Postopek : 2018/2274(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0455/2018

Predložena besedila :

A8-0455/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2018 - 12.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0501

POROČILO     
PDF 582kWORD 53k
10.12.2018
PE 631.897v02-00 A8-0455/2018

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj

(COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Daniele Viotti

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj

(COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0901 – C8-0492/2018),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 11. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1) in zlasti člena 2,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2) in zlasti točke 12,

–  ob upoštevanju novega predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, ki ga je Komisija sprejela 30. novembra 2018 (COM(2018)0900) v skladu s členom 314(8) PDEU,

–  ob upoštevanju sklepov trialoga o proračunu z dne 4. decembra 2018,

–  ob upoštevanju stališča o novem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, ki ga je Svet sprejel 11. decembra 2018 in ga istega dne posredoval Evropskemu parlamentu (15206/2018 – C8-0492/2018),

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0455/2018),

A.  ker je instrument prilagodljivosti namenjen financiranju jasno opredeljenih odhodkov v danem proračunskem letu, ki jih ni mogoče financirati v okviru zgornjih meja enega ali več razdelkov;

B.  ker je Komisija predlagala uporabo instrumenta prilagodljivosti, da bi dopolnila financiranje ukrepov na področju migracij, beguncev in varnosti iz splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2019, in sicer v znesku 985.629.138 EUR nad zgornjo mejo razdelka 3;

C.  ker so se predstavniki Parlamenta in Sveta na proračunskem trialogu 4. decembra 2018 strinjali, da se iz instrumenta prilagodljivosti zagotovi tudi 178.715.475 EUR za dopolnitev programov Obzorje 2020 in Erasmus+ v podrazdelku 1a;

1.  zato soglaša, da se iz instrumenta prilagodljivosti zagotovijo sredstva za prevzem obveznosti v višini 1.164.344.613 EUR;

2.  poudarja, da je uporaba tega instrumenta, kot je določena v členu 11 uredbe o večletnem finančnem okviru, znova pokazala, da bi moral biti proračun Unije bolj prilagodljiv;

3.  znova izraža svoje dolgoletno stališče, da se plačila, ki izhajajo iz obveznosti, prevzetih v sklopu instrumenta prilagodljivosti, ne smejo upoštevati pri zgornji meji večletnega finančnega okvira;

4.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

5.  naroči svojemu predsedniku, da ta sklep podpiše skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(1) in zlasti točke 12 sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Instrument prilagodljivosti je namenjen kritju jasno opredeljenih odhodkov, ki jih ni mogoče financirati v okviru zgornjih meja enega ali več razdelkov.

(2)  Letna zgornja meja za instrument prilagodljivosti, ki znaša 600.000.000 EUR (v cenah iz leta 2011), kot je določeno v členu 11 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(2), se, kjer je to ustrezno, poveča za zapadle zneske, ki so na voljo v skladu z drugim pododstavkom odstavka 1 navedenega člena.

(3)  Da bi lahko razširili osrednje programe za konkurenčnost EU ter obvladali trenutne izzive migracij, pritoka beguncev in varnostnih groženj, je treba uporabiti znatne dodatne zneske za financiranje teh programov in ukrepov.

(4)  Po preučitvi vseh možnosti za prerazporeditev sredstev v okviru zgornje meje za odhodke v podrazdelku 1a (Konkurenčnost za rast in delovna mesta) in razdelku 3 (Varnost in državljanstvo) kaže, da je treba z instrumentom prilagodljivosti dopolniti finančna sredstva, ki so na voljo v splošnem proračunu Unije za proračunsko leto 2019, in sicer v znesku 178.715.475 EUR nad zgornjo mejo podrazdelka 1a za ključne programe za konkurenčnost EU in v znesku 985.629.138 EUR nad zgornjo mejo razdelka 3 za ukrepe na področju migracij, beguncev in varnosti.

(5)  V skladu s pričakovanim plačilnim profilom bodo sredstva za plačila, ki ustrezajo uporabljenemu znesku iz instrumenta prilagodljivosti, porazdeljena med več proračunskih let.

(6)  Da bi lahko začeli sredstva čim prej črpati, bi se moral ta sklep uporabljati od začetka proračunskega leta 2019 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.  V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2019 se uporabi instrument prilagodljivosti za zagotovitev 178.715.475 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti v razdelku 1a (Konkurenčnost za rast in delovna mesta) in 985.629.138 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti v razdelku 3 (Varnost in državljanstvo).

Zneska iz prvega pododstavka se uporabita za dopolnitev ključnih programov za konkurenčnost EU ter za financiranje ukrepov, namenjenih obvladovanju trenutnih izzivov zaradi migracij, pritoka beguncev in varnostnih groženj.

2.  V skladu s pričakovanim plačilnim profilom naj bi bila sredstva za plačila, ki ustrezajo uporabljenemu znesku iz instrumenta prilagodljivosti, takšna:

(a)  548.740.834 EUR v letu 2019;

(b)  257.223.207 EUR v letu 2020;

(c)  135.194.558 EUR v letu 2021;

(d)  140.942.662 EUR v letu 2022;

(e)  82.243.352 EUR v letu 2023.

Natančni zneski plačil za posamezno proračunsko leto bodo odobreni v letnem proračunskem postopku.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2019.

V Bruslju,

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

(1)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(2)

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

10.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

2

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Claudia Schmidt


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

Jean Arthuis

PPE

Richard Ashworth, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 11. december 2018Pravno obvestilo