Процедура : 2018/2170(REG)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0462/2018

Внесени текстове :

A8-0462/2018

Разисквания :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Гласувания :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0046

ДОКЛАД     
PDF 876kWORD 106k
12.12.2018
PE 625.598v04-00 A8-0462/2018

относно изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент, засягащо:

глави 1 и 4 от дял I; глава 3 от дял V; глави 4 и 5 от дял VII; глава 1 от дял VIII; дял XII; дял XIV и приложение II

(2018/2170 (REG))

Комисия по конституционни въпроси

Докладчик: Ричард Корбът

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент, засягащо:

глави 1 и 4 от дял I; глава 3 от дял V; глави 4 и 5 от дял VII; глава 1 от дял VIII; дял XII; дял XIV и приложение II

(2018/2170(REG))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 226 и 227 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A8-0462/2018),

1.  реши да внесе в Правилника за дейността следните изменения;

2.  решава, че тези изменения влизат в сила на първия ден от следващата месечна сесия с изключение на измененията, които въвеждат втора алинея в член 11, параграф 3д и точки 6 и 7 в Кодекса за уместно поведение на членовете на Европейския парламент при изпълнението на техните служебни задължения, както и на измененията на членове 196 и 204, които влизат в сила при откриването на първата месечна сесия след изборите за Европейски парламент, които ще се проведат през 2019 г.;

3.  възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение    1

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 11 – заглавие

Текст в сила

Изменение

Финансови интереси на членовете на ЕП и норми за поведение

Норми за поведение

Обосновка

С това изменение се предлага настоящият член 11 да се раздели на член 11, който разглежда единствено нормите за поведение на членовете на ЕП, и на (нови) членове 11а и 11б, които включват параграфи 1, 2, 6 и 7 от действащия член 11.

Изменение  2

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 11 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  Парламентът приема правила относно прозрачността на финансовите интереси на членовете на ЕП под формата на кодекс за поведение, приет с мнозинството от неговите членове, който се включва като приложение към настоящия Правилник за дейността4.

заличава се

Тези правила не могат да възпрепятстват или ограничават по друг начин член на ЕП при осъществяване на неговия мандат или на всяка политическа или друга дейност, свързана с мандата.

 

______________

 

4 Вж. приложение I.

 

Обосновка

Следва да се заличи в този член и да се включи в текста на нов член 11а, параграф 1. Вж. изменение 20.

Изменение    3

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 11 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Членовете на ЕП следва да приемат систематичната практика да се срещат единствено с представители на интереси, регистрирани в Регистъра за прозрачност, създаден със споразумение между Европейския парламент и Европейската комисия относно регистъра за прозрачност5.

заличава се

______________

 

5 Споразумение от 16 април 2014 г. между Европейския парламент и Европейската комисия относно регистъра за прозрачност за организации и самостоятелно заети физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС (OВ L 277, 19.9.2014 г., стр. 11).

 

Обосновка

Следва да се заличи в този член и да се включи в текста на нов член 11а, параграф 2. Вж. изменение 20.

Изменение    4

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 11 – параграф 3 – алинея 1

Текст в сила

Изменение

Поведението на членовете на ЕП се характеризира с взаимно уважение, основава се на ценностите и принципите, определени в Договорите, и по-специално в Хартата на основните права, и зачита достойнството на Парламента. Също така то не нарушава нормалното протичане на парламентарната работа, поддържането на сигурност и ред в помещенията на Парламента или функционирането на оборудването на Парламента.

Поведението на членовете на ЕП се характеризира с взаимно уважение и се основава на ценностите и принципите, определени в Договорите, и по-специално в Хартата на основните права. Членовете на ЕП зачитат достойнството на Парламента и не накърняват репутацията му.

Изменение    5

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 11 – параграф 3 – алинея 2

Текст в сила

Изменение

При парламентарните разисквания членовете на ЕП не прибягват до клеветнически, расистки или ксенофобски изказвания или поведение, нито излагат на показ плакати или надписи.

заличава се

Изменение    6

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 11 – параграф 3 – алинея 3

Текст в сила

Изменение

Членовете на ЕП спазват правилата на Парламента относно обработката на поверителна информация.

заличава се

Изменение    7

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 11 – параграф 3 – алинея 4

Текст в сила

Изменение

Неспазването на тези стандарти и правила може да доведе до прилагане на мерките в съответствие с членове 165, 166 и 167.

заличава се

Изменение    8

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 11 – параграф 3 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

3a.  Членовете на ЕП не нарушават нормалното протичане на парламентарната работа и не излагат на риск поддържането на сигурност и ред в помещенията на Парламента или функционирането на неговото оборудване.

Изменение    9

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 11 – параграф 3 б (нов)

Текст в сила

Изменение

 

3б.  Членовете на ЕП не нарушават добрия ред в пленарната зала и се въздържат от неуместно поведение. Те не излагат на показ плакати или надписи.

Изменение    10

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 11 – параграф 3 в (нов)

Текст в сила

Изменение

 

3в.  По време на парламентарните разисквания в пленарната зала членовете на ЕП не използват обиден език.

Изменение    11

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 11 – параграф 3 в (нов) – тълкуване

Текст в сила

Изменение

 

При оценката на това дали езикът, използван от член на ЕП в рамките на парламентарно разискване, е обиден или не, следва да се вземат предвид, наред с другото, установимите намерения на оратора, възприемането на изявлението от обществеността, степента, до която то накърнява достойнството и репутацията на Парламента, и свободата на словото на съответния член на ЕП. Например клеветнически език, изказвания, подбуждащи към омраза, и подбуждане по-специално към всяка форма на дискриминация, посочена в член 21 от Хартата на основните права, обикновено биха представлявали случаи на „обиден език“ по смисъла на настоящия член.

Изменение    12

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 11 – параграф 3 г (нов)

Текст в сила

Изменение

 

3г.  Членовете на ЕП спазват правилата на Парламента относно обработката на поверителна информация.

Изменение    13

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 11 – параграф 3 д (нов)

Текст в сила

Изменение

 

3д.  Членовете на ЕП се въздържат от всякакъв вид психологически или сексуален тормоз и спазват Кодекса за уместно поведение на членовете на Европейския парламент при изпълнението на техните служебни задължения, който е включен като приложение към настоящия Правилник за дейността1a.

 

Никой член на ЕП не може да бъде избран да заема мандатна длъжност в Парламента или неговите органи, да бъде определен за докладчик или да участва в официална делегация или междуинституционални преговори, ако не е подписал декларацията относно този кодекс.

 

____________________

 

1aКодексът за уместно поведение на членовете на Европейския парламент при изпълнението на техните служебни задължения, приет от Бюрото на 2 юли 2018 г., става приложение към настоящия Правилник за дейността.

Изменение    14

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 11 – параграф 4

Текст в сила

Изменение

4.  Прилагането на настоящия член не възпрепятства по друг начин оживеността на парламентарните разисквания, нито ограничава свободата на изказване на членовете на ЕП.

заличава се

Разпоредбите на настоящия член се прилагат при пълно зачитане на прерогативите на членовете на ЕП, установени в първичното законодателство на Съюза и в Устава на членовете на ЕП.

 

Настоящият член се прилага при зачитане на принципа на прозрачността и по начин, който гарантира, че съответните разпоредби са доведени до знанието на членовете на ЕП, които се уведомяват поотделно за техните права и задължения.

 

Изменение    15

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 11 – параграф 5

Текст в сила

Изменение

5.  В случай че лице, наето от член на ЕП, или друго лице, което е получило достъп до помещенията или оборудването на Парламента със съдействието на член на ЕП, не спазва нормите за поведение, посочени в параграф 3, по целесъобразност предвидените в член 166 санкции могат да бъдат наложени на въпросния член на ЕП.

5.  В случай че лице, което работи за член на ЕП, или друго лице, което е получило достъп до помещенията или оборудването на Парламента със съдействието на член на ЕП, не спазва нормите за поведение, посочени в настоящия член, по целесъобразност отговорността за това поведение може да се носи от въпросния член на ЕП.

Изменение    16

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 11 – параграф 5 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

5a.  Прилагането на настоящия член не възпрепятства по друг начин оживеността на парламентарните разисквания, нито ограничава свободата на изказване на членовете на ЕП.

Изменение    17

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 11 – параграф 5 б (нов)

Текст в сила

Изменение

 

5б.  Настоящият член се прилага mutatis mutandis за органите, комисиите и делегациите на Парламента.

Обосновка

Предложение за добавяне, за да се гарантира, по аналогия на член 165, параграф 7, прилагането на режима на санкции за нарушения, извършени в рамките на комисиите, органите и делегациите на Парламента.

Изменение    18

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 11 – параграф 6

Текст в сила

Изменение

6.  Квесторите определят максималния брой сътрудници, които могат да бъдат акредитирани от всеки член на Парламента.

заличава се

Обосновка

Следва да се заличи в този член и да се включи в текста на нов член 11б. Вж. изменение 20.

Изменение    19

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 11 – параграф 7

Текст в сила

Изменение

7.  Кодексът за поведение и правата и привилегиите на бившите членове на ЕП се уреждат с решение на Бюрото. В третирането на бивши членове на ЕП не се допускат никакви разграничения.

заличава се

Обосновка

Следва да се заличи в този член и да се включи в текста на нов член 11а, параграф 5. Вж. изменение 20.

Изменение    20

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 11 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

Член 11a

 

Финансови интереси на членовете на ЕП и Регистър за прозрачност

 

1.  Парламентът приема правила относно прозрачността на финансовите интереси на членовете на ЕП под формата на кодекс за поведение, приет с мнозинството от неговите членове, който се включва като приложение към настоящия Правилник за дейността1a.

 

Тези правила не могат да възпрепятстват или ограничават по друг начин член на ЕП при осъществяване на неговия мандат или на всяка политическа или друга дейност, свързана с мандата.

 

2.  Членовете на ЕП следва да приемат систематичната практика да се срещат единствено с представители на интереси, регистрирани в регистъра за прозрачност, създаден със споразумение между Европейския парламент и Европейската комисия относно регистъра за прозрачност.

 

3.  Членовете на ЕП следва да публикуват онлайн всички планирани срещи с представители на интереси, които попадат в обхвата на регистъра за прозрачност. Без да се засягат разпоредбите на член 4, параграф 6 от приложение I, докладчиците, докладчиците в сянка и председателите на комисии публикуват онлайн за всеки доклад всички планирани заседания с представители на интереси, които попадат в обхвата на регистъра за прозрачност. Бюрото предвижда необходимата инфраструктура на уебсайта на Парламента.

 

4.  Бюрото предоставя необходимата инфраструктура на интернет страницата на членовете на ЕП на уебсайта на Парламента за членовете на ЕП, които желаят да публикуват доброволен одит или потвърждение, както е предвидено съгласно приложимите правила на Устава на членовете на ЕП и правилата за неговото прилагане, че използваната от тях надбавка за общи разноски съответства на приложимите правила от Устава на членовете на ЕП и на мерките за неговото прилагане.

 

5.  Кодексът за поведение и правата и привилегиите на бившите членове на ЕП се уреждат с решение на Бюрото. В третирането на бивши членове на ЕП не се допускат никакви разграничения.

 

__________________

 

Вж. приложение I.

 

Споразумение от 16 април 2014 г. между Европейския парламент и Европейската комисия относно регистъра за прозрачност за организации и самостоятелно заети физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС (OВ L 277, 19.9.2014 г., стр. 11).

Обосновка

Вж. изменения 2, 3 и 18.

Изменение    21

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 34 – параграф 1 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

1a.  Интергрупите, както и други неформални обединения са напълно прозрачни в своите действия и не могат да извършват дейности, водещи до объркване с официалните дейности на Парламента или неговите органи. Те не могат да организират събития в трети държави, които съвпадат с командировка на официален парламентарен орган, включително официална делегация за наблюдение на избори.

Изменение    22

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 34 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Такива обединения са напълно прозрачни в своите действия и не могат да извършват дейности, водещи до объркване с официалните дейности на Парламента или неговите органи. Ако са спазени условията, предвидени в приетите от Бюрото правила за тяхното създаване, политическите групи могат да подпомагат дейностите им, като им оказват логистична подкрепа.

2.  Ако са спазени условията, предвидени в Правилника за дейността на Парламента, за създаването на такива обединения, политическите групи могат да подпомагат дейностите им, като им оказват логистична подкрепа.

Изменение    23

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 34 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст в сила

Изменение

 

За други неформални обединения също се прилага изискването да подават декларация, до края на следващия месец, за всяка подкрепа, парична или в натура, която членовете на ЕП не са декларирали поотделно в съответствие с техните задължения съгласно приложение I.

Изменение    24

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 34 – параграф 3 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

3а.  Единствено представители на интереси, които са вписани в регистъра за прозрачност, могат да участват в дейности на интергрупи или други неформални обединения, организирани в помещенията на Парламента, например като присъстват на заседания или събития на интергрупата или на друго неформално обединение, като предлагат подкрепа за тях или като организират прояви съвместно с тях.

Изменение    25

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 34 – параграф 4

Текст в сила

Изменение

4.  Квесторите водят регистър на декларациите, посочени в параграф 3. Регистърът се публикува на уебсайта на Парламента. Квесторите определят практическите условия за подаването на тези декларации и гарантират ефективното прилагане на този член.

4.  Квесторите водят регистър на декларациите, посочени в параграф 3. Квесторите определят практическите условия за подаването на тези декларации и за публикуването им на уебсайта на Парламента.

Изменение    26

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 34 – параграф 4 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

4a.  Квесторите гарантират ефективното прилагане на този член.

Изменение    27

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 128 – параграф 4

Текст в сила

Изменение

4.  Един от вносителите на въпроса може да го развие в Парламента. Отговорът се дава от адресата.

4.  Член на ЕП, предварително определен от вносителите на въпроса, го развива в Парламента. Ако този член на ЕП не присъства, въпросът отпада. Отговорът се дава от адресата.

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложения член 130б, параграф 4 – вж. по-долу.

Изменение    28

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 130 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  Всеки член на ЕП може да отправя към председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията или към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност въпроси с искане за писмен отговор в съответствие с критериите, съдържащи се в приложение към настоящия Правилник за дейността27. За съдържанието на въпросите отговарят единствено техните вносители.

1.  Всеки член на ЕП, политическа група или комисия може да отправя към председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията или към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност въпроси с искане за писмен отговор в съответствие с критериите, съдържащи се в приложение към настоящия Правилник за дейността27. За съдържанието на въпросите отговарят единствено техните вносители.

________________________

____________________

27 Вж. приложение II.

27 Вж. приложение II.

Изменение    29

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 130 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  Въпросите се внасят чрез председателя на Парламента. При въпроси относно допустимостта на даден въпрос решение се взема от председателя на Парламента. Решението на председателя на Парламента не се основава само на разпоредбите на приложението, посочено в параграф 1, а и на всички разпоредбите на настоящия Правилник за дейността като цяло. Мотивираното решение на председателя на Парламента се съобщава на вносителя.

2.  Въпросите се внасят в електронен формат чрез председателя на Парламента. При въпроси относно допустимостта на даден въпрос решение се взема от председателя на Парламента. Решението на председателя на Парламента не се основава само на разпоредбите на приложението, посочено в параграф 1, а и на всички разпоредбите на настоящия Правилник за дейността като цяло. Мотивираното решение на председателя на Парламента се съобщава на вносителя.

Изменение    30

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 130 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

3.  Въпросите се внасят в електронен формат. Всеки член на ЕП може да внесе най-много 20 въпроса в рамките на три последователни месеца.

3.  Всеки член на ЕП, политическа група или комисия може да внесе най-много 20 въпроса в рамките на три последователни месеца. По правило на въпросите отговаря адресатът в срок от шест седмици от датата на изпращането на въпроса. При все това всеки член на ЕП, политическа група или комисия може всеки месец да определя един от своите въпроси като „въпрос от първостепенна важност“, на който адресатът да отговори в срок от три седмици от датата на неговото изпращане.

Изменение    31

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 130 – параграф 5

Текст в сила

Изменение

5.  Ако даден въпрос не може да получи отговор от адресата в срок от три седмици (въпрос от първостепенна важност) или в срок от шест седмици (въпрос, който не е от първостепенна важност) от предаването му на адресата, по искане на неговия вносител въпросът може да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на компетентната комисия.

5.  Ако даден въпрос не получи отговор от адресата в срока, предвиден в параграф 3, компетентната комисия може да реши да включи този въпрос в дневния ред на следващото си заседание.

Изменение    32

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 130 – параграф 6

Текст в сила

Изменение

6.  Всеки член на Парламента може да внася по един въпрос от първостепенна важност месечно.

заличава се

Изменение    33

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 130 – параграф 7

Текст в сила

Изменение

7.  Въпросите и всички отговори, включително свързаните с отговорите приложения, се публикуват на уебсайта на Парламента.

7.  Въпросите и отговорите, включително свързаните с отговорите приложения, се публикуват на уебсайта на Парламента.

Изменение    34

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 130a

Текст в сила

Изменение

Член 130 a

заличава се

Кратки запитвания с искане за писмен отговор

 

1.  В случай на кратки запитвания, представляващи въпроси с искане за писмен отговор, на Съвета, на Комисията или на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност могат да бъдат задавани въпроси от комисия, политическа група или най-малко пет процента от всички членове на ЕП с искане за предоставяне на информация на Парламента по конкретно посочени теми.

 

Такива въпроси могат да бъдат предавани на председателя, който, при условие че въпросите са в съответствие с настоящия Правилник за дейността като цяло и изпълняват критериите, посочени в приложение към настоящия Правилник за дейността28, изисква от адресата да даде отговор в срок от две седмици; председателят може да удължи срока, след като се консултира с вносителите.

 

2.  Въпросите и отговорите се публикуват на уеб сайта на Парламента.

 

_____________________

 

28 Вж. приложение II.

 

Обосновка

Заличава се вследствие на обединяването на членове 130 и 130a.

Изменение    35

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 130б – заглавие

Текст в сила

Изменение

Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания

Запитвания с искане за писмен отговор

Изменение    36

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 130б – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  В случай на запитвания, представляващи въпроси с искане за писмен отговор, последвани от разисквания, въпросите могат да бъдат задавани на Съвета, на Комисията или на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от комисия, политическа група или най-малко пет процента от всички членове на ЕП. Въпросите могат да включват кратко изложение на мотивите.

1.  Запитванията включват въпроси с искане за писмен отговор, задавани на Съвета, на Комисията или на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от политическа група.

Такива въпроси могат да бъдат предавани в писмен вид на председателя, който, при условие че въпросите са в съответствие с настоящия Правилник за дейността като цяло и изпълняват критериите, посочени в приложение към настоящия Правилник за дейността29, уведомява незабавно адресата за представения въпрос и изисква от адресата да посочи дали ще даде отговор и кога.

 

_____________________

 

29 Вж. приложение II.

 

Изменение    37

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 130б – параграф 1 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

1a.  Запитването е от общ интерес и се представя в писмен вид на председателя. То не надвишава 500 думи. При условие че запитването е в съответствие с разпоредбите на настоящия Правилник за дейността, председателят незабавно предава запитването на адресата за писмен отговор.

Изменение    38

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 130б – параграф 1 б (нов)

Текст в сила

Изменение

 

1б.  Всяка година има максимум 30 запитвания. Председателският съвет осигурява справедливо разпределение на такива запитвания между политическите групи и никоя политическа група не представя повече от едно запитване на месец.

Изменение    39

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 130б – параграф 1 в (нов)

Текст в сила

Изменение

 

1в.  Ако в срок от шест седмици след изпращането адресатът не даде отговор на запитването, по искане на автора запитването се включва в окончателния проект на дневен ред на Парламента в съответствие с процедурата, предвидена в член 149, и при спазване на параграф 3а.

Обосновка

Вж. изменение 40.

Изменение    40

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 130б – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  При получаване на писмения отговор съответното запитване се включва в проекта на дневен ред на Парламента в съответствие с процедурата, предвидена в член 149. Задължително се провеждат разисквания, ако това е поискано от комисия, политическа група или най-малко пет процента от членовете на ЕП.

2.  При получаване на писмения отговор, ако членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигаща(-и) поне средния праг, поискат това, съответното запитване се включва в окончателния проект на дневен ред на Парламента в съответствие с процедурата, предвидена в член 149, и при спазване на параграф 3а.

Изменение    41

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 130б – параграф 3

Текст в сила

Изменение

3.  Ако адресатът откаже да даде отговор на въпроса или даде отговор в срок от три седмици, въпросът се включва в проекта на дневен ред. Задължително се провеждат разисквания, ако това е поискано от комисия, политическа група или най-малко пет процента от членовете на ЕП. Преди разискванията на един от вносителите може да бъде дадено право да представи допълнителни основания за повдигането на въпроса.

заличава се

Обосновка

Вж. изменение 38.

Изменение    42

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 130б – параграф 3

Текст в сила

Изменение

 

3а. Броят на запитванията, обсъждани по време на същата месечна сесия, не надвишава три. Ако по време на същата месечна сесия е поискано провеждането на разисквания за повече от три запитвания, Председателският съвет включва запитванията в окончателния проект на дневен ред в реда на получаването на исканията за разискване.

Изменение    43

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 130б – параграф 4

Текст в сила

Изменение

4.  Един от вносителите на въпроса може да го развие в Парламента. Отговорът се дава от един от членовете на съответната институция.

4.  Член на ЕП, предварително определен от автора или от лицата, които са поискали провеждането на разискването в съответствие с параграф 2, внася запитването в Парламента. Ако този член на ЕП не присъства, запитването отпада. Отговорът се дава от адресата.

Разпоредбите на член 123, параграфи от 2 до 5 относно внасянето и гласуването на предложенията за резолюции се прилагат mutatis mutandis.

Разпоредбите на член 123, параграфи от 2 до 8 относно внасянето и гласуването на предложенията за резолюции се прилагат mutatis mutandis.

Изменение    44

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 130б – параграф 5

Текст в сила

Изменение

5.  Такива въпроси и отговорите им се публикуват на уеб сайта на Парламента.

5.  Такива запитвания и отговорите им се публикуват на уебсайта на Парламента.

Изменение    45

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 165 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  Председателят призовава към спазване на реда всеки член на ЕП, който нарушава нормалното протичане на заседанието или чието поведение не отговаря на съответните разпоредби на член 11.

1.  Председателят призовава към спазване на реда всеки член на ЕП, който нарушава нормите за поведение, определени в член 11, параграф 3б или 3в.

Изменение    46

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 165 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  При повторно нарушение председателят за втори път призовава члена на ЕП към спазване на реда и това се отразява в протокола от заседанието.

2.  (Не се отнася до българския текст.)

.

Изменение    47

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 165 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

3.  При продължаващо безредие или последващо нарушение председателят може да отнеме на члена на ЕП правото да се изказва и може да го отстрани от залата до края на заседанието. В изключително сериозни случаи председателят може да също така прибегне до отстраняване на съответния член на ЕП от залата до края на заседанието незабавно и без повторен призив за спазване на реда. Генералният секретар незабавно осигурява изпълнението на тези дисциплинарни мерки с помощта на разпоредителите и, ако е необходимо, на парламентарната служба за охрана.

3.  При продължаващо нарушение или последващо нарушение председателят може да отнеме на члена на ЕП правото да се изказва и може да го отстрани от залата до края на заседанието. В изключително сериозни случаи председателят може да също така прибегне до отстраняване на съответния член на ЕП от залата до края на заседанието незабавно и без повторен призив за спазване на реда. Генералният секретар незабавно осигурява изпълнението на тези дисциплинарни мерки с помощта на разпоредителите и, ако е необходимо, на парламентарната служба за охрана.

Изменение    48

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 165 – параграф 5

Текст в сила

Изменение

5.  Председателят може да реши да прекъсне прякото аудио-визуално предаване в случай на обидни, расистки или ксенофобски изказвания или поведение от страна на член на ЕП.

5.  Председателят може да реши да прекъсне прякото аудио-визуално предаване в случай на нарушение на член 11, параграф 3б или от страна на член на ЕП.

Изменение    49

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 165 – параграф 6 – алинея 1

Текст в сила

Изменение

Председателят може да нареди заличаване от аудио-визуалните записи на разискванията на части от изказване на член на ЕП, в които се използва обиден, расистки или ксенофобски език.

Председателят може да нареди заличаване от аудио-визуалните записи на разискванията на части от изказване на член на ЕП, които нарушават член 11, параграф 3б или .

Изменение    50

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 166 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  При сериозни нарушения на реда или смущаване на работата на Парламента в нарушение на принципите, установени в член 11, председателят взема мотивирано решение за налагане на подходяща санкция.

1.  При сериозни случаи на нарушение на член 11, параграфи 3а до 5б председателят взема мотивирано решение за налагане на подходяща санкция на съответния член на ЕП в съответствие с настоящия член.

 

Във връзка с член 11, параграф 3б или 3в председателят може да приеме мотивирано решение по реда на настоящия член, независимо от това дали преди е била налагана незабавна мярка по смисъла на член 165 на съответния член на ЕП.

 

Във връзка с член 11, параграф 3д председателят може само да приеме мотивирано решение по реда на настоящия член след като е установил случай на тормоз в съответствие с приложимата вътрешна административна процедура относно тормоза и предотвратяването му.

 

Председателят може да наложи санкция на член на ЕП в случаите, в които е предвидена разпоредба от настоящия Правилник за дейността или от решение, прието от Бюрото по реда на член 25, за прилагането на настоящия член.

Председателят приканва съответния член на ЕП да представи своите забележки в писмен вид преди приемането на решението. В изключителни случаи председателят може да реши да проведе устно изслушване на съответния член на ЕП.

 

Решението се съобщава на съответния член на ЕП чрез препоръчано писмо или, при неотложни случаи, посредством разпоредителите.

 

След като съответният член на ЕП бъде уведомен за това решение, всяка санкция, наложена на член на ЕП, се обявява от председателя на пленарно заседание. Лицата на председателски длъжности в органите, комисиите и делегациите, в които участва съответният член на ЕП, се уведомяват за това.

 

Когато решението за санкцията стане окончателно, то се публикува на видно място на уебсайта на Парламента и остава там за остатъка от парламентарния мандат.

 

Изменение    51

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 166 – параграф 1 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

1a.  Председателят приканва съответния член на ЕП да представи своите забележки в писмен вид преди приемането на решението. Председателят може вместо това да реши да свика устно изслушване винаги когато е по-подходящо.

 

Решението, с което се налага санкция, се съобщава на съответния член на ЕП чрез препоръчано писмо или, при неотложни случаи, посредством разпоредителите.

 

След като съответният член на ЕП бъде уведомен за това решение, всяка санкция, наложена на член на ЕП, се обявява от председателя на пленарно заседание. Лицата на председателски длъжности в органите, комисиите и делегациите, в които участва съответният член на ЕП, се уведомяват за това.

 

Когато решението за санкцията стане окончателно, то се публикува на видно място на уебсайта на Парламента и остава там за остатъка от парламентарния мандат.

Изменение    52

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 166 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2.  При оценката на наблюдаваното поведение се вземат предвид неговият епизодичен, повтарящ се или системен характер, както и неговата тежест.

2.  При оценката на наблюдаваното поведение се вземат предвид неговият епизодичен, повтарящ се или системен характер, както и неговата тежест. Вземат се предвид и възможните вреди, нанесени на достойнството и репутацията на Парламента, ако това е приложимо.

Следва да се прави разграничение между действия от визуално естество, които могат да бъдат толерирани, при условие че не са оскърбителни, оклеветяващи, расистки или ксенофобски, и които са в рамките на разумното, и действия, които действително смущават парламентарната дейност.

 

Обосновка

Предлага се заличаване на тълкуването, тъй като, от една страна, преразгледаният член 166 вече няма да разглежда правилата за поведение и от друга страна, това тълкуване би било излишно в контекста на предложения нов текст на член 11, параграф 3б.

Изменение    53

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 166 – параграф 4

Текст в сила

Изменение

4.  Мерките, предвидени в параграф 3, букви б)—д), могат да бъдат удвоени при повторни нарушения или ако членът на ЕП откаже да изпълни мярка, предприета съгласно член 165, параграф 3.

4.  (Не се отнася до българския текст.)

.

Изменение    54

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 174 – параграф 7

Текст в сила

Изменение

7.  Председателят може да постави други изменения на гласуване заедно, когато те са допълващи, освен ако политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, поискат те да се поставят на отделно гласуване или на разделно гласуване. Авторите на изменения могат също да предложат да се гласуват заедно, ако техните изменения са допълващи.

7.  Председателят може да постави други изменения на гласуване заедно, когато те са допълващи, освен ако политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, поискат те да се поставят на отделно гласуване или на разделно гласуване. Авторите на изменения могат също да предложат техните изменения да се гласуват „ан блок“.

Изменение    55

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 174 – параграф 10

Текст в сила

Изменение

10.  Измененията, за които е поискано поименно гласуване, се гласуват едно по едно.

10.  Измененията, за които е поискано поименно гласуване, се гласуват отделно от другите изменения.

Изменение    56

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 177 – тълкуване

Текст в сила

Изменение

Всяко нарушение на разпоредбите на този член се счита за сериозно нарушение на реда по смисъла на член 166, параграф 1 и води до правните последици, предвидени в посочения член.

Всяко нарушение на този член се счита за сериозно нарушение на член 11, параграф .

Обосновка

Необходимо е привеждане в съответствие с новия член 11, параграф 3б.

Изменение    57

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 196

Текст в сила

Изменение

Член 196

Член 196

Създаване на постоянни комисии

Създаване на постоянни комисии

По предложение на Председателския съвет Парламентът създава постоянни комисии. Техните отговорности се уреждат в съответното приложение към настоящия Правилник за дейността52. Това приложение се приема с мнозинство от подадените гласове. Членовете на посочените комисии се определят по време на първата месечна сесия на новоизбрания Парламент и отново след две години и половина.

По предложение на Председателския съвет Парламентът създава постоянни комисии. Техните отговорности се уреждат в съответното приложение към настоящия Правилник за дейността52. Това приложение се приема с мнозинство от подадените гласове. Членовете на посочените комисии се определят по време на първата месечна сесия на новоизбрания Парламент.

Отговорностите на постоянните комисии могат да бъдат определени и в друг момент, различен от деня на тяхното създаване.

Отговорностите на постоянните комисии могат да бъдат отново определени и в друг момент, различен от деня на тяхното създаване.

_________________

_________________

52 Вж. приложение V.

52 Вж. приложение V.

Обосновка

Предложените промени по отношение на член 196 ще влязат в сила през 2019 г. заедно с преразгледания член 196.

Изменение    58

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 204 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1.  На първото заседание на комисията след определянето на нейните членове съгласно член 199 тя избира бюро, състоящо се от председател и заместник-председатели, които се избират с отделен вот измежду пълноправните членове. Броят на заместник-председателите, които трябва да бъдат избрани, се определя от Парламента по предложение на Председателския съвет. Бюрото на всяка комисия трябва да отразява многообразието в Парламента; не се допуска бюро, съставено единствено от мъже или единствено от жени, нито всички заместник-председатели да са граждани на една и съща държава членка.

1.  На първото заседание на комисията след определянето на нейните членове съгласно член 199 и отново след две години и половина тя избира бюро, състоящо се от председател и заместник-председатели, които се избират с отделен вот измежду пълноправните членове. Броят на заместник-председателите, които трябва да бъдат избрани, се определя от Парламента по предложение на Председателския съвет. Бюрото на всяка комисия трябва да отразява многообразието в Парламента; не се допуска бюро, съставено единствено от мъже или единствено от жени, нито всички заместник-председатели да са граждани на една и съща държава членка.

Обосновка

Пояснение вследствие на предложената промяна на член 196.

Изменение    59

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 210а – заглавие

Текст в сила

Изменение

Процедура за извършване от комисиите на справки с поверителна информация, получена от Парламента

Процедура за извършване от комисиите на справки с поверителна информация по време на заседание на комисия при закрити врата

Изменение    60

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 210а – параграф 3 – алинея 1

Текст в сила

Изменение

Когато председателят на комисията е обявил, че ще се прилага процедурата за разглеждане на поверителни документи, в заседанието участват само членовете на комисията и длъжностни лица и експерти, които предварително са били определени от председателя и чието присъствие е абсолютно необходимо.

Когато председателят на комисията е обявил, че ще се прилага процедурата за разглеждане на поверителни документи, заседанието се провежда при закрити врата и в него могат да участват само членовете на комисията, включително заместниците. Комисията може да реши, в съответствие с приложимата междуинституционална правна рамка, че други членове на ЕП могат да присъстват на заседанието в съответствие с член 206, параграф 3. На заседанието могат да присъстват и лицата, които предварително са били определени от председателя като лица, за които е необходимо да се приложи принципът „необходимост да се знае“, при надлежно спазване на всички ограничения, произтичащи от приложимите правила за обработката на поверителна информация от Европейския парламент. По отношение на консултацията с класифицирана информация с ниво на класификация CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL и по-високо ниво или в случай на специфични ограничения на достъпа, произтичащи от междуинституционалната правна рамка, могат да се прилагат допълнителни ограничения.

Обосновка

Основната цел на това изменение е да се избегнат всякакви евентуални несъответствия с приложимите правила за прилагане относно третирането на поверителна информация (решение на Бюрото от 15 април 2013 г.), както и с приложимите междуинституционални споразумения.

Изменение    61

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 210а – параграф 4

Текст в сила

Изменение

4.  Членове на ЕП, или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг в комисията, която(които) е(са) приложила(-и) процедурата за разглеждане на поверителни документи, могат да поискат разглеждането на случаи на нарушение на изискването за поверителност. Искането може да се включи в дневния ред на следващото заседание на комисията. С мнозинство от своите членове комисията може да реши да отнесе въпроса до председателя за допълнително разглеждане съгласно членове 11 и 166.

4.  Без да се засягат приложимите правила относно нарушаването на поверителността по принцип, членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигаща(-и) поне средния праг в комисията, която(които) е(са) приложила(-и) процедурата за разглеждане на поверителни документи, могат да поискат разглеждането на случаи на нарушение на изискването за поверителност. Искането може да се включи в дневния ред на следващото заседание на комисията. С мнозинство от своите членове комисията може да реши да отнесе въпроса до председателя за допълнително разглеждане съгласно членове 11 и 166.

Изменение    62

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 211 – заглавие

Текст в сила

Изменение

Публични изслушвания относно граждански инициативи

Публични изслушвания и дебати относно граждански инициативи

Изменение    63

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 211 – параграф 7 а (нов)

Текст в сила

Изменение

 

7а.  Парламентът провежда разисквания по гражданска инициатива, публикувана в съответния регистър в съответствие с член 10, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 211/2011, по време на месечна сесия след публичното изслушване и при включване на разискванията в своя дневен ред решава дали те да приключат с резолюция. Той не приключва разискванията с резолюция, ако на същата или на следващата месечна сесия е предвидено да бъде разгледан доклад по същия или сходен въпрос, освен ако поради изключителни причини председателят предложи друго. Ако Парламентът реши да приключи разискванията с резолюция, компетентната комисия или политическа група, или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, могат да внесат предложение за резолюция. Разпоредбите на член 123, параграфи от 3 до 8 относно внасянето и гласуването на предложения за резолюции се прилагат mutatis mutandis.

Изменение    64

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 210а – заглавие – бележка под линия

Текст в сила

Изменение

61 Член 223а се прилага единствено за европейските политически партии и фондации по смисъла на член 2, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014. Вж също бележките под линия към членове 224 и 225.

61 Член 223а се прилага единствено за европейските политически партии и фондации по смисъла на член 2, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

Изменение    65

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 223a – параграф 2 a (нов)

Текст в сила

Изменение

 

2а.  Въз основа на член 10, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 група от най-малко 50 граждани може да представи обосновано искане, с което да покани Парламента да поиска проверката, посочена в параграф 2. Това обосновано искане не се започва или подписва от членове на ЕП. То включва солидни фактически доказателства, които показват, че въпросната европейска политическа партия или европейска политическа фондация не отговаря на условията, посочени в параграф 2.

 

Председателят изпраща допустимите искания от групи и граждани на компетентната комисия за по-нататъшно разглеждане.

 

След като разгледа въпроса, което следва да се извърши в срок от четири месеца след сезирането на председателя, компетентната комисия може, с мнозинство от съставляващите я членове, представляващи най-малко три политически групи, да представи предложение за предприемане на последващи действия във връзка с искането и да информира председателя за това.

 

Групата от граждани се уведомява за резултата от проверката на комисията.

 

След получаване на предложението на комисията председателят съобщава искането на Парламента.

 

След това съобщение Парламентът решава с мнозинство от подадените гласове дали да подаде искане до Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации.

 

Комисията приема насоки за обработването на тези искания от групи граждани.

Изменение    66

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 229 – параграф 3

Текст в сила

Изменение

Тези разпоредби не се прилагат по отношение на петициите и текстовете, които не изискват решение.

Тези разпоредби не се прилагат по отношение на петициите, гражданските инициативи и текстовете, които не изискват решение.

Обосновка

Целта е да се гарантира, че текущите производства на Парламента във връзка с ЕГИ няма да отпаднат в края на даден мандат.

Изменение    67

Правилник за дейността на Европейския парламент

Приложение II – заглавие

Текст в сила

Изменение

КРИТЕРИИ ЗА ВЪПРОСИТЕ И ЗАПИТВАНИЯТА С ИСКАНЕ ЗА ПИСМЕН ОТГОВОР ПО ЧЛЕНОВЕ 130, 130А, 130Б, 131 И 131А

КРИТЕРИИ ЗА ВЪПРОСИТЕ И ЗАПИТВАНИЯТА С ИСКАНЕ ЗА ПИСМЕН ОТГОВОР ПО ЧЛЕНОВЕ 130, 131 И 131А

Обосновка

Привеждане в съответствие с приложимитe членове.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

6.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Albert Deß, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 11 януари 2019 г.Правна информация