj)  da podupru aktualno poboljšanje diplomatskih odnosa s Uzbekistanom te konstruktivni dijalog o upravljanju oskudnim vodnim resursima u regiji;

ak)  da uvaže razloge za zabrinutost Kirgistana u pogledu sigurnosti koji su povezani sa sve lošijim sigurnosnim stanjem u Afganistanu te s rastućom radikalizacijom u srednjoazijskoj regiji; da pruže pomoć u pogledu islamističkih stranih boraca i članova njihovih obitelji koji se vraćaju iz inozemstva; da ojačaju regionalnu suradnju sa zemljama središnje Azije u pogledu borbe protiv džihadističkih pokreta i transnacionalnog kriminala oslanjanjem na provedbu pravnih, institucijskih i praktičnih protumjera graničnog nadzora koje se odnose na borbu protiv terorizma te u pogledu preventivnih mjera protiv rastuće nasilne vjerske radikalizacije;

°

°  °

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu preporuku proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te predsjedniku, vladi i parlamentu Kirgiske Republike.

(1)

SL C 168 E, 14.6.2013., str. 91.

(2)

SL C 58, 15.2.2018., str. 119.

(3)

SL C 300, 18.2.2016., str. 10.

(4)

SL C 351 E, 2.12.2011., str. 92.

(5)

SL C 81 E, 15.3.2011., str. 80.

(6)

SL C 208, 10.6.2016., str. 177.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

6.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Tanja Fajon, Antonio López-Istúriz White, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Howarth, Miroslav Mikolášik, Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

40

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, John Howarth, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

1

Nezavisni zastupnik

Georgios Epitideios

2

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 8. siječanja 2019.Pravna napomena