Förfarande : 2018/2170(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0462/2018

Ingivna texter :

A8-0462/2018

Debatter :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Omröstningar :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0046

BETÄNKANDE     
PDF 678kWORD 88k
12.12.2018
PE 625.598v04-00 A8-0462/2018

om ändringar av arbetsordningen vilka påverkar avdelning I kapitlen 1 och 4, avdelning V kapitel 3, avdelning VII kapitlen 4 och 5, avdelning VIII kapitel 1, avdelning XII, avdelning XIV samt bilaga II

(2018/2170(REG))

Utskottet för konstitutionella frågor

Föredragande: Richard Corbett

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ändringar av arbetsordningen vilka påverkar

avdelning I kapitlen 1 och 4, avdelning V kapitel 3, avdelning VII kapitlen 4 och 5, avdelning VIII kapitel 1, avdelning XII, avdelning XIV samt bilaga II

(2018/2170(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artiklarna 226 och 227 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A8-0462/2018).

1.  Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2.  Europaparlamentet beslutar att ändringarna ska träda i kraft den första dagen av nästa sammanträdesperiod med undantag av de ändringar som innebär införande av punkt 3e andra stycket i artikel 11 och punkterna 6 och 7 i uppförandekoden The Code of Appropriate Behaviour for Members of the European Parliament in Exercising Their Duties (ej översatt till svenska) samt ändringarna till artiklarna 196 och 204, som ska träda i kraft vid öppnandet av den första sammanträdesperioden efter nästa val till Europaparlamentet, som ska hållas 2019.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Ändringsförslag    1

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 11 – rubriken

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Ledamöternas ekonomiska intressen och uppföranderegler

Uppföranderegler

Motivering

Förslaget är att dela upp nuvarande artikel 11 i en artikel 11 rörande enbart ledamöternas uppföranderegler och två nya artiklar – artiklarna 11a och 11b – för punkterna 1, 2, 6 och 7 i nuvarande artikel 11.

Ändringsförslag  2

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 11 – punkt 1

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

1.  Parlamentet ska fastställa regler om öppenhet i fråga om ledamöternas ekonomiska intressen i form av en uppförandekod som ska antas av en majoritet av dess ledamöter och fogas som bilaga till arbetsordningen4.

utgår

Dessa regler får inte på annat sätt hindra eller begränsa en ledamots utövande av sitt mandat, politisk verksamhet eller annan verksamhet i förbindelse härmed.

 

______________

 

4 Se bilaga I.

 

Motivering

Texten bör utgå här och införas i en ny artikel (artikel 11a) som punkt 1. Se ändringsförslag 20.

Ändringsförslag    3

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 11 – punkt 2

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

2.  Ledamöterna bör systematiskt tillämpa en praxis som innebär att de endast träffar företrädare för intressegrupper som är registrerade i det öppenhetsregister som inrättats genom avtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om öppenhetsregistret5.

utgår

______________

 

5 Avtal av den 16 april 2014 mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om öppenhetsregistret för organisationer och egenföretagare som är involverade i utformning och genomförande av EU:s politik (EUT L 277, 19.9.2014, s. 11)

 

Motivering

Texten bör utgå här och införas i en ny artikel (artikel 11a) som punkt 2. Se ändringsförslag 20.

Ändringsförslag    4

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Ledamöternas uppträdande ska präglas av ömsesidig respekt baserad på de värderingar och principer som fastställs i fördragen, och särskilt i stadgan om de grundläggande rättigheterna, och ledamöterna ska slå vakt om parlamentets värdighet. Dessutom ska de uppträda på ett sätt som inte stör parlamentets arbete, undergräver säkerheten och ordningen i någon av parlamentets byggnader eller hindrar parlamentets utrustning från att fungera.

Ledamöternas uppträdande ska präglas av ömsesidig respekt och baseras på de värderingar och principer som fastställs i fördragen, och särskilt i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Ledamöterna ska slå vakt om parlamentets värdighet och får inte skada dess anseende.

Ändringsförslag    5

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Ledamöterna får inte i parlamentets debatter använda sådant språkbruk eller uppträda på sådant sätt som är ärekränkande, rasistiskt eller främlingsfientligt och får inte heller använda sig av banderoller.

utgår

Ändringsförslag    6

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 3

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Ledamöterna ska följa parlamentets regler om behandling av konfidentiell information.

utgår

Ändringsförslag    7

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 4

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Om dessa föreskrifter och regler inte respekteras får åtgärder i enlighet med artiklarna 165, 166 och 167 tillämpas.

utgår

Ändringsförslag    8

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3a.  Ledamöterna ska uppträda på ett sätt som inte stör parlamentets arbete, undergräver säkerheten och ordningen i någon av parlamentets byggnader eller hindrar parlamentets utrustning från att fungera.

Ändringsförslag    9

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 11 – punkt 3b (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3b.  Ledamöterna ska uppträda på ett sätt som inte stör ordningen i kammaren och även i övrigt avhålla sig från att uppträda på ett olämpligt sätt. De får inte använda sig av banderoller.

Ändringsförslag    10

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 11 – punkt 3c (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3c.  Ledamöterna får i parlamentets debatter i kammaren inte använda ett språk som innehåller stötande formuleringar.

Ändringsförslag    11

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 11 – punkt 3c (ny) – tolkningen

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Vid bedömningen av huruvida det språk som en ledamot använder i parlamentets debatter innehåller stötande formuleringar bör man beakta bland annat talarens identifierbara avsikter, hur allmänheten uppfattat uttalandet, i vilken utsträckning det skadar parlamentets värdighet och anseende samt den berörda ledamotens yttrandefrihet. Exempelvis skulle ärekränkande språkbruk, hatpropaganda och uppvigling till diskriminering – särskilt på någon av de grunder som avses i artikel 21 i stadgan om de grundläggande rättigheterna – normalt utgöra fall av stötande formuleringar i den mening som avses i denna artikel.

Ändringsförslag    12

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 11 – punkt 3d (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3d.  Ledamöterna ska följa parlamentets regler om behandling av konfidentiell information.

Ändringsförslag    13

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 11 – punkt 3e (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3e.  Ledamöterna ska avhålla sig från varje form av mobbning och sexuella trakasserier och ska respektera uppförandekoden The Code of Appropriate Behaviour for Members of the European Parliament in Exercising Their Duties (ej översatt till svenska), som fogats till denna arbetsordning som en bilaga1a.

 

En ledamot får inte väljas till en befattning inom Europaparlamentet eller dess organ, utses till föredragande eller delta i en officiell delegation eller i interinstitutionella förhandlingar om han eller hon inte har undertecknat förklaringen avseende den uppförandekoden.

 

____________________

 

1a Uppförandekoden The Code of Appropriate Behaviour for Members of the European Parliament in Exercising Their Duties (ej översatt till svenska), som antogs av presidiet den 2 juli 2018, ska fogas till denna arbetsordning som en bilaga.

Ändringsförslag    14

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 11 – punkt 4

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

4.  Tillämpningen av denna artikel får inte på annat sätt vara till hinder för en livlig debatt i parlamentet eller begränsa ledamöternas yttrandefrihet.

utgår

Artikeln ska tillämpas med fullt iakttagande av ledamöternas befogenheter, i enlighet med vad som fastställs i unionens primärrätt och i ledamotsstadgan.

 

Artikeln ska tillämpas med iakttagande av öppenhetsprincipen och på ett sätt som klargör de gällande bestämmelserna för ledamöterna, och de ska informeras personligen om sina rättigheter och skyldigheter.

 

Ändringsförslag    15

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 11 – punkt 5

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

5.  Om en person som är anställd av en ledamot, eller en annan person som har getts tillträde till parlamentets lokaler eller utrustning genom en ledamots försorg, inte följer uppförandereglerna i punkt 3, kan den berörda ledamoten vid behov bli föremål för de påföljder som föreskrivs i artikel 166.

5.  Om en person som arbetar för en ledamot, eller en annan person som har getts tillträde till parlamentets lokaler eller utrustning genom en ledamots försorg, inte följer uppförandereglerna i denna artikel, kan uppförandet i fråga vid behov läggas den berörda ledamoten till last.

Ändringsförslag    16

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

5a.  Tillämpningen av denna artikel får inte på annat sätt vara till hinder för en livlig debatt i parlamentet eller begränsa ledamöternas yttrandefrihet.

Ändringsförslag    17

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 11 – punkt 5b (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

5b.  Denna artikel ska i tillämpliga delar tillämpas på parlamentets organ, utskott och delegationer.

Motivering

Föreslaget tillägg för att i analogi med artikel 165.7 säkerställa tillämpning av systemet med sanktioner vid otillbörligt uppförande i parlamentets utskott, organ och delegationer.

Ändringsförslag    18

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 11 – punkt 6

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

6.  Kvestorerna ska besluta om det högsta antal assistenter som får registreras av varje ledamot.

utgår

Motivering

Texten bör utgå här och införas i en ny artikel (artikel 11b). Se ändringsförslag 20.

Ändringsförslag    19

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 11 – punkt 7

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

7.  Uppförandekod, rättigheter och privilegier för före detta ledamöter ska fastställas genom ett beslut av presidiet. Alla före detta ledamöter ska behandlas lika.

utgår

Motivering

Texten bör utgå här och införas i en ny artikel (artikel 11a) som punkt 5. Se ändringsförslag 20.

Ändringsförslag    20

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 11a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Ledamöternas ekonomiska intressen och öppenhetsregistret

 

1.  Parlamentet ska fastställa regler om öppenhet i fråga om ledamöternas ekonomiska intressen i form av en uppförandekod som ska antas av en majoritet av dess ledamöter och fogas som bilaga till arbetsordningen1a.

 

Dessa regler får inte på annat sätt hindra eller begränsa en ledamots utövande av sitt mandat, politisk verksamhet eller annan verksamhet i förbindelse härmed.

 

2.  Ledamöterna bör systematiskt tillämpa en praxis som innebär att de endast träffar företrädare för intressegrupper som är registrerade i det öppenhetsregister som inrättats genom avtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om öppenhetsregistret1b.

 

3.  Ledamöterna bör på internet offentliggöra alla planerade möten med företrädare för intressegrupper som omfattas av öppenhetsregistret. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.6 i bilaga I ska föredragande, skuggföredragande och utskottsordförande för varje betänkande på internet offentliggöra alla planerade möten med företrädare för intressegrupper som omfattas av öppenhetsregistret. Presidiet ska erbjuda nödvändig infrastruktur på parlamentets webbplats.

 

4.  Presidiet ska erbjuda nödvändig infrastruktur på ledamöternas onlinesidor på parlamentets webbplats för de ledamöter som vill offentliggöra en frivillig revision eller bekräftelse – i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna i ledamotsstadgan och dess tillämpningsföreskrifter – av att deras användning av ersättningen för allmänna utgifter överensstämmer med de tillämpliga bestämmelserna i ledamotsstadgan och dess tillämpningsföreskrifter.

 

5.  Uppförandekod, rättigheter och privilegier för före detta ledamöter ska fastställas genom ett beslut av presidiet. Alla före detta ledamöter ska behandlas lika.

 

__________________

 

1a Se bilaga I.

 

1b Avtal av den 16 april 2014 mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om öppenhetsregistret för organisationer och egenföretagare som är involverade i utformning och genomförande av EU:s politik (EUT L 277, 19.9.2014, s. 11)

Motivering

Se ändringsförslagen 2, 3 och 18.

Ändringsförslag    21

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 34 – punkt 1a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1a.  Full insyn ska medges i tvärpolitiska och andra inofficiella gruppers verksamhet, och dessa grupper får inte delta i verksamhet som skulle kunna leda till att förväxlingar sker med parlamentets eller dess organs officiella verksamhet. De får inte anordna evenemang i tredjeländer som sammanfaller med en tjänsteresa för ett officiellt parlamentsorgan, inklusive en officiell valövervakningsdelegation.

Ändringsförslag    22

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 34 – punkt 2

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

2.  Full insyn ska medges i sådana gruppers verksamhet, och dessa grupper får inte delta i verksamhet som skulle kunna leda till att förväxlingar sker med parlamentets eller dess organs officiella verksamhet. De politiska grupperna får, under förutsättning att villkoren i de bestämmelser som presidiet har antagit om inrättande av tvärpolitiska grupper eller andra inofficiella grupper är uppfyllda, underlätta dessa gruppers verksamhet genom att förse dem med logistiskt stöd.

2.  En politisk grupp får, under förutsättning att villkoren i parlamentets interna bestämmelser om inrättande av sådana grupper är uppfyllda, underlätta dessa gruppers verksamhet genom att förse dem med logistiskt stöd.

Ändringsförslag    23

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 34 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Andra inofficiella grupper ska också, senast vid utgången av efterföljande månad, redogöra för alla bidrag, både ekonomiska och andra, som ledamöterna inte har uppgett individuellt i enlighet med sina skyldigheter enligt bilaga I.

Ändringsförslag    24

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 34 – punkt 3a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3a.  Endast företrädare för intressegrupper som är registrerade i öppenhetsregistret får delta i tvärpolitiska och andra inofficiella gruppers verksamhet i parlamentets lokaler, till exempel genom att närvara vid en tvärpolitisk eller någon annan inofficiell grupps sammanträden eller evenemang, genom att erbjuda gruppen stöd eller genom att delta i anordnandet av gruppens evenemang.

Ändringsförslag    25

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 34 – punkt 4

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

4.  Kvestorerna ska ansvara för att ett register förs över de redogörelser som avses i punkt 3. Registret ska offentliggöras på Europaparlamentets webbplats. Kvestorerna ska anta närmare bestämmelser och villkor för redogörelserna och säkerställa att denna artikel verkligen efterlevs.

4.  Kvestorerna ska ansvara för att ett register förs över de redogörelser som avses i punkt 3. Kvestorerna ska anta närmare bestämmelser och villkor för redogörelserna och för deras offentliggörande på parlamentets webbplats.

Ändringsförslag    26

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 34 – punkt 4a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

4a.  Kvestorerna ska säkerställa att denna artikel efterlevs i praktiken.

Ändringsförslag    27

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 128 – punkt 4

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

4.  En av frågeställarna får utveckla frågan i kammaren. Adressaten ska besvara frågan.

4.  En ledamot som utsetts i förväg av frågeställarna ska utveckla frågan i kammaren. Om den ledamoten inte är närvarande ska frågan utgå. Adressaten ska besvara frågan.

Motivering

Anpassning till den föreslagna artikel 130b.4 – se nedan.

Ändringsförslag    28

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 130 – punkt 1

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

1.  Alla ledamöter får ställa frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik i enlighet med de kriterier som fastställs i en bilaga till arbetsordningen27. Frågeställaren får själv avgöra vad frågorna ska handla om.

1.  Alla ledamöter, en politisk grupp eller ett utskott får ställa frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik i enlighet med de kriterier som fastställs i en bilaga till arbetsordningen27. Frågeställaren får själv avgöra vad frågorna ska handla om.

________________________

____________________

27 Se bilaga II.

27 Se bilaga II.

Ändringsförslag    29

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 130 – punkt 2

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

2.  Frågorna ska inges till talmannen. I tveksamma fall ska talmannen avgöra om en fråga är tillåtlig eller inte. Talmannens beslut ska inte uteslutande grundas på bestämmelserna i den bilaga som avses i punkt 1 utan på bestämmelserna i denna arbetsordning i allmänhet. Talmannens motiverade beslut ska meddelas frågeställaren.

2.  Frågorna ska inges i elektroniskt format till talmannen. I tveksamma fall ska talmannen avgöra om en fråga är tillåtlig eller inte. Talmannens beslut ska inte uteslutande grundas på bestämmelserna i den bilaga som avses i punkt 1 utan på bestämmelserna i denna arbetsordning i allmänhet. Talmannens motiverade beslut ska meddelas frågeställaren.

Ändringsförslag    30

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 130 – punkt 3

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

3.  Frågorna ska inges i elektroniskt format. Varje ledamot får inge högst tjugo frågor under en löpande tremånadersperiod.

3.  Varje ledamot, politisk grupp eller utskott får inge högst tjugo frågor under en löpande tremånadersperiod. I regel ska frågorna besvaras av adressaten inom sex veckor efter översändandet till adressaten. Varje ledamot, politisk grupp eller utskott får emellertid varje månad beteckna en av sina frågor som ”prioriterad fråga”, och denna fråga ska besvaras av adressaten inom tre veckor efter översändandet till adressaten.

Ändringsförslag    31

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 130 – punkt 5

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

5.  Om en fråga inte kan besvaras av adressaten inom tre veckor (prioriterad fråga) eller sex veckor (icke-prioriterad fråga) efter översändandet till adressaten, får den på frågeställarens begäran föras upp på föredragningslistan till nästa sammanträde i det ansvariga utskottet.

5.  Om en fråga inte besvarats av adressaten inom den tidsfrist som anges i punkt 3 får det ansvariga utskottet besluta att föra upp den på föredragningslistan till sitt nästa sammanträde.

Ändringsförslag    32

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 130 – punkt 6

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

6.  Varje ledamot får ställa en prioriterad fråga per månad.

utgår

Ändringsförslag    33

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 130 – punkt 7

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

7.  Frågor, samt svar på dessa, inbegripet eventuella tillhörande bilagor, ska offentliggöras på parlamentets webbplats.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    34

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 130a

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 130a

utgår

Mindre interpellationer för skriftligt besvarande

 

1.  Beträffande mindre interpellationer, som består av frågor för skriftligt besvarande, får rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik uppmanas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter att tillhandahålla parlamentet information om särskilda frågor.

 

Sådana frågor ska överlämnas till talmannen, som – under förutsättning att frågorna är förenliga med arbetsordningen i allmänhet och uppfyller de kriterier som fastställs i en bilaga till denna arbetsordning28 – ska be adressaten att svara inom två veckor. Talmannen får förlänga denna tidsfrist i samråd med frågeställarna.

 

2.  Frågor och svar ska offentliggöras på parlamentets webbplats.

 

_____________________

 

28 Se bilaga II.

 

Motivering

Utgår till följd av sammanslagningen av artiklarna 130 och 130a.

Ändringsförslag    35

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 130b – rubriken

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt

Större interpellationer för skriftligt besvarande

Ändringsförslag    36

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 130b – punkt 1

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

1.  Vid större interpellationer, bestående av frågor för skriftlig besvarande med debatt, får frågorna ställas till rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Frågorna får inkludera en kortfattad motivering.

1.  Större interpellationer ska bestå av frågor för skriftlig besvarande ställda till rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av en politisk grupp.

Sådana frågor ska överlämnas skriftligen till talmannen, som – under förutsättning att frågorna är förenliga med arbetsordningen i allmänhet och uppfyller de kriterier som fastställs i en bilaga till denna arbetsordning29 – omedelbart ska meddela frågans adressat och be denne ange huruvida frågan kommer att besvaras, och när detta i så fall kommer att ske.

 

_____________________

 

29 Se bilaga II.

 

Ändringsförslag    37

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 130b – punkt 1a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1a.  Den större interpellationen ska vara av allmänt intresse och ska överlämnas skriftligen till talmannen. Den får omfatta högst 500 ord. Under förutsättning att den större interpellationen är förenlig med bestämmelserna i denna arbetsordning i allmänhet, ska talmannen omedelbart skicka den till adressaten för skriftligt besvarande.

Ändringsförslag    38

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 130b – punkt 1b (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1b.  Det får inte förekomma fler än 30 större interpellationer per år. Talmanskonferensen ska säkerställa en rättvis fördelning av sådana interpellationer mellan de politiska grupperna, och ingen politisk grupp får inge fler än en per månad.

Ändringsförslag    39

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 130b – punkt 1c (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1c.  Om adressaten underlåter att besvara den större interpellationen inom sex veckor efter översändandet till adressaten, ska interpellationen på begäran av författaren föras upp på parlamentets slutgiltiga förslag till föredragningslista i enlighet med förfarandet i artikel 149, om inte annat följer av punkt 3a.

Motivering

Se ändringsförslag 40.

Ändringsförslag    40

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 130b – punkt 2

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

2.  Vid mottagande av det skriftliga svaret ska den större interpellationen föras upp på parlamentets förslag till föredragningslista i enlighet med förfarandet i artikel 149. En debatt måste hållas om ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter så begär.

2.  Vid mottagande av det skriftliga svaret ska den större interpellationen, på begäran av ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet, föras upp på parlamentets slutgiltiga förslag till föredragningslista i enlighet med förfarandet i artikel 149, om inte annat följer av punkt 3a.

Ändringsförslag    41

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 130b – punkt 3

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

3.  Om frågans adressat nekar att besvara frågan eller underlåter att göra det inom de kommande tre veckorna ska frågan föras upp på förslaget till föredragningslista. En debatt måste hållas om ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter så begär. Före debatten får en av frågeställarna ges tillåtelse att ange ytterligare motiveringar för frågan.

utgår

Motivering

Se ändringsförslag 38.

Ändringsförslag    42

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 130b – punkt 3a

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3a. De större interpellationer som debatteras under en och samma sammanträdesperiod får inte överskrida tre till antalet. Om debatter begärs för fler än tre större interpellationer under en och samma sammanträdesperiod ska talmanskonferensen inkludera dem i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista i den ordning den mottagit dessa begäranden om debatt.

Ändringsförslag    43

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 130b – punkt 4

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

4.  En av frågeställarna får utveckla frågan i kammaren. En ledamot av den berörda institutionen ska besvara frågan.

4.  En ledamot som utsetts i förväg av författaren, eller av dem som begär debatten i enlighet med punkt 2, ska utveckla den större interpellationen i kammaren. Om den ledamoten inte är närvarande ska den större interpellationen utgå. Adressaten ska besvara frågan.

Artikel 123.2-123.5, som avser ingivande av och omröstning om resolutionsförslag, ska tillämpas i tillämpliga delar.

Artikel 123.2–123.8, som avser ingivande av och omröstning om resolutionsförslag, ska tillämpas i tillämpliga delar.

Ändringsförslag    44

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 130b – punkt 5

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

5.  Dessa frågor, samt svaren på dem, ska offentliggöras på parlamentets webbplats.

5.  Dessa interpellationer, samt svaren på dem, ska offentliggöras på parlamentets webbplats.

Ändringsförslag    45

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 165 – punkt 1

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

1.  Varje ledamot som uppträder störande under ett sammanträde eller uppträder på ett sätt som strider mot tillämpliga bestämmelser i artikel 11 ska kallas till ordningen av talmannen.

1.  Varje ledamot som överträder de uppföranderegler som fastställs i artikel 11.3b eller 11.3c ska kallas till ordningen av talmannen.

Ändringsförslag    46

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 165 – punkt 2

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

2.  Om förseelsen upprepas ska talmannen en andra gång kalla ledamoten till ordningen, och saken ska föras till sammanträdesprotokollet.

2.  Om överträdelsen upprepas ska talmannen en andra gång kalla ledamoten till ordningen, och saken ska föras till sammanträdesprotokollet.

Ändringsförslag    47

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 165 – punkt 3

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

3.  Vid fortsatt störande uppträdande eller om ytterligare förseelser begås får talmannen förbjuda ledamoten att ta till orda eller uppmana ledamoten att lämna plenisalen för återstoden av sammanträdet. Vid synnerligen grova ordningsförseelser får talmannen omedelbart uppmana ledamoten att lämna plenisalen för återstoden av sammanträdet utan att dessförinnan än en gång ha återkallat till ordningen. Generalsekreteraren ska utan dröjsmål se till att denna disciplinära åtgärd verkställs med hjälp av vaktmästarna och vid behov med hjälp av parlamentets säkerhetstjänst.

3.  Vid fortsatt överträdelse eller om ytterligare överträdelser begås får talmannen förbjuda ledamoten att ta till orda eller uppmana ledamoten att lämna plenisalen för återstoden av sammanträdet. Vid synnerligen grova ordningsförseelser får talmannen omedelbart uppmana ledamoten att lämna plenisalen för återstoden av sammanträdet utan att dessförinnan än en gång ha återkallat till ordningen. Generalsekreteraren ska utan dröjsmål se till att denna disciplinära åtgärd verkställs med hjälp av vaktmästarna och vid behov med hjälp av parlamentets säkerhetstjänst.

Ändringsförslag    48

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 165 – punkt 5

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

5.  Talmannen får besluta att avbryta direktsändningen av sammanträdet om en ledamot uttrycker sig eller beter sig på ett förolämpande, rasistiskt eller främlingsfientligt sätt.

5.  Talmannen får besluta att avbryta direktsändningen av sammanträdet om en ledamot överträder artikel 11.3b eller 11.3c.

Ändringsförslag    49

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 165 – punkt 6 – stycke 1

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Talmannen får besluta att från den audiovisuella upptagningen av förhandlingarna stryka de delar av en ledamots anförande som innehåller ett förolämpande, rasistiskt eller främlingsfientligt språkbruk.

Talmannen får besluta att från den audiovisuella upptagningen av förhandlingarna stryka de delar av en ledamots anförande som utgör en överträdelse av artikel 11.3b eller 11.3c.

Ändringsförslag    50

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 166 – punkt 1

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

1.  Vid grova fall av störande uppträdande eller försök att störa parlamentets överläggningar som står i strid med de principer som fastställs i artikel 11 ska talmannen fatta ett motiverat beslut om lämpliga påföljder.

1.  Vid grova fall av överträdelse av artikel 11.3a–11.5b ska talmannen fatta ett motiverat beslut om lämpliga påföljder för den berörda ledamoten i enlighet med denna artikel.

 

När det gäller artikel 11.3b eller 11.3c får talmannen fatta ett motiverat beslut enligt denna artikel oberoende av om omedelbara åtgärder i den mening som avses i artikel 165 tidigare vidtagits mot den berörda ledamoten.

 

När det gäller artikel 11.3e får talmannen fatta ett motiverat beslut enligt denna artikel endast efter det att trakasserier fastställts ha förekommit, i enlighet med det tillämpliga interna administrativa förfarandet avseende trakasserier och förebyggande och förhindrande av trakasserier.

 

Talmannen får ålägga en ledamot påföljder i fall där denna arbetsordning eller ett beslut av presidiet enligt artikel 25 föreskriver tillämpning av denna artikel.

Den berörda ledamoten ska av talmannen uppmanas att inkomma med skriftliga synpunkter innan beslutet antas. I undantagsfall får talmannen kalla till en muntlig utfrågning av den berörda ledamoten.

 

Den berörda ledamoten ska meddelas beslutet per rekommenderat brev eller, i brådskande fall, via vaktmästarna.

 

Varje påföljd för en ledamot ska tillkännages av talmannen i parlamentet efter att beslutet har meddelats den berörda ledamoten. Ordförandena för de organ, utskott och delegationer som ledamoten tillhör ska informeras.

 

När påföljden slutgiltigt fastställts ska den offentliggöras på ett synligt ställe på Europaparlamentets webbplats och förbli där under återstoden av valperioden.

 

Ändringsförslag    51

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 166 – punkt 1a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1a.  Den berörda ledamoten ska av talmannen uppmanas att inkomma med skriftliga synpunkter innan beslutet antas. Talmannen får kalla till en muntlig utfrågning i stället om det är lämpligare.

 

Den berörda ledamoten ska meddelas beslutet om påföljder per rekommenderat brev eller, i brådskande fall, via vaktmästarna.

 

Varje påföljd för en ledamot ska tillkännages av talmannen i kammaren efter att beslutet har meddelats den berörda ledamoten. Ordförandena för de organ, utskott och delegationer som ledamoten tillhör ska informeras.

 

När påföljden slutgiltigt fastställts ska den offentliggöras på ett synligt ställe på Europaparlamentets webbplats och förbli där under återstoden av valperioden.

Ändringsförslag    52

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 166 – punkt 2

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

2.  Hänsyn bör tas till om sådant uppträdande manifesterats vid enstaka eller upprepade tillfällen eller ständigt upprepas och hur allvarlig överträdelsen är.

2.  Hänsyn bör tas till om sådant uppträdande manifesterats vid enstaka eller upprepade tillfällen eller ständigt upprepas och hur allvarlig överträdelsen är. I tillämpliga fall ska hänsyn också tas till eventuell skada som parlamentets värdighet och anseende lidit.

Åtskillnad bör göras mellan å ena sidan synliga former av uppträdande, som kan tolereras under förutsättning att uppträdandet inte är kränkande, förolämpande, rasistiskt eller främlingsfientligt och håller sig inom rimliga gränser, och å andra sidan sådant som direkt stör den parlamentariska verksamheten.

 

Motivering

Det föreslås att tolkningen utgår eftersom dels den nya artikel 166 inte längre skulle inbegripa regler om uppförande, dels denna tolkning innehållsmässigt skulle vara överflödig i ljuset av den föreslagna nya lydelsen av artikel 11.3b.

Ändringsförslag    53

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 166 – punkt 4

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

4.  De åtgärder som anges i punkt 3 b–e får fördubblas vid upprepade överträdelser, eller om ledamoten vägrar att rätta sig efter en åtgärd som vidtagits enligt artikel 165.3.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    54

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 174 – punkt 7

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

7.  Talmannen får låta andra ändringsförslag gå till gemensam omröstning om de kompletterar varandra, såvida inte en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet begärt särskild eller delad omröstning. Författarna till ändringsförslag som kompletterar varandra har även rätt att föreslå en gemensam omröstning.

7.  Talmannen får låta andra ändringsförslag gå till gemensam omröstning om de kompletterar varandra, såvida inte en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet begärt särskild eller delad omröstning. Författarna till ändringsförslag har även rätt att föreslå en gemensam omröstning om sina ändringsförslag.

Ändringsförslag    55

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 174 – punkt 10

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

10.  Omröstning om ändringsförslag för vilka namnupprop har begärts ska förrättas separat.

10.  Omröstning om ändringsförslag för vilka namnupprop har begärts ska förrättas separat från andra ändringsförslag.

Ändringsförslag    56

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 177 – tolkningen

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Alla överträdelser av denna artikel ska anses vara ett sådant grovt fall av störande uppträdande som avses i artikel 166.1 och ska få de rättsliga följder som anges i den artikeln.

Alla överträdelser av denna artikel ska anses vara en grov överträdelse av artikel 11.3b.

Motivering

Nödvändig anpassning till den nya artikel 11.3b.

Ändringsförslag    57

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 196

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 196

Artikel 196

Inrättande av ständiga utskott

Inrättande av ständiga utskott

Parlamentet ska på förslag från talmanskonferensen inrätta ständiga utskott. Utskottens ansvarsområden fastställs i en bilaga till denna arbetsordning52. Den bilagan ska antas med en majoritet av de avgivna rösterna. Utskottsledamöterna ska utses vid den första sammanträdesperioden efter nyval till parlamentet och på nytt två och ett halvt år därefter.

Parlamentet ska på förslag från talmanskonferensen inrätta ständiga utskott. Utskottens ansvarsområden fastställs i en bilaga till denna arbetsordning52. Den bilagan ska antas med en majoritet av de avgivna rösterna. Utskottsledamöterna ska utses vid den första sammanträdesperioden efter nyval till parlamentet.

Ständiga utskotts ansvarsområden kan fastställas vid en annan tidpunkt än när dessa utskott tillsätts.

Ständiga utskotts ansvarsområden kan också fastställas på nytt vid en annan tidpunkt än när dessa utskott tillsätts.

_________________

_________________

52 Se bilaga V.

52 Se bilaga V.

Motivering

De föreslagna ändringarna avseende artikel 196 skulle träda i kraft 2019 tillsammans med den ändrade artikel 196.

Ändringsförslag    58

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 204 – punkt 1

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

1.  Vid det första utskottssammanträdet efter det att utnämningen av utskottsledamöter har ägt rum enligt artikel 199 ska utskottet i separata omröstningar välja ett presidium bestående av en ordförande och flera vice ordförande från utskottets ordinarie ledamöter. Det antal vice ordförande som ska väljas ska fastställas av parlamentet på förslag från talmanskonferensen. Mångfalden i parlamentet ska återspeglas i varje utskotts presidiesammansättning; presidier som består endast av män eller endast av kvinnor ska inte vara tillåtna, och det ska inte heller vara tillåtet att alla vice ordförande kommer från en och samma medlemsstat.

1.  Vid det första utskottssammanträdet efter det att utnämningen av utskottsledamöter har ägt rum enligt artikel 199, och på nytt två och ett halvt år därefter, ska utskottet i separata omröstningar välja ett presidium bestående av en ordförande och flera vice ordförande från utskottets ordinarie ledamöter. Det antal vice ordförande som ska väljas ska fastställas av parlamentet på förslag från talmanskonferensen. Mångfalden i parlamentet ska återspeglas i varje utskotts presidiesammansättning; presidier som består endast av män eller endast av kvinnor ska inte vara tillåtna, och det ska inte heller vara tillåtet att alla vice ordförande kommer från en och samma medlemsstat.

Motivering

Klargörande till följd av den föreslagna ändringen av artikel 196.

Ändringsförslag    59

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 210a – rubriken

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Förfarande för ett utskotts behandling av konfidentiella uppgifter som mottagits av Europaparlamentet

Förfarande för ett utskotts behandling av konfidentiella uppgifter under ett utskottssammanträde inom stängda dörrar

Ändringsförslag    60

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 210a – punkt 3 – stycke 1

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Har utskottets ordförande väl förklarat att sekretessförfarandet ska tillämpas har endast utskottets ledamöter samt tjänstemän och sakkunniga som på förhand utsetts av ordföranden och vars närvaro är absolut nödvändig rätt att närvara vid sammanträdet.

Har utskottets ordförande väl förklarat att sekretessförfarandet ska tillämpas ska sammanträdet hållas inom stängda dörrar, varvid endast utskottets ledamöter, inbegripet suppleanterna, har rätt att närvara. Utskottet får, i överensstämmelse med den gällande, rättsligt bindande interinstitutionella ramen, besluta att andra ledamöter får närvara vid sammanträdet i enlighet med artikel 206(3). Även de personer som på förhand utsetts av ordföranden – på grund av att de för sin tjänsteutövning behöver känna till innehållet – har rätt att närvara vid sammanträdet, med vederbörlig respekt för eventuella inskränkningar till följd av gällande bestämmelser för parlamentets behandling av konfidentiella uppgifter. När det gäller behandling av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på nivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL och högre, eller i fall av specifika åtkomstbegränsningar som härrör från den rättsligt bindande interinstitutionella ramen, kan ytterligare inskränkningar vara tillämpliga.

Motivering

Det huvudsakliga syftet med detta ändringsförslag är att undvika eventuella inkonsekvenser i förhållande till gällande genomförandebestämmelser för hantering av konfidentiell information (presidiebeslut av den 15 april 2013) och gällande interinstitutionella avtal.

Ändringsförslag    61

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 210a – punkt 4

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

4.  Ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet i det utskott som tillämpat sekretessförfarandet får begära en prövning av en överträdelse av tystnadsplikten. Denna begäran får föras upp på föredragningslistan för nästa utskottssammanträde. Med en majoritet av ledamöterna får utskottet besluta att förelägga talmannen frågan för ytterligare behandling enligt artiklarna 11 och 166.

4.  Utan att det påverkar gällande bestämmelser om överträdelser av tystnadsplikten i allmänhet får ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet i det utskott som tillämpat sekretessförfarandet begära en prövning av en överträdelse av tystnadsplikten. Denna begäran får föras upp på föredragningslistan för nästa utskottssammanträde. Med en majoritet av ledamöterna får utskottet besluta att förelägga talmannen frågan för ytterligare behandling enligt artiklarna 11 och 166.

Ändringsförslag    62

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 211 – rubriken

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Offentliga utfrågningar om medborgarinitiativ

Offentliga utfrågningar och debatter om medborgarinitiativ

Ändringsförslag    63

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 211 – punkt 7a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

7a.  Parlamentet ska under en sammanträdesperiod efter den offentliga utfrågningen hålla en debatt om medborgarinitiativ som offentliggjorts i det för detta ändamål avsedda registret enligt artikel 10.1 a i förordning (EU) nr 211/2011, och ska när det för upp debatten på sin föredragningslista besluta huruvida debatten ska avslutas med att en resolution antas. Om inte talmannen på grund av särskilda omständigheter beslutar annorlunda, ska debatten inte avslutas med att en resolution antas när ett betänkande om samma eller ett liknande ämne ska tas upp under samma eller nästkommande sammanträdesperiod. Om kammaren beslutar att en debatt ska avslutas med antagandet av en resolution får det utskott som är ansvarigt för ärendet, en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet lägga fram ett resolutionsförslag. Artikel 123.3–123.8 om framläggande av och omröstning om resolutionsförslag ska tillämpas i tillämpliga delar.

Ändringsförslag    64

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 223a – rubriken – fotnot

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

61 Artikel 223a ska enbart vara tillämplig på europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser i den mening som avses i artikel 2.3 och 2.4 i förordning (EU, Euratom) No 1141/2014. Se även fotnoterna till artiklarna 224 och 225..

61 Artikel 223a ska enbart vara tillämplig på europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser i den mening som avses i artikel 2.3 och 2.4 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014.

Ändringsförslag    65

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 223a – punkt 2a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

2a.  På grundval av artikel 10.3 första stycket i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 får en grupp bestående av minst 50 medborgare inge en motiverad begäran genom vilken parlamentet uppmanas att begära den kontroll som nämns i punkt 2. Denna motiverade begäran får inte initieras eller undertecknas av ledamöter. Den ska innehålla konkreta belägg för att det europeiska politiska partiet eller den europeiska politiska stiftelsen i fråga inte uppfyller de villkor som avses i punkt 2.

 

Talmannen ska översända tillåtliga begäranden från grupper av medborgare till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

 

Efter denna behandling, som bör äga rum inom fyra månader från det att talmannen hänskjutit ärendet, får det ansvariga utskottet med en majoritet av sina ledamöter, vilken ska företräda minst tre politiska grupper, lägga fram ett förslag om uppföljning av begäran samt underrätta talmannen om detta.

 

Gruppen av medborgare ska informeras om resultatet av utskottets behandling.

 

Så snart talmannen mottagit utskottets förslag ska han eller hon meddela parlamentet om begäran.

 

Efter ett sådant meddelande ska parlamentet med en majoritet av de avgivna rösterna avgöra huruvida en sådan begäran ska inges till myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.

 

Utskottet ska anta riktlinjer för hantering av sådana begäranden från grupper av medborgare.

Ändringsförslag    66

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 229 – punkt 3

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Dessa bestämmelser gäller inte framställningar och texter för vilka det inte är nödvändigt att fatta beslut.

Dessa bestämmelser gäller inte framställningar, medborgarinitiativ och texter för vilka det inte är nödvändigt att fatta beslut.

Motivering

Syftet är att säkerställa att parlamentets pågående förfaranden med anknytning till europeiska medborgarinitiativ inte skulle bortfalla vid slutet av en given valperiod.

Ändringsförslag    67

Europaparlamentets arbetsordning

Bilaga II – rubriken

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

KRITERIER FÖR FRÅGOR OCH INTERPELLATIONER FÖR SKRIFTLIGT BESVARANDE ENLIGT ARTIKLARNA 130, 130A, 130B, 131 OCH 131A

KRITERIER FÖR FRÅGOR OCH INTERPELLATIONER FÖR SKRIFTLIGT BESVARANDE ENLIGT ARTIKLARNA 130, 131 OCH 131A

Motivering

Anpassning till de relevanta bestämmelserna.


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

6.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Daniela Aiuto, Albert Deß, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 11 januari 2019Rättsligt meddelande