Proċedura : 2018/0256(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0471/2018

Testi mressqa :

A8-0471/2018

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 16/01/2019 - 12.4
CRE 16/01/2019 - 12.4

Testi adottati :

P8_TA(2019)0017

RAKKOMANDAZZJONI     ***
PDF 653kWORD 62k
18.12.2018
PE 627.725v02-00 A8-0471/2018

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Rapporteur: Marietje Schaake

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (10593/2018),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 207(4) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0463/2018),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva tiegħu ta'...(1) dwar il-proposta għal deċiżjoni,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1) u (4) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A7-00000/2018),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Marrokk.

(1)

Testi adottati ta' dik id-data, P8_TA(0000)0000.


OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (21.11.2018)

għall-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra

(COM(2018)0481 – C8 – 2018/0256(NLE))

Rapporteur għal opinjoni: Anders Primdahl Vistisen

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Dan il-ftehim, li jemenda l-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju, għandu l-għan li jipprovdi garanziji dwar ir-rispett tad-dritt internazzjonali, inklużi d-drittijiet tal-bniedem, u l-iżvilupp sostenibbli fit-territorji kkonċernati.

Huwa importanti li jiġi ssottolinjat li dan il-ftehim ma jimplikax ir-rikonoxximent tas-sovranità tal-Marokk fuq is-Saħara tal-Punent. Il-pożizzjoni tal-UE tibqa' li tappoġġja l-isforzi tan-NU biex tiżgura soluzzjoni ġusta, dejjiema u reċiprokament aċċettabbli tal-kunflitt tas-Saħara tal-Punent, fuq il-bażi tad-dritt għall-awtodeterminazzjoni tal-poplu tas-Saħara tal-Punent u f'konformità mar-riżoluzzjonijiet rilevanti tan-NU.

Kif imsemmi fl-opinjoni tar-riżoluzzjoni ta' akkumpanjament, ir-rapporteur jirrikonoxxi l-isforzi tal-Kummissjoni u tas-SEAE li jippruvaw, fl-ambitu tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, jevalwaw il-benefiċċju għall-popolazzjoni u jaċċertaw il-kunsens tagħhom għal dan il-ftehim. Huwa apprezza wkoll l-eżitu tal-konsultazzjonijiet inklużivi mmexxija mill-Kummissjoni u mis-SEAE b'varjetà wiesgħa ta' rappreżentanti lokali tas-Saħara tal-Punent, organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u organizzazzjonijiet u korpi oħrajn, li permezz tagħhom ingħata appoġġ wiesa' għall-benefiċċji soċjoekonomiċi li l-preferenzi tariffarji proposti jġibu magħhom.

******

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jirrakkomanda li l-Parlament jagħti l-kunsens tiegħu għall-abbozz ta' proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra

Referenzi

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Kumitat responsabbli

 

INTA

 

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFET

12.11.2018

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Anders Primdahl Vistisen

5.9.2018

Eżami fil-kumitat

9.10.2018

 

 

 

Data tal-adozzjoni

21.11.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

44

17

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

17

-

ALDE

Ivo Vajgl

ECR

Marek Jurek, Eleni Theocharous

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

S&D

Eugen Freund, Ana Gomes

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

1

0

NI

James Carver

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni


OPINJONI tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (29.11.2018)

għall-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Rapporteur għal opinjoni: Michel Dantin

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-UE u l-Marokk ikkonkludew Ftehim ta' Assoċjazzjoni Ewro-Mediterranju fl-2000. Fl-2012, miżuri ta' liberalizzazzjoni rigward il-prodotti agrikoli, il-prodotti agrikoli pproċessati, il-ħut u l-prodotti tas-sajd ġew introdotti f'dan il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni permezz ta' ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri.

Wara rikors mill-Front Polisario għall-annullament ta' dan il-ftehim, fuq il-bażi li kien qed jikser id-dritt internazzjonali sa fejn kien japplika għas-Saħara tal-Punent, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE tat sentenza fil-21 ta' Diċembru 2016 (fl-appell) u kkonkludiet li l-ftehim irid jiġi interpretat li ma japplikax għas-Saħara tal-Punent. Il-Qorti ma eskludietx il-possibbiltà li s-Saħara tal-Punent tkun koperta, iżda, wara li rreferiet għall-effett relattiv tat-trattati, prinċipju ġenerali tad-dritt internazzjonali, bi rbit mal-mistoqsija jekk ftehim ta' dak it-tip partikolari aktarx kien se jibbenefika lill-popolazzjoni tas-Saħara tal-Punent, speċifikat li l-implimentazzjoni tal-ftehim fuq bażi usa' tkun tirrikjedi, f'kull każ, li l-popolazzjoni tagħti l-kunsens espliċitu tagħha.

In-negozjati li saru wara dik is-sentenza, li saru bejn il-Kummissjoni u l-Marokk abbażi ta' mandat adottat mill-Kunsill fi tmiem Mejju 2017, essenzjalment kellhom l-għan li jerġgħu jistabbilixxu bażi ġuridika għall-kummerċ preferenzjali bejn l-UE, minn naħa, u l-Marokk u s-Saħara tal-Punent, min-naħa l-oħra, filwaqt li jikkawżaw l-anqas taqlib possibbli fil-kummerċ ikkonċernat. Il-ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri, li l-konklużjoni tiegħu ġiet proposta lill-Kunsill u li dwaru l-Parlament qed jintalab jagħti l-approvazzjoni tiegħu, jagħmel emendi għall-Protokolli Nri 4 u 1 tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Marokk, billi jistipula li l-preferenzi kummerċjali mogħtija mill-UE lill-prodotti (Marokkini) koperti mill-Ftehim ta' Assoċjazzjoni se jingħataw bl-istess mod lill-prodotti li joriġinaw fil-Punent tas-Saħara. Il-ftehim, madankollu, jistabbilixxi mezzi għall-valutazzjoni tal-benefiċċji li l-preferenzi jħallu għall-popolazzjonijiet affettwati, flimkien ma' arranġamenti għal konsultazzjoni.

Ir-rapporteur għall-opinjoni tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali ovvjament ma jixtieqx jagħmel valutazzjoni politika tal-ftehim (għaliex dik hija kompetenza ta' kumitati oħrajn). Jemmen li l-Parlament għandu japprova l-ftehim, peress li dan jipprovdi qafas stabbli u ineċċepibbli għall-kummerċ ma' sieħeb maġġuri tal-UE. Madankollu, huwa u jressaq l-opinjoni tiegħu dwar ir-riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva li qed titfassal mill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, huwa jħoss li għandu jirrimarka li ċerti importazzjonijiet ta' frott u ħxejjex mill-Marokk u mis-Saħara tal-Punent (tadam, ħjar, bettieħ, eċċ.) huma kwistjoni sensittiva ħafna għas-settur tal-ortikultura Ewropew. Għandu wkoll xi riservi u mistoqsijiet dwar il-mod li bih il-prodotti importati mis-Saħara tal-Punent ġew ġestiti għal finijiet doganali mis-sentenza tal-Qorti tal-21 ta' Diċembru 2016 'il hawn. Il-Kummissjoni għandha tibqa' attenta għat-taqlib fis-suq li jista' jiġi kkawżat mill-importazzjonijiet fl-UE ta' frott u ħxejjex mill-Marokk u mis-Saħara tal-Punent, u qatt ma għandha toqgħod lura milli tattiva l-klawsola ta' salvagwardja prevista fil-ftehim. Fl-aħħar nett, ikun partikolarment tajjeb li l-proċedura għall-konklużjoni tal-ftehim bejn l-UE u l-Marokk dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini tiġi kkompletata mill-aktar fis possibbli.

******

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jirrakkomanda l-approvazzjon tal-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra.

PROĊEDURA TAL-KUMITATLI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra

Referenzi

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Kumitat responsabbli

 

INTA

 

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AGRI

12.11.2018

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Michel Dantin

21.8.2018

Data tal-adozzjoni

12.11.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

23

10

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

23

+

ALDE

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

Zbigniew Kuzmiuk, Anthea McIntyre

EFDD

Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Peter Jahr, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

10

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

S&D

Eric Andrieu, Maria Noichl

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

1

0

EFDD

Giulia Moi

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra

Referenzi

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Data tal-konsultazzjoni / talba għal approvazzjoni

26.10.2018

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

INTA

12.11.2018

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFET

12.11.2018

AGRI

12.11.2018

PECH

12.11.2018

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

PECH

24.9.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Marietje Schaake

10.12.2018

 

 

 

Rapporteurs preċedenti

Patricia Lalonde

 

 

 

Eżami fil-kumitat

29.8.2018

5.11.2018

 

 

Data tal-adozzjoni

10.12.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

25

9

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Data tat-tressiq

18.12.2018


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

25

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

Georg Mayer

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

2

0

ECR

Ralph Packet

NI

David Borrelli

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Jannar 2019Avviż legali