Eljárás : 2018/0199(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0470/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0470/2018

Viták :

PV 15/01/2019 - 21
CRE 15/01/2019 - 21

Szavazatok :

PV 16/01/2019 - 12.8
CRE 16/01/2019 - 12.8
A szavazatok indokolása
PV 26/03/2019 - 7.18
CRE 26/03/2019 - 7.18

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0021
P8_TA(2019)0238

JELENTÉS     ***I
PDF 602kWORD 202k
17.12.2018
PE 626.663v02-00 A8-0470/2018

az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0374 – C8‑0229/2018 – 2018/0199(COD))

Regionális Fejlesztési Bizottság

Előadó: Pascal Arimont

A vélemény előadói (*):

Fabio Massimo Castaldo, Külügyi Bizottság

Eleni Theocharous, Fejlesztési Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0374 – C8‑0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0374),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 178. cikkére, 209. cikke (1) bekezdésére, 212. cikke (2) bekezdésére, valamint 349. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0229/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának ...i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság és a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére (A8-0470/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 176. cikke úgy rendelkezik, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: az ERFA) rendeltetése, hogy elősegítse az Unión belüli legjelentősebb regionális egyenlőtlenségek orvoslását. E cikk, valamint az EUMSZ 174. cikkének második és harmadik bekezdése értelmében az ERFA feladata, hogy hozzájáruljon a különböző régiók fejlettségi szintje közötti különbözőségek csökkentéséhez, és csökkentse a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók elmaradottságát, amelyek között különös figyelmet kell szentelni bizonyos kategóriákba tartozó régióknak, amelyek között a határokon átnyúló régiók kifejezetten fel vannak tüntetve.

(1)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 176. cikke úgy rendelkezik, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: az ERFA) rendeltetése, hogy elősegítse az Unión belüli legjelentősebb regionális egyenlőtlenségek orvoslását. E cikk, valamint az EUMSZ 174. cikkének második és harmadik bekezdése értelmében az ERFA feladata, hogy hozzájáruljon a különböző régiók fejlettségi szintje közötti különbözőségek csökkentéséhez, és csökkentse a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók, a vidéki régiók, az ipari átmenet által jellemzett területek, az alacsony népsűrűségű régiók, a szigetek és a hegyvidéki régiók elmaradottságát.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (EU) xx/xx európai parlamenti és tanácsi [új CPR] rendelet21 közös rendelkezéseket állapít meg az ERFA-ra és bizonyos más alapokra vonatkozóan, az (EU) xx/xx európai parlamenti és tanácsi [új ERFA] rendelet22 pedig az ERFA támogatás egyedi célkitűzéseire és hatályára vonatkozó rendelkezéseket állapít meg. Az európai területi együttműködési célkitűzéssel (Interreg) kapcsolatban – amelynek keretében egy vagy több tagállam határokon átnyúló együttműködése valósul meg – egyedi rendelkezések elfogadása vált szükségessé a hatékony programozás tekintetében, amely magában foglalja a technikai segítségnyújtásra, a nyomon követésre, az értékelésre, a kommunikációra, az elszámolhatóságra, az irányításra és ellenőrzésre, valamint a pénzügyi irányításra vonatkozó rendelkezéseket.

(2)  Az (EU) xx/xx európai parlamenti és tanácsi [új CPR] rendelet21 közös rendelkezéseket állapít meg az ERFA-ra és bizonyos más alapokra vonatkozóan, az (EU) xx/xx európai parlamenti és tanácsi [új ERFA] rendelet22 pedig az ERFA támogatás egyedi célkitűzéseire és hatályára vonatkozó rendelkezéseket állapít meg. Az európai területi együttműködési célkitűzéssel (Interreg) kapcsolatban – amelynek keretében egy vagy több tagállam és régióik határokon átnyúló együttműködése valósul meg – egyedi rendelkezések elfogadása vált szükségessé a hatékony programozás tekintetében, amely magában foglalja a technikai segítségnyújtásra, a nyomon követésre, az értékelésre, a kommunikációra, az elszámolhatóságra, az irányításra és ellenőrzésre, valamint a pénzügyi irányításra vonatkozó rendelkezéseket.

_________________

_________________

21 [Hivatkozás]

21 [Hivatkozás]

22 [Hivatkozás]

22 [Hivatkozás]

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Annak érdekében, hogy az ERFA különböző szinteken támogassa az Unió területének harmonikus fejlődését, az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) keretében kell támogatnia a határokon átnyúló együttműködést, a transznacionális együttműködést, a tengeri együttműködést, a legkülső régiók együttműködését és az interregionális együttműködést.

(3)  Annak érdekében, hogy az ERFA különböző szinteken támogassa a szövetkezeteket és az Unió területének harmonikus fejlődését, és csökkentse a meglévő egyenlőtlenségeket, az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) keretében kell támogatnia a határokon átnyúló együttműködést, a transznacionális együttműködést, a tengeri együttműködést, a legkülső régiók együttműködését és az interregionális együttműködést. E folyamat során figyelembe kell venni a többszintű kormányzás és a partnerség elvét, valamint meg kell erősíteni a helyi alapú megközelítést.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Interreg különböző elemeinek hozzá kell járulniuk a 2015. szeptemberben elfogadott fenntartható fejlesztési menetrendben 2030-ra vonatkozóan megfogalmazott fenntartható fejlesztési célok eléréséhez.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A határokon átnyúló együttműködés elemének a határrégiókban közösen meghatározott közös kihívások leküzdését kell megcéloznia, és ki kell aknáznia a határ menti területekben rejlő kiaknázatlan növekedési lehetőségeket, a Bizottság „A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban” című közleményének23 („Határrégiókról szóló közlemény”) megfelelően. Következésképpen a határokon átnyúló elemnek a szárazföldi határokon történő együttműködésre kell korlátozódnia, a tengeri határokon történő együttműködést pedig a transznacionális elembe kell beépíteni.

(4)  A határokon átnyúló együttműködés elemének a határrégiókban közösen meghatározott közös kihívások leküzdését kell megcéloznia, és ki kell aknáznia a határ menti területekben rejlő kiaknázatlan növekedési lehetőségeket, a Bizottság „A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban” című közleményének23 („Határrégiókról szóló közlemény”) megfelelően. Ezért a határokon átnyúló elemnek tartalmaznia kell a szárazföldi vagy a tengeri határokon történő együttműködést egyaránt, a legkülső régiók együttműködésére vonatkozó új elem sérelme nélkül.

__________________

__________________

23 A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban, COM(2017) 534 final, 2017.9.20.

23 A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban, COM(2017) 534 final, 2017.9.20.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A határokon átnyúló elemnek is egy vagy több tagállam és egy vagy több, az Unión kívüli ország vagy egyéb terület közötti együttműködésre kell vonatkoznia. A belső és külső határokon átnyúló együttműködésnek a jelen rendelet keretében történő szabályozása a vonatkozó rendelkezések jelentős egyszerűsítését és észszerűsítését kell, hogy eredményezze a tagállamok programhatóságai, valamint az Unión kívüli partnerhatóságok és kedvezményezettek számára a 2014–2020 közötti programozási időszakhoz képest.

(5)  A határokon átnyúló elemnek is egy vagy több tagállam vagy régióik és egy vagy több, az Unión kívüli ország vagy régióik vagy egyéb terület közötti együttműködésre kell vonatkoznia. A belső és külső határokon átnyúló együttműködésnek a jelen rendelet keretében történő szabályozása a vonatkozó rendelkezések jelentős egyszerűsítését és észszerűsítését kell, hogy eredményezze a tagállamok programhatóságai, valamint az Unión kívüli partnerhatóságok és kedvezményezettek számára a 2014–2020 közötti programozási időszakhoz képest.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A transznacionális együttműködési és a tengeri együttműködési elem célja, hogy az Unió kohéziós politikájának prioritásaihoz kötődő integrált területi fejlesztést szolgáló fellépések útján erősítse az együttműködést, és magában kell foglalnia a tengeri határokon átnyúló együttműködést is. A transznacionális együttműködésnek ki kell terjednie az Unió kontinentális részének nagyobb területeire, míg a tengeri együttműködésnek a tengeri medencék körüli területeket kell lefednie, és integrálnia kell a tengeri határokon átnyúló együttműködést a 2014–2020 közötti programozási időszakban. A legnagyobb rugalmasságot kell biztosítani a korábbi tengeri határokon átnyúló együttműködés folytatásának egy nagyobb tengeri együttműködés keretében, különösen a lefedett terület, az együttműködés egyedi célkitűzéseinek és a projekt partnerség követelményeinek meghatározásával, valamint alprogramok és egyedi irányító bizottságok létrehozásával.

(6)  A transznacionális együttműködési és a tengeri együttműködési elem célja, hogy az Unió kohéziós politikájának prioritásaihoz kötődő integrált területi fejlesztést szolgáló fellépések útján erősítse az együttműködést, a szubszidiaritás elvének maradéktalan tiszteletben tartása mellett. A transznacionális együttműködésnek ki kell terjednie a nagyobb transznacionális területekre és adott esetben a tengeri medencék körüli területekre, amelyek a határokon átnyúló programok esetében meghaladják a földrajzi területet.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A 2014–2020 közötti programozási időszakban a határokon átnyúló és transznacionális együttműködés terén a legkülső régiókban szerzett tapasztalat alapján, ahol mindkét elem kombinációja együttműködési területenként egyetlen programban történő kombinációja nem idézett elő elegendő egyszerűsítést a programhatóságok és a kedvezményezettek számára, ott egyedi legkülső régió elemet kell létrehozni ahhoz, hogy a legkülső régiók a leghatékonyabban és a legegyszerűbben működhessenek együtt a szomszédos országokkal és területekkel.

(7)  A 2014–2020 közötti programozási időszakban a határokon átnyúló és transznacionális együttműködés terén a legkülső régiókban szerzett tapasztalat alapján, ahol mindkét elem kombinációja együttműködési területenként egyetlen programban történő kombinációja nem idézett elő elegendő egyszerűsítést a programhatóságok és a kedvezményezettek számára, ott egyedi legkülső régió elemet kell létrehozni ahhoz, hogy a legkülső régiók a leghatékonyabban és a legegyszerűbben, az egyéni sajátosságaikat figyelembe véve működhessenek együtt a harmadik országokkal, a tengerentúli országokkal és területekkel vagy a regionális integrációs és együttműködési szervezetekkel.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A 2014–2020 közötti programozási időszakban az Interreg keretében az interregionális együttműködési programok terén szerzett tapasztalatok alapján, valamint a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés programjaiban az ilyen együttműködés hiányából kiindulva az interregionális együttműködési elemnek konkrétabban kell összpontosítania a kohéziós politika hatékonyságának növelésére. Ezt az elemet ezért két programra kell korlátozni; egy programra abból a célból, hogy lehetővé tegyen minden fajta tapasztalatot, innovatív megközelítést és kapacitásépítést mindkét célkitűzés programjai számára, és támogassa a létrehozott területi együttműködés európai csoportosulásait, vagy azok létrehozását az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK rendelet24 szerint, egy másik programra pedig a fejlődési irányzatok elemzésének fejlesztése céljából. Az Unió területén történő projektalapú együttműködést be kell építeni az interregionális innovációs beruházásokra vonatkozó új elembe, és azt szorosan össze kell kapcsolni a Bizottság „Az innováció erősítése Európa régióiban: az ellenállóképes, inkluzív és fenntartható növekedés stratégiái”25 című közleményének megvalósításával, különösen a tematikus intelligens szakosodási platformok támogatása céljából olyan területeken, mint az energia, az ipari modernizáció vagy az agrár-élelmiszeripar. Végül pedig, a funkcionális városi területekre vagy városi területekre összpontosító integrált területi fejlesztést a programokon belül a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés programjain belül, és egyetlen ehhez tartó eszközben, az „Európai városi kezdeményezésben” koncentráltan kell kezelni. Az interregionális együttműködési elemhez tartozó két programnak ki kell terjednie az egész Unióra, és harmadik országok részvételére is nyitottnak kell lennie.

(8)  A 2014–2020 közötti programozási időszakban egyrészt az Interreg keretében az interregionális együttműködési programok terén szerzett pozitív tapasztalatok alapján, másrészt pedig a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés programjaiban az ilyen együttműködés hiányából kiindulva a városok és régiók interregionális együttműködése – a tapasztalatcseréken és mindkét célkitűzés („Európai területi együttműködés” és „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe”) programjainak kapacitásépítésén keresztül – fontos eleme annak, hogy a kohéziós politika terén közös megoldásokat találjanak, és tartós partnerségeket alakítsanak ki. Ezért folytatni kell a meglévő programokat és különösen a projektalapú együttműködést, beleértve az európai területi együttműködési csoportosulások és a makroregionális stratégiák támogatását.

__________________

 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az európai területi együttműködési csoportosulásról (HL L 210., 2006.7.31., 19. o.).

 

25 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az innováció erősítése Európa régióiban: az ellenállóképes, inkluzív és fenntartható növekedés stratégiái – COM(2017) 376 final, 2017.7.18.

 

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Az interregionális innovációs beruházásokra irányuló új kezdeményezésnek az intelligens szakosodáson kell alapulnia, és fehasználásával olyan területeken kell támogatni a tematikus intelligens szakosodási platformokat, mint az energia, az ipari modernizáció, a körforgásos gazdaság, a társadalmi innováció, a környezetvédelem vagy az élelmiszeripar, valamint segítséget kell nyújtani az intelligens szakosodási stratégiákban részt vevőknek az innováció fokozásában, illetve az innovatív termékek, folyamatok és ökoszisztémák európai piacra való eljuttatásában. A bizonyítékok azt mutatják, hogy az állandó rendszerszintű hibák továbbra is fennállnak az új technológiák (például a kulcsfontosságú alaptechnológiák) demonstrációjának tesztelési és validálási szakaszában, különösen ha az innováció abban áll, hogy innovatív értékláncokat teremtve integrálják a kiegészítő regionális specializációkat. Ez a hiba különösen kritikus jelentőségű a kísérleti fázis és a teljes körű piaci bevezetés közötti szakaszban. Néhány stratégiai technológiai és ipari területen a kkv-k jelenleg nem számíthatnak egy kiváló, nyitott és összekapcsolt páneurópai demonstrációs infrastruktúrára. Az interregionális együttműködési kezdeményezéshez tartozó programoknak ki kell terjednie az egész Európai Unióra, és a tengerentúli országok és területek, harmadik országok és régióik és regionális integrációs és együttműködési szervezetek, köztük a legkülső szomszédos régiók részvételére is nyitottnak kell lennie. Ösztönözni kell a régiók közötti innovációs beruházások és más releváns uniós programok – például az európai strukturális és beruházási alapok, a Horizont 2020, a digitális piac és az egységes piaci program – közötti szinergiákat, mivel ezek felerősítik a beruházások hatását és jobb értéket biztosítanak a polgárok számára.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Meg kell határozni a támogatható régiók és térségek kijelölésének objektív kritériumait. E célból indokolt, hogy az uniós szinten támogatható régiók és térségek azonosítása az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet26 által megállapított régiók közös osztályozási rendszerén alapuljon.

(9)  Meg kell határozni a támogatható régiók és térségek kijelölésének közös objektív kritériumait. E célból indokolt, hogy az uniós szinten támogatható régiók és térségek azonosítása az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet26 által megállapított régiók közös osztályozási rendszerén alapuljon.

__________________

__________________

26 Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.)

26 Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.)

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Továbbra is támogatni kell, vagy – ahol szükséges, ki kell alakítani – az együttműködés valamennyi dimenzióját az Unióval szomszédos harmadik országokkal, mivel az ilyen együttműködés fontos regionális fejlesztéspolitikai eszköz, és annak a harmadik országgal határos tagállamok régiói számára haszonnal kell járnia. Ennek érdekében az ERFA-nak és az Unió külső finanszírozási eszközeinek, az IPA-nak27, az NDICI-nek28 és a TOTP-nek29 támogatnia kell a határokon átnyúló együttműködés, a transznacionális együttműködés és a tengeri együttműködés, a legkülső régiók együttműködése és az interregionális együttműködés programjait. Az ERFA-tól és az Unió külső finanszírozási eszközeitől származó támogatásnak a kölcsönösségen és az arányosságon kell alapulnia. Azonban az IPA III-CBC és a NDICI-CBC esetében az ERFA támogatást legalább egyenértékű összegekkel ki kell egészíteni az IPA III-CBC és a NDICI-CBC keretében, a vonatkozó jogi aktusban meghatározott legnagyobb összegtől függően, azaz az IPA III keretében a pénzügyi keretösszeg 3 %-áig, és a NDICI 4. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti Szomszédsági földrajzi program pénzügyi keretösszegének 4 %-áig.

(10)  Továbbra is támogatni kell, vagy – ahol szükséges, ki kell alakítani – az együttműködés valamennyi dimenzióját az Unióval szomszédos harmadik országokkal, mivel az ilyen együttműködés fontos regionális fejlesztéspolitikai eszköz, és annak a harmadik országgal határos tagállamok régiói számára haszonnal kell járnia. Ennek érdekében az ERFA-nak és az Unió külső finanszírozási eszközeinek, az IPA27-nak, az NDICI28-nek és a TOTP29-nek támogatnia kell a határokon átnyúló együttműködés, a transznacionális együttműködés, a legkülső régiók együttműködése és az interregionális együttműködés programjait. Az ERFA-tól és az Unió külső finanszírozási eszközeitől származó támogatásnak a kölcsönösségen és az arányosságon kell alapulnia. Azonban az IPA III-CBC és a NDICI-CBC esetében az ERFA támogatást legalább egyenértékű összegekkel ki kell egészíteni az IPA III-CBC és a NDICI-CBC keretében, a vonatkozó jogi aktusban meghatározott legnagyobb összegtől függően.

__________________

__________________

27 (EU) xx/xx rendelet az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról (HL L xx., y. o.)

27 (EU) xx/xx rendelet az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról (HL L xx., y. o.)

28 (EU) xx/xx rendelet a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról (HL L xx., y. o.)

28 (EU) xx/xx rendelet a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról (HL L xx., y. o.)

29 A Tanács (EU) xx/xx határozata a tengerentúli országoknak és területeknek az Európai Unióval való társulásáról, amely magában foglalja egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokat (HL L xx., y. o.).

29 A Tanács (EU) xx/xx határozata a tengerentúli országoknak és területeknek az Európai Unióval való társulásáról, amely magában foglalja egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokat (HL L xx., y. o.).

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Különös figyelmet kell fordítani az Unió új külső határaivá váló régiókra, hogy biztosítsák a folyamatban lévő együttműködési programok megfelelő folytonosságát.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az IPA III támogatásnak főleg arra kell összpontosítania, hogy segítse az IPA kedvezményezettjeit a demokratikus intézmények és a jogállamiság megerősítésében, az igazságszolgáltatási és a közigazgatási rendszer reformjában, az alapvető jogok tiszteletben tartásában, valamint a nemek közötti egyenlőség, a tolerancia, a társadalmi befogadás és a megkülönböztetésmentesség előmozdításában. Az IPA támogatásnak folytatnia kell az IPA kedvezményezettek támogatását a regionális, a makroregionális és a határokon átnyúló együttműködés, illetve területfejlesztés előmozdítására tett erőfeszítéseikben, többek között az Unió makroregionális stratégiáinak végrehajtása révén. Továbbá az IPA támogatásnak foglalkoznia kell a biztonsággal, a migrációval és a határigazgatással, biztosítva a nemzetközi védelemhez való hozzáférést, megosztva a releváns információt, fokozva a határellenőrzést, és közös erőfeszítéseket téve az illegális migráció és a migránscsempészés elleni küzdelemben.

(11)  Az IPA III támogatásnak főleg arra kell összpontosítania, hogy segítse az IPA kedvezményezettjeit a demokratikus intézmények és a jogállamiság megerősítésében, az igazságszolgáltatási és a közigazgatási rendszer reformjában, az alapvető jogok tiszteletben tartásában, valamint a nemek közötti egyenlőség, a tolerancia, a társadalmi befogadás és a megkülönböztetésmentesség, valamint a regionális és helyi fejlődés előmozdításában. Az IPA támogatásnak folytatnia kell az IPA kedvezményezettek támogatását a regionális, a makroregionális és a határokon átnyúló együttműködés, illetve területfejlesztés előmozdítására tett erőfeszítéseikben, többek között az Unió makroregionális stratégiáinak végrehajtása révén. Továbbá az IPA támogatásnak foglalkoznia kell a biztonsággal, a migrációval és a határigazgatással, biztosítva a nemzetközi védelemhez való hozzáférést, megosztva a releváns információt, fokozva a határellenőrzést, és közös erőfeszítéseket téve az illegális migráció és a migránscsempészés elleni küzdelemben.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  A szinergiák az Unió külső fellépéseivel és fejlesztési programjaival való kialakításának elő kell segítenie továbbá a maximális hatás biztosítását, mindeközben tiszteletben tartva a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciának az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 208. cikkében rögzített elvét. Az uniós politikák összehangolása kulcsfontosságú a fenntartható fejlesztési célok eléréséhez.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az Unió legkülső régióinak egyedi helyzetét tekintve intézkedéseket kell elfogadni azon feltételekre vonatkozóan, amelyek szerint ezek a régiók hozzájuthatnak a strukturális alapokhoz. Következésképpen e rendelet bizonyos rendelkezéseit a legkülső régiók sajátosságaihoz kell igazítani a szomszédaikkal folytatott együttműködés egyszerűsítése és előmozdítása érdekében, figyelembe véve a Bizottság „Megerősített és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival”31 című közleményét.

(14)  Az Unió legkülső régióinak egyedi helyzetét tekintve intézkedéseket kell elfogadni azon feltételek javítására vonatkozóan, amelyek szerint ezek a régiók hozzájuthatnak a strukturális alapokhoz. Következésképpen e rendelet bizonyos rendelkezéseit a legkülső régiók sajátosságaihoz kell igazítani a harmadik országokkal és TOT-okkal folytatott együttműködésük egyszerűsítése és előmozdítása érdekében, figyelembe véve a Bizottság „Megerősített és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival” című közleményét31.

_________________

_________________

31 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – Megerősített és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival – COM(2017) 623 final, 2017.10.24.

31 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – Megerősített és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival – COM(2017) 623 final, 2017.10.24.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  E rendelet meghatározza annak lehetőségét, hogy tengerentúli országok és területek (TOT-ok) is részt vehessenek az Interreg programokban. A TOT-ok hatékony hozzáférésének és részvételének megkönnyítése érdekében figyelembe kell venni azok sajátosságait és kihívásait.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Meg kell határozni az Interreg egyes elemeihez hozzárendelt erőforrásokat, beleértve az egyes tagállamok részesedését a határokon átnyúló együttműködésre, a transznacionális együttműködésre és a tengeri együttműködésre, a legkülső régiókkal folytatott együttműködésre és az interregionális együttműködésre szánt globális összegekből, valamint a tagállamok rendelkezésére álló lehetőségeket az ezen elemek közötti rugalmasságot illetően. A 2014–2020 közötti programozási időszakhoz képest a határokon átnyúló együttműködés részesedését csökkenteni kell, míg a transznacionális együttműködés és a tengeri együttműködés részesedését növelni kell a tengeri együttműködés integrálása miatt, és létre kell hozni egy új, a legkülső régiók együttműködésére vonatkozó elemet.

(15)  Meg kell határozni az Interreg egyes elemeihez hozzárendelt erőforrásokat, beleértve az egyes tagállamok részesedését a határokon átnyúló együttműködésre, a transznacionális együttműködésre, a legkülső régiókkal folytatott együttműködésre és az interregionális együttműködésre szánt globális összegekből, valamint a tagállamok rendelkezésére álló lehetőségeket az ezen elemek közötti rugalmasságot illetően. Tekintettel a globalizációra, a munkahelyteremtést és a növekedést célzó, valamint a más régiókkal közös beruházásokra irányuló együttműködést azonban a régiók közös jellemzői és ambíciói is – s nem feltétlenül a határok – kell, hogy meghatározzák, ezért az interregionális innovációs beruházásokra irányuló új kezdeményezéshez elegendő kiegészítő forrást kell rendelkezésre bocsátani a globális piaci helyzetre való reagáláshoz.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Figyelembe véve az Ír-sziget egyedi és specifikus jellegét, valamint szem előtt tartva a nagypénteki megállapodás szerinti észak-déli együttműködés megőrzését, az új PEACE PLUS határokon átnyúló programnak folytatódnia kell, és fel kell használnia az Írország és Észak-Írország határ menti megyéi között megvalósuló korábbi programok tapasztalatait. Figyelembe véve e célkitűzés gyakorlati fontosságát, ügyelni kell arra, hogy azokban az esetekben, amikor a program a béke és a megbékélés előmozdításán munkálkodik, az ERFA-nak hozzá kell járulnia az érintett régió társadalmi, gazdasági és regionális stabilitásához, különösen a közösségek közötti kohézió előmozdítására irányuló fellépéseken keresztül. Tekintettel a program jellemzőire, azt integrált módon kell kezelni, úgy, hogy az Egyesült Királyság hozzájárulását külső címzett bevételként kell integrálni a programba. Ezenfelül az e rendeletben szereplő, a műveletek kiválasztására vonatkozó egyes szabályokat sem kellene alkalmazni e program esetében a békét és megbékélést támogató programok vonatkozásában.

(18)  Figyelembe véve az Ír-sziget egyedi és specifikus jellegét, valamint szem előtt tartva a nagypénteki megállapodás szerinti észak-déli együttműködés megőrzését, az új PEACE PLUS határokon átnyúló programnak folytatódnia kell, és fel kell használnia az Írország és Észak-Írország határ menti megyéi között megvalósuló korábbi programok tapasztalatait. Figyelembe véve e célkitűzés gyakorlati fontosságát, ügyelni kell arra, hogy azokban az esetekben, amikor a program a béke és a megbékélés előmozdításán munkálkodik, az ERFA-nak hozzá kell járulnia az érintett régió társadalmi, gazdasági és regionális stabilitásához és az együttműködéshez, különösen a közösségek közötti kohézió előmozdítására irányuló fellépéseken keresztül. Tekintettel a program jellemzőire, azt integrált módon kell kezelni, úgy, hogy az Egyesült Királyság hozzájárulását külső címzett bevételként kell integrálni a programba. Ezenfelül az e rendeletben szereplő, a műveletek kiválasztására vonatkozó egyes szabályokat sem kellene alkalmazni e program esetében a békét és megbékélést támogató programok vonatkozásában.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Az uniós támogatás nagyobbik részét korlátozott számú politikai célkitűzésre kell összpontosítani az Interreg hatásának a lehető legmagasabb szintre növelése érdekében.

(20)  Az uniós támogatás nagyobbik részét korlátozott számú politikai célkitűzésre kell összpontosítani az Interreg hatásának a lehető legmagasabb szintre növelése érdekében. Erősíteni kell az Interreg elemei közötti szinergiákat és kiegészítő jelleget.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Az Interreg programok előkészítésére, jóváhagyására és módosítására, valamint a területi fejlesztésre, a műveletek kiválasztására, a nyomon követésre és az értékelésre, a programhatóságokra, a műveletek auditálására, az átláthatóságra és a kommunikációra vonatkozó rendelkezéseket az (EU) [új CPR] rendeletben foglalt rendelkezésekhez képest az Interreg programok sajátosságaihoz kell igazítani.

(21)  Az Interreg programok előkészítésére, jóváhagyására és módosítására, valamint a területi fejlesztésre, a műveletek kiválasztására, a nyomon követésre és az értékelésre, a programhatóságokra, a műveletek auditálására, az átláthatóságra és a kommunikációra vonatkozó rendelkezéseket az (EU) [új CPR] rendeletben foglalt rendelkezésekhez képest az Interreg programok sajátosságaihoz kell igazítani. Ezen egyedi rendelkezéseknek egyszerűeknek és egyértelműeknek kell lenniük a túlszabályozás, illetve a tagállamokra és a kedvezményezettekre nehezedő további adminisztratív terhek elkerülése érdekében.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A ténylegesen közös és együttműködés tárgyát képező, bevonni szándékozott műveletek kritériumaira, az Interreg műveleten belüli partnerségre és a vezető partner kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések, amelyek a 2014–2020 közötti programozási időszak során meghatározásra kerültek, továbbra is érvényben maradnak. Azonban az Interreg-partnereknek mind a négy dimenzióban (fejlesztés, megvalósítás, személyzet és finanszírozás) együtt kell működniük, a legkülső régiók együttműködése keretében pedig a négy közül három dimenzióban, mivel az ERFA-tól származó támogatást és az Uniótól származó külső finanszírozási eszközöket egyszerűbb lesz mind a programok, mind pedig a műveletek szintjén összevonni.

(22)  A ténylegesen közös és együttműködés tárgyát képező, bevonni szándékozott műveletek kritériumaira, az Interreg műveleten belüli partnerségre és a vezető partner kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések, amelyek a 2014–2020 közötti programozási időszak során meghatározásra kerültek, továbbra is érvényben maradnak. Azonban az Interreg-partnereknek együtt kell működniük a fejlesztésben és a végrehajtásban, valamint a személyzet terén vagy a finanszírozásban, vagy mindkettőben a legkülső régiók együttműködése keretében pedig a négy közül három dimenzióban, mivel az ERFA-tól származó támogatást és az Uniótól származó külső finanszírozási eszközöket egyszerűbb lesz mind a programok, mind pedig a műveletek szintjén összevonni.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a)  A határokon átnyúló együttműködési programok tekintetében az emberek közötti (P2P) és a kisméretű projektek fontos és sikeres eszközök a határ menti és határokon átnyúló akadályok leküzdésére, a helyi lakosság közötti kapcsolatok támogatására, valamint ezáltal a határ menti régiók és polgáraik egymáshoz való közelebb hozására. Az emberek közötti (P2P) és kisméretű projekteket számos különböző területen hajtanak végre, idetartozik a kultúra, a sport, a turisztika, az oktatás és a szakképzés, a gazdaság, a tudomány, a környezetvédelem és az ökológia, az egészségügy, a közlekedés és a szűkebb infrastruktúra, a közigazgatási együttműködés, a promóciós tevékenységek. Amint azt a Régiók Bizottságának „Emberek közötti és kis méretű projektek a határokon átnyúló együttműködési programokban” című véleménye32 is rámutat arra, hogy az emberek közötti és a kisméretű projektek nagy európai hozzáadott értéket nyújtanak, és jelentősen hozzájárulnak a határokon átnyúló együttműködési programok átfogó céljához.

 

__________________

32 A Régiók Európai Bizottságának véleménye – Emberek közötti és kis méretű projektek a határokon átnyúló együttműködési programokban, 2017. július 12. (HL C 342., 2017.10.12., 38. o.)

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Pontosítani kell az irányadó szabályokat a kis projektre vonatkozó alapok tekintetében, amelyek az Interreg megléte óta folyamatosan megvalósulnak, de soha nem vonatkoztak rájuk egyedi rendelkezések. Amint a Régiók Bizottságának véleménye „Emberek közötti és kis méretű projektek a határokon átnyúló együttműködési programokban”32 címmel rámutat, az ilyen kisprojekt alapok fontos szerepet játszanak az emberek és intézmények közötti bizalomépítésben, nagy európai hozzáadott értéket nyújtanak, és jelentősen hozzájárulnak a határokon átnyúló együttműködési programok átfogó céljához a határ menti akadályok leküzdése, valamint a határ menti területek és állampolgáraik integrálása révén. Annak érdekében, hogy egyszerűsítsük a kis projektek finanszírozásának irányítását a végső kedvezményezettek számára, akik gyakran nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy uniós alapokra pályázzanak, egy bizonyos küszöbérték alatt kötelezővé kell tenni az egyszerűsített költség-opciók és az átalány összegek alkalmazását.

(23)  Az Interreg megléte óta az emberek közötti és kisméretű projektek főként kis projektre vonatkozó alapok vagy hasonló eszközök révén részesültek támogatásban, amelyekre azonban soha nem vonatkoztak egyedi rendelkezések, ezért pontosítani kell az irányadó szabályokat a kis projektre vonatkozó alapok tekintetében. Annak érdekében, hogy biztosítsuk az emberek közötti és kisméretű, illetve a helyi és regionális fejlesztési projektek hozzáadott értékét és előnyeit, valamint hogy egyszerűsítsük a kis projektek finanszírozásának irányítását a végső kedvezményezettek számára, akik gyakran nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy uniós alapokra pályázzanak, egy bizonyos küszöbérték alatt kötelezővé kell tenni az egyszerűsített költség-opciók és az átalány összegek alkalmazását.

__________________

 

32 A Régiók Európai Bizottságának véleménye – Emberek közötti és kis méretű projektek a határokon átnyúló együttműködési programokban, 2017. július 12. (HL C 342., 2017.10.12., 38. o.)

 

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az egynél több tagállam bevonása és az ebből következő magasabb igazgatási költségek különösen az ellenőrzések és a fordítás költségei miatt a technikai segítségnyújtási költségek felső határának megállapításakor magasabb összeget kell kijelölni, mint a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés esetében. A magasabb igazgatási költségek ellensúlyozására a tagállamokat ösztönözni kell a közös projektek végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentésére, ahol csak lehetséges. Továbbá a korlátozott uniós támogatású Interreg–programoknak vagy a külső határokon átnyúló együttműködési programoknak bizonyos minimális összegű technikai segítségnyújtási összeget kell kapniuk a hatékony technikai segítségnyújtási tevékenységek elégséges finanszírozása érdekében.

(24)  Az egynél több tagállam bevonása és az ebből következő magasabb igazgatási költségek miatt, beleértve a regionális kapcsolattartási pontokat (vagy „antennákat”) is, amelyek fontos kapcsolattartási pontként működnek azok számára, akik projektekre pályáznak, valamint projekteket hajtanak végre, és ezért közvetlen vonalat képeznek a közös titkárságokhoz vagy az illetékes hatóságokhoz, de különösen az ellenőrzések és a fordítás költségei miatt a technikai segítségnyújtási költségek felső határának megállapításakor magasabb összeget kell kijelölni, mint a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés esetében. A magasabb igazgatási költségek ellensúlyozására a tagállamokat ösztönözni kell a közös projektek végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentésére, ahol csak lehetséges. Továbbá a korlátozott uniós támogatású Interreg–programoknak vagy a külső határokon átnyúló együttműködési programoknak bizonyos minimális összegű technikai segítségnyújtási összeget kell kapniuk a hatékony technikai segítségnyújtási tevékenységek elégséges finanszírozása érdekében.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a)  Az adminisztratív terhek csökkentése során az (EU) .../... rendelet [új CPR] 77. cikkében említett, Interreg-programok irányítási és ellenőrzési rendszerére vonatkozó, javított megfelelő szabályozás előnyeinek hasznosítása érdekében köteles a Bizottság, a tagállamok és a régiók szorosan együttműködni.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  A tagállamokat arra kell ösztönözni, hogy az irányító hatósági funkciókkal egy európai területi együttműködési csoportosulást bízzanak meg, vagy hozzanak létre olyan csoportosulást, mint más határon átnyúló jogi testületek, amelyek felelősek egy alprogramért, egy integrált területi beruházásért, vagy egy vagy több kis projekt alapért, vagy egyedüli partnerként járjanak el.

(27)  Adott esetben a tagállamoknak egy új vagy adott esetben egy meglévő európai területi együttműködési csoportosulást kell megbízniuk az irányító hatósági funkciókkal vagy azzal, hogy hozzanak létre olyan csoportosulást, mint más határon átnyúló jogi testületek, amelyek felelősek egy alprogramért vagy egy integrált területi beruházásért, vagy egyedüli partnerként járjanak el. A tagállamoknak lehetővé kell tenniük a helyi és regionális önkormányzatok és a különböző tagállamok közigazgatási szervei számára, hogy ilyen, jogi személyiséggel rendelkező együttműködési csoportosulásokat hozzanak létre, és be kell vonniuk a helyi és regionális önkormányzatokat azok működtetésébe.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A 2014–2020 közötti programozási időszakra kialakított fizetési láncot – azaz a Bizottságtól a vezető partnernek az igazoló hatóságon keresztül – folytatni kell a számviteli funkció keretében. Az uniós támogatást a vezető partnernek kell kifizetni, kivéve, ha ez a vezető partner és a többi partner között dupla átváltási díjat eredményezne az euróra történő átváltás, majd egy másik pénznemre történő visszaváltás miatt, vagy megfordítva.

(28)  A 2014–2020 közötti programozási időszakra kialakított fizetési láncot – azaz a Bizottságtól a vezető partnernek az igazoló hatóságon keresztül – folytatni kell a számviteli funkció keretében. Az uniós támogatást a vezető partnernek kell kifizetni, kivéve, ha ez a vezető partner és a többi partner között dupla átváltási díjat eredményezne az euróra történő átváltás, majd egy másik pénznemre történő visszaváltás miatt, vagy megfordítva. Ha nem rendelkeznek másként, a vezető partnernek gondoskodnia kell arról, hogy a többi partner teljes egészében és az összes partner által elfogadott határidőn belül megkapja az adott uniós alapból nyújtott hozzájárulás teljes összegét, ugyanolyan eljárás szerint, mint amely a vezető partnerre alkalmazandó.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A [pénzügyi salátarendelet (EU, Euratom) rendelet] [FR-Omnibus][63. cikkének (9) bekezdése] szerint az ágazatspecifikus szabályoknak figyelembe kell venniük az Európai Területi Együttműködési (Interreg) programok szükségleteit, különösen az auditálási funkció tekintetében. Az éves ellenőrzési véleményre, az éves ellenőrzési jelentésre és a műveletek auditálására vonatkozó rendelkezéseket ezért egyszerűsíteni kell, és inkább ezekhez az egynél több tagállam részvételével zajló programokhoz kell igazítani.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  A szabálytalanságok miatti visszafizetés tekintetében meg kell határozni a pénzügyi felelősség egyértelmű láncolatát az egyedüli vagy egyéb partnerektől a vezető partneren keresztül, és az irányító hatóságtól a Bizottság részére. Rendelkezni kell a tagállamok, harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok és területek (TOT) felelősségéről, ha az egyedüli vagy más partner vagy a vezető partner részéről a visszafizetés sikertelen, ami azt jelenti, hogy a tagállam fizeti vissza az irányító hatóság számára. Következésképpen az Interreg programok keretében nincs helye behajthatatlan összegeknek a kedvezményezettek szintjén. Azonban a szabályokat pontosítani kell arra az esetre, ha egy tagállam, harmadik ország, partnerország vagy TOT nem fizetne térítést az irányító hatóság számára. A vezető partner visszafizetési kötelezettségeit is pontosítani kell. Különösen a tekintetben, hogy az irányító hatóság ne kötelezhesse a vezető partnert jogi eljárás indítására másik országban.

(30)  A szabálytalanságok miatti visszafizetés tekintetében meg kell határozni a pénzügyi felelősség egyértelmű láncolatát az egyedüli vagy egyéb partnerektől a vezető partneren keresztül, és az irányító hatóságtól a Bizottság részére. Rendelkezni kell a tagállamok, harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok és területek (TOT) felelősségéről, ha az egyedüli vagy más partner vagy a vezető partner részéről a visszafizetés sikertelen, ami azt jelenti, hogy a tagállam fizeti vissza az irányító hatóság számára. Következésképpen az Interreg programok keretében nincs helye behajthatatlan összegeknek a kedvezményezettek szintjén. A szabályokat azonban pontosítani kell arra az esetre, ha egy tagállam, harmadik ország, partnerország vagy TOT nem fizetne térítést az irányító hatóság számára. A vezető partner visszafizetési kötelezettségeit is pontosítani kell. Emellett a visszafizetéssel kapcsolatos eljárásokat a monitoringbizottságnak kell meghatároznia és elfogadnia. Azonban az irányító hatóság nem kötelezheti a vezető partnert jogi eljárás indítására másik országban.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30a)  Helyénvaló ösztönözni a pénzügyi fegyelmet. Ugyanakkor a költségvetési kötelezettségvállalások felszabadítására vonatkozó mechanizmusoknak figyelembe kell venniük az Interreg programok és azok végrehajtásának bonyolultságát.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  Bár a harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok vagy területek részvételével folyó Interreg programokat megosztott irányítás alatt kell végrehajtani, a legkülső régiók együttműködése végrehajtható közvetett irányítás alatt. Egyedi szabályokat kell kialakítani arra vonatkozóan, hogy ezeket a programokat teljes egészében vagy részben közvetett irányítás alatt hajtják végre.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  Az Interreg programok elfogadására vagy módosítására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Azonban a külső határokon átnyúló együttműködési programoknak adott esetben be kell tartaniuk az (EU) [IPA III] rendelet és az (EU) [NDICI] rendelet szerint kialakított bizottsági eljárásokat a programokat jóváhagyó első döntés tekintetében.

(35)  Az Interreg programok elfogadására vagy módosítására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Adott esetben azonban a külső határokon átnyúló együttműködési programoknak be kell tartaniuk az (EU) [IPA III] rendelet és az (EU) [NDICI] rendelet szerint kialakított bizottsági eljárásokat a programokat jóváhagyó első döntés tekintetében.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(36a)  Az európai területi együttműködés előmozdítása az uniós kohéziós politika egyik fontos prioritása. Az európai területi együttműködési projektek során a kkv-k számára felmerült költségek támogatása a 651/2014/EU bizottsági rendelet1a (általános csoportmentességi rendelet) értelmében már csoportmentességet élvez. A különböző méretű vállalkozások általi beruházásokra nyújtott regionális támogatásra vonatkozó különös rendelkezéseket a regionális támogatásokról (2014–2020) szóló iránymutatás2a és az általános csoportmentességi rendelet regionális támogatási szakasza is tartalmazza. A szerzett tapasztalatok fényében az európai területi együttműködési projektekhez nyújtott támogatásnak csak korlátozott hatást kell kifejtenie a tagállamok közötti a versenyre és kereskedelemre, ezért lehetővé kell tenni a Bizottság számára annak kinyilvánítását, hogy az ilyen támogatás összeegyeztethető a belső piaccal, és az európai területi együttműködés projektjeinek támogatására nyújtott finanszírozás csoportmentességben részesülhet.

 

_____________________

 

1aA Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.).

2aIránymutatás a regionális állami támogatásokról 2014–2020, (HL C 209., 2013.7.23., 1. o.).

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ez a rendelet szabályokat állapít meg az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozóan az Unión belüli tagállamok, illetve a tagállamok és szomszédos harmadik országok, partnerországok, egyéb területek vagy tengerentúli országok és területek (TOT) közötti együttműködés előmozdítása céljából.

(1)  Ez a rendelet szabályokat állapít meg az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozóan az Unión belüli tagállamok és régióik, illetve a tagállamok, régióik és harmadik országok, partnerországok, egyéb területek vagy tengerentúli országok és területek (TOT) vagy a regionális integrációs és együttműködési szervezetek, illetve a harmadik országoknak egy regionális szervezet részét képező csoportja közötti együttműködés előmozdítása céljából.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  „határokon átnyúló jogi személy”: egy Interreg programban részt vevő valamely ország törvényei szerint létrejött jogi személy, feltéve, hogy legalább két részt vevő országból származó területi hatóságok vagy egyéb testületek hozták létre.

4.  „határokon átnyúló jogi személy”: egy Interreg programban részt vevő valamely ország törvényei szerint létrejött jogi személy, az eurorégiót is beleértve, feltéve, hogy legalább két részt vevő országból származó területi hatóságok vagy egyéb testületek hozták létre.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.  „regionális integrációs és együttműködési szervezet”: ugyanazon földrajzi terület államainak vagy régióinak csoportja, amelyek a közös érdekű kérdésekben szoros együttműködésre törekednek.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  határokon átnyúló együttműködés szomszédos régiók között az integrált regionális fejlesztés elősegítése érdekében (1. elem):

1.  határokon átnyúló együttműködés szomszédos régiók között az integrált és harmonikus regionális fejlesztés elősegítése érdekében (1. elem):

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  belső határokon átnyúló együttműködés két vagy több tagállam szomszédos szárazföldi határrégiói között, vagy legalább egy tagállam és a 4. cikk (3) bekezdésében felsorolt egy vagy több harmadik ország szomszédos szárazföldi határrégiói között; vagy

a)  belső határokon átnyúló együttműködés két vagy több tagállam szomszédos szárazföldi vagy tengeri határrégiói között, vagy legalább egy tagállam és a 4. cikk (3) bekezdésében felsorolt egy vagy több harmadik ország szomszédos szárazföldi vagy tengeri határrégiói között; vagy

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  külső határokon átnyúló együttműködés legalább egy tagállam és a következők közül egy vagy több entitás szomszédos szárazföldi határrégiói között:

b)  külső határokon átnyúló együttműködés legalább egy tagállam és a következők közül egy vagy több entitás szomszédos szárazföldi vagy tengeri határrégiói között:

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  transznacionális együttműködés és tengeri együttműködés nagyobb transznacionális területeken vagy tengeri medencék körül, amely nemzeti, regionális és helyi programpartnereket érint tagállamokban, harmadik országokban és partnerországokban és Grönlandon, egy magasabb fokú területi integráció elérése érdekében („2. elem”; csak transznacionális együttműködésre történő hivatkozásnál: „2A. elem”; csak tengeri együttműködésre történő hivatkozásnál: „2B. elem”);

2.  transznacionális együttműködés nagyobb transznacionális területeken vagy tengeri medencék körül, amely nemzeti, regionális és helyi programpartnereket érint tagállamokban és a tengerentúli országokban vagy területeken, egy magasabb fokú területi integráció elérése érdekében („2. elem”);

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  legkülső régiók együttműködése egymás között és szomszédos harmadik országokkal vagy partnerországokkal vagy tengerentúli országokkal vagy területekkel, vagy többel ezek közül, szomszédságukban regionális integrációjuk elősegítése céljából („3. elem”);

3.  legkülső régiók együttműködése egymás között és szomszédos harmadik országokkal vagy partnerországokkal vagy tengerentúli országokkal vagy területekkel vagy regionális integrációs és együttműködési szervezetekkel, vagy ezek közül többel, szomszédságukban regionális integrációjuk és harmonikus fejlődésük elősegítése céljából („3. elem”);

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – i a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia.  a közös interregionális fejlesztési projektek végrehajtása;

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – i b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ib.  szerte az Unióban a partnerek közötti kapacitásépítés az alábbiak vonatkozásában:

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iia.  a bevált gyakorlatok azonosítása és terjesztése azzal a céllal, hogy alapvetően a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzés keretében megvalósuló operatív programok számára átadják ezeket a gyakorlatokat;

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – ii b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iib.  a fenntartható városfejlesztés bevált gyakorlatainak meghatározására, átadására és terjesztésére irányuló tapasztalatok cseréje, többek között a városi és vidéki területek közötti kapcsolatok vonatkozásában is;

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iiia.  az (EU) .../... [a határokon átnyúló európai mechanizmusról szóló új rendelet] rendeletben említett határokon átnyúló európai mechanizmus létrehozása, működtetése és használata;

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  interregionális innovációs beruházások olyan interregionális innovációs projektek kereskedelmi alkalmazása és fellendítése révén, amelyekben megvan a lehetőség az európai értéklánc fejlesztésének ösztönzésére („5. elem”).

törölve

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A határokon átnyúló együttműködés esetében az ERFA által támogatandó régióknak az Unió harmadik országokkal vagy partnerországokkal közös valamennyi belső és külső szárazföldi határa mentén található NUTS 3. szintű régióknak kell, hogy legyenek.

(1)  A határokon átnyúló együttműködés esetében az ERFA által támogatandó régióknak az Unió harmadik országokkal vagy partnerországokkal közös valamennyi belső és külső szárazföldi vagy tengeri határa mentén található NUTS 3. szintű régióknak kell, hogy legyenek, a 2014–2020 közötti programozási időszak együttműködési területei koherenciájának és folyamatosságának biztosításához szükséges esetleges kiigazítások sérelme nélkül.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Azok a tengeri határokon lévő régiók, amelyeket a tengeren keresztül állandó összeköttetés kapcsol össze, szintén támogatandók a határokon átnyúló együttműködés keretében.

törölve

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A belső határokon átnyúló együttműködés Interreg programjai magukba foglalhatnak Norvégiában, Svájcban és az Egyesült Királyságban lévő olyan régiókat, amelyek megfelelnek a NUTS 3. szintű régióknak, valamint Liechtensteint, Andorrát és Monacót.

(3)  A belső határokon átnyúló együttműködés Interreg programjai magukba foglalhatnak Norvégiában, Svájcban és az Egyesült Királyságban lévő olyan régiókat, amelyek megfelelnek a NUTS 3. szintű régióknak, valamint Liechtensteint, Andorrát, Monacót és San Marinót.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A külső határokon átnyúló együttműködés esetében az IPA III vagy az NDICI által támogatandó régiók az adott partnerország NUTS 3. szintű régiói kell, hogy legyenek, vagy NUTS besorolás hiányában annak megfelelő területek tagállamok és az IPA III vagy az NDICI keretében támogatható partnerországok közötti valamennyi szárazföldi határ mentén.

(4)  A külső határokon átnyúló együttműködés esetében az IPA III vagy az NDICI által támogatandó régióknak az adott partnerország NUTS 3. szintű régióinak kell lenniük, vagy NUTS besorolás hiányában annak megfelelő területeknek a tagállamok és az IPA III vagy az NDICI keretében támogatható partnerországok közötti valamennyi szárazföldi vagy tengeri határ mentén.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  A transznacionális és tengeri együttműködés földrajzi lefedettsége

A transznacionális együttműködés földrajzi lefedettsége

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A transznacionális és tengeri együttműködés esetében az ERFA által támogatandó régiók az Unió egybefüggő funkcionális területeket lefedő NUTS 2. szintű régiói kell, hogy legyenek, figyelembe véve adott esetben a makroregionális stratégiákat vagy a tengeri medencékre vonatkozó stratégiákat.

(1)  A transznacionális együttműködés esetében az ERFA által támogatandó régiók az Unió egybefüggő funkcionális területeket lefedő NUTS 2. szintű régiói kell, hogy legyenek, a 2014–2020 közötti programozási időszak együttműködési területei koherenciájának és folyamatosságának biztosításához szükséges esetleges kiigazítások sérelme nélkül, figyelembe véve adott esetben a makroregionális stratégiákat vagy a tengeri medencékre vonatkozó stratégiákat.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A transznacionális együttműködési és tengeri együttműködési Interreg programok a következőkre terjedhetnek ki:

A transznacionális együttműködési Interreg programok a következőkre terjedhetnek ki:

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  Grönland;

b)  a tengerentúli országok és területek a TOT-program által nyújtott támogatásban részesülnek;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 2. bekezdésben felsorolt régióknak, harmadik országoknak vagy partnerországoknak NUTS 2. szintű régióknak, vagy NUTS besorolás hiányában azzal egyenértékű területeknek kell, hogy legyenek.

(3)  A 2. bekezdésben felsorolt régióknak, harmadik országoknak, partnerországoknak vagy tengerentúli országoknak és területeknek NUTS 2. szintű régióknak, vagy NUTS besorolás hiányában azzal egyenértékű területeknek kell, hogy legyenek.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A legkülső régiók Interreg programjai kiterjedhetnek a NDICI által támogatott szomszédos partnerországokra, vagy a TOTP által támogatott tengerentúli országokra és területekre, vagy mindkettőre.

(2)  A legkülső régiók Interreg programjai kiterjedhetnek a NDICI által támogatott szomszédos partnerországokra, a TOTP által támogatott tengerentúli országokra és területekre vagy a regionális együttműködési szervezetekre, vagy ezek közül kettő vagy mindhárom kombinációjára.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az interregionális együttműködés földrajzi lefedettsége és interregionális innovációs beruházások

Az interregionális együttműködés földrajzi lefedettsége

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Interreg program bármely 4. eleme tekintetében, vagy az 5. elembe tartozó interregionális innovációs beruházások tekintetében az ERFA-nak az Unió egész területét támogatnia kell.

(1)  Az Interreg program bármely 4. eleme tekintetében az ERFA-nak az Unió egész területét támogatnia kell, a legkülső régiókat is beleértve.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 4. elem Interreg programjai kiterjedhetnek a 4., 5. és 6. cikkben említett harmadik országok, partnerországok, egyéb területek vagy tengerentúli országok és területek egészére vagy egy részére, függetlenül attól, hogy kapnak-e támogatást az Unió külső finanszírozási eszközeitől.

(2)  A 4. elem Interreg programjai kiterjedhetnek a 4., 5. és 6. cikkben említett harmadik országok, partnerországok, egyéb területek vagy tengerentúli országok és területek egészére vagy egy részére, függetlenül attól, hogy kapnak-e támogatást az Unió külső finanszírozási eszközeitől. Harmadik országok akkor vehetnek részt ezekben a programokban, ha külső elkülönített bevételek formájában hozzájárulnak a finanszírozáshoz.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusnak tartalmaznia kell az Unió azon NUTS 3. szintű régióinak felsorolását, amelyeket figyelembe vesznek valamennyi belső határnál folyó határokon átnyúló együttműködésre vonatkozó ERFA allokációnál, és az Unió külső finanszírozási eszközei által lefedett külső határokat, valamint egy jegyzéket, amely meghatározza azon NUTS 3. szintű régiókat, amelyeket a 9. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett 2B elem keretében allokációs célból figyelembe vesznek.

(2)  Az (1) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusnak tartalmaznia kell az Unió azon NUTS 3. szintű régióinak felsorolását, amelyeket figyelembe vesznek valamennyi belső határnál folyó határokon átnyúló együttműködésre vonatkozó ERFA allokációnál, és az Unió külső finanszírozási eszközei által lefedett külső határokat.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Unión kívüli harmadik vagy partner országok vagy területek régióit, amelyek nem kapnak támogatást az ERFA-tól vagy az unió valamely külső finanszírozási eszközéből, szintén meg kell említeni az 1. bekezdésben említett jegyzékben.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) biztosított források a 2021–2027 közötti programozási időszak során az ERFA-ból, az ESZA+-ból és a Kohéziós Alapból költségvetési kötelezettségvállalásra rendelkezésre álló és az (EU) [új CPR] rendelet [102. cikkének (1) bekezdésében] meghatározott globális forrásokból 8 430 000 000 EUR-t tesznek ki.

(1)  Az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) biztosított források a 2021–2027 közötti programozási időszak során az ERFA-ból, az ESZA+-ból és a Kohéziós Alapból költségvetési kötelezettségvállalásra rendelkezésre álló és az (EU) [új CPR] rendelet [103. cikkének (1) bekezdésében] meghatározott globális forrásokból 11 165 910 000 EUR-t (2018-as árak) tesznek ki.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett forrásokat a következőképpen kell allokálni:

(2)  Az (1) bekezdésben említett forrásokból 10 195 910 000 EUR összeget (91,31%) a következőképpen kell allokálni:

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  52,7 % (azaz összesen 4 440 000 000 EUR) a határokon átnyúló együttműködés számára (1. elem);

a)  7 540 000 000 EUR (67,16 %) a határokon átnyúló együttműködés számára (1. elem);

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  31,4 % (azaz összesen 2 649 900 000 EUR) a transznacionális együttműködés és a tengeri együttműködés számára (2. elem);

b)  1 973 000 000 EUR (17,68%) a transznacionális együttműködés számára (2. elem).

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  3,2 % (azaz összesen 270 100 000 EUR) a legkülső régiók együttműködése számára (3. elem);

c)  357 309 120 EUR (3,2%) a legkülső régiók együttműködése számára (3. elem);

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  1,2 % (azaz összesen 100 000 000 EUR) az interregionális együttműködés számára (4. elem).

d)  365 000 000 EUR (3,2%) az interregionális együttműködés számára (4. elem).

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  11,5 % (azaz összesen 970 000 000 EUR) az interregionális innovációs beruházások számára (5. elem).

törölve

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  NUTS 3. szintű régiók az 1. elem tekintetében, a 2B elem tekintetében pedig azok a NUTS 3. szintű régiók, amelyek fel vannak sorolva a végrehajtási jogi aktusban a 8. cikk (2) bekezdésében;

a)  NUTS 3. szintű régiók az 1. elem tekintetében, amelyek fel vannak sorolva a végrehajtási jogi aktusban a 8. cikk (2) bekezdésében;

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  NUTS 2. szintű régiók a 2A és 3. elem tekintetében.

b)  NUTS 2. szintű régiók a 2. elem tekintetében.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  NUTS 2. és 3. szintű régiók a 3. elem tekintetében.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az (1) bekezdésben említett forrásokból 970 000 000 EUR-t (8,69%) a 15a. (új) cikkben említett, interregionális innovációs beruházásokra irányuló új kezdeményezésre kell elkülöníteni.

 

Amennyiben a Bizottság 2026. december 31-ig nem köti le az (1) bekezdésben említett valamennyi rendelkezésre álló forrást a kezdeményezés keretében kiválasztott projektekre, a fennmaradó le nem kötött egyenlegeket arányosan újra kell osztani az 1–4. elem között.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egyéni külső határokon átnyúló Interreg programok számára ERFA támogatást kell nyújtani, feltéve, hogy az IPA III CBC és a NDICI CBC egyenértékű összegeket nyújt az érintett stratégiai programozási dokumentum keretében. Ez a megegyezőség az IPA III vagy az NDICI jogalkotási aktusban meghatározott maximális összegig érvényes.

Az egyéni külső határokon átnyúló Interreg programok számára ERFA támogatást kell nyújtani, feltéve, hogy az IPA III CBC és a NDICI CBC legalább egyenértékű összegeket nyújt az érintett stratégiai programozási dokumentum keretében. Ez a hozzájárulás az IPA III vagy az NDICI jogalkotási aktusban meghatározott maximális összegig érvényes.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az Interreg program tervszerű végrehajtása nem lehetséges a részt vevő országok kapcsolataiban lévő problémák miatt.

b)  megfelelően indokolt esetekben, ha az Interreg program tervszerű végrehajtása nem lehetséges a részt vevő országok kapcsolataiban lévő problémák miatt.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság által már jóváhagyott 2. elemű Interreg program tekintetében a partnerország vagy Grönland részvételét meg kell szakítani, ha a harmadik bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában rögzített helyzetek valamelyike bekövetkezik.

A Bizottság által már jóváhagyott 2. elemű Interreg program tekintetében a partnerország vagy a tengerentúli országok és területek részvételét meg kell szakítani, ha a harmadik bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában rögzített helyzetek valamelyike bekövetkezik.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  hogy az Interreg programot teljesen szakítsák meg, különösen ha annak fő közös fejlesztési feladatait az adott partnerország vagy Grönland részvétele nélkül nem lehet teljesíteni.

a)  hogy az Interreg programot teljesen szakítsák meg, különösen ha annak fő közös fejlesztési feladatait az adott partnerország vagy a tengerentúli országok és területek részvétele nélkül nem lehet teljesíteni;

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  hogy az Interreg program folytatódjon az adott partnerország vagy Grönland részvétele nélkül.

c)  hogy az Interreg program folytatódjon az adott partnerország vagy egy tengerentúli ország vagy terület részvétele nélkül.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ha egy harmadik ország vagy partnerország, amely nemzeti forrásokkal járul hozzá egy Interreg programhoz, amelyek nem képezik az ERFA által, vagy az Unió külső finanszírozási eszköze által nyújtott támogatás nemzeti társfinanszírozását, csökkenti ezt a hozzájárulást az Interreg program végrehajtása során, akár globálisan, akár már kiválasztott közös műveletek tekintetében, miután már megkapta a 22. cikk (6) bekezdésében előírt dokumentumot, akkor a részt vevő tagállamnak vagy tagállamoknak a 4. bekezdés második albekezdésében foglalt lehetőségek valamelyikét kell kérnie.

(6)  Ha egy harmadik ország, partnerország vagy egy tengerentúli ország vagy terület, amely olyan nemzeti forrásokkal járul hozzá egy Interreg programhoz, amelyek nem képezik az ERFA által, vagy az Unió külső finanszírozási eszköze által nyújtott támogatás nemzeti társfinanszírozását, csökkenti ezt a hozzájárulást az Interreg program végrehajtása során, akár globálisan, akár már kiválasztott közös műveletek tekintetében, miután már megkapta a 22. cikk (6) bekezdésében előírt dokumentumot, akkor a részt vevő tagállamnak vagy tagállamoknak az e cikk (4) bekezdésének második albekezdésében foglalt lehetőségek valamelyikét kell kérnie.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A társfinanszírozási arány az egyes Interreg programok szintjén nem lehet magasabb, mint 70 %, kivéve, ha az Interreg programok külső határokon átnyúló vagy 3. eleme tekintetében az (EU) [IPA III], (EU) [NDICI] rendeletek, illetve az (EU) [TOTP] tanácsi határozat, vagy ezek keretében elfogadott más jogi aktus magasabb százalékot ír elő.

A társfinanszírozási arány az egyes Interreg programok szintjén nem lehet magasabb, mint 80%, kivéve, ha az Interreg programok külső határokon átnyúló vagy 3. eleme tekintetében az (EU) [IPA III], (EU) [NDICI] rendeletek, illetve az (EU) [TOTP] tanácsi határozat, vagy ezek keretében elfogadott más jogi aktus magasabb százalékot ír elő.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az ERFA-nak az (EU) [új ERFA] rendelet [2.] cikkében foglaltak szerinti egyedi célkitűzésein kívül az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközei a következőképpen járulhatnak hozzá a PO 4 egyedi célkitűzéseihez:

(3)  Az ERFA-nak az (EU) [új ERFA] rendelet [2.] cikkében foglaltak szerinti egyedi célkitűzésein kívül az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközei szintén hozzájárulnak a PO 4 egyedi célkitűzéseihez, a következőképpen:

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az 1. és 2B. elemű Interreg programok keretében:

a)  az 1. és 2. elemű Interreg programok keretében:

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a hatékony közigazgatás bővítése a jogi és adminisztratív együttműködés, valamint az állampolgárok és intézmények közötti együttműködés elősegítésével, különösen a határrégiókban lévő jogi és egyéb akadályok feloldása céljából;

ii.  a hatékony közigazgatás bővítése a jogi és adminisztratív együttműködés, valamint az állampolgárok – többek között az emberek közötti projektek keretében –, a civil társadalmi szereplők és intézmények közötti együttműködés elősegítésével, különösen a határrégiókban lévő jogi és egyéb akadályok feloldása céljából;

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A külső határokon átnyúló, valamint a 2. és 3. elemű Interreg programok keretében az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközeinek hozzá kell járulniuk a „biztonságosabb és veszélytelenebb Európa” elnevezésű külső Interreg-specifikus célkitűzéshez, különösen a határátkelés igazgatásának területén, valamint a mobilitás és a migráció kezelésének területén, beleértve a migránsok védelmét.

(5)  Az 1., 2. és 3. elemű Interreg programok keretében az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközei hozzájárulhatnak a „biztonságosabb és veszélytelenebb Európa” elnevezésű Interreg-specifikus célkitűzéshez, különösen a határátkelés igazgatásának területén, valamint a mobilitás és a migráció kezelésének területén, beleértve a migránsok és a nemzetközi védelem alatt álló menekültek védelmét, valamint gazdasági és társadalmi integrációját.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközei esetében az egyes Interreg programok számára az 1., 2. és 3. elemek keretében nyújtott technikai segítségtől eltérő prioritások előirányzatainak további 15 %-át a „jobb Interreg kormányzás” Interreg-specifikus célkitűzéshez, vagy a „biztonságosabb és veszélytelenebb Európa” külső Interreg-specifikus célkitűzéshez kell hozzárendelni.

(2)  Az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközei esetében az egyes Interreg programok számára az 1., 2. és 3. elemek keretében nyújtott technikai segítségtől eltérő prioritások előirányzatainak legfeljebb 15%-át a „jobb Interreg kormányzás” Interreg-specifikus célkitűzéshez, legfeljebb 10%-át pedig a „biztonságosabb és veszélytelenebb Európa” külső Interreg-specifikus célkitűzéshez lehet hozzárendelni.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben egy 2A. elemű Interreg program makroregionális stratégiát támogat, az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközei esetében a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások teljes előirányzatát e stratégia célkitűzéseihez kell programozni.

(3)  Amennyiben egy 1. vagy 2. elemű Interreg program legalább 80%-ban makroregionális stratégiát vagy tengeri medencét érintő stratégiát támogat, az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközei esetében a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások előirányzatai egy részének e stratégia célkitűzéseihez kell hozzájárulnia.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben egy 2B. elemű Interreg program makroregionális stratégiát vagy tengeri medencéket érintő stratégiát támogat, az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközei esetében a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások előirányzatának legalább 70 %-át e stratégia célkitűzéseihez kell hozzárendelni.

törölve

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15a. cikk

 

Interregionális innovációs beruházások

 

(1) A 9. cikk (5a) (új) bekezdésében említett forrásokat az interregionális innovációs beruházásokra irányuló olyan új kezdeményezésre kell elkülöníteni, amelyet a következő célokra szánnak:

 

a) olyan közös innovációs projektek kereskedelmi alkalmazása és fellendítése, amelyek várhatóan ösztönözni fogják az európai értéklánc fejlesztését;

 

b) a nemzeti vagy regionális szintű intelligens szakosodási és szociális innovációs stratégiákkal foglalkozó kutatók, vállalkozások, civil társadalmi szervezetek és közigazgatások összehozása egymással;

 

c) olyan kísérleti projektek, amelyek intelligens szakosodási stratégiákon alapuló új regionális és helyi fejlesztési megoldások azonosítását vagy tesztelését célozzák; vagy

 

d) az innovációval kapcsolatos tapasztalatok megosztása a regionális vagy helyi fejlesztés területén szerzett tapasztalatok kihasználása érdekében.

 

(2) Az európai területi kohézió elvének fenntartása érdekében – megközelítően egyenlő arányban érintve a pénzügyi forrásokat – e beruházások a kevésbé fejlett régiók és a vezető régiók közötti kapcsolatok kialakítására összpontosítanak azáltal, hogy növelik a kevésbé fejlett régiókban működő regionális innovációs ökoszisztémák azon képességét, hogy a meglévő vagy kialakulóban lévő uniós értéket integrálják és továbbfejlesszék, valamint hogy részt tudjanak venni a más régiókkal való partnerségekben.

 

(3) A Bizottság ezeket a beruházásokat közvetlen vagy közvetett irányítás keretében hajtja végre. A Bizottságot egy szakértői csoport támogatja a hosszú távú munkaprogram és a kapcsolódó pályázati felhívások meghatározásában.

 

(4) Az interregionális innovációs beruházások tekintetében az Unió egész területének részesülnie kell ERFA-támogatásban. Harmadik országok akkor vehetnek részt ezekben a beruházásokban, ha külső elkülönített bevételek formájában hozzájárulnak a finanszírozáshoz.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az európai területi együttműködés célkitűzés (Interreg) megosztott irányítású Interreg programok révén lesz végrehajtva a 3. elem kivételével, amely teljes egészében vagy részben közvetett vagy közvetett irányítás alatt is végrehajtható, illetve az 5. elem kivételével, amelyet közvetett irányítás alatt kell végrehajtani.

(1)  Az európai területi együttműködés célkitűzés (Interreg) megosztott irányítású Interreg programok révén lesz végrehajtva a 3. elem kivételével, amely – az érdekelt felekkel való konzultációt követően – teljes egészében vagy részben közvetett vagy közvetett irányítás alatt is végrehajtható.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A részt vevő tagállamok és – adott esetben – harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok és területek a mellékletben lefektetett mintadokumentum szerint készítenek Interreg programot a 2021. január 1-től 2027. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan.

(2)  A részt vevő tagállamok és – adott esetben – harmadik országok, partnerországok, tengerentúli országok és területek vagy regionális integrációs és együttműködési szervezetek a mellékletben lefektetett mintadokumentum szerint készítenek Interreg programot a 2021. január 1-től 2027. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A részt vevő tagállamok az (EU) [az új CPR] rendelet [6.] cikkében említett programpartnerekkel együttműködve készítenek Interreg programot.

A részt vevő tagállamok az (EU) [az új CPR] rendelet [6.] cikkében említett programpartnerekkel együttműködve készítenek Interreg programot. A makroregionális vagy tengeri medencékre vonatkozó stratégiákra kiterjedő Interreg programok előkészítésekor a tagállamok és a programpartnerek figyelembe veszik az adott makroregionális és tengeri medencékre vonatkozó stratégiák tematikus prioritásait, és konzultálnak az érintett szereplőkkel. A tagállamok és a programpartnerek előzetes mechanizmust hoznak létre annak biztosítása érdekében, hogy a programozási időszak kezdetén a makroregionális szinten és a tengeri medence szintjén érintett valamennyi szereplő, valamint az európai területi együttműködés programhatóságai, a régiók és az országok összeüljenek és közösen döntsenek az egyes programok prioritásairól. Ezeket a prioritásokat adott esetben hozzá kell igazítani a makroregionális vagy tengeri medencékre vonatkozó stratégiák cselekvési terveihez.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A leendő irányító hatóság szerinti tagállam (hatálybalépés ideje plusz kilenc hónap;) határidőig köteles Interreg programot benyújtani a Bizottsághoz az összes részt vevő állam és – adott esetben – harmadik országok, partnerországok és tengerentúli országok és területek nevében.

A leendő irányító hatóság szerinti tagállam [hatálybalépés ideje plusz tizenkét hónap] határidőig köteles egy vagy több Interreg programot benyújtani a Bizottsághoz az összes részt vevő állam és – adott esetben – harmadik országok, partnerországok, tengerentúli országok és területek vagy regionális integrációs és együttműködési szervezetek nevében.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ugyanakkor a támogatást az Unió külső finanszírozási eszközéből biztosító Interreg programot a leendő irányító hatóság szerinti tagállamnak hat hónapon belül kell azt követően benyújtania, hogy a Bizottság elfogadta az érintett stratégiai programozási dokumentumot a 10. cikk (1) bekezdése, vagy – amennyiben szükséges – az Unió egy vagy több külső finanszírozási eszközét a vonatkozó alap-jogiaktus szerint.

Ugyanakkor a támogatást az Unió külső finanszírozási eszközéből biztosító Interreg programot a leendő irányító hatóság szerinti tagállamnak tizenkét hónapon belül kell azt követően benyújtania, hogy a Bizottság elfogadta az érintett stratégiai programozási dokumentumot a 10. cikk (1) bekezdése, vagy – amennyiben szükséges – az Unió egy vagy több külső finanszírozási eszközét a vonatkozó alap-jogiaktus szerint.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Kellően indokolt esetekben és a Bizottsággal egyetértésben a program végrehajtása hatékonyságának növelése és nagyobb szabású műveletek elérése érdekében az érintett tagállam dönthet úgy, hogy az ERFA alapból a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés alapján a megfelelő programra elkülönített összeg legfeljebb [x] %-át Interreg programokra csoportosítja át ugyanazon régió esetében. Az átcsoportosított összeg külön prioritást vagy külön prioritásokat képez.

(3)  A program végrehajtása hatékonyságának növelése és nagyobb szabású műveletek elérése érdekében az érintett tagállam dönthet úgy, hogy az ERFA alapból a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés alapján a megfelelő programra elkülönített összeg legfeljebb 20%-át Interreg programokra csoportosítja át ugyanazon régió esetében. Minden tagállam előzetesen közli a Bizottsággal, hogy kíván-e élni ezzel az átcsoportosítási lehetőséggel, és a döntését a Bizottság számára megindokolja. Az átcsoportosított összeg külön prioritást vagy külön prioritásokat képez.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a fő közös kihívások összefoglalása az alábbiak figyelembevételével:

b)  a fő közös kihívások összefoglalása, különösen az alábbiak figyelembevételével:

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  közös beruházási igények és kiegészítés más támogatási formákkal;

ii.  közös beruházási igények és kiegészítés más támogatási formákkal, és a potenciálisan elérhető szinergiák;

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  korábbi tapasztalatokból levont tanulságok;

iii.  korábbi tapasztalatokból levont tanulságok, valamint a programban való figyelembevételük módja;

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a kiválasztott politikai célkitűzés és az Interreg-specifikus célkitűzések, a megfelelő prioritások, speciális célkitűzések és a támogatási formák indoklása, adott esetben kitéve a határokon átnyúló infrastruktúra hiányzó láncszemére;

c)  a kiválasztott politikai célkitűzés és az Interreg-specifikus célkitűzések, a megfelelő prioritások indoklása, adott esetben kitérve a határokon átnyúló infrastruktúra hiányzó láncszemére;

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés – e pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a kapcsolódó intézkedési típusok, beleértve a stratégiai fontosságú tervszerű műveletek felsorolását és ezeknek az adott speciális célkitűzésekhez és makroregionális stratégiákhoz, illetve a tengeri medencékre vonatkozó stratégiákhoz való várható hozzájárulásukat adott esetben;

i.  a kapcsolódó intézkedési típusok, beleértve a stratégiai fontosságú tervszerű műveletek felsorolását és ezeknek az adott speciális célkitűzésekhez, illetve a kritériumokhoz való várható hozzájárulását, továbbá a művelet ezekhez kapcsolódó átlátható kiválasztási kritériumai;

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés – e pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  a fő célcsoportok;

törölve

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés – e pont – v alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

v.  a pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása;

törölve

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 5 bekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  a TOTP által támogatott Interreg programok 2. eleme esetében finanszírozási eszközök (ERFA és TOTP Grönland) szerint megosztva;

iii.  a TOTP által támogatott Interreg programok 2. eleme esetében finanszírozási eszközök (ERFA és TOTP) szerint megosztva;

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a (4) bekezdés g) pontjának ii. alpontjában említett táblázat tekintetében csak a 2021–2025 évekre vonatkozó összegeket kell tartalmazniuk.

törölve

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  lefekteti a közös titkárság felállítására vonatkozó eljárást;

b)  meghatározza a közös titkárság felállítására, és adott esetben a tagállamok vagy a harmadik országok igazgatási struktúráinak támogatására vonatkozó eljárást;

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság felméri az egyes Interreg programokat és azok megfelelőségét az (EU) [új CPR] rendelet, az (EU) [új ERDF] rendelet és e rendelet szerint, illetve az Unió külső finanszírozási eszközéből nyújtott támogatás esetében vagy adott esetben azok megfelelőségét a 10. cikk (1) bekezdése alatt meghatározott, több éves stratégiával foglalkozó dokumentum szerint, illetve egy vagy több ilyen eszközre vonatkozó alap-jogiaktuson alapuló adott stratégiai programozási keret szerint.

(1)  A Bizottság teljes körű átláthatóság mellett felméri az egyes Interreg programokat és azok megfelelőségét az (EU) [új CPR] rendelet, az (EU) [új ERDF] rendelet és e rendelet szerint, illetve az Unió külső finanszírozási eszközéből nyújtott támogatás esetében vagy adott esetben azok megfelelőségét az e rendelet 10. cikkének (1) bekezdése alatt meghatározott, több éves stratégiával foglalkozó dokumentum szerint, illetve egy vagy több ilyen eszközre vonatkozó alap-jogiaktuson alapuló adott stratégiai programozási keret szerint.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A részt vevő tagállamok és – adott esetben – harmadik vagy partnerországok vagy tengerentúli országok és területek felülvizsgálják az Interreg programot a Bizottság által tett észrevételek figyelembevételével.

(3)  A részt vevő tagállamok és – adott esetben – harmadik vagy partnerországok, tengerentúli országok és területek vagy regionális integrációs és együttműködési szervezetek felülvizsgálják az Interreg programot a Bizottság által tett észrevételek figyelembevételével.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság végrehajtási jogi aktus útján határozatot hoz az egyes Interreg programok jóváhagyásáról hat hónapon belül ezt követően, hogy a leendő irányító hatóság szerinti tagállam benyújtotta az adott programot.

(4)  A Bizottság végrehajtási jogi aktus útján határozatot hoz az egyes Interreg programok jóváhagyásáról három hónapon belül ezt követően, hogy a leendő irányító hatóság szerinti tagállam benyújtotta az adott program felülvizsgált változatát.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az irányító hatóságnak helyet adó tagállam indokolt kérelmet nyújthat be az Interreg program módosítására a módosított programmal együtt, meghatározva az adott módosításnak a célkitűzések elérésére kifejtett várható hatását.

(1)  Az irányító hatóságnak helyet adó tagállam a helyi és regionális hatóságokkal folytatott konzultációt követően és az (EU) .../... [új CPR] rendelet 6. cikkével összhangban indokolt kérelmet nyújthat be az Interreg program módosítására a módosított programmal együtt, meghatározva az adott módosításnak a célkitűzések elérésére kifejtett várható hatását.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság felméri a módosítás megfelelőségét az (EU) [új CPR] rendelet, az (EU) [új ERDF] rendelet és e rendelet szerint, és a módosított program benyújtásától számított három hónapon belül észrevételeket tehet.

(2)  A Bizottság felméri a módosítás megfelelőségét az (EU) [új CPR] rendelet, az (EU) [új ERDF] rendelet és e rendelet szerint, és a módosított program benyújtásától számított egy hónapon belül észrevételeket tehet.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A részt vevő tagállamok és – adott esetben – harmadik vagy partnerországok vagy tengerentúli országok és területek felülvizsgálják az Interreg programot a Bizottság által tett észrevételek figyelembevételével.

(3)  A részt vevő tagállamok és – adott esetben – harmadik vagy partnerországok, tengerentúli országok és területek vagy regionális integrációs és együttműködési szervezetek felülvizsgálják az Interreg programot a Bizottság által tett észrevételek figyelembevételével.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság a tagállam általi benyújtást követő 6 hónapon belül jóváhagyja az Interreg program módosítását.

(4)  A Bizottság a tagállam általi benyújtást követő három hónapon belül jóváhagyja az Interreg program módosítását.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállam egy adott prioritás kezdeti felosztásának 5 %-áig és a program költségvetésének legfeljebb 3 %-áig terjedő összeget átcsoportosíthat ugyanazon Interreg program másik prioritására a programozási időszak alatt.

A tagállam a helyi és regionális hatóságokkal folytatott konzultációt követően és az (EU) .../... [új CPR] rendelet 6. cikkével összhangban egy adott prioritás kezdeti előirányzatának 10%-áig és a program költségvetésének legfeljebb 5%-áig terjedő összeget átcsoportosíthat ugyanazon Interreg program másik prioritására a programozási időszak alatt.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a monitoringbizottság egy vagy – különösen alprogramok esetében – több irányító bizottságot állíthat fel, amelyek a műveletek kiválasztása iránti felelősségük mellett járnak el.

Ez a monitoringbizottság egy vagy – különösen alprogramok esetében – több irányító bizottságot állíthat fel, amelyek a műveletek kiválasztása iránti felelősségük mellett járnak el. Az irányító bizottságoknak az (EU) .../... [új CPR] rendelet 6. cikkében rögzített partnerség elvét kell alkalmazniuk, és valamennyi részt vevő tagállamból be kell vonniuk partnereket.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az irányító hatóságnak konzultálnia kell a Bizottsággal, és figyelembe kell vennie annak észrevételeit, mielőtt először küldi be a kiválasztási kritériumokat a monitoringbizottságnak, vagy – adott esetben – az irányító bizottságnak. Ugyanaz vonatkozik a kritériumok minden későbbi módosítására.

(3)  Az irányító hatóságnak tájékoztatnia kell a Bizottságot a kiválasztási kritériumokról, mielőtt először küldi be a kiválasztási kritériumokat a monitoringbizottságnak, vagy – adott esetben – az irányító bizottságnak. Ugyanaz vonatkozik a kritériumok minden későbbi módosítására.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A műveletek kiválasztásában a monitoringbizottság vagy – adott esetben – az irányító bizottság:

(4)  Mielőtt a monitoringbizottság vagy – adott esetben – az irányító bizottság kiválasztja a műveleteket, az irányító hatóság:

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a dokumentum egyúttal lefekteti a vezető partner kötelezettségeit az 50. cikk szerinti visszafizettetések tekintetében. Ezeket a kötelezettségeket a monitoringbizottság állapítja meg. Ugyanakkor a más tagállamban, harmadik országban, partnerországban vagy tengerentúli országokban vagy területeken működő vezető partner a partner részéről nem kötelezhető a visszafizetésre bírósági eljárás útján.

Ez a dokumentum egyúttal lefekteti a vezető partner kötelezettségeit az 50. cikk szerinti visszafizettetések tekintetében. A visszafizettetésekkel kapcsolatos eljárásokat a monitoringbizottság állapítja meg és hagyja jóvá. Ugyanakkor a más tagállamban, harmadik országban, partnerországban vagy tengerentúli országokban vagy területeken működő vezető partner a partner részéről nem kötelezhető a visszafizetésre bírósági eljárás útján.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1., 2. és 3. elemek keretében kiválasztott műveletekbe legalább két részt vevő ország szereplőinek be kell kapcsolódniuk, amelyek közül legalább egyiküknek tagállamból származó kedvezményezettnek kell lennie.

Az 1., 2. és 3. elemek keretében kiválasztott műveletekbe legalább két részt vevő ország szereplőinek be kell kapcsolódniuk, amelyek közül legalább egyiküknek tagállamból vagy tengerentúli országokból és területekről származó kedvezményezettnek kell lennie.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Interreg-művelet végrehajtható egyetlen országban is, amennyiben a programterületre kifejtett hatást és az általa élvezett előnyöket a művelet alkalmazása során megállapítják.

(2)  Az Interreg-művelet végrehajtható egyetlen országban vagy tengerentúli országban vagy területen is, amennyiben a programterületre kifejtett hatást és az általa élvezett előnyöket a művelet alkalmazása során megállapítják.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A partnerek együttműködnek az Interreg műveletek kidolgozásában, végrehajtásában, személyzetének biztosításában és finanszírozásában.

A partnerek együttműködnek az Interreg műveletek kidolgozásában és végrehajtásában, valamint személyzetének biztosításában és/vagy finanszírozásában. Törekedni kell arra, hogy az egyes Interreg műveletekben részt vevő partnerek száma ne haladja meg a tízet.

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 3. elembe tartozó Interreg programok keretében végzett Interreg műveletek esetében a legkülső régiókból és harmadik országokból, partnerországokból vagy tengerentúli országokból vagy területekről származó partnereknek az első albekezdésben felsorolt négy dimenzió közül csak háromban kell együttműködniük.

A 3. elembe tartozó Interreg programok keretében végzett Interreg műveletek esetében a legkülső régiókból és harmadik országokból, partnerországokból vagy tengerentúli országokból vagy területekről származó partnereknek az első albekezdésben felsorolt négy dimenzió közül csak kettőben kell együttműködniük.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A határokon átnyúló jogi személy vagy az európai területi együttműködési csoportosulás az 1., 2., és 3. elembe tartozó Interreg programok keretében megvalósuló Interreg művelet kizárólagos partnere lehet, amennyiben tagjaik között legalább két részt vevő országból származó partnerek vannak.

A határokon átnyúló jogi személy vagy az európai területi együttműködési csoportosulás az 1., 2., és 3. elembe tartozó Interreg programok keretében megvalósuló Interreg művelet kizárólagos partnere lehet, amennyiben tagjaik között legalább két részt vevő országból vagy tengerentúli országból vagy területről származó partnerek vannak.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 23. cikkben foglalt feltételek betartása mellett ugyanakkor az egyetlen partnert olyan tagállamban is be lehet jegyezni, amely nem vesz részt a programban.

törölve

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Interreg programon belül az ERFA alapból vagy – adott esetben – az Unió külső finanszírozási eszközéből kisprojekt alapokhoz teljesített hozzájárulás nem haladhatja meg a 20 000 000 EUR összeget vagy az Interreg teljes felosztásának 15 %-át, attól függően, hogy melyik alacsonyabb.

A valamely Interreg programon belül az ERFA alapból vagy – adott esetben – az Unió külső finanszírozási eszközéből egy vagy több kisprojekt alaphoz teljesített teljes hozzájárulás nem haladhatja meg az Interreg program teljes előirányzatának 20%-át, és a határon átnyúló együttműködésre irányuló Interreg programok esetében el kell érnie az összes előirányzat legalább 3%-át.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kisprojekt alap kedvezményezettje határokon átnyúló jogi személy vagy európai területi együttműködési csoportosulás.

(2)  A kisprojekt alap kedvezményezettje olyan köz- vagy magánjogi szervezet, jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy olyan természetes személy, amely vagy aki műveletek kezdeményezéséért vagy azok kezdeményezéséért és végrehajtásáért egyaránt felelős.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A kedvezményezett szintjén a kisprojekt alap kezeléséhez generált személyzeti és közvetett költségek nem haladhatják meg az adott kisprojekt alap összes elszámolható költségének 20 %-át.

(5)  A kedvezményezett szintjén a kisprojekt alap vagy alapok kezeléséhez generált személyzeti és a 39–42. cikk szerinti költségkategóriákba tartozó egyéb közvetlen költségek, valamint közvetett költségek nem haladhatják meg az adott kisprojekt alap vagy alapok összes elszámolható költségének 20%-át.

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a közpénzből kisprojekthez történő hozzájárulás nem haladja meg a 100 000 EUR összeget, az ERFA alapból és – adott esetben – az Unió külső finanszírozási eszközéből nyújtott hozzájárulás egységköltségek vagy egyösszegű átalány formájában történik, vagy százalékos átalányokat tartalmaz, kivéve azokat a projekteket, amelyek esetében a támogatás állami támogatást jelent.

Amennyiben a közpénzből kisprojekthez történő hozzájárulás nem haladja meg a 100 000 EUR összeget, az ERFA alapból és – adott esetben – az Unió külső finanszírozási eszközéből nyújtott hozzájárulás egységköltségek vagy egyösszegű átalány formájában történik, vagy százalékos átalányokat tartalmaz.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben az egyes műveletek összköltsége nem haladja meg a 100 000 EUR összeget, egy vagy több kis projekt támogatásának összegét eseti alapon készített költségvetés-tervezet és a művelet kiválasztásával megbízott szerv által előzetesen jóváhagyott összeg alapján lehet meghatározni.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben az 1. bekezdés a) pontja szerint előírt szabályok másképp nem rendelkeznek, a vezető partner biztosítja, hogy a többi partner a lehető leggyorsabban, teljes egészében megkapja az adott uniós alapból a hozzájárulás teljes összegét. Nem alkalmazható olyan levonás, visszatartás vagy bármilyen további külön díj vagy azzal megegyező hatású egyéb díj, amely csökkentené a többi partner számára kifizetendő összegeket.

(2)  Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja szerint előírt szabályok másképp nem rendelkeznek, a vezető partner biztosítja, hogy a többi partner a valamennyi partner egyetértésével megállapított időkorláton belül és a vezető partner esetében alkalmazottal azonos eljárást követve teljes egészében megkapja az adott uniós alapból a hozzájárulás teljes összegét. Nem alkalmazható olyan levonás, visszatartás vagy bármilyen további külön díj vagy azzal megegyező hatású egyéb díj, amely csökkentené a többi partner számára kifizetendő összegeket.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Interreg programban részt vevő tagállamban, harmadik országban, partnerországban vagy tengerentúli országban vagy területen bármelyik kedvezményezett kijelölhető vezető partnerként.

Az Interreg programban részt vevő tagállamban bármelyik kedvezményezett kijelölhető vezető partnerként.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ugyanakkor az Interreg programban részt vevő tagállamok, harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok vagy területek megállapodhatnak abban, hogy az ERFA-alapból vagy az Unió külső finanszírozási eszközéből támogatásban nem részesülő partner legyen vezető partnerként kijelölhető.

törölve

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az egyes Interreg programoknak nyújtott technikai segítséget százalékos átalányként kell megtéríteni az (EU) [új CPR] rendelet [85. cikke (3) bekezdésének a) vagy c) pontja] szerinti egyes kifizetési kérelmekben szereplő elszámolható költségekre a (2) bekezdésben meghatározott százalékarányok alkalmazásával.

(1)  Az egyes Interreg programoknak nyújtott technikai segítséget százalékos átalányként kell megtéríteni 2021 és 2022 esetében a (2) bekezdésben meghatározott százalékarányoknak az e rendelet 49. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti éves előfinanszírozási részletekre történő alkalmazásával, majd az azt követő évek esetében az (EU) [új CPR] rendelet [85. cikke (3) bekezdésének a) vagy c) pontja] szerinti egyes kifizetési kérelmekben szereplő elszámolható költségekre a (2) bekezdésben meghatározott százalékarányok alkalmazásával.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az ERFA-alapból támogatott belső, határokon átnyúló együttműködési Interreg programok esetében: 6 %;

a)  az ERFA-alapból támogatott belső, határokon átnyúló együttműködési Interreg programok esetében: 7%;

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a 2., 3. és 4. elemű Interreg programok esetében az ERFA és – adott esetben – az Unió külső finanszírozási eszközei esetében: 7 %.

c)  a 2., 3. és 4. elemű Interreg programok esetében az ERFA és – adott esetben – az Unió külső finanszírozási eszközei esetében: 8%.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az adott programban részt vevő tagállamok és – adott esetben – a harmadik országok, partnerországok és tengerentúli országok és régiók az irányító hatósággal egyetértésben bizottságot állítanak fel az adott Interreg program végrehajtásának monitoringjához (monitoringbizottság) három hónapon belül azt követően, hogy az Interreg programot jóváhagyó bizottsági határozatról értesülnek a tagállamok,

(1)  Az adott programban részt vevő tagállamok és – adott esetben – a harmadik országok, partnerországok, tengerentúli országok és régiók vagy regionális integrációs és együttműködési szervezetek az irányító hatósággal egyetértésben bizottságot állítanak fel az adott Interreg program végrehajtásának monitoringjához (monitoringbizottság) három hónapon belül azt követően, hogy az Interreg programot jóváhagyó bizottsági határozatról értesülnek a tagállamok.

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A monitoringbizottság elnöke az irányító hatóság szerinti tagállam vagy az irányító hatóság képviselője.

törölve

Amennyiben a monitoringbizottság eljárási szabályzata forgó elnökséget állapít meg, a monitoringbizottság elnöke lehet harmadik ország, partnerország vagy tengerentúli ország vagy terület képviselője, a társelnöki szerepet pedig a tagállam vagy az irányító hatóság képviselője töltheti be, és viszont.

 

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az irányító hatóság közzéteszi a monitoringbizottság eljárási szabályzatát és a monitoringbizottsággal megosztott összes adatot és információt a 35. cikk (2) bekezdésében hivatkozott weboldalon.

(6)  Az irányító hatóság közzéteszi a monitoringbizottság eljárási szabályzatát és a monitoringbizottsággal megosztott adatok és információk összefoglalóját, valamint valamennyi határozatot a 35. cikk (2) bekezdésében hivatkozott weboldalon.

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egyes Interreg program monitoringbizottságának összetételét az adott programban részt vevő tagállamoknak és – adott esetben – harmadik országoknak, partnerországoknak és tengerentúli országoknak és területeknek kell elfogadniuk, és az összetételnek biztosítania kell a tagállamok, harmadik országok, partnerországok és tengerentúli országok és területek az (EU) [új CPR] rendelet [6.] cikkében említett megfelelő hatóságok, együttműködő szervezetek és programpartnereket képviselő résztvevők kiegyensúlyozott részvételét.

Az egyes Interreg program monitoringbizottságának összetételét az adott programban részt vevő tagállamok és – adott esetben – harmadik országok, partnerországok és tengerentúli országok és területek fogadhatják el, és az összetételnek a tagállamok, harmadik országok, partnerországok és tengerentúli országok és területek részéről az (EU) [új CPR] rendelet [6.] cikkében említett megfelelő hatóságok, együttműködő szervezetek és programpartnereket képviselő résztvevők kiegyensúlyozott megoszlására kell törekednie.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A monitoringbizottság összetételénél figyelembe kell venni ez érintett Interreg programban részt vevő tagállamok, harmadik országok, partnerországok és tengerentúli országok és területek számát.

törölve

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A monitoringbizottságnak tartalmaznia kell a teljes programterületen felállított vagy annak egy részét lefedő szervezetek képviselőit is, beleértve az európai területi együttműködési csoportosulásokat.

A monitoringbizottságnak tartalmaznia kell a régiók és a helyi önkormányzatok, valamint a teljes programterületen felállított vagy annak egy részét lefedő egyéb szervezetek képviselőit is, beleértve az európai területi együttműködési csoportosulásokat.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az irányító hatóságnak a 35. cikk (2) bekezdésében hivatkozott weboldalon kell közzé tennie a monitoringbizottság tagjainak listáját.

(2)  Az irányító hatóságnak a 35. cikk (2) bekezdésében hivatkozott weboldalon kell közzétennie a monitoringbizottság tagjainak kinevezett hatóságok vagy szervezetek listáját.

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság képviselői tanácsadói minőségben vesznek részt a monitoringbizottság munkájában.

(3)  A Bizottság képviselői tanácsadói minőségben vehetnek részt a monitoringbizottság munkájában.

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A teljes programterületen felállított vagy annak egy részét lefedő szervezetek képviselői – beleértve az európai területi együttműködési csoportosulásokat – tanácsadói minőségben részt vehetnek a monitoringbizottság munkájában.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  adminisztratív kapacitásépítés előrehaladása közintézmények és kedvezményezettek részére adott esetben.

g)  adminisztratív kapacitásépítés előrehaladása közintézmények és kedvezményezettek részére adott esetben, valamint szükség esetén további támogató intézkedésekre vonatkozó javaslatok.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a műveletek kiválasztására használt módszertan és kritériumok, ideértve ezek változtatásait, a Bizottsággal folytatott konzultáció után, a 22. cikk (2) bekezdése szerint, az (EU) [új CPR] rendelet [27. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjainak] sérelme nélkül;

a)  a műveletek kiválasztására használt módszertan és kritériumok, ideértve ezek változtatásait, a Bizottság tájékoztatása után, az e rendelet 22. cikkének (2) bekezdése szerint, az (EU) [új CPR] rendelet [27. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjainak] sérelme nélkül;

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság kérésére az irányító hatóság egy hónapon belül megadja a 29. cikk (1) bekezdésében felsorolt elemekre vonatkozó információkat a Bizottság részére;

(2)  A Bizottság kérésére az irányító hatóság három hónapon belül megadja a 29. cikk (1) bekezdésében felsorolt elemekre vonatkozó információkat a Bizottság részére:

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egyes irányító hatóságok minden évben január 31-ig, március 31-ig, május 31-ig, július 31-ig, szeptember 31-ig és november 30-ig elektronikusan továbbítják az adott Interreg programra vonatkozó halmozott adatokat a Bizottsághoz az (EU) [új CPR] rendelet [VII.] mellékletben meghatározott sablon szerint.

Az egyes irányító hatóságok minden évben január 31-ig, május 31-ig és szeptember 30-ig elektronikusan továbbítják a Bizottsághoz az adott Interreg programra vonatkozó, az e rendelet 31. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti adatokat, és évente egyszer az e rendelet 31. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat, az (EU) [új CPR] rendelet [VII.] mellékletben meghatározott sablon szerint.

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az adattovábbítást a meglévő adatjelentési rendszerek alkalmazásával kell elvégezni, amennyiben e rendszerek az előző programozási időszak alatt megbízhatónak bizonyultak.

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a teljesítmény- és eredménymutatók értékei kiválasztott Interreg műveletek esetén, valamint az Interreg műveletek által elért értékek.

b)  a teljesítmény- és eredménymutatók értékei kiválasztott Interreg műveletek esetén, valamint a befejezett Interreg műveletek által elért értékek.

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az (EU) [új ERFA] rendelet [I.] mellékletében lefektetett közös teljesítmény- és közös eredménymutatókat, illetve – szükség esetén – a programspecifikus teljesítmény és eredménymutatókat az (EU) [új CPR] rendelet [12. cikke (1) bekezdésének] és az e rendelet 17. cikke (3) bekezdése d) pontjának ii. alpontjai és 31. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint kell használni.

(1)  Az (EU) [új ERFA] rendelet [I.] mellékletében lefektetett, az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) program célkitűzései felé történő előrehaladás mérésére leginkább alkalmasnak talált közös teljesítmény- és közös eredménymutatókat az (EU) [új CPR] rendelet [12. cikke (1) bekezdésének] és az e rendelet 17. cikke (4) bekezdése e) pontjának ii. alpontja és 31. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint kell használni.

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Szükség esetén és az irányító hatóság által kellően indokolt esetben az (1) bekezdéssel összhangban kiválasztott mutatók mellett programspecifikus teljesítmény- és eredménymutatókat is kell használni.

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az irányító hatóság értékeléseket végez az egyes Interreg programokról. Az egyes értékeléseknek fel kell mérniük a program hatékonyságát, eredményességét, relevanciáját, koherenciáját és uniós hozzáadott értékét azzal a céllal, hogy javítsák az érintett Interreg program tervezésének és végrehajtásának minőségét.

(1)  Az irányító hatóság évente legfeljebb egyszer értékeléseket végez az egyes Interreg programokról. Az egyes értékeléseknek fel kell mérniük a program hatékonyságát, eredményességét, relevanciáját, koherenciáját és uniós hozzáadott értékét azzal a céllal, hogy javítsák az érintett Interreg program tervezésének és végrehajtásának minőségét.

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az irányító hatóság biztosítja az értékelésekhez szükséges adatok készítéséhez és gyűjtéséhez szükséges eljárásokat.

(4)  Az irányító hatóság célja az értékelésekhez szükséges adatok készítéséhez és gyűjtéséhez szükséges eljárások bizosítása.

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az irányító hatóság feladatairól szóló (EU) [új CPR] rendelet [44. cikkének (2)–(7) bekezdései] alkalmazandók.

(3)  Az irányító hatóság feladatairól szóló (EU) [új CPR] rendelet [44. cikkének (2)–(6) bekezdései] alkalmazandók.

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  nyilvános helyeken plaketteket vagy hirdetőtáblákat helyeznek el, amint olyan fizikai beruházást vagy eszközvásárlást érintő Interreg művelet fizikai végrehajtása kezdődik meg, aminek összköltsége meghaladja a 100 000 EUR összeget;

c)  nyilvános helyeken plaketteket vagy hirdetőtáblákat helyeznek el, amint olyan fizikai beruházást vagy eszközvásárlást érintő Interreg művelet fizikai végrehajtása kezdődik meg, aminek összköltsége meghaladja az 50 000 EUR összeget;

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a c) pont hatálya alá nem eső Interreg-műveletek esetében nyilvános helyen legalább egy, minimum A3 méretű nyomtatott táblát vagy elektronikus kijelzőt helyeznek el az Interreg-műveletre vonatkozó információkkal, kiemelve az Interreg-alapból nyújtott támogatást.

d)  pont hatálya alá nem eső Interreg-műveletek esetében nyilvános helyen legalább egy, minimum A2 méretű nyomtatott táblát és adott esetben elektronikus kijelzőt helyeznek el az Interreg-műveletre vonatkozó információkkal, kiemelve az Interreg-alapból nyújtott támogatást.

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a stratégiai fontosságú műveletek, valamint azon műveletek, amelyeknek a teljes költsége meghaladja a 10 00 000 EUR-t, kommunikációs eseményt szerveznek és megfelelő időben bevonják ebbe a Bizottságot és a felelős irányító hatóságot.

e)  a stratégiai fontosságú műveletek, valamint azon műveletek, amelyeknek a teljes költsége meghaladja az 5 000 000 EUR-t, kommunikációs eseményt szerveznek és megfelelő időben bevonják ebbe a Bizottságot és a felelős irányító hatóságot.

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Amennyiben a kedvezményezett nem teljesíti az (EU) [új CPR] rendelet [42.] cikke vagy az e cikk (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettségeit, a tagállam pénzügyi korrekciót alkalmaz az alapból az érintett műveletre fizetett támogatás legfeljebb 5 %-ának visszavonásával.

(6)  Amennyiben a kedvezményezett nem teljesíti az (EU) [új CPR] rendelet [42.] cikke vagy az e cikk (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettségeit, vagy nem pótolja időben a mulasztását, az irányító hatóság pénzügyi korrekciót alkalmaz az alapból az érintett műveletre fizetett támogatás legfeljebb 5%-ának visszavonásával.

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  százalékos átalányként az (EU) [új CPR] rendelet [50. cikkének (1) bekezdése] szerint.

c)  a műveletek közvetlen személyzeti költségei átalányként számíthatók ki, legfeljebb az adott műveletben felmerülő közvetlen személyzeti költségektől eltérő közvetlen költségek 20%-ának erejéig, ahol a tagállamnak nem kell számításokat végeznie az alkalmazandó átalány megállapítására.

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a havi bruttó bérköltséget elosztják a foglalkoztatási megállapodásban rögzített, munkaórában kifejezett munkaidővel; vagy

a)  a legutolsó dokumentált havi bruttó bérköltségeket elosztják az adott személy munkaidejével, a munkaszerződésben említett alkalmazandó jogszabály és az (EU) .../... [új CPR] rendelet 50. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint; vagy

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A foglalkoztatási megállapodás alapján munkaóra-alapú foglalkoztatásban lévő munkavállalókkal kapcsolatos személyi jellegű költségek elszámolható részének meghatározásához a munkaidő-nyilvántartás alapján ténylegesen a műveletre fordított munkaórákra alkalmazzák a foglalkoztatási megállapodásban rögzített óradíjat.

(6)  A foglalkoztatási megállapodás alapján munkaóra-alapú foglalkoztatásban lévő munkavállalókkal kapcsolatos személyi jellegű költségek elszámolható részének meghatározásához a munkaidő-nyilvántartás alapján ténylegesen a műveletre fordított munkaórákra alkalmazzák a foglalkoztatási megállapodásban rögzített óradíjat. A 38. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett bérköltségek – amennyiben még nem szerepelnek a megállapított órabérben – az alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak megfelelően hozzáadhatók ehhez az órabérhez.

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az irodai és igazgatási költségek az alábbi tételekre korlátozódnak:

Az irodai és igazgatási költségek egy művelet közvetlen összköltségeinek 15%-ára és az alábbi tételekre korlátozódnak:

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az e cikkben említett költségeknek a kedvezményezett alkalmazottja általi közvetlen kifizetését a költségnek a kedvezményezett által az alkalmazott részére történő megtérítését igazoló dokumentummal kell alátámasztani.

(4)  Az e cikkben említett költségeknek a kedvezményezett alkalmazottja általi közvetlen kifizetését a költségnek a kedvezményezett által az alkalmazott részére történő megtérítését igazoló dokumentummal kell alátámasztani. Ez a költségkategória az Interreg művelet és program végrehajtása és népszerűsítése céljából felhasználható az operatív személyzet és más érdekelt felek utazási költségeire.

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A műveletek utazási és szállásköltségei százalékban meghatározott átalányként számíthatók ki, legfeljebb az adott műveletben felmerülő közvetlen, nem személyi jellegű költségek 15 %-ának erejéig.

(5)  A műveletek utazási és szállásköltségei százalékban meghatározott átalányként számíthatók ki, legfeljebb az adott műveletben felmerülő közvetlen költségek 15%-ának erejéig.

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A külső szakértői és szolgáltatási költségek az alábbi szolgáltatásokra és a művelet kedvezményezettjétől eltérő közjogi vagy magánjogi szervezetek, illetve természetes személyek által nyújtott szakértői szolgáltatásokra korlátozódnak:

A külső szakértői és szolgáltatási költségek az alábbi szolgáltatásokból és a művelet kedvezményezettjétől és valamennyi partnerétől eltérő közjogi vagy magánjogi szervezetek, illetve természetes személyek által nyújtott szakértői szolgáltatásokból tevődnek össze, de nem korlátozódnak ezekre:

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

o)  külső szakértők, előadók, üléslevezető elnökök és egyéb szolgáltatók utazási és szállásköltségei;

o)  külső szakértők utazási és szállásköltségei;

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A kedvezményezett által a művelethez vásárolt, bérelt vagy lízingelt, a 39. cikkben említetteken kívüli felszerelések költségei az alábbiakra korlátozódnak:

(1)  A kedvezményezett által a művelethez vásárolt, bérelt vagy lízingelt, a 39. cikkben említetteken kívüli felszerelések költségei az alábbiakból tevődnek össze, de nem korlátozódnak az alábbiakra:

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  földvásárlás az (EU) [új CPR] rendelet [58. cikke (1) bekezdésének c) pontja] szerint;

a)  földvásárlás az (EU) [új CPR] rendelet [58. cikke (1) bekezdésének b) pontja] szerint;

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Interreg programban részt vevő tagállamok és – adott esetben – harmadik országok, partnerországok és tengerentúli országok és területek az (EU) [új CPR] rendelet [65.] cikkének céljából egyetlen irányító hatóságot és egyetlen ellenőrző hatóságot jelölnek ki.

(1)  Az Interreg programban részt vevő tagállamok és – adott esetben – harmadik országok, partnerországok, tengerentúli országok és területek vagy regionális integrációs és együttműködési szervezetek az (EU) [új CPR] rendelet [65.] cikkének céljából egyetlen irányító hatóságot és egyetlen ellenőrző hatóságot jelölnek ki.

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az irányító hatóság és az ellenőrző hatóság ugyanabban a tagállamban kell, hogy működjön.

(2)  Az irányító hatóság és az ellenőrző hatóság működhet ugyanabban a tagállamban.

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A 2B elem vagy az 1. elem alá tartozó Interreg program tekintetében – ahol az utóbbi heterogén fejlesztési kihívásokkal és igényekkel jellemző hosszú határszakaszokra terjed ki –, az Interreg programban részt vevő tagállamok és – adott esetben – harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok és területek alprogram területeket határozhatnak meg.

(5)  Az 1. elem alá tartozó Interreg program tekintetében – ahol az utóbbi heterogén fejlesztési kihívásokkal és igényekkel jellemezhető hosszú határszakaszokra terjed ki –, az Interreg programban részt vevő tagállamok és – adott esetben – harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok és területek alprogram területeket határozhatnak meg.

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Amennyiben az irányító hatóság közreműködő szervezetet jelöl ki az Interreg program keretében az (EU) [új CPR] rendelet [65. cikke (3) bekezdése] szerint, az együttműködő szervezetnek egy vagy több részt vevő tagállamban vagy – adott esetben – harmadik országban, partnerországban vagy tengerentúli országban vagy területen kell ezeket a feladatokat elvégeznie.

(6)  Amennyiben az irányító hatóság egy vagy több közreműködő szervezetet jelöl ki az Interreg program keretében az (EU) [új CPR] rendelet [65. cikke (3) bekezdése] szerint, az adott együttműködő szervezetnek, illetve szervezeteknek egy vagy több részt vevő tagállamban vagy – adott esetben – harmadik országban, partnerországban vagy tengerentúli országban vagy területen kell ezeket a feladatokat elvégeznie, illetve elvégezniük.

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az (EU) .../... [új CPR] rendelet 87. cikkének (2) bekezdésétől eltérve a Bizottság időközi kifizetésekként visszatéríti a kifizetési kérelemben foglalt, a program társfinanszírozási arányának az összes elszámolható kiadásra, illetve – adott esetben – az állami hozzájárulásra való alkalmazásából adódó összeg 100%-át.

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Amennyiben az irányító hatóság nem végez az egész programterületen az (EU).../... [új CPR] rendelet 68. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti ellenőrzéseket, minden egyes tagállam kijelöl egy szervezetet vagy egy személyt, amely vagy aki az adott területen belüli kedvezményezettek vonatkozásában felel az ilyen ellenőrzések elvégzéséért.

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  Az (EU) .../... [új CPR] rendelet 92. cikkétől eltérve az éves záróelszámolás nem vonatkozik az Interreg programokra. A záróelszámolásra a program végén, a végső teljesítményről szóló jelentés alapján kerül sor.

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Amennyiben a (6) bekezdésben említett globális, extrapolált hibaarány azon sokaságban szereplő Interreg programokra vonatkozóan bejelentett összes kiadás 2 %-a fölött van, amelyből az általános mintát kiválasztották, a Bizottság globális maradék hibaarányt számít ki, figyelembe véve az (1) bekezdés szerint kiválasztott műveletek ellenőrzése során észlelt egyes szabálytalanságok esetében az érintett Interreg-programhatóságok által alkalmazott pénzügyi korrekciókat.

(7)  Amennyiben a (6) bekezdésben említett globális, extrapolált hibaarány azon sokaságban szereplő Interreg programokra vonatkozóan bejelentett összes kiadás 3,5%-a fölött van, amelyből az általános mintát kiválasztották, a Bizottság globális maradék hibaarányt számít ki, figyelembe véve az (1) bekezdés szerint kiválasztott műveletek ellenőrzése során észlelt egyes szabálytalanságok esetében az érintett Interreg-programhatóságok által alkalmazott pénzügyi korrekciókat.

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Amennyiben a (7) bekezdésben említett globális, maradék hibaarány azon sokaságban szereplő Interreg programokra vonatkozóan bejelentett kiadás 2 %-a fölött van, amelyből az általános mintát kiválasztották, a Bizottság megállapítja, hogy szükséges-e egy adott Interreg program vagy a leginkább érintett Interreg programok egy csoportjának ellenőrző hatóságát felkérni, hogy kiegészítő ellenőrzési munkát végezzen el a hibaarány további értékelése és az észlelt szabálytalanságok által érintett Interreg programok esetében szükséges elhárító intézkedések felmérése érdekében.

(8)  Amennyiben a (7) bekezdésben említett globális, maradék hibaarány azon sokaságban szereplő Interreg programokra vonatkozóan bejelentett kiadás 3,5%-a fölött van, amelyből az általános mintát kiválasztották, a Bizottság megállapítja, hogy szükséges-e egy adott Interreg program vagy a leginkább érintett Interreg programok egy csoportjának ellenőrző hatóságát felkérni, hogy kiegészítő ellenőrzési munkát végezzen el a hibaarány további értékelése és az észlelt szabálytalanságok által érintett Interreg programok esetében szükséges elhárító intézkedések felmérése érdekében.

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  2021: 1%;

a)  2021: 3%;

Módosítás    179

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  2022: 1%;

b)  2022: 2,25%;

Módosítás    180

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  2023: %;

c)  2023: 2,25%;

Módosítás    181

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  2024: %;

d)  2024: 2,25%;

Módosítás    182

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  2025: %;

e)  2025: 2,25%;

Módosítás    183

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  2026: %.

f)  2026: 2,25%.

Módosítás    184

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a külső, határokon átnyúló Interreg programokat az ERFA és IPA IIICBC vagy NDICI CBC alapokból támogatják, az ilyen Interreg programot támogató összes alap előfinanszírozását az (EU) [IPA III] rendelet vagy az (EU) [NDICI] rendelet vagy az annak alapján elfogadott bármely jogi aktus szerint kell teljesíteni.

Amennyiben a külső Interreg programokat az ERFA és IPA IIICBC vagy NDICI CBC alapokból támogatják, az ilyen Interreg programot támogató összes alap előfinanszírozását az (EU) [IPA III] rendelet vagy az (EU) [NDICI] rendelet vagy az annak alapján elfogadott bármely jogi aktus szerint kell teljesíteni.

Módosítás    185

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az előfinanszírozás címén folyósított teljes összeget visszatérítik a Bizottság részére, amennyiben a határokon átnyúló Interreg programhoz kapcsolódóan az előfinanszírozás első részletének átutalását követő huszonnégy hónapon belül nem érkezik kifizetési kérelem a Bizottsághoz. E visszatérítésnek belső címzett bevételt kell alkotnia, és nem kell levonni az ERFA-ból, IPA III-ból, CBC-ből vagy NDICI CBC-ből a programnak nyújtott támogatásokat.

Az előfinanszírozás címén folyósított teljes összeget visszatérítik a Bizottság részére, amennyiben a határokon átnyúló Interreg programhoz kapcsolódóan az előfinanszírozás első részletének átutalását követő harminchat hónapon belül nem érkezik kifizetési kérelem a Bizottsághoz. E visszatérítésnek belső címzett bevételt kell alkotnia, és nem kell levonni az ERFA-ból, IPA III-ból, CBC-ből vagy NDICI CBC-ből a programnak nyújtott támogatásokat.

Módosítás    186

Rendeletre irányuló javaslat

8 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Harmadik országok vagy partnerországok vagy tengerentúli országok és területek részvétele megosztott irányítású Interreg programokban

Harmadik országok vagy partnerországok, tengerentúli országok és területek vagy regionális integrációs vagy együttműködési szervezetek részvétele megosztott irányítású Interreg programokban

Módosítás    187

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az I–VII. fejezetek és a X. fejezet harmadik országoknak, partnerországoknak és tengerentúli országoknak és területeknek az e fejezetben lefektetett speciális rendelkezései szerinti Interreg programokban történő részvételére vonatkoznak.

Az I–VII. fejezetek és a X. fejezet harmadik országoknak, partnerországoknak, tengerentúli országoknak és területeknek vagy regionális integrációs vagy együttműködési szervezeteknek az e fejezetben lefektetett speciális rendelkezései szerinti Interreg programokban történő részvételére vonatkoznak.

Módosítás    188

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Interreg programban részt vevő harmadik országok, partnerországok és tengerentúli országok és területek személyzetet bíznának meg az adott program közös titkárságaként, vagy fiókirodát állítanának fel az érintett területen, vagy mindkettőt megtennék.

(3)  Az Interreg programban részt vevő harmadik országok, partnerországok és tengerentúli országok és területek személyzetet bízhatnak meg az adott program közös titkárságaként, vagy az irányító hatósággal egyetértésben felállítják a közös titkárság fiókirodáját az érintett területen, vagy mindkettőt megteszik.

Módosítás    189

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A nemzeti hatóság vagy a 35. cikk (1) bekezdése alapján az Interreg program kommunikációs tisztviselőjének megfelelő szervezet támogatja az irányító hatóságot és a partnereket az érintett harmadik országban, partnerországban vagy tengerentúli országban vagy területen a 35. cikk (2)–(7) bekezdéseiben megadott feladatok tekintetében.

(4)  A nemzeti hatóság vagy a 35. cikk (1) bekezdése alapján az Interreg program kommunikációs tisztviselőjének megfelelő szervezet támogathatja az irányító hatóságot és a partnereket az érintett harmadik országban, partnerországban vagy tengerentúli országban vagy területen a 35. cikk (2)–(7) bekezdéseiben megadott feladatok tekintetében.

Módosítás    190

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 2. és 4. elembe tartozó, az ERFA-alapból és az Unió egy vagy több külső finanszírozási eszközéből történő hozzájárulásokat összevonó Interreg programokat megosztott irányítás alatt kell végrehajtani mind a tagállamokban, mind a részt vevő harmadik országban vagy partnerországban, illetve a 3. elem tekintetében bármelyik tengerentúli országban vagy területen, függetlenül attól, hogy a tengerentúli ország vagy terület az Unió egy vagy több külső pénzügyi eszköze alatt támogatásban részesül-e.

(2)  A 2. és 4. elembe tartozó, az ERFA alapból és az Unió egy vagy több külső finanszírozási eszközéből történő hozzájárulásokat összevonó Interreg programokat megosztott irányítás alatt kell végrehajtani mind a tagállamokban, mind a részt vevő harmadik országban, partnerországban vagy részt vevő tengerentúli országban vagy területen, illetve a 3. elem tekintetében bármelyik tengerentúli országban vagy területen, függetlenül attól, hogy a tengerentúli ország vagy terület az Unió egy vagy több külső pénzügyi eszköze alatt támogatásban részesül-e.

Módosítás    191

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  megosztott irányítás alatt mind a tagállamokban, mind bármelyik részt vevő harmadik országban vagy tengerentúli országban vagy területen;

a)  megosztott irányítás alatt mind a tagállamokban, mind bármelyik részt vevő harmadik országban vagy tengerentúli országban vagy területen, vagy valamely regionális szervezet részét képező harmadik országok csoportjában;

Módosítás    192

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  megosztott irányítás alatt csak a tagállamokban vagy bármelyik részt vevő harmadik országban vagy tengerentúli országban vagy területen az Unión kívül ERFA kiadások tekintetében egy vagy több program esetében, míg az Unió egy vagy több külső finanszírozási eszközéből történő hozzájárulásokat közvetett irányítás alatt irányítják;

b)  megosztott irányítás alatt csak a tagállamokban vagy bármelyik részt vevő harmadik országban vagy tengerentúli országban vagy területen, vagy valamely regionális szervezet részét képező harmadik országok csoportjában az Unión kívül ERFA kiadások tekintetében egy vagy több program esetében, míg az Unió egy vagy több külső finanszírozási eszközéből történő hozzájárulásokat közvetett irányítás alatt irányítják;

Módosítás    193

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  közvetett megosztott irányítás alatt mind a tagállamokban, mind bármelyik részt vevő harmadik országban vagy tengerentúli országban vagy területen.

c)  közvetett irányítás alatt mind a tagállamokban, mind bármelyik részt vevő harmadik országban vagy tengerentúli országban vagy területen, vagy valamely regionális szervezet részét képező harmadik országok csoportjában.

Módosítás    194

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a 3. elembe tartozó Interreg program egésze vagy egy része közvetett irányítás alatt valósul meg, akkor a 60. cikk alkalmazandó.

Amennyiben a 3. elembe tartozó Interreg program egésze vagy egy része közvetett irányítás alatt valósul meg, akkor az érintett tagállamok és régiók között előzetes megállapodásra van szükség, és a 60. cikk alkalmazandó.

Módosítás    195

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az adott irányító hatóságok jóváhagyása esetén közös pályázati felhívások indíthatók, amelyek finanszírozást mozgósítanak kétoldalú vagy több országra kiterjedő NDICI-programokból és európai területi együttműködési programokból. A pályázati felhívás tartalmának meg kell határoznia a földrajzi kiterjedését, valamint az adott programok célkitűzéseihez való várható hozzájárulását. Az irányító hatóságok döntenek arról, hogy az NDICI vagy az európai területi együttműködés szabályai alkalmazandók-e a felhívásra. Határozhatnak egy vezető irányító hatóság kijelöléséről, amely felel a pályázati felhívással kapcsolatos irányítási és kontrollfeladatokért.

Módosítás    196

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben egy vagy több infrastrukturális nagyprojekt a monitoringbizottság vagy – adott esetben – az irányító bizottság ülésének napirendjére kerül, az irányító hatóság az egyes ilyen projektekre vonatkozóan az ülés ideje előtt legalább két hónappal koncepciókat továbbít a Bizottsághoz. A koncepció legfeljebb három oldalas lehet, és tartalmaznia kell az elnevezést, a helyszínt, a költségvetést, a vezető partnert és a partnereket, valamint a fő célkitűzéseket és elérendő teljesítéseket. Ha az egy vagy több infrastrukturális projektre vonatkozó koncepciót nem továbbítják e határidőn belül a Bizottsághoz, a Bizottság kérheti a monitoring-bizottság vagy az irányító bizottság elnökét, hogy vegye le az érintett projekteket az ülés napirendjéről.

(3)  Amennyiben egy vagy több infrastrukturális nagyprojekt a monitoringbizottság vagy – adott esetben – az irányító bizottság ülésének napirendjére kerül, az irányító hatóság az egyes ilyen projektekre vonatkozóan az ülés ideje előtt legalább két hónappal koncepciókat továbbít a Bizottsághoz. A koncepció legfeljebb öt oldalas lehet, és tartalmaznia kell az elnevezést, a helyszínt, a költségvetést, a vezető partnert és a partnereket, valamint a fő célkitűzéseket és elérendő teljesítéseket, továbbá egy hiteles üzleti tervet, amelyből kiderül, hogy a projekt vagy a projektek folytatása adott esetben Interreg-források nyújtása nélkül is biztosított. Ha az egy vagy több infrastrukturális projektre vonatkozó koncepciót nem továbbítják e határidőn belül a Bizottsághoz, a Bizottság kérheti a monitoring-bizottság vagy az irányító bizottság elnökét, hogy vegye le az érintett projekteket az ülés napirendjéről.

Módosítás    197

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a 3. elembe tartozó Interreg program részben vagy egészben az 53. cikk (3) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti közvetett irányítás alatt valósul meg, a végrehajtási feladatokat az (EU, Euratom) [FR-Omnibus] rendelet [62. cikke (1) bekezdése első albekezdésének c) pontjában] felsorolt szervezetek valamelyikére, különösen a részt vevő tagállamban működő szervezetre kell bízni, beleértve az érintett Interreg program irányító hatóságát.

(1)  Amennyiben az érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően a 3. elembe tartozó Interreg program részben vagy egészben az e rendelet 53. cikk (3) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti közvetett irányítás alatt valósul meg, a végrehajtási feladatokat az (EU, Euratom) [FR-Omnibus] rendelet [62. cikke (1) bekezdése első albekezdésének c) pontjában] felsorolt szervezetek valamelyikére, különösen a részt vevő tagállamban működő szervezetre kell bízni, beleértve az érintett Interreg program irányító hatóságát.

Módosítás    198

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

61 cikk

törölve

Interregionális innovációs beruházások

 

A Bizottság kezdeményezésére az ERFA régióközi innovációs beruházásokat támogathat a 3. cikk 5. pontjában előírtak szerint, amely összehozza a nemzeti vagy regionális szinten megállapított intelligens szakosodási stratégiákban részt vevő kutatókat, vállalkozásokat, civil társadalmat és közigazgatási szervezeteket.

 

Módosítás    199

Rendeletre irányuló javaslat

-62 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-62. cikk

 

Az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alóli mentesítés

 

A Bizottság kijelentheti, hogy az EU által támogatott projektek javára nyújtott támogatás összeegyeztethető a belső piaccal, és nem tartozik az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdése szerinti, értesítésre vonatkozó kötelezettség hatálya alá.

(1)

HL L ... / a Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

HL L ... / a Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

1. Bevezetés

Az Európai Unió 60 évvel a Római Szerződés aláírását követően a kezdeti egyszerű gazdasági unióból a társadalom egészét érintő békeprojektté fejlődött. Annak érdekében, hogy ezt a projektet fenntarthassuk, és tekintettel az európai politika nacionalista tendenciákkal és elszigetelődéssel kapcsolatos kihívásaira, valamint az euroszkeptikus és esetenként Európa-ellenes hozzáállásra elengedhetetlen az európai tagállamok jószomszédi viszonyának fenntartása.

Az európai területi együttműködés különösen ezekkel az alapvetésekkel foglalkozik aktívan, és jelentős mértékben és kézzelfoghatóan hozzájárul az európaiak egymás határokon átnyúló megismeréséhez, és ahhoz, hogy az európaiak a kihívásokat közösen válaszolják meg, és Európát, mint közösséget továbbfejlesszék, illetve alakítsák. Ily módon a határokkal kapcsolatos, legfőképpen az európai polgárok fejében létező akadályok lépésről lépésre megszűnnek, és a határ menti területek olyan közös területekké válnak, amelyekben Európa a mindennapi életben kézzelfogható és megtapasztalható lesz.

Az elmúlt évtizedekben az európai területi együttműködés ezáltal vitathatatlanul hozzájárult Európa kohéziójához, és a határok és bürokratikus akadályok megszüntetésével elősegítette a mindennapi együttélést határokon átnyúló elterjedését és egyszerűsítését. Az előadó ezért különösképp üdvözli, hogy az Európai Bizottság a 2020 utáni támogatási időszakra vonatkozó új rendelettervezetének benyújtásával megerősítette, hogy az európai területi együttműködés jelentős európai hozzáadott értékkel bír.

Az előadó megítélése szerint egyébként az európai területi együttműködésben rejlő lehetőség a vonzó projektfinanszírozások ellenére nem lett teljes mértékben kihasználva, mivel a lehetséges kedvezményezettekkel, valamint a végrehajtó hatóságokkal szembeni adminisztratív követelmények aggasztó szintre emelkedtek. Valójában e követelmények minden egyes támogatási időszakban nőttek, és jelenleg olyan mértéket értek el, amely az egyes érdeklődőket elrettenti már a kérelem benyújtásától is. Egyidejűleg az így tapasztalatot szerző kérelmezők aránytalanul nagy számban tűnnek fel az európai területi együttműködés egyes projektjeiben. Ha az európai területi együttműködés ismételten be akarja tölteni eredeti szerepét, és az európai eszme támogatására kíván összpontosítani, akkor a 2020 utáni támogatási időszak programjainak előkészítését és végrehajtását valamennyi résztvevő számára ismételten meg kell könnyítenie.

Az előadó ebben az összefüggésben utal a már elfogadott, az Európai Unió költségvetésére vonatkozó pénzügyi szabályokat tartalmazó salátarendeletre, amely az alapok kifizetésének, felhasználásának és elszámolásának egyszerűsítésére irányul, ugyanakkor fenntartva az alapok célzott felhasználására vonatkozó szabályozást, és amely 2019. január 1-jén lép hatályba. Az előadó különösen azt emelte ki, hogy az új rendelkezések az átalányösszegek könnyebb kifizetését, egyszerűsített költségelszámolási opciókat, kisebb kedvezményezettek hozzáférésének könnyítését, valamint a többszörös ellenőrzések elkerülését, továbbá nagyobb összegű támogatások arra való felhasználását eredményezik, hogy a lakosság a régiókon belüli projektekről és befektetésekről tájékoztatást kapjanak.

Ezen felül az előadó üdvözli a Bizottság által az új CPR rendeletre, az új ERFA-rendeletre, valamint az új ETE-rendeletre vonatkozó javaslatok keretében javasolt egyszerűsítéseket, és biztos abban, hogy ezek elérik a kívánt hatást.

2. A jövőbeli európai területi együttműködés elemeinek alkalmazási köre

Az előadó üdvözli, hogy az európai területi együttműködésen belüli, határokon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködési programok folytatódnak. Minden ilyen program önálló legitimitással rendelkezik, és a bevált programrégiókat álláspontja szerint fenn kell tartani. Az előadó ugyanakkor úgy véli, hogy a határ menti területek kulcsszerepe a Bizottság tervezetében nem kapott kellő hangsúlyt, ezért javasolja, hogy a határokon átnyúló együttműködésre vonatkozó 1. elemnek szánt pénzügyi allokációt halasszák el. Az előadó ugyanakkor meg van győződve arról, hogy a jövőben a tengerészeti együttműködés az 1. elem keretében is lehetséges lesz, még ha a régiók a tengeren keresztül nem kapcsolódnak szorosan egymáshoz.

Az „interregionális innovációs beruházásokra” vonatkozó új, 5. elem bevezetését az előadó kritikusan szemléli, mivel az ezen innovációs beruházások által elérni kívánt célok csak korlátozottan kapcsolódnak a kohéziós politikához. Ezen felül a Bizottság által ezen 5. elem tekintetében javasolt közvetlen irányítás ellentmond az európai területi együttműködés kiegészítő jellegének.

3. Az európai területi együttműködésre vonatkozó előirányzatok

Az előadó bírálja a határokon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködés bevált és hatékonyan működő programjai tekintetében előírt támogatáscsökkentéseket, ezért szorgalmazza a 1-4. elem szerinti európai területi együttműködés programjai esetében a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben előírt pénzügyi erőforrások szétosztása tekintetében a gazdasági, társadalmi és területi kohézióra szánt globális forrás legalább 3%-kal való megemelését.

Ebben a kontextusban az előadó ismételten a határ menti területek kulcsfontosságára és a határokon átnyúló együttműködés (1. elem) nélkülözhetetlen hozzájárulására kíván utalni, ezért ezen elem tekintetében a legmagasabb, 73,8%-os előirányzatot javasolja.

Az innovációs beruházások tekintetében az előadó úgy véli, hogy az ezen elem részére a Bizottság által elkülönített nagy összegű pénzügyi keret semmi esetre sem érinteti hátrányosan a többi európai területi együttműködési elemet. Az előadó álláspontja szerint bizonyos körülmények között elképzelhető lenne a gazdasági, társadalmi és területi kohézióra szánt globális források 0,3%-kal való kiegészítése.

4. Az európai területi együttműködés programjainak tartalma és összpontosítása

Az előadó számára alapvetően elfogadható az ERFA-ból levezetett öt politikai célkitűzés, valamint a „jobb Interreg kormányzás” és a „biztonságosabb és veszélytelenebb Európa” Interreg-specifikus célkitűzés. Az előadó kritikusan ítéli meg a merev szabályozást, miszerint a két Interreg-specifikus célkitűzés tekintetében a globális források legalább 15%-át fel kell használni, mivel ez a gyakorlatban megnehezítheti a programtervezést és a programirányítást.

5. Kisprojekt alapok

Az európai területi együttműködés lényege az emberek határokon átnyúló összekapcsolása, és ezáltal az európai integráció elősegítése. Pont a kisméretű és az emberek közötti projektek hozzák össze helyi szinten az embereket, és óriási szerepet töltenek be a határ menti területek fejlődésében. A kérelmezők általában civil társadalmi szereplők. A projekteket különösen szűk pénzügyi projektvolumen, és ennek megfelelően alacsony támogatási összegek jellemzik. Annak érdekében, hogy a kisprojektek eredményes folytatása a jövőben is lehetséges legyen, sürgősen egyszerűsítéseket, világos szabályokat kell bevezetni, és a kisprojekteket közvetlenül rendeletben kell szabályozni. Az előadó határozottan üdvözli a Bizottság rendelettervezetében található lehetőséget, miszerint a kisprojekt alapok az Interreg-programok közé lettek besorolva. A kisprojekt alapok irányítását azonban rugalmasan kell kialakítani. Ezen felül biztosítani kell, hogy programonként több kisprojekt alapot is létre lehessen hozni.

Hogy az emberek közötti és kisméretű projektek végső kedvezményezetteinek adminisztratív terheit a Bizottság által javasolt rendelkezések közvetlenül mennyiben egyszerűsítik és csökkentik, az a tárgyalások későbbi szakaszában kerül kivizsgálásra.

6. Társfinanszírozási arány

Az előadó sajnálatosnak tartja a Bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy az Interreg-programok tekintetében a társfinanszírozás maximális összegét csökkentsék. Az előadó a 70%-os javasolt arányt nem tartja elegendőnek, és helyette az arány 85%-ra való megemelését javasolja. A társfinanszírozási rátákat rugalmasan kell kezelni, és a mindenkori programrégiókra vonatkozó követelményeket ennek megfelelően kell megállapítani.

7. Előfinanszírozás

Az előadó úgy véli, hogy az előfinanszírozás 2014-2020-as időszakhoz képest csökkentett összege egyes programokat pénzügyi nehézségek elé fogja állítani, mivel különösen a programok elején a programok létrehozása és elindítása magasabb költséggel jár. Az előfinanszírozás szabályozásának megfelelően figyelembe kell vennie az európai területi együttműködés sajátosságait, ezért az előadó jelentéstervezetében mindenekelőtt a támogatási időszak elején nagyobb előfinanszírozást javasol.

8. Mutatók:

Az előadó alapvetően üdvözli az Interreg mutatók eredmények és az együttműködési programok európai hozzáadott értékének mérése érdekében történő bevezetését. A javasolt mutatók azonban nem minden esetben alkalmasak arra, hogy tükrözzék a határokon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködés folyamat-jellegű hozzáadott értékét, és ezáltal az irányítás terén pozitív impulzusokat adjanak. A mutató megfelelő módosítása vagy a programok tekintetében az indikátorrendszer kialakítása során nagyobb mozgástér biztosítása adott esetben a vita során felmerülhet.

9. n+2 szabály/régiók többletterhe

A korábbi támogatási időszak során szerzett tapasztalatok alapján az előadó nyomatékosítani kívánja, hogy (a jelenleg n+3 szabályról) az n+2 szabályra történő Bizottság által javasolt visszatérés Európa-szerte a források részleges csökkenésének veszélyét hordozza magában, mivel bizonyos körülmények között a források nem hívhatók le elég gyorsan. Ez a rendelkezésre álló globális források, valamint az uniós társfinanszírozási ráták lehetséges csökkentésével kapcsolatban az európai területi együttműködés terén a régiók számára többletterhet eredményezne.

10. Támogatási programok

Az európai területi együttműködés előmozdítása már évek óta az uniós kohéziós politika egyik fontos prioritása. A kkv-k részére az európai területi együttműködés projektjeinek költségei tekintetében nyújtott támogatás az általános csoportmentességi rendelet alapján mentesül a bejelentési kötelezettség alól. A különböző méretű vállalkozások általi beruházásokra nyújtott regionális támogatásra vonatkozó különös rendelkezéseket a regionális támogatásokról (2014–2020) szóló iránymutatás és az általános csoportmentességi rendelet regionális támogatási szakasza is tartalmazza.

Az előadó úgy véli, hogy az európai területi együttműködés projektjei számára nyújtott támogatások a belső piaccal összeegyeztethetőek lennének, és a versenyre és a tagállamok közötti kereskedelemre csak korlátozott hatást gyakorolnának. Az előadó ezért javasolja, hogy az európai területi együttműködés programjait alapvetően a támogatások szempontjából irreleváns ügyletnek minősüljön, és a támogatási jog tekintetében való relevancia költséges értékelésére ne kerüljön sor.

11. Félidős felülvizsgálat

Az előírt félidős felülvizsgálat és a többoldalú Interreg-programok esetleges kiegészítései lényegesen összetettebb egyeztetési folyamatokat igényelnek. Az előadó emlékeztet arra, hogy ez nem vezethet ahhoz, hogy a projektek támogatása a program második felében nehezebbé váljon, vagy, hogy azt elhalasszák.


VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (21.11.2018)

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

A vélemény előadója (*): Fabio Massimo Castaldo

(*)  Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, 2018. május 29-i bizottsági javaslat jelentős változtatásokat tartalmaz a területi együttműködés átfogó szerkezetét és a jövőbeni határokon átnyúló együttműködési programokat illetően.

Az első jelentős változás az együttműködési területek átalakítására irányuló bizottsági javaslat, többek között a határokon átnyúló együttműködés szárazföldi határokra való koncentrálása, illetve a tengeri határokon folytatott határokon átnyúló együttműködésnek egy kibővített transznacionális és tengeri együttműködési elemben történő integrálása révén. Az előadó úgy véli, hogy ez veszélybe sodorná a jelenlegi és jövőbeli tengeri határokon átnyúló programokat, különösen a Földközi-tenger térségében. Az Interreg célja az, hogy erős kapcsolatokat alakítson ki és megerősítse a partnerségeket a szomszédos országok között, amelyek közös szárazföldi vagy tengeri határszakasszal rendelkeznek. Ez különösen fontos a Földközi-tenger térségében megvalósítandó programok esetében, ahol a partnerországok és stabilitásuk érdekében eszközölt beruházás egyszersmind az Európai Unió biztonságába és stabilitásába való befektetést is jelent. Az előadó ezért módosításokat javasol a határokon átnyúló tengeri együttműködési programok visszaállítása érdekében, még abban az esetben is, ha nincs állandó összeköttetés a tengeren keresztül, és ennek megfelelően szorgalmazza az előirányzatok 1. alkotóelem javára történő átalakítását.

Az Interreg rendelet tervezete által előterjesztett második lényeges változás a tagállamok közötti belső együttműködésre, valamint az uniós tagállamok és a nem uniós országok közötti együttműködésre vonatkozó közös szabályrendszer alkalmazására irányuló javaslat. Ennek megfelelően az Interreg rendelet által létrehozandó szabályok érintik majd az EU külső finanszírozási eszközei, például a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI) és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) által finanszírozott határokon átnyúló együttműködési programokat.

Ez jelentős változást jelent a jelenlegi 2014–2020 közötti időszakhoz képest, amikor a határokon átnyúló külső együttműködési programokat egyedi végrehajtási rendeletek szabályozzák. Az előadó azt javasolja, hogy minden olyan esetben, amikor külső finanszírozási eszközöket használnak fel az Interreg programok társfinanszírozására, azok célkitűzéseit és prioritásait – a vonatkozó rendeletekben meghatározottak szerint – teljes mértékben vegyék figyelembe és kifejezetten említsék meg az Interreg rendeletben.

Az Interreg rendelet tervezete már meghatározza az IPA III és az NDICI pénzügyi keretének az Interreg programok számára nyújtandó részét. A nagyobb rugalmasság érdekében az előadó azt javasolja, hogy töröljék a számadatokat, és helyettük hivatkozzanak az IPA III és az NDCI rendeletekre, azt várva, hogy az említett rendeletek meghatározzák majd a rendelkezésre álló mozgásteret.

Bár a különböző alapok közötti szinergiák egyszerűsítésére és maximalizálására irányuló erőfeszítések üdvözlendők, az előadó úgy véli, hogy a külső finanszírozási eszközök fő céljait nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ezért módosításokat javasol e tekintetben, amelyek kimondják, hogy az Interreg rendelet szerinti határokon átnyúló külső együttműködésnek ki kell egészítenie az előcsatlakozási és szomszédsági eszközök által lefedett határokon átnyúló együttműködési programokat. Az IPA támogatásnak folytatnia kell az IPA kedvezményezettek támogatását a regionális, a makroregionális és a határokon átnyúló együttműködés, illetve területfejlesztés előmozdítására tett erőfeszítéseikben, többek között az Unió makroregionális stratégiáinak végrehajtása révén. Az NDICI támogatás tekintetében az EU-nak különleges kapcsolatokat kell kiépítenie a vele szomszédos országokkal a jólét és a jószomszédi viszonyok egy olyan térségének létrehozása céljából, amely az Unió külső fellépésének célkitűzéseire és elveire épül.

Az előadó fenntartja azt is, hogy a partnerországok bevonása esetén rugalmasabbá kell tenni a programdokumentumok benyújtását, mivel a tapasztalatok szerint több időre van szükségük, minthogy eljárásaik nem egyenértékűek az uniós tagállamok eljárásaival.

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 176. cikke úgy rendelkezik, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: az ERFA) rendeltetése, hogy elősegítse az Unión belüli legjelentősebb regionális egyenlőtlenségek orvoslását. E cikk, valamint az EUMSZ 174. cikkének második és harmadik bekezdése értelmében az ERFA feladata, hogy hozzájáruljon a különböző régiók fejlettségi szintje közötti különbözőségek csökkentéséhez, és csökkentse a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók elmaradottságát, amelyek között különös figyelmet kell szentelni bizonyos kategóriákba tartozó régióknak, amelyek között a határokon átnyúló régiók kifejezetten fel vannak tüntetve.

(1)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 176. cikke úgy rendelkezik, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: az ERFA) rendeltetése, hogy elősegítse az Unión belüli legjelentősebb regionális egyenlőtlenségek orvoslását. Az EUMSZ fenti cikke és 174. cikkének második és harmadik bekezdése alapján az ERFA-nak hozzá kell járulnia a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségeknek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentéséhez, amelyek közül kiemelt figyelemmel kell kezelni a régiók bizonyos kategóriáit, köztük a vidéki térségeket, az ipari átalakulás által érintett térségeket és az olyan súlyos és állandó természeti vagy demográfiai hátrányban lévő régiókat, mint a legészakibb, rendkívül gyéren lakott régiók, valamint a szigeti, a határon átnyúló és a hegyvidéki régiók.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (EU) xx/xx európai parlamenti és tanácsi [új CPR] rendelet21 közös rendelkezéseket állapít meg az ERFA-ra és bizonyos más alapokra vonatkozóan, az (EU) xx/xx európai parlamenti és tanácsi [új ERFA] rendelet22 pedig az ERFA támogatás egyedi célkitűzéseire és hatályára vonatkozó rendelkezéseket állapít meg. Az európai területi együttműködési célkitűzéssel (Interreg) kapcsolatban – amelynek keretében egy vagy több tagállam határokon átnyúló együttműködése valósul meg – egyedi rendelkezések elfogadása vált szükségessé a hatékony programozás tekintetében, amely magában foglalja a technikai segítségnyújtásra, a nyomon követésre, az értékelésre, a kommunikációra, az elszámolhatóságra, az irányításra és ellenőrzésre, valamint a pénzügyi irányításra vonatkozó rendelkezéseket.

(2)  Az (EU) xx/xx európai parlamenti és tanácsi [új CPR] rendelet21 közös rendelkezéseket állapít meg az ERFA-ra és bizonyos más alapokra vonatkozóan, az (EU) xx/xx európai parlamenti és tanácsi [új ERFA] rendelet22 pedig az ERFA támogatás egyedi célkitűzéseire és hatályára vonatkozó rendelkezéseket állapít meg. Az európai területi együttműködési célkitűzéssel (Interreg) kapcsolatban – amelynek keretében egy vagy több tagállam, és az Unión kívül található egy vagy több állam vagy más területi egység határokon átnyúló együttműködése valósul meg – egyedi rendelkezések elfogadása vált szükségessé a hatékony programozás tekintetében, amely magában foglalja a technikai segítségnyújtásra, a nyomon követésre, az értékelésre, a kommunikációra, az elszámolhatóságra, az irányításra és ellenőrzésre, valamint a pénzügyi irányításra vonatkozó rendelkezéseket.

__________________

__________________

21Hivatkozás:

21[Hivatkozás]

22[Hivatkozás]

22[Hivatkozás]

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Annak érdekében, hogy az ERFA különböző szinteken támogassa az Unió területének harmonikus fejlődését, az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) keretében kell támogatnia a határokon átnyúló együttműködést, a transznacionális együttműködést, a tengeri együttműködést, a legkülső régiók együttműködését és az interregionális együttműködést.

(3)  A jólét előmozdítása céljából, valamint annak érdekében, hogy az ERFA különböző szinteken támogassa az Unió területének harmonikus fejlődését, az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) keretében kell támogatnia a határokon átnyúló együttműködést, a transznacionális együttműködést, a legkülső régiók együttműködését és az interregionális együttműködést.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A határokon átnyúló együttműködés elemének a határrégiókban közösen meghatározott közös kihívások leküzdését kell megcéloznia, és ki kell aknáznia a határ menti területekben rejlő kiaknázatlan növekedési lehetőségeket, a Bizottság „A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban” című közleményének23 („Határrégiókról szóló közlemény”) megfelelően. Következésképpen a határokon átnyúló elemnek a szárazföldi határokon történő együttműködésre kell korlátozódnia, a tengeri határokon történő együttműködést pedig a transznacionális elembe kell beépíteni.

(4)  A határokon átnyúló együttműködés elemének a szárazföldi vagy tengeri határrégiókban közösen meghatározott közös kihívások leküzdését kell megcéloznia, és ki kell aknáznia a határ menti területekben rejlő kiaknázatlan növekedési lehetőségeket. Következésképpen a határokon átnyúló elemnek tartalmaznia kell a szárazföldi vagy tengeri határokon történő együttműködést, a határokon átnyúló együttműködésnek pedig támogatnia kell a szárazföldi és tengeri határok mentén található régiókat.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A határokon átnyúló elemnek is egy vagy több tagállam és egy vagy több, az Unión kívüli ország vagy egyéb terület közötti együttműködésre kell vonatkoznia. A belső és külső határokon átnyúló együttműködésnek a jelen rendelet keretében történő szabályozása a vonatkozó rendelkezések jelentős egyszerűsítését és észszerűsítését kell, hogy eredményezze a tagállamok programhatóságai, valamint az Unión kívüli partnerhatóságok és kedvezményezettek számára a 2014–2020 közötti programozási időszakhoz képest.

(5)  A határokon átnyúló elemnek is egy vagy több tagállam és egy vagy több harmadik ország közötti együttműködésre kell vonatkoznia. A belső és külső határokon átnyúló együttműködésnek a jelen rendelet keretében történő szabályozása a vonatkozó rendelkezések jelentős egyszerűsítését és észszerűsítését kell, hogy eredményezze a tagállamok programhatóságai, valamint az Unión kívüli partnerhatóságok és kedvezményezettek számára a 2014–2020 közötti programozási időszakhoz képest.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az e rendelet szerinti határokon átnyúló külső együttműködés semmiképpen sem helyettesíti az (EU) .../... [IPA III rendelet] és az (EU) .../... [NDICI rendelet] rendeletek hatálya alá tartozó határokon átnyúló együttműködési programokat, hanem kiegészíti azokat, és különösen a kedvezményezettek annak érdekében tett erőfeszítéseit, hogy előmozdítsák a regionális, makroregionális és határokon átnyúló együttműködést.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Meg kell határozni a támogatható régiók és térségek kijelölésének objektív kritériumait. E célból indokolt, hogy az uniós szinten támogatható régiók és térségek azonosítása az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet26 által megállapított régiók közös osztályozási rendszerén alapuljon.

(9)  Meg kell határozni a támogatható régiók és térségek kijelölésének objektív kritériumait. E célból indokolt, hogy az uniós szinten támogatható régiók és térségek azonosítása az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet26 által megállapított régiók közös osztályozási rendszerén alapuljon. A harmadik országok részvételével megvalósuló Interreg programok esetében, NUTS-osztályozás hiányában azokkal egyenértékű területek támogathatók az (EU) .../... [IPA III rendelet] és az (EU) .../... [NDICI rendelet] rendeletek keretében.

__________________

__________________

26Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.)

26 Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.)

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Továbbra is támogatni kell, vagy – ahol szükséges, ki kell alakítani – az együttműködés valamennyi dimenzióját az Unióval szomszédos harmadik országokkal, mivel az ilyen együttműködés fontos regionális fejlesztéspolitikai eszköz, és annak a harmadik országgal határos tagállamok régiói számára haszonnal kell járnia. Ennek érdekében az ERFA-nak és az Unió külső finanszírozási eszközeinek, az IPA27-nak, az NDICI28-nek és a TOTP29-nek támogatnia kell a határokon átnyúló együttműködés, a transznacionális együttműködés és a tengeri együttműködés, a legkülső régiók együttműködése és az interregionális együttműködés programjait. Az ERFA-tól és az Unió külső finanszírozási eszközeitől származó támogatásnak a kölcsönösségen és az arányosságon kell alapulnia. Azonban az IPA III-CBC és a NDICI-CBC esetében az ERFA támogatást legalább egyenértékű összegekkel ki kell egészíteni az IPA III-CBC és a NDICI-CBC keretében, a vonatkozó jogi aktusban meghatározott legnagyobb összegtől függően, azaz az IPA III keretében a pénzügyi keretösszeg 3 %-áig, és a NDICI 4. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti Szomszédsági földrajzi program pénzügyi keretösszegének 4 %-áig.

(10)  Továbbra is támogatni kell, vagy – ahol szükséges, ki kell alakítani – az együttműködés valamennyi dimenzióját az Unióval szomszédos harmadik országokkal, mivel az ilyen együttműködés fontos regionális fejlesztéspolitikai eszköz, és annak a harmadik országgal határos tagállamok régiói számára haszonnal kell járnia. Ennek érdekében az ERFA-nak és az Unió külső finanszírozási eszközeinek, az IPA27-nak, az NDICI28-nek és a TOTP29-nek támogatnia kell a határokon átnyúló együttműködés, a transznacionális együttműködés, a legkülső régiók együttműködése és az interregionális együttműködés programjait. Az ERFA-tól és az Unió külső finanszírozási eszközeitől származó támogatásnak a kölcsönösségen és az arányosságon kell alapulnia. Azonban az IPA III-CBC és a NDICI-CBC esetében az ERFA támogatást legalább egyenértékű összegekkel ki kell egészíteni az IPA III-CBC és a NDICI-CBC keretében, a vonatkozó jogi aktus rendelkezéseiben, vagyis az (EU) .../... európai parlamenti és tanácsi rendelet [IPA III rendelet] [9.] cikkében és az (EU) .../... európai parlamenti és tanácsi rendelet [NDICI rendelet] [18.] cikkében meghatározott legnagyobb összegtől függően.

__________________

__________________

27(EU) xx/xx rendelet az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról (HL L xx., y. o.)

27 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) /… rendelete (…) az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról (HLLxx, y.o.).

28(EU) xx/xx rendelet a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról (HL L xx., y. o.)

28 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) /… rendelete (…) a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról (HLLxx, y.o.).

29A Tanács (EU) xx/xx határozata a tengerentúli országoknak és területeknek az Európai Unióval való társulásáról, amely magában foglalja egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokat (HL L xx., y. o.).

29A Tanács (EU) xx/xx határozata a tengerentúli országoknak és területeknek az Európai Unióval való társulásáról, amely magában foglalja egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokat (HL L xx., y. o.).

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az IPA III támogatásnak főleg arra kell összpontosítania, hogy segítse az IPA kedvezményezettjeit a demokratikus intézmények és a jogállamiság megerősítésében, az igazságszolgáltatási és a közigazgatási rendszer reformjában, az alapvető jogok tiszteletben tartásában, valamint a nemek közötti egyenlőség, a tolerancia, a társadalmi befogadás és a megkülönböztetésmentesség előmozdításában. Az IPA támogatásnak folytatnia kell az IPA kedvezményezettek támogatását a regionális, a makroregionális és a határokon átnyúló együttműködés, illetve területfejlesztés előmozdítására tett erőfeszítéseikben, többek között az Unió makroregionális stratégiáinak végrehajtása révén. Továbbá az IPA támogatásnak foglalkoznia kell a biztonsággal, a migrációval és a határigazgatással, biztosítva a nemzetközi védelemhez való hozzáférést, megosztva a releváns információt, fokozva a határellenőrzést, és közös erőfeszítéseket téve az illegális migráció és a migránscsempészés elleni küzdelemben.

(11)  Az IPA támogatásnak folytatnia kell az IPA kedvezményezettek támogatását a regionális, a makroregionális és a határokon átnyúló együttműködés, illetve területfejlesztés előmozdítására tett erőfeszítéseikben, többek között az Unió makroregionális stratégiáinak végrehajtása révén, valamint továbbra is törekednie kell az IPA rendelet [IPA III] [3.] cikkében, illetve II. és III. mellékletében meghatározott célkitűzések és prioritások megvalósítására.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az NDICI támogatás tekintetében az Uniónak a vele szomszédos országokkal különleges kapcsolatokat kell kiépíteni a jólét és a jószomszédi viszonyok egy olyan térségének a létrehozása céljából, amely az Unió értékeire épül, és amelyet az együttműködésen alapuló szoros és békés kapcsolatok jellemeznek. Ennek a rendeletnek és az NDICI-nek ezért támogatnia kell az érintett makroregionális stratégiák belső és külső aspektusait. Ezek a kezdeményezések nagy stratégiai fontossággal bírnak, és érdembeli politikai keretet biztosítanak a partnerországokkal kialakított, illetve a partnerországok közötti kapcsolatok elmélyítéséhez a kölcsönös elszámoltathatóság, valamint a megosztott szerep- illetve felelősségvállalás elve alapján.

(12)  Az NDICI támogatás tekintetében az Uniónak a vele szomszédos országokkal különleges kapcsolatokat kell kiépíteni a jólét és a jószomszédi viszonyok egy olyan térségének a létrehozása céljából, amely az Unió külső fellépésének az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikke (5) bekezdésében, 8. és 21. cikkében, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 208. cikkében rögzített célkitűzéseire és elveire épül, különösen a demokrácia, a jogállamiság, illetve az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása elveire, amelyek az EU alapját képezik, a partnerországokkal és -régiókkal folytatott párbeszéd és együttműködés révén. Ennek a rendeletnek és az NDICI-nek ezért támogatnia kell az érintett makroregionális stratégiák belső és külső aspektusait, valamint továbbra is törekednie kell a NDICI rendelet [3.] cikkében, illetve II. és III. mellékletében meghatározott célkitűzések és prioritások megvalósítására Ezek a kezdeményezések nagy stratégiai fontossággal bírnak, és érdembeli politikai keretet biztosítanak a partnerországokkal kialakított, illetve a partnerországok közötti kapcsolatok elmélyítéséhez a kölcsönös elszámoltathatóság, valamint a megosztott szerep- illetve felelősségvállalás elve alapján.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Meg kell határozni az Interreg egyes elemeihez hozzárendelt erőforrásokat, beleértve az egyes tagállamok részesedését a határokon átnyúló együttműködésre, a transznacionális együttműködésre és a tengeri együttműködésre, a legkülső régiókkal folytatott együttműködésre és az interregionális együttműködésre szánt globális összegekből, valamint a tagállamok rendelkezésére álló lehetőségeket az ezen elemek közötti rugalmasságot illetően. A 2014–2020 közötti programozási időszakhoz képest a határokon átnyúló együttműködés részesedését csökkenteni kell, míg a transznacionális együttműködés és a tengeri együttműködés részesedését növelni kell a tengeri együttműködés integrálása miatt, és létre kell hozni egy új, a legkülső régiók együttműködésére vonatkozó elemet.

(15)  Meg kell határozni az Interreg egyes elemeihez hozzárendelt erőforrásokat, beleértve az egyes tagállamok részesedését a határokon átnyúló együttműködésre, a transznacionális együttműködésre és a tengeri együttműködésre, a legkülső régiókkal folytatott együttműködésre és az interregionális együttműködésre szánt globális összegekből, valamint a tagállamok rendelkezésére álló lehetőségeket az ezen elemek közötti rugalmasságot illetően.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az egynél több tagállam bevonása és az ebből következő magasabb igazgatási költségek – különösen az ellenőrzések és a fordítás költségei – miatt a technikai segítségnyújtási költségek felső határának megállapításakor magasabb összeget kell kijelölni, mint a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés esetében. A magasabb igazgatási költségek ellensúlyozására a tagállamokat ösztönözni kell a közös projektek végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentésére, ahol csak lehetséges. Továbbá a korlátozott uniós támogatású Interreg–programoknak vagy a külső határokon átnyúló együttműködési programoknak bizonyos minimális összegű technikai segítségnyújtási összeget kell kapniuk a hatékony technikai segítségnyújtási tevékenységek elégséges finanszírozása érdekében.

(24)  Az egynél több tagállam és egy vagy több harmadik ország bevonása és az ebből következő magasabb igazgatási költségek – különösen az ellenőrzések és a fordítás költségei – miatt a technikai segítségnyújtási költségek felső határának megállapításakor magasabb összeget kell kijelölni, mint a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés esetében. A magasabb igazgatási költségek ellensúlyozására a tagállamokat ösztönözni kell a közös projektek végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentésére, ahol csak lehetséges. Továbbá a korlátozott uniós támogatású Interreg–programoknak vagy a külső határokon átnyúló együttműködési programoknak bizonyos minimális összegű technikai segítségnyújtási összeget kell kapniuk a hatékony technikai segítségnyújtási tevékenységek elégséges finanszírozása érdekében.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  Az Interreg programok elfogadására vagy módosítására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Azonban a külső határokon átnyúló együttműködési programoknak adott esetben be kell tartaniuk az (EU) [IPA III] rendelet és az (EU) [NDICI] rendelet szerint kialakított bizottsági eljárásokat a programokat jóváhagyó első döntés tekintetében.

(35)   A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az Interreg programok többéves stratégiai dokumentum révén történő módosításainak elfogadása céljából. Azonban a külső határokon átnyúló együttműködési programoknak adott esetben be kell tartaniuk az (EU) [IPA III] rendelet és az (EU) [NDICI] rendelet szerint kialakított eljárásokat a programokat jóváhagyó első döntés tekintetében.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  belső határokon átnyúló együttműködés két vagy több tagállam szomszédos szárazföldi határrégiói között, vagy legalább egy tagállam és a 4. cikk (3) bekezdésében felsorolt egy vagy több harmadik ország szomszédos szárazföldi határrégiói között; vagy

a)  belső határokon átnyúló együttműködés két vagy több tagállam szomszédos szárazföldi vagy tengeri határrégiói között, vagy legalább egy tagállam és a 4. cikk (3) bekezdésében felsorolt egy vagy több harmadik ország szomszédos szárazföldi vagy tengeri határrégiói között; vagy

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  külső határokon átnyúló együttműködés legalább egy tagállam és a következők közül egy vagy több entitás szomszédos szárazföldi határrégiói között:

b)  külső határokon átnyúló együttműködés legalább egy tagállam és a következők közül egy vagy több entitás szomszédos szárazföldi vagy tengeri határrégiói között:

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  transznacionális együttműködés és tengeri együttműködés nagyobb transznacionális területeken vagy tengeri medencék körül, amely nemzeti, regionális és helyi programpartnereket érint tagállamokban, harmadik országokban és partnerországokban és Grönlandon, egy magasabb fokú területi integráció elérése érdekében („2. elem”; csak transznacionális együttműködésre történő hivatkozásnál: „2A. elem”; csak tengeri együttműködésre történő hivatkozásnál: „2B. elem”);

(2)  transznacionális együttműködés nagyobb transznacionális területeken vagy tengeri medencék körül, amely nemzeti, regionális és helyi programpartnereket érint tagállamokban és Grönlandon, egy magasabb fokú területi integráció elérése érdekében;

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A határokon átnyúló együttműködés esetében az ERFA által támogatandó régióknak az Unió harmadik országokkal vagy partnerországokkal közös valamennyi belső és külső szárazföldi határa mentén található NUTS 3. szintű régióknak kell, hogy legyenek.

(1)  A határokon átnyúló együttműködés esetében az ERFA által támogatandó régióknak az Unió harmadik országokkal vagy partnerországokkal közös valamennyi belső és külső szárazföldi vagy tengeri határa mentén található NUTS 3. szintű régióknak kell lenniük.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Azok a tengeri határokon lévő régiók, amelyeket a tengeren keresztül állandó összeköttetés kapcsol össze, szintén támogatandók a határokon átnyúló együttműködés keretében.

(2)  Azok a tengeri határokon lévő régiók, amelyeket a tengeren keresztül állandó összeköttetés vagy egyéb, tartós kulturális, történelmi és közlekedési összeköttetés kapcsol össze, szintén támogatandók a határokon átnyúló együttműködés keretében.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A belső határokon átnyúló együttműködés Interreg programjai magukba foglalhatnak Norvégiában, Svájcban és az Egyesült Királyságban lévő olyan régiókat, amelyek megfelelnek a NUTS 3. szintű régióknak, valamint Liechtensteint, Andorrát és Monacót.

(3)  A belső határokon átnyúló együttműködés Interreg programjai magukba foglalhatnak Norvégiában, Svájcban és az Egyesült Királyságban lévő olyan régiókat, amelyek megfelelnek a NUTS 3. szintű régióknak, valamint Liechtensteint, Andorrát, Monacót és San Marinót.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A külső határokon átnyúló együttműködés esetében az IPA III vagy az NDICI által támogatandó régiók az adott partnerország NUTS 3. szintű régiói kell, hogy legyenek, vagy NUTS besorolás hiányában annak megfelelő területek tagállamok és az IPA III vagy az NDICI keretében támogatható partnerországok közötti valamennyi szárazföldi határ mentén.

(4)  A külső határokon átnyúló együttműködés esetében az IPA III vagy az NDICI által támogatandó régióknak az adott partnerország NUTS 3. szintű régióinak kell lenniük, vagy NUTS besorolás hiányában annak megfelelő területeknek a tagállamok és az IPA III vagy az NDICI keretében támogatható partnerországok közötti valamennyi szárazföldi vagy tengeri határ mentén.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A transznacionális és tengeri együttműködés esetében az ERFA által támogatandó régiók az Unió egybefüggő funkcionális területeket lefedő NUTS 2. szintű régiói kell, hogy legyenek, figyelembe véve adott esetben a makroregionális stratégiákat vagy a tengeri medencékre vonatkozó stratégiákat.

(1)  A transznacionális együttműködés esetében az ERFA által támogatandó régióknak az Unió funkcionális területeket lefedő NUTS 2. szintű régióinak kell lenniük, figyelembe véve adott esetben a makroregionális stratégiákat vagy a tengeri medencékre vonatkozó stratégiákat.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A transznacionális együttműködési és tengeri együttműködési Interreg programok a következőkre terjedhetnek ki:

A transznacionális együttműködési Interreg programok a következőkre terjedhetnek ki:

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) biztosított források a 2021–2027 közötti programozási időszak során az ERFA-ból, az ESZA+-ból és a Kohéziós Alapból költségvetési kötelezettségvállalásra rendelkezésre álló és az (EU) [új CPR] rendelet [102. cikkének (1) bekezdésében] meghatározott globális forrásokból 8 430 000 000 EUR-t tesznek ki.

(1)  Az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) biztosított források a 2021–2027 közötti programozási időszak során az ERFA-ból, az ESZA+-ból és a Kohéziós Alapból költségvetési kötelezettségvállalásra rendelkezésre álló és az (EU) [új CPR] rendelet [102. cikkének (1) bekezdésében] meghatározott globális forrásokból xx xxx xxx xxx EUR-t tesznek ki.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Mindegyik tagállam az 1., 2. és 3. elem mindegyikére vonatkozó pénzügyi allokációjának legfeljebb 15 %-át csoportosíthatja át ezen elemek valamelyikéről egy vagy több másik elemre.

(4)  Mindegyik tagállam az 1., 2. és 3. elem mindegyikére vonatkozó pénzügyi allokációjának legfeljebb 20%-át csoportosíthatja át ezen elemek valamelyikéről egy vagy több másik elemre.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottságnak végrehajtási jogi aktust kell elfogadnia, amely rögzíti a többéves stratégiai dokumentumot az ERFA és az NDICI vagy az IPA III által támogatott külső határokon átnyúló Interreg programok tekintetében. Ezt a végrehajtási jogi aktust a 63. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A Bizottságnak felhatalmazáson alapuló jogi aktust kell elfogadnia, amely rögzíti a többéves stratégiai dokumentumot az ERFA és az NDICI vagy az IPA III által támogatott külső határokon átnyúló Interreg programok tekintetében.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ERFA és az NDICI által támogatott Interreg programok tekintetében e végrehajtási jogi aktus tartalmazza az (EU) [NDICI] rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott elemeket.

Az ERFA és az NDICI által támogatott Interreg programok tekintetében e felhatalmazáson alapuló jogi aktus tartalmazza az (EU) [NDICI] rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott elemeket.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egyéni külső határokon átnyúló Interreg programok számára ERFA támogatást kell nyújtani, feltéve, hogy az IPA III CBC és a NDICI CBC egyenértékű összegeket nyújt az érintett stratégiai programozási dokumentum keretében. Ez a megegyezőség az IPA III vagy az NDICI jogalkotási aktusban meghatározott maximális összegig érvényes.

Az egyéni külső határokon átnyúló Interreg programok számára ERFA támogatást kell nyújtani, feltéve, hogy az IPA III CBC és a NDICI CBC legalább egyenértékű összegeket nyújt az érintett stratégiai programozási dokumentum keretében. Ez a hozzájárulás az IPA III vagy az NDICI jogalkotási aktusban meghatározott maximális összegig érvényes.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 2022-ben és 2023-ban az ERFA által a külső határokon átnyúló Interreg programokhoz nyújtott azon éves hozzájárulást, amelyre a Bizottsághoz az adott év március 31-ig nem nyújtottak be programot, és amelyet a külső Interreg programok ugyanazon kategóriájában benyújtott másik program céljára nem osztottak ki, azoknak a belső határokon átnyúló Interreg programoknak kell nyújtani, amelyekben az érintett tagállam részt vesz vagy az érintett tagállamok részt vesznek.

(1)  A 2022-ben és 2023-ban az ERFA által a külső határokon átnyúló Interreg programokhoz nyújtott azon éves hozzájárulást, amelyre a Bizottsághoz az adott év április 30-ig nem nyújtottak be programot, és amelyet a külső Interreg programok ugyanazon kategóriájában benyújtott másik program céljára nem osztottak ki, azoknak a belső határokon átnyúló Interreg programoknak kell nyújtani, amelyekben az érintett tagállam részt vesz vagy az érintett tagállamok részt vesznek.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha 2024. március 31-re még mindig vannak olyan külső határokon átnyúló Interreg programok, amelyeket nem nyújtottak be a Bizottsághoz, akkor az ezekhez a programokhoz a 2027-ig hátralévő évekre nyújtott, a 9. cikk (5) bekezdésében hivatkozott teljes ERFA hozzájárulást, amelyet nem osztottak ki az IPA III CBC, illetve az NDICI CBC által is támogatott más külső határokon átnyúló Interreg programra, azoknak a belső határokon átnyúló Interreg programoknak kell nyújtani, amelyekben az érintett tagállam részt vesz vagy az érintett tagállamok részt vesznek.

(2)  Ha 2024. április 30-ra még mindig vannak olyan külső határokon átnyúló Interreg programok, amelyeket nem nyújtottak be a Bizottsághoz, akkor az ezekhez a programokhoz a 2027-ig hátralévő évekre nyújtott, a 9. cikk (5) bekezdésében hivatkozott teljes ERFA hozzájárulást, amelyet nem osztottak ki az IPA III CBC, illetve az NDICI CBC által is támogatott más külső határokon átnyúló Interreg programra, azoknak a belső határokon átnyúló Interreg programoknak kell nyújtani, amelyekben az érintett tagállam részt vesz vagy az érintett tagállamok részt vesznek.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ilyen esetben az (1) bekezdésben említett ERFA-ból nyújtott hozzájárulás még le nem kötött vagy az ugyanazon költségvetési évben lekötött, majd teljes egészében vagy részben felszabadított éves részleteinek megfelelő azon összeget, amelyet nem osztottak ki az IPA III CBC, illetve az NDICI CBC által is támogatott másik külső határokon átnyúló Interreg program céljára, azoknak a belső határokon átnyúló Interreg programoknak kell nyújtani, amelyekben az adott tagállam részt vesz vagy az adott tagállamok részt vesznek.

Ilyen esetben az (1) bekezdésben említett ERFA-ból nyújtott hozzájárulás még le nem kötött vagy az ugyanazon költségvetési évben lekötött, majd teljes egészében vagy részben felszabadított éves részleteinek megfelelő azon összeget, amelyet nem osztottak ki az IPA III CBC, illetve az NDICI CBC által is támogatott másik külső határokon átnyúló Interreg program céljára, azoknak a belső határokon átnyúló Interreg programoknak vagy transznacionális együttműködési programoknak kell nyújtani, amelyekben az adott tagállam részt vesz vagy az adott tagállamok részt vesznek.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A társfinanszírozási arány az egyes Interreg programok szintjén nem lehet magasabb, mint 70 %, kivéve, ha az Interreg programok külső határokon átnyúló vagy 3. eleme tekintetében az (EU) [IPA III], (EU) [NDICI] rendeletek, illetve az (EU) [TOTP] tanácsi határozat, vagy ezek keretében elfogadott más jogi aktus magasabb százalékot ír elő.

(1) A társfinanszírozási arány az egyes Interreg programok szintjén nem lehet magasabb, mint 75%, kivéve, ha az Interreg programok külső határokon átnyúló vagy 3. eleme tekintetében az (EU) [IPA III], (EU) [NDICI] rendeletek, illetve az (EU) [TOTP] tanácsi határozat, vagy ezek keretében elfogadott más jogi aktus magasabb százalékot ír elő.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a határokon átnyúló interkulturális párbeszéd előmozdítása kulturális együttműködési projekteken, közös alkotáson, emberek közötti kapcsolatokon és társadalmi vitán, valamint a közös kulturális és nyelvi örökség megőrzésének és kezelésének támogatásán keresztül;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az 1. és 2B. elemű Interreg programok keretében:

a)  az 1. és 2. elemű Interreg programok keretében:

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a hatékony közigazgatás bővítése a jogi és adminisztratív együttműködés, valamint az állampolgárok és intézmények közötti együttműködés elősegítésével, különösen a határrégiókban lévő jogi és egyéb akadályok feloldása céljából;

ii.  a hatékony közigazgatás bővítése a jogi és adminisztratív együttműködés, valamint az állampolgárok, a civil társadalmi szereplők és intézmények közötti együttműködés elősegítésével, különösen a határrégiókban lévő jogi és egyéb akadályok feloldása céljából;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés – a pont – -ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iia.  az Unió biztonságának fokozása, beleértve a katonai mobilitást;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az Interreg-alapok által támogatott, külső határokon átnyúló, valamint a 2. és 3. elemű Interreg programok keretében, az a) és b) pontokon túlmenően: kölcsönös bizalomépítés, különösen az emberek közötti fellépések ösztönzésével, a fenntartható demokrácia kiterjesztésével, valamint a civil társadalom szereplőinek és a folyamatok reformjában és a demokratikus átmenetben betöltött szerepüknek a támogatásával;

c)  az Interreg-alapok által támogatott, külső határokon átnyúló, valamint a 2. és 3. elemű Interreg programok keretében, az a) és b) pontokon túlmenően: kölcsönös bizalomépítés és a megbékélés előmozdítása, különösen az emberek közötti fellépések ösztönzésével, a fenntartható demokrácia kiterjesztésével, valamint a független médiának és a civil társadalom szereplőinek és a folyamatok reformjában és a demokratikus átmenetben betöltött szerepüknek a támogatásával;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A külső határokon átnyúló, valamint a 2. és 3. elemű Interreg programok keretében az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközeinek hozzá kell járulniuk a „biztonságosabb és veszélytelenebb Európa” elnevezésű külső Interreg-specifikus célkitűzéshez, különösen a határátkelés igazgatásának területén, valamint a mobilitás és a migráció kezelésének területén, beleértve a migránsok védelmét.

(5)  A külső határokon átnyúló, valamint a 2. és 3. elemű Interreg programok keretében az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközeinek hozzá kell járulniuk a „biztonságosabb és veszélytelenebb Európa” elnevezésű külső Interreg-specifikus célkitűzéshez, különösen a határátkelés igazgatásának területén, valamint a mobilitás és a migráció kezelésének területén, beleértve a migránsok védelmét. Amennyiben a külső finanszírozási eszközökből származó pénzeszközöket Interreg programok támogatására használják fel, a vonatkozó eszközökkel kapcsolatos, az adott [IPA], [NDICI] és [TOTP] rendeletben meghatározott célkitűzések is alkalmazandók.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az európai területi együttműködés célkitűzés (Interreg) megosztott irányítású Interreg programok révén lesz végrehajtva a 3. elem kivételével, amely teljes egészében vagy részben közvetett vagy közvetett irányítás alatt is végrehajtható, illetve az 5. elem kivételével, amelyet közvetett irányítás alatt kell végrehajtani.

(1)  Az európai területi együttműködés célkitűzés (Interreg) megosztott irányítású Interreg programok révén lesz végrehajtva a 3. elem kivételével, amely teljes egészében vagy részben közvetett vagy közvetett irányítás alatt is végrehajtható.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ugyanakkor a támogatást az Unió külső finanszírozási eszközéből biztosító Interreg programot a leendő irányító hatóság szerinti tagállamnak hat hónapon belül kell azt követően benyújtania, hogy a Bizottság elfogadta az érintett stratégiai programozási dokumentumot a 10. cikk (1) bekezdése, vagy – amennyiben szükséges – az Unió egy vagy több külső finanszírozási eszközét a vonatkozó alap-jogiaktus szerint.

Ugyanakkor a támogatást az Unió külső finanszírozási eszközéből biztosító Interreg programot a leendő irányító hatóság szerinti tagállamnak kilenc hónapon belül kell azt követően benyújtania, hogy a Bizottság elfogadta az érintett stratégiai programozási dokumentumot a 10. cikk (1) bekezdése, vagy – amennyiben szükséges – az Unió egy vagy több külső finanszírozási eszközét a vonatkozó alap-jogiaktus szerint.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egyes prioritások egységes politikai célkitűzéseknek vagy – adott esetben – egy vagy több Interreg-specifikus célkitűzésnek, illetve technikai segítségnyújtásnak felelnek meg. Az egyes prioritások egységes politikai célkitűzéseknek vagy – adott esetben – egy vagy több Interreg-specifikus célkitűzésnek, illetve technikai segítségnyújtásnak felelnek meg. Egynél több prioritás felelhet meg ugyanannak a politikai vagy Interreg-specifikus célkitűzésnek.

Az egyes prioritások egységes politikai célkitűzéseknek vagy – adott esetben – egy vagy több Interreg-specifikus célkitűzésnek, illetve technikai segítségnyújtásnak felelnek meg. Az egyes prioritások egységes politikai célkitűzéseknek vagy – adott esetben – egy vagy több Interreg-specifikus célkitűzésnek, illetve technikai segítségnyújtásnak felelnek meg. Egynél több prioritás felelhet meg ugyanannak a politikai vagy Interreg-specifikus célkitűzésnek. Amennyiben a külső finanszírozási eszközökből származó pénzeszközöket Interreg programok támogatására használják fel, a vonatkozó eszközökkel kapcsolatos, az adott [IPA], [NDICI] és [TOTP] rendeletben meghatározott prioritások is alkalmazandók.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  lefekteti a közös titkárság felállítására vonatkozó eljárást;

b)  meghatározza a közös titkárság felállítására, és adott esetben a tagállamok vagy a harmadik országok igazgatási struktúráinak támogatására vonatkozó eljárást;

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A műveletek kiválasztásakor a monitoringbizottságnak vagy – adott esetben – az irányító bizottságnak olyan kritériumokat és eljárásokat kell megállapítania és alkalmaznia, amelyek megkülönböztetésmentesek és átláthatóak, biztosítják a nemek közötti egyenlőséget, és figyelembe veszik az Európai Unió Alapjogi Chartáját, valamint a fenntartható fejlődés és az Unió környezetvédelmi politikájának irányelvét az EUMSZ 11. cikke és a 191. cikkének (1) bekezdése szerint.

A műveletek kiválasztásakor a monitoringbizottságnak vagy – adott esetben – az irányító bizottságnak olyan kritériumokat és eljárásokat kell megállapítania és alkalmaznia, amelyek megkülönböztetésmentesek és átláthatóak, biztosítják a nemek közötti egyenlőséget, és figyelembe veszik az Európai Unió Alapjogi Chartáját, az emberi jogok európai egyezményét, valamint a fenntartható fejlődés és az Unió környezetvédelmi politikájának irányelvét az EUMSZ 11. cikke és a 191. cikkének (1) bekezdése szerint.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja)  Annak biztosítása, hogy a kiválasztott műveletek olyan kritériumokat és eljárásokat állapítanak meg és alkalmaznak, amelyek megkülönböztetésmentesek, biztosítják a nemek közötti egyenlőséget, és figyelembe veszik az Európai Unió Alapjogi Chartáját, az emberi jogok európai egyezményét, valamint a fenntartható fejlődés és az Unió környezetvédelmi politikájának irányelvét az EUMSZ 11. cikke és a 191. cikkének (1) bekezdése szerint.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Interreg-művelet végrehajtható egyetlen országban is, amennyiben a programterületre kifejtett hatást és az általa élvezett előnyöket a művelet alkalmazása során megállapítják.

(2)  Az Interreg-művelet végrehajtható egyetlen országban is, amennyiben a programra kifejtett, határokon átnyúló vagy transznacionális hatásokat és az általa élvezett előnyöket a művelet alkalmazása során megállapítják.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 3. elembe tartozó Interreg programok keretében végzett Interreg műveletek esetében a legkülső régiókból és harmadik országokból, partnerországokból vagy tengerentúli országokból vagy területekről származó partnereknek az első albekezdésben felsorolt négy dimenzió közül csak háromban kell együttműködniük.

A 3. elembe tartozó Interreg programok és külső határokon átnyúló programok keretében végzett Interreg műveletek esetében a legkülső régiókból és harmadik országokból, partnerországokból vagy tengerentúli országokból vagy területekről származó partnereknek az első albekezdésben felsorolt négy dimenzió közül csak háromban kell együttműködniük.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kisprojekt alap kedvezményezettje határokon átnyúló jogi személy vagy európai területi együttműködési csoportosulás.

(2)  A kisprojekt alap kedvezményezettje határokon átnyúló jogi személy, eurorégió, európai területi együttműködési csoportosulás vagy valamely országon belüli irányító hatóság vagy meglévő intézmény, a programban részt vevő országok vagy régiók közötti megállapodásnak megfelelően.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a program projektek megvalósítására vonatkozó és végrehajtási szabályai;

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (EU) [új CPR] rendelet [57–62.] cikkeiben, az (EU)[új ERDF] rendelet [4. és 6.] cikkeiben vagy az e fejezetben lefektetett elszámolhatósági szabályok sérelme nélkül, beleértve az azok alapján elfogadott jogi aktusokat, a részt vevő tagállamok és – adott esetben – harmadik országok, partnerországok és tengerentúli országok és területek a monitoringbizottság közös határozata alapján csak a fenti rendelkezések által nem lefedett költségkategóriák esetében állapít meg kiegészítő szabályokat a költségek elszámolhatóságáról az Interreg program esetében. Ezek a kiegészítő szabályok teljes egészében lefedik a programterületet.

Az (EU) [új CPR] rendelet [57–62.] cikkeiben, az (EU)[új ERDF] rendelet [4. és 6.] cikkeiben, az (EU) [IPA] rendelet [10.] cikkében, az (EU) [NDICI] rendelet [27.] cikkében vagy az e fejezetben lefektetett elszámolhatósági szabályok sérelme nélkül, beleértve az azok alapján elfogadott jogi aktusokat, a részt vevő tagállamok és – adott esetben – harmadik országok, partnerországok és tengerentúli országok és területek a monitoringbizottság közös határozata alapján csak a fenti rendelkezések által nem lefedett költségkategóriák esetében állapít meg kiegészítő szabályokat a költségek elszámolhatóságáról az Interreg program esetében. Ezek a kiegészítő szabályok teljes egészében lefedik a programterületet.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha azonban valamely Interreg program pályázati felhívás alapján választ ki műveleteket, ezeket a kiegészítő szabályokat az első pályázati felhívás közzététele előtt kell elfogadni. Minden más esetben ezeket a kiegészítő szabályokat az első műveletek kiválasztása előtt kell elfogadni.

Ha azonban valamely Interreg program pályázati felhívás alapján választ ki műveleteket, ezeket a kiegészítő szabályokat az egyes pályázati felhívások közzététele előtt kell elfogadni. Minden más esetben ezeket a kiegészítő szabályokat az első műveletek kiválasztása előtt kell elfogadni.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A 2B elem vagy az 1. elem alá tartozó Interreg program tekintetében – ahol az utóbbi heterogén fejlesztési kihívásokkal és igényekkel jellemző hosszú határszakaszokra terjed ki –, az Interreg programban részt vevő tagállamok és – adott esetben – harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok és területek alprogram területeket határozhatnak meg.

(5)  Az 1. elem alá tartozó Interreg program tekintetében – amennyiben ez heterogén fejlesztési kihívásokkal és igényekkel jellemző határszakaszokra terjed ki –, az Interreg programban részt vevő tagállamok és – adott esetben – harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok és területek alprogram területeket határozhatnak meg.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Amennyiben az irányító hatóság nem végez az egész programterületen az (EU) [új CPR] rendelet 68. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti ellenőrzéseket, minden egyes tagállam kijelöl egy szervezetet vagy egy személyt, amely vagy aki az adott területen belüli kedvezményezettek vonatkozásában felel az ilyen ellenőrzések elvégzéséért.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések

Hivatkozások

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

11.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

11.6.2018

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

5.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Fabio Massimo Castaldo

10.7.2018

Vizsgálat a bizottságban

8.10.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

47

4

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

47

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock, Eleni Theocharous

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

4

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

5

0

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (22.11.2018)

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

Vélemény előadója(*): Eleni Theocharous

(*)  Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

Az európai területi együttműködési kezdeményezés (Interreg) célja az Unión belüli tagállamok, illetve a tagállamok és harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok és területek (TOT) közötti együttműködés előmozdítása. A javasolt új rendelet a 2021 és 2027 közötti időszakban várhatóan egyszerűsíteni fogja az Unió határain átnyúló együttműködést. Ezzel párhuzamosan az Unió jövőbeli külső finanszírozási eszközei (többek között az NDICI és a TOTP) egyértelmű szabályok megállapítására törekszenek arra vonatkozóan, hogy forrásaik egy részét az Interreg programokra csoportosítsák át.

A DEVE előadója úgy véli, hogy a Fejlesztési Bizottság érdeke annak biztosítása, hogy a harmadik országok és a tengerentúli országok és területek hatékonyan részt vehessenek az Interreg programokban. A TOT-ok sajátos kihívásait és szükségleteit teljes mértékben figyelembe kell venni a programok kialakításakor.

Az előadó szeretné hangsúlyozni, hogy az Interreg hozzájárulhat a fenntartható fejlesztési célok megvalósításához és az éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez. A fejlesztési célú szakpolitikai koherenciát szintén teljes mértékben tiszteletben kell tartani, mivel az uniós politikák közötti koherencia elengedhetetlen a fenntartható fejlesztési célok eléréséhez.

MÓDOSÍTÁS:

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 208. cikkének (1) bekezdésére,

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Annak érdekében, hogy az ERFA különböző szinteken támogassa az Unió területének harmonikus fejlődését, az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) keretében kell támogatnia a határokon átnyúló együttműködést, a transznacionális együttműködést, a tengeri együttműködést, a legkülső régiók együttműködését és az interregionális együttműködést.

(3)  Annak érdekében, hogy az ERFA különböző szinteken támogassa az Unió területének harmonikus fejlődését, az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) keretében kell támogatnia a határokon átnyúló együttműködést, a transznacionális együttműködést, a tengeri együttműködést, a legkülső régiók együttműködését és az interregionális együttműködést. Figyelembe kell venni a többszintű kormányzás és a partnerség elvét, valamint támogatni kell a helyi alapú megközelítést, és meg kell erősíteni a megkülönböztetésmentesség elvét.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Interreg különböző elemeinek hozzá kell járulniuk a 2015. szeptemberben elfogadott fenntartható fejlesztési menetrendben 2030-ra vonatkozóan megfogalmazott fenntartható fejlesztési célok eléréséhez.

Indokolás

Az Interreg fenntartható fejlesztési célokhoz való hozzájárulását a preambulumbekezdésekben is meg kell említeni.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Az Interregnek továbbá hozzá kell járulnia az egyéb nemzetközi kötelezettségvállalások, például az éghajlatváltozásról szóló párizsi megállapodás (COP 21) teljesítéséhez is. Az Interreg az éghajlatváltozás kezelésének fontosságát tükrözve hozzájárul az éghajlati szempontok érvényesítéséhez és azon cél megvalósításához, hogy az Unió költségvetésében a kiadások legalább 25%-a járuljon hozzá az éghajlat-politikai célok eléréséhez.

Indokolás

A preambulumbekezdésekben utalni kell a Párizsi Megállapodásra, mivel az Interregnek hozzá kell járulnia az Unió éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseihez.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A határokon átnyúló együttműködés elemének a határrégiókban közösen meghatározott közös kihívások leküzdését kell megcéloznia, és ki kell aknáznia a határ menti területekben rejlő kiaknázatlan növekedési lehetőségeket, a Bizottság „A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban” című közleményének23 („Határrégiókról szóló közlemény”) megfelelően. Következésképpen a határokon átnyúló elemnek a szárazföldi határokon történő együttműködésre kell korlátozódnia, a tengeri határokon történő együttműködést pedig a transznacionális elembe kell beépíteni.

(4)  A határokon átnyúló együttműködés elemének a határrégiókban közösen meghatározott közös kihívások leküzdését kell megcéloznia, és ki kell aknáznia a határ menti területekben rejlő kiaknázatlan növekedési lehetőségeket, a Bizottság „A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban” című közleményének23 („Határrégiókról szóló közlemény”) megfelelően. Következésképpen a határokon átnyúló elemnek támogatnia kell a szárazföldi vagy a tengeri határok menti régiók közötti együttműködést.

_________________

_________________

23 A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban, COM(2017) 534 final, 2017.9.20.

23 A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban, COM(2017)0534, 2017.9.20.

Indokolás

A tengeri határok menti együttműködés új Interreg-szakaszba történő bevonása nem szolgálja az egyszerűsítést és a felhasználóbarátság növelését.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A transznacionális együttműködési és a tengeri együttműködési elem célja, hogy az Unió kohéziós politikájának prioritásaihoz kötődő integrált területi fejlesztést szolgáló fellépések útján erősítse az együttműködést, és magában kell foglalnia a tengeri határokon átnyúló együttműködést is. A transznacionális együttműködésnek ki kell terjednie az Unió kontinentális részének nagyobb területeire, míg a tengeri együttműködésnek a tengeri medencék körüli területeket kell lefednie, és integrálnia kell a tengeri határokon átnyúló együttműködést a 2014–2020 közötti programozási időszakban. A legnagyobb rugalmasságot kell biztosítani a korábbi tengeri határokon átnyúló együttműködés folytatásának egy nagyobb tengeri együttműködés keretében, különösen a lefedett terület, az együttműködés egyedi célkitűzéseinek és a projekt partnerség követelményeinek meghatározásával, valamint alprogramok és egyedi irányító bizottságok létrehozásával.

(6)  A transznacionális együttműködési és a tengeri együttműködési elem célja, hogy az Unió kohéziós politikájának prioritásaihoz kötődő integrált területi fejlesztést szolgáló fellépések útján erősítse az együttműködést. A transznacionális együttműködésnek ki kell terjednie az Unió kontinentális részének nagyobb területeire, míg a tengeri együttműködésnek a tengeri medencék körüli területeket kell lefednie. A legnagyobb rugalmasságot kell biztosítani a korábbi tengeri határokon átnyúló együttműködés folytatásának egy nagyobb tengeri együttműködés keretében, különösen a lefedett terület, az együttműködés egyedi célkitűzéseinek és a projekt partnerség követelményeinek meghatározásával, valamint alprogramok és egyedi irányító bizottságok létrehozásával.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A 2014–2020 közötti programozási időszakban a határokon átnyúló és transznacionális együttműködés terén a legkülső régiókban szerzett tapasztalat alapján, ahol mindkét elem kombinációja együttműködési területenként egyetlen programban történő kombinációja nem idézett elő elegendő egyszerűsítést a programhatóságok és a kedvezményezettek számára, ott egyedi legkülső régió elemet kell létrehozni ahhoz, hogy a legkülső régiók a leghatékonyabban és a legegyszerűbben működhessenek együtt a szomszédos országokkal és területekkel.

(7)  A 2014–2020 közötti programozási időszakban a határokon átnyúló és transznacionális együttműködés terén a legkülső régiókban szerzett tapasztalat alapján, ahol mindkét elem kombinációja együttműködési területenként egyetlen programban történő kombinációja nem idézett elő elegendő egyszerűsítést a programhatóságok és a kedvezményezettek számára, ott egyedi legkülső régió elemet kell létrehozni ahhoz, hogy a legkülső régiók a leghatékonyabban és a legegyszerűbben működhessenek együtt harmadik országokkal és tengerentúli országokkal és területekkel (TOT-okkal), tekintettel azok különleges szükségleteire és sajátosságaira.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A 2014–2020 közötti programozási időszakban az Interreg keretében az interregionális együttműködési programok terén szerzett tapasztalatok alapján, valamint a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés programjaiban az ilyen együttműködés hiányából kiindulva az interregionális együttműködési elemnek konkrétabban kell összpontosítania a kohéziós politika hatékonyságának növelésére. Ezt az elemet ezért két programra kell korlátozni; egy programra abból a célból, hogy lehetővé tegyen minden fajta tapasztalatot, innovatív megközelítést és kapacitásépítést mindkét célkitűzés programjai számára, és támogassa a létrehozott területi együttműködés európai csoportosulásait, vagy azok létrehozását az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK rendelet24 szerint, egy másik programra pedig a fejlődési irányzatok elemzésének fejlesztése céljából. Az Unió területén történő projektalapú együttműködést be kell építeni az interregionális innovációs beruházásokra vonatkozó új elembe, és azt szorosan össze kell kapcsolni a Bizottság „Az innováció erősítése Európa régióiban: az ellenállóképes, inkluzív és fenntartható növekedés stratégiái” című közleményének25 megvalósításával, különösen a tematikus intelligens szakosodási platformok támogatása céljából olyan területeken, mint az energia, az ipari modernizáció vagy az agrár-élelmiszeripar. Végül pedig, a funkcionális városi területekre vagy városi területekre összpontosító integrált területi fejlesztést a programokon belül a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés programjain belül, és egyetlen ehhez tartó eszközben, az „Európai városi kezdeményezésben” koncentráltan kell kezelni. Az interregionális együttműködési elemhez tartozó két programnak ki kell terjednie az egész Unióra, és harmadik országok részvételére is nyitottnak kell lennie.

(8)  A 2014–2020 közötti programozási időszakban az Interreg keretében az interregionális együttműködési programok terén szerzett tapasztalatok alapján, valamint a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés programjaiban az ilyen együttműködés hiányából kiindulva az interregionális együttműködési elemnek konkrétabban kell összpontosítania a kohéziós politika hatékonyságának növelésére. Ezt az elemet ezért két programra kell korlátozni; egy programra abból a célból, hogy lehetővé tegyen minden fajta tapasztalatot, innovatív megközelítést és kapacitásépítést mindkét célkitűzés programjai számára, és támogassa a létrehozott területi együttműködés európai csoportosulásait, vagy azok létrehozását az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK rendelet24 szerint, egy másik programra pedig a fejlődési irányzatok elemzésének fejlesztése céljából. Az Unió területén történő projektalapú együttműködést be kell építeni az interregionális innovációs beruházásokra vonatkozó új elembe, és azt szorosan össze kell kapcsolni a Bizottság „Az innováció erősítése Európa régióiban: az ellenállóképes, inkluzív és fenntartható növekedés stratégiái” című közleményének megvalósításával, különösen a tematikus intelligens szakosodási platformok támogatása céljából olyan területeken, mint a megújuló energia, a körforgásos gazdaság, az ipari modernizáció, az agro-ökológiai gazdaságok vagy az agrár-élelmiszeripar. Végül pedig, a funkcionális városi területekre vagy városi területekre összpontosító integrált területi fejlesztést a programokon belül a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés programjain belül, és egyetlen ehhez tartó eszközben, az „Európai városi kezdeményezésben” koncentráltan kell kezelni. Az interregionális együttműködési elemhez tartozó két programnak ki kell terjednie az egész Unióra, és TOT-ok és harmadik országok részvételére is nyitottnak kell lennie.

__________________

__________________

24 Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az európai területi együttműködési csoportosulásról (HL L 210., 2006.7.31., 19. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az európai területi együttműködési csoportosulásról (HL L 210., 2006.7.31., 19. o.).

25 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az innováció erősítése Európa régióiban: az ellenállóképes, inkluzív és fenntartható növekedés stratégiái – COM(2017) 376 final, 2017.7.18.

25 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az innováció erősítése Európa régióiban: az ellenállóképes, inkluzív és fenntartható növekedés stratégiái – COM(2017)0376, 2017.7.18.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az IPA III támogatásnak főleg arra kell összpontosítania, hogy segítse az IPA kedvezményezettjeit a demokratikus intézmények és a jogállamiság megerősítésében, az igazságszolgáltatási és a közigazgatási rendszer reformjában, az alapvető jogok tiszteletben tartásában, valamint a nemek közötti egyenlőség, a tolerancia, a társadalmi befogadás és a megkülönböztetésmentesség előmozdításában. Az IPA támogatásnak folytatnia kell az IPA kedvezményezettek támogatását a regionális, a makroregionális és a határokon átnyúló együttműködés, illetve területfejlesztés előmozdítására tett erőfeszítéseikben, többek között az Unió makroregionális stratégiáinak végrehajtása révén. Továbbá az IPA támogatásnak foglalkoznia kell a biztonsággal, a migrációval és a határigazgatással, biztosítva a nemzetközi védelemhez való hozzáférést, megosztva a releváns információt, fokozva a határellenőrzést, és közös erőfeszítéseket téve az illegális migráció és a migránscsempészés elleni küzdelemben.

(11)  Az IPA III támogatásnak főleg arra kell összpontosítania, hogy segítse az IPA kedvezményezettjeit a demokratikus intézmények és a jogállamiság megerősítésében, az igazságszolgáltatási és a közigazgatási rendszer reformjában, az alapvető jogok tiszteletben tartásában, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség, a tolerancia, a társadalmi befogadás és a megkülönböztetésmentesség előmozdításában. Az IPA támogatásnak folytatnia kell az IPA kedvezményezettek támogatását a regionális, a makroregionális és a határokon átnyúló együttműködés, illetve területfejlesztés előmozdítására tett erőfeszítéseikben, többek között az Unió makroregionális stratégiáinak végrehajtása révén. Továbbá az IPA támogatásnak foglalkoznia kell a biztonsággal, a migrációval és a határigazgatással, biztosítva a nemzetközi védelemhez való biztonságos hozzáférést, megosztva a releváns információt, fokozva a határellenőrzést, és közös erőfeszítéseket téve az illegális migráció, a migránscsempészés és az emberkereskedelem elleni küzdelemben.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az NDICI támogatás tekintetében az Uniónak a vele szomszédos országokkal különleges kapcsolatokat kell kiépíteni a jólét és a jószomszédi viszonyok egy olyan térségének a létrehozása céljából, amely az Unió értékeire épül, és amelyet az együttműködésen alapuló szoros és békés kapcsolatok jellemeznek. Ennek a rendeletnek és az NDICI-nek ezért támogatnia kell az érintett makroregionális stratégiák belső és külső aspektusait. Ezek a kezdeményezések nagy stratégiai fontossággal bírnak, és érdembeli politikai keretet biztosítanak a partnerországokkal kialakított, illetve a partnerországok közötti kapcsolatok elmélyítéséhez a kölcsönös elszámoltathatóság, valamint a megosztott szerep- illetve felelősségvállalás elve alapján.

(12) Az NDICI támogatás tekintetében az Uniónak a vele szomszédos országokkal különleges kapcsolatokat kell kiépíteni a jólét és a jószomszédi viszonyok egy olyan térségének a létrehozása céljából, amely az Unió értékeire épül, és amelyet az együttműködésen alapuló szoros és békés kapcsolatok jellemeznek. Ennek a rendeletnek és az NDICI-nek ezért támogatnia kell az érintett makroregionális stratégiák belső és külső aspektusait, elsődleges célként a szegénység felszámolását és a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulást kitűzve. Ezek a kezdeményezések nagy stratégiai fontossággal bírnak, és érdembeli politikai keretet biztosítanak a partnerországokkal kialakított, illetve a partnerországok közötti kapcsolatok elmélyítéséhez a kölcsönös elszámoltathatóság, valamint a megosztott szerep- illetve felelősségvállalás elve alapján.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  A szinergiák az Unió külső fellépéseivel és fejlesztési programjaival való kialakításának elő kell segítenie továbbá a maximális hatás biztosítását, mindeközben tiszteletben tartva a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciának az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 208. cikkében rögzített elvét. Az uniós politikák összehangolása kulcsfontosságú a fenntartható fejlesztési célok eléréséhez.

Indokolás

A fejlesztési célú szakpolitikai koherencia a Szerződésből eredő kötelezettség, és azt a preambulumbekezdésekben meg kell említeni.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az Unió legkülső régióinak egyedi helyzetét tekintve intézkedéseket kell elfogadni azon feltételekre vonatkozóan, amelyek szerint ezek a régiók hozzájuthatnak a strukturális alapokhoz. Következésképpen e rendelet bizonyos rendelkezéseit a legkülső régiók sajátosságaihoz kell igazítani a szomszédaikkal folytatott együttműködés egyszerűsítése és előmozdítása érdekében, figyelembe véve a Bizottság „Megerősített és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival” című közleményét31.

(14)  Az Unió legkülső régióinak egyedi helyzetét tekintve intézkedéseket kell elfogadni azon feltételekre vonatkozóan, amelyek szerint ezek a régiók hozzájuthatnak a strukturális alapokhoz. Következésképpen e rendelet bizonyos rendelkezéseit a legkülső régiók sajátosságaihoz kell igazítani a harmadik országokkal és TOT-okkal folytatott együttműködésük egyszerűsítése és előmozdítása érdekében, figyelembe véve a Bizottság „Megerősített és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival” című közleményét31.

__________________

__________________

31 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – Megerősített és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival – COM(2017) 623 final, 2017.10.24.

31 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – Megerősített és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival – COM(2017)0623, 2017.10.24.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  A rendelet előirányozza annak lehetőségét, hogy tengerentúli országok és területek (TOT-ok) is részt vehessenek az Interreg programokban. A TOT-ok hatékony hozzáférésének és részvételének megkönnyítése érdekében figyelembe kell venni azok sajátosságait és kihívásait.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14b)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) IV. részének a tengerentúli országok, illetve területek és az Unió közötti társulásról szóló 198–204. cikke rögzíti, hogy a társulás célja ezen országok, illetve területek gazdasági és társadalmi fejlődésének az előmozdítása, valamint szoros gazdasági kapcsolatok létrehozása közöttük és az Unió egésze között. Az EUMSZ preambulumában foglalt elveknek megfelelően a társulásnak elsődlegesen ezen országok és területek lakosai érdekeinek és jólétének előmozdítását kell szolgálnia annak érdekében, hogy hozzásegítse őket az általuk kívánt gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődéshez.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

14 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14c)  A különböző elemek keretében finanszírozott tevékenységeknek elő kell mozdítaniuk és biztosítaniuk kell a nemek közötti egyenlőséget. A nemi dimenziót be kell építeni az Interreg különböző elemeibe.

Indokolás

A nemi dimenzió fontosságát a rendelet egészében meg kell erősíteni.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Ennek a rendeletnek két új Interreg-specifikus célkitűzést kell bevezetnie: egy olyan célkitűzést, amely erősíti az intézményi kapacitást, szélesíti a jogi és adminisztratív együttműködést, különösen ahol az a Határrégiókról szóló közlemény megvalósításához kapcsolódik, fokozza az együttműködést az állampolgárok és az intézmények között, valamint a makroregionális és tengeri medencékre vonatkozó stratégiák kidolgozását és koordinálását, és egy olyan célkitűzést, amely olyan egyedi külső együttműködési kérdésekkel foglalkozik, mint a biztonság, a védelem, a határátkelés irányítása és a migráció.

(19)  Ennek a rendeletnek két új Interreg-specifikus célkitűzést kell bevezetnie: egy olyan célkitűzést, amely erősíti az intézményi kapacitást, szélesíti a jogi és adminisztratív együttműködést, különösen ahol az a Határrégiókról szóló közlemény megvalósításához kapcsolódik, fokozza az együttműködést az állampolgárok, a civil szervezetek, a nem állami szereplők és az intézmények között, valamint a makroregionális és tengeri medencékre vonatkozó stratégiák kidolgozását és koordinálását, és egy olyan célkitűzést, amely olyan egyedi külső együttműködési kérdésekkel foglalkozik, mint a biztonság, a védelem, a határátkelés irányítása, a migráció, a nemzetközi védelemhez való hozzáférés, a szegénység felszámolása, az éghajlatváltozás, a katasztrófakockázatok csökkentése és az ellenálló képesség.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30a)  Helyénvaló ösztönözni a pénzügyi fegyelmet. Ugyanakkor a költségvetési kötelezettségvállalások felszabadítására vonatkozó mechanizmusoknak figyelembe kell venniük az Interreg programok és azok végrehajtásának bonyolultságát.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ez a rendelet szabályokat állapít meg az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozóan az Unión belüli tagállamok, illetve a tagállamok és szomszédos harmadik országok, partnerországok, egyéb területek vagy tengerentúli országok és területek (TOT) közötti együttműködés előmozdítása céljából.

(1)  Ez a rendelet szabályokat állapít meg az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozóan az Unión belüli tagállamok, illetve a tagállamok és harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok és területek (TOT) közötti együttműködés előmozdítása céljából. Az Interregnek hozzá kell járulnia a fenntartható fejlesztési menetrendben 2030-ra vonatkozóan megfogalmazott fenntartható fejlesztési célok eléréséhez.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ez a rendelet rögzíti továbbá az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által támogatott európai területi együttműködési célkitűzés programjainak (Interreg programok) hatékony programozásához szükséges rendelkezéseket, beleértve a műszaki segítségnyújtásra, a nyomon követésre, az értékelésre, a kommunikációra, az elszámolhatóságra, az irányításra és ellenőrzésre, valamint a pénzügyi irányításra vonatkozó rendelkezéseket.

(2)  Ez a rendelet rögzíti továbbá az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által támogatott európai területi együttműködési célkitűzés programjainak (Interreg programok) hatékony programozásához szükséges rendelkezéseket, beleértve a műszaki segítségnyújtásra, a végrehajtásra, a nyomon követésre, az értékelésre, a kommunikációra, az elszámolhatóságra, az irányításra és ellenőrzésre, valamint a pénzügyi irányításra vonatkozó rendelkezéseket.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.  Tengerentúli országok és területek (TOT): az Unió tagállamaihoz kapcsolt, az EUMSZ II. mellékletében felsorolt tengerentúli országok és területek, amelyekre az EUMSZ negyedik részének rendelkezései alkalmazandók.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  belső határokon átnyúló együttműködés két vagy több tagállam szomszédos szárazföldi határrégiói között, vagy legalább egy tagállam és a 4. cikk (3) bekezdésében felsorolt egy vagy több harmadik ország szomszédos szárazföldi határrégiói között; vagy

a)  belső határokon átnyúló együttműködés két vagy több tagállam szomszédos szárazföldi vagy tengeri határrégiói között, vagy legalább egy tagállam és a 4. cikk (3) bekezdésében felsorolt egy vagy több harmadik ország szomszédos szárazföldi határrégiói között; vagy

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  külső határokon átnyúló együttműködés legalább egy tagállam és a következők közül egy vagy több entitás szomszédos szárazföldi határrégiói között:

b)  külső határokon átnyúló együttműködés legalább egy tagállam és a következők közül egy vagy több entitás szomszédos szárazföldi vagy tengeri határrégiói között:

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  transznacionális együttműködés és tengeri együttműködés nagyobb transznacionális területeken vagy tengeri medencék körül, amely nemzeti, regionális és helyi programpartnereket érint tagállamokban, harmadik országokban és partnerországokban és Grönlandon, egy magasabb fokú területi integráció elérése érdekében („2. elem”; csak transznacionális együttműködésre történő hivatkozásnál: „2A. elem”; csak tengeri együttműködésre történő hivatkozásnál: „2B. elem”);

2.  transznacionális együttműködés és tengeri együttműködés nagyobb transznacionális területeken vagy tengeri medencék körül, amely nemzeti, regionális és helyi programpartnereket érint tagállamokban, harmadik országokban, partnerországokban és TOT-okban, egy magasabb fokú területi integráció elérése érdekében („2. elem”; csak transznacionális együttműködésre történő hivatkozásnál: „2A. elem”; csak tengeri együttműködésre történő hivatkozásnál: „2B. elem”);

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  legkülső régiók együttműködése egymás között és szomszédos harmadik országokkal vagy partnerországokkal vagy tengerentúli országokkal vagy területekkel, vagy többel ezek közül, szomszédságukban regionális integrációjuk elősegítése céljából („3. elem”);

(3)  legkülső régiók együttműködése egymás között és harmadik országokkal vagy partnerországokkal vagy tengerentúli országokkal vagy területekkel, vagy többel ezek közül, különösen regionális integrációjuk elősegítése céljából („3. elem”);

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  interregionális együttműködés a kohéziós politika hatékonyságának megerősítésére („4. elem”) a következők ösztönzése révén:

(4)  interregionális együttműködés a kohéziós politika hatékonyságának megerősítésére („4. elem”) többek között a következők ösztönzése révén:

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  tapasztalatok, innovatív megközelítés és kapacitásépítés cseréje a következőkkel kapcsolatban:

a)  tapasztalatok, innovatív megközelítés és kapacitásépítés, bevált gyakorlatok cseréje a következőkkel kapcsolatban:

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Azok a tengeri határokon lévő régiók, amelyeket a tengeren keresztül állandó összeköttetés kapcsol össze, szintén támogatandók a határokon átnyúló együttműködés keretében.

törölve

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A külső határokon átnyúló együttműködés esetében az IPA III vagy az NDICI által támogatandó régiók az adott partnerország NUTS 3. szintű régiói kell, hogy legyenek, vagy NUTS besorolás hiányában annak megfelelő területek tagállamok és az IPA III vagy az NDICI keretében támogatható partnerországok közötti valamennyi szárazföldi határ mentén.

(4)  A külső határokon átnyúló együttműködés esetében az IPA III vagy az NDICI által támogatandó régiók az adott partnerország NUTS 3. szintű régiói kell, hogy legyenek, vagy NUTS besorolás hiányában annak megfelelő területek tagállamok és az IPA III vagy az NDICI keretében támogatható partnerországok közötti valamennyi határ mentén.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  Grönland;

b)  TOT-ok;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 2. bekezdésben felsorolt régióknak, harmadik országoknak vagy partnerországoknak NUTS 2. szintű régióknak, vagy NUTS besorolás hiányában azzal egyenértékű területeknek kell, hogy legyenek.

(3)  A 2. bekezdésben felsorolt régióknak, harmadik országoknak, partnerországoknak vagy TOT-oknak NUTS 2. szintű régióknak, a TOT-ok esetében NUTS 3. szintű régióknak, vagy NUTS besorolás hiányában azzal egyenértékű területeknek kell lenniük.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  3,2 % (azaz összesen 270 100 000 EUR) a legkülső régiók együttműködése számára (3. elem);

c)  5% a legkülső régiók együttműködése számára (3. elem);

Indokolás

A legkülső régiók sajátos szükségleteire és kihívásaira való tekintettel a 3. elem számára rendelkezésre álló összeget növelni kell.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság által már jóváhagyott 2. elemű Interreg program tekintetében a partnerország vagy Grönland részvételét meg kell szakítani, ha a harmadik bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában rögzített helyzetek valamelyike bekövetkezik.

A Bizottság által már jóváhagyott 2. elemű Interreg program tekintetében a partnerország vagy a TOT-ok részvételét meg kell szakítani vagy az elkülönített összeget csökkenteni kell, ha a harmadik bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában rögzített helyzetek valamelyike bekövetkezik.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  hogy az Interreg programot teljesen szakítsák meg, különösen ha annak fő közös fejlesztési feladatait az adott partnerország vagy Grönland részvétele nélkül nem lehet teljesíteni.

a)  hogy az Interreg programot teljesen szakítsák meg, különösen ha annak fő közös fejlesztési feladatait az adott partnerország vagy a TOT-ok részvétele nélkül nem lehet teljesíteni.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  hogy az Interreg program folytatódjon az adott partnerország vagy Grönland részvétele nélkül.

c)  hogy az Interreg program folytatódjon az adott partnerország vagy a TOT-ok részvétele nélkül.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ha egy harmadik ország vagy partnerország, amely nemzeti forrásokkal járul hozzá egy Interreg programhoz, amelyek nem képezik az ERFA által, vagy az Unió külső finanszírozási eszköze által nyújtott támogatás nemzeti társfinanszírozását, csökkenti ezt a hozzájárulást az Interreg program végrehajtása során, akár globálisan, akár már kiválasztott közös műveletek tekintetében, miután már megkapta a 22. cikk (6) bekezdésében előírt dokumentumot, akkor a részt vevő tagállamnak vagy tagállamoknak a 4. bekezdés második albekezdésében foglalt lehetőségek valamelyikét kell kérnie.

(6)  Ha egy harmadik ország, partnerország vagy TOT, amely olyan nemzeti forrásokkal járul hozzá egy Interreg programhoz, amelyek nem képezik az ERFA által, vagy az Unió külső finanszírozási eszköze által nyújtott támogatás nemzeti társfinanszírozását, csökkenti ezt a hozzájárulást az Interreg program végrehajtása során, akár globálisan, akár már kiválasztott közös műveletek tekintetében, miután már megkapta a 22. cikk (6) bekezdésében előírt dokumentumot, akkor a részt vevő tagállamnak vagy tagállamoknak a 4. bekezdés második albekezdésében foglalt lehetőségek valamelyikét kell kérnie.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az ERFA-nak az (EU) [új ERFA] rendelet [2.] cikkében foglaltak szerinti egyedi célkitűzésein kívül az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközei a következőképpen járulhatnak hozzá a PO 4 egyedi célkitűzéseihez:

(3)  Az ERFA-nak az (EU) [új ERFA] rendelet [2.] cikkében foglaltak szerinti egyedi célkitűzésein kívül az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközei szintén hozzájárulnak a PO 4 egyedi célkitűzéseihez, a következőképpen:

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a munkaerőpiacok hatékonyságának növelése, és a minőségi foglalkoztatáshoz történő hozzáférés javítása a határokon átnyúlóan;

a)  a munkaerőpiacok hatékonyságának növelése, és a minőségi foglalkoztatáshoz történő hozzáférés javítása a határokon átnyúlóan, különösen a fiatalok számára;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)   a társadalmi befogadás elősegítése és közdelem a szegénység ellen, többek között az egyenlő esélyek határon átnyúló növelésével és a megkülönböztetés elleni küzdelemmel.

e)   a társadalmi befogadás elősegítése, a kisebbségek jogainak tiszteletben tartása és küzdelem a szegénység ellen, többek között az esélyegyenlőség javítása, a nemek közötti egyenlőség előmozdítása és a megkülönböztetés valamennyi formája elleni fellépés határon átnyúló növelésével, valamint a marginalizált közösségek támogatásával.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a hatékony közigazgatás bővítése a jogi és adminisztratív együttműködés, valamint az állampolgárok és intézmények közötti együttműködés elősegítésével, különösen a határrégiókban lévő jogi és egyéb akadályok feloldása céljából;

ii.  a hatékony közigazgatás bővítése a jogi és adminisztratív együttműködés, valamint az állampolgárok, a civil társadalmi szereplők és intézmények közötti együttműködés elősegítésével, különösen a határrégiókban lévő jogi és egyéb akadályok feloldása céljából;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az 1., 2. és 3. elemű Interreg programok keretében: a közigazgatási szervek és az érdekeltek intézményi kapacitásának bővítése a makroregionális stratégiák és tengeri medencékre vonatkozó stratégiák végrehajtása érdekében;

b)  az 1., 2. és 3. elemű Interreg programok keretében: a közigazgatási szervek és az érdekeltek intézményi kapacitásának bővítése a makroregionális stratégiák és tengeri medencékre vonatkozó stratégiák hatékony végrehajtása érdekében;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az Interreg-alapok által támogatott, külső határokon átnyúló, valamint a 2. és 3. elemű Interreg programok keretében, az a) és b) pontokon túlmenően: kölcsönös bizalomépítés, különösen az emberek közötti fellépések ösztönzésével, a fenntartható demokrácia kiterjesztésével, valamint a civil társadalom szereplőinek és a folyamatok reformjában és a demokratikus átmenetben betöltött szerepüknek a támogatásával;

c)  az Interreg-alapok által támogatott, külső határokon átnyúló, valamint a 2. és 3. elemű Interreg programok keretében, az a) és b) pontokon túlmenően: kölcsönös bizalomépítés, különösen az emberek közötti fellépések ösztönzésével, a fenntartható demokrácia kiterjesztésével, az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt alapvető jogoknak és szabadságoknak a Chartával összhangban történő előmozdításával, valamint a civil társadalmi szervezeteknek és nem állami szereplőknek – ideértve a nem kormányzati szervezeteket, az egyházakat és vallási közösségeket, a szellemi műhelyeket és más társadalmi csoportokat – és a rezilienciában, a béketeremtésben, a megbékélésben, a folyamatok reformjában és a demokratikus átmenetben betöltött szerepüknek a támogatásával, továbbá a jó kormányzás előmozdításával, többek között a korrupció elleni küzdelem révén;

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A külső határokon átnyúló, valamint a 2. és 3. elemű Interreg programok keretében az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközeinek hozzá kell járulniuk a „biztonságosabb és veszélytelenebb Európa” elnevezésű külső Interreg-specifikus célkitűzéshez, különösen a határátkelés igazgatásának területén, valamint a mobilitás és a migráció kezelésének területén, beleértve a migránsok védelmét.

(5)  A külső határokon átnyúló, valamint a 2. és 3. elemű Interreg programok keretében az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközeinek hozzá kell járulniuk a „biztonságosabb és veszélytelenebb Európa” elnevezésű külső Interreg-specifikus célkitűzéshez, különösen a határátkelés igazgatásának területén, valamint a mobilitás és a migráció kezelésének területén, maradéktalanul tiszteletben tartva a jogállamiság elvét, beleértve a migránsok védelmét és emberi jogaik tiszteletben tartását;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az európai területi együttműködés célkitűzés (Interreg) megosztott irányítású Interreg programok révén lesz végrehajtva a 3. elem kivételével, amely teljes egészében vagy részben közvetett vagy közvetett irányítás alatt is végrehajtható, illetve az 5. elem kivételével, amelyet közvetett irányítás alatt kell végrehajtani.

(1)  Az európai területi együttműködés célkitűzés (Interreg) megosztott irányítású Interreg programok révén lesz végrehajtva a 3. elem kivételével, amely teljes egészében vagy részben közvetett vagy közvetett irányítás alatt is végrehajtható, az érintett érdekelt felekkel való konzultációt követően, illetve az 5. elem kivételével, amelyet közvetett irányítás alatt kell végrehajtani.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az egyes Interreg programok közös stratégiát állapítanak meg a programnak az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) bekezdésében] meghatározott politikai célkitűzésekhez, valamint az e rendelet 14. cikke (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott Interreg-specifikus célkitűzésekhez történő hozzájárulásaira vonatkozóan.

(1)  Az egyes Interreg programok közös stratégiát állapítanak meg a programnak az (EU) [új CPR] rendelet [4. cikke (1) bekezdésében] meghatározott politikai célkitűzésekhez, valamint az e rendelet 14. cikke (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott Interreg-specifikus célkitűzésekhez történő hozzájárulásaira vonatkozóan. A stratégiának kifejezetten ki kell fejtenie, hogy a program milyen módon járul hozzá a fenntartható fejlesztési célok eléréséhez.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés – b pont – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia)  eltérések az intézményi, politikai és jogi keretben;

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés – b pont – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ib)  környezeti kihívások;

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  közös beruházási igények és kiegészítés más támogatási formákkal;

ii.  közös beruházási igények és kiegészítés más támogatási formákkal, és a potenciálisan elérhető szinergiák;

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  korábbi tapasztalatokból levont tanulságok;

iii.  korábbi tapasztalatokból levont tanulságok, valamint a programban való figyelembevételük módja;

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés – e pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  teljesítménymutatók és eredménymutatók a megfelelő mérföldkövekkel és célokkal;

ii.  intelligens mutatók és eredménymutatók nemek szerinti bontásban, a megfelelő referenciaadatokkal, mérföldkövekkel és célokkal;

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés – e pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  a fő célcsoportok;

iii.  a fő célcsoportok és a program végső kedvezményezettjei, ideértve a legkiszolgáltatottabb csoportokat;

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  módszertan, amely kifejti, hogy a program milyen módon járul hozzá a fenntartható fejlesztési célok eléréséhez;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a tervezett kommunikációs és láthatósági megközelítés az Interreg programok vonatkozásában a célkitűzések, a célközönség, a kommunikációs csatornák, a közösségimédia-hatókör, a tervezett költségvetés, valamint a nyomon követés és értékelés vonatkozó mutatóinak meghatározásán keresztül.

i.  a tervezett kommunikációs és láthatósági megközelítés az Interreg programok vonatkozásában a célkitűzések, a célközönség, a kommunikációs csatornák, a közösségimédia-hatókör, a tervezett költségvetés, valamint a nyomon követés és értékelés vonatkozó mutatóinak meghatározásán keresztül. Amennyiben az Interreg programot más külső finanszírozási eszközök társfinanszírozzák, a láthatósági stratégiának tiszteletben kell tartania az említett eszközökben meghatározott láthatósági követelményeket.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia)  kockázatkezelési keretrendszer, amely magában foglalja azokat a potenciális kockázatokat, amelyek negatívan befolyásolhatják a program végrehajtását és az eredmények elérését, valamint kitér a megfelelő enyhítő intézkedésekre.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 5 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  a TOTP által támogatott Interreg programok 2. eleme esetében finanszírozási eszközök (ERFA és TOTP Grönland) szerint megosztva;

iii.  a TOTP által támogatott Interreg programok 2. eleme esetében finanszírozási eszközök (ERFA és TOTP) szerint megosztva;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A műveletek kiválasztásakor a monitoringbizottságnak vagy – adott esetben – az irányító bizottságnak olyan kritériumokat és eljárásokat kell megállapítania és alkalmaznia, amelyek megkülönböztetésmentesek és átláthatóak, biztosítják a nemek közötti egyenlőséget, és figyelembe veszik az Európai Unió Alapjogi Chartáját, valamint a fenntartható fejlődés és az Unió környezetvédelmi politikájának irányelvét az EUMSZ 11. cikke és a 191. cikkének (1) bekezdése szerint.

A műveletek kiválasztásakor a monitoringbizottságnak vagy – adott esetben – az irányító bizottságnak olyan kritériumokat és eljárásokat kell megállapítania és alkalmaznia, amelyek nyilvánosak, objektívek, megkülönböztetésmentesek és átláthatóak, biztosítják a férfiak és nők közötti egyenlőséget, és figyelembe veszik az Európai Unió Alapjogi Chartáját, valamint a fenntartható fejlődés és az Unió környezetvédelmi politikájának és jogszabályainak elvét az EUMSZ 11. cikke és a 191. cikkének (1) bekezdése szerint.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kritériumoknak és eljárásoknak biztosítaniuk kell a kiválasztandó műveletek prioritásainak meghatározását olyan célból, hogy az Interreg program célkitűzéseinek elérését finanszírozó uniós hozzájárulás maximális legyen, és a műveletek együttműködési dimenziója az Interreg programok keretében legyen végrehajtva a 23. cikk (1) és (4) bekezdésében előírtak szerint.

A kritériumoknak és eljárásoknak biztosítaniuk kell a kiválasztandó műveletek prioritásainak meghatározását olyan célból, hogy az Interreg program célkitűzéseinek elérését finanszírozó uniós hozzájárulás maximális legyen, a műveletek együttműködési dimenziója az Interreg programok keretében legyen végrehajtva a 23. cikk (1) és (4) bekezdésében előírtak szerint, és a fenntartható fejlesztési célok teljesüljenek.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  biztosítja, hogy a kiválasztott műveletek hatékonyan hozzájáruljanak a 2030-ra vonatkozó menetrend céljainak eléréséhez;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  gondoskodik róla, hogy a kiválasztott műveletek ne ütközzenek a 10. cikk (1) bekezdésében megállapított megfelelő stratégiákkal vagy az Uniónak egy vagy több külső finanszírozási eszközével;

b)  gondoskodik róla, hogy a kiválasztott műveletek nemcsak hogy ne ütközzenek a 10. cikk (1) bekezdésében megállapított megfelelő stratégiákkal vagy az Uniónak egy vagy több külső finanszírozási eszközével, hanem ki is egészítsék az említett stratégiákat, és azokkal pozitív szinergiákat alakítsanak ki;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 3. elembe tartozó Interreg programok keretében végzett Interreg műveletek esetében a legkülső régiókból és harmadik országokból, partnerországokból vagy tengerentúli országokból vagy területekről származó partnereknek az első albekezdésben felsorolt négy dimenzió közül csak háromban kell együttműködniük.

A 3. elembe tartozó Interreg programok keretében végzett Interreg műveletek esetében a legkülső régiókból és harmadik országokból, partnerországokból vagy tengerentúli országokból vagy területekről származó partnereknek az első albekezdésben felsorolt négy dimenzió közül csak kettőben kell együttműködniük.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Interreg programon belül az ERFA alapból vagy – adott esetben – az Unió külső finanszírozási eszközéből kisprojekt alapokhoz teljesített hozzájárulás nem haladhatja meg a 20 000 000 EUR összeget vagy az Interreg teljes felosztásának 15 %-át, attól függően, hogy melyik alacsonyabb.

Interreg programon belül az ERFA alapból vagy – adott esetben – az Unió külső finanszírozási eszközéből kisprojekt alapokhoz teljesített hozzájárulás nem haladhatja meg az Interreg teljes felosztásának 20%-át.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A monitoringbizottság évente legalább egyszer ülésezik, és felülvizsgálja mindazokat a problémákat, amelyek befolyásolják a program haladását a célkitűzések elérése felé.

(5)  A monitoringbizottság évente legalább kétszer ülésezik, és felülvizsgálja mindazokat a problémákat, amelyek befolyásolják a program haladását a célkitűzések elérése felé.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  előrehaladás a program végrehajtásában, illetve az Interreg program mérföldköveinek és céljainak elérése;

a)  előrehaladás a program végrehajtásában, illetve az Interreg program mérföldköveinek és céljainak elérése, ideértve a 2030-ra vonatkozó menetrend céljainak eléréséhez való hozzájárulást;

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  adminisztratív kapacitásépítés előrehaladása közintézmények és kedvezményezettek részére adott esetben.

g)  adminisztratív kapacitásépítés előrehaladása közintézmények és kedvezményezettek részére adott esetben. valamint szükség esetén további támogató intézkedésekre vonatkozó javaslatok.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az irányító hatóság értékeléseket végez az egyes Interreg programokról. Az egyes értékeléseknek fel kell mérniük a program hatékonyságát, eredményességét, relevanciáját, koherenciáját és uniós hozzáadott értékét azzal a céllal, hogy javítsák az érintett Interreg program tervezésének és végrehajtásának minőségét.

(1)  Az irányító hatóság értékeléseket végez az egyes Interreg programokról. Az egyes értékeléseknek fel kell mérniük a program hatékonyságát, eredményességét, relevanciáját, koherenciáját, az eredmények fenntarthatóságát és az uniós hozzáadott értéket azzal a céllal, hogy javítsák az érintett Interreg program tervezésének és végrehajtásának minőségét.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Amennyiben az Interreg programot más külső finanszírozási eszközök társfinanszírozzák, a programnak biztosítania kell a források említett eszközökkel összhangban való láthatóságát.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  2021: 1%;

a)  2021: 2%;

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  2022: 1%;

b)  2022: 2%;

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  2023: 1%;

c)  2023: 2%;

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  2024: 1%;

d)  2024: 1,5%;

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

50 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

50a. cikk

 

Kötelezettségvállalások visszavonása

 

Az (EU) .../... rendelet [új CPR] 99. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a Bizottság visszavonja az Interreg programon belüli mindazon összegeket, amelyeket nem használtak fel előfinanszírozás céljára a 49. cikkel összhangban, vagy amelyek vonatkozásában a 2021–2026 közötti évekre vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalások évét követő harmadik naptári év december 26-ig nem nyújtottak be kifizetési kérelmet. 

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 2. és 4. elembe tartozó, az ERFA-alapból és az Unió egy vagy több külső finanszírozási eszközéből történő hozzájárulásokat összevonó Interreg programokat megosztott irányítás alatt kell végrehajtani mind a tagállamokban, mind a részt vevő harmadik országban vagy partnerországban, illetve a 3. elem tekintetében bármelyik tengerentúli országban vagy területen, függetlenül attól, hogy a tengerentúli ország vagy terület az Unió egy vagy több külső pénzügyi eszköze alatt támogatásban részesül-e.

(2)  A 2. és 4. elembe tartozó, az ERFA-alapból és az Unió egy vagy több külső finanszírozási eszközéből történő hozzájárulásokat összevonó Interreg programokat megosztott irányítás alatt kell végrehajtani mind a tagállamokban, mind a részt vevő harmadik országban, partnerországban vagy TOT-okban, illetve a 3. elem tekintetében bármelyik TOT-ban, függetlenül attól, hogy a TOT az Unió egy vagy több külső pénzügyi eszköze alatt támogatásban részesül-e.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések

Hivatkozások

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

11.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

11.6.2018

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

5.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Eleni Theocharous

10.8.2018

Vizsgálat a bizottságban

8.10.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

20.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller, Željana Zovko

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Ana Miranda

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

19

+

ALDE

Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Lucke, Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

VERTS/ALE

Ana Miranda

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről (21.11.2018)

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

A vélemény előadója: Arndt Kohn

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Meg kell határozni a támogatható régiók és térségek kijelölésének objektív kritériumait. E célból indokolt, hogy az uniós szinten támogatható régiók és térségek azonosítása az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet26 által megállapított régiók közös osztályozási rendszerén alapuljon.

(9)  Meg kell határozni a támogatásra jogosult régiók és térségek kijelölésének objektív és átlátható kritériumait. E célból indokolt, hogy az uniós szinten támogatható régiók és térségek azonosítása az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet26 által megállapított régiók közös osztályozási rendszerén alapuljon.

_________________

_________________

26 Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.)

26 Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.)

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  A jövőbeli európai területi együttműködési célkitűzésnek (Interreg) kellőképpen figyelembe kell vennie azokat a régiókat, amelyeket leginkább érint az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése, különösen azokat, amelyek tengeri vagy szárazföldi határok révén határrégiókká válnak, és adott esetben pénzügyi támogatást kell nyújtania számukra.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Ennek a rendeletnek két új Interreg-specifikus célkitűzést kell bevezetnie: egy olyan célkitűzést, amely erősíti az intézményi kapacitást, szélesíti a jogi és adminisztratív együttműködést, különösen ahol az a Határrégiókról szóló közlemény megvalósításához kapcsolódik, fokozza az együttműködést az állampolgárok és az intézmények között, valamint a makroregionális és tengeri medencékre vonatkozó stratégiák kidolgozását és koordinálását, és egy olyan célkitűzést, amely olyan egyedi külső együttműködési kérdésekkel foglalkozik, mint a biztonság, a védelem, a határátkelés irányítása és a migráció.

(19)  Ennek a rendeletnek egy új Interreg-specifikus célkitűzést kell bevezetnie: egy olyan célkitűzést, amely erősíti az intézményi kapacitást, szélesíti a jogi és adminisztratív együttműködést, különösen ahol az a Határrégiókról szóló közlemény megvalósításához kapcsolódik, fokozza az együttműködést az állampolgárok és az intézmények között, valamint a makroregionális és tengeri medencékre vonatkozó stratégiák kidolgozását és koordinálását.

Indokolás

Bár ez a cél fontos, nehezen lehet összhangba hozni az Interreg program alapjául szolgáló kohéziós politikai célkitűzésekkel, ezért a szakpolitikai következetesség érdekében ezt törölni kell. Ez a további célkitűzés hamis elvárásokat támaszthat az Interreggel szemben ezen a területen. Emellett a többéves pénzügyi keretben szereplő egyéb alapok és költségvetési tételek már az e célkitűzés alá tartozó kérdések széles körét kezelik.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Az Interreg programok előkészítésére, jóváhagyására és módosítására, valamint a területi fejlesztésre, a műveletek kiválasztására, a nyomon követésre és az értékelésre, a programhatóságokra, a műveletek auditálására, az átláthatóságra és a kommunikációra vonatkozó rendelkezéseket az (EU) [új CPR] rendeletben foglalt rendelkezésekhez képest az Interreg programok sajátosságaihoz kell igazítani.

(21)  Az Interreg programok előkészítésére, jóváhagyására és módosítására, valamint a területi fejlesztésre, a műveletek kiválasztására, a nyomon követésre és az értékelésre, a programhatóságokra, a műveletek auditálására, az átláthatóságra és a kommunikációra vonatkozó rendelkezéseket az (EU) [új CPR] rendeletben foglalt rendelkezésekhez képest az Interreg programok sajátosságaihoz kell igazítani. Ezen egyedi rendelkezéseknek egyszerűeknek és egyértelműeknek kell lenniük a túlszabályozás, illetve a tagállamokra és a kedvezményezettekre nehezedő további adminisztratív terhek elkerülése érdekében.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás (22) és (23) bekezdése értelmében az Alapok értékelését egyedi nyomonkövetési követelmények útján gyűjtött információ alapján kell végezni, elkerülve a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, különös tekintettel a tagállamokra háruló terhekre. Ezek a követelmények adott esetben magukban foglalhatnak mérhető indikátorokat, amelyek alapot nyújthatnak az Alapok területre gyakorolt hatásának értékeléséhez.

(25)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás (22) és (23) bekezdése értelmében az Alapok értékelését egyedi nyomonkövetési követelmények útján gyűjtött információ alapján kell végezni, elkerülve a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, különös tekintettel a tagállamokra és a kedvezményezettekre háruló terhekre. Ezek a követelmények adott esetben magukban foglalhatnak mérhető, az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) program célkitűzései felé történő előrehaladás mérésére leginkább alkalmasnak talált indikátorokat, amelyek alapot nyújthatnak az e programban felhasznált Alapok helyszíni hatásának értékeléséhez.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  A 2014–2020 közötti programozási időszak tapasztalatai alapján folytatni kell a költségek elszámolhatóságára vonatkozó szabályok egyértelmű hierarchiáját bevezető rendszer alkalmazását, fenntartva azt az elvet, miszerint a költségek elszámolhatóságára vonatkozó szabályokat uniós szinten vagy egy Interreg program egészére vonatkozóan kell kialakítani, a különféle rendeletek, illetve a rendeletek és a nemzeti szabályok közötti esetleges ellentmondások és következetlenségek elkerülése érdekében. Az egy tagállam által elfogadott kiegészítő szabályokat, amelyek csak az adott tagállamban lévő kedvezményezettekre vonatkoznának, szigorúan a legkevesebbre kell korlátozni. E rendeletjavaslatba be kell illeszteni a Bizottság 2014–2020 közötti programozási időszakra elfogadott 481/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének33 rendelkezéseit.

(26)  A 2014–2020 közötti programozási időszak tapasztalatai alapján folytatni kell a költségek elszámolhatóságára vonatkozó szabályok egyértelmű hierarchiáját bevezető rendszer alkalmazását, fenntartva azt az elvet, miszerint a költségek elszámolhatóságára vonatkozó szabályokat uniós szinten vagy egy Interreg program egészére vonatkozóan kell kialakítani, a különféle rendeletek, illetve a rendeletek és a nemzeti szabályok közötti esetleges ellentmondások és következetlenségek elkerülése érdekében. Kerülni kell az egy tagállam által elfogadott olyan kiegészítő szabályokat, amelyek csak az adott tagállamban lévő kedvezményezettekre vonatkoznának. E rendeletjavaslatba be kell illeszteni a Bizottság 2014–2020 közötti programozási időszakra elfogadott 481/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének33 rendelkezéseit.

_________________

_________________

33 A Bizottság 481/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 4.) az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az együttműködési programok kiadásainak elszámolhatóságára vonatkozó egyedi szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 138., 2014.5.13., 45. o.).

33 A Bizottság 481/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 4.) az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az együttműködési programok kiadásainak elszámolhatóságára vonatkozó egyedi szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 138., 2014.5.13., 45. o.).

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A [pénzügyi salátarendelet (EU, Euratom) rendelet] [FR-Omnibus][63. cikkének (9) bekezdése] szerint az ágazatspecifikus szabályoknak figyelembe kell venniük az Európai Területi Együttműködési (Interreg) programok szükségleteit, különösen az auditálási funkció tekintetében. Az éves ellenőrzési véleményre, az éves ellenőrzési jelentésre és a műveletek auditálására vonatkozó rendelkezéseket ezért egyszerűsíteni kell, és inkább ezekhez az egynél több tagállam részvételével zajló programokhoz kell igazítani.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  A szabálytalanságok miatti visszafizetés tekintetében meg kell határozni a pénzügyi felelősség egyértelmű láncolatát az egyedüli vagy egyéb partnerektől a vezető partneren keresztül, és az irányító hatóságtól a Bizottság részére. Rendelkezni kell a tagállamok, harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok és területek (TOT) felelősségéről, ha az egyedüli vagy más partner vagy a vezető partner részéről a visszafizetés sikertelen, ami azt jelenti, hogy a tagállam fizeti vissza az irányító hatóság számára. Következésképpen az Interreg programok keretében nincs helye behajthatatlan összegeknek a kedvezményezettek szintjén. Azonban a szabályokat pontosítani kell arra az esetre, ha egy tagállam, harmadik ország, partnerország vagy TOT nem fizetne térítést az irányító hatóság számára. A vezető partner visszafizetési kötelezettségeit is pontosítani kell. Különösen a tekintetben, hogy az irányító hatóság ne kötelezhesse a vezető partnert jogi eljárás indítására másik országban.

(30)  A szabálytalanságok miatti visszafizetés tekintetében meg kell határozni a pénzügyi felelősség egyértelmű láncolatát az egyedüli vagy egyéb partnerektől a vezető partneren keresztül, és az irányító hatóságtól a Bizottság részére. Rendelkezni kell a tagállamok, harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok és területek (TOT) felelősségéről, ha az egyedüli vagy más partner vagy a vezető partner részéről a visszafizetés sikertelen, ami azt jelenti, hogy a tagállam fizeti vissza az irányító hatóság számára. Következésképpen az Interreg programok keretében nincs helye behajthatatlan összegeknek a kedvezményezettek szintjén. A szabályokat azonban pontosítani kell arra az esetre, ha egy tagállam, harmadik ország, partnerország vagy TOT nem fizetne térítést az irányító hatóság számára. A vezető partner visszafizetési kötelezettségeit is pontosítani kell. Különösen a tekintetben, hogy az irányító hatóság ne kötelezhesse a vezető partnert jogi eljárás indítására másik országban.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  Bár a harmadik országok, partnerországok vagy tengerentúli országok vagy területek részvételével folyó Interreg programokat megosztott irányítás alatt kell végrehajtani, a legkülső régiók együttműködése végrehajtható közvetett irányítás alatt. Egyedi szabályokat kell kialakítani arra vonatkozóan, hogy ezeket a programokat teljes egészében vagy részben közvetett irányítás alatt hajtják végre.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  Az Interreg programok elfogadására vagy módosítására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Azonban a külső határokon átnyúló együttműködési programoknak adott esetben be kell tartaniuk az (EU) [IPA III] rendelet és az (EU) [NDICI] rendelet szerint kialakított bizottsági eljárásokat a programokat jóváhagyó első döntés tekintetében.

(35)  Az Interreg programok elfogadására vagy módosítására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Adott esetben azonban a külső határokon átnyúló együttműködési programoknak be kell tartaniuk az (EU) [IPA III] rendelet és az (EU) [NDICI] rendelet szerint kialakított bizottsági eljárásokat a programokat jóváhagyó első döntés tekintetében.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ha egy harmadik ország vagy partnerország, amely nemzeti forrásokkal járul hozzá egy Interreg programhoz, amelyek nem képezik az ERFA által, vagy az Unió külső finanszírozási eszköze által nyújtott támogatás nemzeti társfinanszírozását, csökkenti ezt a hozzájárulást az Interreg program végrehajtása során, akár globálisan, akár már kiválasztott közös műveletek tekintetében, miután már megkapta a 22. cikk (6) bekezdésében előírt dokumentumot, akkor a részt vevő tagállamnak vagy tagállamoknak a 4. bekezdés második albekezdésében foglalt lehetőségek valamelyikét kell kérnie.

(6)  Ha egy harmadik ország vagy partnerország, amely olyan nemzeti forrásokkal járul hozzá egy Interreg programhoz, amelyek nem képezik az ERFA által, vagy az Unió külső finanszírozási eszköze által nyújtott támogatás nemzeti társfinanszírozását, csökkenti ezt a hozzájárulást az Interreg program végrehajtása során, akár globálisan, akár már kiválasztott közös műveletek tekintetében, miután már megkapta a 22. cikk (6) bekezdésében előírt dokumentumot, akkor a részt vevő tagállamnak vagy tagállamoknak a (4) bekezdés második albekezdésében foglalt lehetőségek valamelyikét kell kérnie.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság felméri az egyes Interreg programokat és azok megfelelőségét az (EU) [új CPR] rendelet, az (EU) [új ERDF] rendelet és e rendelet szerint, illetve az Unió külső finanszírozási eszközéből nyújtott támogatás esetében vagy adott esetben azok megfelelőségét a 10. cikk (1) bekezdése alatt meghatározott, több éves stratégiával foglalkozó dokumentum szerint, illetve egy vagy több ilyen eszközre vonatkozó alap-jogiaktuson alapuló adott stratégiai programozási keret szerint.

(1)  A Bizottság felméri az egyes Interreg programokat és azok megfelelőségét az (EU) [új CPR] rendelet, az (EU) [új ERDF] rendelet és e rendelet szerint; az Unió külső finanszírozási eszközéből nyújtott támogatás esetében vagy adott esetben azok megfelelőségét a 10. cikk (1) bekezdése alatt meghatározott, több éves stratégiával foglalkozó dokumentum szerint a Bizottság egy vagy több ilyen eszközre vonatkozó alap-jogiaktuson alapuló adott stratégiai programozási keret szerint felméri a megfelelőséget.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállam egy adott prioritás kezdeti felosztásának 5 %-áig és a program költségvetésének legfeljebb 3 %-áig terjedő összeget átcsoportosíthat ugyanazon Interreg program másik prioritására a programozási időszak alatt.

A tagállam egy adott prioritás kezdeti felosztásának 10%-áig és a program költségvetésének legfeljebb 6%-áig terjedő összeget átcsoportosíthat ugyanazon Interreg program másik prioritására a programozási időszak alatt.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az ERFA-alapból támogatott belső, határokon átnyúló együttműködési Interreg programok esetében: 6%;

a)  az ERFA-alapból támogatott belső, határokon átnyúló együttműködési Interreg programok esetében: 7%;

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A monitoringbizottság évente legalább egyszer ülésezik, és felülvizsgálja mindazokat a problémákat, amelyek befolyásolják a program haladását a célkitűzések elérése felé.

(5)  A monitoringbizottság évente legalább egyszer ülésezik, és felülvizsgálja mindazokat a problémákat, amelyek befolyásolják a program haladását a célkitűzések elérése felé, valamint szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egyes Interreg program monitoringbizottságának összetételét az adott programban részt vevő tagállamoknak és – adott esetben – harmadik országoknak, partnerországoknak és tengerentúli országoknak és területeknek kell elfogadniuk, és az összetételnek biztosítania kell a tagállamok, harmadik országok, partnerországok és tengerentúli országok és területek az (EU) [új CPR] rendelet [6.] cikkében említett megfelelő hatóságok, együttműködő szervezetek és programpartnereket képviselő résztvevők kiegyensúlyozott részvételét.

Az egyes Interreg program monitoringbizottságának összetételét az adott programban részt vevő tagállamoknak és – adott esetben – harmadik országoknak, partnerországoknak és tengerentúli országoknak és területeknek kell nyitott és átlátható módon elfogadniuk, és az összetételnek biztosítania kell a tagállamok, harmadik országok, partnerországok és tengerentúli országok és területek az (EU) [új CPR] rendelet [6.] cikkében említett megfelelő hatóságok, együttműködő szervezetek és programpartnereket képviselő résztvevők kiegyensúlyozott részvételét.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felülvizsgálatot szervezhet az Interreg programok teljesítményének vizsgálatára.

A Bizottság felülvizsgálatot szervez az Interreg programok teljesítményének vizsgálatára.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A felülvizsgálat kimenetelét kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

(3)  A felülvizsgálat eredményeit kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és a felülvizsgált program weboldalán közzé kell tenni. A Bizottság a felülvizsgálat eredményeit írásban értékeli, teljesítményértékelést tesz közzé, és ezt az értékelést továbbítja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egyes irányító hatóságok minden évben január 31-ig, március 31-ig, május 31-ig, július 31-ig, szeptember 31-ig és november 30-ig elektronikusan továbbítják az adott Interreg programra vonatkozó halmozott adatokat a Bizottsághoz az (EU) [új CPR] rendelet [VII.] mellékletben meghatározott sablon szerint.

Az egyes irányító hatóságok minden évben január 31-ig, május 31-ig és szeptember 30-ig elektronikusan továbbítják az adott Interreg programra vonatkozó halmozott adatokat a Bizottsághoz az (EU) [új CPR] rendelet [VII.] mellékletben meghatározott sablon szerint.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az adattovábbítást a meglévő adatjelentési rendszerek alkalmazásával kell elvégezni, amennyiben azok az előző programozási időszak alatt megbízhatónak bizonyultak.

Indokolás

Az új adatjelentési rendszerek üzembe helyezése a folyamatban lévő programozási időszakban az utasítások és iránymutatások kezdeti hiánya miatt nehéz volt, és szükségessé vált az ismételt kiigazítások elvégzése.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az (EU) [új ERFA] rendelet [I.] mellékletében lefektetett közös teljesítmény- és közös eredménymutatókat, illetve – szükség esetén – a programspecifikus teljesítmény és eredménymutatókat az (EU) [új CPR] rendelet [12. cikke (1) bekezdésének] és az e rendelet 17. cikke (3) bekezdése d) pontjának ii. alpontjai és 31. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint kell használni.

(1)  Az (EU) [új ERFA] rendelet [I.] mellékletében lefektetett, az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) program célkitűzései felé történő előrehaladás mérésére leginkább alkalmasnak talált közös teljesítmény- és közös eredménymutatókat az (EU) [új CPR] rendelet [12. cikke (1) bekezdésének] és az e rendelet 17. cikke (3) bekezdése d) pontjának ii. alpontjai és 31. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint kell használni.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Szükség esetén és az irányító hatóság által kellően indokolt esetben az e cikk első albekezdésével összhangban kiválasztott mutatók mellett programspecifikus teljesítmény- és eredménymutatókat is kell használni.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A költségvetési rendelet [38. cikke (3) bekezdése e) pontjának i. alpontja] szerinti jelentéstételi követelményének eleget téve a Bizottság a mutatókkal összhangban tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a teljesítményről és az eredményekről, az előrehaladásról és a hiányosságokról való jelentéstétel, valamint a kiadások és a teljesítmény közötti egyértelmű kapcsolat biztosítása révén;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az irányító hatóság értékeléseket végez az egyes Interreg programokról. Az egyes értékeléseknek fel kell mérniük a program hatékonyságát, eredményességét, relevanciáját, koherenciáját és uniós hozzáadott értékét azzal a céllal, hogy javítsák az érintett Interreg program tervezésének és végrehajtásának minőségét.

(1)  Az irányító hatóság értékeléseket végez az egyes Interreg programokról. Az egyes értékeléseknek fel kell mérniük a program hatékonyságát, eredményességét, relevanciáját, koherenciáját és uniós hozzáadott értékét azzal a céllal, hogy javítsák az érintett Interreg program tervezésének és végrehajtásának minőségét. Az értékelések gyakoriságát a lenti (5) bekezdésben említett értékelési tervben kell meghatározni, és évente legfeljebb egy értékelésre kerülhet sor.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  nyilvános helyeken plaketteket vagy hirdetőtáblákat helyeznek el, amint olyan fizikai beruházást vagy eszközvásárlást érintő Interreg művelet fizikai végrehajtása kezdődik meg, aminek összköltsége meghaladja a 100 000 EUR összeget;

c)  nyilvános helyeken plaketteket vagy hirdetőtáblákat helyeznek el, amint olyan fizikai beruházást vagy eszközvásárlást érintő Interreg művelet fizikai végrehajtása kezdődik meg, aminek összköltsége meghaladja a 25 000 EUR összeget;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a c) pont hatálya alá nem eső Interreg-műveletek esetében nyilvános helyen legalább egy, minimum A3 méretű nyomtatott táblát vagy elektronikus kijelzőt helyeznek el az Interreg-műveletre vonatkozó információkkal, kiemelve az Interreg-alapból nyújtott támogatást.

d)  a c) pont hatálya alá nem eső Interreg-műveletek esetében nyilvános helyen legalább egy, minimum A2 méretű nyomtatott táblát vagy elektronikus kijelzőt helyeznek el az Interreg-műveletre vonatkozó információkkal, kiemelve az Interreg-alapból nyújtott támogatást.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a stratégiai fontosságú műveletek, valamint azon műveletek, amelyeknek a teljes költsége meghaladja a 10 00 000 EUR-t, kommunikációs eseményt szerveznek és megfelelő időben bevonják ebbe a Bizottságot és a felelős irányító hatóságot.

e)  a stratégiai fontosságú műveletek, valamint azon műveletek, amelyeknek a teljes költsége meghaladja az 5 000 000 EUR-t, kommunikációs eseményt szerveznek és megfelelő időben bevonják ebbe a Bizottságot és a felelős irányító hatóságot.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Kisprojekt-alapok és pénzügyi eszközök esetében a kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy a végső kedvezményezettek megfeleljenek a (4) bekezdés c) pontjában lefektetett követelményeknek.

(5)  Kisprojekt-alapok és pénzügyi eszközök esetében a kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy a végső kedvezményezettek megfeleljenek a (4) bekezdés c) és d) pontjában lefektetett követelményeknek.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A személyi jellegű költségek alá az Interreg-partner által az alábbi módok valamelyikén foglalkoztatott személyek bruttó bérköltsége tartozik:

(1)  Az összes uniós munkajogi jogszabály és munkavállalói jog tiszteletben tartása mellett a személyi jellegű költségek alá az Interreg-partner által az alábbi módok valamelyikén foglalkoztatott személyek bruttó bérköltsége tartozik:

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság meghatározza azokat az adattípusokat és kritériumokat, amelyek alapján az ellenőrzési műveleteknél mintákat vesznek, valamint az e rendelet 62. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktussal elfogadandó mellékletben szereplő hibaarány extrapolálására vonatkozó módszertant.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések

Hivatkozások

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

11.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

5.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Arndt Kohn

10.7.2018

Az elfogadás dátuma

15.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Richard Sulík

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Richard Sulík

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről (16.10.2018)

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

A vélemény előadója: Marlene Mizzi

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Annak érdekében, hogy az ERFA különböző szinteken támogassa az Unió területének harmonikus fejlődését, az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) keretében kell támogatnia a határokon átnyúló együttműködést, a transznacionális együttműködést, a tengeri együttműködést, a legkülső régiók együttműködését és az interregionális együttműködést.

(3)  Annak érdekében, hogy az ERFA különböző szinteken támogassa az Unió területének harmonikus fejlődését, az európai területi együttműködési célkitűzés (Interreg) keretében kell támogatnia a határokon átnyúló együttműködést, a transznacionális együttműködést, a tengeri együttműködést, a legkülső régiók együttműködését és az interregionális együttműködést a kultúra és a kreativitás területén is, különös hangsúlyt fektetve a humán készségek és képességek – mint a gazdasági és társadalmi fejlődés kulcsfontosságú tényezőinek – megerősítésére, ugyanakkor kellő figyelmet fordítva a kiegészítő finanszírozást igénylő képzési programokra is;

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A határokon átnyúló együttműködés elemének a határrégiókban közösen meghatározott közös kihívások leküzdését kell megcéloznia, és ki kell aknáznia a határ menti területekben rejlő kiaknázatlan növekedési lehetőségeket, a Bizottság „A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban” című közleményének23 („Határrégiókról szóló közlemény”) megfelelően. Következésképpen a határokon átnyúló elemnek a szárazföldi határokon történő együttműködésre kell korlátozódnia, a tengeri határokon történő együttműködést pedig a transznacionális elembe kell beépíteni.

(4)  A határokon átnyúló együttműködés elemének a határrégiókban közösen meghatározott közös kihívások – többek között a kulturális különbségek és a nyelvi korlátok – leküzdését kell megcéloznia, mivel ezek akadályozhatják az integrációt, korlátozhatják az egymással való interakciót, illetve a határ mindkét oldalán csökkentik az emberek és a vállalkozások lehetőségeit, valamint ki kell aknáznia a határ menti területekben rejlő kihasználatlan növekedési lehetőségeket, a Bizottság „A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban” című közleményének23 („Határrégiókról szóló közlemény”) megfelelően. Következésképpen a határokon átnyúló elemnek a szárazföldi határokon történő együttműködésre kell korlátozódnia, a tengeri határokon történő együttműködést pedig a transznacionális elembe kell beépíteni.

__________________

__________________

23 A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban, COM(2017) 534 final, 2017.9.20.

23 A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban, COM(2017) 534 final, 2017.9.20.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A 2014–2020 közötti programozási időszakban a határokon átnyúló és transznacionális együttműködés terén a legkülső régiókban szerzett tapasztalat alapján, ahol mindkét elem kombinációja együttműködési területenként egyetlen programban történő kombinációja nem idézett elő elegendő egyszerűsítést a programhatóságok és a kedvezményezettek számára, ott egyedi legkülső régió elemet kell létrehozni ahhoz, hogy a legkülső régiók a leghatékonyabban és a legegyszerűbben működhessenek együtt a szomszédos országokkal és területekkel.

(7)  A 2014–2020 közötti programozási időszakban a határokon átnyúló és transznacionális együttműködés terén a legkülső régiókban szerzett tapasztalat alapján, ahol mindkét elem kombinációja együttműködési területenként egyetlen programban történő kombinációja nem idézett elő elegendő egyszerűsítést a programhatóságok és a kedvezményezettek számára, ott egyedi legkülsőrégió-elemet kell létrehozni ahhoz, hogy az együttműködésen és a kölcsönös megértésen alapuló erős és fenntartható kötelékek létrehozása érdekében a legkülső régiók a leghatékonyabban és a legegyszerűbben működhessenek együtt a szomszédos országokkal és területekkel.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A 2014–2020 közötti programozási időszakban az Interreg keretében az interregionális együttműködési programok terén szerzett tapasztalatok alapján, valamint a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés programjaiban az ilyen együttműködés hiányából kiindulva az interregionális együttműködési elemnek konkrétabban kell összpontosítania a kohéziós politika hatékonyságának növelésére. Ezt az elemet ezért két programra kell korlátozni; egy programra abból a célból, hogy lehetővé tegyen minden fajta tapasztalatot, innovatív megközelítést és kapacitásépítést mindkét célkitűzés programjai számára, és támogassa a létrehozott területi együttműködés európai csoportosulásait, vagy azok létrehozását az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK rendelet24 szerint, egy másik programra pedig a fejlődési irányzatok elemzésének fejlesztése céljából. Az Unió területén történő projektalapú együttműködést be kell építeni az interregionális innovációs beruházásokra vonatkozó új elembe, és azt szorosan össze kell kapcsolni a Bizottság „Az innováció erősítése Európa régióiban: az ellenállóképes, inkluzív és fenntartható növekedés stratégiái”25 című közleményének megvalósításával, különösen a tematikus intelligens szakosodási platformok támogatása céljából olyan területeken, mint az energia, az ipari modernizáció vagy az agrár-élelmiszeripar. Végül pedig, a funkcionális városi területekre vagy városi területekre összpontosító integrált területi fejlesztést a programokon belül a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés programjain belül, és egyetlen ehhez tartó eszközben, az „Európai városi kezdeményezésben” koncentráltan kell kezelni. Az interregionális együttműködési elemhez tartozó két programnak ki kell terjednie az egész Unióra, és harmadik országok részvételére is nyitottnak kell lennie.

(8)  A 2014–2020 közötti programozási időszakban az Interreg keretében az interregionális együttműködési programok terén szerzett tapasztalatok alapján, valamint a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés programjaiban az ilyen együttműködés hiányából kiindulva az interregionális együttműködési elemnek konkrétabban kell összpontosítania a kohéziós politika hatékonyságának növelésére. Ezt az elemet ezért két programra kell korlátozni; egy programra abból a célból, hogy lehetővé tegyen minden fajta tapasztalatot, innovatív megközelítést és kapacitásépítést mindkét célkitűzés programjai számára, és támogassa a létrehozott területi együttműködés európai csoportosulásait, vagy azok létrehozását az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK rendelet24 szerint, egy másik programra pedig a fejlődési irányzatok elemzésének fejlesztése céljából. Az Unió területén történő projektalapú együttműködést be kell építeni az interregionális innovációs beruházásokra vonatkozó új elembe, és azt szorosan össze kell kapcsolni a Bizottság „Az innováció erősítése Európa régióiban: az ellenállóképes, inkluzív és fenntartható növekedés stratégiái”25 című közleményének megvalósításával, különösen a tematikus intelligens szakosodási platformok támogatása céljából olyan területeken, mint az energia, az ipari modernizáció, a kultúra, a kulturális örökség, a kulturális és kreatív ágazatok, az agrár-élelmiszeripar, a humán készségek és képességek megerősítése, illetve a közös kulturális örökség megőrzése és népszerűsítése. Végül pedig, a funkcionális városi területekre vagy városi területekre összpontosító integrált területi fejlesztést a programokon belül a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés programjain belül, és egyetlen ehhez tartó eszközben, az „Európai városi kezdeményezésben” koncentráltan kell kezelni. Az interregionális együttműködési elemhez tartozó két programnak ki kell terjednie az egész Unióra, és harmadik országok részvételére is nyitottnak kell lennie.

_________________

_________________

24 Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az európai területi együttműködési csoportosulásról (HL L 210., 2006.7.31., 19. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az európai területi együttműködési csoportosulásról (HL L 210., 2006.7.31., 19. o.).

25 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az innováció erősítése Európa régióiban: az ellenállóképes, inkluzív és fenntartható növekedés stratégiái – COM(2017) 376 final, 2017.7.18

25 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az innováció erősítése Európa régióiban: az ellenállóképes, inkluzív és fenntartható növekedés stratégiái – COM(2017) 376 final, 2017.7.18.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az IPA III támogatásnak főleg arra kell összpontosítania, hogy segítse az IPA kedvezményezettjeit a demokratikus intézmények és a jogállamiság megerősítésében, az igazságszolgáltatási és a közigazgatási rendszer reformjában, az alapvető jogok tiszteletben tartásában, valamint a nemek közötti egyenlőség, a tolerancia, a társadalmi befogadás és a megkülönböztetésmentesség előmozdításában. Az IPA támogatásnak folytatnia kell az IPA kedvezményezettek támogatását a regionális, a makroregionális és a határokon átnyúló együttműködés, illetve területfejlesztés előmozdítására tett erőfeszítéseikben, többek között az Unió makroregionális stratégiáinak végrehajtása révén. Továbbá az IPA támogatásnak foglalkoznia kell a biztonsággal, a migrációval és a határigazgatással, biztosítva a nemzetközi védelemhez való hozzáférést, megosztva a releváns információt, fokozva a határellenőrzést, és közös erőfeszítéseket téve az illegális migráció és a migránscsempészés elleni küzdelemben.

(11)  Az IPA III támogatásnak főleg arra kell összpontosítania, hogy segítse az IPA kedvezményezettjeit a demokratikus intézmények és a jogállamiság megerősítésében, az igazságszolgáltatási és a közigazgatási rendszer reformjában, az alapvető jogok tiszteletben tartásában, valamint a nemek közötti egyenlőség, a tolerancia, a társadalmi befogadás és a megkülönböztetésmentesség előmozdításában, illetve az inkluzív és fenntartható oktatási rendszerek kialakításában azzal a céllal, hogy a fiatalok számára a horizontális ifjúsági politikák révén több minőségi lehetőség álljon rendelkezésre. Az IPA támogatásnak folytatnia kell az IPA kedvezményezettek támogatását a regionális, a makroregionális és a határokon átnyúló együttműködés, illetve területfejlesztés előmozdítására tett erőfeszítéseikben, többek között az Unió makroregionális stratégiáinak végrehajtása révén. Továbbá az IPA támogatásnak foglalkoznia kell a biztonsággal, a migrációval és a határigazgatással, biztosítva a nemzetközi védelemhez való hozzáférést, megosztva a releváns információt, fokozva a határellenőrzést, és közös erőfeszítéseket téve az illegális migráció és a migránscsempészés elleni küzdelemben.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az ERFA az Interreg keretében a kohéziós politika egyedi célkitűzéseihez kell, hogy hozzájáruljon. A különböző tematikus célkitűzésekhez tartozó egyedi célkitűzések jegyzékét azonban hozzá kell igazítani az Interreg egyedi szükségleteihez, további egyedi célkitűzésekkel egészítve ki a „szociálisabb Európát a szociális jogok európai pillérének megvalósításával” elnevezésű politikai célkitűzést, az ESZA-típusú beavatkozások lehetővé tétele érdekében.

(17)  Az ERFA az Interreg keretében a kohéziós politika egyedi célkitűzéseihez kell, hogy hozzájáruljon. A különböző tematikus célkitűzésekhez tartozó egyedi célkitűzések jegyzékét azonban hozzá kell igazítani az Interreg egyedi szükségleteihez, további egyedi célkitűzésekkel egészítve ki a „szociálisabb Európát a szociális jogok európai pillérének megvalósításával” elnevezésű politikai célkitűzést, az ESZA-típusú beavatkozások lehetővé tétele érdekében, különös tekintettel az oktatáshoz való hozzáférésre, a fiatalok számára biztosított több minőségi lehetőség létrehozására és a kulturális integrációra.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Ennek a rendeletnek két új Interreg-specifikus célkitűzést kell bevezetnie: egy olyan célkitűzést, amely erősíti az intézményi kapacitást, szélesíti a jogi és adminisztratív együttműködést, különösen ahol az a Határrégiókról szóló közlemény megvalósításához kapcsolódik, fokozza az együttműködést az állampolgárok és az intézmények között, valamint a makroregionális és tengeri medencékre vonatkozó stratégiák kidolgozását és koordinálását, és egy olyan célkitűzést, amely olyan egyedi külső együttműködési kérdésekkel foglalkozik, mint a biztonság, a védelem, a határátkelés irányítása és a migráció.

(19)  Ennek a rendeletnek két új Interreg-specifikus célkitűzést kell bevezetnie: egy olyan célkitűzést, amely erősíti az intézményi kapacitást, szélesíti a jogi és adminisztratív együttműködést, különösen ahol az a Határrégiókról szóló közlemény megvalósításához kapcsolódik, fokozza az együttműködést az állampolgárok, a társadalmi szervezetek és az intézmények között, valamint a makroregionális és tengeri medencékre vonatkozó stratégiák kidolgozását és koordinálását, és egy olyan célkitűzést, amely olyan egyedi külső együttműködési kérdésekkel foglalkozik, mint a biztonság, a védelem, a határátkelés irányítása és a migráció.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Pontosítani kell az irányadó szabályokat a kis projektre vonatkozó alapok tekintetében, amelyek az Interreg megléte óta folyamatosan megvalósulnak, de soha nem vonatkoztak rájuk egyedi rendelkezések. Amint a Régiók Bizottságának véleménye „Emberek közötti és kis méretű projektek a határokon átnyúló együttműködési programokban”32 címmel rámutat, az ilyen kisprojekt alapok fontos szerepet játszanak az emberek és intézmények közötti bizalomépítésben, nagy európai hozzáadott értéket nyújtanak, és jelentősen hozzájárulnak a határokon átnyúló együttműködési programok átfogó céljához a határ menti akadályok leküzdése, valamint a határ menti területek és állampolgáraik integrálása révén. Annak érdekében, hogy egyszerűsítsük a kis projektek finanszírozásának irányítását a végső kedvezményezettek számára, akik gyakran nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy uniós alapokra pályázzanak, egy bizonyos küszöbérték alatt kötelezővé kell tenni az egyszerűsített költség-opciók és az átalány összegek alkalmazását.

(23)  Pontosítani kell az irányadó szabályokat a kis projektre vonatkozó alapok tekintetében, amelyek az Interreg megléte óta folyamatosan megvalósulnak, de soha nem vonatkoztak rájuk egyedi rendelkezések. Amint a Régiók Bizottságának véleménye „Emberek közötti és kis méretű projektek a határokon átnyúló együttműködési programokban”32 címmel rámutat, az ilyen kisprojekt alapok fontos szerepet játszanak az emberek és intézmények közötti bizalomépítésben, nagy európai hozzáadott értéket nyújtanak, és jelentősen hozzájárulnak a határokon átnyúló együttműködési programok átfogó céljához a határ menti akadályok leküzdése, valamint a határ menti területek és állampolgáraik integrálása révén. Különösen a kulturális, művészi és polgárközpontú, határon átnyúló kezdeményezéseket kell támogatniuk. Annak érdekében, hogy egyszerűsítsük a kis projektek finanszírozásának irányítását a végső kedvezményezettek számára, akik gyakran nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy uniós alapokra pályázzanak, egy bizonyos küszöbérték alatt kötelezővé kell tenni az egyszerűsített költség-opciók és az átalány összegek alkalmazását.

_________________

_________________

32 A Régiók Európai Bizottságának véleménye – Emberek közötti és kis méretű projektek a határokon átnyúló együttműködési programokban, 2017. július 12. (HL C 342., 2017.10.12., 38. o.)

32 A Régiók Európai Bizottságának véleménye – Emberek közötti és kis méretű projektek a határokon átnyúló együttműködési programokban, 2017. július 12. (HL C 342., 2017.10.12., 38. o.)

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az oktatáshoz, képzéshez és élethosszig tartó tanuláshoz való hozzáférés és azok minőségének határokon átnyúló javítása az elismert iskolázottság és szakképzettség szintjének növelése céljából;

b)  a minőségi oktatáshoz, képzéshez és élethosszig tartó tanuláshoz való, határokon átnyúló hozzáférés javítása az iskolázottság, a fiatalok és a kutatók mobilitásának növelése, valamint a nyelvi és egyéb humán készségek és kompetenciák megerősítése céljából;

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  az oktatási, kulturális, művészeti, kreatív, audiovizuális és kutatási intézmények közti határon átnyúló partnerségek kialakításának ösztönzése és támogatása a határ menti régiókban megvalósítandó kölcsönös megértés és párbeszéd támogatása érdekében, a nyelvi sokszínűség, valamint az oktatási és kultúrpolitika, illetve a kulturális, kreatív, művészeti és audiovizuális ágazatok – mint a társadalmi innováció hajtóerői – szerepének növelése.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  a kultúra és a kulturális szolgáltatások határon átnyúló elérhetőségének javítása;

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bc)  az oklevelek, bizonyítványok, készségek és kompetenciák kölcsönös elismerésének előmozdítása a határokon átnyúló oktatási, képzési és foglalkoztatási lehetőségek növelése érdekében;

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a társadalmi befogadás elősegítése és közdelem a szegénység ellen, többek között az egyenlő esélyek határon átnyúló növelésével és a megkülönböztetés elleni küzdelemmel.

e)  a társadalmi befogadás – többek között a migránsok társadalmi befogadásának – elősegítése és közdelem a szegénység ellen, többek között az egyenlő esélyek határon átnyúló növelésével és a megkülönböztetés elleni küzdelemmel.

Módosítás    l

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a kulturális szolgáltatásokhoz és a sportinfrastruktúrákhoz való hozzáférés javítása, a művészek mobilitásának és a kulturális cseréknek a támogatása, amelyek hozzájárulnak a közös kulturális örökség megőrzéséhez és népszerűsítéséhez, valamint a különböző – rendszerint – makacs előítéletek és sztereotípiák elleni küzdelemhez, a társadalmi integráció fokozásához, valamint a társadalmi és nyelvi akadályok elhárításához;

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az Interreg-alapok által támogatott, külső határokon átnyúló, valamint a 2. és 3. elemű Interreg programok keretében, az a) és b) pontokon túlmenően: kölcsönös bizalomépítés, különösen az emberek közötti fellépések ösztönzésével, a fenntartható demokrácia kiterjesztésével, valamint a civil társadalom szereplőinek és a folyamatok reformjában és a demokratikus átmenetben betöltött szerepüknek a támogatásával;

c)  az Interreg-alapok által támogatott, külső határokon átnyúló, valamint a 2. és 3. elemű Interreg programok keretében, az a) és b) pontokon túlmenően: kölcsönös bizalomépítés, különösen az emberek közötti fellépések és a fiatalok mobilitás során szerzett tapasztalatainak ösztönzésével, a fenntartható demokrácia kiterjesztésével, valamint a civil társadalom szereplőinek és a folyamatok reformjában és a demokratikus átmenetben betöltött szerepüknek a támogatásával;

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A külső határokon átnyúló, valamint a 2. és 3. elemű Interreg programok keretében az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközeinek hozzá kell járulniuk a „biztonságosabb és veszélytelenebb Európa” elnevezésű külső Interreg-specifikus célkitűzéshez, különösen a határátkelés igazgatásának területén, valamint a mobilitás és a migráció kezelésének területén, beleértve a migránsok védelmét.

(5)  A külső határokon átnyúló, valamint a 2. és 3. elemű Interreg programok keretében az ERFA, és adott esetben az Unió külső finanszírozási eszközeinek hozzá kell járulniuk a „biztonságosabb és veszélytelenebb Európa” elnevezésű külső Interreg-specifikus célkitűzéshez, különösen a határátkelés igazgatásának területén, valamint a mobilitás és a migráció kezelésének területén, beleértve a migránsok védelmét, az interkulturális közvetítést és a nyelvi támogatást;

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségek;

i.  gazdasági, társadalmi, demográfiai és területi egyenlőtlenségek;

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés – b pont – i a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia.  új kulturális, oktatási és nyelvi sajátosságok és akadályok;

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az egyes Interreg programok értékelésekor a Bizottság figyelembe veszi a program társadalomra és helyi közösségekre gyakorolt általános pozitív hatását, különös tekintettel a társadalmi és gazdasági fejlődésre, illetve inkluzivitásra, az interkulturális párbeszédre és a kölcsönös megértésre.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (EU) [új CPR] rendelet [22. cikkének] b) pontja szerinti közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD) Interreg programokban valósítható meg, amennyiben az adott helyi akciócsoportok tagjai olyan társadalmi-gazdasági köz- és magánérdekek képviselői, amelyekben nem egyetlen érdekcsoport ellenőrzi a döntéshozatalt, illetve legalább két részt vevő ország, amelyek közül legalább az egyik tagállam.

Az (EU) [új CPR] rendelet [22. cikkének] b) pontja szerinti közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD) Interreg programokban valósítható meg, amennyiben az adott helyi akciócsoportok tagjai a társadalmi-gazdasági köz- és magánérdekek – többek között társadalmi szervezetek – képviselői, és nem egyetlen érdekcsoport ellenőrzi bennük a döntéshozatalt, illetve legalább két részt vevő ország képviselteti magát bennük, amelyek közül legalább az egyik tagállam. A helyi akciócsoportoknak az összes társadalmi-gazdasági csoport és korcsoport – többek között a kisebbségek, a fogyatékossággal élő személyek és a hátrányos helyzetű személyek – tekintetében reprezentatívnak kell lenniük.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A 30 000 000 EUR alatti teljes felosztású Interreg programok esetében a technikai segítségnyújtáshoz szükséges, EUR-ban kifejezett összeget és a kapott százalékarányt rögzíteni kell az érintett Interreg programot jóváhagyó bizottsági határozatban.

(4)  A 30 000 000 EUR alatti teljes felosztású Interreg programok esetében a technikai segítségnyújtáshoz szükséges összeget euróban kell kifejezni, és a kapott százalékarányt rögzíteni kell az érintett Interreg programot jóváhagyó bizottsági határozatban.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az irányító hatóság az Interreg program jóváhagyása után egy éven belül köteles benyújtani az értékelési tervet a monitoringbizottság részére.

(6)  Az irányító hatóság az Interreg program jóváhagyásának dátuma után 12 hónapon belül köteles benyújtani az értékelési tervet a monitoringbizottság részére.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az irányító hatóság az Interreg program jóváhagyásától számított hat hónapon belül gondoskodik egy olyan weboldalról, ahol a feladatkörébe tartozó egyes Interreg programokról információk érhetők el, beleértve a program célkitűzéseit, tevékenységeit, az elérhető finanszírozási lehetőségeket és az eredményeket.

(2)  Az irányító hatóság az Interreg program jóváhagyásától számított hat hónapon belül gondoskodik egy olyan weboldalról, ahol a feladatkörébe tartozó egyes Interreg programokról információk érhetők el. A weboldalon rendelkezésre bocsátott tájékoztatás kiterjed a program célkitűzéseire, tevékenységeire, az elérhető finanszírozási lehetőségekre és az eredményekre.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben egy művelet végrehajtása szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzést, szállítási vagy munkaszerződéseket követel meg a kedvezményezett részéről, a következő szabályok alkalmazandók:

(1)  Amennyiben egy művelet végrehajtása szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzést, árubeszerzésre irányuló szerződést vagy építési beruházásra irányuló szerződést követel meg – illetve mindkettőt megköveteli – a kedvezményezett részéről, a következő szabályok alkalmazandók:

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  amennyiben a kedvezményezett ajánlatkérő vagy a közbeszerzési eljárásokra alkalmazandó uniós jogszabályok értelmében vett közszolgáltató ajánlatkérő, az uniós jogszabályokkal kapcsolatban elfogadott nemzeti törvényeket, rendeleteket és adminisztratív rendelkezéseket alkalmazhatja;

a)  amennyiben a kedvezményezett a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1a értelmében ajánlatkérő, az uniós jogszabályokkal kapcsolatban elfogadott nemzeti törvényeket, rendeleteket és adminisztratív rendelkezéseket alkalmazhatja;

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.(HL L 94., 2014.3.28., 96. o.)

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek (Interreg) nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezések és a külső finanszírozási eszközök

Hivatkozások

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

11.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

11.6.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Marlene Mizzi

3.7.2018

Vizsgálat a bizottságban

3.9.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.10.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

1

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Norbert Erdős, Martina Michels, Marlene Mizzi

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

23

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

3

0

ECR

Rupert Matthews, Morten Messerschmidt

EFDD

Isabella Adinolfi

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések

Hivatkozások

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

30.5.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

11.6.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

11.6.2018

DEVE

11.6.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

5.7.2018

 

EMPL

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

ITRE

11.6.2018

TRAN

11.6.2018

 

PECH

5.7.2018

CULT

11.6.2018

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

28.6.2018

EMPL

14.6.2018

ENVI

21.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

TRAN

20.6.2018

PECH

11.7.2018

 

 

Társbizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

5.7.2018

AFET

5.7.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Pascal Arimont

20.6.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.6.2018

3.9.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

3.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pascal Arimont, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Krzysztof Hetman, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Daniel Buda, Raffaele Fitto, John Howarth, Tonino Picula, Maurice Ponga, Bronis Ropė, Davor Škrlec

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Georgios Kyrtsos

Benyújtás dátuma

18.12.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

23

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Raffaele Fitto, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski

EFDD

Rosa D'Amato

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Maurice Ponga

S&D

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Tonino Picula, Liliana Rodrigues

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Davor Škrlec

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 22.Jogi nyilatkozat