Förfarande : 2018/0203(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0477/2018

Ingivna texter :

A8-0477/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 16.1

Antagna texter :

P8_TA(2019)0103

BETÄNKANDE     ***I
PDF 220kWORD 95k
19.12.2018
PE 628.500v02-00 A8-0477/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Emil Radev

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0378),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 81 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0243/2018),

-  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0477/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  För att den inre marknaden ska fungera väl är det nödvändigt att förbättra och påskynda samarbetet mellan domstolar i fråga om bevisupptagning ytterligare.

(1)  För att säkerställa en väl fungerande inre marknad och utvecklingen av ett europeiskt civilrättsligt område som styrs av principen om ömsesidigt förtroende och ömsesidigt erkännande av domar är det nödvändigt att ytterligare förbättra och påskynda samarbetet mellan domstolar i medlemsstaterna i fråga om bevisupptagning.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  I denna förordning bör begreppet ”domstol” ges en vid definition så att det täcker inte bara domstolar i strikt mening, som utövar rättsliga funktioner, utan även andra organ eller myndigheter som enligt nationell lagstiftning är behöriga att ta upp bevis i enlighet med denna förordning, till exempel tillsynsmyndigheter eller notarier i vissa medlemsstater och i specifika situationer.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  Det är viktigt att det finns ändamålsenliga medel för att inhämta, skydda och lägga fram bevisning och att vederbörlig hänsyn tas till rätten till försvar och behovet av att skydda konfidentiella uppgifter. I detta sammanhang är det viktigt att uppmuntra användningen av modern teknik.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  För att säkerställa snabbt översändande av framställningar och meddelanden, bör alla lämpliga medel för modern kommunikationsteknik användas. Därför bör som regel all kommunikation och alla utbyten av handlingar ske genom ett decentraliserat it-system som består av nationella it-system.

(3)  För att på ett effektivt sätt säkerställa direkt och snabbt översändande av framställningar och meddelanden, bör alla lämpliga medel för modern kommunikationsteknik användas, och i detta avseende bör hänsyn tas till den ständiga vidareutvecklingen av sådan teknik. Därför bör som regel all kommunikation och alla utbyten av handlingar ske genom ett decentraliserat it-system som består av nationella it-system.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Det decentraliserade it-systemet bör baseras på e-Codex-systemet och förvaltas av eu-LISA. Tillräckliga resurser bör göras tillgängliga för eu-LISA så att ett sådant system kan införas och hållas i drift och så att tekniskt stöd kan ges vid problem med driften av systemet. Kommissionen bör så snart som möjligt, och under alla omständigheter före utgången av 2019, lägga fram ett förslag till förordning om gränsöverskridande kommunikation i rättsliga förfaranden (e-Codex). 

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  För att säkerställa ömsesidigt erkännande av digitala bevis bör sådana bevis som har tagits upp i en medlemsstat i enlighet med dess lagstiftning inte nekas erkännande som bevis i en annan medlemsstat endast på grund av deras digitala natur.

(4)  För att säkerställa ömsesidigt erkännande av digitala bevis bör sådana bevis som har tagits upp i en medlemsstat i enlighet med dess lagstiftning inte nekas erkännande som bevis i en annan medlemsstat på grund av deras digitala natur. Denna princip bör inte påverka fastställandet, i enlighet med nationell lagstiftning, av bevisens kvalitet och värde, oavsett deras digitala eller icke-digitala natur.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Förfarandena för att ta upp, bevara och lägga fram bevis bör säkerställa att såväl parternas processuella rättigheter som skyddet, integriteten och konfidentialiteten för personuppgifter och den personliga integriteten skyddas i enlighet med unionsrätten.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Modern kommunikationsteknik, särskilt videokonferenser som är en viktig metod för att förenkla och påskynda bevisupptagningen, används för närvarande inte till sin fulla potential. Om bevis ska tas upp genom att en person som har hemvist i en annan medlemsstat ska höras som vittne, part eller sakkunnig, bör domstolen ta upp sådan bevisning direkt genom videokonferens, om sådan teknik finns tillgänglig hos de respektive domstolarna, och om domstolen anser att det är lämpligt att använda sådan teknik med hänsyn till de särskilda omständigheterna i målet.

(6)  Modern kommunikationsteknik, särskilt videokonferenser, som är en viktig och direkt metod för att förenkla och påskynda bevisupptagningen, används för närvarande inte till sin fulla potential. Om bevis ska tas upp genom att en person som har hemvist i en annan medlemsstat ska höras som vittne, part eller sakkunnig, bör domstolen ta upp sådan bevisning direkt genom videokonferens eller annan lämplig teknik för distanskommunikation som finns tillgänglig hos de respektive domstolarna, såvida det inte anses olämpligt att använda sådan teknik för en rättvis handläggning av förfarandet med hänsyn till de särskilda omständigheterna i målet. Reglerna om användning av sådan kommunikationsteknik bör vara teknikneutrala och ta hänsyn till framtida kommunikationslösningar. En förutsättning för att använda sådan teknik bör vara att den person som ska höras har gett sitt samtycke, om detta krävs enligt den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att underlätta bevisupptagning av diplomatiska eller konsulära tjänstemän får sådana personer, på en annan medlemsstats territorium och inom det område där de utövar sina funktioner, ta upp bevis utan att det krävs en föregående framställning, genom att höra medborgare i den medlemsstat de företräder utan tvång i samband med pågående förfaranden vid domstolar i den medlemsstat de företräder.

(7)  För att underlätta bevisupptagning av diplomatisk personal eller konsulära tjänstemän får sådana personer, på en annan medlemsstats territorium där de är ackrediterade, ta upp bevis i den egna diplomatiska beskickningens eller det egna konsulatets lokaler utan att det krävs en föregående framställning, genom att höra medborgare i den medlemsstat de företräder i samband med pågående förfaranden vid domstolar i den medlemsstat de företräder, under förutsättning att den person som ska höras samarbetar frivilligt vid bevisupptagningen.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Det är viktigt att säkerställa att denna förordning tillämpas i överensstämmelse med unionens dataskyddslagstiftning och att den respekterar det skydd för privatlivet som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Det är också viktigt att säkerställa att all behandling av personuppgifter som rör fysiska personer enligt denna förordning sker i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG. Personuppgifter enligt denna förordning bör behandlas endast för de särskilda ändamål som anges i denna förordning.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Eftersom målen för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av inrättandet av en rättslig ram som säkerställer snabbt översändande av framställningar och meddelanden rörande bevisupptagning, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(8)  Eftersom målen för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av inrättandet av en förenklad rättslig ram som säkerställer direkt, effektivt och snabbt översändande av framställningar och meddelanden rörande bevisupptagning, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Denna förordning syftar till att effektivisera och påskynda rättsliga förfaranden genom att förenkla och rationalisera mekanismerna för samarbete vid bevisupptagning i gränsöverskridande förfaranden och samtidigt bidra till att minska förseningarna och kostnaderna för privatpersoner och företag. Dessutom kan större rättssäkerhet i kombination med enklare, effektivare och digitaliserade förfaranden uppmuntra privatpersoner och företag att delta i gränsöverskridande transaktioner och därigenom främja handel inom unionen och den inre marknadens funktion.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  I syfte att uppdatera formulären i bilagorna eller göra tekniska anpassningar av dessa, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning*. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(11)  I syfte att fastställa de närmare villkoren för hur det decentraliserade it-systemet ska fungera och i syfte att fastställa tekniska miniminormer och minimikrav för användning av videokonferenser, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen. Sådana delegerade akter bör garantera en effektiv, tillförlitlig och smidig överföring av relevant information via det decentraliserade it-systemet och säkerställa att videokonferenserna garanterar kommunikation av hög kvalitet och interaktion i realtid. I syfte att uppdatera formulären i bilagorna eller göra tekniska anpassningar av dessa, bör dessutom befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning*. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1206/2001

Artikel 1 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4.  I denna förordning avses med termen ”domstol” varje rättslig myndighet i en medlemsstat som är behörig att ta upp bevis i enlighet med denna förordning.”

”4.  I denna förordning avses med termen ”domstol” varje rättslig myndighet i en medlemsstat som enligt den medlemsstatens lagstiftning är behörig att ta upp bevis i enlighet med denna förordning.”

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1206/2001

Artikel 6 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Framställningar och meddelanden enligt denna förordning ska översändas genom ett decentraliserat it-system som består av nationella it-system som är sammankopplade via en kommunikationsinfrastruktur som möjliggör ett säkert och tillförlitligt gränsöverskridande utbyte av uppgifter mellan de nationella it-systemen.

1.  Framställningar och meddelanden enligt denna förordning ska översändas genom ett decentraliserat it-system som består av nationella it-system som är sammankopplade via en kommunikationsinfrastruktur och som möjliggör ett säkert, tryggt och tillförlitligt gränsöverskridande utbyte av uppgifter, även i realtid, mellan de nationella it-systemen, med vederbörlig respekt för de grundläggande rättigheterna och friheterna. Detta decentraliserade it‑system ska baseras på e-Codex.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1206/2001

Artikel 6 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den allmänna rättsliga ram för användningen av betrodda tjänster som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/20145 ska tillämpas på de framställningar och meddelanden som översänds genom det decentraliserade it-system som avses i punkt 1.

2.  Den allmänna rättsliga ram för användningen av kvalificerade betrodda tjänster som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/20145 ska tillämpas på de framställningar och meddelanden som översänds genom det decentraliserade it-system som avses i punkt 1.

_________________

_________________

5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1206/2001

Artikel 6 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om framställningar och meddelanden som avses i punkt 1 kräver eller innehåller en stämpel eller handskriven underskrift får ”kvalificerade elektroniska stämplar” och ”kvalificerade elektroniska underskrifter” enligt definitionerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 användas i stället.

3.  Om framställningar och meddelanden som avses i punkt 1 kräver eller innehåller en stämpel eller handskriven underskrift får ”kvalificerade elektroniska stämplar” och ”kvalificerade elektroniska underskrifter” enligt definitionerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 användas i stället, under förutsättning att det är helt säkerställt att de berörda personerna har fått kännedom om dessa handlingar i tillräckligt god tid och på ett lagligt sätt.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1206/2001

Artikel 6 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 med avseende på att komplettera denna förordning genom att fastställa närmare villkor för hur det decentraliserade it-systemet ska fungera. När kommissionen utövar denna befogenhet ska den säkerställa att systemet garanterar ett effektivt, tillförlitligt och smidigt utbyte av relevant information samt säkerställa en hög säkerhetsnivå vid översändandet och skyddet av privatlivet och personuppgifter i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1206/2001

Artikel 6 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om översändande i enlighet med punkt 1 inte är möjligt på grund av en oförutsedd och exceptionell störning av det decentraliserade it-systemet eller om ett sådant översändande inte är möjligt i andra undantagsfall, ska översändandet ske på det snabbast möjliga sätt som den anmodade medlemsstaten har angett att den kan godta.”

4.  Om översändande i enlighet med punkt 1 inte är möjligt på grund av en oförutsedd och exceptionell störning av det decentraliserade it-systemet eller om ett sådant översändande inte är möjligt i andra undantagsfall, ska översändandet ske på det snabbast möjliga sätt som den anmodade medlemsstaten har angett som godtagbar.”

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 1206/2001

Artikel 17a – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Direkt bevisupptagning genom videokonferens

Direkt bevisupptagning genom teknik för distanskommunikation.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 1206/2001

Artikel 17a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om bevis ska tas upp genom att en person som har hemvist i en annan medlemsstat ska höras som vittne, part eller sakkunnig och domstolen inte i enlighet med artikel 1.1 a anmodar den behöriga domstolen i en annan medlemsstat att ta upp bevis, ska domstolen ta upp bevis direkt i enlighet med artikel 17 genom videokonferens, om sådan teknik finns tillgänglig hos de respektive domstolarna, och om domstolen anser att det är lämpligt att använda sådan teknik med hänsyn till de särskilda omständigheterna i målet.

1.  Om bevis ska tas upp genom att en person som har hemvist i en annan medlemsstat ska höras som vittne, part eller sakkunnig och domstolen inte i enlighet med artikel 1.1 a anmodar den behöriga domstolen i en annan medlemsstat att ta upp bevis, ska domstolen ta upp bevis direkt i enlighet med artikel 17 genom videokonferens eller annan lämplig teknik för distanskommunikation, om sådan teknik finns tillgänglig hos de respektive domstolarna, såvida det inte anses olämpligt att använda sådan teknik för en rättvis handläggning av förfarandet med hänsyn till de särskilda omständigheterna i målet.

 

 

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 1206/2001

Artikel 17a – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  En förutsättning för att använda videokonferenser eller annan lämplig teknik för distanskommunikation ska vara att den person som ska höras har gett sitt samtycke, om detta krävs enligt den ansökande medlemsstatens nationella lagstiftning.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 1206/2001

Artikel 17a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om en framställning om direkt bevisupptagning genom videokonferens görs, ska hörandet ske i en domstols lokaler. Den ansökande domstolen och det centrala organ eller den behöriga myndighet som avses i artikel 3.3 eller den domstol i vars lokaler hörandet ska ske ska komma överens om de praktiska arrangemangen för videokonferensen.

2.  Om en framställning om direkt bevisupptagning genom videokonferens eller annan lämplig teknik för distanskommunikation görs, ska hörandet ske i en domstols lokaler. Den ansökande domstolen och det centrala organ eller den behöriga myndighet som avses i artikel 3.3 eller den domstol i vars lokaler hörandet ska ske ska komma överens om de praktiska arrangemangen för videokonferensen. Dessa arrangemang ska överensstämma med de tekniska miniminormer och minimikrav för användning av videokonferenser som fastställs i enlighet med punkt 3a.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 1206/2001

Artikel 17a – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Alla elektroniska system för bevisupptagning ska säkerställa att tystnadsplikten och de yrkesmässiga privilegierna skyddas.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 1206/2001

Artikel 17a – punkt 3 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om bevis tas upp genom videokonferens ska följande gälla:

3.  Om bevis tas upp genom videokonferens eller annan tillgänglig kommunikationsteknik ska följande gälla:

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 1206/2001

Artikel 17a – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Om nödvändigt ska det centrala organ eller den behöriga myndighet som avses i artikel 3.3, på begäran av den ansökande domstolen, den person som ska höras eller den domare i den anmodade medlemsstaten som deltar i hörandet, säkerställa att den person som ska höras, eller domaren, bistås av en tolk.”

(b)  Om nödvändigt ska det centrala organ eller den behöriga myndighet som avses i artikel 3.3, på begäran av den ansökande domstolen, den person som ska höras eller den domare i den anmodade medlemsstaten som deltar i hörandet, säkerställa att den person som ska höras, eller domaren, bistås av en auktoriserad tolk.”

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 1206/2001

Artikel 17a – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 med avseende på att komplettera denna förordning genom att fastställa miniminormer och minimikrav för användningen av videokonferenser.

 

När kommissionen utövar denna befogenhet ska den säkerställa att videokonferenserna garanterar kommunikation av hög kvalitet och interaktion i realtid. När det gäller översändande av information ska kommissionen också säkerställa en hög säkerhetsnivå och skyddet av privatlivet och personuppgifter i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 1206/2001

Artikel 17a – punkt 3b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Domstolen ska underrätta den person som ska höras och parterna, inbegripet deras respektive juridiska ombud, om dag, tid och plats för hörandet genom videokonferens eller annan lämplig teknik för distanskommunikation samt om villkoren för deltagandet. Parterna och deras juridiska ombud ska av den berörda domstolen få instruktioner om hur förfarandet för att lägga fram handlingar eller annat material under hörandet genom videokonferens eller annan lämplig teknik för distanskommunikation går till.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 1206/2001

Artikel 17b – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bevisupptagning av diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Bevisupptagning av diplomatisk personal eller konsulära tjänstemän

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 1206/2001

Artikel 17b – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En medlemsstats diplomatiska eller konsulära tjänstemän får, på en annan medlemsstats territorium och inom det område där de utövar sina funktioner, ta upp bevis utan att det krävs en föregående framställning enligt artikel 17.1, genom att höra medborgare i den medlemsstat de företräder utan tvång i samband med pågående förfaranden vid domstolar i den medlemsstat de företräder.”

En medlemsstats diplomatiska personal eller konsulära tjänstemän får, på en annan medlemsstats territorium där de är ackrediterade, ta upp bevis i den egna diplomatiska beskickningens eller det egna konsulatets lokaler utan att det krävs en föregående framställning enligt artikel 17.1, genom att höra medborgare i den medlemsstat de företräder i samband med pågående förfaranden vid domstolar i den medlemsstat de företräder. Sådan bevisupptagning får endast ske om den person som ska höras samarbetar frivilligt. Bevisupptagningen ska ske under överinseende av den ansökande domstolen, i enlighet med dess nationella lagstiftning.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 1206/2001

Artikel 18a – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Digitala bevis som har tagits upp i en medlemsstat i enlighet med dess lagstiftning ska inte nekas status som bevis i en annan medlemsstat endast på grund av deras digitala natur.”

Den digitala naturen hos bevis som har tagits upp i en medlemsstat i enlighet med dess lagstiftning får inte användas för att neka status som bevis i en annan medlemsstat. Frågan om huruvida bevisen är av digital eller icke-digital natur får inte vara en faktor för att fastställa kvaliteten på och värdet av sådana bevis.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6a (nytt)

Förordning (EG) nr 1206/2001

Avsnitt 6a – artikel 18b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Följande avsnitt 6a ska införas efter artikel 18:

 

”Avsnitt 6a

 

Behandling av personuppgifter

 

Artikel 18b

 

Behandling av personuppgifter enligt denna förordning, inbegripet de behöriga myndigheternas utbyte eller överföring av personuppgifter, ska ske i enlighet med förordning (EU) 2016/679. Utbyte eller överföring av information på unionsnivå av de behöriga myndigheterna ska ske i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001. Personuppgifter som inte är relevanta för handläggningen av ett visst ärende ska omedelbart raderas.”

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 1206/2001

Artikel 20 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 19.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med [den dag då denna förordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.3a, 17a.3a och 19.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med [den dag då denna förordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 1206/2001

Artikel 20 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 19.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.3a, 17a.3a och 19.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 1206/2001

Artikel 20 – punkt 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  En delegerad akt som antas enligt artikel 19.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.3a, 17a.3a eller 19.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10

Förordning (EG) nr 1206/2001

Artikel 22a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska senast [två år efter tillämpningsdatumet] fastställa ett detaljerat program för övervakning av denna förordnings utfall, resultat och effekter.

1.  Kommissionen ska senast [ett år efter ikraftträdandet] fastställa ett detaljerat program för övervakning av denna förordnings utfall, resultat och effekter.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11

Förordning (EG) nr 1206/2001

Artikel 23 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska tidigast den [fem år efter tillämpningsdatum för denna förordning] genomföra en utvärdering av denna förordning och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

1.  Kommissionen ska senast den [fyra år efter tillämpningsdatum för denna förordning] genomföra en utvärdering av denna förordning och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag.


MOTIVERING

Bakgrund till förslaget

En av EU:s uppgifter är att utveckla ett europeiskt område med civilrättslig rättvisa, som bygger på principerna om ömsesidigt förtroende och ömsesidigt erkännande av avgöranden. Området med rättvisa kräver rättsligt samarbete över gränserna. För detta syfte och för att underlätta den inre marknadens funktion, har EU antagit lagstiftning om gränsöverskridande delgivning av handlingar och om samarbete i fråga om bevisupptagning. Dessa akter är av avgörande betydelse för att reglera den ömsesidiga rättsliga hjälpen mellan medlemsstaterna i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. Deras gemensamma syfte är att ge en effektiv ram för det gränsöverskridande rättsliga samarbetet. De har ersatt det tidigare internationella, mer tungrodda systemet med Haagkonventioner mellan medlemsstaterna.

Ett smidigt samarbete mellan domstolar är också nödvändigt för att den inre marknaden ska kunna fungera väl. Under 2018 kommer uppskattningsvis 3,4 miljoner civil- och handelsrättsliga förfaranden i EU att ha gränsöverskridande följder. I många av dessa förfaranden behöver bevis tas upp från en annan medlemsstat; förordningen om bevisupptagning tillhandahåller verktyg som underlättar tillgången till sådana bevis.

Genom rådets förordning (EG) nr 1206/2001 inrättas ett EU-omfattande system för direkt och snabbt översändande av framställningar om bevisupptagning mellan domstolar och verkställighet av sådana framställningar, och det föreskrivs exakta regler vad gäller framställningarnas form och innehåll. Förordningen har i synnerhet inneburit en förbättring i förhållande till den relevanta Haagkonventionen, eftersom den har inrättat ett modernt och effektivt system för direkta kontakter mellan domstolar (översändande av framställningar och tillbakasändande av den bevisning som tagits upp). Den möjliggör också direkt bevisupptagning av domstolar i andra medlemsstater.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden anser att kommissionens förslag är både lägligt och ett bra svar på Refit‑utvärderingen. Det är viktigt att medlemsstaternas domstolar ges möjlighet att använda modern teknik för att bättre och snabbare få tillgång till rättslig prövning. Detta är inte möjligt utan en nödvändig anpassning av reglerna om bevisupptagning, särskilt i gränsöverskridande fall. Den nuvarande förordningen omfattar endast åtgärder utöver de som finns i medlemsstaternas nationella lagstiftning. Om medlemsstaternas domstolar ska kunna dra full nytta av den nya tekniken för distanskommunikation kan den ändrade förordningen därför behöva kompletteras med en översyn av de regler som även gäller på nationell nivå i medlemsstaterna.

Ett antal ytterligare klargöranden bör göras i kommissionens förslag. När det gäller definitionen av begreppet ”domstol” bör det klargöras att det finns en regel om ömsesidigt erkännande av regler i de medlemsstater där enheter är behöriga att ta upp bevis.

Dessutom bör förordningen vara teknikneutral. Därför bör begreppet ”teknik för distanskommunikation” användas i stället för enbart videokonferenser. Det bör också klargöras att all sådan teknik för distanskommunikation som används bör säkerställa tillämpningen av tystnadsplikt och yrkesmässiga privilegier.

När det gäller den föreslagna regeln om att diplomatisk personal ska kunna ta upp bevis, skulle det vara klokt att anpassa den till 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser. Sådan personal bör endast kunna ta upp bevis i den medlemsstat där de är ackrediterade och i lokaler som tillhör det egna landets diplomatiska beskickning eller konsulat.

Föredraganden anser att den person som ska höras, parterna och deras juridiska ombud under bevisupptagningen vederbörligen ska underrättas om alla villkor för deltagande i videokonferenser eller annan teknik för distanskommunikation samt om det förfarande som ska följas för att lägga fram bevis.

När det gäller den snabba utvecklingen av kommunikationstekniken anser föredraganden att behandling och skydd av personuppgifter är av mycket stor vikt.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Referensnummer

COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)

Framläggande för parlamentet

31.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

10.9.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Emil Radev

24.9.2018

 

 

 

Behandling i utskott

11.10.2018

20.11.2018

 

 

Antagande

10.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Ingivande

19.12.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 22 januari 2019Rättsligt meddelande