Procedura : 2018/0281(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0472/2018

Teksty złożone :

A8-0472/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/01/2019 - 12.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0018

ZALECENIE     ***
PDF 606kWORD 56k
18.12.2018
PE 627.692v02-00 A8-0472/2018

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w związku ze sprawą DS492 „Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego”

(10882/2018 – C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Iuliu Winkler

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w związku ze sprawą DS492 „Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego”

(10882/2018 – C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (10882/2018),

–  uwzględniając projekt Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w związku z postępowaniem dotyczącym sprawy DS492 „Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego” (10883/2018),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 4 akapit pierwszy i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0496/2018),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0472/2018),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Chińskiej Republiki Ludowej.


UZASADNIENIE

Przedmiotowy wniosek dotyczy zawarcia umowy w formie wymiany listów z Chińską Republiką Ludową w celu wdrożenia sprawozdania zespołu orzekającego WTO z 19 kwietnia 2017 r. w postępowaniu dotyczącym rozstrzygnięcia sporu na forum WTO w sprawie DS492 „Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego”, wniesionej przez Chiny przeciwko UE. UE ma obowiązek dostosować się do ustaleń zespołu orzekającego.

Zespół orzekający stwierdził w szczególności, że przyznając ilości w ramach kontyngentów taryfowych krajom będącym dostawcami zgodnie z zasadami WTO, UE powinna była w tym przypadku uwzględnić – jako „czynnik specjalny” – większą zdolność Chin do wywozu wyrobów z mięsa drobiowego do UE w związku ze złagodzeniem środków sanitarnych w lipcu 2008 r. Obowiązek ten wynika z art. XIII układu GATT „Niedyskryminacyjne stosowanie ograniczeń ilościowych”, zwłaszcza z art. XIII:2, który stanowi, co następuje: „Przy stosowaniu ograniczeń dotyczących importu jakiegokolwiek produktu układające się strony będą starały się tak rozdzielić handel tym produktem, aby udział w nim różnych układających się stron odpowiadał możliwie ściśle udziałowi, jakiego mogłyby się one spodziewać przy braku tych ograniczeń [...]”. W artykule tym wymienia się ponadto warunki, jakich należy przestrzegać, m.in. w lit. d): „[specjalne czynniki], które mogły wpływać lub będą mogły wpływać na handel danym produktem”.

W omawianym przypadku UE podniosła cła w ramach dwóch odrębnych modyfikacji na mocy art. XXVIII układu GATT w wyniku gwałtownego wzrostu importu niektórych wyrobów z drobiu. Na podstawie danych statystycznych dotyczących importu w odpowiednim reprezentatywnym okresie trzech lat UE wynegocjowała środki kompensacyjne z Brazylią i Tajlandią, które to kraje są głównymi lub znaczącymi dostawcami. W owym czasie Chiny nie eksportowały do UE drobiu, gdyż nie było to możliwe z uwagi na ograniczenia sanitarne. Jednak z późniejszych statystyk handlowych wynikało, że po złagodzeniu środków sanitarnych znacznie wzrósł import z Chin w przypadku niektórych wyrobów z drobiu poddanych obróbce cieplnej. W związku z tym zespół orzekający doszedł do wniosku, że przyznając część ilości w ramach kontyngentów taryfowych krajom będącym dostawcami, UE powinna była potraktować Chiny jako kraj będący dostawcą oraz uwzględnić wspomniany eksport z Chin (zespół odrzucił roszczenia Chin dotyczące innych produktów, jeżeli te nie były importowane).

Ogólnie rzecz biorąc, orzeczenie zespołu było zadowalające z perspektywy UE, gdyż potwierdziło, że co do zasady UE postąpiła zgodnie ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z członkostwa w WTO, kiedy zgodnie z art. XXVIII układu GATT z 1994 r. dostosowała cła na drób oraz przyznała swoim partnerom środki kompensacyjne w ramach kontyngentu taryfowego.

Rozsądny termin wdrożenia sprawozdania zespołu orzekającego zgodnie z zasadami WTO rozpoczął się 19 kwietnia 2017 r. Od tamtej pory Komisja negocjowała porozumienie z Chinami, aby doprowadzić do rozwiązania, na które zgodziłyby się obydwie strony (Rada przyjęła wytyczne negocjacyjne 12 marca 2018 r.).

W zaproponowanym porozumieniu przyznaje się następujące kontyngenty taryfowe:

•  kontyngent taryfowy o wielkości 6060 t w ramach pozycji taryfowej 1602.3929 (przetworzone mięso z kaczek, gęsi, perliczek, poddane obróbce cieplnej, zawierające co najmniej 57% masy mięsa lub podrobów drobiowych) ze szczególnym przydziałem krajowym rzędu 6000 t dla Chin i 60 t dla wszystkich pozostałych stron, ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 10,9%;

•  kontyngent taryfowy o wielkości 660 t w ramach pozycji taryfowej 1602.3985 (przetworzone mięso z kaczek, gęsi, perliczek, poddane obróbce cieplnej, zawierające mniej niż 57% masy mięsa lub podrobów drobiowych) ze szczególnym przydziałem krajowym rzędu 600 t dla Chin i 60 t dla wszystkich pozostałych stron, ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 10,9%;

•  kontyngent taryfowy erga omnes o wielkości 5000 t w ramach pozycji taryfowej 1602.3219 (wyroby z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, poddane obróbce cieplnej, zawierające mniej niż 57% masy mięsa lub podrobów drobiowych), ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 8%.

UE jest pod presją czasu, gdyż musi zawrzeć to porozumienie, aby zastosować się do sprawozdania zespołu orzekającego WTO. Sprawozdawca zaleca Parlamentowi Europejskiemu wyrażenie zgody na zawarcie przedmiotowego porozumienia. UE powinna zawrzeć je jak najszybciej, aby ponownie poprzez konkretne działania potwierdzić swoje pełne i niezachwiane zaangażowanie na rzecz multilateralizmu w ramach WTO, a w szczególności na rzecz najskuteczniejszego mechanizmu tej organizacji, jakim jest system rozstrzygania sporów.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w związku z postępowaniem dotyczącym rozstrzygnięcia sporu na forum WTO w sprawie DS492 „Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego”

Odsyłacze

10882/2018 – C8-0496/2018 – COM(2018)05182018/0281(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

3.12.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

10.12.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Iuliu Winkler

29.8.2018

 

 

 

Data przyjęcia

10.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

2

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Klaus Buchner, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Data złożenia

18.12.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

35

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2019Informacja prawna