Postup : 2018/2170(REG)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0462/2018

Předložené texty :

A8-0462/2018

Rozpravy :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Hlasování :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0046

ZPRÁVA     
PDF 777kWORD 85k
12.12.2018
PE 625.598v04-00 A8-0462/2018

o změnách jednacího řádu Evropského parlamentu týkajících se:

hlavy I kapitol 1 a 4; hlavy V kapitoly 3; hlavy VII kapitol 4 a 5 a hlavy VIII kapitoly 1 hlavy XII; hlavy XIV a přílohy II

(2018/2170(REG))

Výbor pro ústavní záležitosti

Zpravodaj: Richard Corbett

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o změnách jednacího řádu Evropského parlamentu týkajících se:

hlavy I kapitol 1 a 4; hlavy V kapitoly 3; hlavy VII kapitol 4 a 5 a hlavy VIII kapitoly 1 hlavy XII; hlavy XIV a přílohy II

(2018/2170(REG))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 226 a 227 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0462/2018),

1.  rozhoduje o změně jednacího řádu, jak je uvedeno níže;

2.  rozhoduje, že změny vstoupí v platnost prvního dne příštího dílčího zasedání s výjimkou změn, jimiž se do článku 11 vkládá odst. 3e druhý pododstavec a body 6 a 7 kodexu chování poslanců Evropského parlamentu při výkonu jejich povinností, a změn článků 196 a 204, které vstoupí v platnost počátkem prvního dílčího zasedání po příštích volbách do Evropského parlamentu, které se mají uskutečnit v roce 2019;

3.  pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh    1

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 11 – název

Platné znění

Pozměňovací návrh

Finanční zájmy poslanců a pravidla chování

Pravidla chování

Odůvodnění

Navrhuje se rozdělit článek 11 na dva články: článek 11 by se věnoval pouze pravidlům chování poslanců a nové články 11a a 11b by obsahovaly odstavce 1, 2, 6 a 7 nynějšího článku 11.

Pozměňovací návrh  2

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 11 – odst. 1

Platné znění

Pozměňovací návrh

1.  Parlament stanoví pravidla pro transparentnost finančních zájmů poslanců prostřednictvím kodexu chování přijatého většinou všech poslanců, který je přílohou k tomuto jednacímu řádu4.

vypouští se

Tato pravidla nesmí jinak narušovat nebo omezovat výkon mandátu poslanců nebo výkon s ním spojených politických či jiných činností.

 

______________

 

4 Viz příloha I

 

Odůvodnění

Text se zde vypouští a vkládá do čl. 11a odst. 1. Viz PN 20.

Pozměňovací návrh    3

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 11 – odst. 2

Platné znění

Pozměňovací návrh

2.  Poslanci by měli zavést ustálenou praxi setkávat se pouze se zástupci zájmových skupin, kteří jsou zaregistrováni v rejstříku transparentnosti, zřízeném na základě dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí o rejstříku transparentnosti5.

vypouští se

______________

 

5 Dohoda ze dne 16. dubna 2014 mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí o rejstříku transparentnosti pro organizace a osoby samostatně výdělečně činné, jež se podílejí na tvorbě a provádění politik EU (Úř. věst. L 277, 19.9.2014, s. 11).

 

Odůvodnění

Text se zde vypouští a vkládá do čl. 11a odst. 2. Viz PN 20.

Pozměňovací návrh    4

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1

Platné znění

Pozměňovací návrh

Chování poslanců se vyznačuje vzájemnou úctou, vychází z hodnot a zásad vymezených ve Smlouvách a zejména v Listině základních práv a musí ctít důstojnost Parlamentu. Dále nesmí ohrozit řádný chod parlamentní činnosti, udržování bezpečnosti a pořádku v prostorách Parlamentu nebo fungování jeho zařízení.

Chování poslanců se vyznačuje vzájemnou úctou, vychází z hodnot a zásad vymezených ve Smlouvách a zejména v Listině základních práv. Poslanci dbají na důstojnost Parlamentu a neohrožují jeho dobrou pověst.

Pozměňovací návrh    5

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2

Platné znění

Pozměňovací návrh

Při parlamentních rozpravách se poslanci nesmí uchylovat k hanlivým, rasistickým nebo xenofobním výrokům či chování a nesmí vyvěšovat transparenty.

vypouští se

Pozměňovací návrh    6

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 3

Platné znění

Pozměňovací návrh

Poslanci dodržují pravidla Parlamentu pro nakládání s důvěrnými informacemi.

vypouští se

Pozměňovací návrh    7

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 4

Platné znění

Pozměňovací návrh

Nedodržení těchto zásad a pravidel může vést k použití opatření v souladu s články 165, 166 a 167.

vypouští se

Pozměňovací návrh    8

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3a.  Poslanci nesmí narušovat řádný chod parlamentní činnosti ani bezpečnost a pořádek v prostorách Parlamentu či fungování jeho zařízení.

Pozměňovací návrh    9

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 11 – odst. 3 b (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3b.  Poslanci nesmí narušovat řádný průběh jednání v plenárním sále a zdržují se veškerého nevhodného jednání. Nesmějí vyvěšovat transparenty.

Pozměňovací návrh    10

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 11 – odst. 3 c (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3c.  Při plenárních rozpravách v jednacím sále se poslanci nesmí vyjadřovat urážlivě.

Pozměňovací návrh    11

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 11 – odst. 3 c (nový) – interpelace

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Při posuzování, zda je vyjádření poslance v rozpravě v Parlamentu urážlivé, je třeba přihlížet mimo jiné k zjistitelnému úmyslu mluvčího, vnímání jeho vyjádření veřejností, rozsahu újmy na důstojnosti a dobré pověsti Parlamentu a svobodě projevu daného poslance. Urážlivými vyjádřeními ve smyslu v tohoto článku jsou v normálním případě například pomluvy, nenávistné slovní projevy a podněcování k diskriminaci, zejména k diskriminaci motivované důvody uvedenými v článku 21 Listiny základních práv.

Pozměňovací návrh    12

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 11 – odst. 3 d (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3d.  Poslanci dodržují pravidla Parlamentu pro nakládání s důvěrnými informacemi.

Pozměňovací návrh    13

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 11 – odst. 3 e (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3e.  Poslanci se zdržují veškerého psychického nebo sexuálního obtěžování a dodržují Kodex vhodného chování pro poslance Evropského parlamentu při plnění jejich povinností, který je přílohou k tomuto jednacímu řádu1a.

 

Pokud poslanec nepodepsal prohlášení týkající se tohoto kodexu, nemůže být zvolen do žádné funkce v Parlamentu nebo v jeho orgánech, nemůže být jmenován zpravodajem, a nemůže se účastnit oficiální delegace ani interinstitucionálních jednání.

 

____________________

 

1aKodex vhodného chování pro poslance Evropského parlamentu při plnění jejich povinností, přijatý předsednictvem dne 2. července 2018, bude připojen k tomuto jednacímu řádu jako příloha.

Pozměňovací návrh    14

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 11 – odst. 4

Platné znění

Pozměňovací návrh

4.  Uplatňování tohoto článku nesmí nijak omezovat živost a bezprostřednost parlamentních rozprav nebo svobodu projevu poslanců.

vypouští se

Při uplatňování tohoto článku se plně dodržují výsadní práva poslanců vymezená v primárním právu Unie a ve statutu poslanců.

 

Uplatňování tohoto článku vychází ze zásady transparentnosti a zaručuje, že příslušná ustanovení jsou oznámena poslancům, kteří jsou osobně informováni o svých právech a povinnostech.

 

Pozměňovací návrh    15

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 11 – odst. 5

Platné znění

Pozměňovací návrh

5.  Pokud osoba, kterou poslanec zaměstnává, nebo jiná osoba, které poslanec umožnil přístup do prostor Parlamentu či k jeho zařízení, poruší pravidla chování stanovená v odstavci 3, mohou být dotčenému poslanci případně uloženy sankce stanovené v článku 166.

5.  Pokud osoba, která pracuje pro poslance, nebo jiná osoba, které poslanec umožnil přístup do prostor Parlamentu či k jeho zařízení, poruší pravidla chování stanovená v tomto článku, může být za chování této osoby činěn zodpovědným daný poslanec.

Pozměňovací návrh    16

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 11 – odst. 5 a (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5a.  Uplatňování tohoto článku nesmí nijak omezovat živost a bezprostřednost parlamentních rozprav ani svobodu projevu poslanců.

Pozměňovací návrh    17

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 11 – odst. 5 b (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5b.  Toto ustanovení platí obdobně pro orgány, výbory a delegace Parlamentu.

Odůvodnění

Cílem toto ustanovení je zajistit (analogicky k čl. 165 odst. 7), že sankční režim bude uplatňován na nevhodné chování i ve výborech, orgánech a delegacích Parlamentu.

Pozměňovací návrh    18

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 11 – odst. 6

Platné znění

Pozměňovací návrh

6.  Kvestoři určí maximální počet asistentů, které může každý poslanec zaregistrovat.

vypouští se

Odůvodnění

Text se zde vypouští a vkládá do nového článku 11b. Viz PN 20.

Pozměňovací návrh    19

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 11 – odst. 7

Platné znění

Pozměňovací návrh

7.  Pravidla chování a práva a výsady bývalých poslanců se stanoví rozhodnutím předsednictva. S bývalými poslanci nesmí být zacházeno rozdílným způsobem.

vypouští se

Odůvodnění

Text se zde vypouští a vkládá do nového čl. 11a odst. 5. Viz PN 20.

Pozměňovací návrh    20

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 11 a (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Článek 11a

 

Finanční zájmy poslanců a rejstřík transparentnosti

 

1.  Parlament stanoví pravidla pro transparentnost finančních zájmů poslanců prostřednictvím kodexu chování přijatého většinou všech poslanců, který je přílohou k tomuto jednacímu řádu.

 

Tato pravidla nesmí jinak narušovat nebo omezovat výkon mandátu poslanců nebo výkon s ním spojených politických či jiných činností.

 

2.  Poslanci by měli zavést ustálenou praxi setkávat se pouze se zástupci zájmových skupin, kteří jsou zaregistrováni v rejstříku transparentnosti, zřízeném na základě dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí o rejstříku transparentnosti .

 

3  Poslanci by měli zveřejňovat na internetu všechny plánované schůze s představiteli zájmových skupin, na něž se vztahuje rejstřík transparentnosti. Aniž je dotčen čl. 4 odst. 6 přílohy I, je povinností zpravodajů, stínových zpravodajů a předsedů výborů zveřejňovat u každé zprávy na internetu veškerá plánovaná setkání s představiteli zájmových skupin, na něž se vztahuje rejstřík transparentnosti. Předsednictvo zajistí, aby na internetových stránkách Parlamentu byla potřebná infrastruktura.

 

4.  Předsednictvo zajistí nezbytnou infrastrukturu na oddíle internetových stránek Parlamentu vyhrazeném pro poslance, kde budou moci poslanci, kteří si tak budou přát, zveřejnit dobrovolný audit nebo potvrzení dle příslušných ustanovení statutu poslanců a jeho prováděcích opatření osvědčující, že způsob, jakým využívají příspěvek na všeobecné výdaje, je v souladu s příslušnými ustanoveními statutu poslanců a jeho prováděcích opatření.

 

5.  Pravidla chování a práva a výsady bývalých poslanců se stanoví rozhodnutím předsednictva. S bývalými poslanci nesmí být zacházeno rozdílným způsobem.

 

__________________

 

1aViz příloha I

 

1bDohoda ze dne 16. dubna 2014 mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí o rejstříku transparentnosti pro organizace a osoby samostatně výdělečně činné, jež se podílejí na tvorbě a provádění politik EU (Úř. věst. L 277, 19.9.2014, s. 11).

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrhy 2, 3 a 18.

Pozměňovací návrh    21

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 34 – odst. 1 a (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1a.  Meziskupiny a jiná neoficiální seskupení musí vyvíjet svou činnost zcela transparentně a nesmí se podílet na žádné činnosti, která by mohla vést k záměně s oficiálními činnostmi Parlamentu nebo jeho orgánů. Nesmí pořádat akce ve třetích zemí ve stejnou dobu jako pracovní cesta oficiálního orgánu Parlamentu, včetně oficiálních delegací pro sledování průběhu voleb.

Pozměňovací návrh    22

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 34 – odst. 2

Platné znění

Pozměňovací návrh

2.  Tato seskupení musí být při svých činnostech zcela transparentní a nesmí vyvíjet žádnou činnost, která by mohla vést k záměně s oficiálními činnostmi Parlamentu nebo jeho orgánů. Jsou-li dodrženy podmínky stanovené v předpisech přijatých předsednictvem o vytváření těchto seskupení, mohou politické skupiny usnadňovat činnost těchto seskupení tím, že jim poskytují logistickou podporu.

2.  Jsou-li dodrženy podmínky stanovené ve vnitřních předpisech Parlamentu o vytváření těchto seskupení, může politická skupina usnadňovat činnost těchto seskupení tím, že jim poskytuje logistickou podporu.

Pozměňovací návrh    23

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 34 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

Jiná neoficiální seskupení poslanců jsou rovněž povinna předložit do konce následujícího měsíce prohlášení o veškeré finanční nebo hmotné podpoře, kterou poslanci neuvedli ve svých individuálních prohlášeních podle přílohy I.

Pozměňovací návrh    24

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 34 – odst. 3 a (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3a.  Na činnostech meziskupiny nebo jiného neoficiálního uskupení pořádaných v prostorách Parlamentu, jako je například účast na schůzích nebo akcí meziskupin nebo jiných neoficiálních uskupení, poskytování podpory těmto meziskupinám či neoficiálním uskupením a spolupořádání jejich akcí, se smějí podílet pouze představitelé zájmových skupin, kteří jsou registrováni v Rejstříku transparentnosti.

Pozměňovací návrh    25

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 34 – odst. 4

Platné znění

Pozměňovací návrh

4.  Kvestoři vedou rejstřík prohlášení uvedených v odstavci 3. Rejstřík je zveřejněn na internetové stránce Parlamentu. Kvestoři stanoví podrobná pravidla pro tato prohlášení a zajistí dodržování tohoto článku.

4.  Kvestoři vedou rejstřík prohlášení uvedených v odstavci 3. Kvestoři stanoví podrobná pravidla pro tato prohlášení a jejich zveřejňování na internetových stránkách Parlamentu.

Pozměňovací návrh    26

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 34 – odst. 4 a (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

4a.  Kvestoři dbají na řádné uplatňování toto ustanovení.

Pozměňovací návrh    27

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 128 – odst. 4

Platné znění

Pozměňovací návrh

4.  Otázku může v Parlamentu přednést jeden z tazatelů. Adresát odpoví.

4.  Otázku přednese v Parlamentu poslanec, jehož předem určí tazatelé. Pokud tento poslanec není přítomen, otázka není brána v potaz. Adresát odpoví.

Odůvodnění

Sladění s nově navrženým čl. 130b odst. 4 – viz níže.

Pozměňovací návrh    28

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 130 – odst. 1

Platné znění

Pozměňovací návrh

1.  Kterýkoli poslanec může položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise / vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku otázku k písemnému zodpovězení v souladu s kritérii uvedenými v příloze jednacího řádu27. Za obsah otázek jsou odpovědní výhradně jejich autoři.

1.  Kterýkoli poslanec, politická skupina nebo výbor může položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise / vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku otázku k písemnému zodpovězení v souladu s kritérii uvedenými v příloze jednacího řádu27. Za obsah otázek jsou odpovědní výhradně jejich autoři.

________________________

____________________

27 Viz příloha II.

27 Viz příloha II.

Pozměňovací návrh    29

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 130 – odst. 2

Platné znění

Pozměňovací návrh

2.  Otázky se předkládají předsedovi. Záležitosti týkající se přípustnosti otázky řeší předseda. Rozhodnutí předsedy nevychází výlučně z ustanovení přílohy, na která odkazuje odstavec 1, nýbrž z ustanovení jednacího řádu obecně. Odůvodněné rozhodnutí předsedy se oznámí tazateli.

2.  Otázky se předkládají v elektronické podobě předsedovi. Záležitosti týkající se přípustnosti otázky řeší předseda. Rozhodnutí předsedy nevychází výlučně z ustanovení přílohy, na která odkazuje odstavec 1, nýbrž z ustanovení jednacího řádu obecně. Odůvodněné rozhodnutí předsedy se oznámí tazateli.

Pozměňovací návrh    30

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 130 – odst. 3

Platné znění

Pozměňovací návrh

3.  Otázky se předkládají v elektronické podobě. Každý poslanec může předložit nejvýše dvacet otázek v průběhu jednotlivého tříměsíčního období.

3.  Kterýkoli poslanec, politická skupina nebo výbor může předložit nejvýše dvacet otázek v průběhu jednotlivého tříměsíčního období. Adresát má na odpověď zpravidla šest měsíců od jejich postoupení. Kterýkoli poslanec, politická skupina nebo výbor může každý měsíc označit jednu ze svých otázek za prioritní otázku, kterou adresát zodpoví do tří týdnů od postoupení.

Pozměňovací návrh    31

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 130 – odst. 5

Platné znění

Pozměňovací návrh

5.  Nemůže-li adresát otázku zodpovědět ve lhůtě tří týdnů (prioritní otázky) nebo šesti týdnů (neprioritní otázky) od jejího zaslání adresátovi, může být na žádost jejího autora zařazena na pořad jednání příští schůze příslušného výboru.

5.  Pokud adresát otázku nezodpoví ve lhůtě uvedené v odstavci 3, příslušný výbor může otázku zařadit na pořad jednání své příští schůze.

Pozměňovací návrh    32

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 130 – odst. 6

Platné znění

Pozměňovací návrh

6.  Každý poslanec může vznést jednu prioritní otázku měsíčně.

vypouští se

Pozměňovací návrh    33

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 130 – odst. 7

Platné znění

Pozměňovací návrh

7.  Otázky a všechny odpovědi, včetně jejich příslušných příloh, na tyto otázky se zveřejňují na internetových stránkách Parlamentu.

7.  Otázky a odpovědi, včetně jejich příslušných příloh, na tyto otázky se zveřejňují na internetových stránkách Parlamentu.

Pozměňovací návrh    34

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 130a

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 130 a

vypouští se

Méně závažné interpelace k písemnému zodpovězení

 

1.  V případě méně závažných interpelací, které spočívají v otázkách k písemnému zodpovězení, mohou být Rada, Komise nebo místopředseda Komise / vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku požádáni politickou skupinou nebo poslanci, kteří tvoří nejméně pět procent všech poslanců Parlamentu, aby podali Parlamentu informace ke konkrétně vymezeným tématům.

 

Otázky jsou předkládány předsedovi, který v případě, že jsou tyto otázky obecně v souladu s jednacím řádem a splňují kritéria stanovená v příloze tohoto jednacího řádu28, požádá adresáta, aby odpověděl ve lhůtě dvou týdnů. Předseda může tuto lhůtu po konzultaci s tazateli prodloužit.

 

2.  Otázky a odpovědi se zveřejňují na internetových stránkách Parlamentu.

 

_____________________

 

28 Viz příloha II.

 

Odůvodnění

Vypouští se v důsledku sloučení článků 130 a 130a.

Pozměňovací návrh    35

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 130b – název

Platné znění

Pozměňovací návrh

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení

Pozměňovací návrh    36

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 130b – odst. 1

Platné znění

Pozměňovací návrh

1.  V případě závažných interpelací, které spočívají v otázkách k písemnému zodpovězení s rozpravou, mohou být tyto otázky předloženy Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise / vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku výborem, politickou skupinou nebo poslanci, kteří tvoří nejméně pět procent všech poslanců Parlamentu. Otázky mohou obsahovat stručné vysvětlující prohlášení.

1.  Závažné interpelace spočívají v otázkách k písemnému zodpovězení, které Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise / vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku pokládá výbor nebo politická skupina.

Otázky jsou předkládány písemně předsedovi, který v případě, že jsou tyto otázky obecně v souladu s jednacím řádem a splňují kritéria stanovená v příloze tohoto jednacího řádu29, o otázce bezodkladně informuje adresáta a požádá jej, aby uvedl, zda a do kdy na ni odpoví.

 

_____________________

 

29 Viz příloha II.

 

Pozměňovací návrh    37

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 130b – odst. 1 a (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1a.  Závažné interpelace se týkají otázek obecného zájmu a jsou předloženy písemně předsedovi. Jejich délka je nejvýše 500 slov. Pokud je závažná interpelace obecně v souladu s ustanoveními jednacího řádu, předseda ji neprodleně předá adresátovi, který na ni písemně odpoví.

Pozměňovací návrh    38

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 130b – odst. 1 b (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1b.  Každý rok může být podáno nejvýše 30 závažných interpelací. Konference předsedů zajistí vyvážené rozdělení těchto interpelací mezi politické skupiny; žádná z politických skupin nemůže předložit více než jednu měsíčně.

Pozměňovací návrh    39

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 130b – odst. 1 c (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1c.  Pokud adresát nezodpoví závažnou interpelaci do šesti týdnů od postoupení, je interpelace na žádost autora zařazena na konečný návrh pořadu jednání Parlamentu v souladu s postupem podle článku 149 a v souladu s odstavcem 3b.

Odůvodnění

Viz PN 40.

Pozměňovací návrh    40

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 130b – odst. 2

Platné znění

Pozměňovací návrh

2.  Po obdržení písemné odpovědi je závažná interpelace zařazena do návrhu pořadu jednání Parlamentu v souladu s postupem stanoveným v článku 149. Rozprava se uskuteční, pokud o to požádá výbor, politická skupina nebo poslanci, kteří tvoří nejméně pět procent všech poslanců Parlamentu.

2.  Po obdržení písemné odpovědi je závažná interpelace na žádost poslanců nebo politické skupiny nebo skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty zařazena na konečný návrh pořadu jednání Parlamentu v souladu s postupem stanoveným v článku 149 a v souladu s odstavcem 3a.

Pozměňovací návrh    41

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 130b – odst. 3

Platné znění

Pozměňovací návrh

3.  Odmítne-li adresát na otázku odpovědět nebo neodpoví-li do tří týdnů, je otázka zařazena do návrhu pořadu jednání. Rozprava se uskuteční, pokud o to požádá výbor, politická skupina nebo poslanci, kteří tvoří nejméně pět procent všech poslanců Parlamentu. Před rozpravou může být jednomu tazateli umožněno uvést dodatečné důvody pro předložení otázky.

vypouští se

Odůvodnění

Viz PN 38.

Pozměňovací návrh    42

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 130b – odst. 3 a

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3a. Počet závažných interpelací, o nichž se jedná v průběhu téhož dílčího zasedání, nesmí překročit tři. Pokud je u více než tří závažných interpelací v průběhu téhož dílčího zasedání požadována rozprava, Konference předsedů zařadí tyto interpelace na konečný návrh pořadu jednání v pořadí, v němž žádosti o rozpravu obdržela.

Pozměňovací návrh    43

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 130b – odst. 4

Platné znění

Pozměňovací návrh

4.  Otázku může v Parlamentu přednést jeden z tazatelů. Odpoví na ni jeden člen příslušného orgánu.

4.  Závažnou interpelaci přednese Parlamentu poslanec, kterého předem určí autor nebo poslanci žádající o rozpravu v souladu s odstavcem 2. Není-li tento poslanec přítomen, závažná interpelace není brána v potaz. Adresát odpoví.

Ustanovení čl. 123 odst. 2 až 5 týkající se předkládání návrhů usnesení a hlasování o nich se použijí obdobně.

Ustanovení čl. 123 odst. 2 až 8 týkající se předkládání návrhů usnesení a hlasování o nich se použijí obdobně.

Pozměňovací návrh    44

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 130b – odst. 5

Platné znění

Pozměňovací návrh

5.  Tyto otázky, jakož i odpovědi na ně, se zveřejňují na internetových stránkách Parlamentu.

5.  Tyto interpelace a odpovědi na ně se zveřejňují na internetových stránkách Parlamentu.

Pozměňovací návrh    45

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 165 – odst. 1

Platné znění

Pozměňovací návrh

1.  Předseda napomene každého poslance, který narušuje řádný chod jednání nebo se chová způsobem neslučitelným s příslušnými ustanoveními článku 11.

1.  Předseda napomene každého poslance, který poruší normy chování stanovené v čl. 11 odst. 3b nebo 3c.

Pozměňovací návrh    46

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 165 – odst. 2

Platné znění

Pozměňovací návrh

2.  Jestliže se provinění opakuje, předseda poslance napomene podruhé a tato skutečnost je zanesena do zápisu ze zasedání.

2.  Jestliže se provinění opakuje, předseda poslance napomene podruhé a tato skutečnost je zanesena do zápisu ze zasedání.

Pozměňovací návrh    47

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 165 – odst. 3

Platné znění

Pozměňovací návrh

3.  Jestliže narušování pořádku pokračuje nebo se opakuje, může předseda odebrat poslanci slovo a vykázat jej z jednacího sálu pro zbytek denního zasedání. V mimořádně závažném případě může předseda rovněž přikročit k vykázání poslance po zbytek denního zasedání okamžitě a bez druhého napomenutí. Generální tajemník neprodleně zajistí výkon tohoto disciplinárního opatření za pomoci služby v sále a v případě potřeby za pomoci bezpečnostní služby Parlamentu.

3.  Jestliže tyto normy nejsou nadále dodržovány nebo jsou porušeny znovu, může předseda odebrat poslanci slovo a vykázat jej z jednacího sálu pro zbytek denního zasedání. V mimořádně závažném případě může předseda rovněž přikročit k vykázání poslance po zbytek denního zasedání okamžitě a bez druhého napomenutí. Generální tajemník neprodleně zajistí výkon tohoto disciplinárního opatření za pomoci služby v sále a v případě potřeby za pomoci bezpečnostní služby Parlamentu.

Pozměňovací návrh    48

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 165 – odst. 5

Platné znění

Pozměňovací návrh

5.  Předseda může přerušit přímý přenos ze zasedání, pokud se některý z poslanců dopustí hanlivých, rasistických nebo xenofobních výroků nebo chování.

5.  Předseda může přerušit přímý přenos ze zasedání, pokud některý z poslanců poruší čl. 11 odst. 3b nebo 3c.

Pozměňovací návrh    49

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 165 – odst. 6 – pododstavec 1

Platné znění

Pozměňovací návrh

Předseda může nařídit vymazání částí projevů poslance, v nichž se vyskytují hanlivé, rasistické nebo xenofobní výroky, z audiovizuálního záznamu jednání.

Předseda může nařídit vymazání částí projevů poslance, které jsou v rozporu s čl. 11 odst. 3b nebo 3c, z audiovizuálního záznamu jednání.

Pozměňovací návrh    50

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 166 – odst. 1

Platné znění

Pozměňovací návrh

1.  V případě závažného narušení pořádku nebo chodu Parlamentu, při němž došlo k porušení zásad vymezených v článku 11, předseda přijme odůvodněné rozhodnutí o uložení přiměřené sankce.

1.  V případě závažného porušení čl. 11 odst. 3a až 5b předseda přijme odůvodněné rozhodnutí o uložení přiměřené sankce v souladu s tímto článkem.

 

Ve vztahu k čl. 11 odst. 3b nebo 3c může předseda přijmout odůvodněné rozhodnutí podle tohoto článku, a to i pokud již bylo vůči danému poslanci přijato okamžité opatření ve smyslu článku 165.

 

Ve vztahu k čl. 11 odst. 3e může předseda přijmout odůvodněné rozhodnutí podle tohoto článku až poté, co bylo v souladu s příslušnými interními administrativními postupy pro obtěžování a jeho prevenci zjištěno, že došlo k obtěžování.

 

Předseda může uložit poslanci sankci v případech, kdy se podle ustanovení tohoto jednacího řádu nebo podle rozhodnutí přijatého předsednictvem podle článku 25 použije tento článek.

Před přijetím rozhodnutí vyzve předseda dotčeného poslance k předložení písemných připomínek. Ve výjimečných případech může předseda uspořádat slyšení dotčeného poslance.

 

Toto rozhodnutí je oznámeno dotčenému poslanci doporučeným dopisem nebo v naléhavých případech prostřednictvím služby v sále.

 

Poté, co bylo rozhodnutí oznámeno dotčenému poslanci, oznámí předseda v Parlamentu sankci uloženou poslanci. Předsedové orgánů, výborů a delegací, jejichž členem je dotčený poslanec, jsou rovněž informováni.

 

Jakmile je sankce uložena s konečnou platností, musí být zveřejněna, a to po celý zbytek daného volebního období, na dobře viditelném místě internetových stránek Parlamentu.

 

Pozměňovací návrh    51

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 166 – odst. 1 a (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1a.  Před přijetím rozhodnutí vyzve předseda dotčeného poslance k předložení písemných připomínek. Předseda může namísto toho svolat ústní slyšení, pokud je to vhodnější.

 

Rozhodnutí o uložení sankce je oznámeno dotčenému poslanci doporučeným dopisem nebo v naléhavých případech prostřednictvím služby v sále.

 

Poté, co bylo rozhodnutí oznámeno dotčenému poslanci, oznámí předseda v Parlamentu sankci uloženou poslanci. Předsedové orgánů, výborů a delegací, jejichž členem je dotčený poslanec, jsou rovněž informováni.

 

Jakmile je sankce uložena s konečnou platností, musí být zveřejněna, a to po celý zbytek daného volebního období, na dobře viditelném místě internetových stránek Parlamentu.

Pozměňovací návrh    52

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 166 – odst. 2

Platné znění

Pozměňovací návrh

2.  Při posuzování nevhodného chování poslanců je nutno brát v úvahu, zda je toto chování ojedinělé, opakované či soustavné, a zvažovat míru jeho závažnosti.

2.  Při posuzování nevhodného chování poslanců je nutno brát v úvahu, zda je toto chování ojedinělé, opakované či soustavné, a zvažovat míru jeho závažnosti. Rovněž se přihlédne k případné újmě na důstojnosti a dobré pověsti Parlamentu. Navrhuje se vypustit výklad.

Je třeba rozlišovat mezi projevy vizuální povahy, které lze tolerovat, pokud nejsou urážlivé, hanlivé, rasistické či xenofobní, zachovávají rozumnou míru a nevyvolávají konflikty, a mezi těmi, které aktivně narušují parlamentní činnost.

 

Odůvodnění

Revidované znění článku 166 jednak již nehovoří o pravidlech chování a jednak znění čl. 11 odst. 3b bylo pozměněno tak, že výklad by byl zbytečný.

Pozměňovací návrh    53

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 166 – odst. 4

Platné znění

Pozměňovací návrh

4.  V případě, že k narušování pořádku dochází opakovaně nebo se poslanec odmítá podřídit opatření přijatému podle čl. 165 odst. 3, mohou být sankce stanovené v odst. 3 písm. b) až e) zdvojnásobeny.

4.  V případě, že k narušování pořádku dochází opakovaně nebo se poslanec odmítá podřídit opatření přijatému podle čl. 165 odst. 3, mohou být sankce stanovené v odst. 3 písm. b) až e) zdvojnásobeny.

Pozměňovací návrh    54

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 174 – odst. 7

Platné znění

Pozměňovací návrh

7.  Předseda může dát hlasovat o několika pozměňovacích návrzích najednou, pokud se tyto návrhy vzájemně doplňují, nepožádá-li politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty o oddělené nebo dílčí hlasování. Autoři pozměňovacích návrhů mohou rovněž navrhnout hlasování najednou, pokud se jejich návrhy vzájemně doplňují.

7.  Předseda může dát hlasovat o několika pozměňovacích návrzích najednou, pokud se tyto návrhy vzájemně doplňují, nepožádá-li politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty o oddělené nebo dílčí hlasování. Autoři pozměňovacích návrhů mohou rovněž navrhnout, aby se o jejich pozměňovacích návrzích hlasovalo najednou.

Pozměňovací návrh    55

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 174 – odst. 10

Platné znění

Pozměňovací návrh

10.  O pozměňovacích návrzích, u nichž bylo požádáno o jmenovité hlasování, se hlasuje jednotlivě.

10.  O pozměňovacích návrzích, u nichž bylo požádáno o jmenovité hlasování, se hlasuje odděleně od ostatních pozměňovacích návrhů.

Pozměňovací návrh    56

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 177 – interpelace

Platné znění

Pozměňovací návrh

Jakékoli porušení tohoto článku se považuje za závažný případ narušení pořádku ve smyslu čl. 166 odst. 1 a má právní následky popsané v uvedeném článku.

Jakékoli porušení tohoto článku se považuje za závažné porušení čl. 11 odst. 3b.

Odůvodnění

Nezbytné sladění s novým čl. 11 odst. 3b.

Pozměňovací návrh    57

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 196

Platné znění

Pozměňovací návrh

Článek 196

Článek 196

Zřizování stálých výborů

Zřizování stálých výborů

Na návrh Konference předsedů zřídí Parlament stálé výbory. Jejich působnost je vymezena v příloze jednacího řádu52. Tato příloha se přijímá většinou odevzdaných hlasů. Jejich členové jsou jmenováni během prvního dílčího zasedání, které následuje po novém zvolení Parlamentu, a pak znovu po dvou a půl letech.

Na návrh Konference předsedů zřídí Parlament stálé výbory. Jejich působnost je vymezena v příloze jednacího řádu52. Tato příloha se přijímá většinou odevzdaných hlasů. Jejich členové jsou jmenováni během prvního dílčího zasedání, které následuje po novém zvolení Parlamentu.

Působnost stálých výborů může být vymezena rovněž v jiné době než při zřizování výboru.

Působnost stálých výborů může být znovu vymezena rovněž v jiné době než při zřizování výboru.

_________________

_________________

52 Viz příloha V.

52 Viz příloha V.

Odůvodnění

Navrhované změny článku 196 by měly vstoupit v platnost v roce 2019 spolu s revidovaným článkem 196.

Pozměňovací návrh    58

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 204 – odst. 1

Platné znění

Pozměňovací návrh

1.  Na první schůzi výboru po jmenování členů výboru podle článku 199 zvolí výbor odděleným hlasováním předsednictvo složené z předsedy výboru a místopředsedů výborů, kteří jsou zvoleni z řádných členů tohoto výboru. O počtu místopředsedů výborů, jež mají být zvoleni, rozhodne Parlament na návrh Konference předsedů. Ve složení předsednictva každého výboru se musí odrážet rozmanitost Parlamentu. Není přípustné, aby bylo předsednictvo složeno pouze z mužů či pouze z žen nebo aby všichni místopředsedové pocházeli z téhož členského státu.

1.  Na první schůzi výboru po jmenování členů výboru podle článku 199 a znovu po dvou a půl letech zvolí výbor odděleným hlasováním předsednictvo složené z předsedy výboru a místopředsedů výborů, kteří jsou zvoleni z řádných členů tohoto výboru. O počtu místopředsedů výborů, jež mají být zvoleni, rozhodne Parlament na návrh Konference předsedů. Ve složení předsednictva každého výboru se musí odrážet rozmanitost Parlamentu. Není přípustné, aby bylo předsednictvo složeno pouze z mužů či pouze z žen nebo aby všichni místopředsedové pocházeli z téhož členského státu.

Odůvodnění

Vyjasnění v návaznosti na navrženou změnu článku 196.

Pozměňovací návrh    59

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 210a – název

Platné znění

Pozměňovací návrh

Postup při přístupu členů výboru k důvěrným informacím, které Parlament obdržel

Postup při přístupu členů výboru k důvěrným informacím na neveřejné schůzi výboru

Pozměňovací návrh    60

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 210a – odst. 3 – pododstavec 1

Platné znění

Pozměňovací návrh

Jakmile předseda výboru prohlásí, že se použije důvěrný postup, smí se zúčastnit schůze jen ti členové výboru, úředníci a odborníci, které předem určí předseda výboru a jejichž přítomnost je naprosto nezbytná.

Jakmile předseda výboru prohlásí, že se použije důvěrný postup, je schůze neveřejná a smí se jí zúčastnit jen členové a náhradníci výboru. Výbor může v souladu s příslušným interinstitucionálním právním rámcem povolit účast na schůzi jiným poslancům podle čl. 206 odst. 3. Schůze se mohou zúčastnit osoby, které předem určí předseda výboru a které vyžadují přístup k daným informací pro výkon svých povinností, s ohledem na omezení stanovená předpisy o nakládání s důvěrnými informacemi v Parlamentu. Pokud je vyžadován přístup k utajovaným informacím na úrovni CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a vyšší nebo přístup podléhá specifickým omezením na základě interinstitucionálního právního rámce, mohou být uplatněna další omezení.

Odůvodnění

Hlavním cílem tohoto PN je zamezit nesouladu s prováděními pravidly pro nakládání s důvěrnými informacemi (rozhodnutí předsednictva z 15. dubna 2013) a s příslušnými interinstitucionálními dohodami.

Pozměňovací návrh    61

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 210a – odst. 4

Platné znění

Pozměňovací návrh

4.  Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty ve výboru, který použil důvěrný postup, mohou požádat o projednání, zda došlo k porušení důvěrnosti. Tato žádost může být zařazena na pořad jednání příští schůze výboru. Výbor může rozhodnout většinou hlasů svých členů, že daná věc bude postoupena předsedovi Parlamentu k dalšímu projednání podle článků 11 a 166.

4.  Aniž by byly dotčeny předpisy o porušení důvěrnosti z celkového hlediska, poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty ve výboru, který použil důvěrný postup, mohou požádat o projednání, zda došlo k porušení důvěrnosti. Tato žádost může být zařazena na pořad jednání příští schůze výboru. Výbor může rozhodnout většinou hlasů svých členů, že daná věc bude postoupena předsedovi Parlamentu k dalšímu projednání podle článků 11 a 166.

Pozměňovací návrh    62

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 211 – název

Platné znění

Pozměňovací návrh

Veřejná slyšení o občanských iniciativách

Veřejná slyšení a rozpravy o občanských iniciativách

Pozměňovací návrh    63

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 211 – odst. 7 a (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

7a.  Na dílčím zasedání následujícím po veřejném slyšení uskuteční Parlament rozpravu o občanské iniciativě zveřejněné v registru podle čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 211/2011 a při zařazení rozpravy na pořad jednání rozhodne, zda bude rozprava zakončena přijetím usnesení. Rozprava není zakončena usnesením, pokud je na pořadu téhož nebo příštího dílčího zasedání zpráva o stejném nebo podobném tématu, nepředloží-li předseda z mimořádných důvodů jiný návrh. Zakončí-li Parlament rozpravu usnesením, může věcně příslušný výbor, politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty podat návrh usnesení. Ustanovení čl. 123 odst. 3 až 8 týkající se předkládání návrhů usnesení a hlasování o nich se použijí obdobně.

Pozměňovací návrh    64

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 223a – název – poznámka pod čarou

Platné znění

Pozměňovací návrh

61 Článek 223a se vztahuje pouze na evropské politické strany a evropské politické nadace ve smyslu čl. 2 odst. 3 a 4 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014. Viz rovněž poznámky pod čarou u článků 224 a 225.

61 Článek 223a se vztahuje pouze na evropské politické strany a evropské politické nadace ve smyslu čl. 2 odst. 3 a 4 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

Pozměňovací návrh    65

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 223a – odst. 2 a (nový)

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

2a.  Na základě čl. 10 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 může skupina nejméně 50 občanů předložit odůvodněnou žádost, aby Parlament požádal o ověření podle odstavce 2. Tuto odůvodněnou žádost nesmí iniciovat ani podepsat poslanci Parlamentu. Žádost musí obsahovat závažné důkazy, že daná evropská politická strana nebo evropské politická nadace nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2.

 

Předseda předá přípustné žádosti podané skupinou občanů příslušnému výboru k dalšímu posouzení.

 

Po tomto posouzení, které proběhne do čtyř měsíců poté, co předseda žádosti výboru postoupil, může příslušný výbor většinou všech svých členů zastupujících alespoň tři politické skupiny rozhodnout o předložení návrhu na přijetí opatření na základě žádost a informovat o tom předsedu.

 

Skupina občanů je informována o závěru, k němuž výbor dospěl.

 

Po obdržení návrhu výboru předseda oznámí žádost Parlamentu.

 

Po tomto oznámení Parlament většinou odevzdaných hlasů rozhodne, zda bude podána žádost Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace.

 

Výbor přijme pokyny pro vyřizování těchto žádostí podaných skupinami občanů.

Pozměňovací návrh    66

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 229 – odst. 3

Platné znění

Pozměňovací návrh

Tato ustanovení se nevztahují na petice a sdělení, která nevyžadují rozhodnutí.

Tato ustanovení se nevztahují na petice, občanské iniciativy a sdělení, která nevyžadují rozhodnutí.

Odůvodnění

Cílem je zajistit, aby probíhající činnost Parlamentu ve vztahu k evropským občanským iniciativám nepřišla na konci volebního období vniveč.

Pozměňovací návrh    67

Jednací řád Evropského parlamentu

Příloha II – název

Platné znění

Pozměňovací návrh

KRITÉRIA PRO OTÁZKY A INTERPELACE K PÍSEMNÉMU ZODPOVĚZENÍ PODLE ČLÁNKŮ 130, 130A, 130B, 131 A 131A JEDNACÍHO ŘÁDU

KRITÉRIA PRO OTÁZKY A INTERPELACE K PÍSEMNÉMU ZODPOVĚZENÍ PODLE ČLÁNKŮ 130, 131 a 131A JEDNACÍHO ŘÁDU

Odůvodnění

Sladění s příslušnými ustanoveními.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

6.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Albert Deß, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

25

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 11. ledna 2019Právní upozornění