Procedure : 2018/0241(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0463/2018

Indgivne tekster :

A8-0463/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/01/2019 - 8.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0002

HENSTILLING     ***
PDF 369kWORD 55k
12.12.2018
PE 623.843v02-00 A8-0463/2018

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af statusaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Albanien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Republikken Albanien

(10302/2018 – C8-0433/2018 – 2018/0241(NLE))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Bodil Valero

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af statusaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Albanien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Republikken Albanien

(10302/2018 – C8-0433/2018 – 2018/0241(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (10302/2018),

–  der henviser til statusaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Albanien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Republikken Albanien (10290/2018),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 77, stk. 2, litra b) og d), artikel 79, stk. 2, litra c), og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0433/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0463/2018),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Albaniens regering og parlament.


BEGRUNDELSE

a. Baggrund

Forslaget til Rådets afgørelse har til formål at godkende statusaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Albanien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i republikken Albanien som fastsat i forordning (EU) 2016/1624 om den europæiske grænse- og kystvagt.

Ovennævnte forordning giver agenturet forskellige muligheder for at samarbejde med tredjelande. Hensigten med en statusaftale er at fastlægge en retligt bindende ramme for agenturets operationer, hvor de holdmedlemmer, der har udøvende beføjelser, vil blive udsendt til tredjelandets område. I artikel 54, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1624 er det udtrykkeligt fastsat, at der skal indgås en statusaftale mellem Unionen og tredjelandet i tilfælde, hvor der planlægges indsættelse af hold fra den europæiske grænse- og kystvagt i tredjelande i forbindelse med tiltag, hvor holdmedlemmerne har udøvende beføjelser, eller hvor andre tiltag i tredjelande nødvendiggør det.

Formålet med statusaftalen er at dække alle aspekter, der er nødvendige for at gennemføre agenturets tiltag i tredjelande. Den bør desuden fastsætte operationens omfang, det civil- og strafferetlige ansvar samt de indsatte holdmedlemmernes opgaver og beføjelser. Statusaftalerne bør også sikre fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder og oprettelse af særlige klagemekanismer, der skal anvendes i tilfælde af krænkelser af de grundlæggende rettigheder under disse operationer.

I overensstemmelse med forordningen om den europæiske grænse- og kystvagt og som omhandlet i artikel 54, stk. 5, i forordningen forelagde Kommissionen i sin meddelelse (COM(2016)0747) af 22. november 2016 en standardstatusaftale med specifikke bestemmelser om gennemførelse af foranstaltninger på tredjelandes område.

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender blev den 1. februar 2018 orienteret om de fremskridt, der er gjort med forhandlingerne om en statusaftale mellem Den Europæiske Union og Albanien.

b. Ordførerens holdning

Ordføreren mener, at indgåelsen af formelle, retligt bindende aftaler inden for rammerne af samarbejdet med tredjelande – i modsætning til indgåelsen af uformelle samarbejdsordninger – er af afgørende betydning for at sikre gennemsigtighed, offentlig kontrol og demokratisk kontrol med dette samarbejde. Imidlertid bør enhver aftale mellem Den Europæiske Union og tredjelande om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, vurderes nøje, have en merværdi og være strengt nødvendig og stå i et rimeligt forhold til formålet og indholdet.

Denne statusaftale og dem, som følger efter denne, er således afgørende, ikke blot for at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings operative samarbejde med tredjelande, men også for at sikre en klar ramme for samarbejdet med tredjelande om forvaltningen af EU's ydre grænser. Statusaftalen bør også sikre, at de grundlæggende rettigheder overholdes, og fremhæve holdmedlemmernes pligt til fuldt ud at overholde de grundlæggende rettigheder og frihedsrettighederne, navnlig for så vidt angår retten til adgang til asylprocedurer, principperne om menneskelig værdighed og forbuddet mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling, retten til frihed, princippet om nonrefoulement og forbuddet mod kollektive udvisninger, barnets rettigheder og retten til respekt for privatliv og familieliv, som er omfattet af aftalens anvendelsesområde. Endvidere bør de systematisk fastsætte en forpligtelse til at oprette og operationalisere en effektiv klageordning vedrørende grundlæggende rettigheder i overensstemmelse med artikel 72 i forordning (EU) 2016/1624, som vil sikre muligheden for at klage i tilfælde af overtrædelse af de grundlæggende rettigheder, samtidig med at der gennemføres operationer inden for rammerne af dette samarbejde.

For at fremme en funktionel og effektiv operationalisering af agenturet i fremtiden for så vidt angår samarbejdet med tredjelande skal der i de fremtidige aftaler også tages fuldt hensyn til den fuldstændige overholdelse af de grundlæggende rettigheder, databeskyttelsen og privatlivets fred. En passende juridisk status for holdmedlemmerne med klare regler om det strafferetlige, civilretlige og administrative ansvar skal også altid indgå i aftalen for at sikre tilstrækkelig ansvarlighed. Hvad angår de fremtidige forhandlinger om indgåelse af statusaftaler opfordrer ordføreren Kommissionen til altid at foretage en vurdering af menneskerettighederne/de grundlæggende rettigheder i det pågældende tredjeland forud for forhandlingerne og til straks at meddele Europa-Parlamentet resultatet af denne vurdering.

For så vidt angår udviklingen af forordningen om den europæiske grænse- og kystvagt på området for samarbejde med tredjelande understreger ordføreren vigtigheden af, at omfanget af samarbejdet med tredjelande ikke udvides til at række ud over de lande, der deler en ydre landgrænse med en medlemsstat, i overensstemmelse med agenturets mandat til at støtte medlemsstaterne i forvaltningen af EU's ydre grænser.

I lyset af indgåelsen af de kommende statusaftaler med tredjelande opfordrer ordføreren Kommissionen til straks at give adgang til og offentliggøre alle de dokumenter, der er nødvendige for, at Parlamentet kan udføre sit institutionelle arbejde, og til at indlede de relevante godkendelsesprocedurer, jf. forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7, herunder udkastene til statusaftalen forud for indgåelse af aftalen. Dette vil sikre gennemsigtighed og behørig offentlig kontrol samt demokratisk kontrol med sådanne aftaler.

Som konklusion mener ordføreren, at den foreslåede statusaftale er i overensstemmelse med standardstatusaftalen som fastsat i Kommissionens meddelelse om det indhold og de bestemmelser, der bør indgå i den endelige aftale.

Da denne aftale bevæger sig ind i gennemførelsesfasen, anmoder Parlamentet om, at Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning straks underretter Europa-Parlamentet om de aktiviteter, det har udført som led i gennemførelsen af statusaftalen, og minder agenturet om dets forpligtelse til at vedlægge en vurdering af samarbejdet med tredjelande i sine årsberetninger i overensstemmelse med artikel 54, stk. 11, i forordning (EU) 2016/1624.

I lyset af ovenstående henstiller ordføreren til, at Parlamentet godkender forslaget til Rådets afgørelse.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Undertegnelse af statusaftalen mellem EU og Republikken Albanien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Republikken Albanien

Referencer

10302/2018 – C8-0433/2018 – COM(2018)04582018/0241(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

9.10.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

22.10.2018

BUDG

22.10.2018

PECH

22.10.2018

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

20.6.2018

BUDG

28.6.2018

PECH

20.6.2018

 

Ordførere

       Dato for valg

Bodil Valero

14.5.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

19.11.2018

10.12.2018

 

 

Dato for vedtagelse

10.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marek Jurek, Jean Lambert, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Lucy Anderson, Margrete Auken, Anthea McIntyre

Dato for indgivelse

13.12.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

28

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Anthea McIntyre, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Michał Boni, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

3

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 11. januar 2019Juridisk meddelelse