Postopek : 2018/0281(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0472/2018

Predložena besedila :

A8-0472/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/01/2019 - 12.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0018

PRIPOROČILO     ***
PDF 608kWORD 55k
18.12.2018
PE 627.692v02-00 A8-0472/2019

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v zvezi s sporom DS492 Evropska unija – Ukrepi, ki vplivajo na tarifne koncesije za nekatere proizvode iz perutninskega mesa

(10882/2018 – C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Iuliu Winkler

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v zvezi s sporom DS492 Evropska unija – Ukrepi, ki vplivajo na tarifne koncesije za nekatere proizvode iz perutninskega mesa

(COM(2018)0518 – C8-0000/2018 – 2018/0281(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (10882/2018),

–  ob upoštevanju osnutka sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v zvezi s postopkom DS492 – Ukrepi, ki vplivajo na tarifne koncesije za nekatere proizvode iz perutninskega mesa (10883/2018),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s prvim pododstavkom člena 207(4) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0496/2018),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0472/2018),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic ter Ljudske republike Kitajske.


OBRAZLOŽITEV

To je predlog za sklenitev sporazuma v obliki izmenjave pisem z Ljudsko republiko Kitajsko za izvajanje poročila odbora Svetovne trgovinske organizacije (STO) z dne 19. aprila 2017 v okviru postopka STO za reševanje sporov DS492 Ukrepi, ki vplivajo na tarifne koncesije za nekatere proizvode iz perutninskega mesa, ki ga je Kitajska sprožila proti EU. EU mora upoštevati ugotovitve tega odbora.

Odbor je zlasti ugotovil, da bi morala EU pri dodeljevanju količin v okviru tarifnih kvot za države dobaviteljice po pravilih STO kot „poseben dejavnik“ v tem primeru upoštevati večjo zmožnost Kitajske za izvoz perutninskih proizvodov v EU po ublažitvi sanitarnih ukrepov iz julija 2008. Ta obveznost izhaja iz člena XIII GATT „Nediskriminatorna uporaba količinskih omejitev“, zlasti člena XIII: 2, ki določa: „Pri uporabi omejitev uvoza za katerikoli izdelek bodo pogodbenice poskušale doseči razdelitev trgovine za ta izdelek tako, da se, kolikor je mogoče, približajo deležem, ki naj bi jih pridobile različne pogodbenice, če te omejitve ne obstajajo [...]“. Ta določba nadalje navaja seznam pogojev, ki jih je treba spoštovati, med drugim v točki (d) „posebne dejavnike, ki so lahko vplivali ali lahko vplivajo na trgovino tega izdelka“.

V tem primeru je EU v skladu s členom XXVIII GATT povečala svoje tarife zaradi povečanja uvoza nekaterih perutninskih proizvodov v dveh ločenih postopkih za spremembo. EU je s pogajanji dosegla odškodnino z Brazilijo in Tajsko, ki sta na podlagi statističnih podatkov o uvozu za ustrezno reprezentativno triletno obdobje imeli glavni in/ali znatni interes za dobavo. Kitajski izvoz v EU takrat še ni bil prisoten, saj Kitajska ni mogla izvažati perutnine v EU zaradi sanitarnih omejitev. Vendar je poznejša trgovinska statistika pokazala, da se je po sprostitvi sanitarnih ukrepov uvoz nekaterih kuhanih perutninskih proizvodov iz Kitajske znatno povečal. Zato je odbor ugotovil, da bi morala EU pri podrazdelitvi tarifnih kvot na države dobaviteljice Kitajsko obravnavati kot državo dobaviteljico in upoštevati ta kitajski izvoz (odbor je zavrnil trditve Kitajske za druge izdelke, pri katerih ni bilo uvoza).

Na splošno je bila odločitev odbora pomirjujoča za EU, saj je potrdila, da je EU na splošno ravnala v skladu z obveznostmi STO, ko je prilagajala svoje tarife za perutnino v skladu s členom XXVIII GATT 1994 in dodeljevala nadomestila tarifnih kvot svojim partnerjem.

Razumno časovno obdobje za izvajanje poročila odbora po pravilih STO se je začelo 19. aprila 2017. Komisija se od takrat s Kitajsko pogaja o sklenitvi sporazuma, da bi dosegli sporazumno rešitev (Svet je 12. marca 2018 sprejel pogajalske smernice).

Predlagani sporazum dovoljuje naslednje tarifne kvote:

•  tarifno kvoto v višini 6060 ton za tarifno postavko 1602.3929 (predelano račje, gosje ali pegatkino meso, kuhano, ki vsebuje 57 mas. % ali več perutninskega mesa ali klavničnih proizvodov), pri čemer se Kitajski dodeli 6000 ton, 60 ton pa vsem drugim državam, s stopnjo dajatve v okviru kvote 10,9 %;

•  tarifno kvoto v višini 660 ton za tarifno postavko 1602.3985 (predelano račje, gosje ali pegatkino meso, kuhano, ki vsebuje 57 mas. % ali manj perutninskega mesa ali klavničnih proizvodov), pri čemer se Kitajski dodeli 600 ton, 60 ton pa vsem drugim državam, s stopnjo dajatve v okviru kvote 10,9 %;

•  tarifno kvoto erga omnes v višini 5000 ton za tarifno postavko 1602.3219 (kosi kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus, kuhani, ki vsebujejo 57 mas. % ali manj perutninskega mesa ali klavničnih proizvodov), s stopnjo dajatve v okviru kvote 8 %.

EU je pod časovnim pritiskom za sklenitev tega sporazuma, da bi spoštovala poročilo odbora STO. Poročevalec priporoča, naj Evropski parlament odobriti sklenitev tega sporazuma. EU bi morala ta sporazum skleniti čim prej, da bi s posebnimi ukrepi ponovno potrdila trdno in neomajno zavezo EU večstranskosti v okviru STO in zlasti najbolj učinkovitemu mehanizmu STO – sistemu za reševanje sporov.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v zvezi s postopkom STO za reševanje sporov DS492 z naslovom Ukrepi, ki vplivajo na tarifne koncesije za nekatere proizvode iz perutninskega mesa

Referenčni dokumenti

10882/2018 – C8-0496/2018 – COM(2018)05182018/0281(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

3.12.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

10.12.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Iuliu Winkler

29.8.2018

 

 

 

Datum sprejetja

10.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

2

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Klaus Buchner, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Datum predložitve

18.12.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

35

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 11. januar 2019Pravno obvestilo