Menettely : 2018/2274(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0455/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0455/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/12/2018 - 12.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0501

MIETINTÖ     
PDF 355kWORD 54k
10.12.2018
PE 631.897v02-00 A8-0455/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten

(COM(2018)0901 – C8‑0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Daniele Viotti

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
  LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten

(COM(2018)0901 – C8‑0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0901 – C8‑0492/2018),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) ja erityisesti sen 11 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 12 kohdan,

–  ottaa huomioon komission 30. marraskuuta 2018 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 8 kohdan mukaisesti antaman uuden esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019 (COM(2018)0900),

–  ottaa huomioon 4. joulukuuta 2018 pidetyn talousarviota käsitelleen trilogin tulokset,

–  ottaa huomioon neuvoston 11. joulukuuta 2018 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan uuteen esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019 (15206/2018 – C8-0492/2018),

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0455/2018),

A.  ottaa huomioon, että joustovälineestä on tarkoitus rahoittaa tiettynä varainhoitovuonna selkeästi määriteltyjä menoja, joita ei ole pystytty rahoittamaan yhden tai useamman muun otsakkeen enimmäismäärien puitteissa;

B.  ottaa huomioon, että komissio ehdotti otsakkeen 3 enimmäismäärän ylittävän 985 629 138 euron määrän käyttöön ottamista joustovälineestä, jotta täydennetään unionin varainhoitovuoden 2019 yleisessä talousarviossa muuttoliike-, pakolais- ja turvallisuusasioiden alalla toteutettavien toimenpiteiden rahoittamiseksi käytettävissä olevaa rahoitusta;

C.  ottaa huomioon, että parlamentin ja neuvoston edustajat sopivat 4. joulukuuta 2018 pidetyssä talousarviota käsitelleessä trilogissa ottavansa käyttöön joustovälineestä lisävaroja 178 715 475 euroa alaotsakkeessa 1 a Horisontti 2020- ja Erasmus+ ‑ohjelmiin tehtyjen määrärahalisäysten vuoksi;

1.  hyväksyy 1 164 344 613 euron käyttöönoton joustovälineestä maksusitoumusmäärärahoina;

2.  toistaa, että kyseisen välineen varojen käyttöön ottaminen rahoituskehysasetuksen 11 artiklan mukaisesti tuo jälleen kerran esiin sen, että unionin talousarviossa tarvitaan ehdottomasti enemmän joustavuutta;

3.    toistaa pitkäaikaisen kantansa, että joustovälineen yhteydessä aiemmin tehdyistä sitoumuksista johtuvia maksuja ei pidä laskea monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismääriin;

4.    hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

5.    kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

6.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

joustovälineen varojen käyttöönotosta EU:n keskeisten kilpailukykyohjelmien vahvistamiseksi sekä muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämien välittömien talousarviotoimenpiteiden rahoittamiseksi

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 12 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Joustovälineen avulla on tarkoitus rahoittaa selkeästi määriteltyjä menoja, joita ei ole pystytty rahoittamaan yhden tai useamman muun otsakkeen enimmäismäärien puitteissa.

(2)  Joustovälinettä varten käytettävissä oleva vuotuinen enimmäismäärä on 600 000 000 euroa (vuoden 2011 hintoina) neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) 11 artiklassa säädetyn mukaisesti, ja tähän määrään voidaan lisätä peruuntuneet määrät kyseisen artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

(3)  Jotta voitaisiin vahvistaa EU:n keskeisiä kilpailukykyohjelmia ja vastata muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyviin tämänhetkisiin haasteisiin, on tarpeen ottaa käyttöön merkittäviä lisämääriä, joilla voidaan viipymättä rahoittaa tarvittavia ohjelmia ja toimenpiteitä.

(4)  Kun on tarkasteltu kaikkia mahdollisuuksia kohdentaa uudelleen määrärahoja alaotsakkeen 1 a (Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky) ja otsakkeen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) enimmäismäärien puitteissa, voidaan todeta, että joustovälineestä on unionin varainhoitovuoden 2019 yleisessä talousarviossa käytettävissä olevan rahoituksen täydentämistä varten tarpeen ottaa käyttöön alaotsakkeen 1 a enimmäismäärän ylittävä 178 715 475 euron määrä EU:n keskeisten kilpailukykyohjelmien vahvistamiseksi sekä otsakkeen 3 enimmäismäärän ylittävä 985 629 138 euron määrä muuttoliike-, pakolais- ja turvallisuusasioiden alalla toteutettavien toimenpiteiden rahoittamiseksi.

(5)  Joustovälineestä käyttöön otettuja varoja vastaavat maksumäärärahat olisi jaettava useammalle varainhoitovuodelle maksettavien määrien odotetun kehityksen perusteella.

(6)  Jotta varat saataisiin nopeasti käyttöön, tätä päätöstä olisi sovellettava varainhoitovuoden 2019 alusta alkaen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.  Otetaan käyttöön joustovälineestä 178 715 475 euroa alaotsakkeeseen 1 a (Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky) ja 985 629 138 euroa otsakkeeseen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) sisältyvinä maksusitoumusmäärärahoina unionin varainhoitovuoden 2019 yleiseen talousarvioon.

Ensimmäisessä alakohdassa mainittu määrä käytetään vahvistamaan EU:n keskeisiä kilpailukykyohjelmia ja rahoittamaan toimenpiteitä, joilla vastataan muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyviin tämänhetkisiin haasteisiin.

2.  Joustovälineen käyttöönottoa vastaavat maksumäärärahat ovat maksettavien määrien odotetun kehityksen perusteella seuraavat:

    a)  548 740 834 euroa vuonna 2019;

    b)  257 223 207 euroa vuonna 2020;

    c)  135 194 558 euroa vuonna 2021;

    d)  140 942 662 euroa vuonna 2022;

    e)  82 243 352 euroa vuonna 2023.

Kunkin varainhoitovuoden maksumäärärahojen täsmälliset määrät hyväksytään vuotuisen talousarviomenettelyn mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2019.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)

  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

10.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

2

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Claudia Schmidt


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Jean Arthuis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 11. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus