Διαδικασία : 2018/0279(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0458/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0458/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2019 - 9.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0052

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 184kWORD 55k
11.12.2018
PE 630.396v02-00 A8-0458/2018

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία, το Λουξεμβούργο και η Ρουμανία να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Λευκορωσίας και του Ουζμπεκιστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

(COM(2018)0530 – C8‑0378/2018 – 2018/0279(NLE))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγήτρια: Mary Honeyball

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία, το Λουξεμβούργο και η Ρουμανία να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Λευκορωσίας και του Ουζμπεκιστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

(COM(2018)0530 – C8‑0378/2018 – 2018/0279(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2018)0530),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 38 παράγραφος 4 της σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0378/2018),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου(1) σχετικά με την αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δήλωση αποδοχής προσχώρησης στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ και το άρθρο 108 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0458/2018),

1.  εγκρίνει την εξουσιοδότηση προς την Αυστρία, το Λουξεμβούργο και τη Ρουμανία να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Λευκορωσίας και του Ουζμπεκιστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στο μόνιμο γραφείο της Συνδιάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.

(1)

Γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η σύμβαση της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980, για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών αποτελεί εργαλείο ζωτικής σημασίας. Έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σύμβαση θεσπίζει ένα σύστημα που παρέχει στα συμβαλλόμενα κράτη τη δυνατότητα να συνεργάζονται για την εξεύρεση λύσης σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών.

Τα προβλήματα αυτά ανακύπτουν συχνά όταν ένα ζευγάρι χωρίζει. Εάν η μητέρα και ο πατέρας προέρχονται από διαφορετικά κράτη, ενδέχεται να μπουν στον πειρασμό να εκμεταλλευτούν την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των κρατών αυτών για να εξασφαλίσουν την επιμέλεια του παιδιού. Ο Τύπος βρίθει δημοσιευμάτων για περιπτώσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών έπειτα από χωρισμό ή διαζύγιο.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στις υποθέσεις αυτές έγκειται στην εθνική μεροληψία που χαρακτηρίζει τα νομικά συστήματα μεμονωμένων κρατών. Συμβαίνει συχνά τα δικαστήρια αμφότερων των ενδιαφερομένων κρατών να δηλώνουν αρμόδια και κάθε δικαστήριο αναθέτει την επιμέλεια του παιδιού στον γονέα που είναι υπήκοος του κράτους του δικαστηρίου.

Η σύμβαση στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών σε διεθνές επίπεδο, ορίζοντας ότι αρμόδια είναι τα δικαστήρια και εφαρμοστέα η νομοθεσία του κράτους στο οποίο διαμένει το παιδί. Η σύμβαση θεσπίζει επίσης ένα σύστημα το οποίο εξασφαλίζει την άμεση επιστροφή του απαχθέντος παιδιού.

Η ΕΕ έχει επί του παρόντος την αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα στον τομέα αυτό, όπως επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στη γνώμη 1/13. Τα κράτη μέλη, επομένως, δεν ενεργούν πλέον για λογαριασμό τους. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι η σύμβαση δεν προβλέπει την αυτόνομη δράση των διεθνών οργανισμών.

Η Λευκορωσία κατέθεσε το έγγραφο προσχώρησής της στη σύμβαση του 1980 στις 12 Ιανουαρίου 1998. Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στη Λευκορωσία την 1η Απριλίου 1998.

Η σύμβαση του 1980 εφαρμόζεται ήδη μεταξύ της Λευκορωσίας και 24 κρατών μελών της ΕΕ. Μόνο η Αυστρία, η Δανία, το Λουξεμβούργο και η Ρουμανία δεν έχουν αποδεχθεί ακόμη την προσχώρηση της Λευκορωσίας στη σύμβαση.

Το Ουζμπεκιστάν κατέθεσε το έγγραφο προσχώρησής του στη σύμβαση του 1980 στις 31 Μαΐου 1999. Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στο Ουζμπεκιστάν την 1η Αυγούστου 1999.

Η σύμβαση του 1980 εφαρμόζεται ήδη μεταξύ του Ουζμπεκιστάν και 24 κρατών μελών της ΕΕ. Μόνο η Αυστρία, η Δανία, το Λουξεμβούργο και η Ρουμανία δεν έχουν αποδεχθεί ακόμη την προσχώρηση του Ουζμπεκιστάν στη σύμβαση.

Δεδομένου ότι το ζήτημα της διεθνούς απαγωγής παιδιών εμπίπτει στην αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόφαση σχετικά με το αν θα γίνει αποδεκτή η προσχώρηση της Λευκορωσίας και του Ουζμπεκιστάν πρέπει να ληφθεί σε επίπεδο ΕΕ, με απόφαση του Συμβουλίου. Η Αυστρία, το Λουξεμβούργο και η Ρουμανία θα πρέπει, συνεπώς, να προβούν σε δήλωση αποδοχής σχετικά με την προσχώρηση της Λευκορωσίας και του Ουζμπεκιστάν προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αποδοχή εκ μέρους της Αυστρίας, του Λουξεμβούργου και της Ρουμανίας θα καταστήσει τη σύμβαση του 1980 εφαρμοστέα μεταξύ της Λευκορωσίας, του Ουζμπεκιστάν και όλων των κρατών μελών της ΕΕ εκτός της Δανίας.

Η προσχώρηση της Λευκορωσίας και του Ουζμπεκιστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών επικροτείται. Η εισηγήτρια προτείνει, ως εκ τούτου, στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την πρόταση χωρίς τροποποιήσεις, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παρέχεται προστασία στα παιδιά αυτά σε όλη την ΕΕ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία, το Λουξεμβούργο και η Ρουμανία να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Λευκορωσίας και του Ουζμπεκιστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0530 – C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

20.7.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

10.9.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Mary Honeyball

24.9.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.11.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

6.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Georges Bach, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Ημερομηνία κατάθεσης

11.12.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

ECR

Angel Dzhambazki

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Κωνσταντίνα Κούνεβα

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου