Διαδικασία : 2018/2170(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0462/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0462/2018

Συζήτηση :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0046

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 861kWORD 88k
12.12.2018
PE 625.598v04-00 A8-0462/2018

σχετικά με τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούν:

τα κεφάλαια 1 και 4 του τίτλου Ι· το κεφάλαιο 3 του τίτλου V· τα κεφάλαια 4 και 5 του τίτλου VII· το κεφάλαιο 1 του τίτλου VIII· τον τίτλο XII· τον τίτλο XIV και το παράρτημα II

(2018/2170 (REG))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Richard Corbett

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούν:

τα κεφάλαια 1 και 4 του τίτλου Ι· το κεφάλαιο 3 του τίτλου V· τα κεφάλαια 4 και 5 του τίτλου VII· το κεφάλαιο 1 του τίτλου VIII· τον τίτλο XII· τον τίτλο XIV και το παράρτημα II

(2018/2170(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 226 και 227 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0462/2018),

1.  αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις ακόλουθες τροποποιήσεις·

2.  αποφασίζει ότι οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της επόμενης περιόδου συνόδου, με εξαίρεση τις τροποποιήσεις με τις οποίες εισάγονται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3ε στο άρθρο 11 και τα σημεία 6 και 7 του κώδικα αρμόζουσας συμπεριφοράς για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και τις τροποποιήσεις των άρθρων 196 και 204, οι οποίες τίθενται σε ισχύ κατά την έναρξη της πρώτης περιόδου συνόδου μετά τις επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες πρόκειται να διεξαχθούν το 2019·

3.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 11 – τίτλος

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Οικονομικά συμφέροντα των βουλευτών και κανόνες συμπεριφοράς

Κανόνες συμπεριφοράς

Αιτιολόγηση

Προτείνεται το ισχύον άρθρο 11 να χωριστεί, έτσι ώστε το άρθρο 11 να αφορά μόνο τους κανόνες συμπεριφοράς των βουλευτών και τα (νέα) άρθρα 11α και 11β να περιλαμβάνουν τις παραγράφους 1, 2, 6 και 7 του ισχύοντος άρθρου 11.

Τροπολογία  2

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Το Κοινοβούλιο αποφασίζει περί των κανόνων διαφάνειας για τα οικονομικά συμφέροντα των βουλευτών του με τη μορφή κώδικα δεοντολογίας που εγκρίνεται από την πλειοψηφία των μελών του και προσαρτάται στον παρόντα Κανονισμό4.

διαγράφεται

Οι κανόνες αυτοί δεν θίγουν ούτε περιορίζουν κατά τα άλλα την άσκηση της εντολής και των πολιτικών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων που συνδέονται μ’ αυτήν.

 

______________

 

4 Βλέπε παράρτημα I

 

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται εδώ και προστίθεται στο νέο άρθρο 11α (1). Βλέπε τροπολογία 20.

Τροπολογία    3

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Οι βουλευτές θα πρέπει να υιοθετήσουν τη συστηματική πρακτική να πραγματοποιούν συναντήσεις μόνο με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που έχουν εγγραφεί επισήμως στο μητρώο διαφάνειας που θεσπίστηκε με βάση τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το μητρώο διαφάνειας5.

διαγράφεται

______________

 

5 Συμφωνία της 16ης Απριλίου 2014 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ (ΕΕ L 277 της 19.9.2014, σ. 11).

 

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται εδώ και προστίθεται στο νέο άρθρο 11α (2). Βλέπε τροπολογία 20.

Τροπολογία    4

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Η συμπεριφορά των βουλευτών χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό, βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές όπως καθορίζονται στις Συνθήκες και ειδικότερα στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και διαφυλάσσει το κύρος του Κοινοβουλίου. Επιπλέον, δεν παρεμποδίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των κοινοβουλευτικών εργασιών, την τήρηση της ασφάλειας και τάξης στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου ή τη λειτουργία του εξοπλισμού του Κοινοβουλίου.

Η συμπεριφορά των βουλευτών χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό και βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές όπως καθορίζονται στις Συνθήκες και ειδικότερα στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Οι βουλευτές διαφυλάσσουν το κύρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν θίγουν τη φήμη του.

Τροπολογία    5

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Κατά τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις, οι βουλευτές δεν καταφεύγουν σε συκοφαντικές, ρατσιστικές ή ξενοφοβικές δηλώσεις ή συμπεριφορές και δεν χρησιμοποιούν πανό ή πλακάτ.

διαγράφεται

Τροπολογία    6

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Οι βουλευτές συμμορφώνονται προς τους κανόνες του Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών.

διαγράφεται

Τροπολογία    7

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Η μη τήρηση των εν λόγω αρχών και κανόνων δύναται να οδηγήσει στην εφαρμογή μέτρων κατά τα άρθρα 165, 166 και 167.

διαγράφεται

Τροπολογία    8

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

3α.  Οι βουλευτές δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των κοινοβουλευτικών εργασιών, ούτε την τήρηση της ασφάλειας και τάξης στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου ή τη λειτουργία του εξοπλισμού του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία    9

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 β (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

3β.  Οι βουλευτές δεν διαταράσσουν την τάξη στην αίθουσα Ολομέλειας και απέχουν από ανάρμοστη συμπεριφορά. Δεν επιδεικνύουν πανό.

Τροπολογία    10

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

3γ.  Κατά τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις στην αίθουσα Ολομέλειας, οι βουλευτές δεν καταφεύγουν σε προσβλητικές δηλώσεις.

Τροπολογία    11

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 γ (νέα) – ερμηνεία

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον οι δηλώσεις του βουλευτή σε μια κοινοβουλευτική συζήτηση είναι προσβλητικές ή όχι δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων , οι φανερές προθέσεις του ομιλητή, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη δήλωση το κοινό, ο βαθμός στον οποίο οι δηλώσεις αυτές βλάπτουν την αξιοπρέπεια και τη φήμη του Κοινοβουλίου, καθώς και η ελευθερία του λόγου του ενδιαφερόμενου βουλευτή. Για παράδειγμα, οι συκοφαντικές δηλώσεις, η «ρητορική μίσους» και η υποκίνηση διακρίσεων οι οποίες βασίζονται, συγκεκριμένα, σε οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αποτελούν συνήθως περιπτώσεις «προσβλητικών δηλώσεων» κατά την έννοια του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    12

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

3δ.  Οι βουλευτές συμμορφώνονται προς τους κανόνες του Κοινοβουλίου σχετικά με την διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών.

Τροπολογία    13

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 ε (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

3ε.  Οι βουλευτές απέχουν από κάθε είδους ψυχολογική ή σεξουαλική παρενόχληση και τηρούν τον κώδικα αρμόζουσας συμπεριφοράς για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ο οποίος προσαρτάται στον παρόντα κανονισμό ως παράρτημα.

 

Οι βουλευτές δεν μπορούν να εκλεγούν σε αξίωμα του Κοινοβουλίου ή των οργάνων του, να οριστούν εισηγητές ή να συμμετάσχουν σε επίσημη αντιπροσωπεία ή σε διοργανικές διαπραγματεύσεις, εάν δεν έχουν υπογράψει τη δήλωση που αφορά τον εν λόγω κώδικα.

 

____________________

 

Ο κώδικας αρμόζουσας συμπεριφοράς για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, που εγκρίθηκε από το Προεδρείο στις 2 Ιουλίου 2018, αποτελεί παράρτημα του παρόντος Κανονισμού.

Τροπολογία    14

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

4.  Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να επηρεάζει κατά τα άλλα την ένταση των κοινοβουλευτικών συζητήσεων ή την ελευθερία λόγου των βουλευτών.

διαγράφεται

Βασίζεται στον πλήρη σεβασμό των προνομίων των βουλευτών, όπως καθορίζονται με το πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης και με το Καθεστώς που ισχύει ως προς αυτούς.

 

Στηρίζεται στην αρχή της διαφάνειας και διασφαλίζει ότι κάθε σχετική διάταξη θα γνωστοποιείται στους βουλευτές, οι οποίοι ενημερώνονται ατομικώς για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

 

Τροπολογία    15

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

5.  Όταν πρόσωπο το οποίο έχει προσληφθεί από βουλευτή ή πρόσωπο του οποίου την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό του Κοινοβουλίου έχει διευκολύνει βουλευτής δεν τηρεί τους κανόνες συμπεριφοράς που ορίζονται στην παράγραφο 3, οι ποινές που προσδιορίζονται στο άρθρο 166 μπορεί, αν κριθεί ενδεδειγμένο, να επιβληθούν στον βουλευτή.

5.  Όταν πρόσωπο το οποίο εργάζεται για βουλευτή ή πρόσωπο του οποίου την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό του Κοινοβουλίου έχει διευκολύνει βουλευτής δεν τηρεί τους κανόνες συμπεριφοράς που ορίζονται στο παρόν άρθρο, η εν λόγω συμπεριφορά ενδέχεται, αν κριθεί ενδεδειγμένο, να καταλογιστεί στον βουλευτή.

Τροπολογία    16

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

5α.  Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζει με άλλο τρόπο την ένταση των κοινοβουλευτικών συζητήσεων ή την ελευθερία λόγου των βουλευτών.

Τροπολογία    17

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 β (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

5β.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, για τα όργανα, τις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή προτείνεται προκειμένου να διασφαλιστεί, κατ’ αναλογία προς το άρθρο 165 παράγραφος 7, η εφαρμογή του καθεστώτος κυρώσεων για ανάρμοστη συμπεριφορά στις επιτροπές, τα όργανα και τις αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία    18

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 6

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

6.  Οι Κοσμήτορες ορίζουν τον ανώτατο αριθμό διαπιστευμένων βοηθών που δικαιούται κάθε βουλευτής.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται εδώ και προστίθεται στο νέο άρθρο 11β. Βλέπε τροπολογία 20.

Τροπολογία    19

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 7

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

7.  Οι κανόνες συμπεριφοράς, τα δικαιώματα και τα προνόμια πρώην βουλευτών καθορίζονται με απόφαση του Προεδρείου. Δεν γίνεται διάκριση στη μεταχείριση πρώην βουλευτών.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται εδώ και προστίθεται στο νέο άρθρο 11α (5). Βλέπε τροπολογία 20.

Τροπολογία    20

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 11 α (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Οικονομικά συμφέροντα των βουλευτών και Μητρώο Διαφάνειας

 

1.  Το Κοινοβούλιο αποφασίζει περί των κανόνων διαφάνειας για τα οικονομικά συμφέροντα των βουλευτών του με τη μορφή κώδικα δεοντολογίας που εγκρίνεται από την πλειοψηφία των μελών του και προσαρτάται στον παρόντα Κανονισμό.

 

Οι κανόνες αυτοί δεν θίγουν ούτε περιορίζουν με άλλο τρόπο την άσκηση της εντολής και των πολιτικών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων που συνδέονται μ’ αυτήν.

 

2.  Οι βουλευτές θα πρέπει να υιοθετήσουν τη συστηματική πρακτική να πραγματοποιούν συναντήσεις μόνο με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που έχουν εγγραφεί επισήμως στο μητρώο διαφάνειας που θεσπίστηκε με βάση τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το μητρώο διαφάνειας.

 

3  Oι βουλευτές θα πρέπει να δημοσιοποιούν ηλεκτρονικά όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις με εκπροσώπους συμφερόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Mητρώου Διαφάνειας. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 6 του παραρτήματος I, για κάθε έκθεση, οι εισηγητές, οι σκιώδεις εισηγητές και οι πρόεδροι επιτροπών δημοσιεύουν στο διαδίκτυο όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μητρώου Διαφάνειας. Το Προεδρείο παρέχει την απαιτούμενη υποδομή στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

 

4.  Το Προεδρείο παρέχει την απαραίτητη υποδομή στη σελίδα του βουλευτή στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου για τους βουλευτές που επιθυμούν να δημοσιεύσουν εθελοντικό έλεγχο ή επιβεβαίωση, όπως προβλέπεται στους ισχύοντες κανόνες του καθεστώτος των βουλευτών και τους κανόνες εφαρμογής του, ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν την αποζημίωση γενικών εξόδων συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες του καθεστώτος των βουλευτών και τα μέτρα εφαρμογής του.

 

5.  Οι κανόνες συμπεριφοράς, τα δικαιώματα και τα προνόμια πρώην βουλευτών καθορίζονται με απόφαση του Προεδρείου. Δεν γίνεται διάκριση στη μεταχείριση πρώην βουλευτών.

 

__________________

 

Βλέπε παράρτημα I.

 

Συμφωνία της 16ης Απριλίου 2014 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ (ΕΕ L 277 της 19.9.2014, σ. 11).

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογίες 2, 3 και 18.

Τροπολογία    21

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

1α.  Οι διακομματικές ομάδες, καθώς και άλλες ανεπίσημες ομάδες, είναι απολύτως διαφανείς στις δράσεις τους και δε συμμετέχουν σε δραστηριότητες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγχυση με τις επίσημες δραστηριότητες του Κοινοβουλίου ή των οργάνων του. Δεν μπορούν να διοργανώνουν εκδηλώσεις σε τρίτες χώρες που συμπίπτουν με αποστολή επίσημου οργάνου του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένης επίσημης αντιπροσωπείας εκλογικών παρατηρητών.

Τροπολογία    22

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Οι εν λόγω ομάδες είναι απολύτως διαφανείς στις δράσεις τους και δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγχυση με τις επίσημες δραστηριότητες του Κοινοβουλίου ή των οργάνων του. Υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων που θεσπίζουν οι διατάξεις που ενέκρινε το Προεδρείο, οι οποίες διέπουν τη συγκρότηση των διακομματικών ομάδων, οι πολιτικές ομάδες μπορούν να διευκολύνουν τις δραστηριότητες των διακομματικών ομάδων παρέχοντάς τους υλικοτεχνική υποστήριξη.

2.  Υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων που θεσπίζουν οι εσωτερικοί κανόνες του Κοινοβουλίου, οι οποίοι διέπουν τη συγκρότηση αυτών των ομάδων, οι πολιτικές ομάδες μπορούν να διευκολύνουν τις δραστηριότητες των διακομματικών ομάδων παρέχοντάς τους υλικοτεχνική υποστήριξη.

Τροπολογία    23

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Άλλες ανεπίσημες ομάδες υποχρεούνται επίσης να δηλώνουν, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, κάθε υποστήριξη, σε χρήματα ή σε είδος, την οποία οι βουλευτές δεν έχουν δηλώσει ατομικά, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παράρτημα Ι.

Τροπολογία    24

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 34 – παράγραφος 3 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

3α.  Μόνο οι εκπρόσωποι συμφερόντων που είναι καταχωρισμένοι στο Μητρώο Διαφάνειας μπορούν να συμμετέχουν σε διακομματικές δραστηριότητες ή σε άλλες δραστηριότητες ανεπίσημων ομάδων που διοργανώνονται στον χώρο του Κοινοβουλίου, για παράδειγμα με την παρουσία τους σε συνεδριάσεις ή εκδηλώσεις της διακομματικής ομάδας ή άλλης ανεπίσημης ομάδας, με την παροχή υποστήριξης σε αυτή, ή με τη σύμπραξή τους στην οργάνωση των εκδηλώσεών της.

Τροπολογία    25

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

4.  Οι Κοσμήτορες τηρούν μητρώο των δηλώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Το μητρώο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Οι κοσμήτορες εγκρίνουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις εν λόγω δηλώσεις και μεριμνούν για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

4.  Οι Κοσμήτορες τηρούν μητρώο των δηλώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Οι Κοσμήτορες εγκρίνουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις εν λόγω δηλώσεις και τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία    26

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 34 – παράγραφος 4 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

4α.  Οι Κοσμήτορες μεριμνούν για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    27

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 128 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

4.  Ένας από τους ερωτώντες μπορεί να αναπτύξει την ερώτηση στο Κοινοβούλιο. Ο αποδέκτης απαντά στην ερώτηση.

4.  Ένας βουλευτής που έχει οριστεί εκ των προτέρων από τους ερωτώντες αναπτύσσει την ερώτηση στο Κοινοβούλιο. Αν ο εν λόγω βουλευτής δεν είναι παρών, η ερώτηση δεν πραγματοποιείται. Ο αποδέκτης απαντά στην ερώτηση.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το προτεινόμενο άρθρο 130β παράγραφος 4 — βλ. κατωτέρω.

Τροπολογία    28

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 130 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας με αίτημα γραπτής απάντησης, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται με παράρτημα του Κανονισμού27. Για το περιεχόμενο των ερωτήσεων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι ερωτώντες.

1.  Κάθε βουλευτής, πολιτική ομάδα ή επιτροπή μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας με αίτημα γραπτής απάντησης, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται με παράρτημα του Κανονισμού27. Για το περιεχόμενο των ερωτήσεων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι ερωτώντες.

________________________

____________________

27 Βλέπε Παράρτημα ΙI.

27 Βλέπε Παράρτημα ΙI.

Τροπολογία    29

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 130 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Οι ερωτήσεις υποβάλλονται στον Πρόεδρο. Ζητήματα που αφορούν το παραδεκτό ερώτησης επιλύονται από τον Πρόεδρο. Η απόφαση του Προέδρου δεν βασίζεται αποκλειστικά στις διατάξεις του παραρτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, αλλά στις διατάξεις του Κανονισμού στο σύνολό τους. Η αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου κοινοποιείται στον ερωτώντα.

2.  Οι ερωτήσεις υποβάλλονται στον Πρόεδρο σε ηλεκτρονική μορφή. Ζητήματα που αφορούν το παραδεκτό ερώτησης επιλύονται από τον Πρόεδρο. Η απόφαση του Προέδρου δεν βασίζεται αποκλειστικά στις διατάξεις του παραρτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, αλλά στις διατάξεις του Κανονισμού στο σύνολό τους. Η αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου κοινοποιείται στον ερωτώντα.

Τροπολογία    30

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 130 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

3.  Οι ερωτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή. Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει κατ’ ανώτατο όριο είκοσι ερωτήσεις κατά τη διάρκεια κυλιόμενης περιόδου τριών μηνών.

3.  Κάθε βουλευτής, πολιτική ομάδα ή επιτροπή μπορεί να υποβάλει κατ’ ανώτατο όριο είκοσι ερωτήσεις κατά τη διάρκεια κυλιόμενης περιόδου τριών μηνών. Κατά κανόνα, οι ερωτήσεις απαντώνται από τον παραλήπτη εντός έξι εβδομάδων από τη διαβίβασή τους σε αυτόν. Ωστόσο, κάθε βουλευτής, πολιτική ομάδα ή επιτροπή μπορεί κάθε μήνα να χαρακτηρίζει μία από τις ερωτήσεις ως «ερώτηση προτεραιότητας», η οποία πρέπει να απαντηθεί από τον παραλήπτη εντός τριών εβδομάδων από τη διαβίβασή της σε αυτόν.

Τροπολογία    31

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 130 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

5.  Όταν ο αποδέκτης μιας ερώτησης δεν μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση εντός τριών εβδομάδων (ερώτηση με προτεραιότητα) ή εντός έξι εβδομάδων (ερώτηση χωρίς προτεραιότητα) από τη διαβίβασή της στον αποδέκτη, αυτή μπορεί, μετά από αίτημα του συντάκτη της, να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής,

5.  Όταν μια ερώτηση δεν απαντηθεί από τον αποδέκτη εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να την εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασής της.

Τροπολογία    32

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 130 – παράγραφος 6

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

6.  Κάθε βουλευτής μπορεί να θέσει μία τέτοια ερώτηση προτεραιότητας κάθε μήνα.

διαγράφεται

Τροπολογία    33

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 130 – παράγραφος 7

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

7.  Οι ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών παραρτημάτων, αναρτώνται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

7.  Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών παραρτημάτων, αναρτώνται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία    34

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 130α

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Άρθρο 130α

διαγράφεται

Ήσσονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης

 

1.  Σε ήσσονος σημασίας επερωτήσεις υπό μορφή ερώτησης με αίτημα γραπτής απάντησης, μία επιτροπή, μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από το Συμβούλιο, την Επιτροπή ή τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας να προσκομίσει στο Κοινοβούλιο στοιχεία για συγκεκριμένο ζήτημα.

 

Κάθε τέτοια ερώτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο ο οποίος, εφόσον η ερώτηση συνάδει γενικά με τον παρόντα Κανονισμό και πληροί τα κριτήρια που ορίζονται σε παράρτημα του παρόντος Kανονισμού28, ζητεί από τον αποδέκτη να απαντήσει εντός δύο εβδομάδων· ο Πρόεδρος μπορεί να παρατείνει την προθεσμία, σε συνεννόηση με τον ερωτώντα.

 

2.  Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις σε αυτές αναρτώνται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

 

_____________________

 

28 Βλέπε Παράρτημα ΙI

 

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται μετά τη συγχώνευση των άρθρων 130 και 130α.

Τροπολογία    35

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 130β – τίτλος

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης

Τροπολογία    36

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 130β – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Σε μείζονος σημασίας επερωτήσεις υπό μορφή ερώτησης με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση, μία επιτροπή, μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο μπορεί να θέσει ερώτηση στο Συμβούλιο, την Επιτροπή ή τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας. Οι ερωτήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν μια σύντομη αιτιολόγηση.

1.  Οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις πραγματοποιούνται υπό μορφή ερώτησης με αίτημα γραπτής απάντησης που υποβάλλεται στο Συμβούλιο, την Επιτροπή ή τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας από πολιτική ομάδα.

Κάθε τέτοια ερώτηση υποβάλλεται γραπτώς στον Πρόεδρο ο οποίος, εφόσον η ερώτηση συνάδει γενικά με τον παρόντα Κανονισμό και πληροί τα κριτήρια που ορίζονται σε παράρτημα του παρόντος Kανονισμού29, ενημερώνει αμέσως τον αποδέκτη για την ερώτηση και του ζητεί να διευκρινίσει εάν θα απαντήσει ή όχι και, εάν ναι, πότε·

 

_____________________

 

29 Βλέπε παράρτημα ΙI

 

Τροπολογία    37

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

1α.  Οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις είναι γενικού ενδιαφέροντος και υποβάλλονται γραπτώς στον Πρόεδρο. Δεν υπερβαίνουν τις 500 λέξεις. Εφόσον η μείζονος σημασίας επερώτηση συνάδει γενικότερα με τις διατάξεις του Κανονισμού, ο Πρόεδρος τη διαβιβάζει αμέσως στον αποδέκτη ώστε αυτός να απαντήσει γραπτώς.

Τροπολογία    38

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 130β – παράγραφος 1 β (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

1β.  Υποβάλλονται έως 30 μείζονος σημασίας επερωτήσεις ανά έτος. Η Διάσκεψη των Προέδρων διασφαλίζει τη δίκαιη κατανομή των επερωτήσεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων, και ουδεμία πολιτική ομάδα υποβάλλει άνω της μίας επερώτησης μηνιαίως.

Τροπολογία    39

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 130β – παράγραφος 1 β (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

1γ.  Αν ο παραλήπτης δεν απαντήσει στη μείζονος σημασίας επερώτηση εντός έξι εβδομάδων από τη διαβίβασή της σε αυτόν, η επερώτηση εγγράφεται, μετά από αίτημα του συντάκτη της, στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 149 και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3α.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία 40.

Τροπολογία    40

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 130β – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Με τη λήψη της γραπτής απάντησης, η μείζονος σημασίας επερώτηση εγγράφεται στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 149. Συζήτηση διεξάγεται εάν τούτο ζητηθεί από μία επιτροπή, μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο.

2.  Με τη λήψη της γραπτής απάντησης, εφόσον το ζητήσουν βουλευτές ή μία πολιτική ομάδα ή περισσότερες πολιτικές ομάδες που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο μέσο ελάχιστο όριο, η μείζονος σημασίας επερώτηση εγγράφεται στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 149 και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3α.

Τροπολογία    41

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 130β – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

3.  Εάν ο αποδέκτης αρνηθεί να απαντήσει στην ερώτηση ή δεν το πράξει εντός τριών εβδομάδων, η ερώτηση εγγράφεται στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Συζήτηση διεξάγεται εάν τούτο ζητηθεί από μία επιτροπή, μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Πριν από τη συζήτηση, ένας εκ των ερωτώντων δύναται να λάβει άδεια να διατυπώσει συμπληρωματική αιτιολόγηση για την ερώτηση.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία 38.

Τροπολογία    42

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 130β – παράγραφος 3 α

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

3α. Ο αριθμός των μείζονος σημασίας επερωτήσεων που συζητούνται κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου συνόδου δεν υπερβαίνει τις τρεις. Εάν, κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου συνόδου, ζητηθεί να συζητηθούν άνω των τριών επερωτήσεων μείζονος σημασίας, η Διάσκεψη των Προέδρων τις περιλαμβάνει το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης με τη σειρά με την οποία έλαβε τα αιτήματα προς συζήτηση.

Τροπολογία    43

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 130β – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

4.  Ένας από τους ερωτώντες μπορεί να αναπτύξει την ερώτηση στο Κοινοβούλιο. Ένα μέλος του ερωτωμένου οργάνου απαντά στην ερώτηση.

4.  Ένας βουλευτής που έχει οριστεί εκ των προτέρων από τον συντάκτη, ή από εκείνους που ζητούν τη συζήτηση σύμφωνα με την παράγραφο 2, αναπτύσσει τη μείζονος σημασίας επερώτηση στο Κοινοβούλιο. Αν ο εν λόγω βουλευτής δεν είναι παρών, η μείζονος σημασίας επερώτηση δεν πραγματοποιείται. Ο αποδέκτης απαντά στην ερώτηση.

Εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν το άρθρο 123 παράγραφοι 2 έως 5 σε ό,τι αφορά την κατάθεση και ψήφιση προτάσεων ψηφίσματος.

Εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν το άρθρο 123 παράγραφοι 2 έως 8 σε ό,τι αφορά την κατάθεση και ψήφιση προτάσεων ψηφίσματος.

Τροπολογία    44

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 130β – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

5.  Αυτές οι ερωτήσεις, καθώς και οι απαντήσεις τους, αναρτώνται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

5.  Αυτές οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις, καθώς και οι απαντήσεις τους, αναρτώνται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία    45

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 165 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Ο Πρόεδρος ανακαλεί στην τάξη κάθε βουλευτή που παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης ή του οποίου η συμπεριφορά δεν είναι συμβατή με τις συναφείς διατάξεις του άρθρου 11.

1.  Ο Πρόεδρος ανακαλεί στην τάξη κάθε βουλευτή που παραβιάζει τους κανόνες συμπεριφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 3β ή 3γ.

Τροπολογία    46

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 165 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση υποτροπής, ο Πρόεδρος ανακαλεί τον βουλευτή στην τάξη για δεύτερη φορά, με σχετική εγγραφή στα Συνοπτικά Πρακτικά.

2.  Σε περίπτωση επανάληψης της παραβίασης, ο Πρόεδρος ανακαλεί τον βουλευτή στην τάξη για δεύτερη φορά, με σχετική εγγραφή στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τροπολογία    47

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 165 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

3.  Αν η διατάραξη συνεχισθεί, ή σημειωθεί νέα υποτροπή, ο Πρόεδρος μπορεί να αφαιρέσει τον λόγο από τον βουλευτή ή να τον αποβάλει από την αίθουσα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, ο Πρόεδρος μπορεί να εφαρμόσει πάραυτα και χωρίς δεύτερη ανάκληση στην τάξη το μέτρο της αποβολής του εν λόγω βουλευτή από την αίθουσα για το υπόλοιπο της συνεδρίασης. Ο Γενικός Γραμματέας μεριμνά χωρίς καθυστέρηση για την εκτέλεση των εν λόγω πειθαρχικών μέτρων, επικουρούμενος από τους κλητήρες και, εφόσον απαιτείται, από το προσωπικό ασφαλείας του Κοινοβουλίου.

3.  Αν η παραβίαση συνεχισθεί, ή σημειωθεί νέα επανάληψη της παραβίασης, ο Πρόεδρος μπορεί να αφαιρέσει τον λόγο από τον βουλευτή ή να τον αποβάλει από την αίθουσα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, ο Πρόεδρος μπορεί να εφαρμόσει πάραυτα και χωρίς δεύτερη ανάκληση στην τάξη το μέτρο της αποβολής του εν λόγω βουλευτή από την αίθουσα για το υπόλοιπο της συνεδρίασης. Ο Γενικός Γραμματέας μεριμνά χωρίς καθυστέρηση για την εκτέλεση των εν λόγω πειθαρχικών μέτρων, επικουρούμενος από τους κλητήρες και, εφόσον απαιτείται, από το προσωπικό ασφαλείας του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία    48

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 165 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

5.  Ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει να διακόψει τη ζωντανή μετάδοση συνεδρίασης σε περίπτωση που βουλευτής προβεί σε δυσφημιστικά, ρατσιστικά ή ξενοφοβικά σχόλια ή συμπεριφερθεί με αντίστοιχο τρόπο.

5.  Ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει να διακόψει τη ζωντανή μετάδοση συνεδρίασης σε περίπτωση που βουλευτής προβεί σε παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 3β ή 3γ.

Τροπολογία    49

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 165 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει να διαγράψει από την οπτικοακουστική εγγραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων τα τμήματα της ομιλίας βουλευτή που περιέχουν δυσφημιστικά, ρατσιστικά ή ξενοφοβικά σχόλια.

Ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει να διαγράψει από την οπτικοακουστική εγγραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων τα τμήματα της ομιλίας βουλευτή που παραβιάζουν τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 3β ή .

Τροπολογία    50

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 166 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Σε περιπτώσεις σοβαρής διατάραξης της τάξης ή των εργασιών του Κοινοβουλίου κατά παράβαση των αρχών του άρθρου 11, ο Πρόεδρος λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση που επιβάλλει την κατάλληλη κύρωση.

1.  Σε σοβαρές περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφοι 3α έως 5β, ο Πρόεδρος λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση που επιβάλλει την κατάλληλη κύρωση σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 

Όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 3β ή 3γ, ο Πρόεδρος μπορεί να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ανεξάρτητα από το αν είχε προηγουμένως επιβληθεί ή όχι στον ενδιαφερόμενο βουλευτή άμεσο μέτρο υπό την έννοια του άρθρου 165.

 

Όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 3ε, ο Πρόεδρος μπορεί να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση σύμφωνα με το παρόν άρθρο μόνο μετά τη διαπίστωση του περιστατικού παρενόχλησης σύμφωνα με την ισχύουσα εσωτερική διοικητική διαδικασία για την παρενόχληση και την πρόληψή της.

 

Ο Πρόεδρος μπορεί να επιβάλει κυρώσεις σε βουλευτή στις περιπτώσεις στις οποίες ο παρών Κανονισμός προβλέπει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ή δυνάμει απόφασης του Προεδρείου σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 25.

Πριν την έγκριση της απόφασης, ο Πρόεδρος καλεί τον ενδιαφερόμενο βουλευτή να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει να καλέσει τον ενδιαφερόμενο βουλευτή σε προφορική ακρόαση.

 

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο βουλευτή με συστημένη επιστολή ή, σε περιπτώσεις κατεπείγοντος, από τους κλητήρες.

 

Μετά την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο βουλευτή, τυχόν κύρωση που επιβάλλεται σε βουλευτή ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο στο Κοινοβούλιο. Ενημερώνονται οι πρόεδροι των οργάνων, επιτροπών και αντιπροσωπειών, στις οποίες ανήκει ο βουλευτής.

 

Όταν η κύρωση καταστεί αμετάκλητη, δημοσιεύεται σε εμφανές σημείο του ιστοτόπου του Κοινοβουλίου και παραμένει εκεί για το υπόλοιπο της κοινοβουλευτικής περιόδου.

 

Τροπολογία    51

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 166 – παράγραφος 1 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

1α.  Πριν την έγκριση της απόφασης, ο Πρόεδρος καλεί τον ενδιαφερόμενο βουλευτή να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις. Ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει να συγκαλέσει προφορική ακρόαση, εφόσον το κρίνει περισσότερο σκόπιμο.

 

Η απόφαση που επιβάλλει την κύρωση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο βουλευτή με συστημένη επιστολή ή, σε περιπτώσεις κατεπείγοντος, από τους κλητήρες.

 

Μετά την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο βουλευτή, τυχόν κύρωση που επιβάλλεται σε βουλευτή ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο στο Κοινοβούλιο. Ενημερώνονται οι πρόεδροι των οργάνων, επιτροπών και αντιπροσωπειών, στις οποίες ανήκει ο βουλευτής.

 

Όταν η κύρωση καταστεί αμετάκλητη, δημοσιεύεται σε εμφανές σημείο του ιστοτόπου του Κοινοβουλίου και παραμένει εκεί για το υπόλοιπο της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Τροπολογία    52

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 166 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

2.  Κατά την αξιολόγηση των παρατηρουμένων συμπεριφορών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ειδικός, επαναλαμβανόμενος ή διαρκής χαρακτήρας τους, καθώς και ο βαθμός σοβαρότητάς τους.

2.  Κατά την αξιολόγηση των παρατηρουμένων συμπεριφορών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ειδικός, επαναλαμβανόμενος ή διαρκής χαρακτήρας τους, καθώς και ο βαθμός σοβαρότητάς τους. Κατά περίπτωση, λαμβάνεται επίσης υπόψη η πιθανή βλάβη που προκαλείται στο κύρος και στη φήμη του Κοινοβουλίου.

Επιβάλλεται η διάκριση μεταξύ των συμπεριφορών οπτικού χαρακτήρα, οι οποίες μπορούν να γίνουν ανεκτές, εφόσον δεν είναι υβριστικές, δυσφημιστικές, ρατσιστικές ή ξενοφοβικές, και τηρούν λογικές αναλογίες, και των συμπεριφορών που διαταράσσουν ενεργά την κοινοβουλευτική δραστηριότητα.

 

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να διαγραφεί η ερμηνεία, διότι, αφενός, το αναθεωρημένο άρθρο 166 δεν θα έχει πλέον ως αντικείμενο τους κανόνες συμπεριφοράς και, αφετέρου, η εν λόγω ερμηνεία θα ήταν περιττή από πλευράς περιεχομένου ενόψει της προτεινόμενης νέας διατύπωσης του άρθρου 11 παράγραφος 3β.

Τροπολογία    53

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 166 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

4.  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 στοιχεία β) έως ε) μπορούν να διπλασιαστούν σε περίπτωση κατ’ επανάληψη παραβιάσεων ή εάν ο βουλευτής αρνείται να συμμορφωθεί με μέτρο που ελήφθη βάσει του άρθρου 165 παράγραφος 3.

4.  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 στοιχεία β) έως ε) μπορούν να διπλασιαστούν σε περίπτωση κατ’ επανάληψη παραβιάσεων ή εάν ο βουλευτής αρνείται να συμμορφωθεί με μέτρο που ελήφθη βάσει του άρθρου 165 παράγραφος 3.

Τροπολογία    54

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 174 – παράγραφος 7

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

7.  Ο Πρόεδρος μπορεί να θέσει σε ψηφοφορία άλλες τροπολογίες μαζί όταν αυτές αλληλοσυμπληρώνονται, εκτός εάν έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία ή ψηφοφορία κατά τμήματα από μία πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο. Οι συντάκτες τέτοιων τροπολογιών μπορούν επίσης να προτείνουν να ψηφιστούν όλες μαζί οι τροπολογίες που αλληλοσυμπληρώνονται.

7.  Ο Πρόεδρος μπορεί να θέσει σε ψηφοφορία άλλες τροπολογίες μαζί όταν αυτές αλληλοσυμπληρώνονται, εκτός εάν έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία ή ψηφοφορία κατά τμήματα από μία πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο. Οι συντάκτες τέτοιων τροπολογιών μπορούν επίσης να προτείνουν να ψηφιστούν οι τροπολογίες τους όλες μαζί.

Τροπολογία    55

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 174 – παράγραφος 10

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

10.  Επί τροπολογίας για την οποία έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία διενεργείται χωριστή ψηφοφορία.

10.  Επί τροπολογίας για την οποία έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία διενεργείται ψηφοφορία χωριστά από άλλες τροπολογίες.

Τροπολογία    56

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 177 – ερμηνεία

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Οιαδήποτε παραβίαση του παρόντος άρθρου θεωρείται σοβαρή διατάραξη της συνεδρίασης υπό την έννοια του άρθρου 166 παράγραφος 1 και έχει τις έννομες συνέπειες που αναγράφονται στο άρθρο αυτό.

Οιαδήποτε παραβίαση του παρόντος άρθρου θεωρείται σοβαρή παραβίαση του άρθρου 11 παράγραφος .

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη ευθυγράμμιση με το άρθρο 11 παράγραφος 3β.

Τροπολογία    57

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 196

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Άρθρο 196

Άρθρο 196

Σύσταση μονίμων επιτροπών

Σύσταση μονίμων επιτροπών

Το Κοινοβούλιο, μετά από πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων, συνιστά μόνιμες επιτροπές. Οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται σε παράρτημα του Κανονισμού52. Το εν λόγω παράρτημα εγκρίνεται με πλειοψηφία των ψηφισάντων. Τα μέλη τους ορίζονται κατά την πρώτη περίοδο συνόδου μετά την επανεκλογή του Κοινοβουλίου και εκ νέου μετά από δυόμισι χρόνια.

Το Κοινοβούλιο, μετά από πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων, συνιστά μόνιμες επιτροπές. Οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται σε παράρτημα του Κανονισμού52. Το εν λόγω παράρτημα εγκρίνεται με πλειοψηφία των ψηφισάντων. Τα μέλη τους εκλέγονται κατά την πρώτη περίοδο συνόδου μετά την επανεκλογή του Κοινοβουλίου.

Οι αρμοδιότητες των μονίμων επιτροπών μπορούν επίσης να καθορισθούν σε χρόνο διαφορετικό από αυτόν της σύστασής τους.

Οι αρμοδιότητες των μονίμων επιτροπών μπορούν επίσης να επανακαθορισθούν σε χρόνο διαφορετικό από αυτόν της σύστασής τους.

_________________

_________________

52 Βλέπε παράρτημα V

52 Βλέπε παράρτημα V

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του άρθρου 196 θα τεθούν σε ισχύ το 2019 μαζί με το αναθεωρημένο άρθρο 196.

Τροπολογία    58

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 204 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

1.  Κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής που ακολουθεί τον διορισμό των μελών των επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 199, η επιτροπή εκλέγει μεταξύ των τακτικών μελών της εν λόγω επιτροπής έναν πρόεδρο και με χωριστές ψηφοφορίες αντιπροέδρους, που αποτελούν το προεδρείο της επιτροπής. Ο αριθμός των εκλεγομένων αντιπροέδρων καθορίζεται από το Κοινοβούλιο κατόπιν προτάσεως της Διάσκεψης των Προέδρων. Η ποικιλομορφία του Κοινοβουλίου πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη σύνθεση του προεδρείου κάθε επιτροπής· δεν πρέπει να επιτρέπεται το προεδρείο να αποτελείται μόνο από άνδρες ή μόνο από γυναίκες ούτε να προέρχονται όλοι οι αντιπρόεδροι από το ίδιο κράτος μέλος.

1.  Κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής που ακολουθεί τον διορισμό των μελών των επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 199, και εκ νέου μετά από δυόμισι χρόνια, η επιτροπή εκλέγει μεταξύ των τακτικών μελών της εν λόγω επιτροπής έναν πρόεδρο και με χωριστές ψηφοφορίες αντιπροέδρους, που αποτελούν το προεδρείο της επιτροπής. Ο αριθμός των εκλεγομένων αντιπροέδρων καθορίζεται από το Κοινοβούλιο κατόπιν προτάσεως της Διάσκεψης των Προέδρων. Η ποικιλομορφία του Κοινοβουλίου πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη σύνθεση του προεδρείου κάθε επιτροπής· δεν πρέπει να επιτρέπεται το προεδρείο να αποτελείται μόνο από άνδρες ή μόνο από γυναίκες ούτε να προέρχονται όλοι οι αντιπρόεδροι από το ίδιο κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση κατόπιν προτεινόμενης τροποποίησης του άρθρου 196.

Τροπολογία    59

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 210α – τίτλος

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Διαδικασία που εφαρμόζεται για την εξέταση από επιτροπή εμπιστευτικών πληροφοριών που διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο

Διαδικασία που εφαρμόζεται για την εξέταση από επιτροπή εμπιστευτικών πληροφοριών σε συνεδρίαση επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών

Τροπολογία    60

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 210α – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Μόλις ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώσει την εφαρμογή της εμπιστευτικής διαδικασίας, παρίστανται στη συνεδρίαση μόνο τα μέλη της επιτροπής και υπάλληλοι και εμπειρογνώμονες που έχουν ορισθεί εκ των προτέρων από τον πρόεδρο και των οποίων η παρουσία είναι απολύτως αναγκαία.

Μόλις ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώσει την εφαρμογή της εμπιστευτικής διαδικασίας, η συνεδρίαση πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών και παρίστανται μόνο μέλη της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των αναπληρωματικών μελών. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, σύμφωνα με το ισχύον διοργανικό νομοθετικό πλαίσιο, ότι άλλοι βουλευτές μπορούν να παρίστανται στη συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 206 παράγραφος 3. Στη συνεδρίαση μπορούν, επίσης, να παρίστανται πρόσωπα που έχουν ορισθεί εκ των προτέρων από τον πρόεδρο ως πρόσωπα που πρέπει να ενημερωθούν, τηρουμένων δεόντως όλων των περιορισμών που απορρέουν από τους ισχύοντες κανόνες που οποίοι διέπουν τη μεταχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών από το Κοινοβούλιο. Όσον αφορά την εξέταση διαβαθμισμένων πληροφοριών σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερο, ή σε περίπτωση ειδικών περιορισμών πρόσβασης που απορρέουν από το διοργανικό νομοθετικό πλαίσιο, ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι περιορισμοί.

Αιτιολόγηση

Ο κύριος στόχος της τροπολογίας αυτής είναι να αποφευχθεί τυχόν έλλειψη συνοχής με τους εφαρμοστέους κανόνες εφαρμογής σχετικά με τη μεταχείριση των εμπιστευτικών πληροφοριών (απόφαση του Προεδρείου της 15ης Απριλίου 2013), καθώς και με τις ισχύουσες διοργανικές συμφωνίες.

Τροπολογία    61

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 210α – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

4.  Η εξέταση των περιπτώσεων παραβίασης της εμπιστευτικότητας μπορεί να ζητηθεί από μέλη ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν στην επιτροπή τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο που εφάρμοσε την εμπιστευτική διαδικασία. Το εν λόγω αίτημα μπορεί να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης της επιτροπής. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, με πλειοψηφία των μελών της, να υποβάλει το ζήτημα στον Πρόεδρο για περαιτέρω εξέταση σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 166.

4.  Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την παραβίαση της εμπιστευτικότητας εν γένει, η εξέταση των περιπτώσεων παραβίασης της εμπιστευτικότητας μπορεί να ζητηθεί από μέλη ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν στην επιτροπή τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο που εφάρμοσε την εμπιστευτική διαδικασία. Το εν λόγω αίτημα μπορεί να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης της επιτροπής. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, με πλειοψηφία των μελών της, να υποβάλει το ζήτημα στον Πρόεδρο για περαιτέρω εξέταση σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 166.

Τροπολογία    62

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 211 – τίτλος

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Δημόσιες ακροάσεις για πρωτοβουλίες πολιτών

Δημόσιες ακροάσεις και συζητήσεις για πρωτοβουλίες πολιτών

Τροπολογία    63

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 211 – παράγραφος 7 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

7α.  Το Κοινοβούλιο διεξάγει συζήτηση για πρωτοβουλία πολιτών η οποία δημοσιεύεται στο σχετικό μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, σε περίοδο συνόδου που έπεται της δημόσιας ακρόασης και, κατά την εγγραφή της συζήτησης στην ημερήσια διάταξή του, αποφασίζει εάν θα περατώσει ή όχι τη συζήτηση με ψήφισμα. Δεν περατώνει τη συζήτηση με ψήφισμα εάν έχει προγραμματιστεί έκθεση για το ίδιο ή για παρεμφερές θέμα στην ίδια ή την επόμενη περίοδο συνόδου, εκτός εάν ο Πρόεδρος υποβάλει, για έκτακτους λόγους, διαφορετική πρόταση. Εάν το Κοινοβούλιο αποφασίσει να περατώσει συζήτηση με ψήφισμα, η αρμόδια επί του θέματος επιτροπή ή μια πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο μπορούν να υποβάλουν πρόταση ψηφίσματος. Εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν το άρθρο 123 παράγραφοι 3 έως 8 όσον αφορά την κατάθεση και τη θέση σε ψηφοφορία προτάσεων ψηφισμάτων.

Τροπολογία    64

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 223α – τίτλος – υποσημείωση

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

61 Το άρθρο 223α εφαρμόζεται μόνο σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014. Βλέπε επίσης τις υποσημειώσεις στα άρθρα 224 και 225.

61 Το άρθρο 223α εφαρμόζεται μόνο σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014.

Τροπολογία    65

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 223α – παράγραφος 2 α (νέα)

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

2a.  Βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, μια ομάδα τουλάχιστον 50 πολιτών μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα, καλώντας το Κοινοβούλιο να ζητήσει την επαλήθευση που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Το εν λόγω αιτιολογημένο αίτημα δεν δρομολογείται ούτε υπογράφεται από βουλευτές. Περιλαμβάνει ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι το εν λόγω ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα δε συμμορφώνεται με τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

 

Ο Πρόεδρος διαβιβάζει τα παραδεκτά αιτήματα ομάδων πολιτών στην αρμόδια επιτροπή για περαιτέρω εξέταση.

 

Μετά την εν λόγω εξέταση, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων μηνών μετά την διαβίβαση του Προέδρου, η αρμόδια επιτροπή μπορεί, με πλειοψηφία των μελών της τα οποία εκπροσωπούν τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες, να υποβάλει πρόταση για να δοθεί συνέχεια στο αίτημα και ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο.

 

Η ομάδα πολιτών ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της εξέτασης της επιτροπής.

 

Μετά την παραλαβή της πρότασης της επιτροπής, ο Πρόεδρος γνωστοποιεί το αίτημα στο Κοινοβούλιο.

 

Μετά τη γνωστοποίηση αυτή, το Κοινοβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφική ψηφοφορία εάν θα υποβάλει ή όχι αίτημα στην Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα.

 

Η επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση αυτών των αιτημάτων ομάδων πολιτών.

Τροπολογία    66

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 229 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται για αναφορές ή κείμενα επί των οποίων δεν απαιτείται λήψη απόφασης.

Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται για αναφορές, πρωτοβουλίες πολιτών ή κείμενα επί των οποίων δεν απαιτείται λήψη απόφασης.

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι τρέχουσες διαδικασίες του Κοινοβουλίου σε σχέση με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών δεν θα λήξουν μετά την εκπνοή συγκεκριμένης προθεσμίας.

Τροπολογία    67

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Παράρτημα II – τίτλος

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 130, 130Α, 130Β, 131 ΚΑΙ 131Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 130, 131 ΚΑΙ 131Α

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τους οικείους κανόνες.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Albert Deß, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου