Postup : 2018/0207(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0468/2018

Předložené texty :

A8-0468/2018

Rozpravy :

PV 16/01/2019 - 31
CRE 16/01/2019 - 31

Hlasování :

PV 17/01/2019 - 10.10
CRE 17/01/2019 - 10.10
Vysvětlení hlasování
PV 17/04/2019 - 8.15

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0040
P8_TA(2019)0407

ZPRÁVA     ***I
PDF 2153kWORD 374k
17.12.2018
PE 628.434v03-00 A8-0468/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty

(COM(2018)0383 – C8‑0234/2018 – 2018/0207(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Bodil Valero

Zpravodajové (*):

Sylvie Guillaume, Výbor pro kulturu a vzdělávání,

Sirpa Pietikäinen, Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

(*) Postup s přidruženými výbory – článek 54 jednacího řádu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJKA OBDRŽELA PODNĚTY
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
 STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání
 STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti
 STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti
 STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty

(COM(2018)0383 – C8‑0234/2018 – 2018/0207(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0383),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 16 odst. 2, 19 odst. 2, 21 odst. 2, 24, 167 a 168 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0234/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne … (1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne … (2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanoviska Výboru pro kulturu a vzdělávání, Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, Rozpočtového výboru, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0468/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se zavádí program Práva a hodnoty

kterým se zavádí program Občané, rovnost, práva a hodnoty

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Podle článku 2 Smlouvy o Evropské unii „Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů“. Článek 3 dále rozvádí, že „cílem Unie je podporovat mír, své hodnoty a blahobyt svých obyvatel“ a že mimo jiné „respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost a dbá na zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví“. Tyto hodnoty jsou dále potvrzeny a vyjádřeny v právech, svobodách a zásadách zakotvených v Listině základních práv Evropské unie.

(1)  Podle článku 2 Smlouvy o Evropské unii „Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Z těchto práv a hodnot je v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv zejména lidská důstojnost primárním základem všech základních lidských práv. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů“. Článek 3 dále rozvádí, že „cílem Unie je podporovat mír, své hodnoty a blahobyt svých obyvatel“ a že mimo jiné „respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost a dbá na zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví“. Tyto hodnoty jsou dále potvrzeny a vyjádřeny v právech, svobodách a zásadách zakotvených v Listině základních práv Evropské unie.

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit zvláštní význam lidské důstojnosti s přihlédnutím k jejímu začlenění do úvodního článku Listiny základních práv EU.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1a)  Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 30. května 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích zdůraznil význam horizontálních zásad, které by měly být základem víceletého finančního rámce (VFR) a všech souvisejících politik Unie, včetně zařazení cílů udržitelného rozvoje OSN do všech politik a iniciativ Unie příštího VFR, a dále zdůraznil, že odstranění diskriminace je nezbytné nutné pro plnění závazků EU na cestě k Evropě podporující začlenění, a vyjádřil politování nad tím, že politiky EU představené v návrzích VFR postrádají závazky v oblasti začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a rovnosti pohlaví.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1b)  Ve svém usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 vyjádřil Evropský parlament podporu programům v oblasti kultury, vzdělávání, médií, mládeže, sportu, demokracie, občanství a občanské společnosti, které jednoznačně prokázaly svou evropskou přidanou hodnotu a jsou u příjemců stále velmi oblíbené, zdůraznil, že silnější a ambicióznější Evropy lze dosáhnout pouze tehdy, bude-li jí poskytnuto více finančních prostředků, a doporučil, aby vytvoření interního Evropského fondu pro demokracii s cílem posílit podporu občanské společnosti a nevládních organizací působících v oblasti demokracie a lidských práv bylo řízeno Komisí. Stávající politiky by měly být i nadále podporovány, měly by být navýšeny zdroje pro stěžejní programy Unie a na dodatečné úkoly by měly být poskytnuty také dodatečné finanční prostředky.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Tyto práva a hodnoty musí být nadále prosazovány a posilovány a sdíleny mezi občany a obyvateli a stát se středobodem projektu EU. Proto se v rozpočtu Unie vytvoří nový Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty, který bude zahrnovat programy Práva a hodnoty a Spravedlnost. V době, kdy evropské společnosti čelí extremismu, radikalismu a rozkolům, je nanejvýš důležité prosazovat, posilovat a bránit spravedlnost, práva a hodnoty EU: lidská práva, úctu k lidské důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost a právní stát. Bude to mít zásadní a bezprostřední dopad na politický, sociální, kulturní a hospodářský život v Unii. Jako součást nového fondu bude program Spravedlnost i nadále podporovat další rozvoj unijního prostoru práva a přeshraniční spolupráci. Program Práva a hodnoty spojí dohromady program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/20138 a program Evropa pro občany zavedený nařízením Rady (EU) č. 390/20149 (dále jen „předchozí programy“).

(2)  Tyto práva a hodnoty musí být konzistentně nadále aktivně kultivovány, chráněny a prosazovány Unií a každým členským státem ve všech jejich politikách a musí být posilovány a sdíleny mezi občany a obyvateli a stát se středobodem projektu EU, protože úpadek těchto práv a hodnot v kterémkoli členském státě může mít nepříznivý dopad na Unii jako celek. Proto se v rozpočtu Unie vytvoří nový Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty, který bude zahrnovat programy Práva a hodnoty a Spravedlnost. V době, kdy evropské společnosti čelí extremismu, radikalismu a rozkolům a neustále se zmenšujícímu prostoru pro nezávislou občanskou společnost, je nanejvýš důležité prosazovat, posilovat a bránit spravedlnost, práva a hodnoty EU: lidská práva, úctu k lidské důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost, nediskriminaci a právní stát. Bude to mít zásadní a bezprostřední dopad na politický, sociální, kulturní a hospodářský život v Unii. Jako součást nového fondu bude program Spravedlnost i nadále podporovat další rozvoj unijního prostoru práva a přeshraniční spolupráci. Program Občané, rovnost, práva a hodnoty (dále jen „program“) spojí dohromady program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/20138 a program Evropa pro občany zavedený nařízením Rady (EU) č. 390/20149 (dále jen „předchozí programy“) a bude uzpůsoben tak, aby řešil nové výzvy pro evropské hodnoty.

__________________

__________________

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se zavádí program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se zavádí program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

9 Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na období 2014–2020 (Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3).

9 Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na období 2014–2020 (Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty a jeho dva jednotlivé programy financování se budou zaměřovat přednostně na osoby a subjekty, které přispívají k tomu, aby naše společné hodnoty, práva a bohatá rozmanitost byly živoucí a dynamické. Konečným cílem je podpořit a zachovat právem se řídící, spravedlivou, inkluzivní a demokratickou společnost. To zahrnuje dynamickou občanskou společnost podněcující demokratickou, občanskou a společenskou účast obyvatel a podporování bohaté rozmanitosti evropské společnosti, založené na naší společné historii a paměti. Článek 11 Smlouvy o Evropské unii dále uvádí, že orgány dávají vhodnými způsoby občanům a reprezentativním sdružením možnost projevovat a veřejně vyměňovat své názory na všechny oblasti činnosti Unie.

(3)  Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty a jeho dva jednotlivé programy financování se budou zaměřovat na osoby a subjekty, které přispívají k tomu, aby naše společné hodnoty, rovnost, práva a bohatá rozmanitost byly živoucí a dynamické. Konečným cílem je podpořit a zachovat právem se řídící, spravedlivou, otevřenou, inkluzivní a demokratickou společnost prostřednictvím financování činností, které podporují dynamickou, dobře rozvinutou, soběstačnou a silnou občanskou společnost, včetně zastupování zájmů za účelem prosazování a ochrany našich společných hodnot, povzbuzují demokratickou, občanskou a společenskou účast obyvatel a podporují mír a bohatou rozmanitost evropské společnosti, založené na našich společných hodnotách, historii, paměti a dědictví. Článek 11 Smlouvy o Evropské unii vyžaduje, aby orgány vedly otevřený, transparentní a pravidelný dialog s občanskou společností a dávaly vhodnými způsoby občanům a reprezentativním sdružením možnost projevovat a veřejně vyměňovat své názory na všechny oblasti činnosti Unie.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Komise by měla zajistit pravidelný, otevřená a transparentní dialog s příjemci programu a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami zřízením skupiny pro občanský dialog. Skupina pro občanský dialog by měla přispívat k výměně zkušeností a osvědčených postupů a k diskusi o politickém vývoji v oblastech a cílech programu a v souvisejících oblastech. Skupina pro občanský dialog by měla sestávat z organizací, které byly vybrány tak, aby získaly grant na provozní náklady nebo grant na akce v rámci programu, a z jiných organizací a zúčastněných stran, které projevily zájem o program nebo práci v této oblasti politiky, ale nejsou nezbytně podporovány programem.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Program Práva a hodnoty (dále jen „program“) by měl umožnit rozvoj součinnosti za účelem řešení problémů, které jsou společné v souvislosti s prosazováním a ochranou hodnot a dosažením kritického rozměru pro zajištění hmatatelných výsledků v praxi. Mělo by se toho dosáhnout tím, že se bude navazovat na kladné zkušenosti z předchozích programů. Tím bude umožněno plné využití potenciálu součinnosti za účelem účinnější podpory oblastí politiky, na něž se program vztahuje, a zvýšení jejich potenciálu oslovit lidi. Má-li být tento program účinný, měl by zohledňovat zvláštní povahu jednotlivých politik, jejich rozdílné cílové skupiny a jejich zvláštní potřeby prostřednictvím uzpůsobených přístupů.

(4)  Program by měl umožnit rozvoj součinnosti za účelem řešení problémů, které jsou společné v souvislosti s prosazováním a ochranou hodnot zakotvených ve Smlouvách a dosažením kritického rozměru pro zajištění hmatatelných výsledků v praxi. Mělo by se toho dosáhnout tím, že se bude navazovat na kladné zkušenosti z předchozích programů a dále je rozvíjet. Tím bude umožněno plné využití potenciálu součinnosti za účelem účinnější podpory oblastí politiky, na něž se program vztahuje, a zvýšení jejich potenciálu oslovit lidi. Má-li být tento program účinný, měl by zohledňovat zvláštní povahu jednotlivých politik, jejich rozdílné cílové skupiny a jejich zvláštní potřeby a možnosti účasti prostřednictvím uzpůsobených a cílených přístupů, včetně podpory všech druhů rovnosti a rovnosti žen a mužů.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Plné dodržování a prosazování zásad právního státu a demokracie má pro budování důvěry občanů v Unii zásadní význam. Dodržování zásad právního státu v Unii je předpokladem ochrany základních práv, stejně jako zachování všech práv a povinností zakotvených ve Smlouvách. Způsob uplatňování zásady právního státu v členských státech hraje zásadní úlohu při zajišťování vzájemné důvěry mezi členskými státy a jejich právními systémy. Program by měl proto podporovat a chránit základní práva, demokracii a právní stát na místní, regionální, vnitrostátní a nadnárodní úrovni.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  Právní stát, zakotvený v článku 2 Smlouvy o Evropské unii jako jedna z hodnot Unie, zahrnuje zásadu zákonnosti, včetně transparentního, odpovědného, demokratického a pluralitního procesu přijímání zákonů; právní jistoty; zákazu svévole výkonné moci; účinnou soudní ochranu nezávislými soudy, včetně základních práv; a oddělení pravomocí a rovnost před zákonem.

Odůvodnění

Zpravodajka navrhuje lépe prozkoumat a zvýraznit součinnost mezi programem a návrhem nařízení Evropské komise o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Je zapotřebí nejrůznějších opatření a koordinovaného úsilí, aby se Evropská unie přiblížila svým občanům. Propojení občanů při projektech partnerství měst nebo sítí měst a podporování organizací občanské společnosti v oblastech pokrytých programem přispěje ke zvýšení angažovanosti občanů ve společnosti a v konečném důsledku k jejich zapojení do demokratického života Unie. Také činnosti na podporu vzájemného porozumění, rozmanitosti, dialogu a respektování druhých podpoří pocit sounáležitosti a evropské identity, založený na společném porozumění evropským hodnotám, kultuře, dějinám a dědictví. Zejména je důležité prosazovat větší pocit sounáležitosti k Unii a hodnotám Unie u občanů nejvzdálenějších regionů EU vzhledem k jejich odlehlosti a vzdálenosti od kontinentální Evropy.

(5)  Je zapotřebí nejrůznějších opatření a koordinovaného úsilí zaměřených na vyvážené zeměpisné rozložení, aby se Evropská unie přiblížila svým občanům a aby se posílila demokratická účast a postavení občanů tak, aby využívali svých práv souvisejících s evropským občanstvím. Propojení občanů při projektech partnerství měst nebo sítí měst a podporování organizací občanské společnosti na místní, regionální, celostátní a nadnárodní úrovni v oblastech pokrytých programem přispěje ke zvýšení angažovanosti občanů ve společnosti a v konečném důsledku k jejich aktivnímu zapojení do demokratického života Unie i do utváření její politické agendy. Také činnosti na podporu vzájemného porozumění, mezikulturního dialogu, kulturní a jazykové rozmanitosti, usmíření, sociálního začlenění a respektování druhých podpoří pocit sounáležitosti s Unií a společného občanství v rámci evropské identity, založený na společném porozumění evropským hodnotám, kultuře, dějinám a dědictví. Zejména je důležité prosazovat větší pocit sounáležitosti k Unii a hodnotám Unie u občanů nejvzdálenějších regionů EU vzhledem k jejich odlehlosti a vzdálenosti od kontinentální Evropy.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Rostoucí pluralita a globální migrační trendy zvyšují význam mezikulturního a mezináboženského dialogu v našich společnostech. Program by měl plně podporovat mezikulturní a mezináboženský dialog jako součást sociálního souladu v Evropě a klíčový prvek podpory sociálního začlenění a soudržnosti. Zatímco mezináboženský dialog by mohl pomoci zdůraznit pozitivní přínos náboženství k sociální soudržnosti, v důsledku náboženské negramotnosti hrozí, že se vytvoří podmínky pro zneužívání náboženského cítění mezi obyvatelstvem. Program by proto měl podporovat projekty a iniciativy, které rozvíjejí náboženskou gramotnost, podporují mezináboženský dialog a vzájemné porozumění.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Činnosti související s posilováním historického povědomí a kritického pohledu na historickou paměť Evropy jsou nutné k tomu, aby si občané byli vědomi společné historie coby základu společné budoucnosti, morálního účelu a sdílených hodnot. Je zapotřebí rovněž zohlednit význam historických, kulturních a mezikulturních aspektů, jakož i vazby mezi historickým povědomím a vytvářením evropské identity a pocitu sounáležitosti.

(6)  Činnosti související s posilováním historického povědomí a kritického a tvůrčího pohledu na historickou paměť Evropy jsou nutné k tomu, aby si občané, zejména pak mladí lidé, byli vědomi své společné historie coby základu společné budoucnosti. S cílem podpořit společný základ vycházející ze sdílených hodnot, solidarity, rozmanitosti a míru je zapotřebí rovněž zohlednit význam historických, sociálních, kulturních a mezikulturních aspektů, tolerance a dialogu, jakož i vazby mezi historickým povědomím a vytvářením evropské identity a pocitu sounáležitosti.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Občané by také měli mít větší povědomí o svých právech vycházejících z občanství Unie a měli by mít pozitivní náhled na život, cestování, studování, práci a dobrovolnickou činnost v jiném členském státě a také by měli mít pocit, že mohou požívat a uplatňovat svá práva spojená s občanstvím a spolehnout se na rovný přístup k právům a na vymahatelnost a ochranu svých práv bez jakékoliv diskriminace, ať už jsou v jakékoliv části Unie. Je třeba podporovat občanskou společnost, a zajistit tak prosazování a ochranu společných hodnot EU a zvyšování povědomí o těchto hodnotách podle článku 2 Smlouvy o EU, a tím rovněž přispět k účinnému požívání práv v rámci práva Unie.

(7)  Občané Unie nemají dostatečné povědomí o svých právech vycházejících z občanství Unie, jako je právo volit v evropských a místních volbách nebo právo na konzulární ochranu ze strany velvyslanectví jiných členských států. Občané by měli mít větší povědomí o těchto právech a měli by mít pozitivní náhled na život, cestování, studování, práci a dobrovolnickou činnost v jiném členském státě a také by měli mít pocit, že mohou požívat a uplatňovat svá práva spojená s občanstvím a spolehnout se na rovný přístup k právům a na vymahatelnost a ochranu svých práv bez jakékoliv diskriminace, ať už jsou v jakékoliv části Unie. Je třeba posilovat občanskou společnost na všech úrovních, a zajistit tak prosazování a ochranu společných hodnot EU a zvyšování povědomí o těchto hodnotách podle článku 2 Smlouvy o EU, a tím rovněž přispět k účinnému požívání práv v rámci práva Unie.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  V usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o svědomí Evropy a totalitě a v závěrech Rady ze zasedání ve dnech 9. a 10. června 2011 o povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě se zdůrazňuje význam uchování vzpomínek na minulost v živé paměti jako prostředku k utváření společné budoucnosti a je vyzdvižena úloha Unie při zprostředkovávání, sdílení a podpoře kolektivní paměti týkající se těchto zločinů, a to i s cílem oživit společnou evropskou pluralitní a demokratickou identitu.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Rovnost žen a mužů je základní hodnotou a cílem Evropské unie. Jsou-li ženy diskriminovány a je-li s nimi nerovně zacházeno, dochází tím k porušování jejich základních práv a brání jim to v plném politickém, sociálním a ekonomickém zapojení do společnosti. Existence strukturálních a kulturních překážek navíc zabraňuje dosažení skutečné rovnosti žen a mužů. Prosazování rovnosti žen a mužů ve všech činnostech Unie je proto hlavní činností Unie a motor hospodářského růstu a program by je měl podporovat.

(8)  Rovnost žen a mužů je základní hodnotou a cílem Evropské unie. Podle článku 8 tohoto nařízení má Unie při všech svých činnostech usilovat o odstranění nerovností a podporovat rovné zacházení pro muže a ženy. Přesto je celkový pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů v Evropě velmi pomalý, jak vyplývá z indexu rovnosti žen a mužů z roku 2017, který zveřejnil Evropský institut pro rovnost žen a mužů. Diskriminací žen a dívek, často tichou a skrytou průřezovou, a nerovným zacházením s nimi, stejně jako různými formami násilí na ženách, dochází k porušování jejich základních práv a brání jim to v plném politickém, sociálním a ekonomickém zapojení do společnosti. Existence politických, strukturálních a kulturních překážek navíc zabraňuje dosažení skutečné rovnosti žen a mužů. Prosazování rovnosti žen a mužů ve všech činnostech Unie podporou cílů v oblasti začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a nediskriminace a aktivním bojem proti stereotypům a rovněž tiché diskriminaci je proto hlavní činností Unie a motor hospodářského růstu a program by je měl podporovat.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Násilí na základě pohlaví a násilí na dětech a mladých lidech představuje závažné porušování základních práv. K násilí dochází v celé Unii, za všech společenských a hospodářských souvislostí, a má závažné následky pro tělesné a duševní zdraví obětí i pro společnost jako celek. Oběťmi násilí se snadno stávají zejména děti, mladí lidé a ženy, a to především v rámci úzkých svazků. Je zapotřebí přijmout opatření na ochranu práv dítěte a přispět k jejich ochraně před újmami a násilím, které ohrožují jejich tělesné a duševní zdraví a představují porušení jejich práv na rozvoj, ochranu a důstojnost. Boj proti všem formám násilí, podpora prevence a ochrana a podpora obětí jsou priority Unie, které pomáhají naplňovat základní práva jednotlivců a přispívají k rovnosti žen a mužů. Tyto priority by měl program podporovat.

(9)  Násilí na základě pohlaví a násilí na dětech, mladých a starších lidech, osobách se zdravotním postižením, uprchlících a migrantech a příslušnících různých menšinových skupin, jako jsou příslušníci etnických menšin nebo osoby LGBTQI, představuje závažné porušování základních práv. K násilí dochází v celé Unii, za všech společenských a hospodářských souvislostí, a má závažné následky pro tělesné a duševní zdraví obětí i pro společnost jako celek. Boj proti násilí na základě pohlaví vyžaduje mnohorozměrný přístup zahrnující právní, vzdělávací, zdravotní (včetně sexuálních a reprodukčních práv), hospodářské a jiné společenské aspekty, jako je podpora organizací hájících práva žen, poskytování poradenství a pomoci a projekty usilující o dosažení cíle větší rovnosti žen a mužů ve společnosti. Je třeba aktivně bojovat proti škodlivým stereotypům a normám již od raného věku i proti všem formám nenávistných projevů a násilí na internetu. Je zapotřebí přijmout opatření na ochranu práv dítěte a přispět k jejich ochraně před újmami a násilím, které ohrožují jejich tělesné a duševní zdraví a představují porušení jejich práv na rozvoj, ochranu a důstojnost. Úmluva Rada Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulská úmluva) definuje „násilí na ženách“ jako „veškeré činy gendrového násilí, jež vyústí anebo mohou vyústit ve fyzickou, sexuální, psychickou či ekonomickou újmu či strádání žen, včetně hrozeb takovýmito činy, donucování nebo svévolného omezování svobody, ať k nim dochází na veřejnosti nebo v soukromí“. Boj proti všem formám násilí, podpora a prevence a ochrana a podpora obětí jsou priority Unie, které pomáhají naplňovat základní práva jednotlivců a přispívají k rovnosti žen a mužů. Tyto priority by měl program podporovat. Prevence a podpora práv obětí by měly být koncipovány ve spolupráci s cílovou skupinou a mělo by být zajištěno, aby splňovaly specifické potřeby osob, které jsou ohroženy z více důvodů.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Ženy bez dokladů jsou obzvláště ohrožené násilím a sexuálním zneužíváním a nemají přístup k podpoře. Je zásadně důležité uplatňovat přístup zaměřený na oběť a nabízet odpovídající služby podpory všem ženám v celé Unii bez ohledu na jejich status z hlediska práva k pobytu. Potřeba zohlednit genderové aspekty při azylovém řízení je velmi důležitá pro meziodvětvovou práci a může přispět k větší rovnosti žen a mužů.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Je zapotřebí silné politické vůle a koordinovaného postupu, založeného na metodách a výsledcích předchozích programů Daphne, programu Práva, rovnost a občanství a programu Spravedlnost v zájmu předcházení všem formám násilí a boje proti nim a v zájmu ochrany obětí. Zejména program Daphne, z něhož jsou poskytovány finanční prostředky na podporu obětí násilí a na boj proti násilí na ženách, dětech a mladých lidech, je od svého zahájení v roce 1997 nesmírně úspěšný, pokud jde o jeho oblíbenost u zúčastněných stran (orgánů veřejné moci, akademických institucí a nevládních organizací) i účinnost financovaných projektů. Financoval projekty na zvýšení povědomí, poskytování podpory službám pro oběti, na podporu činností nevládních organizací působících v terénu. Zabýval se všemi formami násilí, například domácím násilím, sexuálním násilím, obchodováním s lidmi, a rovněž i nově se objevujícími formami násilí, například kybernetickou šikanou. Je tedy třeba pokračovat ve všech těchto opatřeních a náležitě zohlednit tyto výsledky a nabyté zkušenosti při provádění programu.

(10)  Je zapotřebí silné politické vůle a koordinovaného postupu, založeného na metodách a výsledcích předchozích programů Daphne, programu Práva, rovnost a občanství a programu Spravedlnost v zájmu předcházení všem formám násilí a boje proti nim a v zájmu ochrany obětí. Zejména program Daphne, z něhož jsou poskytovány finanční prostředky na podporu obětí násilí a na boj proti násilí na ženách, dětech a mladých lidech, je od svého zahájení v roce 1997 nesmírně úspěšný, pokud jde o jeho oblíbenost u zúčastněných stran (orgánů veřejné moci, akademických institucí a nevládních organizací) i účinnost financovaných projektů. Financoval projekty na zvýšení povědomí, poskytování podpory službám pro oběti, na podporu činností nevládních organizací působících v terénu. Zabýval se všemi formami násilí, například domácím násilím, sexuálním násilím, obchodováním s lidmi, nebezpečným pronásledováním (stalkingem) a tradičními škodlivými praktikami, jako je mrzačení ženských pohlavních orgánů, a rovněž i nově se objevujícími formami násilí, například kybernetickou šikanou a kybernetickým obtěžováním. Je tedy třeba pokračovat ve všech těchto opatřeních s nezávisle přidělenými rozpočtovými prostředky pro program Daphne a náležitě zohlednit tyto výsledky a nabyté zkušenosti při provádění programu.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Zákaz diskriminace je základní zásadou Unie. Článek 19 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví opatření k boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Zákaz diskriminace je rovněž zakotven v článku 21 Listiny základních práv Evropské unie. Mělo by se přihlédnout ke zvláštním rysům různých forem diskriminace a souběžně by měla být vypracována příslušná opatření pro předcházení diskriminaci založené na jednom nebo více důvodech a pro boj proti ní. Program by měl podporovat opatření na předcházení diskriminaci, rasismu, xenofobii, antisemitismu, nenávisti vůči muslimům a jiným formám nesnášenlivosti a boj proti nim. Velká pozornost by v této souvislosti měla být rovněž věnována předcházení všem formám násilí a nenávisti, segregace a stigmatizace a boji proti nim, jakož i boji proti šikanování, obtěžování a netolerantnímu zacházení. Program by měl být prováděn způsobem, jímž se bude vzájemně posilovat s dalšími činnostmi Unie, které sledují stejné cíle, zejména ty, které uvádí sdělení Komise ze dne 5. dubna 2011 nazvané „Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 202010“ a doporučení Rady ze dne 9. prosince května 2013 o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech11.

(11)  Zákaz diskriminace je základní zásadou Unie. Článek 19 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví opatření k boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Zákaz diskriminace je rovněž zakotven v článku 21 Listiny základních práv Evropské unie. Mělo by se přihlédnout ke zvláštním rysům různých forem diskriminace, včetně přímé, nepřímé a strukturální diskriminace, a souběžně by měla být vypracována příslušná opatření pro předcházení diskriminaci založené na jednom nebo více důvodech a pro boj proti ní. Program by měl podporovat opatření na předcházení diskriminaci, rasismu, xenofobii, afrofobii, antisemitismu, nesnášenlivosti vůči Romům, nenávisti vůči muslimům, homofobii a jiným formám nesnášenlivosti vůči osobám patřícím k menšinám, jak na internetu, tak mimo něj,na boj proti nim, s přihlédnutím ke skutečnosti, že ženy čelí vícenásobné diskriminaci. Velká pozornost by v této souvislosti měla být rovněž věnována předcházení všem formám násilí a nenávisti, segregace a stigmatizace a boji proti nim, jakož i boji proti šikanování, obtěžování a netolerantnímu zacházení. Program by měl být prováděn způsobem, jímž se bude vzájemně posilovat s dalšími činnostmi Unie, které sledují stejné cíle, zejména ty, které uvádí sdělení Komise ze dne 5. dubna 2011 nazvané „Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 202010“ a doporučení Rady ze dne 9. prosince května 2013 o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech11.

__________________

__________________

10 COM(2011)173.

10 COM(2011)173.

11 Úř. věst. C 378, 24.12.2013, s. 1.

11 Úř. věst. C 378, 24.12.2013, s. 1.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Překážky související s postoji a prostředím i nedostatečná přístupnost zabraňuje zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními. Osoby se zdravotním postižením se potýkají s překážkami, jež jim brání mimo jiné v přístupu na trh práce, ve využívání výhod inkluzivního a kvalitního vzdělávání, v možnosti vyhnout se chudobě a sociálnímu vyloučení, v přístupu ke kulturním iniciativám a k médiím nebo ve využívání jejich politických práv. Jako signatář Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením se Unie spolu se všemi svými členskými státy zavázala podporovat, chránit a zajišťovat plné a rovné požívání všech lidských práv a základních svobod všemi osobami se zdravotním postižením. Ustanovení Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením se stala nedílnou součástí právního řádu Unie.

(12)  Překážky související s postoji a prostředím i nedostatečná přístupnost zabraňuje zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními. Osoby se zdravotním postižením, včetně osob s dlouhodobým fyzickým, mentálním, duševním nebo smyslovým postižením, se potýkají s překážkami, jež jim brání mimo jiné v přístupu na trh práce, ve využívání výhod inkluzivního a kvalitního vzdělávání, v možnosti vyhnout se chudobě a sociálnímu vyloučení, v přístupu ke kulturním iniciativám a k médiím nebo ve využívání jejich politických práv. Jako signatář Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením se Unie spolu se všemi svými členskými státy zavázala podporovat, chránit a zajišťovat plné a rovné požívání všech lidských práv a základních svobod všemi osobami se zdravotním postižením. Ustanovení Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, jejíž provedení je povinné, se stala nedílnou součástí právního řádu Unie. V tomto ohledu by měl program věnovat zvláštní pozornost a finanční prostředky kampaním na zvyšování povědomí o problémech, s nimiž se potýkají lidé se zdravotním postižením, pokud se chtějí plně zapojit do společnosti a využívat svá práva jako rovnocenní občané.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace (právo na soukromí), které je základním právem zakotveným v článku 7 Listiny základních práv. Ochrana osobních údajů je základním právem zakotveným v článku 8 Listiny základních práv a v článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie. Dodržování pravidel ochrany osobních údajů podléhá kontrole nezávislých dozorových úřadů. Právní rámec Unie, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67912 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68013 zavádí ustanovení, která mají zajistit, že právo na ochranu osobních údajů je účinně chráněno. Tyto právní nástroje ukládají vnitrostátním dozorovým úřadům zabývajícím se ochranou osobních údajů, aby zvyšovaly povědomí a chápání veřejnosti, pokud jde o rizika, pravidla, záruky a práva související se zpracováním osobních údajů. Vzhledem k významu práva na ochranu osobních údajů v době rychlého technologického vývoje by Unie měla být schopna vykonávat osvětovou činnost, provádět studie a další příslušné činnosti.

(13)  Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace (právo na soukromí), které je základním právem zakotveným v článku 7 Listiny základních práv. Ochrana osobních údajů je základním právem zakotveným v článku 8 Listiny základních práv a v článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie. Dodržování pravidel ochrany osobních údajů podléhá kontrole nezávislých dozorových úřadů. Právní rámec Unie, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67912 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68013 zavádí ustanovení, která mají zajistit, že právo na ochranu osobních údajů je účinně chráněno. Tyto právní nástroje ukládají vnitrostátním dozorovým úřadům zabývajícím se ochranou osobních údajů, aby zvyšovaly povědomí a chápání veřejnosti, pokud jde o rizika, pravidla, záruky a práva související se zpracováním osobních údajů. Vzhledem k významu práva na ochranu osobních údajů v době rychlého technologického vývoje by Unie měla být schopna vykonávat osvětovou činnost, podporovat organizace občanské společnosti při prosazování ochrany údajů v souladu s normami Unie a provádět studie a další příslušné činnosti.

__________________

__________________

12 Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1–88.

12 Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1–88.

13 Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89–131.

13 Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89–131.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Svoboda projevu a informací je zakotvena v Listině základních práv Evropské unie. Svobodný přístup k informacím, hodnocení podmínek pro práci sdělovacích prostředků a odpovědné a bezpečné využívání informačních a komunikačních sítí jsou přímo spojeny se svobodným rozvojem veřejného mínění a jsou zásadní podmínkou pro zaručení funkční demokracie. Je třeba, aby veřejnost získala mediální gramotnost nezbytnou pro kritické myšlení a rozlišování a schopnost analyzovat složitou realitu, rozeznávat rozdíly mezi názory a fakty a odolávat veškerým formám podněcování k nenávisti. Za tímto účelem by Unie měla podporovat rozvoj mediální gramotnosti všech občanů bez ohledu na jejich věk, a to prostřednictvím odborné přípravy, zvyšování povědomí, studií a dalších příslušných činností.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Článek 24 SFEU ukládá Evropskému parlamentu a Radě, aby přijaly ustanovení o postupech a podmínkách požadovaných pro předložení občanské iniciativy ve smyslu článku 11 Smlouvy o Evropské unii. Došlo k tomu přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady článek [(EU) č. 211/2011]14. Program by měl podporovat financování technické a organizační podpory k provedení nařízení [(EU) č. 211/2011], čímž podpoří výkon práva navrhovat iniciativy ze strany občanů a podpoří evropské občanské iniciativy.

(14)  Evropská občanská iniciativa je první nadnárodní nástroj participativní demokracie, který vytváří přímou vazbu mezi evropskými občany a orgány Unie. Článek 24 SFEU ukládá Evropskému parlamentu a Radě, aby přijaly ustanovení o postupech a podmínkách požadovaných pro předložení občanské iniciativy ve smyslu článku 11 Smlouvy o Evropské unii. Došlo k tomu přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady článek [(EU) č. 211/2011]14. Program by měl podporovat financování technické a organizační podpory k provedení nařízení [(EU) č. 211/2011], čímž podpoří výkon práva navrhovat iniciativy ze strany občanů a podpoří a podnítí ostatní, aby podpořili evropské občanské iniciativy.

_________________

_________________

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1).

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1).

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Podle článků 8 a 10 SFEU by program měl ve všech svých činnostech podporovat začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a zohlednění cílů v oblasti zákazu diskriminace.

(15)  Podle článků 8 a 10 SFEU by program měl ve všech svých činnostech podporovat začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a zohlednění cílů v oblasti zákazu diskriminace a měl by rovněž prosazovat používání genderového rozpočtování a posuzování dopadu na rovnost žen a mužů v rámci celého rozpočtového procesu Unie. Řádné začleňování hlediska rovnosti žen a mužů vyžaduje sestavování rozpočtu zohledňujícího genderové rozdíly ve všech rozpočtových položkách a přidělení odpovídajících zdrojů a transparentnost v rozpočtových položkách určených na prosazování rovnosti žen a mužů a boj proti diskriminaci na základě pohlaví. Jednotlivé projekty a program jako takový by měly být na konci období financování přezkoumány, aby bylo možné určit, do jaké míry dodržely výše uvedené zásady.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  V souladu s akty Unie o rovném zacházení zřizují členské státy nezávislé subjekty pro prosazování rovného zacházení obecně známé jako „orgány pro rovné zacházení“ za účelem boje proti diskriminaci založené na rase a etnickém původu, jakož i pohlaví. Mnohé členské státy však šly nad rámec těchto požadavků a zajistily, aby se orgány pro rovné zacházení rovněž mohly zabývat diskriminací založenou na jiných důvodech, jako je věk, sexuální orientace, náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, či jiných důvodech. Orgány pro rovné zacházení hrají klíčovou úlohu v prosazování rovnosti a zajišťování účinného uplatňování právních předpisů týkajících se rovného zacházení, a to zejména prostřednictvím poskytování nezávislé pomoci obětem diskriminace, provádění nezávislých průzkumů ohledně diskriminace, zveřejňování nezávislých zpráv a vydávání doporučení o jakýchkoliv otázkách souvisejících s diskriminací v jejich zemi. V tomto ohledu je zásadní, aby byla práce orgánů pro rovné zacházení koordinována na úrovni Unie. V roce 2007 vznikla síť EQUINET. Jejími členy jsou vnitrostátní subjekty pro prosazování rovného zacházení, jak stanoví směrnice Rady 2000/43/ES15 a 2004/113/ES16 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES17 a 2010/41/EU18. EQUINET má výjimečnou pozici, jelikož jde o jediný subjekt, který zajišťuje koordinaci činností mezi orgány pro rovné zacházení. Tato koordinační činnost sítě EQUINET je klíčová pro řádné provádění antidiskriminační právních předpisů Unie v členských státech a program by ji měl podporovat.

(17)  V souladu s akty Unie o rovném zacházení zřizují členské státy nezávislé subjekty pro prosazování rovného zacházení obecně známé jako „orgány pro rovné zacházení“ za účelem boje proti diskriminaci založené na rase a etnickém původu, jakož i pohlaví. Mnohé členské státy však šly nad rámec těchto požadavků a zajistily, aby se orgány pro rovné zacházení rovněž mohly zabývat diskriminací založenou na jiných důvodech, jako je jazyk, věk, sexuální orientace, náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, či jiných důvodech. Orgány pro rovné zacházení hrají klíčovou úlohu v prosazování rovnosti a zajišťování účinného uplatňování právních předpisů týkajících se rovného zacházení, a to zejména prostřednictvím poskytování nezávislé pomoci obětem diskriminace, provádění nezávislých průzkumů ohledně diskriminace, zveřejňování nezávislých zpráv a vydávání doporučení o jakýchkoliv otázkách souvisejících s diskriminací v jejich zemi. V tomto ohledu je zásadní, aby byla práce všech těchto relevantních orgánů pro rovné zacházení koordinována na úrovni Unie. V roce 2007 vznikla síť EQUINET. Jejími členy jsou vnitrostátní subjekty pro prosazování rovného zacházení, jak stanoví směrnice Rady 2000/43/ES15 a 2004/113/ES16 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES17 a 2010/41/EU18. Dne 22. června 2018 přijala Komise doporučení ohledně norem pro „orgány pro rovné zacházení“, které se zabývá jejich mandátem, nezávislostí, účelností, koordinací a spoluprací. EQUINET má výjimečnou pozici, jelikož jde o jediný subjekt, který zajišťuje koordinaci činností mezi orgány pro rovné zacházení. Tato koordinační činnost sítě EQUINET je klíčová pro řádné provádění antidiskriminační právních předpisů Unie v členských státech a program by ji měl podporovat.

__________________

__________________

15 Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22).

15 Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22).

16 Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování (Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 37).

16 Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování (Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 37).

17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23).

17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23).

18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS (Úř. věst. L 180, 15.7.2010, s. 1).

18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS (Úř. věst. L 180, 15.7.2010, s. 1).

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Za účelem zvýšení dostupnosti a poskytnutí nestranných pokynů a praktických informací týkajících se všech aspektů programu by měla být v členských státech zřízena kontaktní místa, která by sloužila k poskytování pomoci příjemcům i žadatelům. Kontaktní místa programu by měla být schopna plnit své úkoly nezávisle a bez přímé podřízenosti nebo zasahování veřejných orgánů do jejich rozhodování. Je možné, aby kontaktní místa byla řízena členskými státy nebo organizacemi občanské společnosti či jejich konsorcii. Kontaktní místa programu nemají žádnou odpovědnost za výběr projektů.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Nezávislé subjekty zabývající se dodržováním lidských práv a organizace občanské společnosti hrají zásadní roli tím, že prosazují a chrání společné hodnoty Unie podle článku 2 Smlouvy o EU a zvyšují povědomí o nich, a rovněž přispíváním k účinnému požívání práv v rámci práva Unie, včetně Listiny základních práv Evropské unie. Jak je uvedeno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018, dostatečná finanční podpora je klíčem k rozvoji příznivého a udržitelného prostředí pro organizace občanské společnosti, jejichž role je díky tomu posílena a které pak mohou vykonávat své funkce nezávisle a účinně. Finanční prostředky z EU by v rámci doplnění úsilí vynakládaného na vnitrostátní úrovni měly tudíž přispět k podpoře, posílení postavení a tvorbě kapacit nezávislých organizací občanské společnosti, které se zabývají prosazováním lidských práv, jejichž činnosti pomáhají strategickému vymáhání práv vyplývajících z práva EU a Listiny základních práv Evropské unie, mimo jiné prostřednictvím propagačních a kontrolních činností, jakož i k prosazování a ochraně společných hodnot Unie a ke zvyšování povědomí o nich na vnitrostátní úrovni.

(18)  Nezávislé subjekty zabývající se dodržováním lidských práv, organizace občanské společnosti a obránci lidských práv hrají zásadní roli tím, že prosazují a chrání společné hodnoty Unie podle článku 2 Smlouvy o EU a zvyšují povědomí o nich, a rovněž přispíváním k účinnému požívání práv v rámci práva Unie, včetně Listiny základních práv Evropské unie. Jak je uvedeno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2018, navýšení finančních prostředků a dostatečná finanční podpora jsou klíčem k rozvoji příznivého a udržitelného prostředí pro organizace občanské společnosti, jejichž role je díky tomu posílena a které pak mohou vykonávat své funkce nezávisle a účinně. Finanční prostředky z EU, včetně dostatečného základního financování a zjednodušeného vykazování nákladů, pravidel financování a postupů, by v rámci doplnění úsilí vynakládaného na vnitrostátní úrovni měly tudíž přispět k podpoře, posílení postavení a tvorbě kapacit nezávislých organizací občanské společnosti, které se zabývají prosazováním hodnot Unie, jako jsou demokracie, právní stát a základní práva, jejichž činnosti pomáhají strategickému vymáhání práv vyplývajících z práva EU a Listiny základních práv Evropské unie, mimo jiné prostřednictvím propagačních a kontrolních činností, jakož i k prosazování a ochraně společných hodnot Unie a ke zvyšování povědomí o nich na místní, regionální, vnitrostátní a nadnárodní úrovni.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Komise by měla zajistit celkový soulad, doplňkovost a součinnost s prací orgánů, úřadů a agentur Unie, zejména s Evropským institutem pro rovnost žen a mužů a Agenturou Evropské unie pro základní práva, a měla by zhodnotit práci dalších vnitrostátních a mezinárodních aktérů v oblastech, na něž se program vztahuje.

(19)  Komise by měla zajistit celkový soulad, doplňkovost a součinnost s prací orgánů, úřadů a agentur Unie, zejména s Evropským institutem pro rovnost žen a mužů a Agenturou Evropské unie pro základní práva, a měla by zhodnotit práci dalších vnitrostátních a mezinárodních aktérů v oblastech, na něž se program vztahuje. Komise by měla aktivně vést účastníky tohoto programu, aby využívali zprávy a zdroje vytvořené těmito orgány, úřady a agenturami Unie, jako jsou nástroje pro zohledňování rovnosti žen a mužů při přípravě rozpočtu a posuzování dopadu na rovnost žen a mužů vytvořené Evropským institutem pro rovnost žen a mužů.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)  Komplexní mechanismus Unie v oblasti demokracie, právního státu a základních práv by měl zaručit pravidelný a rovnocenný přezkum všech členských států a poskytovat nezbytné informace pro aktivaci opatření týkajících se obecných nedostatků v oblasti hodnot Unie v členských státech.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Program by měl být otevřen za určitých podmínek pro účast členům Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), kteří jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), a členům ESVO, kteří nejsou členy EHP, a jiným evropským zemím. Přistupující země, kandidátské a potenciální kandidátské země využívající předvstupní strategie by rovněž měly být schopny účastnit se programu.

(20)  Pokud jde o provádění specifických cílů prosazování rovnosti žen a mužů a práv žen, podpory angažovanosti a účasti občanů na demokratickém životě Unie na místní, regionální, národní a nadnárodní úrovni, stejně jako boje proti násilí, měl by být program otevřen za určitých podmínek pro účast členům Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), kteří jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), a členům ESVO, kteří nejsou členy EHP, a jiným evropským zemím. Přistupující země, kandidátské a potenciální kandidátské země využívající předvstupní strategie by rovněž měly být schopny účastnit se programu.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Aby se zajistilo účinné přidělování finančních prostředků ze souhrnného rozpočtu Unie, je zapotřebí zajistit evropskou přidanou hodnotu všech prováděných činností, jejich doplňkovost s činnostmi členských států, přičemž se usiluje o soulad, doplňkovost a součinnost mezi finančními programy, které podporují vzájemně související oblasti politiky, a to zejména v rámci Fondu pro spravedlnost, právahodnoty – a tudížprogramem Spravedlnost – jakož i s programem Kreativní Evropa,Erasmus+cílem těžit z potenciálních průniků v oblastech kultury, médií, umění, vzdělávání a kreativity. Je nutné vytvořit součinnost s ostatními evropskými programy financování, zejména v oblasti zaměstnanosti, vnitřního trhu, podnikání, mládeže, zdraví, občanství, spravedlnosti, migrace, bezpečnosti, výzkumu, inovací, technologií, průmyslu, soudržnosti, turismu, vnějších vztahů, obchodu a rozvoje.

(21)  Aby se zajistilo účinné přidělování finančních prostředků ze souhrnného rozpočtu Unie, je zapotřebí zajistit evropskou přidanou hodnotu všech prováděných činností, a to i na místní, vnitrostátní a mezinárodní úrovni, zaměřených na podporu a ochranu hodnot zakotvených v článku 2 SEU. Komise by měla usilovat o soudržnost, součinnostdoplňkovostčinnostmi členských států a s dalšími finančními programy, které podporují vzájemně související oblasti politiky, a to zejména v rámci Fondu pro spravedlnost, práva a hodnoty, včetně programu Kreativní Evropa a Erasmus+, jakož i s relevantními politikami Unie.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Podle článku 9 SFEU by měla být podporována vysoká úroveň zaměstnanosti, záruka přiměřené sociální ochrany a boj proti sociálnímu vyloučení. Akce prováděné v rámci tohoto programu by tedy měly podporovat součinnost mezi bojem proti chudobě a sociálnímu vyloučení a vyloučení z trhu práce a podporou rovnosti a boje proti všem formám diskriminace. Proto by provádění programu Práva a hodnoty mělo probíhat tak, aby byla zajištěna maximální součinnost a doplňkovost jak mezi jeho různými stádii, tak s Evropským sociálním fondem plus. Dále by měly být zajištěny synergie mezi programem Erasmus a Evropským sociálním fondem plus, s cílem zajistit, aby se tyto fondy společně podílely na poskytování kvalitního vzdělávání a zajišťování rovných příležitostí pro všechny.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)   Je důležité zajistit řádné finanční řízení tohoto programu a jeho provádění co nejúčelnějším a uživatelsky nejvstřícnějším způsobem a přitom rovněž zaručit právní jistotu a dostupnost programu pro všechny účastníky.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22b)   Lepší uplatňování a kvalita vynakládaných prostředků by měly představovat hlavní zásady pro dosažení cílů tohoto programu, přičemž musí být současně zajištěno optimální využívání finančních zdrojů.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Na tento program se vztahuje nařízení (EU, Euratom) č. [nové finanční nařízení] („finanční nařízení“). Stanoví pravidla pro plnění rozpočtu Unie, včetně pravidel týkajících se grantů, cen, zadávání veřejných zakázek, nepřímého plnění, , finančních nástrojů a rozpočtových záruk.

(23)  Na tento program se vztahuje nařízení (EU, Euratom) č. [nové finanční nařízení] („finanční nařízení“). Stanoví pravidla pro plnění rozpočtu Unie, včetně pravidel týkajících se grantů, cen, zadávání veřejných zakázek, nepřímého plnění, finančních nástrojů a rozpočtových záruk a vyžaduje úplnou transparentnost využívání zdrojů, řádné finanční řízení a obezřetné využívání zdrojů. Zejména by v rámci provádění tohoto programu měla být účinně využitelná a dále posílena pravidla týkající se možnosti financování místních, regionálních, vnitrostátních a nadnárodních organizací občanské společnosti, včetně místních základních organizací občanské společnosti, prostřednictvím víceletých grantů na provozní náklady i grantů přidělovaných na kaskádovém principu, dále ustanovení zajišťující rychlé a pružné postupy pro udělování grantů, jako např. dvojstupňový postup podávání žádostí, uživatelsky vstřícné postupy podávání žádostí a vykazování.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Druhy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by se měly vybírat na základě toho, nakolik jsou schopny dosáhnout specifických cílů opatření a přinést výsledky, přičemž se přihlíží zejména k nákladům na kontrolní opatření, administrativní zátěži a očekávanému riziku nesouladu. Mělo by to zahrnovat zvážení použití jednorázových částek, paušálních sazebjednotkových nákladů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 finančního nařízení. V souladu s finančním nařízením, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201320, nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9521, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 a nařízením Rady (EU) 2017/193923 mají být finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených či nesprávně použitých finančních prostředků a případného ukládání správních sankcí. Zejména může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 správní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné činy poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/137124 . V souladu s finančním nařízením musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva.

(24)  Druhy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by se měly vybírat na základě toho, nakolik jsou schopny dosáhnout specifických cílů opatření a přinést výsledky, přičemž se přihlíží zejména k nákladům na kontrolní opatření, administrativní zátěži, velikosti a kapacitě příslušných zúčastněných stran a cílových příjemců a očekávanému riziku nesouladu. Mělo by to zahrnovat zvážení použití jednorázových částek, paušálních sazeb, jednotkových nákladů a grantů přidělovaných na kaskádovém principu, jakož i kritéria spolufinancování, která zohledňují činnost dobrovolníků a financování nesouvisejícího s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 finančního nařízení. Požadavky na spolufinancování by měly být přijímány ve formě věcného plnění a v případech omezeného doplňkového financování mohou být zrušeny. V souladu s finančním nařízením, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201320, nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9521, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 a nařízením Rady (EU) 2017/193923 mají být finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených či nesprávně použitých finančních prostředků a případného ukládání správních sankcí. Zejména může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 správní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné činy poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/137124 . V souladu s finančním nařízením musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva.

__________________

__________________

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

21 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

21 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

22 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

22 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

23 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

23 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Třetí země, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), se mohou účastnit programů Unie v rámci spolupráce zavedené podle Dohody o EHP, která stanoví provádění programů na základě rozhodnutí přijatého podle uvedené dohody. Třetí země se mohou programu rovněž zúčastnit na základě jiných právních nástrojů. Toto nařízení by mělo obsahovat zvláštní ustanovení za účelem udělení nezbytných práv a přístupu příslušné schvalující osobě, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), jakož i Evropskému účetnímu dvoru, aby mohly komplexně vykonávat své pravomoci.

(25)  Pokud jde o provádění specifických cílů podpory genderové rovnosti, práv žen, podpory angažovanosti a účasti občanů na demokratickém životě Unie na místní, regionální, vnitrostátní a nadnárodní úrovni, jakož i boje proti násilí, mohou se třetí země, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), účastnit programů Unie v rámci spolupráce zavedené podle Dohody o EHP, která stanoví provádění programů na základě rozhodnutí přijatého podle uvedené dohody. Třetí země se mohou programu rovněž zúčastnit na základě jiných právních nástrojů. Toto nařízení by mělo obsahovat zvláštní ustanovení za účelem udělení nezbytných práv a přístupu příslušné schvalující osobě, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), jakož i Evropskému účetnímu dvoru, aby mohly komplexně vykonávat své pravomoci.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a)   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech má Unii poskytnout nástroj, jímž by mohla lépe chránit svůj rozpočet v případě, že slabiny v právním státu naruší – nebo hrozí, že naruší – řádné finanční řízení nebo finanční zájmy Unie. Nařízení by mělo doplňovat program Práva a hodnoty, jehož účel je jiný, totiž financovat politiky v souladu se základními právy a evropskými hodnotami, jejichž středem jsou lidské životy a jejich zapojení.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Podle [článku 94 rozhodnutí Rady 2013/755/EU25] jsou osoby a subjekty usazené v zámořských zemích a územích (ZZÚ) způsobilé k získání finančních prostředků s výhradou pravidel a cílů programu a případných režimů použitelných na členský stát, s nímž je příslušná zámořská země nebo území spojeno.

(27)  Podle [odkaz bude dle potřeby aktualizován podle nového rozhodnutí o ZZÚ: článek 94 rozhodnutí Rady 2013/755/EU25] jsou subjekty usazené v zámořských zemích a územích způsobilé k získání finančních prostředků s výhradou pravidel a cílů programu a případných režimů použitelných na členský stát, s nímž je příslušná zámořská země nebo území spojeno. Při provádění programu musí být zohledňována omezení vyplývající z odlehlosti zámořských zemí a území a jejich účinná účast v těchto programech musí být sledována a pravidelně vyhodnocována.

__________________

__________________

25 Rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (Úř. věst. L 344, 19.12.2013, s. 1).

25 Rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (Úř. věst. L 344, 19.12.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Vzhledem k významu boje proti změnám klimatu v souladu se závazky Unie provést Pařížskou dohodu a cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje přispěje tento program k tomu, aby se opatření v oblasti klimatu stala významným tématem a dosáhlo se celkového cíle, že 25 % výdajů z rozpočtu Unie bude směřovat na podporu cílů souvisejících s touto problematikou. Během přípravy a provádění programu budou identifikována relevantní opatření a budou znovu posouzena v souvislosti s hodnocením v polovině období.

(28)  Vzhledem k významu boje proti změnám klimatu v souladu se závazky Unie provést Pařížskou dohodu a cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje přispěje tento program k tomu, aby se opatření v oblasti klimatu stala významným tématem a dosáhlo se celkového cíle, že 25 % výdajů z rozpočtu Unie bude směřovat na podporu cílů souvisejících s touto problematikou v průběhu období VFR 2021–2027 a k dosažení ročního cíle ve výši 30 %, a to co nejdříve, nejpozději však v roce 2027. Během přípravy a provádění programu budou identifikována relevantní opatření a budou znovu posouzena v souvislosti s hodnocením v polovině období.

Odůvodnění

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 (2017/2052(INI)) vyzval k tomu, aby co nejdříve, nejpozději však do roku 2027, bylo 30 % výdajů z rozpočtu EU věnováno na opatření v oblasti klimatu.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Podle odstavců 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 existuje potřeba hodnotit tento program na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních monitorovacích požadavků a zároveň omezit nadměrnou regulaci a administrativní zátěž, a to zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou případně zahrnovat měřitelné ukazatele jako základ pro hodnocení praktických účinků programu.

(29)  Podle odstavců 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 existuje potřeba hodnotit tento program na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních monitorovacích požadavků a zároveň omezit nadměrnou regulaci a administrativní zátěž, a to zejména pro členské státy. V této souvislosti by mezi žadatele a příjemce, kteří nemají odpovídající zdroje a počet zaměstnanců, aby splnily požadavky na monitorování a podávání zpráv, mohly patřit organizace občanské společnosti, místní orgány veřejné správy, sociální partneři atd. Tyto požadavky mohou případně zahrnovat měřitelné ukazatele jako základ pro hodnocení praktických účinků programu.

Pozměňovací návrh  43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o ukazatele uvedené v článcích 14 a 16 a v příloze II. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(30)  Za účelem doplnění tohoto nařízení s cílem provést program a zajistit účinné hodnocení pokroku při dosahování jeho cílů, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o pracovní programy podle článku 13 a o ukazatele uvedené v článcích 14 a 16 a v příloze II. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Odůvodnění

Pracovní programy by měly být přijaty prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, a tento bod odůvodnění je tudíž třeba odpovídajícím způsobem upravit. Měl by být rovněž uveden do souladu s formulací týkající se přenesení pravomocí uvedeného v článku 16.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201126 .

vypouští se

__________________

 

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13),

 

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění je třeba vypustit, neboť návrh by neměl obsahovat žádný odkaz na prováděcí akty.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí program Práva a hodnoty (dále jen „program“).

Toto nařízení zavádí program Občané, rovnost, práva a hodnoty (dále jen „program“).

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Stanoví cíle programu, rozpočet na období 2021–2027, formy financování z prostředků Unie a pravidla pro poskytování tohoto financování.

Stanoví cíle programu a oblast působnosti programu , rozpočet na období 2021–2027, formy financování z prostředků Unie a podmínky pro poskytování tohoto financování.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Obecným cílem programu je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU, mimo jiné prostřednictvím podporování organizací občanské společnosti, za účelem zachování otevřených, demokratických a inkluzivních společností.

1.  Obecným cílem programu je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU, včetně demokracie, právního státu a základních práv zakotvených v článku 2 SEU, zejména prostřednictvím podporování a tvorby kapacit organizací občanské společnosti na místní, regionální, národní a nadnárodní úrovni, a zejména na základní místní úrovni, a podporování občanské a demokratické účasti, za účelem zachování a dalšího rozvoje otevřených, demokratických, spravedlivých a inkluzivních společností založených na právech.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  ochrana a podpora demokracie a právního státu na místní, regionální, vnitrostátní a nadnárodní úrovni (složka Hodnoty Unie);

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podpora rovnosti a práv (složka Rovnost a práva),

a)  podpora rovnosti, včetně genderové rovnosti, práv, nediskriminace pokročilého začleňování genderového hlediska do všech oblastí činnosti (složka Rovnost, právagenderová rovnost),

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podpora angažovanostiúčasti občanů na demokratickém životě Unie (složka Angažovanost a účast občanů),

b)  zvyšování povědomí občanů, zejména pak mladých lidí, o důležitosti Unie prostřednictvím činností na uchování připomínky historických událostí, které vedly k jejímu vytvoření,podpora demokracie, svobody projevu, plurality, angažovanosti občanů, jejich setkávání a aktivní účasti na demokratickém životě Unie (složka Aktivní občanství);

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  boj proti násilí (složka Daphne).

c)  boj proti násilí na základě genderu (složka Daphne).

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 2a

 

Složka Hodnoty Unie

 

V rámci obecného cíle stanoveného v čl. 2 odst. 1 a v rámci specifického cíle stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. -a) se program zaměří na:

 

a)  ochranu a prosazování demokracie a právního státu, včetně podpory činností občanské společnosti zaměřených na zajištění nezávislosti soudnictví a účinné soudní ochrany nezávislými soudy, včetně základních práv; poskytování podpory nezávislým obhájcům lidských práv a organizacím občanské společnosti, které se zabývají sledováním dodržování zásad právního státu, a poskytování podpory ochraně oznamovatelů a iniciativám napomáhajícím sdílení kultury transparentnosti, řádné správy a boje proti korupci;

 

b)  podporu budování demokratičtější Unie a ochranu a posilování práv a hodnot obsažených ve Smlouvách a zvyšování povědomí o těchto hodnotách prostřednictvím poskytování finanční podpory nezávislým organizacím občanské společnosti, jež prosazují a pěstují tato práva a hodnoty na místní, regionální, národní a nadnárodní úrovni, a tak vytvářejí prostředí, které umožňuje demokratický dialog a posiluje svobodu projevu, pokojného shromažďování a sdružování, svobodu sdělovacích prostředků a jejich pluralitu a akademickou svobodu.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Složka Rovnost a práva

Složka Rovnost, právagenderová rovnost

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V rámci specifického cíle stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. a) se program zaměří na:

V rámci obecného cíle stanoveného v čl. 2 odst. 1 a v rámci specifického cíle stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. a) se program zaměří na:

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  předcházení nerovnosti a diskriminaci osob na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a boj proti nim a podporu komplexních politik k prosazování rovnosti žen a mužů a antidiskriminace a jejich širokého uplatňování, jakož i na politiky v oblasti boje proti rasismu a všem formám nesnášenlivosti;

a)  podporu rovnosti a předcházení nerovnosti a diskriminaci osob na základě pohlaví, rasy, sociálního nebo etnického původu, barvy pleti, genetických rysů, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických nebo jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace či z jakýchkoli jiných důvodů a boj proti nim a podporu komplexních politik k prosazování rovnosti a antidiskriminace a jejich širokého uplatňování, jakož i na politiky v oblasti boje proti rasismu a všem formám nesnášenlivosti online i offline;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  podpora souhrnných politik a programů na podporu práv žen, genderové rovnosti, posílení postavení žen a začleňování genderového hlediska do všech oblastí činnosti (gender maintreaming);

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Složka Angažovanost a účast občanů

Složka Aktivní občanství

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V rámci specifického cíle stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. b) se program zaměří na:

V rámci specifického cíle stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. a) se program zaměří na následující úkoly:

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zvýšení chápání Unie, její historie, kulturního dědictví a rozmanitosti ze strany občanů; b)

a)  podporu projektů, které pocházejí od občanů, se zvláštním důrazem na mladé lidi, a které nabádají lidi, aby si nejen připomínali události, které předcházely vzniku Unie, který je základem historické paměti, ale aby více poznávali společnou historii, kulturu a hodnoty a aby si byli vědomi bohatství společného kulturního dědictví a kulturní a jazykové rozmanitosti, které jsou základem společné budoucnosti; podporu chápání Unie občany od jejího vzniku, důvodů její existence a jejích úspěchů a zvýšení informovanosti občanů o stávajících a budoucích výzvách a o významu společného porozumění a tolerance, které jsou samým jádrem evropského projektu;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  umožňování a podporu výměn osvědčených postupů v oblasti výchovy k evropskému občanství, a to jak v rámci formálního, tak i neformálního vzdělávání;

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podporu výměn a spolupráce mezi občany různých zemí; podporu občanské a demokratické účasti umožňující občanůmzájmovým svazům sdělovatveřejně vyměňovat stanoviska ke všem oblastem činnosti Unie.

b)  podporu veřejného dialogu prostřednictvím partnerství měst, setkávání občanů, zejména mladých lidí,prostřednictvím spolupráce mezi obcemi, místními společenstvími a organizacemi občanské společnosti různých zemí, aby tak mohli občané konkrétněpřímo ocenit bohatství kulturní rozmanitosti Uniejejího dědictví a aby se zvýšilo jejich zapojení do společnosti;

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  podporu a zvyšování účasti občanů na demokratickém životě Unie na místní, národní a nadnárodní úrovni; umožňování občanům a sdružením prosazovat mezikulturní dialog a vést skutečné veřejné rozpravy týkající se všech oblastí činnosti Unie, a přispět tak k utváření politické agendy Unie; podporu organizovaných projektů sdružování za účelem účinnějšího provádění výše uvedených cílů, jak ve formě družby měst, tak ve formě sítí vytvářených několika právními subjekty;

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V rámci specifického cíle stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. c) se program zaměří na:

V rámci obecného cíle stanoveného v čl. 2 odst. 1 a v rámci specifického cíle stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. c) se program zaměří na:

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  předcházení všem formám násilí na základě pohlaví na ženách a boj proti těmto formám a podporu plného provedení Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulské úmluvy) na všech úrovních; a 

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  předcházení všem formám násilí na dětech, mladých lidech a ženách a na jiných rizikových skupinách a boj proti nim;

a)  předcházení všem formám násilí na dětech, mladých lidech a ženách a na jiných rizikových skupinách, jako jsou osoby LGBTQI, osoby se zdravotním postižením, menšiny, senioři, migranti a uprchlíci, a boj proti těmto formám násilí;

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podporu a ochranu obětí tohoto násilí.

b)  podporu a ochranu obětí tohoto násilí, včetně podpory činností organizací občanské společnosti, jež usnadňují a zajištují přístup ke spravedlnosti, ke službám na podporu obětí a k podávání oznámení na policii pro všechny oběti násilí, a podporu a zajištění stejné úrovně ochrany v Unii pro oběti genderového násilí.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí [641 705 000] EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění programu na období 20212027 činí [1 627 000 000 EUR] v cenách roku 2018 [1 834 000 000 EUR] v běžných cenách).

Odůvodnění

V souladu s rozhodnutím Konference předsedů ze dne 13. září 2018 tento pozměňovací návrh odráží údaje obsažené v průběžné zprávě o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 přijaté na plenárním zasedání dne 14. listopadu 2018.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)   [754 062 000 EUR v cenách roku 2018 ] [ 850 000 000 EUR v běžných cenách] (tj. 46,34% celkové finanční částky) na specifické cíle uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. -a);

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  EUR [408 705 000] pro specifické cíle uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. a) a c);

a)  [429 372 000 EUR v cenách roku 2018 ] [484 000 000 EUR v běžných cenách] (tj. 26,39% celkové finanční částky) na specifické cíle uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. a) a c);

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  EUR [233 000 000] pro specifický cíl uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. b).

b)  [443 566 000 EUR v cenách roku 2018 ] [500 000 000 EUR v běžných cenách] (tj. 27,26% celkové finanční částky) na specifické cíle uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. b).

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise přidělí alespoň 50% prostředků uvedených v písmenech -a) a a) prvního pododstavce na podporu činností organizací občanské společnosti, z nichž alespoň 65% by mělo být přiděleno místním a regionálním organizacím občanské společnosti.

 

Komise se od přidělených procentních podílů finančního krytí, jak jsou stanoveny v příloze I písm. -a), nesmí odchýlit o více než 5 procentních bodů. Pro případ, že je nezbytné tento limit překročit, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16 za účelem změny přílohy A písm. -a) změnou procentních podílů programových fondů o více než 5 a nejvýše 10 procentních bodů.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Do programu mohou být na žádost členských států převedeny zdroje, jež jim byly přiděleny v rámci sdíleného řízení. Komise tyto zdroje vynakládá přímo v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) finančního nařízení, nebo nepřímo v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. c). Tyto zdroje se pokud možno použijí ve prospěch dotčeného členského státu.

5.  Do programu mohou být na žádost členských států nebo na žádost Komise převedeny zdroje, jež jim byly přiděleny v rámci sdíleného řízení. Komise tyto zdroje vynakládá přímo v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) finančního nařízení. Tyto zdroje se pokud možno použijí ve prospěch členského státu.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Mechanismus na podporu hodnot

 

1.  Ve výjimečných případech, kdy v jednom z členských států dojde k vážnému a rychlému zhoršení v oblasti dodržování hodnot Unie zakotvených v článku 2 SEU a kdy hrozí, že tyto hodnoty nebudou dostatečně chráněny a podporovány, může Komise zahájit výzvu k podávání návrhů ve formě zrychleného řízení pro žádosti o granty pro organizace občanské společnosti s cílem usnadnit, podpořit a posílit demokratický dialog v dotčeném členském státě a řešit problém nedostatečného dodržování hodnot zakotvených v článku 2 SEU.

 

2.  Komise vyčlení až 5 % částek uvedených v čl. 6 odst. 2 písm. -a) pro mechanismus na podporu hodnot uvedený v odstavci 1 tohoto článku. Na konci každého rozpočtového roku Komise převede veškeré nevyužité prostředky vyčleněné na tento mechanismus na podporu dalších akcí, které spadají mezi cíle tohoto programu.

 

3.  Komise je v souladu s článkem 16 zmocněna k zahájení mechanismu na podporu hodnot uvedeného v odstavci 1 tohoto článku. Aktivace tohoto mechanismu se zakládá na komplexním, pravidelném a na důkazech založeném monitorování a vyhodnocování situace ve všech členských státech, pokud jde o demokracii, právní stát a základní práva.

 

4.  Prostředky přidělené členskému státu v rámci sdíleného řízení mohou být převedeny do programu v následujících případech:

 

a)  jestliže Komise aktivuje rámec EU pro právní stát;

 

b)  jestliže jedna třetina členských států, Evropský parlament nebo Komise předloží Radě v souladu s čl. 7 odst. 1 SEU odůvodněný návrh, aby stanovila, zda existuje zřejmé nebezpečí, že dotčený členský stát závažně poruší hodnoty obsažené v článku 2;

 

c)  jestliže jedna třetina členských států nebo Komise předloží Evropské radě v souladu s čl. 7 odst. 2 Smlouvy o EU odůvodněný návrh, aby stanovila, zda existuje závažné a trvající porušení hodnot obsažených v článku 2 Smlouvy o EU ze strany členského státu;

 

5.  Komise zdroje uvedené v odstavci 4 tohoto článku vynakládá přímo v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) finančního nařízení. Tyto zdroje se pokud možno použijí ve prospěch dotčeného členského státu.

 

Komise může Radě po konzultaci s Evropským parlamentem předložit návrh na převedení zdrojů podle odstavce 4 tohoto článku. Návrh Komise je považován za přijatý Radou, pokud Rada nerozhodne prostřednictvím prováděcího aktu o zamítnutí takového návrhu kvalifikovanou většinou do jednoho měsíce od předložení návrhu Komise.

 

6.  Komise průběžně informuje Evropský parlament o provádění tohoto článku. Zejména Komise neprodleně informuje Evropský parlament v případě, kdy některý členský stát splňuje jednu z podmínek uvedených v odstavci 1, a v případech uvedených v odstavci 4 mu sdělí podrobnosti o fondech a programech, u nichž by mohlo dojít k převedení zdrojů. Evropský parlament může Komisi vyzvat ke strukturovanému dialogu o uplatňování tohoto článku.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Program se provádí v rámci přímého řízení v souladu s finančním nařízením nebo v rámci nepřímého řízení společně se subjekty uvedenými v čl. 61 odst. 1 písm. c) finančního nařízení.

1.  Program se provádí v rámci přímého řízení v souladu s finančním nařízením nebo v rámci nepřímého řízení společně se subjekty uvedenými v čl. 62 odst. 1 písm. c) finančního nařízení.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Program může poskytovat financování v jakékoliv podobě stanovené ve finančním nařízení.

2.  Program může poskytovat financování v jakékoliv podobě stanovené ve finančním nařízení, především prostřednictvím grantů na akce a ročních a víceletých grantů na provozní náklady. Financování se provádí takových způsobem, aby byly zajištěny řádné finanční řízení, obezřetné využívání veřejných prostředků, nízká administrativní zátěž pro provozovatele programu a pro příjemce a dostupnost finančních prostředků programu pro potenciální příjemce. Mohou být použity jednorázové částky, jednotkové náklady, paušální sazby a granty přidělované na kaskádovém principu (finanční podpora třetím stranám). Spolufinancování může být nefinanční povahy a v případech omezeného doplňkového financování může být od něj upuštěno.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opatření přispívající k dosažení specifického cíle uvedeného v článku 2 mohou být financována podle tohoto nařízení. Pro financování jsou způsobilé zejména činnosti uvedené v příloze I.

1.  Opatření přispívající k dosažení obecného nebo specifického cíle uvedeného v článku 2 mohou být financována podle tohoto nařízení. Pro financování jsou způsobilé zejména činnosti uvedené v článku 9 a.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2.  V souladu s čl. 11 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii zřídí Komise skupinu pro občanský dialog, jejímž cílem je zajišťovat pravidelný, otevřený a transparentní dialog s příjemci programu a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami za účelem výměny zkušeností a osvědčených postupů a projednání politického vývoje oblastí a cílů, na něž se program vztahuje, a souvisejících oblastí.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9a

 

Činnosti způsobilé k financování

 

Obecné a specifické cíle programu stanovené v článku 2 budou prováděny zejména, ale nikoli výlučně, prostřednictvím podpory těchto činností:

 

a)   zvyšování povědomí, vzdělávání veřejnosti, propagace a šíření informací s cílem zlepšit znalost politik, zásad a práv v oblastech a v souvislosti s cíli, na něž se program vztahuje;

 

b)   vzájemné učení prostřednictvím výměny osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami s cílem zlepšit znalosti a vzájemné porozumění a občanskou a demokratickou angažovanost;

 

c)   analytické sledování, podávání zpráv a činnosti v oblasti zastupování zájmů s cílem zlepšit porozumění situaci v členských státech a na úrovni Unie v oblastech, na něž se program vztahuje, jakož i zlepšit řádné provádění a uplatňování práva, politik a společných hodnot Unie v členských státech, tyto činnosti zahrnují například shromažďování údajů a statistik; vypracování společných metodik a případně ukazatelů nebo měřítek; studie, výzkum, analýzy a průzkumy; hodnocení; posouzení dopadů; příprava a publikace pokynů, zpráv a vzdělávacích materiálů.

 

d)   vzdělávání relevantních zúčastněných stran s cílem zlepšit znalost a schopnost využívat politiky a práva v příslušných oblastech, na něž se program vztahuje, a posílit nezávislost zúčastněných stran a jejich schopnost prosazovat politiky a práva v oblastech, na něž se program vztahuje, mimo jiné prostřednictvím strategických soudních řízení;

 

e)   zvyšování povědomí veřejnosti o rizicích, pravidlech, zárukách a právech v souvislosti s ochranou osobních údajů, soukromím a digitální bezpečností a podpora porozumění těmto otázkám;

 

f)   zvyšování povědomí občanů o klíčových evropských hodnotách a jejich odhodlání hájit spravedlnost, rovnost, právní stát i demokracii i povědomí o jejich právech a povinnostech vyplývajících z evropského občanství, jako je právo cestovat, pracovat, studovat a žít v jiném členském státě, prostřednictvím informačních kampaní a podpory vzájemného porozumění, mezikulturního dialogu a respektování odlišností v Unii;

 

g)   posilování informovanosti občanů, především mladých lidí, o evropské kultuře, kulturním dědictví, identitě, historii a povědomí, a posilování jejich vědomí sounáležitosti s Unií, zejména prostřednictvím iniciativ na uvažování o příčinách totalitních režimů v evropské moderní historii a na připomínání obětí těchto zločinů a nespravedlností a prostřednictvím aktivit týkajících se rozhodujících momentů v nedávné evropské historii,

 

h)   spojování občanů různých národností a kultur tím, že je jim dána možnost účastnit se činností týkajících se partnerství měst, drobnějších projektů a projektů občanské společnosti, čímž se vytváří podmínky pro uplatňování přístupu zdola nahoru;

 

i)   podpora a usnadňování aktivní a inkluzívní účasti na budování demokratičtější Unie, se zvláštní pozorností věnovanou marginalizovaným společenským skupinám, i zvyšování povědomí o základních právech, právech a hodnotách a jejich podpora a obrana prostřednictvím podpory organizací občanské společnosti působících v oblastech, na něž se program vztahuje, a to na všech úrovních, jakož i rozvíjení kapacity evropských sítí a organizací občanské společnosti, pokud jde o přispění k rozvoji, zvyšování povědomí a sledování provádění práva, cílů politiky, hodnot a strategií Unie;

 

j)   financování technické a organizační podpory k provedení [nařízení (EU) č. 211/2011], čímž se podpoří výkon práva navrhovat iniciativy ze strany občanů a podpoří evropské občanské iniciativy;

 

k)   prohlubování znalostí o programu a šíření a přenositelnost jeho výsledků a posilování dosahu činností občanů a občanské společnosti, a to i zřizováním a podporou nezávislých kontaktních bodů programu;

 

l) posilování kapacit a nezávislosti obránců lidských práv a organizací občanské společnosti sledujících situaci v oblasti právního státu a podpora činností na místní, regionální, vnitrostátní a nadnárodní úrovni;

 

m)   podpora obrany oznamovatelů, včetně iniciativ a opatření k vytvoření bezpečných kanálů pro oznamování v rámci organizací a oznamování orgánům veřejné moci nebo jiným příslušným orgánům, stejně jako opatření na ochranu oznamovatelů před propouštěním, přeřazením na nižší pozici nebo jinými formami odvetných opatření, např. prostřednictvím informací a školení pro příslušné orgány veřejné moci a zúčastněné strany;

 

n)   podpora iniciativ a opatření na prosazování a ochranu svobody a plurality sdělovacích prostředků a tvorba kapacit pro nové úkoly, jako jsou nová média a boj proti verbálním projevům nenávisti i cíleným dezinformacím prostřednictvím činností na zvyšování povědomí, odborné přípravy, studia a monitorování;

 

o)   podpora organizací občanské společnosti, které se zabývají podporou a sledováním integrity, transparentnosti a odpovědnosti veřejné správy a veřejných orgánů a bojem proti korupci;

 

p)   podpora organizací, které pomáhají obětem násilí a ohroženým osobám, poskytují jim ubytování a ochranu, včetně ubytoven pro ženy;

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Granty v rámci programu se udělují a spravují v souladu s hlavou VIII finančního nařízení.

1.  Granty v rámci programu se udělují a spravují v souladu s hlavou VIII finančního nařízení a zahrnují granty na činnosti, víceleté granty na provozní náklady a granty přidělované na kaskádovém principu.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Hodnotící výbor může být složen z externích odborníků.

2.  Hodnotící výbor může být složen z externích odborníků. Složení hodnotícího výboru zajišťuje vyvážený počet mužů a žen.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.   Na opatření, na něž byl získán příspěvek v rámci programu, lze rovněž získat příspěvek z jakéhokoli jiného programu Unie, včetně fondů se sdíleným řízením, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. [Kumulativní financování nesmí překročit celkové způsobilé náklady opatření a podporu z různých programů Unie lze vypočítat proporcionálně].

1.   Na opatření, na něž byl získán příspěvek v rámci programu, lze rovněž získat příspěvek z jakéhokoli jiného programu Unie, včetně fondů se sdíleným řízením, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady, přičemž využívání více zdrojů financování se zabrání tím, že budou v souladu se zásadou řádného finančního řízení jasně uvedeny zdroje financování pro každou kategorii výdajů. [Kumulativní financování nesmí překročit celkové způsobilé náklady opatření a podporu z různých programů Unie lze vypočítat proporcionálně].

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  členském státě nebo zámořské zemi nebo území s ním spojeném,

–  členském státě nebo zámořské zemi či území spojenémčlenským státem,

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. a – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  třetí zemi přidružené k programu;

–  pro specifické cíle uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. a) a c) – třetí zemi přidružené k programu, v souladu s článkem 7 tohoto nařízení;

Odůvodnění

Záměrem této formulace je vyloučit z účasti na financování cílů týkajících se nové složky podle čl. 2 odst. 2 písm. - a) (nové) o hodnotách Unie třetí země.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  jakýkoli právní subjekt založený podle práva Unie nebo jakákoli mezinárodní organizace.

b)  jakýkoli neziskový právní subjekt založený podle práva Unie nebo jakákoli mezinárodní organizace.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Grant na provozní náklady lze udělit Evropské síti orgánů pro rovné zacházení (EQUINET) bez výzvy k podávání návrhů na pokrytí výdajů souvisejících s jejím stálým pracovním programem.

3.  Grant na provozní náklady lze udělit Evropské síti orgánů pro rovné zacházení (EQUINET) podle čl. 6 odst. 2 písm. a) bez výzvy k podávání návrhů na pokrytí výdajů souvisejících s jejím stálým pracovním programem, pokud je dokončeno posouzení dopadu pracovního programu z hlediska genderu.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pracovní program

Pracovní program a víceleté priority

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Program se provádí prostřednictvím pracovních programů uvedených v článku 110 finančního nařízení.

1.  (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komise při rozhodování o svých prioritách v rámci programu uplatňuje zásadu partnerství a v souladu s článkem 15a zajišťuje komplexní zapojení zúčastněných stran do plánování, provádění, monitorování a hodnocení tohoto programu a jeho pracovních programů.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pracovní program přijme Komise prostřednictvím prováděcího aktu. Tento prováděcí akt se přijímá poradním postupem uvedeným v článku 19.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16 za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením odpovídajícího pracovního programu.

Odůvodnění

Pracovní programy by měly být přijímány prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Tento pozměňovací návrh navrhuje vhodnou formulaci.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Ukazatele pro vykazování pokroku dosaženého při plnění specifických cílů programu stanovených v článku 2 jsou uvedeny v příloze II.

1.  Ukazatele pro vykazování pokroku dosaženého při plnění specifických cílů programu stanovených v článku 2 se případně shromažďují rozčleněné podle pohlaví. Seznam ukazatelů je uveden v příloze II.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Systém vykazování výkonnosti zajistí, aby údaje pro monitorování provádění programu a jeho výsledků byly shromažďovány účinně, efektivně a včas. Za tímto účelem se příjemcům finančních prostředků Unie a členským státům uloží přiměřené požadavky na vykazování.

3.  Systém vykazování výkonnosti zajistí, aby údaje pro monitorování provádění programu a jeho výsledků byly shromažďovány účinně, efektivně a včas. Za tímto účelem se příjemcům finančních prostředků Unie a členským státům uloží přiměřené a co nejméně zatěžující požadavky na vykazování. Za účelem usnadnění požadavků na vykazování zpřístupní Komise uživatelsky vstřícné formáty a vytvoří orientační a podpůrné programy zaměřené zejména na organizace občanské společnosti, které nemusejí mít vždy odpovídající know-how ani dostatek zdrojů a zaměstnanců k plnění požadavků na vykazování.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Hodnocení se provádějí včas tak, aby je bylo možné promítnout do rozhodovacího procesu.

1.  Hodnocení jsou genderově citlivá, poskytují číselné údaje rozlišené podle pohlaví, obsahují zvláštní kapitolu pro každou složku a s přihlédnutím k počtu oslovených osob, k jejich zpětné vazbě a k jejich zeměpisnému pokrytí a provádějí se včas tak, aby je bylo možné promítnout do rozhodovacího procesu.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění programu. Hodnocení v polovině období bude brát v potaz výsledky hodnocení dlouhodobého dopadu předchozích programů (programu Práva, rovnost a občanství a programu Evropa pro občany).

2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění programu. Průběžné hodnocení bude brát v potaz výsledky hodnocení dlouhodobého dopadu předchozích programů (programu Práva, rovnost a občanství a programu Evropa pro občany). Průběžné hodnocení obsahuje posouzení dopadu z hlediska genderu s cílem posoudit, v jakém rozsahu se daří dosahovat cílů genderové rovnosti, zajistit, aby žádná složka programu neměla nezamýšlené negativní dopady na genderovou rovnost, a formulovat doporučení, jak by mohly být vypracovány budoucí výzvy k překládání návrhů a rozhodnutí o provozních grantech tak, aby aktivně podporovaly zohledňování genderové rovnosti.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit konzistentnější znění v rámci stejného odstavce.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise sdělí závěry hodnocení spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

4.  Komise sdělí závěry hodnocení spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Komise hodnocení zveřejní na svých internetových stránkách, kde bude snadno přístupné.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 14 je svěřena Komisi do 31. prosince 2027.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 13 a 14 je svěřena Komisi do 31. prosince 2027.

Odůvodnění

Pracovní programy by měly být přijímány prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Tento pozměňovací návrh navrhuje vhodnou formulaci.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 14 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů přijatých v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 13 a 14 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů přijatých v přenesené pravomoci.

Odůvodnění

Pracovní programy by měly být přijímány prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Tento pozměňovací návrh navrhuje vhodnou formulaci.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Složení skupiny odborníků musí být vyvážené co do počtu žen a mužů. Komise při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci zajišťuje včasné a souběžné předání všech dokumentů, včetně návrhů aktů, Evropskému parlamentu, Radě a odborníkům z členských států. Jestliže to považují za nezbytné, mohou Evropský parlament a Rada vyslat své odborníky na schůzky expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci, na které jsou pozváni odborníci z členských států. Evropský parlament a Rada za tímto účelem obdrží plán zasedání na nadcházející měsíce a pozvánky na všechna setkání odborníků.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě. Na základě interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů mohou občané a další zúčastněné strany vyjádřit své stanovisko k návrhu znění aktu v přenesené pravomoci ve lhůtě čtyř týdnů. Návrh znění se předkládá ke konzultaci Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, a to na základě zkušeností nevládních organizací a místních a regionálních orgánů v souvislosti s prováděním programu.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 14 vstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 13 nebo 14 vstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Odůvodnění

Pracovní programy by měly být přijímány prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Tento pozměňovací návrh navrhuje vhodnou formulaci.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují zviditelnění těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace, a to ve formě, která je přístupná i lidem se zdravotním postižením, různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti, a případně přijímatelům a účastníkům tímto způsobem financovaných opatření, čímž ukazují přidanou hodnotu Unie a pomáhají Komisi při shromažďování údajů s cílem zvýšit transparentnost rozpočtu.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise provádí k programu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 2.

2.  Komise provádí k programu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 18a

 

Kontaktní místa programu

 

V každém členském státě je nezávislé kontaktní místo programu s kvalifikovanými pracovníky, jehož úkolem je poskytovat zúčastněným stranám a příjemcům programu nestranné pokyny, praktické informace a pomoc týkající se všech aspektů programu, včetně postupů podávání žádostí.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Článek 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 19

vypouští se

Postup projednávání ve výboru

 

1.  Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

 

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

3.  Výbor může zasedat v různých složeních, aby se zabýval jednotlivými složkami programu.

 

Odůvodnění

Tento článek je třeba vypustit, neboť návrh by neměl obsahovat žádný odkaz na prováděcí akty.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Příloha -I (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příloha -I

 

Dostupné finanční prostředky programu uvedené v čl. 6 odst. 1 se rozdělují takto:

 

a) v rámci částky uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a):

 

– nejméně 15 % na činnosti, jimiž se provádí specifický cíl podle čl. 3 písm. aa);

 

– nejméně 40 % na činnosti, jimiž se provádějí specifické cíle podle čl. 5 písm. -a); a

 

– nejméně 45 % na činnosti, jimiž se provádějí specifické cíle podle čl. 3 písm. a) a b) a čl. 5 písm. a) a b);

 

(b) v rámci částky uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. b):

 

– 15 % na činnosti související s posilováním historického povědomí;

 

– 65 % na demokratickou angažovanost;

 

– 10 % na propagační činnosti; a

 

– 10 % na administrativu.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Příloha I

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příloha I

vypouští se

Činnosti programu

 

Specifické cíle programu uvedené v čl. 2 odst. 2 budou naplňovány zejména prostřednictvím podpory následujících činností:

 

a)   zvyšování povědomí, šíření informací s cílem zlepšit znalost politik a práv v oblastech, na něž se program vztahuje;

 

b)   vzájemné učení prostřednictvím výměny osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami s cílem zlepšit znalosti a vzájemné porozumění a občanskou a demokratickou angažovanost;

 

c)   analytické a monitorovací činnosti1 s cílem zlepšit porozumění situaci v členských státech a na úrovni EU v oblastech, na něž se program vztahuje, jakož i zlepšit provádění práva a politik EU;

 

d)   vzdělávání relevantních zúčastněných stran s cílem zlepšit znalost politik a práv v oblastech pokrytí;

 

e)   vývoj a údržba nástrojů informačních a komunikačních technologií;

 

f)   posilování informovanosti občanů o evropské kultuře, historii a povědomí, jakož i pocitu sounáležitosti s Unií;

 

g)   spojování Evropanů různých národností a kultur tím, že je jim dána možnost účastnit se činností týkajících se partnerství měst;

 

h)   podporování a usnadňování aktivní účasti na tvorbě demokratičtější Unie, jakož i povědomí o právech a hodnotách prostřednictvím podpory organizacím občanské společnosti;

 

i)   financování technické a organizační podpory k provedení [nařízení (EU) č. 211/2011], čímž se podpoří výkon práva navrhovat iniciativy ze strany občanů a podpoří evropské občanské iniciativy;

 

j)   rozvíjení kapacit evropských sítí na prosazování a další rozvoj práva, politických cílů a strategií Unie, jakož i podporování organizací občanské společnosti působících v oblastech, na něž se program vztahuje;

 

k)   prohlubování znalostí o programu a šíření a přenositelnosti jeho výsledků a posilování dosahu na občany, mimo jiné vytvářením a podporováním sítě kanceláří / vnitrostátních kontaktních míst programu.

 

1  Tyto činnosti zahrnují například sběr údajů a statistiku; vypracování společných metodik a případně ukazatelů nebo měřítek; studie, výzkum, analýzy a průzkumy; hodnocení; posouzení dopadů; příprava a publikace pokynů, zpráv a vzdělávacích materiálů.

 

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Program bude monitorován na základě souboru ukazatelů určených k měření rozsahu, v jakém bylo dosaženo obecných a specifických cílů programu, a s cílem minimalizovat administrativní zátěž a náklady. Za tímto účelem se shromažďují údaje podle následujícího souboru klíčových ukazatelů:

Program bude monitorován na základě souboru ukazatelů výsledků určených k měření rozsahu, v jakém bylo dosaženo obecných a specifických cílů programu, a s cílem minimalizovat administrativní zátěž a náklady. Pokud je to možné, jsou ukazatele členěny podle věku, pohlaví a jakýchkoli jiných údajů, jako které lze získat, jako jsou etnický původ, zdravotní postižení a genderová identita. Za tímto účelem se shromažďují údaje podle následujícího souboru klíčových ukazatelů:

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 1 – tabulka

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Počet osob, které byly osloveny:

Počet osob, rozčleněný podle pohlaví a věku, které byly osloveny:

i) činnostmi v oblasti vzdělávání;

i) činnostmi v oblasti vzdělávání;

ii) činnostmi v oblasti vzájemného učení a výměny osvědčených postupů;

ii) činnostmi v oblasti vzájemného učení a výměny osvědčených postupů;

iii) činnostmi v oblasti zvyšování povědomí, informovanosti a osvěty.

iii) činnostmi v oblasti zvyšování povědomí, informovanosti a osvěty.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 1 – řádek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise každoročně zveřejní také následující výsledné ukazatele:

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 1 – řádek 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Počet žádostí a financovaných činností podle seznamu v čl. 9 odst. 1 a podle jednotlivých složek

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 1 – řádek 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Úroveň financování požadovaná žadateli a poskytnutá podle seznamu v čl. 9 odst. 1 a podle jednotlivých složek

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Příloha II – tabulka – řádek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Počet nadnárodních sítí a iniciativ, které se zaměřují na evropskou paměť a dědictví v důsledku intervence programu

Počet nadnárodních sítí a iniciativ, které se zaměřují na evropské povědomí, dědictví a občanský dialog v důsledku intervence programu.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Příloha II – tabulka – řádek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Zeměpisné rozložení projektů

(1)

Úř. věst. C … Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

(2)

Úř. věst. C … Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 30. května 2018 zveřejnila Evropská komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty, v rámci víceletého finančního rámce (VFR) 2021–2027. Program Práva a hodnoty sdružuje programy na období 2014–2020 „Práva, rovnost a občanství“ a „Evropa pro občany“. Záměrem návrhu je chránit a prosazovat společná evropská práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU a Listině základních práv Evropské unie, mimo jiné podporou organizací občanské společnosti, za účelem zachování otevřených, demokratických, právem se řídících, spravedlivých a inkluzivních společností. Přestože zpravodajka vítá záměr Komise zajistit pokračování stávajících programů, protože hrají klíčovou úlohu při prosazování a uplatňování práv a hodnot EU, tento návrh neřeší některé problémy spojené se společnými evropskými hodnotami a právy, jimž Unie v současnosti čelí.

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 19. dubna 2018 o nutnosti zřídit nástroj pro evropské hodnoty na podporu organizací občanské společnosti, které prosazují základní hodnoty v rámci Evropské unie na místní a vnitrostátní úrovni, naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci víceletého finančního rámce 2021–2027 navrhla zřízení nástroje pro evropské hodnoty, jehož účelem bude poskytovat finanční podporu občanské společnosti na místní a vnitrostátní úrovni k potlačování útoků proti demokracii, právnímu státu a základním právům v EU. Tento nástroj by byl doplňkem již existujících programů a úroveň jeho financování by odpovídala úrovni výdajů EU na prosazování hodnot ve třetích zemích.

V této souvislosti navrhuje zpravodajka ve svém návrhu zprávy několik změn, které odrážejí tyto obavy a mají vést ke zefektivnění programu s ohledem na ochranu a prosazování těchto hodnot v Unii.

Oblast působnosti

Za účelem přizpůsobení cílů programu společným hodnotám stanoveným v článku 2 Smlouvy o EU, na nichž je založena Evropská unie, navrhuje zpravodajka rozšířit oblast působnosti návrhu prostřednictvím začlenění odkazu na demokracii, právní stát a základní práva, jak jsou zakotveny v článku 2 Smlouvy o EU, do obecného cíle programu. Zpravodajka se domnívá, že v době, kdy demokracie a právní stát v Evropě čelí výzvám, vyvstává naléhavá potřeba, aby měl nástroj dostatečné financování a aby byl snadno dostupný a mohl tak poskytovat podporu občanům, kteří se podílejí na prosazování těchto nejvíce ohrožených evropských hodnot. Dodržování zásad právního státu v Unii je předpokladem ochrany základních práv, stejně jako zachování všech práv a povinností vyplývajících ze Smluv. Způsob uplatňování zásady právního státu v členských státech hraje klíčovou úlohu při zajišťování vzájemné důvěry mezi členskými státy a jejich právními systémy.

Zpravodajka proto navrhuje doplnění nového specifického cíle (složky hodnoty Unie) zahrnujícího oblast demokracie, základních práv a právního státu, v jehož rámci budou financovány odpovídající opatření na místní, regionální, vnitrostátní a nadnárodní úrovni.

Zpravodajka se domnívá, že v rámci tohoto nového specifického cíle by se program měl zaměřit na ochranu a prosazování demokracie a právního státu, včetně zajištění nezávislosti soudnictví, účinné soudní ochrany nezávislými soudy, včetně základních práv, transparentnosti a zákazu svévole ze strany orgánů veřejné moci a prosazování práva; poskytování podpory nezávislým obráncům lidských práv a organizacím občanské společnosti, které se zabývají sledováním dodržování zásad právního státu, obhajobou oznamovatelů a podporují iniciativy, které prosazují transparentnost, odpovědnost, integritu a absenci korupce.

Vzhledem k tomu, že dodržování a ochrana základních práv tvoří základ demokratické společnosti, zpravodajka se domnívá, že je třeba věnovat zvláštní pozornost také posílení svobody projevu, mírového shromažďování nebo sdružování, svobody a plurality sdělovacích prostředků, akademických svobod, svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení a práva na soukromí a rodinný život.

V této souvislosti zpravodajka vítá rovněž důraz na zásadu rovnosti a zákazu diskriminace, stejně jako na nutnost boje proti všem formám násilí v článcích 3 a 5 návrhu. Čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv jednoznačně zakazuje jakoukoli diskriminaci založenou na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém či sociálním původu, genetických rysech, jazyku nebo příslušnosti k národnostní menšině. Podle druhého průzkumu Evropské unie v oblasti menšin a diskriminace Agentury Evropské unie pro základní práva představovaly v roce 2017 násilí, obtěžování, vyhrožování a xenofobní projevy zaměřené zejména na LGTBI osoby, na osoby, které jsou příslušníky etnických či náboženských menšin, stejně jako na žadatele o azyl a migranty, v celé Evropské unii široce rozšířené jevy.

V rámci obecného cíle ochrany a prosazování demokracie a právního státu zpravodajka navrhuje, aby byl v rámci složky Daphne podporován větší přístup ke spravedlnosti a mechanismům oznamování trestné činnosti pro všechny oběti násilí. (Sem patří i novináři a další subjekty v oblasti sdělovacích prostředků, kteří čelí množství útoků, hrozeb a tlaků ze strany státních i nestátních subjektů v celé EU).

Zpravodajka rovněž navrhuje, aby některé činnosti způsobilé pro financování podle přílohy I byly zařazeny do článku ve znění návrhu s cílem usnadnit porozumění a používání programu. V seznamu činností bylo navrženo několik změn s cílem upřesnit některé způsobilé činnosti v rámci nové složky týkající se hodnot Unie a zdůraznit, že prostřednictvím tohoto programu jsou rovněž podporovány činnosti v oblasti zastupování zájmů, budování kapacit a zvyšování povědomí.

Rozpočet

Vzhledem k měnící se politické situaci v Unii a rostoucím výzvám, jimž evropské hodnoty v EU v současné době čelí, se zpravodajka domnívá, že navrhovaný sedmiletý rozpočet ve výši 642 milionů EUR (rozdělený takto: 409 milionů EUR na složku Rovnost a práva a 233 milionů EUR na složku Angažovanost a účast občanů) je nedostatečný a nedokáže reagovat na potřeby občanů EU, tj. posilovat a chránit hodnoty EU v pluralitní, demokratické, otevřené a inkluzivní společnosti.

Vzhledem k opakovaným výzvám organizací občanské společnosti k navýšení rozpočtu stávajících programů a k navrhovanému rozšíření oblasti působnosti, včetně doplnění nové složky věnované hodnotám Unie, zpravodajka předkládá tento návrh rozpočtových přídělů, který vychází z usnesení Parlamentu z dubna 2018: celkem 1 794 457 milionů EUR v běžných cenách je rozděleno takto: 1 miliarda EUR na novou složku Hodnoty Unie, 474 457 milionů EUR na složku Rovnost a práva a 500 milionů EUR na složku Angažovanost a účast občanů. Tyto částky představují výrazný nárůst v porovnání s rozpočtem, který navrhla Komise, zpravodajka je však toho názoru, že podstatné zvýšení je zásadní a nezbytné, aby bylo možné účinně reagovat na současné výzvy v oblasti evropských hodnot.

Aby se zajistilo, že finanční prostředky z programu budou moci řádně využívat i organizace občanské společnosti, zpravodajka také navrhuje, aby nejméně 40 % finančních prostředků v rámci každého cíle bylo vyčleněno na nevládní organizace.

Zpravodajka se domnívá, že by měly být dále upřesněny mechanismy zajišťující vazbu mezi politikami financování Unie a hodnotami Unie, přičemž Komise bude mít možnost předložit Radě návrh na převedení prostředků přidělených členskému státu v rámci sdíleného řízení na program, pokud se na tento členský stát vztahují postupy týkající se hodnot Unie. Zpravodajka navrhla zvláštní ustanovení týkající se omezeného seznamu situací, kdy mohou být prostředky přidělené členskému státu v rámci sdíleného řízení převedeny do programu, postup, kterým se tak činí, a zvláštní ustanovení týkající se kontrolních pravomocí Evropského parlamentu.

Přístup k financování

Zpravodajka se domnívá, že by měla být poskytnuta větší podpora projektům na místní úrovni na prosazování evropských hodnot ve smyslu článku 2 Smlouvy o EU – tj. demokratických norem, právního státu a základních práv –, jež jsou předpokladem otevřené a inkluzivní společnosti. To je v souladu se stanoviskem, které rovněž vyjádřila Agentura pro základní práva ve své studii o výzvách, kterým čelí organizace občanské společnosti působící v oblasti lidských práv v EU zveřejněné v lednu roku 2018, kde je výslovně uvedeno, že „orgány EU a členské státy se vybízejí, aby zajistily financování pro organizace občanské společnosti působící v oblasti ochrany a prosazování základních hodnot EU, jimiž jsou základní práva, demokracie a právní stát; včetně malých organizací na místní úrovni. Toto financování by mělo v případě potřeby pokrývat různé činnosti organizací občanské společnosti, jako je poskytování služeb, kontrolní činnosti, zastupování zájmů, soudní spory, kampaně, lidská práva a občanská výchova a zvyšování povědomí.“

Návrh zprávy, jak ji navrhuje zpravodajka, je v souladu s obecným cílem, že by EU měla poskytovat cílenou finanční podporu organizacím občanské společnosti, které působí na místní, regionální a vnitrostátní úrovni při prosazování a ochraně hodnot, na nichž je založena EU. Z tohoto důvodu byly předloženy konkrétní změny, jejichž záměrem je zdůraznit, že je třeba v rámci programu věnovat pozornost organizacím působícím na místní, regionální a vnitrostátní úrovni. Třebaže opatření na nadnárodní úrovni plní významnou úlohu, mnohé výzvy, které vyvstávají z hlediska evropských hodnot, mají místní původ a je třeba je řešit jak na místní, tak evropské úrovni.

K hlavním cílům tohoto programu patří podle názoru zpravodajky také zjednodušení postupů a snadnější přístup k financování. Znění návrhu proto obsahuje odkazy na zjednodušené vykazování nákladů, rychlé a pružné postupy pro udělování grantů a uživatelsky vstřícné žádosti, jako jsou víceleté granty na provozní náklady, jednorázové částky, paušální sazby, jednotkové náklady, granty přidělované na kaskádovém principu a spolufinancování v nepeněžité formě. Zpravodajka dále navrhuje, aby byly postupy podávání zpráv operacionalizovány a dále posíleny v rámci provádění tohoto programu. Zpravodajka se rovněž domnívá, že účast organizací občanské společnosti má z hlediska plánování, provádění a hodnocení programu zásadní význam. Komise by proto měla zajistit pravidelný dialog s příjemci programu a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami vytvořením skupiny pro občanský dialog.

Podněty zúčastněných stran

Při přípravě svého návrhu zpravodajka shromažďovala během diskusí u kulatých stolů pořádaných v Bruselu a ve Stockholmu a v rámci dvoustranných setkání při několika příležitostech podněty řady zástupců nevládních organizací. Zpravodajka také konzultovala se zástupci jiných evropských agentur a zúčastněných stran. Jejich úplný seznam je obsahem přílohy.


PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJKA OBDRŽELA PODNĚTY

Za vypracování tohoto seznamu nese výlučnou odpovědnost zpravodaj(ka) a poskytuje jej zcela dobrovolně. Při sestavování této zprávy a před jejím přijetím ve výboru obdržel(a) zpravodaj(ka) podněty od těchto subjektů či osob:

Subjekt nebo osoba

Evropský hospodářský a sociální výbor

Výbor regionů

Agentura Evropské unie pro základní práva

Evropská síť orgánů pro rovné zacházení

Nadace Stefana Batoryho

Unie Evropského parlamentu pro občanské svobody

Vnitrostátní kontaktní místa, např. v Německu a ve Francii

Rada evropských obcí a regionů

Evropská humanistická federace

Civil Society Europe

DEF Evropa

European Foundation Centre

Platforma AGE Evropa

Platforma LLL celoživotního učení

Evropské dobrovolnické středisko

Evropské občanské fórum

Evropské fórum mládeže

Mezinárodní federace plánovaného rodičovství

Front line defenders

Nadace pro celoživotní učení PERITIA

Evropská síť IPPF

Švédská agentura pro mládež a občanskou společnost (MUCF)

Švédské sdružení mládeže/studentů pro mezinárodní vztahy (UF Sverige)

Sverok

Národní rada pro švédské organizace mládeže (LSU)

Švédský PEN klub

Diakonia

Švédská ženská lobby


STANOVISKO Rozpočtového výboru (26.11.2018)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Zpravodaj: Jordi Solé

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1a.   připomíná své usnesení ze dne 30. května 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích1a; zdůrazňuje význam horizontálních zásad, které by měly být základem VFR a všech souvisejících politik Unie; požaduje proto, aby byly cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje začleněny do všech oblastí politiky a iniciativ Unie, které jsou součástí příštího víceletého finančního rámce; dále zdůrazňuje, že pro plnění závazků EU směrem k inkluzivní Evropě je nezbytně nutné odstranit diskriminaci, a hluboce lituje skutečnosti, že politiky Unie představené v návrzích VFR postrádají závazky v oblasti začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a rovnosti pohlaví;

 

_______________

 

a Přijaté texty, P8_TA(2018)0226.

Pozměňovací návrh    2

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1b.   připomíná své usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 20201a; opakovaně vyjadřuje podporu programům v oblasti kultury, vzdělávání, médií, mládeže, sportu, demokracie, občanství a občanské společnosti, které jednoznačně prokázaly svou evropskou přidanou hodnotu a jsou u příjemců stále velmi oblíbené; připomíná své doporučení, aby byl vytvořen interní Evropský fond pro demokracii s cílem posílit podporu občanské společnosti a nevládních organizací působících v oblasti demokracie a lidských práv, který by řídila Komise;

 

_______________

 

1a Přijaté texty, P8_TA(2018)0075.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se zavádí program Práva a hodnoty

kterým se zavádí program Práva, hodnotyobčanství

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1a)  Ve svém usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 vyjádřil Evropský parlament podporu programům v oblasti kultury, vzdělávání, médií, mládeže, sportu, demokracie, občanství a občanské společnosti, které jednoznačně prokázaly svou evropskou přidanou hodnotu a jsou u příjemců stále velmi oblíbené, a zdůraznil, že silnější a ambicióznější Evropy lze dosáhnout pouze tehdy, bude-li jí poskytnuto více finančních prostředků. Stávající politiky by měly být i nadále podporovány, měly by být navýšeny zdroje pro stěžejní programy Unie a na dodatečné úkoly by měly být poskytnuty také dodatečné finanční prostředky.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Občané by také měli mít větší povědomí o svých právech vycházejících z občanství Unie a měli by mít pozitivní náhled na život, cestování, studování, práci a dobrovolnickou činnost v jiném členském státě a také by měli mít pocit, že mohou požívat a uplatňovat svá práva spojená s občanstvím a spolehnout se na rovný přístup k právům a na vymahatelnost a ochranu svých práv bez jakékoliv diskriminace, ať už jsou v jakékoliv části Unie. Je třeba podporovat občanskou společnost, a zajistit tak prosazování a ochranu společných hodnot EU a zvyšování povědomí o těchto hodnotách podle článku 2 Smlouvy o EU, a tím rovněž přispět k účinnému požívání práv v rámci práva Unie.

(7)  Občané by také měli mít větší povědomí o svých právech vycházejících z občanství Unie a měli by mít pozitivní náhled na život, cestování, studování, práci a dobrovolnickou činnost v jiném členském státě a také by měli mít pocit, že mohou požívat a uplatňovat svá práva spojená s občanstvím a spolehnout se na rovný přístup k právům a na vymahatelnost a ochranu svých práv bez jakékoliv diskriminace, ať už jsou v jakékoliv části Unie. Je třeba podporovat občanskou společnost, společně s místními a regionálními orgány i se sdruženími, která je zastupují na vnitrostátní i evropské úrovni, a zajistit tak prosazování a ochranu společných hodnot EU a zvyšování povědomí o těchto hodnotách podle článku 2 Smlouvy o EU, a tím rovněž přispět k účinnému požívání práv v rámci práva Unie. Program zaručí, že bude zachována podpora provádění a dalšího rozvoje stávajících místních a regionálních iniciativ, které přispívají k dosažení těchto cílů, jako je Evropská charta pro rovnost mezi ženami a muži v místním životě.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Rovnost žen a mužů je základní hodnotou a cílem Evropské unie. Jsou-li ženy diskriminovány a je-li s nimi nerovně zacházeno, dochází tím k porušování jejich základních práv a brání jim to v plném politickém, sociálním a ekonomickém zapojení do společnosti. Existence strukturálních a kulturních překážek navíc zabraňuje dosažení skutečné rovnosti žen a mužů. Prosazování rovnosti žen a mužů ve všech činnostech Unie je proto hlavní činností Unie a motor hospodářského růstu a program by je měl podporovat.

(8)  Rovnost žen a mužů je základní hodnotou a cílem Evropské unie. Jsou-li ženy diskriminovány a je-li s nimi nerovně zacházeno, dochází tím k porušování jejich základních práv a brání jim to v plném politickém, sociálním a ekonomickém zapojení do společnosti. Existence strukturálních a kulturních překážek navíc zabraňuje dosažení skutečné rovnosti žen a mužů. Prosazování rovnosti žen a mužů ve všech činnostech Unie je proto hlavní činností Unie a motor hospodářského růstu a program by je měl podporovat v maximální součinnosti s Evropským sociálním fondem plus.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)   Článek 8 SFEU stanoví zásadu začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do všech činností Unie. Řádné začleňování hlediska rovnosti žen a mužů vyžaduje přidělení odpovídajících zdrojů a transparentnost v rámci rozpočtových položek určených na prosazování rovnosti žen a mužů a boj proti diskriminaci na základě pohlaví.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)   Je důležité zajistit řádné finanční řízení tohoto programu a jeho provádění co nejúčelnějším a uživatelsky nejvstřícnějším způsobem a přitom rovněž zaručit právní jistotu a dostupnost programu pro všechny účastníky.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22b)   Lepší uplatňování a kvalita vynakládaných prostředků by měly představovat hlavní zásady pro dosažení cílů tohoto programu, přičemž musí být současně zajištěno optimální využívání finančních zdrojů.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a)   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech má Unii poskytnout nástroj, jímž by mohla lépe chránit svůj rozpočet v případě, že slabiny v právním státu naruší – nebo hrozí, že naruší – řádné finanční řízení nebo finanční zájmy Unie. Nařízení by mělo doplňovat program Práva a hodnoty, jehož účel je jiný, totiž financovat politiky v souladu se základními právy a evropskými hodnotami, jejichž středem jsou lidské životy a jejich zapojení.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Vzhledem k významu boje proti změnám klimatu v souladu se závazky Unie provést Pařížskou dohoducíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje přispěje tento program k tomu, aby se opatření v oblasti klimatu stala významným tématemdosáhlo se celkového cíle, že 25 % výdajů z rozpočtu Unie bude směřovat na podporu cílů souvisejících s touto problematikou. Během přípravy a provádění programu budou identifikována relevantní opatření a budou znovu posouzena v souvislosti s hodnocením v polovině období.

(28)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohodycílů udržitelného rozvoje OSN přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti klimatu do všech programů a k dosažení celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu v průběhu období VFR 2021–2027 a dosažení ročního cíle ve výši 30 %, a to co nejdříve, nejpozději však v roce 2027. Během přípravy a provádění programu budou identifikována relevantní opatření a budou znovu posouzena v souvislosti s hodnocením v polovině období.

Odůvodnění

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 (2017/2052 (INI)) vyzval k tomu, aby co nejdříve, nejpozději však do roku 2027, bylo 30 % výdajů z rozpočtu EU věnováno na opatření v oblasti klimatu.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Obecným cílem programu je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU, mimo jiné prostřednictvím podporování organizací občanské společnosti, za účelem zachování otevřených, demokratických a inkluzivních společností.

1.  Obecným cílem programu je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU, mimo jiné prostřednictvím podporování organizací občanské společnosti a místních a regionálních orgánů a sdružení, která je zastupují, za účelem zachování otevřených, demokratických a inkluzivních společností.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podpora angažovanosti a účasti občanů na demokratickém životě Unie (složka Angažovanost a účast občanů),

b)  podpora Evropy pro občany zvýšením jejich angažovanosti a účasti na demokratickém životě Unie (složka Angažovanost a účast občanů),

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a.  Komise vede po celé programové období pravidelný dialog s příjemci programu, zejména s občanskou společností a místními a regionálními orgány a se sdruženími, která je zastupují, o stanovování víceletých a ročních priorit. Za tímto účelem bude jako hlavní platforma zaveden občanský dialog, který bude strukturován v souladu s různými konkrétními cíli programu.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  předcházení všem formám násilí na dětech, mladých lidechženách a na jiných rizikových skupinách a boj proti nim;

a)  předcházení všem formám obtěžování dětí, mladých lidížennásilí na nich i na jiných rizikových skupinách, ke kterým dochází na internetu či v reálném světě, včetně pracovišť a veřejných míst, a boj proti nim;

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí [641 705 000] EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 1 627 000 000 EUR v cenách roku 2018 (1 834 000 000 EUR v běžných cenách).

Odůvodnění

V souladu s rozhodnutím Konference předsedů ze dne 13. září 2018 se v kompromisním pozměňovacím návrhu odráží nejnovější rozpis VFR na každý program v souladu s návrhem zpravodajů pro VFR s ohledem na hlasování o návrhu předběžné zprávy o návrhu nařízení Rady o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.   Na opatření, na něž byl získán příspěvek v rámci programu, lze rovněž získat příspěvek z jakéhokoli jiného programu Unie, včetně fondů se sdíleným řízením, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. [Kumulativní financování nesmí překročit celkové způsobilé náklady opatření a podporu z různých programů Unie lze vypočítat proporcionálně].

1.   Na opatření, na něž byl získán příspěvek v rámci programu, lze rovněž získat příspěvek z jakéhokoli jiného programu Unie, včetně fondů se sdíleným řízením, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady, přičemž využívání více zdrojů financování se zabrání tím, že budou v souladu se zásadou řádného finančního řízení jasně uvedeny zdroje financování pro každou kategorii výdajů. [Kumulativní financování nesmí překročit celkové způsobilé náklady opatření a podporu z různých programů Unie lze vypočítat proporcionálně].

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pracovní program přijme Komise prostřednictvím prováděcího aktu. Tento prováděcí akt se přijímá poradním postupem uvedenýmčlánku 19.

2.  Pracovní program přijme Komise prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomocisouladu s článkem 16.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Ukazatele pro vykazování pokroku dosaženého při plnění specifických cílů programu stanovených v článku 2 jsou uvedeny v příloze II.

1.  Ukazatele pro vykazování pokroku dosaženého při plnění specifických cílů programu stanovených v článku 2 se případně shromažďují pro každé pohlaví zvlášť. Seznam ukazatelů je uveden v příloze II.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Hodnocení se provádějí včas tak, aby je bylo možné promítnout do rozhodovacího procesu.

1.  Hodnocení zohledňují hledisko rovnosti žen a mužů, obsahují zvláštní kapitoly věnované každé oblasti a provádějí se včas tak, aby je bylo možné promítnout do rozhodovacího procesu.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 14 je svěřena Komisi do 31. prosince 2027.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 13 a 14 je svěřena Komisi do 31. prosince 2027.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.   Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

1.   Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti, čímž ukazují přidanou hodnotu Unie a pomáhají Komisi při shromažďování údajů s cílem zvýšit transparentnost rozpočtu.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Specifické cíle programu uvedené v čl. 2 odst. 2 budou naplňovány zejména prostřednictvím podpory následujících činností:

Specifické cíle programu uvedené v čl. 2 odst. 2 budou naplňovány zejména prostřednictvím podpory následujících činností na úrovni nižší než celostátní, celostátní a evropské:

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  analytické a monitorovací činnosti s cílem zlepšit porozumění situaci v členských státech a na úrovni EU v oblastech, na něž se program vztahuje, jakož i zlepšit provádění práva a politik EU;

c)  analytické a monitorovací činnosti s cílem zlepšit porozumění situaci v členských státech a na úrovni EU v oblastech, na něž se program vztahuje, jakož i zlepšit provádění práva a politik EU;

_______________

_______________

1 Tyto činnosti zahrnují například sběr údajů a statistiku; vypracování společných metodik a případně ukazatelů nebo měřítek; studie, výzkum, analýzy a průzkumy; hodnocení; posouzení dopadů; příprava a publikace pokynů, zpráv a vzdělávacích materiálů.

1 Tyto činnosti zahrnují například sběr údajů a statistiku, které jsou členěné na základě pohlaví a věku; vypracování společných metodik a případně ukazatelů nebo měřítek; studie, výzkum, analýzy a průzkumy; hodnocení; posouzení dopadů; příprava a publikace pokynů, zpráv a vzdělávacích materiálů.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  spojování Evropanů různých národností a kultur tím, že je jim dána možnost účastnit se činností týkajících se partnerství měst;

g)  spojování Evropanů různých národností a kultur tím, že je jim dána možnost účastnit se činností týkajících se partnerství měst, včetně malých dvoustranných projektů partnerství a sítí měst;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  podporování a usnadňování aktivní účasti na tvorbě demokratičtější Unie, jakož i povědomí o právech a hodnotách prostřednictvím podpory organizacím občanské společnosti;

h)  podporování a usnadňování aktivní účasti na tvorbě demokratičtější Unie, jakož i povědomí o právech a hodnotách prostřednictvím podpory organizacím občanské společnosti a místním a regionálním orgánům, jakož i sdružením, která je zastupují;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  rozvíjení kapacit evropských sítí na prosazování a další rozvoj práva, politických cílůstrategií Unie, jakož i podporování organizací občanské společnosti působících v oblastech, na něž se program vztahuje;

j)  rozvíjení kapacit evropských sítí prostřednictvím víceletých provozních grantů na prosazování a další rozvoj práva Unie, posílení kritických diskusí vedených zdola nahoru o politických cílechstrategiích a podporování občanské společnosti, jakož i místních a regionálních orgánů a sdružení, která je zastupují, působících v oblastech, na něž se program vztahuje;

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ka)  posílení národních kontaktních míst a vytvoření lepší součinnosti mezi vývojem politiky v oblasti občanství, cíli programu a činností národních kontaktních míst a příjemců.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – písm. k b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

kb)  posílení on-line platformy, na které jsou představovány projekty vyvinuté příjemci, poskytování poradenství potenciálním příjemcům, šíření výsledků projektů a zvýšení viditelnosti a zlepšení následných opatření.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – písm. k c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

kc)  další podpora kritických, ale konstruktivních výměn názorů, které řeší problémy týkající se každodenního života Evropanů, např. v oblasti zaměstnanosti, začleňování migrantů, bydlení, mobility či vzdělávání.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Program bude monitorován na základě souboru ukazatelů určených k měření rozsahu, v jakém bylo dosaženo obecných a specifických cílů programu, a s cílem minimalizovat administrativní zátěž a náklady. Za tímto účelem se shromažďují údaje podle následujícího souboru klíčových ukazatelů:

Program bude monitorován na základě souboru ukazatelů určených k měření rozsahu, v jakém bylo dosaženo obecných a specifických cílů programu, a s cílem minimalizovat administrativní zátěž a náklady. Za tímto účelem se shromažďují údaje podle následujícího souboru klíčových ukazatelů, které by případně měly být rozčleněny na základě pohlaví, věku a zdravotního postižení:

Odůvodnění

Sledování výše uvedených kategorií mezi účastníky programu by konkrétně podpořilo začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a nediskriminaci.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 1 – tabulka

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Počet osob, které byly osloveny:

Počet osob (rozčleněný na základě pohlaví a věku), které byly osloveny:

i) činnostmi v oblasti vzdělávání;

i) činnostmi v oblasti vzdělávání;

ii) činnostmi v oblasti vzájemného učení a výměny osvědčených postupů;

ii) činnostmi v oblasti vzájemného učení a výměny osvědčených postupů;

iii) činnostmi v oblasti zvyšování povědomí, informovanosti a osvěty.

iii) činnostmi v oblasti zvyšování povědomí, informovanosti a osvěty.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 1 – řádek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise každoročně zveřejní také následující výsledné ukazatele:

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 1 – řádek 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

počet žádostí a financovaných činností podle seznamu v čl. 9 odst. 1 a podle jednotlivých složek

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 1 – řádek 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

úroveň financování požadovaná žadateli a poskytnutá podle seznamu v čl. 9 odst. 1 a podle jednotlivých složek

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zavedení programu Práva a hodnoty

Referenční údaje

COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

LIBE

14.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

BUDG

14.6.2018

Zpravodaj(ka)

Datum jmenování

Jordi Solé

28.6.2018

Projednání ve výboru

26.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

5.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Michael Detjen

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (21.11.2018)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Zpravodajka: Jean Lambert

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti

V článku 2 Smlouvy o Evropské unii se stanoví, že „Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin“. Vzhledem k tomu, že evropské společnosti čelí v poslední době extremismu a rozkolům, které zpochybňují myšlenku otevřených inkluzivních společností, Komise se domnívá, že je nanejvýš důležité tyto hodnoty prosazovat a posilovat. Lidé jsou navíc stále oběťmi diskriminace na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace, a ženy, děti a jiné zranitelné osoby jsou denně oběťmi násilí. Nemají dostatečné povědomí o hodnotách EU a o svých občanských právech a někteří je dokonce zpochybňují.

Komise zjistila, že fragmentovaná povaha a omezenost zdrojů, které byly doposud vyčleněny pro tuto oblast, nejsou dostatečné, aby vyřešily všechny tyto problémy, a proto je spojila do nového programu Práva a hodnoty, který bude financován z nového Fondu pro spravedlnost, práva a hodnoty s přídělem 641 705 000 EUR. Návrh nařízení, kterým se zavádí program Práva a hodnoty, byl zveřejněn dne 30. května 2018.

Navrhovaný nový program spojuje dva programy financování, konkrétně program Práva, rovnost a občanství a program Evropa pro občany. Obecným cílem nového programu je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU a Listině základních práv Evropské unie. Tohoto obecného cíle bude dosaženo prostřednictvím tří specifických cílů:

•  podpora rovnosti a práv (složka Rovnost a práva): zaměření na předcházení nerovnosti a diskriminaci, podporu komplexních politik k prosazování a uplatňování rovnosti žen a mužů a antidiskriminace, jakož i politik v oblasti boje proti rasismu a všem formám nesnášenlivosti, ochranu a prosazování práv dítěte, práv osob se zdravotním postižením, práv spojených s občanstvím Unie a práva na ochranu osobních údajů;

•  podpora angažovanosti a účasti občanů na životě Unie (složka Angažovanost a účast občanů): zaměření na zvýšení chápání Unie, její historie, kulturního dědictví a rozmanitosti ze strany občanů a podpora výměn a spolupráce mezi občany různých zemí;

•  boj proti všem formám násilí (složka Daphne): zaměření na předcházení všem formám násilí na dětech, mladých lidech, ženách a na jiných rizikových skupinách a na podporu a ochranu obětí tohoto násilí.

Metodika

V EP je hlavním příslušným výborem výbor LIBE. Výbor EMPL je výborem, který vypracovává stanovisko, podle článku 53.

Klíčové body pro zpravodajku v jejím stanovisku

•  Přejmenovat program na program „Práva, rovnost a hodnoty“ a vyjádřit tak, že EU má ambice dosáhnout rovnosti pro všechny.

•  Aktualizovat znění obecného cíle programu a zdůraznit tak rovnost a práva jako cíle, které jsou již uvedeny v textu v bodě odůvodnění 3: „Konečným cílem je podpořit a zachovat právem se řídící, spravedlivou, inkluzivní a demokratickou společnost.“

•  Rozšířit osobní působnost nového programu v souladu s ESF+ konkrétně na lidi.

•  Zajistit, aby v příštím programovém období byla věnována řádná pozornost boji proti rasismu a nenávistným projevům na internetu.

•  Vzhledem k tomu, že vstoupilo v platnost nové obecné nařízení o ochraně údajů, je třeba věnovat zvláštní pozornost ochraně zpracování údajů v souvislosti se zaměstnaností s ohledem na citlivost těchto údajů.

•  Přesunutí seznamu způsobilých opatření do hlavního aktu, neboť tak významná část právního předpisu nesmí být skryta v příloze! Proto je navrhován nový článek 9a a přesun celého seznamu z přílohy I do tohoto článku.

•  Equinet by měl mít zajištěno financování z programu, neboť to je síť statutárních orgánů spolupracujících na zavádění a monitorování uplatňování právních předpisů EU, na něž se vztahuje program.

•  Zpravodajka navrhuje aktualizovat seznam činností. Mezi klíčové body podle ní patří:

–  opatření by se neměla zaměřovat pouze na zlepšení znalostí, ale i na zlepšení používání acquis příslušného pro program,

–  posílení tvůrčích aspektů opatření, neboť podle jejích zkušeností jsou dobrá tvůrčí opatření zpravidla efektivní a účinná, pokud jde o dosahování cílů programu stanovených v článku 2,

–  navrácení opatření, která jsou v současné době podporována, ale nejsou uvedena v novém návrhu na podporu klíčových aktérů a vzdělávacích materiálů.

•  Zpravodajka nakonec navrhuje, aby v příloze II byly přesně rozlišeny ukazatele výsledku od výsledných ukazatelů, a navrhuje, aby výsledné ukazatele byly součástí vykazování.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  S ohledem dále na akty, jež tyto hodnoty zdůrazňují, zejména na směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, a směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, a vzhledem k povinnostem vyplývajícím v účastni EU na Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením a v souladu s interinstitucionálním prohlášením evropského pilíře sociálních práv (2017/C 428/09) i na usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2008 o nutnosti zřídit nástroj pro evropské hodnoty na podporu organizací občanské společnosti, které prosazují základní hodnoty v rámci Evropské unie na místní a vnitrostátní úrovni (2018/2619(RSP), by Unie měla nadále dodržovat a prosazovat práva a hodnoty vyjádřené v článku 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Tyto práva a hodnoty musí být nadále prosazovány a posilovány a sdíleny mezi občany a obyvateli a stát se středobodem projektu EU. Proto se v rozpočtu Unie vytvoří nový Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty, který bude zahrnovat programy Práva a hodnoty a Spravedlnost. V době, kdy evropské společnosti čelí extremismu, radikalismu a rozkolům, je nanejvýš důležité prosazovat, posilovat a bránit spravedlnost, práva a hodnoty EU: lidská práva, úctu k lidské důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost a právní stát. Bude to mít zásadní a bezprostřední dopad na politický, sociální, kulturní a hospodářský život v Unii. Jako součást nového fondu bude program Spravedlnost i nadále podporovat další rozvoj unijního prostoru práva a přeshraniční spolupráci. Program Práva a hodnoty spojí dohromady program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/20138 a program Evropa pro občany zavedený nařízením Rady (EU) č. 390/20149 (dále jen „předchozí programy“).

(2)  Tyto práva a hodnoty nelze považovat za zajištěné a musí být nadále chráněny, prosazovány, posilovány a sdíleny mezi občany a obyvateli a stát se středobodem projektu EU. Proto se v rozpočtu Unie vytvoří nový Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty, který bude zahrnovat programy Práva a hodnoty a Spravedlnost. V době, kdy evropské společnosti čelí extremismu, radikalismu a rozkolům a nadále trvají problémy netolerance a diskriminace, je nanejvýš důležité prosazovat, posilovat a bránit spravedlnost, práva, hodnoty EUprávní stát, které jsou neoddělitelné od demokracie samé a jsou podmínkou její účinnosti. Podporovat a prosazovat lidská práva, úctu k lidské důstojnosti, sociální práva, práva menšin, svobodu, demokracii, rovnost a právní stát bude mít zásadní a bezprostřední dopad na politický, sociální, kulturní a hospodářský život v Unii. Jako součást nového fondu bude program Spravedlnost i nadále podporovat další rozvoj unijního prostoru práva a přeshraniční spolupráci. Program Práva a hodnoty spojí dohromady program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/20138 a program Evropa pro občany zavedený nařízením Rady (EU) č. 390/20149 (dále jen „předchozí programy“).

_________________________________

__________________________________

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se zavádí program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se zavádí program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

9 Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na období 2014–2020 (Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3).

9 Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na období 2014–2020 (Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3).

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty a jeho dva jednotlivé programy financování se budou zaměřovat přednostně na osoby a subjekty, které přispívají k tomu, aby naše společné hodnot, právabohatá rozmanitost byly živoucí a dynamické. Konečným cílem je podpořit a zachovat právem se řídící, spravedlivou, inkluzivní a demokratickou společnost. To zahrnuje dynamickou občanskou společnost podněcující demokratickou, občanskouspolečenskou účast obyvatel a podporování bohaté rozmanitosti evropské společnosti, založené na naší společné historii a paměti. Článek 11 Smlouvy o Evropské unii dále uvádí, že orgány dávají vhodnými způsoby občanům a reprezentativním sdružením možnost projevovat a veřejně vyměňovat své názory na všechny oblasti činnosti Unie.

(3)  Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty a jeho dva jednotlivé programy financování se budou zaměřovat na osoby a subjekty, které přispívají podpoře, šíření a ochraně našich společných hodnot, právbohaté rozmanitosti, při současném zajištění toho, aby zůstaly živoucí a dynamické. Konečným cílem je bránit, podpořit a zachovat právem se řídící, spravedlivou, inkluzivní a demokratickou společnost, včetně dynamické občanské společnosti. Cílem financovaných opatření by mělo být podněcování demokratické, občanskéspolečenské účasti obyvatel a podporování bohaté rozmanitosti evropské společnosti uvnitř členských států i mezi nimi, založené na našich společných hodnotách, historii a paměti. Článek 11 Smlouvy o Evropské unii dále uvádí, že orgány dávají vhodnými způsoby občanům a reprezentativním sdružením možnost projevovat a veřejně vyměňovat své názory na všechny oblasti činnosti Unie.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Program Práva a hodnoty (dále jen „program“) by měl umožnit rozvoj součinnosti za účelem řešení problémů, které jsou společné v souvislosti s prosazováním a ochranou hodnot a dosažením kritického rozměru pro zajištění hmatatelných výsledků v praxi. Mělo by se toho dosáhnout tím, že se bude navazovat na kladné zkušenosti z předchozích programů. Tím bude umožněno plné využití potenciálu součinnosti za účelem účinnější podpory oblastí politiky, na něž se program vztahuje, a zvýšení jejich potenciálu oslovit lidi. Má-li být tento program účinný, měl by zohledňovat zvláštní povahu jednotlivých politik, jejich rozdílné cílové skupiny a jejich zvláštní potřeby prostřednictvím uzpůsobených přístupů.

(4)  Program Práva a hodnoty (dále jen „program“) by měl umožnit rozvoj součinnosti za účelem řešení problémů, které jsou společné v souvislosti s šířením, prosazováním a ochranou hodnot a dosažením kritického rozměru pro zajištění hmatatelných výsledků v praxi. Mělo by se toho dosáhnout tím, že se bude navazovat na kladné zkušenosti z předchozích programů, a také rozvíjením nových inovativních opatření. Tím bude umožněno plné využití potenciálu součinnosti za účelem účinnější podpory oblastí politiky, na něž se program vztahuje, a zvýšení jejich potenciálu oslovit lidi. Má-li být tento program účinný, měl by zohledňovat zvláštní povahu jednotlivých politik, jejich rozdílné cílové skupiny a jejich zvláštní potřeby prostřednictvím uzpůsobených přístupů.

Odůvodnění

Spoléhat bychom se neměli výlučně na stávající opatření, ale měla by být vytvářena též nová.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Je zapotřebí nejrůznějších opatření a koordinovaného úsilí, aby se Evropská unie přiblížila svým občanům. Propojení občanů při projektech partnerství měst nebo sítí měst a podporování organizací občanské společnosti v oblastech pokrytých programem přispěje ke zvýšení angažovanosti občanů ve společnosti a v konečném důsledku k jejich zapojení do demokratického života Unie. Také činnosti na podporu vzájemného porozumění, rozmanitosti, dialogu a respektování druhých podpoří pocit sounáležitosti a evropské identity, založený na společném porozumění evropským hodnotám, kultuře, dějinám a dědictví. Zejména je důležité prosazovat větší pocit sounáležitosti k Unii a hodnotám Unie u občanů nejvzdálenějších regionů EU vzhledem k jejich odlehlosti a vzdálenosti od kontinentální Evropy.

(5)  Je zapotřebí nejrůznějších opatření a koordinovaného úsilí, aby se Evropská unie přiblížila svým občanům. Propojení občanů při projektech partnerství měst nebo sítí měst a podporování organizací občanské společnosti v oblastech pokrytých programem přispěje ke zvýšení povědomí a aktivní angažovanosti občanů ve společnosti a v konečném důsledku k jejich zapojení do demokratického a společenského života Unie a k posílení sociálního začlenění a potírání marginalizace. Také činnosti na podporu vzájemného porozumění, rozmanitosti, dialogu a respektování druhých podpoří pocit sounáležitosti, sociální integrace a evropské identity, založený na společném porozumění evropským hodnotám, kultuře, dějinám a dědictví. Zejména je důležité prosazovat větší pocit sounáležitosti k Unii a hodnotám Unie u občanů nejvzdálenějších regionů EU vzhledem k jejich odlehlosti a vzdálenosti od kontinentální Evropy. Hodnoty vzájemného porozumění, dialogu a respektu k rozmanitosti mohou být na evropské úrovni zakotveny pouze tehdy, pokud jsou dobře zakořeněny v samotných členských státech a jejich regionech. Proto by program měl rovněž propagovat tyto hodnoty v rámci členských států mezi různými národnostními, etnickými, jazykovými nebo náboženskými skupinami, které dohromady tvoří kulturní bohatství a rozmanitost společnosti.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Občané by také měli mít větší povědomí o svých právech vycházejících z občanství Unie a měli by mít pozitivní náhled na život, cestování, studování, práci a dobrovolnickou činnost v jiném členském státě a také by měli mít pocit, že mohou požívat a uplatňovat svá práva spojená s občanstvím a spolehnout se na rovný přístup k právům a na vymahatelnost a ochranu svých práv bez jakékoliv diskriminace, ať už jsou v jakékoliv části Unie. Je třeba podporovat občanskou společnost, a zajistit tak prosazování a ochranu společných hodnot EU a zvyšování povědomí o těchto hodnotách podle článku 2 Smlouvy o EU, a tím rovněž přispět k účinnému požívání práv v rámci práva Unie.

(7)  Občané by také měli mít větší povědomí o všech svých právech vycházejících z občanství Unie, včetně antidiskriminačních opatření v rámci volného pohybu pracovníků, jak je stanoveno v čl. 45 odst. 2 SFEU, a měli by mít pozitivní náhled na život, cestování, studování, práci a dobrovolnickou činnost v jiném členském státě a také by měli být oprávněni požívat a uplatňovat svá práva spojená s občanstvím a spolehnout se na rovný přístup k právům a na vymahatelnost a ochranu svých práv, včetně svých sociálních práv, bez jakékoliv diskriminace na jakémkoli základě, ať už jsou v jakékoliv části Unie. Dále, protože část občanské společnosti v současnosti čelí ve členském státě řadě obtíží, je třeba podporovat občanskou společnost, a zejména organizace občanské společnosti, a zajistit tak prosazování a ochranu společných hodnot EU a zvyšování povědomí o těchto hodnotách podle článku 2 Smlouvy o EU, a tím rovněž přispět k účinnému požívání práv v rámci práva Unie, se zvláštním zřetelem k Listině základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Rovnost žen a mužů je základní hodnotou a cílem Evropské unie. Jsou-li ženy diskriminovány a je-li s nimi nerovně zacházeno, dochází tím k porušování jejich základních práv a brání jim to v plném politickém, sociálním a ekonomickém zapojení do společnosti. Existence strukturálních a kulturních překážek navíc zabraňuje dosažení skutečné rovnosti žen a mužů. Prosazování rovnosti žen a mužů ve všech činnostech Unie je proto hlavní činností Unie a motor hospodářského růstu a program by je měl podporovat.

(8)  Rovnost žen a mužů je základní hodnotou a cílem Evropské unie. Podle článku 8 SFEU má Unie při všech svých činnostech usilovat o odstranění nerovností a podporovat skutečně rovné zacházení pro muže a ženy. Je-li kdokoli na základě sexuální orientace nebo pohlaví diskriminován a je-li s ním nerovně zacházeno, dochází tím k porušování jeho základních práv a brání mu to v plném politickém, sociálním a ekonomickém zapojení do společnosti. Existence strukturálních a kulturních překážek navíc zabraňuje dosažení skutečné rovnosti žen a mužů. Prosazování a zohledňování rovnosti žen a mužů ve všech činnostech Unie, mimo jiné na pracovišti a v zaměstnání, kde diskriminace přetrvává v úrovni odměny za práci a v přístupu k pracovnímu trhu, je proto hlavní činností Unie a motor hospodářského růstu a program by je měl podporovat.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Je zapotřebí silné politické vůle a koordinovaného postupu, založeného na metodách a výsledcích předchozích programů Daphne, programu Práva, rovnost a občanství a programu Spravedlnost v zájmu předcházení všem formám násilí a boje proti nim a v zájmu ochrany obětí. Zejména program Daphne, z něhož jsou poskytovány finanční prostředky na podporu obětí násilí a na boj proti násilí na ženách, dětech a mladých lidech, je od svého zahájení v roce 1997 nesmírně úspěšný, pokud jde o jeho oblíbenost u zúčastněných stran (orgánů veřejné moci, akademických institucí a nevládních organizací) i účinnost financovaných projektů. Financoval projekty na zvýšení povědomí, poskytování podpory službám pro oběti, na podporu činností nevládních organizací působících v terénu. Zabýval se všemi formami násilí, například domácím násilím, sexuálním násilím, obchodováním s lidmi, a rovněž i nově se objevujícími formami násilí, například kybernetickou šikanou. Je tedy třeba pokračovat ve všech těchto opatřeních a náležitě zohlednit tyto výsledky a nabyté zkušenosti při provádění programu.

(10)  Je zapotřebí silné politické vůle a koordinovaného postupu, založeného na metodách a výsledcích předchozích programů Daphne, programu Práva, rovnost a občanství a programu Spravedlnost v zájmu předcházení všem formám násilí a boje proti nim a v zájmu ochrany obětí, rizikových skupin a zvláště zranitelných osob. Je třeba dbát na to, aby nedocházelo k překryvům mezi programy a dvojímu financování. Zejména program Daphne, z něhož jsou poskytovány finanční prostředky na podporu obětí násilí a na boj proti násilí na ženách, dětech a mladých lidech, je od svého zahájení v roce 1997 nesmírně úspěšný, pokud jde o jeho oblíbenost u zúčastněných stran (orgánů veřejné moci, akademických institucí a nevládních organizací) i účinnost financovaných projektů. Financoval projekty na zvýšení povědomí, poskytování podpory službám pro oběti, ohrožené skupiny a zvláště zranitelné osoby, na podporu činností nevládních organizací působících v terénu. Zabýval se všemi formami násilí, například domácím násilím, sexuálním násilím, obchodováním s lidmi, a rovněž i nově se objevujícími formami násilí, například kybernetickou šikanou. Je tedy třeba pokračovat ve všech těchto opatřeních a náležitě zohlednit tyto výsledky a nabyté zkušenosti při provádění programu.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Zákaz diskriminace je základní zásadou Unie. Článek 19 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví opatření k boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Zákaz diskriminace je rovněž zakotven v článku 21 Listiny základních práv Evropské unie. Mělo by se přihlédnout ke zvláštním rysům různých forem diskriminace a souběžně by měla být vypracována příslušná opatření pro předcházení diskriminaci založené na jednom nebo více důvodech a pro boj proti ní. Program by měl podporovat opatření na předcházení diskriminaci, rasismu, xenofobii, antisemitismu, nenávisti vůči muslimům a jiným formám nesnášenlivosti a boj proti nim. Velká pozornost by v této souvislosti měla být rovněž věnována předcházení všem formám násilí a nenávisti, segregace a stigmatizace a boji proti nim, jakož i boji proti šikanování, obtěžování a netolerantnímu zacházení. Program by měl být prováděn způsobem, jímž se bude vzájemně posilovat s dalšími činnostmi Unie, které sledují stejné cíle, zejména ty, které uvádí sdělení Komise ze dne 5. dubna 2011 nazvané „Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 202010“ a doporučení Rady ze dne 9. prosince května 2013 o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech11.

(11)  Zákaz diskriminace je základní zásadou Unie. Článek 19 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví opatření k boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Zákaz diskriminace je rovněž zakotven v článku 21 Listiny základních práv Evropské unie, který uvádí, že se zakazuje jakákoli diskriminace založená zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém či sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci,torámci rozsahu působnosti Smluv a aniž jsou dotčeny tyto Smlouvy nebo v nich uvedená zvláštní ustanovení, měla by být zakázána diskriminace na základě národnosti, zatímco celá kapitola III listiny je věnována rovnosti. Rovnost a zákaz diskriminace nejsou jen právními otázkami, ale představují základní problémy pro společnost, a proto by se mělo přihlédnout ke zvláštním rysům různých forem diskriminace a souběžně by měla být vypracována příslušná opatření pro předcházení diskriminaci založené na jednom nebo více důvodech a pro boj proti ní a proti křížové diskriminaci.

_________________________________

 

11  Úř. věst. C 378, 24.12.2013, s. 1.

 

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Program by měl podporovat opatření na předcházení diskriminaci, rasismu, xenofobii, antisemitismu, nesnášenlivosti vůči Romům, afrofobii, nenávisti vůči muslimům a jiným formám nesnášenlivosti, jako je zdravotní postižení, věk, pohlaví, genderová identita a její vyjádření, sexuální orientace a boj proti nim, stejně jako uznávání práv každého člověka, aby s ním bylo zacházeno s úctou. Velká pozornost by v této souvislosti měla být rovněž věnována předcházení všem formám násilí a nenávisti, segregace a stigmatizace a boji proti nim, jakož i boji proti šikanování (včetně kyberšikany), obtěžování a netolerantnímu zacházení.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b)  Program by měl být prováděn způsobem, jímž se bude vzájemně posilovat s dalšími činnostmi Unie, které sledují stejné cíle, zejména ty, které uvádí sdělení Komise ze dne 5. dubna 2011 nazvané „Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020“ a doporučení Rady ze dne 9. prosince května 2013 o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech1a. Podpora tolerance a začlenění v práci a uznávání práv každého člověka, aby s ním bylo zacházeno s úctou v práci a obecně ve společnosti, jsou trvalými úkoly, které vyžadují koordinovanější a důraznější přístup, včetně přidělení dostatečných finančních prostředků.

 

____________________

 

1a  Úř. věst. C 378, 24.12.2013, s. 1.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Překážky související s postoji a prostředím i nedostatečná přístupnost zabraňuje zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními. Osoby se zdravotním postižením se potýkají s překážkami, jež jim brání mimo jiné v přístupu na trh práce, ve využívání výhod inkluzivního a kvalitního vzdělávání, v možnosti vyhnout se chudobě a sociálnímu vyloučení, v přístupu ke kulturním iniciativám a k médiím nebo ve využívání jejich politických práv. Jako signatář Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením se Unie spolu se všemi svými členskými státy zavázala podporovat, chránit a zajišťovat plné a rovné požívání všech lidských práv a základních svobod všemi osobami se zdravotním postižením. Ustanovení Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením se stala nedílnou součástí právního řádu Unie.

(12)  Překážky související s postoji a prostředím i nedostatečná přístupnost zabraňuje zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními. Osoby se zdravotním postižením, včetně osob s dlouhodobým fyzickým, mentálním, duševním nebo smyslovým postižením, se potýkají s překážkami, jež jim brání mimo jiné v přístupu na trh práce, ve využívání výhod inkluzivního a kvalitního vzdělávání, v možnosti vyhnout se chudobě a sociálnímu vyloučení, v přístupu ke kulturním iniciativám a k médiím nebo ve využívání jejich politických práv. Jako signatář Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením se Unie spolu se všemi svými členskými státy zavázala podporovat, chránit a zajišťovat plné a rovné požívání všech lidských práv a základních svobod všemi osobami se zdravotním postižením. Ustanovení Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením se stala nedílnou součástí právního řádu Unie. V tomto ohledu by měl program věnovat zvláštní pozornost kampaním na zvyšování povědomí o problémech, s nimiž se potýkají lidé s postižením, pokud se chtějí plně zapojit do společnosti a využívat svá práva jako rovnocenní občané.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Podle článků 8 a 10 SFEU by program měl ve všech svých činnostech podporovat začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a zohlednění cílů v oblasti zákazu diskriminace.

(15)  Podle článků 8 a 10 SFEU by program měl ve všech svých činnostech podporovat začleňování a prosazování genderové rovnosti a cílů v oblasti zákazu diskriminace.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  V souladu s akty Unie o rovném zacházení zřizují členské státy nezávislé subjekty pro prosazování rovného zacházení obecně známé jako „orgány pro rovné zacházení“ za účelem boje proti diskriminaci založené na rase a etnickém původu, jakož i pohlaví. Mnohé členské státy však šly nad rámec těchto požadavků a zajistily, aby se orgány pro rovné zacházení rovněž mohly zabývat diskriminací založenou na jiných důvodech, jako je věk, sexuální orientace, náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, či jiných důvodech. Orgány pro rovné zacházení hrají klíčovou úlohu v prosazování rovnosti a zajišťování účinného uplatňování právních předpisů týkajících se rovného zacházení, a to zejména prostřednictvím poskytování nezávislé pomoci obětem diskriminace, provádění nezávislých průzkumů ohledně diskriminace, zveřejňování nezávislých zpráv a vydávání doporučení o jakýchkoliv otázkách souvisejících s diskriminací v jejich zemi. V tomto ohledu je zásadní, aby byla práce orgánů pro rovné zacházení koordinována na úrovni Unie. V roce 2007 vznikla síť EQUINET. Jejími členy jsou vnitrostátní subjekty pro prosazování rovného zacházení, jak stanoví směrnice Rady 2000/43/ES15 a 2004/113/ES16 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES17 a 2010/41/EU18. EQUINET má výjimečnou pozici, jelikož jde o jediný subjekt, který zajišťuje koordinaci činností mezi orgány pro rovné zacházení. Tato koordinační činnost sítě EQUINET je klíčová pro řádné provádění antidiskriminační právních předpisů Unie v členských státech a program by ji měl podporovat.

(17)  V souladu s akty Unie o rovném zacházení zřizují členské státy nezávislé subjekty pro prosazování rovného zacházení obecně známé jako „orgány pro rovné zacházení“ za účelem boje proti diskriminaci založené na rase a etnickém původu, jakož i pohlaví. Mnohé členské státy však šly nad rámec těchto požadavků a zajistily, aby se orgány pro rovné zacházení rovněž mohly zabývat diskriminací založenou na jiných důvodech, jako je věk, sexuální orientace, náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, či jiných důvodech. Orgány pro rovné zacházení hrají klíčovou úlohu v prosazování rovnosti a zajišťování účinného uplatňování právních předpisů týkajících se rovného zacházení, a to zejména prostřednictvím poskytování nezávislé pomoci obětem diskriminace, provádění nezávislých průzkumů ohledně diskriminace, zveřejňování nezávislých zpráv a vydávání doporučení o jakýchkoliv otázkách souvisejících s diskriminací v jejich zemi. V tomto ohledu je zásadní, aby byla práce všech těchto relevantních orgánů pro rovné zacházení koordinována na úrovni Unie. V roce 2007 vznikla síť EQUINET. Jejími členy jsou vnitrostátní subjekty pro prosazování rovného zacházení, jak stanoví směrnice Rady 2000/43/ES15 a 2004/113/ES16 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES17 a 2010/41/EU18. Komise přijala doporučení ohledně norem pro „orgány pro rovné zacházení“ [C(2018) 3850 final], které se týkají mandátu, nezávislosti, účelnosti a koordinace a spolupráce orgánů pro rovné zacházení. EQUINET má výjimečnou pozici, jelikož jde o jediný subjekt, který zajišťuje koordinaci činností mezi orgány pro rovné zacházení. Tato koordinační činnost sítě EQUINET je klíčová pro řádné provádění antidiskriminační právních předpisů Unie v členských státech a program by ji měl podporovat.

__________________

__________________

15 Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22).

15 Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22).

16 Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování (Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 37).

16 Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování (Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 37).

17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23).

17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23).

18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS (Úř. věst. L 180, 15.7.2010, s. 1).

18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS (Úř. věst. L 180, 15.7.2010, s. 1).

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Nezávislé subjekty zabývající se dodržováním lidských práv a organizace občanské společnosti hrají zásadní roli tím, že prosazují a chrání společné hodnoty Unie podle článku 2 Smlouvy o EU a zvyšují povědomí o nich, a rovněž přispíváním k účinnému požívání práv v rámci práva Unie, včetně Listiny základních práv Evropské unie. Jak je uvedeno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018, dostatečná finanční podpora je klíčem k rozvoji příznivého a udržitelného prostředí pro organizace občanské společnosti, jejichž role je díky tomu posílena a které pak mohou vykonávat své funkce nezávisle a účinně. Finanční prostředky z EU by v rámci doplnění úsilí vynakládaného na vnitrostátní úrovni měly tudíž přispět k podpoře, posílení postavení a tvorbě kapacit nezávislých organizací občanské společnosti, které se zabývají prosazováním lidských práv, jejichž činnosti pomáhají strategickému vymáhání práv vyplývajících z práva EU a Listiny základních práv Evropské unie, mimo jiné prostřednictvím propagačních a kontrolních činností, jakož i k prosazování a ochraně společných hodnot Unie a ke zvyšování povědomí o nich na vnitrostátní úrovni.

(18)  Nezávislé subjekty zabývající se dodržováním lidských práv a organizace občanské společnosti hrají zásadní roli tím, že prosazují a chrání společné hodnoty Unie podle článku 2 Smlouvy o EU a zvyšují povědomí o nich, a rovněž přispíváním k účinnému požívání práv v rámci práva Unie, včetně Listiny základních práv Evropské unie. Jak je uvedeno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018, dostatečná finanční podpora je klíčem k rozvoji příznivého a udržitelného prostředí pro organizace občanské společnosti, jejichž role je díky tomu posílena a které pak mohou vykonávat své funkce nezávisle a účinně. Finanční prostředky z EU by v rámci doplnění úsilí vynakládaného na vnitrostátní úrovni měly tudíž přispět k podpoře, posílení postavení a tvorbě kapacit nezávislých organizací občanské společnosti, které se zabývají prosazováním lidských práv, jejichž činnosti pomáhají strategickému vymáhání práv vyplývajících z práva EU a Listiny základních práv Evropské unie, mimo jiné prostřednictvím propagačních a kontrolních činností, jakož i k prosazování a ochraně společných hodnot Unie a ke zvyšování povědomí o nich na místní, regionální a vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Podle článku 9 SFEU by měla být podporována vysoká úroveň zaměstnanosti, záruka přiměřené sociální ochrany a boj proti sociálnímu vyloučení. Akce prováděné v rámci tohoto programu by tedy měly podporovat součinnost mezi bojem proti chudobě a sociálnímu vyloučení a vyloučení z trhu práce a podporou rovnosti a boje proti všem formám diskriminace. Proto by provádění programu Práva a hodnoty mělo probíhat tak, aby byla zajištěna maximální součinnost a doplňkovost jak mezi jeho různými stádii, tak s Evropským sociálním fondem plus. Dále by měly být zajištěny synergie mezi programem Erasmus a Evropským sociálním fondem plus, s cílem zajistit, aby se tyto fondy společně podílely na poskytování kvalitního vzdělávání a zajišťování rovných příležitostí pro všechny.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Druhy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by se měly vybírat na základě toho, nakolik jsou schopny dosáhnout specifických cílů opatření a přinést výsledky, přičemž se přihlíží zejména k nákladům na kontrolní opatření, administrativní zátěži a očekávanému riziku nesouladu. Mělo by to zahrnovat zvážení použití jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 finančního nařízení. V souladu s finančním nařízením, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201320, nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9521, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 a nařízením Rady (EU) 2017/193923 mají být finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených či nesprávně použitých finančních prostředků a případného ukládání správních sankcí. Zejména může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 správní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné činy poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/137124. V souladu s finančním nařízením musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva.

(24)  Druhy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by se měly vybírat na základě toho, nakolik jsou schopny dosáhnout specifických cílů opatření a přinést výsledky, přičemž se přihlíží zejména k nákladům na kontrolní opatření, administrativní zátěži a očekávanému riziku nesouladu. Mělo by to zahrnovat zvážení použití jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 finančního nařízení. S cílem usnadnit zapojení do programu, zejména ze strany malých organizací, by měla být zajištěna pomoc a eliminována zbytečná administrativní zátěž. Pokud je to vhodné, měla by být zvážena možnost dvoufázového postupu hodnocení a možnost grantů přidělovaných na kaskádovém principu a víceletých provozních grantů. Pokud se jedná o míru spolufinancování, měla by zohledňovat typ a velikost organizace, pro kterou jsou výzvy v rámci programu určeny. V souladu s finančním nařízením, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201320, nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9521, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 a nařízením Rady (EU) 2017/193923 mají být finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených či nesprávně použitých finančních prostředků a případného ukládání správních sankcí. Zejména může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 správní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné činy poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/137124. V souladu s finančním nařízením musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva.

__________________

__________________

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

21 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

21 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

22 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

22 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

23 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

23 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Obecným cílem programu je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU, mimo jiné prostřednictvím podporování organizací občanské společnosti, za účelem zachování otevřených, demokratickýchinkluzivních společností.

1.  Obecným cílem programu je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU, mimo jiné prostřednictvím podporování organizací občanské společnosti všech velikostí, za účelem ochrany, posílení a zachování rovných, inkluzivních, otevřenýchdemokratických společností založených na právech.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podpora angažovanosti a účasti občanů na demokratickém životě Unie (složka Angažovanost a účast občanů),

b)  podpora angažovanosti a účasti lidí na demokratickém životě Unie (složka Angažovanost a účast občanů),

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  předcházení nerovnosti a diskriminaci osob na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a boj proti nim a podporu komplexních politik k prosazování rovnosti žen a mužů a antidiskriminace a jejich širokého uplatňování, jakož i na politiky v oblasti boje proti rasismu a všem formám nesnášenlivosti;

a)  podpora rovnosti pro všechny prostřednictvím předcházení nerovnosti a jakékoli diskriminaci osob na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace i diskriminace z důvodů stanovených v čl. 21 odst. 1 Listiny a boj proti nim a podporu komplexních politik k prosazování genderové rovnosti, sociálního začleňování a antidiskriminace a jejich širokého uplatňování, jakož i na politiky v oblasti boje proti rasismu a všem formám nesnášenlivosti jak na internetu, tak mimo něj;

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  prosazování vzájemného porozumění, dialogu a respektování rozmanitosti v rámci členských států a Unie;

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  ochranu a prosazování práv dítěte, práv osob se zdravotním postižením, práv spojených s občanstvím Unie a práva na ochranu osobních údajů.

b)  ochranu a prosazování práv dítěte, práv seniorů, práv osob se zdravotním postižením, práv spojených s občanstvím Unie včetně sociálních práv a práva na ochranu osobních údajů včetně zpracování údajů v souvislosti se zaměstnáním nebo pro účely sociální ochrany, jak stanoví nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů1a.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1.)

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zvýšení chápání Unie, její historie, kulturního dědictví a rozmanitosti ze strany občanů;

a)  zvýšení chápání Unie, jejích společných hodnot, historie – se zvláštním ohledem na historii totalitních režimů – , kulturního dědictví a rozmanitosti ze strany občanů;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podporu výměn a spolupráce mezi občany různých zemí; podporu občanské a demokratické účasti umožňující občanům a zájmovým svazům sdělovat a veřejně vyměňovat stanoviska ke všem oblastem činnosti Unie.

b)  podporu výměn a spolupráce mezi občany různých národnostních a kulturních prostředí; podporu občanské a demokratické účasti umožňující občanům a zájmovým svazům sdělovat a veřejně vyměňovat stanoviska ke všem oblastem činnosti Unie a podporovat solidaritu;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  předcházení všem formám násilí na dětech, mladých lidechženách a na jiných rizikových skupinách a boj proti nim;

a)  předcházení – mimo jiné prostřednictvím informačních a vzdělávacích opatření – všem formám násilí včetně domácího násilí na dětech, mladých lidech, ženách, seniorům a na jiných rizikových skupinách, a zvláště zranitelných osobách, a boj proti nim;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podporu a ochranu obětí tohoto násilí.

b)  podporu a ochranu obětí tohoto násilí, rizikových skupin a zvláště zranitelných osob.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opatření přispívající k dosažení specifického cíle uvedeného v článku 2 mohou být financována podle tohoto nařízení. Pro financování jsou způsobilé zejména činnosti uvedené v příloze I.

Opatření přispívající k dosažení specifického cíle uvedeného v článku 2 mohou být financována podle tohoto nařízení. Pro financování jsou způsobilé zejména následující činnosti:

 

a)  zvyšování povědomí, tvůrčí opatření, vzdělávací činnosti a šíření informací s cílem zlepšit využívání a znalost politik a práv v oblastech, na něž se program vztahuje;

 

b)  vzájemné učení prostřednictvím výměny osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami s cílem zlepšit občanskou a demokratickou angažovanost založenou na znalosti a vzájemném porozumění; a

 

c)  prosazování, tvůrčí, analytické a monitorovací činnosti1a s cílem zlepšit porozumění situaci v členských státech a na úrovni Unie v oblastech, na něž se program vztahuje, jakož i zlepšit provádění práva a politik Unie;

 

d)  vzdělávání relevantních zúčastněných stran s cílem zlepšit jejich povědomí, uživatelské schopnosti a znalost politik a práv v oblastech pokrytí;

 

e)  vývoj a údržba nástrojů všeobecně dostupných informačních a komunikačních technologií;

 

f)  posilování informovanosti občanů o evropské kultuře, hodnotách, historii a povědomí, jakož i pocitu sounáležitosti s Unií;

 

g)  spojování Evropanů různých národností a kultur tím, že je jim dána možnost účastnit se činností týkajících se partnerství, včetně činností týkajících se partnerství měst;

 

h)  podporování a usnadňování aktivní a inkluzivní účasti a mobilizace veřejnosti v tvorbě demokratičtější Unie, jakož i využívání povědomí o právech a hodnotách prostřednictvím podpory organizacím občanské společnosti;

 

i)  financování technické a organizační podpory k provedení nařízení (EU) č. 211/2011, čímž se podpoří výkon práva navrhovat iniciativy ze strany občanů a podpoří evropské občanské iniciativy;

 

j)  rozvíjení kapacit evropských sítí na prosazování, uplatňování a další rozvoj práva, politických cílů a strategií Unie, jakož i podporování organizací občanské společnosti všech velikostí působících v oblastech, na něž se program vztahuje.

 

k)  prohlubování znalostí o programu a šíření a přenositelnosti jeho výsledků a posilování dosahu na občany, mimo jiné vytvářením a podporováním sítě kanceláří / vnitrostátních kontaktních sítí programu.

 

______________________

 

1a Tyto činnosti zahrnují například sběr údajů a statistiku; vypracování společných metodik a případně ukazatelů nebo měřítek; studie, výzkum, analýzy a průzkumy; hodnocení; posouzení dopadů; příprava a publikace pokynů, zpráv a vzdělávacích materiálů.

(Písmena a) až k) jsou pozměněnými body přílohy I, odstavce 1).

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace – ve formě, která je dostupná i osobám se zdravotním postižením – různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise provádí k programu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 2.

2.  Komise provádí k programu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení

Příloha I

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA I

vypouští se

Činnosti programu

 

Specifické cíle programu uvedené v čl. 2 odst. 2 budou naplňovány zejména prostřednictvím podpory následujících činností:

 

a)  zvyšování povědomí, šíření informací s cílem zlepšit znalost politik a práv v oblastech, na něž se program vztahuje;

 

b)  vzájemné učení prostřednictvím výměny osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami s cílem zlepšit znalosti a vzájemné porozumění a občanskou a demokratickou angažovanost;

 

c)   analytické a monitorovací činnosti1 s cílem zlepšit porozumění situaci v členských státech a na úrovni EU v oblastech, na něž se program vztahuje, jakož i zlepšit provádění práva a politik EU;

 

d)  vzdělávání relevantních zúčastněných stran s cílem zlepšit znalost politik a práv v oblastech pokrytí;

 

e)  vývoj a údržba nástrojů informačních a komunikačních technologií;

 

f)  posilování informovanosti občanů o evropské kultuře, historii a povědomí, jakož i pocitu sounáležitosti s Unií;

 

g)  spojování Evropanů různých národností a kultur tím, že je jim dána možnost účastnit se činností týkajících se partnerství měst;

 

h)  podporování a usnadňování aktivní účasti na tvorbě demokratičtější Unie, jakož i povědomí o právech a hodnotách prostřednictvím podpory organizacím občanské společnosti;

 

i)  financování technické a organizační podpory k provedení [nařízení (EU) č. 211/2011], čímž se podpoří výkon práva navrhovat iniciativy ze strany občanů a podpoří evropské občanské iniciativy;

 

j)  rozvíjení kapacit evropských sítí na prosazování a další rozvoj práva, politických cílů a strategií Unie, jakož i podporování organizací občanské společnosti působících v oblastech, na něž se program vztahuje;

 

k)  prohlubování znalostí o programu a šíření a přenositelnosti jeho výsledků a posilování dosahu na občany, mimo jiné vytvářením a podporováním sítě kanceláří / vnitrostátních kontaktních míst programu.

 

______________________

 

1 Tyto činnosti zahrnují například sběr údajů a statistiku; vypracování společných metodik a případně ukazatelů nebo měřítek; studie, výzkum, analýzy a průzkumy; hodnocení; posouzení dopadů; příprava a publikace pokynů, zpráv a vzdělávacích materiálů.

 

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Program bude monitorován na základě souboru ukazatelů určených k měření rozsahu, v jakém bylo dosaženo obecných a specifických cílů programu, a s cílem minimalizovat administrativní zátěž a náklady. Za tímto účelem se shromažďují údaje podle následujícího souboru klíčových ukazatelů:

Program bude monitorován na základě souboru ukazatelů výsledků určených k měření rozsahu, v jakém bylo dosaženo obecných a specifických cílů programu, a s cílem minimalizovat administrativní zátěž a náklady. Za tímto účelem se shromažďují údaje podle následujícího souboru klíčových ukazatelů:

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise každoročně zveřejní také následující výsledné ukazatele:

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

zeměpisné pokrytí činností po jednotlivých složkách

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

počet žádostí a financovaných činností podle seznamu v čl. 9 odst. 1 a podle jednotlivých složek

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

úroveň financování požadovaná žadateli a poskytnutá podle činností vyjmenovaných v čl. 9 odst. 1 a podle jednotlivých složek

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zavedení programu Práva a hodnoty

Referenční údaje

COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

14.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

14.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Jean Lambert

18.6.2018

Projednání ve výboru

9.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

20.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Alex Mayer, Sven Schulze, Helga Stevens, Flavio Zanonato

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

38

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, David Casa, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

ENF

Mara Bizzotto

NI

Lampros Fountoulis

1

0

EFDD

Rosa D'Amato

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání (4.12.2018)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Zpravodajka: Sylvie Guillaume

(*)  Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Budoucí program Občanství, práva a hodnoty by měl přispět k zahájení dialogu mezi Evropany, posílit vzájemné porozumění v době, kdy Evropa zažívá silný vzestup netolerance, která zpochybňuje pocit sounáležitosti se společným prostorem.

Zpravodajka uznává úsilí Evropské komise o vzájemné synergie zohledňující, že se pohybujeme v kontextu restriktivního rozpočtu.

Domnívá se nicméně, že více než kdykoli jindy je třeba posílit místo vyhrazené původnímu programu Evropa občanů, jehož přidaná hodnota se projevuje, když jde o to prosazovat účast občanů, posílit pocit společné příslušnosti, povzbudit občany k účasti a k jejich demokratickému zapojení. Tento program prokázal svoji užitečnost a přispěl k lepšímu poznání evropských otázek, a mohl by mít z těchto důvodů kladný vliv na zájem evropských občanů o příští evropské volby.

V této souvislosti zpravodajka lituje, že z názvu programu zmizel velmi symbolický pojem občanství, a navrhuje proto, aby byl znovu zaveden.

Kromě toho považuje za nezbytné hájit program, který by měl rozpočet odpovídající výzvám, jež před ním stojí, a navrhuje proto navýšit rozpočet složky B – Zapojení a účast občanů, za který odpovídá. Navrhovaný rozpočet je totiž velmi nedostatečný vůči tomu, co Evropský parlament přislíbil vykonat. Rovněž se navrhuje posílit výši položky věnované zapojení občanů a vyčlenit na ni rozpočet ve výši 500 milionů EUR, což odpovídá stěží jednomu euru na evropského občana. Jde o to hájit evropský program, jenž by byl dostupný všem občanům, kteří usilují o silnou Evropu a jdou proti proudu různých nacionalismů a v duchu znovu potvrzené solidarity.

Protože si je zpravodajka vědoma, že je třeba podporovat aktivity na uchování připomínky minulých událostí, které vedly k budování Evropské unie, a lépe pochopit přítomnost, abychom společně pokračovali i v budování budoucnosti, navrhuje rozvíjet činnosti spojené s uchováním historické paměti, jež by připomínaly důležitost zásad a hodnot, na nichž spočívá EU.

Dále, s ohledem na omezené rozpočtové prostředky věnované na tento program, se zpravodajka domnívá, že není vhodné umožnit Komisi využívat tyto prostředky na institucionální komunikaci o politických prioritách EU za situace, kdy komunikační útvary Komise mají již dostatek prostředků pro provádění tohoto druhu činností.

Vítá zřízení nástroje na podporu organizací občanské společnosti v EU podporujících základní hodnoty na místní úrovni, na podporu otevřených a demokratických společností podporujících začlenění, přičemž zdůrazňuje, že je třeba hájit konkrétní projekty vyvinuté řadovými občany v jejich komunitě, jež jsou nezbytné pro každodenní fungování Evropy. Zejména zdůrazňuje, že je třeba, aby byl tento program zpřístupněn osobám se zdravotním postižením.

Pokud jde o otevření programu přidruženým třetím zemím, domnívá se, že by to pro část „zapojení občanů“ nebylo vhodné, neboť možnosti pro činnost občanů ve členských státech jsou často omezené a vedou ke frustraci četných uchazečů, jejichž projekt nemohl být přes jejich snahu přijat.

Sdílí také návrh Komise rozšířit nástroj vnitrostátních kontaktních míst, která již prokázala svoji užitečnost v rámci programu Evropa občanů, pro lepší podporu předkladateli projektů v jejich krocích a trvá v tomto ohledu na tom, aby byly zmiňovány v tomto nařízení.

Zpravodajka navrhuje, aby byly pracovní programy Komisí přijímány prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, nikoli prostřednictvím prováděcích aktů, jak Komise uvádí ve svém návrhu.

Celkově zpravodajka vítá přístup navržený Komisí, zejména změnu právního základu, jež by tak Evropskému parlamentu umožnila hrát jeho úlohu spolunormotvůrce. Připomíná, že za tímto programem jsou četné projekty občanů, jež je zásadně důležité v přítomnosti podpořit a do budoucna povzbudit.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se zavádí program Právahodnoty

kterým se zavádí program Evropa občanů, právhodnot

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 16 odst. 2, čl. 19 odst. 2, čl. 21 odst. 2, články 24, 167 a 168 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 16 odst. 2, čl. 19 odst. 2, čl. 21 odst. 2, články 24, 167 a 168 této smlouvy a článek 11 Smlouvy o Evropské unii,

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Právní východisko 2 a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Podle článku 2 Smlouvy o Evropské unii „Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů“. Článek 3 dále rozvádí, že „cílem Unie je podporovat mír, své hodnoty a blahobyt svých obyvatel“ a že mimo jiné „respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost a dbá na zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví“. Tyto hodnoty jsou dále potvrzeny a vyjádřeny v právech, svobodách a zásadách zakotvených v Listině základních práv Evropské unie.

(1)  Podle článku 2 Smlouvy o Evropské unii „Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin“. Zejména podle Všeobecné deklarace lidských práv a Listiny základních práv Evropské unie je lidská důstojnost základem všech nezcizitelných lidských práv. Tyto zásady a “hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů“. Článek 3 dále rozvádí, že „cílem Unie je podporovat mír, své hodnoty a blahobyt svých obyvatel“ a že mimo jiné „respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost a dbá na zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví“. Tyto hodnoty jsou dále potvrzeny a vyjádřeny v právech, svobodách a zásadách zakotvených v Listině základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Tyto práva a hodnoty musí být nadále prosazoványposilovány a sdíleny mezi občany a obyvateli a stát se středobodem projektu EU. Proto se v rozpočtu Unie vytvoří nový Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty, který bude zahrnovat programy Práva a hodnoty a Spravedlnost. V době, kdy evropské společnosti čelí extremismu, radikalismu a rozkolům, je nanejvýš důležité prosazovat, posilovatbránit spravedlnost, práva a hodnoty EU: lidská práva, úctu k lidské důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost a právní stát. Bude to mít zásadníbezprostřední dopad na politický, sociální, kulturní a hospodářský život v Unii. Jako součást nového fondu bude program Spravedlnost i nadále podporovat další rozvoj unijního prostoru práva a přeshraniční spolupráci. Program Právahodnoty spojí dohromady program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/20138 a program Evropa pro občany zavedený nařízením Rady (EU) č. 390/20149 (dále jen „předchozí programy“).

(2)  Tyto práva a hodnoty musí být nadále prosazovány, posilovány a sdíleny mezi občany a obyvateli a stát se středobodem projektu EU. Proto by měl být v rozpočtu Unie vytvořen nový Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty, který bude zahrnovat program Evropa občanů, právhodnot aprogram Spravedlnost. V době, kdy evropská společnost čelí celé řadě výzev, mimo jiné extremismu, radikalismurozdělení, a v některých zemích vidíme stále zřetelnější ústup od zásad právního státu, je více než kdy jindy důležité propagovat, posilovatbránit spravedlnost, práva a hodnoty EU, jako jsou lidská práva, včetně práv příslušníků menšin, dětí a mladých lidí, pluralismus, tolerance, úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, solidaritaprávní stát. Program Evropa občanů, právhodnot spojí dohromady program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/20138 a program Evropa pro občany zavedený nařízením Rady (EU) č. 390/20149 (dále jen „předchozí programy“).

__________________

__________________

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se zavádí program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se zavádí program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

9 Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na období 2014–2020 (Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3).

9 Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na období 2014–2020 (Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty a jeho dva jednotlivé programy financování se budou zaměřovat přednostně na osoby a subjekty, které přispívají k tomu, aby naše společné hodnoty, právabohatá rozmanitost byly živoucí a dynamické. Konečným cílem je podpořit a zachovat právem se řídící, spravedlivou, inkluzivní a demokratickou společnost. To zahrnuje dynamickou občanskou společnost podněcující demokratickou, občanskou a společenskou účast obyvatelpodporování bohaté rozmanitosti evropské společnosti, založené na naší společné historiipaměti. Článek 11 Smlouvy o Evropské unii dále uvádí, že orgány dávají vhodnými způsoby občanům a reprezentativním sdružením možnost projevovat a veřejně vyměňovat své názory na všechny oblasti činnosti Unie.

(3)  Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty a jeho dva jednotlivé programy financování se budou zaměřovat přednostně na osoby a subjekty, které přispívají k realizaci našich společných zásad a hodnot, našich právzvýraznění bohatství naší rozmanitosti. Konečným cílem je zachovat právem se řídící, rovnoprávné, spravedlivé, tolerantní, inkluzivní, pluralistickédemokratické společnosti. Cílem financovaných aktivit by mělo být podporovat a posilovat aktivní občanskou společnostnabádat k demokratické, občanské, kulturnísociální účasti na základě společných hodnot, historie, paměti, kulturního dědictvíkořenů. Článek 11 Smlouvy o Evropské unii dále uvádí, že orgány udržují otevřený, transparentní a pravidelný dialog s občanskou společností a dávají vhodnými způsoby občanům a reprezentativním sdružením možnost projevovat a veřejně vyměňovat své názory na všechny oblasti činnosti Unie.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Program Právahodnoty (dále jen „program“) by měl umožnit rozvoj součinnosti za účelem řešení problémů, které jsou společné v souvislosti s prosazováním a ochranou hodnot a dosažením kritického rozměru pro zajištění hmatatelných výsledků v praxi. Mělo by se toho dosáhnout tím, že se bude navazovat na kladné zkušenosti z předchozích programů. Tím bude umožněno plné využití potenciálu součinnosti za účelem účinnější podpory oblastí politiky, na něž se program vztahuje, a zvýšení jejich potenciálu oslovit lidi. Má-li být tento program účinný, měl by zohledňovat zvláštní povahu jednotlivých politik, jejich rozdílné cílové skupiny a jejich zvláštní potřeby prostřednictvím uzpůsobených přístupů.

(4)  Program Evropa občanů, právhodnot (dále jen „program“) by měl umožnit rozvoj součinnosti za účelem řešení problémů, které jsou společné v souvislosti s prosazováním a ochranou hodnot, aktivním občanstvímvýchovou k evropskému občanství a v souvislosti s dosažením kritického rozměru pro zajištění hmatatelných výsledků v praxi. Mělo by se toho dosáhnout tím, že se bude navazovat na kladné zkušenosti z předchozích programů, které se nyní slučují v nový program. Tím bude umožněno plné využití potenciálu součinnosti za účelem účinnější podpory oblastí politiky, na něž se program vztahuje, a zvýšení jejich potenciálu oslovit lidi. Má-li být tento program účinný, měl by zohledňovat zvláštní povahu jednotlivých politik, jejich rozdílné cílové skupiny a jejich zvláštní potřeby a věnovat zvláštní pozornost mnohojazyčné povaze Unie a potřebě začlenit mladé lidi, nedostatečně zastoupené a znevýhodněné skupiny, jako jsou lidé se zvláštními potřebami, migranti, uprchlíci a žadatelé o azyl, a to prostřednictvím uzpůsobených přístupů.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Článek 17 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že má probíhat dialog mezi EU a církvemi a v něm uvedenými organizacemi. Uznává jejich zvláštní přínos k podpoře ochrany a prosazování základních lidských práv, což znamená, že by jim měl být poskytnut stejný přístup k příslušným možnostem financování, jako jsou možnosti, které program poskytuje organizacím občanské společnosti.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Je zapotřebí nejrůznějších opatření a koordinovaného úsilí, aby se Evropská unie přiblížila svým občanům. Propojení občanů při projektech partnerství měst nebo sítí měst a podporování organizací občanské společnosti v oblastech pokrytých programem přispěje ke zvýšení angažovanosti občanů ve společnosti a v konečném důsledku k jejich zapojení do demokratického života Unie. Také činnosti na podporu vzájemného porozumění, rozmanitosti, dialogu a respektování druhých podpoří pocit sounáležitosti a evropské identity, založený na společném porozumění evropským hodnotám, kultuře, dějinám a dědictví. Zejména je důležité prosazovat větší pocit sounáležitosti k Unii a hodnotám Unie u občanů nejvzdálenějších regionů EU vzhledem k jejich odlehlosti a vzdálenosti od kontinentální Evropy.

(5)  Je zapotřebí nejrůznějších opatření a koordinovaného úsilí zaměřených na vyvážené zeměpisné rozložení, aby se Evropská unie přiblížila svým občanům a aby se posílila demokratická účast a postavení občanů tak, aby využívali svých práv souvisejících s evropským občanstvím. Propojení občanů při projektech partnerství měst nebo sítí měst a podporování organizací občanské společnosti na místní, regionální, celostátní a nadnárodní úrovni v oblastech pokrytých programem přispěje ke zvýšení angažovanosti občanů ve společnosti a v konečném důsledku k jejich aktivnímu zapojení do demokratického života Unie i do utváření její politické agendy. Také činnosti na podporu vzájemného porozumění, mezikulturního dialogu, kulturní a jazykové rozmanitosti, usmíření, sociálního začlenění a respektování druhých podpoří pocit sounáležitosti s Unií a společného občanství v rámci evropské identity založený na společném porozumění evropským hodnotám, kultuře, dějinám a dědictví. Zejména je důležité prosazovat větší pocit sounáležitosti k Unii a hodnotám Unie u občanů nejvzdálenějších regionů EU vzhledem k jejich odlehlosti a vzdálenosti od kontinentální Evropy.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Rostoucí pluralita a globální migrační hnutí zvyšují význam mezikulturního a mezináboženského dialogu v našich společnostech. Program by měl plně podporovat mezikulturní a mezináboženský dialog jako součást sociálního souladu v Evropě a klíčový prvek podpory sociálního začlenění a soudržnosti. Zatímco mezináboženský dialog by mohl pomoci zdůraznit pozitivní přínos náboženství k sociální soudržnosti, v důsledku náboženské negramotnosti hrozí, že se vytvoří podmínky pro zneužívání náboženského cítění mezi obyvatelstvem. Program by proto měl podporovat projekty a iniciativy, které rozvíjejí náboženskou gramotnost, podporují mezináboženský dialog a vzájemné porozumění.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Činnosti související s posilováním historického povědomí a kritického pohledu na historickou paměť Evropy jsou nutné k tomu, aby si občané byli vědomi společné historie coby základu společné budoucnosti, morálního účelu a sdílených hodnot. Je zapotřebí rovněž zohlednit význam historických, kulturních a mezikulturních aspektů, jakož i vazby mezi historickým povědomím a vytvářením evropské identity a pocitu sounáležitosti.

(6)  Činnosti související s posilováním historického povědomí a kritického a tvůrčího pohledu na historickou paměť Evropy jsou nutné k tomu, aby si občané, zejména pak mladí lidé, byli vědomi své společné historie coby základu společné budoucnosti.cílem podpořit společný základ vycházející ze sdílených hodnot, solidarity, rozmanitosti a míru je zapotřebí rovněž zohlednit význam historických, sociálních, kulturních a mezikulturních aspektů, tolerance a dialogu, jakož i vazby mezi historickým povědomím a vytvářením evropské identity a pocitu sounáležitosti.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Program hraje klíčovou úlohu při podpoře rozvoje společného smyslu pro evropskou identitu a při zviditelňování příležitostí, které přináší členství v Unii, jako protiopatření proti „euroskepticismu“ a protievropským politickým silám, které zpochybňují samotnou existenci evropského projektu.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Občané by také měli mít větší povědomí o svých právech vycházejících z občanství Unie a měli by mít pozitivní náhled na život, cestování, studování, práci a dobrovolnickou činnost v jiném členském státě a také by měli mít pocit, že mohou požívatuplatňovat svá práva spojená s občanstvímspolehnout se na rovný přístup k právům a na vymahatelnostochranu svých práv bez jakékoliv diskriminace, ať už jsoujakékoliv části Unie. Je třeba podporovat občanskou společnost, a zajistit tak prosazování a ochranu společných hodnot EU a zvyšování povědomí o těchto hodnotách podle článku 2 Smlouvy o EU, a tím rovněž přispět k účinnému požívání práv v rámci práva Unie.

(7)  Občané by také měli mít větší povědomí o svých právech vycházejících z občanství Unie a měli by mít pozitivní náhled na život, cestování, studování, hlasování, přístup k veřejným službám, účast na kulturních výměnách a dobrovolnickou činnost v jiném členském státě. Měli by mít pocit, že se mohou účastnit rozhodovacího procesu Unie,uvědomovat si, že jej mohou ovlivňovatže mohou důvěřovat tomu, že je vůči nim uplatňován rovný přístup a že jejich práva jsou plně vymahatelnáchráněná, aniž by docházelo k diskriminaci, bez ohledu na to,jaké části Unie se nacházejí. Je třeba podporovat občanskou společnost na všech úrovních, a zajistit tak prosazování a ochranu společných hodnot Unie a zvyšování povědomí o těchto hodnotách podle článku 2 Smlouvy o EU s cílem zajistit účinné požívání práv v rámci práva Unie.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  V usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o svědomí Evropy a totalitě a v závěrech Rady ze zasedání ve dnech 9. a 10. června 2011 o povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě se zdůrazňuje význam uchování vzpomínek na minulost v živé paměti jako prostředku k utváření společné budoucnosti a je vyzdvižena úloha Unie při zprostředkovávání, sdílení a podpoře kolektivní paměti týkající se těchto zločinů, a to i z hlediska oživení společné evropské pluralitní a demokratické identity.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Překážky související s postoji a prostředím i nedostatečná přístupnost zabraňuje zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními. Osoby se zdravotním postižením se potýkají s překážkami, jež jim brání mimo jiné v přístupu na trh práce, ve využívání výhod inkluzivního a kvalitního vzdělávání, v možnosti vyhnout se chudobě a sociálnímu vyloučení, v přístupu ke kulturním iniciativám a k médiím nebo ve využívání jejich politických práv. Jako signatář Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením se Unie spolu se všemi svými členskými státy zavázala podporovat, chránit a zajišťovat plné a rovné požívání všech lidských práv a základních svobod všemi osobami se zdravotním postižením. Ustanovení Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením se stala nedílnou součástí právního řádu Unie.

(12)  Překážky související s postoji a prostředím i nedostatečná přístupnost zabraňuje zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními. Osoby se zdravotním postižením se potýkají s překážkami, mimo jiné pokud jde o přístup na trh práce, využívání výhod inkluzivního a kvalitního vzdělávání, možnost vyhnout se chudobě a sociálnímu vyloučení, přístup ke kultuře, kulturním iniciativám a k médiím a využívání jejich politických práv. Jako signatář Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením se Unie spolu se všemi svými členskými státy zavázala podporovat, chránit a zajišťovat plné a rovné požívání všech lidských práv a základních svobod všemi osobami se zdravotním postižením. Ustanovení Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením se stala nedílnou součástí právního řádu Unie.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Článek 24 SFEU ukládá Evropskému parlamentu a Radě, aby přijaly ustanovení o postupech a podmínkách požadovaných pro předložení občanské iniciativy ve smyslu článku 11 Smlouvy o Evropské unii. Došlo k tomu přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady článek [(EU) č. 211/201114]. Program by měl podporovat financování technické a organizační podpory k provedení nařízení [(EU) č. 211/2011], čímž podpoří výkon práva navrhovat iniciativy ze strany občanů a podpoří evropské občanské iniciativy.

(14)  Článek 24 SFEU ukládá Evropskému parlamentu a Radě, aby přijaly ustanovení o postupech a podmínkách požadovaných pro předložení občanské iniciativy ve smyslu článku 11 Smlouvy o Evropské unii. Došlo k tomu přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady článek [(EU) č. 211/201114]. Program by měl podporovat a propagovat uplatňování jejich práva navrhovat evropské občanské iniciativy a připojovat se k takovým iniciativám, a to podporou – v rámci složky Rovnost a práv – financování technické a organizační podpory k provedení nařízení [(EU) č. 211/2011].

__________________

__________________

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1).

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1).

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  V souladu s akty Unie o rovném zacházení zřizují členské státy nezávislé subjekty pro prosazování rovného zacházení obecně známé jako „orgány pro rovné zacházení“ za účelem boje proti diskriminaci založené na rase a etnickém původu, jakož i pohlaví. Mnohé členské státy však šly nad rámec těchto požadavků a zajistily, aby se orgány pro rovné zacházení rovněž mohly zabývat diskriminací založenou na jiných důvodech, jako je věk, sexuální orientace, náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, či jiných důvodech. Orgány pro rovné zacházení hrají klíčovou úlohu v prosazování rovnosti a zajišťování účinného uplatňování právních předpisů týkajících se rovného zacházení, a to zejména prostřednictvím poskytování nezávislé pomoci obětem diskriminace, provádění nezávislých průzkumů ohledně diskriminace, zveřejňování nezávislých zpráv a vydávání doporučení o jakýchkoliv otázkách souvisejících s diskriminací v jejich zemi. V tomto ohledu je zásadní, aby byla práce orgánů pro rovné zacházení koordinována na úrovni Unie. V roce 2007 vznikla síť EQUINET. Jejími členy jsou vnitrostátní subjekty pro prosazování rovného zacházení, jak stanoví směrnice Rady 2000/43/ES15 a 2004/113/ES16 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES17 a 2010/41/EU18. EQUINET má výjimečnou pozici, jelikož jde o jediný subjekt, který zajišťuje koordinaci činností mezi orgány pro rovné zacházení. Tato koordinační činnost sítě EQUINET je klíčová pro řádné provádění antidiskriminační právních předpisů Unie v členských státech a program by ji měl podporovat.

(17)  V souladu s akty Unie o rovném zacházení zřizují členské státy nezávislé subjekty pro prosazování rovného zacházení obecně známé jako „orgány pro rovné zacházení“ za účelem boje proti diskriminaci založené na rase a etnickém původu, jakož i pohlaví. Mnohé členské státy však šly nad rámec těchto požadavků a zajistily, aby se orgány pro rovné zacházení rovněž mohly zabývat diskriminací založenou na jiných důvodech, jako je jazyk, věk, sexuální orientace, náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, či jiných důvodech. Orgány pro rovné zacházení hrají klíčovou úlohu v prosazování rovnosti a zajišťování účinného uplatňování právních předpisů týkajících se rovného zacházení, a to zejména prostřednictvím poskytování nezávislé pomoci obětem diskriminace, provádění nezávislých průzkumů ohledně diskriminace, zveřejňování nezávislých zpráv a vydávání doporučení o jakýchkoliv otázkách souvisejících s diskriminací v jejich zemi. V tomto ohledu je zásadní, aby byla práce orgánů pro rovné zacházení koordinována na úrovni Unie. V roce 2007 vznikla síť EQUINET. Jejími členy jsou vnitrostátní subjekty pro prosazování rovného zacházení, jak stanoví směrnice Rady 2000/43/ES15 a 2004/113/ES16 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES17 a 2010/41/EU18. EQUINET má výjimečnou pozici, jelikož jde o jediný subjekt, který zajišťuje koordinaci činností mezi orgány pro rovné zacházení. Tato koordinační činnost sítě EQUINET je klíčová pro řádné provádění antidiskriminační právních předpisů Unie v členských státech a program by ji měl podporovat.

_________________

_________________

15 Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22).

15 Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22).

16 Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování (Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 37).

16 Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování (Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 37).

17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23).

17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23).

18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS (Úř. věst. L 180, 15.7.2010, s. 1).

18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS (Úř. věst. L 180, 15.7.2010, s. 1).

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Nezávislé subjekty zabývající se dodržováním lidských práv a organizace občanské společnosti hrají zásadní roli tím, že prosazují a chrání společné hodnoty Unie podle článku 2 Smlouvy o EU a zvyšují povědomí o nich, a rovněž přispíváním k účinnému požívání práv v rámci práva Unie, včetně Listiny základních práv Evropské unie. Jak je uvedeno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018, dostatečná finanční podpora je klíčem k rozvoji příznivého a udržitelného prostředí pro organizace občanské společnosti, jejichž role je díky tomu posílena a které pak mohou vykonávat své funkce nezávisle a účinně. Finanční prostředky z EU by v rámci doplnění úsilí vynakládaného na vnitrostátní úrovni měly tudíž přispět k podpoře, posílení postavení a tvorbě kapacit nezávislých organizací občanské společnosti, které se zabývají prosazováním lidských práv, jejichž činnosti pomáhají strategickému vymáhání práv vyplývajících z práva EU a Listiny základních práv Evropské unie, mimo jiné prostřednictvím propagačních a kontrolních činností, jakož i k prosazování a ochraně společných hodnot Unie a ke zvyšování povědomí o nich na vnitrostátní úrovni.

(18)  Nezávislé subjekty zabývající se dodržováním lidských práv a organizace občanské společnosti hrají zásadní roli tím, že prosazují a chrání společné hodnoty Unie podle článku 2 Smlouvy o EU a zvyšují povědomí o nich, a rovněž přispíváním k účinnému požívání práv v rámci práva Unie, včetně Listiny základních práv Evropské unie. Jak je uvedeno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2018, navýšení finančních prostředků a dostatečná finanční podpora jsou klíčem k rozvoji příznivého a udržitelného prostředí pro organizace občanské společnosti, jejichž role je díky tomu posílena a které pak mohou vykonávat své funkce nezávisle a účinně. Finanční prostředky z EU by v rámci doplnění úsilí vynakládaného na vnitrostátní úrovni měly tudíž přispět k podpoře, posílení postavení a tvorbě, včetně dostatečného základního financování a zjednodušeného vykazování nákladů, pravidel financování a postupů, kapacit nezávislých organizací občanské společnosti, které se zabývají prosazováním lidských práv, jejichž činnosti pomáhají strategickému vymáhání práv vyplývajících z práva EU a Listiny základních práv Evropské unie, mimo jiné prostřednictvím propagačních a kontrolních činností, jakož i k prosazování a ochraně společných hodnot Unie a ke zvyšování povědomí o nich na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Aby se zajistilo účinné přidělování finančních prostředků ze souhrnného rozpočtu Unie, je zapotřebí zajistit evropskou přidanou hodnotu všech prováděných činností, jejich doplňkovost s činnostmi členských států, přičemž se usiluje o soulad, doplňkovost a součinnost mezi finančními programy, které podporují vzájemně související oblasti politiky, a to zejména v rámci Fondu pro spravedlnost, práva a hodnoty – a tudíž s programem Spravedlnost – jakož i s programem Kreativní Evropa, a Erasmus+ s cílem těžit z potenciálních průniků v oblastech kultury, médií, umění, vzdělávání a kreativity. Je nutné vytvořit součinnost s ostatními evropskými programy financování, zejména v oblasti zaměstnanosti, vnitřního trhu, podnikání, mládeže, zdraví, občanství, spravedlnosti, migrace, bezpečnosti, výzkumu, inovací, technologií, průmyslu, soudržnosti, turismu, vnějších vztahů, obchodu a rozvoje.

(21)  Aby se zajistilo účinné přidělování finančních prostředků ze souhrnného rozpočtu Unie, je zapotřebí zajistit evropskou přidanou hodnotu všech prováděných činnostíjejich doplňkovost s činnostmi členských států. Mělo by se usilovat o soulad, doplňkovost a transparentní a jasně vymezenou součinnost s finančními programy, které podporují vzájemně související oblasti politiky, a to zejména v rámci Fondu pro spravedlnost, práva a hodnoty – a tudíž s programem Spravedlnost – jakož i s programem Kreativní Evropa, Evropským sborem solidarity a programem Erasmus+ s cílem těžit z potenciálních průniků v oblastech kultury, audiovizuálního odvětví, médií, umění, formálního, neformálního a informálního vzdělávání a kreativity. Je nutné vytvořit součinnost s ostatními evropskými programy financování, zejména v oblasti zaměstnanosti, vnitřního trhu, podnikání, mládeže, dobrovolnictví, odborné přípravy, zdraví, občanství, spravedlnosti, sociálního začlenění – zejména migrantů a nejvíce znevýhodněných osob, migrace, bezpečnosti, výzkumu, inovací, technologií, průmyslu, soudržnosti, klimatu, turismu, sportu, vnějších vztahů, rozšíření, mezinárodní spolupráce, obchodu a rozvoje.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Na tento program se vztahuje nařízení (EU, Euratom) č. [nové finanční nařízení] („finanční nařízení“). Stanoví pravidla pro plnění rozpočtu Unie, včetně pravidel týkajících se grantů, cen, zadávání veřejných zakázek, nepřímého plnění, , finančních nástrojů a rozpočtových záruk.

(23)  Na tento program se vztahuje nařízení (EU, Euratom) č. [nové finanční nařízení] („finanční nařízení“). Stanoví pravidla pro plnění rozpočtu Unie, včetně pravidel týkajících se grantů, cen, zadávání veřejných zakázek, nepřímého plnění, finančních nástrojů a rozpočtových záruk, a vyžaduje plnou transparentnost využívání zdrojů, řádné finanční řízení a obezřetné využívání zdrojů, zejména pravidla týkající se možnosti financování místních, regionálních, celostátních a nadnárodních organizací občanské společnosti prostřednictvím víceletých grantů na provozní náklady, grantů přidělovaných na kaskádovém principu a flexibilních postupů pro udělování grantů.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Druhy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by se měly vybírat na základě toho, nakolik jsou schopny dosáhnout specifických cílů opatřenípřinést výsledky, přičemž se přihlíží zejména k nákladům na kontrolní opatření, administrativní zátěži a očekávanému riziku nesouladu. Mělo by to zahrnovat zvážení použití jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 finančního nařízení. V souladu s finančním nařízením, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201320, nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9521, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 a nařízením Rady (EU) 2017/193923 mají být finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených či nesprávně použitých finančních prostředků a případného ukládání správních sankcí. Zejména může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 správní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné činy poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/137124 V souladu s finančním nařízením musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva.

(24)  Druhy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by se měly vybírat na základě toho, nakolik jsou schopny dosáhnout pozitivní cílové míry úspěšnosti, zejména pokud jde o granty na akceprojekty, a přinášet výsledky v souladu se specifickými cíli opatření, přičemž se přihlíží zejména k nákladům na kontrolní opatření, administrativní zátěži, velikosti a kapacitě příslušných zúčastněných stran a cílových příjemců a očekávanému riziku nesouladu. Mělo by to zahrnovat zvážení použití jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů a dalších parametrů, aby bylo možné účinněji vyjít vstříc osobám se zvláštními potřebami, jakož i financování nesouvisejícího s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 finančního nařízení. Požadavky na spolufinancování by měly být přijímány ve formě věcného plnění a v případech omezeného doplňkového financování mohou být zrušeny. V souladu s finančním nařízením, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201320, nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9521, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 a nařízením Rady (EU) 2017/193923 mají být finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených či nesprávně použitých finančních prostředků a případného ukládání správních sankcí. Zejména může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 správní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné činy poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/137124 V souladu s finančním nařízením musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva.

__________________

__________________

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

21 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

21 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

22 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

22 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

23 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

23 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Vzhledem k významu boje proti změnám klimatu v souladu se závazky Unie provést Pařížskou dohodu a cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje přispěje tento program k tomu, aby se opatření v oblasti klimatu stala významným tématem a dosáhlo se celkového cíle, že 25 % výdajů z rozpočtu Unie bude směřovat na podporu cílů souvisejících s touto problematikou. Během přípravy a provádění programu budou identifikována relevantní opatření a budou znovu posouzena v souvislosti s hodnocením v polovině období.

vypouští se

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o ukazatele uvedené v článcích 14 a 16 a v příloze II. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(30)  Za účelem zajištění provedení tohoto nařízení, s cílem zajistit účinné posouzení pokroku programu při plnění jeho cílů, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o pracovní programy a víceleté priority podle článku 13 a o ukazatele uvedené v článcích 14 a 16 a v příloze II. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Obecným cílem programu je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU, mimo jiné prostřednictvím podporování organizací občanské společnosti, za účelem zachování otevřených, demokratickýchinkluzivních společností.

1.  Obecným cílem programu je chránit a prosazovat evropské občanství a právní stát, jakož i práva, zásady a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU, na jejichž základě byla Unie založena. Toho by mělo být dosaženo především podporou klíčových zúčastněných stran, jako jsou sdružení občanů, think-tanky, výzkumné, kulturní a akademické instituce a organizace občanské společnosti na místní, regionální, celostátní a nadnárodní úrovni, s cílem připomenout všem význam těchto hodnotzásad, a zachovat tak otevřené, demokratické a inkluzivní společnosti.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podpora angažovanostiúčasti občanů na demokratickém životě Unie (složka Angažovanost a účast občanů),

b)  zvyšování povědomí občanů, zejména pak mladých lidí, o důležitosti EU prostřednictvím činností na uchování připomínky historických událostí, které vedly k jejímu vytvoření,podpora demokracie, svobody projevu, pluralismu, angažovanosti občanů, jejich setkávání a aktivní účasti na demokratickém životě Unie (složka Aktivní občanství);

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V rámci specifického cíle stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. a) se program zaměří na:

V rámci specifického cíle stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. a) se program zaměří na následující úkoly:

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  ochranu a prosazování práv dítěte, práv osob se zdravotním postižením, práv spojených s občanstvím Unie a práva na ochranu osobních údajů.

b)  ochranu a prosazování práv dítěte, práv osob se zdravotním postižením, práv spojených s občanstvím Unie, včetně práva zahájit Evropskou občanskou iniciativu, a práva na ochranu osobních údajů.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Složka Angažovanost a účast občanů

Složka Aktivní občanství

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V rámci specifického cíle stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. b) se program zaměří na:

V rámci specifického cíle stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. a) se program zaměří na následující úkoly:

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zvýšení chápání Unie, její historie, kulturního dědictví a rozmanitosti ze strany občanů; b)

a)  podporu projektů, které pocházejí od občanů, se zvláštním důrazem na mladé lidi, a které nabádají lidi, aby si nejen připomínali události, které předcházely vzniku EU, který je základem historické paměti, ale aby více poznávali společnou historii, kulturu a hodnoty a aby si byli vědomi bohatství společného kulturního dědictví a kulturní a jazykové rozmanitosti, které jsou základem společné budoucnosti; podporu chápání Unie od jejího vzniku, důvodů její existence a jejích úspěchů a zvýšení jejich informovanosti o stávajících a budoucích výzvách a o významu společného porozumění a tolerance, které jsou samým jádrem evropského projektu;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  umožňování a podporu výměn osvědčených postupů v oblasti výchovy k evropskému občanství, a to jak v rámci formálního, tak i neformálního vzdělávání;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podporu výměn a spolupráce mezi občany různých zemí; podporu občanské a demokratické účasti umožňující občanůmzájmovým svazům sdělovatveřejně vyměňovat stanoviska ke všem oblastem činnosti Unie.

b)  podporu veřejného dialogu prostřednictvím partnerství měst, setkávání občanů, zejména mladých lidí,prostřednictvím spolupráce mezi obcemi, místními společenstvími a organizacemi občanské společnosti různých zemí, aby tak mohli občané konkrétněpřímo ocenit bohatství kulturní rozmanitosti Uniejejího dědictví a aby se zvýšilo jejich zapojení do společnosti;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  podporu a zvyšování účasti občanů na demokratickém životě Unie na místní, celostátní a nadnárodní úrovni; umožňování občanům a sdružením prosazovat mezikulturní dialog a vést skutečné veřejné rozpravy týkající se všech oblastí činnosti Unie, a přispět tak k utváření politické agendy Unie; podporu organizovaných projektů sdružování za účelem účinnějšího provádění výše uvedených cílů, jak ve formě družby měst, tak ve formě sítí vytvářených několika právními subjekty;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V rámci specifického cíle stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. c) se program zaměří na:

V rámci specifického cíle stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. a) se program zaměří na následující úkoly:

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí [641 705 000] EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí [908 705 000] EUR v běžných cenách.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  EUR [233 000 000] pro specifický cíl uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. b).

b)  [500 000 000] EUR nebo alespoň 40 % finančního krytí programu uvedeného v odstavci 1 pro dosažení specifických cílů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. b); přibližně 15 % celkového rozpočtu na tento cíl se má přidělit na činnosti související s posilováním historického povědomí, 65 % na demokratickou angažovanost, 10 % na propagační činnost a 10 % na správu (orientační rozdělení).

 

Komise se od přidělených procentních podílů v rámci finančního krytí neodchýlí o více než 5 procentních bodů pro každou skupinu specifických cílů. Pro případ, že je nezbytné tento limit překročit, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16 za účelem změny každého z podílů o více než 5 a nejvýše 10 procentních bodů.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Částku uvedenou v odstavci 1 lze použít na technickou a správní pomoc určenou pro provádění programu, jako jsou přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnoticí činnosti, včetně systémů informačních technologií na úrovni organizace, studií, schůzek odborníků, sdělení o prioritách a oblastech týkajících se obecných cílů programu.

3.  Částku uvedenou v odstavci 1 lze použít na technickou a správní pomoc určenou pro provádění programu, jako jsou přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a hodnoticí činnosti, studie a schůzky odborníků, sdělení o prioritách a oblastech týkajících se obecných cílů programu.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komise přidělí alespoň 40 % prostředků uvedených v odstavci 1 na podporu organizací občanské společnosti.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Program počítá s možnostmi přístupu k informacím o programu, které budou přizpůsobené osobám se zdravotním postižením, aby tyto osoby mohly plně vykonávat svá práva a plně se zapojit do společnosti, ve které žijí.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  jakýkoli právní subjekt založený podle práva Unie nebo jakákoli mezinárodní organizace.

b)  jakýkoli neziskový právní subjekt založený podle práva Unie nebo jakákoli mezinárodní organizace.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Grant na provozní náklady lze udělit Evropské síti orgánů pro rovné zacházení (EQUINET) bez výzvy k podávání návrhů na pokrytí výdajů souvisejících s jejím stálým pracovním programem.

3.  Grant na provozní náklady lze udělit Evropské síti orgánů pro rovné zacházení (EQUINET) na základě čl. 6 odst. 2 písm. a) bez výzvy k podávání návrhů na pokrytí výdajů souvisejících s jejím stálým pracovním programem.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pracovní program

Pracovní program a víceleté priority

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pracovní program přijme Komise prostřednictvím prováděcího aktu. Tento prováděcí akt se přijímá poradním postupem uvedeným v článku 19.

2.  Komisi je za účelem doplnění tohoto nařízení svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 16, kterými se stanoví příslušné pracovní programy a případně víceleté priority, na nichž jsou pracovní programy založeny. Při sestavování svých pracovních programů Komise konzultuje s organizacemi občanské společnosti a organizacemi zastupujícími regionální a místní orgány.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Systém vykazování výkonnosti zajistí, aby údaje pro monitorování provádění programu a jeho výsledků byly shromažďovány účinně, efektivně a včas. Za tímto účelem se příjemcům finančních prostředků Unie a členským státům uloží přiměřené požadavky na vykazování.

3.  Systém vykazování výkonnosti zajistí, aby údaje pro monitorování provádění programu a jeho výsledků byly sestavovány a shromažďovány účinně, efektivně a včas, aby se přesně zobrazovalo přidělování finančních prostředků konkrétním projektům a aby se náležitě doložily synergie mezi programy financování. Za tímto účelem se zajistí účast subjektů zapojených do programu. Příjemcům finančních prostředků Unie a členským státům se uloží přiměřené požadavky na vykazování, které budou představovat menší zátěž.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 14 je svěřena Komisi do 31. prosince 2027.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 6, 13 a 14 je svěřena Komisi do 31. prosince 2027.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 14 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů přijatých v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 6, 13 a 14 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů přijatých v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 14 vstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 6, 13 nebo 14 vstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise provádí k programu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 2.

2.  Komise provádí k programu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 18a

 

Vnitrostátní kontaktní místa

 

Každý členský stát zřídí nezávislé a kompetentní vnitrostátní kontaktní místo, jehož zaměstnanci budou poskytovat potenciálním příjemcům programu (občanům, organizacím a regionálním orgánům) pokyny, praktické informace a pomoc týkající se všech hledisek programu, včetně postupů podávání žádostí a písemných návrhů, rozesílání dokumentace, vyhledávání partnerů, školení a dalších formalit, a zajišťovat tak jednotné provádění programu. Vnitrostátní kontaktní místa nenesou žádnou odpovědnost za hodnocení projektů, tato pravomoc je vyhrazena Evropské komisi.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Výbor může zasedat v různých složeních, aby se zabýval jednotlivými složkami programu.

3.  Výbor může zasedat v různých složeních, aby se zabýval jednotlivými složkami programu. Pokud je to vhodné a v souladu s jeho jednacím řádem, jsou k účasti na jeho zasedáních ve funkci pozorovatelů pravidelně přizváni externí odborníci, včetně zástupců sociálních partnerů, organizací občanské společnosti a zástupců příjemců.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Specifické cíle programu uvedené v čl. 2 odst. 2 budou naplňovány zejména prostřednictvím podpory následujících činností:

Specifické cíle programu uvedené v čl. 2 odst. 2 budou naplňovány zejména prostřednictvím podpory následujících obecných činností:

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zvyšování povědomí, šíření informací s cílem zlepšit znalost politik a práv v oblastech, na něž se program vztahuje;

a)  zvyšování povědomí občanů, zejména mladých lidí a osob ze znevýhodněných a nedostatečně zastoupených skupin společnosti, v oblasti společných hodnot, práv a zásad, na nichž je EU založena, práv a povinností, které jsou spojenyevropským občanstvím, a způsobů ochrany a výkonu těchto práv bez ohledu na místo, kde občané žijí; podpora projektů, jejichž cílem je zlepšit znalost politik a práv v oblastech, k nimž se vážou cíle programu; podpora výchovy k evropskému občanství v rámci formálního i informálního vzdělávání.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  vzájemné učení prostřednictvím výměny osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami s cílem zlepšit znalostivzájemné porozumění a občanskou a demokratickou angažovanost;

b)  vzájemné učení prostřednictvím výměny a vyzdvihování osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami (zejména sdruženími, organizacemi občanské společnosti, orgány místní samosprávy a občany) s cílem zlepšit znalosti, vzájemné porozumění a občanskou a demokratickou angažovanost a dále zhodnocovat výsledky podporovaných činností;

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  analytické a monitorovací činnosti s cílem zlepšit porozumění situaci v členských státech a na úrovni EU v oblastech, na něž se program vztahuje, jakož i zlepšit provádění práva a politik EU;

vypouští se

__________________

 

1 Tyto činnosti zahrnují například sběr údajů a statistiku; vypracování společných metodik a případně ukazatelů nebo měřítek; studie, výzkum, analýzy a průzkumy; hodnocení; posouzení dopadů; příprava a publikace pokynů, zpráv a vzdělávacích materiálů.

 

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  podpora iniciativ a opatření na prosazování a ochranu svobody a plurality sdělovacích prostředků a na budování kapacit pro nové výzvy, jako jsou nové mediální technologie a boj proti verbálním projevům nenávisti;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  vývoj a údržba nástrojů informačních a komunikačních technologií;

vypouští se

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  zvyšování povědomí veřejnosti o rizicích, pravidlech, zárukách a právech v souvislosti s ochranou osobních údajů, soukromím a digitální bezpečností a podpora porozumění těmto otázkám a také řešení falešných zpráv a cílených dezinformací prostřednictvím zvyšování povědomí, školení, studií a monitorovacích činností zaměřených zejména na mladé lidi;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  posilování informovanosti občanů o evropské kultuře, historii a povědomí, jakož i pocitu sounáležitosti s Unií;

f)  posilování informovanosti občanů, především mladých lidí, o evropské kultuře, kulturním dědictví, historii a povědomí, ale také o budoucích výzvách, před nimiž EU stojí, a posilování pocitu sounáležitosti s Unií, a to zejména prostřednictvím:

 

i)   iniciativ, které se kriticky zamýšlejí nad příčinami totalitních režimů v moderních dějinách Evropy a připomínají oběti jejich zločinů;

 

ii)   činností týkajících se dalších významných okamžiků a událostí v nedávných evropských dějinách;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  spojování Evropanů různých národností a kultur tím, že je jim dána možnost účastnit se činností týkajících se partnerství měst;

g)  spojování občanů různých národností a kultur tím, že je jim dána možnost účastnit se setkání, činností týkajících se partnerství měst, drobnějších projektů a projektů občanské společnosti, čímž se vytváří podmínky pro uplatňování přístupu zdola nahoru se zaměřením na utváření politické agendy EU;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  podporování a usnadňování aktivní účasti na tvorbě demokratičtější Unie, jakož i povědomí o právechhodnotách prostřednictvím podpory organizacím občanské společnosti;

h)  podporování a usnadňování aktivní a inkluzivní účasti na tvorbě demokratičtější Unie, mimo jiné podporou používání nástrojů elektronické demokracie a evropské občanské iniciativy, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat skupinám na okraji společnosti; zvyšování povědomí o podpoře a obraně právhodnot prostřednictvím podpory organizacím občanské společnosti;

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  rozvíjení kapacit evropských sítí na prosazování a další rozvoj práva, politických cílů a strategií Unie, jakož i podporování organizací občanské společnosti působících v oblastech, na něž se program vztahuje;

j)  podporování organizací občanské společnosti působících v oblastech, na něž se program vztahuje;

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja)  posilování kapacit a nezávislosti obránců lidských práv a organizací občanské společnosti sledujících situaci v oblasti právního státu a podpora činností na místní, regionální a vnitrostátní úrovni;

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jb)  podporování a rozvíjení dialogu s organizacemi občanské společnosti o rozvoji, provádění a sledování práva Unie a o politických cílech a strategiích ve všech oblastech, na něž se program vztahuje;

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Program bude monitorován na základě souboru ukazatelů určených k měření rozsahu, v jakém bylo dosaženo obecných a specifických cílů programu, a s cílem minimalizovat administrativní zátěž a náklady. Za tímto účelem se shromažďují údaje podle následujícího souboru klíčových ukazatelů:

Program bude monitorován na základě souboru ukazatelů určených k měření rozsahu, v jakém bylo dosaženo obecných a specifických cílů programu, a s cílem minimalizovat administrativní zátěž a náklady. Pokud je to možné, jsou ukazatele členěny podle věku, pohlaví a jakýchkoli jiných údajů, které lze získat (etnický původ, zdravotní postižení, genderová identita...). Za tímto účelem se shromažďují údaje podle následujícího souboru klíčových ukazatelů:

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Příloha II – tabulka – řádek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Počet nadnárodních sítí a iniciativ, které se zaměřují na evropskou paměťdědictví v důsledku intervence programu

Počet nadnárodních sítí a iniciativ, které se zaměřují na evropské povědomí, dědictvíobčanský dialog v důsledku intervence programu.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Příloha II – tabulka – řádek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Zeměpisné rozložení projektů

PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB,OD NICHŽ ZPRAVODAJ OBDRŽEL INFORMACE

Následující seznam byl vypracován zcela dobrovolně a na výlučnou odpovědnost zpravodajky. Během přípravy stanoviska až do jeho přijetí ve výboru zpravodajka obdržela vstupní informace od těchto subjektů a osob:

Subjekt nebo osoba

Civil Society Europe

Evropské fórum mládeže

Rada evropských obcí a regionů

Nadace Stefana Batoryho

Association Française du Conseil des Communes et Régions de France

Jeunes Fédéralistes européens

Culture Action Europe

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zavedení programu Práva a hodnoty

Referenční údaje

COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

14.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CULT

14.6.2018

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

5.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Sylvie Guillaume

1.6.2018

Projednání ve výboru

10.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

3.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

16

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Emma McClarkin, Hermann Winkler

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Heinz K. Becker, Jarosław Wałęsa

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

16

+

ALDE

Mircea Diaconu

PPE

Heinz K. Becker, Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Stefano Maullu, Jarosław Wałęsa, Hermann Winkler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano

VERTS/ALE

Jill Evans

0

-

 

 

1

0

ECR

Emma McClarkin

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (21.11.2018)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Tyto práva a hodnoty musí být nadále prosazoványposilovány a sdíleny mezi občany a obyvateli a stát se středobodem projektu EU. Proto se v rozpočtu Unie vytvoří nový Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty, který bude zahrnovat programy Práva a hodnoty a Spravedlnost. V době, kdy evropské společnosti čelí extremismu, radikalismu a rozkolům, je nanejvýš důležité prosazovat, posilovat a bránit spravedlnost, práva a hodnoty EU: lidská práva, úctu k lidské důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost a právní stát. Bude to mít zásadní a bezprostřední dopad na politický, sociální, kulturní a hospodářský život v Unii. Jako součást nového fondu bude program Spravedlnost i nadále podporovat další rozvoj unijního prostoru práva a přeshraniční spolupráci. Program Práva a hodnoty spojí dohromady program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/20138 a program Evropa pro občany zavedený nařízením Rady (EU) č. 390/2014 (dále jen „předchozí programy“).

(2)  Tyto práva a hodnoty musí být nadále efektivně kultivovány, chráněny, prosazovány, posilovány a sdíleny mezi občany a obyvateli a stát se středobodem projektu EU, aby byly v členských státech chráněny a předešlo se nepříznivým dopadům jejich možného úpadku na Unii jako celek. Proto se v rozpočtu Unie vytvoří nový Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty, který bude zahrnovat programy Práva a hodnoty a Spravedlnost, které budou podporovat otevřenou, demokratickou, pluralitní a inkluzívní společnost. V době, kdy evropské společnosti čelí extremismu, radikalismu a rozkolům, je nanejvýš důležité prosazovat, posilovat a bránit spravedlnost, práva a hodnoty EU: lidská práva, úctu k lidské důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost a právní stát. Bude to mít zásadní a bezprostřední dopad na politický, sociální, kulturní a hospodářský život v Unii. Jako součást nového fondu bude program Spravedlnost i nadále podporovat další rozvoj unijního prostoru práva a přeshraniční spolupráci. Program Práva a hodnoty spojí dohromady program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/20138 a program Evropa pro občany zavedený nařízením Rady (EU) č. 390/2014 (dále jen „předchozí programy“).

_________________

_________________

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se zavádí program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se zavádí program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty a jeho dva jednotlivé programy financování se budou zaměřovat přednostně na osoby a subjekty, které přispívají k tomu, aby naše společné hodnoty, práva a bohatá rozmanitost byly živoucí a dynamické. Konečným cílem je podpořit a zachovat právem se řídící, spravedlivou, inkluzivní a demokratickou společnost. To zahrnuje dynamickou občanskou společnost podněcující demokratickou, občanskouspolečenskou účast obyvatel a podporování bohaté rozmanitosti evropské společnosti, založené na naší společné historii a paměti. Článek 11 Smlouvy o Evropské unii dále uvádí, že orgány dávají vhodnými způsoby občanům a reprezentativním sdružením možnost projevovat a veřejně vyměňovat své názory na všechny oblasti činnosti Unie.

(3)  Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty a jeho dva jednotlivé programy financování se budou zaměřovat přednostně na osoby a subjekty, které přispívají k tomu, aby naše společné hodnoty, práva a bohatá rozmanitost byly živoucí a dynamické. Konečným cílem je podpořit a zachovat společné hodnoty a právem se řídící, otevřenou, spravedlivou, inkluzivní a demokratickou společnost prostřednictvím financování činností, které podporují dynamickou a posílenou občanskou společnost. Mezi tyto činnosti patří podněcování demokratické, občanskéspolečenské účasti obyvatel a podporování míru a bohaté rozmanitosti evropské společnosti, založené na našich společných hodnotách, historii a paměti. Článek 11 Smlouvy o Evropské unii vyžaduje, aby orgány vedly otevřený, transparentní a pravidelný dialog s občanskou společností a dávaly vhodnými způsoby občanům a reprezentativním sdružením možnost projevovat a veřejně vyměňovat své názory na všechny oblasti činnosti Unie. Komise by tak měla udržovat pravidelný dialog s příjemci programu a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Je zapotřebí nejrůznějších opatření a koordinovaného úsilí, aby se Evropská unie přiblížila svým občanům. Propojení občanů při projektech partnerství měst nebo sítí měst a podporování organizací občanské společnosti v oblastech pokrytých programem přispěje ke zvýšení angažovanosti občanů ve společnosti a v konečném důsledku k jejich zapojení do demokratického života Unie. Také činnosti na podporu vzájemného porozumění, rozmanitosti, dialogu a respektování druhých podpoří pocit sounáležitosti a evropské identity, založený na společném porozumění evropským hodnotám, kultuře, dějinám a dědictví. Zejména je důležité prosazovat větší pocit sounáležitosti k Unii a hodnotám Unie u občanů nejvzdálenějších regionů EU vzhledem k jejich odlehlosti a vzdálenosti od kontinentální Evropy.

(5)  Je zapotřebí nejrůznějších opatření a koordinovaného úsilí, aby se Evropská unie přiblížila svým občanům a posílila se jejich důvěra v Unii. Propojení občanů při projektech partnerství měst nebo sítí měst a podporování organizací občanské společnosti v oblastech pokrytých programem přispěje ke zvýšení angažovanosti občanů ve společnosti a v konečném důsledku k jejich zapojení do demokratického života Unie. Také činnosti na podporu vzájemného porozumění, rozmanitosti, dialogu, sociálního začleňování a respektování druhých podpoří pocit sounáležitosti a evropské identity, založený na společném porozumění evropským hodnotám, kultuře, dějinám a dědictví. Zejména je důležité prosazovat větší pocit sounáležitosti k Unii a hodnotám Unie u občanů nejvzdálenějších regionů EU vzhledem k jejich odlehlosti a vzdálenosti od kontinentální Evropy.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Činnosti související s posilováním historického povědomí a kritického pohledu na historickou paměť Evropy jsou nutné k tomu, aby si občané byli vědomi společné historie coby základu společné budoucnosti, morálního účelu a sdílených hodnot. Je zapotřebí rovněž zohlednit význam historických, kulturních a mezikulturních aspektů, jakož i vazby mezi historickým povědomím a vytvářením evropské identity a pocitu sounáležitosti.

(6)  Činnosti související s posilováním historického povědomí a kritického pohledu na historickou paměť Evropy jsou nutné k tomu, aby si občané byli vědomi společné historie coby základu společné budoucnosti, morálního účelu a sdílených hodnot. Je zapotřebí rovněž zohlednit význam historických, kulturních a mezikulturních aspektů, jakož i vazby mezi historickým povědomím a vytvářením evropské identity založené na rozmanitosti, solidaritě a pocitu sounáležitosti a na společném kulturním dědictví.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Občané by také měli mít větší povědomí o svých právech vycházejících z občanství Unie a měli by mít pozitivní náhled na život, cestování, studování, práci a dobrovolnickou činnost v jiném členském státě a také by měli mít pocit, že mohou požívat a uplatňovat svá práva spojená s občanstvím a spolehnout se na rovný přístup k právům a na vymahatelnost a ochranu svých práv bez jakékoliv diskriminace, ať už jsou v jakékoliv části Unie. Je třeba podporovat občanskou společnost, a zajistit tak prosazování a ochranu společných hodnot EU a zvyšování povědomí o těchto hodnotách podle článku 2 Smlouvy o EU, a tím rovněž přispět k účinnému požívání práv v rámci práva Unie.

(7)  Občané by také měli mít větší povědomí o svých právech a přínosech vycházejících z občanství Unie a měli by mít pozitivní náhled na život, cestování, studování, práci a dobrovolnickou činnost v jiném členském státě a také by měli mít pocit, že mohou požívat a uplatňovat svá práva spojená s občanstvím a spolehnout se na rovný přístup k právům a na vymahatelnost a ochranu svých práv bez jakékoliv diskriminace, ať už jsou v jakékoliv části Unie. Je třeba posilovat na všech úrovních občanskou společnost prostřednictvím prosazování a ochrany společných hodnot EU a zvyšování povědomí o těchto hodnotách podle článku 2 Smlouvy o EU, a tím rovněž přispět k účinnému požívání práv v rámci práva Unie.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Násilí na základě pohlaví a násilí na dětech a mladých lidech představuje závažné porušování základních práv. K násilí dochází v celé Unii, za všech společenských a hospodářských souvislostí, a má závažné následky pro tělesné a duševní zdraví obětí i pro společnost jako celek. Oběťmi násilí se snadno stávají zejména děti, mladí lidé a ženy, a to především v rámci úzkých svazků. Je zapotřebí přijmout opatření na ochranu práv dítěte a přispět k jejich ochraně před újmami a násilím, které ohrožují jejich tělesné a duševní zdraví a představují porušení jejich práv na rozvoj, ochranu a důstojnost. Boj proti všem formám násilí, podpora prevence a ochrana a podpora obětí jsou priority Unie, které pomáhají naplňovat základní práva jednotlivců a přispívají k rovnosti žen a mužů. Tyto priority by měl program podporovat.

(9)  Násilí na základě pohlaví a násilí na dětech a mladých lidech představuje závažné porušování základních práv. K násilí dochází v celé Unii, za všech společenských a hospodářských souvislostí, a má závažné následky pro tělesné a duševní zdraví obětí i pro společnost jako celek. Oběťmi násilí se snadno stávají zejména děti, mladí lidé a ženy, a to především v rámci úzkých svazků. Je zapotřebí přijmout opatření na ochranu práv dítěte a přispět k ochraně dětí a mladých lidí před újmami a násilím, které ohrožují jejich tělesné a duševní zdraví a představují porušení jejich práv na rozvoj, ochranu a důstojnost. Boj proti všem formám násilí, podpora prevence a ochrana a podpora obětí jsou priority Unie, které pomáhají naplňovat základní práva jednotlivců a přispívají k rovnosti žen a mužů. Tyto priority by měl program podporovat.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace (právo na soukromí), které je základním právem zakotveným v článku 7 Listiny základních práv. Ochrana osobních údajů je základním právem zakotveným v článku 8 Listiny základních práv a v článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie. Dodržování pravidel ochrany osobních údajů podléhá kontrole nezávislých dozorových úřadů. Právní rámec Unie, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67912 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68013 zavádí ustanovení, která mají zajistit, že právo na ochranu osobních údajů je účinně chráněno. Tyto právní nástroje ukládají vnitrostátním dozorovým úřadům zabývajícím se ochranou osobních údajů, aby zvyšovaly povědomí a chápání veřejnosti, pokud jde o rizika, pravidla, záruky a práva související se zpracováním osobních údajů. Vzhledem k významu práva na ochranu osobních údajů v době rychlého technologického vývoje by Unie měla být schopna vykonávat osvětovou činnost, provádět studie a další příslušné činnosti.

(13)  Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace (právo na soukromí), které je základním právem zakotveným v článku 7 Listiny základních práv. Ochrana osobních údajů je základním právem zakotveným v článku 8 Listiny základních práv a v článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie. Dodržování pravidel ochrany osobních údajů podléhá kontrole nezávislých dozorových úřadů. Právní rámec Unie, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67912 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68013 zavádí ustanovení, která mají zajistit, že právo na ochranu osobních údajů je účinně chráněno. Tyto právní nástroje ukládají vnitrostátním dozorovým úřadům zabývajícím se ochranou osobních údajů, aby zvyšovaly povědomí a chápání veřejnosti, pokud jde o rizika, pravidla, záruky a práva související se zpracováním osobních údajů. Vzhledem k významu práva na ochranu osobních údajů v době rychlého technologického vývoje by Unie měla být schopna vykonávat osvětovou činnost, podporovat organizace občanské společnosti při prosazování ochrany údajů v souladu s normami Unie, provádět studie a další příslušné činnosti.

_________________

_________________

12 Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1–88.

12 Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1–88.

13 Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89-131.

13 Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89-131.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Článek 24 SFEU ukládá Evropskému parlamentu a Radě, aby přijaly ustanovení o postupech a podmínkách požadovaných pro předložení občanské iniciativy ve smyslu článku 11 Smlouvy o Evropské unii. Došlo k tomu přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady článek [(EU) č. 211/2011]14. Program by měl podporovat financování technické a organizační podpory k provedení nařízení [(EU) č. 211/2011], čímž podpoří výkon práva navrhovat iniciativy ze strany občanů a podpoří evropské občanské iniciativy.

(14)  Evropská občanská iniciativa je první nadnárodní nástroj participativní demokracie, který vytváří přímou vazbu mezi evropskými občany a orgány EU. Článek 24 SFEU ukládá Evropskému parlamentu a Radě, aby přijaly ustanovení o postupech a podmínkách požadovaných pro předložení občanské iniciativy ve smyslu článku 11 Smlouvy o Evropské unii. Došlo k tomu přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady článek [(EU) č. 211/2011]14. Program by měl podporovat financování technické a organizační podpory k provedení nařízení [(EU) č. 211/2011], čímž podpoří výkon práva navrhovat iniciativy ze strany občanů a podpoří a podnítí ostatní, aby podpořili evropské občanské iniciativy.

_________________

_________________

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1).

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1).

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Nezávislé subjekty zabývající se dodržováním lidských práv a organizace občanské společnosti hrají zásadní roli tím, že prosazují a chrání společné hodnoty Unie podle článku 2 Smlouvy o EU a zvyšují povědomí o nich, a rovněž přispíváním k účinnému požívání práv v rámci práva Unie, včetně Listiny základních práv Evropské unie. Jak je uvedeno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018, dostatečná finanční podpora je klíčem k rozvoji příznivého a udržitelného prostředí pro organizace občanské společnosti, jejichž role je díky tomu posílena a které pak mohou vykonávat své funkce nezávisle a účinně. Finanční prostředky z EU by v rámci doplnění úsilí vynakládaného na vnitrostátní úrovni měly tudíž přispět k podpoře, posílení postavení a tvorbě kapacit nezávislých organizací občanské společnosti, které se zabývají prosazováním lidských práv, jejichž činnosti pomáhají strategickému vymáhání práv vyplývajících z práva EU a Listiny základních práv Evropské unie, mimo jiné prostřednictvím propagačních a kontrolních činností, jakož i k prosazování a ochraně společných hodnot Unie a ke zvyšování povědomí o nich na vnitrostátní úrovni.

(18)  Nezávislé subjekty zabývající se dodržováním lidských práv a organizace občanské společnosti hrají zásadní roli tím, že prosazují a chrání společné hodnoty Unie podle článku 2 Smlouvy o EU a zvyšují povědomí o nich, a rovněž přispíváním k účinnému požívání práv v rámci práva Unie, včetně Listiny základních práv Evropské unie. Jak je uvedeno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2018, dostatečná a odpovídající finanční podpora je klíčem k rozvoji příznivého a udržitelného prostředí pro organizace občanské společnosti, jejichž role je díky tomu posílena a které pak mohou vykonávat své funkce nezávisle a účinně. Finanční prostředky z EU by v rámci doplnění úsilí vynakládaného na vnitrostátní úrovni měly tudíž přispět k podpoře, posílení postavení a tvorbě, včetně dostatečného základního financování a zjednodušeného vykazování nákladů, pravidel financování a postupů, kapacit nezávislých organizací občanské společnosti, které se zabývají prosazováním lidských práv, jejichž činnosti pomáhají strategickému vymáhání práv vyplývajících z práva EU a Listiny základních práv Evropské unie, mimo jiné prostřednictvím propagačních a kontrolních činností, jakož i k prosazování a ochraně společných hodnot Unie a ke zvyšování povědomí o nich na místní, regionální a vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Aby se zajistilo účinné přidělování finančních prostředků ze souhrnného rozpočtu Unie, je zapotřebí zajistit evropskou přidanou hodnotu všech prováděných činností, jejich doplňkovost s činnostmi členských států, přičemž se usiluje o soulad, doplňkovost a součinnost mezi finančními programy, které podporují vzájemně související oblasti politiky, a to zejména v rámci Fondu pro spravedlnost, práva a hodnoty – a tudíž s programem Spravedlnost – jakož i s programem Kreativní Evropa, a Erasmus+ s cílem těžit z potenciálních průniků v oblastech kultury, médií, umění, vzdělávání a kreativity. Je nutné vytvořit součinnost s ostatními evropskými programy financování, zejména v oblasti zaměstnanosti, vnitřního trhu, podnikání, mládeže, zdraví, občanství, spravedlnosti, migrace, bezpečnosti, výzkumu, inovací, technologií, průmyslu, soudržnosti, turismu, vnějších vztahů, obchodu a rozvoje.

(21)  Aby se zajistilo účinné přidělování finančních prostředků ze souhrnného rozpočtu Unie, je zapotřebí zajistit evropskou přidanou hodnotu všech prováděných činností, včetně činností zaměřených na podporu a ochranu našich společných hodnot zakotvených v článku 2 SEU a jejich doplňkovost s činnostmi členských států, pokud tyto činnosti na úrovni členského státu probíhají. Usiluje se o soulad, doplňkovost a součinnost mezi finančními programy, které podporují vzájemně související oblasti politiky, a to zejména v rámci Fondu pro spravedlnost, práva a hodnoty – a tudíž s programem Spravedlnost – jakož i s programem Kreativní Evropa, a Erasmus+ s cílem těžit z potenciálních průniků v oblastech kultury, médií, umění, vzdělávání a kreativity. Tato součinnost by také ochránila a podpořila pluralitní, nezávislé a svobodné sdělovací prostředky, zajistila svobodu slova a zabránila šíření dezinformací. Je nutné vytvořit součinnost s ostatními evropskými programy financování, zejména v oblasti zaměstnanosti, vnitřního trhu, podnikání, mládeže, zdraví, občanství, spravedlnosti, migrace, bezpečnosti, výzkumu, inovací, technologií, průmyslu, soudržnosti, turismu, vnějších vztahů, obchodu, rozvoje, klimatuochrany životního prostředí.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Na tento program se vztahuje nařízení (EU, Euratom) č. [nové finanční nařízení] („finanční nařízení“). Stanoví pravidla pro plnění rozpočtu Unie, včetně pravidel týkajících se grantů, cen, zadávání veřejných zakázek, nepřímého plnění, , finančních nástrojů a rozpočtových záruk.

(23)  Na tento program se vztahuje nařízení (EU, Euratom) č. [nové finanční nařízení] („finanční nařízení“). Stanoví pravidla pro plnění rozpočtu Unie, včetně pravidel týkajících se grantů, cen, zadávání veřejných zakázek, nepřímého plnění, finančních nástrojů a rozpočtových záruk, a vyžaduje plnou transparentnost, řádné finanční řízení a obezřetné využívání zdrojů. V rámci provádění tohoto programu by měla být operacionalizována zejména pravidla týkající se možnosti financování organizací občanské společnosti prostřednictvím víceletých grantů na provozní náklady a grantů přidělovaných na kaskádovém principu. Pravidla musí co nejvíce minimalizovat administrativní zátěž uchazečů. Pokud je to možné, měly by být přijímány elektronické žádosti. Uchazeči o financování a příjemci financování by v rámci každé složky měli mít přístup k vnitrostátnímu kontaktnímu místu, které jim poskytne podporu v každé fázi postupu podávání žádosti. Je třeba věnovat patřičnou pozornost rychlým a flexibilním postupům udělování grantů, např. dvoufázovému postupu hodnocení, aby se snížily náklady na přípravu návrhů, které jsou neúspěšné, a aby se zvýšila efektivita programu.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Podle odstavců 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 existuje potřeba hodnotit tento program na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních monitorovacích požadavků a zároveň omezit nadměrnou regulaci a administrativní zátěž, a to zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou případně zahrnovat měřitelné ukazatele jako základ pro hodnocení praktických účinků programu.

(29)  Podle odstavců 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 existuje potřeba hodnotit tento program na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních monitorovacích požadavků a zároveň omezit nadměrnou regulaci a administrativní zátěž, a to zejména pro členské státy. V této souvislosti by mezi žadatele a příjemce, kteří nemají odpovídající zdroje a počet zaměstnanců, aby splnily požadavky na monitorování a podávání zpráv, mohly patřit organizace občanské společnosti, místní orgány veřejné správy, sociální partneři atd. Tyto požadavky mohou případně zahrnovat měřitelné ukazatele jako základ pro hodnocení praktických účinků programu.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Článek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 2

Článek 2

Cíle programu

Cíle programu

1.  Obecným cílem programu je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU, mimo jiné prostřednictvím podporování organizací občanské společnosti, za účelem zachování otevřených, demokratických a inkluzivních společností.

1.  Obecným cílem programu je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU, včetně demokracie, právního státu a základních práv zakotvených v článku 2 Smlouvy o EU, zejména prostřednictvím podporování a budování kapacit organizací občanské společnosti na místní, regionální, celostátní a nadnárodní úrovni, za účelem zachování otevřených, právem se řídících, demokratických, spravedlivých a inkluzivních společností.

2.  V rámci obecného cíle stanoveného v odstavci 1 má program tyto specifické cíle odpovídající složkám:

2.  V rámci obecného cíle stanoveného v odstavci 1 má program tyto specifické cíle odpovídající složkám:

a)  podpora rovnosti a práv (složka Rovnost a práva),

a)  podpora rovnosti a práv (složka Rovnost a práva),

b)  podpora angažovanosti a účasti občanů na demokratickém životě Unie (složka Angažovanost a účast občanů),

b)  podpora angažovanosti a účasti občanů na demokratickém životě Unie (složka Evropa pro občany),

c)  boj proti násilí (složka Daphne).

c)  boj proti všem formám násilí (složka Daphne).

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 3

Článek 3

Složka Rovnost a práva

Složka Rovnost a práva

V rámci specifického cíle stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. a) se program zaměří na:

V rámci obecného cíle stanoveného v čl. 2 odst. 1 a v rámci specifického cíle stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. a) se program zaměří na:

a)  předcházení nerovnosti a diskriminaci osob na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a boj proti nim a podporu komplexních politik k prosazování rovnosti žen a mužů a antidiskriminace a jejich širokého uplatňování, jakož i na politiky v oblasti boje proti rasismu a všem formám nesnášenlivosti;

a)  předcházení nerovnosti a diskriminaci osob na základě pohlaví, rasy, sociálního, kulturního nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku, jazyka nebo sexuální orientace a boj proti nim a podporu komplexních politik k prosazování rovnosti žen a mužů a antidiskriminace a jejich širokého uplatňování, jakož i na politiky v oblasti boje proti rasismu a všem formám nesnášenlivosti, tak aby byla současně dodržena ústavní ustanovení členských států;

b)  ochranu a prosazování práv dítěte, práv osob se zdravotním postižením, práv spojených s občanstvím Unie a práva na ochranu osobních údajů.

b)  ochranu a prosazování práv dítěte, práv osob se zdravotním postižením, práv spojených s občanstvím Unie a práva na ochranu osobních údajů.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 4

Článek 4

Složka Angažovanost a účast občanů

Složka „Evropa pro občany“

V rámci specifického cíle stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. b) se program zaměří na:

V rámci obecného cíle stanoveného v čl. 2 odst. 1 a v rámci specifického cíle stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. b) se program zaměří na:

a)  zvýšení chápání Unie, její historie, kulturního dědictví a rozmanitosti ze strany občanů; b)

a)  zvýšení chápání Unie, její historie, kulturního dědictví a rozmanitosti ze strany občanů; b)

b)  podporu výměn a spolupráce mezi občany různých zemí; podporu občanské a demokratické účasti umožňující občanům a zájmovým svazům sdělovat a veřejně vyměňovat stanoviska ke všem oblastem činnosti Unie.

b)  podporu výměn a spolupráce mezi občany různých zemí; podporu občanské a demokratické účasti umožňující občanům a zájmovým svazům sdělovat a veřejně vyměňovat stanoviska ke všem oblastem činnosti Unie, aby se zvýšilo porozumění pluralitní a participativní demokracii, právnímu státu a základním právům;

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 5

Článek 5

Složka Daphne

Složka Daphne

V rámci specifického cíle stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. c) se program zaměří na:

V rámci obecného cíle stanoveného v čl. 2 odst. 1 a v rámci specifického cíle stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. c) se program zaměří na:

a)  předcházení všem formám násilí na dětech, mladých lidech a ženách a na jiných rizikových skupinách a boj proti nim;

a)  předcházení všem formám násilí na dětech, mladých lidech a ženách a na jiných rizikových skupinách a boj proti nim, a to i prostřednictvím vzdělávacích akcí;

b)  podporu a ochranu obětí tohoto násilí.

b)  podporu a ochranu obětí tohoto násilí a zajištění stejné úrovně ochrany v celé EU, včetně usnadnění přístupu ke spravedlnosti, přístupu ke službám na podporu obětí a přístupu k podávání oznámení na policii pro všechny oběti násilí.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Program může poskytovat financování v jakékoliv podobě stanovené ve finančním nařízení.

2.  Program může prostřednictvím grantů na činnosti a víceletých grantů na provozní náklady poskytovat financování v jakékoliv podobě stanovené ve finančním nařízení, včetně použití jednorázových částek, jednotkových nákladů, paušálních sazeb a grantů přidělovaných na kaskádovém principu.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 9

Článek 9

Druhy opatření

Druhy opatření

Opatření přispívající k dosažení specifického cíle uvedeného v článku 2 mohou být financována podle tohoto nařízení. Pro financování jsou způsobilé zejména činnosti uvedené v příloze I.

Opatření přispívající k dosažení obecného cíle uvedeného v čl. 2 odst. 1 nebo k dosažení kteréhokoliv ze specifických cílů uvedených v čl. 2 odst. 2 mohou být financována podle tohoto nařízení. Pro financování jsou způsobilé zejména činnosti uvedené v příloze I.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9a

 

Činnosti způsobilé k financování

 

Obecné a specifické cíle programu stanovené v článku 2 budou prováděny mimo jiné zejména prostřednictvím podpory těchto činností prováděných jedním nebo více oprávněnými subjekty:

 

a) zvyšování povědomí, vzdělávání veřejnosti, propagace a šíření informací s cílem zlepšit znalost politik, zásad a práv v oblastech, na něž se program vztahuje;

 

b) vzájemné učení prostřednictvím výměny osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami s cílem zlepšit znalosti a vzájemné porozumění a občanskou a demokratickou angažovanost; 

 

c) analytické sledování, podávání zpráv a činnosti v oblasti zastupování zájmů s cílem zlepšit porozumění situaci v členských státech a na úrovni Unie v oblastech, na něž se program vztahuje, jakož i zlepšit provádění a uplatňování práva, politik a společných hodnot Unie v členských státech, tyto činnosti zahrnují například shromažďování údajů a statistik; vypracování společných metodik a případně ukazatelů nebo měřítek; studie, výzkum, analýzy a průzkumy; hodnocení; posouzení dopadů; příprava a publikace pokynů, zpráv a vzdělávacích materiálů;

 

d) vzdělávání relevantních zúčastněných stran s cílem zlepšit jejich znalost politik a práv v příslušných oblastech a posílit schopnost relevantních zúčastněných stran prosazovat politiky a práva v příslušných oblastech;

 

e) zvyšování povědomí veřejnosti o rizicích, pravidlech, zárukách a právech v souvislosti s ochranou osobních údajů, soukromí a digitální bezpečností a podpora porozumění těmto otázkám, jakož i potírání falešných zpráv a cílených dezinformací prostřednictvím zvyšování povědomí, odborné přípravy, studií a monitorovacích činností;

 

f) spojování Evropanů různých národností a kultur tím, že je jim dána možnost účastnit se činností týkajících se partnerství měst a společných projektů;

 

g) podpora a usnadňování aktivní a inkluzivní účasti na tvorbě demokratičtější Unie, stejně jako zvyšování povědomí o právech a hodnotách a jejich prosazování a obrana prostřednictvím podpory organizacím občanské společnosti;

 

h) financování technické a organizační podpory k provedení [nařízení (EU) č. 211/2011], čímž se podpoří výkon práva navrhovat iniciativy ze strany občanů a podpoří evropské občanské iniciativy;

 

i) podpora organizací občanské společnosti působících v oblastech, na něž se program vztahuje, a to na všech úrovních, jakož i rozvíjení kapacity evropských sítí a organizací občanské společnosti, pokud jde o přispění k rozvoji, zvyšování povědomí a sledování provádění práva, cílů politiky, hodnot a strategií Unie;

 

j) prohlubování znalostí o programu a šíření a přenositelnost jeho výsledků a posilování dosahu činností občanů a občanské společnosti, a to i zřizováním a podporou nezávislých kanceláří programu;

 

k) posilování kapacit a nezávislosti obránců lidských práv a organizací občanské společnosti sledujících situaci v oblasti právního státu a podpora činností na místní, regionální, celostátní a nadnárodní úrovni; 

 

l) podpora obrany oznamovatelů, včetně iniciativ a opatření k vytvoření bezpečných kanálů pro oznamování v rámci organizací a oznamování orgánům veřejné moci nebo jiným příslušným orgánům, stejně jako opatření na ochranu oznamovatelů před propouštěním, přeřazením na nižší pozici nebo jinými formami odvetných opatření, např. prostřednictvím informací a školení pro příslušné orgány veřejné moci a zúčastněné strany;

 

m) podpora iniciativ a opatření na prosazování a ochranu svobody a plurality sdělovacích prostředků a tvorba kapacit pro nové výzvy, jako jsou nová média a boj proti verbálním projevům nenávisti;

 

n) podpora a tvorba kapacit pro organizace občanské společnosti, které se zabývají podporou a sledováním integrity a korupce, transparentnosti a odpovědnosti veřejných orgánů;

 

o) podpora organizací občanské společnosti, které se zabývají ochranou a prosazováním základních práv, včetně podpory opatření zaměřených na zvyšování povědomí o základních právech a na podporu vzdělávání v oblasti lidských práv.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Hodnotící výbor může být složen z externích odborníků.

2.  Hodnotící výbor může být složen z externích odborníků. Složení hodnotícího výboru zajišťuje vyvážený počet mužů a žen. 

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Článek 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 14

Článek 14

Monitorování a vykazování

Monitorování a vykazování

1.  Ukazatele pro vykazování pokroku dosaženého při plnění specifických cílů programu stanovených v článku 2 jsou uvedeny v příloze II.

1.  Ukazatele pro vykazování pokroku dosaženého při plnění specifických cílů programu stanovených v článku 2 jsou uvedeny v příloze II. Údaje shromážděné pro účely monitorování a vykazování se v případě potřeby rozčlení podle pohlaví, věku, vzdělání a dalších relevantních faktorů.

2.  K zajištění účinného posouzení pokroku dosaženého v provádění programu při plnění jeho cílů je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16, aby v případě nutnosti rozvinula ustanovení monitorovacího a hodnotícího rámce, mimo jiné prostřednictví změn přílohy II za účelem přezkumu a doplnění těchto ukazatelů.

2.  K zajištění účinného posouzení pokroku dosaženého v provádění programu při plnění jeho cílů je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16, aby v případě nutnosti rozvinula ustanovení monitorovacího a hodnotícího rámce, mimo jiné prostřednictví změn přílohy II za účelem přezkumu a doplnění těchto ukazatelů.

3.  Systém vykazování výkonnosti zajistí, aby údaje pro monitorování provádění programu a jeho výsledků byly shromažďovány účinně, efektivně a včas. Za tímto účelem se příjemcům finančních prostředků Unie a členským státům uloží přiměřené požadavky na vykazování.

3.  Systém vykazování výkonnosti zajistí, aby údaje pro monitorování provádění programu a jeho výsledků byly shromažďovány účinně, efektivně a včas. Za tímto účelem se příjemcům finančních prostředků Unie a členským státům uloží přiměřené požadavky na vykazování. Komise zpřístupní uživatelsky vstřícné formáty a poskytne poradenství a podporu, zejména žadatelům a příjemcům, kteří nemusejí mít vždy dostatek zdrojů a zaměstnanců k plnění požadavků na vykazování.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise sdělí závěry hodnocení spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

4.  Komise sdělí závěry hodnocení spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Komise hodnocení zveřejní na svých internetových stránkách, kde bude snadno přístupné.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 16– – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Komise také zajistí včasnou spolupráci a výměnu názorů s Evropským parlamentem a Radou, zejména s Radou bude sdílet veškeré dokumenty ve stejném okamžiku jako s odborníky z členských států, a to včetně návrhů aktů v přenesené pravomoci, a odborníkům z Evropského parlamentu a Rady bude systematicky poskytovat přístup na setkání skupin odborníků Komise. Evropský parlament a Rada za tímto účelem obdrží plán zasedání na nadcházející měsíce a pozvánky na všechna setkání odborníků.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 16– – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě bez ohledu na možnost občanů EU a jiných zúčastněných stran vyjádřit do čtyř týdnů stanovisko k návrhu daného aktu v přenesené pravomoci.souvislosti s návrhem aktu může být konzultován Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Článek 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 18

Článek 18

Informace, komunikace a propagace

Informace, komunikace a propagace

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

2.  Komise provádí k programu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 2.

2.  Komise provádí k programu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně na místní, regionální, celostátní a evropské úrovni. Finanční zdroje vyčleněné na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 2.

 

2a.  Každý členský stát zřídí nezávislé vnitrostátní kontaktní místo, jehož úkolem je poskytovat zúčastněným stranám a příjemcům programu pokyny, praktické informace a pomoc týkající se všech aspektů programu a postupů podávání žádostí.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Příloha I

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příloha I

Příloha I

Činnosti programu

Činnosti programu

Specifické cíle programu uvedené v čl. 2 odst. 2 budou naplňovány zejména prostřednictvím podpory následujících činností:

Obecný cíl uvedený v čl. 2 odst. 1 a specifické cíle programu uvedené v čl. 2 odst. 2 budou naplňovány zejména prostřednictvím podpory následujících činností:

a)  zvyšování povědomí, šíření informací s cílem zlepšit znalost politik a práv v oblastech, na něž se program vztahuje;

a)  zvyšování povědomí, vzdělávání veřejnosti a šíření informací s cílem zlepšit znalost politik a práv v oblastech, na něž se program vztahuje;

b)  vzájemné učení prostřednictvím výměny osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami s cílem zlepšit znalosti a vzájemné porozumění a občanskou a demokratickou angažovanost;

b)  vzájemné učení prostřednictvím výměny osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami s cílem zlepšit znalosti a vzájemné porozumění a občanskou a demokratickou angažovanost;

c)  analytické a monitorovací činnosti1 s cílem zlepšit porozumění situaci v členských státech a na úrovni EU v oblastech, na něž se program vztahuje, jakož i zlepšit provádění práva a politik EU;

c)  analytické a monitorovací činnosti, podávání zpráv a činnosti v oblasti zastupování zájmů1 s cílem zlepšit porozumění situaci v členských státech a na úrovni EU v oblastech, na něž se program vztahuje, jakož i zlepšit provádění práva a politik EU;

d)  vzdělávání relevantních zúčastněných stran s cílem zlepšit znalost politik a práv v oblastech pokrytí;

d)  vzdělávání relevantních zúčastněných stran s cílem zlepšit jejich znalost politik a práv v příslušných oblastech a posílit jejich schopnost prosazovat tyto politiky a práva;

e)  vývoj a údržba nástrojů informačních a komunikačních technologií;

e)  vývoj a údržba nástrojů informačních a komunikačních technologií;

 

ea)  zvyšování povědomí veřejnosti o rizicích, pravidlech, zárukách a právech v souvislosti s ochranou osobních údajů, soukromím a digitální bezpečností a podpora porozumění těmto otázkám, stejně jako řešení falešných zpráv a cílených dezinformací prostřednictvím zvyšování povědomí, vzdělávání, studií a monitorovacích činností;

f)  posilování informovanosti občanů o evropské kultuře, historii a povědomí, jakož i pocitu sounáležitosti s Unií;

f)  posilování informovanosti občanů o evropské kultuře, historii a povědomí, jakož i pocitu sounáležitosti s Unií;

g)  spojování Evropanů různých národností a kultur tím, že je jim dána možnost účastnit se činností týkajících se partnerství měst;

g)  spojování Evropanů různých národností a kultur tím, že je jim dána možnost účastnit se činností týkajících se partnerství měst;

h)  podporování a usnadňování aktivní účasti na tvorbě demokratičtější Unie, jakož i povědomí o právech a hodnotách prostřednictvím podpory organizacím občanské společnosti;

h)  podporování a usnadňování aktivní a inkluzívní účasti na tvorbě demokratičtější Unie, jakož i povědomí o právech a hodnotách prostřednictvím podpory organizacím občanské společnosti, včetně organizací na místní, regionální, celostátní a nadnárodní úrovni, které sledují dodržování právního státu a základních práv v členském státě;

 

ha)  nové posilování povědomí občanů o jejich právech a povinnostech vyplývajících z evropského občanství, jako je právo cestovat, pracovat, studovat nebo žít v jiném členském státě, a to prostřednictvím informačních kampaní;

 

hb)  nové specializované školení pro pracovníky ve veřejném sektoru jednoho členského státu týkající se práv a povinností občanů jiných členských států, kteří žijí, pracují, studují nebo cestují v tomto členském státě, jakož i školení týkající se opatření zaručujících dodržování uvedených práv;

i)  financování technické a organizační podpory provádění nařízení [(EU) č. 211/2011], čímž se podpoří výkon práva navrhovat iniciativy ze strany občanů a podpory evropské občanské iniciativy;

i)  financování technické a organizační podpory k provedení [nařízení (EU) č. 211/2011], čímž se podpoří výkon práva navrhovat iniciativy ze strany občanů a podpoří evropské občanské iniciativy;

j)  rozvíjení kapacit evropských sítí na prosazování a další rozvoj práva, politických cílů a strategií Unie, jakož i podporování organizací občanské společnosti působících v oblastech, na něž se program vztahuje;

j)  zlepšovat kapacitu evropských sítí na propagaci, podporu a další rozvoj politik a cílů Unie,

k)  prohlubování znalostí o programu a šíření a přenositelnosti jeho výsledků a posilování dosahu na občany, mimo jiné vytvářením a podporováním sítě kanceláří / vnitrostátních kontaktních míst programu.

k)  prohlubování znalostí o programu a šíření a přenositelnosti jeho výsledků a posilování dosahu na občany, mimo jiné vytvářením a podporováním sítě kanceláří / vnitrostátních kontaktních míst programu.

 

ka)  posilování kapacity a nezávislosti organizací občanské společnosti a obránců lidských práv na místní, regionální, celostátní a nadnárodní úrovni sledujících dodržování právního státu a základních práv v členském státě;

 

kb)  nové vytvoření ochrany pro oznamovatele, včetně opatření k vytvoření bezpečných kanálů pro oznamování v rámci organizací a oznamování orgánům veřejné správy nebo jiným příslušným orgánům;

 

kc)  nová podpora svobody a plurality sdělovacích prostředků a budování kapacit pro nové úkoly, jako jsou nová média a boj proti verbálním projevům nenávisti;

 

kd)  budování kapacity orgánů veřejné správy s cílem zlepšit jejich transparentnost a odpovědnost a současné posilování organizací občanské společnosti, které podporují a monitorují transparentnost a odpovědnost těchto orgánů veřejné správy;

_________________

_________________

1 Tyto činnosti zahrnují například sběr údajů a statistiku; vypracování společných metodik a případně ukazatelů nebo měřítek; studie, výzkum, analýzy a průzkumy; hodnocení; posouzení dopadů; příprava a publikace pokynů, zpráv a vzdělávacích materiálů.

1 Tyto činnosti zahrnují například sběr údajů a statistiku; vypracování společných metodik a případně ukazatelů nebo měřítek; studie, výzkum, analýzy a průzkumy; hodnocení; posouzení dopadů; příprava a publikace pokynů, zpráv a vzdělávacích materiálů.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zavedení programu Práva a hodnoty

Referenční údaje

COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

LIBE

14.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

JURI

14.6.2018

Zpravodaj(ka)

Datum jmenování

Sylvia-Yvonne Kaufmann

9.7.2018

Datum přijetí

20.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

2

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ENF

Gilles Lebreton

PPE

József Szájer

3

0

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti (21.11.2018)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Zpravodaj: Josep-Maria Terricabras

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj podporuje cíl nového programu financování „Práva a hodnoty“, kterým je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU a Listině základních práv Evropské unie, mimo jiné podporou organizací občanské společnosti, za účelem zachování otevřených, demokratických a inkluzivních společností. Za tímto účelem Komise navrhuje, aby se spojily dva stávající programy „Práva, rovnost a občanství“ a „Evropa pro občany“ a byly nahrazeny novým programem a aby tento nový program byl spolu s programem Spravedlnost součástí nového rozpočtu fondu EU pro spravedlnost, práva a hodnoty. Zpravodaj se však domnívá, že výše ambicí návrhu Komise by měla být vyšší. Zejména navrhuje přidání čtvrté složky zaměřené na opatření na podporu demokracie, základních práv a právního státu (složka Hodnoty Unie). Navrhuje rovněž mechanismus podmíněnosti, pomocí kterého se Komise v případě nepřímého řízení zdrojů, a pokud je příjemcem orgán státní správy – kdy má oprávněný důvod domnívat se, že všeobecný nedostatek týkající se hodnot zakotvených v článku 2 SEU v dotčeném členském státě ovlivňuje nebo může ovlivnit ochranu finančních zájmů Unie –, může uchýlit k přímému řízení. Dále navrhuje, aby pracovní programy, které provádějí nový program „Práva a hodnoty“ v souladu s článkem 110 finančního nařízení, byly přijaty prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, aby se umožnila lepší kontrola ze strany Parlamentu. A na závěr si klade otázku, proč některé rozlišující prvky stávajících programů, jako je boj proti xenofobii nebo podpora dobrovolnické činnosti na úrovni EU, byly ve stávajícím návrhu opomenuty. Proto předkládá pozměňovací návrhy, které mají tyto prvky znovu zavést a obecně mají návrh zlepšit s cílem dosáhnout větší účinnosti při vytváření autentické evropské kultury práv a hodnot.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Právní stát, jak je zakotven v článku 2 SEU, je páteří evropské demokracie a jednou ze základních hodnot Evropské unie vyplývající z ústavních tradic společných všem členským státům. Plné dodržování a prosazování právního státu a demokracie je základní podmínkou pro budování důvěry občanů v Unii. Dodržování právního státu v rámci Unie je také předpokladem pro ochranu základních práv, jakož i pro prosazování všech práv a povinností vyplývajících ze Smluv.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Způsob uplatňování zásady právního státu v členských státech hraje klíčovou úlohu při zajišťování vzájemné důvěry mezi členskými státy a jejich právními systémy.některých členských státech dochází bohužel k porušování hodnot a zásad zakotvených ve Smlouvách, k čemuž se přidává závažné porušování dohod přijatých orgány Unie, jakož i nové překážky bránící plnému uplatňování práva Unie. Opatření na podporu dodržování základních práv, demokracie a právního státu na místní, regionální, vnitrostátní a nadnárodní úrovni by proto měla být podporována Unií.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Tyto práva a hodnoty musí být nadále prosazovány a posiloványsdíleny mezi občany a obyvateli a stát se středobodem projektu EU. Proto se v rozpočtu Unie vytvoří nový Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty, který bude zahrnovat programy Práva a hodnoty a Spravedlnost. V době, kdy evropské společnosti čelí extremismu, radikalismu a rozkolům, je nanejvýš důležité prosazovat, posilovat a bránit spravedlnost, práva a hodnoty EU: lidská práva, úctu k lidské důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost a právní stát. Bude to mít zásadní a bezprostřední dopad na politický, sociální, kulturní a hospodářský život v Unii. Jako součást nového fondu bude program Spravedlnost i nadále podporovat další rozvoj unijního prostoru práva a přeshraniční spolupráci. Program Práva a hodnoty spojí dohromady program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/20138 a program Evropa pro občany zavedený nařízením Rady (EU) č. 390/20149 (dále jen „předchozí programy“).

(2)  Tyto práva a hodnoty musí být nadále kultivovány, chráněnyprosazovány mezi občany a obyvateli a stát se středobodem projektu EU. Proto se v rozpočtu Unie vytvoří nový Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty, který bude zahrnovat programy Práva a hodnoty a Spravedlnost. V době, kdy evropské společnosti čelí extremismu, radikalismu, nadměrnému populismu a rozkolům, je nanejvýš důležité prosazovat, posilovat a bránit spravedlnost, práva a hodnoty EU: lidská práva, úctu k lidské důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost a právní stát. Klíčové je také vytvoření prostředí umožňujícího mírový demokratický dialog mezi zastánci různých názorů. Bude to mít zásadní a bezprostřední dopad na politický, sociální, kulturní a hospodářský život v Unii. Jako součást nového fondu bude program Spravedlnost i nadále podporovat další rozvoj unijního prostoru práva a přeshraniční spolupráci. Program Práva a hodnoty spojí dohromady program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/20138 a program Evropa pro občany zavedený nařízením Rady (EU) č. 390/20149 (dále jen „předchozí programy“) a bude uzpůsoben tak, aby řešil nové výzvy pro evropské hodnoty.

_________________

_________________

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se zavádí program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se zavádí program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

9 Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na období 2014–2020 (Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3).

9 Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na období 2014–2020 (Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3).

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty a jeho dva jednotlivé programy financování se budou zaměřovat přednostně na osoby a subjekty, které přispívají k tomu, aby naše společné hodnoty, práva a bohatá rozmanitost byly živoucí a dynamické. Konečným cílem je podpořit a zachovat právem se řídící, spravedlivou, inkluzivní a demokratickou společnost. To zahrnuje dynamickou občanskou společnost podněcující demokratickou, občanskou a společenskou účast obyvatel a podporování bohaté rozmanitosti evropské společnosti, založené na naší společné historii a paměti. Článek 11 Smlouvy o Evropské unii dále uvádí, že orgány dávají vhodnými způsoby občanům a reprezentativním sdružením možnost projevovat a veřejně vyměňovat své názory na všechny oblasti činnosti Unie.

(3)  Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty a jeho dva jednotlivé programy financování se budou zaměřovat na osoby a subjekty, které přispívají k tomu, aby naše společné hodnoty, práva a bohatá rozmanitost byly živoucí a dynamické. Konečným cílem je podpořit a zachovat právem se řídící, spravedlivou, otevřenou, inkluzivní a demokratickou společnost prostřednictvím financování činností, které podporují dynamickou, dobře rozvinutou, odolnou, soběstačnou a posílenou občanskou společnost, včetně prosazování a ochrany našich společných hodnot, jež pěstuje mír a demokratickou, občanskou a společenskou účast obyvatel a rozvíjí bohatou rozmanitost evropské společnosti, založenou na našich společných hodnotách, historii a paměti. Článek 11 Smlouvy o Evropské unii vyžaduje, aby orgány vedly otevřený, transparentní a pravidelný dialog s občanskou společností a dávaly vhodnými způsoby občanům a reprezentativním sdružením možnost projevovat a veřejně vyměňovat své názory na všechny oblasti činnosti Unie. Komise by měla udržovat pravidelný dialog s příjemci programu Práva a hodnoty a s dalšími příslušnými zúčastněnými stranami vytvořením skupiny pro občanský dialog.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Program Práva a hodnoty (dále jen „program“) by měl umožnit rozvoj součinnosti za účelem řešení problémů, které jsou společné v souvislosti s prosazováním a ochranou hodnot a dosažením kritického rozměru pro zajištění hmatatelných výsledků v praxi. Mělo by se toho dosáhnout tím, že se bude navazovat na kladné zkušenosti z předchozích programů. Tím bude umožněno plné využití potenciálu součinnosti za účelem účinnější podpory oblastí politiky, na něž se program vztahuje, a zvýšení jejich potenciálu oslovit lidi. Má-li být tento program účinný, měl by zohledňovat zvláštní povahu jednotlivých politik, jejich rozdílné cílové skupiny a jejich zvláštní potřeby prostřednictvím uzpůsobených přístupů.

(4)  Program Práva a hodnoty (dále jen „program“) by měl řešit nejdůležitější problémy v souvislosti s prosazováním a ochranou hodnot, přičemž by měl zohledňovat skutečnost, že problémy jednotlivých států Unie se mohou lišit.zájmu zajištění konkrétního dopadu by program měl navázat na zkušenosti předchozích programů. Měl by rovněž využít součinnosti s jinými politikami a programy Unie a dalších aktérů. To by mělo zvýšit jejich účinnost a účelnost, jakož i jejich potenciál oslovit lidi. Má-li být tento program účinný, měl by zohledňovat zvláštní povahu jednotlivých politik, jejich rozdílné cílové skupiny a jejich zvláštní potřeby prostřednictvím uzpůsobených přístupů.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Právní stát, jak je zakotven v článku 2 SEU, je páteří evropské demokracie a jednou ze základních hodnot Evropské unie vyplývající z ústavních tradic společných všem členským státům. Plné dodržování a prosazování právního státu a demokracie je základní podmínkou pro budování důvěry občanů v Unii. Dodržování právního státu v rámci Unie je také předpokladem pro ochranu základních práv, jakož i pro prosazování všech práv a povinností vyplývajících ze Smluv. Způsob uplatňování zásady právního státu v členských státech hraje klíčovou úlohu při zajišťování vzájemné důvěry mezi členskými státy a jejich právními systémy. Opatření na podporu dodržování základních práv, demokracie a právního státu na místní, regionální, vnitrostátní a nadnárodní úrovni by proto měla být podporována Unií.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Je zapotřebí nejrůznějších opatření a koordinovaného úsilí, aby se Evropská unie přiblížila svým občanům. Propojení občanů při projektech partnerství měst nebo sítí měst a podporování organizací občanské společnosti v oblastech pokrytých programem přispěje ke zvýšení angažovanosti občanů ve společnosti a v konečném důsledku k jejich zapojení do demokratického života Unie. Také činnosti na podporu vzájemného porozumění, rozmanitosti, dialogu a respektování druhých podpoří pocit sounáležitosti a evropské identity, založený na společném porozumění evropským hodnotám, kultuře, dějinám a dědictví. Zejména je důležité prosazovat větší pocit sounáležitosti k Unii a hodnotám Unie u občanů nejvzdálenějších regionů EU vzhledem k jejich odlehlosti a vzdálenosti od kontinentální Evropy.

(5)  Je zapotřebí nejrůznějších opatření a koordinovaného úsilí, aby se Evropská unie přiblížila svým občanům. Propojení občanů při projektech partnerství měst nebo sítí měst a podporování organizací občanské společnosti v oblastech pokrytých programem přispěje ke zvýšení angažovanosti občanů ve společnosti a v konečném důsledku k jejich zapojení do demokratického života Unie. Také činnosti na podporu vzájemného porozumění, rozmanitosti, dialogu, sociálního začleňování a respektování druhých podpoří pocit sounáležitosti a evropské identity, založený na společném porozumění evropským hodnotám, kultuře, dějinám a dědictví. Zejména je důležité prosazovat větší pocit sounáležitosti k Unii a hodnotám Unie u občanů nejvzdálenějších regionů EU vzhledem k jejich odlehlosti a vzdálenosti od kontinentální Evropy.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Činnosti související s posilováním historického povědomí a kritického pohledu na historickou paměť Evropy jsou nutné k tomu, aby si občané byli vědomi společné historie coby základu společné budoucnosti, morálního účelu a sdílených hodnot. Je zapotřebí rovněž zohlednit význam historických, kulturních a mezikulturních aspektů, jakož i vazby mezi historickým povědomím a vytvářením evropské identity a pocitu sounáležitosti.

(6)  Činnosti související s posilováním historického povědomí a kritického pohledu na historickou paměť Evropy jsou důležité, aby si občané byli vědomi společné historie a základních hodnot coby základu společné budoucnosti, morálního účelu a sdílených hodnot. Je zapotřebí rovněž zohlednit význam historických, kulturních a mezikulturních aspektů, jakož i vazby mezi historickým povědomím a vytvářením evropské identity založené na rozmanitosti, solidaritě a pocitu sounáležitosti.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Svoboda projevu a informací je zakotvena v Listině základních práv Evropské unie. Svobodný přístup k informacím, hodnocení podmínek pro práci sdělovacích prostředků a odpovědné a bezpečné využívání informačních a komunikačních sítí jsou přímo spojeny se svobodným veřejným názorem a jsou zásadní podmínkou pro zaručení funkční demokracie. Je třeba, aby veřejnost získala mediální gramotnost nezbytnou pro kritické myšlení a rozlišování a schopnost analyzovat složitou realitu, rozeznávat rozdíly mezi názory a fakty a odolávat veškerým formám podněcování k nenávisti. Za tímto účelem by Unie měla podporovat rozvoj mediální gramotnosti všech občanů bez ohledu na jejich věk, a to prostřednictvím odborné přípravy, zvyšování povědomí, studií a dalších příslušných činností.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Nezávislé subjekty zabývající se dodržováním lidských práv a organizace občanské společnosti hrají zásadní roli tím, že prosazují a chrání společné hodnoty Unie podle článku 2 Smlouvy o EU a zvyšují povědomí o nich, a rovněž přispíváním k účinnému požívání práv v rámci práva Unie, včetně Listiny základních práv Evropské unie. Jak je uvedeno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018, dostatečná finanční podpora je klíčem k rozvoji příznivého a udržitelného prostředí pro organizace občanské společnosti, jejichž role je díky tomu posílena a které pak mohou vykonávat své funkce nezávisle a účinně. Finanční prostředky z EU by v rámci doplnění úsilí vynakládaného na vnitrostátní úrovni měly tudíž přispět k podpoře, posílení postavení a tvorbě kapacit nezávislých organizací občanské společnosti, které se zabývají prosazováním lidských práv, jejichž činnosti pomáhají strategickému vymáhání práv vyplývajících z práva EU a Listiny základních práv Evropské unie, mimo jiné prostřednictvím propagačních a kontrolních činností, jakož i k prosazování a ochraně společných hodnot Unie a ke zvyšování povědomí o nich na vnitrostátní úrovni.

(18)  Nezávislé subjekty zabývající se dodržováním lidských práv a organizace občanské společnosti hrají zásadní roli tím, že prosazují a chrání společné hodnoty Unie podle článku 2 Smlouvy o EU a zvyšují povědomí o nich, a rovněž přispíváním k účinnému požívání práv v rámci práva Unie, včetně Listiny základních práv Evropské unie. Jak je uvedeno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2018, dostatečná finanční podpora je klíčem k rozvoji příznivého a udržitelného prostředí pro organizace občanské společnosti, jejichž role je díky tomu posílena a které pak mohou vykonávat své funkce nezávisle a účinně. Finanční prostředky z EU by v rámci doplnění úsilí vynakládaného na vnitrostátní úrovni měly tudíž přispět k podpoře, posílení postavení a tvorbě kapacit nezávislých organizací občanské společnosti, které se zabývají prosazováním hodnot Unie, jako jsou demokracie, právní stát a základní práva, jejichž činnosti pomáhají strategickému vymáhání práv vyplývajících z práva EU a Listiny základních práv Evropské unie, mimo jiné prostřednictvím propagačních a kontrolních činností, jakož i k prosazování a ochraně společných hodnot Unie a ke zvyšování povědomí o nich na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Program by měl být otevřen za určitých podmínek pro účast členům Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), kteří jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), a členům ESVO, kteří nejsou členy EHP, a jiným evropským zemím. Přistupující země, kandidátské a potenciální kandidátské země využívající předvstupní strategie by rovněž měly být schopny účastnit se programu.

(20)  Program by měl být s ohledem na provádění specifických cílů prosazování rovnosti a práv, angažovanosti občanů a jejich účasti na demokratickém životě Unie a boje proti násilí proti rizikovým skupinám otevřen za určitých podmínek pro účast členům Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), kteří jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), a členům ESVO, kteří nejsou členy EHP, a jiným evropským zemím. Přistupující země, kandidátské a potenciální kandidátské země využívající předvstupní strategie by rovněž měly být schopny účastnit se programu.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Aby se zajistilo účinné přidělování finančních prostředků ze souhrnného rozpočtu Unie, je zapotřebí zajistit evropskou přidanou hodnotu všech prováděných činností, jejich doplňkovost s činnostmi členských států, přičemž se usiluje o soulad, doplňkovostsoučinnost mezi finančními programy, které podporují vzájemně související oblasti politiky,to zejména v rámci Fondu pro spravedlnost, práva a hodnoty – a tudíž s programem Spravedlnost – jakož i s programem Kreativní Evropa,Erasmus+cílem těžit z potenciálních průniků v oblastech kultury, médií, umění, vzděláváníkreativity. Je nutné vytvořit součinnost s ostatními evropskými programy financování, zejména v oblasti zaměstnanosti, vnitřního trhu, podnikání, mládeže, zdraví, občanství, spravedlnosti, migrace, bezpečnosti, výzkumu, inovací, technologií, průmyslu, soudržnosti, turismu, vnějších vztahů, obchodu a rozvoje.

(21)  Aby se zajistilo účinné přidělování finančních prostředků ze souhrnného rozpočtu Unie, je zapotřebí zajistit evropskou přidanou hodnotu všech prováděných činností, včetně činností uskutečňovaných na místní, regionálnívnitrostátní úrovni, jejichž cílem je propagaceochrana hodnot zakotvených v článku 2 Smlouvy o Evropské unii. Komise má usilovat o soudržnost, součinnostdoplňkovostopatřeními členských států a s dalšími finančními programy, které podporují oblasti politiky, jež úzce souvisejí s Fondem pro spravedlnost, práva a hodnoty, včetně programu Kreativní Evropa a Erasmus+, jakož i s příslušnými politikami Unie.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Na tento program se vztahuje nařízení (EU, Euratom) č. [nové finanční nařízení] („finanční nařízení“). Stanoví pravidla pro plnění rozpočtu Unie, včetně pravidel týkajících se grantů, cen, zadávání veřejných zakázek, nepřímého plnění, , finančních nástrojů a rozpočtových záruk.

(23)  Na tento program se vztahuje nařízení (EU, Euratom) č. [nové finanční nařízení] („finanční nařízení“). Stanoví pravidla pro plnění rozpočtu Unie, včetně pravidel týkajících se grantů, cen, zadávání veřejných zakázek, nepřímého plnění, finančních nástrojů a rozpočtových záruk. Je nezbytné zajistit, aby postupy a požadavky na poskytnutí grantů programu byly uživatelsky vstřícné pro potenciální příjemce, včetně základních organizací občanské společnosti na místní úrovni, a aby zajišťovaly plnou transparentnost využívání zdrojů, řádné finanční řízení a obezřetné využívání zdrojů.rámci provádění tohoto programu by měla být převedena do praxe a dále posílena pravidla týkající se možnosti financování místních, regionálních, vnitrostátních a nadnárodních organizací občanské společnosti prostřednictvím víceletých grantů na provozní náklady, grantů přidělovaných na kaskádovém principu a ustanovení zajišťujících rychlé a pružné postupy pro udělování grantů, jako je dvoustupňový postup podávání žádostí a uživatelsky vstřícné žádosti a podávání zpráv.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Druhy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by se měly vybírat na základě toho, nakolik jsou schopny dosáhnout specifických cílů opatření a přinést výsledky, přičemž se přihlíží zejména k nákladům na kontrolní opatření, administrativní zátěži a očekávanému riziku nesouladu. Mělo by to zahrnovat zvážení použití jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 finančního nařízení. V souladu s finančním nařízením, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201320, nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9521, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 a nařízením Rady (EU) 2017/193923 mají být finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených či nesprávně použitých finančních prostředků a případného ukládání správních sankcí. Zejména může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 správní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné činy poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/137124. V souladu s finančním nařízením musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva.

(24)  Druhy financování a způsoby provádění podle tohoto nařízení by se měly vybírat na základě toho, nakolik jsou schopny dosáhnout specifických cílů opatření a přinést výsledky, přičemž se přihlíží zejména k nákladům na kontrolní opatření, administrativní zátěži pro Komisi a příjemce, kapacitě potenciálních příjemců a očekávanému riziku nesouladu. Při tom by se mělo zvážit využití jednorázových částek, paušálních sazeb, jednotkových nákladů a finanční podpory pro třetí strany, jakož i financování nesouvisejícího s náklady, jak je uvedeno v čl. 125 odst. 1 finančního nařízení. Měla by být přijímána kritéria pro spolufinancování v nepeněžité formě, a to i v podobě dobrovolné práce, od nichž by mohlo být upuštěno v případech omezeného doplňkového financování. V souladu s finančním nařízením, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201320, nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9521, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 a nařízením Rady (EU) 2017/193923 mají být finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených či nesprávně použitých finančních prostředků a případného ukládání správních sankcí. Zejména může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 správní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné činy poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/137124. V souladu s finančním nařízením musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva.

_________________

_________________

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

21 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

21 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

22 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

22 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

23 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

23 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a)  Za účelem zvýšení dostupnosti a poskytnutí pokynů a praktických informací týkajících se programu by měla být v členských státech zřízena kontaktní místa, jež by poskytovala pomoc příjemcům i žadatelům. 

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Třetí země, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), se mohou účastnit programů Unie v rámci spolupráce zavedené podle Dohody o EHP, která stanoví provádění programů na základě rozhodnutí přijatého podle uvedené dohody. Třetí země se mohou programu rovněž zúčastnit na základě jiných právních nástrojů. Toto nařízení by mělo obsahovat zvláštní ustanovení za účelem udělení nezbytných práv a přístupu příslušné schvalující osobě, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), jakož i Evropskému účetnímu dvoru, aby mohly komplexně vykonávat své pravomoci.

(25)  Pokud jde o provádění specifických cílů v oblasti prosazování rovnosti a práv, podpory angažovanosti a účasti občanů na demokratickém životě Unie a boje proti násilí proti rizikovým skupinám, mohou se třetí země, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), účastnit programů Unie v rámci spolupráce zavedené podle Dohody o EHP, která stanoví provádění programů na základě rozhodnutí přijatého podle uvedené dohody. Třetí země se mohou programu rovněž zúčastnit na základě jiných právních nástrojů. Toto nařízení by mělo obsahovat zvláštní ustanovení za účelem udělení nezbytných práv a přístupu příslušné schvalující osobě, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), jakož i Evropskému účetnímu dvoru, aby mohly komplexně vykonávat své pravomoci.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o ukazatele uvedené v článcích 14 a 16 a v příloze II. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(30)  Za účelem provedení programu a zajištění účinného posouzení pokroku dosaženého při plnění jeho cílů by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o pracovní programy uvedené v článku 13 a ukazatele uvedené v článcích 14 a 16 a v příloze II. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(viz pozměňovací návrhy k 31. bodu odůvodnění a k článkům 13, 16 a 19)

Odůvodnění

Pracovní programy by měly být přijaty prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, a tento bod odůvodnění je tudíž třeba odpovídajícím způsobem upravit. Měl by být rovněž uveden do souladu s formulací týkající se přenesení pravomocí uvedeného v článku 16.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.

vypouští se

(viz pozměňovací návrhy k 30. bodu odůvodnění a k článkům 13, 16 a 19)

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění je třeba vypustit, neboť návrh by neměl obsahovat žádný odkaz na prováděcí akty.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Stanoví cíle programu, rozpočet na období 2021–2027, formy financování z prostředků Unie a pravidla pro poskytování tohoto financování.

Stanoví cíle a oblast působnosti programu, rozpočet na období 2021–2027, formy financování z prostředků Unie a podmínky pro poskytování tohoto financování.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Obecným cílem programu je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU, mimo jiné prostřednictvím podporování organizací občanské společnosti, za účelem zachování otevřených, demokratických a inkluzivních společností.

1.  Obecným cílem programu je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU, zejména prostřednictvím podporování organizací občanské společnosti na místní, vnitrostátní a nadnárodní úrovni, za účelem zachování otevřených, na právech založených, demokratických, rovnoprávných a inkluzivních společností.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  prosazování a ochrana základních práv a hodnot, demokracie a právního státu na místní, regionální, vnitrostátní a nadnárodní úrovni (složka Hodnoty Unie);

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 2a

 

Složka Hodnoty Unie

 

V rámci specifických cílů stanovených v čl. 2 odst. 2 písm. -a) se program zaměří na:

 

a)  ochranu a podporu:

 

i)  demokracie a právního státu, včetně zaručení nezávislosti soudnictví,

 

ii)  dostupnosti a účinnosti soudní ochrany nestrannými soudy, včetně ochrany základních práv, včasného a správného vykonávání rozsudků, účinnosti vyšetřování, stíhání nebo trestání porušení zákona,

 

ii)  transparentnosti veřejných orgánů a zákazu jejich svévolného rozhodování, a to včetně donucovacích orgánů;

 

b)  poskytování podpory nezávislým obráncům lidských práv a organizacím občanské společnosti, které se zabývají monitorováním dodržování právního státu;

 

c)  poskytování podpory na ochranu oznamovatelů a iniciativám, které prosazují transparentnost, odpovědnost, integritu a odstranění korupce a střetů zájmů v rámci veřejných orgánů;

 

d)  ochranu a podporu základních práv, včetně upevňování svobody projevu, pokojného shromažďování nebo sdružování, svobody a plurality sdělovacích prostředků, včetně investigativní žurnalistiky, akademické svobody, svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení a práva na soukromí a rodinný život;

 

e)  podporu, posílení postavení a tvorbu kapacit nezávislých organizací občanské společnosti činných v oblastech uvedených v písm. a) až d) tohoto článku.

(viz pozměňovací návrhy k bodu odůvodnění 4a (nový), čl. 2 odst. 2 písm. -a) (nové), článku 6 a příloze I)

Odůvodnění

Nový program by měl zahrnovat specifický cíl zaměřený na podporu demokracie, základních práv a právního státu (složka Hodnoty Unie).

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V rámci specifického cíle stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. a) se program zaměří na:

V rámci obecného cíle stanoveného v čl. 2 odst. 1 a v rámci specifického cíle stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. a) se program zaměří na:

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  předcházení nerovnosti a diskriminaci osob na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a boj proti nim a podporu komplexních politik k prosazování rovnosti žen a mužů a antidiskriminace a jejich širokého uplatňování, jakož i na politiky v oblasti boje proti rasismu a všem formám nesnášenlivosti;

a)  předcházení nerovnosti a diskriminaci osob na základě pohlaví, genderu, rasy nebo sociálního, kulturního či etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a boj proti nim a podporu komplexních politik k prosazování rovnosti žen a mužů a antidiskriminace a jejich širokého uplatňování, jakož i na politiky v oblasti boje proti rasismu, xenofobii, homofobii a všem dalším formám nesnášenlivosti;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znovu zavádí prvky programu Práva, rovnost a občanství.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  prosazování rovnosti jako všeobecného základního práva a základní hodnoty Unie;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  ochranu a prosazování práv dítěte, práv osob se zdravotním postižením, práv spojených s občanstvím Unie a práva na ochranu osobních údajů.

b)  ochranu a prosazování práv dítěte, práv osob se zdravotním postižením, práv spojených s občanstvím Unie a práva na ochranu soukromí a osobních údajů; zvyšování povědomí o těchto právech.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znovu zavádí prvky programu Práva, rovnost a občanství.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V rámci specifického cíle stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. b) se program zaměří na:

V rámci obecného cíle stanoveného v čl. 2 odst. 1 a v rámci specifického cíle stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. b) se program zaměří na:

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zvýšení chápání Unie, její historie, kulturního dědictvírozmanitosti ze strany občanů;

a)  zvýšení chápání Unie, její integrace, historie, orgánů, hodnot, cíle a kulturního dědictví, jež utvářejí evropskou identitu v její rozmanitosti, ze strany občanů;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znovu zavádí prvky programu Evropa pro občany.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podporu výměn a spolupráce mezi občany různých zemí; podporu občanské a demokratické účasti umožňující občanům a zájmovým svazům sdělovat a veřejně vyměňovat stanoviska ke všem oblastem činnosti Unie.

b)  podporu výměn a spolupráce mezi občany různých zemí; podporu občanské a demokratické účasti umožňující občanům a zájmovým svazům sdělovat a veřejně vyměňovat stanoviska ke všem oblastem činnosti Unie s cílem zvýšit porozumění pluralitní a participativní demokracii, právnímu státu a základním právům a hodnotám;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) podporu občanské a demokratické účasti na úrovni Unie umožňující občanům a zájmovým svazům sdělovat a veřejně vyměňovat stanoviska ke všem oblastem činnosti Unie a diskutovat o budoucnosti evropské integrace;

(viz pozměňovací návrh k čl. 4 odst. 1 písm. b))

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb) podporu příležitostí ke společenské, mezikulturní a mezináboženské angažovanosti a dobrovolnictví na úrovni Unie;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znovu zavádí prvky programu Evropa pro občany.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  předcházení všem formám násilí na dětech, mladých lidech a ženách a na jiných rizikových skupinách a boj proti nim;

a)  předcházení všem formám násilí, především na dětech, mladých lidech a ženách a na všech ostatních rizikových skupinách a boj proti nim;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Článek 6

Znění navržené Komisí