Menettely : 2018/2170(REG)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0462/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0462/2018

Keskustelut :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Äänestykset :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0046

MIETINTÖ     
PDF 664kWORD 103k
12.12.2018
PE 625.598v04-00 A8-0462/2018

Euroopan parlamentin työjärjestyksen

osan I lukujen 1 ja 4, osan V luvun 3, osan VII lukujen 4 ja 5, osan VIII luvun 1, osan XII, osan XIV ja liitteen II muuttamisesta

(2018/2170 (REG))

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Esittelijä: Richard Corbett

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan parlamentin työjärjestyksen

osan I lukujen 1 ja 4, osan V luvun 3, osan VII lukujen 4 ja 5, osan VIII luvun 1, osan XII, osan XIV ja liitteen II muuttamisesta

(2018/2170(REG))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 226 ja 227 artiklan,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0462/2018),

1.  päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2.  päättää, että kyseiset muutokset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä, lukuun ottamatta muutoksia, joilla lisätään toinen alakohta 11 artiklan 3 e kohtaan ja 6 ja 7 kohdat sääntöihin Euroopan parlamentin jäsenten asianmukaisesta käyttäytymisestä edustajantoimensa hoitamisessa, sekä 196 ja 204 artiklaan tehtyjä muutoksia, jotka tulevat voimaan, kun Euroopan parlamentin vuoden 2019 vaalien jälkeen pidettävä ensimmäinen istunto julistetaan alkaneeksi;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus    1

Euroopan parlamentin työjärjestys

11 artikla – otsikko

Nykyinen teksti

Tarkistus

Jäsenten taloudelliset sidonnaisuudet ja käyttäytymissäännöt

Käyttäytymissäännöt

Perustelu

Ehdotetaan, että nykyinen 11 artikla jaetaan niin, että 11 artikla käsittelee vain jäsenten käyttäytymissääntöjä ja (uudet) 11 a ja 11 b artikla sisältävät nykyisen 11 artiklan 1, 2, 6 ja 7 kohdat.

Tarkistus  2

Euroopan parlamentin työjärjestys

11 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

1.  Parlamentti vahvistaa säännöt jäsentensä taloudellisten sidonnaisuuksien julkisuudesta jäsentensä äänten enemmistöllä hyväksyttyjen ja tämän työjärjestyksen liitteenä olevien menettelysääntöjen muodossa4.

Poistetaan.

Säännöillä ei voida muuten haitata tai rajoittaa jäsenen edustajantoimen hoitamista tai siihen liittyvää poliittista tai muuta toimintaa.

 

______________

 

4 Katso liite II.

 

Perustelu

Teksti poistetaan tästä ja sisällytetään uuden 11 a artiklan 1 kohtaan. Katso tarkistus 20.

Tarkistus    3

Euroopan parlamentin työjärjestys

11 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

2.  Jäsenten olisi omaksuttava järjestelmällinen käytäntö, jonka mukaan he tapaavat ainoastaan Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisellä sopimuksella avoimuusrekisteristä perustettuun avoimuusrekisteriin rekisteröityjä edunvalvojia5.

Poistetaan.

______________

 

5 Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välinen sopimus, tehty 16 päivänä huhtikuuta 2014, avoimuusrekisteristä unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuville organisaatioille ja itsenäisille ammatinharjoittajille (EUVL L 277, 19.9.2014, s. 11).

 

Perustelu

Teksti poistetaan tästä ja sisällytetään uuden 11 a artiklan 2 kohtaan. Katso tarkistus 20.

Tarkistus    4

Euroopan parlamentin työjärjestys

11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

Jäsenten käyttäytymisen tulee ilmentää keskinäistä kunnioitusta, perustua perussopimuksissa ja erityisesti perusoikeuskirjassa määritettyihin arvoihin ja periaatteisiin ja kunnioittaa parlamentin arvokkuutta. Sen ei myöskään tule häiritä parlamentin toiminnan sujuvuutta, turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämistä parlamentin tiloissa tai parlamentin välineiden toimintaa.

Jäsenten käyttäytymisen tulee ilmentää keskinäistä kunnioitusta ja perustua perussopimuksissa ja erityisesti perusoikeuskirjassa määritettyihin arvoihin ja periaatteisiin. Jäsenten on kunnioitettava parlamentin arvokkuutta, eikä heidän tule vahingoittaa sen mainetta.

Tarkistus    5

Euroopan parlamentin työjärjestys

11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

Parlamentin keskusteluissa jäsenten on pidättäydyttävä loukkaavasta, rasistisesta tai muukalaisvihamielisestä kielenkäytöstä ja käyttäytymisestä, eivätkä he saa pitää niiden yhteydessä esillä banderolleja.

Poistetaan.

Tarkistus    6

Euroopan parlamentin työjärjestys

11 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

Jäsenten on noudatettava parlamentin määräyksiä luottamuksellisten tietojen käsittelystä.

Poistetaan.

Tarkistus    7

Euroopan parlamentin työjärjestys

11 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

Näiden sääntöjen ja määräysten noudattamatta jättäminen voi johtaa 165, 166 ja 167 artiklan mukaisiin toimenpiteisiin.

Poistetaan.

Tarkistus    8

Euroopan parlamentin työjärjestys

11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenten ei tule häiritä parlamentin toiminnan sujuvuutta, turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämistä parlamentin tiloissa tai parlamentin välineiden toimintaa.

Tarkistus    9

Euroopan parlamentin työjärjestys

11 artikla – 3 b kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

3 b.  Jäsenten ei tule aiheuttaa häiriötä istuntosalissa, ja heidän on pidättäydyttävä asiattomasta käytöksestä. Jäsenten ei tule pitää esillä banderolleja.

Tarkistus    10

Euroopan parlamentin työjärjestys

11 artikla – 3 c kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

3 c.  Parlamentin täysistuntokeskusteluissa jäsenten on pidättäydyttävä loukkaavasta kielenkäytöstä.

Tarkistus    11

Euroopan parlamentin työjärjestys

11 artikla – 3 c kohta (uusi) – tulkinta

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

Arvioitaessa, onko jäsenen kielenkäyttö täysistuntokeskustelussa loukkaavaa, olisi otettava huomioon muun muassa tunnistettavissa olevat puhujan pyrkimykset, yleisön puhujan sanoista saama käsitys, se, missä määrin ne vahingoittavat parlamentin arvokkuutta ja mainetta, sekä kyseisen jäsenen sananvapaus. Esimerkiksi herjaaminen, vihapuhe ja yllyttäminen syrjintään erityisesti perusoikeuskirjan 21 artiklassa mainittujen syiden perusteella olisi katsottava tyypillisesti tässä artiklassa tarkoitetuksi loukkaavaksi kielenkäytöksi.

Tarkistus    12

Euroopan parlamentin työjärjestys

11 artikla – 3 d kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

3 d.  Jäsenten on noudatettava parlamentin määräyksiä luottamuksellisten tietojen käsittelystä.

Tarkistus    13

Euroopan parlamentin työjärjestys

11 artikla – 3 e kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

3 e.  Jäsenten on pidättäydyttävä kaikenlaisesta työpaikkakiusaamisesta ja sukupuolisesta häirinnästä ja noudatettava Euroopan parlamentin jäsenten asianmukaista käyttäytymistä edustajantoimensa hoitamisessa koskevia sääntöjä, jotka ovat tämän työjärjestyksen liitteenä1 a.

 

Jäsentä ei voida valita parlamentin tai sen elinten luottamustehtäviin, nimittää esittelijäksi tai lausunnon valmistelijaksi tai valita osallistumaan viralliseen valtuuskuntaan tai toimielinten välisiin neuvotteluihin, jos hän ei ole allekirjoittanut näihin sääntöihin liittyvää ilmoitusta.

 

____________________

 

1 a Puhemiehistön 2 päivänä heinäkuuta 2018 hyväksymät säännöt Euroopan parlamentin jäsenten asianmukaisesta käyttäytymisestä edustajantoimensa hoitamisessa otetaan työjärjestyksen liitteeksi.

Tarkistus    14

Euroopan parlamentin työjärjestys

11 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

4.  Tämän artiklan soveltaminen ei saa muuten rajoittaa parlamentin keskustelujen eloisuutta eikä jäsenten sananvapautta.

Poistetaan.

Artiklaa sovellettaessa kunnioitetaan täysimääräisesti unionin primaarioikeudessa ja jäsenten asemaa koskevissa säännöissä määriteltyjä jäsenten oikeuksia.

 

Artiklan soveltaminen pohjautuu avoimuusperiaatteeseen ja sillä taataan, että jäsenille tiedotetaan kaikista voimassaolevista avoimuutta koskevista määräyksistä ja että heille tiedotetaan henkilökohtaisesti heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

 

Tarkistus    15

Euroopan parlamentin työjärjestys

11 artikla – 5 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

5.  Jos henkilö, jonka jäsen on ottanut palvelukseensa, tai muu henkilö, jolle jäsen on järjestänyt pääsyn parlamentin tiloihin tai sen välineiden käyttöoikeuden, rikkoo 3 kohdan mukaisia käyttäytymissääntöjä, asianomaiselle jäsenelle voidaan tarpeen mukaan määrätä 166 artiklassa määrätyt seuraamukset.

5.  Jos henkilö, joka tekee töitä jäsenelle, tai muu henkilö, jolle jäsen on järjestänyt pääsyn parlamentin tiloihin tai sen välineiden käyttöoikeuden, rikkoo tässä artiklassa vahvistettuja käyttäytymissääntöjä, tämä voidaan katsoa asianomaisen jäsenen syyksi.

Tarkistus    16

Euroopan parlamentin työjärjestys

11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

5 a.  Tämän artiklan soveltaminen ei saa muuten rajoittaa parlamentin keskustelujen eloisuutta eikä jäsenten sananvapautta.

Tarkistus    17

Euroopan parlamentin työjärjestys

11 artikla – 5 b kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

5 b.  Tätä artiklaa sovelletaan parlamentin elimiin, valiokuntiin ja valtuuskuntiin soveltuvin osin.

Perustelu

Ehdotetulla lisäyksellä varmistetaan 165 artiklan 7 kohdan tavoin, että seuraamusjärjestelmää sovelletaan myös epäasialliseen käytökseen parlamentin valiokunnissa, elimissä ja valtuuskunnissa.

Tarkistus    18

Euroopan parlamentin työjärjestys

11 artikla – 6 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

6.  Kvestorit päättävät jäsenen valtuutettavissa olevien avustajien enimmäismäärän.

Poistetaan.

Perustelu

Teksti poistetaan tästä ja sisällytetään uuteen 11 b artiklaan. Katso tarkistus 20.

Tarkistus    19

Euroopan parlamentin työjärjestys

11 artikla – 7 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

7.  Entisiin jäseniin sovellettavat menettelysäännöt, erioikeudet ja vapaudet vahvistetaan puhemiehistön päätöksellä. Entisiä jäseniä kohdellaan tasavertaisesti.

Poistetaan.

Perustelu

Teksti poistetaan tästä ja sisällytetään uuden 11 a artiklan 5 kohtaan. Katso tarkistus 20.

Tarkistus    20

Euroopan parlamentin työjärjestys

11 a artikla (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Jäsenten taloudelliset sidonnaisuudet ja avoimuusrekisteri

 

1.  Parlamentti vahvistaa säännöt jäsentensä taloudellisten sidonnaisuuksien julkisuudesta jäsentensä äänten enemmistöllä hyväksyttävien ja tämän työjärjestyksen liitteeksi1 a sisällytettävien menettelysääntöjen muodossa.

 

Säännöillä ei voida muuten haitata tai rajoittaa jäsenen edustajantoimen hoitamista tai siihen liittyvää poliittista tai muuta toimintaa.

 

2.  Jäsenten olisi omaksuttava järjestelmällinen käytäntö, jonka mukaan he tapaavat ainoastaan Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisellä sopimuksella avoimuusrekisteristä1 b perustettuun avoimuusrekisteriin rekisteröityneitä edunvalvojia.

 

3.  Jäsenten olisi julkistettava verkossa kaikki suunnitellut tapaamiset avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvien edunvalvojien kanssa. Rajoittamatta liitteessä I olevan 4 artiklan 6 kohdan soveltamista esittelijöiden ja valmistelijoiden, varjoesittelijöiden ja valmistelijoiden sekä valiokuntien puheenjohtajien on julkistettava verkossa kunkin mietinnön osalta kaikki suunnitellut tapaamiset avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvien edunvalvojien kanssa. Puhemiehistö huolehtii tarvittavasta infrastruktuurista parlamentin verkkosivustolla.

 

4.  Puhemiehistö tarjoaa tarvittavan infrastruktuurin jäsenten verkkosivulla parlamentin verkkosivustolla niille jäsenille, jotka haluavat julkistaa sovellettavien jäsenten asemaa koskevien sääntöjen ja niiden soveltamisohjeiden mukaisesti vapaaehtoisen tarkastuksen tai vahvistuksen, jonka mukaan he ovat yleistä kulukorvausta käyttäessään noudattaneet sovellettavia jäsenten asemaa koskevia sääntöjä ja niiden soveltamisohjeita.

 

5.  Entisiin jäseniin sovellettavat menettelysäännöt ja entisten jäsenten erioikeudet ja vapaudet vahvistetaan puhemiehistön päätöksellä. Entisiä jäseniä kohdellaan tasavertaisesti.

 

__________________

 

1 a Katso liite I.

 

1 b Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välinen sopimus, tehty 16 päivänä huhtikuuta 2014, avoimuusrekisteristä unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuville organisaatioille ja itsenäisille ammatinharjoittajille (EUVL L 277, 19.9.2014, s. 11).

Perustelu

Katso tarkistukset 2, 3, ja 18.

Tarkistus    21

Euroopan parlamentin työjärjestys

34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a.  Laajennettujen työryhmien samoin kuin muiden epävirallisten ryhmittymien on toimittava täysin avoimesti, eivätkä ne saa harjoittaa toimintaa, joka saatettaisiin sekoittaa parlamentin tai sen elinten viralliseen toimintaan. Ne eivät saa järjestää kolmansissa maissa tapahtumia samanaikaisesti parlamentin virallisten elinten, viralliset vaalitarkkailuvaltuuskunnat mukaan luettuina, virkamatkojen kanssa.

Tarkistus    22

Euroopan parlamentin työjärjestys

34 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

2.  Tällaisten ryhmittymien on toimittava täysin avoimesti, eivätkä ne saa harjoittaa toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa sekaannusta suhteessa parlamentin tai sen elinten viralliseen toimintaan. Poliittiset ryhmät voivat edistää niiden toimintaa tarjoamalla logistista tukea edellyttäen, että tällaisten ryhmittymien perustamista koskevissa puhemiehistön antamissa säännöissä asetettuja ehtoja noudatetaan.

2.  Poliittinen ryhmä voi edistää tällaisten ryhmittymien toimintaa tarjoamalla logistista tukea edellyttäen, että tällaisten ryhmittymien perustamista koskevissa parlamentin sisäisissä säännöissä asetettuja ehtoja noudatetaan.

Tarkistus    23

Euroopan parlamentin työjärjestys

34 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

Myös muiden epävirallisten ryhmittymien on aina ilmoitettava viimeistään seuraavan kuukauden lopussa kaikki rahana tai luontoisetuna annettu tuki, jota yksittäiset jäsenet eivät ole ilmoittaneet liitteessä I esitettyjen velvollisuuksiensa mukaisesti.

Tarkistus    24

Euroopan parlamentin työjärjestys

34 artikla – 3 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

3 a.  Ainoastaan avoimuusrekisteriin rekisteröityneet edunvalvojat voivat osallistua parlamentin tiloissa järjestettyyn laajennettujen työryhmien tai muiden epävirallisten ryhmittymien toimintaan esimerkiksi osallistumalla laajennetun työryhmän tai muun epävirallisen ryhmittymän kokouksiin tai tapahtumiin, tarjoamalla niille tukea tai osallistumalla näiden tapahtumien järjestämiseen.

Tarkistus    25

Euroopan parlamentin työjärjestys

34 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

4.  Kvestorit pitävät yllä rekisteriä 3 kohdassa tarkoitetuista ilmoituksista. That register shall be published on the Parliament's website. Kvestorit laativat yksityiskohtaiset säännöt ilmoittamista varten ja varmistavat tämän artiklan tehokkaan täytäntöönpanon.

4.  Kvestorit pitävät yllä rekisteriä 3 kohdassa tarkoitetuista ilmoituksista. Kvestorit laativat yksityiskohtaiset säännöt ilmoitusten jättämisestä ja niiden julkaisemisesta parlamentin verkkosivustolla.

Tarkistus    26

Euroopan parlamentin työjärjestys

34 artikla – 4 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

4 a.  Kvestorit varmistavat tämän artiklan tehokkaan täytäntöönpanon.

Tarkistus    27

Euroopan parlamentin työjärjestys

128 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

4.  Yksi kysymyksen laatijoista voi esitellä kysymyksen parlamentissa. Vastaanottaja vastaa kysymykseen.

4.  Kysymyksen laatijoiden etukäteen nimeämä jäsen esittelee kysymyksen parlamentissa. Jos kyseinen jäsen ei ole paikalla, kysymys raukeaa. Vastaanottaja vastaa kysymykseen.

Perustelu

Ehdotetun 130 b artiklan 4 kohdan (uusi) mukainen – katso jäljempänä.

Tarkistus    28

Euroopan parlamentin työjärjestys

130 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

1.  Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia kysymyksiä tämän työjärjestyksen liitteenä olevien kriteerien mukaisesti27. Kysymyksen laatija kantaa täyden vastuun kysymyksen sisällöstä.

1.  Jäsenet, poliittiset ryhmät tai valiokunnat voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia kysymyksiä tämän työjärjestyksen liitteenä olevien kriteerien mukaisesti27. Kysymyksen laatija kantaa täyden vastuun kysymyksen sisällöstä.

________________________

____________________

27 Katso liite II.

27 Katso liite II.

Tarkistus    29

Euroopan parlamentin työjärjestys

130 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

2.  Kysymykset annetaan puhemiehelle. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa puhemies ratkaisee, otetaanko kysymys käsiteltäväksi. Puhemiehen päätös ei perustu yksinomaan 1 kohdassa mainittuun liitteeseen vaan työjärjestyksen määräyksiin yleensä. Puhemiehen perustellusta päätöksestä ilmoitetaan kysymyksen esittäjälle.

2.  Kysymykset annetaan puhemiehelle sähköisessä muodossa. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa puhemies ratkaisee, otetaanko kysymys käsiteltäväksi. Puhemiehen päätös ei perustu yksinomaan 1 kohdassa mainittuun liitteeseen vaan työjärjestyksen määräyksiin yleensä. Puhemiehen perustellusta päätöksestä ilmoitetaan kysymyksen esittäjälle.

Tarkistus    30

Euroopan parlamentin työjärjestys

130 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

3.  Kysymykset esitetään sähköisessä muodossa. Jäsen voi esittää enintään kaksikymmentä kysymystä kullakin kolmen kuukauden jaksolla.

3.  Jäsen, poliittinen ryhmä tai valiokunta voi esittää enintään kaksikymmentä kysymystä kullakin kolmen kuukauden jaksolla. Vastaanottaja vastaa kysymykseen yleensä kuuden viikon kuluessa siitä, kun kysymys on toimitettu vastaanottajalle. Jäsenet, poliittiset ryhmät tai valiokunnat voivat kuitenkin joka kuukausi nimetä yhden kysymyksistään ensisijaiseksi kysymykseksi, johon vastaanottajan on vastattava kolmen viikon kuluessa siitä, kun kysymys on toimitettu vastaanottajalle.

Tarkistus    31

Euroopan parlamentin työjärjestys

130 artikla – 5 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

5.  Jos vastaanottaja ei pysty vastaamaan kysymykseen kolmen viikon (ensisijaiset kysymykset) tai kuuden viikon (muut kuin ensisijaiset kysymykset) kuluessa siitä, kun se on toimitettu vastaanottajalle, se voidaan kysymyksen laatijan sitä pyytäessä ottaa asiasta vastaavan valiokunnan seuraavan kokouksen esityslistalle.

5.  Jos vastaanottaja ei vastaa kysymykseen 3 kohdassa vahvistetussa määräajassa, asiasta vastaava valiokunta voi päättää ottaa sen seuraavan kokouksensa esityslistalle.

Tarkistus    32

Euroopan parlamentin työjärjestys

130 artikla – 6 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

6.  Jokainen jäsen voi antaa käsiteltäväksi yhden ensisijaisen kysymyksen kuukaudessa.

Poistetaan.

Tarkistus    33

Euroopan parlamentin työjärjestys

130 artikla – 7 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

7.  Kysymykset ja vastaukset sekä vastausten mahdolliset liitteet julkaistaan parlamentin verkkosivustolla.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    34

Euroopan parlamentin työjärjestys

130 a artikla

Nykyinen teksti

Tarkistus

130 a artikla

Poistetaan.

Kirjallisesti vastattavat toissijaiset tiedustelut

 

1.  Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle toissijaisia tiedusteluja, jotka koostuvat kirjallisesti vastattavista kysymyksistä ja joissa pyydetään antamaan parlamentille tietoja erityisesti valituista aiheista.

 

Kysymykset annetaan puhemiehelle, joka varmistaa, että ne ovat tämän työjärjestyksen yleisten määräysten mukaisia ja täyttävät työjärjestyksen liitteessä28 vahvistetut kriteerit, ja pyytää vastaanottajaa vastaamaan kahden viikon kuluessa. Puhemies voi jatkaa tätä määräaikaa kysymyksen laatijoita kuultuaan.

 

2.  Kysymykset ja vastaukset julkaistaan parlamentin verkkosivustolla.

 

_____________________

 

28 Katso liite II.

 

Perustelu

Poistetaan, koska 130 ja 130 a artiklat yhdistetään.

Tarkistus    35

Euroopan parlamentin työjärjestys

130 b artikla – otsikko

Nykyinen teksti

Tarkistus

Kirjallisesti vastattavat ensisijaiset tiedustelut, joista keskustellaan

Kirjallisesti vastattavat ensisijaiset tiedustelut

Tarkistus    36

Euroopan parlamentin työjärjestys

130 b artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

1.  Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle ensisijaisia tiedusteluja, jotka koostuvat kirjallisesti vastattavista kysymyksistä, joista keskustellaan. Kysymyksiin voidaan liittää lyhyet perustelut.

1.  Ensisijaiset tiedustelut koostuvat kirjallisesti vastattavista kysymyksistä, jotka poliittinen ryhmä on esittänyt neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle.

Kysymykset annetaan kirjallisina puhemiehelle, joka varmistaa, että ne ovat tämän työjärjestyksen yleisten määräysten mukaisia ja täyttävät työjärjestyksen liitteessä29 vahvistetut kriteerit, sekä ilmoittaa kysymyksestä viipymättä vastaanottajalle ja pyytää tätä ilmoittamaan, vastataanko siihen ja jos vastataan, niin milloin.

 

_____________________

 

29 Katso liite II.

 

Tarkistus    37

Euroopan parlamentin työjärjestys

130 b artikla – 1 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a.  Ensisijaisella tiedustelulla on oltava yleistä merkitystä, ja se toimitetaan puhemiehelle kirjallisena. Sen on oltava enintään 500 sanan pituinen. Jos ensisijainen tiedustelu on yleisesti ottaen työjärjestyksen määräysten mukainen, puhemies toimittaa sen välittömästi vastaanottajalle kirjallista vastausta varten.

Tarkistus    38

Euroopan parlamentin työjärjestys

130 b artikla – 1 b kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 b.  Vuodessa voidaan esittää enintään kolmekymmentä ensisijaista tiedustelua. Puheenjohtajakokous varmistaa, että ensisijaiset tiedustelut jakautuvat tasapuolisesti poliittisten ryhmien kesken ja että yksikään poliittinen ryhmä ei esitä enempää kuin yhden ensisijaisen tiedustelun kuukaudessa.

Tarkistus    39

Euroopan parlamentin työjärjestys

130 b artikla – 1 c kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 c.  Jos vastaanottaja ei vastaa ensisijaiseen tiedusteluun kuuden viikon kuluessa siitä, kun se on toimitettu vastaanottajalle, tiedustelu otetaan sen laatijan pyynnöstä parlamentin lopulliseen esityslistaluonnokseen 149 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen ja 3 a kohdan mukaisesti.

Perustelu

Katso tarkistus 40.

Tarkistus    40

Euroopan parlamentin työjärjestys

130 b artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

2.  Kun on saatu kirjallinen vastaus, ensisijainen tiedustelu otetaan parlamentin esityslistaluonnokseen 149 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen. Asiasta on järjestettävä keskustelu, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää.

2.  Kun on saatu kirjallinen vastaus ja jos vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä sitä pyytää, ensisijainen tiedustelu otetaan parlamentin lopulliseen esityslistaluonnokseen 149 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen ja 3 a kohdan mukaisesti.

Tarkistus    41

Euroopan parlamentin työjärjestys

130 b artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

3.  Jos vastaanottaja kieltäytyy vastaamasta kysymykseen tai ei vastaa siihen kolmen viikon kuluessa, kysymys otetaan esityslistaluonnokseen. Asiasta on järjestettävä keskustelu, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Ennen keskustelua yksi kysymyksen laatijoista voi saada luvan esittää lisäperusteita kysymyksen tueksi.

Poistetaan.

Perustelu

Katso tarkistus 38.

Tarkistus    42

Euroopan parlamentin työjärjestys

130 b artikla – 3 a kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

3 a. Yhden istuntojakson aikana voidaan keskustella enintään kolmesta ensisijaisesta tiedustelusta. Jos useammasta kuin kolmesta ensisijaisesta tiedustelusta pyydetään keskustelua saman istuntojakson aikana, puheenjohtajakokous ottaa ne lopulliseen esityslistaluonnokseen siinä järjestyksessä kuin se on vastaanottanut niitä koskevat pyynnöt.

Tarkistus    43

Euroopan parlamentin työjärjestys

130 b artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

4.  Yksi kysymyksen laatijoista voi esitellä kysymyksen parlamentissa. Yksi asianomaisen toimielimen jäsenistä vastaa kysymykseen.

4.  Laatijan tai 2 kohdan mukaisesti keskustelua pyytäneiden etukäteen nimeämä jäsen esittelee ensisijaisen tiedustelun parlamentissa. Jos kyseinen jäsen ei ole paikalla, ensisijainen tiedustelu raukeaa. Vastaanottaja vastaa kysymykseen.

Päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättämistä ja niistä äänestämistä koskevia 123 artiklan 2–5 kohdan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.

Päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättämistä ja niistä äänestämistä koskevia 123 artiklan 2–8 kohdan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.

Tarkistus    44

Euroopan parlamentin työjärjestys

130 b artikla – 5 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

5.  Kysymykset ja vastaukset niihin julkaistaan parlamentin verkkosivustolla.

5.  Ensisijaiset tiedustelut ja vastaukset niihin julkaistaan parlamentin verkkosivustolla.

Tarkistus    45

Euroopan parlamentin työjärjestys

165 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

1.  Puhemies kehottaa jäsentä, joka häiritsee istunnon asianmukaista kulkua tai jonka käyttäytyminen ei ole 11 artiklan asiaa koskevien määräysten mukaista, palaamaan järjestykseen.

1.  Puhemies kehottaa jäsentä, joka rikkoo 11 artiklan 3 b tai 3 c kohdassa vahvistettuja käyttäytymissääntöjä, palaamaan järjestykseen.

Tarkistus    46

Euroopan parlamentin työjärjestys

165 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

2.  Jos rikkomus toistuu, puhemies kehottaa toisen kerran jäsentä palaamaan järjestykseen, ja asia merkitään istuntopöytäkirjaan.

2.  Jos rikkominen toistuu, puhemies kehottaa toisen kerran jäsentä palaamaan järjestykseen, ja asia merkitään istuntopöytäkirjaan.

Tarkistus    47

Euroopan parlamentin työjärjestys

165 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

3.  Jos häirintä jatkuu tai jäsen rikkoo sääntöjä uudelleen, puhemies voi kieltää jäsentä käyttämästä puheenvuoroa ja poistaa hänet istuntosalista istunnon loppuajaksi. Jos tapaus on erityisen vakava, puhemies voi poistaa jäsenen istuntosalista istunnon loppuajaksi myös ilman toista kehotusta palata järjestykseen. Pääsihteeri huolehtii viipymättä parlamentin vahtimestareiden ja tarvittaessa turvallisuushenkilöstön avustuksella, että tällaiset järjestyksenpidolliset toimenpiteet pannaan täytäntöön.

3.  Jos rikkominen jatkuu tai jäsen rikkoo sääntöjä uudelleen, puhemies voi kieltää jäsentä käyttämästä puheenvuoroa ja poistaa hänet istuntosalista istunnon loppuajaksi. Jos tapaus on erityisen vakava, puhemies voi poistaa jäsenen istuntosalista istunnon loppuajaksi myös ilman toista kehotusta palata järjestykseen. Pääsihteeri huolehtii viipymättä parlamentin vahtimestareiden ja tarvittaessa turvallisuushenkilöstön avustuksella, että tällaiset järjestyksenpidolliset toimenpiteet pannaan täytäntöön.

Tarkistus    48

Euroopan parlamentin työjärjestys

165 artikla – 5 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

5.  Puhemies voi päättää keskeyttää istunnon suoran lähetyksen tapauksessa, jossa jonkin jäsenen kielenkäyttö tai käyttäytyminen on loukkaavaa, rasistista tai muukalaisvihamielistä.

5.  Puhemies voi päättää keskeyttää istunnon suoran lähetyksen tapauksessa, jossa joku jäsenistä rikkoo 11 artiklan 3 b tai 3 c kohtaa.

Tarkistus    49

Euroopan parlamentin työjärjestys

165 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

Puhemies voi määrätä poistettavaksi keskustelujen audiovisuaalisesta tallenteesta ne jonkin jäsenen puheenvuoron osat, joissa käytetään loukkaavaa, rasistista tai muukalaisvihamielistä kieltä.

Puhemies voi määrätä poistettavaksi keskustelujen audiovisuaalisesta tallenteesta ne jäsenen puheenvuoron osat, jotka ovat 11 artiklan 3 b tai 3 c kohdan vastaisia.

Tarkistus    50

Euroopan parlamentin työjärjestys

166 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

1.  Vakavissa järjestyshäiriötapauksissa tai jos jäsen häiritsee parlamentin toimintaa 11 artiklassa määriteltyjen periaatteiden vastaisesti, puhemies tekee perustellun päätöksen asianmukaisen seuraamuksen määräämisestä.

1.  Vakavissa 11 artiklan 3 a–5 b kohdan rikkomistapauksissa, puhemies tekee perustellun päätöksen asianmukaisen seuraamuksen määräämisestä kyseiselle jäsenelle tämän artiklan mukaisesti.

 

Kun kyseessä on 11 artiklan 3 b tai 3 c kohta, puhemies voi tehdä tämän artiklan mukaisen perustellun päätöksen riippumatta siitä, onko kyseiseen jäseneen kohdistettu aiemmin 165 artiklassa tarkoitettu välitön toimenpide.

 

Kun kyseessä on 11 artiklan 3 e kohta, puhemies voi tehdä tämän artiklan mukaisen perustellun päätöksen ainoastaan sen jälkeen, kun työpaikkahäirintä on todettu tapahtuneeksi työpaikkahäirintää ja sen ehkäisemistä koskevan sisäisen hallinnollisen menettelyn mukaisesti.

 

Puhemies voi määrätä jäsenelle seuraamuksen tapauksissa, joissa joko työjärjestyksessä tai puhemiehistön työjärjestyksen 25 artiklan mukaisesti hyväksymässä päätöksessä niin määrätään, tämän artiklan soveltamiseksi.

Puhemies pyytää asianomaista jäsentä esittämään kirjallisia huomautuksia ennen päätöksen tekemistä. Puhemies voi poikkeuksellisesti päättää järjestää asianomaisen jäsenen suullisen kuulemisen.

 

Päätöksestä ilmoitetaan kyseiselle jäsenelle kirjatulla kirjeellä tai kiireellisissä tapauksissa vahtimestarien välityksellä.

 

Kun kyseiselle jäsenelle on ilmoitettu päätöksestä, puhemies ilmoittaa kaikista jäsenelle määrätyistä seuraamuksista parlamentissa. Asiasta ilmoitetaan niiden parlamentin elinten, valiokuntien ja valtuuskuntien puheenjohtajille, joihin jäsen kuuluu.

 

Kun seuraamuksesta tulee lopullinen, se pidetään näkyvästi julkaistuna parlamentin verkkosivustolla vaalikauden jäljellä olevan ajan.

 

Tarkistus    51

Euroopan parlamentin työjärjestys

166 artikla – 1 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a.  Puhemies kehottaa kyseistä jäsentä esittämään kirjallisia huomautuksia ennen päätöksen tekemistä. Puhemies voi tämän sijasta päättää järjestää suullisen kuulemisen, jos hän pitää sitä asianmukaisempana.

 

Päätöksestä määrätä seuraamus ilmoitetaan kyseiselle jäsenelle kirjatulla kirjeellä tai kiireellisissä tapauksissa vahtimestarien välityksellä.

 

Kun kyseiselle jäsenelle on ilmoitettu päätöksestä, puhemies ilmoittaa kaikista jäsenelle määrätyistä seuraamuksista parlamentissa. Asiasta ilmoitetaan niiden parlamentin elinten, valiokuntien ja valtuuskuntien puheenjohtajille, joihin jäsen kuuluu.

 

Kun seuraamuksesta tulee lopullinen, se pidetään näkyvästi julkaistuna parlamentin verkkosivustolla vaalikauden jäljellä olevan ajan.

Tarkistus    52

Euroopan parlamentin työjärjestys

166 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

2.  Käyttäytymisen arvioinnissa on otettava huomioon, onko se ollut tilapäistä, toistuvaa vai jatkuvaa, sekä sen vakavuusaste.

2.  Käyttäytymisen arvioinnissa on otettava huomioon, onko se ollut tilapäistä, toistuvaa vai jatkuvaa, sekä sen vakavuusaste. Tapauksen mukaan otetaan myös huomioon parlamentin arvokkuudelle ja maineelle mahdollisesti aiheutunut vahinko.

On erotettava toisistaan yhtäältä näkyvyyttä tavoittelevat toimet, jotka voidaan hyväksyä, kunhan ne eivät ole loukkaavia, panettelevia, rasistisia tai muukalaisvihamielisiä ja pysyvät kohtuuden rajoissa, ja toisaalta toimet, joilla häiritään aktiivisesti parlamentin toimintaa.

 

Perustelu

Tulkintaa ehdotetaan poistettavaksi, sillä yhtäältä tarkistetussa 166 artiklassa ei enää käsitellä käyttäytymissääntöjä ja toisaalta sisällöltään tämä tulkinta on tarpeeton 11 artiklan 3 b kohdan ehdotetun uuden sanamuodon valossa.

Tarkistus    53

Euroopan parlamentin työjärjestys

166 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

4.  Edellä 3 kohdan b–e alakohdassa vahvistetut toimenpiteet voidaan määrätä kaksinkertaisina, jos rikkomus toistuu tai jos jäsen kieltäytyy noudattamasta 165 artiklan 3 kohdan mukaisesti toteutettua toimenpidettä.

4.  Edellä 3 kohdan b–e alakohdassa vahvistetut toimenpiteet voidaan määrätä kaksinkertaisina, jos rikkominen toistuu tai jos jäsen kieltäytyy noudattamasta 165 artiklan 3 kohdan mukaisesti toteutettua toimenpidettä.

Tarkistus    54

Euroopan parlamentin työjärjestys

174 artikla – 7 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

7.  Puhemies voi äänestyttää muista tarkistuksista yhtenä ryhmänä, jos ne täydentävät toisiaan, jollei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ole pyytänyt erillistä äänestystä tai kohta kohdalta -äänestystä. Tarkistusten laatijat voivat myös ehdottaa äänestystä yhtenä ryhmänä, jos heidän tarkistuksensa ovat toisiaan täydentäviä.

7.  Puhemies voi äänestyttää muista tarkistuksista yhtenä ryhmänä, jos ne täydentävät toisiaan, jollei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ole pyytänyt erillistä äänestystä tai kohta kohdalta -äänestystä. Tarkistusten laatijat voivat myös ehdottaa, että heidän tarkistuksistaan äänestetään yhtenä ryhmänä.

Tarkistus    55

Euroopan parlamentin työjärjestys

174 artikla – 10 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

10.  Tarkistuksista, joista on pyydetty nimenhuutoäänestystä, toimitetaan erillinen äänestys.

10.  Tarkistuksista, joista on pyydetty nimenhuutoäänestystä, toimitetaan muista tarkistuksista erillinen äänestys.

Tarkistus    56

Euroopan parlamentin työjärjestys

177 artikla – tulkinta

Nykyinen teksti

Tarkistus

Tämän artiklan rikkominen on 166 artiklan 1 kohdan mukainen vakava järjestyshäiriö, jonka oikeudelliset seuraamukset esitetään kyseisessä artiklassa.

Tämän artiklan rikkomista pidetään 11 artiklan 3 b kohdan vakavana rikkomisena.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen uuteen 11 artiklan 3 b kohtaan mukauttamiseksi.

Tarkistus    57

Euroopan parlamentin työjärjestys

196 artikla

Nykyinen teksti

Tarkistus

196 artikla

196 artikla

Pysyvien valiokuntien asettaminen

Pysyvien valiokuntien asettaminen

Parlamentti asettaa puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta pysyviä valiokuntia. Niiden toimivalta määritellään tämän työjärjestyksen liitteessä52. Liite hyväksytään annettujen äänten enemmistöllä. Valiokuntiin nimitetään jäsenet uuden parlamentin vaalia seuraavan ensimmäisen istuntojakson aikana ja tämän jälkeen uudelleen kahden ja puolen vuoden kuluttua.

Parlamentti asettaa puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta pysyviä valiokuntia. Niiden toimivalta määritellään tämän työjärjestyksen liitteessä52. Liite hyväksytään annettujen äänten enemmistöllä. Valiokuntiin nimitetään jäsenet uuden parlamentin vaalia seuraavan ensimmäisen istuntojakson aikana.

Pysyvän valiokunnan toimivalta voidaan määritellä muulloinkin kuin valiokunnan asettamisen yhteydessä.

Pysyvän valiokunnan tehtävät voidaan määritellä uudelleen muulloinkin kuin valiokunnan asettamisen yhteydessä.

_________________

_________________

52 Katso liite V.

52 Katso liite V.

Perustelu

Ehdotetut muutokset 196 artiklaan astuisivat voimaan vuonna 2019 samaan aikaan kuin tarkistettu 196 artikla.

Tarkistus    58

Euroopan parlamentin työjärjestys

204 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

1.  Ensimmäisessä kokouksessa, jonka valiokunta pitää sen jälkeen kun sen jäsenet on nimitetty 199 artiklan mukaisesti, valiokunta valitsee puheenjohtajiston, joka koostuu puheenjohtajasta sekä valiokuntaan kuuluvien varsinaisten jäsenten keskuudesta eri äänestyskierroksilla valittavista varapuheenjohtajista. Parlamentti päättää valittavien varapuheenjohtajien määrästä puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta. Parlamentin moninaisuuden on näyttävä kunkin valiokunnan puheenjohtajistossa. Puheenjohtajistossa ei saa olla pelkästään naisia tai miehiä, eivätkä varapuheenjohtajat saa olla kaikki samasta jäsenvaltiosta.

1.  Ensimmäisessä kokouksessa, jonka valiokunta pitää sen jälkeen kun sen jäsenet on nimitetty 199 artiklan mukaisesti, ja jälleen kahden ja puolen vuoden kuluttua valiokunta valitsee puheenjohtajiston, joka koostuu puheenjohtajasta sekä valiokuntaan kuuluvien varsinaisten jäsenten keskuudesta eri äänestyskierroksilla valittavista varapuheenjohtajista. Parlamentti päättää valittavien varapuheenjohtajien määrästä puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta. Parlamentin moninaisuuden on näyttävä kunkin valiokunnan puheenjohtajistossa. Puheenjohtajistossa ei saa olla pelkästään naisia tai miehiä, eivätkä varapuheenjohtajat saa olla kaikki samasta jäsenvaltiosta.

Perustelu

Selvennys 196 artiklaan ehdotetun muutoksen johdosta.

Tarkistus    59

Euroopan parlamentin työjärjestys

210 a artikla – otsikko

Nykyinen teksti

Tarkistus

Menettely, jota noudattaen valiokunta voi tutustua parlamentin vastaanottamiin luottamuksellisiin tietoihin

Menettely, jota noudattaen valiokunta voi tutustua luottamuksellisiin tietoihin suljetuin ovin pidettävässä valiokunnan kokouksessa

Tarkistus    60

Euroopan parlamentin työjärjestys

210 a artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

Kun valiokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, että sovelletaan luottamuksellista menettelyä, kokoukseen voivat osallistua vain valiokunnan jäsenet sekä virkamiehet ja asiantuntijat, jotka puheenjohtaja on etukäteen nimennyt ja joiden läsnäolo on ehdottoman välttämätöntä.

Kun valiokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, että sovelletaan luottamuksellista menettelyä, kokous pidetään suljetuin ovin ja siihen voivat osallistua vain valiokunnan jäsenet, varajäsenet mukaan luettuina. Valiokunta voi päättää sovellettavia toimielinten välisiä oikeudellisia puitteita noudattaen, että muut jäsenet voivat osallistua kokoukseen 206 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Kokoukseen voivat osallistua myös ne henkilöt, jotka puheenjohtaja on etukäteen nimennyt ja joilla on tiedonsaantitarve, ja tässä noudatetaan asianmukaisesti sovellettavia rajoituksia, jotka perustuvat luottamuksellisten tietojen käsittelyä parlamentissa koskeviin sääntöihin. Kun kyseessä on sellaisiin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin tutustuminen, joiden luokitus on vähintään CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, tai jos toimielinten välisissä oikeudellisissa puitteissa määrätään tietoihin tutustumista koskevista erityisistä rajoituksista, voidaan soveltaa muitakin rajoituksia.

Perustelu

Tämän tarkistuksen tärkein tavoite on välttää mahdolliset epäjohdonmukaisuudet sovellettavien luottamuksellisten tietojen käsittelyä koskevien täytäntöönpanosääntöjen (puhemiehistön 15. huhtikuuta 2013 tekemä päätös) sekä sovellettavien toimielinten välisten sopimusten kanssa.

Tarkistus    61

Euroopan parlamentin työjärjestys

210 a artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

4.  Valiokunnassa vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voi pyytää salassapitovelvollisuuden rikkomista koskevan tapauksen käsittelyä. Pyyntö voidaan ottaa valiokunnan seuraavan kokouksen esityslistalle. Valiokunta voi jäsentensä enemmistöllä päättää antaa asian puhemiehen käsiteltäväksi jatkotarkastelua varten 11 ja 166 artiklan mukaisesti.

4.  Rajoittamatta sovellettavien luottamuksellisuuden suojan rikkomista koskevien sääntöjen soveltamista yleensä valiokunnassa vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voi pyytää luottamuksellisuuden suojan rikkomista koskevan tapauksen käsittelyä. Pyyntö voidaan ottaa valiokunnan seuraavan kokouksen esityslistalle. Valiokunta voi jäsentensä enemmistöllä päättää antaa asian puhemiehen käsiteltäväksi jatkotarkastelua varten 11 ja 166 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    62

Euroopan parlamentin työjärjestys

211 artikla – otsikko

Nykyinen teksti

Tarkistus

Kansalaisaloitteita koskevat julkiset kuulemiset

Kansalaisaloitteita koskevat julkiset kuulemiset ja keskustelut

Tarkistus    63

Euroopan parlamentin työjärjestys

211 artikla – 7 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

7 a.  Parlamentti keskustelee kansalaisaloitteista, jotka on julkaistu asiaa koskevassa rekisterissä asetuksen (EU) N:o 211/2011 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, julkista kuulemista seuraavalla istuntojaksolla ja päättää ottaessaan keskustelun esityslistalle, esittääkö se keskustelun päätteeksi päätöslauselman vai ei. Keskustelun päätteeksi ei esitetä päätöslauselmaa, jos samaa tai samankaltaista aihetta koskeva mietintö on määrä käsitellä samalla tai seuraavalla istuntojaksolla, ellei puhemies poikkeuksellisin perustein ehdota toisin. Jos parlamentti päättää esittää keskustelun päätteeksi päätöslauselman, asiasisällöstä vastaava valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen. Päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättämistä ja niistä äänestämistä koskevia 123 artiklan 3–8 kohdan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.

Tarkistus    64

Euroopan parlamentin työjärjestys

223 a artikla – otsikko – alaviite

Nykyinen teksti

Tarkistus

61 223 a artiklaa sovelletaan ainoastaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 2 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin Euroopan tason poliittisiin puolueisiin ja Euroopan tason poliittisiin säätiöihin. Katso myös 224 ja 225 artiklan alaviitteet.

61 223 a artiklaa sovelletaan ainoastaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 2 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin Euroopan tason poliittisiin puolueisiin ja Euroopan tason poliittisiin säätiöihin.

Tarkistus    65

Euroopan parlamentin työjärjestys

223 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

2 a.  Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 10 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla vähintään 50 kansalaisesta koostuva ryhmä voi esittää perustellun pyynnön, jossa parlamenttia kehotetaan pyytämään 2 kohdassa mainittua tarkistamista. Jäsenet eivät voi panna aloitetta perustellusta pyynnöstä vireille tai allekirjoittaa sitä. Siihen on sisällyttävä olennaista tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä siitä, että kyseinen Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö ei täytä 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä.

 

Puhemies toimittaa ne kansalaisten ryhmien esittämät pyynnöt, jotka voidaan ottaa käsiteltäväksi, edelleen asiasta vastaavalle valiokunnalle lähempää tarkastelua varten.

 

Asiasta vastaavan valiokunnan olisi tarkasteltava pyyntöä neljän kuukauden kuluessa siitä, kun puhemies on sen sille toimittanut, ja tämän jälkeen se voi vähintään kolmea poliittista ryhmää edustavalla jäsentensä enemmistöllä antaa ehdotuksen jatkotoimista ja ilmoittaa tästä puhemiehelle.

 

Kansalaisten ryhmälle ilmoitetaan valiokuntatarkastelun lopputuloksesta.

 

Kun puhemies saa valiokunnan ehdotuksen, hän ilmoittaa pyynnöstä parlamentille.

 

Ilmoituksen jälkeen parlamentti päättää annettujen äänten enemmistöllä, esitetäänkö pyyntö Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavalle viranomaiselle.

 

Valiokunta hyväksyy tällaisten kansalaisten ryhmien esittämien pyyntöjen käsittelyä koskevat ohjeet.

Tarkistus    66

Euroopan parlamentin työjärjestys

229 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

Nämä määräykset eivät koske vetoomuksia ja tekstejä, joista ei tehdä päätöksiä.

Nämä määräykset eivät koske vetoomuksia, kansalaisaloitteita ja tekstejä, joista ei tehdä päätöksiä.

Perustelu

Tavoitteena on varmistaa, että eurooppalaisia kansalaisaloitteita koskevat meneillään olevat parlamentin menettelyt eivät raukea tietyn ajan kuluttua.

Tarkistus    67

Euroopan parlamentin työjärjestys

Liite II – otsikko

Nykyinen teksti

Tarkistus

130, 130 A, 130 B, 131 JA 131 A ARTIKLAN MUKAISIA KIRJALLISESTI VASTATTAVIA KYSYMYKSIÄ JA TIEDUSTELUJA KOSKEVAT KRITEERIT

130, 131 JA 131 A ARTIKLAN MUKAISIA KIRJALLISESTI VASTATTAVIA KYSYMYKSIÄ JA TIEDUSTELUJA KOSKEVAT KRITEERIT

Perustelu

Mukauttaminen kyseisiin artikloihin.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

6.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Daniela Aiuto, Albert Deß, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus