Förfarande : 2018/0811(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0476/2018

Ingivna texter :

A8-0476/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2019 - 8.9

Antagna texter :

P8_TA(2019)0009

BETÄNKANDE     *
PDF 429kWORD 57k
19.12.2018
PE 630.640v02-00 A8-0476/2019

om förslaget till rådets beslut om ändring av EIB:s stadga

(13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS))

Utskottet för konstitutionella frågor

Föredragande: Danuta Maria Hübner

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från budgetutskottet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ändring av EIB:s stadga

(13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av EIB:s förslag till rådet om att ändra EIB:s stadga (13166/2018),

–  med beaktande av artikel 308 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0464/2018),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från budgetutskottet (A8-0476/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner förslaget.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen, Europeiska investeringsbanken och de nationella parlamenten.


MOTIVERING

Den 15 oktober 2018 lämnade EIB en begäran till rådet om ändring av artikel 4, 7, 9 och 11 i sin stadga.

Detta följer det förfarande som fastställs i artikel 308 i EUF-fördraget, enligt vilken ”[r]ådet [...] med enhällighet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, på begäran av Europeiska investeringsbanken och efter att ha hört Europaparlamentet och kommissionen [...] [kan] ändra bankens stadga.”

Syftet med de riktade ändringar som EIB föreslår är att anpassa bankens stadga till den nya situation som uppstår genom Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen.

I förslaget återspeglas Förenade kungarikets framtida utträde i EIB:s stadga genom att antalet styrelseledamöter minskas med en, från 29 till 28, till följd av att Förenade kungariket tas bort från förteckningen över EIB:s andelsägare och genom att bankens kapital minskas med beloppet för Förenade kungarikets andel. Denna automatiska justering är den omedelbara lösningen på den nya situation som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde, samtidigt som det pågår parallella diskussioner om att ersätta Förenade kungarikets andel och om en framtida ökning av EIB:s kapital, vilket kommer att kräva ett beslut av EIB:s råd.

Genom de föreslagna ändringarna av stadgan skulle också antalet suppleanter i EIB:s styrelse ökas. För närvarande finns 19 suppleanter, varav vissa utses gemensamt av grupper av medlemsstater. EIB föreslår att antalet suppleanter ökas så att deras antal är minst lika stort som antalet medlemsstater, varvid stora medlemsstater utser två suppleanter. Denna ändring syftar till att säkerställa ett tillräckligt antal suppleanter så att styrelseledamöterna kan ersättas mer effektivt i deras frånvaro.

Slutligen föreslår EIB att man ska utvidga omröstningen med kvalificerad majoritet i styrelsen och rådet till tre områden: beslut om EIB:s verksamhetsplan, utnämning av direktionens ledamöter och godkännande av arbetsordningen.

För att fatta beslut krävs i rådet en majoritet av ledamöterna som företräder minst 50 % av det tecknade kapitalet, och i styrelsen en majoritet bestående av minst en tredjedel av de röstberättigade ledamöterna som företräder minst 50 % av det tecknade kapitalet.

För kvalificerad majoritet kommer det – inom alla tre områden: EIB:s verksamhetsplan, utnämning av direktionens ledamöter och godkännande av arbetsordningen – att krävas 18 röster för och 68 % av det tecknade kapitalet. Denna högre tröskel är avsedd att uppväga den större vikt för stora medlemsstater som skapas till följd av Förenade kungarikets utträde.

Föredraganden välkomnar EIB:s förslag, som kommer att göra det möjligt att anpassa EIB:s styrning till Förenade kungarikets utträde ur unionen och öka dess effektivitet och ändamålsenlighet.

Hon förväntar sig en snabb överenskommelse om ändringarna av EIB:s stadga i rådet, så att anpassningar kan träda i kraft i tid för Förenade kungarikets utträde ur unionen.


YTTRANDE från budgetutskottet (11.12.2018)

till utskottet för konstitutionella frågor

över förslaget till rådets beslut om ändring av Europeiska investeringsbankens stadga

(13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS))

Föredragande av yttrande: Eider Gardiazabal Rubial

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 och 50.3 i arbetsordningen)

KORTFATTAD MOTIVERING

Den 15 oktober 2018 lämnade EIB en begäran till rådet om ändring av artiklarna 4, 7, 9 och 11 i sin stadga.

Detta följer det förfarande som fastställs i artikel 308 i EUF-fördraget, enligt vilken ”[r]ådet [...] med enhällighet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, på begäran av Europeiska investeringsbanken och efter att ha hört Europaparlamentet och kommissionen [...] [kan] ändra bankens stadga.”

Syftet med de riktade ändringar som EIB föreslår är att anpassa bankens stadga till den nya situation som uppstår genom Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen.

Förslaget syftar till att i EIB:s stadga beakta Förenade kungarikets framtida utträde, vilket bland annat innebär att bankens kapital minskas med beloppet för Förenade kungarikets andel. Denna automatiska justering är den direkta lösningen på den nya situation som uppstått till följd av Förenade kungarikets utträde. Budgetutskottet noterar att diskussioner pågår om en framtida ökning av EIB:s kapital, vilket kommer att kräva ett beslut av EIB:s råd, så att EIB kan behålla sin förmåga att uppnå sina politiska mål.

******

Budgetutskottet uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott föreslå att rådets utkast godkänns.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titeln

Ändring av EIB:s stadga

Referensnummer

13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFCO

12.11.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

12.11.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Eider Gardiazabal Rubial

21.11.2018

Förenklat förfarande – beslut

21.11.2018

Antagande

10.12.2018

 

 

 


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av EIB:s stadga

Referensnummer

13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

25.10.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFCO

12.11.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

12.11.2018

ECON

12.11.2018

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

21.11.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Danuta Maria Hübner

12.11.2018

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

12.11.2018

Antagande

6.12.2018

 

 

 

Ingivande

19.12.2018

Senaste uppdatering: 10 januari 2019Rättsligt meddelande