Procedura : 2018/0811(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0476/2018

Teksty złożone :

A8-0476/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/01/2019 - 8.9

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0009

SPRAWOZDANIE     *
PDF 182kWORD 49k
19.12.2018
PE 630.640v02-00 A8-0476/2018

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego

(13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS))

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner

  (Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Budżetowej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego (13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Europejskiego Banku Inwestycyjnego skierowany do Rady w sprawie zmiany Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (13166/2018),

–  uwzględniając art. 308 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem Europejskim (C8-0464/2018),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinię Komisji Budżetowej (A8-0476/2018),

1.  zatwierdza wniosek;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, a także parlamentom narodowym.


UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2018 r. EBI przedłożył Radzie wniosek o zmianę art. 4, 7, 9 i 11 swojego statutu.

Jest to zgodne z procedurą określoną w art. 308 TFUE, zgodnie z którym „Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą na żądanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komisją, [...] może zmienić Statut Banku.”

Celem proponowanych przez EBI ukierunkowanych zmian jest dostosowanie statutu Banku do nowej sytuacji powstałej w wyniku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

Wniosek odzwierciedla przyszłe wystąpienie Zjednoczonego Królestwa w statucie EBI przez zmniejszenie liczby dyrektorów o jednego, z 29 do 28, usunięcie Zjednoczonego Królestwa z wykazu udziałowców EBI oraz zmniejszenie kapitału EBI o kwotę udziału Zjednoczonego Królestwa. To automatyczne dostosowanie stanowi natychmiastowe rozwiązanie nowej sytuacji powstałej w wyniku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, podczas gdy prowadzone są równolegle rozmowy na temat zastąpienia udziału Zjednoczonego Królestwa i przyszłego podwyższenia kapitału EBI, co będzie wymagało decyzji Rady Gubernatorów EBI.

Proponowane zmiany w statucie zwiększyłyby również liczbę zastępców dyrektora EBI. Obecnie istnieje 19 zastępców dyrektorów, z których niektórzy są wyznaczani wspólnie przez grupy państw członkowskich. EBI proponuje zwiększenie liczby zastępców dyrektorów, tak aby ich liczba była przynajmniej równa liczbie państw członkowskich, przy czym duże państwa członkowskie mianowałyby dwóch zastępców. Zmiana ta ma na celu zapewnienie wystarczającej liczby zastępców dyrektora, tak aby dyrektorzy mogli być skuteczniej zastępowani podczas nieobecności.

Ponadto EBI proponuje rozszerzenie głosowania większością kwalifikowaną w Radzie Dyrektorów i Radzie Gubernatorów na trzy obszary: decyzje w sprawie planu operacyjnego EBI, mianowania członków komitetu zarządzającego oraz zatwierdzenia regulaminu.

Decyzje w Radzie Gubernatorów wymagają głosów większości członków reprezentujących co najmniej 50 % kapitału subskrybowanego, a w Radzie Dyrektorów większości co najmniej jednej trzeciej członków uprawnionych do głosowania, reprezentujących co najmniej 50 % kapitału subskrybowanego.

Większość kwalifikowana będzie wymagała, we wszystkich trzech obszarach decyzji w sprawie planu operacyjnego EBI, mianowania członków komitetu zarządzającego oraz zatwierdzenia regulaminu, 18 głosów za i 68 % kapitału subskrybowanego. Wyższy próg ma na celu zrównoważenie większej wagi dużych państw członkowskich powstałej w wyniku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek EBI, który umożliwi dostosowanie zarządzania EBI do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zwiększenie wydajności i skuteczności EBI.

Oczekuje na szybkie porozumienie w sprawie zmian w statucie EBI w Radzie, tak aby dostosowania mogły wejść w życie na czas w momencie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.


OPINIA Komisji Budżetowej (11.12.2018)

dla Komisji Spraw Konstytucyjnych

w sprawie decyzji Rady zmieniającej Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego

(13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Eider Gardiazabal Rubial

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 i 3 Regulaminu)

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2018 r. EBI przedłożył Radzie wniosek o zmianę art. 4, 7, 9 i 11 swojego statutu.

Jest to zgodne z procedurą określoną w art. 308 TFUE, na mocy którego „Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą na żądanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komisją, [...] może zmienić Statut Banku.”

Celem proponowanych przez EBI ukierunkowanych zmian jest dostosowanie statutu Banku do nowej sytuacji powstałej w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

Wniosek odzwierciedla w statucie EBI przyszłe wystąpienie Zjednoczonego Królestwa przez, między innymi, zmniejszenie kapitału EBI o kwotę udziału Zjednoczonego Królestwa. To automatyczne dostosowanie stanowi natychmiastowe rozwiązanie nowej sytuacji powstałej w wyniku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. Komisja Budżetowa zwraca uwagę, że trwają dyskusje na temat przyszłego zwiększenia kapitału EBI, co będzie wymagało decyzji Rady Gubernatorów EBI, tak aby zachować zdolność EBI do realizacji jego celów strategicznych.

******

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zaproponowanie zatwierdzenia projektu Rady.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zmiana statutu EBI

Odsyłacze

13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFCO

12.11.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

12.11.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Eider Gardiazabal Rubial

21.11.2018

Procedura uproszczona - data decyzji

21.11.2018

Data przyjęcia

10.12.2018

 

 

 


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zmiana statutu EBI

Odsyłacze

13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS)

Data konsultacji z PE

25.10.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFCO

12.11.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

12.11.2018

ECON

12.11.2018

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ECON

21.11.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Danuta Maria Hübner

12.11.2018

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

12.11.2018

Data przyjęcia

6.12.2018

 

 

 

Data złożenia

19.12.2018

Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2019Informacja prawna