Postup : 2018/0281(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0472/2018

Predkladané texty :

A8-0472/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 12.5

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0018

ODPORÚČANIE     ***
PDF 612kWORD 56k
18.12.2018
PE 627.692v02-00 A8-0472/2018

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v súvislosti s konaním DS492 Európska únia – Opatrenia s vplyvom na colné koncesie na určité výrobky z hydinového mäsa

(10882/2018 – C8‑0496/2018 – 2018/0281(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Iuliu Winkler

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v súvislosti s konaním DS492 Európska únia – Opatrenia s vplyvom na colné koncesie na určité výrobky z hydinového mäsa

(10882/2018 – C8‑0496/2018 – 2018/0281(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10882/2018),

–  so zreteľom na návrh dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v súvislosti s konaním DS492 Európska únia – Opatrenia s vplyvom na colné koncesie na určité výrobky z hydinového mäsa (10883/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8‑0496/2018),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0472/2018),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Čínskej ľudovej republiky.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Ide o návrh na uzatvorenie dohody vo forme výmeny listov s Čínskou ľudovou republikou s cieľom vykonávať správu panelu WTO z 19. apríla 2017 v rámci konania WTO týkajúceho sa riešenia sporu DS492 Opatrenia s vplyvom na colné koncesie na určité výrobky z hydinového mäsa, ktoré začala Čína proti EÚ. EÚ je povinná konať v súlade so zisteniami panelu.

Panel predovšetkým zistil, že pri prideľovaní množstiev v rámci colných kvót dodávateľským krajinám podľa pravidiel WTO mala EÚ ako „osobitný faktor“ v tomto prípade zohľadniť zvýšenú schopnosť Číny vyvážať výrobky z hydiny do EÚ po uvoľnení sanitárnych opatrení v júli 2008. Táto povinnosť vyplýva z článku XIII dohody GATT „Nediskriminačné vykonanie množstevných obmedzení“, konkrétne odseku 2 tohto článku, kde sa stanovuje: „Pri uplatňovaní dovozných obmedzení na akýkoľvek výrobok sa budú zmluvné strany usilovať o také rozdelenie obchodu s týmto výrobkom, ktoré sa bude čo najviac približovať možným podielom, ktoré by rôzne zmluvné strany mohli dosiahnuť pri neexistencii takéhoto obmedzenia [...]“. V tomto ustanovení sa ďalej uvádzajú podmienky, ktoré musia byť splnené, okrem iného, v písmene d) „špecifické faktory, ktoré mohli ovplyvniť alebo môžu ovplyvňovať obchod s daným výrobkom„.

V tomto prípade EÚ zvýšila svoje clá v dôsledku prudkého nárastu dovozu určitých hydinových výrobkov v dvoch samostatných modifikáciách podľa článku XXVIII dohody GATT. EÚ vyjednala kompenzáciu s Brazíliou a Thajskom, pričom obe krajiny mali hlavný a/alebo významný dodávateľský záujem, a to na základe štatistických údajov o dovoze za príslušné reprezentatívne trojročné obdobie. Čína v tom čase do EÚ nevyvážala, pretože dovoz hydiny z Číny do EÚ nebol z dôvodu hygienických obmedzení možný. Neskoršie štatistiky o obchode však ukázali, že po zmiernení hygienických opatrení sa objem dovozu niektorých varených hydinových výrobkov z Číny výrazne zvýšil. Panel preto dospel k záveru, že pri dielčom prideľovaní colných kvót dodávateľským krajinám mala EÚ považovať Čínu za dodávateľskú krajinu a zohľadniť tieto čínske vývozy (panel zamietol čínske žiadosti týkajúce sa iných výrobkov, v prípade ktorých neexistoval dovoz).

Celkovo bolo rozhodnutie panelu z pohľadu EÚ upokojujúce, keďže sa potvrdilo, že EÚ vo všeobecnosti konala pri úprave svojich ciel na hydinu podľa článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 a poskytnutí kompenzácie svojim partnerom, pokiaľ ide o colné kvóty, v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z členstva vo WTO.

Primeraná lehota na vykonanie správy panelu podľa pravidiel WTO začala plynúť 19. apríla 2017. Odvtedy Komisia dojednala s Čínou dohodu na dosiahnutie obojstranne prijateľného riešenia (Rada prijala 12. marca 2018 smernice na rokovania).

Navrhovaná dohoda poskytuje tieto colné kvóty:

•  colnú kvótu vo výške 6 060 ton v colnej položke 1602.3929 (spracované kačacie a husacie mäso, mäso z perličiek, varené, obsahujúce v hmotnosti 57 % alebo viac hydinového mäsa alebo drobkov), pričom sa prideľuje osobitná kvóta vo výške 6 000 ton pre Čínu a 60 ton pre všetky ostatné krajiny a colná sadzba v rámci kvóty je na úrovni 10,9 %;

•  colnú kvótu vo výške 660 ton v colnej položke 1602.3985 (spracované kačacie a husacie mäso, mäso z perličiek, varené, obsahujúce v hmotnosti menej ako 57 % hydinového mäsa alebo drobkov), pričom sa prideľuje osobitná kvóta vo výške 600 ton pre Čínu a 60 ton pre všetky ostatné krajiny a colná sadzba v rámci kvóty je na úrovni 10,9 %;

•  colnú kvótu erga omnes vo výške 5000 ton v colnej položke 1602.3219 (hydina druhu Gallus domesticus, varená, obsahujúca v hmotnosti menej ako 57 % hydinového mäsa alebo drobov) s colnou sadzbou na úrovni 8 %.

EÚ je pod časovým tlakom uzatvoriť túto dohodu, a tým postupovať v súlade so správou panelu WTO. Spravodajca odporúča, aby Európsky parlament udelil súhlas s uzatvorením tejto dohody. EÚ by mala túto dohodu uzatvoriť čo najskôr, a to aj preto, aby na základe konkrétnych opatrení znovu potvrdila pevný a neochvejný záväzok EÚ k multilateralizmu v rámci WTO, a najmä k najúčinnejšiemu mechanizmu WTO – systému na riešenie sporov.


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v súvislosti s konaním WTO týkajúcim sa riešenia sporu DS492 – Opatrenia s vplyvom na colné koncesie na určité výrobky z hydinového mäsa

Referenčné čísla

10882/2018 – C8-0496/2018 – COM(2018)05182018/0281(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

3.12.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

10.12.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Iuliu Winkler

29.8.2018

 

 

 

Dátum prijatia

10.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Buchner, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Dátum predloženia

18.12.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

35

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 11. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia