Menetlus : 2018/0281(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0472/2018

Esitatud tekstid :

A8-0472/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/01/2019 - 12.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0018

SOOVITUS     ***
PDF 463kWORD 55k
18.12.2018
PE 627.692v02-00 A8-0472/2018

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu sõlmida Euroopa Liidu nimel kirjavahetuse vormis leping Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahel seoses WTO vaidluste lahendamise menetlusega DS492 „Meetmed, mis mõjutavad teatavate kodulinnulihatoodete suhtes kohaldatavaid tariifseid soodustusi“

(COM(2018)0518 – C8-0000/2018 – 2018/0281(NLE))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Iuliu Winkler

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu sõlmida Euroopa Liidu nimel kirjavahetuse vormis leping Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahel seoses WTO vaidluste lahendamise menetlusega DS492 „Meetmed, mis mõjutavad teatavate kodulinnulihatoodete suhtes kohaldatavaid tariifseid soodustusi“

(COM(2018)0518 – C8-0000/2018 – 2018/0281(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (10882/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahel seoses WTO vaidluste lahendamise menetlusega DS492 (Euroopa Liit – Meetmed, mis mõjutavad teatavate kodulinnulihatoodete suhtes kohaldatavaid tariifseid soodustusi) kirjavahetuse vormis sõlmitava lepingu eelnõu (10883/2018),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0496/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A8-0472/2018),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Hiina Rahvavabariigi valitsusele ja parlamendile.


SELETUSKIRI

Tegemist on ettepanekuga sõlmida Hiina Rahvavabariigiga kirjavahetuse vormis leping, et rakendada WTO vaekoja 19. aprilli 2017. aasta aruannet WTO vaidluste lahendamise menetluses DS492 „Meetmed, mis mõjutavad teatavate kodulinnulihatoodete suhtes kohaldatavaid tariifseid soodustusi,“ mille Hiina algatas ELi vastu. EL on kohustatud vaekogu aruande tulemusi järgima.

Eelkõige leidis vaekogu, et EL oleks pidanud WTO eeskirjade alusel tarnijariikidele tariifikvootide raames koguste eraldamisel võtma arvesse „eritegurit“ ehk kõnealusel juhul Hiina suurenenud suutlikkust eksportida kodulinnulihatooteid ELi pärast sanitaarmeetmete leevendamist juulis 2008. See kohustus tuleneb GATTi XIII artiklist „Kvantitatiivsete piirangute mittediskrimineeriv rakendamine“, eriti XIII artikli lõikest 2, milles on sätestatud: „Mis tahes toote suhtes impordipiiranguid rakendades peavad lepinguosalised eesmärgiks seadma selle tootega kauplemise jagunemise, mis oleks võimalikult sarnane osadega, mida eri lepinguosalised võiksid omandada selliste piirangute puudumisel [...]“. Lisaks loetletakse sättes tingimused, mida tuleb täita, muu hulgas mainitakse punktis d „eritegureid, mis on võinud või võivad mõjutada selle tootega kauplemist“.

Kõnealusel juhul tõstis EL tollimakse pärast teatavate kodulinnulihatoodete impordi suurenemist kahe eraldi muudatusega GATTi XXVIII artikli alusel. EL pidas hüvitise üle läbirääkimisi Brasiilia ja Taiga, kellest kummalgi oli esmane ja/või oluline tarnimishuvi, lähtudes asjaomase representatiivse kolmeaastase ajavahemiku impordistatistikast. Tol ajal Hiina eksport ELi puudus, kuna sanitaarpiirangute tõttu ei saanud Hiina kodulinde ELi eksportida. Kuid hilisem kaubandusstatistika näitas, et pärast sanitaarmeetmete leevendamist kasvas oluliselt mõnede kuumtöödeldud kodulinnulihatoodete import Hiinast. Nii jõudis vaekogu järeldusele, et tarnijariikidele tariifikvootide eraldamisel oleks EL pidanud käsitama Hiinat tarnijariigina ja võtma seda Hiina eksporti arvesse (vaekogu lükkas tagasi Hiina nõuded teiste toodete kohta, mida ei imporditud).

Kokkuvõttes oli vaekogu otsus ELi seisukohast rahustav, kuna see kinnitas, et üldiselt tegutses EL GATTi (1994) XXVIII artikli alusel kodulindudele kehtivaid tariife kohandades ja partneritele tariifikvoodi hüvitist makstes oma WTO-kohustustega kooskõlas.

Vastavalt WTO eeskirjadele algas vaekogu aruande rakendamise mõistlik ajavahemik 19. aprillil 2017. Sellest ajast alates on komisjon pidanud läbirääkimisi lepingu üle vastastikku kokkulepitud lahenduse leidmiseks (nõukogu võttis läbirääkimisjuhised vastu 12. märtsil 2018).

Kavandatava lepinguga antakse järgmised tariifikvoodid:

•  tariifirea 1602.3929 tariifikvoot koguses 6060 tonni (töödeldud pardi-, hane-, pärlkanaliha, kuumtöödeldud, kodulinnuliha või -rupsi sisaldus kaalu järgi vähemalt 57 %), millest riigile ette nähtud eraldis on Hiina puhul 6000 tonni ja kõigi muude riikide puhul 60 tonni, kvoodijärgse tollimaksumääraga 10,9 %;

•  tariifirea 1602.3985 tariifikvoot koguses 660 tonni (töödeldud pardi-, hane-, pärlkanaliha, kuumtöödeldud, kodulinnuliha või -rupsi sisaldus kaalu järgi alla 57 %), millest riigile ette nähtud eraldis on Hiina puhul 600 tonni ja kõigi muude riikide puhul 60 tonni, kvoodijärgse tollimaksumääraga 10,9 %;

•  tariifirea 1602.3219 tariifikvoot erga omnes koguses 5000 tonni (liiki Gallus domesticus kuuluvad kanad/kuked, kuumtöödeldud, kodulinnuliha või -rupsi sisaldus kaalu järgi alla 57 %), kvoodijärgse tollimaksumääraga 8 %.

WTO vaekoja aruande järgimiseks peab EL sõlmima lepingu kiiresti. Raportöör soovitab Euroopa Parlamendil anda nõusolek lepingu sõlmimiseks. EL peaks sõlmima lepingu nii kiiresti kui võimalik ka selleks, et konkreetse tegevusega taas kord kinnitada oma kindlat ja vankumatut pühendumust mitmepoolsusele WTO raames ja eriti WTO kõige tõhusamale mehhanismile – vaidluste lahendamise süsteemile.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kirjavahetuse vormis leping Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahel seoses WTO vaidluste lahendamise menetlusega DS492 „Meetmed, mis mõjutavad teatavate kodulinnulihatoodete suhtes kohaldatavaid tariifseid soodustusi“

Viited

10882/2018 – C8-0496/2018 – COM(2018)05182018/0281(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

3.12.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

10.12.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Iuliu Winkler

29.8.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.12.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

35

2

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Klaus Buchner, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Esitamise kuupäev

18.12.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

35

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 11. jaanuar 2019Õigusalane teave