Procedură : 2018/0277(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0452/2018

Texte depuse :

A8-0452/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 31/01/2019 - 9.5

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0050

RAPORT     *
PDF 170kWORD 54k
10.12.2018
PE 630.368v02-00 A8-0452/2018

referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Ecuadorului și a Ucrainei la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

(COM(2018)0527 – C8-0375/2018 – 2018/0277(NLE))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportoare: Mary Honeyball

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Ecuadorului și a Ucrainei la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

(COM(2018)0527 – C8-0375/2018 – 2018/0277(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2018)0527),

–  având în vedere articolul 38 al patrulea paragraf din Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii,

–  având în vedere articolul 81 alineatul (3) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0375/2018),

–  având în vedere avizul Curții de Justiție(1) privind competența externă exclusivă a Uniunii Europene pentru o declarație de acceptare a aderării la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii,

–  având în vedere articolul 78c și articolul 108 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0452/2018),

1.  aprobă autorizarea Austriei să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Ecuadorului și a Ucrainei la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei și guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Biroului permanent al Conferinței de la Haga privind dreptul internațional privat.

(1)

Avizul Curții de Justiție din 14 octombrie 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


EXPUNERE DE MOTIVE

Convenția de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii constituie un instrument extrem de important. Aceasta a fost ratificată de toate statele membre ale UE.

Convenția instituie un sistem de cooperare între statele contractante având ca obiectiv soluționarea cazurilor de răpire internațională de copii.

În numeroase cazuri, atunci când cuplurile se despart apar dificultăți în această privință. Dacă mama și tatăl provin din state diferite, există tentația de a profita de lipsa de cooperare dintre statele respective pentru a obține încredințarea copiilor. Presa abundă de relatări despre cazuri de răpire internațională a copiilor în urma unei separări sau a unui divorț.

În astfel de cazuri, dificultatea majoră rezidă în preferința bazată pe naționalitate a sistemului juridic din fiecare stat în parte. Se poate întâmpla, adesea, ca instanțele din ambele state implicate să se declare competente, fiecare dintre ele încredințând copilul părintelui care deține cetățenia statului respectiv.

Scopul convenției este acela de a soluționa astfel de situații la nivel internațional, stabilind că instanțele competente și legislația aplicabilă sunt cele din statul în care își are reședința copilul. De asemenea, convenția introduce un sistem care să asigure returnarea imediată a copiilor răpiți.

În prezent, UE dispune de competențe externe exclusive în acest domeniu, fapt confirmat de Curtea de Justiție în Avizul 1/13. Prin urmare, statele membre nu mai acționează pe cont propriu. Problema este că convenția nu prevede o acțiune autonomă a organizațiilor internaționale.

La 22 ianuarie 1992, Ecuadorul și-a depus instrumentul de aderare la Convenția din 1980. Convenția a intrat în vigoare în Ecuador la 1 aprilie 1992.

Convenția din 1980 este deja în vigoare între Ecuador și 26 de state membre ale UE. Numai Austria și Danemarca nu au acceptat încă aderarea Ecuadorului la convenție.

La 2 iunie 2006, Ucraina și-a depus instrumentul de aderare la Convenția din 1980. Convenția a intrat în vigoare în Ucraina la 1 septembrie 2006.

Convenția din 1980 este deja în vigoare între Ucraina și 26 de state membre ale UE. Numai Austria și Danemarca nu au acceptat încă aderarea Ucrainei la convenție.

Întrucât problema răpirii internaționale de copii intră în sfera competenței externe exclusive a Uniunii Europene, decizia privind acceptarea aderării Ecuadorului și a Ucrainei trebuie luată la nivelul UE printr-o decizie a Consiliului. Prin urmare, Austria ar trebui să depună declarația de acceptare a aderării Ecuadorului și a Ucrainei în interesul Uniunii Europene.

Prin acceptarea de către Austria, Convenția din 1980 ar deveni aplicabilă între Ecuador, Ucraina și toate statele membre ale UE, cu excepția Danemarcei.

Aderarea Ecuadorului și a Ucrainei la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii este un aspect pozitiv. Din aceste motive, raportoarea propune ca Parlamentul să aprobe propunerea fără modificări, astfel încât copiilor în cauză să le fie asigurată protecția pe întregul teritoriul Uniunii.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Decizie a Consiliului de autorizare a Austriei să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Ecuadorului și a Ucrainei la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

Referințe

COM(2018)0527 – C8-0375/2018 – 2018/0277(NLE)

Data sesizării

20.7.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

JURI

10.9.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Mary Honeyball

24.9.2018

 

 

 

Examinare în comisie

20.11.2018

 

 

 

Data adoptării

6.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Membri supleanți prezenți la votul final

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Data depunerii

10.12.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

22

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

ECR

Angel Dzhambazki

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 22 ianuarie 2019Notă juridică