Postup : 2018/2170(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0462/2018

Predkladané texty :

A8-0462/2018

Rozpravy :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Hlasovanie :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0046

SPRÁVA     
PDF 779kWORD 67k
12.12.2018
PE 625.598v04-00 A8-0462/2018

o zmenách rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ktoré sa týkajú

kapitol 1 a 4 hlavy I; kapitoly 3 hlavy V; kapitol 4 a 5 hlavy VII; kapitoly 1 hlavy VIII; hlavy XII; hlavy XIV a prílohy II

(2018/2170 (REG))

Výbor pre ústavné veci

Spravodajca: Richard Corbett

PR_REG

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmenách rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ktoré sa týkajú

kapitol 1 a 4 hlavy I; kapitoly 3 hlavy V; kapitol 4 a 5 hlavy VII; kapitoly 1 hlavy VIII; hlavy XII; hlavy XIV a prílohy II

(2018/2170 (REG))

Európsky parlament

–  so zreteľom na články 226 a 227 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A8-0462/2018),

1.  sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedených zmien;

2.  sa rozhodol, že zmeny nadobúdajú účinnosť v prvý deň nasledujúcej plenárnej schôdze okrem zmien, ktorými sa vkladá druhý pododsek odseku 3e do článku 11 a odsekov 6 a 7 Kódexu vhodného správania poslancov Európskeho parlamentu pri výkone ich funkcií, ako aj zmien článkov 196 a 204, ktoré nadobúdajú účinnosť na začiatku prvej plenárnej schôdze po najbližších voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa majú konať v roku 2019;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii pre informáciu.

Pozmeňujúci návrh    1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 11 – názov

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Finančné záujmy poslancov a pravidlá správania

Pravidlá správania

Odôvodnenie

Navrhuje sa rozdeliť súčasný článok 11 na článok 11, ktorý sa zaoberá iba pravidlami správania poslancov, a na (nové) články 11a a 11b, ktoré budú obsahovať odseky 1, 2, 6 a 7 súčasného článku 11.

Pozmeňujúci návrh  2

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 11 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  Parlament stanoví pravidlá upravujúce transparentnosť finančných záujmov jeho poslancov formou kódexu správania, ktorý musí schváliť väčšina všetkých jeho poslancov a ktorý tvorí prílohu k tomuto rokovaciemu poriadku4.

vypúšťa sa

Uvedené pravidlá nesmú inak poškodiť alebo obmedziť poslancov pri výkone ich mandátu alebo súvisiacej politickej či inej činnosti.

 

______________

 

4 Pozri prílohu I.

 

Odôvodnenie

Táto časť sa vypustí a vloží do nového článku 11a ods. 1. Pozri pozmeňujúci návrh 20.

Pozmeňujúci návrh    3

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 11 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Poslanci by sa mali systematicky držať zásady stretávať sa iba so zástupcami záujmových skupín, ktorí sa zaregistrovali v registri transparentnosti zriadenom dohodou medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou o registri transparentnosti5.

vypúšťa sa

______________

 

5 Dohoda zo 16. apríla 2014 medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou o registri transparentnosti pre organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky Európskej únie (Ú. v. EÚ L 277, 19.9.2014, s. 11).

 

Odôvodnenie

Táto časť sa vypustí a vloží do nového článku 11a ods. 2. Pozri pozmeňujúci návrh 20.

Pozmeňujúci návrh    4

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Správanie poslancov musí byť založené na vzájomnej úcte, hodnotách a princípoch stanovených v zmluvách, a najmä v Charte základných práv, a musí rešpektovať dôstojnosť Parlamentu. Okrem toho nesmie narúšať riadny priebeh parlamentnej činnosti, zachovanie bezpečnosti a poriadku v priestoroch Parlamentu ani fungovanie jeho vybavenia.

Správanie poslancov sa musí vyznačovať vzájomnou úctou a byť založené na hodnotách a princípoch stanovených v zmluvách, a najmä v Charte základných práv. Poslanci musia rešpektovať dôstojnosť Parlamentu a nesmú poškodzovať jeho dobré meno.

Pozmeňujúci návrh    5

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Počas parlamentných rozpráv sa poslanci zdržia hanlivého, rasistického alebo xenofóbneho vyjadrovania alebo správania, ani nevyvesia transparenty.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    6

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Poslanci dodržiavajú pravidlá Parlamentu o zaobchádzaní s dôvernými informáciami.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    7

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Nedodržiavanie týchto noriem a pravidiel môže viesť k použitiu opatrení v súlade s článkami 165, 166 a 167.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    8

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 11 – odsek 3 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Poslanci nesmú narúšať riadny priebeh parlamentnej činnosti ani ohrozovať zachovanie bezpečnosti a poriadku v priestoroch Parlamentu ani fungovanie jeho vybavenia.

Pozmeňujúci návrh    9

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 11 – odsek 3 b (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Poslanci nesmú narúšať poriadok v rokovacej sále a musia sa zdržať nevhodného správania. Nesmú vystavovať transparenty.

Pozmeňujúci návrh    10

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 11 – odsek 3 c (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

3c.  Počas parlamentných rozpráv v rokovacej sieni sa poslanci zdržia urážlivých vyjadrení.

Pozmeňujúci návrh    11

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 11 – odsek 3 c (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Pri posúdení toho, či sú vyjadrenia, ktoré poslanec použil v parlamentnej rozprave, urážlivé, by sa mali okrem iného zohľadňovať rozpoznateľné úmysly rečníka, vnímanie vyhlásenia verejnosťou, rozsah, v akom poškodzuje dôstojnosť a dobré meno Parlamentu, a slobodu prejavu príslušného poslanca. Napríklad hanlivé vyjadrenia, tzv. nenávistné prejavy a podnecovanie k diskriminácii, založenej predovšetkým na niektorom z dôvodov uvedených v článku 21 Charty základných práv, by spravidla predstavovali prípady „urážlivého vyjadrovania“ v zmysle tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    12

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 11 – odsek 3 d (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

3d.  Poslanci musia dodržiavať pravidlá Parlamentu o zaobchádzaní s dôvernými informáciami.

Pozmeňujúci návrh    13

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 11 – odsek 3 e (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

3e.  Poslanci sa zdržia akéhokoľvek druhu psychického alebo sexuálneho obťažovania a dodržiavajú kódex vhodného správania poslancov Európskeho parlamentu pri výkone ich povinností, ktorý je pripojený k tomuto rokovaciemu poriadku ako príloha1a.

 

Poslanci nemôžu byť zvolení do funkcií v rámci Parlamentu ani žiadneho z jeho orgánov, vymenovaní za spravodajcu, ani sa nemôžu zúčastniť na oficiálnej delegácii či medziinštitucionálnych rokovaniach, ak nepodpísali vyhlásenie týkajúce sa tohto kódexu.

 

____________________

 

1a Kódex vhodného správania poslancov v Európskom parlamente pri výkone ich funkcií, ktorý bol Predsedníctvom prijatý 2. júla 2018, bude prílohou k týmto pravidlám.

Pozmeňujúci návrh    14

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 11 – odsek 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

4.  Uplatnenie tohto článku inak nebráni živým parlamentným diskusiám ani slobode prejavu poslancov.

vypúšťa sa

Je založené na plnom dodržiavaní výsadných práv poslancov, ako sú vymedzené v primárnom práve Únie a štatúte poslancov.

 

Opiera sa o princíp transparentnosti a zaručuje, že s každým príslušným ustanovením v tejto veci budú poslanci, ktorí sú jednotlivo informovaní o svojich právach a povinnostiach, oboznámení.

 

Pozmeňujúci návrh    15

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 11 – odsek 5

Platný text

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak osoba, ktorú zamestnáva poslanec, alebo iná osoba, ktorej poslanec zaobstaral vstup do priestorov Parlamentu alebo prístup k vybaveniu Parlamentu, nedodržiava pravidlá správania stanovené v odseku 3, dotknutému poslancovi môžu byť prípadne uložené sankcie stanovené v článku 166.

5.  Ak osoba, ktorá pracuje pre poslanca, alebo iná osoba, ktorej poslanec zaobstaral vstup do priestorov Parlamentu alebo prístup k vybaveniu Parlamentu, nedodržiava pravidlá správania stanovené v tomto článku, môže byť zodpovednosť za toto správanie prípadne pripisovaná dotknutému poslancovi.

Pozmeňujúci návrh    16

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 11 – odsek 5 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Uplatňovanie tohto článku inak nenarúša živé parlamentné rozpravy ani slobodu prejavu poslancov.

Pozmeňujúci návrh    17

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 11 – odsek 5 b (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

5b.  Tento článok sa primerane uplatňuje v parlamentných orgánoch, výboroch a delegáciách.

Odôvodnenie

Navrhované doplnenie s cieľom zabezpečiť, analogicky k článku 165 ods. 7, uplatnenie sankčného režimu na nevhodné správanie vo výboroch, orgánoch a delegáciách Parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    18

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 11 – odsek 6

Platný text

Pozmeňujúci návrh

6.  Kvestori určia maximálny počet asistentov, ktorých môže každý poslanec zaregistrovať.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tu vypustiť a vložiť do nového článku 11b. Pozri pozmeňujúci návrh 20.

Pozmeňujúci návrh    19

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 11 – odsek 7

Platný text

Pozmeňujúci návrh

7.  Kódex správania a práva a výsady bývalých poslancov stanoví Predsedníctvo rozhodnutím. Nesmie sa zaviesť rozdielne zaobchádzanie s bývalými poslancami.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tu vypustiť a vložiť do nového článku 11a ods. 5. Pozri pozmeňujúci návrh 20.

Pozmeňujúci návrh    20

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 11 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Finančné záujmy poslancov a register transparentnosti

 

1.  Parlament stanoví pravidlá upravujúce transparentnosť finančných záujmov poslancov formou kódexu správania, ktorý musí schváliť väčšina všetkých jeho poslancov a ktorý tvorí prílohu k tomuto rokovaciemu poriadku.1a.

 

Uvedené pravidlá nesmú inak poškodiť alebo obmedziť poslancov pri výkone ich mandátu alebo súvisiacej politickej či inej činnosti.

 

2.  Poslanci by sa mali systematicky riadiť zásadou stretávať sa iba so zástupcami záujmových skupín, ktorí sa zaregistrovali v registri transparentnosti zriadenom dohodou medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou o registri transparentnosti1b.

 

3.  Poslanci by mali na internete zverejňovať všetky plánované stretnutia so zástupcami záujmových skupín, ktoré patria do pôsobnosti registra transparentnosti. Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 6 prílohy I, spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia a predsedovia výborov ku každej správe zverejnia online všetky plánované stretnutia so zástupcami záujmových skupín, ktoré patria do pôsobnosti registra transparentnosti. Predsedníctvo zabezpečí potrebnú infraštruktúru na webovom sídle Parlamentu.

 

4.  Predsedníctvo zabezpečí potrebnú infraštruktúru na internetovej stránke poslancov na webovom sídle Parlamentu pre tých poslancov, ktorí chcú uverejniť dobrovoľný audit alebo potvrdenie v zmysle platných pravidiel štatútu poslancov a jeho vykonávacích pravidiel o tom, že ich použitie príspevku na všeobecné výdavky je v súlade s platnými pravidlami štatútu poslancov a jeho vykonávacími pravidlami.

 

5.  Kódex správania a práva a výsady bývalých poslancov stanoví Predsedníctvo rozhodnutím. S bývalými poslancami sa nesmie zaobchádzať rozdielne.

 

__________________

 

1a Pozri prílohu I.

 

1b Dohoda zo 16. apríla 2014 medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou o registri transparentnosti pre organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky Európskej únie (Ú. v. EÚ L 277, 19.9.2014, s. 11).

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúce návrhy 2, 3 a 18.

Pozmeňujúci návrh    21

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 34 – odsek 1a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Činnosť medziskupín a iných neoficiálnych zoskupení musí byť úplne transparentná a tieto medziskupiny a zoskupenia sa nemôžu zúčastňovať na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli viesť k zámene s oficiálnymi činnosťami Parlamentu alebo jeho orgánov. Nesmú organizovať podujatia v tretích krajinách, ktoré sa konajú v rovnakom čase ako služobná cesta oficiálneho orgánu Parlamentu vrátane oficiálnej volebnej pozorovateľskej delegácie.

Pozmeňujúci návrh    22

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 34 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Činnosť takýchto zoskupení musí byť úplne transparentná a zoskupenia sa nemôžu zúčastňovať na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli viesť k zámene s oficiálnymi činnosťami Parlamentu alebo jeho orgánov. Ak sú dodržané podmienky stanovené v pravidlách, ktoré prijalo Predsedníctvo a ktorými sa riadi vytvorenie takýchto zoskupení, politické skupiny môžu uľahčovať ich činnosť tým, že im poskytnú logistickú podporu.

2.  Ak sú dodržané podmienky stanovené vo vnútorných pravidlách Parlamentu, ktorými sa riadi vytvorenie takýchto zoskupení, politická skupina môže uľahčovať ich činnosť tým, že im poskytne logistickú podporu.

Pozmeňujúci návrh    23

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 34 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Ďalšie neoficiálne zoskupenia sú tiež povinné do konca nasledujúceho mesiaca vydať vyhlásenie o akejkoľvek podpore, peňažnej alebo hmotnej, ktorú poslanci samostatne neohlásili v súlade s ich povinnosťami podľa prílohy I.

Pozmeňujúci návrh    24

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 34 – odsek 3 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Na činnostiach medziskupiny alebo činnostiach iných neoficiálnych zoskupení usporiadaných v priestoroch Parlamentu sa môžu zúčastniť len zástupcovia záujmových skupín, ktorí sú zaregistrovaní v registri transparentnosti, napríklad účasťou na stretnutiach alebo podujatiach medziskupiny alebo iného neoficiálneho zoskupenia, poskytovaním podpory tejto skupine alebo spoločnou organizáciou jej podujatí.

Pozmeňujúci návrh    25

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 34 – odsek 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

4.  Kvestori vedú register vyhlásení uvedených v odseku 3. Tento register sa zverejňuje na internetovej stránke Parlamentu. Kvestori prijmú podrobné pravidlá týkajúce sa týchto vyhlásení a zabezpečia účinné presadzovanie tohto článku.

4.  Kvestori vedú register vyhlásení uvedených v odseku 3. Kvestori prijmú podrobné pravidlá týkajúce sa týchto vyhlásení a ich zverejňovania na webovom sídle Parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    26

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 34 – odsek 4 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Kvestori zabezpečia účinné presadzovanie tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    27

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 128 – odsek 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

4.  Jeden z autorov otázky môže predniesť otázku v Parlamente. Adresát na ňu odpovedá.

4.  Poslanec, ktorého vopred určia autori otázky, prednesie otázku v Parlamente. Ak je tento poslanec neprítomný, otázka prepadá. Adresát na ňu odpovie.

Odôvodnenie

Zosúladenie s navrhovaným článkom 130b ods. 4 – pozri nižšie.

Pozmeňujúci návrh    28

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 130 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý poslanec môže položiť predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku otázky na písomné zodpovedanie v súlade s kritériami uvedenými v prílohe k tomuto rokovaciemu poriadku27. Za obsah otázok zodpovedajú výlučne ich autori.

1.  Každý poslanec, politická skupina alebo výbor môže položiť predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku otázky na písomné zodpovedanie v súlade s kritériami uvedenými v prílohe k tomuto rokovaciemu poriadku27. Za obsah otázok zodpovedajú výlučne ich autori.

________________________

____________________

27 Pozri prílohu II.

27 Pozri prílohu II.

Pozmeňujúci návrh    29

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 130 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Otázky sa predkladajú predsedovi Parlamentu. Predseda Parlamentu rozhoduje vo veciach týkajúcich sa prípustnosti otázky. Rozhodnutie predsedu Parlamentu nevychádza výlučne z ustanovení prílohy uvedenej v odseku 1, ale z ustanovení tohto rokovacieho poriadku všeobecne. Odôvodnené rozhodnutie predsedu Parlamentu sa oznámi autorovi otázky.

2.  Otázky sa predkladajú predsedovi Parlamentu v elektronickej forme. Predseda Parlamentu rozhoduje vo veciach týkajúcich sa prípustnosti otázky. Rozhodnutie predsedu Parlamentu nevychádza výlučne z ustanovení prílohy uvedenej v odseku 1, ale z ustanovení tohto rokovacieho poriadku všeobecne. Odôvodnené rozhodnutie predsedu Parlamentu sa oznámi autorovi otázky.

Pozmeňujúci návrh    30

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 130 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

3.  Otázky sa predkladajú v elektronickom formáte. Každý poslanec môže predložiť najviac 20 otázok počas kĺzavého obdobia troch mesiacov.

3.  Každý poslanec, politická skupina alebo výbor môže predložiť najviac 20 otázok počas kĺzavého obdobia troch mesiacov. Vo všeobecnosti adresát odpovie na otázky do šiestich týždňov od času, keď mu boli postúpené. Každý poslanec, politická skupina alebo výbor však môže každý mesiac určiť jednu z otázok za „prioritnú otázku“, na ktorú má adresát odpovedať do troch týždňov od času, keď mu bola postúpená.

Pozmeňujúci návrh    31

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 130 – odsek 5

Platný text

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak adresát nemôže otázku zodpovedať v lehote troch týždňov (prioritná otázka) alebo šiestich týždňov (nie prioritná otázka) od jej postúpenia adresátovi, môže sa na žiadosť autora zaradiť do programu nasledujúcej schôdze príslušného výboru.

5.  Ak adresát nezodpovie otázku v lehote stanovenej v odseku 3, príslušný výbor môže rozhodnúť o jej zaradení do programu svojej nasledujúcej schôdze.

Pozmeňujúci návrh    32

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 130 – odsek 6

Platný text

Pozmeňujúci návrh

6.  Každý poslanec môže položiť jednu prioritnú otázku mesačne.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    33

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 130 – odsek 7

Platný text

Pozmeňujúci návrh

7.  Otázky a všetky odpovede vrátane ich súvisiacich príloh sa uverejňujú na internetovej stránke Parlamentu.

7.  Otázky a odpovede vrátane ich súvisiacich príloh sa uverejňujú na webovom sídle Parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    34

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 130 a

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 130 a

vypúšťa sa

Menšie interpelácie na písomné zodpovedanie

 

1.  V menších interpeláciách, ktoré pozostávajú z otázok na písomné zodpovedanie, môže výbor, politická skupina alebo najmenej päť percent všetkých poslancov Parlamentu požiadať Radu, Komisiu alebo podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o poskytnutie informácií Parlamentu o špecifických záležitostiach.

 

Tieto otázky sa predkladajú predsedovi Parlamentu, ktorý za predpokladu, že sú v súlade s týmto rokovacím poriadkom vo všeobecnosti a že spĺňajú kritériá stanovené v prílohe k tomuto rokovaciemu poriadku28, požiada adresáta o zodpovedanie v lehote dvoch týždňov. Predseda Parlamentu môže túto lehotu po konzultácii s autormi otázok predĺžiť.

 

2.  Otázky a odpovede sa uverejňujú na webovom sídle Parlamentu.

 

_____________________

 

28 Pozri prílohu II.

 

Odôvodnenie

Vypustené po spojení článkov 130 a 130a.

Pozmeňujúci návrh    35

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 130 b – názov

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou

Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie

Pozmeňujúci návrh    36

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 130 b – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  Vo väčších interpeláciách, ktoré pozostávajú z otázok na písomné zodpovedanie s rozpravou, môže výbor, politická skupina alebo najmenej päť percent všetkých poslancov Parlamentu položiť tieto otázky Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Otázky môžu obsahovať krátke odôvodnenie.

1.  Väčšie interpelácie pozostávajú z otázok na písomné zodpovedanie, ktoré politická skupina položí Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Tieto otázky sa predkladajú písomne predsedovi Parlamentu, ktorý za predpokladu, že tieto otázky sú v súlade s týmto rokovacím poriadkom vo všeobecnosti a že spĺňajú kritériá stanovené v prílohe k tomuto rokovaciemu poriadku29, okamžite informuje adresáta o otázke a požiada ho o vyjadrenie, či ju zodpovie, a ak áno, kedy.

 

_____________________

 

29 Pozri prílohu II.

 

Pozmeňujúci návrh    37

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 130 b – odsek 1a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Väčšia interpelácia je vo všeobecnom záujme a musí byť písomne predložená predsedovi. Nesmie mať viac ako 500 slov. Za predpokladu, že väčšia interpelácia je všeobecne v súlade s ustanoveniami rokovacieho poriadku, predseda ju bezodkladne postúpi adresátovi na písomné zodpovedanie.

Pozmeňujúci návrh    38

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 130 b – odsek 1 b (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Každý rok môže byť podaných najviac 30 väčších interpelácií. Konferencia predsedov zabezpečí spravodlivé rozdelenie týchto interpelácií medzi politické skupiny a žiadna politická skupina nemôže predložiť viac než jednu väčšiu interpeláciu za mesiac.

Pozmeňujúci návrh    39

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 130 b – odsek 1 c (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1c.  Ak adresát neodpovie na väčšiu interpeláciu do šiestich týždňov od času, keď mu bola doručená, interpelácia sa na žiadosť autora zaradí do konečného návrhu programu Parlamentu v súlade s postupom ustanoveným v článku 149 a s výhradou odseku 3a.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh 40.

Pozmeňujúci návrh    40

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 130 b – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Väčšia interpelácia sa po prijatí písomnej odpovede zaradí do návrhu programu Parlamentu v súlade s postupom stanoveným v článku 149. Rozprava sa musí uskutočniť v prípade, že o to požiada výbor, politická skupina alebo najmenej päť percent všetkých poslancov Parlamentu.

2.  Väčšia interpelácia sa po prijatí písomného zodpovedania, ak o to požiadajú poslanci alebo politická skupina či skupiny, ktoré dosiahnu aspoň strednú prahovú hodnotu, zaradí do konečného návrhu programu Parlamentu v súlade s postupom stanoveným v článku 149 a s výhradou odseku 3a.

Pozmeňujúci návrh    41

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 130 b – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak adresát odmietne na otázku odpovedať alebo tak neurobí do troch týždňov, otázka sa zaradí do návrhu programu. Rozprava sa musí uskutočniť v prípade, že o to požiada výbor, politická skupina alebo najmenej päť percent všetkých poslancov Parlamentu. Pred rozpravou môže jeden z autorov otázky uviesť dodatočné dôvody na položenie otázky.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh 38.

Pozmeňujúci návrh    42

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 130 b – odsek 3 a

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Počet väčších interpelácií, o ktorých sa rokuje počas tej istej plenárnej schôdze, nesmie presiahnuť tri. Ak sa pri viac ako troch väčších interpeláciách počas tej istej plenárnej schôdze vyžaduje rozprava, Konferencia predsedov ich zahrnie do konečného návrhu programu v poradí, v akom dostala žiadosti o rozpravu.

Pozmeňujúci návrh    43

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 130 b – odsek 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

4.  Jeden z autorov otázky môže predniesť otázku v Parlamente. Otázku zodpovie jeden člen príslušnej inštitúcie.

4.  Väčšiu interpeláciu prednesie v Parlamente poslanec, ktorého vopred určil autor, alebo poslanci žiadajúci o rozpravu v súlade s odsekom 2. Ak je tento poslanec neprítomný, väčšia interpelácia prepadá. Adresát na ňu odpovie.

Primerane sa uplatní článok 123 ods. 2 až 5 o predkladaní návrhov uznesení a hlasovaní o nich.

Primerane sa uplatní článok 123 ods. 2 až 8 o predkladaní návrhov uznesení a hlasovaní o nich..

Pozmeňujúci návrh    44

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 130 b – odsek 5

Platný text

Pozmeňujúci návrh

5.  Tieto otázky a odpovede na ne sa uverejňujú na internetovej stránke Parlamentu.

5.  Tieto interpelácie a odpovede na ne sa uverejňujú na webovom sídle Parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    45

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 165 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  Predseda napomenie každého poslanca, ktorý narúša riadny priebeh rokovania, alebo správanie ktorého sa nezlučuje s príslušnými ustanoveniami článku 11.

1.  Predseda napomenie každého poslanca, ktorý poruší pravidlá správania stanovené v článku 11 ods. 3b alebo 3c.

Pozmeňujúci návrh    46

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 165 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade opakovaného narušenia predseda poslanca napomenie druhý raz a táto skutočnosť sa zaznamená v zápisnici.

2.  V prípade opakovaného porušenia predseda poslanca napomenie druhý raz a táto skutočnosť sa zaznamená v zápisnici.

Pozmeňujúci návrh    47

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 165 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak poslanec pokračuje v rušení poriadku, alebo pri ďalšom narušení mu môže predseda odobrať slovo a vykázať ho z rokovacej sály až do konca rokovania. V prípadoch mimoriadne závažného narušenia môže predseda tiež pristúpiť k okamžitému vykázaniu tohto poslanca z rokovacej sály až do konca rokovania bez druhého napomenutia. Generálny tajomník okamžite zabezpečí, aby sa také disciplinárne opatrenie vykonalo za pomoci uvádzačov a v prípade potreby za pomoci bezpečnostnej služby Parlamentu.

3.  Ak poslanec pokračuje v porušovaní poriadku alebo sa dopustí ďalšieho porušenia, predseda mu môže odobrať slovo a vykázať ho z rokovacej sály až do konca rokovania. V mimoriadne závažnom prípade narušenia môže predseda tiež pristúpiť k okamžitému vykázaniu tohto poslanca z rokovacej sály až do konca rokovania bez druhého napomenutia. Generálny tajomník okamžite zabezpečí, aby sa také disciplinárne opatrenie vykonalo za pomoci uvádzačov a v prípade potreby za pomoci bezpečnostnej služby Parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    48

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 165 – odsek 5

Platný text

Pozmeňujúci návrh

5.  Predseda môže rozhodnúť o prerušení živého vysielania z rokovania v prípade hanlivých, rasistických alebo xenofóbnych vyjadrení alebo správania poslanca.

5.  Predseda môže rozhodnúť o prerušení živého vysielania z rokovania v prípade, že sa poslanec dopustí porušenia článku 11 ods. 3b alebo 3c.

Pozmeňujúci návrh    49

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 165 – odsek 6 – pododsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Predseda môže nariadiť vymazanie z audiovizuálneho záznamu tých častí vystúpenia poslanca, v ktorých sú použité hanlivé, rasistické alebo xenofóbne výrazy.

Predseda môže nariadiť vymazanie z audiovizuálneho záznamu tých častí vystúpenia poslanca, ktorými porušuje článok 11 ods. 3b alebo 3c.

Pozmeňujúci návrh    50

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 166 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípadoch závažného narušenia poriadku alebo chodu Parlamentu porušením zásad stanovených v článku 11 predseda Parlamentu prijme odôvodnené rozhodnutie ukladajúce primeranú sankciu.

1.  V prípadoch závažného porušenia článku 11 ods. 3a až 5b predseda Parlamentu prijme odôvodnené rozhodnutie ukladajúce primeranú sankciu v súlade s týmto článkom.

 

Vo vzťahu k článku 11 ods. 3b alebo 3c môže predseda prijať odôvodnené rozhodnutie podľa tohto článku bez ohľadu na to, či bolo predtým voči danému poslancovi prijaté okamžité opatrenie v zmysle článku 165.

 

Vo vzťahu k článku 11 ods. 3e môže predseda prijať odôvodnené rozhodnutie podľa tohto článku až vtedy, keď sa v súlade s platným vnútorným administratívnym postupom týkajúcim sa obťažovania a jeho prevencie zistí, že došlo k obťažovaniu.

 

Predseda môže poslancovi uložiť sankciu v prípadoch, v ktorých sa týmto rokovacím poriadkom alebo rozhodnutím prijatým Predsedníctvom podľa článku 25 ustanovuje uplatňovanie tohto článku.

Predseda Parlamentu pred prijatím rozhodnutia vyzve dotknutého poslanca, aby predložil písomné pripomienky. Vo výnimočných prípadoch môže predseda zvolať ústne vypočutie dotknutého poslanca.

 

Toto rozhodnutie sa oznámi dotknutému poslancovi prostredníctvom doporučeného listu alebo, v naliehavých prípadoch, prostredníctvom uvádzačov.

 

Po oznámení tohto rozhodnutia dotknutému poslancovi predseda oznámi v Parlamente každú sankciu uloženú poslancovi. Oznámi sa to aj predsedajúcim funkcionárom orgánov, výborov a delegácií, v ktorých poslanec pôsobí.

 

Po konečnom potvrdení sankcie sa táto viditeľne uverejní na internetovej stránke Parlamentu, kde ostane na zvyšok volebného obdobia.

 

Pozmeňujúci návrh    51

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 166 – odsek 1 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Predseda Parlamentu pred prijatím rozhodnutia vyzve dotknutého poslanca, aby predložil písomné pripomienky. Ak je to vhodnejšie, môže predseda namiesto toho zvolať ústne vypočutie.

 

Rozhodnutie o uložení sankcie sa oznámi dotknutému poslancovi prostredníctvom doporučeného listu alebo v naliehavých prípadoch prostredníctvom uvádzačov.

 

Po oznámení tohto rozhodnutia dotknutému poslancovi predseda oznámi v Parlamente každú sankciu uloženú poslancovi. Oznámi sa to aj úradujúcim predsedom orgánov, výborov a delegácií, v ktorých poslanec pôsobí.

 

Po konečnom potvrdení sankcie sa táto viditeľne uverejní na internetovej stránke Parlamentu, kde ostane na zvyšok volebného obdobia.

Pozmeňujúci návrh    52

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 166 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

2.  Pri posudzovaní správania sa berie do úvahy, či je správanie mimoriadne, opakované alebo trvalé, ako aj stupeň jeho závažnosti.

2.  Pri posudzovaní správania sa berie do úvahy, či je správanie mimoriadne, opakované alebo trvalé, ako aj stupeň jeho závažnosti. V náležitých prípadoch sa zohľadní aj prípadné poškodenie dôstojnosti a dobrého mena Parlamentu.

Malo by sa rozlišovať medzi aktmi vizuálnej povahy, ktoré možno tolerovať, ak nie sú urážlivé, hanlivé, rasistické alebo xenofóbne a neprekračujú rozumnú mieru, a aktmi, ktoré aktívnym spôsobom narúšajú parlamentnú činnosť.

 

Odôvodnenie

Navrhuje sa vymazať výklad, pretože na jednej strane sa revidovaný článok 166 už nebude zaoberať pravidlami správania a na druhej strane bude obsahovo tento výklad nadbytočný vzhľadom na navrhnuté znenie článku 11 ods. 3b.

Pozmeňujúci návrh    53

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 166 – odsek 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

4.  Opatrenia stanovené v odseku 3 písm. b) až e) sa môžu zdvojnásobiť v prípade opakovaného priestupku, alebo ak sa poslanec odmietne podrobiť opatreniu prijatému podľa článku 165 ods. 3.

4.  Opatrenia stanovené v odseku 3 písm. b) až e) sa môžu zdvojnásobiť v prípade opakovaného porušenia, alebo ak sa poslanec odmietne podrobiť opatreniu prijatému podľa článku 165 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    54

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 174 – odsek 7

Platný text

Pozmeňujúci návrh

7.  Predseda môže zaradiť do spoločného hlasovania iné pozmeňujúce návrhy, ak sa vzájomne dopĺňajú, pokiaľ politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadali o oddelené hlasovanie alebo hlasovanie po častiach. Autori pozmeňujúcich návrhov môžu takisto navrhnúť spoločné hlasovanie, ak sa ich pozmeňujúce návrhy vzájomne dopĺňajú.

7.  Predseda môže zaradiť do spoločného hlasovania iné pozmeňujúce návrhy, ak sa vzájomne dopĺňajú, pokiaľ politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadali o oddelené hlasovanie alebo hlasovanie po častiach. Autori pozmeňujúcich návrhov môžu takisto navrhnúť, aby sa o ich pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo spoločne.

Pozmeňujúci návrh    55

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 174 – odsek 10

Platný text

Pozmeňujúci návrh

10.  O pozmeňujúcich návrhoch, pri ktorých bolo požiadané o hlasovanie podľa mien, sa hlasuje jednotlivo.

10.  O pozmeňujúcich návrhoch, pri ktorých bolo požiadané o hlasovanie podľa mien, sa hlasuje oddelene od ostatných pozmeňovacích návrhov.

Pozmeňujúci návrh    56

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 177 – názov

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Každé porušenie tohto článku sa považuje za závažný prípad narušenia poriadku v zmysle článku 166 ods. 1 a má právne následky stanovené v uvedenom článku.

Každé porušenie tohto článku sa považuje za závažné porušenie článku 11 ods. 3b.

Odôvodnenie

Potrebné zosúladenie s novým článkom 11 ods. 3b.

Pozmeňujúci návrh    57

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 196

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 196

Článok 196

Zriaďovanie stálych výborov

Zriaďovanie stálych výborov

Parlament na návrh Konferencie predsedov zriaďuje stále výbory. Ich pôsobnosť je vymedzená v prílohe k tomuto rokovaciemu poriadku52. Uvedená príloha sa prijíma väčšinou odovzdaných hlasov. Ich členovia sa vymenujú počas prvej schôdze nasledujúcej po voľbách do Parlamentu a potom znova po dva a pol roku.

Parlament na návrh Konferencie predsedov zriaďuje stále výbory. Ich pôsobnosť je vymedzená v prílohe k tomuto rokovaciemu poriadku52. Uvedená príloha sa prijíma väčšinou odovzdaných hlasov. Ich členovia sa vymenujú počas prvej schôdze nasledujúcej po voľbách do Parlamentu.

Pôsobnosť stálych výborov sa môže vymedziť aj v inom čase než pri zriadení výboru.

Pôsobnosť stálych výborov sa môže znovu vymedziť aj v inom čase než pri zriadení výboru.

_________________

_________________

52 Pozri prílohu V.

52 Pozri prílohu V.

Odôvodnenie

Navrhované zmeny týkajúce sa článku 196 by nadobudli účinnosť v roku 2019 spolu s prepracovaným článkom 196.

Pozmeňujúci návrh    58

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 204 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

1.  Výbor na svojej prvej schôdzi po vymenovaní členov výboru podľa článku 199 zvolí spomedzi svojich riadnych členov predsedníctvo zložené z predsedu a podpredsedov v samostatných hlasovaniach. Počet podpredsedov, ktorí sa majú zvoliť, určí Parlament na návrh Konferencie predsedov. Rozmanitosť Parlamentu sa musí zohľadniť v zložení predsedníctva každého výboru; nie je prípustné čisto mužské alebo čisto ženské zloženie predsedníctva ani aby všetci podpredsedovia pochádzali z toho istého členského štátu.

1.  Výbor na svojej prvej schôdzi po vymenovaní členov výboru podľa článku 199 a znovu po dva a pol roku zvolí spomedzi svojich riadnych členov predsedníctvo zložené z predsedu a podpredsedov v samostatných hlasovaniach. Počet podpredsedov, ktorí sa majú zvoliť, určí Parlament na návrh Konferencie predsedov. Rozmanitosť Parlamentu sa musí zohľadniť v zložení predsedníctva každého výboru; nie je prípustné čisto mužské alebo čisto ženské zloženie predsedníctva ani aby všetci podpredsedovia pochádzali z toho istého členského štátu.

Odôvodnenie

Objasnenie po navrhovanej zmene článku 196.

Pozmeňujúci návrh    59

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 210 a – názov

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Postup na konzultácie výboru o dôverných informáciách doručených Parlamentu

Postup konzultácie výboru o dôverných informáciách na schôdzi výboru za zatvorenými dverami

Pozmeňujúci návrh    60

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 210 a – odsek 3 – pododsek 1

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Ak predseda výboru vyhlásil, že sa má uplatniť postup pre dôverné informácie, schôdze sa zúčastnia len členovia výboru a úradníci a experti, ktorých predseda vopred určil a ktorých prítomnosť je vyslovene nevyhnutná.

Ak predseda výboru vyhlásil, že sa má uplatniť postup pre dôverné informácie, uskutoční sa schôdza za zatvorenými dverami, na ktorej sa môžu zúčastniť len členovia výboru vrátane náhradníkov. Výbor môže v súlade s platným medziinštitucionálnym právnym rámcom rozhodnúť, že na schôdzi sa môžu zúčastniť aj ostatní členovia podľa článku 206 ods. 3. Na schôdzi sa môžu zúčastniť aj tie osoby, ktoré predseda vopred určil ako osoby, ktoré tieto informácie potrebujú s náležitým ohľadom na akékoľvek obmedzenia vyplývajúce z platných pravidiel upravujúcich zaobchádzanie Parlamentu s dôvernými informáciami. Pokiaľ ide o sprístupňovanie utajovaných skutočností so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a vyšším stupňom alebo v prípade osobitných obmedzení prístupu vyplývajúcich z medziinštitucionálneho právneho rámca, môžu sa uplatňovať dodatočné obmedzenia.

Odôvodnenie

Hlavným cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabrániť nesúladu s platnými vykonávacími pravidlami týkajúcimi sa zaobchádzania s dôvernými informáciami (rozhodnutie Predsedníctva z 15. apríla 2013), ako aj platnými medziinštitucionálnymi dohodami.

Pozmeňujúci návrh    61

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 210 a – odsek 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

4.  Členovia výboru alebo politická skupina či politické skupiny, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu vo výbore, ktorý použil postup pre dôverné informácie, môžu požiadať o prešetrenie porušenia dôvernosti informácií. Túto žiadosť možno zaradiť do programu nasledujúcej schôdze výboru. Výbor môže väčšinou hlasov svojich členov rozhodnúť, že predloží vec predsedovi Parlamentu na ďalšie posúdenie podľa článkov 11 a 166.

4.  Bez toho, aby boli dotknuté platné predpisy týkajúce sa porušenia dôvernosti vo všeobecnosti, členovia výboru alebo politická skupina či politické skupiny, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu vo výbore, ktorý použil postup pre dôverné informácie, môžu požiadať o prešetrenie porušenia dôvernosti informácií. Túto žiadosť možno zaradiť do programu nasledujúcej schôdze výboru. Výbor môže väčšinou hlasov svojich členov rozhodnúť, že predloží vec predsedovi Parlamentu na ďalšie posúdenie podľa článkov 11 a 166.

Pozmeňujúci návrh    62

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 211 – názov

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Verejné vypočutia o iniciatívach občanov

Verejné vypočutia a rozpravy o iniciatívach občanov

Pozmeňujúci návrh    63

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 211 – odsek 7 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Parlament usporiada rozpravu o iniciatíve občanov uverejnenej v príslušnom registri podľa článku 10 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 211/2011 na plenárnej schôdzi, ktorá nasleduje po verejnom vypočutí, a pri zaraďovaní rozpravy do svojho programu rozhodne o tom, či rozpravu ukončí prijatím uznesenia. Parlament neukončí rozpravu prijatím uznesenia, ak je správa o rovnakej alebo podobnej záležitosti predmetom tej istej alebo nasledujúcej schôdze, pokiaľ predseda Parlamentu z výnimočných dôvodov nenavrhne inak. Ak Parlament rozhodne o ukončení rozpravy prijatím uznesenia, môže gestorský výbor, politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, predložiť návrh uznesenia. Primerane sa uplatní článok 123 ods. 3 až 8 o predkladaní návrhov uznesení a hlasovaní o nich.

Pozmeňujúci návrh    64

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 223 a – názov – poznámka pod čiarou

Platný text

Pozmeňujúci návrh

61 Článok 223a tohto rokovacieho poriadku sa uplatňuje len na európske politické strany a európske politické nadácie v zmysle článku 2 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014. Pozri tiež poznámky pod čiarou k článkom 224 a 225 tohto rokovacieho poriadku.

61 Článok 223a tohto rokovacieho poriadku sa uplatňuje len na európske politické strany a európske politické nadácie v zmysle článku 2 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

Pozmeňujúci návrh    65

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 223 a – odsek 2 a (nový)

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Na základe článku 10 ods. 3 prvého pododseku nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 môže skupina najmenej 50 občanov predložiť odôvodnenú žiadosť, ktorou vyzýva Parlament, aby požiadal o overenie uvedené v odseku 2. Túto odôvodnenú žiadosť nesmú poslanci vyhlásiť ani podpísať. Žiadosť obsahuje podstatné vecné dôkazy potvrdzujúce, že príslušná európska politická strana alebo európska politická nadácia nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2.

 

Predseda postúpi prípustné žiadosti skupín občanov výboru, ktorý je zodpovedný za ďalšie preskúmanie.

 

Po tomto preskúmaní, ktoré sa má uskutočniť do štyroch mesiacov od predloženia žiadosti predsedom, môže gestorský výbor väčšinou svojich poslancov zastupujúcich aspoň tri politických skupín navrhnúť, že návrhom sa treba ďalej zaoberať a informovať o tom predsedu.

 

Skupina občanov je informovaná o výsledku preskúmania výboru.

 

Po prijatí návrhu výboru predseda upovedomí o žiadosti Parlament.

 

Po tomto oznámení Parlament väčšinou odovzdaných hlasov rozhodne o tom, či podá žiadosť Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie.

 

Výbor prijme usmernenia k spracovaniu takýchto žiadostí skupín občanov.

Pozmeňujúci návrh    66

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 229 – odsek 3

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na petície a oznámenia, ktoré nevyžadujú prijatie rozhodnutia.

Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na petície, iniciatívy občanov a oznámenia, ktoré nevyžadujú prijatie rozhodnutia.

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť, aby prebiehajúce konania Parlamentu týkajúce sa EIO na konci daného obdobia nezanikli.

Pozmeňujúci návrh    67

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Príloha II – názov

Platný text

Pozmeňujúci návrh

KRITÉRIÁ PRE OTÁZKY A INTERPELÁCIE NA PÍSOMNÉ ZODPOVEDANIE PODĽA ČLÁNKOV 130, 130A, 130B, 131 A 131A ROKOVACIEHO PORIADKU

KRITÉRIÁ PRE OTÁZKY A INTERPELÁCIE NA PÍSOMNÉ ZODPOVEDANIE PODĽA ČLÁNKOV 130, 131 A 131A ROKOVACIEHO PORIADKU

Odôvodnenie

Zosúladenie s príslušnými článkami.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

6.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Albert Deß, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 14. januára 2019Právne oznámenie