Procedūra : 2018/0203(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0477/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0477/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 13/02/2019 - 16.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0103

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 240kWORD 81k
19.12.2018
PE 628.500v02-00 A8-0477/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās

(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

Juridiskā komiteja

Referents: Emil Radev

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās

(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0378),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 81. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0243/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0477/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Iekšējā tirgus pienācīgas darbības interesēs būtu vēl vairāk jāuzlabo un jāpaātrina sadarbība starp tiesām pierādījumu iegūšanas jomā.

(1)  Iekšējā tirgus pienācīgas darbības interesēs un nolūkā attīstīt tādu Eiropas tiesiskuma telpu, kas pamatojas uz savstarpēju uzticēšanos un spriedumu savstarpēju atzīšanu, būtu vēl vairāk jāuzlabo un jāpaātrina sadarbība starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanas jomā.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Šajā regulā jēdzienam “tiesa” vajadzētu piešķirt plašu nozīmi tā, lai tas aptvertu ne tikai tiesas, kas pilda tiesas spriešanas funkcijas vārda tiešā nozīmē, bet arī citas struktūras vai iestādes, kuras konkrētās dalībvalstīs un konkrētās situācijās saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kompetentas iegūt pierādījumus saskaņā ar šo regulu, piemēram, kontroles iestādes vai notāri.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2b)  Ir būtiski, lai būtu pieejami efektīvi pierādījumu iegūšanas, saglabāšanas un sniegšanas līdzekļi un lai pienācīga uzmanība tiktu pievērsta tiesībām uz aizstāvību un nepieciešamībai aizsargāt informācijas konfidencialitāti. Šajā kontekstā ir svarīgi mudināt izmantot modernās tehnoloģijas.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Lai nodrošinātu pieprasījumu un paziņojumu ātru nosūtīšanu, vajadzētu izmantot visas piemērotās mūsdienu sakaru tehnoloģijas. Tādēļ principā visiem sakariem un dokumentu apmaiņai jānorisinās, izmantojot decentralizētu IT sistēmu, kurā ietilpst valstu IT sistēmas.

(3)  Lai efektīvi nodrošinātu pieprasījumu un paziņojumu tiešu un ātru nosūtīšanu, vajadzētu izmantot visas piemērotās mūsdienu sakaru tehnoloģijas, un šajā sakarā būtu jāņem vērā šādu tehnoloģiju pastāvīga attīstība. Tādēļ principā visiem sakariem un dokumentu apmaiņai jānorisinās, izmantojot decentralizētu IT sistēmu, kurā ietilpst valstu IT sistēmas.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Decentralizētai IT sistēmai vajadzētu būt balstītai uz e-CODEX sistēmu, un tā būtu jāpārvalda eu-LISA. Būtu jānodrošina atbilstīgi resursi eu-LISA, lai tā varētu ieviest šādu sistēmu un nodrošināt tās darbību, kā arī jānodrošina tehniskais atbalsts, ja rodas problēmas saistībā ar sistēmas darbību. Komisijai pēc iespējas drīzāk un katrā ziņā līdz 2019. gada beigām būtu jāiesniedz priekšlikums regulai par pārrobežu saziņu tiesvedības procesos (e-CODEX). 

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Lai nodrošinātu digitālu pierādījumu savstarpēju atzīšanu, šādus pierādījumus, kas iegūti kādā dalībvalstī saskaņā ar tās tiesībām, nedrīkstētu neatzīt par pierādījumiem citās dalībvalstīs tikai tāpēc, ka tie ir digitāli.

(4)  Lai nodrošinātu digitālu pierādījumu savstarpēju atzīšanu, šādus pierādījumus, kas iegūti kādā dalībvalstī saskaņā ar tās tiesībām, nedrīkstētu neatzīt par pierādījumiem citās dalībvalstīs tāpēc, ka tie ir digitāli. Minētajam principam nevajadzētu saskaņā ar valsts tiesību aktiem skart pierādījumu kvalitātes līmeņa un vērtības noteikšanu neatkarīgi no tā, vai pierādījumi ir vai nav digitāli.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Pierādījumu iegūšanas, saglabāšanas un sniegšanas procedūrām vajadzētu būt tādām, kas nodrošina, ka pušu procesuālās tiesības, kā arī personas datu un privātuma aizsardzība, integritāte un konfidencialitāte tiek aizsargāta saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Patlaban vēl nav līdz galam izmantotas iespējas, ko piedāvā mūsdienīgas sakaru tehnoloģijas, jo īpaši videokonferences, kuras spēj ievērojami vienkāršot un paātrināt pierādījumu iegūšanu. Ja pierādījumi jāiegūst, uzklausot liecinieku, lietas dalībnieku vai ekspertu, kura domicils atrodas citā dalībvalstī, tiesai vajadzētu iegūt šos pierādījumus tiešā veidā, izmantojot videokonferenci, ja attiecīgajām tiesām ir pieejama šāda iespēja un ja tiesa uzskata šādas tehnoloģijas izmantošanu par piemērotu, ņemot vērā konkrētos lietas apstākļus.

(6)  Patlaban vēl nav līdz galam izmantotas iespējas, ko piedāvā mūsdienīgas sakaru tehnoloģijas, jo īpaši videokonferences, kuras spēj ievērojami un tiešā veidā vienkāršot un paātrināt pierādījumu iegūšanu. Ja pierādījumi jāiegūst, uzklausot liecinieku, lietas dalībnieku vai ekspertu, kura domicils atrodas citā dalībvalstī, tiesai vajadzētu iegūt šos pierādījumus tiešā veidā, izmantojot videokonferenci vai citas piemērotas distances sakaru tehnoloģijas, kas pieejamas attiecīgajām tiesām, ja vien lietas īpašo apstākļu dēļ šādu tehnoloģiju izmantošana nav nepiemērota taisnīgai lietas izskatīšanai. Noteikumiem par šādu saziņas līdzekļu izmantošanu vajadzētu būt tehnoloģiju ziņā neitrāliem un sekmēt turpmāku sakaru risinājumu rašanu. Par šādas tehnoloģijas izmantošanu būtu jāsaņem pratināmās personas piekrišana, ja attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos tas ir paredzēts.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Lai atvieglotu pierādījumu iegūšanu diplomātiskajām amatpersonām vai konsulārajiem pārstāvjiem, šādas personas citas dalībvalsts teritorijā savu amata pienākumu veikšanas apgabalā, iepriekš neiesniedzot pieprasījumu, drīkst iegūt pierādījumus, bez spaidiem nopratinot pašu pārstāvētās dalībvalsts valstspiederīgos, saistībā ar lietu, ko izskata to pārstāvētās dalībvalsts tiesas.

(7)  Lai atvieglotu pierādījumu iegūšanu diplomātiskajam personālam vai konsulārajiem pārstāvjiem, šādas personas citas dalībvalsts teritorijā, kurā tās ir akreditētas, diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulāta telpās, iepriekš neiesniedzot pieprasījumu, iegūst pierādījumus, nopratinot pārstāvētās dalībvalsts valstspiederīgos, saistībā ar lietu, ko izskata to pārstāvētās dalībvalsts tiesas, ja pratināmā persona brīvprātīgi piekrīt sadarboties, lai pierādījumus no tās varētu iegūt.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Ir svarīgi nodrošināt, lai šī regula tiktu piemērota atbilstīgi Savienības datu aizsardzības tiesību aktiem un lai tiktu ievērota privātuma aizsardzība, kā paredzēts Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Ir svarīgi arī nodrošināt, lai jebkāda ar fiziskām personām saistītu personas datu apstrāde saskaņā ar šo regulu tiktu veikta atbilstīgi Regulai (ES) 2016/679 un Direktīvai 2002/58/EK. Personas datu apstrāde saskaņā ar šo regulu veicama tikai konkrētos nolūkos, kas izklāstīti šajā regulā.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet, izveidojot tiesisko regulējumu, kas nodrošina pieprasījumu un paziņojumu par pierādījumu iegūšanas rezultātiem ātru nosūtīšanu, tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(8)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet, izveidojot vienkāršotu tiesisko regulējumu, kas nodrošina pieprasījumu un paziņojumu par pierādījumu iegūšanas rezultātiem tiešu, efektīvu un ātru nosūtīšanu, tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Ar šo regulu tiek uzlabota tiesas procesu iedarbīgums un ātrums, vienkāršojot un racionalizējot sadarbības mehānismus attiecībā uz pierādījumu iegūšanu pārrobežu tiesvedības lietās, vienlaikus palīdzot samazināt aizkavēšanos un izmaksas privātpersonām un uzņēmumiem. Turklāt lielāka juridiskā noteiktība apvienojumā ar vienkāršotām, racionalizētām un digitalizētām procedūrām var mudināt privātpersonas un uzņēmumus iesaistīties pārrobežu darījumos, tādējādi veicinot tirdzniecību Savienībā un arī iekšējā tirgus darbību.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Lai atjauninātu pielikumos noteiktās standarta veidlapas vai ieviestu tajās tehniskas izmaiņas, pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz pielikumu grozījumiem saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(11)  Lai noteiktu detalizētu decentralizētās IT sistēmas darbības kārtību un lai noteiktu videokonferences izmantošanas tehnisko standartu minimumu un prasības, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu deleģējamas Komisijai. Ar šādiem deleģētiem aktiem būtu jānodrošina attiecīgās informācijas efektīva, droša un raita pārsūtīšana, izmantojot IT sistēmu, un būtu jānodrošina, ka videokonference garantē augstas kvalitātes saziņu un saskarsmi reāllaikā. Turklāt, lai atjauninātu pielikumos noteiktās standarta veidlapas vai ieviestu tajās tehniskas izmaiņas, pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz pielikumu grozījumiem saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

1 pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 1206/2001

1. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Šajā regulā termins “tiesa” nozīmē jebkuru kādas dalībvalsts tiesu iestādi, kura ir kompetenta iegūt pierādījumus saskaņā ar šo regulu.;

4.  Šajā regulā termins “tiesa” nozīmē jebkuru kādas dalībvalsts iestādi, kura saskaņā ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem ir kompetenta iegūt pierādījumus saskaņā ar šo regulu.;

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1206/2001

6. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pieprasījumus un paziņojumus saskaņā ar šo regulu nosūta decentralizētā IT sistēmā, kuru veido valstu IT sistēmas, kas savienotas sakaru infrastruktūrā, kura nodrošina drošu un uzticamu pārrobežu informācijas apmaiņu starp valstu IT sistēmām.

1.  Pieprasījumus un paziņojumus saskaņā ar šo regulu nosūta decentralizētā IT sistēmā, kuru veido valstu IT sistēmas, kas savienotas sakaru infrastruktūrā un nodrošina drošu, aizsargātu un uzticamu pārrobežu informācijas apmaiņu starp valstu IT sistēmām arī reāllaikā, pienācīgi ievērojot pamattiesības un pamatbrīvības. Minētās decentralizētās IT sistēmas pamatā ir e-CODEX.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1206/2001

6. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Uz pieprasījumiem un paziņojumiem, kas nodoti 1. punktā minētajā decentralizētajā IT sistēmā, attiecas uzticamības pakalpojumu izmantošanas vispārējais tiesiskais regulējums, kas noteikts Padomes Regulā (ES) Nr. 910/201420.

2.  Uz pieprasījumiem un paziņojumiem, kas nodoti 1. punktā minētajā decentralizētajā IT sistēmā, attiecas kvalificētu uzticamības pakalpojumu izmantošanas vispārējais tiesiskais regulējums, kas noteikts Padomes Regulā (ES) Nr. 910/201420.

_________________

_________________

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1206/2001

6. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja 1. punktā minētajiem pieprasījumiem un paziņojumiem ir vajadzīgs zīmogs vai ar roku veikts paraksts vai tāds ir ietverts to struktūrā, tā vietā drīkst lietot “kvalificētus elektroniskos zīmogus” un “kvalificētus elektroniskos parakstus”, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 910/2014.

3.  Ja 1. punktā minētajiem pieprasījumiem un paziņojumiem ir vajadzīgs zīmogs vai ar roku veikts paraksts vai tāds ir ietverts to struktūrā, tā vietā drīkst lietot “kvalificētus elektroniskos zīmogus” un “kvalificētus elektroniskos parakstus”, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 910/2014, ja pilnībā ir nodrošināts, ka iesaistītās personas ir ieguvušas informāciju par dokumentiem pietiekami laicīgi un likumīgi.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1206/2001

6. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20. pantu, lai papildinātu šo regulu, paredzot sīki izstrādātus noteikumus par decentralizētās IT sistēmas darbību. Komisija, īstenojot šīs pilnvaras, nodrošina, ka sistēma garantē efektīvu, uzticamu un netraucētu attiecīgās informācijas apmaiņu, kā arī augstu drošības līmeni pārsūtīšanas laikā un privātuma un personas datu aizsardzību saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un Direktīvu 2002/58/EK.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1206/2001

6. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja 1. punktā minētā nosūtīšana nav iespējama tāpēc, ka notikusi neparedzēta decentralizētās IT sistēmas ārkārtas kļūme, vai to nepieļauj citi ārkārtas apstākļi, nosūtīšanu veic, izmantojot citus pēc iespējas ātrākus līdzekļus, kurus pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts ir atzinusi par pieņemamiem.”;

4.  Ja 1. punktā minētā nosūtīšana nav iespējama tāpēc, ka notikusi neparedzēta decentralizētās IT sistēmas ārkārtas kļūme, vai to nepieļauj citi ārkārtas apstākļi, nosūtīšanu veic, izmantojot citus pēc iespējas ātrākus līdzekļus, kurus pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts ir atzinusi par tādiem, kas ir pieņemami.”;

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 1206/2001

17.a pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tieša pierādījumu iegūšana videokonferencē

Tieša pierādījumu iegūšana, izmantojot distances sakaru tehnoloģijas

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 1206/2001

17.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja pierādījumi jāiegūst, nopratinot liecinieku, lietas dalībnieku vai ekspertu, kura domicils atrodas citā dalībvalstī, un tiesa nepieprasa šīs citas dalībvalsts kompetentajai tiesai iegūt pierādījumus saskaņā ar 1. panta 1. punkta a) apakšpunktu, tiesa saskaņā ar 17. pantu iegūst pierādījumus tiešā veidā videokonferencē, ja attiecīgajām tiesām ir pieejama šāda iespēja un ja tiesa uzskata šādas tehnoloģijas izmantošanu par piemērotu, ņemot vērā konkrētos lietas apstākļus.

1.  Ja pierādījumi jāiegūst, nopratinot liecinieku, lietas dalībnieku vai ekspertu, kura domicils atrodas citā dalībvalstī, un tiesa nepieprasa šīs citas dalībvalsts kompetentajai tiesai iegūt pierādījumus saskaņā ar 1. panta 1. punkta a) apakšpunktu, tiesa saskaņā ar 17. pantu iegūst pierādījumus tiešā veidā, izmantojot videokonferenci vai citas piemērotas distances sakaru tehnoloģijas, kas pieejamas attiecīgajām tiesām, ja vien lietas īpašo apstākļu dēļ šādu tehnoloģiju izmantošana nav nepiemērota taisnīgai lietas izskatīšanai.

 

 

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 1206/2001

17.a pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Par videokonferences vai citas piemērotas distances sakaru tehnoloģijas izmantošanu saņem pratināmās personas piekrišanu, ja pieprasītājas dalībvalsts tiesību aktos tas ir paredzēts.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 1206/2001

17.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja tiek iesniegts pieprasījums iegūt pierādījumus tieši, izmantojot videokonferenci, nopratināšanu rīko tiesas telpās. Tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, un 3. panta 3. punktā minētā centrālā institūcija vai kompetentā iestāde vai tiesa, kuras telpās notiks nopratināšana, vienojas par videokonferences norises praktisko kārtību.

2.  Ja tiek iesniegts pieprasījums iegūt pierādījumus tieši, izmantojot videokonferenci vai citas piemērotas distances sakaru tehnoloģijas, nopratināšanu rīko tiesas telpās. Tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, un 3. panta 3. punktā minētā centrālā institūcija vai kompetentā iestāde vai tiesa, kuras telpās notiks nopratināšana, vienojas par videokonferences norises praktisko kārtību. Šāda kārtība atbilst saskaņā ar 3.a punktu noteiktajam videokonferences izmantošanas tehnisko standartu minimumam un prasībām.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 1206/2001

17.a pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ar ikvienu elektronisko pierādījumu iegūšanas sistēmu nodrošina, ka tiek aizsargāts dienesta noslēpums un juridiskās profesionālās privilēģijas.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 1206/2001

17.a pants – 3. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja pierādījumus iegūst videokonferencē:

3.  Ja pierādījumus iegūst videokonferencē vai ar citu pieejamu distances sakaru tehnoloģiju:

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 1206/2001

17.a pants – 3. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  saņemot lūgumu no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, nopratināmās personas vai dalībvalsts, kas saņem pieprasījumu, tiesneša, kurš piedalās nopratināšanā, 3. panta 3. punktā minētā centrālā institūcija vai kompetentā iestāde nodrošina, ka nopratināmajai personai vai tiesnesim palīdz tulks.

(b)  saņemot lūgumu no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, nopratināmās personas vai dalībvalsts, kas saņem pieprasījumu, tiesneša, kurš piedalās nopratināšanā, 3. panta 3. punktā minētā centrālā institūcija vai kompetentā iestāde nodrošina, ka nopratināmajai personai vai tiesnesim palīdz kvalificēts tulks.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 1206/2001

17.a pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20. pantu, lai papildinātu šo regulu, nosakot videokonferences izmantošanas standartu minimumu un prasības.

 

Īstenojot minētās pilnvaras, Komisija nodrošina, ka videokonference garantē augstas kvalitātes saziņu un saskarsmi reāllaikā. Komisija nodrošina arī to, ka, pārsūtot informāciju, tiek nodrošināts augsts drošības līmenis un privātuma un personas datu aizsardzība saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un Direktīvu 2002/58/EK.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 1206/2001

17.a pants – 3.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Tiesa informē nopratināmo personu, puses, tostarp to attiecīgos juridiskos pārstāvjus, par nopratināšanas datumu, laiku un vietu un par nosacījumiem, lai piedalītos nopratināšanā, ko veiks, izmantojot videokonferenci vai jebkādas citas piemērotas distances sakaru tehnoloģijas. Attiecīgā tiesa sniedz pusēm un to juridiskajiem pārstāvjiem norādījumus par dokumentu vai citu materiālu sniegšanas kārtību pratināšanā, kas notiek, izmantojot videokonferenci vai jebkādas citas piemērotas distances sakaru tehnoloģijas.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 1206/2001

17.b pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pierādījumu iegūšana, ko nodrošina diplomātiskās amatpersonas vai konsulārie pārstāvji

Pierādījumu iegūšana, ko nodrošina diplomātiskais personāls vai konsulārie pārstāvji

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 1206/2001

17.b pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Diplomātiskās amatpersonas vai konsulārie pārstāvji drīkst iegūt pierādījumus, neiesniedzot pieprasījumu saskaņā ar 17. panta 1. punktu, citas dalībvalsts teritorijā savu amata pienākumu veikšanas apgabalā, bez spaidiem nopratinot to pārstāvētās dalībvalsts valstspiederīgos saistībā ar lietu, ko izskata to pārstāvētās dalībvalsts tiesas.

Diplomātiskais personāls vai konsulārie pārstāvji drīkst citas dalībvalsts teritorijā, kurā tie ir akreditēti, diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulāta telpās iegūt pierādījumus, neiesniedzot iepriekšēju pieprasījumu saskaņā ar 17. panta 1. punktu , nopratinot to pārstāvētās dalībvalsts valstspiederīgos saistībā ar lietu, ko izskata to pārstāvētās dalībvalsts tiesas. Šāda pierādījumu iegūšana drīkst notikt tikai tad, ja pratināmā persona brīvprātīgi sadarbojas. Pierādījumus iegūst pieprasītājas tiesas uzraudzībā saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 1206/2001

18.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Digitālos pierādījumus, kas iegūti kādā dalībvalstī saskaņā ar tās tiesībām, citās dalībvalstīs nedrīkst neatzīt par pierādījumiem tikai tāpēc, ka tie ir digitāli.

Digitāla rakstura pierādījumus, kas iegūti kādā dalībvalstī saskaņā ar tās tiesībām, citās dalībvalstīs neizmanto par iemeslu, lai noliegtu to kvalitāti. Tam, vai pierādījums ir digitāls vai ne, nav nozīmes šādu pierādījumu kvalitātes līmeņa un vērtības noteikšanā.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1206/2001

6.a iedaļa (jauna) – 18.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  pēc regulas 18. panta iekļauj šādu 6.a iedaļu:

 

6.a iedaļa

 

Personas datu apstrāde

 

18.b pants

 

Jebkādu personas datu apstrādi, kas veikta saskaņā ar šo regulu, tostarp kompetento iestāžu veiktu personas datu apmaiņu vai nosūtīšanu, īsteno, ievērojot Regulu (ES) Nr. 2016/679. Jebkādu informācija apmaiņu vai nosūtīšanu, ko veic kompetentās iestādes Savienības līmenī, īsteno saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001. Personas datus, kas nav nepieciešami attiecīgās lietas izskatīšanai, nekavējoties dzēš.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 1206/2001

20. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 19. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 3.a punktā, 17.a panta 3.a punktā un 19. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs regulas spēkā stāšanās datums]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 1206/2001

20. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 19. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 6. panta 3.a punktā, 17.a panta 3.a punktā un 19. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 1206/2001

20. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Saskaņā ar 19. panta 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6.  Saskaņā ar 6. panta 3.a punktu, 17.a panta 3.a punktu vai 19. panta 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts

Regula (EK) Nr. 1206/2001

22.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ne vēlāk kā [divus gadus pēc piemērošanas sākuma datuma] Komisija izveido sīki izstrādātu programmu šīs regulas snieguma, rezultātu un ietekmes pārraudzībai.

1.  Ne vēlāk kā [vienu gadu pēc spēkā stāšanās datuma] Komisija izveido sīki izstrādātu programmu šīs regulas snieguma, rezultātu un ietekmes pārraudzībai.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 1206/2001

23. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ne agrāk[piecus gadus pēc šīs regulas piemērošanas dienas] Komisija izvērtē šo regulu un iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par galvenajiem konstatējumiem.

1.  Ne vēlāk[četri gadi pēc šīs regulas piemērošanas dienas] Komisija izvērtē šo regulu un iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par galvenajiem konstatējumiem, vajadzības gadījumā pievienojot tiesību akta priekšlikumu.


PASKAIDROJUMS

Priekšlikuma konteksts

Viens no ES uzdevumiem ir veidot Eiropas tiesiskuma telpu civillietās, pamatojoties uz savstarpējas uzticēšanās un spriedumu savstarpējas atzīšanas principu. Tiesiskuma telpā ir vajadzīga tiesu iestāžu pārrobežu sadarbība. Šajā nolūkā, kā arī lai nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību, ES ir pieņēmusi tiesību aktus par tiesas dokumentu pārrobežu izsniegšanu un par sadarbību pierādījumu iegūšanā. Šie instrumenti ir būtiski svarīgi, lai reglamentētu dalībvalstu savstarpējo tiesisko palīdzību civillietās un komerclietās. To kopīgais mērķis ir nodrošināt iedarbīgu satvaru tiesu iestāžu pārrobežu sadarbībai. Tie ir aizstājuši agrāko starptautisko Hāgas konvenciju sistēmu, kura darbojās starp dalībvalstīm un bija visai sarežģīta.

Raita sadarbība starp tiesām ir vajadzīga arī iekšējā tirgus pienācīgai darbībai. 2018. gadā Eiropas Savienībā aptuveni 3,4 miljoniem civillietu un komerclietu ir pārrobežu elementi. Šādā tiesvedībā bieži ir nepieciešams iegūt pierādījumus citā dalībvalstī, un regula par pierādījumu iegūšanu piedāvā instrumentus, kas atvieglo piekļuvi šādiem pierādījumiem.

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1206/2001 tiek izveidota ES mēroga sistēma, kā ātri un tiešā veidā no vienas tiesas otrai nodot pierādījumu iegūšanas un izpildes pieprasījumus, un ir paredzēti precīzi noteikumi par šādu pieprasījumu formu un saturu. Konkrētāk, tā ir uzlabojusi attiecīgo Hāgas konvenciju, ieviešot modernu un efektīvu tiesu tiešās saziņas sistēmu (pieprasījumu nosūtīšana un iegūto pierādījumu nosūtīšana atpakaļ). Tā arī deva iespēju citu dalībvalstu tiesām iegūt pierādījumus tiešā veidā.

Referenta nostāja

Referents uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir gan aktuāls, gan laba atbilde uz REFIT novērtējumu. Ir svarīgi, lai dalībvalstu tiesām būtu iespēja izmantot modernās tehnoloģijas nolūkā uzlabot un paātrināt tiesas pieejamību. Tas nav iespējams bez pierādījumu iegūšanu reglamentējošo noteikumu pielāgošanas, jo īpaši pārrobežu lietās. Pašreizējais regulējums paredz tikai pasākumus, kas papildina tos, kas noteikti dalībvalstu tiesību aktos. Tāpēc, lai dalībvalstu tiesas spētu pilnībā izmantot jaunās distances saziņas tehnoloģijas, grozītā regula jāpapildina arī ar valsts līmenī piemērojamo noteikumu pārskatīšanu dalībvalstīs.

Komisijas priekšlikumā vajadzētu veikt vairākus precizējumus. Attiecībā uz tiesas definīciju būtu jāprecizē, ka to, kuri subjekti ir kompetenti iegūt pierādījumus, nosaka savstarpējās atzīšanas noteikumi šo subjektu dalībvalstīs.

Turklāt regulai vajadzētu būt neitrālai tehnoloģiju ziņā. Šajā nolūkā vajadzētu izmantot distances saziņas tehnoloģiju jēdzienu, nevis tikai videokonferenci. Vajadzētu precizēt, ka ar visām šādām izmantotajām distances saziņas tehnoloģijām būtu jānodrošina tas, ka tiek piemērots dienesta noslēpums un juridiskās profesionālās privilēģijas.

Attiecībā uz ierosināto noteikumu par atļauju diplomātiskajam personālam iegūt pierādījumus būtu saprātīgi to saskaņot ar 1961. gada Vīnes Konvenciju par diplomātiskajiem sakariem. Šādiem personāla darbiniekiem būtu jāļauj iegūt pierādījumus tikai dalībvalstī, kurā viņi ir akreditēti un tikai diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulāta telpās.

Referents uzskata, ka pierādījumu iegūšanas laikā pratināmā persona, puses un viņu advokāti ir pienācīgi jāinformē par visiem nosacījumiem dalībai videokonferencē vai par citām distances saziņas tehnoloģijām, kā arī par procedūru, kas jāievēro, iesniedzot pierādījumus.

Ņemot vērā saziņas tehnoloģiju straujo attīstību, referents uzskata, ka personas datu apstrāde un aizsardzība ir ļoti svarīgi jautājumi.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Sadarbība starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās

Atsauces

COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

31.5.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

10.9.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Emil Radev

24.9.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

11.10.2018

20.11.2018

 

 

Pieņemšanas datums

10.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Iesniegšanas datums

19.12.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 11. februārisJuridisks paziņojums