Förfarande : 2018/2274(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0455/2018

Ingivna texter :

A8-0455/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/12/2018 - 12.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0501

BETÄNKANDE     
PDF 358kWORD 54k
10.12.2018
PE 631.897v02-00 A8-0455/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär

(COM(2018)0901 – C8‑0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Daniele Viotti

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
  BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär

(COM(2018)0901 – C8‑0492/2018 – 2018/2274(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0901 – C8‑0492/2018),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1), särskilt artikel 11,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 12,

–  med beaktande av det nya förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 som kommissionen antog den 30 november 2018 (COM(2018)0900) i enlighet med artikel 314.8 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av resultatet av trepartsmötet den 4 december 2018,

–  med beaktande av den ståndpunkt om det nya förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 som rådet antog den 11 december 2018 och översände till Europaparlamentet samma dag (15206/2018 – C8-0492/2018),

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0455/2018), och av följande skäl:

A.  Flexibilitetsmekanismen ska göra det möjligt att, för ett visst budgetår, finansiera klart angivna utgifter som inte kan finansieras inom taken för en eller flera andra rubriker.

B.  Kommissionen hade föreslagit att flexibilitetsmekanismen skulle utnyttjas för att komplettera finansieringen i unionens allmänna budget för budgetåret 2019, utöver taket för rubrik 3, med ett belopp på 985 629 138 EUR för att finansiera åtgärder på området migration, flyktingar och säkerhet.

C.  Företrädare för Europaparlamentet och rådet enades vid trepartsmötet om budgeten den 4 december 2018 om att utnyttja ytterligare medel inom ramen för flexibilitetsmekanismen till ett belopp på 178 715 475 EUR, till följd av förstärkningarna av programmen Horisont 2020 och Erasmus+ under underrubrik 1a.

1.  Europaparlamentet samtycker till att flexibilitetsmekanismen utnyttjas till ett belopp på 1 164 344 613 EUR i åtagandebemyndiganden.

2.  Europaparlamentet påminner om att utnyttjandet av detta instrument, enligt punkt 11 i förordningen om den fleråriga budgetramen, på nytt visar på att unionens budget måste vara mer flexibel.

3.  Europaparlamentet upprepar sin åsikt sedan länge att betalningar som härrör från åtagandebemyndiganden som tidigare tagits i anspråk via flexibilitetsmekanismen endast kan beaktas utöver betalningstaken i den fleråriga budgetramen.

4.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för att förstärka viktiga program för EU:s konkurrenskraft och finansiera omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 12,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)  Flexibilitetsmekanismen ska göra det möjligt att finansiera klart fastställda utgifter som inte kan finansieras inom taken för en eller flera andra rubriker.

(2)  Taket för flexibilitetsmekanismen är 600 000 000 EUR (i 2011 års priser) i enlighet med artikel 11 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(2), vilket i förekommande fall ska ökas med belopp som åter ställs till förfogande i enlighet med artikel 11.1 andra stycket.

(3)  För att förstärka viktiga program för EU:s konkurrenskraft och hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär, är det nödvändigt att ytterligare betydande belopp omedelbart ställs till förfogande för att finansiera sådana program och åtgärder.

(4)  Efter att ha undersökt alla möjligheter till omfördelning av anslag under utgiftstaken för rubrik 1a (Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning) och rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap) är det nödvändigt att ta flexibilitetsmekanismen i anspråk för att komplettera den finansiering som finns tillgänglig i unionens allmänna budget för budgetåret 2019 med beloppet 178 715 475 EUR utöver taket för rubrik 1a och med beloppet 985 629 138 EUR utöver taket för rubrik 3 för att finansiera åtgärder på området migration, flyktingar och säkerhet.

(5)  På grundval av den förväntade betalningsprofilen bör de betalningsbemyndiganden som motsvarar ianspråktagandet av flexibilitetsmekanismen fördelas över flera budgetår.

(6)  För att möjliggöra ett snabbt utnyttjande av medlen bör detta beslut tillämpas från och med början av budgetåret 2019.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

(1)  I unionens allmänna budget för budgetåret 2019 ska flexibilitetsmekanismen utnyttjas för att överföra 178 715 475 EUR i åtagandebemyndiganden till rubrik 1a (Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning) och 985 629 138 EUR i åtagandebemyndiganden till rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap).

De belopp som avses i första stycket ska användas till att förstärka viktiga program för EU:s konkurrenskraft och finansiera åtgärder för att hantera de fortsatta utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär.

(2)  På grundval av den förväntade betalningsprofilen ska de betalningsbemyndiganden som motsvarar ianspråktagandet av flexibilitetsmekanismen uppskattas på följande sätt:

    (a)  548 740 834 EUR år 2019.

    (b)  257 223 207 EUR år 2020.

    (c)  135 194 558 EUR år 2021.

    (d)  140 942 662 EUR år 2022.

    (e)  82 243 352 EUR år 2023.

De specifika beloppen för betalningsbemyndigandena för varje budgetår ska godkännas i enlighet med det årliga budgetförfarandet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

(1)

  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

10.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

2

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Claudia Schmidt


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Jean Arthuis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 11 december 2018Rättsligt meddelande