Menettely : 2018/0811(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0476/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0476/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2019 - 8.9

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0009

MIETINTÖ     *
PDF 354kWORD 57k
19.12.2018
PE 630.640v02-00 A8-0467/2018

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta

(13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS))

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Esittelijä: Danuta Maria Hübner

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta (13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan investointipankin ehdotuksen neuvostolle Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta (13166/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 308 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0464/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0467/2018),

1.  hyväksyy ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle, Euroopan investointipankille sekä kansallisille parlamenteille.


PERUSTELUT

EIP esitti neuvostolle 15. lokakuuta 2018 pyynnön perussääntönsä 4, 7, 9 ja 11 artiklan muuttamisesta.

Tämä noudattaa menettelyä, josta määrätään SEUT-sopimuksen 308 artiklassa, jonka mukaan ”Neuvosto voi Euroopan investointipankin pyynnöstä ja Euroopan parlamenttia ja komissiota kuultuaan [- -] yksimielisesti erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen muuttaa investointipankin perussääntöä.”

EIP:n ehdottamien kohdennettujen muutosten tarkoituksena on mukauttaa pankin perussääntö uuteen tilanteeseen, joka aiheutuu Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista.

Ehdotus heijastelee Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaa eroamista EIP:n perussäännössä, kun sillä vähennetään johtajien määrää yhdellä 29:stä 28:aan, poistetaan Yhdistynyt kuningaskunta EIP:n osakkaiden luettelosta ja vähennetään EIP:n pääomaa Yhdistyneen kuningaskunnan osakkeiden määrällä. Tämä automaattinen mukautus on välitön ratkaisu Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta aiheutuvaan uuteen tilanteeseen samalla kun käydään neuvotteluja Yhdistyneen kuningaskunnan osuuden korvaamisesta ja EIP:n pääoman tulevasta kasvattamisesta, mikä edellyttää EIP:n valtuuston päätöstä.

Ehdotetut perussäännön muutokset myös nostaisivat EIP:n vaihtuvien johtajien määrää. Tällä hetkellä vaihtuvia johtajia on 19, joista jotkut ovat jäsenvaltioiden ryhmien yhteisesti nimittämiä. EIP ehdottaa, että vaihtuvien johtajien määrää nostetaan siten, että heidän määränsä vastaa vähintään jäsenvaltioiden määrää siten, että suuret jäsenvaltiot nimittävät kaksi vaihtuvaa johtajaa. Muutoksella pyritään varmistamaan riittävä vaihtuvien johtajien määrä niin, että johtajat voidaan tehokkaammin korvata näiden poissa ollessa.

Lisäksi EIP ehdottaa määräenemmistöäänestysten laajentamista hallintoneuvostossa ja valtuustossa kolmelle alalle: EIP:n toimintasuunnitelmaa koskevat päätökset, hallituksen jäsenten nimittäminen ja työjärjestyksen hyväksyminen.

Valtuustossa päätökset edellyttävät jäsenten enemmistöä, joka edustaa vähintään 50:tä prosenttia merkitystä pääomasta, ja hallintoneuvostossa vähintään kolmanneksen enemmistöä äänioikeutetuista jäsenistä, jotka edustavat vähintään 50:tä prosenttia merkitystä pääomasta.

Määräenemmistö edellyttää kaikilla kolmella alalla (EIP:n toimintasuunnitelmaa koskevat päätökset, hallituksen jäsenten nimittäminen ja työjärjestyksen hyväksyminen) kahdeksaatoista puoltoääntä ja 68:aa prosenttia merkitystä pääomasta. Tämä korkeampi kynnys on tarkoitettu tasapainottamaan suurten jäsenvaltioiden suurempaa painoarvoa, joka aiheutuu Yhdistyneen kuningaskunnan erosta.

Esittelijä pitää EIP:n ehdotusta tervetulleena, sillä se antaa mahdollisuuden mukauttaa EIP:n hallintoa Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen unionista ja vahvistaa sen tehokkuutta ja toimivuutta.

Hän odottaa, että neuvostossa päästään nopeasti sopimukseen EIP:n perussäännön muutoksista siten, että mukautukset voivat tulla voimaan Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista.


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (11.12.2018)

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta

(13166/2018 – C8‑0464/2018 – 2018/0811(CNS))

Valmistelija: Eider Gardiazabal Rubial

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 ja 3 kohta)

LYHYET PERUSTELUT

EIP esitti neuvostolle 15. lokakuuta 2018 pyynnön perussääntönsä 4, 7, 9 ja 11 artiklan muuttamisesta.

Tämä noudattaa menettelyä, josta määrätään SEUT-sopimuksen 308 artiklassa, jonka mukaan ”neuvosto voi Euroopan investointipankin pyynnöstä ja Euroopan parlamenttia ja komissiota kuultuaan [...] yksimielisesti erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen muuttaa investointipankin perussääntöä”.

EIP:n ehdottamien kohdennettujen muutosten tarkoituksena on mukauttaa pankin perussääntö uuteen tilanteeseen, joka aiheutuu Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista.

Ehdotus heijastelee Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaa eroamista EIP:n perussäännössä, kun sillä muun muassa vähennetään EIP:n pääomaa Yhdistyneen kuningaskunnan osuuden määrällä. Tämä automaattinen mukautus on välitön ratkaisu Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta aiheutuvaan uuteen tilanteeseen. Budjettivaliokunta toteaa, että parhaillaan käydään keskusteluja EIP:n pääoman tulevasta korottamisesta, mikä edellyttää EIP:n valtuuston päätöstä. Korotuksella pyritään säilyttämään EIP:n kyky saavuttaa politiikkatavoitteensa.

******

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa esittämään neuvoston esityksen hyväksymistä.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EIP:n perussäännön muuttaminen

Viiteasiakirjat

13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

12.11.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

12.11.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Eider Gardiazabal Rubial

21.11.2018

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

21.11.2018

Hyväksytty (pvä)

10.12.2018

 

 

 


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EIP:n perussäännön muuttaminen

Viiteasiakirjat

13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

25.10.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

12.11.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

12.11.2018

ECON

12.11.2018

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ECON

21.11.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Danuta Maria Hübner

12.11.2018

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

12.11.2018

Hyväksytty (pvä)

6.12.2018

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.12.2018

Päivitetty viimeksi: 10. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus