Διαδικασία : 2018/0203(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0477/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0477/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 16.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0103

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 260kWORD 100k
19.12.2018
PE 628.500v02-00 A8-0477/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Emil Radev

PR_COD_1amCom

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0378),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 81 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0243/2018),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0477/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Προς τον σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, είναι αναγκαίο να βελτιωθεί περαιτέρω και να επιταχυνθεί η συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων.

(1)  Προς τον σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού χώρου αστικής δικαιοσύνης που θα διέπεται από τις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων, είναι αναγκαίο να βελτιωθεί περαιτέρω και να επιταχυνθεί η συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων και των κρατών μελών στον τομέα της διεξαγωγής αποδείξεων.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 α)  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο όρος «δικαστήριο» θα πρέπει να νοείται με την ευρεία έννοια, ώστε να καλύπτει όχι μόνο τα κατά κυριολεξία δικαστήρια, που ασκούν δικαστικά καθήκοντα, αλλά και άλλα όργανα ή αρχές που είναι αρμόδια δυνάμει του εθνικού δικαίου να λαμβάνουν αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, όπως, για παράδειγμα, σε ορισμένα κράτη μέλη και σε συγκεκριμένες καταστάσεις, οι αρχές επιβολής του νόμου ή οι συμβολαιογράφοι.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β)  Είναι απαραίτητο να παρέχονται αποτελεσματικά μέσα συγκέντρωσης, προστασίας και προσκόμισης των αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα δικαιώματα της υπεράσπισης και η ανάγκη προστασίας εμπιστευτικών πληροφοριών. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Για να εξασφαλίζεται η ταχεία διαβίβαση των παραγγελιών και των κοινοποιήσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όλα τα κατάλληλα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας επικοινωνιών. Ως εκ τούτου, κατά κανόνα, όλες οι κοινοποιήσεις και οι ανταλλαγές εγγράφων θα πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω ενός αποκεντρωμένου συστήματος πληροφορικής το οποίο θα απαρτίζεται από τα εθνικά συστήματα πληροφορικής.

(3)  Για να εξασφαλίζεται αποτελεσματικά η απευθείας και ταχεία διαβίβαση των παραγγελιών και των κοινοποιήσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όλα τα κατάλληλα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας επικοινωνιών, και θα πρέπει εν προκειμένω να λαμβάνεται υπόψη η διαρκής εξέλιξη της εν λόγω τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, κατά κανόνα, όλες οι κοινοποιήσεις και οι ανταλλαγές εγγράφων θα πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω ενός αποκεντρωμένου συστήματος πληροφορικής το οποίο θα απαρτίζεται από τα εθνικά συστήματα πληροφορικής.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3 α)  Το αποκεντρωμένο σύστημα ΤΠ θα πρέπει να βασίζεται στο σύστημα e-CODEX και να τελεί υπό τη διαχείριση του eu-LISA. Ο eu-LISA θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους για την εισαγωγή και τη διατήρηση σε λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος, καθώς και για να προσφέρει τεχνική στήριξη σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα κατά τη λειτουργία του συστήματος. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση πριν από το τέλος του 2019, πρόταση κανονισμού για τη διασυνοριακή επικοινωνία σε δικαστικές διαδικασίες (e-CODEX). 

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Για να εξασφαλίζεται η αμοιβαία αναγνώριση των ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, τα αποδεικτικά στοιχεία αυτού του είδους που λαμβάνονται σε κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζονται απαράδεκτα ως αποδεικτικά στοιχεία σε άλλα κράτη μέλη απλώς και μόνο λόγω της ψηφιακής φύσης τους.

(4)  Για να εξασφαλίζεται η αμοιβαία αναγνώριση των ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, τα αποδεικτικά στοιχεία αυτού του είδους που λαμβάνονται σε κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζονται απαράδεκτα ως αποδεικτικά στοιχεία σε άλλα κράτη μέλη λόγω της ψηφιακής φύσης τους. Η αρχή αυτή θα πρέπει να ισχύει με την επιφύλαξη του ότι θα διαπιστωθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο η ποιότητα και η αξία των αποδεικτικών στοιχείων, ανεξαρτήτως του ψηφιακού ή μη ψηφιακού χαρακτήρα τους.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή, την προστασία και την προσκόμιση αποδείξεων θα πρέπει να διασφαλίζουν τον σεβασμό των δικονομικών δικαιωμάτων των μερών, καθώς και την προστασία, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Οι σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών, ιδίως η εικονοτηλεδιάσκεψη, η οποία αποτελεί σημαντικό μέσο για την απλούστευση και την επιτάχυνση της διεξαγωγής αποδείξεων, επί του παρόντος δεν αξιοποιούνται πλήρως. Στις περιπτώσεις που πρόκειται να διεξαχθούν αποδείξεις μέσω της εξέτασης, ως μάρτυρα, διαδίκου ή εμπειρογνώμονα, προσώπου που κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος, το δικαστήριο θα πρέπει να διεξάγει τις εν λόγω αποδείξεις απευθείας μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης, εφόσον τα οικεία δικαστήρια διαθέτουν τη σχετική δυνατότητα, όταν κρίνει ότι η χρήση της εν λόγω τεχνολογίας ενδείκνυται λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων της υπόθεσης.

(6)  Οι σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών, ιδίως η εικονοτηλεδιάσκεψη, η οποία αποτελεί σημαντικό και απευθείας μέσο για την απλούστευση και την επιτάχυνση της διεξαγωγής αποδείξεων, επί του παρόντος δεν αξιοποιούνται πλήρως. Στις περιπτώσεις που πρόκειται να διεξαχθούν αποδείξεις μέσω της εξέτασης, ως μάρτυρα, διαδίκου ή εμπειρογνώμονα, προσώπου που κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος, το δικαστήριο θα πρέπει να διεξάγει τις εν λόγω αποδείξεις απευθείας μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης ή με τη χρήση οιασδήποτε άλλης κατάλληλης τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας, εφόσον τα οικεία δικαστήρια διαθέτουν τη σχετική δυνατότητα, εκτός εάν, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων της υπόθεσης, κρίνει ότι η χρήση της εν λόγω τεχνολογίας δεν ενδείκνυται για τη δίκαιη διεξαγωγή της δίκης. Οι κανόνες για τη χρήση της εν λόγω τεχνολογίας θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτεροι και να καλύπτουν μελλοντικές λύσεις στον τομέα της επικοινωνίας. Όποτε το απαιτεί το εθνικό δίκαιο των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, η χρήση αυτής της τεχνολογίας θα πρέπει να εξαρτάται από τη συγκατάθεση του προς εξέταση προσώπου.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Για να διευκολύνεται η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω διπλωματικών ή προξενικών υπαλλήλων, τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να μπορούν, στο έδαφος άλλου κράτους μέλους και εντός της περιοχής όπου ασκούν τα καθήκοντά τους, να διεξάγουν αποδείξεις χωρίς την ανάγκη προηγούμενης παραγγελίας, εξετάζοντας, χωρίς καταναγκασμό, υπηκόους του κράτους μέλους το οποίο εκπροσωπούν στο πλαίσιο διαδικασιών που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους το οποίο εκπροσωπούν.

(7)  Για να διευκολύνεται η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω διπλωματικού προσωπικού ή προξενικών υπαλλήλων, τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να μπορούν, στο έδαφος άλλου κράτους μέλους στο οποίο είναι διαπιστευμένα, να διεξάγουν αποδείξεις στις εγκαταστάσεις της διπλωματικής τους αποστολής ή του προξενείου τους χωρίς την ανάγκη προηγούμενης παραγγελίας, εξετάζοντας υπηκόους του κράτους μέλους το οποίο εκπροσωπούν για διαδικασίες που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους το οποίο εκπροσωπούν, εφόσον τα πρόσωπα που πρόκειται να εξεταστούν συνεργάζονται εκουσίως στη διεξαγωγή αποδείξεων.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7 α)  Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων και ότι σέβεται την προστασία της ιδιωτικής ζωής, όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων δυνάμει του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα σε ενωσιακό επίπεδο, μέσω της θέσπισης ενός νομικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει την ταχεία διαβίβαση των παραγγελιών και των κοινοποιήσεων σχετικά με πράξεις διεξαγωγής αποδείξεων, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(8)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα σε ενωσιακό επίπεδο, μέσω της θέσπισης ενός απλοποιημένου νομικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει την απευθείας, αποτελεσματική και ταχεία διαβίβαση των παραγγελιών και των κοινοποιήσεων σχετικά με πράξεις διεξαγωγής αποδείξεων, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας των δικαστικών διαδικασιών μέσω της απλούστευσης και του εξορθολογισμού των μηχανισμών συνεργασίας για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε διασυνοριακές διαδικασίες, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει στη μείωση των καθυστερήσεων και του κόστους για τα άτομα και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, σε συνδυασμό με απλούστερες, εξορθολογισμένες και ψηφιοποιημένες διαδικασίες, μπορεί να ενθαρρύνει τα άτομα και τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε διασυνοριακές συναλλαγές, ενισχύοντας έτσι το εμπόριο εντός της ΕΕ και, ως εκ τούτου, τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Προκειμένου να επικαιροποιούνται τα τυποποιημένα έντυπα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ή να πραγματοποιούνται τεχνικές τροποποιήσεις των εν λόγω εντύπων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016*. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(11)  Προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη λειτουργία του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ και να καθοριστούν τα ελάχιστα τεχνικά πρότυπα και οι απαιτήσεις για τη χρήση της εικονοτηλεδιάσκεψης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική, αξιόπιστη και ομαλή διαβίβαση των σχετικών πληροφοριών μέσω του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ και να διασφαλίζουν ότι η συνεδρία εικονοτηλεδιάσκεψης εγγυάται υψηλής ποιότητας επικοινωνία και αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, προκειμένου να επικαιροποιούνται τα τυποποιημένα έντυπα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ή να πραγματοποιούνται τεχνικές τροποποιήσεις των εν λόγω εντύπων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016*. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Άρθρο 1 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Στον παρόντα κανονισμό, με τον όρο «δικαστήριο» νοείται κάθε δικαστική αρχή σε κράτος μέλος η οποία είναι αρμόδια να διεξάγει αποδείξεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.»·

4.  Στον παρόντα κανονισμό, με τον όρο «δικαστήριο» νοείται κάθε αρχή σε κράτος μέλος η οποία είναι αρμόδια βάσει της νομοθεσίας του οικείου κράτους μέλους να διεξάγει αποδείξεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.»·

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι παραγγελίες και οι κοινοποιήσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό διαβιβάζονται μέσω αποκεντρωμένου συστήματος πληροφορικής απαρτιζόμενου από τα εθνικά συστήματα πληροφορικής, τα οποία διασυνδέονται με τηλεπικοινωνιακή υποδομή που επιτρέπει την ασφαλή και αξιόπιστη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών συστημάτων πληροφορικής.

1.  Οι παραγγελίες και οι κοινοποιήσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό διαβιβάζονται μέσω αποκεντρωμένου συστήματος πληροφορικής απαρτιζόμενου από τα εθνικά συστήματα πληροφορικής, τα οποία διασυνδέονται με τηλεπικοινωνιακή υποδομή και επιτρέπουν την ασφαλή, προστατευμένη και αξιόπιστη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών, ακόμη και σε πραγματικό χρόνο, μεταξύ των εθνικών συστημάτων πληροφορικής, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Το εν λόγω αποκεντρωμένο σύστημα πληροφορικής βασίζεται στο e-CODEX.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το γενικό νομικό πλαίσιο για τη χρήση υπηρεσιών εμπιστοσύνης που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/201420 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εφαρμόζεται στις παραγγελίες και τις κοινοποιήσεις που διαβιβάζονται μέσω του αποκεντρωμένου συστήματος πληροφορικής που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

2.  Το γενικό νομικό πλαίσιο για τη χρήση εγκεκριμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/201420 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εφαρμόζεται στις παραγγελίες και τις κοινοποιήσεις που διαβιβάζονται μέσω του αποκεντρωμένου συστήματος πληροφορικής που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

_________________

_________________

20 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).

20 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Αν οι παραγγελίες και οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απαιτούν ή φέρουν σφραγίδα ή χειρόγραφη υπογραφή, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αντ’ αυτής «εγκεκριμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες» και «εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές», όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

3.  Αν οι παραγγελίες και οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απαιτούν ή φέρουν σφραγίδα ή χειρόγραφη υπογραφή, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αντ’ αυτής «εγκεκριμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες» και «εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές», όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται πλήρως ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα έλαβαν γνώση των εν λόγω εγγράφων εγκαίρως και νομίμως.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3 α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 20, προκειμένου να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη λειτουργία του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ. Κατά την άσκηση της εν λόγω εξουσίας, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το σύστημα εγγυάται την αποτελεσματική, αξιόπιστη και ομαλή ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών, καθώς και υψηλό επίπεδο ασφάλειας κατά τη διαβίβαση και την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία (ΕΚ) 2002/58.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Αν η διαβίβαση σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν είναι δυνατή λόγω απρόβλεπτης και έκτακτης διακοπής λειτουργίας του αποκεντρωμένου συστήματος πληροφορικής ή αν η εν λόγω διαβίβαση δεν είναι δυνατή για άλλους εξαιρετικούς λόγους, η διαβίβαση πραγματοποιείται με τα ταχύτερα δυνατά εναλλακτικά μέσα τα οποία το κράτος μέλος εκτελέσεως έχει δηλώσει ότι μπορεί να αποδεχθεί.»·

4.  Αν η διαβίβαση σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν είναι δυνατή λόγω απρόβλεπτης και έκτακτης διακοπής λειτουργίας του αποκεντρωμένου συστήματος πληροφορικής ή αν η εν λόγω διαβίβαση δεν είναι δυνατή για άλλους εξαιρετικούς λόγους, η διαβίβαση πραγματοποιείται με τα ταχύτερα δυνατά εναλλακτικά μέσα τα οποία το κράτος μέλος εκτελέσεως έχει δηλώσει ότι είναι αποδεκτά.»

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Άρθρο 17 α – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης

Απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Άρθρο 17 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν πρέπει να διεξαχθούν αποδείξεις μέσω της εξέτασης, ως μάρτυρα, διαδίκου ή εμπειρογνώμονα, προσώπου που κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος και το δικαστήριο δεν παραγγέλλει στο αρμόδιο δικαστήριο άλλου κράτους μέλους τη διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α), το δικαστήριο διεξάγει τις εν λόγω αποδείξεις απευθείας, σύμφωνα με το άρθρο 17, μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης, όταν κρίνει ότι η χρήση της εν λόγω τεχνολογίας ενδείκνυται λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων της υπόθεσης και εφόσον τα οικεία δικαστήρια διαθέτουν τη σχετική δυνατότητα.

1.  Όταν πρέπει να διεξαχθούν αποδείξεις μέσω της εξέτασης, ως μάρτυρα, διαδίκου ή εμπειρογνώμονα, προσώπου που κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος και το δικαστήριο δεν παραγγέλλει στο αρμόδιο δικαστήριο άλλου κράτους μέλους τη διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α), το δικαστήριο διεξάγει τις εν λόγω αποδείξεις απευθείας, σύμφωνα με το άρθρο 17, μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης ή άλλης κατάλληλης τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας, εφόσον τα οικεία δικαστήρια διαθέτουν τη σχετική δυνατότητα, εκτός κι αν, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων της υπόθεσης, η χρήση τέτοιας τεχνολογίας θεωρηθεί ότι δεν ενδείκνυται για τη δίκαιη διεξαγωγή των διαδικασιών.

 

 

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Άρθρο 17α – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Όποτε το απαιτεί το εθνικό δίκαιο του αιτούντος κράτους μέλους, η χρήση εικονοτηλεδιάσκεψης ή άλλης κατάλληλης τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας θα πρέπει να εξαρτάται από τη συγκατάθεση του προς εξέταση προσώπου.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Άρθρο 17 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν υποβάλλεται παραγγελία για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης, η εξέταση διεξάγεται στις εγκαταστάσεις δικαστηρίου. Το αιτούν δικαστήριο και το κεντρικό όργανο ή η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ή το δικαστήριο στου οποίου τις εγκαταστάσεις πρόκειται να διεξαχθεί η εξέταση συμφωνούν τις πρακτικές λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή της εικονοτηλεδιάσκεψης.

2.  Όταν υποβάλλεται παραγγελία για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης ή με τη χρήση άλλης κατάλληλης τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας, η εξέταση διεξάγεται στις εγκαταστάσεις δικαστηρίου. Το αιτούν δικαστήριο και το κεντρικό όργανο ή η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ή το δικαστήριο στου οποίου τις εγκαταστάσεις πρόκειται να διεξαχθεί η εξέταση συμφωνούν τις πρακτικές λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή της εικονοτηλεδιάσκεψης. Οι διευθετήσεις αυτές είναι σύμφωνες με τα ελάχιστα τεχνικά πρότυπα και τις απαιτήσεις για τη χρήση εικονοτηλεδιάσκεψης που ορίζονται βάσει της παραγράφου 3α.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Άρθρο 17α – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α.  Κάθε ηλεκτρονικό σύστημα για τη διεξαγωγή αποδείξεων διασφαλίζει την προστασία του επαγγελματικού απορρήτου και του δικηγορικού απορρήτου.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Άρθρο 17 α – παράγραφος 3 – εισαγωγική πρόταση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν διεξάγονται αποδείξεις μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης:

3.  Όταν διεξάγονται αποδείξεις μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης ή άλλης διαθέσιμης τεχνολογίας επικοινωνίας:

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Άρθρο 17α – παράγραφος 3 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  αν συντρέχει ανάγκη, κατόπιν αιτήματος του αιτούντος δικαστηρίου, του προς εξέταση προσώπου ή του δικαστή του κράτους μέλους εκτελέσεως ο οποίος συμμετέχει στην εξέταση, το κεντρικό όργανο ή η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 διασφαλίζει ότι το προς εξέταση πρόσωπο ή ο δικαστής επικουρείται από διερμηνέα.»· ;

β)  αν συντρέχει ανάγκη, κατόπιν αιτήματος του αιτούντος δικαστηρίου, του προς εξέταση προσώπου ή του δικαστή του κράτους μέλους εκτελέσεως ο οποίος συμμετέχει στην εξέταση, το κεντρικό όργανο ή η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 διασφαλίζει ότι το προς εξέταση πρόσωπο ή ο δικαστής επικουρείται από εγκεκριμένο διερμηνέα.»·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Άρθρο 17α – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3 α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 20, προκειμένου να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα και απαιτήσεις για τη χρήση της εικονοτηλεδιάσκεψης.

 

Κατά την άσκηση της εξουσίας αυτής, η Επιτροπή μεριμνά ώστε η συνεδρία εικονοτηλεδιάσκεψης να εγγυάται υψηλής ποιότητας επικοινωνία και αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο. Η Επιτροπή εξασφαλίζει επίσης, όσον αφορά τη διαβίβαση των πληροφοριών, υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία (ΕΚ) 2002/58.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Άρθρο 17 α – παράγραφος 3 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Το δικαστήριο ενημερώνει τα πρόσωπα που πρόκειται να εξεταστούν, τους διαδίκους και τους αντίστοιχους νόμιμους εκπροσώπους τους για την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τους όρους συμμετοχής στην εξέταση μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης ή με τη χρήση κάθε άλλης κατάλληλης τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας. Το αρμόδιο δικαστήριο παρέχει στους διαδίκους και τους νόμιμους εκπροσώπους τους οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία προσκόμισης εγγράφων ή άλλου υλικού κατά τη διάρκεια της εξέτασης μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης ή κάθε άλλης κατάλληλης τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Άρθρο 17β – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διεξαγωγή αποδείξεων μέσω διπλωματικών ή προξενικών υπαλλήλων

Διεξαγωγή αποδείξεων μέσω διπλωματικού προσωπικού ή προξενικών υπαλλήλων

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Άρθρο 17β – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι διπλωματικοί ή προξενικοί υπάλληλοι κράτους μέλους μπορούν, στο έδαφος άλλου κράτους μέλους και στην περιοχή όπου ασκούν τα καθήκοντά τους, να διεξάγουν αποδείξεις χωρίς την ανάγκη προηγούμενης παραγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1, εξετάζοντας, χωρίς καταναγκασμό, υπηκόους του κράτους μέλους το οποίο εκπροσωπούν στο πλαίσιο διαδικασιών που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους το οποίο εκπροσωπούν.»·

Το διπλωματικό προσωπικό ή προξενικοί υπάλληλοι κράτους μέλους μπορούν, στο έδαφος άλλου κράτους μέλους στο οποίο είναι διαπιστευμένοι, να διεξάγουν αποδείξεις στις εγκαταστάσεις της διπλωματικής τους αποστολής ή του προξενείου τους χωρίς την ανάγκη προηγούμενης παραγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1, εξετάζοντας υπηκόους του κράτους μέλους το οποίο εκπροσωπούν για διαδικασίες που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους το οποίο εκπροσωπούν. Η εν λόγω διεξαγωγή αποδείξεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον το πρόσωπο που πρόκειται να εξεταστεί συνεργάζεται εκουσίως. Η διεξαγωγή αποδείξεων θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του αιτούντος δικαστηρίου, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο.»·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Άρθρο 18 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία που έχουν ληφθεί σε κράτος μέλος σύμφωνα με τη νομοθεσία του δεν μπορούν να στερηθούν τον χαρακτήρα τους ως αποδεικτικών στοιχείων σε άλλο κράτος μέλος αποκλειστικά και μόνο λόγω της ψηφιακής φύσης τους.»·

Η ψηφιακή φύση αποδεικτικών στοιχείων που έχουν ληφθεί σε κράτος μέλος σύμφωνα με τη νομοθεσία του δεν χρησιμοποιείται ως λόγος για να στερηθούν τον χαρακτήρα τους ως αποδεικτικών στοιχείων σε άλλο κράτος μέλος. Το ζήτημα του κατά πόσον τα αποδεικτικά στοιχεία είναι ψηφιακής ή μη φύσης δεν αποτελεί παράγοντα για τον προσδιορισμό της ποιότητας και της αξίας των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων.»· ´;

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Τμήμα 6 α (νέο) – Άρθρο 58 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  μετά το άρθρο 18, παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα 6α:

 

Τμήμα 6α

 

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

Άρθρο 18β

 

Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής ή της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από αρμόδιες αρχές σε επίπεδο Ένωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία δεν σχετίζονται με τον χειρισμό μιας συγκεκριμένης υπόθεσης διαγράφονται αμέσως.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον με αφετηρία ... [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 6 παράγραφος 3α, 17α παράγραφος 3α και 19 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών με αφετηρία ... [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρώς για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Άρθρο 20 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στην εξουσιοδότηση που ορίζεται στην απόφαση αυτή. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατʼ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 6 παράγραφος 3α, 17α παράγραφος 3α και 19 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στην εξουσιοδότηση που ορίζεται στην απόφαση αυτή. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατʼ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Άρθρο 20 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που έχει εκδοθεί βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ μόνο αν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που έχει εκδοθεί βάσει των άρθρων 6 παράγραφος 3α, 17α παράγραφος 3α ή 19 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ μόνο αν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Άρθρο 22 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το αργότερο [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή καταρτίζει λεπτομερές πρόγραμμα παρακολούθησης των εκροών, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού.

1.  Το αργότερο [ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή καταρτίζει λεπτομερές πρόγραμμα παρακολούθησης των εκροών, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001

Άρθρο 23 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το νωρίτερο [πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση για τα κύρια πορίσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

1.  Το αργότερο [τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση για τα κύρια πορίσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πλαίσιο της πρότασης

Μεταξύ των καθηκόντων της ΕΕ συγκαταλέγεται η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης στις αστικές υποθέσεις, με βάση τις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων. Ο χώρος δικαιοσύνης απαιτεί δικαστική συνεργασία σε διασυνοριακό επίπεδο. Προς τον σκοπό αυτό, και για να διευκολυνθεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η ΕΕ έχει θεσπίσει νομοθεσία για τη διασυνοριακή επίδοση δικαστικών πράξεων και για τη συνεργασία στον τομέα της διεξαγωγής αποδείξεων. Οι πράξεις αυτές είναι κρίσιμης σημασίας για τη ρύθμιση της δικαστικής συνδρομής σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Κοινός σκοπός τους είναι να παρέχουν ένα αποδοτικό πλαίσιο για τη διασυνοριακή δικαστική συνεργασία. Οι εν λόγω πράξεις έχουν αντικαταστήσει το προγενέστερο διεθνές, πιο περίπλοκο σύστημα των συμβάσεων της Χάγης μεταξύ των κρατών μελών.

Η ομαλή συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων είναι επίσης αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το 2018 καταγράφηκαν στην ΕΕ περίπου 3,4 εκατομμύρια αστικές και εμπορικές δικαστικές υποθέσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Σε πολλές υποθέσεις αυτού του είδους συντρέχει ανάγκη να ληφθούν αποδεικτικά στοιχεία από άλλο κράτος μέλος· ο κανονισμός για τη διεξαγωγή αποδείξεων παρέχει εργαλεία που διευκολύνουν την πρόσβαση στα αποδεικτικά αυτά στοιχεία.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 καθιερώνει ένα πανευρωπαϊκό σύστημα απευθείας και ταχείας διαβίβασης παραγγελιών για τη διεξαγωγή και τη συλλογή αποδείξεων μεταξύ των δικαστηρίων, και θεσπίζει ακριβείς κανόνες για τη μορφή και το περιεχόμενο των εν λόγω παραγγελιών. Ειδικότερα, ο κανονισμός επέφερε βελτιώσεις σε σύγκριση με τη σχετική σύμβαση της Χάγης, καθιερώνοντας ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα άμεσης επαφής μεταξύ των δικαστηρίων (διαβίβαση των παραγγελιών και αντίστροφη διαβίβαση των διεξαχθεισών αποδείξεων). Επιπλέον, ο κανονισμός καθιστά δυνατή την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων από δικαστήρια άλλων κρατών μελών.

Άποψη του εισηγητή

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι επίκαιρη και ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες του προγράμματος REFIT. Είναι σημαντικό τα δικαστήρια των κρατών μελών να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας με σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Τούτο δεν είναι δυνατό χωρίς την αναγκαία προσαρμογή των κανόνων που διέπουν τη διεξαγωγή αποδείξεων, ιδίως σε διασυνοριακές υποθέσεις. Ο ισχύων κανονισμός προβλέπει μόνο συμπληρωματικά μέτρα σε σχέση με εκείνα που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, εάν τα δικαστήρια των κρατών μελών κατορθώσουν να επωφεληθούν πλήρως από τη νέα τεχνολογία εξ αποστάσεως επικοινωνίας, ο τροποποιημένος κανονισμός μπορεί να χρειαστεί να συμπληρωθεί με επανεξέταση των κανόνων που ισχύουν παράλληλα σε εθνικό επίπεδο στα κράτη μέλη.

Στην πρόταση της Επιτροπής πρέπει να γίνουν ορισμένες περαιτέρω διευκρινίσεις. Όσον αφορά τον ορισμό του δικαστηρίου, πρέπει να διευκρινιστεί ότι αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των κανόνων που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη σχετικά με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή αποδείξεων.

Επιπλέον, ο κανονισμός πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερος. Προς τον σκοπό αυτό, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί η έννοια της τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας αντί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά η έννοια της εικονοτηλεδιάσκεψης. Πρέπει, επίσης, να διευκρινιστεί ότι, στο πλαίσιο οποιασδήποτε τέτοιας τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας, θα πρέπει να διασφαλίζεται η τήρηση του επαγγελματικού και του δικηγορικού απορρήτου.

Όσον αφορά τον κανόνα που προτείνεται για τη διεξαγωγή αποδείξεων από το διπλωματικό προσωπικό, θα ήταν σκόπιμο να ευθυγραμμιστεί με τη σύμβαση της Βιέννης του 1961 σχετικά με τις διπλωματικές σχέσεις. Το διπλωματικό προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διεξάγει αποδείξεις μόνο στο κράτος μέλος στο οποίο είναι διαπιστευμένο και στις εγκαταστάσεις της διπλωματικής αποστολής ή του προξενείου της χώρας του.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι, κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας, το πρόσωπο που πρόκειται να εξεταστεί, οι διάδικοι και οι δικηγόροι τους πρέπει να ενημερώνονται δεόντως σχετικά με όλους τους όρους για τη συμμετοχή τους σε εικονοτηλεδιάσκεψη ή σε διάσκεψη μέσω άλλης τεχνολογίας εξ αποστάσεως επικοινωνίας, καθώς και σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται κατά την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων.

Στο πλαίσιο της ταχείας ανάπτυξης των τεχνολογιών επικοινωνίας, ο εισηγητής πιστεύει ότι έχουν μεγάλη σημασία η επεξεργασία και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

31.5.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

10.9.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Emil Radev

24.9.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.10.2018

20.11.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονος, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Ημερομηνία κατάθεσης

19.12.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Κώστας Χρυσόγονος

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου