Procedūra : 2018/2170(REG)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0462/2018

Pateikti tekstai :

A8-0462/2018

Debatai :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Balsavimas :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0046

PRANEŠIMAS     
PDF 841kWORD 84k
12.12.2018
PE 625.598v04-00 A8-0462/2018

dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, taikomų

I antraštinės dalies 1 ir 4 skyriams, V antraštinės dalies 3 skyriui, VII antraštinės dalies 4 ir 5 skyriams, VIII antraštinės dalies 1 skyriui, XII antraštinei daliai, XIV antraštinei daliai ir II priedui

(2018/2170(REG))

Konstitucinių reikalų komitetas

Pranešėjas: Richard Corbett

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, taikomų

I antraštinės dalies 1 ir 4 skyriams, V antraštinės dalies 3 skyriui, VII antraštinės dalies 4 ir 5 skyriams, VIII antraštinės dalies 1 skyriui, XII antraštinei daliai, XIV antraštinei daliai ir II priedui

(2018/2170(REG))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 226 ir 227 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A8-0462/2018),

1.  nusprendžia padaryti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2.  nusprendžia, kad šie pakeitimai įsigalioja pirmą kitos mėnesinės sesijos dieną, išskyrus pakeitimus, kuriais 3e dalies antra pastraipa įtraukiama į 11 straipsnį ir į Europos Parlamento narių tinkamo elgesio vykdant savo pareigas kodekso 6 ir 7 punktus, ir 196 ir 204 straipsnių pakeitimus, kurie įsigalioja pirmosios sesijos po kitų rinkimų į Europos Parlamentą, kurie įvyks 2019 m., pradžioje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą susipažinti Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas    1

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

11 straipsnio pavadinimas

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Parlamento narių finansiniai interesai ir elgesio normos

Elgesio normos

Pagrindimas

Siūloma dabartinį 11 straipsnį padalyti į 11 straipsnį, kuriame reglamentuojamos tik Parlamento narių elgesio normos, ir (naujus) 11a ir 11b straipsnius, į kuriuos įtraukiamos dabartinio 11 straipsnio 1, 2, 6 ir 7 dalys.

Pakeitimas  2

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

11 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

1.  Parlamentas priima taisykles dėl Parlamento narių finansinių interesų skaidrumo elgesio kaip kodeksą, kuris priimamas visų Parlamento narių balsų dauguma ir pridedamas prie šių Darbo tvarkos taisyklių4.

Išbraukta.

Šios taisyklės negali kitaip kliudyti ar riboti galimybės Parlamento nariui, vykdyti savo įgaliojimus ir su jais susijusią politinę ar kitokią veiklą.

 

______________

 

4 Žr. I priedą.

 

Pagrindimas

Tekstas išbraukiamas iš šio straipsnio ir įtraukiamas į naujo 11a straipsnio 1 dalį. Žr. 20 pakeitimą.

Pakeitimas    3

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

11 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

2.  Parlamento nariai turėtų taikyti nuolatinę praktiką, pagal kurią būtų susitinkama tik su interesų grupių atstovais, užsiregistravusiais skaidrumo registre, sudarytame Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimu dėl skaidrumo registro5.

Išbraukta.

______________

 

5 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimas dėl skaidrumo registro, skirto organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems kuriant ir įgyvendinant Europos Sąjungos politiką (OL L 277, 2014 9 19, p. 11).

 

Pagrindimas

Tekstas išbraukiamas iš šio straipsnio ir įtraukiamas į naujo 11a straipsnio 2 dalį. Žr. 20 pakeitimą.

Pakeitimas    4

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

11 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Parlamento narių elgesys paremtas abipuse pagarba ir Sutartyse, ypač Pagrindinių teisių chartijoje, apibrėžtomis vertybėmis bei principais ir pagarba Parlamentui ir jis neturi trukdyti sklandžiam Parlamento darbui, kenkti saugumui ir tvarkai Parlamento patalpose ar Parlamento įrangos veikimui. Be to, jis neturi trukdyti sklandžiam Parlamento darbui, kenkti saugumui ir tvarkai Parlamento patalpose ar Parlamento įrangos veikimui.

Parlamento narių elgesys paremtas abipuse pagarba ir Sutartyse, ypač Pagrindinių teisių chartijoje, apibrėžtomis vertybėmis bei principais. Parlamento nariai turi gerbti Parlamento orumą ir nekenkti jo reputacijai.

Pakeitimas    5

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

11 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Vykstant diskusijoms Parlamente, Parlamento nariai neturi naudoti įžeidžiančios, rasistinės ar ksenofobiškos kalbos, neturi elgtis įžeidžiančiai, rasistiškai ar ksenofobiškai ir nedemonstruoja atitinkamų plakatų ar transparantų.

Išbraukta.

Pakeitimas    6

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

11 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Parlamento nariai laikosi Parlamento nustatytų darbo su konfidencialia informacija taisyklių.

Išbraukta.

Pakeitimas    7

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

11 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Nesilaikant šių reikalavimų ir taisyklių, gali būti taikomos priemonės pagal 165, 166 ir 167 straipsnius.

Išbraukta.

Pakeitimas    8

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Parlamento nariai neturi trukdyti sklandžiam Parlamento darbui ir neturi trukdyti užtikrinti saugumą ir palaikyti tvarką Parlamento patalpose ar kenkti jo įrangos veikimui.

Pakeitimas    9

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

11 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Parlamento nariai neturi trikdyti sklandžios Parlamento plenarinės sesijos darbo tvarkos ir privalo susilaikyti nuo netinkamo elgesio. Jie negali demonstruoti reklamjuosčių.

Pakeitimas    10

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

11 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3c.  Parlamento plenarinių posėdžių salėje vykstančiose diskusijose Parlamento nariai neturi vartoti įžeidžiančios kalbos.

Pakeitimas    11

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

11 straipsnio 3 c dalies (nauja) išaiškinimas

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

Vertinant, ar Parlamento diskusijose Parlamento nario vartojama kalba yra įžeidžianti, turėtų būti atsižvelgiama, be kita ko, į įžvelgiamus kalbėtojo ketinimus, tai, kaip klausytojai reaguoja į kalbėtojo pareiškimą, tai, kiek ta kalba kenkia Parlamento orumui ir reputacijai, ir į atitinkamo Parlamento nario žodžio laisvę. Pavyzdžiui, įžeidžiančia kalba pagal šį straipsnį įprastai būtų laikoma šmeižikiška kalba, neapykantą kurstanti kalba ir diskriminacijos, visų pirma bet kuriuo Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje nurodytu pagrindu, kurstymas.

Pakeitimas    12

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

11 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3d.  Parlamento nariai turi laikytis Parlamento nustatytų darbo su konfidencialia informacija taisyklių.

Pakeitimas    13

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

11 straipsnio 3 e dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3e.  Parlamento nariai turi susilaikyti nuo bet kokios formos psichologinio ar seksualinio priekabiavimo ir laikytis Europos Parlamento narių tinkamo elgesio vykdant savo pareigas kodekso, kuris pridedamos prie šių Darbo tvarkos taisyklių1a.

 

Parlamento nariai negali būti renkami į jokias pareigas Parlamente ar viename iš jo organų, skiriami pranešėjais ar oficialios delegacijos nariais arba dalyvauti tarpinstitucinėse derybose, jei jie nėra pasirašę su šiuo kodeksu susijusios deklaracijos.

 

____________________

 

1a Biuro 2018 m. liepos 2 d. priimtas Europos Parlamento narių tinkamo elgesio vykdant savo pareigas kodeksas tampa vienu iš šių Darbo tvarkos taisyklių priedų.

Pakeitimas    14

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

11 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

4.  Taikant šį straipsnį neturi būti kitaip ribojamas Parlamento diskusijų gyvybingumas ar suvaržoma Parlamento narių žodžio laisvė.

Išbraukta.

Šio straipsnio taikymas grindžiamas visapusiška pagarba Parlamento narių teisėms, apibrėžtoms Sąjungos pirminėje teisėje ir Parlamento narių statute.

 

Taikant šį straipsnį remiamasi skaidrumo principu ir užtikrinama, kad Parlamento nariai būtų supažindinami su visomis šios srities nuostatomis, individualiai informuojant apie jų teises ir pareigas.

 

Pakeitimas    15

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

11 straipsnio 5 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

5.  Jei Parlamento nario įdarbintas asmuo arba kitas asmuo, kuriam jis padėjo patekti į Parlamento patalpas ar suteikė prieigą prie Parlamento įrangos, nesilaiko 3 dalyje nurodytų elgesio normų, 166 straipsnyje numatytos nuobaudos prireikus gali būti taikomos atitinkamam Parlamento nariui.

5.  Jei Parlamento nariui dirbantis asmuo arba kitas asmuo, kuriam jis padėjo patekti į Parlamento patalpas ar suteikė prieigą prie Parlamento įrangos, nesilaiko šiame straipsnyje nustatytų elgesio normų, toks elgesys prireikus gali būti priskirtas atitinkamam Parlamento nariui.

Pakeitimas    16

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Taikant šį straipsnį neturi būti kitaip ribojamas Parlamento diskusijų gyvybingumas ar suvaržoma Parlamento narių žodžio laisvė.

Pakeitimas    17

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

11 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5b.  Šis straipsnis mutatis mutandis taikomas Parlamento organams, komitetams ir delegacijoms.

Pagrindimas

Siūloma papildyti šį straipsnį siekiant pagal analogiją su 165 straipsnio 7 dalimi užtikrinti, kad nuobaudos būtų taikomos ir Parlamento komitetams, organams ir delegacijoms.

Pakeitimas    18

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

11 straipsnio 6 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

6.  Kvestoriai nustato maksimalų padėjėjų, kuriuos gali užregistruoti kiekvienas Parlamento narys, skaičių.

Išbraukta.

Pagrindimas

Tekstas išbraukiamas iš šio straipsnio ir įtraukiamas į naują 11b straipsnį. Žr. 20 pakeitimą.

Pakeitimas    19

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

11 straipsnio 7 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

7.  Buvusių Parlamento narių elgesio kodeksą, teises ir privilegijas savo sprendimu tvirtina Biuras. Visiems buvusiems Parlamento nariams galioja vienodos nuostatos.

Išbraukta.

Pagrindimas

Tekstas išbraukiamas iš šio straipsnio ir įtraukiamas į naujo 11a straipsnio 5 dalį. Žr. 20 pakeitimą.

Pakeitimas    20

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

11 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

11a straipsnis

 

Parlamento narių finansiniai interesai ir skaidrumo registras

 

1.  Parlamentas įtvirtina Parlamento narių finansinių interesų skaidrumą reglamentuojančias taisykles elgesio kodekse, kuris priimamas visų Parlamento narių balsų dauguma ir pridedamas prie šių Darbo tvarkos taisyklių1a.

 

Šios taisyklės negali kitaip kliudyti ar riboti galimybės Parlamento nariui vykdyti savo įgaliojimus ir su jais susijusią politinę ar kitokią veiklą.

 

2.  Parlamento nariai turėtų taikyti nuolatinę praktiką, pagal kurią būtų susitinkama tik su interesų grupių atstovais, užsiregistravusiais skaidrumo registre, sudarytame Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimu dėl skaidrumo registro1b.

 

3  Parlamento nariai turėtų skelbti internete informaciją apie visus numatytus posėdžius su interesų grupių atstovais, įtrauktais į skaidrumo registrą. Nedarant poveikio I priedo 4 straipsnio 6 dalies taikymui, pranešėjai, šešėliniai pranešėjai ir komitetų pirmininkai kiekvieno pranešimo atveju internete skelbia informaciją apie visus numatytus posėdžius su interesų grupių atstovais, įtrauktais į skaidrumo registrą. Biuras užtikrina, kad Parlamento interneto svetainėje būtų sukurta reikiama informacinė infrastruktūra.

 

4.  Biuras užtikrina, kad Parlamento interneto svetainės Parlamento narių tinklalapyje būtų sukurta reikiama informacinė infrastruktūra tiems Parlamento nariams, kurie pagal taikytinas Europos Parlamento narių statuto ir jo įgyvendinimo taisyklių nuostatas pageidauja savo iniciatyva paskelbti auditą ar patvirtinimą, kad bendroms išlaidoms kompensuoti skirtą išmoką jie panaudojo laikydamiesi taikytinų Europos Parlamento narių statuto ir jo įgyvendinimo taisyklių normų.

 

5.  Buvusių Parlamento narių elgesio kodeksą, teises ir privilegijas savo sprendimu tvirtina Biuras. Visiems buvusiems Parlamento nariams galioja vienodos nuostatos.

 

__________________

 

1a Žr. I priedą.

 

1b 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimas dėl skaidrumo registro, skirto organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems kuriant ir įgyvendinant Europos Sąjungos politiką (OL L 277, 2014 9 19, p. 11).

Pagrindimas

Žr. 2, 3 ir 18 pakeitimus.

Pakeitimas    21

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Jungtinių ir kitų neoficialių grupių veikla turi būti visiškai skaidri ir tos grupės negali vykdyti jokios veiklos, kuri galėtų būti painiojama su oficialia Parlamento arba jo organų veikla. Jos negali trečiosiose šalyse organizuoti renginių, kurie sutaptų su oficialių Parlamento organų, įskaitant oficialias rinkimų stebėjimo delegacijas, komandiruotėmis.

Pakeitimas    22

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

34 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

2.  Tokių grupių veikla turi būti visiškai skaidri ir jos negali vykdyti jokios veiklos, kuri galėtų būti painiojama su oficialia Parlamento arba jo valdymo organų veikla. Jeigu paisoma sąlygų, kurios nustatytos pagal Biuro priimtas šių grupių steigimą reglamentuojančias taisykles, frakcijos gali palengvinti šių grupių veiklą, teikdamos joms logistinę paramą.

2.  Jeigu paisoma sąlygų, kurios nustatytos Parlamento priimtose tokių grupių steigimą reglamentuojančiose vidaus taisyklėse, frakcijos gali palengvinti šių grupių veiklą, teikdamos joms logistinę paramą.

Pakeitimas    23

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

34 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

Kitos neoficialios grupės taip pat privalo iki kito mėnesio pabaigos deklaruoti bet kokią pinigais ar natūra gaunamą paramą, kurios Parlamento nariai individualiai nedeklaruoja vykdydami I priede nustatytas jų pareigas.

Pakeitimas    24

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

34 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Tik skaidrumo registre registruoti interesų grupių atstovai gali dalyvauti Parlamento patalpose organizuojamoje jungtinės grupės ar kitos neoficialios grupės veikloje, pvz., dalyvauti jungtinės grupės ar kitos neoficialios grupės posėdžiuose ar renginiuose, teikti toms grupėms paramą arba kartu su jomis organizuoti renginius.

Pakeitimas    25

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

34 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

4.  Kvestoriai tvarko 3 dalyje nurodytų deklaracijų registrą. Šis registras skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Kvestoriai tvirtina su šiomis deklaracijomis susijusią tvarką ir užtikrina, kad šis straipsnis būtų veiksmingai įgyvendinamas.

4.  Kvestoriai tvarko 3 dalyje nurodytų deklaracijų registrą. Kvestoriai tvirtina su šiomis deklaracijomis ir jų skelbimu Parlamento interneto svetainėje susijusią tvarką.

Pakeitimas    26

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

34 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Kvestoriai užtikrina, kad šis straipsnis būtų veiksmingai įgyvendinamas.

Pakeitimas    27

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

128 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

4.  Klausimą Parlamente gali pateikti vienasklausimo pateikėjų. Į klausimą atsako asmuo, kuriam jis skirtas.

4.  Klausimą Parlamente gali pateikti klausimo teikėjųanksto paskirtas Parlamento narys. Jei šis Parlamento narys nedalyvauja, klausimas anuliuojamas. Į klausimą atsako asmuo, kuriam jis skirtas.

Pagrindimas

Suderinama su siūloma 130 straipsnio 4 dalies b pastraipa: žr. toliau.

Pakeitimas    28

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

130 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvienas Parlamento narys pagal Darbo tvarkos taisyklių priede išdėstytus kriterijus gali pateikti klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui-Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, į kuriuos atsakoma raštu27. Už tokių klausimų turinį atsako tik jų teikėjai.

1.  Kiekvienas Parlamento narys, frakcija arba komitetas pagal Darbo tvarkos taisyklių priede išdėstytus kriterijus27 gali pateikti klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, į kuriuos atsakoma raštu. Už tokių klausimų turinį atsako tik jų teikėjai.

________________________

____________________

27 Žr. II priedą.

27 Žr. II priedą.

Pakeitimas    29

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

130 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

2.  Klausimai pateikiami Parlamento pirmininkui. Dėl klausimo priimtinumo sprendžia Parlamento pirmininkas. Parlamento pirmininko sprendimas nėra grindžiamas vien tik 1 dalyje nurodyto priedo nuostatomis, bet ir apskritai Darbo tvarkos taisyklių nuostatomis. Klausimo teikėjui pranešama apie motyvuotą Parlamento pirmininko sprendimą.

2.  Klausimai pateikiami elektronine forma Parlamento pirmininkui. Dėl klausimo priimtinumo sprendžia Parlamento pirmininkas. Parlamento pirmininko sprendimas nėra grindžiamas vien tik 1 dalyje nurodyto priedo nuostatomis, bet ir apskritai Darbo tvarkos taisyklių nuostatomis. Klausimo teikėjui pranešama apie motyvuotą Parlamento pirmininko sprendimą.

Pakeitimas    30

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

130 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

3.  Klausimai pateikiami elektronine forma. Kiekvienas narys per trijų mėnesių nepertraukiamą laikotarpį gali pateikti ne daugiau kaip dvidešimt klausimų.

3.  Kiekvienas Parlamento narys, frakcija arba komitetas per trijų mėnesių nepertraukiamą laikotarpį gali pateikti ne daugiau kaip dvidešimt klausimų. Į klausimus adresatas paprastai atsako per šešias savaites nuo klausimų perdavimo jam dienos. Vis dėlto kiekvienas Parlamento narys, frakcija arba komitetas kas mėnesį gali vieną iš savo klausimų nurodyti kaip prioritetinį klausimą ir į šį klausimą adresatas turi atsakyti per tris savaites nuo to klausimo perdavimo jam dienos.

Pakeitimas    31

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

130 straipsnio 5 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

5.  Jei per tris savaites (prioritetinio klausimo atveju) arba šešias savaites (neprioritetinio klausimo atveju) nuo tada, kai klausimas perduodamas adresatui, pastarasis į jį negali atsakyti, klausimo teikėjo prašymu šis klausimas gali būti įrašomas į artimiausio atsakingo komiteto posėdžio darbotvarkę.

5.  Jei per 3 dalyje nustatytą terminą adresatas į klausimą neatsako, atsakingas komitetas gali nuspręsti jį įrašyti į savo artimiausio posėdžio darbotvarkę.

Pakeitimas    32

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

130 straipsnio 6 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

6.  Kiekvienas Parlamento narys per mėnesį gali pateikti po vieną prioritetinį klausimą.

Išbraukta.

Pakeitimas    33

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

130 straipsnio 7 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

7.  Klausimai ir atsakymai, įskaitant bet kokius susijusius priedus, skelbiami Parlamento interneto svetainėje.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    34

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

130 a straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

130a straipsnis

Išbraukta.

Siauresnės apimties klausimai, į kuriuos atsakoma raštu

 

1.  Siauresnės apimties klausimus, kuriuos sudaro klausimai, į kuriuos atsakoma raštu, Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip penki procentai visų Parlamento narių, siekdami suteikti Parlamentui informaciją konkrečiai nustatyta tema.

 

Tokie klausimai pateikiami Pirmininkui. Jeigu klausimai atitinka bendrąsias šių Darbo tvarkos taisyklių nuostatas ir šių Darbo tvarkos taisyklių priede28, nustatytus kriterijus, Pirmininkas paprašo klausimo adresatą atsakyti per dvi savaites; Pirmininkas gali pratęsti šį terminą, pasikonsultavęs su klausimo pateikėjais.

 

2.  Klausimai ir atsakymai skelbiami Parlamento interneto svetainėje.

 

_____________________

 

28 Žr. II priedą.

 

Pagrindimas

Išbraukta sujungus 130 ir 130a straipsnius.

Pakeitimas    35

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

130 b straipsnio pavadinimas

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Platesnės apimties klausimai, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama

Išplėstiniai paklausimai, į kuriuos atsakoma raštu

Pakeitimas    36

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

130 b straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

1.  Platesnės apimties klausimus, kuriuos sudaro klausimai, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama, Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip penki procentai visų Parlamento narių. Į klausimą galima įtraukti trumpą aiškinamąjį pareiškimą.

1.  Išplėstinius paklausimus sudaro klausimai, į kuriuos atsakoma raštu ir kuriuos Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai teikia frakcija.

Tokie klausimai pateikiami Pirmininkui raštu. Jeigu klausimai atitinka bendrąsias šių Darbo tvarkos taisyklių nuostatas ir šių Darbo tvarkos taisyklių priede29, nustatytus kriterijus, Pirmininkas nedelsdamas informuoja klausimo adresatą apie klausimą ir paprašo klausimo adresatą informuoti, ar į klausimą bus atsakyta ir, jei taip, kada tai bus padaryta.

 

_____________________

 

29 Žr. II priedą.

 

Pakeitimas    37

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

130 b straipsnio 1 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Išplėstinis paklausimas turi būti bendros svarbos ir pateikiamas raštu Parlamento pirmininkui. Jis negali viršyti 500 žodžių. Jeigu išplėstinis paklausimas atitinka apskritai šių Darbo tvarkos taisyklių nuostatas, Parlamento pirmininkas nedelsdamas jį perduoda adresatui, kad šis į jį atsakytų raštu.

Pakeitimas    38

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

130 b straipsnio 1 b dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Kasmet gali būti pateikiama ne daugiau kaip 30 išplėstinių paklausimų. Pirmininkų sueiga užtikrina, kad išplėstiniai paklausimai frakcijoms būtų paskirstomi sąžiningai ir kad nė viena frakcija nepateiktų daugiau kaip vieno paklausimo per mėnesį.

Pakeitimas    39

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

130 b straipsnio 1 c dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1c.  Jeigu adresatas į paklausimą neatsako per šešias savaites nuo paklausimo perdavimo jam dienos, šis paklausimas jo autoriaus prašymu įrašomas į galutinį Parlamento darbotvarkės projektą pagal 149 straipsnyje nustatytą tvarką ir laikantis 3a dalies nuostatų.

Pagrindimas

Žr. 40 pakeitimą.

Pakeitimas    40

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

130 b straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

2.  Gavus raštišką atsakymą, platesnės apimties klausimas įtraukiamas į Parlamento darbotvarkės projektą pagal 149 straipsnyje numatytą procedūrą. Privaloma surengti diskusijas, jeigu to prašo komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip penki procentai Parlamento narių.

2.  Gavus raštišką atsakymą, išplėstinis paklausimas įtraukiamas į galutinį Parlamento darbotvarkės projektą pagal 149 straipsnyje nustatytą tvarką ir laikantis 3a dalies nuostatų, jeigu to prašo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija (-os).

Pakeitimas    41

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

130 b straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu klausimo adresatas atsisako atsakyti į klausimą arba neatsako į klausimą per tris savaites, klausimas įtraukiamas į darbotvarkės projektą. Privaloma surengti diskusijas, jeigu to prašo komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip penki procentai Parlamento narių. Prieš diskusiją galima suteikti leidimą vienam iš klausimo pateikėjų paaiškinti papildomas klausimo pateikimo priežastis.

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. 38 pakeitimą.

Pakeitimas    42

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

130 b straipsnio 3 a dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3a. Tos pačios mėnesinės sesijos metu negali būti svarstomi daugiau kaip trys išplėstiniai paklausimai. Jeigu per tą pačią mėnesinę sesiją prašoma surengti diskusijas dėl daugiau kaip trijų išplėstinių paklausimų, Pirmininkų sueiga įtraukia juos į galutinį darbotvarkės projektą tokia eilės tvarka, kokia gavo tuos prašymus surengti diskusijas.

Pakeitimas    43

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

130 b straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

4.  Klausimą Parlamente gali pateikti vienasklausimo pateikėjų. Atsako vienas atitinkamos institucijos narys.

4.  Išplėstinį paklausimą Parlamente teikia autoriaus arba prašančiųjų surengti diskusijas pagal 2 dalįanksto paskirtas Parlamento narys. Jeigu šis Parlamento narys nedalyvauja, išplėstinis paklausimas anuliuojamas. Į paklausimą atsako asmuo, kuriam jis skirtas.

123 straipsnio 2–5 dalys dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos pateikimo ir balsavimo dėl jų taikomos mutatis mutandis.

123 straipsnio 2–8 dalys dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų pateikimo ir balsavimo dėl jų taikomos mutatis mutandis.

Pakeitimas    44

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

130 b straipsnio 5 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

5.  Tokie klausimai, o taip pat ir atsakymai į juos skelbiami Parlamento interneto svetainėje.

5.  Tokie paklausimai ir atsakymai į juos skelbiami Parlamento interneto svetainėje.

Pakeitimas    45

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

165 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

1.  Parlamento pirmininkas paragina laikytis tvarkos Parlamento narį, kuris trukdo sklandžiam posėdžio darbui ar kurio elgesys nesuderinamas su atitinkamomis 11 straipsnio nuostatomis.

1.  Parlamento pirmininkas paragina laikytis tvarkos Parlamento narį, kuris pažeidžia 11 straipsnio 3b arba 3c dalyje nustatytas elgesio normas.

Pakeitimas    46

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

165 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

2.  Jei nusižengimas kartojasi, Parlamento pirmininkas antrą kartą paragina Parlamento narį laikytis tvarkos, ir šis įspėjimas įrašomas į protokolą.

2.  Jei pažeidimas kartojasi, Parlamento pirmininkas antrą kartą paragina Parlamento narį laikytis tvarkos, ir šis įspėjimas įrašomas į protokolą.

Pakeitimas    47

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

165 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

3.  Jei trukdoma toliau ar padaromi nauji nusižengimai, Parlamento pirmininkas gali iš Parlamento nario atimti teisę kalbėti bei išprašyti jį iš salės neleisdamas dalyvauti likusioje plenarinio posėdžio dalyje. Ypač rimtais atvejais Parlamento pirmininkas gali atitinkamą Parlamento narį išprašyti iš salės neleisdamas dalyvauti likusioje plenarinio posėdžio dalyje nedelsdamas ir be antrojo įspėjimo. Generalinis sekretorius, pasitelkdamas į pagalbą salės tvarkdarius ir, jei būtina, Parlamento Apsaugos tarnybą, nedelsdamas pasirūpina, kad tokios drausminės priemonės būtų vykdomos.

3.  Jei elgesio normos pažeidžiamos toliau ar padaromi nauji pažeidimai, Parlamento pirmininkas gali iš Parlamento nario atimti teisę kalbėti bei išprašyti jį iš salės neleisdamas dalyvauti likusioje plenarinio posėdžio dalyje. Ypač rimtais atvejais Parlamento pirmininkas gali atitinkamą Parlamento narį išprašyti iš salės neleisdamas dalyvauti likusioje plenarinio posėdžio dalyje nedelsdamas ir be antrojo įspėjimo. Generalinis sekretorius, pasitelkdamas į pagalbą salės tvarkdarius ir, jei būtina, Parlamento Apsaugos tarnybą, nedelsdamas pasirūpina, kad tokios drausminės priemonės būtų vykdomos.

Pakeitimas    48

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

165 straipsnio 5 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

5.  Parlamento pirmininkas gali liepti nutraukti tiesioginę plenarinio posėdžio transliaciją, jei Parlamento narys savo kalba arba elgesiu ką nors šmeižia, reiškia rasistines ar ksenofobines mintis.

5.  Parlamento pirmininkas gali nuspręsti nutraukti tiesioginę plenarinio posėdžio transliaciją, jei Parlamento narys pažeidžia 11 straipsnio 3b arba 3c dalį.

Pakeitimas    49

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

165 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Parlamento pirmininkas gali nuspręsti iš posėdžio garso ir vaizdo įrašų ištrinti Parlamento nario kalbos dalis, kuriose kas nors šmeižiamas, reiškiamos rasistinės ar ksenofobinės mintys.

Parlamento pirmininkas gali nuspręsti iš posėdžio garso ir vaizdo įrašų ištrinti Parlamento nario kalbos dalis, kuriomis pažeidžiama 11 straipsnio 3b arba 3c dalis.

Pakeitimas    50

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

166 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

1.  Rimto trukdymo posėdžio darbui ir sutrikimų Parlamento darbe atvejais, kai pažeidžiami 11 straipsnyje nustatyti principai, Parlamento pirmininkas priima motyvuotą sprendimą, kuriuo skiriama atitinkama nuobauda.

1.  Šiurkštaus 11 straipsnio 3a–5b dalių pažeidimo atvejais Parlamento pirmininkas priima motyvuotą sprendimą, kuriuo pažeidimą padariusiam Parlamento nariui skiriama atitinkama nuobauda pagal šį straipsnį.

 

Kai pažeidžiama 11 straipsnio 3b arba 3c dalis, Parlamento pirmininkas gali priimti motyvuotą sprendimą pagal šį straipsnį, nepriklausomai nuo to, ar atitinkamam Parlamento nariui buvo anksčiau skirta 165 straipsnyje nustatyta kuri nors neatidėliotina priemonė, ar ne.

 

Kai pažeidžiama 11 straipsnio 3e dalis, Parlamento pirmininkas gali priimti motyvuotą sprendimą pagal šį straipsnį tik tada, jeigu pagal taikytiną vidaus administracinę priekabiavimo atvejų nagrinėjimo ir jo prevencijos procedūrą buvo nustatyta, kad būta priekabiavimo.

 

Parlamento pirmininkas gali skirti nuobaudą Parlamento nariui tais atvejais, kuriais pagal šias Darbo tvarkos taisykles arba Biuro pagal 25 straipsnį priimtą sprendimą numatyta taikyti šį straipsnį.

Prieš priimdamas sprendimą, Parlamento pirmininkas atitinkamo nario paprašo raštu pateikti pastabas. Ypatingais atvejais Parlamento pirmininkas gali atitinkamą narį pakviesti pateikti savo pastabas žodžiu.

 

Atitinkamam nariui apie tą sprendimą pranešama registruotu laišku arba, skubiais atvejais, per kurjerius.

 

Po to, kai apie tą sprendimą pranešama atitinkamam Parlamento nariui, apie jam paskirtą nuobaudą Parlamento pirmininkas paskelbia Parlamentui. Informuojami valdymo organų, komitetų ar delegacijų, kuriems tas Parlamento narys priklauso, pirmininkai.

 

Kai spendimas dėl nuobaudos tampa galutiniu, jis skelbiamas matomoje Parlamento interneto svetainės vietoje ir ten lieka likusią parlamentinės kadencijos dalį.

 

Pakeitimas    51

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

166 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Prieš priimdamas sprendimą, Parlamento pirmininkas atitinkamo nario paprašo raštu pateikti pastabas. Parlamento pirmininkas gali nuspręsti atitinkamą narį pakviesti pateikti savo pastabas žodžiu, jei tai daryti tikslingiau.

 

Atitinkamam Parlamento nariui apie sprendimą skirti nuobaudą pranešama registruotu laišku arba skubiais atvejais per kurjerius.

 

Po to, kai apie tą sprendimą pranešama atitinkamam Parlamento nariui, apie jam paskirtą nuobaudą Parlamento pirmininkas paskelbia Parlamentui. Informuojami valdymo organų, komitetų ar delegacijų, kuriems tas Parlamento narys priklauso, pirmininkai.

 

Kai sprendimas dėl nuobaudos tampa galutiniu, jis skelbiamas matomoje Parlamento interneto svetainės vietoje ir ten lieka likusią Parlamento kadencijos dalį.

Pakeitimas    52

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

166 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

2.  Įvertinant konkretų elgesį, būtina atsižvelgti į jo išskirtinį, pasikartojantį ar nuolatinį pobūdį, taip pat ir į jo šiurkštumo laipsnį.

2.  Įvertinant konkretų elgesį, būtina atsižvelgti į jo išskirtinį, pasikartojantį ar nuolatinį pobūdį, taip pat ir į jo šiurkštumo laipsnį. Atitinkamais atvejais taip pat atsižvelgiama į galimą žalą Europos Parlamento orumui ir reputacijai.

Reikėtų skirti matomo pobūdžio elgesį, kuris gali būti toleruojamas, jeigu juo niekas neįžeidžiamas ar neapšmeižiamas, kuris nėra rasistinis ar ksenofobinis ir neperžengia leistinų ribų, ir elgesį, kuriuo aktyviai trikdoma Parlamento veikla.

 

Pagrindimas

Siūloma išbraukti išaiškinimą, nes, viena vertus, pakeistas 166 straipsnis daugiau nebereglamentuos elgesio taisyklių ir, kita vertus, jo išaiškinimas turinio prasme bus perteklinis atsižvelgiant į siūlomą naują 11 straipsnio 3b dalies formuluotę.

Pakeitimas    53

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

166 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

4.  3 dalies b–e punktuose nustatytos priemonės gali būti padvigubintos, jei nusižengiama pakartotinai arba jei Parlamento narys atsisako laikytis priemonių, kurių imtasi pagal 165 straipsnio 3 dalį.

4.  3 dalies b–e punktuose nustatytos priemonės gali būti padvigubintos, jei pažeidžiama pakartotinai arba jei Parlamento narys atsisako laikytis priemonių, kurių imtasi pagal 165 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas    54

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

174 straipsnio 7 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

7.  Parlamento pirmininkas gali pasiūlyti balsuoti dėl kitų pakeitimų vienu metu, jei pakeitimai vienas kitą papildo, jeigu frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepaprašo atskiro balsavimo arba balsavimo dalimis. Pakeitimų autoriai taip pat gali pasiūlyti balsuoti dėl visų pakeitimų vienu metu, kai jų pakeitimai papildo vienas kitą.

7.  Parlamento pirmininkas gali pasiūlyti balsuoti dėl kitų pakeitimų vienu metu, jei pakeitimai vienas kitą papildo, jeigu frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepaprašo atskiro balsavimo arba balsavimo dalimis. Pakeitimų autoriai taip pat gali pasiūlyti balsuoti dėl savo pakeitimų.

Pakeitimas    55

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

174 straipsnio 10 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

10.  Dėl pakeitimų, dėl kurių prašoma balsuoti vardiniu būdu, vyksta atskiras balsavimas.

10.  Pakeitimai, dėl kurių prašoma balsuoti vardiniu būdu, teikiami balsuoti atskirai nuo kitų pakeitimų.

Pakeitimas    56

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

177 straipsnio išaiškinimas

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Bet koks šio straipsnio pažeidimas bus laikomas rimtu trukdymu posėdžio darbui pagal 166 straipsnio 1 dalį ir sukels tame straipsnyje nurodytas teisines pasekmes.

Bet koks šio straipsnio pažeidimas laikomas šiurkščiu 11 straipsnio 3b dalies pažeidimu.

Pagrindimas

Būtina suderinti su nauja 11 straipsnio 3a dalimi.

Pakeitimas    57

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

196 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

196 straipsnis

196 straipsnis

Nuolatinių komitetų sudarymas

Nuolatinių komitetų sudarymas

Pirmininkų sueigos siūlymu Parlamentas sudaro nuolatinius komitetus. Jų įgaliojimai nustatomi Darbo tvarkos taisyklių priede52. Tas priedas priimamas balsavusiųjų balsų dauguma. Šių komitetų nariai skiriami naujai išrinkto Parlamento pirmos mėnesinės sesijos metu ir perrenkami po dvejų su puse metų.

Pirmininkų sueigos siūlymu Parlamentas sudaro nuolatinius komitetus. Jų atsakomybės sritys nustatomos viename iš Darbo tvarkos taisyklių priedų52. Tas priedas priimamas balsavusiųjų balsų dauguma. Šių komitetų nariai skiriami naujai išrinkto Parlamento pirmos mėnesinės sesijos metu.

Nuolatinių komitetų įgaliojimai taip pat gali būti tvirtinami skirtingu nei komitetų sudarymo metu.

Nuolatinių komitetų atsakomybės sritys taip pat gali būti iš naujo nustatomos ne komitetų sudarymo metu.

_________________

_________________

52 Žr. V priedą.

52 Žr. V priedą.

Pagrindimas

Siūlomi 196 straipsnio pakeitimai įsigalios 2019 m. kartu su pakeistu 196 straipsniu.

Pakeitimas    58

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

204 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

1.  Per pirmąjį komiteto posėdį, vykstantį po komiteto narių paskyrimo pagal 199 straipsnį, komitetas išsirenka biurą, kurį sudaro pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai, renkami atskirais balsavimais iš tikrųjų to komiteto narių. Sprendimą dėl to, kiek pirmininko pavaduotojų bus renkama, priima Parlamentas, atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos pasiūlymą. Parlamento įvairovė turi būti atspindima kiekvieno komiteto biuro sudėtyje; neleidžiama, kad biurą sudarytų vien vyrai arba vien moterys arba kad visi pirmininko pavaduotojai būtų iš tos pačios valstybės nares.

1.  Per pirmąjį komiteto posėdį, vykstantį po komiteto narių paskyrimo pagal 199 straipsnį ir po dvejų su puse metų, komitetas išsirenka biurą, kurį sudaro pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai, renkami atskirais balsavimais iš tikrųjų to komiteto narių. Sprendimą dėl to, kiek pirmininko pavaduotojų bus renkama, priima Parlamentas, atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos pasiūlymą. Parlamento įvairovė turi būti atspindima kiekvieno komiteto biuro sudėtyje; neleidžiama, kad biurą sudarytų vien vyrai arba vien moterys arba kad visi pirmininko pavaduotojai būtų iš tos pačios valstybės narės.

Pagrindimas

Paaiškinama atsižvelgiant į siūlomą 196 straipsnio pakeitimą.

Pakeitimas    59

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

210 a straipsnio pavadinimas

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Komiteto susipažinimo su Parlamento gauta konfidencialia informacija procedūra

Komiteto susipažinimo su konfidencialia informacija uždarame posėdyje procedūra

Pakeitimas    60

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

210 a straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Kai komiteto pirmininkas paskelbia, kad bus taikoma konfidencialumo procedūra, posėdyje leidžiama dalyvauti tik komiteto nariams ir pareigūnams bei ekspertams, kuriuos iš anksto paskyrė pirmininkas ir kurių dalyvavimas posėdyje yra tikrai būtinas.

Kai komiteto pirmininkas pareiškia, kad turi būti taikoma konfidenciali procedūra, rengiamas uždaras posėdis ir jame gali dalyvauti tik komiteto nariai, įskaitant ir pavaduojančius narius. Komitetas, vadovaudamasis taikytinais tarpinstituciniais teisės aktais, gali nuspręsti, kad kiti Parlamento nariai gali dalyvauti posėdyje pagal 206 straipsnio 3 dalį. Posėdyje taip pat gali dalyvauti asmenys, kuriuos komiteto pirmininkas, laikydamasis visų Konfidencialios informacijos tvarkymo Europos Parlamente taisyklėse nustatytų apribojimų, nurodė kaip atitinkančius principą „būtina žinoti“. Norint susipažinti su slaptumo žyma „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“ ir aukštesnio lygio slaptumo žyma pažymėta įslaptinta informacija arba tuo atveju, jei esama tarpinstituciniuose teisės aktuose nustatytų specialių apribojimų dėl susipažinimo su informacija, gali būti taikomi papildomi apribojimai.

Pagrindimas

Pagrindinis šio pakeitimo tikslas – išvengti bet kokio galimo nesuderinamumo su taikytinomis konfidencialios informacijos tvarkymo taisyklėmis (2013 m. balandžio 15 d. Biuro sprendimas) ir taikytinais tarpinstituciniais susitarimais.

Pakeitimas    61

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

210 a straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

4.  Ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija (-os), pritaikę konfidencialumo procedūrą, gali pateikti prašymą išnagrinėti, ar nebuvo pažeistas slaptumas. Šis prašymas gali būti įrašytas į kito komiteto posėdžio darbotvarkę. Jei tam pritaria dauguma komiteto narių, komitetas gali nuspręsti klausimą perduoti Parlamento pirmininkui svarstyti toliau pagal 11 ir 166 straipsnius.

4.  Ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija (-os), pritaikę konfidencialumo procedūrą, gali pateikti prašymą išnagrinėti, ar nebuvo pažeistas slaptumas; tai nedaro poveikio taikytinoms taisyklėms dėl konfidencialumo pažeidimo. Šis prašymas gali būti įrašytas į kito komiteto posėdžio darbotvarkę. Jei tam pritaria dauguma komiteto narių, komitetas gali nuspręsti klausimą perduoti Parlamento pirmininkui svarstyti toliau pagal 11 ir 166 straipsnius.

Pakeitimas    62

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

211 straipsnio pavadinimas

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Viešieji svarstymai, susiję su piliečių iniciatyvomis

Viešieji svarstymai ir diskusijos dėl piliečių iniciatyvų

Pakeitimas    63

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

211 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Parlamentas rengia diskusijas dėl piliečių iniciatyvos, paskelbtos atitinkamame registre pagal Reglamento (ES) Nr. 211/2011 10 straipsnio 1 dalies a punktą, kitoje mėnesinėje sesijoje po viešojo svarstymo ir, įtraukdamas šias diskusijas į savo darbotvarkę, nusprendžia, ar diskusijos turi būti užbaigiamos rezoliucijos priėmimu. Diskusijos nebaigiamos rezoliucijos priėmimu, jei šios ar artimiausios mėnesinės sesijos posėdyje yra numatytas pranešimas tuo pačiu ar panašiu klausimu, nebent dėl ypatingų priežasčių Parlamento pirmininkas pasiūlytų priešingai. Jei Parlamentas nusprendžia diskusijas užbaigti rezoliucijos priėmimu, už atitinkamą klausimą atsakingas komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiančio Parlamento narių skaičius gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos. 123 straipsnio 3–8 dalys dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos pateikimo ir balsavimo dėl jų taikomos mutatis mutandis.

Pakeitimas    64

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

223 a straipsnio pavadinimo išnaša

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

61 223a straipsnis taikomas tik Europos politinėms partijoms ir Europos politiniams fondams, kaip nustatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 2 straipsnio 3 ir 4 dalyse. Žr. taip pat 224 ir 225 straipsnių išnašas.

61 223a straipsnis taikomas tik Europos politinėms partijoms ir Europos politiniams fondams, kaip nustatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 2 straipsnio 3 ir 4 dalyse.

Pakeitimas    65

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

223 a straipsnio 2 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 10 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą ne mažiau kaip 50 piliečių grupė gali pateikti pagrįstą prašymą, kuriuo Parlamentas raginamas prašyti atlikti 2 dalyje nurodytą patikrinimą. Šio pagrįsto prašymo negali nei teikti, nei pasirašyti Parlamento nariai. Jame turi būti pateikti pakankami faktiniai įrodymai, patvirtinantys, kad atitinkama Europos politinė partija ar Europos politinis fondas neatitinka 2 dalyje nurodytų sąlygų.

 

Parlamento pirmininkas priimtinus piliečių grupių prašymus perduoda komitetui, atsakingam už tolesnį prašymų nagrinėjimą.

 

Išnagrinėjęs prašymą (tai turi būti atlikta per keturis mėnesius nuo tos dienos, kai Parlamento pirmininkas perduoda prašymą), atsakingas komitetas jį sudarančių narių balsų dauguma, atstovaujančia ne mažiau kaip trims frakcijoms, gali pateikti pasiūlymą patenkinti prašymą ir apie tai pranešti Parlamento pirmininkui.

 

Piliečių grupė informuojama apie nagrinėjimo komitete rezultatus.

 

Gavęs komiteto pasiūlymą, Parlamento pirmininkas perduoda prašymą Parlamentui.

 

Perdavus tokį prašymą, Parlamentas balsavusiųjų dauguma nusprendžia, ar teikti prašymą Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijai.

 

Komitetas priima tokių piliečių grupių prašymų tvarkymo gaires.

Pakeitimas    66

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

229 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Šios nuostatos netaikomos peticijoms ir pareiškimams, dėl kurių nebūtinas sprendimas.

Šios nuostatos netaikomos peticijoms, piliečių iniciatyvoms ir pareiškimams, dėl kurių nebūtinas sprendimas.

Pagrindimas

Tikslas – užtikrinti, kad vykstančios procedūros Parlamente, susijusios su Europos piliečių iniciatyvomis, nebūtų nutrauktos pasibaigus tam tikrai kadencijai.

Pakeitimas    67

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II priedo pavadinimas

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

PAGAL 130, 130A, 130B, 131 IR 131A STRAIPSNIUS TEIKIAMIEMS KLAUSIMAMS, Į KURIUOS ATSAKOMA RAŠTU, TAIKOMI KRITERIJAII

PAGAL 130, 131 IR 131A STRAIPSNIUS TEIKIAMIEMS KLAUSIMAMS, Į KURIUOS ATSAKOMA RAŠTU, TAIKOMI KRITERIJAII

Pagrindimas

Suderinama su atitinkamais straipsniais.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

6.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Daniela Aiuto, Albert Deß, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 11 d.Teisinis pranešimas