Postup : 2018/0241(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0463/2018

Predkladané texty :

A8-0463/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2019 - 8.2

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0002

ODPORÚČANIE     ***
PDF 526kWORD 56k
12.12.2018
PE 623.843v02-00 A8-0463/2018

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Albánskou republikou v súvislosti s činnosťami vykonávanými Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánskej republike

(10302/2018 – C8‑0433/2018 – 2018/0241(NLE))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Bodil Valero

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Albánskou republikou v súvislosti s činnosťami vykonávanými Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánskej republike

(10302/2018 – C8‑0433/2018 – 2018/0241(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10302/2018),

–  so zreteľom na návrh Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Albánskou republikou v súvislosti s činnosťami vykonávanými Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánskej republike (10290/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 77 ods. 2 písm. b) a d), článkom 79 ods. 2 písm. c) a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8‑0433/2018),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0463/2018),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Albánskej republiky.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

a. Kontext

Cieľom navrhnutého rozhodnutia Rady je schváliť Dohodu o štatúte medzi Európskou úniou a Albánskou republikou v súvislosti s činnosťami vykonávanými Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánskej republike v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1624 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži.

V uvedenom nariadení sa stanovujú rôzne možnosti spolupráce agentúry a tretími krajinami. Dohoda o štatúte by mala poskytnúť právne záväzný rámec pre činnosť agentúry v prípadoch, keď sú členovia tímu s výkonnými právomocami vyslaní na územie tretej krajiny. V článku 54 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1624 sa výslovne stanovuje, že ak sa plánuje nasadenie tímov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v tretej krajine pri činnostiach, pri ktorých budú mať členovia tímov výkonné právomoci, alebo ak si to vyžiadajú iné činnosti v tretích krajinách, Únia uzavrie s dotknutou treťou krajinou dohodu o štatúte.

Cieľom dohody o štatúte je pokryť všetky aspekty, ktoré sú potrebné na vykonávanie činností agentúry v tretích krajinách. Okrem toho by sa ňou mal stanoviť rozsah operácie, občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť a úlohy a právomoci vyslaných členov tímov. Dohoda o štatúte by takisto mala zaručiť plné dodržiavanie základných práv a zavedenie osobitných mechanizmov na podávanie sťažností v prípadoch porušenia základných práv počas týchto operácií.

V súlade s nariadením o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a podľa článku 54 ods. 5 tohto nariadenia Komisia vo svojom oznámení COM(2016)0747 z 22. novembra 2016 predstavila vzor dohody o štatúte, ktorý obsahuje osobitné ustanovenia na vykonávanie činností na území tretích krajín.

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci bol 1. februára 2018 informovaný o pokroku v rokovaniach medzi Európskou úniou a Albánskom.

b. Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa sa domnieva, že uzavretie formálnych a právne záväzných dohôd v rámci spolupráce s tretími krajinami má na rozdiel od uzatvorenia neformálnej pracovnej dohody kľúčový význam pre zabezpečenie transparentnosti, verejnej kontroly a demokratického dohľadu nad takouto spoluprácou. Všetky dohody uzatvorené medzi Európskou úniou a tretími krajinami v súvislosti s činnosťami vykonávanými Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž by sa však mali dôkladne zvážiť, mali by mať pridanú hodnotu a byť nevyhnutne potrebné a primerané z hľadiska účelu a obsahu.

Táto dohoda o štatúte aj dohody, ktoré budú nasledovať, sú preto mimoriadne dôležité nielen z hľadiska zabezpečenia transparentnosti a zodpovednosti operačnej spolupráce Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž s tretími krajinami, ale aj na vytvorenie jasného rámca pre spoluprácu s tretími krajinami pri riadení vonkajších hraníc EÚ. Dohoda o štatúte by mala takisto zaručovať ochranu základných práv a zdôrazniť povinnosť členov tímu plne rešpektovať základné práva a slobody, a to konkrétne pokiaľ ide o prístup k azylovým konaniam, ľudskú dôstojnosť a zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, právo na slobodu, zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia (zásada non-refoulement) a zákaz hromadného vyhostenia, práva dieťaťa a právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života v rámci pôsobnosti dohody. Tieto dohody by mali systematicky stanovovať povinnosť zriadiť a sfunkčniť účinný mechanizmus na podávanie sťažností týkajúcich sa porušenia základných práv v súlade s článkom 72 nariadenia (EÚ) 2016/1624, čím by sa zaručila možnosť nápravy v prípade porušenia základných práv počas vykonávania operácií v rámci tejto spolupráce.

Aby sa uľahčilo funkčné a riadne fungovanie agentúry v budúcnosti vo vzťahu k spolupráci s tretími krajinami, v budúcich dohodách sa musí plne zohľadniť aj dôsledné rešpektovanie základných práv, ochrana údajov a súkromia. V záujme zabezpečenia primeranej zodpovednosti sa do dohôd vždy musí zahrnúť uspokojivý právny štatút členov tímu s jasnými pravidlami týkajúcimi sa trestnej, občianskej a administratívnej zodpovednosti. Pokiaľ ide o budúce rokovania o uzavretí dohôd o štatúte, spravodajkyňa žiada Komisiu, aby pred začatím rokovaní vždy uskutočnila posúdenie dodržiavania ľudských práv a základných práv príslušnej tretej krajiny a aby o výsledku tohto posúdenia bezodkladne informovala Európsky parlament.

V súvislosti s vývojom nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži v oblasti spolupráce s tretími krajinami spravodajkyňa zdôrazňuje, že je dôležité zabrániť rozšíreniu rozsahu spolupráce s tretími krajinami nad rámec tých, ktoré majú vonkajšiu pozemnú hranicu s členským štátom, v súlade s mandátom agentúry na podporu členských štátov pri riadení vonkajších hraníc EÚ.

So zreteľom na uzatvorenie nadchádzajúcich dohôd o štatúte s tretími krajinami spravodajkyňa vyzýva Komisiu, aby bezodkladne sprístupnila a zverejnila všetky dokumenty, ktoré Parlament potrebuje na to, aby mohol vykonávať svoju inštitucionálnu prácu a iniciovať príslušné postupy súhlasu podľa článku 99 ods. 1 a 4 a článku 108 ods. 7 rokovacieho poriadku vrátane návrhu znenia dohody o štatúte pred jej uzavretím. Zabezpečila by sa tým transparentnosť a náležitá verejná kontrola a demokratický dohľad nad takýmito dohodami.

Podľa názoru spravodajkyne je navrhovaná dohoda o štatúte v súlade so vzorom dohody o štatúte, ktorý Komisia uviedla vo svojom oznámení o obsahu a ustanoveniach, ktoré by mali byť zahrnuté do konečnej dohody.

Keďže táto dohoda vstupuje do vykonávacej fázy, Parlament žiada, aby Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž bezodkladne informovala Európsky parlament o činnostiach, ktoré vykonáva v rámci vykonávania dohody o štatúte, a pripomína agentúre jej povinnosť zahrnúť do výročných správ hodnotenie spolupráce s tretími krajinami v súlade s článkom 54 ods. 11 nariadenia (EÚ) č. 2016/1624.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti spravodajkyňa odporúča, aby Parlament návrh rozhodnutia Rady schválil.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Uzavretie Dohody o štatúte medzi EÚ a Albánskou republikou, ktorá sa týka činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánskej republike

Referenčné čísla

10302/2018 – C8-0433/2018 – COM(2018)04582018/0241(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

9.10.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

22.10.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

22.10.2018

BUDG

22.10.2018

PECH

22.10.2018

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

20.6.2018

BUDG

28.6.2018

PECH

20.6.2018

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Bodil Valero

14.5.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

19.11.2018

10.12.2018

 

 

Dátum prijatia

10.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marek Jurek, Jean Lambert, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Margrete Auken, Anthea McIntyre

Dátum predloženia

13.12.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

28

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Anthea McIntyre, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Michał Boni, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

3

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 3. januára 2019Právne oznámenie