Postup : 2018/0207(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0468/2018

Predkladané texty :

A8-0468/2018

Rozpravy :

PV 16/01/2019 - 31
CRE 16/01/2019 - 31

Hlasovanie :

PV 17/01/2019 - 10.10
CRE 17/01/2019 - 10.10
Vysvetlenie hlasovaní
PV 17/04/2019 - 8.15

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0040
P8_TA(2019)0407

SPRÁVA     ***I
PDF 2081kWORD 342k
17.12.2018
PE 628.434v03-00 A8-0468/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Bodil Valero

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (*):

Sylvie Guillaume, Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Sirpa Pietikäinen, Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

(*) Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJKYNI POSKYTLI PODNETY
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 STANOVISKO Výboru pre ústavné veci
 STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0383),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 16 ods. 2, 19 ods. 2, 21 ods. 2, 24, 167 a 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0234/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z..., (1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ..., (2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, Výboru pre rozpočet, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre právne veci a Výboru pre ústavné veci (A8-0468/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty

ktorým sa zriaďuje program Občania, rovnosť,práva a hodnoty

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V súlade s článkom 2 Zmluvy o Európskej únii: „Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.“ V článku 3 sa ďalej uvádza, že „cieľom Únie je presadzovať mier, svoje hodnoty a blaho svojich národov“ a že okrem iného „rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva“. Tieto hodnoty sa opätovne potvrdzujú a stanovujú v právach, slobodách a zásadách zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.

(1)  V súlade s článkom 2 Zmluvy o Európskej únii: „Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Spomedzi týchto práv a hodnôt je v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv najmä ľudská dôstojnosť primárnym základom všetkých základných ľudských práv. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.“ V článku 3 sa ďalej uvádza, že „cieľom Únie je presadzovať mier, svoje hodnoty a blaho svojich národov“ a že okrem iného „rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva“. Tieto hodnoty sa opätovne potvrdzujú a stanovujú v právach, slobodách a zásadách zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť osobitný význam ľudskej dôstojnosti a zohľadniť jej začlenenie do úvodného článku Charty základných práv EÚ.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1a)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 30. mája 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch zdôraznil význam horizontálnych zásad, ktoré by mali byť základom viacročného finančného rámca (VFR) a všetkých súvisiacich politík Únie vrátane presadzovania cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja do všetkých politík a iniciatív Únie v rámci budúceho VFR, pričom prízvukoval, že odstránenie diskriminácie je nevyhnutné na splnenie záväzkov Únie v prospech inkluzívnej Európy, a vyjadril poľutovanie nad nedostatočným uplatňovaním hľadiska rodovej rovnosti a záväzkov v oblasti rodovej rovnosti v politikách Únie, ako sa uvádza v návrhoch VFR.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1b)  Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 vyjadril podporu programom v oblastiach kultúry, vzdelávania, médií, mládeže, športu, demokracie, občianstva a občianskej spoločnosti, ktoré jasne preukázali svoju európsku pridanú hodnotu a sú stále obľúbené u prijímateľov, a zdôraznil, že silnejšiu a ambicióznejšiu Úniu možno dosiahnuť len vtedy, ak sa jej poskytne viac finančných prostriedkov, ktoré jej to umožnia, a odporúčal zriadiť interný Európsky fond pre demokraciu, riadený Komisiou, na silnejšiu podporu občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia v oblasti demokracie a ľudských práv. Mali by sa nepretržite podporovať súčasné politiky, zvýšiť zdroje pre hlavné programy Únie a vyčleniť dodatočné finančné prostriedky na ďalšie povinnosti.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Je nevyhnutné, aby sa tieto práva a hodnoty naďalej podporovali presadzovali a zdieľali medzi občanmi a národmi a aby boli stredobodom projektu EÚ. Preto sa v rozpočte EÚ vytvorí nový Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý bude pozostávať z programu Práva a hodnoty a programu Spravodlivosť. V čase, keď európske spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizmu a rozdeleniu, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým podporovať, posilňovať a obhajovať spravodlivosť, práva a hodnoty EÚ: ľudské práva, úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát. Toto úsilie zásadne a priamo ovplyvní politický, sociálny, kultúrny a hospodársky život v EÚ. Súčasťou nového fondu bude program Spravodlivosť, ktorý bude pokračovať v podpore ďalšieho rozvoja únijného priestoru spravodlivosti a cezhraničnej spolupráce. Program Práva a hodnoty spojí program Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 - 2020 ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/20138 a program Európa pre občanov ustanovený nariadením Rady (EÚ) č. 390/20149, (ďalej „predchádzajúce programy“).

(2)  Je nevyhnutné, aby Únia a každý člensky štát tieto práva a hodnoty vo všetkých svojich politikách konzistentne naďalej aktívne rozvíjali, chránili, podporovali, presadzovali a zdieľali medzi občanmi a národmi a aby boli stredobodom projektu EÚ, pretože úpadok týchto práv a hodnôt v ktoromkoľvek členskom štáte môže mať nepriaznivé účinky na Úniu ako celok. Preto sa v rozpočte EÚ vytvorí nový Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý bude pozostávať z programu Práva a hodnoty a programu Spravodlivosť. V čase, keď európske spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizmu a rozdeleniu a nestále sa zmenšujúcemu priestoru pre nezávislú občiansku spoločnosť, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým podporovať, posilňovať a obhajovať spravodlivosť, práva a hodnoty EÚ: ľudské práva, úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť, nediskrimináciu a právny štát. Toto úsilie zásadne a priamo ovplyvní politický, sociálny, kultúrny a hospodársky život v EÚ. Súčasťou nového fondu bude program Spravodlivosť, ktorý bude pokračovať v podpore ďalšieho rozvoja únijného priestoru spravodlivosti a cezhraničnej spolupráce. Program Občania, rovnosť, práva a hodnoty(ďalej len „program“) spojí program Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 2020 ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/20138 a program Európa pre občanov ustanovený nariadením Rady (EÚ) č. 390/20149 (ďalej „predchádzajúce programy“) a bude prispôsobený tak, aby riešil nové výzvy pre európske hodnoty.

__________________

__________________

8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).

8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).

9 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje program „Európa pre občanov“ na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 3).

9 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje program „Európa pre občanov“ na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 3).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty a jeho dva podkladové programy financovania budú zamerané najmä na ľudí a subjekty, ktoré prispievajú k tomu, aby boli naše spoločné hodnoty, práva a bohatá rozmanitosť zavedené do praxe a dobre fungujúce. Hlavným cieľom je podporiť a zachovať na právach založenú, rovnocennú, inkluzívnu a demokratickú spoločnosť. To zahŕňa dynamickú občiansku spoločnosť podnecujúcu demokratickú, občiansku a spoločenskú účasť obyvateľov a podporujúcu bohatú rozmanitosť európskej spoločnosti na základe našej spoločnej histórie a pamäte. V článku 11 Zmluvy o Európskej únii sa ďalej uvádza, že orgány vhodnými spôsobmi poskytnú občanom a zastupujúcim združeniam možnosť vyjadrovať a verejne si vymieňať svoje názory na všetky oblasti činnosti Únie.

(3)  Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty a jeho dva podkladové programy financovania budú zamerané na ľudí a subjekty, ktoré prispievajú k tomu, aby boli naše spoločné hodnoty, rovnosť, práva a bohatá rozmanitosť zavedené do praxe a aby boli dobre fungujúce. Hlavným cieľom je podporiť a zachovať na právach založenú, rovnocennú, otvorenú, inkluzívnu a demokratickú spoločnosť prostredníctvom financovania činností, ktoré podporujú dynamickú, dobre rozvinutú, odolnú a silnú občiansku spoločnosť vrátane presadzovania podpory a ochrany našich spoločných hodnôt a ktoré podnecujú demokratickú, občiansku a spoločenskú účasť obyvateľov a posilňujú mier a živia bohatú rozmanitosť európskej spoločnosti na základe našich spoločných hodnôt, histórie a pamäte. V článku 11 Zmluvy o Európskej únii sa vyžaduje, aby inštitúcie udržiavali otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s občianskou spoločnosťou a dávali občanom a reprezentatívnym združeniam primeraným spôsobom možnosť verejne vyjadrovať a vymieňať si názory na všetky oblasti činnosti Únie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3 a)  Komisia by mala zabezpečiť pravidelný, otvorený a transparentný dialóg s prijímateľmi programu a ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami zriadením skupiny pre občiansky dialóg. Skupina pre občiansky dialóg by mala prispievať k výmene skúseností a osvedčených postupov a k diskusii o politickom vývoji v oblastiach a cieľoch programu a súvisiacich oblastiach. Skupina pre občiansky dialóg by mala pozostávať z organizácií, ktoré boli vybrané tak, aby získali operačný alebo akčný grant v rámci programu, a iných organizácií a zainteresovaných strán, ktoré prejavili záujem o program alebo prácu v tejto oblasti politiky, ale nie sú nevyhnutne podporované programom.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Program Práva a hodnoty (ďalej len „program“) by mal umožniť rozvoj synergií s cieľom riešiť otázky spoločné pre podporu a ochranu hodnôt a nadobudnúť zásadný rozmer na dosiahnutie konkrétnych výsledkov v danej oblasti. Malo by sa to dosiahnuť nadviazaním na pozitívne skúsenosti z predchádzajúcich programov. Tým bude umožnené plné využitie potenciálu synergií s cieľom účinnejšie podporiť oblasti politiky, na ktoré sa program vzťahuje, a zvýšiť ich potenciál osloviť ľudí. Ak má byť program účinný, mal by zohľadňovať špecifickú povahu jednotlivých politík, ich rozdielne cieľové skupiny a ich osobitné potreby prostredníctvom špeciálne prispôsobených prístupov.

(4)  Program by mal umožniť rozvoj synergií s cieľom riešiť otázky spoločné pre podporu a ochranu hodnôt zakotvených v zmluvách a nadobudnúť zásadný rozmer na dosiahnutie konkrétnych výsledkov v danej oblasti. Malo by sa to dosiahnuť nadviazaním na pozitívne skúsenosti z predchádzajúcich programov a ich ďalším rozvíjaním. Tým bude umožnené plné využitie potenciálu synergií s cieľom účinnejšie podporiť oblasti politiky, na ktoré sa program vzťahuje, a zvýšiť ich potenciál osloviť ľudí. Ak má byť program účinný, mal by zohľadňovať špecifickú povahu jednotlivých politík, ich rozdielne cieľové skupiny a ich osobitné potreby a možnosti na účasť prostredníctvom špeciálne prispôsobených a cielených prístupov vrátane presadzovania akéhokoľvek druhu rovnosti a rodovej rovnosti v jeho rámci.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Úplné rešpektovanie a podpora právneho štátu a demokracie sú základom pre budovanie dôvery občanov v Úniu. Rešpektovanie zásad právneho štátu v rámci Únie je nevyhnutným predpokladom ochrany základných práv, ako aj dodržiavania všetkých práv a povinností zakotvených v zmluvách. Spôsob uplatňovania zásad právneho štátu v jednotlivých členských štátoch zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi a ich právnymi systémami. Program by mal preto presadzovať a chrániť základné práva, demokraciu a zásady právneho štátu na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  Právny štát je hodnota Únie zakotvená v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, ktorá zahŕňa zásady zákonnosti vrátane transparentného, zodpovedného, demokratického a pluralistického procesu prijímania zákonov; právnej istoty; zákazu svojvoľných výkonných právomocí; účinnú súdnu ochranu nezávislými súdmi vrátane ochrany základných práv; a oddelenia právomocí a rovnosť pred zákonom.

Odôvodnenie

Spravodajkyňa navrhuje lepšie preskúmať a zdôrazniť synergie medzi programom a návrhom nariadenia o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, ktorý predložila Európska komisia.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Na to, aby sa Európska únia priblížila občanom, sú potrebné rôzne akcie a koordinované úsilie. Nadväzovanie kontaktov medzi občanmi pri projektoch partnerských miest alebo v rámci sietí miest a podpora organizácií občianskej spoločnosti v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, prispeje k zvýšeniu angažovanosti občanov v spoločnosti a v konečnom dôsledku k ich zapojeniu do demokratického života Únie. Podpora činností presadzujúcich vzájomné porozumenie, rozmanitosť, dialóg a rešpektovanie iných takisto prispeje k posilneniu pocitu spolupatričnosti a európskej identity opierajúceho sa o spoločné chápanie európskych hodnôt, kultúry, histórie a dedičstva. Podpora silnejšieho pocitu spolupatričnosti k Únii a jej hodnôt je obzvlášť dôležitá medzi občanmi najvzdialenejších regiónov EÚ v dôsledku ich odľahlosti a vzdialenosti od kontinentálnej Európy.

(5)  Na to, aby sa Európska únia priblížila občanom, posilnila sa demokratická účasť a zlepšilo postavenie občanov, aby mohli využívať svoje práva spojené s európskym občianstvom, sú potrebné rôzne akcie a koordinované úsilie zamerané na vyvážené rovnomerné geografické rozdelenie. Nadväzovanie kontaktov medzi občanmi pri projektoch partnerských miest alebo v rámci sietí miest a podpora organizácií občianskej spoločnosti na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, prispeje k zvýšeniu angažovanosti občanov v spoločnosti a v konečnom dôsledku k ich aktívnemu zapojeniu do demokratického života Únie, ako aj k tvorbe politického programu Únie. Podpora činností presadzujúcich vzájomné porozumenie, medzikultúrny dialóg, kultúrnu a jazykovú rozmanitosť, zmierenie, sociálne začlenenie a rešpektovanie iných takisto prispeje k posilneniu pocitu spolupatričnosti k Únii a spoločného občianstva v rámci európskej identity opierajúceho sa o spoločné chápanie európskych hodnôt, kultúry, histórie a dedičstva. Podpora silnejšieho pocitu spolupatričnosti k Únii a jej hodnôt je obzvlášť dôležitá medzi občanmi najvzdialenejších regiónov EÚ v dôsledku ich odľahlosti a vzdialenosti od kontinentálnej Európy.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Zvyšujúca sa pluralita a globálne migračné trendy zvyšujú význam medzikultúrneho a medzináboženského dialógu v našich spoločnostiach. Prostredníctvom programu by sa mal plne podporovať medzikultúrny a medzináboženský dialóg ako súčasť sociálnej harmónie v Európe a ako kľúčový prvok na podporu sociálneho začlenenia a súdržnosti. Zatiaľ čo medzináboženský dialóg by mohol pomôcť zdôrazniť pozitívny prínos náboženstva k sociálnej súdržnosti, v dôsledku náboženskej negramotnosti hrozí, že sa vytvoria podmienky pre zneužívanie náboženského cítenia medzi obyvateľstvom. Program by mal preto podporovať projekty a iniciatívy, ktoré rozvíjajú náboženskú gramotnosť, podporujú medzináboženský dialóg a vzájomné porozumenie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Činnosti súvisiace s posilňovaním historického povedomia a kritický pohľad na historickú pamäť Európy sú potrebné na to, aby si občania boli vedomí spoločnej histórie ako základu spoločnej budúcnosti, morálneho účelu a spoločných hodnôt. Do úvahy by sa mal taktiež vziať význam historických, kultúrnych a medzikultúrnych aspektov, ako aj väzby medzi historickým povedomím a vytváraním európskej identity a pocitom spolupatričnosti.

(6)  Činnosti súvisiace s posilňovaním historického povedomia a kritické a kreatívne myslenie v súvislosti s historickou pamäťou Európy sú potrebné na to, aby si občania, najmä mladí ľudia, boli vedomí svojej spoločnej histórie ako základu spoločnej budúcnosti. Do úvahy by sa mal taktiež vziať význam historických, sociálnych, kultúrnych a medzikultúrnych aspektov, tolerancie a dialógu, aby sa podporil spoločný základ vychádzajúci zo spoločných hodnôt, solidarity, rozmanitosti a mieru, ako aj väzby medzi historickým povedomím a vytváraním európskej identity a pocitom spolupatričnosti.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Občania by mali byť lepšie informovaní aj o svojich právach vyplývajúcich z únijného občianstva a mali mať pozitívny náhľad na život, cestovanie, štúdium, prácu a dobrovoľníctvo v inom členskom štáte, a mali by mať pocit, že môžu požívať a uplatňovať všetky svoje práva spojené s občianstvom a očakávať rovnaký prístup, plnú vymáhateľnosť a ochranu svojich práv bez akejkoľvek diskriminácie, bez ohľadu na to, kde v Únii sa nachádzajú. V súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ je potrebné podporovať občiansku spoločnosť a zabezpečiť tak presadzovanie a ochranu spoločných hodnôt EÚ a zvyšovanie informovanosti o nich, a zároveň tým prispieť k účinnému uplatňovaniu práv podľa práva Únie.

(7)  Občania Únie nie sú dostatočne informovaní o svojich právach vyplývajúcich z únijného občianstva, napríklad o práve hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu a voľbách do orgánov samosprávy obcí alebo o práve získať konzulárnu ochranu veľvyslanectiev iných členských štátov. Občania by mali byť lepšie informovaní o týchto právach a mali mať pozitívny náhľad na život, cestovanie, štúdium, prácu a dobrovoľníctvo v inom členskom štáte, a mali by mať pocit, že môžu požívať a uplatňovať všetky svoje práva spojené s občianstvom a očakávať rovnaký prístup, plnú vymáhateľnosť a ochranu svojich práv bez akejkoľvek diskriminácie, bez ohľadu na to, kde v Únii sa nachádzajú. V súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ je potrebné posilňovať občiansku spoločnosť na všetkých úrovniach a zabezpečiť tak presadzovanie a ochranu spoločných hodnôt EÚ a zvyšovanie informovanosti o nich, a zároveň tým prispieť k účinnému uplatňovaniu práv podľa práva Únie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Uznesenie Európskeho parlamentu z 2. apríla 2009 o svedomí Európy a totalitných režimoch a závery Rady z 9. a 10. júna 2011 o pamäti o zločinoch spáchaných totalitnými režimami v Európe zdôrazňujú význam udržiavania živej pamäti o minulosti ako nástroja budovania spoločnej budúcnosti a zdôrazňujú význam úlohy Únie pri uľahčovaní, zdieľaní a podpore kolektívnej pamäti o týchto zločinoch, a to aj s cieľom oživiť spoločnú pluralitnú a demokratickú európsku identitu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Rovnosť žien a mužov je základnou hodnotou a cieľom Európskej únie. Ak dochádza k diskriminácii žiennerovnému zaobchádzaniu s nimi, porušujú sa tým ich základné práva a bráni im toich plnej politickej, sociálnej a ekonomickej účasti na živote spoločnosti. Existencia štrukturálnych a kultúrnych bariér okrem toho bráni dosiahnutiu skutočnej rodovej rovnosti. Presadzovanie rodovej rovnosti vo všetkých činnostiach Únie je preto prioritnou činnosťou Únie a hybnou silou hospodárskeho rastu a v rámci tohto programu by malo byť podporované.

(8)  Rodová rovnosť je základnou hodnotou a cieľom Európskej únie. V článku 8 tohto nariadenia sa Únii zveruje úloha, ktorou je odstraňovanie nerovností a podpora rovnosti medzi mužmi a ženami vo všetkých jej činnostiach. Celkový pokrok v oblasti rodovej rovnosti je však veľmi pomalý, pozri index rodovej rovnosti 2017, ktorý uverejnil Európsky inštitút pre rodovú rovnosť. Základné práva žien sú porušované často tichou a skrytou prierezovou diskrimináciou žien a nerovnakým zaobchádzaním so ženami a dievčatami, ako aj rôznymi formami násilia páchaného na ženách, čo im bráni v plnej politickej, spoločenskej a ekonomickej účasti na živote spoločnosti. Existencia politických, štrukturálnych a kultúrnych bariér okrem toho bráni dosiahnutiu skutočnej rodovej rovnosti. Presadzovanie rodovej rovnosti vo všetkých činnostiach Únie podporovaním cieľov v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a nediskriminácie a aktívnym odstraňovaním stereotypov a takisto riešením tichej diskriminácie je preto kľúčovou činnosťou Únie a hybnou silou hospodárskeho rastu a v rámci tohto programu by malo byť podporované.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Rodovo motivované násilie a násilie voči deťom a mladým ľuďom predstavuje vážne porušenie základných práv a neprimerane ovplyvňuje ženy a dievčatá. K násiliu dochádza v celej Únii, a to vo všetkých sociálnych a hospodárskych súvislostiach, a má vážne dôsledky pre fyzické a duševné zdravie obetí, ako aj pre spoločnosť ako celok. Obeťami násilia sa ľahko stávajú najmä deti, mladí ľudia a ženy, a to najmä v rámci blízkych vzťahov. Mali by sa prijať opatrenia na podporu práv dieťaťa a prispieť k ochrane detí pred ujmou a násilím, ktoré ohrozujú ich telesné a duševné zdravie a predstavujú porušenie ich práv na rozvoj, ochranu a dôstojnosť. Boj proti všetkým formám násilia, posilňovanie prevencie a ochrana a podpora obetí sú prioritami Únie, ktoré pomáhajú napĺňať základné práva jednotlivcov a prispievajú k rovnosti medzi ženami a mužmi. Tieto priority by sa mali podporovať v rámci programu.

(9)  Rodovo motivované násilie a násilie voči deťom, mladým a starším ľuďom, osobám so zdravotným postihnutím, utečencom a migrantom a voči členom rôznych menšinových skupín, ako sú príslušníci etnických menšín a LGBTQI osoby, predstavuje vážne porušenie základných práv. K násiliu dochádza v celej Únii, a to vo všetkých sociálnych a hospodárskych súvislostiach, a má vážne dôsledky pre fyzické a duševné zdravie obetí, ako aj pre spoločnosť ako celok. Boj proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti si vyžaduje viacrozmerný prístup zahŕňajúci právne, vzdelávacie a zdravotné aspekty vrátane sexuálnych a reprodukčných práv, hospodárskych a iných spoločenských aspektov, ako je podpora organizácií pre práva žien, poskytovanie poradenstva a pomoci a projekty zamerané na dosiahnutie cieľa väčšej rodovej rovnosti v spoločnosti. Je potrebné aktívne bojovať proti škodlivým stereotypom a normám už od raného veku, ako aj všetkým formám nenávistných prejavov a násilia na internete. Mali by sa prijať opatrenia na podporu práv dieťaťa a prispieť k ochrane detí pred ujmou a násilím, ktoré ohrozujú ich telesné a duševné zdravie a predstavujú porušenie ich práv na rozvoj, ochranu a dôstojnosť. V Dohovore Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulskom dohovore) sa vymedzuje „násilie na ženách“ ako „všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote”. Boj proti všetkým formám násilia, posilňovanie a prevencia a ochrana a podpora obetí sú prioritami Únie, ktoré pomáhajú napĺňať základné práva jednotlivcov a prispievajú k rovnosti medzi ženami a mužmi. Tieto priority by sa mali podporovať v rámci programu. Prevencia a podpora práv obetí by mali byť navrhnuté v spolupráci s cieľovou skupinou a malo by sa zabezpečiť, aby spĺňali osobitné potreby viacnásobne zraniteľných osôb.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Ženy bez dokladov sú obzvlášť zraniteľné, pokiaľ ide o násilie, sexuálne zneužívanie a chýbajúci prístup k podpore. Je rozhodujúce, aby sa zaviedol prístup zameraný na obete a všetkým ženám v Únii sa poskytli primerané podporné služby bez ohľadu na ich pobytový status. Potreba zohľadňovať rodové hľadisko v azylových konaniach je veľmi dôležitá z hľadiska prierezovej práce a môže prispieť k prehlbovaniu rodovej rovnosti.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Silná politická vôľa a koordinované opatrenia založené na metódach a výsledkoch predchádzajúcich programov Daphne, programu Práva, rovnosť a občianstvo a programu Spravodlivosť sú potrebné na predchádzanie všetkým formám násilia a boj proti nim a na ochranu obetí. Predovšetkým program Daphne, z ktorého sú poskytované finančné prostriedky na podporu obetí násilia a na boj proti násiliu páchanému na ženách, deťoch a mladých ľuďoch, je od svojho začiatku v roku 1997 naozaj úspešný, a to pokiaľ ide o pozitívnu odozvu naň zo strany zainteresovaných strán (verejných orgánov, akademických inštitúcií a mimovládnych organizácií), ako aj účinnosť financovaných projektov. V rámci programu sa financovali projekty na zvyšovanie informovanosti, poskytovanie služieb podpory pre obete, podporu činností mimovládnych organizácií pôsobiacich v teréne. Zaoberal sa všetkými formami násilia, napríklad domácim násilím, sexuálnym násilím, obchodovaním s ľuďmi, ako aj novoobjavujúcimi sa formami násilia, napríklad kyberšikanovaním. Preto je dôležité pokračovať vo všetkých týchto akciách a náležite zohľadniť tieto výsledky a získané poznatky pri implementovaní programu.

(10)  Silná politická vôľa a koordinované opatrenia založené na metódach a výsledkoch predchádzajúcich programov Daphne, programu Práva, rovnosť a občianstvo a programu Spravodlivosť sú potrebné na predchádzanie všetkým formám násilia a boj proti nim a na ochranu obetí. Predovšetkým program Daphne, z ktorého sú poskytované finančné prostriedky na podporu obetí násilia a na boj proti násiliu páchanému na ženách, deťoch a mladých ľuďoch, je od svojho začiatku v roku 1997 naozaj úspešný, a to pokiaľ ide o pozitívnu odozvu naň zo strany zainteresovaných strán (verejných orgánov, akademických inštitúcií a mimovládnych organizácií), ako aj účinnosť financovaných projektov. V rámci programu sa financovali projekty na zvyšovanie informovanosti, poskytovanie služieb podpory pre obete, podporu činností mimovládnych organizácií pôsobiacich v teréne. Zaoberal sa všetkými formami násilia, napríklad domácim násilím, sexuálnym násilím, obchodovaním s ľuďmi, prenasledovaním, škodlivými tradičnými praktikami ako mrzačenie ženských pohlavných orgánov, ako aj novoobjavujúcimi sa formami násilia, napríklad kyberšikanovaním či kybernetickým obťažovaním. Preto je dôležité pokračovať vo všetkých týchto akciách s pridelenými nezávislými rozpočtovými prostriedkami na program Daphne a náležite zohľadniť tieto výsledky a získané poznatky pri implementovaní programu.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Zákaz diskriminácie je základným princípom Únie. V článku 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovujú opatrenia na boj proti diskriminácii založenej na pohlaví, rasovom alebo etnickom pôvode, náboženstve alebo viere, postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii. Nediskriminácia je zakotvená aj v článku 21 charty. Do úvahy treba brať osobitné znaky rôznych podôb diskriminácie a súčasne vypracovať primerané opatrenia na predchádzanie diskriminácii z jedného alebo viacerých dôvodov a boj proti nej. Program by mal podporovať opatrenia na prevenciu diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, nenávisti voči moslimom a iných foriem neznášanlivosti a boj proti nim. V tejto súvislosti by sa osobitná pozornosť mala venovať aj predchádzaniu všetkým formám násilia a nenávisti, segregácie a stigmatizácie a boju proti nim, ako aj boju proti šikanovaniu, obťažovaniu a netolerantnému zaobchádzaniu. Program by sa mal implementovať vzájomne podporujúcim spôsobom s ostatnými činnosťami Únie, ktoré majú rovnaké ciele, najmä s činnosťami uvedenými v oznámení Komisie z 5. apríla 2011 s názvom „Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020“10 a v odporúčaní Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch11.

(11)  Zákaz diskriminácie je základným princípom Únie. V článku 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovujú opatrenia na boj proti diskriminácii založenej na pohlaví, rasovom alebo etnickom pôvode, náboženstve alebo viere, postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii. Nediskriminácia je zakotvená aj v článku 21 charty. Do úvahy treba brať osobitné znaky rôznych podôb diskriminácie vrátane priamej, nepriamej a štrukturálnej diskriminácie a súčasne vypracovať primerané opatrenia na predchádzanie diskriminácii z jedného alebo viacerých dôvodov a boj proti nej. Program by mal podporovať opatrenia na prevenciu diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, afrofóbie, antisemitizmu, protirómskych nálad, nenávisti voči moslimom, homofóbie a iných foriem neznášanlivosti, či už online alebo offline, voči osobám patriacim k menšinám, a to s prihliadnutím na to, že ženy čelia diskriminácii na viacerých úrovniach. V tejto súvislosti by sa osobitná pozornosť mala venovať aj predchádzaniu všetkým formám násilia a nenávisti, segregácie a stigmatizácie a boju proti nim, ako aj boju proti šikanovaniu, obťažovaniu a netolerantnému zaobchádzaniu. Program by sa mal implementovať vzájomne podporujúcim spôsobom s ostatnými činnosťami Únie, ktoré majú rovnaké ciele, najmä s činnosťami uvedenými v oznámení Komisie z 5. apríla 2011 s názvom „Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020“10 a v odporúčaní Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch11.

__________________

__________________

10 COM(2011)173.

10 COM(2011)173.

11 Ú. v. EÚ C 378, 24.12.2013, s. 1.

11 Ú. v. EÚ C 378, 24.12.2013, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Prekážky súvisiace s postojmi a prostredím, ako aj nedostatočná prístupnosť bránia plnému a efektívnemu zapojeniu osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti na základe rovnoprávnosti s ostatnými. Ľudia so zdravotným postihnutím čelia prekážkam, ktoré im okrem iného bránia v prístupe na trh práce, vo využívaní inkluzívneho a kvalitného vzdelávania, v možnosti predchádzať chudobe a sociálnemu vylúčeniu, v prístupe ku kultúrnym iniciatívam a k médiám alebo vo využívaní ich politických práv. Ako zmluvná strana Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) sa Únia spolu so všetkými svojimi členskými štátmi zaviazala podporovať, chrániť a zabezpečiť plné a rovnocenné užívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím. Ustanovenia dohovoru UNCRPD sa stali neoddeliteľnou súčasťou právneho poriadku Únie.

(12)  Prekážky súvisiace s postojmi a prostredím, ako aj nedostatočná prístupnosť bránia plnému a efektívnemu zapojeniu osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti na základe rovnoprávnosti s ostatnými. Ľudia so zdravotným postihnutím vrátane tých, ktorí majú dlhodobé fyzické, duševné, intelektuálne alebo zmyslové postihnutie, čelia prekážkam, ktoré im okrem iného bránia v prístupe na trh práce, vo využívaní inkluzívneho a kvalitného vzdelávania, v možnosti predchádzať chudobe a sociálnemu vylúčeniu, v prístupe ku kultúrnym iniciatívam a k médiám alebo vo využívaní ich politických práv. Ako zmluvná strana Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) sa Únia spolu so všetkými svojimi členskými štátmi zaviazala podporovať, chrániť a zabezpečiť plné a rovnocenné užívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím. Ustanovenia dohovoru UNCRPD, ktorého vykonávanie je povinné, sa stali neoddeliteľnou súčasťou právneho poriadku Únie. V tejto súvislosti by mal program venovať osobitnú pozornosť a financie aktivitám na zvyšovanie informovanosti o problémoch, ktorým čelia osoby so zdravotným postihnutím pri plnom zapojení sa do spoločnosti a pri uplatňovaní svojich práv ako rovnocenných občanov.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie (právo na súkromie) je základným právom zakotveným v článku 7 Charty základných práv. Ochrana osobných údajov je základným právom zakotveným v článku 8 Charty základných práv a článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov podlieha kontrole nezávislých orgánov dohľadu. Právny rámec Únie, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67912 a smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/68013, obsahujú ustanovenia na zabezpečenie účinnej ochrany práva na ochranu osobných údajov. Tieto právne nástroje zverujú vnútroštátnym orgánom dohľadu nad ochranou údajov úlohu, ktorou je podpora informovanosti verejnosti a pochopenia rizík, pravidiel, záruk a práv v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Vzhľadom na význam práva na ochranu osobných údajov v dobe rýchleho technologického vývoja by Únia mala byť schopná zvyšovať informovanosť, vypracúvať štúdie a vykonávať ďalšie príslušné činnosti.

(13)  Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie (právo na súkromie) je základným právom zakotveným v článku 7 Charty základných práv. Ochrana osobných údajov je základným právom zakotveným v článku 8 Charty základných práv a článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov podlieha kontrole nezávislých orgánov dohľadu. Právny rámec Únie, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67912 a smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/68013, obsahujú ustanovenia na zabezpečenie účinnej ochrany práva na ochranu osobných údajov. Tieto právne nástroje zverujú vnútroštátnym orgánom dohľadu nad ochranou údajov úlohu, ktorou je podpora informovanosti verejnosti a pochopenia rizík, pravidiel, záruk a práv v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Vzhľadom na význam práva na ochranu osobných údajov v dobe rýchleho technologického vývoja by Únia mala byť schopná zvyšovať informovanosť, podporovať organizácie občianskej spoločnosti pri zasadzovaní sa za ochranu osobných údajov v súlade s normami Únie, vypracúvať štúdie a vykonávať ďalšie príslušné činnosti.

__________________

__________________

12 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88.

12 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88.

13 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89 – 131.

13 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89 – 131.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Sloboda prejavu a právo na informácie sú zakotvené v Charte základných práv Európskej únie. Slobodný prístup k informáciám, hodnotenie rámcových podmienok pre médiá a zodpovedné a bezpečné využívanie informačných a komunikačných sietí sú priamo spojené so slobodným rozvojom verejnej mienky a sú nevyhnutné na zaručenie fungujúcej demokracie. Je potrebné, aby verejnosť získala zručnosti v oblasti mediálnej gramotnosti, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska kritického myslenia, úsudku a schopnosti analyzovať zložitú realitu, rozpoznať rozdiely medzi názormi a faktami a odolať každej forme podnecovania k nenávisti. Na tento účel by mala Únia podporovať rozvoj mediálnej gramotnosti pre všetkých občanov bez ohľadu na ich vek, a to prostredníctvom odbornej prípravy, zvyšovania informovanosti, štúdií a iných relevantných činností.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Článok 24 ZFEÚ ukladá Európskemu parlamentu a Rade povinnosť prijať ustanovenia o postupoch a podmienkach potrebných na iniciatívu občanov v zmysle článku 11 Zmluvy o Európskej únii. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením [Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/201114. Program by mal podporovať financovanie technickej a organizačnej podpory vykonávania nariadenia [(EÚ) č. 211/2011], čím by sa podporil výkon práva občanov začať podporovať európske iniciatívy občanov.

(14)  Európska iniciatíva občanov je prvým nadnárodným nástrojom participatívnej demokracie, ktorý vytvára priame spojenie medzi európskymi občanmi a inštitúciami Únie. Článok 24 ZFEÚ ukladá Európskemu parlamentu a Rade povinnosť prijať ustanovenia o postupoch a podmienkach potrebných na iniciatívu občanov v zmysle článku 11 Zmluvy o Európskej únii. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením [Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/201114. Program by mal podporovať financovanie technickej a organizačnej podpory vykonávania nariadenia [(EÚ) č. 211/2011], čím by sa podporil výkon práva občanov začať, podporovať európske iniciatívy občanov a podnecovať iných, aby ich podporovali .

_________________

_________________

14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011, s. 1).

14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Podľa článkov 8 a 10 ZFEÚ by sa programom malo podporovať zohľadnenie hľadiska rodovej rovnosti a cieľov v oblasti nediskriminácie vo všetkých jeho činnostiach.

(15)  Podľa článkov 8 a 10 ZFEÚ by sa programom malo podporovať zohľadnenie hľadiska rodovej rovnosti a cieľov v oblasti nediskriminácie vo všetkých jeho činnostiach a v prípade potreby by sa malo tiež podporovať rodové rozpočtovanie a posúdenie vplyvu na rodovú rovnosť v rámci celého rozpočtového procesu Únie. Správne uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti si vyžaduje rodové rozpočtovanie vo všetkých relevantných rozpočtových riadkoch a vyčlenenie primeraných prostriedkov pre rozpočtové riadky venované podpore rodovej rovnosti a boju proti diskriminácii na základe rodovej príslušnosti a transparentnosť týchto rozpočtových riadkov. Na konci obdobia financovania by mali byť jednotlivé projekty, ako aj samotný program vyhodnotené s cieľom určiť, do akej miery dodržiavali uvedené zásady.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  V súlade s aktmi Únie týkajúcimi sa rovnakého zaobchádzania zriadili členské štáty nezávislé orgány na podporu rovnakého zaobchádzania, označované ako „orgány pre rovnosť“, s cieľom bojovať proti diskriminácii na základe rasového a etnického pôvodu, ako aj pohlavia. Mnohé členské štáty však prekročili rámec týchto požiadaviek a zabezpečili, aby sa orgány pre rovnosť mohli zaoberať aj diskrimináciou na základe iných dôvodov, ako je vek, sexuálna orientácia, náboženstvo alebo viera, zdravotné postihnutie alebo iné dôvody. Orgány pre rovnosť zohrávajú kľúčovú úlohu pri presadzovaní rovnosti a zabezpečovaní účinného uplatňovania právnych predpisov o rovnakom zaobchádzaní, a to najmä poskytovaním nezávislej pomoci obetiam diskriminácie, vykonávaním nezávislých prieskumov týkajúcich sa diskriminácie, uverejňovaním nezávislých správ a vydávaním odporúčaní v akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa diskriminácie v ich krajine. Je nevyhnutné, aby sa v tejto súvislosti práca orgánov pre rovnosť koordinovala na úrovni Únie. V roku 2007 vznikla sieť EQUINET. Jeho členmi sú vnútroštátne orgány na podporu rovnakého zaobchádzania podľa ustanovení v smerniciach Rady 2000/43/ES15 a 2004/113/ES16 a v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES17 a 2010/41/EÚ18. EQUINET má výnimočné postavenie, keďže je jediným subjektom zabezpečujúcim koordináciu činností medzi orgánmi pre rovnosť. Táto koordinačná činnosť siete EQUINET je kľúčovou pre riadne vykonávanie právnych predpisov Únie v oblasti boja proti diskriminácii v členských štátoch a mala by sa podporovať v rámci programu.

(17)  V súlade s aktmi Únie týkajúcimi sa rovnakého zaobchádzania zriadili členské štáty nezávislé orgány na podporu rovnakého zaobchádzania, označované ako „orgány pre rovnosť“, s cieľom bojovať proti diskriminácii na základe rasového a etnického pôvodu, ako aj pohlavia. Mnohé členské štáty však prekročili rámec týchto požiadaviek a zabezpečili, aby sa orgány pre rovnosť mohli zaoberať aj diskrimináciou na základe iných dôvodov, ako je jazyk, vek, sexuálna orientácia, náboženstvo alebo viera, zdravotné postihnutie alebo iné dôvody. Orgány pre rovnosť zohrávajú kľúčovú úlohu pri presadzovaní rovnosti a zabezpečovaní účinného uplatňovania právnych predpisov o rovnakom zaobchádzaní, a to najmä poskytovaním nezávislej pomoci obetiam diskriminácie, vykonávaním nezávislých prieskumov týkajúcich sa diskriminácie, uverejňovaním nezávislých správ a vydávaním odporúčaní v akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa diskriminácie v ich krajine. Je nevyhnutné, aby sa v tejto súvislosti práca všetkých týchto príslušných orgánov pre rovnosť koordinovala na úrovni Únie. V roku 2007 vznikla sieť EQUINET. Jeho členmi sú vnútroštátne orgány na podporu rovnakého zaobchádzania podľa ustanovení v smerniciach Rady 2000/43/ES15 a 2004/113/ES16 a v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES17 a 2010/41/EÚ18. Komisia prijala 22. júna 2018 odporúčanie o normách pre orgány pre rovnosť, ktoré sa zaoberá ich mandátom, nezávislosťou, účinnosťou, koordináciou a spoluprácou. EQUINET má výnimočné postavenie, keďže je jediným subjektom zabezpečujúcim koordináciu činností medzi orgánmi pre rovnosť. Táto koordinačná činnosť siete EQUINET je kľúčovou pre riadne vykonávanie právnych predpisov Únie v oblasti boja proti diskriminácii v členských štátoch a mala by sa podporovať v rámci programu.

__________________

__________________

15 Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22).

15 Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22).

16 Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37).

16 Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37).

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23).

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23).

18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS (Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1).

18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS (Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  S cieľom zvýšiť dostupnosť a poskytnúť nestranné usmernenia a praktické informácie v súvislosti so všetkými aspektami programu by sa mali v členských štátoch zriadiť kontaktné miesta, ktoré by poskytovali pomoc prijímateľom aj žiadateľom. Kontaktné miesta programu by mali byť schopné vykonávať svoje funkcie nezávisle, bez priamej podriadenosti alebo zasahovania orgánov verejnej moci do rozhodovania. Je možné, aby kontaktné miesta programu riadili členské štáty alebo organizácie občianskej spoločnosti či ich konzorciá. Kontaktné miesta programu nemajú žiadnu zodpovednosť za výber projektov;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Nezávislé orgány pre ľudské práva organizácie občianskej spoločnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore, ochrane a zvyšovaní povedomia o spoločných hodnotách Únie v súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ a pri prispievaní k účinnému uplatňovaniu práv vyplývajúcich z práva Únie vrátane Charty základných práv EÚ. Ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018, náležitá finančná podpora je kľúčom k rozvoju priaznivého a udržateľného prostredia pre organizácie občianskej spoločnosti, ktorých úloha sa tak posilní a umožní im to nezávislé a účinné plnenie si svojich funkcií. Doplnením úsilia vynakladaného na vnútroštátnej úrovni by financovanie z prostriedkov EÚ preto malo prispieť k podpore, posilneniu postavenia a tvorbe kapacít nezávislých organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblasti presadzovania ľudských práv, ktorých činnosti napomáhajú pri strategickom presadzovaní práv vyplývajúcich z práva EÚ a Charty základných práv EÚ, a to aj propagačnou a kontrolnou činnosťou, ako aj presadzovaním a ochranou spoločných hodnôt Únie a zvyšovaním povedomia o nich na vnútroštátnej úrovni.

(18)  Nezávislé orgány pre ľudské práva, organizácie občianskej spoločnosti a obhajcovia ľudských práv zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore, ochrane a zvyšovaní povedomia o spoločných hodnotách Únie v súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ a pri prispievaní k účinnému uplatňovaniu práv vyplývajúcich z práva Únie vrátane Charty základných práv EÚ. Ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu z 19. apríla 2018, zvýšenie finančných prostriedkov a náležitá finančná podpora je kľúčom k rozvoju priaznivého a udržateľného prostredia pre organizácie občianskej spoločnosti, ktorých úloha sa tak posilní a umožní im to nezávislé a účinné plnenie si svojich funkcií. Doplnením úsilia vynakladaného na vnútroštátnej úrovni by financovanie z prostriedkov EÚ, a to aj prostredníctvom primeraného základného financovania a možností zjednodušeného vykazovania nákladov, finančných pravidiel a postupov, preto malo prispieť k podpore, posilneniu postavenia a tvorbe kapacít nezávislých organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblasti presadzovania hodnôt Únie, ako sú demokracia, právny štát a základné práva, ktorých činnosti napomáhajú pri strategickom presadzovaní práv vyplývajúcich z práva EÚ a Charty základných práv EÚ, a to aj propagačnou a kontrolnou činnosťou, ako aj presadzovaním a ochranou spoločných hodnôt Únie a zvyšovaním povedomia o nich na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Komisia by mala zabezpečiť celkovú konzistentnosť, komplementárnosť a súčinnosť s prácou orgánov, úradov a agentúr Únie, najmä s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť a Agentúrou pre základné práva, a mala by zhodnotiť prácu iných vnútroštátnych a medzinárodných aktérov v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú ciele programu.

(19)  Komisia by mala zabezpečiť celkovú konzistentnosť, komplementárnosť a súčinnosť s prácou orgánov, úradov a agentúr Únie, najmä s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť a Agentúrou pre základné práva, a mala by zhodnotiť prácu iných vnútroštátnych a medzinárodných aktérov v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú ciele programu. Komisia by mala aktívne usmerňovať účastníkov tohto programu, aby využívali správy a zdroje vytvorené týmito orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, ako sú nástroje na rodové rozpočtovanie a posúdenie vplyvu na rodovú rovnosť vytvorené Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19 a)  Komplexný mechanizmus Únie v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv by mal zaručiť pravidelné a rovnaké preskúmanie všetkých členských štátov a poskytovať potrebné informácie na aktiváciu opatrení týkajúcich sa všeobecných nedostatkov v oblasti hodnôt Únie v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Na programe by sa za určitých podmienok mali mať možnosť zúčastniť členovia Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktorí sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), a členovia EZVO, ktorí nie sú členmi EHP, a iné európske krajiny. Účasť na programe by mala byť možná aj pre pristupujúce, kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny využívajúce predvstupovú stratégiu.

(20)  Pokiaľ ide o plnenie osobitných cieľov spočívajúcich v presadzovaní rodovej rovnosti a práv, podpore zapojenia občanov a ich účasti na demokratickom živote Únie na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni, ako aj v boji proti násiliu, na programe by sa za určitých podmienok mali mať možnosť zúčastniť členovia Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktorí sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), a členovia EZVO, ktorí nie sú členmi EHP, a iné európske krajiny. Účasť na programe by mala byť možná aj pre pristupujúce, kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny využívajúce predvstupovú stratégiu.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Na to, aby sa zabezpečila efektívna alokácia finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Únie, je potrebné zabezpečiť európsku pridanú hodnotu všetkých vykonávaných akcií, ich komplementárnosť s akciami členských štátov, pričom musí by vyvinuté úsilie o konzistentnosť, komplementárnosť a súčinnosť medzi programami financovania, ktoré podporujú vzájomne úzko súvisiace oblasti politiky, a to najmä v rámci Fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty – a tým aj s programom Spravodlivosť, ako aj s programom Kreatívna Európa a s programom Erasmus + s cieľom využiť potenciál kultúrnych prienikov v oblastiach kultúry, médií, umenia, vzdelávaniakreativity. Je potrebné vytvoriť súčinnosťostatnými programami európskeho financovania, najmä v oblasti zamestnanosti, vnútorného trhu, podnikania, mládeže, zdravia, občianstva, spravodlivosti, migrácie, bezpečnosti, výskumu, inovácií, technológií, priemyslu, súdržnosti, cestovného ruchu, vonkajších vzťahov, obchodu a rozvoja.

(21)  Na to, aby sa zabezpečila efektívna alokácia finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Únie, je potrebné zabezpečiť európsku pridanú hodnotu všetkých vykonávaných akcií, a to na miestnej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, zameraných na presadzovanie a ochranu hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ. Komisia by sa mala usilovať o konzistentnosť, súčinnosť a komplementárnosť s akciami členských štátov, ako aj s inými programami financovania, ktoré podporujú oblasti politiky úzko súvisiace s Fondom pre spravodlivosť, právahodnoty, ako ajprogramom Kreatívna Európa a s programom Erasmus + a s príslušnými politikami Únie.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Podľa článku 9 ZFEÚ treba podporovať vysokú úroveň zamestnanosti, záruku primeranej sociálnej ochrany a boj proti sociálnemu vylúčeniu. Činnosti v rámci tohto programu by preto mali podporovať synergie medzi bojom proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a vylúčeniu z trhu práce a rovnosť a boj proti všetkým formám diskriminácie. Program by sa mal preto vykonávať spôsobom, ktorý zabezpečí maximálnu synergiu a doplnkovosť tak medzi jeho jednotlivými oblasťami, ako aj vo vzťahu k Európskemu sociálnemu fondu plus. Okrem toho by sa mali zabezpečiť synergie s programom Erasmus, ako aj Európskym sociálnym fondom plus, aby tieto fondy spoločne prispievali k poskytovaniu kvalitného vzdelávania a zaisteniu rovnakých príležitostí pre všetkých.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22 a)   Je dôležité zabezpečiť riadne finančné hospodárenie v rámci tohto programu a jeho realizáciu čo najúčinnejším a z hľadiska používateľov čo najjednoduchším spôsobom a zabezpečiť tiež právnu istotu a dostupnosť programu pre všetkých účastníkov.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22 b)   Zlepšenie uplatňovania a kvality vynakladaných prostriedkov by malo predstavovať hlavné zásady na dosiahnutie cieľov tohto programu a zároveň zaručiť optimálne využívanie finančných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Na tento program sa vzťahuje nariadenie (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, cien, verejného obstarávania, nepriamej implementácie, finančných nástrojov a rozpočtových záruk.

(23)  Na tento program sa vzťahuje nariadenie (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, cien, verejného obstarávania, nepriamej implementácie, finančných nástrojov a rozpočtových záruk a požaduje sa úplná transparentnosť pri využívaní zdrojov, správne finančné riadenie a obozretné využívanie zdrojov. Predovšetkým by sa v rámci vykonávania tohto programu mali sfunkčniť a ďalej posilniť pravidlá týkajúce sa možnosti financovať miestne, regionálne, národné a nadnárodné organizácie občianskej spoločnosti vrátane miestnych základných organizácií občianskej spoločnosti prostredníctvom viacročných grantov na prevádzku a kaskádových grantov (finančná podpora pre tretie strany), ustanovenia zabezpečujúce rýchle a pružné postupy poskytovania grantov, ako je napríklad dvojstupňový proces podávania žiadostí, používateľsky ústretové žiadosti a postupy podávania správ.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť špecifické ciele opatrení a priniesť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž a predpokladané riziko nesúladu. Malo by to zahŕňať zohľadnenie použitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb jednotkových nákladov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201320, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9521, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 a nariadením Rady (EÚ) 2017/193923 majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 správne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137124. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva.

(24)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť špecifické ciele opatrení a priniesť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž, veľkosť a kapacitu príslušných zainteresovaných strán a cieľových prijímateľov a predpokladané riziko nesúladu. Malo by to zahŕňať zohľadnenie použitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb, jednotkových nákladov a kaskádových grantov, ako aj kritérií spolufinancovania, ktoré zohľadňujú dobrovoľnícku prácu, a financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Požiadavky na spolufinancovanie by sa mali prijímať vo forme vecného plnenia a možno od nich upustiť v prípadoch obmedzeného doplnkového financovania. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201320, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9521, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 a nariadením Rady (EÚ) 2017/193923 majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 správne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137124. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva.

__________________

__________________

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

21 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

21 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

22 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

22 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

23 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

23 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu zúčastňovať na programoch Únie v rámci spolupráce zriadenej podľa Dohody o EHP, v ktorej sa stanovuje implementovanie programov rozhodnutím podľa uvedenej dohody. Tretie krajiny sa môžu takisto zúčastňovať na základe iných právnych nástrojov. V tomto nariadení by sa malo zaviesť osobitné ustanovenie udeľujúce nevyhnutné práva a potrebný prístup príslušným povoľujúcim úradníkom, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj Európskemu dvoru audítorov, aby mohli komplexne vykonávať svoje príslušné právomoci.

(25)  Pokiaľ ide o plnenie osobitných cieľov spočívajúcich v podpore rodovej rovnosti, práv, zapojenia občanov a ich účasti na demokratickom živote Únie na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni, ako aj v boji proti násiliu, tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu zúčastňovať na programoch Únie v rámci spolupráce zriadenej podľa Dohody o EHP, v ktorej sa stanovuje implementovanie programov rozhodnutím podľa uvedenej dohody. Tretie krajiny sa môžu takisto zúčastňovať na základe iných právnych nástrojov. V tomto nariadení by sa malo zaviesť osobitné ustanovenie udeľujúce nevyhnutné práva a potrebný prístup príslušným povoľujúcim úradníkom, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj Európskemu dvoru audítorov, aby mohli komplexne vykonávať svoje príslušné právomoci.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26 a)   Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania právneho štátu v členských štátoch má za cieľ vybaviť Úniu tak, aby lepšie chránila svoj rozpočet, keď nedostatky v oblasti právneho štátu narúšajú riadne finančné hospodárenie alebo finančné záujmy Únie alebo hrozia ich narušením. Mal by dopĺňať program Práva a hodnoty, ktorého úloha je odlišná, a to financovať politiky v súlade so základnými právami a s európskymi hodnotami, ktorých jadrom sú život a účasť občanov.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Podľa [v prípade potreby sa odkaz aktualizuje podľa nového rozhodnutia o zámorských krajinách a zámorských územiach: článku 94 rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ25] osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách a na zámorských územiach sú oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi programu a prípadnými dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené.

(27)  Podľa [v prípade potreby sa odkaz aktualizuje podľa nového rozhodnutia o zámorských krajinách a zámorských územiach: článku 94 rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ25] osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách a na zámorských územiach sú oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi programu a prípadnými dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené. Pri vykonávaní programu sa musia zohľadniť obmedzenia vyplývajúce z odľahlosti ZKÚ a ich účinná účasť na ňom sa musí monitorovať a pravidelne hodnotiť.

__________________

__________________

25 Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii (ďalej len „rozhodnutie o pridružení zámoria“) (Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).

25 Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii (ďalej len „rozhodnutie o pridružení zámoria“) (Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vyplývajúcimi z vykonávania Parížskej dohody, ako aj na ciele trvalo udržateľného rozvoja v rámci OSN tento program prispeje k systematickému zohľadňovaniu opatrení v oblasti klímy a k dosahovaniu všeobecnej ambície, aby 25 % rozpočtových výdavkov EÚ bolo určených na podporu klimatických cieľov. Počas prípravy a implementácie programu budú identifikované relevantné akcie a budú posúdené v kontexte jeho hodnotenia v polovici trvania.

(28)  Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja v rámci OSN tento program prispeje k systematickému zohľadňovaniu opatrení v oblasti klímy a k dosahovaniu všeobecného cieľa, aby 25 % rozpočtových výdavkov EÚ bolo určených na podporu klimatických cieľov v období VFR 2021 – 2027, a ročného cieľa 30 %, a to čo najskôr, najneskôr však do roku 2027. Počas prípravy a implementácie programu budú identifikované relevantné akcie a budú posúdené v kontexte jeho hodnotenia v polovici trvania.

Odôvodnenie

Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: Príprava pozície Parlamentu na VFR na obdobie po roku 2020 (2017/2052(INI)) si vyžiadala 30 % cieľ pre rozpočtové výdavky EÚ na podporu klimatických cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť čo najskôr, najneskôr však do roku 2027.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva je potrebné hodnotiť tento program na základe informácií zhromaždených prostredníctvom osobitných požiadaviek na monitorovanie a zároveň obmedziť nadmernú reguláciu a administratívnu záťaž, a to najmä pre členské štáty. Tieto požiadavky môžu prípadne zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ pre hodnotenie praktických účinkov programu.

(29)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva je potrebné hodnotiť tento program na základe informácií zhromaždených prostredníctvom osobitných požiadaviek na monitorovanie a zároveň obmedziť nadmernú reguláciu a administratívnu záťaž, a to najmä pre členské štáty. V tejto súvislosti by príkladom žiadateľov a prijímateľom, ktorí nemajú dostatočné zdroje a personál na plnenie požiadaviek na monitorovanie a podávanie správ, mohli byť organizácie občianskej spoločnosti, miestne verejné orgány, sociálni partneri atď. Tieto požiadavky môžu prípadne zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ pre hodnotenie praktických účinkov programu.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie tohto nariadenia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o ukazovatele uvedené v článkoch 14 a 16 a v prílohe II. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. V záujme zabezpečenia rovnakej účasti na príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade súčasne s odborníkmi z členských štátov a ich odborníci majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(30)  S cieľom doplniť toto nariadenie na účel vykonávania programu a zabezpečenia účinného posudzovania jeho pokroku pri plnení cieľov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o pracovné programy podľa článku 13 a ukazovatele uvedené v článkoch 14 a 16 a v prílohe II. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. V záujme zabezpečenia rovnakej účasti na príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade súčasne s odborníkmi z členských štátov a ich odborníci majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Odôvodnenie

Pracovné programy by sa mali prijímať prostredníctvom delegovaných aktov a toto odôvodnenie treba zodpovedajúcim spôsobom upraviť. Zároveň by sa malo zosúladiť so znením delegovania právomocí uvedeným v článku 16.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201126.

vypúšťa sa

__________________

 

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie treba vypustiť, pretože návrh by nemal obsahovať žiadny odkaz na vykonávacie akty.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa zriaďuje program Práva a hodnoty (ďalej len „program“).

Týmto nariadením sa zriaďuje program Občania, rovnosť, práva a hodnoty (ďalej len „program“).

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Stanovujú sa v ňom ciele programu, rozpočet na obdobie rokov 2021 – 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.

Stanovujú sa v ňom ciele a rozsah pôsobnosti programu, rozpočet na roky 2021 – 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a podmienky poskytovania týchto finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všeobecným cieľom tohto programu je chrániť a podporovať práva a hodnoty zakotvené v zmluvách EÚ vrátane podpory organizácií občianskej spoločnosti s cieľom zachovať otvorené, demokratické a inkluzívne spoločnosti.

1.  Všeobecným cieľom tohto programu je chrániť a podporovať práva a hodnoty zakotvené v zmluvách EÚ vrátane demokracie, zásady právneho štátu a základných práv zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ, najmä prostredníctvom podpory a budovania kapacít organizácií občianskej spoločnosti na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni, najmä na základnej miestnej, a povzbudzovania občianskej a demokratickej účasti s cieľom zachovať a ďalej rozvíjať otvorené, demokratické, rovnoprávne a inkluzívne spoločnosti založené na právach.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  chrániť a presadzovať demokraciu a zásady právneho štátu na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni (oblasť hodnoty Únie);

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podporovať rovnosť a práva (oblasť rovnosť a práva);

a)  podporovať rovnosť vrátane rodovej rovnosti, práva, nediskrimináciu a presadzovať uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti (oblasť rovnosť, práva a rodová rovnosť),

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporovať angažovanosť a účasť občanov na demokratickom živote Únie (oblasť zapojenie a účasť občanov);

b)  zvyšovať informovanosť občanov, najmä mladých ľudí, o význame Únie prostredníctvom činností zameraných na zachovanie spomienky na historické udalosti, ktoré viedli k jej vzniku, a podporovať demokraciu, slobodu prejavu, pluralitu, občiansku angažovanosť, ako aj občianske stretnutia a účasť občanov na demokratickom živote Únie (oblasť aktívne občianstvo);

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  bojovať proti násiliu (oblasť Daphne).

c)  bojovať proti násiliu vrátane rodovo motivovaného násilia (oblasť Daphne).

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2 a

 

Oblasť hodnoty Únie

 

V rámci všeobecného cieľa stanoveného v článku 2 ods. 1 a špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. -a) sa program zameriava na:

 

a)  ochranu a podporu demokracie a právneho štátu vrátane podpory činností občianskej spoločnosti, ktoré presadzujú nezávislosť súdnictva a účinnú súdnu ochranu zo strany nezávislých súdov vrátane základných práv; poskytovanie podpory nezávislým obhajcom ľudských práv a organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré sa zaoberajú monitorovaním dodržiavania zásad právneho štátu, na obranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti a pre iniciatívy, ktoré podporujú spoločnú kultúru transparentnosti, dobrej správy a boja proti korupcii;

 

b)  podporu budovania demokratickejšej Únie a ochranu a zvyšovanie povedomia o právach a hodnotách zakotvených v zmluvách prostredníctvom poskytovania finančnej podpory nezávislým organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré presadzujú a pestujú tieto práva a hodnoty na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni, čím vytvárajú prostredie, ktoré umožňuje demokratický dialóg a posilňovanie slobody prejavu, pokojného zhromažďovania alebo združovania, slobody médií a pluralizmu médií, a akademickej slobody.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 3 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Oblasť rovnosť a práva

Oblasť rovnosť, práva a rodová rovnosť

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. a) sa program zameriava na:

V rámci všeobecného cieľa stanoveného v článku 2 ods. 1 a špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. a) sa program zameriava na:

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  predchádzanie nerovnostiam a diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a boj proti nim, a podporu komplexných politík na podporu rodovej rovnosti a nediskriminácie a ich uplatňovania, ako aj politík na boj proti rasizmu a všetkým formám neznášanlivosti;

a)  podporovanie rovnosti a predchádzanie nerovnostiam a diskriminácii na základe pohlavia, rasy, spoločenského alebo etnického pôvodu, farby pleti genetických znakov, náboženského vyznania alebo presvedčenia, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie alebo z akýchkoľvek iných dôvodov a boj proti nim, a podporu komplexných politík na podporu rovnosti a nediskriminácie a ich uplatňovania, ako aj politík na boj proti rasizmu a všetkým formám neznášanlivosti, a to on-line aj off-line;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

a a)  podpora komplexných politík a programov na propagáciu práv žien, rodovej rovnosti, posilnenia postavenia žien a uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 4 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Oblasť angažovanosť a účasť občanov

Oblasť aktívne občianstvo

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. c) sa program zameriava na:

V rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. c) program sleduje tieto ciele:

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zvyšovanie informovanosti občanov o Únii, jej histórii, kultúrnom dedičstve a rozmanitosti;

a)  podporovanie projektov predložených občanmi, s osobitným dôrazom na mladých ľudí, zameraných na podnecovanie ľudí, aby si nielen pripomínali tie udalosti, ktoré predchádzali vytvoreniu Únie, ktoré tvoria jadro jej historickej pamäte, ale aj aby sa dozvedeli viac o svojej spoločnej histórii, kultúre a hodnotách a aby si boli vedomí bohatstva spoločného kultúrneho dedičstva a kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, ktoré tvoria základ spoločnej budúcnosti; podporu informovanosti občanov o Únii, jej pôvode, zmysle jej existencie a úspechoch a zvyšovanie ich povedomia o súčasných a budúcich výzvach, ako aj o význame vzájomného porozumenia a tolerancie, ktoré sú samotným jadrom európskeho projektu;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  umožnenie a podporu výmeny osvedčených postupov v oblasti vzdelávania pre európske občianstvo, a to v rámci formálneho aj neformálneho vzdelávania;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporu výmen a spolupráce medzi občanmi rôznych krajín; podporu občianskej a demokratickej účasti umožňujúcu občanom a reprezentatívnym združeniam oznamovať a zverejňovať svoje stanoviská k všetkým oblastiam činnosti Únie. Článok 5

b)  podporu verejného dialógu prostredníctvom partnerstiev miest, stretnutí občanov, najmä mladých ľudí, a prostredníctvom spolupráce medzi obcami, miestnymi spoločenstvami a organizáciami občianskej spoločnosti v rôznych krajinách s cieľom poskytnúť im praktické skúsenosti s bohatstvom kultúrnej rozmanitosti a dedičstva v Únii a zvýšiť angažovanosť občanov v spoločnosti

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  podporu a posilnenie občianskej účasti na demokratickom živote Únie na miestnej, vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni; umožnenie občanom a združeniam podporovať dialóg medzi kultúrami a viesť riadnu verejnú diskusiu o všetkých oblastiach činnosti Únie, a tým prispieť k formovaniu politického programu Únie; podporu spájania a organizovaného návrhu, a to vo forme združenia medzi občanmi, ako aj vo forme siete viacerých právnych subjektov s cieľom účinnejšie presadzovať ciele uvedené v predchádzajúcich bodoch;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. c) sa program zameriava na:

V rámci všeobecného cieľa stanoveného v článku 2 ods. 1 a špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. c) sa program zameriava na:

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  predchádzanie všetkým formám rodovo motivovaného násilia páchaného na ženách a boj proti nemu a podpora plného vykonávania Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu (Istanbulský dohovor) na všetkých úrovniach; ako aj

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  predchádzanie všetkým formám násilia voči deťom, mladým ľuďom a ženám, ako aj násiliu voči iným ohrozeným skupinám a boj proti nim;

a)  predchádzanie všetkým formám násilia voči deťom, mladým ľuďom, ako aj násiliu voči iným ohrozeným skupinám, ako sú LGBTQI osoby, osoby so zdravotným postihnutím, menšiny, starší ľudia a migranti a utečenci, a boj proti nim;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporu a ochranu obetí takéhoto násilia.

b)  podporu a ochranu obetí takéhoto násilia, a to aj prostredníctvom podpory činností organizácií občianskej spoločnosti, ktoré uľahčujú a zabezpečujú prístup k spravodlivosti, službám na podporu obetí a bezpečnému podávaniu oznámení na polícii pre všetky obete násilia, ako aj podpore a zabezpečeniu rovnakej úrovne ochrany obetí rodovo motivovaného násilia v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na implementovanie programu na obdobie rokov 2021 až 2027 je [641 705 000] EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je 1 627 000 000 EUR v cenách roku 2018 [1 834 000 000 EUR v bežných cenách].

Odôvodnenie

V súlade s rozhodnutím konferencie predsedov z 13. septembra 2018 tento pozmeňujúci návrh odráža údaje uvedené v predbežnej správe o viacročnom finančnom rámci 2021 – 2027 prijatom na plenárnom zasadnutí 14. novembra 2018.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  [754 062 000 EUR v cenách roku 2018] [850 000 000 EUR v bežných cenách] (t. j. 46,34 % celkového finančného krytia) na osobitné ciele uvedené v článku 2 ods. 2 písm. -a);

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  [408 705 000] EUR na špecifické ciele uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) a článku 2 ods. 2 písm. c);

a)  [429 372 000 EUR v cenách roku 2018 ] [484 000 000 EUR] (t. j. 26,39 % celkového finančného krytia ) na špecifické ciele uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) a c);

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  [233 000 000] EUR na špecifické ciele uvedené v článku 2 ods. 2 písm. b).

b)  [443 566 000 EUR v cenách roku 2018 ] [500 000 000 EUR] (t. j. 27,26% celkového finančného krytia ) na špecifické ciele uvedené v článku 2 ods. 2 písm. b).

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia alokuje aspoň 50% výšky prostriedkov uvedených v prvom pododseku písm. -a) a a) tohto odseku na podporu činností vykonávaných organizáciami občianskej spoločnosti, z ktorých aspoň 65% by sa malo alokovať miestnym a regionálnym organizáciám.

 

Komisia sa od pridelených percentuálnych podielov finančného krytia, ako sú stanovené v prílohe I písm. -a), nesmie odchýliť o viac než päť percentuálnych bodov. Ak sa ukáže, že je potrebné prekročiť tento limit, Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 16 s cieľom zmeniť prílohu 1(-a) tým, že upraví každý z alokovaných percentuálnych podielov fondov programu o viac než 5 a najviac 10 percentuálnych bodov.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Zdroje alokované členským štátom v rámci zdieľaného riadenia môžu byť na základe ich žiadosti prevedené na program. Komisia používa tieto zdroje priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo nepriamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. c). Tieto zdroje sa podľa možnosti použijú v prospech dotknutého členského štátu.

5.  Zdroje alokované členským štátom v rámci zdieľaného riadenia môžu byť na základe ich žiadosti alebo žiadosti Komisie prevedené na program. Komisia používa tieto zdroje priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Tieto zdroje sa podľa možnosti použijú v prospech daného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6 a

 

Mechanizmus na podporu hodnôt

 

1.  Vo výnimočných prípadoch, keď dôjde v niektorom členskom štáte k vážnemu a rýchlemu zhoršeniu, pokiaľ ide o dodržiavanie hodnôt Únie zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ, a ak hrozí, že tieto hodnoty nebudú dostatočne chránené a podporované, Komisia môže otvoriť výzvu na predkladanie návrhov vo forme zrýchleného postupu predkladania žiadostí o grant pre organizácie občianskej spoločnosti s cieľom uľahčiť, podporiť a posilniť demokratický dialóg v príslušnom členskom štáte a riešiť problém nedostatočného dodržiavania hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ.

 

2.  Komisia vyčlení maximálne 5 % súm uvedených v článku 6 ods. 2 písm. -a) na mechanizmus na podporu hodnôt uvedený v odseku 1 tohto článku. Na konci každého rozpočtového roka Komisia prevedie všetky neviazané finančné prostriedky v rámci tohto mechanizmu na podporu iných opatrení, ktoré patria medzi ciele programu.

 

3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16 prijímať delegované akty na aktivovanie mechanizmu na podporu hodnôt uvedeného v odseku 1 tohto článku. Aktivácia mechanizmu sa zakladá na komplexnom a pravidelnom monitorovaní a hodnotení rešpektovania demokracie, zásad právneho štátu a základných práv vo všetkých členských štátoch, založenom na dôkazoch.

 

4.  Zdroje alokované členským štátom v rámci zdieľaného riadenia môžu byť prevedené na program v týchto prípadoch:

 

a)  ak Komisia aktivuje rámec EÚ na podporu právneho štátu;

 

b)  ak jedna tretina členských štátov, Európsky parlament alebo Komisia predloží Rade v súlade s článkom 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ odôvodnený návrh na účel rozhodnutia, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ dotknutým členským štátom;

 

c)  ak jedna tretina členských štátov alebo Komisia predloží Európskej rade v súlade s článkom 7 ods. 2 Zmluvy o EÚ odôvodnený návrh na účel rozhodnutia o existencii závažného alebo pretrvávajúceho porušenia hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ daným členským štátom.

 

5.  Komisia používa zdroje uvedené v odseku 4 tohto článku priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Tieto zdroje sa podľa možnosti použijú v prospech dotknutého členského štátu.

 

Komisia môže po porade s Európskym parlamentom predložiť Rade návrh na presun zdrojov, ako sa uvádza v odseku 4 tohto článku. Návrh Komisie sa považuje za prijatý Radou, ak Rada nerozhodne vykonávacím aktom o zamietnutí takéhoto návrhu kvalifikovanou väčšinou v lehote jedného mesiaca od predloženia návrhu Komisie.

 

6.  Komisia informuje Európsky parlament o uplatňovaní tohto článku. Komisia predovšetkým bezodkladne informuje Európsky parlament v prípade, keď niektorý členský štát spĺňa jednu z podmienok stanovených v odseku 1, a v prípadoch uvedených v odseku 4 mu poskytne údaje o fondoch a programoch, ktoré by mohli byť predmetom presunu zdrojov. Európsky parlament môže pozvať Komisiu na štruktúrovaný dialóg o uplatňovaní tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Program sa implementuje v rámci priameho riadenia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách alebo v rámci nepriameho riadenia so subjektmi uvedenými v článku 61 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

1.  Program sa implementuje v rámci priameho riadenia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách alebo v rámci nepriameho riadenia so subjektmi uvedenými v článku 62 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Program môže poskytovať financovanie jednou z foriem stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách.

2.  Program môže poskytovať financovanie jednou z foriem stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách, predovšetkým prostredníctvom grantov na akciu, ako aj ročných a viacročných grantov na prevádzku. Toto financovanie sa vykonáva tak, aby sa zabezpečilo správne finančné hospodárenie, obozretné využívanie verejných zdrojov, nízka administratívna záťaž pre prevádzkovateľa programu a pre prijímateľov, ako aj dostupnosť finančných prostriedkov programu potenciálnym prijímateľom. Môžu sa použiť jednorazové platby, paušálne sadzby, jednotkové náklady a kaskádové granty (finančná podpora tretím stranám). Spolufinancovanie sa prijíma vo forme vecného plnenia a možno od neho upustiť v prípadoch obmedzeného doplnkového financovania.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podľa tohto nariadenia môžu byť financované akcie prispievajúce k dosiahnutiu špecifického cieľa uvedeného v článku 2. Na financovanie sú oprávnené najmä činnosti uvedené v prílohe I.

1.  Podľa tohto nariadenia môžu byť financované akcie prispievajúce k dosiahnutiu všeobecného alebo špecifického cieľa uvedeného v článku 2. (Na financovanie sú oprávnené) najmä činnosti uvedené v článku 9 a.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2.  V súlade s článkom 11 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii Komisia zriadi „skupinu pre občiansky dialóg“, ktorej cieľom je zabezpečiť pravidelný, otvorený a transparentný dialóg s prijímateľmi programu a ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom vymieňať si skúsenosti a osvedčené postupy a diskutovať o vývoji v oblasti politík v rámci oblastí a cieľov, na ktoré sa program vzťahuje, ako aj v súvisiacich oblastiach.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9 a

 

Činnosti oprávnené na financovanie

 

Všeobecné a špecifické ciele programu stanovené v článku 2 sa budú vykonávať najmä, ale nie výlučne, podporovaním týchto činností:

 

a)   zvyšovanie povedomia, verejné vzdelávanie, podpora a šírenie informácií s cieľom zlepšiť znalosť politík, zásad a práv v oblastiach a cieľoch, na ktoré sa program vzťahuje;

 

b)   vzájomné učenie prostredníctvom výmeny osvedčených postupov medzi zainteresovanými stranami s cieľom zlepšiť znalosti a vzájomné porozumenie, ako aj občiansku a demokratickú angažovanosť;

 

c)   analytické monitorovanie, podávanie správ a podporné činnosti na zlepšenie pochopenia situácie v členských štátoch a na úrovni Únie v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, ako aj na zlepšenie riadnej transpozície a vykonávania práva, politík a spoločných hodnôt Únie v členských štátoch, pričom takéto činnosti zahŕňajú napríklad zhromažďovanie údajov a štatistík; rozvoj spoločných metodík, prípadne aj ukazovateľov alebo referenčných hodnôt; štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy; hodnotenia; posúdenia vplyvu; vypracúvanie a uverejňovanie príručiek, správ a vzdelávacieho materiálu;

 

d)   odborná príprava príslušných zúčastnených strán s cieľom zlepšiť ich znalosť politík a práv v príslušných oblastiach a posilňovanie nezávislosti a schopnosti relevantných zainteresovaných strán obhajovať politické opatrenia a práva v príslušných oblastiach, a to aj prostredníctvom právnych sporov;

 

e)   podporovanie informovanosti verejnosti a pochopenia rizík, pravidiel, záruk a práv v súvislosti s ochranou osobných údajov, so súkromím a s digitálnou bezpečnosťou;

 

f)   posilňovanie informovanosti občanov o európskych základných hodnotách a ich záväzku v oblasti spravodlivosti, rovnosti, právneho štátu a demokracie, ako aj o ich právach a povinnostiach vyplývajúcich z občianstva Únie, ako je právo cestovať, pracovať, študovať a žiť v inom členskom štáte, prostredníctvom informačných kampaní a podpory vzájomného porozumenia, medzikultúrneho dialógu a rešpektovania rozmanitosti v rámci Únie;

 

g)   posilnenie informovanosti občanov, najmä mladých ľudí, o európskej kultúre, kultúrnom dedičstve, identite, histórii a pamiatke a posilnenie ich pocitu spolupatričnosti k Únii, najmä prostredníctvom iniciatív na zamyslenie sa nad príčinami totalitných režimov v moderných dejinách Európy a na pripomenutie si obetí týchto zločinov a nespravodlivosti, a prostredníctvom činností týkajúcich sa iných rozhodujúcich momentov v nedávnej európskej histórii;

 

h)   spájanie občanov rôznych štátnych príslušností a kultúr prostredníctvom ich účasti na činnostiach v rámci projektov partnerských miest a maloplošných projektov a projektov občianskej spoločnosti, a tým vytvárať podmienky na silnejší prístup zdola nahor;

 

i)   podpora a uľahčovanie aktívnej a inkluzívnej účasti, a to s osobitným dôrazom na marginalizované skupiny spoločnosti, na budovaní demokratickejšej Únie, ako aj zvyšovanie informovanosti a podpora a obhajoba základných práv, práv a hodnôt prostredníctvom podpory organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje program na všetkých úrovniach, ako aj rozvíjanie schopnosti európskych sietí a organizácií občianskej spoločnosti prispievať k rozvoju, zvyšovaniu informovanosti a monitorovaniu vykonávania práva Únie, politických cieľov, hodnôt a stratégií;

 

j)   financovanie technickej a organizačnej podpory vykonávania nariadenia [(EÚ) č. 211/2011], čím sa podporí výkon práva občanov navrhovať a podporovať európske iniciatívy občanov;

 

k)   prehlbovanie znalostí o programe, zlepšovanie šírenia a prenosnosti jeho výsledkov a posilňovanie dosahu na občanov a občiansku spoločnosť, a to aj zriadením a podporou nezávislých kontaktných miest programu;

 

l) posilňovanie kapacity a nezávislosti obhajcov ľudských práv a organizácií občianskej spoločnosti, ktoré monitorujú situáciu v oblasti právneho štátu, a podporovanie opatrení na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni;

 

m)   podporovanie ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti vrátane iniciatív a opatrení na vytvorenie bezpečných kanálov na podávanie správ v rámci organizácií a tiež verejným orgánom alebo iným príslušným orgánom, ako aj opatrení na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti pred prepustením, preradením na nižšiu pozíciu alebo inými formami odvetných opatrení, a to aj prostredníctvom informácií a odbornej prípravy pre príslušné orgány verejnej moci a zainteresované strany;

 

n)   podporovanie iniciatív a opatrení na presadzovanie a ochranu slobody a plurality médií a na budovanie kapacít pre nové výzvy, ako sú nové médiá a boj proti nenávistným prejavom, ako ja proti cieleným dezinformáciám prostredníctvom zvyšovania povedomia, odbornej prípravy, štúdia a monitorovacích činností;

 

o)   podporovanie organizácií občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti presadzovania a monitorovania integrity, transparentnosti a zodpovednosti verejnej správy a verejných orgánov a bojujú proti korupcii;

 

p)   podporovanie organizácií, ktoré pomáhajú a poskytujú ubytovanie obetiam násilia a ohrozeným osobám a chránia ich, vrátane útulkov pre ženy.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Granty v rámci programu sa udeľujú a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách.

1.  Granty v rámci programu sa udeľujú a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách a zahŕňajú granty na akciu, viacročné granty na prevádzku a kaskádové granty.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia pre vyhodnotenie môže pozostávať z externých odborníkov.

2.  Komisia pre vyhodnotenie môže pozostávať z externých odborníkov. V zložení komisie pre hodnotenie musí byť zabezpečená rodová rovnováha.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.   Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci programu, možno takisto poskytnúť príspevok z akéhokoľvek iného programu Únie vrátane fondov v rámci zdieľaného riadenia fondov, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. [Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady na akciu a podpora z rôznych programov Únie sa môže vypočítať proporcionálne].

1.   Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci programu, možno takisto poskytnúť príspevok z akéhokoľvek iného programu Únie vrátane fondov v rámci zdieľaného riadenia fondov, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady a zároveň sa zabráni využívaniu viacerých zdrojov financovania tým, že v súlade so zásadou správneho finančného riadenia sa jasne označia zdroje financovania pre každú kategóriu výdavkov. [Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady na akciu a podpora z rôznych programov Únie sa môže vypočítať proporcionálne].

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  členskom štáte alebo zámorskej krajine alebo na území s ním spojenom,

–  členskom štáte alebo zámorskej krajine alebo na území spojenom s členským štátom,

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

—  tretej krajine pridruženej k programu;

—  pokiaľ ide o špecifické ciele uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) a c), tretej krajine pridruženej k programu v súlade s článkom 7 tohto nariadenia:

Odôvodnenie

Cieľom tejto formulácie je vylúčiť tretie krajiny z účasti na financovaní, čo sa týka cieľov súvisiacich s novou oblasťou hodnoty Únie v článku 2 ods. 2 písm. -a) nové.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  akýkoľvek právny subjekt zriadený podľa práva Únie alebo akákoľvek medzinárodná organizácia.

b)  akýkoľvek neziskový právny subjekt zriadený podľa práva Únie alebo akákoľvek medzinárodná organizácia.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Grant na prevádzku možno udeliť Európskej sieti vnútroštátnych orgánov pre rovnosť (EQUINET) bez výzvy na predkladanie návrhov na pokrytie výdavkov spojených s jej stálym pracovným programom.

3.  Grant na prevádzku možno udeliť Európskej sieti vnútroštátnych orgánov pre rovnosť (EQUINET) v súlade s článkom 6 ods. 2 písm. a) bez výzvy na predkladanie návrhov na pokrytie výdavkov spojených s jej stálym pracovným programom za predpokladu, že bolo vykonané posúdenie vplyvu jej pracovného programu na rodovú rovnosť.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 13 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pracovný program

Pracovný program a viacročné priority

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Program sa implementuje prostredníctvom pracovných programov uvedených v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

1.  Program sa vykonáva prostredníctvom pracovných programov uvedených v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia pri rozhodovaní o svojich prioritách v rámci programu uplatňuje zásadu partnerstva a zabezpečuje komplexné zapojenie zainteresovaných strán do plánovania, vykonávania, monitorovania a hodnotenia tohto programu a jeho pracovných programov v súlade s článkom 15a.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pracovný program prijíma Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijíma v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 19.

2.  Komisia je v súlade s článkom 16 splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením príslušného pracovného programu.

Odôvodnenie

Pracovné programy by sa mali prijímať prostredníctvom delegovaných aktov. Tento PN navrhuje príslušné znenie.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní špecifických cieľov programu stanovených v článku 2, sú uvedené v prílohe II.

1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní špecifických cieľov programu stanovených v článku 2, sa v prípade potreby zhromažďujú rozčlenené podľa rodu. Zoznam ukazovateľov je uvedený v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie implementácie programu a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie a členským štátom ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie implementácie programu a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie a členským štátom ukladajú primerané a čo najmenej zaťažujúce požiadavky na podávanie správ. S cieľom uľahčiť plnenie požiadaviek na podávanie správ Komisia sprístupní používateľsky ústretové formáty a poskytne orientačné a podporné programy osobitne zamerané na organizácie občianskej spoločnosti, ktoré nemusia mať vždy znalosti, primerané zdroje a personál na splnenie takýchto požiadaviek.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.

1.  Hodnotenia sú rodovo citlivé, pričom sa v nich poskytujú údaje rozdelené podľa pohlavia, zahŕňajú osobitnú kapitolu pre každú oblasť a zohľadňujú počet oslovených ľudí, spätnú väzbu a geografické pokrytie a vykonávajú sa včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu. V hodnotení v polovici trvania sa zohľadnia výsledky hodnotení dlhodobého vplyvu predchádzajúcich programov (Práva, rovnosť a občianstvo a Európa pre občanov).

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu. V priebežnom hodnotení sa zohľadnia výsledky hodnotení dlhodobého vplyvu predchádzajúcich programov (Práva, rovnosť a občianstvo a Európa pre občanov). Priebežné hodnotenie zahrnie posúdenie vplyvu na rodovú rovnosť, aby sa posúdil rozsah, v akom sa programové ciele rodovej rovnosti dosahujú, uistilo, že žiadna zložka programu nemá neplánovaný negatívny vplyv na rodovú rovnosť, a navrhli odporúčania, ako sa budúce výzvy na návrhy a rozhodnutia o operačnom grante môžu rozvíjať, aby aktívne presadzovali úvahy o rodovej rovnosti.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť konzistentnejšie znenie v rámci toho istého odseku.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskeho a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskeho a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Komisia hodnotenie zverejní a jednoducho sprístupní na svojej webovej stránke.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 14 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2027.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 13 a 14 sa Komisii udeľuje do 31.decembra 2027.

Odôvodnenie

Pracovné programy by sa mali prijímať prostredníctvom delegovaných aktov. Tento PN navrhuje príslušné znenie.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 14 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 13 a 14 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Odôvodnenie

Pracovné programy by sa mali prijímať prostredníctvom delegovaných aktov. Tento PN navrhuje príslušné znenie.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi, ktorých určí každý členský štát v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi, ktorých určí každý členský štát v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. V zložení skupiny konzultovaných odborníkov musí byť zabezpečená rodová rovnováha. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov Komisia zabezpečí, aby sa všetky dokumenty vrátane návrhov aktov včas a súčasne postúpili Európskemu parlamentu a Rade, a to v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov. Ak to Európsky parlament a Rada považujú za potrebné, môžu vyslať odborníkov na zasadnutia expertných skupín Komisie zaoberajúcich sa prípravou delegovaných aktov, na ktoré sú pozvaní odborníci z členských štátov. Európskemu parlamentu a Rade sa na tento účel zasiela plán na nadchádzajúce mesiace a pozvánky na všetky zasadnutia odborníkov.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade. Na základe Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva môžu občania a ostatné zúčastnené strany v období štyroch týždňov vyjadriť svoje stanovisko k návrhu znenia delegovaného aktu. Návrh znenia sa konzultuje s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov na základe skúseností mimovládnych organizácií a miestnych a regionálnych orgánov pri vykonávaní programu.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 14 nadobudne účinnosť, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 13 alebo 14 nadobudne účinnosť, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Odôvodnenie

Pracovné programy by sa mali prijímať prostredníctvom delegovaných aktov. Tento PN navrhuje príslušné znenie.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie uvádzajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť týchto prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie uvádzajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť týchto prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie v podobe, ktorá je prístupná i ľuďom so zdravotným postihnutím, rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti a prípadne prijímateľom akcií, ktoré sú týmto spôsobom financované, a ich účastníkom, a tým ukazujú pridanú hodnotu Únie a pomáhajú Komisii pri zhromažďovaní údajov s cieľom zvýšiť rozpočtovú transparentnosť.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje alokované na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 2.

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 18 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 18 a

 

Kontaktné miesta programu

 

V každom členskom štáte je nezávislé kontaktné miesto pre program, s kvalifikovaným personálom, ktorého úlohou je poskytovať zainteresovaným stranám a prijímateľom programu nezávislé usmernenia, praktické informácie a pomoc v súvislosti so všetkými aspektmi programu a s postupom podávania žiadostí.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 19

vypúšťa sa

Postup výboru

 

1.  Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

3.  Výbor môže zasadať v rôznych zloženiach, aby sa zaoberal jednotlivými zložkami programu.

 

Odôvodnenie

Tento článok treba vypustiť, pretože návrh by nemal obsahovať žiadny odkaz na vykonávacie akty.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Príloha -I (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Príloha -I

 

Dostupné finančné prostriedky programu uvedené v článku 6 ods. 1 sa alokujú takto:

 

a) V rámci súm uvedených v článku 6 ods. 2 písm. a);

 

– najmenej 15 % na činnosti, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ uvedený v článku 3 písm. aa);

 

– najmenej 40 % na činnosti, ktorými sa vykonávajú osobitné ciele podľa článku 5 písm. -a); ako aj

 

– najmenej 45% na činnosti, ktorými sa vykonávajú osobitné ciele podľa článku 3 písm. a) a b) a článku 5 písm. a) a b);

 

b) V rámci súm uvedených v článku 6 ods. 2 písm. b):

 

– 15 % na spomienkové činnosti;

 

– 65 % na demokratickú účasť;

 

– 10% na propagačné činnosti; a

 

– 10 % na administratívu.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Príloha I

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príloha I

vypúšťa sa

Činnosti programu

 

Špecifické ciele programu uvedené v článku 2 ods. 2 sa budú plniť najmä prostredníctvom podpory týchto činností:

 

a)   zvyšovanie povedomia, šírenie informácií s cieľom zlepšiť znalosť politík a práv v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje;

 

b)   vzájomné učenie prostredníctvom výmeny osvedčených postupov medzi zúčastnenými stranami s cieľom zlepšiť znalosti a vzájomné porozumenie a občiansku a demokratickú angažovanosť;

 

c)   analytické a monitorovacie činnosti1 zamerané na zlepšenie pochopenia situácie v členských štátoch a na úrovni EÚ v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, ako aj na zlepšenie vykonávania práva a politík EÚ;

 

d)   odborná príprava príslušných zúčastnených strán s cieľom zlepšiť ich znalosť politík a práv v príslušných oblastiach;

 

e)   vývoj a údržba nástrojov informačných a komunikačných technológií;

 

f)   posilňovanie informovanosti občanov o európskej kultúre, histórii a historickom povedomí, ako aj pocit spolupatričnosti k Únii;

 

g)   spájanie Európanov rôznych národností a kultúr prostredníctvom ich účasti na činnostiach v rámci projektov partnerských miest;

 

h)   podpora a uľahčenie aktívnej účasti na budovaní demokratickejšej Únie, ako aj zvyšovania povedomia o právach a hodnotách prostredníctvom podpory organizácií občianskej spoločnosti;

 

i)   financovanie technickej a organizačnej podpory vykonávania nariadenia [(EÚ) č. 211/2011], čím sa podporí výkon práva občanov navrhovať a podporovať európske iniciatívy občanov;

 

j)   rozvíjanie kapacít európskych sietí s cieľom podporovať a ďalej rozvíjať právo, ciele a stratégie politiky Únie, ako aj podpora organizácií občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje;

 

k)   prehlbovanie znalostí o programe a šírenia a prenosnosti jeho výsledkov a posilňovanie dosahu na občanov, a to aj zriadením a podporou siete kancelárií/vnútroštátnych kontaktných miest programu.

 

1  Tieto činnosti zahŕňajú napríklad zber údajov a štatistiky, rozvoj spoločných metodík, prípadne aj ukazovateľov alebo referenčných hodnôt; štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy; hodnotenia; posúdenia vplyvu; prípravu a uverejňovanie pokynov, správ a vzdelávacích materiálov.

 

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Program bude monitorovaný na základe súboru ukazovateľov určených na zistenie rozsahu, v akom boli dosiahnuté všeobecné a špecifické ciele programu, a s cieľom minimalizovať administratívnu záťaž a náklady. Na tento účel sa budú zbierať údaje podľa tohto súboru hlavných ukazovateľov:

Program bude monitorovaný na základe súboru ukazovateľov výsledkov určených na zistenie rozsahu, v akom boli dosiahnuté všeobecné a špecifické ciele programu, a s cieľom minimalizovať administratívnu záťaž a náklady. Ak je to možné, ukazovatele sa rozčlenia podľa veku, pohlavia a akýchkoľvek iných zberateľných údajov, ako sú napríklad etnická príslušnosť, zdravotné postihnutie a rodová identita. Na tento účel sa budú zbierať údaje podľa tohto súboru hlavných ukazovateľov:

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – tabuľka

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

počet osôb, ktoré boli oslovené:

počet osôb, ktoré boli oslovené (rozčlenený podľa pohlavia a veku):

i) činnosťami odbornej prípravy;

i) činnosťami odbornej prípravy;

ii) činnosťami v oblasti vzájomného učenia a výmeny osvedčených postupov;

ii) činnosťami v oblasti vzájomného učenia a výmeny osvedčených postupov;

iii) činnosťami v oblasti zvyšovania povedomia, informovanosti a osvety

iii) činnosťami v oblasti zvyšovania povedomia, informovanosti a osvety

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – riadok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia každoročne zverejňuje tieto výstupné ukazovatele:

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – riadok 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

počet žiadateľov a činností financovaných podľa zoznamu v článku 9 ods. 1 a podľa oblasti

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – riadok 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

úroveň financovania požadovaná žiadateľmi a pridelená podľa zoznamu v článku 9 ods. 1 a podľa oddielu

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Príloha II – tabuľka – riadok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

počet nadnárodných sietí a iniciatív zameraných na európsku pamäť a dedičstvodôsledku intervencie programu

počet nadnárodných sietí a iniciatív zameraných na posilňovanie historického povedomia, dedičstva a občianskeho dialógu ako výsledok zásahurámci programu

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Príloha II – tabuľka – riadok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

geografické rozdelenie projektov

(1)

Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.

(2)

Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska komisia 30. mája 2018 uverejnila svoj návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty, ako súčasť viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027. Program Práva a hodnoty spája programy Práva, rovnosť a občianstvo a Európa pre občanov na roky 2014 – 2020. Návrh sa zameriava ochranu a presadzovanie spoločných európskych práv a hodnôt zakotvených v zmluvách EÚ a v Charte základných práv EÚ, a to aj prostredníctvom podpory organizácií občianskej spoločnosti , aby sa tak zachovali otvorené, demokratické, na právach založené, rovnocenné a inkluzívne spoločnosti. Hoci spravodajkyňa víta zámer Komisie zabezpečiť pokračovanie existujúcich programov, pretože zohrávajú kľúčovú úlohu pri presadzovaní a uplatňovaní práv a hodnôt EÚ, návrh nerieši niektoré narastajúce problémy, ktorým Únia v súčasnosti čelí v súvislosti so spoločnými európskymi hodnotami a právami.

V uznesení z 19. apríla 2018 o potrebe vytvoriť nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti, ktoré v Európskej únii na miestnej a vnútroštátnej úrovni presadzujú základné hodnoty, Európsky parlament naliehavo vyzval Komisiu, aby ako súčasť VFR na roky 2021 – 2027 navrhla nástroj európskych hodnôt, ktorý by bol určený na poskytovanie finančnej podpory pre občiansku spoločnosť na miestnej a národnej úrovni s cieľom bojovať proti potláčaniu demokracie, právneho štátu a základných práv v EÚ. Nástroj by dopĺňal už existujúce programy a úroveň jeho financovania by zodpovedala výdavkom EÚ na presadzovanie hodnôt v tretích krajinách.

Na základe týchto skutočností spravodajkyňa predkladá vo svojom návrhu správy viaceré zmeny s cieľom zohľadniť uvedené obavy a zvýšiť účinnosť programu v záujme ochrany a podpory týchto hodnôt v rámci Únie.

Predmet

V záujme zosúladenia cieľov programu so spoločnými hodnotami stanovenými v článku 2 Zmluvy o EÚ, na ktorých je založená Európska únia, spravodajkyňa navrhuje rozšíriť rozsah pôsobnosti návrhu osobitným odkazovaním na demokraciu, právny štát a základné práva zakotvené v článku 2 Zmluvy o EÚ vo všeobecnom cieli programu. Spravodajkyňa sa domnieva, že v čase, keď demokracia a právny štát v Európe čelia výzvam, je naliehavo potrebné, aby bol tento nástroj primerane financovaný a ľahko dostupný na podporu občanov, ktorí sa podieľajú na presadzovaní týchto najohrozenejších európskych hodnôt. Rešpektovanie zásad právneho štátu v rámci Únie je nevyhnutným predpokladom ochrany základných práv, ako aj dodržiavania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv. Spôsob uplatňovania zásad právneho štátu v jednotlivých členských štátoch zohráva kľúčovú úlohu pri zaisťovaní vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi a ich právnymi systémami.

Spravodajkyňa preto navrhuje doplniť nový špecifický cieľ (oblasť hodnoty Únie) týkajúci sa demokracie, základných práv a právneho štátu, ktorý bude financovať príslušné opatrenia na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni.

V rámci tohto nového špecifického cieľa by sa program podľa spravodajkyne mal zameriavať na ochranu a presadzovanie demokracie a zásad právneho štátu vrátane zabezpečenia nezávislosti súdnictva, účinnej súdnej ochrany nezávislými súdmi vrátane ochrany základných práv, transparentnosti a nesvojvoľnosti verejných orgánov a orgánov presadzovania práva, poskytovania podpory pre nezávislých obhajcov ľudských práv a organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa zaoberajú monitorovaním dodržiavania zásad právneho štátu, obrany oznamovateľov a podpory iniciatív, ktoré presadzujú transparentnosť, zodpovednosť, bezúhonnosť a absenciu korupcie.

Keďže dodržiavanie a ochrana základných práv predstavuje základ demokratickej spoločnosti, spravodajkyňa sa domnieva, že osobitná pozornosť by sa mala venovať aj posilňovaniu slobody prejavu, pokojného zhromažďovania alebo združovania, slobody médií a pluralizmu médií, akademickej slobody, slobody náboženského vyznania alebo viery a práva na súkromie a rodinný život.

V tejto súvislosti spravodajkyňa zároveň víta dôraz kladený na zásadu rovnosti a nediskriminácie, ako aj potrebu bojovať proti všetkým formám násilia v článkoch 3 a 5 návrhu. V článku 21 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie sa jasne zakazuje akákoľvek diskriminácia z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka alebo príslušnosti k národnostnej menšine. Podľa prieskumu Agentúry Európskej únie pre základné práva s názvom Druhý prieskum Európskej únie týkajúci sa menšín a diskriminácie bolo násilie, obťažovanie, hrozby a xenofóbne prejavy namierené najmä proti LGTBI osobám, príslušníkom etnických alebo náboženských menšín, ako aj proti žiadateľom o azyl a migrantom aj v roku 2017 naďalej všadeprítomný a závažný jav v celej Európskej únii.

V rámci všeobecného cieľa spočívajúceho v ochrane a presadzovaní demokracie a právneho štátu spravodajkyňa navrhuje, aby oblasť Daphne podporovala lepší prístup k spravodlivosti a mechanizmom na oznamovanie trestnej činnosti pre všetky obete násilia (vrátane novinárov a iných mediálnych aktérov, ktorí čelia viacnásobným útokom, hrozbám a nátlaku zo strany štátnych a neštátnych subjektov v celej EÚ).

Spravodajkyňa tiež navrhuje, aby sa niektoré činnosti oprávnené na financovanie v prílohe I zaradili do článku v texte návrhu s cieľom uľahčiť pochopenie a používanie programu. Zároveň sa navrhuje viacero zmien, pokiaľ ide o zoznam činností, s cieľom objasniť niektoré oprávnené činnosti v rámci novej oblasti týkajúcej sa hodnôt Únie a zdôrazniť, že tento program podporuje aj činnosti zamerané na presadzovanie, budovanie kapacít a zvyšovanie povedomia.

Rozpočet

Vzhľadom na zmenenú politickú situáciu v Únii a narastajúce výzvy v súvislosti s európskymi hodnotami, ktorým EÚ v súčasnosti čelí, sa spravodajkyňa domnieva, že navrhovaný sedemročný rozpočet vo výške 642 miliónov EUR (rozdelený na 409 mil. EUR na oblasť rovnosť a práva a 233 mil. EUR na oblasť angažovanosť a účasť občanov) je nedostatočný a nemôže reagovať na potreby občanov EÚ, čo sa týka posilňovania a ochrany hodnôt EÚ ako súčasti pluralistickej, demokratickej, otvorenej a inkluzívnej spoločnosti.

So zreteľom na opakované výzvy organizácií občianskej spoločnosti, aby sa zvýšil rozpočet na existujúce programy, ako aj navrhované rozšírenie rozsahu pôsobnosti vrátane novej oblasti venovanej hodnotám Únie, spravodajkyňa navrhuje nasledujúce vyčlenenie rozpočtových prostriedkov na základe uznesenia Európskeho parlamentu z apríla 2018: celková suma 1 974 457 mil. EUR v bežných cenách rozdelená na 1 mld. EUR na oblasť hodnoty Únie, 474 457 mil. EUR na oblasť rovnosť a práva a 500 mil. EUR na oblasť angažovanosť a účasť občanov. Tieto sumy predstavujú významný nárast v porovnaní s rozpočtom navrhovaným Komisiou, no spravodajkyňa zastáva názor, že značný nárast je kľúčový a zároveň nevyhnutný na to, aby bolo možné účinne reagovať na dnešné výzvy pre európske hodnoty.

Spravodajkyňa okrem toho navrhuje, aby sa aspoň 40 % finančných prostriedkov v rámci jednotlivých cieľov vyhradilo pre mimovládne organizácie s cieľom zabezpečiť, že organizácie občianskej spoločnosti budú mať možnosť náležite využívať financovanie z programu.

Mechanizmy na zabezpečenie prepojenia medzi politikami Únie v oblasti financovania a hodnotami Únie by sa podľa spravodajkyne mali ďalej zdokonaľovať, čo Komisii umožní predložiť Rade návrh na presun zdrojov pridelených členskému štátu v rámci zdieľaného riadenia na program, ak daný členský štát podlieha postupom týkajúcim sa hodnôt Únie. Spravodajkyňa navrhla osobitné ustanovenia, pokiaľ ide o obmedzený zoznam situácií, keď sa zdroje pridelené členskému štátu v rámci zdieľaného riadenia môžu presunúť na program, o postup, ktorý treba dodržať, ako aj kontrolnú právomoc Európskeho parlamentu.

Prístup k financovaniu

Spravodajkyňa sa domnieva, že by sa mali viac podporovať miestne projekty, ktoré presadzujú európske hodnoty vymedzené v článku 2 Zmluvy o EÚ – najmä demokratické normy, zásady právneho štátu a základné práva – ako nevyhnutný predpoklad otvorenej a inkluzívnej spoločnosti. To je v súlade so stanoviskom, ktorý vyjadrila aj agentúra FRA vo svojej štúdii s názvom Výzvy, ktorým čelia organizácie občianskej spoločnosti pôsobiace v oblasti ľudských práv v EÚ, uverejnenej v januári 2018, kde sa jasne uvádza, že inštitúcie EÚ a členské štáty sú nabádané k tomu, aby zabezpečili dostupnosť finančných prostriedkov pre organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa zaoberajú ochranou a presadzovaním základných hodnôt EÚ, a to základných práv, demokracie a zásad právneho štátu, vrátane malých miestnych organizácií. Takéto financovanie by malo podľa potreby pokrývať rôzne činnosti organizácií občianskej spoločnosti, ako je poskytovanie služieb, kontrolné činnosti, podpora, súdne spory, kampane, ľudské práva a občianske vzdelávanie a zvyšovanie povedomia.

Návrh správy, ktorý predložila spravodajkyňa, zodpovedá všeobecnému cieľu, aby EÚ poskytovala cielenú finančnú podporu organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré na miestnej, regionálnej a národnej úrovni presadzujú a chránia hodnoty, na ktorých je EÚ založená. Na základe toho boli predložené konkrétne pozmeňujúce návrhy s cieľom zdôrazniť pozornosť venovanú v rámci programu organizáciám, ktoré pôsobia na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Hoci opatrenia na nadnárodnej úrovni zohrávajú dôležitú úlohu, mnohé výzvy týkajúce sa európskych hodnôt majú miestny pôvod a treba ich riešiť na miestnej aj európskej úrovni.

Jedným z hlavných cieľov spravodajkyne v súvislosti s týmto programom je aj zjednodušenie postupov a ľahší prístup k financovaniu. Text preto zahŕňa odkazy na možnosti zjednodušeného vykazovania nákladov, rýchle a pružné postupy poskytovania grantov a používateľsky ústretové žiadosti, ako sú viacročné granty na prevádzku, jednorazové platby, paušálne sadzby, jednotkové náklady, kaskádové granty a spolufinancovanie vo forme vecného plnenia. Spravodajkyňa takisto navrhuje, aby sa v rámci vykonávania tohto programu sfunkčnili a ďalej posilnili postupy podávania správ. Domnieva sa tiež, že pokiaľ ide o plánovanie, vykonávanie a hodnotenie programu, rozhodujúci význam má účasť organizácií občianskej spoločnosti. Komisia by preto mala zabezpečiť pravidelný dialóg s prijímateľmi programu a ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami prostredníctvom zriadenia skupiny pre občiansky dialóg.

Podnety od zainteresovaných strán

Pri príprave svojho návrhu spravodajkyňa zhromaždila podnety od mnohých zástupcov mimovládnych organizácií prostredníctvom diskusií za okrúhlym stolom v Bruseli a Štokholme, ako aj dvojstranných stretnutí pri viacerých príležitostiach. Radila sa tiež so zástupcami ďalších európskych agentúr a zainteresovaných strán. Kompletný zoznam je uvedený v prílohe.


PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJKYNI POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajcu. Spravodajca pri príprave správy až po jej prijatie vo výbore získal podnety od týchto subjektov alebo osôb:

Subjekt a/alebo osoba

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Výbor regiónov

FRA (Agentúra pre základné práva)

EQUINET (Európska sieť vnútroštátnych orgánov pre rovnosť)

Nadácia Štefana Bátoryho

Únia pre občianske slobody pre Európsky parlament

Národné kontaktné miesta, napr. v Nemecku a vo Francúzsku

Rada európskych obcí a regiónov

Európska humanistická federácia

Občianska spoločnosť Európa

DEF Europe

Európske nadačné centrum

AGE Platform Europe

Platforma pre celoživotné vzdelávanie (LLL Platform lifelong learning)

Európske dobrovoľnícke centrum

Európske občianske fórum

Európske fórum mládeže

Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo,

Front line defenders

Nadácia pre celoživotné vzdelávanie PERITIA

Európska sieť IPPF

Švédska agentúra pre mládež občiansku spoločnosť (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,MUCF)

Švédske mládežnícke/študentské združenie pre medzinárodné záležitosti (UF Sverige)

Sverok

Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) (Národná rada pre švédske mládežnícke organizácie)

Svenska PEN

Diakonia

Sveriges Kvinnolobby

Regionálny úrad OSN pre ľudské práva (OHCHR) pre Európu


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (26.11.2018)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jordi Solé

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1 a (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

1a.   pripomína svoje uznesenie z 30. mája 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch1a; zdôrazňuje význam horizontálnych zásad, ktoré by mali byť základom VFR a všetkých súvisiacich politík Únie; preto žiada, aby sa ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja začlenili do všetkých politík Únie a iniciatív budúceho VFR; zdôrazňuje ďalej, že odstránenie diskriminácie je nevyhnutné na plnenie záväzkov EÚ na ceste k inkluzívnej Európe, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že v politikách Únie predstavených v návrhoch o VFR chýbajú záväzky týkajúce sa uplatňovania rodového hľadiska a hľadiska rodovej rovnosti;

 

_______________

 

a Prijaté texty, P8_TA(2018)0226.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1 b (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

1b.   Pripomína svoje uznesenie zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 20201a; potvrdzuje svoju podporu programom v oblastiach kultúry, vzdelávania, médií, mladých ľudí, športu, demokracie, občianstva a občianskej spoločnosti, ktoré jednoznačne preukázali európsku pridanú hodnotu a sú stále veľmi obľúbené u prijímateľov; pripomína svoje odporúčanie zriadiť interný európsky fond pre demokraciu, ktorý bude spravovať Komisia, na posilnenie podpory občianskej spoločnosti a MVO, ktoré pôsobia v oblasti demokracie a ľudských práv;

 

_______________

 

1a Prijaté texty, P8_TA(2018)0075.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty

ktorým sa zriaďuje program Práva, hodnoty a občianstvo

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1a.  Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 vyjadril podporu programom v oblastiach kultúry, vzdelávania, médií, mládeže, športu, demokracie, občianstva a občianskej spoločnosti, ktoré jasne preukázali svoju európsku pridanú hodnotu a sú stále obľúbené u prijímateľov, a zdôrazňuje, že silnejšiu a ambicióznejšiu Úniu možno dosiahnuť len vtedy, ak sa jej poskytne viac finančných prostriedkov. Mali by sa nepretržite podporovať súčasné politiky, zvýšiť zdroje pre hlavné programy Únie a vyčleniť dodatočné finančné prostriedky na ďalšie povinnosti.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Občania by mali byť lepšie informovaní aj o svojich právach vyplývajúcich z únijného občianstva a mali mať pozitívny náhľad na život, cestovanie, štúdium, prácu a dobrovoľníctvo v inom členskom štáte, a mali by mať pocit, že môžu požívať a uplatňovať všetky svoje práva spojené s občianstvom a očakávať rovnaký prístup, plnú vymáhateľnosť a ochranu svojich práv bez akejkoľvek diskriminácie, bez ohľadu na to, kde v Únii sa nachádzajú. V súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ je potrebné podporovať občiansku spoločnosť a zabezpečiť tak presadzovanie a ochranu spoločných hodnôt EÚ a zvyšovanie informovanosti o nich, a zároveň tým prispieť k účinnému uplatňovaniu práv podľa práva Únie.

(7)  Občania by mali byť lepšie informovaní aj o svojich právach vyplývajúcich z únijného občianstva a mali mať pozitívny náhľad na život, cestovanie, štúdium, prácu a dobrovoľníctvo v inom členskom štáte a mali by mať pocit, že môžu požívať a uplatňovať všetky svoje práva spojené s občianstvom a očakávať rovnaký prístup, plnú vymáhateľnosť a ochranu svojich práv bez akejkoľvek diskriminácie, bez ohľadu na to, kde v Únii sa nachádzajú. V súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ je potrebné podporovať občiansku spoločnosť spoločne s miestnymi a regionálnymi orgánmi, ako aj ich zastupujúcimi združeniami na vnútroštátnej a európskej úrovni a zabezpečiť tak presadzovanie a ochranu spoločných hodnôt EÚ a zvyšovanie informovanosti o nich, a zároveň tým prispieť k účinnému uplatňovaniu práv podľa práva Únie. Programom sa zabezpečí pokračujúca podpora vykonávania a ďalšieho rozvoja súčasných miestnych a regionálnych iniciatív, ktoré prispievajú k dosahovaniu týchto cieľov, napríklad Európska charta rovnosti žien a mužov na miestnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Rovnosť žien a mužov je základnou hodnotou a cieľom Európskej únie. Ak dochádza k diskriminácii žien a nerovnému zaobchádzaniu s nimi, porušujú sa tým ich základné práva a bráni im to v ich plnej politickej, sociálnej a ekonomickej účasti na živote spoločnosti. Existencia štrukturálnych a kultúrnych bariér okrem toho bráni dosiahnutiu skutočnej rodovej rovnosti. Presadzovanie rodovej rovnosti vo všetkých činnostiach Únie je preto prioritnou činnosťou Únie a hybnou silou hospodárskeho rastu a v rámci tohto programu by malo byť podporované.

(8)  Rovnosť žien a mužov je základnou hodnotou a cieľom Európskej únie. Ak dochádza k diskriminácii žien a nerovnému zaobchádzaniu s nimi, porušujú sa tým ich základné práva a bráni im to v ich plnej politickej, sociálnej a ekonomickej účasti na živote spoločnosti. Existencia štrukturálnych a kultúrnych bariér okrem toho bráni dosiahnutiu skutočnej rodovej rovnosti. Presadzovanie rodovej rovnosti vo všetkých činnostiach Únie je preto prioritnou činnosťou Únie a hybnou silou hospodárskeho rastu a v rámci tohto programu by malo byť podporované, pričom by sa mali dosiahnuť maximálne synergie s Európskym sociálnym fondom plus.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.   V článku 8 ZFEÚ sa stanovuje zásada uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých činnostiach Únie. Riadne uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti si vyžaduje pridelenie primeraných zdrojov a transparentnosť v rámci rozpočtových položiek určených na presadzovanie rodovej rovnosti a boj proti diskriminácii z dôvodu pohlavia.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

22a.   Je dôležité zabezpečiť riadne finančné hospodárenie v rámci tohto programu a jeho realizáciu čo najúčinnejším a z hľadiska používateľov čo najjednoduchším spôsobom a zabezpečiť tiež právnu istotu a dostupnosť programu pre všetkých účastníkov.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

22b.   Zlepšenie uplatňovania a kvality vynakladaných prostriedkov by malo predstavovať hlavné zásady na dosiahnutie cieľov tohto programu a zároveň zaručiť optimálne využívanie finančných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

26a.   Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania právneho štátu v členských štátoch má za cieľ vybaviť Úniu tak, aby lepšie chránila svoj rozpočet, keď nedostatky v oblasti právneho štátu narúšajú riadne finančné hospodárenie alebo finančné záujmy Únie alebo hrozia ich narušením. Mal by dopĺňať program Práva a hodnoty, ktorého úloha je odlišná, a to financovať politiky v súlade so základnými právami a s európskymi hodnotami, ktorých jadrom sú život a účasť občanov.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vyplývajúcimi z vykonávania Parížskej dohody, ako aj na ciele trvalo udržateľného rozvoja v rámci OSN tento program prispeje k systematickému zohľadňovaniu opatrení v oblasti klímy a k dosahovaniu všeobecnej ambície, aby 25 % rozpočtových výdavkov EÚ bolo určených na podporu klimatických cieľov. Počas prípravy a implementácie programu budú identifikované relevantné akcie a budú posúdené v kontexte jeho hodnotenia v polovici trvania.

(28)  Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja v rámci OSN tento program prispeje k systematickému zohľadňovaniu opatrení v oblasti klímy a k dosahovaniu všeobecného cieľa, aby 25 % rozpočtových výdavkov EÚ bolo určených na podporu klimatických cieľov v období VFR 2021 – 2027, a ročného cieľa 30 %, a to čo najskôr, najneskôr však do roku 2027. Počas prípravy a implementácie programu budú identifikované relevantné akcie a budú posúdené v kontexte jeho hodnotenia v polovici trvania.

Odôvodnenie

Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 (2017/2052(INI)) žiadal dosiahnutie 30 % cieľa pre rozpočtové výdavky EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy, ktoré sa majú dosiahnuť čo najskôr, najneskôr však do roku 2027.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všeobecným cieľom tohto programu je chrániť a podporovať práva a hodnoty zakotvené v zmluvách EÚ vrátane podpory organizácií občianskej spoločnosti s cieľom zachovať otvorené, demokratické a inkluzívne spoločnosti.

1.  Všeobecným cieľom tohto programu je chrániť a podporovať práva a hodnoty zakotvené v zmluvách EÚ vrátane podpory organizácií občianskej spoločnosti a miestnych a regionálnych orgánov a ich zastupujúcich združení s cieľom zachovať otvorené, demokratické a inkluzívne spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporovať angažovanosť a účasť občanov na demokratickom živote Únie (oblasť zapojenie a účasť občanov);

b)  podporovať Európu pre občanov prostredníctvom posilnenia ich angažovanosti a účasti na demokratickom živote Únie (oblasť zapojenie a účasť občanov);

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2a.  Komisia pravidelne vedie dialóg s prijímateľmi programu, najmä s občianskou spoločnosťou, ako aj s miestnymi a regionálnymi orgánmi a ich zastupujúcimi združeniami o vymedzení viacročných a ročných priorít počas programového obdobia. Na tento účel sa ako hlavná platforma zriadi občiansky dialóg, ktorý bude štruktúrovaný podľa rôznych špecifických cieľov programu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  predchádzanie všetkým formám násilia voči deťom, mladým ľuďom a ženám, ako aj násiliu voči iným ohrozeným skupinám a boj proti nim;

a)  predchádzanie všetkým formám obťažovania a násilia voči deťom, mladým ľuďom a ženám, ako aj násiliu voči iným ohrozeným skupinám, ku ktorým dochádza na internete a/alebo v reálnom svete vrátane pracovísk a verejných priestorov, a boj proti nim;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na implementovanie programu na obdobie rokov 2021 až 2027 je [641 705 000] EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je 1 627 000 000 EUR v cenách roku 2018 (1 834 000 000 EUR v bežných cenách).

Odôvodnenie

V súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov z 13. septembra 2018 sa v kompromisnom pozmeňujúcom návrhu odzrkadľuje najnovšie rozdelenie VFR na program, ako to navrhujú prijať spravodajcovia pre VFR v súvislosti s hlasovaním o návrhu predbežnej správy o návrhu nariadenia Rady o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu v súvislosti s dohodou.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.   Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci programu, možno takisto poskytnúť príspevok z akéhokoľvek iného programu Únie vrátane fondov v rámci zdieľaného riadenia fondov, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. [Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady na akciu a podpora z rôznych programov Únie sa môže vypočítať proporcionálne].

1.   Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci programu, možno takisto poskytnúť príspevok z akéhokoľvek iného programu Únie vrátane fondov v rámci zdieľaného riadenia fondov, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady a zároveň sa zabráni využívaniu viacerých zdrojov financovania tým, že v súlade so zásadou správneho finančného riadenia sa jasne označia zdroje financovania pre každú kategóriu výdavkov. [Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady na akciu a podpora z rôznych programov Únie sa môže vypočítať proporcionálne].

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pracovný program prijíma Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijíma v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 19.

2.  Pracovný program prijíma Komisia prostredníctvom delegovaného aktu. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 16.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní špecifických cieľov programu stanovených v článku 2, sú uvedené v prílohe II.

1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní špecifických cieľov programu stanovených v článku 2, sa zbierajú a v prípade potreby sa rozčlenia podľa pohlavia. Zoznam ukazovateľov je uvedený v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.

1.  V hodnoteniach sa uplatňuje hľadisko rodovej rovnosti, ich súčasťou sú osobitné kapitoly pre každú oblasť a vykonávajú sa včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 14 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2027.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 13 a 14 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2027.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.   Príjemcovia finančných prostriedkov Únie uvádzajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť týchto prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

1.   Príjemcovia finančných prostriedkov Únie uvádzajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť týchto prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti, a tým ukazujú pridanú hodnotu Únie a pomáhajú Komisii pri zhromažďovaní údajov s cieľom zvýšiť rozpočtovú transparentnosť.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Špecifické ciele programu uvedené v článku 2 ods. 2 sa budú plniť najmä prostredníctvom podpory týchto činností:

Špecifické ciele programu uvedené v článku 2 ods. 2 sa budú plniť najmä prostredníctvom podpory týchto činností na nižšej ako vnútroštátnej úrovni, na vnútroštátnej úrovni, ako aj na európskej úrovni:

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Príloha 1 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  analytické a monitorovacie činnosti1 zamerané na zlepšenie pochopenia situácie v členských štátoch a na úrovni EÚ v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, ako aj na zlepšenie vykonávania práva a politík EÚ;

c)  analytické a monitorovacie činnosti1 zamerané na zlepšenie pochopenia situácie v členských štátoch a na úrovni EÚ v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, ako aj na zlepšenie vykonávania práva a politík EÚ;

_______________

_______________

1 Tieto činnosti zahŕňajú napríklad zber údajov a štatistiky, vypracúvanie spoločných metodík a prípadne i ukazovateľov alebo referenčných hodnôt, štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy, hodnotenia, posúdenia vplyvu, prípravu a uverejňovanie pokynov, správ a vzdelávacích materiálov.

1 Tieto činnosti zahŕňajú napríklad zber údajov a štatistiky rozčlenených podľa pohlavia a veku, vypracúvanie spoločných metodík a prípadne i ukazovateľov alebo referenčných hodnôt, štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy, hodnotenia, posúdenia vplyvu, prípravu a uverejňovanie pokynov, správ a vzdelávacích materiálov.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  spájanie Európanov rôznych národností a kultúr prostredníctvom ich účasti na činnostiach v rámci projektov partnerských miest;

g)  spájanie Európanov rôznych národností a kultúr prostredníctvom ich účasti na činnostiach v rámci projektov partnerských miest vrátane malých dvojstranných projektov a sietí partnerstva miest;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  podpora a uľahčenie aktívnej účasti na budovaní demokratickejšej Únie, ako aj zvyšovania povedomia o právach a hodnotách prostredníctvom podpory organizácií občianskej spoločnosti;

h)  podpora a uľahčenie aktívnej účasti na budovaní demokratickejšej Únie, ako aj zvyšovania povedomia o právach a hodnotách prostredníctvom podpory organizácií občianskej spoločnosti a miestnych a regionálnych orgánov, ako aj ich zastupujúcich združení;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  rozvíjanie kapacít európskych sietí s cieľom podporovať a ďalej rozvíjať právo, cielestratégie politiky Únie, ako aj podpora organizácií občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje;

j)  rozvíjanie kapacít európskych sietí prostredníctvom viacročných operačných grantov s cieľom podporovať a ďalej rozvíjať právo Únie, podporovať kritické diskusie zdola nahor o cieľochstratégiách politiky Únie, ako aj podpora občianskej spoločnosti a miestnych a regionálnych orgánov a ich zastupujúcich organizácií, ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ka)  posilnenie národných kontaktných miest a vytvorenie lepších synergií medzi vývojom politiky v oblasti občianstva, cieľmi programu a činnosťou národných kontaktných miest a prijímateľov.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno k b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

kb)  posilnenie online platformy, ktorá predstavuje projekty prijímateľov, ako aj poskytnutie usmernení potenciálnym prijímateľom, šírenie informácií o výsledkoch projektov a posilnenie viditeľnosti a nadväzujúcich opatrení.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno k c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

kc)  ďalšia podpora kritických, ale konštruktívnych výmen, ktoré riešia výzvy týkajúce sa každodenného života Európanov, ako sú: zamestnanosť, integrácia migrantov, bývanie, mobilita alebo vzdelávanie.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Program bude monitorovaný na základe súboru ukazovateľov určených na zistenie rozsahu, v akom boli dosiahnuté všeobecné a špecifické ciele programu, a s cieľom minimalizovať administratívnu záťaž a náklady. Na tento účel sa budú zbierať údaje podľa tohto súboru hlavných ukazovateľov:

Program bude monitorovaný na základe súboru ukazovateľov určených na zistenie rozsahu, v akom boli dosiahnuté všeobecné a špecifické ciele programu, a s cieľom minimalizovať administratívnu záťaž a náklady. Na tento účel sa budú zbierať údaje, ktoré by mali byť podľa potreby rozčlenené podľa pohlavia, veku a zdravotného postihnutia, podľa tohto súboru hlavných ukazovateľov:

Odôvodnenie

Sledovanie uvedených kategórií v rámci účastníkov programu by konkrétne podporilo uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a nediskriminácie.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – tabuľka

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

počet osôb, ktoré boli oslovené:

počet osôb, ktoré boli oslovené (členenie podľa pohlavia a veku):

i) činnosťami odbornej prípravy;

i) činnosťami odbornej prípravy;

ii) činnosťami v oblasti vzájomného učenia a výmeny osvedčených postupov;

ii) činnosťami v oblasti vzájomného učenia a výmeny osvedčených postupov;

iii) činnosťami v oblasti zvyšovania povedomia, informovanosti a osvety

iii) činnosťami v oblasti zvyšovania povedomia, informovanosti a osvety.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – riadok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia každoročne zverejňuje tieto výstupné ukazovatele:

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – riadok 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

počet žiadateľov a činností financovaných podľa zoznamu v článku 9 ods. 1 a podľa oblasti

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – riadok 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

úroveň financovania požadovaná žiadateľmi a pridelená podľa zoznamu v článku 9 ods. 1 a podľa oddielu

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie programu Práva a hodnoty

Referenčné čísla

COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

14.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.6.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Jordi Solé

28.6.2018

Prerokovanie vo výbore

26.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

5.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Detjen

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (21.11.2018)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty

(COM(2018)0383 – C8‑0234/2018 – 2018/0207(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Jean Lambert

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kontext

V článku 2 Zmluvy o Európskej únii sa uvádza, že Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Keďže v európskych spoločnostiach sa nedávno začali prejavovať extrémizmus a rozdiely, ktoré ohrozujú myšlienku otvorených a inkluzívnych spoločností, Komisia dospela k záveru, že podpora a posilňovanie týchto hodnôt sú dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Ľudia sa okrem toho stále stávajú obeťami diskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku a sexuálnej orientácie, pričom ženy, deti a iní ohrození ľudia sú každodenne vystavení násiliu. Nie sú dostatočne informovaní o hodnotách EÚ a svojich občianskych právach, ba niektorí ich dokonca spochybňujú.

Komisia zistila, že fragmentovanosť a obmedzené zdroje, ktoré boli doteraz vyčlenené na túto oblasť, sú na riešenie všetkých uvedených problémov nedostatočné. Združila ich preto do nového programu Práva a hodnoty, ktorý by sa mal financovať z nového fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty, s pridelenými rozpočtovými prostriedkami v celkovej výške 641 705 000 EUR. Návrh nariadenia o zriadení programu Práva a hodnoty bol uverejnený 30. mája 2018.

Tento navrhovaný nový program v sebe spája dva existujúce programy financovania, konkrétne program Práva, rovnosť a občianstvo a program Európa pre občanov. Jeho všeobecným cieľom je ochrana a presadzovanie práv a hodnôt zakotvených v zmluvách EÚ a v Charte základných práv EÚ. Tento cieľ by sa mal dosiahnuť plnením troch špecifických cieľov, ktorými sú:

•  podpora rovnosti a práv (oblasť rovnosti a práv): zameranie na predchádzanie nerovnostiam a diskriminácii a boj proti nim, podpora komplexných politík na presadzovanie rodovej rovnosti a nediskriminácie a ich uplatňovanie, ako aj politík na boj proti rasizmu a všetkým formám neznášanlivosti; ochrana a podpora práv dieťaťa, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv spojených s občianstvom Únie a práva na ochranu osobných údajov;

•  podpora angažovanosti a účasti občanov na živote Únie (oblasť zapojenia a účasti občanov): zameranie na zlepšenie informovanosti občanov o Únii, jej histórii, kultúrnom dedičstve a rozmanitosti a na podporu výmeny a spolupráce medzi občanmi rôznych krajín;

•  boj proti všetkým formám násilia (oblasť Daphne): zameranie na predchádzanie všetkým formám násilia voči deťom, mladým ľuďom, ženám a iným ohrozeným skupinám a boj proti nemu, ako aj na ochranu obetí takéhoto násilia.

Metodika

V rámci EP je gestorským výborom pre tento návrh nariadenia výbor LIBE. Výbor EMPL mu poskytuje svoje stanovisko podľa článku 53.

Najdôležitejšie body z pohľadu spravodajkyne

•  Premenovať program na Práva, rovnosť a hodnoty. Vyjadrila by sa tým ambícia EÚ dosiahnuť rovnosť pre všetkých.

•  Upraviť vymedzenie všeobecného cieľa programu, aby sa ako ciele zdôraznili rovnosť a práva, čo už je uvedené v odôvodnení č. 3: „Hlavným cieľom je podporiť a zachovať na právach založenú, rovnocennú, inkluzívnu a demokratickú spoločnosť.“

•  Rozšíriť osobný rozsah tohto nového programu v súlade s ESF+, konkrétne na ľudí.

•  Zabezpečiť, aby sa v ďalšom programovom období venovala náležitá pozornosť boju proti rasizmu a nenávistným prejavom na internete.

•  Vzhľadom na to, že nadobudlo účinnosť nové všeobecné nariadenie o ochrane údajov, by sa mala osobitná pozornosť venovať ochrane pri spracovaní údajov súvisiacich so zamestnaním, keďže tieto údaje sú citlivé.

•  Presunúť zoznam oprávnených činností do textu základného aktu. Taká dôležitá súčasť právneho predpisu by totiž nemala byť skrytá v prílohe. Mal by sa preto pridať návrh nového článku 9a, do ktorého sa presunie celý zoznam z prílohy I.

•  V rámci programu by sa malo zabezpečiť financovanie siete Equinet, pretože ide o sieť štatutárnych orgánov, ktoré spolupracujú pri vykonávaní a monitorovaní uplatňovania práva EÚ, na ktoré sa vzťahuje tento program.

•  Spravodajkyňa navrhuje aj zmeny v zozname činností. Toto sú podľa jej názoru najdôležitejšie body:

-  činnosti by sa nemali zameriavať len na zlepšenie vedomostí, ale aj na uplatňovanie práva Únie súvisiaceho s týmto programom;

-  posilnenie tvorivého aspektu činností, pretože podľa jej skúsenosti môžu dobré tvorivé činnosti účinne a efektívne prispieť k plneniu cieľov programu uvedených v článku 2;

-  začlenenie činností súvisiacich s podporou kľúčových aktérov a so vzdelávacími materiálmi, ktoré v súčasnosti dostávajú podporu, ale v novom návrhu nie sú uvedené.

•  Spravodajkyňa napokon navrhuje, aby sa v prílohe II jasne odlíšili ukazovatele výsledkov od ukazovateľov výstupov a navrhuje začleniť ukazovatele výstupov do podávania správ.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Únia by mala naďalej podporovať a presadzovať práva a hodnoty uvedené v článkoch 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii, pričom by sa mala riadiť aktmi, ktoré ďalej objasňujú tieto hodnoty, najmä smernicou Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, a smernicou Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, a v nadväznosti na záväzky zmluvnej strany EÚ k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a v súlade s medziinštitucionálnym vyhlásením európskeho piliera sociálnych práv (2017/C 428/09), ako aj uznesením Európskeho parlamentu z 19. apríla 2008 o potrebe vytvoriť nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti, ktoré podporujú základné hodnoty v Európskej únii na miestnej a vnútroštátnej úrovni (2018/2619(RSP)).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Je nevyhnutné, aby sa tieto práva a hodnoty naďalej podporovali presadzovali a zdieľali medzi občanmi a národmi a aby boli stredobodom projektu EÚ. Preto sa v rozpočte EÚ vytvorí nový Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý bude pozostávať z programu Práva a hodnoty a programu Spravodlivosť. V čase, keď európske spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizmu a rozdeleniu, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým podporovať, posilňovať a obhajovať spravodlivosť, práva hodnoty EÚ: ľudské práva, úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát. Toto úsilie zásadne a priamo ovplyvní politický, sociálny, kultúrny a hospodársky život v EÚ. Súčasťou nového fondu bude program Spravodlivosť, ktorý bude pokračovať v podpore ďalšieho rozvoja únijného priestoru spravodlivosti a cezhraničnej spolupráce. Program Práva a hodnoty spojí program Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 - 2020 ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/20138 a program Európa pre občanov ustanovený nariadením Rady (EÚ) č. 390/20149, (ďalej „predchádzajúce programy“).

(2)  Tieto práva a hodnoty nemožno brať ako samozrejmosť a je nevyhnutné, aby sa naďalej chránili, podporovali, presadzovali a zdieľali medzi občanmi a národmi a aby boli stredobodom projektu EÚ. Preto sa v rozpočte EÚ vytvorí nový Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý bude pozostávať z programu Práva a hodnoty a programu Spravodlivosť. V čase, keď európske spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizmu, rozdielnosti a stále pretrvávajúcim výzvam, akými sú neznášanlivosť a diskriminácia, je dôležitejšie než kedykoľvek predtým podporovať, posilňovať a obhajovať spravodlivosť, práva, hodnoty EÚ a právny štát, ktorý je neoddeliteľný od samotnej demokracie a je podmienkou jej účinnosti. Presadzovanie a podpora ľudských práv, úcty k ľudskej dôstojnosti, sociálnych práv, práv menšín, slobody, demokracie, rovnosti a právneho štátu zásadne a priamo ovplyvní politický, sociálny, kultúrny a hospodársky život v EÚ. Súčasťou nového fondu bude program Spravodlivosť, ktorý bude pokračovať v podpore ďalšieho rozvoja únijného priestoru spravodlivosti a cezhraničnej spolupráce. Program Práva a hodnoty spojí program Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 - 2020 ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/20138 a program Európa pre občanov ustanovený nariadením Rady (EÚ) č. 390/20149, (ďalej „predchádzajúce programy“).

_________________________________

__________________________________

8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 - 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).

8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).

9 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje program „Európa pre občanov“ na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 3).

9 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje program „Európa pre občanov“ na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 3).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty a jeho dva podkladové programy financovania budú zamerané najmä na ľudí a subjekty, ktoré prispievajú k tomu, aby boli naše spoločné hodnoty, práva a bohatá rozmanitosť zavedené do praxe a dobre fungujúce. Hlavným cieľom je podporiťzachovať na právach založenú, rovnocennú, inkluzívnu a demokratickú spoločnosť. To zahŕňa dynamickú občiansku spoločnosť podnecujúcu demokratickú, občianskuspoločenskú účasť obyvateľov a podporujúcu bohatú rozmanitosť európskej spoločnosti na základe našej spoločnej histórie a pamäte. V článku 11 Zmluvy o Európskej únii sa ďalej uvádza, že orgány vhodnými spôsobmi poskytnú občanom a zastupujúcim združeniam možnosť vyjadrovať a verejne si vymieňať svoje názory na všetky oblasti činnosti Únie.

(3)  Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty a jeho dva podkladové programy financovania budú zamerané najmä na ľudí a subjekty, ktoré prispievajú k podpore, šíreniu a ochrane našich spoločných hodnôt, práv a bohatej rozmanitosti, vďaka čomu sú stále živé a dobre fungujúce. Hlavným cieľom je obhajovať, podporovaťzachovávať na právach založenú, rovnocennú, inkluzívnu a demokratickú spoločnosť vrátane dynamickej občianskej spoločnosti. Financované aktivity by sa mali zameriavať na podnecovanie demokratickej, občianskejspoločenskej účasti obyvateľov a podporu bohatej rozmanitosti európskej spoločnosti v členských štátoch i medzi nimi na základe našich spoločných hodnôt, našej spoločnej histórie a pamäte. V článku 11 Zmluvy o Európskej únii sa ďalej uvádza, že orgány vhodnými spôsobmi poskytnú občanom a zastupujúcim združeniam možnosť vyjadrovať a verejne si vymieňať svoje názory na všetky oblasti činnosti Únie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Program Práva a hodnoty (ďalej len „program“) by mal umožniť rozvoj synergií s cieľom riešiť otázky spoločné pre podporu a ochranu hodnôt a nadobudnúť zásadný rozmer na dosiahnutie konkrétnych výsledkov v danej oblasti. Malo by sa to dosiahnuť nadviazaním na pozitívne skúsenosti z predchádzajúcich programov. Tým bude umožnené plné využitie potenciálu synergií s cieľom účinnejšie podporiť oblasti politiky, na ktoré sa program vzťahuje, a zvýšiť ich potenciál osloviť ľudí. Ak má byť program účinný, mal by zohľadňovať špecifickú povahu jednotlivých politík, ich rozdielne cieľové skupiny a ich osobitné potreby prostredníctvom špeciálne prispôsobených prístupov.

(4)  Program Práva a hodnoty (ďalej len „program“) by mal umožniť rozvoj synergií s cieľom riešiť otázky spoločné pre šírenie, podporu a ochranu hodnôt a nadobudnúť zásadný rozmer na dosiahnutie konkrétnych výsledkov v danej oblasti. Malo by sa to dosiahnuť nadviazaním na pozitívne skúsenosti z predchádzajúcich programov, ako aj rozvojom nových inovatívnych opatrení. Tým bude umožnené plné využitie potenciálu synergií s cieľom účinnejšie podporiť oblasti politiky, na ktoré sa program vzťahuje, a zvýšiť ich potenciál osloviť ľudí. Ak má byť program účinný, mal by zohľadňovať špecifickú povahu jednotlivých politík, ich rozdielne cieľové skupiny a ich osobitné potreby prostredníctvom špeciálne prispôsobených prístupov.

Odôvodnenie

Nie je vhodné spoliehať sa výlučne na existujúce opatrenia, ale mali by sa vyvíjať aj nové.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Na to, aby sa Európska únia priblížila občanom, sú potrebné rôzne akcie a koordinované úsilie. Nadväzovanie kontaktov medzi občanmi pri projektoch partnerských miest alebo v rámci sietí miest a podpora organizácií občianskej spoločnosti v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, prispeje k zvýšeniu angažovanosti občanov v spoločnosti a v konečnom dôsledku k ich zapojeniu do demokratického života Únie. Podpora činností presadzujúcich vzájomné porozumenie, rozmanitosť, dialóg a rešpektovanie iných takisto prispeje k posilneniu pocitu spolupatričnosti a európskej identity opierajúceho sa o spoločné chápanie európskych hodnôt, kultúry, histórie a dedičstva. Podpora silnejšieho pocitu spolupatričnosti k Únii a jej hodnôt je obzvlášť dôležitá medzi občanmi najvzdialenejších regiónov EÚ v dôsledku ich odľahlosti a vzdialenosti od kontinentálnej Európy.

(5)  Nato, aby sa Európska únia priblížila občanom, sú potrebné rôzne akcie a koordinované úsilie. Nadväzovanie kontaktov medzi občanmi pri projektoch partnerských miest alebo v rámci sietí miest a podpora organizácií občianskej spoločnosti v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, prispeje k zvýšeniu povedomia a aktívnej angažovanosti občanov v spoločnosti a v konečnom dôsledku k ich zapojeniu do demokratického a spoločenského života Únie, ako aj k posilneniu sociálneho začlenenia a boju proti marginalizácii. Podpora činností presadzujúcich vzájomné porozumenie, rozmanitosť, dialóg a rešpektovanie iných takisto prispeje k posilneniu pocitu spolupatričnosti, sociálnej integrácie a európskej identity opierajúceho sa o spoločné chápanie európskych hodnôt, kultúry, histórie a dedičstva. Podpora silnejšieho pocitu spolupatričnosti k Únii a jej hodnôt je obzvlášť dôležitá medzi občanmi najvzdialenejších regiónov EÚ v dôsledku ich odľahlosti a vzdialenosti od kontinentálnej Európy. Hodnoty vzájomného porozumenia, dialógu a rešpektovania rozmanitosti môžu byť zakotvené na európskej úrovni len vtedy, ak sú dobre zakorenené v samotných členských štátoch a ich regiónoch. Preto by mal program podporovať aj tie hodnoty v členských štátoch medzi rôznymi národnými, etnickými, jazykovými alebo náboženskými skupinami, ktoré spoločne tvoria kultúrne bohatstvo a rozmanitosť ich spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Občania by mali byť lepšie informovaní aj o svojich právach vyplývajúcich z únijného občianstva a mali mať pozitívny náhľad na život, cestovanie, štúdium, prácu a dobrovoľníctvo v inom členskom štáte, a mali by mať pocit, že môžu požívať a uplatňovať všetky svoje práva spojené s občianstvom a očakávať rovnaký prístup, plnú vymáhateľnosť a ochranu svojich práv bez akejkoľvek diskriminácie, bez ohľadu na to, kde v Únii sa nachádzajú. V súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ je potrebné podporovať občiansku spoločnosť a zabezpečiť tak presadzovanieochranu spoločných hodnôt EÚ a zvyšovanie informovanosti o nich, a zároveň tým prispieť k účinnému uplatňovaniu práv podľa práva Únie.

(7)  Občania by mali byť lepšie informovaní aj o celom súbore svojich práv vyplývajúcich z únijného občianstva vrátane ustanovení o nediskriminácii v rámci voľného pohybu pracovníkov, ako je stanovené v článku 45 ods. 2 ZFEÚ, a mali mať pozitívny náhľad na život, cestovanie, štúdium, prácu a dobrovoľníctvo v inom členskom štáte, a mali by mať možnosť požívať a uplatňovať všetky svoje práva spojené s občianstvom a očakávať rovnaký prístup, plnú vymáhateľnosť a ochranu svojich práv vrátane sociálnych práv bez akejkoľvek diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, bez ohľadu na to, kde v Únii sa nachádzajú. Navyše vzhľadom na to, že časť občianskej spoločnosti v členských štátoch v súčasnosti čelí rôznym ťažkostiam, v súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ je potrebné podporovať občiansku spoločnosť a najmä organizácie občianskej spoločnosti v záujme presadzovaniaochrany spoločných hodnôt EÚ a zvyšovania informovanosti o nich a zároveň tým prispieť k účinnému uplatňovaniu práv podľa práva Únie s osobitným zreteľom na chartu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Rovnosť žien a mužov je základnou hodnotou a cieľom Európskej únie. Ak dochádza k diskriminácii žien a nerovnému zaobchádzaniu s nimi, porušujú sa tým ich základné práva a bráni im to v ich plnej politickej, sociálnej a ekonomickej účasti na živote spoločnosti. Existencia štrukturálnych a kultúrnych bariér okrem toho bráni dosiahnutiu skutočnej rodovej rovnosti. Presadzovanie rodovej rovnosti vo všetkých činnostiach Únie je preto prioritnou činnosťou Únie a hybnou silou hospodárskeho rastu a v rámci tohto programu by malo byť podporované.

(8)  Rovnosť žien a mužov je základnou hodnotou a cieľom Európskej únie. V článku 8 ZFEÚ sa Únii ukladá úloha odstraňovať nerovnosti a podporovať účinnú rovnosť medzi mužmi a ženami prostredníctvom všetkých jej činností. Ak dochádza k diskriminácii akýchkoľvek osôb na základe ich pohlavia a/alebo rodu a nerovnému zaobchádzaniu s nimi, porušujú sa tým ich základné práva a bráni im to v ich plnej politickej, sociálnej a ekonomickej účasti na živote spoločnosti. Existencia štrukturálnych a kultúrnych bariér okrem toho bráni dosiahnutiu skutočnej rodovej rovnosti. Presadzovanie a uplatňovanie rodovej rovnosti vo všetkých činnostiach Únie, a to aj v oblasti práce a zamestnania, kde diskriminácia pretrváva na úrovni miezd a prístupu na pracovný trh, je preto prioritnou činnosťou Únie a hybnou silou hospodárskeho rastu a v rámci tohto programu by mali byť podporované.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Silná politická vôľa a koordinované opatrenia založené na metódach a výsledkoch predchádzajúcich programov Daphne, programu Práva, rovnosť a občianstvo a programu Spravodlivosť sú potrebné na predchádzanie všetkým formám násilia a boj proti nim a na ochranu obetí. Predovšetkým program Daphne, z ktorého sú poskytované finančné prostriedky na podporu obetí násilia a na boj proti násiliu páchanému na ženách, deťoch a mladých ľuďoch, je od svojho začiatku v roku 1997 naozaj úspešný, a to pokiaľ ide o pozitívnu odozvu naň zo strany zainteresovaných strán (verejných orgánov, akademických inštitúcií a mimovládnych organizácií), ako aj účinnosť financovaných projektov. V rámci programu sa financovali projekty na zvyšovanie informovanosti, poskytovanie služieb podpory pre obete, podporu činností mimovládnych organizácií pôsobiacich v teréne. Zaoberal sa všetkými formami násilia, napríklad domácim násilím, sexuálnym násilím, obchodovaním s ľuďmi, ako aj novoobjavujúcimi sa formami násilia, napríklad kyberšikanovaním. Preto je dôležité pokračovať vo všetkých týchto akciách a náležite zohľadniť tieto výsledky a získané poznatky pri implementovaní programu.

(10)  Silná politická vôľa a koordinované opatrenia založené na metódach a výsledkoch predchádzajúcich programov Daphne, programu Práva, rovnosť a občianstvo a programu Spravodlivosť sú potrebné na predchádzanie všetkým formám násilia a boj proti nim a na ochranu obetí, rizikových skupín a najmä zraniteľných osôb. Treba vyvíjať úsilie s cieľom zamedziť prekrývaniu programov a duplicitnému financovaniu. Predovšetkým program Daphne, z ktorého sú poskytované finančné prostriedky na podporu obetí násilia a na boj proti násiliu páchanému na ženách, deťoch a mladých ľuďoch, je od svojho začiatku v roku 1997 naozaj úspešný, a to pokiaľ ide o pozitívnu odozvu naň zo strany zainteresovaných strán (verejných orgánov, akademických inštitúcií a mimovládnych organizácií), ako aj účinnosť financovaných projektov. V rámci programu sa financovali projekty na zvyšovanie informovanosti, poskytovanie služieb podpory pre obete, rizikové skupiny a najmä zraniteľné osoby, a podporu činností mimovládnych organizácií pôsobiacich v teréne. Zaoberal sa všetkými formami násilia, napríklad domácim násilím, sexuálnym násilím, obchodovaním s ľuďmi, ako aj novoobjavujúcimi sa formami násilia, napríklad kyberšikanovaním. Preto je dôležité pokračovať vo všetkých týchto akciách a náležite zohľadniť tieto výsledky a získané poznatky pri implementovaní programu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Zákaz diskriminácie je základným princípom Únie. V článku 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovujú opatrenia na boj proti diskriminácii založenej na pohlaví, rasovom alebo etnickom pôvode, náboženstve alebo viere, postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii. Nediskriminácia je zakotvená aj v článku 21 charty. Do úvahy treba brať osobitné znaky rôznych podôb diskriminácie a súčasne vypracovať primerané opatrenia na predchádzanie diskriminácii z jedného alebo viacerých dôvodov a boj proti nej. Program by mal podporovať opatrenia na prevenciu diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, nenávisti voči moslimom a iných foriem neznášanlivosti a boj proti nim. V tejto súvislosti by sa osobitná pozornosť mala venovať aj predchádzaniu všetkým formám násilia a nenávisti, segregácie a stigmatizácie a boju proti nim, ako aj boju proti šikanovaniu, obťažovaniu a netolerantnému zaobchádzaniu. Program by sa mal implementovať vzájomne podporujúcim spôsobom s ostatnými činnosťami Únie, ktoré majú rovnaké ciele, najmä s činnosťami uvedenými v oznámení Komisie z 5. apríla 2011 s názvom „Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020“10 a v odporúčaní Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch11.

(11)  Zákaz diskriminácie je základným princípom Únie. V článku 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovujú opatrenia na boj proti diskriminácii založenej na pohlaví, rasovom alebo etnickom pôvode, náboženstve alebo viere, postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii. Nediskriminácia je zakotvená aj v článku 21 charty, v ktorom sa uvádza, že sa zakazuje akákoľvek diskriminácia, napríklad z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, a žerozsahu pôsobnosti zmlúv a bez toho, aby boli dotknuté tieto zmluvy alebo ich osobitné ustanovenia, by mala byť zakázaná akákoľvek diskriminácia z dôvodu štátnej príslušnosti, zatiaľ čo celá kapitola III charty je venovaná rovnosti. Rovnosť a nediskriminácia sú nielen právnymi otázkami, ale aj základnými výzvami pre spoločnosť, a preto treba brať do úvahy osobitné znaky rôznych podôb diskriminácie a súčasne vypracovať primerané opatrenia na predchádzanie diskriminácii z jedného alebo viacerých dôvodov, ako aj prierezovej diskriminácii, a boj proti nej.

_________________________________

 

11  Ú. v. EÚ C 378, 24.12.2013, s. 1.

 

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11a.  Program by mal podporovať opatrenia na predchádzanie diskriminácii, rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu, protirómskemu zmýšľaniu, afrofóbii, nenávisti voči moslimom a iným formám neznášanlivosti, ako je neznášanlivosť z dôvodu zdravotného postihnutia, veku, pohlavia, rodového vyjadrenia, rodovej identity a sexuálnej orientácie, a opatrenia na boj proti nim, ako aj uznanie práv všetkých osôb na dôstojné zaobchádzanie. V tejto súvislosti by sa osobitná pozornosť mala venovať aj predchádzaniu všetkým formám násilia, nenávisti, segregácie a stigmatizácie a boju proti nim, ako aj boju proti šikanovaniu (vrátane kyberšikanovania), obťažovaniu a netolerantnému zaobchádzaniu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11b.  Program by sa mal implementovať vzájomne podporujúcim spôsobom s ostatnými činnosťami Únie, ktoré majú rovnaké ciele, najmä s činnosťami uvedenými v oznámení Komisie z 5. apríla 2011 s názvom „Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020“ a v odporúčaní Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch1a. Podpora tolerantných a inkluzívnych pracovísk a uznávanie práv na dôstojné zaobchádzanie so všetkými osobami na pracovisku a v spoločnosti sú vo všeobecnosti trvalými cieľmi, ktoré si vyžadujú väčšiu a intenzívnejšiu koordinovanú činnosť, a to aj vyčlenením dostatočných finančných prostriedkov.

 

____________________

 

1a  Ú. v. EÚ C 378, 24.12.2013, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Prekážky súvisiace s postojmi a prostredím, ako aj nedostatočná prístupnosť bránia plnému a efektívnemu zapojeniu osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti na základe rovnoprávnosti s ostatnými. Ľudia so zdravotným postihnutím čelia prekážkam, ktoré im okrem iného bránia v prístupe na trh práce, vo využívaní inkluzívneho a kvalitného vzdelávania, v možnosti predchádzať chudobe a sociálnemu vylúčeniu, v prístupe ku kultúrnym iniciatívam a k médiám alebo vo využívaní ich politických práv. Ako zmluvná strana Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) sa Únia spolu so všetkými svojimi členskými štátmi zaviazala podporovať, chrániť a zabezpečiť plné a rovnocenné užívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím. Ustanovenia dohovoru UNCRPD sa stali neoddeliteľnou súčasťou právneho poriadku Únie.

(12)  Prekážky súvisiace s postojmi a prostredím, ako aj nedostatočná prístupnosť bránia plnému a efektívnemu zapojeniu osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti na základe rovnoprávnosti s ostatnými. Osoby so zdravotným postihnutím vrátane tých, ktorí majú dlhodobé fyzické, duševné, intelektuálne alebo zmyslové postihnutie, čelia prekážkam, ktoré im okrem iného bránia v prístupe na trh práce, vo využívaní inkluzívneho a kvalitného vzdelávania, v možnosti predchádzať chudobe a sociálnemu vylúčeniu, v prístupe ku kultúrnym iniciatívam a k médiám alebo vo využívaní ich politických práv. Ako zmluvná strana Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) sa Únia spolu so všetkými svojimi členskými štátmi zaviazala podporovať, chrániť a zabezpečiť plné a rovnocenné užívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím. Ustanovenia dohovoru UNCRPD sa stali neoddeliteľnou súčasťou právneho poriadku Únie. V tejto súvislosti by mal program venovať osobitnú pozornosť aktivitám na zvyšovanie informovanosti o problémoch, ktorým čelia osoby so zdravotným postihnutím pri plnom zapojení sa do spoločnosti a pri uplatňovaní svojich práv ako rovnocenných občanov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Podľa článkov 8 a 10 ZFEÚ by sa programom malo podporovať zohľadnenie hľadiska rodovej rovnosti a cieľov v oblasti nediskriminácie vo všetkých jeho činnostiach.

(15)  Podľa článkov 8 a 10 ZFEÚ by sa programom malo podporovať zohľadnenie a presadzovanie hľadiska rodovej rovnosti a cieľov v oblasti nediskriminácie vo všetkých jeho činnostiach.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  V súlade s aktmi Únie týkajúcimi sa rovnakého zaobchádzania zriadili členské štáty nezávislé orgány na podporu rovnakého zaobchádzania, označované ako „orgány pre rovnosť“, s cieľom bojovať proti diskriminácii na základe rasového a etnického pôvodu, ako aj pohlavia. Mnohé členské štáty však prekročili rámec týchto požiadaviek a zabezpečili, aby sa orgány pre rovnosť mohli zaoberať aj diskrimináciou na základe iných dôvodov, ako je vek, sexuálna orientácia, náboženstvo alebo viera, zdravotné postihnutie alebo iné dôvody. Orgány pre rovnosť zohrávajú kľúčovú úlohu pri presadzovaní rovnosti a zabezpečovaní účinného uplatňovania právnych predpisov o rovnakom zaobchádzaní, a to najmä poskytovaním nezávislej pomoci obetiam diskriminácie, vykonávaním nezávislých prieskumov týkajúcich sa diskriminácie, uverejňovaním nezávislých správ a vydávaním odporúčaní v akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa diskriminácie v ich krajine. Je nevyhnutné, aby sa v tejto súvislosti práca orgánov pre rovnosť koordinovala na úrovni Únie. V roku 2007 vznikla sieť EQUINET. Jeho členmi sú vnútroštátne orgány na podporu rovnakého zaobchádzania podľa ustanovení v smerniciach Rady 2000/43/ES15 a 2004/113/ES16 a v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES17 a 2010/41/EÚ18. EQUINET má výnimočné postavenie, keďže je jediným subjektom zabezpečujúcim koordináciu činností medzi orgánmi pre rovnosť. Táto koordinačná činnosť siete EQUINET je kľúčovou pre riadne vykonávanie právnych predpisov Únie v oblasti boja proti diskriminácii v členských štátoch a mala by sa podporovať v rámci programu.

(17)  V súlade s aktmi Únie týkajúcimi sa rovnakého zaobchádzania zriadili členské štáty nezávislé orgány na podporu rovnakého zaobchádzania, označované ako „orgány pre rovnosť“, s cieľom bojovať proti diskriminácii na základe rasového a etnického pôvodu, ako aj pohlavia. Mnohé členské štáty však prekročili rámec týchto požiadaviek a zabezpečili, aby sa orgány pre rovnosť mohli zaoberať aj diskrimináciou na základe iných dôvodov, ako je vek, sexuálna orientácia, náboženstvo alebo viera, zdravotné postihnutie alebo iné dôvody. Orgány pre rovnosť zohrávajú kľúčovú úlohu pri presadzovaní rovnosti a zabezpečovaní účinného uplatňovania právnych predpisov o rovnakom zaobchádzaní, a to najmä poskytovaním nezávislej pomoci obetiam diskriminácie, vykonávaním nezávislých prieskumov týkajúcich sa diskriminácie, uverejňovaním nezávislých správ a vydávaním odporúčaní v akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa diskriminácie v ich krajine. Je nevyhnutné, aby sa v tejto súvislosti práca všetkých týchto príslušných orgánov pre rovnosť koordinovala na úrovni Únie. V roku 2007 vznikla sieť EQUINET. Jeho členmi sú vnútroštátne orgány na podporu rovnakého zaobchádzania podľa ustanovení v smerniciach Rady 2000/43/ES15 a 2004/113/ES16 a v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES17 a 2010/41/EÚ18. Komisia prijala odporúčanie o normách pre orgány pre rovnosť [C(2018) 3850 final], ktoré sa zaoberá ich mandátom, nezávislosťou, účinnosťou, koordináciou a spoluprácou. EQUINET má výnimočné postavenie, keďže je jediným subjektom zabezpečujúcim koordináciu činností medzi orgánmi pre rovnosť. Táto koordinačná činnosť siete EQUINET je kľúčovou pre riadne vykonávanie právnych predpisov Únie v oblasti boja proti diskriminácii v členských štátoch a mala by sa podporovať v rámci programu.

__________________

__________________

15 Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22).

15 Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22).

16 Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37).

16 Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37).

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23).

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23).

18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS (Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1).

18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS (Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Nezávislé orgány pre ľudské práva a organizácie občianskej spoločnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore, ochrane a zvyšovaní povedomia o spoločných hodnotách Únie v súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ a pri prispievaní k účinnému uplatňovaniu práv vyplývajúcich z práva Únie vrátane Charty základných práv EÚ. Ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018, náležitá finančná podpora je kľúčom k rozvoju priaznivého a udržateľného prostredia pre organizácie občianskej spoločnosti, ktorých úloha sa tak posilní a umožní im to nezávislé a účinné plnenie si svojich funkcií. Doplnením úsilia vynakladaného na vnútroštátnej úrovni by financovanie z prostriedkov EÚ preto malo prispieť k podpore, posilneniu postavenia a tvorbe kapacít nezávislých organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblasti presadzovania ľudských práv, ktorých činnosti napomáhajú pri strategickom presadzovaní práv vyplývajúcich z práva EÚ a Charty základných práv EÚ, a to aj propagačnou a kontrolnou činnosťou, ako aj presadzovaním a ochranou spoločných hodnôt Únie a zvyšovaním povedomia o nich na vnútroštátnej úrovni.

(18)  Nezávislé orgány pre ľudské práva a organizácie občianskej spoločnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore, ochrane a zvyšovaní povedomia o spoločných hodnotách Únie v súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ a pri prispievaní k účinnému uplatňovaniu práv vyplývajúcich z práva Únie vrátane Charty základných práv EÚ. Ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018, náležitá finančná podpora je kľúčom k rozvoju priaznivého a udržateľného prostredia pre organizácie občianskej spoločnosti, ktorých úloha sa tak posilní a umožní im to nezávislé a účinné plnenie si svojich funkcií. Doplnením úsilia vynakladaného na vnútroštátnej úrovni by financovanie z prostriedkov EÚ preto malo prispieť k podpore, posilneniu postavenia a tvorbe kapacít nezávislých organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblasti presadzovania ľudských práv, ktorých činnosti napomáhajú pri strategickom presadzovaní práv vyplývajúcich z práva EÚ a Charty základných práv EÚ, a to aj propagačnou a kontrolnou činnosťou, ako aj presadzovaním a ochranou spoločných hodnôt Únie a zvyšovaním povedomia o nich na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

21a.  Podľa článku 9 ZFEÚ treba podporovať vysokú úroveň zamestnanosti, záruku primeranej sociálnej ochrany a boj proti sociálnemu vylúčeniu. Činnosti v rámci tohto programu by preto mali podporovať synergie medzi bojom proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a vylúčeniu z trhu práce a rovnosť a boj proti všetkým formám diskriminácie. Program by sa mal preto vykonávať spôsobom, ktorý zabezpečí maximálnu synergiu a doplnkovosť tak medzi jeho jednotlivými oblasťami, ako aj vo vzťahu k Európskemu sociálnemu fondu plus. Okrem toho by sa mali zabezpečiť synergie s programom Erasmus, ako aj Európskym sociálnym fondom plus, aby tieto fondy spoločne prispievali k poskytovaniu kvalitného vzdelávania a zaisteniu rovnakých príležitostí pre všetkých.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť špecifické ciele opatrení a priniesť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž a predpokladané riziko nesúladu. Malo by to zahŕňať zohľadnenie použitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201320, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9521, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 a nariadením Rady (EÚ) 2017/193923 majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 správne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137124. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva.

(24)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť špecifické ciele opatrení a priniesť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž a predpokladané riziko nesúladu. Malo by to zahŕňať zohľadnenie použitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. S cieľom uľahčiť účasť na programe vrátane malých organizácií by sa mala zabezpečiť pomoc a malo by sa odstrániť zbytočné administratívne zaťaženie. V náležitých prípadoch by sa mala primeraná pozornosť venovať možnosti dvojstupňového postupu hodnotenia a možnosti kaskádových grantov a viacročných prevádzkových grantov. Pokiaľ ide o miery spolufinancovania, mali by zohľadňovať typ a veľkosť organizácií, pre ktoré sú programy určené. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201320, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9521, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 a nariadením Rady (EÚ) 2017/193923 majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 správne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137124. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva.

__________________

__________________

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

21 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

21 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

22 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

22 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

23 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

23 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všeobecným cieľom tohto programu je chrániť a podporovať práva a hodnoty zakotvené v zmluvách EÚ vrátane podpory organizácií občianskej spoločnosti s cieľom zachovať otvorené, demokratické a inkluzívne spoločnosti.

1.  Všeobecným cieľom tohto programu je chrániť a podporovať práva a hodnoty zakotvené v zmluvách EÚ vrátane podpory organizácií občianskej spoločnosti akejkoľvek veľkosti s cieľom chrániť, podporovať a zachovať rovnocenné, inkluzívne, otvorené a demokratické spoločnosti založené na právach.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporovať angažovanosť a účasť občanov na demokratickom živote Únie (oblasť zapojenie a účasť občanov);

b)  podporovať angažovanosť a účasť ľudí na demokratickom živote Únie (oblasť zapojenie a účasť občanov);

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  predchádzanie nerovnostiam a diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a boj proti nim, a podporu komplexných politík na podporu rodovej rovnosti a nediskriminácie a ich uplatňovania, ako aj politík na boj proti rasizmu a všetkým formám neznášanlivosti;

a)  presadzovanie rovnosti pre všetkých predchádzaním nerovnostiam a akejkoľvek diskriminácii na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, ako aj diskriminácii z dôvodov uvedených v článku 21 ods. 1 charty a bojom proti nim a podporu komplexných politík na presadzovanie rodovej rovnosti, sociálneho začlenenia a nediskriminácie a ich uplatňovania, ako aj politík na boj proti rasizmu a všetkým formám neznášanlivosti, a to online aj offline;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  podporu vzájomného porozumenia, dialógu a rešpektovania rozmanitosti v členských štátoch a EÚ.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ochranu a podporu práv dieťaťa, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv spojených s únijným občianstvom a práva na ochranu osobných údajov.

b)  ochranu a podporu práv dieťaťa, práv starších osôb, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv spojených s únijným občianstvom vrátane sociálnych práv a práva na ochranu osobných údajov vrátane spracovania údajov v súvislosti so zamestnaním alebo na účely sociálnej ochrany, ako sa uvádza vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov1a.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zvyšovanie informovanosti občanov o Únii, jej histórii, kultúrnom dedičstve a rozmanitosti;

a)  zvyšovanie informovanosti občanov o Únii, jej spoločných hodnotách, histórii – s osobitným zreteľom na históriu totalitných režimov –, kultúrnom dedičstve a rozmanitosti;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporu výmen a spolupráce medzi občanmi rôznych krajín; podporu občianskej a demokratickej účasti umožňujúcu občanom a reprezentatívnym združeniam oznamovať a zverejňovať svoje stanoviská k všetkým oblastiam činnosti Únie. Článok 5

b)  podporu výmen a spolupráce medzi občanmi rôznych národných a kultúrnych zázemí; podporu občianskej a demokratickej účasti umožňujúcu občanom a reprezentatívnym združeniam oznamovať a zverejňovať svoje stanoviská k všetkým oblastiam činnosti Únie a podporu solidarity.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  predchádzanie všetkým formám násilia voči deťom, mladým ľuďom a ženám, ako aj násiliu voči iným ohrozeným skupinám a boj proti nim;

a)  predchádzanie všetkým formám násilia – vrátane domáceho násilia – voči deťom, mladým ľuďom, ženám a starším osobám, ako aj násiliu voči iným ohrozeným skupinám a najmä zraniteľným osobám, a to aj prostredníctvom informovanosti a vzdelávania, a boj proti nim;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporu a ochranu obetí takéhoto násilia.

b)  podporu a ochranu obetí takéhoto násilia, rizikových skupín a najmä zraniteľných osôb.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podľa tohto nariadenia môžu byť financované akcie prispievajúce k dosiahnutiu špecifického cieľa uvedeného v článku 2. Na financovanie sú oprávnené najmä činnosti uvedené v prílohe I.

Podľa tohto nariadenia môžu byť financované akcie prispievajúce k dosiahnutiu špecifického cieľa uvedeného v článku 2. Na financovanie sú oprávnené najmä tieto činnosti:

 

a)  zvyšovanie informovanosti, tvorivé činnosti, vzdelávacie činnosti a šírenie informácií s cieľom zlepšiť používanie a znalosť politík a práv v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje;

 

b)  vzájomné učenie prostredníctvom výmeny osvedčených postupov medzi zainteresovanými stranami s cieľom zlepšiť občiansku a demokratickú angažovanosť založenú na znalostiach a vzájomnom porozumení, ako aj

 

c)  presadzovanie, tvorivé, analytické a monitorovacie činnosti1a zamerané na zlepšenie pochopenia situácie v členských štátoch a na úrovni Únie v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, ako aj na zlepšenie vykonávania práva a politík Únie;

 

d)  odborná príprava príslušných zainteresovaných strán s cieľom zlepšiť ich informovanosť o politikách a právach v dotknutých oblastiach, schopnosť využívať ich a ich znalosť;

 

e)  vývoj a údržba nástrojov informačných a komunikačných technológií (IKT) prístupných pre všetkých;

 

f)  posilňovanie informovanosti občanov o európskej kultúre, hodnotách, histórii a historickom povedomí, ako aj ich zmyslu pre solidaritu a spolupatričnosť v Únii;

 

g)  spájanie Európanov rôznych národností a kultúr tým, že sa im poskytne príležitosť zúčastniť sa na partnerských činnostiach vrátane činností v rámci partnerstiev miest;

 

h)  podpora a uľahčovanie aktívnej inkluzívnej účasti a mobilizácie verejnosti na budovaní demokratickejšej Únie, ako aj uplatňovania práv a hodnôt a zvyšovania informovanosti o nich prostredníctvom podpory organizácií občianskej spoločnosti;

 

i)  financovanie technickej a organizačnej podpory na vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 211/2011, čím sa podporí výkon práva občanov uvádzať a podporovať európske iniciatívy občanov;

 

j)  rozvíjanie kapacít európskych sietí s cieľom podporovať, uplatňovať a ďalej rozvíjať právo, ciele politík a stratégie Únie, ako aj podpora organizácií občianskej spoločnosti bez ohľadu na veľkosť, ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje;

 

k)  prehlbovanie znalostí o programe, zlepšovanie šírenia a prenosnosti jeho výsledkov a posilňovanie dosahu na občanov, a to aj zriadením a podporou sietí kancelárií/vnútroštátnych kontaktných miest programu.

 

______________________

 

1a Tieto činnosti zahŕňajú napríklad zber údajov a štatistických údajov; vypracúvanie spoločných metodík a prípadne i ukazovateľov alebo referenčných hodnôt; štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy; hodnotenia; posúdenie vplyvu; prípravu a uverejňovanie pokynov, správ a vzdelávacích materiálov.

(Písmená a) až k) sú zmenené body prílohy I ods. 1.)

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie uvádzajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť týchto prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie uvádzajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť týchto prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie – formou, ktorá je prístupná aj pre osoby so zdravotným postihnutím – rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje alokované na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 2.

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia

Príloha I

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

PRÍLOHA I

vypúšťa sa

Činnosti programu

 

Špecifické ciele programu uvedené v článku 2 ods. 2 sa budú plniť najmä prostredníctvom podpory týchto činností:

 

a)  zvyšovanie povedomia, šírenie informácií s cieľom zlepšiť znalosť politík a práv v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje;

 

b)  vzájomné učenie prostredníctvom výmeny osvedčených postupov medzi zúčastnenými stranami s cieľom zlepšiť znalosti a vzájomné porozumenie a občiansku a demokratickú angažovanosť;

 

c)   analytické a monitorovacie činnosti zamerané na zlepšenie pochopenia situácie v členských štátoch a na úrovni EÚ v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, ako aj na zlepšenie vykonávania práva a politík EÚ;

 

d)  odborná príprava príslušných zúčastnených strán s cieľom zlepšiť ich znalosť politík a práv v príslušných oblastiach;

 

e)  vývoj a údržba nástrojov informačných a komunikačných technológií;

 

f)  posilňovanie informovanosti občanov o európskej kultúre, histórii a historickom povedomí, ako aj pocit spolupatričnosti k Únii;

 

g)  spájanie Európanov rôznych národností a kultúr prostredníctvom ich účasti na činnostiach v rámci projektov partnerských miest;

 

h)  podpora a uľahčenie aktívnej účasti na budovaní demokratickejšej Únie, ako aj zvyšovania povedomia o právach a hodnotách prostredníctvom podpory organizácií občianskej spoločnosti;

 

i)  financovanie technickej a organizačnej podpory vykonávania nariadenia [(EÚ) č. 211/2011], čím sa podporí výkon práva občanov navrhovať a podporovať európske iniciatívy občanov;

 

j)  rozvíjanie kapacít európskych sietí s cieľom podporovať a ďalej rozvíjať právo, ciele a stratégie politiky Únie, ako aj podpora organizácií občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje;

 

k)  prehlbovanie znalostí o programe a šírenia a prenosnosti jeho výsledkov a posilňovanie dosahu na občanov, a to aj zriadením a podporou siete kancelárií/vnútroštátnych kontaktných miest programu.

 

______________________

 

1 Tieto činnosti zahŕňajú napríklad zber údajov a štatistiky, vypracúvanie spoločných metodík a prípadne i ukazovateľov alebo referenčných hodnôt; štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy; hodnotenia; posúdenie vplyvu; prípravu a uverejňovanie pokynov, správ a vzdelávacích materiálov.

 

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Program bude monitorovaný na základe súboru ukazovateľov určených na zistenie rozsahu, v akom boli dosiahnuté všeobecné a špecifické ciele programu, a s cieľom minimalizovať administratívnu záťaž a náklady. Na tento účel sa budú zbierať údaje podľa tohto súboru hlavných ukazovateľov:

Program bude monitorovaný na základe súboru ukazovateľov výsledkov určených na zistenie rozsahu, v akom boli dosiahnuté všeobecné a špecifické ciele programu, a s cieľom minimalizovať administratívnu záťaž a náklady. Na tento účel sa budú zbierať údaje podľa tohto súboru hlavných ukazovateľov:

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia tiež každoročne uverejňuje tieto ukazovatele výstupov:

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

územné pokrytie činností podľa oblasti

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

počet žiadateľov a činností financovaných podľa zoznamu v článku 9 ods. 1 a podľa oblasti

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

výška finančných prostriedkov požadovaných žiadateľmi a udelených podľa zoznamu činností v článku 9 ods. 1 a podľa oblasti

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie programu Práva a hodnoty

Referenčné čísla

COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

14.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

14.6.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Jean Lambert

18.6.2018

Prerokovanie vo výbore

9.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

20.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Alex Mayer, Sven Schulze, Helga Stevens, Flavio Zanonato

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

38

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, David Casa, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

ENF

Mara Bizzotto

NI

Lampros Fountoulis

1

0

EFDD

Rosa D'Amato

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (4.12.2018)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Sylvie Guillaume

(*)  Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Zatiaľ čo Európa zažíva vysoký nárast neznášanlivosti, ktorý spochybňuje pocit príslušnosti k spoločnému priestoru, budúci program Občianstvo, práva a hodnoty by mal pomôcť oživiť dialóg medzi Európanmi a posilniť vzájomné porozumenie.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko uznáva úsilie o súčinnosť, ktoré Európska komisia vynakladá s cieľom prispôsobiť sa reštriktívnej rozpočtovej situácii.

Považuje však za potrebné viac ako kedykoľvek predtým posilniť priestor vyhradený pre bývalý program Európa pre občanov, ktorého pridaná hodnota je jasná, pokiaľ ide o podporu občianskej účasti, posilňovanie pocitu spolupatričnosti, ako aj podnecovanie občianskej účasti a demokratickej angažovanosti občanov. Tento program sa ukázal ako úspešný a prispel k zvýšeniu informovanosti o európskych otázkach a mohol by tak mať pozitívny vplyv na záujem európskych občanov o nastávajúce európske voľby.

V tejto súvislosti spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko vyjadruje poľutovanie nad tým, že veľmi symbolický pojem občianstvo sa z názvu programu vytratil, a preto ho navrhuje opätovne zaviesť.

Okrem toho považuje za potrebné zaručiť programu rozpočet zodpovedajúci výzvam, ktorým treba čeliť, a preto navrhuje zvýšiť rozpočet časti B – Angažovanosť a účasť občanov, za ktorú je zodpovedná. Navrhovaný rozpočet je v porovnaní s tým, čo naliehavo požadoval Európsky parlament, do značnej miery nedostatočný. Preto sa navrhuje posilniť rozmer riadka venovaného občianskej angažovanosti prostredníctvom rozpočtu vo výške 500 miliónov EUR, ktorý zodpovedá len jednému euru na jedného európskeho občana. Cieľom je chrániť európsky program dostupný všetkým občanom, ktorí sa usilujú o silnú Európu, v boji proti nacionalizmu a v duchu znovu potvrdenej solidarity.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko si uvedomuje potrebu podporovať prácu v oblasti spomienkovej činnosti týkajúcu sa udalostí v minulosti, ktoré vyústili do budovania Európskej únie, a lepšie chápať prítomnosť s cieľom pokračovať v spoločnom budovaní budúcnosti a navrhuje, aby sa rozvíjali činnosti súvisiace s prácou so spomienkami, ktoré pripomínajú význam princípov a hodnôt, na ktorých je EÚ založená.

Vzhľadom na obmedzené rozpočtové zdroje pre tento program sa okrem toho domnieva, že nie je vhodné umožniť Komisii využívať tieto prostriedky na inštitucionálnu komunikáciu o politických prioritách EÚ, keďže komunikačné útvary Komisie už majú značné zdroje na vykonávanie tohto druhu akcií.

Víta vytvorenie nástroja podpory pre organizácie občianskej spoločnosti v EÚ, ktoré podporujú základné hodnoty na miestnej úrovni, aby sa propagovali otvorené, demokratické a inkluzívne spoločnosti, a zároveň zdôrazňuje potrebu chrániť individuálne projekty, ktoré vyvíjajú jednoduchí občania v rámci svojej komunity a ktoré sú nevyhnutné pre každodenný život Európy. Spravodajkyňa trvá najmä na tom, aby bol program prístupný pre osoby so zdravotným postihnutím.

S ohľadom na otvorenie programu pre pridružené tretie krajiny sa domnieva, že to nie je vhodné v súvislosti s časťou „angažovanosť občanov“, keďže možnosti občianskych aktivít v členských štátoch sú často obmedzené a pre mnohých neúspešných uchádzačov o grant sú dôvodom frustrácie, a to aj napriek ich angažovanosti.

Takisto súhlasí s návrhom Komisie, ktorým je rozšírenie vnútroštátneho systému kontaktných miest, ktorý už preukázal svoju užitočnosť v rámci programu Európa pre občanov, s cieľom lepšie podporiť realizátorov projektov v ich úsilí, a trvá na tom, aby bol uvedený v nariadení.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko zároveň navrhuje, aby Komisia prijala pracovné programy, ako aj viacročné priority, a to prostredníctvom delegovaných aktov, a nie prostredníctvom vykonávacích aktov, ako to Komisia uvádza vo svojom návrhu.

Vo všeobecnosti spravodajkyňa víta prístup, ktorý navrhla Komisia, najmä zmenu právneho základu, čím sa Európskemu parlamentu umožňuje zohrávať úlohu spoluzákonodarcu. Pripomína, že za týmto programom je mnoho projektov občanov, ktoré treba zachovať v prítomnosti a podporovať ich v budúcnosti.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty

ktorým sa zriaďuje program Európa pre občanov, práva a hodnoty

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 16 ods. 2, článok 19 ods. 2, článok 21 ods. 2, článok 24, článok 167 a článok 168,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 16 ods. 2, článok 19 ods. 2, článok 21 ods. 2, článok 24, článok 167 a článok 168 a na článok 11 Zmluvy o Európskej únii,

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Citácia 2 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V súlade s článkom 2 Zmluvy o Európskej únii: „Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.“ V článku 3 sa ďalej uvádza, že „cieľom Únie je presadzovať mier, svoje hodnoty a blaho svojich národov“ a že okrem iného „rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva“. Tieto hodnoty sa opätovne potvrdzujú a stanovujú v právach, slobodách a zásadách zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.

(1)  V súlade s článkom 2 Zmluvy o Európskej únii: „Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Predovšetkým v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a Chartou základných práv Európskej únie je ľudská dôstojnosť základom všetkých neodňateľných ľudských práv. Tieto princípy a hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi. V článku 3 sa ďalej uvádza, že „cieľom Únie je presadzovať mier, svoje hodnoty a blaho svojich národov“ a že okrem iného „rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva“. Tieto hodnoty sa opätovne potvrdzujú a stanovujú v právach, slobodách a zásadách zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Je nevyhnutné, aby sa tieto práva a hodnoty naďalej podporovali a presadzovali a zdieľali medzi občanmi a národmi a aby boli stredobodom projektu EÚ. Preto sa v rozpočte EÚ vytvorí nový Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý bude pozostávať z programu Práva a hodnoty a programu Spravodlivosť. V čase, keď európske spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizmu a rozdeleniu, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým podporovať, posilňovať a obhajovať spravodlivosť, práva a hodnoty EÚ: ľudské práva, úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát. Toto úsilie zásadne a priamo ovplyvní politický, sociálny, kultúrny a hospodársky život v EÚ. Súčasťou nového fondu bude program Spravodlivosť, ktorý bude pokračovať v podpore ďalšieho rozvoja únijného priestoru spravodlivosti a cezhraničnej spolupráce. Program Práva a hodnoty spojí program Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 - 2020 ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/20138 a program Európa pre občanov ustanovený nariadením Rady (EÚ) č. 390/20149, (ďalej „predchádzajúce programy“).

(2)  Je nevyhnutné, aby sa tieto práva a hodnoty naďalej podporovali, presadzovali a zdieľali medzi občanmi a národmi a aby boli stredobodom projektu EÚ. Preto by sa mal v rozpočte EÚ vytvoriť nový Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý bude pozostávať z programov Európa pre občanov, práva a hodnoty a Spravodlivosť. V čase, keď európske spoločnosti čelia mnohým výzvam, napr. extrémizmu, radikalizmu a rozdeleniu, a v niektorých krajinách dochádza k čoraz jasnejšiemu odklonu od zásad právneho štátu, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým podporovať, posilňovať a obhajovať spravodlivosť, práva a hodnoty EÚ, ako sú ľudské práva vrátane práv osôb patriacich k menšinám, práv detí a mladých ľudí, pluralizmus, tolerancia, úcta k ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť, solidarita a právny štát. Program Európa pre občanov, práva a hodnoty spojí program Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 – 2020 ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/20138 a program Európa pre občanov ustanovený nariadením Rady (EÚ) č. 390/20149 (ďalej „predchádzajúce programy“).

__________________

__________________

8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).

8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).

9 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje program „Európa pre občanov“ na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 3).

9 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje program „Európa pre občanov“ na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 3).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty a jeho dva podkladové programy financovania budú zamerané najmä na ľudí a subjekty, ktoré prispievajú k tomu, aby boli naše spoločné hodnoty, právabohatá rozmanitosť zavedené do praxe a dobre fungujúce. Hlavným cieľom je podporiť a zachovať na právach založenú, rovnocennú, inkluzívnudemokratickú spoločnosť. To zahŕňa dynamickú občiansku spoločnosť podnecujúcu demokratickú, občiansku a spoločenskú účasť obyvateľov a podporujúcu bohatú rozmanitosť európskej spoločnosti na základe našej spoločnej histórie a pamäte. V článku 11 Zmluvy o Európskej únii sa ďalej uvádza, že orgány vhodnými spôsobmi poskytnú občanom a zastupujúcim združeniam možnosť vyjadrovať a verejne si vymieňať svoje názory na všetky oblasti činnosti Únie.

(3)  Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty a jeho dva programy financovania budú zamerané najmä na ľudí a subjekty, ktoré prispievajú k presadzovaniu našich spoločných hodnôt a našich právk zdôrazňovaniu bohatstva našej rozmanitosti. Hlavným cieľom je zachovať na právach založené, rovnocenné, spravodlivé, tolerantné, inkluzívne, pluralitnédemokratické spoločnosti. Financované činnosti by mali mať za cieľ udržiavať a posilňovať aktívnu občiansku spoločnosť a podporovať demokratickú, občiansku, kultúrnu a sociálnu účasť na základe našich spoločných hodnôt, histórie, pamäte, kultúrneho dedičstva a koreňov. V článku 11 Zmluvy o Európskej únii sa ďalej uvádza, že orgány zachovajú otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s občianskou spoločnosťou a vhodnými spôsobmi poskytnú občanom a zastupujúcim združeniam možnosť vyjadrovať a verejne si vymieňať svoje názory na všetky oblasti činnosti Únie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Program Práva a hodnoty (ďalej len „program“) by mal umožniť rozvoj synergií s cieľom riešiť otázky spoločné pre podporu a ochranu hodnôt a nadobudnúť zásadný rozmer na dosiahnutie konkrétnych výsledkov v danej oblasti. Malo by sa to dosiahnuť nadviazaním na pozitívne skúsenosti z predchádzajúcich programov. Tým bude umožnené plné využitie potenciálu synergií s cieľom účinnejšie podporiť oblasti politiky, na ktoré sa program vzťahuje, a zvýšiť ich potenciál osloviť ľudí. Ak má byť program účinný, mal by zohľadňovať špecifickú povahu jednotlivých politík, ich rozdielne cieľové skupiny a ich osobitné potreby prostredníctvom špeciálne prispôsobených prístupov.

(4)  Program Európa pre občanov, práva a hodnoty (ďalej len „program“) by mal umožniť rozvoj synergií s cieľom riešiť otázky spoločné pre podporu a ochranu hodnôt, aktívneho občianstva a vzdelávania v súvislosti s európskym občianstvom a nadobudnúť zásadný rozmer na dosiahnutie konkrétnych výsledkov v danej oblasti. Malo by sa to dosiahnuť nadviazaním na pozitívne skúsenosti z predchádzajúcich programov, ktoré teraz vstupujú do nového programu. Tým bude umožnené plné využitie potenciálu synergií s cieľom účinnejšie podporiť oblasti politiky, na ktoré sa program vzťahuje, a zvýšiť ich potenciál osloviť ľudí. Ak má byť program účinný, mal by zohľadňovať špecifickú povahu jednotlivých politík, ich rozdielne cieľové skupiny a ich osobitné potreby, s osobitným zameraním na viacjazyčný charakter Únie a potrebu zahrnúť mladých ľudí, nedostatočne zastúpené a znevýhodnené skupiny, ako sú ľudia s osobitnými potrebami, migranti, utečenci a žiadatelia o azyl, a to prostredníctvom špeciálne prispôsobených prístupov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  V článku 17 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje dialóg medzi EÚ a cirkvami a v nich uvedenými organizáciami. Uznáva sa v ňom ich osobitný prínos pri podpore ochrany a presadzovania základných ľudských práv, s ohľadom na ktorý by mali mať k príslušným možnostiam financovania, ktoré program poskytuje, rovnaký prístup ako organizácie občianskej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Na to, aby sa Európska únia priblížila občanom, sú potrebné rôzne akcie a koordinované úsilie. Nadväzovanie kontaktov medzi občanmi pri projektoch partnerských miest alebo v rámci sietí miest a podpora organizácií občianskej spoločnosti v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, prispeje k zvýšeniu angažovanosti občanov v spoločnosti a v konečnom dôsledku k ich zapojeniu do demokratického života Únie. Podpora činností presadzujúcich vzájomné porozumenie, rozmanitosť, dialóg a rešpektovanie iných takisto prispeje k posilneniu pocitu spolupatričnosti a európskej identity opierajúceho sa o spoločné chápanie európskych hodnôt, kultúry, histórie a dedičstva. Podpora silnejšieho pocitu spolupatričnosti k Únii a jej hodnôt je obzvlášť dôležitá medzi občanmi najvzdialenejších regiónov EÚ v dôsledku ich odľahlosti a vzdialenosti od kontinentálnej Európy.

(5)  Na to, aby sa Európska únia priblížila občanom a aby sa posilnila demokratická účasť a postavenie občanov, pokiaľ ide o využívanie práv spojených s európskym občianstvom, sú potrebné rôzne akcie a koordinované úsilie zamerané na vyvážené geografické rozdelenie. Nadväzovanie kontaktov medzi občanmi pri projektoch partnerských miest alebo v rámci sietí miest a podpora organizácií občianskej spoločnosti na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, prispeje k zvýšeniu angažovanosti občanov v spoločnosti a v konečnom dôsledku k ich aktívnemu zapojeniu do demokratického života Únie, ako aj k utváraniu politickej agendy Únie. Podpora činností presadzujúcich vzájomné porozumenie, medzikultúrny dialóg, kultúrnu a jazykovú rozmanitosť, zmierenie, sociálne začlenenie a rešpektovanie iných takisto prispeje k posilneniu pocitu spolupatričnosti k Únii a spoločného občianstva v rámci európskej identity opierajúceho sa o spoločné chápanie európskych hodnôt, kultúry, histórie a dedičstva. Podpora silnejšieho pocitu spolupatričnosti k Únii a jej hodnôt je obzvlášť dôležitá medzi občanmi najvzdialenejších regiónov EÚ v dôsledku ich odľahlosti a vzdialenosti od kontinentálnej Európy.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Zvyšujúca sa pluralita a globálne migračné hnutia zvyšujú význam medzikultúrneho a medzináboženského dialógu v našich spoločnostiach. Prostredníctvom programu by sa mal v plnej miere podporovať medzikultúrny a medzináboženský dialóg ako súčasť sociálnej harmónie v Európe a ako kľúčový prvok na podporu sociálneho začlenenia a súdržnosti. Zatiaľ čo medzináboženský dialóg by mohol pomôcť zdôrazniť pozitívny prínos náboženstva k sociálnej súdržnosti, v dôsledku náboženskej negramotnosti hrozí, že sa vytvoria podmienky pre zneužívanie náboženského cítenia medzi obyvateľstvom. Program by mal preto podporovať projekty a iniciatívy, ktoré rozvíjajú náboženskú gramotnosť, podporujú medzináboženský dialóg a vzájomné porozumenie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Činnosti súvisiace s posilňovaním historického povedomia a kritický pohľad na historickú pamäť Európy sú potrebné na to, aby si občania boli vedomí spoločnej histórie ako základu spoločnej budúcnosti, morálneho účelu a spoločných hodnôt. Do úvahy by sa mal taktiež vziať význam historických, kultúrnych a medzikultúrnych aspektov, ako aj väzby medzi historickým povedomím a vytváraním európskej identity a pocitom spolupatričnosti.

(6)  Činnosti súvisiace s posilňovaním historického povedomia a kritické a kreatívne myslenie v súvislosti s historickou pamäťou Európy sú potrebné na to, aby si občania, najmä mladí ľudia, boli vedomí svojej spoločnej histórie ako základu spoločnej budúcnosti. S cieľom presadzovať spoločný základ vychádzajúci zo spoločných hodnôt, solidarity, rozmanitosti a mieru by sa mal do úvahy vziať aj význam historických, sociálnych, kultúrnych a medzikultúrnych aspektov, tolerancie a dialógu, ako aj väzby medzi historickým povedomím a vytváraním európskej identity a pocitom spolupatričnosti.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Program zohráva dôležitú úlohu pri podpore rozvoja spoločného pocitu európskej identity a pri zviditeľňovaní príležitostí, ktoré prináša členstvo v Únii, ako protiopatrenia k tzv. euroskepticizmu a protieurópskym politickým silám, ktoré spochybňujú samotnú existenciu európskeho projektu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Občania by mali byť lepšie informovaní aj o svojich právach vyplývajúcich z únijného občianstva a mali mať pozitívny náhľad na život, cestovanie, štúdium, prácu a dobrovoľníctvo v inom členskom štáte, a mali by mať pocit, že môžu požívať a uplatňovať všetky svoje práva spojené s občianstvom a očakávať rovnaký prístup, plnú vymáhateľnosť a ochranu svojich práv bez akejkoľvek diskriminácie, bez ohľadu na to, kde v Únii sa nachádzajú. V súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ je potrebné podporovať občiansku spoločnosť a zabezpečiť tak presadzovanie a ochranu spoločných hodnôt a zvyšovanie informovanosti o nich, a zároveň tým prispieť k účinnému uplatňovaniu práv podľa práva Únie.

(7)  Občania by mali byť lepšie informovaní aj o svojich právach vyplývajúcich z občianstva Únie a mali mať pozitívny náhľad na život, cestovanie, štúdium, prácu, možnosť voliť, prístup k verejným službám, účasť na kultúrnych výmenách a dobrovoľníctvo v inom členskom štáte. Mali by mať pocit, že sa môžu podieľať na rozhodovacom procese Únie, a mali by si byť vedomí toho, že naň majú vplyv a že môžu veriť v rovnaký prístup k svojim právam, ich plnú vymáhateľnosť a ochranu bez akejkoľvek diskriminácie, bez ohľadu na to, kde v Únii sa nachádzajú. V súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ je potrebné podporovať občiansku spoločnosť na všetkých úrovniach a zabezpečiť tak presadzovanie a ochranu spoločných hodnôt Únie a zvyšovanie informovanosti o nich, a to s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie práv podľa práva Únie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Uznesenie Európskeho parlamentu z 2. apríla 2009 o svedomí Európy a totalitarizme a závery Rady z 9. a 10. júna 2011 o pamäti o zločinoch spáchaných totalitnými režimami v Európe zdôrazňujú význam udržiavania živej pamäti o minulosti ako nástroja budovania spoločnej budúcnosti a vyzdvihujú význam úlohy Únie pri podpore, šírení a propagovaní kolektívnej pamäti o týchto zločinoch, a to aj v snahe oživiť spoločnú pluralitnú a demokratickú európsku identitu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Prekážky súvisiace s postojmi a prostredím, ako aj nedostatočná prístupnosť bránia plnému a efektívnemu zapojeniu osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti na základe rovnoprávnosti s ostatnými. Ľudia so zdravotným postihnutím čelia prekážkam, ktoré im okrem iného bránia v prístupe na trh práce, vo využívaní inkluzívneho a kvalitného vzdelávania, v možnosti predchádzať chudobe a sociálnemu vylúčeniu, v prístupe ku kultúrnym iniciatívam a k médiám alebo vo využívaní ich politických práv. Ako zmluvná strana Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) sa Únia spolu so všetkými svojimi členskými štátmi zaviazala podporovať, chrániť a zabezpečiť plné a rovnocenné užívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím. Ustanovenia dohovoru UNCRPD sa stali neoddeliteľnou súčasťou právneho poriadku Únie.

(12)  Prekážky súvisiace s postojmi a prostredím, ako aj nedostatočná prístupnosť bránia plnému a efektívnemu zapojeniu osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti na základe rovnoprávnosti s ostatnými. Osoby so zdravotným postihnutím čelia prekážkam, pokiaľ ide okrem iného o prístup na trh práce, využívanie inkluzívneho a kvalitného vzdelávania, možnosť predchádzať chudobe a sociálnemu vylúčeniu, využívanie prístupu ku kultúre, kultúrnym iniciatívam a k médiám a uplatňovanie ich politických práv. Ako zmluvná strana Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) sa Únia spolu so všetkými svojimi členskými štátmi zaviazala podporovať, chrániť a zabezpečiť plné a rovnocenné užívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím. Ustanovenia dohovoru UNCRPD sa stali neoddeliteľnou súčasťou právneho poriadku Únie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Článok 24 ZFEÚ ukladá Európskemu parlamentu a Rade povinnosť prijať ustanovenia o postupoch a podmienkach potrebných na iniciatívu občanov v zmysle článku 11 Zmluvy o Európskej únii. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením [Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/201114]. Program by mal podporovať financovanie technickej a organizačnej podpory vykonávania nariadenia [(EÚ) č. 211/2011], čím by sa podporil výkon práva občanov začať a podporovať európske iniciatívy občanov.

(14)  Článok 24 ZFEÚ ukladá Európskemu parlamentu a Rade povinnosť prijať ustanovenia o postupoch a podmienkach potrebných na iniciatívu občanov v zmysle článku 11 Zmluvy o Európskej únii. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením [Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/201114]. Program by mal podnecovať a podporovať uplatňovanie ich práva na začatie a zapojenie sa do európskych iniciatív občanov, a to podporovaním financovania technickej a organizačnej podpory vykonávania nariadenia [(EÚ) č. 211/2011] v rámci jeho oblasti Rovnosť a práva.

__________________

__________________

14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011, s. 1).

14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  V súlade s aktmi Únie týkajúcimi sa rovnakého zaobchádzania zriadili členské štáty nezávislé orgány na podporu rovnakého zaobchádzania, označované ako „orgány pre rovnosť“, s cieľom bojovať proti diskriminácii na základe rasového a etnického pôvodu, ako aj pohlavia. Mnohé členské štáty však prekročili rámec týchto požiadaviek a zabezpečili, aby sa orgány pre rovnosť mohli zaoberať aj diskrimináciou na základe iných dôvodov, ako je vek, sexuálna orientácia, náboženstvo alebo viera, zdravotné postihnutie alebo iné dôvody. Orgány pre rovnosť zohrávajú kľúčovú úlohu pri presadzovaní rovnosti a zabezpečovaní účinného uplatňovania právnych predpisov o rovnakom zaobchádzaní, a to najmä poskytovaním nezávislej pomoci obetiam diskriminácie, vykonávaním nezávislých prieskumov týkajúcich sa diskriminácie, uverejňovaním nezávislých správ a vydávaním odporúčaní v akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa diskriminácie v ich krajine. Je nevyhnutné, aby sa v tejto súvislosti práca orgánov pre rovnosť koordinovala na úrovni Únie. V roku 2007 vznikla sieť EQUINET. Jeho členmi sú vnútroštátne orgány na podporu rovnakého zaobchádzania podľa ustanovení v smerniciach Rady 2000/43/ES15 a 2004/113/ES16 a v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES17 a 2010/41/EÚ18. EQUINET má výnimočné postavenie, keďže je jediným subjektom zabezpečujúcim koordináciu činností medzi orgánmi pre rovnosť. Táto koordinačná činnosť siete EQUINET je kľúčovou pre riadne vykonávanie právnych predpisov Únie v oblasti boja proti diskriminácii v členských štátoch a mala by sa podporovať v rámci programu.

(17)  V súlade s aktmi Únie týkajúcimi sa rovnakého zaobchádzania zriadili členské štáty nezávislé orgány na podporu rovnakého zaobchádzania, označované ako „orgány pre rovnosť“, s cieľom bojovať proti diskriminácii na základe rasového a etnického pôvodu, ako aj pohlavia. Mnohé členské štáty však prekročili rámec týchto požiadaviek a zabezpečili, aby sa orgány pre rovnosť mohli zaoberať aj diskrimináciou na základe iných dôvodov, ako je jazyk, vek, sexuálna orientácia, náboženstvo alebo viera, zdravotné postihnutie alebo iné dôvody. Orgány pre rovnosť zohrávajú kľúčovú úlohu pri presadzovaní rovnosti a zabezpečovaní účinného uplatňovania právnych predpisov o rovnakom zaobchádzaní, a to najmä poskytovaním nezávislej pomoci obetiam diskriminácie, vykonávaním nezávislých prieskumov týkajúcich sa diskriminácie, uverejňovaním nezávislých správ a vydávaním odporúčaní v akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa diskriminácie v ich krajine. Je nevyhnutné, aby sa v tejto súvislosti práca orgánov pre rovnosť koordinovala na úrovni Únie. V roku 2007 vznikla sieť EQUINET. Jeho členmi sú vnútroštátne orgány na podporu rovnakého zaobchádzania podľa ustanovení v smerniciach Rady 2000/43/ES15 a 2004/113/ES16 a v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES17 a 2010/41/EÚ18. EQUINET má výnimočné postavenie, keďže je jediným subjektom zabezpečujúcim koordináciu činností medzi orgánmi pre rovnosť. Táto koordinačná činnosť siete EQUINET je kľúčovou pre riadne vykonávanie právnych predpisov Únie v oblasti boja proti diskriminácii v členských štátoch a mala by sa podporovať v rámci programu.

_________________

_________________

15 Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22).

15 Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22).

16 Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37).

16 Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37).

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23).

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23).

18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS (Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1).

18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS (Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Nezávislé orgány pre ľudské práva a organizácie občianskej spoločnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore, ochrane a zvyšovaní povedomia o spoločných hodnotách Únie v súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ a pri prispievaní k účinnému uplatňovaniu práv vyplývajúcich z práva Únie vrátane Charty základných práv EÚ. Ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018, náležitá finančná podpora je kľúčom k rozvoju priaznivého a udržateľného prostredia pre organizácie občianskej spoločnosti, ktorých úloha sa tak posilní a umožní im to nezávislé a účinné plnenie si svojich funkcií. Doplnením úsilia vynakladaného na vnútroštátnej úrovni by financovanie z prostriedkov EÚ preto malo prispieť k podpore, posilneniu postavenia a tvorbe kapacít nezávislých organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblasti presadzovania ľudských práv, ktorých činnosti napomáhajú pri strategickom presadzovaní práv vyplývajúcich z práva EÚ a Charty základných práv EÚ, a to aj propagačnou a kontrolnou činnosťou, ako aj presadzovaním a ochranou spoločných hodnôt Únie a zvyšovaním povedomia o nich na vnútroštátnej úrovni.

(18)  Nezávislé orgány pre ľudské práva a organizácie občianskej spoločnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore, ochrane a zvyšovaní povedomia o spoločných hodnotách Únie v súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ a pri prispievaní k účinnému uplatňovaniu práv vyplývajúcich z práva Únie vrátane Charty základných práv EÚ. Ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu z 19. apríla 2018, zvýšenie financovania a náležitá finančná podpora je kľúčom k rozvoju priaznivého a udržateľného prostredia pre organizácie občianskej spoločnosti, ktorých úloha sa tak posilní a umožní im to nezávislé a účinné plnenie si svojich funkcií. Doplnením úsilia vynakladaného na vnútroštátnej úrovni by financovanie z prostriedkov EÚ, a to aj prostredníctvom primeraného základného financovania a možností zjednodušeného vykazovania nákladov, finančných pravidiel a postupov, preto malo prispieť k podpore, posilneniu postavenia a tvorbe kapacít nezávislých organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblasti presadzovania ľudských práv, ktorých činnosti napomáhajú pri strategickom presadzovaní práv vyplývajúcich z práva EÚ a Charty základných práv EÚ, a to aj propagačnou a kontrolnou činnosťou, ako aj presadzovaním a ochranou spoločných hodnôt Únie a zvyšovaním povedomia o nich na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Na to, aby sa zabezpečila efektívna alokácia finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Únie, je potrebné zabezpečiť európsku pridanú hodnotu všetkých vykonávaných akcií, ich komplementárnosť s akciami členských štátov, pričom musí by vyvinuté úsilie o konzistentnosť, komplementárnosť a súčinnosť medzi programami financovania, ktoré podporujú vzájomne úzko súvisiace oblasti politiky, a to najmä v rámci Fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty – a tým aj s programom Spravodlivosť, ako aj s programom Kreatívna Európa a s programom Erasmus + s cieľom využiť potenciál kultúrnych prienikov v oblastiach kultúry, médií, umenia, vzdelávania a kreativity. Je potrebné vytvoriť súčinnosť s ostatnými programami európskeho financovania, najmä v oblasti zamestnanosti, vnútorného trhu, podnikania, mládeže, zdravia, občianstva, spravodlivosti, migrácie, bezpečnosti, výskumu, inovácií, technológií, priemyslu, súdržnosti, cestovného ruchu, vonkajších vzťahov, obchodu a rozvoja.

(21)  Na to, aby sa zabezpečila efektívna alokácia finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Únie, je potrebné zabezpečiť európsku pridanú hodnotu všetkých vykonávaných akcií a ich komplementárnosť s akciami členských štátov. Malo by sa vyvinúť úsilie o konzistentnosť, komplementárnosť a transparentnú a jasne vymedzenú súčinnosť medzi programami financovania, ktoré podporujú vzájomne úzko súvisiace oblasti politiky, a to najmä v rámci Fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty – a tým aj s programom Spravodlivosť, ako aj s programom Kreatívna Európa, Európskym zborom solidarity a s programom Erasmus + s cieľom využiť potenciál kultúrnych prienikov v oblastiach kultúry, audiovizuálnych služieb, médií, umenia, formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa a kreativity. Je potrebné vytvoriť súčinnosť s ostatnými programami európskeho financovania, najmä v oblasti zamestnanosti, vnútorného trhu, podnikania, mládeže, dobrovoľníctva, odbornej prípravy, zdravia, občianstva, spravodlivosti, sociálneho začleňovania, najmä pokiaľ ide o migrantov a najviac znevýhodnené osoby, migrácie, bezpečnosti, výskumu, inovácií, technológií, priemyslu, súdržnosti, klímy, cestovného ruchu, športu, vonkajších vzťahov, rozširovania, medzinárodnej spolupráce, obchodu a rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Na tento program sa vzťahuje nariadenie (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, cien, verejného obstarávania, nepriamej implementácie, , finančných nástrojov a rozpočtových záruk.

(23)  Na tento program sa vzťahuje nariadenie (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, cien, verejného obstarávania, nepriamej implementácie, finančnej pomoci, finančných nástrojov a rozpočtových záruk a požaduje sa úplná transparentnosť pri využívaní zdrojov, správne finančné riadenie a obozretné využívanie zdrojov, najmä pravidlá týkajúce sa možnosti financovania miestnych, regionálnych, národných alebo nadnárodných organizácií občianskej spoločnosti prostredníctvom viacročných grantov na prevádzku, kaskádových grantov a flexibilných postupov poskytovania grantov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť špecifické ciele opatrení a priniesť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž a predpokladané riziko nesúladu. Malo by to zahŕňať zohľadnenie použitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb jednotkových nákladov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013, nariadením Rady20 (Euratom, ES) č. 2988/9521, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 a nariadením Rady (EÚ) 2017/193923 majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 správne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137124. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva.

(24)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť pozitívnu celkovú mieru úspechu, najmä pokiaľ ide o granty na akcie a projekty, a priniesť výsledky v súlade so špecifickými cieľmi daných akcií, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž, veľkosť a kapacitu príslušných zainteresovaných strán a cieľových prijímateľov a predpokladané riziko nesúladu. Malo by to zahŕňať zohľadnenie použitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb, jednotkových nákladov a ďalších parametrov, ktoré umožnia účinnejšie prispôsobenie osobám so špeciálnymi potrebami, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Požiadavky na spolufinancovanie by sa mali prijímať v nepeňažnej forme a môže sa od nich upustiť v prípadoch obmedzeného doplnkového financovania. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013, nariadením Rady20 (Euratom, ES) č. 2988/9521, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 a nariadením Rady (EÚ) 2017/193923 majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 správne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137124. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva.

__________________

__________________

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

21 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

21 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

22 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

22 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

23 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

23 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Vzhľadom na dôležitosť boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie napĺňať ciele Parížskej dohody a OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja prispeje tento program k tomu, aby sa akcie v oblasti klímy stali významnou témou a dodržal sa celkový záväzok poskytnúť 25 % rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov súvisiacich s touto problematikou. Počas prípravy a implementácie programu budú identifikované relevantné akcie a budú posúdené v kontexte jeho hodnotenia v polovici trvania.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie tohto nariadenia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o ukazovatele uvedené v článkoch 14 a 16 a v prílohe II. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. V záujme zabezpečenia rovnakej účasti na príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade súčasne s odborníkmi z členských štátov a ich odborníci majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(30)  S cieľom zabezpečiť vykonávanie tohto nariadenia v záujme zaistenia účinného posúdenia pokroku programu pri plnení jeho cieľov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o pracovné programy a viacročné priority podľa článku 13 a ukazovatele uvedené v článkoch 14 a 16 a v prílohe II. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. V záujme zabezpečenia rovnakej účasti na príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade súčasne s odborníkmi z členských štátov a ich odborníci majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všeobecným cieľom tohto programu je chrániť a podporovať práva a hodnoty zakotvené v zmluvách EÚ vrátane podpory organizácií občianskej spoločnosti s cieľom zachovať otvorené, demokratické a inkluzívne spoločnosti.

1.  Všeobecným cieľom tohto programu je chrániť a podporovať európske občianstvo a právny štát, ako aj práva, zásady a hodnoty zakotvené v zmluvách EÚ, na základe ktorých bola založená Únia. Malo by sa to dosiahnuť najmä podporou kľúčových zainteresovaných strán, ako sú združenia občanov, expertné skupiny, výskumné, kultúrne a akademické inštitúcie a organizácie občianskej spoločnosti na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni, s cieľom pripomenúť všetkým význam týchto hodnôt a zásad a tým zachovať otvorené, demokratické a inkluzívne spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporovať angažovanosť a účasť občanov na demokratickom živote Únie (oblasť zapojenie a účasť občanov);

b)  zvyšovať informovanosť občanov, a najmä mladých ľudí, o význame EÚ prostredníctvom činností zameraných na zachovanie spomienky na historické udalosti, ktoré viedli k jej vzniku, a podporovať demokraciu, slobodu prejavu, pluralitu, občiansku angažovanosť, ako aj občianske stretnutia a účasť občanov na demokratickom živote Únie (oblasť aktívne občianstvo);

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. a) sa program zameriava na:

V rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. c) program sleduje tieto ciele:

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ochranu a podporu práv dieťaťa, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv spojených s únijným občianstvom a práva na ochranu osobných údajov

b)  ochranu a podporu práv dieťaťa, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv spojených s občianstvom Únie vrátane práva na začatie Európskej občianskej iniciatívy a práva na ochranu osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 4 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Oblasť angažovanosť a účasť občanov

Oblasť aktívne občianstvo

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. b) sa program zameriava na:

V rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. c) program sleduje tieto ciele:

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zvyšovanie informovanosti občanov o Únii, jej histórii, kultúrnom dedičstve a rozmanitosti;

a)  podporu projektov, ktoré predkladajú občania, s osobitným dôrazom na mladých ľudí, a ktoré sa zameriavajú na povzbudenie občanov, aby si nielen pripomínali udalosti, ktoré predchádzali vzniku EÚ a ktoré tvoria jadro jej historickej pamäte, ale aby zároveň viac spoznávali svoju spoločnú históriu, kultúru a hodnoty a uvedomovali si bohatstvo svojho spoločného kultúrneho dedičstva a kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, ktoré sú základom spoločnej budúcnosti; podporu informovanosti občanov o Únii, jej vzniku, dôvodoch jej existencie a dosiahnutých úspechoch a zvyšovanie ich informovanosti o jej súčasných a budúcich výzvach, ako aj o význame vzájomného porozumenia a tolerancie, ktoré sú samotným jadrom európskeho projektu;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  umožnenie a podporu výmeny osvedčených postupov v oblasti vzdelávania v súvislosti s európskym občianstvom, a to v rámci formálneho vzdelávania aj informálneho učenia sa;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporu výmen a spolupráce medzi občanmi rôznych krajín; podporu občianskej a demokratickej účasti umožňujúcu občanom a reprezentatívnym združeniam oznamovať a zverejňovať svoje stanoviská k všetkým oblastiam činnosti Únie. Článok 5

b)  podporu verejného dialógu prostredníctvom partnerstiev miest, stretnutí občanov, najmä mladých ľudí, a prostredníctvom spolupráce medzi obcami, miestnymi spoločenstvami a organizáciami občianskej spoločnosti z rôznych krajín, aby tak mohli priamo získať praktické skúsenosti s bohatou kultúrnou rozmanitosťou a dedičstvom Únie a zvýšiť angažovanosť občanov v spoločnosti;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  podporu a posilnenie občianskej účasti na demokratickom živote Únie na miestnej, vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni; umožnenie občanom a združeniam, aby podporovali medzikultúrny dialóg a viedli riadnu verejnú diskusiu o všetkých oblastiach činnosti Únie, a tým prispievali k formovaniu politickej agendy Únie; podporu spoločných organizovaných iniciatív vo forme združení občanov, ako aj vo forme sietí právnych subjektov s cieľom účinnejšie vykonávať ciele uvedené v predchádzajúcich odsekoch;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. c) sa program zameriava na:

V rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. c) program sleduje tieto ciele:

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na implementovanie programu na obdobie rokov 2021 až 2027 je [641 705 000] EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na implementovanie programu na obdobie 2021 až 2027 je [908 705 000] EUR v bežných cenách.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  [233 000 000] EUR na špecifické ciele uvedené v článku 2 ods. 2 písm. b).

b)  [500 000 000] EUR alebo prinajmenšom 40% finančného krytia programu uvedeného v odseku 1 na dosahovanie špecifických cieľov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. b); približne 15% celkového rozpočtu vyčleneného na tento cieľ sa prideľuje na činnosti súvisiace s posilňovaním historického povedomia, 65% na demokratickú angažovanosť, 10 % na propagačnú činnosť a 10 % na jeho správu (orientačné prerozdelenie);

 

Komisia sa od pridelených percentuálnych podielov v rámci finančného krytia neodkloní o viac ako 5 percentuálnych bodov pre každú skupinu osobitných cieľov. Ak sa ukáže, že tento limit je nutné prekročiť, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16 prijímať delegované akty s cieľom upraviť každý z podielov o viac než 5 a najviac 10 percentuálnych bodov.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Suma uvedená v odseku 1 sa môže použiť na technickú a správnu pomoc určenú na implementáciu programu, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií, štúdie, stretnutia odborníkov, na oznámenia o prioritách a oblastiach týkajúcich sa všeobecných cieľov programu.

3.  Suma uvedená v odseku 1 sa môže použiť na technickú a správnu pomoc určenú na implementáciu programu, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti, štúdie a stretnutia odborníkov, na oznámenia o prioritách a oblastiach týkajúcich sa všeobecných cieľov programu.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia vyčlení najmenej 40 % zdrojov uvedených v odseku 1 na podporu organizácií občianskej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  V programe je zahrnutý prístup k informáciám o programe, ktorý je prispôsobený osobám so zdravotným postihnutím, aby sa im umožnilo v plnej miere uplatňovať svoje práva a náležite sa podieľať na živote spoločnosti, v ktorej žijú.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  akýkoľvek právny subjekt zriadený podľa práva Únie alebo akákoľvek medzinárodná organizácia.

b)  akýkoľvek neziskový právny subjekt zriadený podľa práva Únie alebo akákoľvek medzinárodná organizácia.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Grant na prevádzku možno udeliť Európskej sieti vnútroštátnych orgánov pre rovnosť (EQUINET) bez výzvy na predkladanie návrhov na pokrytie výdavkov spojených s jej stálym pracovným programom.

3.  Grant na prevádzku možno udeliť Európskej sieti vnútroštátnych orgánov pre rovnosť (EQUINET) bez výzvy na predkladanie návrhov podľa článku 6 ods. 2 písm. a) na pokrytie výdavkov spojených s jej stálym pracovným programom.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 13 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pracovný program

Pracovný program a viacročné priority

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pracovný program prijíma Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijíma v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 19.

2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 16 prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením príslušných pracovných programov a prípadne viacročných priorít, na ktorých sú tieto pracovné programy založené. Komisia pri vypracúvaní pracovných programov vedie konzultácie s organizáciami zastupujúcimi občiansku spoločnosť a s organizáciami zastupujúcimi miestne a regionálne orgány.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie implementácie programu a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie a členským štátom ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie implementácie programu a jeho výsledkov zostavili a zozbierali efektívne, účinne a včas, aby sa presne zobrazilo prideľovanie finančných prostriedkov na konkrétne projekty a aby sa synergie vytvorené medzi programami financovania riadne zdokumentovali. Na tento účel sa zabezpečí účasť subjektov zapojených do programu. Príjemcom finančných prostriedkov Únie a členským štátom sa ukladajú primerané a najmenej zaťažujúce požiadavky na podávanie správ.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 14 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2027.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 6, 13 a 14 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2027.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 14 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 6, 13 a 14 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 14 nadobudne účinnosť, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 6, 13 alebo 14 nadobudne účinnosť, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje alokované na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 2.

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 18 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 18 a

 

Národné kontaktné miesta

 

Každý členský štát zriadi nezávislé a kvalifikované národné kontaktné miesto s personálom, ktorého úlohou je poskytovať potenciálnym prijímateľom programu (občanom, organizáciám a regionálnym orgánom) usmernenia, praktické informácie a pomoc, pokiaľ ide o všetky aspekty programu, a to aj v súvislosti s postupom podávania žiadostí a prípravou návrhov, distribúciou dokumentácie, vyhľadávaním partnerov, odbornou prípravou a ďalšími formalitami, čím sa zaručí jednotné vykonávanie programu. Národné kontaktné miesta nenesú žiadnu zodpovednosť za hodnotenie projektov, keďže táto právomoc je vyhradená Európskej komisii.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Výbor môže zasadať v rôznych zloženiach, aby sa zaoberal jednotlivými zložkami programu.

3.  Výbor môže zasadať v rôznych zloženiach, aby sa zaoberal jednotlivými zložkami programu. V prípade potreby sa v súlade s jeho rokovacím poriadkom na zasadnutia pravidelne ako pozorovatelia pozývajú externí experti vrátane zástupcov sociálnych partnerov, organizácií občianskej spoločnosti a zástupcov prijímateľov.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Špecifické ciele programu uvedené v článku 2 ods. 2 sa budú plniť najmä prostredníctvom podpory týchto činností:

Špecifické ciele programu uvedené v článku 2 ods. 2 sa budú plniť najmä prostredníctvom podpory týchto všeobecných činností:

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zvyšovanie povedomia, šírenie informácií s cieľom zlepšiť znalosť politík a práv v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje;

a)  zvyšovanie povedomia občanov, najmä mladých ľudí a ľudí patriacich k znevýhodneným a nedostatočne zastúpeným skupinám spoločnosti, o spoločných hodnotách, právach a zásadách, na ktorých je Únia založená, o ich právach a povinnostiach ako európskych občanov, ako aj o spôsoboch ochrany a uplatňovania týchto práv bez ohľadu na to, kde žijú; podpora projektov vytvorených s cieľom zlepšiť znalosť politík a práv v oblastiach, na ktoré sa ciele programu vzťahujú; podpora formálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v súvislosti s európskym občianstvom.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vzájomné učenie prostredníctvom výmeny osvedčených postupov medzi zúčastnenými stranami s cieľom zlepšiť znalosti a vzájomné porozumenie a občiansku a demokratickú angažovanosť;

b)  vzájomné učenie prostredníctvom výmeny a zdôrazňovania osvedčených postupov medzi zúčastnenými stranami (vrátane združení, organizácií občianskej spoločnosti, orgánov miestnej samosprávy a občanov) s cieľom zlepšiť znalosti, vzájomné porozumenie a občiansku a demokratickú angažovanosť a ďalej zhodnocovať výsledky podporovaných činností;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Príloha 1 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  analytické a monitorovacie činnosti1 zamerané na zlepšenie pochopenia situácie v členských štátoch a na úrovni EÚ v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, ako aj na zlepšenie vykonávania práva a politík EÚ;

vypúšťa sa

__________________

 

1 Tieto činnosti zahŕňajú napríklad zber údajov a štatistiky, vypracúvanie spoločných metodík, prípadne ukazovateľov alebo referenčných hodnôt, štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy, hodnotenia, posúdenia vplyvu, prípravu a uverejňovanie pokynov, správ a vzdelávacích materiálov.

 

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  podpora iniciatív a opatrení na presadzovanie a ochranu slobody a plurality médií a na budovanie kapacít pre nové výzvy, ako sú nové mediálne technológie a boj proti nenávistným prejavom;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  vývoj a údržba nástrojov informačných a komunikačných technológií;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  zvyšovanie povedomia a porozumenia verejnosti, pokiaľ ide o riziká, pravidlá, záruky a práva súvisiace s ochranou osobných údajov a súkromia a digitálnou bezpečnosťou, ako aj riešenie falošných správ a cielených dezinformácií, a to prostredníctvom zvyšovania povedomia, odbornej prípravy, štúdií a monitorovacích činností, najmä so zameraním na mladých ľudí;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  posilňovanie informovanosti občanov o európskej kultúre, histórii a historickom povedomí, ako aj pocit spolupatričnosti k Únii;

f)  posilňovanie informovanosti občanov, predovšetkým mladých ľudí, o európskej kultúre, kultúrnom dedičstve, histórii a historickom povedomí, ale aj o budúcich výzvach, pred ktorými EÚ stojí, a posilňovanie ich pocitu spolupatričnosti k Únii, a to najmä prostredníctvom:

 

i)   iniciatív, ktorých cieľom je zamyslieť sa nad príčinami totalitných režimov v moderných dejinách Európy a pripomenúť si obete ich zločinov;

 

ii)   činností týkajúcich sa ďalších rozhodujúcich udalostí a medzníkov v najnovších dejinách Európy;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  spájanie Európanov rôznych národností a kultúr prostredníctvom ich účasti na činnostiach v rámci projektov partnerských miest;

g)  spájanie občanov rôznych národností a kultúr prostredníctvom ich účasti na stretnutiach, činnostiach v rámci projektov partnerských miest, projektov malého rozsahu a projektov občianskej spoločnosti, čím sa vytvárajú podmienky na rozhodnejší prístup zdola nahor v záujme utvárania politickej agendy Únie;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  podpora a uľahčenie aktívnej účasti na budovaní demokratickejšej Únie, ako aj zvyšovania povedomia o právach a hodnotách prostredníctvom podpory organizácií občianskej spoločnosti;

h)  podpora a uľahčenie aktívnej a inkluzívnej účasti na budovaní demokratickejšej Únie, s osobitnou pozornosťou zameranou na marginalizované skupiny spoločnosti, okrem iného podporou využívania nástrojov elektronickej demokracie a európskej iniciatívy občanov; zvyšovanie povedomia o presadzovaní a obhajobe práv a hodnôt prostredníctvom podpory organizácií občianskej spoločnosti;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  rozvíjanie kapacít európskych sietí s cieľom podporovať a ďalej rozvíjať právo, ciele a stratégie politiky Únie, ako aj podpora organizácií občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje;

j)  podpora organizácií občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno j a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ja)  posilnenie kapacít a nezávislosti obhajcov ľudských práv a organizácií občianskej spoločnosti, ktoré monitorujú situáciu v oblasti právneho štátu a podporujú činnosti na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno j b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

jb)  podpora a rozvoj dialógu s organizáciami občianskej spoločnosti o rozvoji, vykonávaní a monitorovaní práva, politických cieľov a stratégií Únie vo všetkých oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Program bude monitorovaný na základe súboru ukazovateľov určených na zistenie rozsahu, v akom boli dosiahnuté všeobecné a špecifické ciele programu, a s cieľom minimalizovať administratívnu záťaž a náklady. Na tento účel sa budú zbierať údaje podľa tohto súboru hlavných ukazovateľov:

Program bude monitorovaný na základe súboru ukazovateľov určených na zistenie rozsahu, v akom boli dosiahnuté všeobecné a špecifické ciele programu, a s cieľom minimalizovať administratívnu záťaž a náklady. Ak je to možné, ukazovatele sa rozčlenia podľa veku, pohlavia a akýchkoľvek iných zozbierateľných údajov (etnická príslušnosť, zdravotné postihnutie, rodová identita...). Na tento účel sa budú zbierať údaje podľa tohto súboru hlavných ukazovateľov:

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Príloha II – tabuľka – riadok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

počet nadnárodných sietí a iniciatív zameraných na európsku pamäť a dedičstvo v dôsledku intervencie programu

počet nadnárodných sietí a iniciatív zameraných na európske historické povedomie, dedičstvo a občiansky dialóg v dôsledku intervencie programu.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Príloha II – tabuľka – riadok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Geografické rozloženie projektov

PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJKYNI POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajkyne. Spravodajkyňa pri príprave stanoviska až po jeho prijatie vo výbore získala podnety od týchto subjektov alebo osôb:

Subjekt a/alebo osoba

Občianska spoločnosť Európa

Európske fórum mládeže

Rada európskych obcí a regiónov

Fundacja im. Stefana Batorego

Association Française du Conseil des Communes et Régions de France

Jeunes Fédéralistes européens

Culture Action Europe

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie programu Práva a hodnoty

Referenčné čísla

COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

14.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

14.6.2018

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

5.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Sylvie Guillaume

1.6.2018

Prerokovanie vo výbore

10.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

3.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Emma McClarkin, Hermann Winkler

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Heinz K. Becker, Jarosław Wałęsa

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

16

+

ALDE

Mircea Diaconu

PPE

Heinz K. Becker, Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Stefano Maullu, Jarosław Wałęsa, Hermann Winkler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano

VERTS/ALE

Jill Evans

0

-

 

 

1

0

ECR

Emma McClarkin

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre právne veci (21.11.2018)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sylvia-Yvonne Kaufmann

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Je nevyhnutné, aby sa tieto práva a hodnoty naďalej podporovali presadzovali a zdieľali medzi občanmi a národmi a aby boli stredobodom projektu EÚ. Preto sa v rozpočte EÚ vytvorí nový Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý bude pozostávať z programu Práva a hodnoty a programu Spravodlivosť. V čase, keď európske spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizmu a rozdeleniu, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým podporovať, posilňovať a obhajovať spravodlivosť, práva a hodnoty EÚ: ľudské práva, úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát. Toto úsilie zásadne a priamo ovplyvní politický, sociálny, kultúrny a hospodársky život v EÚ. Súčasťou nového fondu bude program Spravodlivosť, ktorý bude pokračovať v podpore ďalšieho rozvoja únijného priestoru spravodlivosti a cezhraničnej spolupráce. Program Práva a hodnoty spojí program Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 2020 ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/20138 a program Európa pre občanov ustanovený nariadením Rady (EÚ) č. 390/2014, (ďalej „predchádzajúce programy“).

(2)  Je nevyhnutné, aby sa tieto práva a hodnoty naďalej účinne rozvíjali, chránili, podporovali, presadzovali a zdieľali medzi občanmi a národmi a aby boli stredobodom projektu EÚ s cieľom zachovať tieto práva a hodnoty v členských štátoch a zabrániť nepriaznivým účinkom ich možného úpadku na Úniu ako celok. Preto sa v rozpočte EÚ vytvorí nový Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý bude pozostávať z programu Práva a hodnoty a programu Spravodlivosť a ktorý bude podporovať otvorené, demokratické, pluralitné a inkluzívne spoločnosti. V čase, keď európske spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizmu a rozdeleniu, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým podporovať, posilňovať a obhajovať spravodlivosť, práva a hodnoty EÚ: ľudské práva, úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát. Toto úsilie zásadne a priamo ovplyvní politický, sociálny, kultúrny a hospodársky život v EÚ. Súčasťou nového fondu bude program Spravodlivosť, ktorý bude pokračovať v podpore ďalšieho rozvoja únijného priestoru spravodlivosti a cezhraničnej spolupráce. Program Práva a hodnoty spojí program Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 - 2020 ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/20138 a program Európa pre občanov ustanovený nariadením Rady (EÚ) č. 390/2014, (ďalej „predchádzajúce programy“).

_________________

_________________

8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).

8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty a jeho dva podkladové programy financovania budú zamerané najmä na ľudí a subjekty, ktoré prispievajú k tomu, aby boli naše spoločné hodnoty, práva a bohatá rozmanitosť zavedené do praxe a dobre fungujúce. Hlavným cieľom je podporiť a zachovať na právach založenú, rovnocennú, inkluzívnu a demokratickú spoločnosť. To zahŕňa dynamickú občiansku spoločnosť podnecujúcu demokratickú, občianskuspoločenskú účasť obyvateľov a podporujúcu bohatú rozmanitosť európskej spoločnosti na základe našej spoločnej histórie a pamäte. V článku 11 Zmluvy o Európskej únii sa ďalej uvádza, že orgány vhodnými spôsobmi poskytnú občanom a zastupujúcim združeniam možnosť vyjadrovať a verejne si vymieňať svoje názory na všetky oblasti činnosti Únie.

(3)  Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty a jeho dva podkladové programy financovania budú zamerané najmä na ľudí a subjekty, ktoré prispievajú k tomu, aby boli naše spoločné hodnoty, práva a bohatá rozmanitosť zavedené do praxe a dobre fungujúce. Hlavným cieľom je podporiť a zachovať otvorenú, rovnocennú, inkluzívnu a demokratickú spoločnosť založenú na spoločných hodnotách a právach financovaním činností, ktoré podporujú dynamickú a posilnenú občiansku spoločnosť. Medzi takéto činnosti patrí podnecovanie demokratickej, občianskejspoločenskej účasti obyvateľov a podpora mieru a bohatej rozmanitosti európskej spoločnosti na základe našich spoločných hodnôt, našej spoločnej histórie a pamäte. V článku 11 Zmluvy o Európskej únii sa vyžaduje, aby inštitúcie udržiavali otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s občianskou spoločnosťou a primeraným spôsobom dávali občanom a reprezentatívnym združeniam možnosť verejne vyjadrovať a vymieňať si názory na všetky oblasti činnosti Únie. Komisia by preto mala viesť pravidelný dialóg s prijímateľmi programu, ako aj s ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Na to, aby sa Európska únia priblížila občanom, sú potrebné rôzne akcie a koordinované úsilie. Nadväzovanie kontaktov medzi občanmi pri projektoch partnerských miest alebo v rámci sietí miest a podpora organizácií občianskej spoločnosti v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, prispeje k zvýšeniu angažovanosti občanov v spoločnosti a v konečnom dôsledku k ich zapojeniu do demokratického života Únie. Podpora činností presadzujúcich vzájomné porozumenie, rozmanitosť, dialóg a rešpektovanie iných takisto prispeje k posilneniu pocitu spolupatričnosti a európskej identity opierajúceho sa o spoločné chápanie európskych hodnôt, kultúry, histórie a dedičstva. Podpora silnejšieho pocitu spolupatričnosti k Únii a jej hodnôt je obzvlášť dôležitá medzi občanmi najvzdialenejších regiónov EÚ v dôsledku ich odľahlosti a vzdialenosti od kontinentálnej Európy.

(5)  Na to, aby sa Európska únia priblížila občanom a zvýšila ich dôveru v Úniu, sú potrebné rôzne akcie a koordinované úsilie. Nadväzovanie kontaktov medzi občanmi pri projektoch partnerských miest alebo v rámci sietí miest a podpora organizácií občianskej spoločnosti v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, prispeje k zvýšeniu angažovanosti občanov v spoločnosti a v konečnom dôsledku k ich zapojeniu do demokratického života Únie. Podpora činností presadzujúcich vzájomné porozumenie, rozmanitosť, dialóg, sociálne začlenenie a rešpektovanie iných takisto prispeje k posilneniu pocitu spolupatričnosti a európskej identity opierajúceho sa o spoločné chápanie európskych hodnôt, kultúry, histórie a dedičstva. Podpora silnejšieho pocitu spolupatričnosti k Únii a jej hodnôt je obzvlášť dôležitá medzi občanmi najvzdialenejších regiónov EÚ v dôsledku ich odľahlosti a vzdialenosti od kontinentálnej Európy.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Činnosti súvisiace s posilňovaním historického povedomia a kritický pohľad na historickú pamäť Európy sú potrebné na to, aby si občania boli vedomí spoločnej histórie ako základu spoločnej budúcnosti, morálneho účelu a spoločných hodnôt. Do úvahy by sa mal taktiež vziať význam historických, kultúrnych a medzikultúrnych aspektov, ako aj väzby medzi historickým povedomím a vytváraním európskej identity a pocitom spolupatričnosti.

(6)  Činnosti súvisiace s posilňovaním historického povedomia a kritický pohľad na historickú pamäť Európy sú potrebné na to, aby si občania boli vedomí spoločnej histórie ako základu spoločnej budúcnosti, morálneho účelu a spoločných hodnôt. Do úvahy by sa mal taktiež vziať význam historických, kultúrnych a medzikultúrnych aspektov, ako aj väzby medzi historickým povedomím a vytváraním európskej identity na základe rozmanitosti, solidarity pocitu spolupatričnosti a spoločného kultúrneho dedičstva.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Občania by mali byť lepšie informovaní aj o svojich právach vyplývajúcich z únijného občianstva a mali mať pozitívny náhľad na život, cestovanie, štúdium, prácu a dobrovoľníctvo v inom členskom štáte, a mali by mať pocit, že môžu požívať a uplatňovať všetky svoje práva spojené s občianstvom a očakávať rovnaký prístup, plnú vymáhateľnosť a ochranu svojich práv bez akejkoľvek diskriminácie, bez ohľadu na to, kde v Únii sa nachádzajú. V súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ je potrebné podporovať občiansku spoločnosť a zabezpečiť tak presadzovanieochranu spoločných hodnôt EÚ a zvyšovanie informovanosti o nich, a zároveň tým prispieť k účinnému uplatňovaniu práv podľa práva Únie.

(7)  Občania by mali byť lepšie informovaní aj o svojich právach a výhodách vyplývajúcich z únijného občianstva a mali mať pozitívny náhľad na život, cestovanie, štúdium, prácu a dobrovoľníctvo v inom členskom štáte a mali by mať pocit, že môžu požívať a uplatňovať všetky svoje práva spojené s občianstvom a očakávať rovnaký prístup, plnú vymáhateľnosť a ochranu svojich práv bez akejkoľvek diskriminácie, bez ohľadu na to, kde v Únii sa nachádzajú. V súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ je potrebné posilňovať občiansku spoločnosť na všetkých úrovniach presadzovanímochranou spoločných hodnôt EÚ a zvyšovaním informovanosti o nich s cieľom prispieť k účinnému uplatňovaniu práv podľa práva Únie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Rodovo motivované násilie a násilie voči deťom a mladým ľuďom predstavuje vážne porušenie základných práv. K násiliu dochádza v celej Únii, a to vo všetkých sociálnych a hospodárskych súvislostiach, a má vážne dôsledky pre fyzické a duševné zdravie obetí, ako aj pre spoločnosť ako celok. Obeťami násilia sa ľahko stávajú najmä deti, mladí ľudia a ženy, a to najmä v rámci blízkych vzťahov. Mali by sa prijať opatrenia na podporu práv dieťaťa a prispieť k ochrane detí pred ujmou a násilím, ktoré ohrozujú ich telesné a duševné zdravie a predstavujú porušenie ich práv na rozvoj, ochranu a dôstojnosť. Boj proti všetkým formám násilia, posilňovanie prevencie a ochrana a podpora obetí sú prioritami Únie, ktoré pomáhajú napĺňať základné práva jednotlivcov a prispievajú k rovnosti medzi ženami a mužmi. Tieto priority by sa mali podporovať v rámci programu.

(9)  Rodovo motivované násilie a násilie voči deťom a mladým ľuďom predstavuje vážne porušenie základných práv. K násiliu dochádza v celej Únii, a to vo všetkých sociálnych a hospodárskych súvislostiach, a má vážne dôsledky pre fyzické a duševné zdravie obetí, ako aj pre spoločnosť ako celok. Obeťami násilia sa ľahko stávajú najmä deti, mladí ľudia a ženy, a to najmä v rámci blízkych vzťahov. Mali by sa prijať opatrenia na podporu práv dieťaťa a prispieť k ochrane detí a mladých ľudí pred ujmou a násilím, ktoré ohrozujú ich telesné a duševné zdravie a predstavujú porušenie ich práv na rozvoj, ochranu a dôstojnosť. Boj proti všetkým formám násilia, posilňovanie prevencie a ochrana a podpora obetí sú prioritami Únie, ktoré pomáhajú napĺňať základné práva jednotlivcov a prispievajú k rovnosti medzi ženami a mužmi. Tieto priority by sa mali podporovať v rámci programu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie (právo na súkromie) je základným právom zakotveným v článku 7 Charty základných práv. Ochrana osobných údajov je základným právom zakotveným v článku 8 Charty základných práv a článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov podlieha kontrole nezávislých orgánov dohľadu. Právny rámec Únie, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady12 (EÚ) 2016/679 a smernica Európskeho parlamentu a Rady13 (EÚ) 2016/680, obsahujú ustanovenia na zabezpečenie účinnej ochrany práva na ochranu osobných údajov. Tieto právne nástroje zverujú vnútroštátnym orgánom dohľadu nad ochranou údajov úlohu, ktorou je podpora informovanosti verejnosti a pochopenia rizík, pravidiel, záruk a práv v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Vzhľadom na význam práva na ochranu osobných údajov v dobe rýchleho technologického vývoja by Únia mala byť schopná zvyšovať informovanosť, vypracúvať štúdie a vykonávať ďalšie príslušné činnosti.

(13)  Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie (právo na súkromie) je základným právom zakotveným v článku 7 Charty základných práv. Ochrana osobných údajov je základným právom zakotveným v článku 8 Charty základných práv a článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov podlieha kontrole nezávislých orgánov dohľadu. Právny rámec Únie, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady12 (EÚ) 2016/679 a smernica Európskeho parlamentu a Rady13 (EÚ) 2016/680, obsahujú ustanovenia na zabezpečenie účinnej ochrany práva na ochranu osobných údajov. Tieto právne nástroje zverujú vnútroštátnym orgánom dohľadu nad ochranou údajov úlohu, ktorou je podpora informovanosti verejnosti a pochopenia rizík, pravidiel, záruk a práv v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Vzhľadom na význam práva na ochranu osobných údajov v dobe rýchleho technologického vývoja by Únia mala byť schopná zvyšovať informovanosť, podporovať organizácie občianskej spoločnosti pri zasadzovaní sa za ochranu osobných údajov v súlade s normami Únie, vypracúvať štúdie a vykonávať ďalšie príslušné činnosti.

_________________

_________________

12 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88.

12 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88.

13 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89 – 131.

13 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89 – 131.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Článok 24 ZFEÚ ukladá Európskemu parlamentu a Rade povinnosť prijať ustanovenia o postupoch a podmienkach potrebných na iniciatívu občanov v zmysle článku 11 Zmluvy o Európskej únii. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením [Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/201114]. Program by mal podporovať financovanie technickej a organizačnej podpory vykonávania nariadenia [(EÚ) č. 211/2011], čím by sa podporil výkon práva občanov začať a podporovať európske iniciatívy občanov.

(14)  Európska iniciatíva občanov je prvým nadnárodným nástrojom participatívnej demokracie, ktorý vytvára priame spojenie medzi európskymi občanmi a inštitúciami EÚ. Článok 24 ZFEÚ ukladá Európskemu parlamentu a Rade povinnosť prijať ustanovenia o postupoch a podmienkach potrebných na iniciatívu občanov v zmysle článku 11 Zmluvy o Európskej únii. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením [Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/201114]. Program by mal podporovať financovanie technickej a organizačnej podpory vykonávania nariadenia [(EÚ) č. 211/2011], čím by sa podporil výkon práva občanov začať, podporovať a podnecovať iných, aby podporovali európske iniciatívy občanov.

_________________

_________________

14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011, s. 1).

14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Nezávislé orgány pre ľudské práva a organizácie občianskej spoločnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore, ochrane a zvyšovaní povedomia o spoločných hodnotách Únie v súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ a pri prispievaní k účinnému uplatňovaniu práv vyplývajúcich z práva Únie vrátane Charty základných práv EÚ. Ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018, náležitá finančná podpora je kľúčom k rozvoju priaznivého a udržateľného prostredia pre organizácie občianskej spoločnosti, ktorých úloha sa tak posilní a umožní im to nezávislé a účinné plnenie si svojich funkcií. Doplnením úsilia vynakladaného na vnútroštátnej úrovni by financovanie z prostriedkov EÚ preto malo prispieť k podpore, posilneniu postavenia a tvorbe kapacít nezávislých organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblasti presadzovania ľudských práv, ktorých činnosti napomáhajú pri strategickom presadzovaní práv vyplývajúcich z práva EÚ a Charty základných práv EÚ, a to aj propagačnou a kontrolnou činnosťou, ako aj presadzovaním a ochranou spoločných hodnôt Únie a zvyšovaním povedomia o nich na vnútroštátnej úrovni.

(18)  Nezávislé orgány pre ľudské práva a organizácie občianskej spoločnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore, ochrane a zvyšovaní povedomia o spoločných hodnotách Únie v súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ a pri prispievaní k účinnému uplatňovaniu práv vyplývajúcich z práva Únie vrátane Charty základných práv EÚ. Ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu z 19. apríla 2018, dostatočná a náležitá finančná podpora je kľúčom k rozvoju priaznivého a udržateľného prostredia pre organizácie občianskej spoločnosti, ktorých úloha sa tak posilní a umožní im to nezávislé a účinné plnenie si svojich funkcií. Doplnením úsilia vynakladaného na vnútroštátnej úrovni by financovanie z prostriedkov EÚ, a to aj prostredníctvom primeraného základného financovania a možností zjednodušeného vykazovania nákladov, finančných pravidiel a postupov, preto malo prispieť k podpore, posilneniu postavenia a tvorbe kapacít nezávislých organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblasti presadzovania ľudských práv, ktorých činnosti napomáhajú pri strategickom presadzovaní práv vyplývajúcich z práva EÚ a Charty základných práv EÚ, a to aj propagačnou a kontrolnou činnosťou, ako aj presadzovaním a ochranou spoločných hodnôt Únie a zvyšovaním povedomia o nich na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Na to, aby sa zabezpečila efektívna alokácia finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Únie, je potrebné zabezpečiť európsku pridanú hodnotu všetkých vykonávaných akcií, ich komplementárnosť s akciami členských štátov, pričom musí by vyvinuté úsilie o konzistentnosť, komplementárnosť a súčinnosť medzi programami financovania, ktoré podporujú vzájomne úzko súvisiace oblasti politiky, a to najmä v rámci Fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty – a tým aj s programom Spravodlivosť, ako aj s programom Kreatívna Európa a s programom Erasmus + s cieľom využiť potenciál kultúrnych prienikov v oblastiach kultúry, médií, umenia, vzdelávania a kreativity. Je potrebné vytvoriť súčinnosť s ostatnými programami európskeho financovania, najmä v oblasti zamestnanosti, vnútorného trhu, podnikania, mládeže, zdravia, občianstva, spravodlivosti, migrácie, bezpečnosti, výskumu, inovácií, technológií, priemyslu, súdržnosti, cestovného ruchu, vonkajších vzťahov, obchodu a rozvoja.

(21)  Na to, aby sa zabezpečila efektívna alokácia finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Únie, je potrebné zabezpečiť európsku pridanú hodnotu všetkých vykonávaných akcií vrátane akcií zameraných na podporu a ochranu našich spoločných hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ a ich komplementárnosť s akciami členských štátov, ak prebiehajú akcie na úrovni členských štátov. Musí sa vyvinúť úsilie o konzistentnosť, komplementárnosť a súčinnosť medzi programami financovania, ktoré podporujú vzájomne úzko súvisiace oblasti politiky, a to najmä v rámci Fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty – a tým aj s programom Spravodlivosť, ako aj s programom Kreatívna Európa a s programom Erasmus + s cieľom využiť potenciál kultúrnych prienikov v oblastiach kultúry, médií, umenia, vzdelávania a kreativity. Táto súčinnosť by takisto chránila a podporovala pluralitné, nezávislé a slobodné médiá s cieľom zabezpečiť slobodu prejavu a zabrániť šíreniu dezinformácií. Je potrebné vytvoriť súčinnosť s ostatnými programami európskeho financovania, najmä v oblasti zamestnanosti, vnútorného trhu, podnikania, mládeže, zdravia, občianstva, spravodlivosti, migrácie, bezpečnosti, výskumu, inovácií, technológií, priemyslu, súdržnosti, cestovného ruchu, vonkajších vzťahov, obchodu, rozvoja a ochrany klímy či životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Na tento program sa vzťahuje nariadenie (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, cien, verejného obstarávania, nepriamej implementácie, , finančných nástrojov a rozpočtových záruk.

(23)  Na tento program sa vzťahuje nariadenie (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, cien, verejného obstarávania, nepriamej implementácie, finančnej pomoci, finančných nástrojov a rozpočtových záruk, a požaduje sa úplná transparentnosť, správne finančné riadenie a obozretné využívanie zdrojov. Predovšetkým by sa v rámci vykonávania tohto programu mali sfunkčniť pravidlá týkajúce sa možnosti financovať organizácie občianskej spoločnosti prostredníctvom viacročných grantov na prevádzku a kaskádových grantov. Pravidlá musia čo najviac minimalizovať administratívnu záťaž pre uchádzačov. Ak je to možné, mali by sa prijímať elektronické žiadosti. Uchádzači o financovanie a príjemcovia financovania v každej oblasti by mali mať prístup k národnému kontaktnému miestu, ktoré im poskytne podporu v každom štádiu postupu podávania žiadosti. Náležitá pozornosť by sa mala venovať rýchlym a pružným postupom udeľovania grantov, napríklad dvojstupňovému postupu hodnotenia, aby sa znížili náklady na prípravu návrhov, ktoré sú neúspešné, a aby sa zlepšila efektívnosť programu.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva je potrebné hodnotiť tento program na základe informácií zhromaždených prostredníctvom osobitných požiadaviek na monitorovanie a zároveň obmedziť nadmernú reguláciu a administratívnu záťaž, a to najmä pre členské štáty. Tieto požiadavky môžu prípadne zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ pre hodnotenie praktických účinkov programu.

(29)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva je potrebné hodnotiť tento program na základe informácií zhromaždených prostredníctvom osobitných požiadaviek na monitorovanie a zároveň obmedziť nadmernú reguláciu a administratívnu záťaž, a to najmä pre členské štáty. V tejto súvislosti by sa za príklad žiadateľov a prijímateľov, ktorí nemajú dostatočné zdroje a personál na plnenie požiadaviek na monitorovanie a podávanie správ, mohli považovať organizácie občianskej spoločnosti, miestne verejné orgány, sociálni partneri atď. Tieto požiadavky môžu prípadne zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ pre hodnotenie praktických účinkov programu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 2

Článok 2

Ciele programu

Ciele programu

1.  Všeobecným cieľom tohto programu je chrániť a podporovať práva a hodnoty zakotvené v zmluvách EÚ vrátane podpory organizácií občianskej spoločnosti s cieľom zachovať otvorené, demokratické a inkluzívne spoločnosti.

1.  Všeobecným cieľom tohto programu je chrániť a podporovať práva a hodnoty zakotvené v zmluvách EÚ vrátane demokracie, právneho štátu a základných práv zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ, a to najmä prostredníctvom podpory a budovania kapacít organizácií občianskej spoločnosti na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni, s cieľom zachovať otvorené, demokratické, rovnoprávne a inkluzívne spoločnosti založené na právach.

2.  V rámci všeobecného cieľa stanoveného v odseku 1 má program tieto špecifické ciele, ktoré zodpovedajú oblastiam:

2.  V rámci všeobecného cieľa stanoveného v odseku 1 má program tieto špecifické ciele, ktoré zodpovedajú oblastiam:

a)  podporovať rovnosť a práva (oblasť rovnosť a práva);

a)  podporovať rovnosť a práva (oblasť rovnosť a práva);

b)  podporovať angažovanosť a účasť občanov na demokratickom živote Únie (oblasť zapojenie a účasť občanov);

b)  podporovať angažovanosť a účasť občanov na demokratickom živote Únie (oblasť Európa pre občanov);

c)  bojovať proti násiliu (oblasť Daphne).

c)  bojovať proti všetkým formám násilia (oblasť Daphne).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 3

Článok 3

Oblasť rovnosť a práva

Oblasť rovnosť a práva

V rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. a) sa program zameriava na:

V rámci všeobecného cieľa stanoveného v článku 2 ods. 1 a špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. a) sa program zameriava na:

a)  predchádzanie nerovnostiam a diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a boj proti nim, a podporu komplexných politík na podporu rodovej rovnosti a nediskriminácie a ich uplatňovania, ako aj politík na boj proti rasizmu a všetkým formám neznášanlivosti;

a)  predchádzanie nerovnostiam a diskriminácii na základe pohlavia, rasy, sociálneho, kultúrneho alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku, jazyka alebo sexuálnej orientácie a boj proti nim, a podporu komplexných politík na podporu rodovej rovnosti a nediskriminácie a ich uplatňovania, ako aj politík na boj proti rasizmu a všetkým formám neznášanlivosti, pričom sa zároveň musia rešpektovať ústavné ustanovenia členských štátov;

b)  ochranu a podporu práv dieťaťa, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv spojených s únijným občianstvom a práva na ochranu osobných údajov.

b)  ochranu a podporu práv dieťaťa, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv spojených s únijným občianstvom a práva na ochranu osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 4

Článok 4

Oblasť angažovanosť a účasť občanov

Oblasť Európa pre občanov

V rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. b) sa program zameriava na:

V rámci všeobecného cieľa stanoveného v článku 2 ods. 1 a špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. b) sa program zameriava na:

a)  zvyšovanie informovanosti občanov o Únii, jej histórii, kultúrnom dedičstve a rozmanitosti;

a)  zvyšovanie informovanosti občanov o Únii, jej histórii, kultúrnom dedičstve a rozmanitosti;

b)  podporu výmen a spolupráce medzi občanmi rôznych krajín; podporu občianskej a demokratickej účasti umožňujúcu občanom a reprezentatívnym združeniam oznamovať a zverejňovať svoje stanoviská k všetkým oblastiam činnosti Únie.

b)  podporu výmen a spolupráce medzi občanmi rôznych krajín; podporu občianskej a demokratickej účasti tým, že sa občanom a reprezentatívnym združeniam umožní verejne vyjadrovať a vymieňať si názory na všetky oblasti činnosti Únie, aby sa zlepšilo chápanie pluralitnej a participatívnej demokracie, právneho štátu a základných práv.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 5

Článok 5

Oblasť Daphne

Oblasť Daphne

V rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. c) sa program zameriava na:

V rámci všeobecného cieľa stanoveného v článku 2 ods. 1 a špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. c) sa program zameriava na:

a)  predchádzanie všetkým formám násilia voči deťom, mladým ľuďom a ženám, ako aj násiliu voči iným ohrozeným skupinám a boj proti nim;

a)  predchádzanie všetkým formám násilia voči deťom, mladým ľuďom a ženám, ako aj násiliu voči iným ohrozeným skupinám a boj proti nim, a to aj prostredníctvom vzdelávacích činností;

b)  podporu a ochranu obetí takéhoto násilia.

b)  podporu a ochranu obetí takéhoto násilia a zabezpečenie rovnakej úrovne ochrany v celej EÚ, a to aj prostredníctvom uľahčovania prístupu k spravodlivosti, službám na podporu obetí a podávaniu oznámení na polícii pre všetky obete násilia.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Program môže poskytovať financovanie jednou z foriem stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách.

2.  Program môže poskytovať financovanie prostredníctvom grantov na akciu a viacročných grantov na prevádzku jednou z foriem stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách vrátane využitia jednorazových platieb, jednotkových nákladov, paušálnych sadzieb a kaskádových grantov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 9

Článok 9

Typy akcií

Typy akcií

Podľa tohto nariadenia môžu byť financované akcie prispievajúce k dosiahnutiu špecifického cieľa uvedeného v článku 2. Na financovanie sú oprávnené najmä činnosti uvedené v prílohe I.

Podľa tohto nariadenia môžu byť financované akcie prispievajúce k dosiahnutiu všeobecného cieľa uvedeného v článku 2 ods. 1 alebo niektorého zo špecifických cieľov uvedených v článku 2 ods. 2. Na financovanie sú oprávnené najmä činnosti uvedené v prílohe I.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Činnosti oprávnené na financovanie

 

Všeobecné a špecifické ciele programu stanovené v článku 2 sa budú vykonávať najmä, ale nie výlučne, podporovaním týchto činností, ktoré vykonáva jeden alebo viac oprávnených subjektov:

 

a) zvyšovanie povedomia, verejné vzdelávanie, podpora a šírenie informácií s cieľom zlepšiť znalosť politík, zásad a práv v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje;

 

b) vzájomné učenie prostredníctvom výmeny osvedčených postupov medzi zúčastnenými stranami s cieľom zlepšiť znalosti a vzájomné porozumenie, ako aj občiansku a demokratickú angažovanosť; 

 

c) analytické monitorovanie, podávanie správ a podporné činnosti na zlepšenie pochopenia situácie v členských štátoch a na úrovni Únie v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, ako aj na zlepšenie transpozície a vykonávania práva, politík a spoločných hodnôt Únie v členských štátoch, pričom takéto činnosti zahŕňajú napríklad zhromažďovanie údajov a štatistík; vypracúvanie spoločných metodík a prípadne i ukazovateľov alebo referenčných hodnôt; štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy; hodnotenia; posúdenia vplyvu; príprava a uverejňovanie pokynov, správ a vzdelávacích materiálov;

 

d) odborná príprava príslušných zúčastnených strán s cieľom zlepšiť ich znalosť politík a práv v príslušných oblastiach a posilňovanie schopnosti relevantných zainteresovaných strán obhajovať politické opatrenia a práva v príslušných oblastiach;

 

e) podpora verejného povedomia a porozumenia, čo sa týka rizík, pravidiel, záruk a práv v súvislosti s ochranou osobných údajov a súkromia a s digitálnou bezpečnosťou, ako aj riešenie problému falošných správ a cielených dezinformácií prostredníctvom zvyšovania povedomia, odbornej prípravy, štúdií a monitorovacích činností;

 

f) spájanie Európanov rôznych národností a kultúr tým, že sa im poskytne možnosť zúčastňovať sa na činnostiach a projektoch zameraných na partnerstvá miest;

 

g) podnecovanie a uľahčovanie aktívnej a inkluzívnej účasti na budovaní demokratickejšej Únie, ako aj zvyšovanie povedomia o právach a hodnotách a ich presadzovanie a obrana prostredníctvom podpory organizácií občianskej spoločnosti;

 

h) financovanie technickej a organizačnej podpory vykonávania nariadenia [(EÚ) č. 211/2011], čím sa podporí výkon práva občanov navrhovať a podporovať európske iniciatívy občanov;

 

i) podporovanie organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, a to na všetkých úrovniach, ako aj rozvíjanie kapacít európskych sietí a organizácií občianskej spoločnosti v záujme prispievania k rozvoju, zvyšovaniu povedomia a monitorovaniu vykonávania práva, politických cieľov, hodnôt a stratégií Únie;

 

j) prehlbovanie znalostí o programe, zlepšovanie šírenia a prenosnosti jeho výsledkov a posilňovanie dosahu na občanov a občiansku spoločnosť, a to aj zriadením a podporou nezávislých kancelárií programu;

 

k) posilňovanie kapacity a nezávislosti obhajcov ľudských práv a organizácií občianskej spoločnosti, ktoré monitorujú situáciu v oblasti právneho štátu, a podporovanie opatrení na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni; 

 

l) podporovanie ochrany oznamovateľov vrátane iniciatív a opatrení na vytvorenie bezpečných kanálov na podávanie správ v rámci organizácií a tiež verejným orgánom alebo iným príslušným orgánom, ako aj opatrení na ochranu oznamovateľov pred prepustením, preradením na nižšiu pozíciu alebo inými formami odvetných opatrení, a to aj prostredníctvom informácií a odbornej prípravy pre príslušné verejné orgány a zainteresované strany;

 

m) podporovanie iniciatív a opatrení na presadzovanie a ochranu slobody a plurality médií a na budovanie kapacít pre nové výzvy, ako sú nové médiá a boj proti nenávistným prejavom;

 

n) podpora a budovanie kapacít pre organizácie občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti presadzovania a monitorovania bezúhonnosti a korupcie, transparentnosti a zodpovednosti verejných orgánov;

 

o) podporovanie organizácií občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti ochrany a presadzovania základných práv, vrátane podpory opatrení na zvyšovanie informovanosti o základných právach a prispievanie ku vzdelávaniu v oblasti ľudských práv.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia pre vyhodnotenie môže pozostávať z externých odborníkov.

2.  Komisia pre vyhodnotenie môže pozostávať z externých odborníkov. V zložení komisie musí byť zabezpečená rodová rovnováha. 

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 14

Článok 14

Monitorovanie a podávanie správ

Monitorovanie a podávanie správ

1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní špecifických cieľov programu stanovených v článku 2, sú uvedené v prílohe II.

1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní špecifických cieľov programu stanovených v článku 2, sú uvedené v prílohe II. Údaje zozbierané na účely monitorovania a podávania správ sa v prípade potreby rozčlenia podľa pohlavia, veku, vzdelania a iných relevantných faktorov.

2.  Na zabezpečenie účinného posúdenia pokroku programu pri plnení jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 16 s cieľom vypracovať ustanovenia týkajúce sa rámca monitorovania a hodnotenia, a to aj prostredníctvom zmien prílohy II, na preskúmanie a prípadné doplnenie ukazovateľov.

2.  Na zabezpečenie účinného posúdenia pokroku programu pri plnení jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 16 s cieľom vypracovať ustanovenia týkajúce sa rámca monitorovania a hodnotenia, a to aj prostredníctvom zmien prílohy II, na preskúmanie a prípadné doplnenie ukazovateľov.

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie implementácie programu a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie a členským štátom ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie implementácie programu a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie a členským štátom ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ. Komisia sprístupní používateľsky ústretové formáty a poskytne usmernenie a podporu predovšetkým žiadateľom a prijímateľom, ktorí nemajú vždy primerané zdroje a personál na splnenie požiadaviek podávania správ.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskeho a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskeho a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Komisia hodnotenie zverejní a jednoducho sprístupní na svojej webovej stránke.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi, ktorých určí každý členský štát v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi, ktorých určí každý členský štát v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Komisia takisto zabezpečí včasnú spoluprácu a výmenu názorov s Európskym parlamentom a Radou, konkrétne tým, že sa im doručia všetky dokumenty vrátane návrhov delegovaných aktov v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a tým, že sa expertom Európskeho parlamentu a Rady poskytne systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie. Európskemu parlamentu a Rade sa na tento účel zasiela plán na nadchádzajúce mesiace a pozvánky na všetky zasadnutia odborníkov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade, čím nie je dotknutá možnosť občanov EÚ a iných zainteresovaných strán vyjadriť v lehote štyroch týždňov svoje stanovisko k návrhu znenia daného delegovaného aktu. Návrh znenia sa môže prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 18

Článok 18

Informovanosť, komunikácia a propagácia

Informovanosť, komunikácia a propagácia

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie uvádzajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť týchto prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie uvádzajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť týchto prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje alokované na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 2.

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Finančné zdroje alokované na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 2.

 

2a.  Každý členský štát zriadi nezávislé národné kontaktné miesto, ktorého úlohou je poskytovať zainteresovaným stranám a prijímateľom programu usmernenia, praktické informácie a pomoc v súvislosti so všetkými aspektmi programu a s postupom podávania žiadostí.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Príloha I

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príloha I

Príloha I

Činnosti programu

Činnosti programu

Špecifické ciele programu uvedené v článku 2 ods. 2 sa budú plniť najmä prostredníctvom podpory týchto činností:

Všeobecný cieľ uvedený v článku 2 ods. 1 a špecifické ciele uvedené v článku 2 ods. 2 sa budú plniť najmä prostredníctvom podpory týchto činností:

a)  zvyšovanie povedomia, šírenie informácií s cieľom zlepšiť znalosť politík a práv v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje;

a)  zvyšovanie povedomia, verejné vzdelávanie a šírenie informácií s cieľom zlepšiť znalosť politík a práv v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje;

b)  vzájomné učenie prostredníctvom výmeny osvedčených postupov medzi zúčastnenými stranami s cieľom zlepšiť znalosti a vzájomné porozumenie a občiansku a demokratickú angažovanosť;

b)  vzájomné učenie prostredníctvom výmeny osvedčených postupov medzi zúčastnenými stranami s cieľom zlepšiť znalosti a vzájomné porozumenie a občiansku a demokratickú angažovanosť;

c)  analytické a monitorovacie činnosti1 zamerané na zlepšenie pochopenia situácie v členských štátoch a na úrovni EÚ v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, ako aj na zlepšenie vykonávania práva a politík EÚ;

c)  analytické a monitorovacie činnosti, podávanie správ a podporné činnosti1 zamerané na zlepšenie pochopenia situácie v členských štátoch a na úrovni EÚ v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, ako aj na zlepšenie vykonávania práva a politík EÚ;

d)  odborná príprava príslušných zúčastnených strán s cieľom zlepšiť ich znalosť politík a práv v príslušných oblastiach;

d)  odborná príprava príslušných zúčastnených strán s cieľom zlepšiť ich znalosť politík a práv v príslušných oblastiach a posilniť ich schopnosť presadzovať tieto politiky a práva;

e)  vývoj a údržba nástrojov informačných a komunikačných technológií;

e)  vývoj a údržba nástrojov informačných a komunikačných technológií;

 

ea)  podpora informovanosti verejnosti o rizikách, pravidlách, zárukách a právach týkajúcich sa ochrany osobných údajov a súkromia a digitálnej bezpečnosti a podpora porozumenia týmto otázkam, ako aj riešenie problému falošných správ a cielených dezinformácií prostredníctvom zvyšovania povedomia, odbornej prípravy, štúdií a monitorovacích činností;

f)  posilňovanie informovanosti občanov o európskej kultúre, histórii a historickom povedomí, ako aj pocit spolupatričnosti k Únii;

f)  posilňovanie informovanosti občanov o európskej kultúre, histórii a historickom povedomí, ako aj pocit spolupatričnosti k Únii;

g)  spájanie Európanov rôznych národností a kultúr prostredníctvom ich účasti na činnostiach v rámci projektov partnerských miest;

g)  spájanie Európanov rôznych národností a kultúr prostredníctvom ich účasti na činnostiach v rámci projektov partnerských miest;

h)  podpora a uľahčenie aktívnej účasti na budovaní demokratickejšej Únie, ako aj zvyšovania povedomia o právach a hodnotách prostredníctvom podpory organizácií občianskej spoločnosti;

h)  podpora a uľahčenie aktívnej a inkluzívnej účasti na budovaní demokratickejšej Únie, ako aj zvyšovanie povedomia o právach a hodnotách prostredníctvom podpory organizácií občianskej spoločnosti vrátane tých, ktoré na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni monitorujú dodržiavanie zásad právneho štátu a základných práv v členskom štáte;

 

ha)  posilňovanie informovanosti občanov o ich právach a povinnostiach vyplývajúcich z občianstva Únie, ako je právo cestovať, pracovať, študovať či žiť v inom členskom štáte, prostredníctvom informačných kampaní;

 

hb)  špecializovaná odborná príprava pre osoby pracujúce vo verejnom sektore jedného členského štátu zameraná na práva a povinnosti občanov iných členských štátov, ktorí žijú, pracujú, študujú alebo cestujú v tomto členskom štáte, ako aj odborná príprava týkajúca sa opatrení na zaručenie rešpektovania týchto práv;

i)  financovanie technickej a organizačnej podpory vykonávania nariadenia [(EÚ) č. 211/2011], čím sa podporí výkon práva občanov navrhovať a podporovať európske iniciatívy občanov;

i)  financovanie technickej a organizačnej podpory vykonávania nariadenia [(EÚ) č. 211/2011], čím sa podporí výkon práva občanov navrhovať a podporovať európske iniciatívy občanov;

j)  rozvíjanie kapacít európskych sietí s cieľom podporovať a ďalej rozvíjať právo, ciele a stratégie politiky Únie, ako aj podpora organizácií občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje;

j)  rozvíjanie kapacít európskych sietí s cieľom podporovať a ďalej rozvíjať právo, ciele a stratégie politiky Únie;

k)  prehlbovanie znalostí o programe a šírenia a prenosnosti jeho výsledkov a posilňovanie dosahu na občanov, a to aj zriadením a podporou siete kancelárií/vnútroštátnych kontaktných miest programu.

k)  prehlbovanie znalostí o programe a šírenia a prenosnosti jeho výsledkov a posilňovanie dosahu na občanov, a to aj zriadením a podporou siete kancelárií/vnútroštátnych kontaktných miest programu.

 

ka)  posilňovanie kapacity a nezávislosti organizácií občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv, ktorí na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni monitorujú dodržiavanie právneho štátu a základných práv v členskom štáte;

 

kb)  zavedenie ochrany oznamovateľov vrátane opatrení na vytvorenie bezpečných kanálov podávania správ v rámci organizácií a verejných orgánov alebo iných príslušných orgánov;

 

kd)  propagácia a podpora slobody a plurality médií a budovanie kapacít pre nové výzvy, ako sú nové médiá a boj proti nenávistným prejavom;

 

kd)  budovanie kapacít verejných orgánov na zlepšenie ich transparentnosti a zodpovednosti a súčasné posilňovanie organizácií občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti presadzovania a monitorovania transparentnosti a zodpovednosti týchto verejných orgánov;

_________________

_________________

1 Tieto činnosti zahŕňajú napríklad zber údajov a štatistiky, vypracúvanie spoločných metodík, prípadne ukazovateľov alebo referenčných hodnôt, štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy, hodnotenia, posúdenia vplyvu, prípravu a uverejňovanie pokynov, správ a vzdelávacích materiálov.

1 Tieto činnosti zahŕňajú napríklad zber údajov a štatistiky, vypracúvanie spoločných metodík, prípadne ukazovateľov alebo referenčných hodnôt, štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy, hodnotenia, posúdenia vplyvu, prípravu a uverejňovanie pokynov, správ a vzdelávacích materiálov.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty

Referenčné čísla

COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

14.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

14.6.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Sylvia-Yvonne Kaufmann

9.7.2018

Dátum prijatia

20.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

2

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ENF

Gilles Lebreton

PPE

József Szájer

3

0

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre ústavné veci (21.11.2018)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty

(COM(2018)0383 – C8‑0234/2018 – 2018/0207(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Josep‑Maria Terricabras

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca podporuje cieľ nového programu financovania Práva a hodnoty, ktorým je ochrana a presadzovanie práv a hodnôt zakotvených v zmluvách EÚ a v Charte základných práv EÚ, a to aj prostredníctvom podpory organizácií občianskej spoločnosti, s cieľom zachovať otvorené, demokratické a inkluzívne spoločnosti. Na tento účel Komisia navrhuje, aby sa dva existujúce programy „Práva, rovnosť a občianstvo“ a „Európa pre občanov“ zlúčili a nahradili novým programom, ktorý bude spolu s programom „Spravodlivosť“ tvoriť súčasť nového Fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty v rámci rozpočtu EÚ. Spravodajca sa však domnieva, že úroveň ambícií návrhu Komisie mala byť vyššia. Predovšetkým navrhuje doplnenie štvrtej oblasti, ktorá by bola zameraná na opatrenia presadzujúce demokraciu, základné práva a zásady právneho štátu (oblasť hodnôt Únie). Navrhuje tiež uplatňovanie mechanizmu podmienenosti, z ktorého – v prípade nepriameho riadenia zdrojov, a ak je príjemcom subjekt verejnej správy – vyplýva, že ak má Komisia opodstatnené dôvody domnievať sa, že všeobecný nedostatok, pokiaľ ide o hodnoty zakotvené v článku 2 Zmluvy o EÚ, v dotknutom členskom štáte ovplyvňuje alebo by mohol ovplyvniť ochranu finančných záujmov Únie, môže Komisia využiť priame riadenie. Okrem toho navrhuje, aby sa pracovné programy na vykonávanie nového programu Práva a hodnoty v súlade s článkom 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách prijímali prostredníctvom delegovaných aktov, čím sa umožní lepšia kontrola zo strany Parlamentu. Napokon si kladie otázku, prečo niektoré osobitné prvky existujúcich programov, ako napríklad boj proti xenofóbii alebo podpora dobrovoľníctva na úrovni EÚ, boli v súčasnom návrhu vynechané. Predkladá preto pozmeňujúce návrhy, ktorých cieľom je opätovne tieto prvky začleniť do návrhu a vo všeobecnosti ho zlepšiť v záujme zvýšenia jeho účinnosti pri vytváraní skutočnej európskej kultúry práv a hodnôt.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Právny štát zakotvený v článku 2 Zmluvy o EÚ je oporou európskej demokracie a jednou zo základných zásad Európskej únie, ktoré vyplývajú z ústavných tradícií spoločných pre všetky členské štáty. Úplné rešpektovanie a podpora právneho štátu a demokracie sú základnou podmienkou pre budovanie dôvery občanov v Úniu. Rešpektovanie zásady právneho štátu v rámci Únie je tiež nevyhnutným predpokladom ochrany základných práv a dodržiavania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Spôsob uplatňovania zásady právneho štátu v jednotlivých členských štátoch zohráva kľúčovú úlohu pri zaisťovaní vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi a ich právnymi systémami. Žiaľ, v niektorých členských štátoch je porušovanie hodnôt a zásad zakotvených v zmluvách znásobované v dôsledku vážneho porušovania dohôd, ktoré prijali inštitúcie Únie, a nových prekážok pri úplnom vykonávaní práva Únie. Únia by preto mala podporovať opatrenia, ktoré presadzujú dodržiavanie základných práv, demokracie a zásady právneho štátu na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Je nevyhnutné, aby sa tieto práva a hodnoty naďalej podporovali a presadzovalizdieľali medzi občanmi a národmi a aby boli stredobodom projektu EÚ. Preto sa v rozpočte EÚ vytvorí nový Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý bude pozostávať z programu Práva a hodnoty a programu Spravodlivosť. V čase, keď európske spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizmu a rozdeleniu, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým podporovať, posilňovať a obhajovať spravodlivosť, práva a hodnoty EÚ: ľudské práva, úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát. Toto úsilie zásadne a priamo ovplyvní politický, sociálny, kultúrny a hospodársky život v EÚ. Súčasťou nového fondu bude program Spravodlivosť, ktorý bude pokračovať v podpore ďalšieho rozvoja únijného priestoru spravodlivosti a cezhraničnej spolupráce. Program Práva a hodnoty spojí program Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 - 2020 ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/20138 a program Európa pre občanov ustanovený nariadením Rady (EÚ) č. 390/20149, (ďalej „predchádzajúce programy“).

(2)  Je nevyhnutné, aby sa tieto práva a hodnoty naďalej rozvíjali, chránilipodporovali medzi občanmi a národmi a aby boli stredobodom projektu EÚ. Preto sa v rozpočte EÚ vytvorí nový Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý bude pozostávať z programu Práva a hodnoty a programu Spravodlivosť. V čase, keď európske spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizmu, bezmedznému populizmu a rozdeleniu, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým podporovať, posilňovať a obhajovať spravodlivosť, práva a hodnoty EÚ: ľudské práva, úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát. Takisto je mimoriadne dôležité vytvoriť prostredie, ktoré umožní mierový demokratický dialóg predstaviteľov rôznych názorov. Toto úsilie zásadne a priamo ovplyvní politický, sociálny, kultúrny a hospodársky život v EÚ. Súčasťou nového fondu bude program Spravodlivosť, ktorý bude pokračovať v podpore ďalšieho rozvoja únijného priestoru spravodlivosti a cezhraničnej spolupráce. Program Práva a hodnoty spojí program Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 2020 ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/20138 a program Európa pre občanov ustanovený nariadením Rady (EÚ) č. 390/20149 (ďalej „predchádzajúce programy“) a bude prispôsobený tak, aby riešil nové výzvy pre európske hodnoty.

_________________

_________________

8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).

8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).

9 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje program „Európa pre občanov“ na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 3).

9 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje program „Európa pre občanov“ na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 3).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty a jeho dva podkladové programy financovania budú zamerané najmä na ľudí a subjekty, ktoré prispievajú k tomu, aby boli naše spoločné hodnoty, práva a bohatá rozmanitosť zavedené do praxe a dobre fungujúce. Hlavným cieľom je podporiť a zachovať na právach založenú, rovnocennú, inkluzívnu a demokratickú spoločnosť. To zahŕňa dynamickú občiansku spoločnosť podnecujúcu demokratickú, občiansku a spoločenskú účasť obyvateľov a podporujúcu bohatú rozmanitosť európskej spoločnosti na základe našej spoločnej histórie a pamäte. V článku 11 Zmluvy o Európskej únii sa ďalej uvádza, že orgány vhodnými spôsobmi poskytnú občanom a zastupujúcim združeniam možnosť vyjadrovať a verejne si vymieňať svoje názory na všetky oblasti činnosti Únie.

(3)  Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty a jeho dva podkladové programy financovania budú zamerané na ľudí a subjekty, ktoré prispievajú k tomu, aby boli naše spoločné hodnoty, práva a bohatá rozmanitosť zavedené do praxe a aby boli dobre fungujúce. Hlavným cieľom je podporiť a zachovať na právach založenú, rovnocennú, otvorenú, inkluzívnu a demokratickú spoločnosť prostredníctvom financovania činností, ktoré presadzujú dynamickú, dobre rozvinutú, odolnú, sebestačnú a silnú občiansku spoločnosť vrátane presadzovania podpory a ochrany našich spoločných hodnôt, posilňujú mier a demokratickú, občiansku a spoločenskú účasť obyvateľov a rozvíjajú bohatú rozmanitosť európskej spoločnosti na základe našich spoločných hodnôt, histórie a pamäte. Článok 11 Zmluvy o Európskej únii vyžaduje, aby inštitúcie udržiavali otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s občianskou spoločnosťou a dávali občanom a reprezentatívnym združeniam primeraným spôsobom možnosť verejne vyjadrovať a vymieňať si názory na všetky oblasti činnosti Únie. Komisia by mala viesť pravidelný dialóg s prijímateľmi programu Práva a hodnoty, ako aj s ďalšími príslušnými zúčastnenými stranami prostredníctvom zriadenia skupiny pre občiansky dialóg.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Program Práva a hodnoty (ďalej len „program“) by mal umožniť rozvoj synergií s cieľom riešiť otázky spoločné pre podporuochranu hodnôt a nadobudnúť zásadný rozmer na dosiahnutie konkrétnych výsledkov v danej oblasti. Malo by sa to dosiahnuť nadviazaním na pozitívne skúsenosti z predchádzajúcich programov. Tým bude umožnené plné využitie potenciálu synergií s cieľom účinnejšie podporiť oblasti politiky, na ktoré sa program vzťahuje, a zvýšiť ich potenciál osloviť ľudí. Ak má byť program účinný, mal by zohľadňovať špecifickú povahu jednotlivých politík, ich rozdielne cieľové skupiny a ich osobitné potreby prostredníctvom špeciálne prispôsobených prístupov.

(4)  Program Práva a hodnoty (ďalej len „program“) by mal riešiť najdôležitejšie výzvy týkajúce sa podporyochrany hodnôt a vziať pritom do úvahy skutočnosť, že tieto výzvy sa môžu v rámci Únie líšiť. Na zabezpečenie konkrétneho vplyvu by mal program vychádzať z ponaučení z predchádzajúcich programov. Mal by takisto využiť synergie s ostatnými politikami a programami Únie a iných aktérov. Tým by sa mala zvýšiť ich účinnosť a efektívnosť, ako aj ich potenciál osloviť ľudí. Ak má byť program účinný, mal by zohľadňovať špecifickú povahu jednotlivých politík, ich rozdielne cieľové skupiny a ich osobitné potreby prostredníctvom špeciálne prispôsobených prístupov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Právny štát zakotvený v článku 2 Zmluvy o EÚ je oporou európskej demokracie a jednou zo základných zásad Európskej únie, ktoré vyplývajú z ústavných tradícií spoločných pre všetky členské štáty. Úplné rešpektovanie a podpora právneho štátu a demokracie sú základnou podmienkou pre budovanie dôvery občanov v Úniu. Rešpektovanie zásady právneho štátu v rámci Únie je tiež nevyhnutným predpokladom ochrany základných práv a dodržiavania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv. Spôsob uplatňovania zásady právneho štátu v jednotlivých členských štátoch zohráva kľúčovú úlohu pri zaisťovaní vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi a ich právnymi systémami. Únia by preto mala podporovať opatrenia, ktoré presadzujú dodržiavanie základných práv, demokracie a zásady právneho štátu na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Na to, aby sa Európska únia priblížila občanom, sú potrebné rôzne akcie a koordinované úsilie. Nadväzovanie kontaktov medzi občanmi pri projektoch partnerských miest alebo v rámci sietí miest a podpora organizácií občianskej spoločnosti v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, prispeje k zvýšeniu angažovanosti občanov v spoločnosti a v konečnom dôsledku k ich zapojeniu do demokratického života Únie. Podpora činností presadzujúcich vzájomné porozumenie, rozmanitosť, dialóg a rešpektovanie iných takisto prispeje k posilneniu pocitu spolupatričnosti a európskej identity opierajúceho sa o spoločné chápanie európskych hodnôt, kultúry, histórie a dedičstva. Podpora silnejšieho pocitu spolupatričnosti k Únii a jej hodnôt je obzvlášť dôležitá medzi občanmi najvzdialenejších regiónov EÚ v dôsledku ich odľahlosti a vzdialenosti od kontinentálnej Európy.

(5)  Nato, aby sa Európska únia priblížila občanom, sú potrebné rôzne akcie a koordinované úsilie. Nadväzovanie kontaktov medzi občanmi pri projektoch partnerských miest alebo v rámci sietí miest a podpora organizácií občianskej spoločnosti v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, prispeje k zvýšeniu angažovanosti občanov v spoločnosti a v konečnom dôsledku k ich zapojeniu do demokratického života Únie. Podpora činností presadzujúcich vzájomné porozumenie, rozmanitosť, dialóg, sociálne začlenenie a rešpektovanie iných takisto prispeje k posilneniu pocitu spolupatričnosti a európskej identity opierajúceho sa o spoločné chápanie európskych hodnôt, kultúry, histórie a dedičstva. Podpora silnejšieho pocitu spolupatričnosti k Únii a jej hodnôt je obzvlášť dôležitá medzi občanmi najvzdialenejších regiónov EÚ v dôsledku ich odľahlosti a vzdialenosti od kontinentálnej Európy.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Činnosti súvisiace s posilňovaním historického povedomia a kritický pohľad na historickú pamäť Európy sú potrebné na to, aby si občania boli vedomí spoločnej histórie ako základu spoločnej budúcnosti, morálneho účelu a spoločných hodnôt. Do úvahy by sa mal taktiež vziať význam historických, kultúrnych a medzikultúrnych aspektov, ako aj väzby medzi historickým povedomím a vytváraním európskej identity a pocitom spolupatričnosti.

(6)  Činnosti súvisiace s posilňovaním historického povedomia a kritický pohľad na historickú pamäť Európy sú dôležité nato, aby si občania boli vedomí spoločnej histórie a základných hodnôt ako základu spoločnej budúcnosti, morálneho účelu a spoločných hodnôt. Do úvahy by sa mal taktiež vziať význam historických, kultúrnych a medzikultúrnych aspektov, ako aj väzby medzi historickým povedomím a vytváraním európskej identity na základe rozmanitosti, solidarity pocitu spolupatričnosti.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13a.  Sloboda prejavu a právo na informácie sú zakotvené v Charte základných práv Európskeho spoločenstva. Slobodný prístup k informáciám, hodnotenie rámcových podmienok pre médiá a zodpovedné a bezpečné využívanie informačných a komunikačných sietí sú priamo spojené so slobodnou verejnou mienkou a sú nevyhnutné na zaručenie fungujúcej demokracie. Je potrebné, aby verejnosť získala zručnosti v oblasti mediálnej gramotnosti, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska kritického myslenia, úsudku a schopnosti analyzovať zložitú realitu, rozpoznať rozdiely medzi názormi a faktami a odolať každej forme podnecovania k nenávisti. Na tento účel by mala Únia podporovať rozvoj mediálnej gramotnosti pre všetkých občanov bez ohľadu na ich vek, a to prostredníctvom odbornej prípravy, zvyšovania informovanosti, štúdií a iných relevantných činností.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Nezávislé orgány pre ľudské práva a organizácie občianskej spoločnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore, ochrane a zvyšovaní povedomia o spoločných hodnotách Únie v súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ a pri prispievaní k účinnému uplatňovaniu práv vyplývajúcich z práva Únie vrátane Charty základných práv EÚ. Ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018, náležitá finančná podpora je kľúčom k rozvoju priaznivého a udržateľného prostredia pre organizácie občianskej spoločnosti, ktorých úloha sa tak posilní a umožní im to nezávislé a účinné plnenie si svojich funkcií. Doplnením úsilia vynakladaného na vnútroštátnej úrovni by financovanie z prostriedkov EÚ preto malo prispieť k podpore, posilneniu postavenia a tvorbe kapacít nezávislých organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblasti presadzovania ľudských práv, ktorých činnosti napomáhajú pri strategickom presadzovaní práv vyplývajúcich z práva EÚ a Charty základných práv EÚ, a to aj propagačnou a kontrolnou činnosťou, ako aj presadzovaním a ochranou spoločných hodnôt Únie a zvyšovaním povedomia o nich na vnútroštátnej úrovni.

(18)  Nezávislé orgány pre ľudské práva a organizácie občianskej spoločnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore, ochrane a zvyšovaní povedomia o spoločných hodnotách Únie v súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ a pri prispievaní k účinnému uplatňovaniu práv vyplývajúcich z práva Únie vrátane Charty základných práv EÚ. Ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu z 19. apríla 2018, náležitá finančná podpora je kľúčom k rozvoju priaznivého a udržateľného prostredia pre organizácie občianskej spoločnosti, ktorých úloha sa tak posilní a umožní im to nezávislé a účinné plnenie si svojich funkcií. Doplnením úsilia vynakladaného na vnútroštátnej úrovni by financovanie z prostriedkov EÚ preto malo prispieť k podpore, posilneniu postavenia a tvorbe kapacít nezávislých organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblasti presadzovania hodnôt Únie, ako sú demokracia, právny štát a základné práva, ktorých činnosti napomáhajú pri strategickom presadzovaní práv vyplývajúcich z práva EÚ a Charty základných práv EÚ, a to aj propagačnou a kontrolnou činnosťou, ako aj presadzovaním a ochranou spoločných hodnôt Únie a zvyšovaním povedomia o nich na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Na programe by sa za určitých podmienok mali mať možnosť zúčastniť členovia Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktorí sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), a členovia EZVO, ktorí nie sú členmi EHP, a iné európske krajiny. Účasť na programe by mala byť možná aj pre pristupujúce, kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny využívajúce predvstupovú stratégiu.

(20)  Pokiaľ ide o plnenie špecifických cieľov spočívajúcich v presadzovaní rovnosti a práv, zapojenia občanov do demokratického života Únie a ich účasti na ňom a v boji proti násiliu voči ohrozeným osobám, na programe by sa za určitých podmienok mali mať možnosť zúčastniť členovia Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktorí sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), a členovia EZVO, ktorí nie sú členmi EHP, a iné európske krajiny. Účasť na programe by mala byť možná aj pre pristupujúce, kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny využívajúce predvstupovú stratégiu.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Na to, aby sa zabezpečila efektívna alokácia finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Únie, je potrebné zabezpečiť európsku pridanú hodnotu všetkých vykonávaných akcií, ich komplementárnosť s akciami členských štátov, pričom musí by vyvinuté úsilie o konzistentnosť, komplementárnosťsúčinnosť medzi programami financovania, ktoré podporujú vzájomne úzko súvisiace oblasti politiky, a to najmä v rámci Fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty – a tým aj s programom Spravodlivosť, ako aj s programom Kreatívna Európa a s programom Erasmus + s cieľom využiť potenciál kultúrnych prienikov v oblastiach kultúry, médií, umenia, vzdelávania a kreativity. Je potrebné vytvoriť súčinnosť s ostatnými programami európskeho financovania, najmä v oblasti zamestnanosti, vnútorného trhu, podnikania, mládeže, zdravia, občianstva, spravodlivosti, migrácie, bezpečnosti, výskumu, inovácií, technológií, priemyslu, súdržnosti, cestovného ruchu, vonkajších vzťahov, obchodu a rozvoja.

(21)  Nato, aby sa zabezpečila efektívna alokácia finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Únie, je potrebné zabezpečiť európsku pridanú hodnotu všetkých vykonávaných akcií, a to na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, zameraných na presadzovanie a ochranu hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o Európskej únii. Komisia by sa mala usilovať o konzistentnosť, synergie a komplementárnosť s akciami členských štátov a s inými programami financovania, ktoré podporujú oblasti politiky úzko súvisiace s Fondom pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ako aj s programom Kreatívna Európa a s programom Erasmus + a s príslušnými politikami Únie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Na tento program sa vzťahuje nariadenie (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, cien, verejného obstarávania, nepriamej implementácie, , finančných nástrojov a rozpočtových záruk.

(23)  Na tento program sa vzťahuje nariadenie (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, cien, verejného obstarávania, nepriamej implementácie, finančných nástrojov a rozpočtových záruk. Treba zabezpečiť, aby postupy udeľovania grantov a požiadavky uvedené v programe boli pre potenciálnych prijímateľov ľahko použiteľné, a to aj pre organizácie občianskej spoločnosti na najnižšej úrovni, a aby zaručili úplnú transparentnosť, pokiaľ ide o využívanie zdrojov, správne finančné hospodárenie a obozretné využívanie zdrojov. V rámci vykonávania tohto programu by sa mali sfunkčniť a ďalej posilniť pravidlá týkajúce sa možnosti financovania miestnych, regionálnych, národných a nadnárodných organizácií občianskej spoločnosti prostredníctvom viacročných grantov na prevádzku a kaskádových grantov, ustanovení zabezpečujúcich rýchle a pružné postupy poskytovania grantov, ako je dvojstupňový proces podávania žiadostí, používateľsky ústretových žiadostí a postupov podávania správ.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť špecifické ciele opatrení a priniesť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž a predpokladané riziko nesúladu. Malo by to zahŕňať zohľadnenie použitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb jednotkových nákladov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201320, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9521, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 a nariadením Rady (EÚ) 2017/193923 majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 správne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137124. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva.

(24)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť špecifické ciele opatrení a priniesť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž pre Komisiu a prijímateľa, kapacitu potenciálneho prijímateľa a predpokladané riziko nesúladu. Malo by to zahŕňať zohľadnenie použitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb, jednotkových nákladov, finančnú podporu pre tretie strany, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Kritériá spolufinancovania by sa mali prijímať vo forme vecného plnenia, a to aj vo forme dobrovoľníckej práce, a mohlo by sa od nich upustiť v prípadoch obmedzeného doplnkového financovania. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201320, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9521, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 a nariadením Rady (EÚ) 2017/193923 majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 správne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137124. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva.

_________________

_________________

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

21 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

21 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

22 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

22 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

23 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

23 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh