Procedure : 2018/0281(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0472/2018

Ingediende teksten :

A8-0472/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/01/2019 - 12.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0018

AANBEVELING     ***
PDF 382kWORD 56k
18.12.2018
PE 627.692v02-00 A8-0472/2019

betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China in verband met DS492 Europese Unie – Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten

(10882/2018 – C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Iuliu Winkler

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China in verband met DS492 Europese Unie - Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten

(10882/2018 – C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (10882/2018),

–  gezien de ontwerpovereenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China in verband met WTO-procedure voor geschillenbeslechting DS492 Europese Unie – Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten (10883/2018),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 4, eerste alinea, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0496/2018),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8‑0472/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Volksrepubliek China.


TOELICHTING

Dit voorstel heeft betrekking op de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling met de Volksrepubliek China met het oog op de tenuitvoerlegging van het verslag van het WTO-panel van 19 april 2017 naar aanleiding van de WTO-procedure voor geschillenbeslechting DS492 (Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten), die China tegen de EU had ingesteld. De EU moet zich conformeren aan de bevindingen van het panel.

Het panel is met name tot de bevinding gekomen dat de EU, toen zij de onder tariefcontingenten vallende hoeveelheden op grond van de WTO-regels aan de leverende landen toewees, rekening had moeten houden met de "bijzondere factor" dat China na de versoepeling van de sanitaire maatregelen in juli 2008 meer capaciteit had om pluimveeproducten naar de EU uit te voeren. Deze verplichting vloeit voort uit artikel XIII van de GATT betreffende de niet-discriminatoire toepassing van kwantitatieve beperkingen, met name artikel XIII, lid 2, waarin is bepaald: "Bij de toepassing van invoerbeperkingen op enig product streven de verdragsluitende partijen naar een verdeling van de handel in dit product welke zo veel mogelijk het aandeel nabijkomt dat de verschillende verdragsluitende partijen bij afwezigheid van zulke beperkingen naar alle waarschijnlijkheid hadden kunnen verkrijgen [...]". Dit artikel bevat ook een aantal voorwaarden die moeten worden nageleefd, onder meer onder d) "eventuele bijzondere factoren die van invloed waren of zijn op de handel in dit product".

In dit geval had de EU, naar aanleiding van pieken in de invoer van bepaalde pluimveeproducten, haar tarieven bij twee opeenvolgende wijzigingen op grond van artikel XXVIII van de GATT telkens verhoogd. Na onderhandelingen bereikte de EU met Brazilië en Thailand, die voornaamste leverancier waren en/of een aanmerkelijk belang als leverancier hadden, overeenstemming over compensatie, op basis van de invoerstatistieken over de relevante representatieve periode van drie jaar. Destijds was er geen sprake van Chinese export naar de EU, aangezien China als gevolg van sanitaire beperkingen geen pluimvee naar de EU kon uitvoeren. Uit recentere handelsstatistieken bleek echter dat de invoer van bepaalde gekookte pluimveeproducten uit China na de versoepeling van de sanitaire maatregelen aanzienlijk was toegenomen. Het panel kwam daarom tot de conclusie dat de EU, toen zij de onder tariefcontingenten vallende hoeveelheden aan de leverende landen toewees, China als een leverend land had moeten beschouwen en de bovengenoemde Chinese invoer in aanmerking had moeten nemen (het panel verwierp de Chinese eis voor andere producten, waar geen sprake was van invoer).

Over het geheel genomen was deze uitspraak van het panel geruststellend voor de EU, omdat hierin werd bevestigd dat de EU bij de aanpassing van de tariefcontingenten op grond van artikel XXVIII van de GATT 1994 en bij de toekenning van compensatie daarvoor aan de partnerlanden in het algemeen had voldaan aan haar WTO-verplichtingen.

De redelijke termijn voor de uitvoering van het panelverslag op grond van de WTO-regels is ingegaan op 19 april 2017. Sinds die datum heeft de Commissie met China onderhandeld om een wederzijds overeengekomen oplossing te bereiken (de Raad heeft op 12 maart 2018 onderhandelingsrichtsnoeren vastgesteld).

In de voorgestelde overeenkomst worden de volgende tariefcontingenten toegekend:

•  een tariefcontingent van 6 060 ton voor tarieflijn 1602.3929 (verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, gekookt of gebakken, 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen van pluimvee bevattend), met een landspecifieke toewijzing van 6 000 ton voor China en 60 ton voor alle andere landen, met een recht binnen het contingent van 10,9 %;

•  een tariefcontingent van 660 ton voor tarieflijn 1602.3985 (verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, gekookt of gebakken, minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen van pluimvee bevattend), met een landspecifieke toewijzing van 600 ton voor China en 60 ton voor alle andere landen, met een recht binnen het contingent van 10,9 %;

•  een tariefcontingent met een "erga omnes"-karakter van 5 000 ton voor tarieflijn 1602.3219 (bereidingen van haan of kippen, gekookt of gebakken, minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen van pluimvee bevattend), met een recht binnen het contingent van 8 %.

De EU staat onder tijdsdruk om deze overeenkomst te sluiten teneinde aan het verslag van het WTO-panel te voldoen. De rapporteur beveelt het Europees Parlement aan zijn goedkeuring te hechten aan de sluiting van de overeenkomst. De EU moet de sluiting van deze overeenkomst zo snel mogelijk afronden, om op die manier ook eens te meer te bevestigen dat de EU zich vastberaden en niet-aflatend blijft inzetten voor het multilateralisme via de WTO, en met name het meest doeltreffende mechanisme van de WTO: het geschillenbeslechtingssysteem.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en de Volksrepubliek China in verband met WTO-procedure voor geschillenbeslechting DS492 (Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten)

Document- en procedurenummers

10882/2018 – C8-0496/2018 – COM(2018)05182018/0281(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

3.12.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

INTA

10.12.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Iuliu Winkler

29.8.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

10.12.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

35

2

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Klaus Buchner, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Datum indiening

18.12.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

35

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 11 januari 2019Juridische mededeling