Процедура : 2018/0203(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0477/2018

Внесени текстове :

A8-0477/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 16.1

Приети текстове :

P8_TA(2019)0103

ДОКЛАД     ***I
PDF 266kWORD 101k
19.12.2018
PE 628.500v02-00 A8-0477/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела

(COM(2018)0378 – C8‑0242/2018 – 2018/0203(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Емил Радев

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела

(COM(2018)0378 – C8‑0242/2018 – 2018/0203(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0378),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 81 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0243/2018),

-  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0477/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В интерес на правилното функциониране на вътрешния пазар е необходимо по-нататъшно подобряване и ускоряване на сътрудничеството между съдилищата при събирането на доказателства.

(1)  В интерес на правилното функциониране на вътрешния пазар и развитието на европейско пространство на гражданско правосъдие, ръководено от принципа на взаимно доверие и взаимно признаване на съдебни решения, е необходимо по-нататъшно подобряване и ускоряване на сътрудничеството между съдилищата в държавите членки във връзка със събирането на доказателства.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  За целите на настоящия регламент понятието „съд“ следва да се разбира в широк смисъл, така че да обхваща не само съдилищата в точния смисъл на думата, изпълняващи съдебни функции, но и други органи, които са компетентни съгласно националното право да събират доказателства в съответствие с настоящия регламент, като например правоприлагащите органи или нотариусите в някои държави членки и в специфични ситуации.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  Наличието на ефективни средства за събиране, съхраняване и представяне на доказателства и надлежното зачитане на правото на защита и на необходимостта от защита на поверителната информация са от съществено значение. В този контекст е важно да се насърчава използването на съвременни технологии.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  За да се гарантира бързото предаване на искания и съобщения следва да бъдат използвани всички подходящи средства на съвременните комуникационни технологии. Поради тази причина, като правило, всички съобщения и всеки обмен на документи следва да се осъществяват чрез децентрализирана информационна система, съставена от национални информационни системи.

(3)  За да се гарантира ефективно прякото и бързо предаване на искания и съобщения, следва да бъдат използвани всички подходящи средства на съвременните комуникационни технологии и в това отношение следва да се отчита непрекъснатото развитие на тези технологии. Поради тази причина, като правило, всички съобщения и всеки обмен на документи следва да се осъществяват чрез децентрализирана информационна система, съставена от национални информационни системи.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Децентрализираната информационна система следва да се базира на системата e-CODEX и да се управлява от eu-LISA. На разположение на eu-LISA следва да бъдат предоставени подходящи ресурси, за да може да се въведе и да се поддържа в експлоатация подобна система, както и да бъде осигурена техническа подкрепа при проблеми с нейното функциониране. Комисията следва да представи възможно най-бързо и при всички случаи преди края на 2019 г. предложение за регламент относно трансграничната комуникация в съдебните производства (e-CODEX). 

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  За да се гарантира взаимното признаване на цифрови доказателства, на тези доказателства, събрани в държава членка в съответствие с нейното законодателство, не следва да се отказва признаване като доказателства в други държави членки само заради техния цифров характер.

(4)  За да се гарантира взаимното признаване на цифрови доказателства, на такива доказателства, събрани в държава членка в съответствие с нейното законодателство, не следва да се отказва признаване като доказателства в други държави членки поради техния цифров характер. В съответствие с националното законодателство този принцип не следва да засяга определянето на равнището на качество и на стойността на доказателствата независимо от техния цифров или нецифров характер.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Процедурите за събиране, съхраняване и представяне на доказателства следва да гарантират, че процесуалните права на страните, както и защитата, целостта и поверителността на личните данни и неприкосновеността на личния живот са защитени в съответствие с правото на Съюза.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Съвременните комуникационни технологии, и по-специално видеоконферентната връзка, която е важно средство за опростяване и ускоряване на събирането на доказателства, към момента не се използват в пълния им потенциал. Когато трябва да се съберат доказателства чрез изслушване на лице, което има местожителство в друга държава членка, в качеството му на свидетел или вещо лице, съдът следва да събере тези доказателства директно чрез видеоконферентна връзка, ако тя е налична в съответните съдилища, когато счете за целесъобразно използването на такава технология с оглед на конкретните обстоятелства по делото.

(6)  Съвременните комуникационни технологии, и по-специално видеоконферентната връзка, която е важно и директно средство за опростяване и ускоряване на събирането на доказателства, към момента не се използват в пълния им потенциал. Когато трябва да се съберат доказателства чрез изслушване на лице, което има местожителство в друга държава членка, в качеството му на свидетел или вещо лице, съдът следва да събере тези доказателства директно чрез видеоконферентна връзка или чрез друга подходяща технология за комуникация от разстояние, освен ако с оглед на конкретните обстоятелства по делото използването на такава технология бъде счетено за неподходящо за справедливото провеждане на производството. Правилата за използването на такива средства за комуникация следва да бъдат технологично неутрални и да отговарят на бъдещите решения в областта на комуникацията. Когато това се изисква от националното законодателство на съответната държава членка, използването на такава технология следва да бъде предмет на съгласие от страна на лицето, което ще бъде изслушано.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  С цел да се улесни събирането на доказателства от служители на дипломатически или консулски представителства, тези лица могат, на територията на друга държава членка и в областта, в която упражняват своите функции, да събират доказателства, без да е необходимо предварително искане, чрез изслушване без принуда на граждани на държавата членка, която те представляват, в контекста на висящо производство пред съдилищата на тази държава членка.

(7)  С цел да се улесни събирането на доказателства от дипломатически персонал или служители на консулски представителства, тези лица могат, на територията на друга държава членка, в която са акредитирани, да събират доказателства в помещенията на своята дипломатическа мисия или консулска служба, без да е необходимо предварително искане, чрез изслушване на граждани на държавата членка, която те представляват, за целите на висящо производство пред съдилищата на тази държава членка, при условие че лицето, което трябва да бъде изслушано, сътрудничи доброволно при събирането на доказателства.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Важно е да се гарантира, че настоящият регламент се прилага в съответствие с правото на Съюза в областта на защитата на данните и зачита защитата на неприкосновеността на личния живот, заложена в Хартата на основните права на Европейския съюз. Важно е също така да се гарантира, че всяко обработване на лични данни на физически лица съгласно настоящия регламент се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО. Личните данни съгласно настоящия регламент следва да се обработват единствено за конкретните цели, определени в настоящия регламент.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Тъй като целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради създаването на правна рамка, осигуряваща бързото предаване на искания и съобщения, засягащи събирането на доказателства, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(8)  Тъй като целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради създаването на опростена правна рамка, осигуряваща прякото, ефективно и бързо предаване на искания и съобщения, засягащи събирането на доказателства, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Настоящият регламент има за цел да подобри ефикасността и бързината на съдебното производство чрез опростяване и рационализиране на механизмите за сътрудничество при събирането на доказателства при трансгранични производства, като същевременно спомага за намаляване на забавянията и на разходите за физическите лица и предприятията. Освен това по-голямата правна сигурност в съчетание с опростените, рационализирани и цифровизирани процедури може да насърчи физическите лица и предприятията да участват в трансгранични сделки, като по този начин ще се стимулира търговията в рамките на Съюза, а оттам и функционирането на вътрешния пазар.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С цел осъвременяване на стандартните формуляри в приложенията или внасянето на технически изменения в тези формуляри, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с измененията на приложенията. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(11)  С оглед на определянето на подробните условия за функционирането на децентрализираната информационна система и с цел установяване на минималните технически стандарти и изисквания за използването на видеоконферентна връзка на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези делегирани актове следва да гарантират ефективно, надеждно и безпроблемно предаване на съответната информация чрез децентрализираната информационна система и следва да гарантират, че сесията за видеоконферентна връзка осигурява висококачествена комуникация и взаимодействие в реално време. Освен това с цел осъвременяване на стандартните формуляри в приложенията или внасянето на технически изменения в тези формуляри, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с измененията на приложенията. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Член 1 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В настоящия регламент понятието „съд“ означава всеки съдебен орган в държава членка, който е компетентен да събира доказателства съгласно настоящия регламент.;

4.  В настоящия регламент понятието „съд“ означава всеки орган в държава членка, който е компетентен по силата на законодателството на тази държава членка да събира доказателства съгласно настоящия регламент.;

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Член 6 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Исканията и съобщенията по настоящия регламент се предават чрез децентрализирана информационна система, съставена от национални информационни системи, които са свързани помежду си чрез комуникационна инфраструктура, позволяваща сигурен и надежден трансграничен обмен на информация между националните информационни системи.

1.  Исканията и съобщенията по настоящия регламент се предават чрез децентрализирана информационна система, съставена от национални информационни системи, които са свързани помежду си чрез комуникационна инфраструктура и позволяват безопасен, сигурен и надежден трансграничен обмен на информация, включително в реално време, между националните информационни системи при надлежно зачитане на основните права и свободи. Тази децентрализирана информационна система се основава на e-CODEX.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Член 6 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Общата правна рамка за използването на удостоверителни услуги, съдържаща се в Регламент (ЕС) № 910/201420 на Съвета, се прилага по отношение на исканията и съобщенията, предавани чрез децентрализираната информационна система, посочена в параграф 1.

2.  Общата правна рамка за използването на квалифицирани удостоверителни услуги, съдържаща се в Регламент (ЕС) № 910/201420 на Съвета, се прилага по отношение на исканията и съобщенията, предавани чрез децентрализираната информационна система, посочена в параграф 1.

_________________

_________________

20 Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

20 Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Член 6 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато върху исканията и съобщенията, посочени в параграф 1, се изисква да бъде поставен или вече е поставен печат или саморъчен подпис, вместо този печат или подпис може да се използва „квалифициран електронен печат“ или „квалифициран електронен подпис“ по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета.

3.  Когато върху исканията и съобщенията, посочени в параграф 1, се изисква да бъде поставен или вече е поставен печат или саморъчен подпис, вместо този печат или подпис може да се използва „квалифициран електронен печат“ или „квалифициран електронен подпис“ по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета, при условие че се гарантира изцяло, че участващите лица са научили за такива документи в достатъчен срок и по законен начин.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Член 6 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на подробните правила за функционирането на децентрализираната информационна система. При упражняването на това правомощие Комисията гарантира, че системата осигурява ефективен, надежден и безпроблемен обмен на относимата информация, както и висока степен на сигурност при предаването ѝ и защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Член 6 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако предаването в съответствие с параграф 1 е невъзможно поради непредвидена и изключителна неизправност в децентрализираната информационната система или когато то е невъзможно в други изключителни случаи, предаването се извършва чрез най-бързите възможни средства, които замолената държава членка е посочила, че приема.

4.  Ако предаването в съответствие с параграф 1 е невъзможно поради непредвидена и изключителна неизправност в децентрализираната информационната система или когато то е невъзможно в други изключителни случаи, предаването се извършва чрез най-бързите възможни средства, които замолената държава членка е посочила като приемливи.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Член 17а – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Директно събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка

Директно събиране на доказателства чрез технология за комуникация от разстояние

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Член 17a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато трябва да се съберат доказателства чрез изслушване на лице, което има местожителство в друга държава членка, в качеството му на свидетел, страна или вещо лице и съдът не изисква от компетентния съд на друга държава членка да събере доказателствата в съответствие с член 1, параграф 1, буква а), съдът събира тези доказателства директно в съответствие с член 17 чрез видеоконферентна връзка, ако тя е налична в съответните съдилища, когато счете за целесъобразно използването на такава технология с оглед на конкретните обстоятелства по делото.

1.  Когато трябва да се съберат доказателства чрез изслушване на лице, което има местожителство в друга държава членка, в качеството му на свидетел, страна или вещо лице и съдът не изисква от компетентния съд на друга държава членка да събере доказателствата в съответствие с член 1, параграф 1, буква а), съдът събира тези доказателства директно в съответствие с член 17 чрез видеоконферентна връзка или чрез друга подходяща технология за комуникация от разстояние, ако тя е налична в съответните съдилища, освен ако с оглед на конкретните обстоятелства по делото използването на такава технология бъде счетено за неподходящо за справедливото провеждане на производството.

 

 

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Член 17 а – параграф 1 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Когато това се изисква от националното законодателство на държавата членка, отправила искането, използването на видеоконферентна връзка или на друга подходяща технология за комуникация от разстояние е предмет на съгласие от страна на лицето, което ще бъде изслушано.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Член 17a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При искане за директно събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка изслушването се провежда в помещенията на съд. Молещият съд и централният орган или компетентният орган, посочени в член 3, параграф 3, или съдът, в чиито помещения ще се проведе изслушването, се договарят относно практическите условия за осъществяването на видеоконферентната връзка.

2.  При искане за директно събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка или чрез друга подходяща технология за комуникация от разстояние изслушването се провежда в помещенията на съд. Молещият съд и централният орган или компетентният орган, посочени в член 3, параграф 3, или съдът, в чиито помещения ще се проведе изслушването, се договарят относно практическите условия за осъществяването на видеоконферентната връзка. Тези договорености са в съответствие с минималните технически стандарти и изисквания за използването на видеоконферентна връзка, определени в съответствие с параграф 3а.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Член 17 а – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Всяка електронна система за събиране на доказателства гарантира запазването на професионалната тайна и адвокатската тайна.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Член 17а – параграф 3 – уводно изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато доказателствата се събират чрез видеоконферентна връзка:

3.  Когато доказателствата се събират чрез видеоконферентна връзка или други налични технологии за комуникация:

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Член 17а – параграф 3 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато е необходимо, по искане на молещия съд, на лицето, което трябва да бъде изслушано, или на съда в замолената държава членка, участващ в изслушването, централният орган или компетентният орган, посочени в член 3, параграф 3, гарантират, че лицето, което трябва да бъде изслушано, или съдията се подпомагат от устен преводач.;

б)  когато е необходимо, по искане на молещия съд, на лицето, което трябва да бъде изслушано, или на съда в замолената държава членка, участващ в изслушването, централният орган или компетентният орган, посочени в член 3, параграф 3, гарантират, че лицето, което трябва да бъде изслушано, или съдията се подпомагат от квалифициран устен преводач.;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Член 17 а – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на минимални стандарти и изисквания за използването на видеоконферентна връзка.

 

При упражняването на това правомощие Комисията гарантира, че сесията за видеоконферентна връзка гарантира висококачествена комуникация и взаимодействие в реално време. Във връзка с предаването на информация Комисията гарантира също така висока степен на сигурност и защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Член 17а – параграф 3 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Съдът уведомява лицето, което трябва да бъде изслушано, страните, включително съответните им законни представители, за датата, часа и мястото на изслушването, както и за условията за участие в изслушването чрез видеоконферентна връзка или чрез друга подходяща технология за комуникация от разстояние. Съответният съд предоставя на страните и на техните законни представители инструкции по отношение на процедурата за представяне на документи или други материали по време на изслушването чрез видеоконферентна връзка или чрез друга подходяща технология за комуникация от разстояние.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Член 17б – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Събиране на доказателства от служители на дипломатически или консулски представителства

Събиране на доказателства от дипломатически персонал или служители на консулски представителства

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Член 17б – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Служителите на дипломатически или консулски представителства на държава членка могат, на територията на друга държава членка и в рамките на областта, в която упражняват своите функции, да събират доказателства, без да е необходимо предварително искане съгласно член 17, параграф 1, чрез изслушване без принуда на граждани на държавата членка, която те представляват, в контекста на висящо производство пред съдилищата на държавата членка, която представляват.“;

Дипломатическият персонал или служителите на консулски представителства на държава членка могат, на територията на друга държава членка, в която са акредитирани, да събират доказателства в помещенията на своята дипломатическа мисия или консулска служба, без да е необходимо предварително искане съгласно член 17, параграф 1, чрез изслушване на граждани на държавата членка, която те представляват, за целите на висящо производство пред съдилищата на държавата членка, която представляват. Такова събиране на доказателства може да се извършва само с доброволното сътрудничество на лицето, което трябва да бъде изслушано. Събирането на доказателства се извършва под надзора на молещия съд в съответствие с неговото национално законодателство.“;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Член 18a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На цифрови доказателства, събрани в държава членка в съответствие с нейното законодателство, не се отказва качеството на доказателства в други държави членки единствено поради техния цифров характер. ;

Цифровото естество на доказателствата, събрани в дадена държава членка в съответствие с нейното законодателство, не може да се използва като основание да бъде отказано качеството на доказателства в други държави членки. Въпросът дали доказателствата са цифрови или нецифрови по своето естество не представлява фактор при определянето на равнището на качество и на стойността на тези доказателства.;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Раздел 6 а (нов) – член 18 б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  след член 18 се добавя следният раздел 6а:

 

Раздел 6a

 

Обработване на лични данни

 

Член 18б

 

Всяка обработка на лични данни, извършена по силата на настоящия регламент, включително обмен или предаване на лични данни от компетентните органи, се извършват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. Всеки обмен или предаване на информация от компетентните органи на равнището на Съюза се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001. Личните данни, които не са от значение за разглеждането на конкретен случай, се заличават незабавно.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Член 20 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 19, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 3а, в член 17а, параграф 3а и в член 19, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Член 20 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 19, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 3а, в член 17а, параграф 3а и в член 19, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Член 20 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 19, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграф 3а, член 17а, параграф 3а или член 19, параграф 2, влиза в сила единствено, ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Член 22a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Най-късно до [две години след датата на прилагане] Комисията въвежда подробна програма за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на настоящия регламент.

1.  Най-късно до [една година след влизането в сила] Комисията въвежда подробна програма за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на настоящия регламент.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 1206/2001

Член 23 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не по-рано от [пет години след датата на прилагане на настоящия регламент] Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя основните констатации от нея в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

1.  Не по-късно от [четири години след датата на прилагане на настоящия регламент] Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя основните констатации от нея в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, придружен по целесъобразност от законодателно предложение.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст на предложението

Една от задачите на ЕС е да създаде и развие европейско пространство на правосъдие в областта на гражданското право въз основа на принципите на взаимно доверие и на взаимно признаване на съдебни решения. Пространството на правосъдие изисква осъществяването на трансгранично съдебно сътрудничество. За тази цел, както и за да се улесни гладкото функциониране на вътрешния пазар, ЕС прие законодателство за трансграничното връчване на съдебни документи, както и за сътрудничеството при събирането на доказателства. Тези инструменти са от основно значение в регулирането на съдебната помощ по граждански и търговски дела между държавите членки. Общата им цел е да осигурят ефективна рамка за трансгранично съдебно сътрудничество. Те замениха предишната международна по-тромава система на Хагските конвенции между държавите членки.

Доброто сътрудничество между съдилищата също е необходимо условие за правилното функциониране на вътрешния пазар. През 2018 г. около 3,4 милиона граждански и търговски съдебни дела в ЕС са имали трансгранично значение. В много от тези производства съществува необходимост от получаване на доказателства от друга държава членка; Регламентът относно събирането на доказателства предоставя инструменти, които улесняват достъпа до тези доказателства.

С Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета се създава общоевропейска система за пряко и бързо предаване и изпълнение на молби за събиране на доказателства между съдилищата и се определят точни правила относно формата и съдържанието на такива молби. По-специално чрез него бе постигнато подобрение по отношение на съответната Хагска конвенция, като бе въведена модерна и ефективна система за пряко взаимодействие между съдилищата (предаване на искания и повторно изпращане на доказателства). Той също така дава възможност за директно събиране на доказателства от съдилища в други държави членки.

Становището на докладчика

Докладчикът счита, че предложението на Комисията е своевременен и добър отговор на процедурата по REFIT. Важно е на съдилищата на държавите членки да се предостави възможността да използват съвременни технологии с цел по-добър и по-бърз достъп до правосъдие. Това не е възможно без необходимото адаптиране на правилата, уреждащи събирането на доказателства, особено при трансгранични случаи. В настоящия регламент се предвиждат само допълнителни мерки към предвидените в националното законодателство на държавите членки. Поради това, за да могат съдилищата на държавите членки да се възползват в пълна степен от новите технологии за комуникация от разстояние, може да се наложи измененият регламент да бъде допълнен с преразглеждане на правилата, приложими и на национално равнище в държавите членки.

В предложението на Комисията трябва да бъдат направени редица допълнителни разяснения. Що се отнася до определението за съд, следва да се поясни, че то представлява правило за взаимното признаване на правила в държавите членки, чиито субекти са компетентни да събират доказателства.

Освен това регламентът трябва да бъде неутрален по отношение на технологиите. За тази цел следва да се използва понятието „технология за комуникация от разстояние“ вместо само „видеоконферентна връзка“. Също така трябва да се поясни, че всички подобни технологии за комуникация от разстояние следва да гарантират прилагането на професионалната тайна и адвокатската тайна.

Що се отнася до предложеното правило да се разреши събирането на доказателства от страна на дипломатическия персонал, би било разумно то да бъде приведено в съответствие с Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. Този персонал трябва да може да събира доказателства само в държава членка, в която е акредитиран, и в помещенията на дипломатическата мисия или консулската служба на своята държава.

Докладчикът счита, че по време на събирането на доказателства лицето, което трябва да бъде изслушано, страните и техните адвокати трябва да са надлежно информирани за всички условия за участие във видеоконферентна връзка или друга технология за комуникация от разстояние, както и за процедурата, която трябва да се следва при представянето на доказателства.

В областта на бързото развитие на комуникационните технологии докладчикът счита, че обработването и защитата на личните данни са от голямо значение.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Сътрудничество между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела

Позовавания

COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)

Дата на представяне на ЕП

31.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

10.9.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Emil Radev

24.9.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

11.10.2018

20.11.2018

 

 

Дата на приемане

10.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Дата на внасяне

19.12.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 22 януари 2019 г.Правна информация