Eljárás : 2018/0276(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0451/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0451/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 31/01/2019 - 9.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0049

JELENTÉS     *
PDF 176kWORD 46k
10.12.2018
PE 630.374v02-00 A8-0451/2018

Ausztriának, Ciprusnak, Horvátországnak, Luxemburgnak, Portugáliának, Romániának és az Egyesült Királyságnak a Dominikai Köztársaság a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE))

Jogi Bizottság

Előadó: Mary Honeyball

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

Ausztriának, Ciprusnak, Horvátországnak, Luxemburgnak, Portugáliának, Romániának és az Egyesült Királyságnak a Dominikai Köztársaság a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2018)0526),

–  tekintettel a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezmény 38. cikkének negyedik bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikke (3) bekezdésére, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének b) pontjára, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0376/2018),

–  tekintettel a Bíróság véleményére(1) az Európai Unió kizárólagos külső hatásköréről a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozást elfogadó nyilatkozat tekintetében,

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére és 108. cikkének (8) bekezdésére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0451/2018),

1.  jóváhagyja Ausztriának, Ciprusnak, Horvátországnak, Luxemburgnak, Portugáliának, Romániának és az Egyesült Királyságnak a Dominikai Köztársaság a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia Állandó Hivatalának.

(1)

A Bíróság 1/13. sz., 2014. október 14-i véleménye, ECLI:EU:C:2014:2303.


INDOKOLÁS

A gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló 1980. október 25-i Hágai Egyezmény rendkívüli fontossággal bíró megállapodás. A dokumentumot az Európai Unió valamennyi tagállama ratifikálta.

Az egyezmény olyan rendszert hoz létre, amely együttműködést tesz lehetővé a szerződő államok között, hogy megoldást találjanak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének ügyében.

E problémák nagyon gyakran a külön élő párok esetében fordulnak elő. A felügyeleti jog megszerzése érdekében a másik államból származó anya vagy apa kísértést érezhet az államok közötti együttműködés hiányának kihasználására. A sajtóból gyakran értesülhetünk a gyermekek jogellenes külföldre viteléről a szülők különélésekor vagy válásakor.

Az ilyen esetekben az egyes államok jogrendszerének saját állampolgáraival szembeni elfogultsága jelenti a legnagyobb problémát. Gyakran megtörténik, hogy mindkét érintett állam bírósága az ügyet saját hatáskörébe tartozónak tekinti, és a felügyeleti jogot annak a szülőnek ítéli meg, amelyik a bíróság székhelye szerinti ország állampolgára.

A szóban forgó egyezmény célja az ilyen helyzetek nemzetközi szintű megoldása annak meghatározása révén, hogy a gyermek lakóhelye szerinti állam joga érvényesül, és az ügy ezen állam bíróságának hatáskörébe tartozik. Az egyezmény továbbá olyan rendszert hoz létre, amellyel biztosítható a jogellenesen külföldre vitt gyermek azonnali visszatérése.

Az EU e területen jelenleg kizárólagos külső hatáskörrel rendelkezik, ahogyan azt a Bíróság 1/13. számú véleményében megerősítette. A tagállamok tehát már nem járhatnak el saját hatáskörükben. A probléma abban áll, hogy az egyezmény nem rendelkezik a nemzetközi szervezetek önálló fellépéséről.

A Dominikai Köztársaság 2004. augusztus 11-én letétbe helyezte az 1980. évi egyezményhez való csatlakozásáról szóló okiratot. Az egyezmény a Dominikai Köztársaságban 2004. november 1-jén lépett hatályba.

Az 1980. évi egyezmény a Dominikai Köztársaság és 20 uniós tagállam között már hatályban van. Ausztria, Ciprus, Horvátország, Dánia, Luxemburg, Portugália, Románia és az Egyesült Királyság nem fogadta még el a Dominikai Köztársaság csatlakozását az egyezményhez.

Mivel a gyermekek jogellenes külföldre vitelének kérdése az Európai Unió kizárólagos külső hatáskörébe tartozik, a Dominikai Köztársaság csatlakozásának elfogadásáról uniós szinten, tanácsi határozat útján kell dönteni. Ausztriának ezért nyilatkozatot kell tennie a Dominikai Köztársaság csatlakozásának az Európai Unió érdekében történő elfogadásáról.

Az Európai Unió érdekében az Ausztria, Ciprus, Horvátország, Luxemburg, Portugália, Románia és az Egyesült Királyság általi elfogadást követően az 1980. évi egyezmény a Dominikai Köztársaság és – Dánia kivételével – valamennyi uniós tagállam között alkalmazandóvá válna.

A Dominikai Köztársaság csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez üdvözlendő. Az előadó javasolja a Parlamentnek a javaslat módosítás nélküli elfogadását annak biztosítása érdekében, hogy a szóban forgó gyermekek az Unió egész területére kiterjedő védelemben részesüljenek.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat Ausztriának, Ciprusnak, Horvátországnak, Luxemburgnak, Portugáliának, Romániának és az Egyesült Királyságnak a Dominikai Köztársaság a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra

Hivatkozások

COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

20.7.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

10.9.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Mary Honeyball

24.9.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.11.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

6.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Benyújtás dátuma

10.12.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

22

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

ECR

Angel Dzhambazki

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 28.Jogi nyilatkozat