Procedure : 2018/0281(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0472/2018

Indgivne tekster :

A8-0472/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/01/2019 - 12.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0018

HENSTILLING     ***
PDF 385kWORD 55k
18.12.2018
PE 627.692v02-00 A8-0472/2018

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i forbindelse med DS492 Den Europæiske Union - Foranstaltninger, der har betydning for toldindrømmelser for visse

fjerkrækødprodukter

(10882/2018 – C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Iuliu Winkler

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i forbindelse med DS492 Den Europæiske Union - Foranstaltninger, der har betydning for toldindrømmelser for visse fjerkrækødprodukter

(10882/2018 – C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (10882/2018),

–  der henviser udkast til aftale i form af brevveksling mellem Unionen og Folkerepublikken Kina i forbindelse med DS492 Den Europæiske Union - Foranstaltninger, der har betydning for toldindrømmelser for visse fjerkrækødprodukter (10883/2018),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0496/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A8-0472/2018),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Folkerepublikken Kinas regering og parlament.


BEGRUNDELSE

Dette er et forslag om at indgå en aftale i form af brevveksling med Folkerepublikken Kina med henblik på at gennemføre rapporten fra WTO-panelet den 19. april 2017 i forbindelse med WTO-tvistbilæggelsesprocedure DS492 Foranstaltninger, der har betydning for toldindrømmelser for visse fjerkrækødprodukter, der var indledt af Folkerepublikken Kina mod EU. EU er forpligtet til at efterleve panelets konklusioner.

Panelet mente især, at EU i forbindelse med tildelingen af kvoter inden for rammerne af toldkontingenter til leverandørlande i henhold til WTO's regler i dette tilfælde burde have taget højde for Kinas øgede muligheder for at eksportere fjerkræprodukter til EU som følge af opblødningen i sundhedsforanstaltningerne i juli 2008. Denne forpligtelse følger af artikel XIII i GATT om "ikke-diskriminerende forvaltning af kvantitative restriktioner", særlig artikel XIII, stk. 2, der fastsætter, at: "Ved anvendelsen af indførselsrestriktioner over for en vare skal de kontraherende parter tilstræbe en fordeling af handelen med den pågældende vare, der nærmer sig så meget som muligt til de andele, de forskellige kontraherende parter kunne forventes at opnå, såfremt sådanne restriktioner ikke anvendtes [...]". Denne bestemmelse indeholder yderligere en liste over de betingelser, der skal overholdes, bl.a. i litra d) "særlige omstændigheder, der kan påvirke eller påvirke handelen med produktet".

I dette tilfælde havde EU forhøjet sine toldsatser efter en stigning i importen af visse fjerkræprodukter med to særskilte ændringer i henhold til artikel XXVIII i GATT. EU forhandlede sig frem til en kompensation med Brasilien og Thailand, som hver især havde den primære og/eller væsentlige leverandørinteresse på grundlag af importstatistikker for den relevante repræsentative treårsperiode. Den kinesiske eksport til EU var på daværende tidspunkt ikkeeksisterende, da Kina ikke kunne eksportere fjerkræ til EU på grund af sundhedsrestriktioner. Det fremgik imidlertid senere af handelsstatistikkerne, at importen af nogle tilberedte fjerkræprodukter fra Kina steg betydeligt efter lempelsen af sundhedsforanstaltningerne. Panelet konkluderede derfor, at EU ved fordelingen af toldkontingenterne til leverandørlandene burde have behandlet Kina som leverandørland og taget denne kinesiske eksport i betragtning (panelet afviste de kinesiske påstande om andre produkter, som der ikke var nogen import af).

Alt i alt var panelets afgørelse beroligende ud fra EU's synsvinkel, idet den bekræftede, at EU generelt handlede i overensstemmelse med sine WTO-forpligtelser i forbindelse med tilpasningen af dets told for fjerkræ i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 og indrømmede sine partnere en kompensation for toldkontingenterne.

Den rimelige periode for gennemførelsen af panelets rapport i henhold til WTO's regler begyndte den 19. april 2017. Siden da har Kommissionen forhandlet en aftale med Kina om at nå frem til en gensidigt acceptabel løsning (Rådet vedtog forhandlingsdirektiver den 12. marts 2018).

Den foreslåede aftale indeholder følgende toldkontingenter:

•  et toldkontingent på 6 060 ton for toldposition 1602.3929 (Forarbejdet kød af and, gås eller perlehøne, kogt, stegt eller på anden måde tilberedt, med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på over 57 vægtprocent) med en specifik landetildeling på 6 000 ton til Kina og 60 ton til alle andre med en toldsats inden for kontingentet på 10,9 %

•  et toldkontingent på 660 ton for toldposition 1602.3985 (Forarbejdet kød af and, gås eller perlehøne, kogt, stegt eller på anden måde tilberedt, med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på under 57 vægtprocent) med en specifik landetildeling på 600 ton til Kina og 60 ton til alle andre med en toldsats inden for kontingentet på 10,9 %

•  et erga omnes-toldkontingent på 5 000 ton for toldposition 1602.3219 (af høns af arten Gallus domesticus kogt, stegt eller på anden måde tilberedt, med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på under 57 vægtprocent) med en toldsats inden for kontingentet på 8 %.

EU er udsat for et tidspres for at indgå denne aftale for at efterleve rapporten fra WTO-panelet. Ordføreren anbefaler, at Europa-Parlamentet godkender indgåelsen af aftalen. EU bør indgå denne aftale så hurtigt som muligt også for endnu en gang via en specifik indsats at bekræfte sit faste og urokkelige engagement i multilateralisme gennem WTO, og navnlig i WTO's mest effektive mekanisme – tvistbilæggelsesordningen.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftale i form af noteudveksling mellem Unionen og Folkerepublikken Kina i forbindelse med WTO-tvistbilæggelsesprocedure DS492 - Foranstaltninger der har betydning for toldindrømmelser for visse fjerkrækødprodukter

Referencer

10882/2018 – C8-0496/2018 – COM(2018)05182018/0281(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

3.12.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

10.12.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Iuliu Winkler

29.8.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

2

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Klaus Buchner, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Dato for indgivelse

18.12.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

35

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 11. januar 2019Juridisk meddelelse