Eljárás : 2018/0281(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0472/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0472/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 16/01/2019 - 12.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0018

AJÁNLÁS     ***
PDF 463kWORD 49k
18.12.2018
PE 627.692v02-00 A8-0472/2018

az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság közötti, a DS492 számú, „Európai Unió – az egyes baromfihús-készítményekre vonatkozó vámkedvezményeket érintő intézkedések” üggyel kapcsolatos, levélváltás útján létrejött megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(10882/2018 – C8 0496/2018 – 2018/0281(NLE))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Iuliu Winkler

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság közötti, a DS492 számú, „Európai Unió – az egyes baromfihús-készítményekre vonatkozó vámkedvezményeket érintő intézkedések” üggyel kapcsolatos, levélváltás útján létrejött megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(10882/2018 – C8 0496/2018 – 2018/0281(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (10882/2018),

–  tekintettel az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az egyes baromfihús-készítményekre vonatkozó vámkedvezményeket érintő intézkedések ügyében indított DS492 számú vitarendezési eljárással kapcsolatos, levélváltás útján létrejött megállapodás tervezetére (10883/2018),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkének (4) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0496/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0472/2018),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok, valamint a Kínai Népköztársaság kormányainak és parlamentjeinek.


INDOKOLÁS

Ez egy javaslat a Kínai Népköztársasággal levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötésére, amelynek célja a 2017. április 19-i WTO-vizsgálóbizottsági jelentésben foglaltak végrehajtása a DS492 számú, Kína által az EU ellen indított vitarendezési eljárás (Egyes baromfihús-készítményekre vonatkozó vámkedvezményeket érintő intézkedések) keretében. Az EU köteles megfelelni a vizsgálóbizottság megállapításainak.

A vizsgálóbizottság különösen leszögezte, hogy az EU-nak – amikor a WTO szabályainak megfelelően vámkontingensek keretében mennyiségeket osztott ki a szóban forgó termékeket szállító országok számára – „különleges tényezőként” figyelembe kellett volna vennie, hogy az egészségügyi intézkedések 2008 júliusában bekövetkezett enyhítését követően Kína több baromfiterméket tudott exportálni az Unióba. Ez a kötelezettség a GATT XIII. cikkéből (A mennyiségi korlátozások nem diszkriminatív kezelése), nevezetesen a XIII. cikk (2) bekezdéséből ered, amely a következőképpen rendelkezik: „A szerződő felek, amikor importkorlátozásokat alkalmaznak bármely termékre, e termék kereskedelmének olyan elosztására törekednek, amely a lehető legjobban megközelíti azt a részesedést, amelyre a különböző szerződő felek akkor számíthatnának, ha a korlátozás nem állna fenn [...]”. Ez a rendelkezés, többek között a d) pontban felsorolja továbbá azokat a feltételeket, amelyeket be kell tartani: „minden olyan speciális tényezőt, amely kihatással lehetett vagy lehet a termék kereskedelmére”.

Ebben az esetben az EU a GATT XXVIII. cikke értelmében két külön módosítási eljárás során növelte az egyes baromfitermékekre vonatkozó behozatali vámokat. Az EU kompenzációs megállapodásról folytatott tárgyalásokat Brazíliával és Thaifölddel – mindkét ország elsődleges és/vagy jelentős szállítói érdekkel rendelkezik – a reprezentatív hároméves időszakra vonatkozó behozatali statisztikák alapján. Az Unióba irányuló kínai export akkoriban nem létezett, mivel Kína egészségügyi korlátozások miatt nem exportálhatott baromfit az EU-ba. A későbbi kereskedelmi statisztikák azonban azt mutatták, hogy az egészségügyi intézkedések enyhítése után a Kínából származó egyes főtt baromfitermékek behozatala jelentősen nőtt. A vizsgálóbizottság ezért arra a következtetésre jutott, hogy a vámkontingensek beszállító országok közötti felosztásakor az EU-nak Kínát szállító országnak kellett volna tekintenie, és figyelembe kellett volna vennie ezeket a kínai exportokat (a vizsgálóbizottság elutasította a kínai panaszokat más olyan termékekkel kapcsolatban, amelyek esetében nem valósult meg behozatal).

Összességében a vizsgálóbizottság ítélete megnyugtató volt az EU szempontjából, mivel megerősítette, hogy az EU általában véve a WTO kötelezettségeivel összhangban járt el az 1994. évi GATT XXVIII. cikke szerinti baromfitarifáinak kiigazítása, valamint a saját partnereinek nyújtott vámkontingens-kompenzáció biztosítása során.

A vizsgálóbizottsági jelentésben foglaltak végrehajtására a WTO-szabályok értelmében rendelkezésre álló észszerű időtartam 2017. április 19-én kezdődött. Azóta a Bizottság megállapodásra jutott Kínával egy kölcsönösen elfogadott megoldás elérése érdekében (a Tanács 2018. március 12-én tárgyalási irányelveket fogadott el).

A javasolt megállapodás a következő vámkontingenseket biztosítja:

•  6060 tonnányi vámkontingens az 1602.3929 vámtarifacsoportra (Feldolgozott kacsa-, liba-, gyöngytyúkhús, főzve, legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal): 6000 tonna országspecifikus vámkontingens Kína számára, 60 tonna a többi ország számára, 10,9%-os vámkontingensen belüli vámtétellel;

•  660 tonnányi vámkontingens az 1602.3985 vámtarifacsoportra (Feldolgozott kacsa-, liba-, gyöngytyúkhús, főzve, kevesebb mint 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal): 600 tonna országspecifikus vámkontingens Kína számára, 60 tonna a többi ország számára, 10,9%-os vámkontingensen belüli vámtétellel;

•  5000 tonnányi „erga omnes” vámkontingens az 1602.3219 vámtarifacsoportra (A Gallus domesticus fajba tartozó szárnyashúsok, főzve, kevesebb mint 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal), 8%-os vámkontingensen belüli vámtétellel.

A WTO vizsgálóbizottsági jelentésének való megfelelés érdekében az EU-t sürgeti az idő e megállapodás megkötésére. Az előadó javasolja, hogy az Európai Parlament adja egyetértését a megállapodás megkötéséhez. Az EU-nak a lehető leghamarabb meg kell kötnie ezt a megállapodást annak érdekében is, hogy konkrét cselekvésen keresztül az EU ismét megerősítse a multilateralizmus iránti, a WTO-n keresztül gyakorolt szilárd elkötelezettségét, és különösen a WTO leghatékonyabb mechanizmusa – a vitarendezési rendszer – iránti elkötelezettségét.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság közötti, az egyes baromfihús-készítményekre vonatkozó vámkedvezményeket érintő intézkedések ügyében indított DS492 számú WTO-vitarendezési eljárással kapcsolatos, levélváltás útján létrejött megállapodás

Hivatkozások

10882/2018 – C8-0496/2018 – COM(2018)05182018/0281(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

3.12.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

10.12.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Iuliu Winkler

29.8.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

2

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Klaus Buchner, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Benyújtás dátuma

18.12.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

35

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 14.Jogi nyilatkozat