Postupak : 2018/0241(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0463/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0463/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/01/2019 - 8.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0002

PREPORUKA     ***
PDF 452kWORD 55k
12.12.2018
PE 623.843v02-00 A8-0463/2018

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o statusu između Europske unije i Republike Albanije o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Republici Albaniji

(10302/2018 – C8-0433/2018 – 2018/0241(NLE))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Bodil Valero

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o statusu između Europske unije i Republike Albanije o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Republici Albaniji

(10302/2018 – C8-0433/2018 – 2018/0241(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (10302/2018),

–  uzimajući u obzir Nacrt sporazuma o statusu između Europske unije i Republike Albanije o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Republici Albaniji (10290/2018),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 77. stavkom 2. točkama (b) i (d), člankom 79. stavkom 2. točkom (c) i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a)(v) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0433/2018),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0463/2018),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Republike Albanije.


OBRAZLOŽENJE

a. Kontekst

Predložena odluka Vijeća usmjerena je na odobravanje Sporazuma o statusu između Europske unije i Republike Albanije o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Republici Albaniji kako je predviđeno Uredbom (EU) 2016/1624 o europskoj graničnoj i obalnoj straži.

Navedenom Uredbom predviđene su različite mogućnosti suradnje Agencije s trećim zemljama. Konceptom sporazuma o statusu nastoji se osigurati pravno obvezujući okvir za djelovanja Agencije u okviru kojih bi se članovi tima s izvršnim ovlastima rasporedili na državnom području treće zemlje. Člankom 54. stavkom 4. Uredbe (EU) 2016/1624 izričito se određuje da u slučajevima kada je predviđeno raspoređivanje timova europske granične i obalne straže u trećoj zemlji u djelovanjima u kojima će članovi tima imati izvršne ovlasti, ili kada se to zahtijeva za druga djelovanja u trećim zemljama, Unija sklapa sporazum o statusu s dotičnom trećom zemljom.

Svrha je sporazuma o statusu obuhvatiti sve aspekte koji su potrebni za provedbu djelovanja Agencije u trećim zemljama. Osim toga, određuje se opseg operacije, građanska i kaznena odgovornost te zadaće i ovlasti raspoređenih članova timova. Sporazumima o statusu također bi se trebalo jamčiti puno poštovanje temeljnih prava i uspostavu posebnih mehanizama za podnošenje pritužbi koji će se koristiti u slučaju povreda temeljnih prava tijekom tih operacija.

U skladu s Uredbom o europskoj graničnoj i obalnoj straži te kako je navedeno u članku 54. stavku 5. Uredbe, Komisija je u svojoj Komunikaciji COM(2016) 747 od 22. studenog 2016. predstavila predložak sporazuma o statusu koji sadržava posebne odredbe za provedbu djelovanja na državnom području trećih zemalja.

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 1. veljače 2018. obaviješten je o napretku pregovora o Sporazumu o statusu između Europske unije i Albanije.

b. Stajalište izvjestiteljice

Izvjestiteljica smatra da je sklapanje formalnih, pravno obvezujućih sporazuma u okviru suradnje s trećim zemljama, za razliku od sklapanja neformalnih radnih dogovora, od ključne važnosti kako bi se osigurala transparentnost, javna kontrola i demokratski nadzor nad takvom suradnjom. Međutim, sve sporazume sklopljene između Europske unije i trećih zemalja o djelovanjima koje provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu trebalo bi pomno razmotriti; oni bi trebali imati dodanu vrijednost te biti strogo nužni i proporcionalni u smislu svrhe i sadržaja.

Stoga su ovaj Sporazum o statusu i oni sporazumi o statusu koji će slijediti od ključne važnosti ne samo kako bi se osigurala transparentnost i odgovornost u operativnoj suradnji Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu s trećim zemljama, već i kako bi se osigurao jasan okvir za suradnju s trećim zemljama u pogledu upravljanja vanjskim granicama EU-a. Sporazumom o statusu također bi trebalo osigurati zaštitu temeljnih prava i naglasiti obvezu članova tima da u potpunosti poštuju temeljna prava i slobode, konkretno u pogledu pristupa postupcima azila, ljudskog dostojanstva, zabrane mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja, prava na slobodu, načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja i zabrane kolektivnog protjerivanja, prava djeteta te prava na poštovanje privatnog i obiteljskog života. Nadalje, njime bi se trebalo sustavno uspostaviti obvezu uvođenja i provedbe učinkovitih mehanizama za podnošenje pritužbi u vezi s temeljnim pravima u skladu s člankom 72. Uredbe (EU) 2016/1624, kojima bi se osigurala mogućnost pravne zaštite u slučaju povrede temeljnih prava pri provedbi djelovanja u okviru te suradnje.

Kako bi se omogućila funkcionalna i stabilna operacionalizacija Agencije u budućnosti u vezi sa suradnjom s trećim zemljama, i u budućim sporazumima treba u cijelosti u obzir uzeti potpuno poštovanje temeljnih prava, zaštite podataka i privatnosti. Uvijek je potrebno uključiti zadovoljavajući pravni status članova tima s jasnim pravilima o kaznenoj, građanskopravnoj i upravnoj odgovornosti kako bi se osigurala odgovarajuća odgovornost. Kada je riječ o budućim pregovorima za uspostavu sporazuma o statusu, izvjestiteljica poziva Komisiju da prije sudjelovanja u pregovorima uvijek provede procjenu ljudskih prava/temeljnih prava dotične treće zemlje te da Europski parlament odmah obavijesti o rezultatima te procjene.

U pogledu razvoja Uredbe o europskoj graničnoj i obalnoj straži u području suradnje s trećim zemljama, izvjestiteljica naglašava da je važno izbjeći proširenje suradnje s trećim zemljama na one zemlje koje ne dijele vanjsku kopnenu granicu s državom članicom, u skladu s mandatom Agencije za potporu državama članicama u upravljanju vanjskim granicama EU-a.

S obzirom na sklapanje predstojećih sporazuma o statusu s trećim zemljama, izvjestiteljica poziva Komisiju da bez odgode stavi na raspolaganje i objavi sve dokumente koji su Parlamentu potrebni za obavljanje njegova institucijskog rada i pokretanje odgovarajućih postupaka suglasnosti u skladu s člankom 99. stavcima 1. i 4. te člankom 108. stavkom 7. Poslovnika, uključujući nacrte verzija Sporazuma o statusu prije njegova sklapanja. Time bi se osigurala transparentnost i odgovarajuća javna kontrola te demokratski nadzor nad takvim sporazumima.

Kao zaključak, izvjestiteljica smatra da je predloženi Sporazum o statusu u skladu s predloškom sporazuma o statusu kako je predviđeno u Komunikaciji Komisije o sadržaju i odredbama koje bi trebalo uključiti u konačni sporazum.

S obzirom na to da taj sporazum ulazi u fazu provedbe, Parlament traži da ga Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu odmah obavijesti o aktivnostima koje se provode u okviru provedbe Sporazuma o statusu te podsjeća Agenciju na njezinu obvezu da u svoja godišnja izvješća u skladu s člankom 54. stavkom 11. Uredbe (EU) 2016/1624 uvrštava ocjenu o suradnji s trećim zemljama.

S obzirom na navedeno, izvjestiteljica preporučuje da Parlament prihvati nacrt teksta odluke Vijeća.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sklapanje sporazuma o statusu između Europske unije i Republike Albanije o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Republici Albaniji

Referentni dokumenti

10302/2018 – C8-0433/2018 – COM(2018)04582018/0241(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

9.10.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

22.10.2018

BUDG

22.10.2018

PECH

22.10.2018

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

20.6.2018

BUDG

28.6.2018

PECH

20.6.2018

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Bodil Valero

14.5.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

19.11.2018

10.12.2018

 

 

Datum usvajanja

10.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marek Jurek, Jean Lambert, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Lucy Anderson, Margrete Auken, Anthea McIntyre

Datum podnošenja

13.12.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

28

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Anthea McIntyre, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Michał Boni, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

3

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 10. siječanja 2019.Pravna napomena