Nós Imeachta : 2018/0279(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0458/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0458/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 31/01/2019 - 9.7

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0052

TUARASCÁIL     *
PDF 165kWORD 54k
11.12.2018
PE 630.396v02-00 A8-0458/2018

ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena n-údarófar don Ostair, do Lucsamburg agus don Rómáin glacadh, ar mhaithe leis an Aontas Eorpach, le haontachas na Bealarúise agus na hÚisbéiceastáine le Coinbhinsiún na Háige ar na Gnéithe Sibhialta a bhaineann le Fuadach Idirnáisiúnta Leanaí (1980)

(COM(2018)0530 – C8‑0378/2018 – 2018/0279(NLE))

An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

Rapóirtéir: Mary Honeyball

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena n-údarófar don Ostair, do Lucsamburg agus don Rómáin glacadh, ar mhaithe leis an Aontas Eorpach, le haontachas na Bealarúise agus na hÚisbéiceastáine le Coinbhinsiún na Háige ar na Gnéithe Sibhialta a bhaineann le Fuadach Idirnáisiúnta Leanaí (1980)

(COM(2018)0530 – C8‑0378/2018 – 2018/0279(NLE))

(Comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle (COM(2018)0530),

–  ag féachaint d’Airteagal 38, an ceathrú mír, de Choinbhinsiún na Háige ar na Gnéithe Sibhialta a bhaineann le Fuadach Idirnáisiúnta Leanaí (1980),

–  ag féachaint d’Airteagal 81(3) agus d’Airteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (b) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle leis an bParlaimint (C8‑0378/2018),

–  ag féachaint don tuairim ón gCúirt Bhreithiúnais(1) maidir le hinniúlacht eachtrach eisiach an Aontais Eorpaigh i gcomhair dearbhú glactha d’aontachas le Coinbhinsiún na Háige ar na Gnéithe Sibhialta a bhaineann le Fuadach Idirnáisiúnta Leanaí (1980),

–  ag féachaint do Riail 78c agus do Riail 108(8) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla (A8-0458/2018),

1.  Ag formheas an údaraithe don Ostair, do Lucsamburg agus don Rómáin glacadh, ar mhaithe leis an Aontas Eorpach, le haontachas na Bealarúise agus na hÚisbéiceastáine le Coinbhinsiún na Háige ar na Gnéithe Sibhialta a bhaineann le Fuadach Idirnáisiúnta Leanaí (1980);

2.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát, agus chomh maith leis sin chuig Oifig Bhuan Chomhdháil na Háige um an Dlí Idirnáisiúnta Príobháideach.

(1)

Tuairim ón gCúirt Bhreithiúnais an 14 Deireadh Fómhair 2014, 1/13, ECLI:AE:C:2014:2303.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Is ionstraim fhíorthábhachtach é Coinbhinsiún na Háige an 25 Deireadh Fómhair 1980 ar na Gnéithe Sibhialta a bhaineann le Fuadach Idirnáisiúnta Leanaí. Tá sé daingnithe ag gach Ballstát de AE.

Tugann an Coinbhinsiún isteach córas comhair idir na stáit chonarthacha arb aidhm leis cásanna fuadach idirnáisiúnta leanaí a réiteach.

Ina lán cásanna, tarlaíonn na fadhbanna sin nuair a scarann lánúin. Más é gur as dhá stát éagsúla don mháthair agus don athair, tá cathú ann leas a bhaint as an easpa comhair idir na stáit sin chun coimeád an linbh a fháil. Bíonn na meáin ag cur thar maoil le tuairiscí faoi chásanna ina bhfuadaítear leanaí tar éis idirscartha nó colscartha.

Is é an fhadhb is mó le cásanna den chineál sin ná an claonadh náisiúnta a bhíonn i gcóras dlí na stát féin. Is éard a tharlaíonn go minic ná go bhfógraíonn na cúirteanna sa dá stát lena mbaineann go bhfuil siad inniúil, agus dámhann an dá chúirt faoi seach coimeád an linbh ar an tuismitheoir ar náisiúnach de chuid stát céanna na cúirte iad.

Is é is cúis leis an gCoinbhinsiúin ná cásanna den chineál sin a réiteach ar leibhéal idirnáisiúnta, trína leagan síos gurb iad na cúirteanna inniúla agus na dlíthe is infheidhme iad siúd ar de chuid stát cónaithe an linbh iad. Leis an gCoinbhinsiún, tugtar isteach freisin córas lena n-áirithítear go dtugtar leanaí a fuadaíodh ar ais láithreach bonn.

Tá inniúlacht eachtrach eisiach ag AE sa réimse sin feasta mar a dheimhnigh an Chúirt Bhreithiúnais i dTuairim 1/13. Dá bhrí sin, ní fheidhmíonn na Ballstáit a thuilleadh ar a gcuntas féin. Is é an fhadhb atá ann ná nach bhforáiltear sa Choinbhinsiún do ghníomh neamhspleách arna dhéanamh ag eagraíochtaí idirnáisiúnta.

Thaisc an Bhealarúis an ionstraim aontachais a ghabhann le Coinbhinsiún 1980 an 12 Eanáir 1998. Tháinig an Coinbhinsiún i bhfeidhm sa Bhealarúis an 1 Aibreán 1998.

Tá Coinbhinsiún 1980 i bhfeidhm cheana idir an Bhealarúis agus 24 Bhallstát de AE. Níl ann ach an Ostair, an Danmhairg, Lucsamburg agus an Rómáin nár ghlac fós le haontachas na Bealarúise leis an gCoinbhinsiún.

Thaisc an Úisbéiceastáin an ionstraim aontachais a ghabhann le Coinbhinsiún 1980 an 31 Bealtaine 1999. Tháinig an Coinbhinsiún i bhfeidhm san Úisbéiceastáin an 1 Lúnasa 1999.

Tá Coinbhinsiún 1980 i bhfeidhm cheana idir an Úisbéiceastáin agus 24 Bhallstát de AE. Níl ann ach an Ostair, an Danmhairg, Lucsamburg agus an Rómáin nár ghlac fós le haontachas na hÚisbéiceastáine leis an gCoinbhinsiún.

Ós rud é go gcumhdaíonn inniúlacht eachtrach eisiach an Aontais Eorpaigh fuadach idirnáisiúnta leanaí, caithfear an cinneadh cibé acu an nglacfar nó nach nglacfar le haontachas na Bealarúise agus na hÚisbéiceastáine a dhéanamh ar leibhéal AE trí bhíthin Cinneadh ón gComhairle. Dá bhrí sin, ba cheart don Ostair, do Lucsamburg agus don Rómáin, ar mhaithe leis an Aontas Eorpach, a dhearbhú go nglactar le haontachas na Bealarúise agus na hÚisbéiceastáine.

Dá nglacfadh an Ostair, Lucsamburg agus an Rómáin leis, bheadh Coinbhinsiún 1980 infheidhme idir an Bhealarúis, an Úisbéiceastáin agus gach Ballstát de AE cé is moite den Danmhairg.

Is díol sásaimh é aontachas na Bealarúise agus na hÚisbéiceastáine le Coinbhinsiún 1980 na Háige ar na Gnéithe Sibhialta a bhaineann le Fuadach Idirnáisiúnta Leanaí. Dá bhrí sin, molann an Rapóirtéir don Pharlaimint an togra a fhormheas gan leasú, chun a áirithiú go gcuirfear cosaint ar fáil ar fud AE do na leanaí faoi thrácht.


AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear don Ostair, do Lucsamburg agus don Rómáin glacadh, ar mhaithe leis an Aontas Eorpach, le haontachas na Bealarúise agus na hÚisbéiceastáine le Coinbhinsiún na Háige ar na Gnéithe Sibhialta a bhaineann le Fuadach Idirnáisiúnta Leanaí (1980)

Tagairtí

COM(2018)0530 – C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

20.7.2018

 

 

 

An Coiste Freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

JURI

10.9.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Mary Honeyball

24.9.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

20.11.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

6.12.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

21

0

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Dáta don chur síos

11.12.2018


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

ECR

Angel Dzhambazki

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Eochair:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 22 Eanáir 2019Fógra dlíthiúil