Процедура : 2018/0279(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0458/2018

Внесени текстове :

A8-0458/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 31/01/2019 - 9.7

Приети текстове :

P8_TA(2019)0052

ДОКЛАД     *
PDF 191kWORD 54k
11.12.2018
PE 630.396v02-00 A8-0458/2018

относно предложение за решение на Съвета за разрешаване на Австрия, Люксембург и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

(COM(2018)0530 – C8‑0378/2018 – 2018/0279(NLE))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Мери Хънибол

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложение за решение на Съвета за разрешаване на Австрия, Люксембург и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

(COM(2018)0530 – C8‑0378/2018 – 2018/0279(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2018)0530),

–  като взе предвид член 38, четвърти параграф от Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца,

–  като взе предвид член 81, параграф 3 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0378/2018),

–  като взе предвид становището на Съда на Европейския съюз(1) относно изключителната външна компетентност на Европейския съюз по отношение на декларация за приемане на присъединяване към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца,

–  като взе предвид член 78в и член 108, параграф 8 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0458/2018),

1.  одобрява разрешаването на Австрия, Люксембург и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на правителствата и на парламентите на държавите членки, както и на Постоянното бюро на Хагската конференция по международно частно право.

(1)

Становище на Съда от 14 октомври 2014 г., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Хагската конвенция от 25 октомври 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца е жизненоважен инструмент. Тя е ратифицирана от всички държави – членки на ЕС.

С конвенцията се въвежда система за сътрудничество между договарящите държави, целяща уреждането на случаи на международно отвличане на деца.

В много случаи тези проблеми възникват вследствие на раздяла между родителите. Ако майката и бащата са от различни държави, се поражда изкушението някой от тях да се възползва от липсата на сътрудничество между тези държави, така че да си осигури упражняването на родителските права по отношение на детето. Печатът изобилства от репортажи за случаи на международно отвличане на деца вследствие на раздяла или развод.

Най-сериозният проблем в такива случаи е националната предубеденост на правните системи на отделните държави. Често съдилищата и в двете заинтересовани държави се обявяват за компетентни, като всеки съд присъжда упражняването на родителските права по отношение на детето на родителя, който е гражданин на държавата на съда.

Целта на конвенцията е на международно равнище да се намери разрешение за такива ситуации, като се установи, че компетентният съд и приложимото право са тези на държавата по местоживеене на детето. С конвенцията се въвежда също система, която осигурява незабавното връщане на отвлечените деца.

Сега ЕС вече има изключителна външна компетентност в тази област, както беше потвърдено от Съда в Становище 1/13. Следователно държавите членки вече не могат да действат самостоятелно. Проблемът е, че конвенцията не предвижда самостоятелно действие от страна на международни организации.

Беларус депозира инструмента за присъединяване към Конвенцията от 1980 г. на 12 януари 1998 г. Конвенцията влезе в сила за Беларус на 1 април 1998 г.

Конвенцията от 1980 г. вече е в сила между Беларус и 24 от държавите — членки на ЕС. Само Австрия, Дания, Люксембург и Румъния все ще не са приели присъединяването на Беларус към Конвенцията.

Узбекистан депозира инструмента за присъединяване към Конвенцията от 1980 г. на 31 май 1999 г. Конвенцията влезе в сила за Узбекистан на 1 август 1999 г.

Конвенцията от 1980 г. вече е в сила между Узбекистан и 24 от държавите — членки на ЕС. Само Австрия, Дания, Люксембург и Румъния все ще не са приели присъединяването на Узбекистан към Конвенцията.

Тъй като въпросите, свързани с международното отвличане на деца, са от изключителната външна компетентност на Европейския съюз, на равнището на ЕС решението дали да се приеме присъединяването на Беларус и Узбекистан трябва да бъде взето посредством решение на Съвета. Поради това Австрия, Люксембург и Румъния следва да направят декларацията за приемане във връзка с присъединяването на Беларус и Узбекистан в интерес на Европейския съюз.

Приемането от страна на Австрия, Люксембург и Румъния ще доведе до прилагане на Конвенцията от 1980 г. между Беларус, Узбекистан и всички държави — членки на ЕС, с изключение на Дания.

Присъединяването на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. трябва да бъде приветствано. Следователно докладчикът предлага Парламентът да одобри предложението без изменения, за да се осигури закрилата на засегнатите деца навсякъде в ЕС.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Решение на Съвета за разрешаване на Австрия, Люксембург и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца;

Позовавания

COM(2018)0530 – C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

20.7.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

10.9.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Мери Хънибол

24.9.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

20.11.2018

 

 

 

Дата на приемане

6.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Дата на внасяне

11.12.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

ECR

Angel Dzhambazki

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 22 януари 2019 г.Правна информация