Procedură : 2018/0281(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0472/2018

Texte depuse :

A8-0472/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/01/2019 - 12.5

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0018

RECOMANDARE     ***
PDF 608kWORD 55k
18.12.2018
PE 627.692v02-00 A8-0472/2018

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în legătură cu DS492 „Uniunea Europeană – Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre”

(10882/2018 – C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: Iuliu Winkler

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în legătură cu DS492 „Uniunea Europeană – Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre”

(10882/2018 – C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10882/2018),

–  având în vedere proiectul de acord sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în legătură cu litigiul DS492: Uniunea Europeană – Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre (10883/2018),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0496/2018),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0472/2018),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Populare Chineze.


EXPUNERE DE MOTIVE

Prezenta propunere vizează încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori cu Republica Populară Chineză cu scopul de a pune în aplicare raportul grupului OMC din 19 aprilie 2017, elaborat în cadrul procedurii OMC de soluționare a litigiului DS492 - „Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre”, deschis de China împotriva Uniunii Europene. UE are obligația de a respecta constatările grupului.

În special, grupul a constatat că, la alocarea cantităților în cadrul contingentelor tarifare către țările furnizoare în temeiul normelor OMC, UE ar fi trebuit să țină seama, ca „factor special” în acest caz, de capacitatea sporită a Chinei de a exporta în UE produse din carne de pasăre în urma relaxării măsurilor sanitare în iulie 2008. Această obligație decurge din dispozițiile articolului XIII din GATT, intitulat „Aplicarea nediscriminatorie a restricțiilor cantitative”, mai precis din dispozițiile articolului XIII alineatul (2), care prevede: „Aplicând restricții la import pentru orice produs, părțile contractante vor tinde la o repartizare a comerțului cu un astfel de produs cât mai asemănătoare posibil cu cea la care părțile contractante s-ar fi așteptat dacă nu ar fi existat astfel de restricții [...].” În cadrul acestor dispoziții sunt enumerate, în continuare, condițiile care trebuie îndeplinite, fiind menționați, inter alia, la litera (d), „factorii speciali care au afectat sau care pot să afecteze comerțul cu produsul respectiv”.

În acest caz, UE și-a majorat tarifele ca urmare a creșterii volumului importurilor de anumite produse din carne de pasăre, prin implementarea a două operațiuni diferite de modificare, în temeiul articolului XXVIII din GATT. UE a negociat o serie de măsuri compensatorii cu Brazilia și Thailanda, țări care dețin un interes principal și/sau substanțial de furnizare, pe baza statisticilor privind importurile corespunzătoare perioadei reprezentative relevante de trei ani. La momentul respectiv, China nu exporta acest tip de produse în UE, ca urmare a unor restricții sanitare care interziceau importul în Uniune de produse din carne de pasăre provenind din China. Cu toate acestea, statisticile privind importurile au arătat ulterior că, în urma relaxării măsurilor sanitare, importurile de anumite produse fierte din carne de pasăre provenind din China au crescut substanțial. Prin urmare, grupul a concluzionat că, la alocarea cantităților în cadrul contingentelor tarifare către țările furnizoare, UE ar fi trebuit să trateze China ca pe una dintre țările furnizoare și să ia în considerare aceste importuri provenind din China (grupul a respins revendicările Chinei referitoare la alte produse care nu intrau în categoria importurilor).

În ansamblu, constatările grupului corespund în mare măsură intereselor Uniunii, deoarece acesta a confirmat că UE a acționat, în general, în conformitate cu obligațiile impuse de OMC în demersurile întreprinse pentru a ajusta tarifele la carnea de pasăre conform dispozițiilor articolului XXVIII din GATT 1994 și în acordarea de compensații prin intermediul contingentelor tarifare partenerilor săi.

Termenul rezonabil pentru implementarea raportului grupului în temeiul normelor OMC a început la 19 aprilie 2017. Începând de la data menționată, Comisia a inițiat un proces de negociere cu China în vederea încheierii unui acord care să le permită celor două părți să ajungă la o soluție convenită de comun acord (Consiliul a adoptat directivele de negociere la 12 martie 2018).

Acordul propus prevede următoarele contingente tarifare (CT):

•  un CT de 6 060 de tone pentru linia tarifară 1602.3929 (produse din carne de rață, gâscă, bibilică fierte, care conțin carne sau organe de păsări de curte în proporție de minimum 57 % din greutate), cu o alocare specifică pe țară de 6 000 de tone pentru China și de 60 de tone pentru toate celelalte țări, aplicându-se o rată tarifară de 10,9 % pentru cantitățile din cadrul contingentului;

•  un CT de 660 de tone pentru linia tarifară 1602.3985 (produse din carne de rață, gâscă, bibilică fierte, care conțin carne sau organe de păsări de curte în proporție de mai puțin de 57 % din greutate), cu o alocare specifică pe țară de 600 de tone pentru China și de 60 de tone pentru toate celelalte țări, aplicându-se o rată tarifară de 10,9 % pentru cantitățile din cadrul contingentului;

•  un CT erga omnes de 5 000 de tone pentru linia tarifară 1602.3219 (carne de pasăre din specia Gallus domesticus, fiartă, cu un conținut de carne sau organe de păsări de curte în proporție de mai puțin de 57 % din greutate), cu o rată tarifară de 8 % pentru cantitățile din cadrul contingentului.

UE dispune în prezent de un timp limitat pentru semnarea acestui acord, cu scopul de a se conforma constatărilor din raportul grupului OMC. Raportorul recomandă ca Parlamentul European să aprobe încheierea acordului. UE ar trebui să încheie acest acord cât mai curând posibil și cu scopul de a reafirma, prin adoptarea de măsuri specifice, angajamentul constant și ferm al UE față de principiul multilateralismului care se reflectă în funcționarea OMC și, în special, față de cel mai eficient mecanism al OMC - sistemul de soluționare a litigiilor.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acordul sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniune și Republica Populară Chineză în legătură cu procedura OMC de soluționare a litigiului DS492 „Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre”

Referințe

10882/2018 – C8-0496/2018 – COM(2018)05182018/0281(NLE)

Data sesizării

3.12.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

INTA

10.12.2018

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Iuliu Winkler

29.8.2018

 

 

 

Data adoptării

10.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

2

2

Membri titulari prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Membri supleanți prezenți la votul final

Klaus Buchner, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Data depunerii

18.12.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

35

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 11 ianuarie 2019Notă juridică