Postup : 2018/0232(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0464/2018

Predkladané texty :

A8-0464/2018

Rozpravy :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Hlasovanie :

PV 15/01/2019 - 8.8
CRE 15/01/2019 - 8.8
PV 16/04/2019 - 8.27

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0008
P8_TA(2019)0385

SPRÁVA     ***I
PDF 989kWORD 146k
12.12.2018
PE 628.618v03-00 A8-0464/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program „Colníctvo“ pre spoluprácu v colnej oblasti

(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajkyňa: Maria Grapini

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program „Colníctvo“ pre spoluprácu v colnej oblasti

(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0442),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 33, 114 a 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0261/2018),

-  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0464/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Program Colníctvo 2020 zriadený podľa nariadenia (EÚ) č. 1294/201318 a programy, ktoré mu predchádzali, významne prispeli k zjednodušeniu a posilneniu colnej spolupráce. Mnohé činnosti v colnej oblasti majú cezhraničnú povahu a vyžadujú si účasť všetkých členských štátov a majú na ne vplyv, a preto ich nemôžu účinne a efektívne vykonávať jednotlivé členské štáty. Program pre colníctvo na úrovni Únie implementovaný Komisiou ponúka členským štátom rámec Únie na rozvoj týchto činností spolupráce, čo je nákladovo efektívnejšie, než keby si každý členský štát vytvoril vlastný rámec spolupráce na dvojstrannej alebo mnohostrannej úrovni. Preto je vhodné, aby sa zabezpečilo pokračovanie financovania činností v oblasti colnej spolupráce zo strany Únie stanovením nového programu v rovnakej oblasti, a to programu Colníctvo.

(1)  Program Colníctvo 2020 zriadený nariadením (EÚ) č. 1294/201318 a programy, ktoré mu predchádzali, významne prispeli k zjednodušeniu a posilneniu colnej spolupráce. Mnohé colné činnosti majú cezhraničnú povahu a vyžadujú si účasť všetkých členských štátov a majú na ne vplyv, a preto ich nemôže účinne a efektívne vykonávať samotný členský štát. Celoúniový program pre colníctvo implementovaný Komisiou poskytuje členským štátom rámec na úrovni Únie na rozvoj takýchto činností spolupráce, čo je nákladovo efektívnejšie, než keby si každý členský štát vytvoril svoj vlastný rámec spolupráce na dvojstrannej alebo mnohostrannej úrovni. Program pre colníctvo takisto zohráva zásadnú úlohu pri ochrane finančných záujmov Únie a členských štátov tým, že zabezpečuje účinné vyberanie ciel, a tak predstavuje pre Úniu, ako aj vnútroštátne rozpočty dôležitý zdroj príjmov, a to aj zameraním sa na budovanie kapacít IT a zvýšenú spoluprácu v colnej oblasti. Okrem toho sú potrebné harmonizované a štandardizované kontroly s cieľom sledovať nezákonné cezhraničné toky tovaru a bojovať proti podvodom. Preto je vhodné, aby sa v záujme efektívnosti zabezpečilo pokračovanie úniového financovania činností v oblasti colnej spolupráce stanovením nového programu v rovnakej oblasti, a to programu Colníctvo (ďalej len „program“).

__________________

__________________

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1294/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje akčný program pre colníctvo v Európskej únii na obdobie rokov 2014 – 2020 (Colníctvo 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 624/2007/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 209).

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1294/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje akčný program pre colníctvo v Európskej únii na obdobie rokov 2014 – 2020 (Colníctvo 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 624/2007/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 209).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Colná únia vykonávaná vnútroštátnymi colnými orgánmi je už 50 rokov základným kameňom Únie, jedného z najväčších obchodných blokov na svete. Colná únia je výrazným príkladom úspešnej integrácie Únie a má zásadný význam pre riadne fungovanie jednotného trhu v prospech podnikov aj občanov. Európsky parlament vo svojom uznesení prijatom 14. marca 2018 pod názvom Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 vyjadril obavy najmä v súvislosti s colnými podvodmi. Únia môže byť silnejšia a ambicióznejšia len vtedy, ak dostane viac finančných prostriedkov, nepretržitú podporu existujúcich politík a viac zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Colná únia sa za posledných päťdesiat rokov značne rozvinula a colné správy v súčasnosti úspešne vykonávajú na hraniciach širokú škálu úloh. Spoločne pracujú na zjednodušovaní obchodu a znižovaní byrokracie, vyberaní príjmov pre rozpočty jednotlivých štátov a Únie a na ochrane verejnosti pred teroristickými, zdravotnými, environmentálnymi a inými hrozbami. Colné orgány zastávajú vedúce postavenie v oblasti boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, a to najmä po zavedení spoločného rámca riadenia rizika v celej EÚ19 a colných kontrol pohybu veľkého množstva peňažných prostriedkov na účely boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Vzhľadom na tento široký mandát sú colné orgány v súčasnosti v podstate zodpovedné za kontrolu tovaru na vonkajších hraniciach Únie. V tejto súvislosti by mal program Colníctvo zahŕňať nielen spoluprácu v colnej oblasti, ale mal by sa rozšíriť tak, aby podporoval úlohu colných orgánov vo všeobecnosti, ako sa uvádza v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, t. j. dohľad nad medzinárodným obchodom Únie, realizácia vonkajších aspektov vnútorného trhu, spoločnej obchodnej politiky a ďalších spoločných politík Únie s vplyvom na obchod, ako aj bezpečnosť dodávateľského reťazca. Právny základ sa preto vzťahuje na colnú spoluprácu (článok 33 ZFEÚ), vnútorný trh (článok 114 ZFEÚ) a obchodnú politiku (článok 207 ZFEÚ).

(2)  Colná únia sa za posledných 50 rokov značne rozvinula a colné správy v súčasnosti úspešne plnia na hraniciach širokú škálu úloh. Spoločne pracujú a usilujú sa podporovať etický a spravodlivý obchod a znižovať byrokraciu, vyberať príjmy pre rozpočty jednotlivých štátov a Únie a chrániť obyvateľstvo pred teroristickými, zdravotnými a environmentálnymi hrozbami, ako aj inými hrozbami. Colné orgány zohrávajú vedúcu úlohu v boji proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a nekalej súťaži, a to najmä zavedením spoločného rámca19 riadenia colných rizík na úrovni Únie a kontrolou veľkých peňažných tokov na účely boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Vzhľadom na svoj široký mandát sa colné orgány v súčasnosti stali vlastne hlavnými orgánmi kontroly tovaru na vonkajších hraniciach Únie. V tejto súvislosti by mal program Colníctvo zahŕňať nielen spoluprácu v colnej oblasti, ale mal by tiež podporovať širšiu úlohu colných orgánov, ako sa stanovuje v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, a to najmä dohľad nad medzinárodným obchodom Únie, realizáciu vonkajších aspektov vnútorného trhu, spoločnú obchodnú politiku a ďalšie spoločné politiky Únie s vplyvom na obchod a bezpečnosť dodávateľského reťazca. Právny základ tohto nariadenia by sa preto mal vzťahovať na colnú spoluprácu (článok 33 ZFEÚ), vnútorný trh (článok 114 ZFEÚ) a obchodnú politiku (článok 207 ZFEÚ).

__________________

__________________

19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Poskytnutím rámca pre akcie, ktorých cieľom je podporiť colnú úniu a colné orgány, by mal program pomáhať pri ochrane finančných a hospodárskych záujmov Únie a jej členských štátov; chrániť Úniu pred nečestným a nezákonným obchodovaním pri súčasnej podpore legitímnej obchodnej činnosti; zaisťovať bezpečnosť a ochranu Únie a jej obyvateľov a uľahčiť zákonné obchodovanie, aby podniky a občania mohli využívať plný potenciál vnútorného trhu a svetového obchodu.

(3)  Program by mal v rámci svojho všeobecného cieľa pomôcť členským štátom a Komisii poskytnutím rámca pre akcie zameraného na podporu colnej únie a colných orgánov s dlhodobým cieľom, aby všetky colné správy v Únii spolupracovali čo najužšie; prispievať k ochrane finančných a hospodárskych záujmov Únie a jej členských štátov; chrániť Úniu pred nečestnými a nezákonnými obchodnými praktikami a zároveň podporovať legitímne obchodné činnosti, ktoré zaručujú bezpečnosť a ochranu Únie a jej obyvateľov a tak posilňujú ochranu spotrebiteľa; a uľahčovať zákonné obchodovanie, aby podniky a občania mohli využívať plný potenciál vnútorného trhu a svetového obchodu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Keďže sa ukázalo, že niektoré systémy uvedené v článku 278 Colného kódexu Únie možno zaviesť k 31. decembru 2020 len čiastočne, čo znamená, že sa budú aj po tomto termíne naďalej používať neelektronické systémy, a keďže neexistujú legislatívne zmeny, ktoré by túto lehotu predĺžili, spoločnosti a colné orgány nebudú schopné plniť svoje povinnosti a právne záväzky, pokiaľ ide o colné operácie, jedným z hlavných špecifických cieľov programu by malo byť pomáhať členským štátom a Komisii pri tvorbe takýchto elektronických systémov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b)  Colná správa a kontrola predstavujú dynamickú oblasť politiky, ktorá čelí novým výzvam vyplývajúcim z neustále sa vyvíjajúcich globálnych obchodných modelov a dodávateľských reťazcov, ako aj meniacim sa modelom spotreby a digitalizácii, ako je elektronický obchod vrátane internetu vecí, analýzy dát, umelej inteligencie a technológie blockchainu. Program by mal podporovať colnú správu v takýchto situáciách a umožniť využívanie inovačných riešení. Tieto výzvy ešte viac zdôrazňujú potrebu presadzovania spolupráce medzi colnými orgánmi a potrebu jednotného výkladu a vykonávania colných predpisov. Ak sú verejné financie pod tlakom, objem svetového obchodu sa zvyšuje a rastú obavy z podvodov a pašovania. Program by mal prispievať k riešeniu týchto výziev.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3c)  S cieľom zabezpečiť maximálnu efektívnosť a zabrániť prekrývaniu by Komisia mala koordinovať vykonávanie programu so súvisiacimi programami a fondmi Únie. To sa týka najmä programu Fiscalis, Programu EÚ pre boj proti podvodom a Programu pre jednotný trh, ako aj Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Fondu pre integrované riadenie hraníc, Programu na podporu reforiem, programu Digitálna Európa, nástroja na prepájanie Európy a rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie, ako aj vykonávacích predpisov a opatrení.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3d)  Pokiaľ ide o prípadné vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie, finančné krytie tohto programu nezohľadňuje náklady vyplývajúce z podpísania dohody o vystúpení a možný budúci vzťah medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou. Podpísanie tejto dohody, vystúpenie Spojeného kráľovstva zo všetkých existujúcich colných systémov a ukončenie spolupráce, ako aj zánik jeho právnych záväzkov v tejto oblasti by mohli viesť k dodatočným nákladom, ktoré v čase zriadenia tohto programu nie je možné presne odhadnúť. Komisia by preto mala zvážiť vyhradenie dostatočného objemu finančných prostriedkov na prípravu na tieto prípadné náklady. Tieto náklady by však nemali byť hradené z finančného krytia tohto programu, keďže rozpočet plánovaný v programe bude postačovať iba na pokrytie nákladov, ktoré sa dali reálne predvídať v čase zriadenia programu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  S cieľom podporiť proces pristúpenia a pridruženia tretích krajín by sa mal program za predpokladu splnenia určitých podmienok otvoriť pristupujúcim a kandidátskym krajinám, ako aj potenciálnym kandidátom a partnerským krajinám európskej susedskej politiky. Môže sa sprístupniť aj pre iné tretie krajiny v súlade s podmienkami stanovenými v osobitných dohodách medzi Úniou a týmito krajinami, ktoré sa vzťahujú na ich účasť na akomkoľvek programe Únie.

(5)  S cieľom podporiť proces pristúpenia a pridruženia tretích krajín by sa mal program za predpokladu splnenia všetkých podmienok otvoriť pristupujúcim a kandidátskym krajinám, ako aj potenciálnym kandidátom a partnerským krajinám európskej susedskej politiky. Môže sa sprístupniť aj pre iné tretie krajiny v súlade s podmienkami stanovenými v osobitných dohodách medzi Úniou a dotknutými krajinami, ktoré sa vzťahujú na ich účasť na akomkoľvek programe Únie, ak je táto účasť v záujme Únie a ak má pozitívny vplyv na vnútorný trh bez toho, aby to malo vplyv na ochranu spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Na tento program sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) [2018/XXX]21 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, cien, verejného obstarávania a refundácie výdavkov externých expertov.

(6)  Na tento program by sa malo uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/104621 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). V nariadení o rozpočtových pravidlách sa stanovujú pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, cien, verejného obstarávania a refundácie výdavkov externých expertov.

__________________

__________________

21 COM(2016) 605 final

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Akcie uplatňované v rámci programu Colníctvo 2020 sa ukázali ako primerané, a preto by sa mali zachovať. S cieľom zabezpečiť zjednodušenie a väčšiu pružnosť pri vykonávaní programu, a tým lepšie plniť jeho ciele, by sa tieto akcie mali vymedziť iba z hľadiska celkových kategórií, pričom by sa mal uviesť zoznam ilustratívnych príkladov konkrétnych činností. Prostredníctvom spolupráce a budovania kapacít by mal program Colníctvo presadzovať a podporovať aj zavádzanie a využívanie inovácií s cieľom ďalej zlepšovať spôsobilosti na plnenie základných priorít colných orgánov.

(7)  Akcie uplatňované v rámci programu Colníctvo 2020, ktoré sa ukázali ako primerané, by sa preto mali zachovať, kým ostatné, ktoré sa ukázali ako neprimerané, by sa mali ukončiť. S cieľom zabezpečiť výraznejšie zjednodušenie a väčšiu pružnosť pri vykonávaní programu, a tým lepšie plniť jeho ciele, by sa tieto akcie mali vymedziť iba z hľadiska celkových kategórií, pričom by sa mal uviesť zoznam ilustratívnych príkladov konkrétnych činností. Prostredníctvom spolupráce a budovania kapacít by mal program presadzovať a podporovať aj zavádzanie a využívanie inovácií s cieľom ďalej zlepšovať spôsobilosti na plnenie základných priorít colných orgánov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V nariadení [2018/XXX] sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj pre vybavenie na colné kontroly22 (ďalej len „nástroj CCE“, z angl. Customs Control Equipment). S cieľom zachovať súdržnosť a horizontálnu koordináciu všetkých akcií spolupráce, ktoré sa týkajú colníctva a vybavenia na colné kontroly, je vhodné vykonávať ich všetky v rámci jediného právneho aktu a súboru pravidiel, ktorým je toto nariadenie. Nástrojom CCE by sa preto mal podporovať iba nákup, údržba a modernizácia oprávneného vybavenia, zatiaľ čo týmto programom by sa mali podporiť všetky ostatné súvisiace činnosti, ako napríklad akcie spolupráce na posudzovanie potrieb vybavenia alebo prípadne odborná príprava týkajúca sa zakúpeného vybavenia.

(8)  V nariadení [2018/XXX] sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj pre vybavenie na colné kontroly22 (ďalej len „nástroj CCE“, z angl. Customs Control Equipment). S cieľom zachovať súdržnosť a horizontálnu koordináciu všetkých akcií spolupráce, ktoré sa týkajú colníctva a vybavenia na colné kontroly, je vhodné vykonávať ich všetky v rámci jediného právneho aktu a súboru pravidiel, pričom týmto aktom a týmito pravidlami je toto nariadenie. Nástrojom CCE by sa preto mal podporovať iba nákup, údržba a modernizácia oprávneného vybavenia, zatiaľ čo týmto programom by sa mali podporiť všetky ostatné súvisiace činnosti, ako napríklad akcie spolupráce na posudzovanie potrieb vybavenia alebo prípadne odborná príprava týkajúca sa zakúpeného vybavenia.

_________________

_________________

22 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly.

22 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Vzhľadom na význam globalizácie by mal program naďalej poskytovať možnosť zapojiť externých expertov v zmysle článku 238 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Títo externí experti by mali byť najmä zástupcovia vládnych orgánov vrátane zástupcov z nepridružených tretích krajín, ako aj zástupcovia medzinárodných organizácií, hospodárskych subjektov alebo občianskej spoločnosti.

(10)  Vzhľadom na význam globalizácie by mal program naďalej poskytovať možnosť zapojiť externých expertov v zmysle článku 238 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Títo externí experti by mali byť najmä zástupcovia vládnych orgánov vrátane zástupcov z nepridružených tretích krajín, ako aj akademickí pracovníci a zástupcovia medzinárodných organizácií, hospodárskych subjektov alebo občianskej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  V súlade so záväzkom Komisie stanoveným v jej oznámení z 19. októbra 2010 s názvom Preskúmanie rozpočtu EÚ“23, ktorý sa týka súdržnosti a zjednodušenia programov financovania, by sa zdroje mali využívať spoločne s ďalšími nástrojmi financovania Únie, ak plánované akcie v rámci programu sledujú ciele, ktoré sú spoločné pre rôzne nástroje financovania, avšak pri vylúčení dvojitého financovania. Akciami v rámci programu by sa mala zabezpečiť súdržnosť pri využívaní zdrojov Únie na podporu colnej únie a colných orgánov.

(11)  V súlade so záväzkom Komisie stanoveným v jej oznámení z 19. októbra 2010 s názvom Preskúmanie rozpočtu EÚ23, ktorý sa týka súdržnosti a zjednodušenia programov financovania, by sa zdroje mali využívať spoločne s ďalšími nástrojmi financovania Únie, ak plánované akcie v rámci programu sledujú ciele, ktoré sú spoločné pre rôzne nástroje financovania, pričom sa berie do úvahy, že suma vyčlenená na tento program sa vypočíta bez zohľadnenia možných nepredvídaných výdavkov, avšak pri vylúčení dvojitého financovania. Akciami v rámci programu by sa mala zabezpečiť súdržnosť pri využívaní zdrojov Únie na podporu colnej únie a colných orgánov.

__________________

__________________

23 COM (2010)700 final

23 COM (2010)700 final

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Treba umožniť financovanie nákupu softvéru potrebného na vykonávanie prísnych hraničných kontrol v rámci tohto programu. Okrem toho by sa mal podporovať nákup softvéru, ktorý sa môže používať vo všetkých členských štátoch, aby sa uľahčila výmena údajov.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Najväčšou časťou rozpočtu v rámci programu majú byť akcie na budovanie kapacít v oblasti informačných technológií (IT). V osobitných ustanoveniach by sa mali opísať spoločné a vnútroštátne komponenty európskych elektronických systémov. Okrem toho by sa mal jasne vymedziť rozsah činností a zodpovednosti Komisie a členských štátov.

(12)  Väčšou časťou rozpočtu v rámci programu majú byť akcie na budovanie kapacít v oblasti informačných technológií (IT). V osobitných ustanoveniach by sa mali opísať spoločné a vnútroštátne komponenty európskych elektronických systémov. Okrem toho by sa mal jasne vymedziť rozsah činností a zodpovednosti Komisie a členských štátov. Na zabezpečenie súdržnosti a koordinácie činností v oblasti rozvoja kapacít IT sa v rámci programu predpokladá, že Komisia vypracováva a aktualizuje viacročný strategický plán pre colníctvo (VSP-C) s cieľom vytvoriť elektronické prostredie, ktoré zabezpečí konzistentnosť a interoperabilitu colných systémov v Únii.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)   V súlade so zisteniami uvedenými v dvoch osobitných správach, ktoré nedávno prijal Európsky dvor audítorov v colnej oblasti, konkrétne v osobitnej správe č. 19/2017 z 5. decembra 2017 s názvom Dovozné postupy: nedostatky v právnom rámci a neúčinné vykonávanie ovplyvňujú finančné záujmy EÚ a v osobitnej správe č. 26/2018 z 10. októbra 2018 s názvom Sled oneskorení pri vytváraní colných IT systémov: čo ich spôsobilo?, akcie vykonávané v rámci programu „Colníctvo“ pre spoluprácu v colnej oblasti by sa mali zamerať na riešenie nedostatkov, ktoré sú naznačené.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14b)   Európsky parlament prijal 4. októbra 2018 uznesenie o boji proti colným podvodom a ochrane vlastných zdrojov Únie. Závery obsiahnuté v tomto uznesení by sa mali zohľadniť počas akcií vykonávaných v rámci tohto programu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť špecifické ciele akcií a prinášať výsledky, najmä s prihliadnutím na náklady na kontroly, administratívnu záťaž a očakávané riziko nesúladu. Malo by to zahŕňať posúdenie využitia jednorazových platieb, paušálnych platieb a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(20)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť špecifické ciele akcií a prinášať najlepšie výsledky, najmä s prihliadnutím na náklady na kontroly, administratívnu záťaž a očakávané riziko nesúladu. Malo by to zahŕňať posúdenie využitia jednorazových platieb, paušálnych platieb a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všeobecným cieľom programu je podporovať colnú úniu a colné orgány, aby chránili finančné a hospodárske záujmy Únie a jej členských štátov, zaistili bezpečnosť a ochranu v rámci Únie a chránili Úniu pred nekalým a nezákonným obchodom a zároveň uľahčovali zákonnú obchodnú činnosť.

1.  S cieľom dosiahnuť dlhodobý cieľ, aby všetky colné správy v Únii navzájom čo najviac spolupracovali a aby sa zaručila ochrana a bezpečnosť členských štátov a chránila Únia pred podvodmi, nekalými a nezákonnými obchodnými praktikami a zároveň podporili legitímne obchodné činnosti a posilnila úroveň ochrany spotrebiteľa, je všeobecným cieľom programu podporovať colnú úniu a colné orgány pri ochrane finančných a hospodárskych záujmov Únie a jej členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Špecifickým cieľom programu je podporiť prípravu a jednotné vykonávanie colných právnych predpisov a politiky, ako aj colnej spolupráce a budovania administratívnych kapacít vrátane odbornej spôsobilosti a vývoja a prevádzky európskych elektronických systémov.

2.  Program má tieto špecifické ciele:

 

1. podporiť prípravu a jednotné vykonávanie colných právnych predpisov a politiky, ako aj colnej spolupráce;

 

2. pomôcť pri budovaní kapacít IT, čo zahŕňa vývoj, údržbu a prevádzku elektronických systémov uvedených v článku 278 Colného kódexu Únie a umožnenie hladkého prechodu na prostredie a obchodovanie bez dokumentov v papierovej podobe v súlade s článkom 12 tohto nariadenia;

 

3. financovať spoločné akcie, ktoré spočívajú v mechanizmoch spolupráce umožňujúcich úradníkom vykonávať spoločné operatívne činnosti v rámci ich hlavných povinností, vymieňať si skúsenosti v colnej oblasti a spájať sily v záujme vykonávania colnej politiky;

 

4. rozvíjať ľudské schopnosti, podporovať odborné zručnosti colných úradníkov a posilňovať ich v tom, aby plnili svoju úlohu jednotne;

 

5. podporovať inovácie v oblasti colnej politiky.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Program musí byť v súlade s inými akčnými programami a fondmi Únie s podobnými cieľmi v príbuzných oblastiach a využívať všetky ich synergie.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Vykonávanie tohto programu musí dodržiavať zásady transparentnosti, proporcionality, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  Program takisto podporuje nepretržité hodnotenie a monitorovanie spolupráce medzi colnými orgánmi s cieľom zistiť slabé stránky a možné zlepšenia.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je 950 000 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je 842 844 000 EUR v cenách roku 2018 (950 000 000 EUR v bežných cenách).

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zo sumy uvedenej v odseku 1 sa môžu takisto uhrádzať výdavky na prípravu, monitorovanie, kontrolu, audit, hodnotenie a iné činnosti súvisiace s riadením programu a hodnotením dosahovania jeho cieľov. Okrem toho sa z nej môžu uhrádzať výdavky na štúdie, stretnutia expertov, informačné a komunikačné akcie, pokiaľ sa týkajú cieľov programu, ako aj výdavky spojené so sieťami informačných technológií zameranými na spracovanie a výmenu informácií vrátane nástrojov informačných technológií na úrovni inštitúcií a ostatné výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebnú v súvislosti s riadením programu.

2.  Pokiaľ je to nevyhnutné a riadne odôvodnené, zo sumy uvedenej v odseku 1 sa môžu takisto uhrádzať výdavky na prípravu, monitorovanie, kontrolu, audit, hodnotenie a iné činnosti súvisiace s riadením programu a hodnotením jeho výkonnosti a dosahovania jeho cieľov. Okrem toho sa z nej môžu uhrádzať výdavky na štúdie, stretnutia expertov, informačné a komunikačné akcie Komisie určené členským štátom a hospodárskym subjektom, pokiaľ sa týkajú cieľov programu, ako aj výdavky spojené so sieťami informačných technológií zameranými na spracovanie a výmenu informácií vrátane nástrojov informačných technológií na úrovni inštitúcií a ostatné výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebnú v súvislosti s riadením programu, pokiaľ sú tieto činnosti potrebné pre dosiahnutie cieľov programu.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Program sa nesmie použiť na krytie nákladov súvisiacich s prípadným vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie. Na základe vlastného posúdenia Komisia vyhradí zdroje na pokrytie nákladov súvisiacich s odchodom Spojeného kráľovstva zo všetkých colných systémov Únie, ukončením spolupráce a so zánikom jeho právnych záväzkov v tejto oblasti.

 

Skôr, než Komisia tieto zdroje vyhradí, vypracuje odhad prípadných nákladov a bude informovať Európsky parlament hneď, keď bude mať údaje potrebné pre vypracovanie tohto odhadu.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  iné tretie krajiny v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode vzťahujúcej sa na účasť príslušnej tretej krajiny na akomkoľvek programe Únie, ak sa touto dohodou:

c)  iné tretie krajiny v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode o účasti príslušnej tretej krajiny na akomkoľvek programe Únie, ak sa touto dohodou:

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  stanovujú podmienky účasti na programoch vrátane výpočtu finančných príspevkov na jednotlivé programy a ich administratívnych nákladov. Tieto príspevky predstavujú pripísané príjmy v súlade s článkom [21 ods. 5] nariadenia [2018/XXX] [nového nariadenia o rozpočtových pravidlách],

–  určujú podmienky účasti na programoch vrátane výpočtu finančných príspevkov na jednotlivé programy a ich administratívnych nákladov. Tieto príspevky predstavujú pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Akcie, ktoré dopĺňajú alebo podporujú akcie na plnenie cieľov uvedených v článku 3 nariadenia (EÚ) [2018/XXX] [nástroj CCE], sú takisto oprávnené na financovanie v rámci tohto programu.

2.  Akcie, ktoré dopĺňajú alebo podporujú akcie na plnenie cieľov uvedených v článku 3 nariadenia (EÚ) [2018/XXX] [nástroj CCE] a/alebo dopĺňajú alebo podporujú akcie na plnenie cieľov uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) [2018/XXX] [Program pre boj proti podvodom], sú takisto oprávnené na financovanie v rámci tohto programu.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  štruktúrovanú spoluprácu založenú na projektoch;

b)  štruktúrovanú spoluprácu založenú na projektoch, ako napríklad spoluprácu skupiny členských štátov na spoločnom vývoji IT;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  akcie na budovanie odbornej spôsobilosti a kapacít;

d)  akcie na budovanie odbornej spôsobilosti a kapacít vrátane odbornej prípravy a výmeny najlepších postupov;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno e – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  činnosti monitorovania; 

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Akcie spočívajúce vo vývoji a prevádzke úprav alebo rozšírení spoločných komponentov európskych elektronických systémov pre spoluprácu s tretími krajinami, ktoré nie sú pridružené k programu, alebo s medzinárodnými organizáciami, sú oprávnené na financovanie, ak sú v záujme Únie. Komisia zavedie potrebné administratívne opatrenia, ktoré môžu upraviť možnosť finančných príspevkov tretích strán, ktorých sa tieto akcie týkajú.

4.  Akcie spočívajúce vo vývoji, zavádzaní, údržbe a prevádzke úprav alebo rozšírení spoločných komponentov európskych elektronických systémov pre spoluprácu s tretími krajinami, ktoré nie sú pridružené k programu, alebo s medzinárodnými organizáciami, sú oprávnené na financovanie, ak sú v záujme Únie. Komisia zavedie potrebné administratívne opatrenia, ktoré môžu upraviť možnosť finančných príspevkov tretích strán, ktorých sa tieto akcie týkajú.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vždy, keď to prispieva k realizácií akcií, ktorými sa plnia ciele podľa článku 3, zástupcovia vládnych orgánov vrátane orgánov tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu podľa článku 5, zástupcovia medzinárodných a iných príslušných organizácií, hospodárskych subjektov a organizácií zastupujúcich hospodárske subjekty a občiansku spoločnosť sa môžu zúčastňovať na akciách organizovaných v rámci programu ako externí experti.

1.  Vždy, keď to prispieva k realizácií akcií, ktorými sa plnia ciele podľa článku 3, zástupcovia vládnych orgánov vrátane orgánov tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu podľa článku 5, akademickí pracovníci a zástupcovia medzinárodných a iných príslušných organizácií, hospodárskych subjektov a organizácií zastupujúcich hospodárske subjekty a občiansku spoločnosť sa môžu zúčastňovať na akciách organizovaných v rámci programu ako externí experti.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Externých expertov vyberá Komisia na základe ich zručností, skúseností a znalostí, ktoré sú relevantné pre konkrétne akcie, pričom zohľadní akýkoľvek prípadný konflikt záujmov.

3.  Externých expertov vyberá Komisia na základe ich spôsobilosti, skúseností v oblasti vecnej pôsobnosti tohto nariadenia a ich znalostí, ktoré sú relevantné pre konkrétne uskutočňované akcie, pričom zohľadní akýkoľvek prípadný konflikt záujmov. Pri výbere sa musí dosiahnuť rovnováha medzi zástupcami podnikateľskej sféry a inými odborníkmi z občianskej spoločnosti a zohľadní sa zásada rovnosti pohlaví. Zoznam externých odborníkov sa pravidelne aktualizuje a sprístupňuje verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Granty v rámci programu sa udeľujú a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách.

1.  Granty v rámci programu sa udeľujú a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách a najmä v súlade so zásadami správneho finančného riadenia, transparentnosti, proporcionality, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Odchylne od článku 190 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa z programu môže financovať až 100 % oprávnených nákladov akcie.

1.  Odchylne od článku 190 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa z programu môže financovať až 100 % oprávnených nákladov akcie podľa relevantnosti akcie a odhadovaného vplyvu.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia a členské štáty spoločne zabezpečia vývoj a prevádzku, a to vrátane koncepcie, špecifikácie, testovania zhody, zavádzania, údržby, vývoja, bezpečnosti, zabezpečenia kvality a kontroly kvality, európskych elektronických systémov, ktoré sú uvedené vo viacročnom strategickom pláne pre colníctvo podľa článku 12.

1.  Komisia a členské štáty spoločne zabezpečujú vývoj a prevádzku európskych elektronických systémov uvedených vo viacročnom strategickom pláne pre colníctvo podľa článku 12, a to vrátane ich koncepcie, špecifikácie, testovania zhody, zavádzania, údržby, vývoja, modernizácie, bezpečnosti, zabezpečenia kvality a kontroly kvality.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  celkovú koordináciu vývoja a prevádzky európskych elektronických systémov s ohľadom na ich funkčnosť, vzájomné prepojenie a neustále zlepšovanie a ich synchronizovanú implementáciu;

b)  celkovú koordináciu vývoja a prevádzky európskych elektronických systémov s ohľadom na ich funkčnosť, kybernetickú odolnosť, vzájomné prepojenie a neustále zlepšovanie a ich synchronizovanú implementáciu;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  efektívnu a rýchlu komunikáciu s členskými štátmi a medzi nimi s cieľom zefektívniť riadenie úniových elektronických systémov;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb)  včasnú a transparentnú komunikáciu so zainteresovanými stranami, ktorých sa týka zavádzanie systémov IT na úrovni Únie a členských štátov, a to najmä o oneskoreniach vykonávania a výdavkov týkajúcich sa komponentov Únie a vnútroštátnych komponentov; 

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  pravidelné poskytovanie informácií Komisii o opatreniach prijatých s cieľom umožniť ich príslušným orgánom alebo hospodárskym subjektom v plnej miere využívať európske elektronické systémy;

d)  pravidelné poskytovanie informácií Komisii o opatreniach prijatých s cieľom umožniť príslušným orgánom alebo hospodárskym subjektom v plnej miere a účinne využívať európske elektronické systémy;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia vypracuje a priebežne aktualizuje viacročný strategický plán pre colníctvo, v ktorom sa uvádzajú všetky úlohy súvisiace s vývojom a prevádzkou európskych elektronických systémov a v ktorom sa každý systém alebo jeho časť klasifikuje ako:

1.  Komisia vypracuje a aktualizuje viacročný strategický plán pre oblasť colníctva, v ktorom sa uvádzajú všetky úlohy súvisiace s vývojom a prevádzkou európskych elektronických systémov a v ktorom sa každý systém alebo časť systému klasifikuje ako:

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  spoločný komponent: komponent európskych elektronických systémov vyvinutý na úrovni Únie, ktorý je k dispozícii pre všetky členské štáty alebo ktorý Komisia identifikovala ako spoločný, a to z dôvodu efektívnosti, bezpečnosti a racionalizácie;

a)  spoločný komponent: komponent európskych elektronických systémov vyvinutý na úrovni Únie, ktorý je k dispozícii pre všetky členské štáty alebo ktorý Komisia identifikovala ako spoločný, a to z dôvodu efektívnosti, bezpečnosti, racionalizácie a spoľahlivosti;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vnútroštátny komponent: komponent európskych elektronických systémov vyvinutý na vnútroštátnej úrovni, ktorý je k dispozícii v členskom štáte, ktorý takýto komponent vytvoril alebo ktorý prispel k jeho spoločnému vytvoreniu;

b)  vnútroštátny komponent: komponent európskych elektronických systémov vyvinutý na vnútroštátnej úrovni, ktorý je k dispozícii v členskom štáte, ktorý takýto komponent vytvoril alebo ktorý prispel k jeho spoločnému vytvoreniu, ako je projekt spolupráce skupiny členských štátov pri vývoji IT;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty oznámia Komisii ukončenie každej úlohy, ktorá im bola pridelená podľa viacročného strategického plánu pre colníctvo uvedeného v odseku 1. Komisii takisto predkladajú pravidelné správy o pokroku dosiahnutom pri plnení svojich úloh.

3.  Členské štáty oznámia Komisii ukončenie každej úlohy, ktorá im bola pridelená podľa viacročného strategického plánu pre colníctvo uvedeného v odseku 1. Komisii takisto predkladajú pravidelné správy o pokroku dosiahnutom pri plnení svojich úloh a v náležitých prípadoch o očakávaných oneskoreniach pri ich vykonávaní.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia na základe výročných správ uvedených v odseku 4 každý rok najneskôr do 31. októbra vypracuje konsolidovanú správu hodnotiacu pokrok, ktorý členské štáty a Komisia dosiahli pri implementácii plánu uvedeného v odseku 1, a túto správu zverejní.

5.  Komisia na základe výročných správ uvedených v odseku 4 každý rok najneskôr do 31. októbra vypracuje konsolidovanú správu hodnotiacu pokrok, ktorý členské štáty a Komisia dosiahli pri implementácii plánu uvedeného v odseku 1, vrátane informácií o potrebných úpravách alebo oneskoreniach plánu, a túto správu zverejní.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Program sa implementuje prostredníctvom viacročných pracovných programov uvedených v článku 108 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

1.  Program sa implementuje prostredníctvom viacročných pracovných programov uvedených v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Vo viacročných pracovných programoch sa stanovia najmä sledované ciele, očakávané výsledky, spôsob vykonávania a celková výška plánu financovania. Obsahujú aj podrobný opis akcií, ktoré sa majú financovať, orientačné sumy vyčlenené na každú akciu a orientačný harmonogram ich vykonávania. Viacročné pracovné programy sa podľa potreby oznámia Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia prijíma viacročné pracovné programy prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2.

2.  Komisia prijíma viacročné pracovné programy prostredníctvom vykonávacích aktov a oznamuje ich Európskemu parlamentu a Rade. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 18 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Viacročný pracovný program vychádza zo skúseností získaných z predchádzajúcich programov.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní špecifických cieľov programu stanovených v článku 3, sú uvedené v prílohe 2.

1.  V súlade s požiadavkami na podávanie správ podľa článku 41 ods. 3 písm. h) nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade informácie o výkonnosti programu. Podávanie správ o výkonnosti musí zahŕňať informácie o pokroku i nedostatkoch.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  S cieľom zabezpečiť účinné posúdenie pokroku programu pri dosahovaní jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 17 s cieľom zmeniť prílohu 2 na účely preskúmania alebo doplnenia ukazovateľov, ak sa to považuje za potrebné, a na účely doplnenia tohto nariadenia o ustanovenia týkajúce sa zriadenia rámca pre monitorovanie a hodnotenie.

2.  Ukazovatele pre podávanie správ o výkonnosti programu pri dosahovaní špecifických cieľov stanovených v článku 3 sú uvedené v prílohe 2. S cieľom zabezpečiť účinné posúdenie pokroku programu pri dosahovaní jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 17 s cieľom zmeniť prílohu 2 na účely preskúmania alebo doplnenia ukazovateľov, ak sa to považuje za potrebné, a na účely doplnenia tohto nariadenia o ustanovenia týkajúce sa zriadenia rámca pre monitorovanie a hodnotenie s cieľom poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade aktuálne kvalitatívne aj kvantitatívne informácie o výkonnosti programu.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie implementácie programu a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby údaje na monitorovanie implementácie a výsledkov programu boli porovnateľné a úplné a aby sa zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie ukladajú primerané a relevantné požiadavky na podávanie správ. Komisia poskytne Európskemu parlamentu a Rade spoľahlivé informácie o kvalite používaných údajov o výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu.

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však tri roky po začatí implementácie programu.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V priebežnom hodnotení sa uvedú zistenia potrebné na prijatie rozhodnutia o následných opatreniach k programu po roku 2027 a o jeho cieľoch.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na konci implementácie programu, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu.

3.  Na konci implementácie programu, najneskôr však tri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

4.  Komisia oznámi a predloží závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami a získanými poznatkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa tretia krajina zúčastňuje na programe na základe rozhodnutia podľa medzinárodnej dohody alebo na základe akéhokoľvek iného právneho nástroja, táto tretia krajina udelí potrebné práva a prístup zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a Európskemu dvoru audítorov na to, aby mohli komplexne vykonávať svoje príslušné právomoci. V prípade úradu OLAF takéto práva zahŕňajú právo vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).

Ak sa tretia krajina zúčastňuje na programe na základe rozhodnutia podľa medzinárodnej dohody alebo na základe akéhokoľvek iného právneho nástroja, táto tretia krajina udelí potrebné práva a prístup zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Európskemu dvoru audítorov a Európskej prokuratúre (EPPO) na to, aby mohli komplexne vykonávať svoje príslušné právomoci. V prípade úradu OLAF a EPPO takéto práva zahŕňajú právo vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 883/20131a a v nariadení Rady (EÚ) č. 2017/19391b

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

 

1b Nariadenie Rady (EÚ) č. 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (EPPO) (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú maximálnu viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje pridelené na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3.

2.  Komisia vykonáva informačné a komunikačné činnosti týkajúce sa programu, akcií financovaných v rámci programu a výsledkoch, ktoré sa dosiahli vďaka týmto financovaným akciám. Finančné zdroje vyčlenené na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sú spojené s cieľmi uvedenými v článku 3.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Program Colníctvo stanovuje rámec pre spoluprácu v colnej oblasti na obdobie rokov 2021 – 2027 a je nástupcom programu Colníctvo 2020. Program naďalej uľahčuje koordináciu medzi orgánmi členských štátov, ako aj budovanie kapacít vrátane odbornej prípravy a výmeny najlepších postupov s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie colných právnych predpisov EÚ. Žiaľ, prechod na elektronickú colnú štruktúru nebol v rámci programu Colníctvo 2020 dokončený, a to z dôvodu oneskorení v niektorých častiach príslušnej štruktúry IT. Jedným z hlavných cieľov programu Colníctvo bude preto ďalší rozvoj, prevádzka a udržiavanie colnej IT infraštruktúry.

Spravodajkyňa sa domnieva, že tento program by mal byť ucelený a mal by využívať všetky synergie s inými programami a fondmi EÚ a pri jeho vykonávaní by sa mali dodržiavať zásady transparentnosti, proporcionality, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.

Takisto by sa mala zohľadniť skutočnosť, že rozpočet pridelený na tento program nerieši nadchádzajúce vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ a colnej únie. To bude určite viesť k dodatočným nákladom pre krajiny postihnuté touto významnou zmenou, ale tieto výdavky by sa nemali kryť z programu Colníctvo.

Pokiaľ ide o colnú správu a kontrolu, spravodajkyňa sa domnieva, že ide o dynamickú oblasť, ktorej požiadavky sa menia s politickým a iným vývojom spoločnosti. Program by mal preto podporovať colnú správu, najmä pokiaľ ide o oblasť IT, umožniť inovácie, ako aj tvorbu inovačných riešení v oblasti colnej politiky. Cieľom pozmeňujúcich návrhov spravodajkyne je doplniť návrh v týchto oblastiach.

Colná únia je jedným z hlavných pilierov jednotného trhu. Modernizácia colných postupov môže podporiť hospodársku činnosť a rast posilnením konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a uľahčením obchodovania a môže tiež zabezpečiť ochranu európskych spotrebiteľov. Spravodajkyňa preto považuje program Colníctvo za nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (6.11.2018)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“

(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ivan Štefanec

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Program Colníctvo prispeje k uľahčeniu a zlepšeniu práce colných orgánov pri výbere colných poplatkov, ktoré predstavujú dôležitý zdroj príjmov pre rozpočet EÚ a vnútroštátne rozpočty. Prostredníctvom zamerania sa na budovanie kapacít v oblasti informačných technológií a posilnenej spolupráce v colnej oblasti tento program účinne prispeje k ochrane finančných záujmov Únie a jej členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Program Colníctvo musí byť predovšetkým jednotný a využívať všetky synergie s inými akčnými programami a fondmi EÚ, ktoré majú podobné ciele v súvisiacich oblastiach, ako je program Fiscalis, Program EÚ pre boj proti podvodom a Program pre jednotný trh, ako aj Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza, Program na podporu reforiem, program Digitálna Európa, Nástroj na prepájanie Európy a rozhodnutie o vlastných zdrojoch, vykonávacie nariadenia a opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a upravujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, obstarávania, cien, nepriamej implementácie, a stanovujú kontroly týkajúce sa zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je základným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania z prostriedkov EÚ.

(19)  Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a upravujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, obstarávania, cien, nepriamej implementácie, a stanovujú kontroly týkajúce sa zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je základným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania z prostriedkov EÚ. Celkové vykonávanie programu Colníctvo vrátane zmlúv financovaných úplne alebo čiastočne z rozpočtu by malo rešpektovať zásady transparentnosti, proporcionality, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je 950 000 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na roky 2021 až 2027 je 842 844 000 EUR v cenách roku 2018 (950 000 000 EUR v bežných cenách).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Externých expertov vyberá Komisia na základe ich zručností, skúseností a znalostí, ktoré sú relevantné pre konkrétne akcie, pričom zohľadní akýkoľvek prípadný konflikt záujmov.

3.  Externých expertov vyberá Komisia na základe ich zručností, skúseností a znalostí, ktoré sú relevantné pre konkrétne akcie, pričom predchádza akémukoľvek prípadnému konfliktu záujmov a usiluje sa o dosiahnutie rovnováhy medzi zástupcami podnikateľských subjektov a ďalšími expertmi zastupujúcimi občiansku spoločnosť. V súvislosti s výberovým konaním sa v súlade so zásadou rodovej rovnosti zohľadňuje vyvážené zastúpenie mužov a žien medzi externými expertmi. Zoznam externých expertov sa pravidelne aktualizuje a zverejňuje.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje pridelené na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3.

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje pridelené na program zároveň prispievajú ku komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“

Referenčné čísla

COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.6.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Ivan Štefanec

11.7.2018

Prerokovanie vo výbore

24.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

5.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Detjen, Stefan Gehrold

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

26

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (21.11.2018)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“

(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Wolf Klinz

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Colné orgány pomáhajú chrániť finančné záujmy Únie a členských štátov. Keďže ide o jeden z dôležitých tradičných vlastných zdrojov Únie, zostáva jedným z ústredných záujmov Výboru pre kontrolu rozpočtu.

Program Colníctvo bude mať vplyv na príjmy Únie a členských štátov. Hoci nie je kvantifikovateľný, uľahčí a zefektívni prácu colných orgánov pri vyberaní ciel, ako aj DPH a spotrebných daní pri dovoze. Zvýšením kvality práce prostredníctvom spolupráce a budovania kapacít v oblasti IT a ľudských zdrojov budú colné správy účinnejšie chrániť finančné záujmy Únie a členských štátov.

Tento nový program Colníctvo musí byť jednotný s inými akčnými programami a fondmi EÚ, ktoré majú podobné ciele v súvisiacich oblastiach, ako je program Fiscalis, Program EÚ pre boj proti podvodom a Program pre jednotný trh, ako aj s Fondom pre vnútornú bezpečnosť a Nástrojom na riadenie hraníc a víza, Programom na podporu reforiem, programom Digitálna Európa, nástrojom na prepájanie Európy a rozhodnutím o vlastných zdrojoch, vykonávacími nariadeniami a opatreniami, a využívať všetky synergie s nimi.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Citácia 4 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 19/2017 z 5. decembra 2017 s názvom Dovozné postupy: nedostatky v právnom rámci a neúčinné vykonávanie ovplyvňujú finančné záujmy EÚ,

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Citácia 4 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 26/2018 z 10. októbra 2018 s názvom Sled oneskorení pri vytváraní colných IT systémov: čo ich spôsobilo?,

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Citácia 4 c (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2018 o boji proti colným podvodom a ochrane vlastných zdrojov EÚ (2018/2747 (RSP)),

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Program Colníctvo 2020 zriadený podľa nariadenia (EÚ) č. 1294/2013 a programy, ktoré mu predchádzali, významne prispeli k zjednodušeniu a posilneniu colnej spolupráce. Mnohé činnosti v colnej oblasti majú cezhraničnú povahu a vyžadujú si účasť všetkých členských štátov a majú na ne vplyv, a preto ich nemôžu účinne a efektívne vykonávať jednotlivé členské štáty. Program pre colníctvo na úrovni Únie implementovaný Komisiou ponúka členským štátom rámec Únie na rozvoj týchto činností spolupráce, čo je nákladovo efektívnejšie, než keby si každý členský štát vytvoril vlastný rámec spolupráce na dvojstrannej alebo mnohostrannej úrovni. Preto je vhodné, aby sa zabezpečilo pokračovanie financovania činností v oblasti colnej spolupráce zo strany Únie stanovením nového programu v rovnakej oblasti, a to programu Colníctvo.

(1)   Program Colníctvo 2020 zriadený podľa nariadenia (EÚ) č. 1294/2013 a programy, ktoré mu predchádzali, významne prispeli k zjednodušeniu a posilneniu colnej spolupráce. Mnohé činnosti v colnej oblasti majú cezhraničnú povahu a vyžadujú si účasť všetkých členských štátov a majú na ne vplyv, a preto ich nemôžu vždy účinne a efektívne vykonávať jednotlivé členské štáty. Program pre colníctvo na úrovni Únie implementovaný Komisiou ponúka členským štátom rámec Únie na rozvoj týchto činností spolupráce, čo je nákladovo efektívnejšie, než keby si každý členský štát vytvoril vlastný rámec spolupráce na dvojstrannej alebo mnohostrannej úrovni. Okrem toho zabezpečenie colného programu, ktorý prispieva k harmonizovaným a štandardizovaným colným kontrolám vo všetkých vstupných bodoch, je potrebné, pretože nerovnováha pri vykonávaní colných kontrol členskými štátmi bráni účinnému fungovaniu colnej únie. Spoľahlivý a efektívny program pre colníctvo navyše zohráva dôležitú úlohu pri ochrane finančných záujmov EÚ. Preto je vhodné, aby sa zabezpečilo pokračovanie financovania činností v oblasti colnej spolupráce zo strany Únie stanovením nového programu v rovnakej oblasti, a to programu Colníctvo.

_________________

_________________

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1294/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje akčný program pre colníctvo v Európskej únii na obdobie rokov 2014 – 2020 (Colníctvo 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 624/2007/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 209).

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1294/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje akčný program pre colníctvo v Európskej únii na obdobie rokov 2014 – 2020 (Colníctvo 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 624/2007/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 209).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Colná únia je základným kameňom Európskej únie ako jedného z najväčších obchodných blokov na svete a má zásadný význam pre riadne fungovanie jednotného trhu v prospech podnikov aj občanov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 20181a vyjadril osobitné znepokojenie nad colnými podvodmi, ktoré spôsobili významnú stratu príjmov do rozpočtu Únie. Európsky parlament zopakoval, že silnejšiu a ambicióznejšiu Európu možno dosiahnuť len vtedy, ak bude mať k dispozícii viac finančných prostriedkov, a preto vyzval, aby sa existujúcim politikám poskytovala nepretržitá podpora, zvýšili sa zdroje na hlavné programy Únie a na ďalšie povinnosti sa pridelili v náležitej výške dodatočné finančné prostriedky.

 

_________________

 

1a P8_TA(2018)0075: Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Colná únia sa za posledných päťdesiat rokov značne rozvinula a colné správy v súčasnosti úspešne vykonávajú na hraniciach širokú škálu úloh. Spoločne pracujú na zjednodušovaní obchodu a znižovaní byrokracie, vyberaní príjmov pre rozpočty jednotlivých štátov a Únie a na ochrane verejnosti pred teroristickými, zdravotnými, environmentálnymi a inými hrozbami. Colné orgány zastávajú vedúce postavenie v oblasti boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, a to najmä po zavedení spoločného rámca riadenia rizika v celej EÚ19 a colných kontrol pohybu veľkého množstva peňažných prostriedkov na účely boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Vzhľadom na tento široký mandát sú colné orgány v súčasnosti v podstate zodpovedné za kontrolu tovaru na vonkajších hraniciach Únie. V tejto súvislosti by mal program Colníctvo zahŕňať nielen spoluprácu v colnej oblasti, ale mal by sa rozšíriť tak, aby podporoval úlohu colných orgánov vo všeobecnosti, ako sa uvádza v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, t. j. dohľad nad medzinárodným obchodom Únie, realizácia vonkajších aspektov vnútorného trhu, spoločnej obchodnej politiky a ďalších spoločných politík Únie s vplyvom na obchod, ako aj bezpečnosť dodávateľského reťazca. Právny základ sa preto vzťahuje na colnú spoluprácu (článok 33 ZFEÚ), vnútorný trh (článok 114 ZFEÚ) a obchodnú politiku (článok 207 ZFEÚ).

(2)  Colná únia sa za posledných päťdesiat rokov značne rozvinula a colné správy v súčasnosti úspešne vykonávajú na hraniciach širokú škálu úloh. Spoločne pracujú na zjednodušovaní obchodu a znižovaní byrokracie, vyberaní príjmov pre rozpočty jednotlivých štátov a Únie a pomáhajú ochraňovať verejnosť pred teroristickými, zdravotnými, environmentálnymi a inými hrozbami. Colné orgány zastávajú vedúce postavenie v oblasti boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, a to najmä po zavedení spoločného rámca riadenia rizika v celej EÚ19 a colných kontrol pohybu veľkého množstva peňažných prostriedkov na účely boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Vzhľadom na tento široký mandát sú colné orgány v súčasnosti v podstate zodpovedné za kontrolu tovaru na vonkajších hraniciach Únie. V tejto súvislosti by mal program Colníctvo zahŕňať nielen spoluprácu v colnej oblasti, ale mal by sa rozšíriť tak, aby podporoval úlohu colných orgánov vo všeobecnosti, ako sa uvádza v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, t. j. dohľad nad medzinárodným obchodom Únie, realizácia vonkajších aspektov vnútorného trhu, spoločnej obchodnej politiky a ďalších spoločných politík Únie s vplyvom na obchod, ako aj bezpečnosť dodávateľského reťazca. Právny základ sa preto vzťahuje na colnú spoluprácu (článok 33 ZFEÚ), vnútorný trh (článok 114 ZFEÚ) a obchodnú politiku (článok 207 ZFEÚ).

_________________

_________________

19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en.

19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en.

Odôvodnenie

Existuje mnoho ďalších prvkov, ktoré pomáhajú chrániť občanov v týchto oblastiach.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Poskytnutím rámca pre akcie, ktorých cieľom je podporiť colnú úniu a colné orgány, by mal program pomáhať pri ochrane finančných a hospodárskych záujmov Únie a jej členských štátov; chrániť Úniu pred nečestným a nezákonným obchodovaním pri súčasnej podpore legitímnej obchodnej činnosti; zaisťovať bezpečnosť a ochranu Únie a jej obyvateľov a uľahčiť zákonné obchodovanie, aby podniky a občania mohli využívať plný potenciál vnútorného trhu a svetového obchodu,

(3)  Poskytnutím rámca pre akcie, ktorých cieľom je podporiť colnú úniu a colné orgány, a so zreteľom na dlhodobý cieľ, aby všetky colné správy v EÚ spolupracovali ako jedna správa, by mal program pomáhať pri ochrane finančných a hospodárskych záujmov Únie a jej členských štátov; chrániť Úniu pred nečestným a nezákonným obchodovaním pri súčasnej podpore legitímnej obchodnej činnosti; zaisťovať bezpečnosť a ochranu Únie a jej obyvateľov a uľahčiť zákonné obchodovanie, aby podniky a občania mohli využívať plný potenciál vnútorného trhu a svetového obchodu,

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Schopnosť členských štátov reagovať na výzvy, ktoré vyplývajú z neustále sa vyvíjajúcich globálnych obchodných modelov a dodávateľských reťazcov, najmä z nárastu elektronického obchodu, nezávisí len od ľudského faktora a dostupnosti a riadneho fungovania moderného a spoľahlivého vybavenia na colné kontroly, ale aj od plne a udržateľne zavedených colných informačných systémov Únie. Tieto výzvy zdôrazňujú potrebu presadzovať spolupráce medzi vnútroštátnymi colnými orgánmi s cieľom zabezpečiť účinný výber ciel a chrániť jednotný trh pred podvodmi, nezákonným tovarom a vonkajšími hrozbami.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Akcie uplatňované v rámci programu Colníctvo 2020 sa ukázali ako primerané, a preto by sa mali zachovať. S cieľom zabezpečiť zjednodušenie a väčšiu pružnosť pri vykonávaní programu, a tým lepšie plniť jeho ciele, by sa tieto akcie mali vymedziť iba z hľadiska celkových kategórií, pričom by sa mal uviesť zoznam ilustratívnych príkladov konkrétnych činností. Prostredníctvom spolupráce a budovania kapacít by mal program Colníctvo presadzovať a podporovať aj zavádzanie a využívanie inovácií s cieľom ďalej zlepšovať spôsobilosti na plnenie základných priorít colných orgánov.

(7)  Akcie uplatňované v rámci programu Colníctvo 2020 sa ukázali ako primerané, a preto by sa mali zachovať. S cieľom zabezpečiť zjednodušenie a väčšiu pružnosť pri vykonávaní programu, a tým lepšie plniť jeho ciele, by sa tieto akcie mali vymedziť iba z hľadiska celkových kategórií, pričom by sa mal uviesť zoznam ilustratívnych príkladov konkrétnych činností. Prostredníctvom spolupráce a budovania kapacít by mal program Colníctvo presadzovať a podporovať aj zavádzanie a využívanie inovácií s cieľom ďalej zlepšovať spôsobilosti na plnenie základných priorít colných orgánov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V nariadení [2018/XXX] sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj pre vybavenie na colné kontroly22 (ďalej len „nástroj CCE“, z angl. Customs Control Equipment). S cieľom zachovať súdržnosť a horizontálnu koordináciu všetkých akcií spolupráce, ktoré sa týkajú colníctva a vybavenia na colné kontroly, je vhodné vykonávať ich všetky v rámci jediného právneho aktu a súboru pravidiel, ktorým je toto nariadenie. Nástrojom CCE by sa preto mal podporovať iba nákup, údržba a modernizácia oprávneného vybavenia, zatiaľ čo týmto programom by sa mali podporiť všetky ostatné súvisiace činnosti, ako napríklad akcie spolupráce na posudzovanie potrieb vybavenia alebo prípadne odborná príprava týkajúca sa zakúpeného vybavenia.

(8)  V nariadení [2018/XXX] sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj pre vybavenie na colné kontroly22 (ďalej len „nástroj CCE“, z angl. Customs Control Equipment). S cieľom zachovať súdržnosť a horizontálnu koordináciu všetkých akcií spolupráce, ktoré sa týkajú colníctva a vybavenia na colné kontroly, je vhodné vykonávať ich všetky v rámci jediného právneho aktu a súboru pravidiel, pričom týmto aktom a týmito pravidlami je toto nariadenie. Nástrojom CCE by sa preto mal podporovať iba nákup, údržba a modernizácia oprávneného vybavenia, zatiaľ čo týmto programom by sa mali podporiť všetky ostatné súvisiace činnosti, ako napríklad akcie spolupráce na posudzovanie potrieb vybavenia alebo prípadne odborná príprava týkajúca sa zakúpeného vybavenia.

_________________

_________________

22 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly.

22 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Vzhľadom na význam globalizácie by mal program naďalej poskytovať možnosť zapojiť externých expertov v zmysle článku 238 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Títo externí experti by mali byť najmä zástupcovia vládnych orgánov vrátane zástupcov z nepridružených tretích krajín, ako aj zástupcovia medzinárodných organizácií, hospodárskych subjektov alebo občianskej spoločnosti.

(10)  Vzhľadom na význam globalizácie by mal program naďalej poskytovať možnosť zapojiť externých expertov v zmysle článku 238 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Títo externí experti by mali byť najmä zástupcovia vládnych orgánov vrátane zástupcov z nepridružených tretích krajín, ako aj akademickí pracovníci a zástupcovia medzinárodných organizácií, hospodárskych subjektov alebo občianskej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Najväčšou časťou rozpočtu v rámci programu majú byť akcie na budovanie kapacít v oblasti informačných technológií (IT). V osobitných ustanoveniach by sa mali opísať spoločné a vnútroštátne komponenty európskych elektronických systémov. Okrem toho by sa mal jasne vymedziť rozsah činností a zodpovednosti Komisie a členských štátov.

(12)  Väčšia časť rozpočtu v rámci programu sa má využiť na akcie na budovanie kapacít v oblasti informačných technológií (IT). V osobitných ustanoveniach by sa mali opísať spoločné a vnútroštátne komponenty európskych elektronických systémov. Okrem toho by sa mal jasne vymedziť rozsah činností a zodpovednosti Komisie a členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Toto nariadenie by sa malo vykonávať prostredníctvom pracovných programov. Vzhľadom na strednodobý až dlhodobý charakter sledovaných cieľov a na základe skúseností získaných v priebehu času by sa pracovné programy mali vzťahovať na niekoľko rokov. Presunom z ročných na viacročné pracovné programy sa zníži administratívne zaťaženie Komisie aj členských štátov.

(14)  Toto nariadenie by sa malo vykonávať prostredníctvom pracovných programov. Vzhľadom na strednodobý až dlhodobý charakter sledovaných cieľov a na základe skúseností získaných v priebehu času sa pracovné programy môžu vzťahovať na niekoľko rokov, ale nie viac ako na tri roky, aby sa v prípade potreby dali urobiť úpravy. Presunom z ročných na viacročné pracovné programy sa mohlo znížiť administratívne zaťaženie Komisie aj členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  S cieľom primerane reagovať na zmeny v politických prioritách by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu zoznamu ukazovateľov na meranie dosiahnutia špecifických cieľov programu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(17)  S cieľom primerane reagovať na zmeny v politických prioritách by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu zoznamu ukazovateľov na meranie dosiahnutia špecifických cieľov programu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky parlament a Rada musia dostávať najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všeobecným cieľom programu je podporovať colnú úniu a colné orgány, aby chránili finančné a hospodárske záujmy Únie a jej členských štátov, zaistili bezpečnosť a ochranu v rámci Únie a chránili Úniu pred nekalým a nezákonným obchodom a zároveň uľahčovali zákonnú obchodnú činnosť.

1.  So zreteľom na dlhodobý cieľ, aby všetky colné správy v EÚ spolupracovali ako jedna správa, všeobecným cieľom programu je podporovať colnú úniu a colné orgány, aby chránili finančné a hospodárske záujmy Únie a jej členských štátov, zaistili bezpečnosť a ochranu v rámci Únie a chránili Úniu pred nekalým a nezákonným obchodom a zároveň uľahčovali zákonnú obchodnú činnosť.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Špecifickým cieľom programu je podporiť prípravu a jednotné vykonávanie colných právnych predpisov a politiky, ako aj colnej spoluprácebudovania administratívnych kapacít vrátane odbornej spôsobilosti a vývoja a prevádzky európskych elektronických systémov.

2.  Špecifickým cieľom programu je podporiť prípravu a jednotné vykonávanie colných právnych predpisov a politiky, podporiť colnú spoluprácubudovanie administratívnych kapacít vrátane odbornej spôsobilosti a včasného vývoja, zavádzania, údržby a prevádzky európskych elektronických systémov, ako aj bezproblémový prechod na prostredie bez dokladov v papierovej forme a obchod v súlade s viacročným strategickým plánom pre colníctvo uvedeným v článku 12 tohto nariadenia. Je potrebné spomenúť prvok úspory nákladov pre členské štáty, ktorý vyplýva z programu, keďže poskytuje infraštruktúru a kapacity, ktoré sa nemusia vytvárať a zdvojovať za použitia vnútroštátnych colných rozpočtov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Program takisto podporuje priebežné hodnotenie a monitorovanie spolupráce medzi colnými orgánmi s cieľom identifikovať slabé miesta a možné zlepšenia.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je 950 000 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na roky 2021 až 2027 je 842 844 000 EUR v cenách roku 2018 (950 000 000 EUR v bežných cenách).

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zo sumy uvedenej v odseku 1 sa môžu takisto uhrádzať výdavky na prípravu, monitorovanie, kontrolu, audit, hodnotenie a iné činnosti súvisiace s riadením programu a hodnotením dosahovania jeho cieľov. Okrem toho sa z nej môžu uhrádzať výdavky na štúdie, stretnutia expertov, informačné a komunikačné akcie, pokiaľ sa týkajú cieľov programu, ako aj výdavky spojené so sieťami informačných technológií zameranými na spracovanie a výmenu informácií vrátane nástrojov informačných technológií na úrovni inštitúcií a ostatné výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebnú v súvislosti s riadením programu.

2.  Zo sumy uvedenej v odseku 1 sa môžu takisto uhrádzať výdavky na prípravu, monitorovanie, kontrolu, audit, hodnotenie a iné činnosti súvisiace s riadením programu a hodnotením jeho výkonnosti a dosahovania jeho cieľov. Okrem toho sa z nej môžu uhrádzať výdavky na štúdie, stretnutia expertov, informačné a komunikačné akcie, pokiaľ sa týkajú cieľov programu, ako aj výdavky spojené so sieťami informačných technológií zameranými na spracovanie a výmenu informácií vrátane nástrojov informačných technológií na úrovni inštitúcií a ostatné výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebnú v súvislosti s riadením programu.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pokiaľ ide o nadchádzajúce vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie, dôsledky a náklady na oddelenie Spojeného kráľovstva ako členského štátu od všetkých existujúcich colných elektronických systémov financovaných z programu Colníctvo 2020 nemožno v tomto čase presne odhadnúť, avšak Európsky parlament musí byť o týchto údajoch informovaný, hneď ako budú k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Akcie, ktoré dopĺňajú alebo podporujú akcie na plnenie cieľov uvedených v článku 3 nariadenia (EÚ) [2018/XXX] [nástroj CCE], sú takisto oprávnené na financovanie v rámci tohto programu.

2.  Akcie, ktoré dopĺňajú alebo podporujú akcie na plnenie cieľov uvedených v článku 3 nariadenia (EÚ) [2018/XXX] [nástroj CCE], a/alebo dopĺňajú alebo podporujú akcie, ktorými sa vykonávajú ciele uvedené v článku 2 nariadenia (EÚ) č. [2018/XXX] [program boja proti podvodom], sú takisto oprávnené na financovanie v rámci tohto programu.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  štruktúrovanú spoluprácu založenú na projektoch;

b)  štruktúrovanú spoluprácu založenú na projektoch, ako je spolupráca pri vývoji IT realizovaná skupinou členských štátov;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno e – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3 a)  činnosti monitorovania

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Akcie spočívajúce vo vývoji a prevádzke úprav alebo rozšírení spoločných komponentov európskych elektronických systémov pre spoluprácu s tretími krajinami, ktoré nie sú pridružené k programu, alebo s medzinárodnými organizáciami, sú oprávnené na financovanie, ak sú v záujme Únie. Komisia zavedie potrebné administratívne opatrenia, ktoré môžu upraviť možnosť finančných príspevkov tretích strán, ktorých sa tieto akcie týkajú.

4.  Akcie spočívajúce vo vývoji, zavádzaní, údržbe a prevádzke úprav alebo rozšírení spoločných komponentov európskych elektronických systémov pre spoluprácu s tretími krajinami, ktoré nie sú pridružené k programu, alebo s medzinárodnými organizáciami, sú oprávnené na financovanie, ak sú v záujme Únie. Komisia zavedie potrebné administratívne opatrenia, ktoré môžu upraviť možnosť finančných príspevkov tretích strán, ktorých sa tieto akcie týkajú.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vždy, keď to prispieva k realizácií akcií, ktorými sa plnia ciele podľa článku 3, zástupcovia vládnych orgánov vrátane orgánov tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu podľa článku 5, zástupcovia medzinárodných a iných príslušných organizácií, hospodárskych subjektov a organizácií zastupujúcich hospodárske subjekty a občiansku spoločnosť sa môžu zúčastňovať na akciách organizovaných v rámci programu ako externí experti.

1.  Vždy, keď to prispieva k realizácií akcií, ktorými sa plnia ciele podľa článku 3, zástupcovia vládnych orgánov vrátane orgánov tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu podľa článku 5, akademickí pracovníci a zástupcovia medzinárodných a iných príslušných organizácií, hospodárskych subjektov a organizácií zastupujúcich hospodárske subjekty a občiansku spoločnosť sa môžu zúčastňovať na akciách organizovaných v rámci programu ako externí experti.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Externých expertov vyberá Komisia na základe ich zručností, skúseností a znalostí, ktoré sú relevantné pre konkrétne akcie, pričom zohľadní akýkoľvek prípadný konflikt záujmov.

3.  Externých expertov vyberá Komisia na základe ich zručností, skúseností a znalostí, ktoré sú relevantné pre konkrétne akcie, pričom predchádza akémukoľvek prípadnému konfliktu záujmov a zohľadňuje zásadu rodovej rovnosti.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Zoznam externých odborníkov sa pravidelne aktualizuje a sprístupňuje verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia a členské štáty spoločne zabezpečia vývoj a prevádzku, a to vrátane koncepcie, špecifikácie, testovania zhody, zavádzania, údržby, vývoja, bezpečnosti, zabezpečenia kvality a kontroly kvality, európskych elektronických systémov, ktoré sú uvedené vo viacročnom strategickom pláne pre colníctvo podľa článku 12.

1.  Komisia a členské štáty spoločne zabezpečujú vývoj a prevádzku európskych elektronických systémov uvedených vo viacročnom strategickom pláne pre colníctvo podľa článku 12 vrátane jeho koncepcie, špecifikácie, testovania zhody, zavádzania, údržby, vývoja, modernizácie, bezpečnosti, zabezpečenia kvality a kontroly kvality.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Program Colníctvo musí byť jednotný s inými akčnými programami a fondmi EÚ, ktoré majú podobné ciele v súvisiacich oblastiach, ako je program Fiscalis, Program EÚ pre boj proti podvodom a Program pre jednotný trh, ako aj s Fondom pre vnútornú bezpečnosť a Fondom pre integrované riadenie hraníc (Nástrojom finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly a Nástrojom na riadenie hraníc a víza), Programom na podporu reforiem, programom Digitálna Európa, nástrojom na prepájanie Európy a rozhodnutím o vlastných zdrojoch, vykonávacími nariadeniami a opatreniami, a využívať všetky synergie s nimi.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  celkovú koordináciu vývoja a prevádzky európskych elektronických systémov s ohľadom na ich funkčnosť, vzájomné prepojenie a neustále zlepšovanie a ich synchronizovanú implementáciu;

b)  celkovú koordináciu vývoja a prevádzky európskych elektronických systémov s ohľadom na ich funkčnosť, kybernetickú odolnosť, vzájomné prepojenie a neustále zlepšovanie a ich synchronizovanú implementáciu;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  efektívnu a rýchlu komunikáciu s členskými štátmi a medzi nimi s cieľom zefektívniť riadenie európskych elektronických systémov;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb)  včasnú a transparentnú komunikáciu so zainteresovanými stranami, ktorých sa týka zavádzanie systémov IT na úrovni Únie a členských štátov, najmä o oneskoreniach pri zavádzaní a vynakladaní komponentov Únie a vnútroštátnych komponentov;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vnútroštátny komponent: komponent európskych elektronických systémov vyvinutý na vnútroštátnej úrovni, ktorý je k dispozícii v členskom štáte, ktorý takýto komponent vytvoril alebo ktorý prispel k jeho spoločnému vytvoreniu;

b)  vnútroštátny komponent: komponent európskych elektronických systémov vyvinutý na vnútroštátnej úrovni, ktorý je k dispozícii v členskom štáte, ktorý takýto komponent vytvoril alebo ktorý prispel k jeho spoločnému vytvoreniu, ako je projekt spolupráce pri vývoji IT realizovaný skupinou členských štátov;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty oznámia Komisii ukončenie každej úlohy, ktorá im bola pridelená podľa viacročného strategického plánu pre colníctvo uvedeného v odseku 1. Komisii takisto predkladajú pravidelné správy o pokroku dosiahnutom pri plnení svojich úloh.

3.  Členské štáty oznámia Komisii ukončenie každej úlohy, ktorá im bola pridelená podľa viacročného strategického plánu pre colníctvo uvedeného v odseku 1. Komisii takisto predkladajú pravidelné správy o pokroku dosiahnutom pri plnení svojich úloh a prípadne o predvídateľných oneskoreniach pri ich plnení.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia na základe výročných správ uvedených v odseku 4 každý rok najneskôr do 31. októbra vypracuje konsolidovanú správu hodnotiacu pokrok, ktorý členské štáty a Komisia dosiahli pri implementácii plánu uvedeného v odseku 1, a túto správu zverejní.

5.  Komisia na základe výročných správ uvedených v odseku 4 každý rok najneskôr do 31. októbra vypracuje konsolidovanú správu hodnotiacu pokrok, ktorý členské štáty a Komisia dosiahli pri implementácii plánu uvedeného v odseku 1, vrátane informácií o potrebných úpravách alebo oneskoreniach plánu, a túto správu zverejní.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Program sa implementuje prostredníctvom viacročných pracovných programov uvedených v článku 108 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

1.  Program sa implementuje prostredníctvom ročných alebo viacročných pracovných programov uvedených v článku 108 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Viacročný pracovný program sa môže vzťahovať na obdobie najviac 3 rokov, aby sa v prípade potreby mohli vykonať úpravy.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia prijíma viacročné pracovné programy prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2.

2.  Komisia prijíma viacročné pracovné programy prostredníctvom vykonávacích aktov a oznamuje ich Európskemu parlamentu a Rade. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Viacročný pracovný program stavia na poznatkoch získaných z predchádzajúcich programov.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní špecifických cieľov programu stanovených v článku 3, sú uvedené v prílohe 2.

1.  V súlade s požiadavkami podávania správ podľa článku [38 ods. 3 písm. e) bodu 1)] nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade informácie o výkonnosti programu. Podávanie správ o výkonnosti zahŕňa informácie o pokroku aj nedostatkoch.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  S cieľom zabezpečiť účinné posúdenie pokroku programu pri dosahovaní jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 17 s cieľom zmeniť prílohu 2 na účely preskúmania alebo doplnenia ukazovateľov, ak sa to považuje za potrebné, a na účely doplnenia tohto nariadenia o ustanovenia týkajúce sa zriadenia rámca pre monitorovanie a hodnotenie.

2.  Ukazovatele pre podávanie správ o výkonnosti programu pri dosahovaní špecifických cieľov stanovených v článku 3 sú uvedené v prílohe 2. S cieľom zabezpečiť účinné posúdenie pokroku programu pri dosahovaní jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 17 s cieľom zmeniť prílohu 2 na účely preskúmania alebo doplnenia ukazovateľov, ak sa to považuje za potrebné, a na účely doplnenia tohto nariadenia o ustanovenia týkajúce sa zriadenia rámca pre monitorovanie a hodnotenie s cieľom poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade aktuálne kvalitatívne aj kvantitatívne informácie o výkonnosti programu.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie implementácie programu a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie implementácie programu a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas a aby tieto údaje boli porovnateľné a úplné. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ. Komisia poskytne Európskemu parlamentu a Rade spoľahlivé informácie o kvalite používaných údajov o výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.

1.  V hodnoteniach sa posudzujú výsledky, vplyv, účinnosť, efektívnosť a užitočnosť programu, ako aj jeho pridaná hodnota EÚ, a vykonávajú sa včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese. V týchto hodnoteniach by sa malo jasne rozlišovať medzi implementáciou programu v Únii a tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu.

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však tri roky po začatí implementácie programu.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V priebežnom hodnotení sa uvedú zistenia potrebné na prijatie rozhodnutia o následných opatreniach k programu po roku 2027 a o jeho cieľoch.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na konci implementácie programu, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu.

3.  Na konci implementácie programu, najneskôr však tri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami a získanými poznatkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa tretia krajina zúčastňuje na programe na základe rozhodnutia podľa medzinárodnej dohody alebo na základe akéhokoľvek iného právneho nástroja, táto tretia krajina udelí potrebné práva a prístup zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) Európskemu dvoru audítorov na to, aby mohli komplexne vykonávať svoje príslušné právomoci. V prípade úradu OLAF takéto práva zahŕňajú právo vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).

Ak sa tretia krajina zúčastňuje na programe na základe rozhodnutia podľa medzinárodnej dohody alebo na základe akéhokoľvek iného právneho nástroja, táto tretia krajina udelí potrebné práva a prístup zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Európskemu dvoru audítorov a Európskej prokuratúre (EPPO) na to, aby mohli komplexne vykonávať svoje príslušné právomoci. V prípade úradu OLAF a EPPO takéto práva zahŕňajú právo vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a v nariadení Rady(EÚ) 2017/1939 o zriadení Európskej prokuratúry.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú maximálnu viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje pridelené na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3.

2.  Komisia pravidelne vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti ako súčasť pracovných programoch uvedených v článku 13. Finančné zdroje pridelené na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Toto nariadenie nemá až do ukončenia dotknutých akcií vplyv na ich pokračovanie ani zmenu podľa nariadenia (EÚ) č. 1294/2013, ktoré sa na tieto akcie aj naďalej vzťahuje až do ich ukončenia.

1.  Toto nariadenie nemá vplyv na pokračovanie ani zmenu dotknutých akcií podľa nariadenia (EÚ) č. 1294/2013, ktoré sa na tieto akcie aj naďalej vzťahuje až do ich ukončenia.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“

Referenčné čísla

COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

5.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Wolf Klinz

7.9.2018

Prerokovanie vo výbore

18.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

20.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Bogusław Liberadzki, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bart Staes, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

John Howarth

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Wolf Klinz

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Richard Ashworth, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, John Howarth, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“

Referenčné čísla

COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)

Dátum predloženia EP

8.6.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

14.6.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanoviská

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.6.2018

CONT

5.7.2018

 

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Maria Grapini

19.6.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Dátum prijatia

6.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Anna Hedh, Arndt Kohn, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Howarth, Nosheena Mobarik, Flavio Zanonato

Dátum predloženia

13.12.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

33

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

S&D

Verts/ALE

Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Marco Zullo

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Maria Grapini, Anna Hedh, John Howarth, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

EFDD

John Stuart Agnew, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 11. januára 2019Právne oznámenie