Procedure : 2018/2170(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0462/2018

Indgivne tekster :

A8-0462/2018

Forhandlinger :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Afstemninger :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0046

BETÆNKNING     
PDF 588kWORD 81k
12.12.2018
PE 625.598v04-00 A8-0462/2018

om ændringer til Europa-Parlamentets forretningsorden, der vedrører

Kapitel 1 og 4 under Afsnit I; Kapitel 3 under Afsnit V; Kapitel 4 og 5 under Afsnit VII; Kapitel 1 under Afsnit VIII; Afsnit XII; Afsnit XIV og Bilag II

(2018/2170 (REG))

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ordfører: Richard Corbett

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om ændringer til Europa-Parlamentets forretningsorden, der vedrører

Kapitel 1 og 4 under Afsnit I; Kapitel 3 under Afsnit V; Kapitel 4 og 5 under Afsnit VII; Kapitel 1 under Afsnit VIII; Afsnit XII; Afsnit XIV og Bilag II

(2018/2170(REG))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 226 og 227,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-0462/2018),

1.  vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2.  vedtager, at disse ændringer træder i kraft den første dag i den næste mødeperiode, med undtagelse af ændringerne om indsættelse af andet afsnit i artikel 11, stk. 3e, og punkt 6 og 7 i kodeksen for behørig adfærd for medlemmer af Europa-Parlamentet under udøvelsen af deres hverv samt ændringerne til artikel 196 og 204, som træder i kraft ved åbningen af den første mødeperiode efter valget til Europa-Parlamentet i 2019;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Ændringsforslag    1

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 11 – overskrift

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Medlemmernes økonomiske interesser samt adfærdsregler

Adfærdsregler

Begrundelse

Det foreslås her at opdele den nuværende artikel 11 i en artikel 11, der kun omhandler reglerne for medlemmernes adfærd, og to (nye) artikler 11a og 11b, der indeholder stk. 1, 2, 6 og 7 fra den nuværende artikel 11.

Ændringsforslag  2

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 11 – stk. 1

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

1.  Parlamentet fastsætter regler om gennemsigtighed vedrørende medlemmernes økonomiske interesser i form af en adfærdskodeks, der vedtages med et flertal af medlemmernes stemmer og vedføjes som bilag til denne forretningsorden4.

udgår

Disse regler kan ikke på anden måde gøre indgreb i eller begrænse medlemmernes udøvelse af mandatet eller af virksomhed af politisk eller anden art i forbindelse hermed.

 

______________

 

4 Se bilag I.

 

Begrundelse

Udgår på dette sted og indsættes i en ny artikel 11a som stk. 1. Se ændringsforslag 20.

Ændringsforslag    3

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 11 – stk. 2

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

2.  Medlemmerne bør tillægge sig den systematiske praksis kun at mødes med interesserepræsentanter, der er registeret i åbenhedsregistret oprettet ved aftale mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om et åbenhedsregister5.

udgår

______________

 

5 Aftale af 16. april 2014 mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om et åbenhedsregister for organisationer og selvstændige, der deltager i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker (EUT L 277 af 19.9.2014, s. 11).

 

Begrundelse

Udgår på dette sted og indsættes i en ny artikel 11a som stk. 2. Se ændringsforslag 20.

Ændringsforslag    4

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Medlemmernes adfærd skal være præget af gensidig respekt, bero på de værdier og principper, der er defineret i traktaterne og i chartret om grundlæggende rettigheder, og respektere Parlamentets værdighed. Deres adfærd må endvidere ikke vanskeliggøre en korrekt afvikling af Parlamentets arbejde eller opretholdelsen af sikkerhed og orden i Parlamentets bygninger eller forhindre Parlamentets udstyr i at fungere.

Medlemmernes adfærd skal være præget af gensidig respekt og skal bero på de værdier og principper, der er defineret i traktaterne og i chartret om grundlæggende rettigheder. Medlemmerne skal respektere Parlamentets værdighed og må ikke skade dets omdømme.

Ændringsforslag    5

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 2

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Under Parlamentets forhandlinger afholder medlemmerne sig fra ærekrænkende, racistisk eller fremmedhadsk sprogbrug og adfærd samt fra at udfolde bannere.

udgår

Ændringsforslag    6

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 3

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Medlemmerne skal overholde Parlamentets regler om behandling af fortrolige oplysninger.

udgår

Ændringsforslag    7

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 4

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Overholdes disse principper og regler ikke, kan der træffes forholdsregler i overensstemmelse med artikel 165, 166 og 167.

udgår

Ændringsforslag    8

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemmerne må ikke vanskeliggøre en korrekt afvikling af Parlamentets arbejde og må ikke vanskeliggøre opretholdelsen af sikkerhed og orden i Parlamentets bygninger eller forhindre dets udstyr i at fungere.

Ændringsforslag    9

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 11 – stk. 3 b (nyt)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3b.  Medlemmerne må ikke forstyrre den gode ro og orden i mødesalen og skal afholde sig fra upassende adfærd. De må ikke anvende bannere.

Ændringsforslag    10

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 11 – stk. 3 c (nyt)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3c.  Under Parlamentets forhandlinger må medlemmerne ikke anvende stødende sprogbrug.

Ændringsforslag    11

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 11 – stk. 3 c (nyt) – fortolkning

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Ved vurderingen af, om et medlems sprogbrug under en parlamentarisk debat er stødende eller ej, bør der bl.a. tage hensyn til, hvad talerens hensigt har været, for så vidt denne kan fastslås, hvordan ytringen er blevet opfattet i offentligheden, og hvorvidt den skader Parlamentets værdighed og omdømme, samt til det pågældende medlems ytringsfrihed. Eksempelvis vil ærekrænkende ytringer, hadefuld tale og tilskyndelse til forskelsbehandling, navnlig af de grunde, der er omhandlet i artikel 21 i chartret om grundlæggende rettigheder, normalt udgøre tilfælde af "stødende sprogbrug" i henhold til denne artikel.

Ændringsforslag    12

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 11 – stk. 3 d (nyt)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3d.  Medlemmerne skal overholde Parlamentets regler om behandling af fortrolige oplysninger.

Ændringsforslag    13

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 11 – stk. 3 e (nyt)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3e.  Medlemmerne skal afholde sig fra enhver form for psykisk eller seksuel chikane og overholde kodeksen for behørig adfærd for medlemmer af Europa-Parlamentet under udøvelsen af deres hverv, der er vedføjet som bilag til denne forretningsorden1a.

 

Et medlem kan ikke vælges til hverv i Parlamentet eller dets organer, udpeges til ordfører eller deltage i en officiel delegation eller interinstitutionelle forhandlinger, hvis den pågældende ikke har underskrevet erklæringen vedrørende denne kodeks.

 

____________________

 

1aKodeksen for behørig adfærd for medlemmer af Europa-Parlamentet under udøvelsen af deres hverv, vedtaget af Præsidiet den 2. juli 2018, vedføjes som bilag til denne forretningsorden.

Ændringsforslag    14

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 11 – stk. 4

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

4.  Anvendelsen af denne artikel må ikke på anden måde hindre livlige forhandlinger i Parlamentet eller begrænse medlemmernes ytringsfrihed.

udgår

Den bygger på fuld hensyntagen til medlemmernes beføjelser, som de defineres i den primære EU-ret og i den statut, der gælder for medlemmer.

 

Den er baseret på princippet om gennemsigtighed og sikrer, at medlemmerne gøres bekendt med alle bestemmelser på området og orienteres personligt om deres rettigheder og pligter.

 

Ændringsforslag    15

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 11 – stk. 5

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

5.  Såfremt en person, der er ansat af et medlem, eller en anden person, som et medlem har givet adgang til Parlamentets bygninger eller udstyr, ikke overholder de adfærdsregler, der er fastlagt i stk. 3, kan de sanktioner, der er fastsat i artikel 166, eventuelt tages i anvendelse over for det pågældende medlem.

5.  Såfremt en person, der arbejder for et medlem, eller en anden person, som et medlem har givet adgang til Parlamentets bygninger eller udstyr, ikke overholder de adfærdsregler, der er fastlagt i denne artikel, kan den pågældende adfærd eventuelt tilregnes det pågældende medlem.

Ændringsforslag    16

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 11 – stk. 5 a (nyt)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

5a.  Anvendelsen af denne artikel må ikke på anden måde hindre livlige forhandlinger i Parlamentet eller begrænse medlemmernes ytringsfrihed.

Ændringsforslag    17

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 11 – stk. 5 b (nyt)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

5b.  Denne artikel finder tilsvarende anvendelse på Parlamentets organer, udvalg og delegationer.

Begrundelse

Foreslået tilføjelse med henblik på, analogt med artikel 165, stk. 7, at sikre anvendelse af sanktionsordningen på utilbørlig adfærd i Parlamentets udvalg, organer og delegationer.

Ændringsforslag    18

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 11 – stk. 6

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

6.  Kvæstorerne fastsætter det antal assistenter, der højst kan akkrediteres hvert medlem.

udgår

Begrundelse

Udgår på dette sted og indsættes i en ny artikel 11b. Se ændringsforslag 20.

Ændringsforslag    19

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 11 – stk. 7

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

7.  Adfærdsregler samt rettigheder og privilegier for tidligere medlemmer fastsættes af Præsidiet. Alle tidligere medlemmer behandles ens.

udgår

Begrundelse

Udgår på dette sted og indsættes i en ny artikel 11a som stk. 5. Se ændringsforslag 20.

Ændringsforslag    20

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 11 a (ny)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Medlemmernes økonomiske interesser samt åbenhedsregister

 

1.  Parlamentet fastsætter regler om gennemsigtighed vedrørende medlemmernes økonomiske interesser i form af en adfærdskodeks, der vedtages med et flertal af medlemmernes stemmer og vedføjes som bilag til denne forretningsorden1a.

 

Disse regler kan ikke på anden måde gøre indgreb i eller begrænse medlemmernes udøvelse af mandatet eller af virksomhed af politisk eller anden art i forbindelse hermed.

 

2.  Medlemmerne bør tillægge sig den systematiske praksis kun at mødes med interesserepræsentanter, der er registeret i åbenhedsregistret oprettet ved aftale mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om et åbenhedsregister1b.

 

3  Medlemmerne bør på internettet offentliggøre alle planlagte møder med interesserepræsentanter, der er omfattet af åbenhedsregistrets anvendelsesområde. Uden at det berører artikel 4, stk. 6, i bilag I, skal ordførere, skyggeordførere og udvalgsformænd for hver enkelt betænkning offentliggøre alle planlagte møder med interesserepræsentanter, der er omfattet af åbenhedsregistrets anvendelsesområde. Præsidiet stiller den nødvendige infrastruktur til rådighed på Parlamentets websted.

 

4.  Præsidiet stiller på Parlamentets websted den nødvendige infrastruktur til rådighed på medlemmernes online-side for de medlemmer, der ønsker at offentliggøre en frivillig revision eller bekræftelse, jf. de gældende regler i medlemsstatutten og gennemførelsesbestemmelserne hertil, af, at deres anvendelse af godtgørelsen for generelle udgifter overholder de gældende regler i medlemsstatutten og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

 

5.  Adfærdsregler samt rettigheder og privilegier for tidligere medlemmer fastsættes af Præsidiet. Alle tidligere medlemmer behandles ens.

 

__________________

 

1aSe bilag I.

 

1bAftale af 16. april 2014 mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om et åbenhedsregister for organisationer og selvstændige, der deltager i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker (EUT L 277 af 19.9.2014, s. 11).

Begrundelse

Se ændringsforslag 2, 3 og 18.

Ændringsforslag    21

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 34 – stk. 1 a (nyt)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1a.  Tværpolitiske grupper og andre uofficielle grupperinger skal handle i fuld åbenhed og må ikke deltage i nogen virksomhed, der kan give anledning til forveksling med Parlamentets og dets organers officielle virksomhed. De må ikke afholde arrangementer i tredjelande, som falder sammen med et besøg af et officielt parlamentsorgan, herunder en officiel valgobservationsdelegation.

Ændringsforslag    22

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 34 – stk. 2

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

2.  Sådanne grupper skal være fuldt ud gennemsigtige i deres handlinger og må ikke deltage i nogen virksomhed, der kan give anledning til forveksling med Parlamentets og dets organers officielle virksomhed. Når betingelserne i de af Præsidiet vedtagne regler om oprettelse af sådanne grupper er opfyldt, kan de politiske grupper gøre det nemmere for grupperne at udøve deres virksomhed ved at yde dem logistisk støtte.

2.  Når betingelserne i Parlamentets interne regler om oprettelse af sådanne grupperinger er opfyldt, kan en politisk gruppe gøre det nemmere for dem at udøve deres virksomhed ved at yde dem logistisk støtte.

Ændringsforslag    23

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

Andre uofficielle grupperinger er ligeledes forpligtet til inden udgangen af den følgende måned at oplyse om enhver økonomisk eller materiel støtte, som medlemmerne ikke har opgivet individuelt i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til bilag I.

Ændringsforslag    24

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 34 – stk. 3 a (nyt)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3 a.  Kun interesserepræsentanter, der er registeret i åbenhedsregistret, må deltage i tværpolitiske gruppers eller andre uofficielle grupperingers aktiviteter arrangeret i Parlamentets lokaler, f.eks. ved at deltage i den tværpolitiske gruppes eller anden officielle grupperings møder eller begivenheder, ved at tilbyde den støtte eller ved at være medvært for dens begivenheder.

Ændringsforslag    25

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 34 – stk. 4

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

4.  Kvæstorerne fører et register over de i stk. 3 omhandlede givne oplysninger. Registret offentliggøres på Parlamentets websted. Kvæstorerne udarbejder de nærmere regler for disse oplysninger og sikrer en effektiv håndhævelse af denne artikel.

4.  Kvæstorerne fører et register over de i stk. 3 omhandlede givne oplysninger. Kvæstorerne udarbejder de nærmere regler for disse oplysninger og for offentliggørelse heraf på Parlamentets websted.

Ændringsforslag    26

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 34 – stk. 4 a (nyt)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

4a.  Kvæstorerne sikrer en effektiv håndhævelse af denne artikel.

Ændringsforslag    27

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 128 – stk. 4

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

4.  En af forespørgerne kan begrunde forespørgslen i plenum. Den adspurgte besvarer forespørgslen.

4.  Et medlem, som på forhånd er udpeget af forespørgerne, skal begrunde forespørgslen på plenarmødet. Hvis det pågældende medlem ikke er til stede, bortfalder forespørgslen. Den adspurgte skal besvare forespørgslen.

Begrundelse

Tilpasning til den foreslåede artikel 130b, stk.4 (ny) – se nedenfor.

Ændringsforslag    28

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 130 – stk. 1

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

1.  Ethvert medlem kan stille forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med anmodning om skriftlig besvarelse i overensstemmelse med de i et bilag til denne forretningsorden fastsatte kriterier27. Forespørgeren er alene ansvarlig for forespørgslens indhold.

1.  Ethvert medlem, en politisk gruppe eller et udvalg kan stille forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med anmodning om skriftlig besvarelse i overensstemmelse med de i et bilag til denne forretningsorden fastsatte kriterier27. Forespørgslers indhold er alene forespørgernes ansvar.

________________________

____________________

27 Se bilag II.

27 Se bilag II.

Ændringsforslag    29

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 130 – stk. 2

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

2.  Forespørgslerne indgives til formanden. Formanden træffer afgørelse om spørgsmål om, hvorvidt en forespørgsel kan stilles. Formandens afgørelse er ikke alene baseret på bestemmelserne i det i stk. 1 omhandlede bilag, men på forretningsordenens bestemmelser i almindelighed. Forespørgeren får meddelelse om formandens begrundede afgørelse.

2.  Forespørgslerne indgives i elektronisk format til formanden. Formanden træffer afgørelse om spørgsmål om, hvorvidt en forespørgsel kan stilles. Formandens afgørelse skal ikke alene være baseret på bestemmelserne i det i stk. 1 omhandlede bilag, men også på forretningsordenens bestemmelser i almindelighed. Forespørgeren får meddelelse om formandens begrundede afgørelse.

Ændringsforslag    30

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 130 – stk. 3

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

3.  Forespørgslerne indgives i elektronisk format. Hvert medlem kan højst indgive 20 forespørgsler over en løbende periode på tre måneder.

3.  Hvert medlem, politiske gruppe eller udvalg kan højst indgive 20 forespørgsler over en løbende periode på tre måneder. Som hovedregel skal forespørgsler besvares af adressaten inden for seks uger fra fremsendelsen til denne. Hvert medlem, enhver politisk gruppe og ethvert udvalg kan imidlertid hver måned udpege en af deres forespørgsler som "prioriteret forespørgsel", der skal besvares af adressaten inden for tre uger fra fremsendelsen til denne.

Ændringsforslag    31

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 130 – stk. 5

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

5.  Har en forespørgsel ikke kunnet besvares af adressaten inden for tre uger (prioriterede forespørgsler) eller inden for seks uger (ikke-prioriterede forespørgsler), fra den er fremsendt til adressaten, kan den efter anmodning fra forespørgeren optages på dagsordenen for det næste møde i det kompetente udvalg.

5.  Er en forespørgsel ikke blevet besvaret af adressaten inden for fristen i stk. 3, kan det kompetente udvalg beslutte at opføre den på dagsordenen for sit næste møde.

Ændringsforslag    32

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 130 – stk. 6

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

6.  Hvert medlem kan stille en prioriteret forespørgsel én gang om måneden.

udgår

Ændringsforslag    33

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 130 – stk. 7

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

7.  Forespørgslerne og besvarelserne, herunder de pågældende bilag, offentliggøres på Parlamentets websted.

7.  Forespørgsler og besvarelser, herunder de pågældende bilag, offentliggøres på Parlamentets websted.

Ændringsforslag    34

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 130a

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 130 a

udgår

Mindre forespørgsler til skriftlig besvarelse

 

1.  Ved mindre forespørgsler, der består i spørgsmål til skriftlig besvarelse, kan et udvalg, en politisk gruppe eller mindst fem procent af Parlamentets medlemmer anmode Rådet, Kommissionen eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om at forelægge Parlamentet oplysninger om specifikt angivne emner.

 

Sådanne spørgsmål indgives til formanden, der, forudsat at spørgsmålene overordnet set er i overensstemmelse med forretningsordenen, og at de opfylder de kriterier, der er fastsat i bilag til denne forretningsorden28, anmoder den adspurgte om at fremlægge svar inden for to uger; formanden kan forlænge denne frist i samråd med spørgerne.

 

2.  Spørgsmål og svar offentliggøres på Parlamentets websted.

 

_____________________

 

28 Se bilag II.

 

Begrundelse

Udgår som følge af, at artikel 130 og 130a slås sammen.

Ændringsforslag    35

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 130b – overskrift

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling

Større forespørgsler til skriftlig besvarelse

Ændringsforslag    36

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 130b – stk. 1

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

1.  Ved større forespørgsler, der består i spørgsmål til skriftlig besvarelse med forhandling, kan et udvalg, en politisk gruppe eller mindst fem procent af Parlamentets medlemmer stille spørgsmål til Rådet, Kommissionen eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Spørgsmålene kan omfatte en kort begrundelse.

1.  Større forespørgsler består i spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet af en politisk gruppe til Rådet, Kommissionen eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Sådanne spørgsmål indgives til formanden, der, forudsat at spørgsmålet overordnet set er i overensstemmelse med forretningsordenen, og at det opfylder de kriterier, der er fastsat i bilag til denne forretningsorden29, straks underretter den adspurgte og beder vedkommende angive, hvorvidt og i bekræftende fald hvornår der vil foreligge svar.

 

_____________________

 

29 Se bilag II.

 

Ændringsforslag    37

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 130b – stk. 1 a (nyt)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1a.  En større forespørgsel skal være af almen interesse og skal indgives skriftligt til formanden. Den må ikke overskride 500 ord. Såfremt en større forespørgsel er i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenen generelt, videresender formanden den straks til den adspurgte med henblik på skriftlig besvarelse.

Ændringsforslag    38

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 130b – stk. 1 b (nyt)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1b.  Der må højst stilles 30 større forespørgsler hvert år. Formandskonferencen sikrer en rimelig fordeling af sådanne forespørgsler blandt de politiske grupper, og ingen politisk gruppe må indgive mere end én større forespørgsel om måneden.

Ændringsforslag    39

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 130b – stk. 1 c (nyt)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1c.  Hvis den adspurgte ikke besvarer en større forespørgsel inden for seks uger fra fremsendelsen til denne, opføres den efter anmodning fra forespørgeren på det endelige forslag til dagsorden for Parlamentet i overensstemmelse med proceduren i artikel 149, jf. dog stk. 3a.

Begrundelse

Se ændringsforslag 40.

Ændringsforslag    40

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 130b – stk. 2

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

2.  Efter modtagelse af den skriftlige besvarelse opføres den større forespørgsel på forslaget til Parlamentets dagsorden i overensstemmelse med proceduren i artikel 149. Der føres forhandling, hvis et udvalg, en politisk gruppe eller mindst fem procent af Parlamentets medlemmer anmoder om dette.

2.  Efter modtagelse af den skriftlige besvarelse opføres den større forespørgsel, efter anmodning fra medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst når op på den lave tærskel, på det endelige forslag til dagsorden for Parlamentet i overensstemmelse med proceduren i artikel 149, jf. dog artikel 3a.

Ændringsforslag    41

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 130b – stk. 3

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

3.  Hvis den adspurgte nægter at besvare spørgsmålet eller undlader at besvare det inden for tre uger, sættes spørgsmålet på forslaget til dagsorden. Der føres forhandling, hvis et udvalg, en politisk gruppe eller mindst fem procent af Parlamentets medlemmer anmoder om dette. Forud for forhandlingen kan en af spørgerne gives tilladelse til at angive yderligere begrundelser for spørgsmålet.

udgår

Begrundelse

Se ændringsforslag 38.

Ændringsforslag    42

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 130b – stk. 3 a

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3a. Der må højst føres forhandling om tre større forespørgsler i samme mødeperiode. Hvis der anmodes om forhandling om mere end tre større forespørgsler under samme mødeperiode, medtager Formandskonferencen dem i det endelige forslag til dagsorden i den rækkefølge, den har modtaget de pågældende anmodninger om forhandling.

Ændringsforslag    43

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 130b – stk. 4

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

4.  En af spørgerne kan begrunde spørgsmålet i plenum. Et medlem af den adspurgte institution skal fremsætte svar.

4.  Et medlem, der på forhånd er udpeget af forespørgeren eller af dem, der har anmodet om forhandling i henhold til stk. 2, begrunder den større forespørgsel i plenum. Hvis det pågældende medlem ikke er til stede, bortfalder den større forespørgsel. Den adspurgte skal fremsætte svar.

Artikel 123, stk. 2-5, om fremsættelse af og afstemning om beslutningsforslag finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 123, stk. 2-8, om fremsættelse af og afstemning om beslutningsforslag finder tilsvarende anvendelse.

Ændringsforslag    44

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 130b – stk. 5

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

5.  Sådanne spørgsmål og svar herpå offentliggøres på Parlamentets websted.

5.  Sådanne forespørgsler og svar herpå offentliggøres på Parlamentets websted.

Ændringsforslag    45

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 165 – stk. 1

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

1.  Formanden kalder ethvert medlem, som generer mødets korrekte afvikling, eller hvis adfærd ikke er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i artikel 11, til orden.

1.  Formanden kalder ethvert medlem, som overtræder de i artikel 11, stk. 3b eller stk. 3c, fastsatte adfærdsregler, til orden.

Ændringsforslag    46

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 165 – stk. 2

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

2.  I gentagelsestilfælde kalder formanden den pågældende til orden for anden gang, og der gøres bemærkning herom i mødeprotokollen.

2.  Hvis overtrædelsen gentages, kalder formanden den pågældende til orden for anden gang, og der gøres bemærkning herom i mødeprotokollen.

Ændringsforslag    47

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 165 – stk. 3

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

3.  Ved fortsat forstyrrelse eller yderligere gentagelse kan formanden fratage medlemmet ordet og bortvise vedkommende fra salen for resten af mødet. Formanden kan også i særlig grove tilfælde bortvise det pågældende medlem fra salen for resten af mødet omgående uden at have kaldt den pågældende til orden endnu en gang. Generalsekretæren drager med bistand fra betjentene og om nødvendigt fra Parlamentets sikkerhedstjeneste straks omsorg for, at en sådan disciplinær forholdsregel føres ud i livet.

3.  Hvis overtrædelsen fortsætter, eller der begås en yderligere overtrædelse, kan formanden fratage medlemmet ordet og bortvise vedkommende fra salen for resten af mødet. Formanden kan også i særlig grove tilfælde bortvise det pågældende medlem fra salen for resten af mødet omgående uden at have kaldt den pågældende til orden endnu en gang. Generalsekretæren drager med bistand fra betjentene og om nødvendigt fra Parlamentets sikkerhedstjeneste straks omsorg for, at en sådan disciplinær forholdsregel føres ud i livet.

Ændringsforslag    48

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 165 – stk. 5

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

5.  Formanden kan beslutte at afbryde direkte transmission af mødet i tilfælde af et medlems krænkende, racistiske eller fremmedfjendske sprogbrug eller opførsel.

5.  Formanden kan beslutte at afbryde direkte transmission af mødet i tilfælde af et medlems overtrædelse af artikel 11, stk. 3b eller 3c.

Ændringsforslag    49

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 165 – stk. 6 – afsnit 1

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Formanden kan beslutte at fjerne de dele af et medlems tale, der indeholder ærekrænkende, racistisk eller fremmedfjendsk sprogbrug, fra den audiovisuelle optagelse af Parlamentets forhandlinger.

Formanden kan beslutte at fjerne de dele af et medlems tale, der overtræder artikel 11, stk. 3b eller 3c, fra den audiovisuelle optagelse af Parlamentets forhandlinger.

Ændringsforslag    50

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 166 – stk. 1

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

1.  Ved grov forstyrrelse af mødet eller Parlamentets arbejde under tilsidesættelse af principperne i artikel 11 træffer formanden en begrundet afgørelse om pålæggelse af en passende sanktion.

1.  Ved grov overtrædelse af artikel 11, stk. 3a-5b, træffer formanden en begrundet afgørelse om pålæggelse af en passende sanktion over for det pågældende medlem i overensstemmelse med denne artikel.

 

Med hensyn til artikel 11, stk. 3b eller 3c, kan formanden vedtage en begrundet afgørelse i henhold hertil, uanset om der tidligere er vedtaget øjeblikkelige forholdsregler som omhandlet i artikel 165 mod det pågældende medlem eller ej.

 

Med hensyn til artikel 11, stk. 3e, kan formanden kun træffe en begrundet afgørelse i henhold hertil, når det er fastslået, at der er begået chikane, i overensstemmelse med den gældende interne administrative procedure vedrørende chikane og forebyggelse heraf.

 

Formanden kan pålægge et medlem en sanktion i de tilfælde, hvor denne forretningsorden eller en afgørelse truffet af Præsidiet i henhold til artikel 25 foreskriver anvendelse af denne artikel.

Det pågældende medlem opfordres af formanden til at forelægge skriftlige bemærkninger, inden afgørelsen vedtages. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til en mundtlig høring af det pågældende medlem.

 

Denne afgørelse meddeles det pågældende medlem gennem et anbefalet brev eller i hastetilfælde gennem betjentene.

 

Efter at det pågældende medlem er blevet underrettet om denne afgørelse, meddeles enhver sanktion, der er pålagt et medlem, af formanden i Parlamentet. Formændene for de organer, udvalg og delegationer, medlemmet tilhører, får meddelelse herom.

 

Når sanktionen er endelig, offentliggøres den på et synligt sted på Parlamentets websted og forbliver der i resten af valgperioden.

 

Ændringsforslag    51

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 166 – stk. 1 a (nyt)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1a.  Det pågældende medlem opfordres af formanden til at forelægge skriftlige bemærkninger, inden afgørelsen vedtages. Formanden kan i stedet beslutte at indkalde til en mundtlig høring, hvis dette er mere hensigtsmæssigt.

 

Afgørelsen om pålæggelse af en sanktion meddeles det pågældende medlem gennem et anbefalet brev eller i hastetilfælde gennem betjentene.

 

Efter at det pågældende medlem er blevet underrettet om denne afgørelse, meddeles enhver sanktion, der er pålagt et medlem, af formanden i Parlamentet. Formændene for de organer, udvalg og delegationer, medlemmet tilhører, får meddelelse herom.

 

Når sanktionen er endelig, offentliggøres den på et synligt sted på Parlamentets websted og forbliver der i resten af valgperioden.

Ændringsforslag    52

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 166 – stk. 2

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

2.  Ved vurderingen af den konstaterede adfærd tages der hensyn til dens lejlighedsvise, gentagne eller permanente karakter og til, hvor alvorlig den er.

2.  Ved vurderingen af den konstaterede adfærd tages der hensyn til dens lejlighedsvise, gentagne eller permanente karakter og til, hvor alvorlig den er. Der tages ligeledes i påkommende tilfælde hensyn til, om Parlamentets værdighed og omdømme har lidt skade

Der bør skelnes mellem på den ene side adfærd af visuel art, som kan tolereres, hvis den ikke er fornærmende, ærekrænkende, racistisk eller fremmedfjendsk og holdes inden for rimelige rammer, og på den anden side adfærd, der betyder aktivt forstyrrer Parlamentets aktiviteter.

 

Begrundelse

Det foreslås at lade denne fortolkning udgå, da den reviderede artikel 166 på den ene side ikke længere omhandler adfærdsreglerne, og da denne fortolkning på den anden side ville være overflødig rent indholdsmæssigt i lyset af den foreslåede nye ordlyd af artikel 11, stk. 3b.

Ændringsforslag    53

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 166 – stk. 4

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

4.  Foranstaltningerne i stk. 3, litra b)-e), kan fordobles i tilfælde af gentagne forseelser, eller hvis medlemmet nægter at efterkomme en foranstaltning truffet efter artikel 165, stk. 3.

4.  Foranstaltningerne i stk. 3, litra b)-e), kan fordobles i tilfælde af gentagne overtrædelser, eller hvis medlemmet nægter at efterkomme en foranstaltning truffet efter artikel 165, stk. 3.

Ændringsforslag    54

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 174 – stk. 7

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

7.  Formanden kan sætte andre ændringsforslag under afstemning under ét, såfremt de supplerer hinanden, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, har anmodet om særskilt eller delt afstemning. Stillere af ændringsforslag kan også foreslå afstemning under ét, når deres ændringsforslag supplerer hinanden.

7.  Formanden kan sætte andre ændringsforslag under afstemning under ét, såfremt de supplerer hinanden, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, har anmodet om særskilt eller delt afstemning. Stillere af ændringsforslag kan også foreslå afstemning under ét om deres ændringsforslag.

Ændringsforslag    55

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 174 – stk. 10

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

10.  Er der anmodet om afstemning om et ændringsforslag ved navneopråb, stemmes der om dette ændringsforslag særskilt.

10.  Er der anmodet om afstemning om et ændringsforslag ved navneopråb, stemmes der om dette ændringsforslag særskilt fra andre ændringsforslag.

Ændringsforslag    56

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 177 – fortolkning

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Enhver overtrædelse af denne artikel anses for en grov forstyrrelse af mødet, jf. artikel 166, stk. 1, med de juridiske følger, som er omhandlet i nævnte artikel.

Enhver overtrædelse af denne artikel anses for en grov overtrædelse af artikel 11, stk. 3b.

Begrundelse

Nødvendig tilpasning til den nye artikel 11, stk. 3b.

Ændringsforslag    57

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 196

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 196

Artikel 196

Nedsættelse af stående udvalg

Nedsættelse af stående udvalg

Efter forslag fra Formandskonferencen nedsætter Parlamentet stående udvalg. Deres ansvarsområder fastsættes i et bilag til forretningsordenen52. Dette bilag vedtages med et flertal af de afgivne stemmer. Udnævnelse af medlemmer til disse udvalg finder sted under den første mødeperiode efter nyvalg til Parlamentet og igen efter 2 1/2 års forløb.

Efter forslag fra Formandskonferencen nedsætter Parlamentet stående udvalg. Deres ansvarsområder fastsættes i et bilag til forretningsordenen52. Dette bilag vedtages med et flertal af de afgivne stemmer. Udnævnelse af medlemmer til disse udvalg finder sted under den første mødeperiode efter nyvalg til Parlamentet.

De stående udvalgs ansvarsområder kan også fastsættes på et andet tidspunkt end på tidspunktet for nedsættelsen af udvalget.

De stående udvalgs ansvarsområder kan også omdefineres på et andet tidspunkt end nedsættelsen.

_________________

_________________

52 Se bilag V.

52 Se bilag V.

Begrundelse

De foreslåede ændringer vedrørende artikel 196 træder i kraft i 2019 sammen med den reviderede artikel 196.

Ændringsforslag    58

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 204 – stk. 1

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

1.  På det første udvalgsmøde, efter at udpegelsen af udvalgsmedlemmer har fundet sted, jf. artikel 199, vælger udvalget blandt sine ordinære medlemmer en formand og derpå ved særskilte valgrunder næstformænd, som udgør udvalgets formandskab. Antallet af næstformænd fastsættes af Parlamentet efter forslag fra Formandskonferencen. Parlamentets mangfoldighed skal afspejles i sammensætningen af hvert udvalgs formandskab; det må ikke bestå hverken af udelukkende mænd eller af udelukkende kvinder, og alle næstformænd må ikke komme fra den samme medlemsstat.

1.  På det første udvalgsmøde, efter at udpegelsen af udvalgsmedlemmer har fundet sted, jf. artikel 199, og igen efter 2 1/2 års forløb vælger udvalget blandt sine ordinære medlemmer en formand og derpå ved særskilte valgrunder næstformænd, som udgør udvalgets formandskab. Antallet af næstformænd fastsættes af Parlamentet efter forslag fra Formandskonferencen. Parlamentets mangfoldighed skal afspejles i sammensætningen af hvert udvalgs formandskab; det må ikke bestå hverken af udelukkende mænd eller af udelukkende kvinder, og alle næstformænd må ikke komme fra den samme medlemsstat.

Begrundelse

Præcisering som følge af den foreslåede ændring af artikel 196.

Ændringsforslag    59

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 210a – overskrift

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Procedure for et udvalgs behandling af fortrolige oplysninger, der modtages af Parlamentet

Procedure for et udvalgs behandling af fortrolige oplysninger på et udvalgsmøde for lukkede døre

Ændringsforslag    60

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 210a – stk. 3– afsnit 1

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Har udvalgets formand erklæret, at fortrolighedsproceduren anvendes, kun udvalgets medlemmer samt et stærkt begrænset antal tjenestemænd og sagkyndige, der på forhånd er udpeget af formanden, overvære mødet.

Har udvalgets formand erklæret, at fortrolighedsproceduren anvendes, afholdes mødet for lukkede døre, og kun udvalgets medlemmer, herunder stedfortrædende medlemmer, må deltage i mødet. Udvalget kan i overensstemmelse med de gældende interinstitutionelle retlige rammer beslutte, at andre medlemmer kan deltage i mødet i henhold til artikel 206, stk. 3. De personer, der på forhånd er udpeget af formanden som personer med "need-to-know"-status, kan også deltage i mødet under behørig respekt for eventuelle begrænsninger hidrørende fra de gældende regler for Parlamentets behandling af fortrolige oplysninger. Hvad angår behandling af klassificerede oplysninger i kategorien CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller derover, eller i tilfælde af specifikke begrænsninger i adgangen dertil hidrørende fra den interinstitutionelle retlige ramme, kan der gælde yderligere begrænsninger.

Begrundelse

Hovedformålet med denne ændring er at undgå eventuelle uoverensstemmelser med de gældende gennemførelsesbestemmelser vedrørende behandling af fortrolige oplysninger (Præsidiets afgørelse af 15. april 2013) samt med de gældende interinstitutionelle aftaler.

Ændringsforslag    61

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 210a – stk. 4

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

4.  Medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske gruppe(r), der mindst når op på den middelhøje tærskel i udvalget, som har indledt proceduren, kan anmode om at få undersøgt, om der er sket brud på tavshedspligten. Denne anmodning kan opføres på dagsordenen for det næste udvalgsmøde. Udvalget kan med et flertal af sine medlemmer beslutte at forelægge formanden sagen til yderligere behandling, jf. artikel 11 og 166.

4.  Uden at det berører de gældende bestemmelser om brud på tavshedspligten generelt, kan medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel i det udvalg, som har indledt proceduren, anmode om at få undersøgt, om der er sket brud på tavshedspligten. Denne anmodning kan opføres på dagsordenen for det næste udvalgsmøde. Udvalget kan med et flertal af sine medlemmer beslutte at forelægge formanden sagen til yderligere behandling, jf. artikel 11 og 166.

Ændringsforslag    62

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 211 – overskrift

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Offentlige høringer om borgerinitiativer

Offentlige høringer og forhandlinger om borgerinitiativer

Ændringsforslag    63

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 211 – stk. 7 a (nyt)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

7 a.  Parlamentet afholder en forhandling om et borgerinitiativ, der er offentliggjort i det relevante register i henhold til artikel 10, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 211/2011, i en mødeperiode efter den offentlige høring og vedtager, når forhandlingen opføres på dagsordenen, om denne skal afsluttes med en beslutning. Forhandlingen afsluttes ikke med en beslutning, hvis en betænkning om et identisk eller tilsvarende emne forventes behandlet under samme eller følgende mødeperiode, medmindre formanden undtagelsesvis foreslår andet. Vedtager Parlamentet at afslutte forhandlingen med en beslutning, kan det kompetente udvalg eller en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, fremsætte et beslutningsforslag. Artikel 123, stk. 3-8, om fremsættelse af og afstemning om beslutningsforslag finder tilsvarende anvendelse.

Ændringsforslag    64

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 223a – overskrift – fodnote

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

61 Artikel 223a finder kun anvendelse på europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde i den i artikel 2, stk. 3 og 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 anvendte betydning. Se også fodnoter til artikel 224 og 225.

61 Artikel 223a finder kun anvendelse på europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde i den i artikel 2, stk. 3 og 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 anvendte betydning.

Ændringsforslag    65

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 223a – stk. 2 a (nyt)

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

2a.  På grundlag af artikel 10, stk. 3, første afsnit, i forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 kan en gruppe på mindst 50 borgere indgive en begrundet anmodning, hvori Parlamentet opfordres til at anmode om den i stk. 2 omhandlede kontrol. Den begrundede anmodning må ikke indgives eller underskrives af medlemmer. Den skal indeholde solid dokumentation for, at det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond, sagen drejer sig om, ikke opfylder de betingelser, der er omhandlet i stk. 2.

 

Formanden fremsender veldokumenterede anmodninger fra borgergrupper til det kompetente udvalg med henblik på yderligere behandling.

 

Efter denne behandling, som bør finde sted inden for fire måneder fra formandens fremsendelse heraf, kan det kompetente udvalg med et flertal af sine medlemmer, der repræsenterer mindst tre politiske grupper, vedtage at fremsætte et forslag om efterkommelse af anmodning og underrette formanden herom.

 

Gruppen af borgere underrettes om resultatet af udvalgets behandling.

 

Formanden underretter efter modtagelsen af udvalgets forslag Parlamentet om anmodningen.

 

Efter denne underretning beslutter Parlamentet med et flertal af de afgivne stemmer, om der skal indgives en sådan anmodning til Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde.

 

Udvalget vedtager retningslinjer for behandlingen af sådanne anmodninger fra borgergrupper.

Ændringsforslag    66

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 229 – stk. 3

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

Disse bestemmelser gælder ikke andragender og tekster, hvorom der ikke skal træffes afgørelse.

Disse bestemmelser gælder ikke andragender, borgerinitiativer og tekster, hvorom der ikke skal træffes afgørelse.

Begrundelse

Formålet er at sikre, at Parlamentets igangværende behandling af europæiske borgerinitiativer ikke bortfalder ved udløbet af en given valgperiode.

Ændringsforslag    67

Europa-Parlamentets forretningsorden

Bilag II – overskrift

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

KRITERIER FOR FORESPØRGSLER TIL SKRIFTLIG BESVARELSE EFTER ARTIKEL 130, 130A, 130B, 131 OG 131A

KRITERIER FOR FORESPØRGSLER TIL SKRIFTLIG BESVARELSE EFTER ARTIKEL 130, 131 OG 131A

Begrundelse

Tilpasning til de relevante bestemmelser i forretningsordenen.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

6.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Daniela Aiuto, Albert Deß, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 11. januar 2019Juridisk meddelelse