Eljárás : 2018/0256(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0471/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0471/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 16/01/2019 - 12.4
CRE 16/01/2019 - 12.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0017

AJÁNLÁS     ***
PDF 509kWORD 64k
18.12.2018
PE 627.725v02-00 A8-0471/2018

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Marietje Schaake

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(COM(2018)0481 – C8 0000/2018– 2018/0256(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (10593/2018),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (4) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának i. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0463/2018),

–  tekintettel a határozatra irányuló javaslatról szóló, ...-i nem jogalkotási állásfoglalására(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására, valamint a Külügyi Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság és a Halászati Bizottság véleményére (A8-0471/2018),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Marokkó kormányának és parlamentjének.

(1)

E napon elfogadott szövegek, P8_TA(0000)0000.


VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (21.11.2018)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz csatolt 1. és 4. számú jegyzőkönyvek módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

A vélemény előadója: Anders Primdahl Vistisen

RÖVID INDOKOLÁS

Az euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvét módosító, szóban forgó megállapodás célja, hogy garanciákat nyújtson a nemzetközi jog tiszteletben tartására, beleértve az emberi jogokat és az érintett területek fenntartható fejlődését.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez a megállapodás nem jelenti Marokkó Nyugat-Szahara feletti szuverenitásának elismerését. Az EU álláspontja továbbra is az, hogy támogatja az ENSZ által a nyugat-szaharai konfliktus igazságos, tartós és kölcsönösen elfogadható rendezésének biztosítására tett erőfeszítéseket a nyugat-szaharai nép önrendelkezési joga alapján és a vonatkozó ENSZ-határozatokkal összhangban.

Ahogy az a kísérő állásfoglaláshoz fűzött véleményben szerepel, az előadó elismeri a Bizottság és az EKSZ által arra tett erőfeszítéseket, hogy saját hatáskörükön belül értékeljék a lakosság számára biztosított előnyöket, és hogy tisztázzák, hogy hozzájárulnak-e a megállapodáshoz. Értékelte a Bizottság és az EKSZ által vezetett, a nyugat-szaharai helyi képviselők, a civil társadalom és egyéb szervezetek és testületek széles körével folytatott kiterjedt konzultációk eredményét is, amelyeken keresztül az említettek átfogó támogatásukat fejezték ki azon társadalmi-gazdasági előnyökkel kapcsolatban, amelyek a javasolt vámkedvezményekkel járnának.

******

A Külügyi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja meg hozzájárulását az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéhez.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás

Hivatkozások

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Illetékes bizottság

 

INTA

 

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

12.11.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Anders Primdahl Vistisen

5.9.2018

Vizsgálat a bizottságban

9.10.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

17

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

17

-

ALDE

Ivo Vajgl

ECR

Marek Jurek, Eleni Theocharous

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

S&D

Eugen Freund, Ana Gomes

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

1

0

NI

James Carver

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről (29.11.2018)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatról

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

A vélemény előadója: Michel Dantin

RÖVID INDOKOLÁS

Az EU és Marokkó 2000-ben euromediterrán társulási megállapodást kötött. 2012-ben a társulási megállapodásba levélváltás formájában létrejött megállapodás révén a mezőgazdasági és a feldolgozott mezőgazdasági termékekre, valamint a hal- és a halászati termékekre vonatkozó liberalizációs intézkedések kerültek.

Azt követően, hogy a Polisario Front megsemmisítés iránti kereset nyújtott be a megállapodás ellen azzal az indokkal, hogy az megsérti a nemzetközi jogot, mivel Nyugat-Szahara területére alkalmazandó, az Európai Unió Bírósága 2016. december 21-én (fellebbezési eljárás keretében) hozott ítéletében megállapította, hogy a megállapodást úgy kell értelmezni, hogy az nem vonatkozik Nyugat-Szaharára. A Bíróság nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a megállapodás hatálya kiterjedjen Nyugat-Szaharára, de az általános nemzetközi jognak a szerződések relatív hatályára vonatkozó elvére hivatkozva felvetette egy ilyen megállapodás Nyugat-Szahara lakossága számára nyújtott előnyeinek kérdését, és kifejtette, hogy a hatály kiterjesztéséhez szükség van a szóban forgó lakosság kifejezett hozzájárulására.

Az ezen ítéletet követően a Bizottság és a marokkói fél között a Tanács által 2017. május végén elfogadott mandátum alapján folytatott tárgyalások elsősorban arra irányultak, hogy kiigazítsák a társulási megállapodást és visszaállítsák az egyrészről az EU, másrészről Marokkó és Nyugat-Szahara közötti preferenciális kereskedelem jogi alapját, a lehető legkevésbé megzavarva a szóban forgó kereskedelmet. A levélváltás formájában létrejött megállapodás, amelynek megkötését a Tanács javasolta, és amelyre vonatkozóan kérik a Parlament jóváhagyását, módosításokat eszközöl az EU-Marokkó társulási megállapodás 4. és 1. jegyzőkönyvében, előírva, hogy az EU által a társulási megállapodás hatálya alá tartozó (marokkói) termékekre biztosított kereskedelmi kedvezményeket a Nyugat-Szaharából származó termékekre is alkalmazzák. A megállapodás emellett megállapítja az érintett lakosság számára biztosított előnyök értékelése, valamint a lakossággal való konzultáció módozatait.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményének előadója nyilvánvalóan nem tekinti feladatának a szóban forgó megállapodás politikai értékelését (ami más bizottságok hatáskörébe tartozik). Úgy véli, hogy a megállapodást jóvá kell hagynia a Parlamentnek, mivel ez stabil és megtámadhatatlan keretet biztosítana az EU egyik jelentős partnerével folytatott kereskedelemhez. Ugyanakkor a jogalkotási állásfoglalások a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság általi készítéséről szóló saját véleményének előterjesztése alkalmával fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy egyes esetekben a Marokkóból és Nyugat-Szaharából származó gyümölcs- és zöldségimport (paradicsom-, uborka- és dinnyefélék stb.) rendkívül érzékeny kérdés az európai kertészeti ágazat számára. Fenntartásai és kérdései vannak továbbá a Nyugat-Szaharából behozott termékek a Bíróság 2016. december 21-i ítélete óta alkalmazott vámkezelésének módjával kapcsolatban is. A Bizottságnak szemmel kell tartania az Unióba való marokkói és a nyugat-szaharai gyümölcs- és zöldségbehozatal által esetlegesen okozott piaci zavarokat, és adott esetben habozás nélkül alkalmaznia kell a megállapodásban előírt védzáradékot. Végezetül különösen kívánatos lenne, ha a földrajzi jelzések és eredetmegjelölések védelméről szóló EU-Marokkó megállapodás megkötésére irányuló eljárás a lehető leghamarabb lezárulna.

******

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy javasolja az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat jóváhagyását.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás

Hivatkozások

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Illetékes bizottság

 

INTA

 

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

12.11.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Michel Dantin

21.8.2018

Az elfogadás dátuma

12.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

10

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

23

+

ALDE

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

Zbigniew Kuzmiuk, Anthea McIntyre

EFDD

Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Peter Jahr, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

10

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

S&D

Eric Andrieu, Maria Noichl

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

1

0

EFDD

Giulia Moi

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás

Hivatkozások

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

26.10.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

12.11.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

12.11.2018

AGRI

12.11.2018

PECH

12.11.2018

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

PECH

24.9.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Marietje Schaake

10.12.2018

 

 

 

Korábbi előadók

Patricia Lalonde

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.8.2018

5.11.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

10.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

9

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Benyújtás dátuma

18.12.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

25

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

Georg Mayer

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

2

0

ECR

Ralph Packet

NI

David Borrelli

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 11.Jogi nyilatkozat