Menetlus : 2018/0241(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0463/2018

Esitatud tekstid :

A8-0463/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/01/2019 - 8.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0002

SOOVITUS     ***
PDF 442kWORD 56k
12.12.2018
PE 623.843v02-00 A8-0463/2018

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Albaania Vabariigis käsitleva Euroopa Liidu ja Albaania Vabariigi vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta

(10302/2018 – C8‑0433/2018 – 2018/0241(NLE))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Bodil Valero

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Albaania Vabariigis käsitleva Euroopa Liidu ja Albaania Vabariigi vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta

(10302/2018 – C8‑0433/2018 – 2018/0241(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõud (10302/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Albaania Vabariigis käsitleva Euroopa Liidu ja Albaania Vabariigi vahelise staatust käsitleva kokkuleppe eelnõu (10290/2018),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 77 lõike 2 punktidele b ja d, artikli 79 lõike 2 punktile c ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8‑0433/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A8-0463/2018),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Albaania Vabariigi valitsusele ja parlamendile.


SELETUSKIRI

a. Taust

Nõukogu otsusega on kavas heaks kiita Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Albaania Vabariigis käsitlev Euroopa Liidu ja Albaania Vabariigi vaheline staatust käsitlev kokkulepe, nagu on ette nähtud Euroopa piiri- ja rannikuvalvet käsitlevas määruses (EL) 2016/1624.

Selles määruses nähakse ette mitmesugused võimalused, kuidas amet saab kolmandate riikidega koostööd teha. Staatusekokkuleppe mõte on anda õiguslikult siduv raamistik ameti nende operatsioonide kohta, kus täitevvolitustega rühmade liikmed lähetatakse kolmanda riigi territooriumile. Määruse (EL) 2016/1624 artikli 54 lõike 4 kohaselt tuleb liidul asjaomase kolmanda riigiga sõlmida staatust käsitlev kokkulepe, „kui vastavalt kavandatule lähetatakse Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti rühmad kolmandasse riiki tegevuseks, mis kätkeb endas täidesaatva võimu teostamist või kui kokkulepe on nõutav muude kolmandas riigis läbiviidavate tegevuste jaoks“.

Staatust käsitlev kokkulepe peaks hõlmama kõiki aspekte, mis on vajalikud ameti tegevuse korraldamiseks kolmandates riikides. Lisaks tuleks selles kindlaks määrata operatsiooni ulatus, tsiviil- ja kriminaalvastutus ning rühmaliikmete ülesanded ja volitused. Staatusekokkulepe peaks aitama tagada ka põhiõiguste täieliku järgimise ning eraldi kaebuste mehhanismi loomise, mida saaks kasutada juhul, kui operatsiooni käigus pannakse toime põhiõiguste rikkumisi.

Kooskõlas Euroopa piiri- ja rannikuvalve määrusega ning selle artikli 54 lõikega 5 esitas komisjon oma 22. novembri 2016. aasta teatises COM(2016) 747 „kolmandate riikide territooriumil toimuva tegevuse jaoks staatust käsitleva näidiskokkuleppe“.

1. veebruaril 2018 teavitati Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni Euroopa Liidu ja Albaania läbirääkimiste edenemisest staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimiseks.

b. Raportööri seisukoht

Raportöör on seisukohal, et kolmandate riikidega tehtava koostöö raames ametlike, õiguslikult siduvate kokkulepete sõlmimine on vastupidiselt mitteametliku töökorra kokkuleppimisele otsustava tähtsusega, et tagada sellise koostöö läbipaistvus ning avalik kontroll ja demokraatlik järelevalve selle üle. Kõik Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel sõlmitavad kokkulepped, mis käsitlevad Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti operatsioone, peaksid aga olema hoolikalt kaalutletud, andma lisaväärtust ning olema otstarbelt ja sisult rangelt vajalikud ja proportsionaalsed.

Käesoleva staatusekokkulepe ja järgmiste samalaadsete kokkulepete sõlmimine on oluline mitte ainult selleks, et tagada Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ning kolmandate riikide operatiivkoostöö läbipaistvus ja vastutustundlikkus, vaid ka selleks, et tagada selge raamistik kolmandate riikidega koostööks ELi välispiiride haldamisel. Staatusekokkulepped peaksid ka aitama tagada põhiõiguste kaitse ning rõhutada rühmade liikmete kohustust järgida kokkuleppe kohaldamisalas täielikult põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige õigust varjupaigamenetlustele, inimväärikust, piinamise ning ebainimliku ja alandava kohtlemise keeldu, õigust vabadusele, tagasisaatmise lubamatust ja kollektiivse väljasaatmise keeldu, lapse õigusi ning õigust era- ja perekonnaelule. Peale selle peaks nendes kokkulepetes sisalduma süsteemne kohustus luua ja kasutatavana hoida tõhus põhiõiguste rikkumisega seotud kaebuste esitamise mehhanism vastavalt määruse (EL) nr 2016/1624 artiklile 72, mis tagaks õiguskaitse võimaluse koostööraamistikus korraldatavete operatsioonide ajal toime pandud põhiõiguste rikkumise korral.

Selleks et edaspidi hõlbustada ameti funktsionaalset ja nõuetekohast rakendamist kolmandate riikidega tehtavas koostöös, tuleb tulevastes lepingutes täielikult arvesse võtta ka põhiõiguste täielikku järgimist, andmekaitset ja eraelu puutumatust. Nõuetekohase vastutuse tagamiseks tuleb alati kindlustada rühmade liikmete rahuldav õiguslik seisund ning selged kriminaal-, tsiviil- ja haldusvastutuse reeglid. Mis puudutab tulevasi läbirääkimisi staatusekokkulepete sõlmimiseks, siis palub raportöör komisjonil enne läbirääkimiste alustamist alati läbi viia asjaomase kolmanda riigi inimõiguste ja põhiõiguste hindamise ning edastada hindamise tulemused kohe Euroopa Parlamendile.

Mis puudutab Euroopa piiri- ja rannikuvalvet käsitleva määruse arendamist kolmandate riikidega tehtava koostöö osas, siis rõhutab raportöör, et oluline on vältida koostöö laiendamist kolmandate riikidega, mis asuvad kaugemal neist riikidest, millel on ühine maismaapiir mõne ELi liikmesriigiga – kooskõlas ameti volitustega toetada liikmesriike ELi välispiiride haldamisel.

Pidades silmas tulevaste staatusekokkulepete sõlmimist kolmandate riikidega, kutsub raportöör komisjoni üles tegema viivitamatult kättesaadavaks ja avalikustama kõik dokumendid (kaasa arvatud staatusekokkuleppe eelnõu enne kokkuleppe sõlmimist), mis on vajalikud selleks, et parlament saaks teha oma institutsionaalset tööd ja algatada asjakohased nõusolekumenetlused vastavalt kodukorra artikli 99 lõigetele 1 ja 4 ning artikli 108 lõikele 7. Sellega tagataks nende kokkulepete läbipaistvus ning avalik kontroll ja demokraatlik järelevalve nende üle.

Kokkuvõttes leiab raportöör, et kavandatud staatusekokkulepe on kooskõlas komisjoni teatises esitatud näidiskokkuleppe sisu ja sätetega, nagu need peaksid sisalduma lõplikus kokkuleppes.

Kuna see kokkulepe jõuab rakendamisjärku, palub parlament Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametil ennast kiiresti teavitada staatusekokkuleppe rakendamise käigus korraldatud meetmetest ja tuletab ametile meelde määruse (EL) 2016/1624 artikli 54 lõike 11 kohast kohustust: lisada oma aastaaruannetesse hinnang kolmandate riikidega tehtava koostöö kohta.

Ülaltoodut silmas pidades soovitab raportöör parlamendil nõukogu otsuse eelnõu teksti heaks kiita.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Albaania Vabariigis käsitleva Euroopa Liidu ja Albaania Vabariigi vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimine

Viited

10302/2018 – C8-0433/2018 – COM(2018)04582018/0241(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

9.10.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

22.10.2018

BUDG

22.10.2018

PECH

22.10.2018

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AFET

20.6.2018

BUDG

28.6.2018

PECH

20.6.2018

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Bodil Valero

14.5.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

19.11.2018

10.12.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.12.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

28

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marek Jurek, Jean Lambert, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Lucy Anderson, Margrete Auken, Anthea McIntyre

Esitamise kuupäev

13.12.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

28

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Anthea McIntyre, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Michał Boni, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

3

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 11. jaanuar 2019Õigusalane teave