Procedure : 2018/0811(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0476/2018

Ingediende teksten :

A8-0476/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/01/2019 - 8.9

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0009

VERSLAG     *
PDF 362kWORD 57k
19.12.2018
PE 630.640v02-00 A8-0476/2018

over het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank

(13166/2018 – C8‑0464/2018 – 2018/0811(CNS))

Commissie constitutionele zaken

Rapporteur: Danuta Maria Hübner

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Begrotingscommissie
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank (13166/2018 – C8‑0464/2018 – 2018/0811(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Europese Investeringsbank aan de Raad tot wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank (13166/2018),

–  gezien artikel 308 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Europees Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0464/2018),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken en het advies van de Begrotingscommissie (A8-0476/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, aan de Commissie, aan de Europese Investeringsbank, alsmede aan de nationale parlementen.


TOELICHTING

Op 15 oktober 2018 heeft de EIB een verzoek tot wijziging van de artikelen 4, 7, 9 en 11 van haar statuten ingediend bij de Raad.

Hierbij is de procedure van artikel 308 VWEU gevolgd, op grond waarvan "[d]e Raad [...] op verzoek van de Europese Investeringsbank en na raadpleging van het Europees Parlement en de Commissie [...] de statuten [...] [kan] wijzigen."

De door de EIB voorgestelde gerichte wijzigingen hebben tot doel haar statuten aan te passen aan de nieuwe situatie die is ontstaan door de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie.

Het voorstel weerspiegelt de toekomstige uittreding van het Verenigd Koninkrijk in de statuten van de EIB door het aantal bewindvoerders met één terug te brengen van 29 naar 28, het Verenigd Koninkrijk van de lijst van aandeelhouders van de EIB te schrappen en het kapitaal van de EIB te verminderen met een bedrag dat overeenkomt met het aandeel van het Verenigd Koninkrijk. Deze automatische aanpassing is de onmiddellijke oplossing voor de nieuwe situatie die is ontstaan door de uittreding van het Verenigd Koninkrijk, terwijl er tegelijkertijd besprekingen worden gevoerd over de vervanging van het aandeel van het VK en een toekomstige verhoging van het kapitaal van de EIB, waarvoor een besluit van de Raad van Gouverneurs van de EIB vereist is.

Door de voorgestelde wijzigingen van de statuten zou tevens het aantal plaatsvervangende bewindvoerders van de EIB worden verhoogd. Momenteel zijn er negentien plaatsvervangende bewindvoerders, van wie sommigen gezamenlijk door groepen lidstaten zijn benoemd. De EIB stelt voor het aantal plaatsvervangende bewindvoerders te verhogen zodat het in ieder geval gelijk is aan het aantal lidstaten, waarbij grote lidstaten twee plaatsvervangende bewindvoerders aanwijzen. Deze wijziging is bedoeld om te zorgen voor voldoende plaatsvervangende bewindvoerders, zodat bewindvoerders bij afwezigheid gemakkelijker kunnen worden vervangen.

Tot slot stelt de EIB voor het stemmen met gekwalificeerde meerderheid in de Raad van Bewind en de Raad van Gouverneurs uit te breiden tot drie gebieden: het besluit over het Activiteitenplan van de EIB, de benoeming van de leden van de Directie en de goedkeuring van het reglement van orde.

Voor besluiten in de Raad van Gouverneurs is een meerderheid van de leden die ten minste 50 % van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen vereist, en in de Raad van Bewind een meerderheid van minstens een derde van de stemgerechtigde leden die ten minste 50 % van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Voor een gekwalificeerde meerderheid zijn op alle drie de gebieden (besluit over het Activiteitenplan van de EIB, benoeming van de leden van de Directie en goedkeuring van het reglement van orde) achttien stemmen vóór en 68 % van het geplaatste kapitaal vereist. Deze hogere drempel is bedoeld als tegenwicht voor het grotere gewicht dat aan de grote lidstaten wordt toegekend als gevolg van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk.

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de EIB, dat het mogelijk zal maken het bestuur van de EIB aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en zijn efficiëntie en doeltreffendheid te vergroten.

Zij verwacht dat de Raad snel een akkoord bereikt over de wijziging van de statuten van de EIB, zodat de aanpassingen tijdig vóór de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie in werking kunnen treden.


ADVIES van de Begrotingscommissie (11.12.2018)

aan de Commissie constitutionele zaken

inzake het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank

(13166/2018 – C8‑0464/2018 – 2018/0811(CNS))

Rapporteur voor advies: Eider Gardiazabal Rubial

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, leden 1 en 3, van het Reglement)

BEKNOPTE MOTIVERING

Op 15 oktober 2018 heeft de EIB een verzoek tot wijziging van de artikelen 4, 7, 9 en 11 van haar statuten ingediend bij de Raad.

Hierbij is de procedure van artikel 308 VWEU gevolgd, op grond waarvan "[d]e Raad [...] op verzoek van de Europese Investeringsbank en na raadpleging van het Europees Parlement en de Commissie [...] de statuten volgens een bijzondere wetgevingsprocedure met eenparigheid van stemmen kan wijzigen."

De door de EIB voorgestelde gerichte wijzigingen hebben tot doel haar statuten aan te passen aan de nieuwe situatie die is ontstaan door de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Het voorstel dient om in de statuten van de EIB rekening te houden met de toekomstige terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk door onder meer het kapitaal van de EIB te verlagen met een bedrag ter hoogte van het aandeel van het Verenigd Koninkrijk. Deze automatische aanpassing is de onmiddellijke oplossing voor de nieuwe situatie die is ontstaan door de uittreding van het Verenigd Koninkrijk. De Begrotingscommissie wijst op de lopende discussies over een toekomstige verhoging van het kapitaal van de EIB, waarvoor een besluit van de Raad van Gouverneurs van de EIB vereist is, om ervoor te zorgen dat de EIB ook in de toekomst in staat zal zijn haar beleidsdoelstellingen na te streven.

******

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie constitutionele zaken voor te stellen het ontwerp van de Raad goed te keuren.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Wijziging van de statuten van de EIB

Document- en procedurenummers

13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

AFCO

12.11.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

BUDG

12.11.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Eider Gardiazabal Rubial

21.11.2018

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

21.11.2018

Datum goedkeuring

10.12.2018

 

 

 


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Wijziging van de statuten van de EIB

Document- en procedurenummers

13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS)

Datum raadpleging EP

25.10.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

AFCO

12.11.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

12.11.2018

ECON

12.11.2018

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ECON

21.11.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Danuta Maria Hübner

12.11.2018

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

12.11.2018

Datum goedkeuring

6.12.2018

 

 

 

Datum indiening

19.12.2018

Laatst bijgewerkt op: 3 januari 2019Juridische mededeling